SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สหวิทยาเขตโกศัยนคร สพม.37
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
***********************************
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
1. เพลงคุณธรรม
( 6 โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 532-533
ม.1-3 ม่วงไข่พิทยาคม 1. ญ.อารียา อิต๊ะอินทร์ นางลาดวน
อินทนานนท์
1. นายบุญช่วย
รัตนะ
(ถิ่นโอภาส)
2. น.ส.พรทิพย์
บุญรุ่ง
(นารีรัตน์)
3.นางสุทธิรัตน์
ใจกลม
(เวียงเทพ)
4.นางนิดาพร
ประชุมชัย
(พิริยาลัย –
ประสานงาน
ฝ่ายเอกสาร)
2. ญ.ขวัญฤดี ยศทิศ
3. ญ.ธิดารัตน์ ยอดศร
4. ญ.พรปวี ไข่คา
5. ช. เชิดเกียรติ เมืองมาน้อย
เมืองแพร่ 1. น.ส.กาญจนากร ทุ่งส่วย นางรวีวรรณ อ่อนดี
นายจักรพงษ์
พรมตา
2. ญ.ประภัสสร เรืองจุ้ย
3. ญ.ณัฐชยา เสนาป่า
4. น.ส.ภริดา สวนไคร้
5. ญ.อารีรัตน์ เดชาหลวง
สองพิทยาคม 1. ญ.ดวงตะวัน คาประดับ นายไกรสร
จันทรสุกรี
น.ส.ศิริพร
พลอยเหลือง
2. ญ.อภิชญา ใจเหิน
3. ญ.ณัฐริกา ดอนแก้ว
4. ญ.ภัคจีรา สะเอียบคง
5. ญ.พัชราภรณ์ ทวีท้าว
เจริญราษฎร์ 1. ญ.กัลยารัตน์ กวาวทองธวัฒน์ นายธีรวัฒน์
คาทิพย์
นายสุริยา แสงสาย
2. ญ.ปนัดดา วันชัย
3. ญ.ธนัชพร สายเส็น
4. ญ.ธิดา ใจการ
5. ญ.ชญาดา เยรติทวีวัฒน์
เซนต์ฟรังซิส
เซเวียร์แพร่
1. ญ.อภิญญดา จันตาเขียว นายจิรายุทธ์ บุญจี้
2. ญ.ณัฐริกา ประสาน
3. ญ.มัณฑนา ศรีวิชัย
4. ญ.จีรนันท์ เหมืองหม้อ
5. ญ.ไอรดา อุปถา
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
1. เพลงคุณธรรม
( 6 โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 532-533
ม.1-3 พิริยาลัยฯ 1. ญ.ภูษิตา มากเทพวงษ์ นางจินตนา เย็น
ตระกูล
นางสาวกมลชนก
จิตพยัค
นายณัฐพงษ์
ง้าวแหลม
2. ญ.ภิชริยา ทรัพย์ประชา
3. ญ.ณัฐรัตน์ หัตถ์ปทุม
4. ญ.เพียงรวีร์ จดจา
5. ญ.สุดารัตน์ เพียสนิท
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
1. เพลงคุณธรรม
( 5 โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 534-535
ม. 4-5 สองพิทยาคม 1. น.ส.ชนัสนี ปัญญาไว น.ส.มณีรัตน์
แก้วมงคล
นายดนัย ใจเย็น
1. นายสุรินทร์
ตุ่มคา
(ท่าข้าม)
2. น.ส.วิทิตา
สุขทั่วญาติ
(ร้องกวาง)
3. นายอดุล
เหมืองจา
(ถิ่นโอภาส)
4. นายอิทธิพล
ชื่นบาน
(พิริยาลัย –
ประสานงาน
ฝ่ายเอกสาร)
2. น.ส.สุดารัตน์ บุญเสริม
3. น.ส.ฐิติยา ร่องเสอียบ
