Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla

  1. 15.5.2018 1 Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa Health care research in progress –seminaari 14.5.2018 klo 9.15-16, AU102 Joensuu 15.5.2018 Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka 1
  2. Sisältö • Tutkimuksen tausta – T2D hoito • Aiempi tutkimus vehreyden ja diabeteksen yhteydestä • Tavoite, aineisto ja menetelmät • Jatko • Lähteet 15.5.2018 Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka 2
  3. Tutkimuksen tausta – T2D hoito • Tyypin 2 diabeteksen hoito perustuu Käypä Hoito suosituksiin - Yleiset tavoitteet: mahdollisimman hyvä ja normaalin pituinen elämä, komplikaatioiden välttäminen sekä sujuva arki ilman kohtuuttomia rajoituksia - Konkreettiset tavoitteet: oireettomuus ja mahdollisimman normaalin verenglukoositason ylläpitäminen • HbA1c –pitoisuuden tulisi olla alle 53mmol/mol (7,0%) -> hyvä hoitotasapaino • Seurantakäynnit sovitaan yksilöllisesti. Kerran vuodessa tulee tehdä kattavampi tarkastus • Tiedetään huonosti, kuinka suositukset toteutuvat käytännössä eri alueilla ja mitkä ovat todelliset hoidon tulokset ja seuraukset eli miten hoito toteutuu • Suomessa ei ole järjestelmää, jolla seurattaisiin hoidon tavoitteiden toteutumista 15.5.2018 3Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka
  4. Aiempi tutkimus vehreyden ja diabeteksen yhteydestä • Vehreämmillä asuinalueilla asuvilla on - pienempi riski sairastua diabetekseen (Astell-Burt ym. 2014; Brown ym. 2016; Dalton ym. 2016) ja - tyypin 2 diabeteksen prevalenssi on pienempi (Bodicoat et al. 2014; Müller et al. 2018) • Vehreä asuinalue vähentää masennuksen riskiä tyypin 2 diabeetikoilla (Gariepy ym. 2014) • Vehreydellä ja diabeteksella ei yhteyttä (Ihlebaek ym. 2017) tai heikko yhteys (Maas ym. 2009) • Tutkittu laskemalla vehreyden määrää potilaan asuinympäristössä - Maankäyttö, esim. puistot, puutarhat, metsät, vesistöt, suot, hautausmaat - NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) • Tutkittu laskemalla puistojen ym. saavutettavuutta • Asuinympäristö määritelty eri tavoin: 500m, 800m, 1km, 3km, 5km • Yhteyttä tutkittu pääosin kaupunkiympäristöissä 15.5.2018 4Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka
  5. Tavoite, aineisto ja menetelmät Tavoite • Onko asuinympäristön vehreydellä yhteyttä tyypin 2 diabeetikoiden hoidon toteutumiseen Pohjois- Karjalassa? • Onko yhteyttä mahdollista löytää melko vehreällä ja syrjäisellä alueella? Aineisto ja menetelmät • Alueellisesta potilastietojärjestelmästä poimitut tyypin 2 diabetes potilaat (n=10 204), joista 94,1% (n=9606) on geokoodattu • Asuinympäristömuuttujat - CORINE Land Cover 2012 - Lipas-tietokanta - MODIS ndvi:n käyttö? • Logistinen regressio 15.5.2018 5Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka
  6. Jatko.. • Todennäköisesti Pohjois-Karjalassa olisi järkevämpää tarkastella pelkän vehreyden sijaan laajemmin asuinympäristön tekijöitä • Tarkasteluun otettava useita vaikutusalueita • Saavutettavuus liikuntapaikkoihin tai reitteihin mukaan tarkasteluun? • NDVI:n käyttö? 15.5.2018 6Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka
  7. Lähteet • Astell-Burt T, Feng X, Kolt GS. Is neighborhood green space associated with a lower risk of type 2 diabetes? Evidence from 267,072 Australians. Diabetes Care 2014;37:197-201. • Bodicoat DH, O'Donovan G, Dalton AM, ym. The association between neighbourhood greenspace and type 2 diabetes in a large cross- sectional study. BMJ Open 2014;4:e006076-2014-006076. • Brown SC, Lombard J, Wang K, et al. Neighborhood Greenness and Chronic Health Conditions in Medicare Beneficiaries. Am J Prev Med 2016;51:78-89. • Dalton AM, Jones AP, Sharp SJ, et al. Residential neighbourhood greenspace is associated with reduced risk of incident diabetes in older people: a prospective cohort study. BMC Public Health 2016;16:1171-016-3833-z. • Gariepy G, Kaufman J.S, Blair A, ym. Place and health in diabetes: the neighbourhood environment and risk of depression in adults with Type 2 diabetes. Diabetic Medicine 2014;32:944-950. • Ihlebæk C, Aamodt G, Aradi R, ym. Association between urban green space and self-reported lifestyle-related disorders in Oslo, Norway. Scand J Public Health 2017;:1403494817730998. • Maas J, Verheij RA, de Vries S, ym. Morbidity is related to a green living environment. J Epidemiol Community Health 2009;63:967-973. • Müller G, Harhoff R, Rahe C, ym. Inner-city green space and its association with body mass index and prevalent type 2 diabetes: a cross- sectional study in an urban German city. BMJ Open 2018;8:e019062-2017-019062. • Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 9.5.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi 15.5.2018 7Asuinalueen vehreyden yhteys hoidon toteutumiseen tyypin 2 diabeetikoilla Pohjois-Karjalassa / Maija Toivakka
Advertisement