Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Care pathways of patients with heavy use of both social and health services

22 views

Published on

Elina Rautiaisen esitys IMPRO-hankkeen Health research in progress -tutkimusseminaari 14.5.2018.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Care pathways of patients with heavy use of both social and health services

 1. 1. 12.6.2018 Esityksen nimi / Tekijä 1 Care pathways of patients with heavy use of both social and health services - patients with substance abuse problems as an example Health care research in progress –seminaari 14.5.2018 klo 9.15 -16.00 AU102, Joensuu Elina Rautiainen
 2. 2. Esityksen rakenne 1. WP3 esittely 2. Tietolähteet päihdepotilaiden palvelunkäytön tutkimisessa 3. Sähköiset potilastietojärjestelmät (Mediatri, ProConsona) päihdepotilaiden palvelunkäytön tutkimisessa –väitöskirjatyön havaintoja ja tuloksia 4. WP3 seuraavat vaiheet – päihdepalveluiden integraation tutkiminen 6/12/2018 Presentation title / Author 2
 3. 3. WP3 Esittely • Työpaketissa tutkitaan paljon palveluita käyttävien potilasryhmien, kuten alkoholiongelmaisten potilaiden hoitopolkuja, palvelunkäytön kokonaisuutta sekä kustannuksia ennen ja jälkeen sote-palveluintegraation. - Tutkimusaineisto kootaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sähköisistä potilas- ja asiakastietojärjestelmistä. - Tutkimus toteutetaan Siun Soten alueella, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio toteutettiin vuoden 2017 alusta. • Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdään nykytilan kartoitus alkoholiongelmaisten henkilöiden palvelunkäytön kokonaisuudesta sekä hoidon eri päätetapahtumien todennäköisyyksistä ja hoidon kustannuksista ennen sote-uudistusta vuosilta 2011-2016. • Seuraavassa vaiheessa tarkastellaan Siun Soten palveluintegraation vaikutuksia palvelunkäyttöön ja kustannuksiin. 12.6.2018 WP3 presentation/ Elina Rautiainen 3
 4. 4. Taustaa - suomalainen päihdepalvelujärjestelmä • Päihdepalvelujärjestelmä koostuu yleisen tason sosiaali- ja terveyspalveluista sekä erityistason palveluista. • Nykyinen päihdepalvelujärjestelmä on hajanainen ja palveluiden tuottamistapa vaihtelee alueittain ja jopa kunnittain, aiheuttaen haasteita palveluiden koordinaatiolle. • Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan kunnan tehtävänä on järjestää päihdeongelmaisen ja hänen omaisensa riittävä ja asiallinen hoito 12.6.2018 Presentation title / Author 4 Käypä hoito -työryhmä Alkoholiongelmaisen hoito http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50028
 5. 5. Kansalliset tietolähteet päihdeongelmaisten palvelunkäytön tutkimisessa • HILMO- ja avoHILMO rekisterit - Käyntitiedot, hoitojaksot, toimenpiteet ym. - avoHILMOn osalta tiedoissa ollut puutteita, esim. puuttuvat diagnoositiedot käynnille • THL:n toteuttama päihdetapauslaskenta täydentää rekistereistä saatavaa tietoa, toteutus vuodesta 1987 alkaen neljän vuoden välein - Kyselyssä kerätään tietoa kaikista päihteisiin liittyvistä asioinneista yhden vuorokauden aikana. 12.6.2018 Presentation title / Author 5
 6. 6. Alueelliset tietolähteet - Mediatri & ProConsona • Pohjois-Karjalan kunnissa on erikoissairaanhoidossa on käytössä rakenteinen potilastietojärjestelmä Mediatri vuodesta 2010. Vastaavasti kunnissa on ollut käytössä sosiaalihuollon ProConsona- asiakastietojärjestelmä. - Yhtenäisistä tietojärjestelmistä huolimatta käyntitiedot pitänyt hakea erikseen jokaisen kunnan omasta Mediatri-kannasta (n=13) ja erikoissairaanhoidon Mediatri-kannasta (n=1) sekä kuntien ProConsona-kannoista (n=13) - Lisäksi käyntien puuttuvat diagnoositiedot on käsin tarkistettu erikseen jokaisesta kannasta 12.6.2018 Presentation title / Author 6