4. น.ส.สิริวิมล ขวดศรี
5. น.ส.นิธิภรณ์ กาบแก้ว
เมืองแพร่ 1. น.ส.จิรัชญา ถิ่นสุข นางรวีวรรณ อ่อนดี
นายชัยยันต์
วิจารวรรณ
2. น.ส.จิราพร มุ้งกุณา
3. น.ส.ณัฐธิดา สิทธิปัญญา
4. น.ส.ภานุมาส วังตา
5. น.ส.จุฑาทิพย์วังตา
ม่วงไข่พิทยาคม 1. น.ส.ชลธิชา เข็มแก้ว นางสุวพร
รัตนชมภู2. น.ส.ปิยะวรรณ จันทร์ทรัพย์
3. น.ส.อัญชลีกานต์บุญชุม
4. น.ส.วีระนันท์ กันทะเดช
5. น.ส.เพ็ญนภา พุทธจร
นารีรัตน์ 1. น.ส.ปุญชรัสม์บุตรชา น.ส.พรทิพย์บุญรุ่ง
นายธนพล
วังสมบัติ
2. น.ส.สุนารี เขียงสลับ
3. น.ส.จิราภรณ์ ต๊ะน้อย
4. น.ส.จิราภา ต๊ะน้อย
5. น.ส.รักชินี ยานการ
พิริยาลัย 1. นายกิตตินันท์ เสียงเย็น นายอิทธิพล
ชื่นบาน2. นายสหรัฐ จินากุล
3. น.ส.ชุติมา เขื่อนสอง
4. นายยุทธการ ทองด่านตก
5. นายปณานิน ข้ามสาม
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
2. โครงงาน
คุณธรรม
(7 โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 542-543
ม. 1-3 นารีรัตน์ 1. ญ.สาวิตรี ไหลเตื่อย นายไกรศร
สิงห์บุตร
1. นายสุเนตร
ทะก๋า
(นารีรัตน์)
2. นายเกรียงไกร
วังกาษร
(ร้องกวาง)
3. นายชัยยา
ช้างน้อย
(สองพิทยา)
4. นายศศิภา
แหลมหลวง
(เทพพิทักษ์)
5. น.ส.นิปัทม์
ทิพยกมลพันธ์
(พิริยาลัย)
2. ญ.นภัทรสรณ์ พุทธจร
3. ญ.ศุภิสรา สมพันธ์
4. ญ.ณัฐธิดา ก๋าอ่วน
5. น.ส.กังสดาล คาเหลือง
ร้องกวาง
อนุสรณ์
1. ญ.มาริสา ม้ายอง นายอัชวิน ทีฆาวงศ์
นายเกรียงไกร
วังกาษร
2. ญ.อิศราภรณ์ อุตสุต
3. ช.ณัฐกิตติ หงษ์สิบแปด
4. ช.จตุพล ม้ายอง
5. ช.ธนโชติ สืบจากถิ่น
สองพิทยาคม 1. นายพงศกร กิติวงค์ นางสุธนี ธรรมศิริ
นายชัยยา ช้างน้อย2. ญ.พิชญา เหลี่ยมไทย
3. ญ.ธัญญาศิริ พารินทร์
4. ญ.อิสริชากร คามา
5. ญ.ปิยธิดา ใจเหิน
เทพพิทักษ์ 1. ญ.พรรณทอง ปะมา นายมงคล
สร้อยสาย
นางศศิภา
แหลมหลวง
2. ญ.หทัยชนก อินนะ
3. ญ.วิวัฒน์ ชุ่มเย็น
4. ญ.จุฑารัตน์ ศรีสง่า
5. ญ.วันชนก เครือวรพันธุ์
ม่วงไข่พิทยาคม 1. ญ.สุชานนท์ปราบสงบ นายชัยวิรัตน์
เสาร์แดน2. ญ.ธีรณี เขียวน่าน
3. ญ.นนธิกานต์ สุกิน
4. ญ.สุชานาถ ปราบสงบ
5. ช.พีรวิทย์มณีบูรณ์
พิริยาลัย 1. ช.อลงกรณ์ ศรีโพธิ์ น.ส.นิปัทม์
ทิพยกมลพันธ์2. ช.ภูสิทธิ์ รุจิระพงค์
3. ญ.ชนิตา เทพบุญเรือน
4. ญ.ดุสิตา ตันติเพชราวรรณ์
5. ญ.นภากานต์ บ่อคา
ม. 1-3 เซนต์ฟรังซิส
เซเวียร์แพร่
1. ญ.จิรัชญา กาศโอรส นายจิรายุทธ์ บุญจี้
2. ช.ภคิน อภิแตงอ่อน
3. ญ.เนตรนภา บูรณนิภู
4.
