Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1“ เศรษฐกิจพอเพียง”พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศผู้อานวยการ สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าekkachais@hotmail.com
2ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเกิดจาก ปัจจัยภายนอก / ภายใน ทั้งควบคุมได้ / คว...
3สังคมไทยในปัจจุบัน มีความแปลกแยก และเหลื่อมล้้า บริโภคนิยม ไม่ประหยัดและไม่มีการอดออม มุ่งเทศนิยมขาดการไทยนิยม เข้าสู...
4 ขาดเป้าหมายทางการเงิน ขาดวินัยในการออม ไม่รู้จักคาว่า “ประหยัด” (ฟุ่มเฟือย) ชอบใช้เงินอนาคต (บัตรเครดิต ฯลฯ) นิยมลั...
5ใช้วิธีคิดแบบเดิมๆ วิธีคิดกระบวนทัศน์แบบ “โง่ จน เจ็บ” วิธีท้าท้าโครงการ “ ไม่ล้ม ก็เลิก ” งานของหน่วยงาน “ ปักป้าย ถ่...
ปฐมบทของเศรษฐกิจพอเพียง (๒๕๑๗) เศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยพระอง...
7เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร เริ่มต้นที่ตัวเรา จัดระเบียบชีวิต ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
8พึ่งตนเอง ทาพอที่จะใช้ ไม่ขอคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง ยืนบนขาตัวเอง
อัตลักษณ์ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นประโยชน์สุขของตนและของประชาชนร่วมกัน (พระปฐมบรมราชโองการ) ไม่ปฏิเสธเงิน แต่ใช้เงินทางานไ...
10เศรษฐกิจพอเพียงเกิดได้ ถ้าใจปรารถนา
11บอกให้รู้ ท้าให้ดู อยู่ให้เห็น
12การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง“...ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ่มเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง...”
สอดคล้องสภาพธรรมชาติภูมิสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14• เน้นการพัฒนาคน• ระเบิดจากข้างใน• ปลุกจิตสานึก• พึ่งตนเองได้• ความพอเพียง• ขาดทุนคือกาไร• ทางานอย่างมีความสุข• คุ้มค่าม...
15
16การพัฒนาที่ยั่งยืน การดีขึ้นของเราต้องไม่ทาให้ผู้อื่นเลวลง การดีขึ้นต้องต่อเนื่องจากปัจจุบันและต้องไม่ทาลายอนาคต
17การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนการเจริญเติบโต (Growth)การกระจาย (Distribution)การส่งผ่านข้ามเวลา (Transfer over Times)
18เริ่มต้น: ง่ายๆจากแนวพระราชดาริสู่ความพอเพียง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเริ่มจากจุดเล็ก ทางสายกลาง ค่อยเป็นค่...
 เน้นการพัฒนาคน ระเบิดจากข้างใน ปลุกจิตส้านึก พึ่งตนเองได้ ความพอเพียง ขาดทุนคือก้าไร19 ท้างานอย่างมีความสุข คุ้มค...
20ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ (Moderation) ความมีเหตุผล (Reasonableness) การมีภูมิคุ้มกันตนเอง (Self Immunity)
21 เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ใช้เหตุผลวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ความเพียร ไม่โลภ...
22ความพอประมาณ การปฏิบัติตัว การดาเนินงาน การผลิต การพัฒนา อัตราเติบโตที่มั่นคง สมดุล ไม่รีบร้อน ไม่ก้าวกระโดด ไม่...
23ความมีเหตุผล ศักยภาพที่มีอยู่ ฐานทรัพยากร สภาพสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมา...
24การมีภูมิคุ้มกันตนเอง การมีระบบการผลิตที่หลากหลาย ผสมผสาน กระจายตลาด กระจายสินค้า ระบบตรวจสอบป้องกัน การประกันภัย...
25รางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปณิธานที่จะส่งเสริมประสบการณ์และนาแนวทางการปฏิบัติใน...
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ (UN) นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ทูลเกล้...
27พระราชดารัสพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวฯจากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒“... เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานข...
28
29ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง( ครู – ศึกษำนิเทศก์)เราได้น้าเข้าสู่ชีวิตหรือยังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือรากฐานของชีวิต
30การซื่อสัตย์ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน สุจริตต่อหน้าที่
31พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๐๖ งานทุกอย่างท้าด้วยน้้าใจ อย่าเพิ่งท้อแท้จะหมดกาลัง...
32พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสงขลา การท้างานขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้วิชาการ...
33พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖ การทางานให้มีคุณภาพสมบูรณ์ ต้องท้าความเ...
34มองแบบองค์รวม เข้ากับภูมิสังคม ควรศึกษางานและสภาพทั่วไปให้ทั่วถึง สภาพการณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆไม่เหมือนที่คาดหมายไว้ สภา...
35มีลาดับขั้นตอนมุ่งคนส่วนใหญ่
36แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
37อย่ายึดติดตาราและปริญญา
38ความสุข
39ท้างานเพื่ออะไรก็ท้าเพื่อความสุขทุกคนต้องการความสุขแต่ว่าถ้าความสุขเป็นของเฉพาะบุคคล ก็เป็นความสุขที่โง่
40
41ความสามัคคี
42มีความพอเพียงด้วยการอุดรูรั่วของชีวิตมีเงินเดือนเท่าไร จะต้องใช้ภายในเงินเดือน การทาแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงิน การกู้เ...
43ขาดทุนคือกาไร
44การมีส่วนร่วม
45การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบันได ๓ ขั้น เรียนรู้ – ศรัทธา ประยุกต์ใช้ กลายเป็นวัฒนธรรม
46ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชีถึงแนวการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ทังครอบครัว ชุมชน รัฐ ให้ด้าเนินไปในทางสายก...
47มองแบบองค์รวม เข้ากับภูมิสังคม ควรศึกษางานและสภาพทั่วไป สภาพการณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆไม่เหมือนที่คาดหมายไว้ สภาพของผู้ท้า...
48มีลาดับขั้นตอนมุ่งคนส่วนใหญ่
49การแบ่งปัน
50ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอหมายความว่าถ้าทาได้...
51การมีส่วนร่วม
52การรู้รัก สามัคคี
53เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเริ่มจะเริ่มต้นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
54เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
55เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรปรับเปลี่ยนวิธีคิด
56
57
58
59
60
61ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
62
63การรู้รัก สามัคคี/ร่วมมือร่วมใจ
64ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข...
65คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
66ไม่มีการแบ่งแยกความคิดเห็นปรองดองกันประสานงานกัน
4$4ภูแภูมิปัญญาไทย
ศก พพ กระทรวงการคลัง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ศก พพ กระทรวงการคลัง

1,025 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ศก พพ กระทรวงการคลัง

