การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

16,013 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,013
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. การนำเสนองาน กลุ่มที่ 2
 2. 2. ปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy
 3. 3. สมาชิกกลุ่มที่ 2 นางเครือมาศ เกิดโพชา รหัส 53121275048 เลขที่ 13 นายณรงค์ ขุนไชย รหัส 53131275052 เลขที่ 17 นางธัญวรัตม์ เทศนีย์ รหัส 53131275056 เลขที่ 21 นางนภรัตน์ จันทรขำ รหัส 53131275057 เลขที่ 22 นายมานพ เสือกล้า รหัส 53131275061 เลขที่ 26 นายสมชาย เมืองสุข รหัส 53131275067 เลขที่ 32
 4. 4. การประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. 5.  โดยพื้นฐานคือ การพึ่งตนเอง เป็นหลัก การทำอะไรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง  พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความ สมเหตุสมผล และการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงใน  การสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้น บนพื้นฐานของความสมดุล ในแต่ละสัดส่วน แต่ละระดับ  ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม รวมถึงจิตใจและวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. 6. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย / เพิ่มรายได้ / ใช้ชีวิตอย่างพอควร / คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ / มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป / การเผื่อทางเลือกสำรอง ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ / มีจิตสำนึกที่ดี / เอื้ออาทรประนีประนอม / นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ / เลือกใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด / ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม ( ภูมิสังคม ) / พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเองก่อน / ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก
 7. 7. <ul><li>รู้เหตุ </li></ul><ul><li>รู้ผล </li></ul><ul><li>รู้ตน </li></ul><ul><li>รู้ประมาณ </li></ul><ul><li>รู้กาล </li></ul><ul><li>รู้บุคคล </li></ul><ul><li>รู้ชุมชน </li></ul>ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ความพอเพียง โดยใช้ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ความพอประมาณ
 8. 8. สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในที่สุด คุณลักษณะของกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง <ul><li>ความพอประมาณ </li></ul><ul><li>พอเหมาะกับ สภาพ / อัตภาพของตน ( ปัจจัยภายใน ) </li></ul><ul><li>พอควรกับภูมิสังคม / </li></ul><ul><li>( ปัจจัยภายนอก ) </li></ul><ul><li> ( สมดุล ) </li></ul><ul><li>ความมีเหตุมีผล </li></ul><ul><li>รู้สาเหตุ – ทำไม </li></ul><ul><li>รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>วิชาการ / กฏหมาย / ความเชื่อ / ประเพณี </li></ul><ul><li>รู้ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในด้านต่างๆ </li></ul><ul><li>( รอบรู้ / สติ ปัญญา ) </li></ul><ul><li>มีภูมิคุ้มกันที่ดี </li></ul><ul><li>คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ </li></ul><ul><li>รู้เท่าทันและเตรียม </li></ul><ul><li>ความพร้อม </li></ul><ul><li>( วางแผน / รอบคอบ / เรียนรู้ / พัฒนาตน / จิตสาธารณะ / รักษ์สิ่งแวดล้อม ) </li></ul><ul><li>( ไม่ประมาท ) </li></ul>
 9. 9. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคลและครอบครัว
 10. 10. <ul><li>พอประมาณ : รายจ่ายสมดุลกับรายรับ </li></ul><ul><li>มีเหตุมีผล : ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล / มีความจำเป็น / ไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะ / ใช้ของอย่างคุ้มค่าประหยัด </li></ul><ul><li>มีภูมิคุ้มกัน : มีเงินออม / แบ่งปันผู้อื่น / ทำบุญ </li></ul><ul><li>ความรู้คู่คุณธรรม : ประกอบอาชีพที่สุจริต ด้วยความขยันหมั่นเพียร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง </li></ul>ตัวอย่างการใช้จ่ายอย่างพอเพียง
 11. 11. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทางธุรกิจ 1 ) ใช้เทคโนโยลีการผลิตที่เหมาะสม กล่าวคือ เป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำ เช่น ใช้ภูมิปัญญาไทยในกระบวนการย้อมสีกระดาษสาโดยใช้สีจากธรรมชาติ 2) ใช้วัตถุดิบและทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด 3) ไม่ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ยกเว้นแต่ในกรณี จำเป็นเท่านั้น เช่น เน้นการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ไม่นำเครื่องจักร มาใช้แทนแรงงานโดยไม่จำเป็น