5.
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
2. โครงงาน
คุณธรรม
(8 โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 544 - 546
ม. 4-6 เวียงเทพ 1. น.ส.สายสมร แก่นเรณู น.ส. นิตยา
วงศ์สุภาภรณ์
1. นายพิเชฐ
ธีระวัฒน
ประสิทธิ์
(ถิ่นโอภาส)
2. นายธีระวัฒน์
คาทิพย์
(เจริญราษฎร์)
3. นายสุทัศน์
ตั้งถาวร
(ห้วยม้า)
4. นางอารีรัศฌิ์
พงศ์พัฒนะ
นุกุล
(พิริยาลัย –
ประสานงาน
ฝ่ายเอกสาร)
2. น.ส.ณัตวรากุญ ธรรมสละ
3. น.ส.วัชราภา สุขแสวง
4. น.ส.อัญณิการณ์ ชัยนุบาล
5. น.ส.จุฑารัตน์ ดวงมณี
ม่วงไขพิทยาคม 1. น.ส.ชลธิชาพรรณ สุขโชติ นางจิตพรรณ
ปัญญาแฝง2. น.ส.ทวีพร กาวิเศษ
3. น.ส.นันทเนตร ทองประไพ
4. น.ส.ชุติกาญจน์ เมืองสอน
5. นายเฉลิมบุญ พร้อมสัตย์
เทพพิทักษ์ 1. น.ส.สุภัสสรา ศรีใจวงศ์ นางศศิภา
แหลมหลวง
นายเกิด ทามะหรัง
2. น.ส.สุวนันท์เวียงคา
3. น.ส.ชิดชนก ใจสบาย
4. น.ส.ปิยาภา กันใจ
5. น.ส.ทัตพิชา แก้วบุญมา
สองพิทยาคม 1. น.ส.ชวพร ฟองแก้ว นายนพดล เกิดช่วง
2. น.ส.อรดา บุญพงษ์
3. น.ส.นันพิดา ปินะสุ
4. น.ส.จุฬาลักษณ์ ผัดขัน
5. น.ส.วิลาวัลย์บุญติ๊บ
ร้องกวาง
อนุสรณ์
1. น.ส.สุพพัตรา อินกา นายสงวนสิทธิ์
ปะละมะ
นายธนารักษ์
อินประดิษฐ์
2. น.ส.วิชญาพร ธนากิจรัชวาลย์
3. น.ส.ณัฏฐนารา สมต๊ะแก้ว
4. น.ส.ณัฐกานต์ไชยเดช
5. น.ส.เกศรินทร์ อรรถเสนา
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
2. โครงงาน
คุณธรรม
(8 โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 544-546
ม. 4-6 นารีรัตน์ 1. น.ส.กรกนก เสาร์แดน นางจุรีรัตน์ คลี่ใบ
2. น.ส.กิตติมา จันทร
3. น.ส.ดวงกมล นุ่มเนื้อ
4. น.ส.ศิริลักษณ์ แก่นแสง
5. น.ส.อริศรา อักษรสุวรรณ
พิริยาลัย 1. น.ส.อาภัสรา วังทิพย์ นางอารีรัศฌิ์
พงศ์พัฒนะนุกุล2. น.ส.จตุรพร สิทธิสุข
3. นายนฤนาถ สิงห์คา
4. น.ส.สุคชา วัฒนจิรกุล
5. น.ส.ณัฐกาญจน์ กุณาตรี
เซนต์ฟรังซิส
เซเวียร์แพร่
1. นายรัชชานนท์ ผิวอ่อน น.ส.กัญญารัตน์
อุตรวิเชียร2. น.ส.ศศิธร ศิริพันธ์
3. น.ส.โบนัส มีบุญญา
4. น.ส.วรรณิภา ดาวตา
5. น.ส.วิไลพร วงศ์สวัสดิ์
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
3. ภาพยนตร์สั้น
(3 โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 1
ห้อง 121
ม. 1-3 พิริยาลัย 1. ช.เสกสันต์มีเทียม นายนาพล ชัยพิชิต
นายเกตุชัย ปิ่นทอง
1. นายสมชาย
