การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

9,930 views

Published on

2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,930
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,025
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์

 1. 1. LOGO
 2. 2. ยินดีต้อนรับทุกท่ านสู่ …การนาเสนอของ โรงเรียนนนทรีวิทยา
 3. 3. LOGO
 4. 4. www.themegallery.com
 5. 5. โรงเรี ย นนนทรี วิ ท ยาได้ รั บ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กให้ เป็ นโรงเรี ย นมาตรฐานสากลตั้ ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2552 เป็ นต้ นมา โดยเริ่ ม ต้ นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และปี ที่ 4 จนครบทุ ก ระดั บ ชั้ น ในปีการศึ ก ษา 2554 ตลอดจนได้ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาทางหลั ก สู ตรส ถ า น ศึ ก ษ า โ ร ง เ รี ย น น น ท รี วิ ท ย า พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2 5 5 2ให้ เที ยบเคียงสู่ มาตรฐานสากล ด้ วยการบริ หารจัดการระบบคุ ณภาพ(Quality) เพือสร้ างนักเรี ยนให้ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ในฐานะพลโลก ่มี ค วามเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการ สื่ อ สารสองภาษา ล้า หน้ า ทางความคิ ดผลิตงานอย่ างสร้ างสรรค์ ร่ วมกันรั บผิดชอบต่ อสั งคมโลกซึ่ งได้ มีการกาหนดเป็ นวาระแห่ งปี การศึกษา ดังนี้
 6. 6. โรงเรียนนนทรีวทยา ิ มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ เชิดชู คุณธรรม เลิศลาสิ่ งแวดล้ อม ้ น้ อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ก้ าวสู่ มาตรฐานสากล
 7. 7. ปี 2553 ปี แห่ งมาตรฐานสากล และคณธรรมนาปัญญา ุปี 2554 ปี แห่ งการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา พั ฒ นาการบริ หารจั ด การสู่ มาตรฐานสากล
 8. 8. ดาเนินการจัดทาและปรับแผนกลยุทธ์ ของโรงเรียนเพื่อดาเนินงานสู่ มาตรฐานสากล ประชุมสั มมนาหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้ างาน เพือพัฒนาหลักสู ตรให้ สอดคล้ องกับ ่ คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล และตัวชี้วัด โดยศึกษาเชิงเปรียบเทียบ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสู ตรมาตรฐานสากล ้ ประชุมสั มมนาบุคลากรเพือวางมาตรฐานครู ประจาวิชา ครู ที่ปรึกษา ่ และสื่ อ/วัสดุอปกรณ์พืนฐานของห้ องเรียนคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล ุ ้ กาหนดให้ บุคลากรทุกคน และหน่ วยงานทุกหน่ วยงานมีเป้ าหมายในการดาเนินงานทีสอดคล้ องกับ ่ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่กาหนดในมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดทาโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษามาตรฐานสากล บริหารหลักสู ตรและจัดการเรียนการสอน พัฒนาระบบการนิเทศ กากับ ติดตามให้ มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึน ้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่ วยงานโดยเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ของ การดาเนินงานกับเป้ าหมายที่วางไว้ ควรปรับปรุงหรือไม่ ปรับปรุงวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเกณฑ์ ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล เพือพัฒนาปรับปรุงงาน ่ ให้ ก้าวไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ ตลอดจนเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ ผลงานเพื่อประโยชน์ ต่อไป