 7. 7. Tutkimuskysymykset 1. Miten alkoholipotilaat käyttävät sote-palveluita ja miten hoitopolkuja on mahdollista mallintaa? 2. Mitkä ovat kuolleisuuden ja raitistumisen todennäköisyydet? 3. Miten alkoholipotilaiden sote-palveluiden käyttö eroaa tyypin II DM potilaiden palveluiden käytöstä? 4. Mitkä ovat alkoholipotilaiden palveluidenkäytön kustannukset? 6/12/2018 Presentation title / Author 7
 8. 8. Otanta Mediatrista • Haettiin alkoholiehtoisesti vuosina 2011- 2012 perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa asioineet (pää- tai sivudiagnoosi)  n=6246 • Poissuljettiin ulkopaikkakuntalaiset ja rajattiin 18-65 -vuotiaisiin  3935  Joista satunnaisotos (n=396) 6/12/2018 Presentation title / Author 8 G31.2 Degeneration of nervous system due to alcohol G40.5 Special epileptic syndromes G40.50 Epilepsia partialis continua [Kozhevnikof] G40.51 Epileptic seizures related to: alcohol G40.52 Epileptic seizures related to: drugs G62.1 Alcoholic polyneuropathy I42.6 Alcoholic myopathy K29.2 Alcoholic gastritis F10.0 Acute intoxication F10.1 Harmful use F10.2 Dependence syndrome F10.3 Withdrawal state F10.4 Withdrawal state with delirium F10.5 Psychotic disorder F10.6 Amnesic syndrome F10.8 Other mental and behavioural disorders F10.9 Unspecified mental and behavioural disorder K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis K70.0 Alcoholic fatty liver K70.1 Alcoholic hepatitis K70.2 Alcoholic fibrosis and sclerosis of liver K70.3 Alcoholic cirrhosis of liver K70.4 Alcoholic hepatic failure K70.9 Toxic liver disease, unspecified T51 Toxic effect of alcohol (ethanol) T51.1 Toxic effect of methanol T51.2 Toxic effect of 2-Propanol T51.3 Toxic effect of fusel oil T51.8 Toxic effect of other alcohols T51.9 Toxic effect of alcohol, unspecified X45 Accidental poisoning by and exposure to alcohol X69 Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substances
 9. 9. Tunnistettuja haasteita päihdeongelmien tutkimisessa rekistereiden avulla 1. Hajanainen päihdepalvelujärjestelmä, alueelliset vertailut ongelmallisia 2. AvoHilmon puutteelliset tiedot, kansallisten rekistereiden käyttö ei tällä hetkellä kattavasti sovellu päihdeongelmaisten palvelunkäytön tutkimiseen. 3. Potilastietojärjestelmiin liittyvät haasteet: - Puutteet kirjaamisessa: • Puuttuvien diagnoositietojen suuri määrä, yht. 1435 PTH lääkärikäynniltä puuttui diagnoosi. • Käynnille ei aina merkitä edes sivudiagnoosiksi alkoholin osuutta (esim. kaatumiset, tapaturmat, yleistilan lasku) - Kirjavat kirjaamiskäytännöt • Diagnoosiperusteinen satunnaisotanta P-K:n aikuisväestöstä löysi pääsääntöisesti henkilöitä, joilla vaikea ja pitkään jatkunut alkoholiongelma  vain pitkälle edennyt ongelma saa diagnoosin • Mediatri on rakenteinen eli esim. AUDIT-testi mahdollista kirjata rakenteisesti, jolloin helposti saatavissa rekisteriajona. Kuitenkin vain yhdellä tutkittavalla oli rakenteisesti kirjattu AUDIT-tieto saatavilla.  Vaatii manuaalista tietojen täydentämistä, tarkastamista ja luokittelua 6/12/2018 Presentation title / Author 9
 10. 10. Seuraavassa vaiheessa: Palveluintegraation vaikutuksen tutkiminen 6/12/2018 Presentation title / Author 10 • Päihdepalveluita on uudelleen organisoitu ja keskitetty 1.1.2017 alkaen 1. Miten integraatio on vaikuttanut palvelunkäyttöön? 2. Onko alkoholi-ongelmien diagnosointi (F10) täsmentynyt? 3. Onko tapahtunut muutosta hoidon päätetapahtumissa (kuolleisuus, raitistuneiden osuus)? 4. Hoidon laatua kuvaavien indikaattoreiden hahmottelu rekisteritietojen pohjalta
 11. 11. AvoHilmon käyntisyyt F10-F99 6/12/2018 Presentation title / Author 11
 12. 12. Kiitos! 12/06/2018 Presentation title / Author 12

×