 1. 1. 1“ เศรษฐกิจพอเพียง”พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศผู้อานวยการ สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าekkachais@hotmail.com
 2. 2. 2ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเกิดจาก ปัจจัยภายนอก / ภายใน ทั้งควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นวัฎจักร มีทั้งขึ้นและลงเวลาขึ้นอย่าประมาท เวลาขาลงต้องรีบยับยั้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมีทั้งด้านวัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว/รุนแรง และกว้างขวาง
 3. 3. 3สังคมไทยในปัจจุบัน มีความแปลกแยก และเหลื่อมล้้า บริโภคนิยม ไม่ประหยัดและไม่มีการอดออม มุ่งเทศนิยมขาดการไทยนิยม เข้าสู่วัตถุนิยมมากกว่าธรรมนิยม ด้าเนินชีวิตแบบหยิบโหย่งแถมขี้โกง ขาดการมุมานะและขาดความซื่อสัตย์สุจริต มีความส่้าส่อน/ใฝ่ต่้า ขาดศักดิ์ศรีและใฝ่ดี)
 4. 4. 4 ขาดเป้าหมายทางการเงิน ขาดวินัยในการออม ไม่รู้จักคาว่า “ประหยัด” (ฟุ่มเฟือย) ชอบใช้เงินอนาคต (บัตรเครดิต ฯลฯ) นิยมลัทธิเอาอย่าง (“in – trend”) ชอบเด่นดัง (“จมไม่ลง”) ติดการพนัน ชอบก่อหนี้ (“หนี้นอกระบบ”) เกียจคร้าน อยาก/โลภ (“ไม่สันโดษ”)สัญญาณของความยากจน
 5. 5. 5ใช้วิธีคิดแบบเดิมๆ วิธีคิดกระบวนทัศน์แบบ “โง่ จน เจ็บ” วิธีท้าท้าโครงการ “ ไม่ล้ม ก็เลิก ” งานของหน่วยงาน “ ปักป้าย ถ่ายรูป” งาน Top-down แบบปูพรม “ กล้วยแขกทั้งต้าบล” วิสัยทัศน์แบบ “เงินเนรมิตได้ทุกอย่าง” ปรัชญาแบบ “มูลค่ามาก่อนคุณค่า” “พรุ่งนี้รวย” หลักการแบบ “เงินน้าหน้า ปัญญาตามหลัง”
 6. 6. ปฐมบทของเศรษฐกิจพอเพียง (๒๕๑๗) เศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแต่พระพุทธศักราช ๒๕๑๗“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งใหม่แต่เราอยู่ อย่างพอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ ช่วยกันรักษาส่วนร่วม ให้อยู่ที่พอสมควร ขอย้าพอควร พออยู่พอกิน มีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินีไปจากเราได้...”สนใจความ “อยู่เย็นเป็นสุข” มากกว่า “มั่งมีศรีสุข”สนใจความ “อยู่เย็นเป็นสุข” มากกว่า “มั่งมีศรีสุข”
 7. 7. 7เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร เริ่มต้นที่ตัวเรา จัดระเบียบชีวิต ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
 8. 8. 8พึ่งตนเอง ทาพอที่จะใช้ ไม่ขอคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง ยืนบนขาตัวเอง
 9. 9. อัตลักษณ์ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นประโยชน์สุขของตนและของประชาชนร่วมกัน (พระปฐมบรมราชโองการ) ไม่ปฏิเสธเงิน แต่ใช้เงินทางานไม่ใช่เป็นนาย (ไม่ปฏิเสธเมกะโปรเจ็ค) คานึงถึงหลักความสมดุลระหว่างความมั่งคั่งทางวัตถุ (materialwealth) คู่กับความมั่นคั่งทางจิตใจ (spiritual wealth) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญกับ “จริยธรรม” ทุกขั้นตอน เป็นระบบเศรษฐกิจที่มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ ไม่ใช่แค่ทรัพยากรมนุษย์
 10. 10. 10เศรษฐกิจพอเพียงเกิดได้ ถ้าใจปรารถนา
 11. 11. 11บอกให้รู้ ท้าให้ดู อยู่ให้เห็น
 12. 12. 12การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง“...ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ่มเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง...”