แสงสร้อย
(นารีรัตน์)
2. นายชวลิต
กันธะเดช
(บ้านวังปึ้ ง)
3. นายนาพล
ชัยพิชิต
(พิริยาลัย)
4. นายชาญวิทย์
โกสินทร์
(พิริยาลัย –
ประสานงาน
ฝ่ายเอกสาร)
2. ช.นราวิชญ์ฉันทศิริวรรณ
3. ช.กันตพงศ์ วงศาโรจน์
4. ช.สุวิทย์เทพนม
5. ช.ธนกฤต เงาธรรม
บ้านวังปึ้ ง 1. ช.ผจญ เงินหล้า นายกิตติฤกษ์
ชัยนันท์
นายชวลิต
กันธะเดช
2. ช.จิรกฤต ลูนคา
3. ญ.ชรินรัตน์ ปันสอน
4. ญ.วิรากร ยะกุณา
5. ญ.ชนิกา จาปาน
นารีรัตน์ 1. ญ.ธารภา อู่โชตนานันท์ นายสมชาย
แสงสร้อย
น.ส.นิสิตา
แมตเมือง
2. ญ.พิชญา วุฒิเจริญ
3. ญ.นารากร ประกอบการ
4. ญ.ฐิตา จุมพิศ
5. ญ.พิชญา ชินเทพ
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
3. ภาพยนตร์สั้น
(2โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 1
ห้อง 121
ม. 4-6 ร้องกวาง
อนุสรณ์
1. นายอนุสรณ์ ทะสุมา นางสุภาพ กรุณา
น.ส.วิทิตา
สุขทั่วญาติ
1. นายสมชาย
แสงสร้อย
(นารีรัตน์)
2. นายชวลิต
กันธะเดช
(บ้านวังปึ้ ง)
3. นายชาญวิทย์
โกสินทร์
(พิริยาลัย)
2. น.ส.วชิรา ทัศนเวทิน
3. นายอิศม์เดช สอนใจ
4. น.ส.รัชนีพร กลิ่นประทุม
5. น.ส.วรมล ชุมศรี
ราชประชานุ
เคราะห์ 25
จ.แพร่
1. นายสมศักดิ์ แซ่โฮ้ง นายสุขเกษม ใจยวน
2. น.ส.ชนิตา แสนซุ้ง
3. น.ส.ยุพราช แสนโซ้ง
4. น.ส.อภิสรา บุญสวัสดิ์
5. น.ส.อัจฉรา ละเขียว
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
4. ละครคุณธรรม
(2 โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 4
ห้องโสตทัศนศึกษา
ม. 1-6 ม่วงไข่พิทยาคม 1. น.ส.นุจรี จันทร์มีทรัพย์ นางวรนันท์คาลือ
นางพิชญา ภาคาผล
นางสุวพร
รัตนชมภู
นายชัยวิรัตน์
เสาร์แดน
น.ส.จริยา
แสนคามา
น.ส.อารุณี
โสภารัตน์
นางลาดวน
อินทนานนท์
1. นางธัญญา
วัจนะภูมิ
(นารีรัตน์)
2. น.ส.มณีรัตน์
แก้วมงคล
(สองพิทยา)
3. นางชนมน
ศักดิ์ดี
(ราชประชา)
4. นายภูวนาถ
โพธิกุล
(พิริยาลัย –
ประสานงาน
ฝ่ายเอกสาร)
2. นายณัฐพงศ์เมืองมาน้อย
3. นายพัชรพล สุขมี
4. นายธีรพงศ์ปินนิล
5. นายสิโรดม ขันทอง
6. นายตะวัน ฉายา
7. นายธราดล จากท่าน
8. นายวัชรพล แก้วตีน
9. น.ส.วาณิษา ธรรมจักร
10. น.ส.ยุวดี บุญมาภิ
11. น.ส.รัชนีกร หงส์สิบสาม
12. น.ส.ปรียามล ทรัพย์ส่ง
13. น.ส.สิรินธรณ์ อุดคามี
14. น.ส.นฤมล การะวงศ์
15. น.ส.มัลลิกา คนบุญ
16. น.ส.มณีพลอย กาญจนะ
17. น.ส.กัญญ์วรา หล่ายข้าม