 9. 9. โรงเรียนนนทรีวทยาได้ ดาเนินการพัฒนาครู สร้ างความพร้ อมด้ านปัจจัยพืนฐาน และนิเทศติดตาม ิ ้เพือมุ่งมันพัฒนาคุณภาพ และเตรียมพร้ อมนักเรียนให้ มศักยภาพเป็ นพลโลก โดยมีรูปแบบดังนี้ ่ ่ ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็ นพลโลก (World Citizen) ทฤษฎีความรู้ เป็ นเลิศวิชาการ สื่ อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ คณิตศาสตร์ , ศิลปะ , (Theory of Knowledge : บู ร ณาการในหน่ วยการเรี ย นรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี, TOK) สุ ขศึกษาและพลศึกษา บู ร ณาการในหน่ วยการเรี ย นรู้ การเขียนความเรียงขั้นสู ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (Extended-Essay : EE) เปิ ดรายวิช าเพิ่ มเติม และภาษาต่ างประเทศ ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โครงงานสร้ างสรรค์ประโยชน์ กิจ กรรม 1ห้ อ งเรี ย น 1ความดี (Creativity,Action,Service : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจ กรรมชุ ม นุ ม CAS) โลกศึกษา บู ร ณาการในหน่ วยการเรี ย นรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา (Global Education : GE) ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาต่ างประเทศที่ 2 เปิ ดรายวิช าเพิ่ มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาจีน) ภาษาต่ างประเทศ การสอนวิทยาศาสตร์ บู ร ณาการในการเรี ย นการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ (ห้ อ งเรี ย นพิเ ศษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 10. 10. ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ นการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นนนทรี วิ ท ยาพุทธศั กราช 2552 ให้ เทียบเคียงสู่ มาตรฐานสากล ด้ วยการบริ หารจัดการระบบคุ ณภาพ(Quality) สร้ างนักเรี ยนให้ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ในฐานะพลโลก มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ สื่ อสารสองภาษา ลาหน้ าทางความคิด ผลิตงานอย่ างสร้ างสรรค์ ร่ วมกันรับผิดชอบ ้ต่ อ สั ง คมโลก ตลอดจนเพื่ อ ให้ การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั นกลุ่มบริ หารวิชาการ จึงได้ กาหนดแบบฟอร์ มของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล ดังตัวอย่ างต่ อไปนี้ ตัวอย่ างแบบฟอร์ มของแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนนนทรีวิทยา ที่สอดคล้ องกับหลักสู ตรมาตรฐานสากล ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้
 11. 11. กลุ่มสาระการ รายวิชาที่บูรณาการ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการ เรียนรู้ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน การแก้ปัญหาทางกระบวนการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาอย่างไร ศิลปะ ทัศนศิลป์ ความรู้แห่งศาสตร์ศิลป์การงานอาชีพและ การงานอาชีพพื้นฐาน ทฤษฎีความรู้คู่การงานอาชีพ เทคโนโลยี สุขศึกษาและพล สุขศึกษาพื้นฐาน หน่วยชีวิตและครอบครัว ศึกษา เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ
 12. 12. LOGO
 13. 13. การวิเคราะห์ ตัวชี้วัด ทาค าอธิ บายรายวิ ชา ทาโครงสร้ างรายวิชาออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ และจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีบูรณาการสาระทฤษฎีความรู้
 14. 14. www.themegallery.com
 15. 15. LOGO ตอน “ครูหดบิน” ั ครูกอบวิทย์ พิรยะวัฒน์ ิ
 16. 16. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