 13. 13. สอดคล้องสภาพธรรมชาติภูมิสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 14. 14. 14• เน้นการพัฒนาคน• ระเบิดจากข้างใน• ปลุกจิตสานึก• พึ่งตนเองได้• ความพอเพียง• ขาดทุนคือกาไร• ทางานอย่างมีความสุข• คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน• บริการรวมที่จุดเดียว• ปลูกป่าในใจคน• การให้• รู้ รัก สามัคคีหลักการทรงงาน  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเริ่มจากจุดเล็ก คานึงภูมิสังคม พัฒนาอย่างองค์รวม ครบวงจร /บูรณาการ ไม่ติดตารา ทาให้ง่าย มีลาดับขั้นตอน มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์ ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน34
 15. 15. 15
 16. 16. 16การพัฒนาที่ยั่งยืน การดีขึ้นของเราต้องไม่ทาให้ผู้อื่นเลวลง การดีขึ้นต้องต่อเนื่องจากปัจจุบันและต้องไม่ทาลายอนาคต
 17. 17. 17การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนการเจริญเติบโต (Growth)การกระจาย (Distribution)การส่งผ่านข้ามเวลา (Transfer over Times)
 18. 18. 18เริ่มต้น: ง่ายๆจากแนวพระราชดาริสู่ความพอเพียง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเริ่มจากจุดเล็ก ทางสายกลาง ค่อยเป็นค่อยไป ช้าๆแต่มั่นคง เท่าไรก็พอดี• ค้านึงภูมิสังคม• พัฒนาอย่างองค์รวม ครบวงจร / บูรณาการ• ไม่ติดต้ารา ท้าให้ง่าย มีล้าดับขั้นตอน• มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก• ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์• ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ• การมีส่วนร่วม• ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
 19. 19.  เน้นการพัฒนาคน ระเบิดจากข้างใน ปลุกจิตส้านึก พึ่งตนเองได้ ความพอเพียง ขาดทุนคือก้าไร19 ท้างานอย่างมีความสุข คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน บริการรวมที่จุดเดียว ปลูกป่าในใจคน การให้ รู้ รัก สามัคคีเริ่มต้น: ง่ายๆจากแนวพระราชดาริสู่ความพอเพียง
 20. 20. 20ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ (Moderation) ความมีเหตุผล (Reasonableness) การมีภูมิคุ้มกันตนเอง (Self Immunity)
 21. 21. 21 เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ใช้เหตุผลวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ความเพียร ไม่โลภเกินไป2 เงื่อนไข
 22. 22. 22ความพอประมาณ การปฏิบัติตัว การดาเนินงาน การผลิต การพัฒนา อัตราเติบโตที่มั่นคง สมดุล ไม่รีบร้อน ไม่ก้าวกระโดด ไม่ใหญ่เกินไป ไม่เล็กเกินไป
 23. 23. 23ความมีเหตุผล ศักยภาพที่มีอยู่ ฐานทรัพยากร สภาพสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 24. 24. 24การมีภูมิคุ้มกันตนเอง การมีระบบการผลิตที่หลากหลาย ผสมผสาน กระจายตลาด กระจายสินค้า ระบบตรวจสอบป้องกัน การประกันภัย ตลาดล่วงหน้า กองทุนออมทรัพย์ มีเครือข่ายในการช่วยเหลือ
 25. 25. 25รางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปณิธานที่จะส่งเสริมประสบการณ์และนาแนวทางการปฏิบัติในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน มาช่วยจุดประกาแนวความคิดในปรัชญาดังกล่าวสู่นานาประเทศต่อไปในองค์การสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลพร้อมทังประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ28 พฤษภาคม 2549ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สากล
 26. 26. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ (UN) นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯถวายรางวัลThe Human Development Lifetime Achievement Award แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ปาฐกถาว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่หมู่บ้าน และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด องค์การสหประชาชาติสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ๑๖๖ ประเทศยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
 27. 27. 27พระราชดารัสพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวฯจากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒“... เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซาไป...”