พิริยาลัย 1. นายกิตติพงษ์ ยะปะนันท์ 1. นายวิสุทธิ์
สิทธิอักษร
2. นางนงคราญ
กลั่นบุศย์
3. นายภูวนาถ
โพธิกุล
2. นายธนกฤต สมบัติวรรณทนา
3. นายธนาคม ศรีใจอินทร์
4. นายณรงค์ฤทธิ์ นาทิพย์
5. นายพงศ์ภรณ์ ขุนทอง
6. นายรัชชานนท์ จันทร์เพ็ญ
7. นายวรากร อุดธรรมใจ
8. นายอนุกูล เด็ดขาด
9. น.ส.ณัฐณิชา ปาคา
10. น.ส.ณัฐรีภรณ์ พะนาภัย
11. น.ส.ธิดารัตน์ วันชัย
12. น.ส.ภานุชนาถ มหาวงค์
13. น.ส.สุรินธร คายวง
14. นายเพชร พากเพียร
15. นายวรฉัตร กาวิน
16. นายศาสตรา วังกาษร
17. น.ส.ประภาภรณ์ ยะคา
18. น.ส.ปวิชญา พรหมรักษ์
19. น.ส.ศุภศิริ แก้วมา
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
6. เล่านิทาน
คุณธรรม
(13โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 1
ห้อง 123
ม. 1-3 พิริยาลัย 1. ญ.ณัฐธยาน์ สีสด น.ส.จุฬาลักษณ์
ก้อนแก้ว
1. นางดวงแก้ว
ตุ่มคา
(ท่าข้าม)
2. นางกมลนิตย์
ถมปลิก
(แม่ยางตาล)
3. นางกฤษดากร
อินทรีย์
(เวียงเทพ)
4. นางนันทกา
ช้างน้อย
(สองพิทยา)
5. นายอรุณ
ขาวล้วน
(นารีรัตน์)
6. น.ส.จุฬาลักษณ์
ก้อนแก้ว
(พิริยาลัย –
ประสานงาน
ฝ่ายเอกสาร)
ถิ่นโอภาสวิทยา 1. ช.สหพงษ์ไชยปุระ นายอดุล เหมืองจา
เวียงเทพวิทยา 1. ญ.ณัฐธิดา ศรีนาราง นางกฤษดากร
อินทรีย์
ม่วงไข่พิทยาคม 1. ญ.อาทิตยา วิลัยวงษ์ นางลาดวน
อินทนานนท์
เมืองแพร่ 1. ช.กล้าณรงค์ แซ่ตั้ง นางรวีวรรณ อ่อนดี
นางสุวภรณ์ เม่นคา
เทพพิทักษ์วิทยา 1. นายกฤตมล ทองงาม น.ส.ฐิตาภัทร
ศิริวาท
สองพิทยาคม 1. ญ.นวพร จิตเพียร นางนันทกา
ช้างน้อย
ร้องกวาง
อนุสรณ์
1. ญ.บงกชพร นะระชัย นางมัญทะนา
หมดห่วง
ห้วยม้าวิทยาคม 1. ญ.สุภาดา กองอยู่ นางวีณารัตน์
พรมมา
เซนต์ฟรังซิส
เซเวียร์แพร่
1. ญ.ธนพร ขามโคง นายจิรายุทธ์ บุญจี้
นารีรัตน์ 1. ญ.ปาลิตา วงศ์แก้ว นางทิพวรรณ
ศรีใจวงศ์
บ้านแม่ทราย
(คุรุราษฎร์เจริญ
วิทย์)
1. ญ. กฤษญาภรณ์ ยานะวงศ์ นางกมลพร
ปรัชญาโณทัย
ราชประชานุ
เคราะห์ 25
จ.แพร่
1. ญ.กัญญาพัชร แสนโซ้ง นายศุภาชัย ฤาชัย
นายเกริกชัย
ปัญญาวัน
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
6. เล่านิทาน
คุณธรรม (8โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 1
ห้อง 125
ม. 4-6 พิริยาลัย 1. นายเตชิต สุขวัฒนานนท์ นางรัศมี กาศเกษม 1. นางมัญทะนา
หมดห่วง
(ร้องกวาง)
2. นางรัศมี
กาศเกษม
(พิริยาลัย)
3. นางจิตพรรณ
ปัญญาแฝง
(ม่วงไข่)