 17. 17. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ การเขียนความเรี ยง ขั้นสู งโดยวิธีการบูรณาการสอดแทรกไว้ ในหน่ วยการเรียนรู้ ในรายวิชาพืนฐานทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ้และ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในหน่ ว ยการเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง การเขี ย นเรี ย งความซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นภาคเรี ย นที่ 2 โดยใช้ เ วลาส าหรั บ เรื่ องการเขีย นความเรี ย งขั้น สู ง4 คาบ/ภาคเรี ยน แล้ วใช้ เวลาว่ างในการปรึ กษากับอาจารย์ ที่ปรึ กษาในเรื่ องการเขียนรายละเอียดทั่วไป
 18. 18. เนือหาสาระ ปี ที่ 1 ้(1) ศึกษาหลักเกณฑ์ องค์ ประกอบ และวิธีการเขียนเรียงความทั่วไปเรียบกับการเขียน ความเรียงขั้นสู ง(2) ศึกษารู ปแบบแผนการเขียนความเรียง และเลือกเรื่ องที่สนใจเป็ นกรณีพิเศษบันทึก ความพิเศษเอาไว้ตามแบบบันทึกเนือหาสาระ ปี ที่ 2 ้(1) ศึกษาความรู้ ตามที่สนใจเพิมเติม ่(2) พัฒนาการเขียนความเรียงขั้นสู งตามรู ปแบบการเขียนรายงาน การค้ นคว้าอิสระเนือหาสาระ ปี ที่ 3 ้(1) พัฒนาทักษะการคิดสร้ างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ แล้ วเขียนความเรียง ตามหลักการเขียนรายงาน การค้ นคว้าอิสระที่เหมาะกับสาขาวิชาที่สนใจ(2) เขียนความเรียงในเรื่องที่สนใจนั้นโดยใช้ สติปัญญาของตนเองอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
 19. 19. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศเปิ ดเป็ นรายวิชาเพิมเติม 0.5 หน่ วยกิต 1 ชั่วโมง/สั ปดาห์ ่ในปี การศึกษา 2554 เปิ ดสอนในระดับชั้น ม. 1 , 2 , 4, 5มัธยมศึกษาปี ที่ 1 อ21206 การเขียนความเรียงขั้นสู ง1มัธยมศึกษาปี ที่ 1 อ21207 การเขียนความเรียงขั้นสู ง2มัธยมศึกษาปี ที่ 2 อ22206 การเขียนความเรียงขั้นสู ง3มัธยมศึกษาปี ที่ 2 อ22207 การเขียนความเรียงขั้นสู ง4มัธยมศึกษาปี ที่ 4 อ31205 การเขียนความเรียงขั้นสู ง1มัธยมศึกษาปี ที่ 4 อ31206 การเขียนความเรียงขั้นสู ง2มัธยมศึกษาปี ที่ 5 อ32205 การเขียนความเรียงขั้นสู ง3มัธยมศึกษาปี ที่ 5 อ32206 การเขียนความเรียงขั้นสู ง4
 20. 20. โดยมีแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ การเขียนความเรี ยงขั้นสู ง (Extended-Essay : EE)ดังนี้ (1) จัด ประชุ มชี้แจงครู ผู้สอน ในรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติ ม เพื่อ วิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรี ยนรู้ ทาคาอธิบายรายวิชา ทาโครงสร้ างรายวิชา ออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ในสาระการเขียนความเรียงขั้นสู ง(Extended-Essay: EE) (2) ครู ผู้ ส อนจั ด ท าสื่ อ และเอกสารประกอบการเรี ย นรู้ การเขี ย นความเรี ย งขั้ น สู ง(Extended-Essay : EE) (3) ครู ผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนความเรียงขั้นสู ง (Extended-Essay : EE) (4) ประเมินผล
 21. 21. กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม 1 ห้ องเรียน 1 ความดี
 22. 22. กิจกรรมชุมนุม เป็ นกิจ กรรมที่ เ ปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ยน ที่ มี ค วามสนใจเดี ยวกัน ร่ ว มกัน ท ากิจกรรมเพือบาเพ็ญประโยชน์ ต่อสั งคม โดยมีครู ท่ีปรึ กษาชุ มนุม คอยให้ การดูแล ่และให้ คาปรึ กษาในการทากิจกรรมต่ างๆ ซึ่งนักเรี ยนสามารถดาเนินการได้ อย่ างอิสระ ภายใต้ ความเห็ นชอบของครู ท่ีปรึ กษาชุ มนุ ม โดยจัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช ้2551 ที่จะต้ องมีการตัดสิ นผลการเรียน ผ่ าน หรือไม่ ผ่าน ด้ วย ตัวอย่ างการรายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม
 23. 23. กิจกรรมชุมนุม ตัวอย่ าง ชุมนุมของโรงเรียนนนทรีวทยา ที่มีผลงานดีเด่ นเป็ นที่ประจักษ์ คือ ชุ มนุม ินนทรี วิทยา สร้ างจิตอาสา พัฒนาสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งได้ จัดกิจกรรมต่ างๆ ขึนอย่ างต่ อเนื่อง ้เช่ น วันสิ่ งแวดล้ อมโลก กิจกรรมปลูกป่ าชายเลน ฯลฯ จนส่ งผลให้ ได้ รับรางวัลมากมายเช่ น รางวัล กลุ่ ม เยาวชนดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ สาขาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มประจาปี 2554 เป็ นต้ น
 24. 24. ชุมนุมนนทรีวทยา สร้ างจิตอาสา พัฒนาสิ่ งแวดล้ อม ิ
 25. 25. ่กิจกรรมที่ผานมา
 26. 26. ผลงานและความสาเร็ จ
 27. 27. ชุมนุมนนทรีวทยา สร้ างจิตอาสา พัฒนาสิ่ งแวดล้ อม ิได้ รับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่ นแห่ งชาติ ประเภทกลุ่มเยาวชน สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ประจาปี 2554
 28. 28. กิจกรรม 1 ห้ องเรียน 1 ความดี เป็ นกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ป ระโยชน์ ที่ แ ต่ ล ะห้ อ งเรี ย นจะด าเนิ น การใน กิ จ กรรมหนึ่งห้ องเรี ย น หนึ่งความดี ซึ่ งในแต่ ละระดับชั้ นได้ มีกาหนดประเด็นไว้ ให้ ซึ่ งแต่ ล ะห้ องเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมต่ างๆได้ อย่ างอิสระ ภายใต้ ประเด็นที่กาหนด ดังต่ อไปนี้ ระดับชั้น ม.1 เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ระดับชั้น ม.2 เรื่อง ลูกนนทรี รักษ์ สิ่งแวดล้ อม ระดับชั้น ม.3 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ระดับชั้น มั.4 เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน กิจกรรม 1 ห้ องเรียน 1 ความดี ระดับชั้น ม.5 เรื่อง ลูกนนทรี รักษ์ สิ่งแวดล้ อม ระดับชั้น ม.6 เรื่อง พีนาน้ องทาดี ่ นักเรียนแต่ ละห้ องเรี ยนจะร่ วมกันวางแผน แบ่ งหน้ าที่ในการทางาน สารวจสภาพปั ญ หาตามประเด็น ที่ ก าหนด โดยเน้ นการด าเนิ น งานภายในโรงเรี ย นเป็ นหลัก และคานึงถึงการใช้ งบประมาณอย่ างประหยัดเป็ นสาคัญ
 29. 29. โดยมีแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ประโยชน์ (Creativity,Action,Service : CAS)ดังนี้ (1) โรงเรี ย นจั ด ประชุ ม คณะกรรมการฯ เพื่อ วางแผนการจัด กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เ รี ย นกาหนดประเด็นหั วข้ อ ของกิ จกรรม และจัด ท าเอกสารประกอบการจัด กิ จกรรมสร้ างสรรค์ประโยชน์ (Creativity,Action,Service : CAS) (2) จัดประชุ มครู ที่ปรึ กษา ครู ผู้สอน เพื่อชี้แจง เกี่ยวกับกิจกรรมสร้ างสรรค์ ประโยชน์(Creativity,Action,Service : CAS) ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน โดยบู รณาการเข้ ากับ กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศั ก ราช 2551ซึ่ งดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมชุ มนุ ม และ กิจกรรม 1 ห้ องเรียน 1 ความดี (3) ครู ที่ ป รึ ก ษา ครู ผู้ ส อน ประชุ ม นั ก เรี ย นเพื่ อ ชี้ แ จงและท าความเข้ า ใจ ให้ นั ก เรี ย นดาเนินการตามความสนใจ (4) นั ก เรี ย นแต่ ล ะชุ ม นุ ม และแต่ ล ะห้ อ งเรี ย นน าเสนอผลการด าเนิ น งานจั ด กิ จ กรรมสร้ างสรรค์ ประโยชน์ (5) ประเมินผล
 30. 30. ชั้นมัธยมศึกษา รหัสวิชา หน่ วยการเรียนรู้/สาระที่นามาบูรณาการ ปี ที่ 1 ส21101 สาระเศรษฐกิจพอเพียง , การนับถือศาสนาในประเทศต่ างๆ 2 ส22101 สาระประชาคมอาเซียน, เศรษฐกิจพอเพียง 4 ส31101 สาระสิทธิมนุษยชน, เศรษฐกิจพอเพียง 5 ส32101 สาระภัยพิบัตธรรมชาติ ิ 5 ส32103 สาระภัยพิบัตธรรมชาติ ิ