 12. 12. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทางธุรกิจ ( ต่อ ) 4) ควรมีการผลิตที่อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ เช่น 5 ) ไม่ควรเน้นผลประโยชน์เพียงแต่ในระยะสั้น ปันกำไรให้กับพนักงาน ไม่เอาเปรียบคิดหวังแต่ประโยชน์จากลูกค้า มีความตรงไปตรงมา ไม่โลภ ผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 6) เน้นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ลูกจ้างและเจ้าของปัจจัยการผลิตอื่นๆ รักษา ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเพราะช่วยลดต้นทุนการสรรหาและ ขยายฐานธุรกิจ
 13. 13. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทางธุรกิจ ( ต่อ ) 7 ) เน้นการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำโดยการใช้เงินทุนภายใน องค์กรให้มากที่สุด 8 ) ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดโดยมี การนำไปแปรใช้ใหม่ เน้นการพึ่งพาตนเองโดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกเอง และแรงงานในท้องถิ่น 9 ) ผลิตเพื่อขายในตลาดท้องถิ่นให้มากที่สุดเสียก่อนและหลังจากนั้นจึง ค่อยไปสู่ตลาดระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับโลกตามลำดับ
 14. 14. <ul><li>การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้หลายด้าน และหลายรูปแบบ ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ละคนจะต้องพิจารณา ปรับใช้ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่ตนเผชิญอยู่ </li></ul><ul><li>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้เรา “ ฉุกคิด ” ว่ามีทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืน มั่นคง และสมดุลในระยะยาว </li></ul>สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
 15. 15. เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
 16. 16. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 1. รู้จักการใช้จ่ายของตนเอง 2. รู้จักออมเงิน มีกลไก ลดความเสี่ยง 3. รู้จักประหยัด 4. พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยผลิต / สร้างรายได้ 5. รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน 6. สร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 7. สืบสานวัฒนธรรมไทย 8. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 17. 17. ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ( ด้านเศรษฐกิจ ) หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม <ul><li>รู้จักการใช้จ่ายของตนเอง </li></ul><ul><ul><li>ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล อย่างพอประมาณ ประหยัด เท่าที่จำเป็น </li></ul></ul><ul><li>บันทึกบัญชีรายรับและรายจ่าย </li></ul><ul><li>วิเคราะห์บัญชีรายรับและรายจ่าย </li></ul><ul><li>แลกเปลี่ยนประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย </li></ul>
 18. 18. ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ( ด้านเศรษฐกิจ ) หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม <ul><li>รู้จักออมเงิน มีกลไก ลดความเสี่ยง </li></ul><ul><ul><li>ระบบสวัสดิการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบออมเงิน </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบสหกรณ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบประกันต่างๆ </li></ul></ul><ul><li>ออมอย่างพอเพียง </li></ul><ul><li>สัปดาห์การออม </li></ul><ul><li>จัดตั้งกลุ่ม / สหกรณ์ ออมทรัพย์ </li></ul>
 19. 19. ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ( ด้านเศรษฐกิจ ) หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม <ul><li>รู้จักประหยัด </li></ul><ul><li>ใช้และกินอย่างมีเหตุผลไม่ฟุ่มเฟือย </li></ul><ul><li>ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น </li></ul><ul><li>ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า </li></ul><ul><li>ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ </li></ul><ul><li>เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ไว้กิน ไว้ขาย </li></ul><ul><li>ใช้สินค้าที่ประหยัดพลังงาน </li></ul><ul><li>รีไซเคิลขยะเพื่อนำมาใช้ใหม่ </li></ul><ul><li>นำของเหลือใช้ มาทำให้เกิดประโยชน์ </li></ul>