4. นางวีณารัตน์
พรมมา
(ห้วยม้า)
5. นายสุรชาติ
จิตแจ้ง
(ถิ่นโอภาส)
ห้วยม้าวิทยาคม 1. นายสิทธินนท์สิงห์อ้อย นางวีณารัตน์
พรมมา
ร้องกวาง
อนุสรณ์
1. น.ส.อุไรพร แขมน้อย นางมัญทะนา
หมดห่วง
สองพิทยาคม 1. น.ส.ศิริรัตน์ ทองขัติ น.ส.สุพัตรา ตาคา
ม่วงไข่พิทยาคม 1. น.ส.เจนจิรา คาโสภา นางสุวพร
รัตนชมภู
เวียงเทพวิทยา 1. น.ส.ฉัตรสุดา แซ่ท้าว น.ส.นิตยา
วงศ์สุภาภรณ์
ถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายกฤษดากานต์ลือโฮ้ง นายสุรชาติ จิตแจ้ง
เซนต์ฟรังซิส
เซเวียร์แพร่
1. น.ส.วิจิตรา อุ่นใจน้า น.ส.กัญญารัตน์
อุตรวิเชียร
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
7. มารยาทไทย
(18โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 524
ม. 1-3 พิริยาลัย 1. ด.ช.ภัคพล ผาทอง น.ส.จตุรพร
ศรีจันทรากุล
1. นางสมสุข
พยัฆเนตร
(พิริยาลัย)
2. นางสังเวียน
เศวตศิลา
(ร้องกวาง)
3. นางคัทลียา
กันกา
(นารีรัตน์)
4. น.ส.นิภาพร
ปัญญาแฝง
(บ้านดอนชัย)
5. น.ส.ปราณี
หมื่นประเสริฐ
(บ้านอ้อย)
6. น.ส.จตุรพร
ศรีจันทรากุล
(พิริยาลัย –
ประสานงานฝ่าย
เอกสาร)
2. ด.ญ.พีระยา ขัติยวรา
แม่ยางตาล 1. ช.วสันต์ แซ่เติ๋น
2. ญ.นริศรา สังขกุล
ห้วยโรงนอก 1. ช.ภูรัชญา จันตา น.ส.อินทิรา
อินองการ2. ญ.ดารากุล ยะสาร
ถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายชูเกียรติ เหมืองอุ่น นางวันเพ็ญ
ถานะวุฒิพงษ์
นายสุชาติ จิตแจ้ง
2. ญ.ทักษิณา ลือโฮ้ง
สาธิตเทศบาล
บ้านเชตวัน
1. ช.สุภเวช เวียงยา นางกาญจนา วังมณี
น.ส.รัฐติกร
จิรัฐตการ
2. ญ.มีนตรา มะโนสีลา
เวียงเทพวิทยา 1. ช.กิตติศักดิ์ แก้วยศ นางสุทธิรัตน์
ใจกลม2. ญ.กัญญาวัชร ลวกไธสง
ม่วงไข่พิทยาคม 1. ช.ชนเดช เจริญผล น.ส.อารุณี
โสภารัตน์2. ญ.วรฤทัย หมั่นการ
บ้านป่าเลา
(ประชานุสรณ์)
1. ช.ทัชชานนท์ใจงาม นางอนงค์วรรณ์
พรหมมินทร์2. ญ.กิตติวรา ปันตุ่น
เทพพิทักษ์ 1. ช.ณัฏฐนันท์ กันทะเจตน์ น.ส.ปิยวรรณ
เพาะปลูก2. ญ.ธัณวรัตน์ น้าไหลทุ่ง
สองพิทยาคม 1. ช.สหัสวรรษ เปรมทอง นางเพ็ญนภา
สัจจาพงษ์2. ญ.ธัญวรัตน์ แก้วบาง
ร้องกวาง
อนุสรณ์
1. ช.ภานุวัฒน์ บุญขาว นางสังเวียน
เศวตศิลา
พระมนัสนันท์
วงค์แสนศรี
2. ญ.ศิริกาญจน์ โสภารัตน์
ห้วยม้าวิทยาคม 1. ช.โยธา แก้วสมนึก นางวีณารัตน์
พรมมา
นางพิกุล เข้มข้น
2. ญ.สิริรัตน์ ม้าแก้ว
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