 31. 31. โดยมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ สาระโลกศึกษา (Global Education : GE) ดังนี้ (1) จัดประชุมชี้แจงครู ผู้สอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในรายวิช าพื้น ฐาน เพื่ อ วิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วัด ท าค าอธิ บ ายรายวิ ช า ท าโครงสร้ างรายวิ ช าออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีบูรณาการสาระโลกศึกษา (2) ครู ผู้สอนจัดทาสื่ อและเอกสารประกอบการเรียนรู้ สาระโลกศึกษา (3) ครู ผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระโลกศึกษา (Global Education : GE) (4) ประเมินผล
 32. 32. ได้ ส่งครู จานวน 2 คน เข้ ารับการอบรมหลักสู ตร Training the trainers ที่มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University)
 33. 33. ได้ ส่งครู จานวน 2 คน เข้ ารับการอบรมหลักสู ตร Training the trainers ทีมหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University) ่
 34. 34. ได้ ส่ งครู เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร Training the trainersที่มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University) และได้ ขยายผลจากการอบรมให้ คุณครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส่ วนในการเรี ย นการสอน ได้ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ นภาษาไทย แต่ เ น้ นศั พ ท์ เ ทคนิ ค เป็ นภาษาอั ง กฤษ ส าหรั บ ห้ อ งเรี ย นปกติ และ สอนเป็ นภาษาอั ง กฤษในบางหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ส าหรั บ ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ ที่ เ น้ นภาษาอั ง กฤษ (intensive program) และห้ องเรี ย นพิ เ ศษที่ เ น้ นวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (Science-Math Program)
 35. 35. ผลการจัดการเรียนรู้ (คุณลักษณะของผู้เรียน 5 ด้ าน)เป็ นเลิศวิชาการ
 36. 36. ผลการจัดการเรียนรู้ (คุณลักษณะของผู้เรียน 5 ด้ าน) เป็ นเลิศวิชาการ1) นักเรียนมีผลสั มฤทธิ์การเรียนผ่ านการ โรงเรียนเพิ่งดาเนินการตามหลักสู ตร ประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็ นที่ มาตรฐานสากล เพียง 2 ปี จึงยังไม่ มีผลสัมฤทธิ์ ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ การเรียนในระดับชาติ (O-NET)2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะ กีฬาเนตบอลและกีฬาแชร์ บอลระดับชาติ, ทางเป็ นที่ประจักษ์ สามารถแข่ งขัน การแข่ งขันหุ่นยนต์ , การแข่ งขัน Drum Line, ในระดับชาติและนานาชาติ การแข่ งขันวาดภาพ3) นักเรียนสามารถเข้ าศึกษาต่ อในระดับ โรงเรียนเพิ่งดาเนินการตามหลักสู ตร ที่สูงขึนจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งใน ้ มาตรฐานสากล เพียง 2 ปี จึงยังไม่ ปรากฏผลงาน ประเทศและนอกประเทศได้ ในอัตราสู ง4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ ายโอนกับ โรงเรียนเพิ่งดาเนินการตามหลักสู ตร สถานศึกษาระดับต่ างๆในนานาชาติได้ มาตรฐานสากล เพียง 2 ปี จึงยังไม่ ปรากฏผลงาน
 37. 37. ผลการจัดการเรียนรู้ (คุณลักษณะของผู้เรียน 5 ด้ าน)
 38. 38. ผลการจัดการเรียนรู้ (คุณลักษณะของผู้เรียน 5 ด้ าน) สื่ อสารสองภาษา1) โรงเรียนเปิ ดสอนภาษาต่ างประเทศ ดังนี้ - ภาษาจีน (นักเรียนทุกคนเรียน ยกเว้ น นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาฝรั่งเศส) - ภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะนักเรียนที่เรียนแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาญี่ปุ่น) - ภาษาฝรั่งเศส (เฉพาะนักเรียนที่เรียนแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาฝรั่งเศส) - ภาษาอังกฤษ (นักเรียนทุกคนเรียน)