 20. 20. ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ( ด้านเศรษฐกิจ ) หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม <ul><li>พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยผลิต หรือสร้างรายได้ </li></ul><ul><li>สอดคล้องกับความต้องการ </li></ul><ul><li>สอดคล้องกับภูมิสังคม </li></ul><ul><li>สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น </li></ul><ul><li>สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่น </li></ul><ul><li>เน้นการผลิตเพื่อพึ่งตนเอง ให้พอเพียงกับการบริโภค และการผลิตที่หลากหลาย เช่น </li></ul><ul><li>ปลูกพืชผักผสมผสาน </li></ul><ul><li>ปลูกพืชสมุนไพรไทย </li></ul><ul><li>ผลิตสินค้าจากภูมิปัญญา ท้องถิ่น </li></ul><ul><li>จัดอบรมพัฒนาอาชีพใน </li></ul><ul><li>ชุมชน </li></ul>
 21. 21. ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ( ด้านสังคม ) หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม <ul><li>รู้จักช่วยเหลือสังคม หรือชุมชน </li></ul><ul><li>ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ </li></ul><ul><li>ปลูกฝังความสามัคคี </li></ul><ul><li>ปลูกฝังความเสียสละ </li></ul><ul><li>เผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง </li></ul><ul><li>พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ผ่านกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ </li></ul><ul><li>จัดกิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข </li></ul><ul><li>จัดกิจกรรมช่วยเหลือ </li></ul><ul><li>ผู้ด้อยโอกาส </li></ul><ul><li>จัดค่ายพัฒนาเยาวชน </li></ul><ul><li>จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน </li></ul>
 22. 22. ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ( ด้านสิ่งแวดล้อม ) หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม <ul><li>สร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ </li></ul><ul><li>ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>ฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมในท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ฟื้นฟูดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น </li></ul><ul><li>พัฒนาความรู้เกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า เพื่อฟื้นฟู รักษา </li></ul><ul><li>โครงการชีววิถี </li></ul><ul><li>จัดอบรมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ </li></ul><ul><li>จัดทำฝายแม้ว </li></ul>
 23. 23. ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ( ด้านวัฒนธรรม ) หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม <ul><li>สืบสานวัฒนธรรมไทย </li></ul><ul><li>สร้างจิตสำนึกรักษ์ไทย รักบ้านเกิด </li></ul><ul><li>ฟื้นฟูและอนุรักษ์อาหารประจำท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ฟื้นฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทยและเพลงไทย </li></ul><ul><li>ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัตถุโบราณและโบราณสถาน </li></ul><ul><li>ปลูกฝังมารยาทไทย </li></ul><ul><li>ส่งเสริมอาหารประจำท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาประจำท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ทำนุบำรุงโบราณวัตถุและโบราณสถาน </li></ul><ul><li>พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น </li></ul><ul><li>รณรงค์การใช้สินค้าไทย </li></ul>
 24. 24. ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ( ด้านวัฒนธรรม ) หลักปฏิบัติ ตัวอย่างกิจกรรม <ul><li>ส่งเสริมพระพุทธศาสนา </li></ul><ul><li>ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ </li></ul><ul><li>ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนศรัทธา </li></ul><ul><li>จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญกับการรักษาศีลหรือสวดมนต์เป็นประจำ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการฝึกอบรมสมาธิภาวนา </li></ul><ul><li>ร่วมกันทะนุบำรุงศาสนาด้วยการปฏิบัติบูชา และการร่วมดูแลวัด และศาสนสถานต่างๆ </li></ul>
 25. 25. การสอนเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ <ul><li>ยึดสาระสังคมเป็นหลัก เพราะสังคมจะมีหัวข้อ และเนื้อหา ชัดเจนให้สอดแทรกความคิด / คุณค่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ลงไปได้ </li></ul><ul><li>ยุทธศาสตร์การสอนของครู สอดแทรกความรับผิดชอบ ความคิดอิสระ ริเริ่มสร้างสรรค์ลงไป </li></ul><ul><li>เน้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัว โดยมีครูค่อยชักจูงให้คิดแบบ โยนิโสมนสิการ และมีกัลยาณมิตร คอยท้วงติง แนะนำ ด้วยความจริงใจ </li></ul><ul><li>เพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์และเป็นสุข ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้ </li></ul>
 26. 26. สวัสดี

×