 28. 28. 28
 29. 29. 29ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง( ครู – ศึกษำนิเทศก์)เราได้น้าเข้าสู่ชีวิตหรือยังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือรากฐานของชีวิต
 30. 30. 30การซื่อสัตย์ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน สุจริตต่อหน้าที่
 31. 31. 31พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๐๖ งานทุกอย่างท้าด้วยน้้าใจ อย่าเพิ่งท้อแท้จะหมดกาลังใจ จงตั้งใจให้คิดดี ผ่อนคลายอุปสรรคต่างๆ ด้วยเหตุผลและหลักวิชา ทางานด้วยน้าใจต้องหวังผลงานนั้นเป็นส้าคัญ
 32. 32. 32พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสงขลา การท้างานขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้วิชาการกับการสัมพันธ์ติดต่อและประสานกับผู้อื่น กระท้าด้วยจิตใจที่ใสสะอาดปราศจากอคติ กระทาด้วยความคิดเห็นที่อิสระเป็นกลาง ถูกต้องตามหลักเหตุผล
 33. 33. 33พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖ การทางานให้มีคุณภาพสมบูรณ์ ต้องท้าความเห็นให้ถูกต้อง ใช้ปัญญาไตร่ตรองให้เหตุผลที่แท้ วางแผนด้วยหลักวิชา ร่วมมือปรองดองกัน มีความพากเพียรไม่ย่อหย่อน
 34. 34. 34มองแบบองค์รวม เข้ากับภูมิสังคม ควรศึกษางานและสภาพทั่วไปให้ทั่วถึง สภาพการณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆไม่เหมือนที่คาดหมายไว้ สภาพของผู้ท้างานในระยะศึกษากับผู้ท้างานในระยะปฏิบัติงาน ดัดแปลงตัวเองให้เข้ากับสภาพในปัจจุบัน
 35. 35. 35มีลาดับขั้นตอนมุ่งคนส่วนใหญ่
 36. 36. 36แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
 37. 37. 37อย่ายึดติดตาราและปริญญา
 38. 38. 38ความสุข
 39. 39. 39ท้างานเพื่ออะไรก็ท้าเพื่อความสุขทุกคนต้องการความสุขแต่ว่าถ้าความสุขเป็นของเฉพาะบุคคล ก็เป็นความสุขที่โง่
 40. 40. 40
 41. 41. 41ความสามัคคี
 42. 42. 42มีความพอเพียงด้วยการอุดรูรั่วของชีวิตมีเงินเดือนเท่าไร จะต้องใช้ภายในเงินเดือน การทาแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงิน การกู้เงินนี้นามาใช้ในสิ่งที่ไม่ทารายได้นั้นไม่ดี อันนี้เป็นข้อสาคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทาให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ(พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)
 43. 43. 43ขาดทุนคือกาไร
 44. 44. 44การมีส่วนร่วม
 45. 45. 45การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบันได ๓ ขั้น เรียนรู้ – ศรัทธา ประยุกต์ใช้ กลายเป็นวัฒนธรรม
 46. 46. 46ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชีถึงแนวการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ทังครอบครัว ชุมชน รัฐ ให้ด้าเนินไปในทางสายกลาง
 47. 47. 47มองแบบองค์รวม เข้ากับภูมิสังคม ควรศึกษางานและสภาพทั่วไป สภาพการณ์และอุปกรณ์ต่าง ๆไม่เหมือนที่คาดหมายไว้ สภาพของผู้ท้างานในระยะศึกษากับผู้ท้างานในระยะปฏิบัติงาน ดัดแปลงตัวเองให้เข้ากับสภาพในปัจจุบัน
 48. 48. 48มีลาดับขั้นตอนมุ่งคนส่วนใหญ่
 49. 49. 49การแบ่งปัน
 50. 50. 50ประหยัด เรียบง่ายได้ประโยชน์ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอหมายความว่าถ้าทาได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ นั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทา (พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม๒๕๔๑)
 51. 51. 51การมีส่วนร่วม
 52. 52. 52การรู้รัก สามัคคี
 53. 53. 53เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเริ่มจะเริ่มต้นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
 54. 54. 54เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
 55. 55. 55เราจะเริ่มต้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรปรับเปลี่ยนวิธีคิด
 56. 56. 56
 57. 57. 57
 58. 58. 58
 59. 59. 59
 60. 60. 60
 61. 61. 61ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
 62. 62. 62
 63. 63. 63การรู้รัก สามัคคี/ร่วมมือร่วมใจ
 64. 64. 64ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข...
 65. 65. 65คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
 66. 66. 66ไม่มีการแบ่งแยกความคิดเห็นปรองดองกันประสานงานกัน
 67. 67. 4$4ภูแภูมิปัญญาไทย

×