 39. 39. ผลการจัดการเรียนรู้ (คุณลักษณะของผู้เรียน 5 ด้ าน) 2. ผลการจัดการเรี ยนร้ ู (คณลัหน้ าทางความคิดาน) ุ ลากษณะของผ้ เู รี ยน 5 ด้ ้1) นักเรียนสร้ างกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ และจัดทาโครงงานที่เสนอแนวคิดเพือสาธารณะประโยชน์ ่ ่โดยมีการจัดเสนอโครงงานในวันนิทรรศการของโรงเรียน และงานกิจกรรมต่ างๆของโรงเรียน2) นักเรียนมีความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าเผชิญความเสี่ ยง สามารถใช้ ความคิดระดับสู ง มีเหตุผลและวางแผนจัดการสู่ เปาหมายที่ต้ังไว้ได้ ในการจัดทาผลงานในรายวิชาต่ างๆตามที่ครู มอบหมาย ้3) นักเรียนสามารถสร้ างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆเพือประโยชน์ ต่อตนเอง สั งคม และประเทศชาติ ่ค่ านิยม และความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น
 40. 40. ผลการจัดการเรียนรู้ (คุณลักษณะของผู้เรียน 5 ด้ าน) ผลิตงานอย่ างสร้ างสรรค์1) นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สั งเคราะห์ และใช้ ข้อมูลข่ าวสารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการดาเนินการให้ สาเร็จ2) นักเรียนมีความรอบรู้ ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สั ญลักษณ์สั ญรู ป) รู้ จักตีความ สร้ างสื่อในการพัฒนาการคิด การตัดสิ นใจและการเรียนรู้ ให้ ก้าวหน้ าขึน ้3) นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้ าแข่ งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การแข่ งขันหุ่นยนต์4) นักเรียนสามารถใช้ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้ างสรรค์ งาน สื่ อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้
 41. 41. ผลการจัดการเรียนรู้ (คุณลักษณะของผู้เรียน 5 ด้ าน) ร่ วมกันรับผิดชอบต่ อสั งคมโลก1) นักเรียนมีความตระหนักรู้ ในภาวการณ์ ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้ อน2) นักเรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ3) นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบค่ าใช้ จ่ายและผลตอบแทนได้4) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่ อสั งคมและเป็ นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้ เทคโนโลยี เพือส่ งเสริมให้ เกิดประโยชน์ ต่อ ่สาธารณะและปกป้ องคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตยสั งคมไทยและสั งคมโลก
 42. 42. 1. การนาองค์ กร 1) กาหนดวิสัยทัศน์โรงเรียนนนทรีวทยา ิ มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ เชิดชู คุณธรรม เลิศลาสิ่ งแวดล้ อม ้ น้ อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ก้ าวสู่ มาตรฐานสากล
 43. 43. การควบคุมแบบทดสอบ การจัดกิจกรรมเสริม หลักสู ตร การจัดการเรียนการสอน การรับนักเรียน การดูแลความประพฤติ การประเมินผล if Yes การเรียน - การสารวจความพึ่งพอใจ การประเมินผล No - การบริหารงานบุคคล การเรียน การออกเอกสาร - การควบคุมกระบวนการจัดการ การควบคุม หลักฐานการเรียน เรียนการสอน แบบทดสอบ - กิจกรรมนักเรียน การแก้ปัญหา การแก้ ปัญหานักเรียนที่คาด - โสตทัศนูปกรณ์และสื่อการสอน นักเรียนทีคาดว่าจะ ่ ว่ าจะไม่ จบหลักสู ตร - การให้ บริการแหล่งเรียนรู้ ใน ไม่จบหลักสู ตร สถานศึกษา - การบริหารเครือข่ ายข้ อมูลของ โรงเรียน การแก้ ปัญหานักเรียนที่คาดว่า - กิจกรรมเสริมหลักสู ตร จะไม่ จบหลักสู ตร - งานแผนงาน - ระบบการช่ วยเหลือนักเรียน - การสอนซ่ อมเสริม1. การนาองค์ กร 2) มีการบริหารงานอย่างเป็ นระบบ มีการกากับ ติดตามและประเมินผล