7. มารยาทไทย
(18โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 524
ม. 1-3 นารีรัตน์ 1. ช.ธรภัทร ถือมั่น นางคัทลียา กันกา
2. ญ.ดุสิตา เหล็กน้าคบ
บ้านดอนชัย
(ประชาอุทิศ)
1. ช.กิตติวัฒน์ ขันทะบุตร น.ส.นิภาพร
ปัญญาแฝง2. ญ.พชรพร คริสอัม
บ้านอ้อย
วิทยาคาร
1. ช.คารณ สมแก้ว น.ส.ปราณี
หมื่นประเสริฐ2. ญ.วิภาดา ติปัญโย
เซนต์ฟรังซิส
เซเวียร์แพร่
1. ช.ชัยวัฒน์ ณัฐกาญจน์ นายจิรายุทธ์ บุญจี้
2. ญ.ฐิติมา สีเคลือบ
บ้านแม่ทราย
(คุรุราษฎร์เจริญ
วิทย์)
1. นายสุทธิกานต์ยานะวิน นางกมลพร
ปรัชญาโณทัย2. น.ส.สุนิตา เชาว์แล่น
ราชประชานุ
เคราะห์ 25
จ.แพร่
1. ช.โยธิน แซ่โย่ง นางชนมน ศักดิ์ดี
2.ญ.ขนิษฐา ดามา
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
7. มารยาทไทย
(12โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 526
ม. 4-6 พิริยาลัย 1. นายยศนันทน์ บุญมี น.ส.พัชรมล
แนวณรงค์
1. นางจิราภรณ์
อริยะวงศ์ทอง
(นารีรัตน์)
2. นางกมลวัลย์
จันตา
(สองพิทยา)
3. นางกาญจนา
วังมณี
(สาธิตเชตะวัน)
4. นางวันเพ็ญ
ถานะวุฒิพงษ์
(ถิ่นโอภาส)
2. น.ส.สุมินตร ใจยวน
นารีรัตน์ 1. นายนราวิชญ์คันทะมูล นางราพรรณ
ชิณทวรรณ2. น.ส.เณศรา คะชา
ห้วยม้าวิทยาคม 1. นายณัฐพล เดชอุปการ นางวีณารัตน์
พรมมา
นางพิกุล เข้มข้น
2. น.ส.มณีรัตน์ พฤฒาพันธุ์ชัย
ร้องกวาง
อนุสรณ์
1. นายธนพนธ์ ปัญญาวงศ์ พระทวีศักดิ์
แสงทิพย์
น.ส.ฉันทรัตน์
วันมา
น.ส. วรรณิกา
ธรรมลังกา
2. น.ส.ศุภลักษณ์ พรมสุริยา
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
7. มารยาทไทย
(12โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 526
ม. 4-6 เทพพิทักษ์ 1. นายจิรชัย ทนันไชย น.ส.ปิยวรรณ
เพาะปลูก
5. น.ส.พัชรมล
แนวณรงค์
(พิริยาลัย)
2. น.ส.ลวนากร หงส์สาม
ม่วงไข่พิทยาคม 1. นายบวรนันท์คาแจ้ นางจิตพรรณ
ปัญญาแฝง2. น.ส.ณัฐริกา เขียวสลับ
สาธิตเทศบาล
บ้านเชตวัน
1. นายพิษณุวัฒน์ วิเชียรกันทา นางกาญจนา วังมณี
น.ส.รัฐติกร
จิรัฐตการ
2. น.ส.จีรวรรณ ประคัลภ์วงศ์
ถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายศุภชัย มุ้งทอง นางวันเพ็ญ
ถานะวุฒิพงษ์
นายสุชาติ จิตแจ้ง
2. น.ส.ดาวธิดา กาทองทุ่ง
เวียงเทพ 1. นายวรวัจน์ มันเสาร์ น.ส.นิตยา
วงศ์สุภาภรณ์2. น.ส.นิรันทร์ลดา ขอนอาจ
เซนต์ฟรังซิส
เซเวียร์แพร่