 44. 44. 1. การนาองค์ กร 3. การดาเนินงานบริหารจัดการด้ วยระบบคณภาพ (TQA) ุ 3) สร้ างบรรยากาศให้ มการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ี
 45. 45. 1. การนาองค์ กร 3. การดาเนินงานบริ หารจัดการด้ วยระบบคณภาพ (TQA) ุ 4) จัดระบบการทางานที่เอือต่ อการพัฒนาโรงเรียน ้
 46. 46. 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ยระบบคณภาพ (TQA) 3. การดาเนินงานบริ หารจัดการด้ ว ุ 1) มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ 3 ปี จากการมีส่วนร่ วมของผู้เกี่ยวข้ อง 2) มีการวิเคราะห์ บริบทและศักยภาพโรงเรียน 3) มีการกาหนดตัวชี้วด ระยะเวลาดาเนินการโครงการ / ั กิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรม
 47. 47. 3. การให้ ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มส่วนได้ ส่วนเสี ย ี 1) โรงเรียนจัดทาระบบข้ อมูลสารสนเทศ 2) โรงเรียนสารวจความต้ องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพือกาหนดทิศทางการศึกษา ่ 3) จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา 4) จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ เพือพัฒนานักเรียน ่ 5) จัดสภาพแวดล้ อม บรรยากาศ และแหล่ งเรียนรู้ที่เอือต่ อการเรียนรู้ของนักเรียน ้ 6) จัดบริการแนะแนวเชิงรุก เพือมุ่งอนาคตและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ่
 48. 48. 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัการด้วยระบบคณ้ ภาพ (TQA) 3. การดาเนินงานบริ หารจัด ดการความรู ุ 1) การวัดผลการดาเนินการที่ทันต่ อความต้ องการและทิศทางของโรงเรียน 2) การวิเคราะห์ ผลการดาเนินการ เพือการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง ่ 3) การจัดการความรู้ และสารสนเทศ มีข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็ น มีคุณภาพพร้ อมใช้
 49. 49. 3. การดาเนินงานบริ หารจัดการด้ วยระบบคณภาพ (TQA) ุ5. การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล 1) มีการยกย่ อง ชมเชย ให้ รางวัล สร้ างแรงจูงใจ และส่ งเสริม ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพของบุคลากร 2) บุคลากรมีความเตรียมพร้ อมต่ อการเปลียนแปลงปรับปรุ ง ่ บรรยากาศในสถานที่ทางานที่เอือต่ อการปฏิบัติงาน ้
 50. 50. 7. ผลลัพธ์ การดาเนินการ โรงเรี ยนจัดทารายงานการดาเนินการทุกภาคเรี ยนในแต่ละปี การศึกษา
 51. 51. 4. การสร้ างเครื อข่ ายและโรงเรียนร่ วมพัฒนา
 52. 52.  โครงการ Dreams and Teams โรงเรียนมีการจัดเครือข่ ายพัฒนา MOU กับ AngleySchool 4. การสร้กฤษ และข่ ายและโรงเรี ยนร่ วมพัฒนาย ประเทศอัง างเครื อ Sabah School ประเทศมาเลเซี Cultural Exchange โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน โครงการ เปิ ดโลกกว้างสู่ ประชาคมอาเซียน : มาเลเซีย สิ งคโปร์
 53. 53.  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน : อินโดนีเซีย เวียดนามมาเลเซีย สิ งการสร้ไต้งเครื อและอินเดีย โดยร่ วมกัวมพัฒนา ยอัสสั มชัญ 4. คโปร์ า หวัน ข่ ายและโรงเรียนร่ บ มหาวิทยาลั คณะผู้บริหารจากประเทศฟิ ลิปินส์ มาศึกษาดูงานด้ านการจัดการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนนนทรีวทยา ิ โครงการการแข่ งขันบาสเกตบอลเชื่อมความสั มพันธ์ ระหว่างไทย – ปากีสถาน โครงการครู อาสาสมัครสอนภาษาจีน จากประเทศจีน ในโครงการของ สพฐ.

×