1. นายพัฒน์ อาภรณ์รัตน์ น.ส.กัญญารัตน์
อุตรวิเชียร2. น.ส.พิมพ์อักษร เกษมศักดิ์
สองพิทยาคม 1. นายกรกฎ อุทโย นางกมลวัลย์จันตา
2. น.ส.อัศวีนา สุธิกุลนันท์
ราชประชานุ
เคราะห์ 25
จ.แพร่
1. นายชินวัตร ออนสี นางชนมน ศักดิ์ดี
2. น.ส.อังศุมาลิน จินาเคียน
กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/
8. สวดมนต์แปล
(4โรง)
วันที่ 15 ส.ค. 57
เวลา 08.30 – 16.30
อาคาร 5
ห้อง 541
ม. 4-6 นารีรัตน์ 1. น.ส.ธัญสุดา ใบยา 1. น.ส.กชณัช
สันธนประกริติ
2. น.ส.ขวัญศิริ
ไทยเก่ง
1. นายสงวนสิทธิ์
ปะระมะ
(ร้องกวาง)
2. นางรวีวรรณ
อ่อนดี
(เมืองแพร่)
3. นางสุวพร
รัตนชมภู
(ม่วงไข่)
4. นายอานนท์
กัวตระกูล
(พิริยาลัย –
ประสานงานฝ่าย
เอกสาร)
2. น.ส.กมลทิพย์ณ พิชัย
3. น.ส.ณัฐริกา กาปนาด
4. น.ส.ธัญชนก แดนเหมือง
5. น.ส.สุนันทา มะลิ
6. น.ส.ณัฐนรี นาระกันทา
7. น.ส.กฤติยา ศรีสมยา
8. น.ส.ปรียานุช มีมาก
9. น.ส.ศิริวรรณ ศรทรง
10. น.ส.ธนพร รัตนเสาวลักษณ์
สองพิทยาคม 1. น.ส.วิลาสินี เพ็ชร์รัตน์ น.ส.นงลักษณ์
พงษ์หนาด2. น.ส.กัญญารัตน์ ผัดขัน
3. น.ส.สโรชา ทองดอกบวบ
4. น.ส.วิภาลักษณ์ เสนา
5. น.ส.ธนาภรณ์ ใจเคร่ง
6. น.ส.ณัฏฐณิชา สิรแสนชัย
7. น.ส.สุพิชญา หมอป่า
8. น.ส.ศิริลักษณ์ สุขสาด
9. น.ส.พัชรา มังกร
10. น.ส.อรวรา โหสกุล
พิริยาลัย 1. น.ส.สุดารัตน์ บุญเรือง น.ส.นิตยา คาหน่วย
นายอานนท์
กัวตระกูล
2. น.ส.ชญานิศ ปรีรัมย์
3. น.ส.ศุภีพิชญ์ทองประไพ
4. น.ส.นิตย์ประภา คิดชอบ
5. น.ส.แพรวพรรณ มาลาพล
6. น.ส.แพรวพรรณ ภัทรภูรีบุตร
7. น.ส.อรณิชา มณีจักร
8. น.ส.ฑิตยา ปรีเปรมโมทย์
9. น.ส.อังคณาพร ชานาญธรรม
10. น.ส.ศุภนุช ไวทยะสิน
ม. 4-6 เซนต์ฟรังซิส
เซเวียร์แพร่
1. น.ส.ชนาพร จันเปี่ยม น.ส.กัญญารัตน์
อุตรวิเชียร2. น.ส.ณหทัย สืบหงษ์
3. น.ส.ศิริลักษณ์ เวียงยา
4. น.ส.เจนจิรา สุวรรณเคน
5. นายชนสรณ์ เสียงดัง
6. นายพัชระ ธนะธน
7. นายนิชนันท์มณีกาศ
8. นายกฤษณะ ตระเพียร
9. น.ส.สุวีรยา เวียงธรรม
10. น.ส.มณฑาทิพย์พานพบ
กรุณาตรวจสอบรายชื่อความถูกต้อง ถ้าแก้ไขให้แจ้งทาง
E-mail...mk_mk01@windowslive.com ,
haha_v@hotmail.com
ภายในวันที่ .................................................

More Related Content

What's hot

Thai Emergency Medicine Journal 4
Thai Emergency Medicine Journal 4Thai Emergency Medicine Journal 4
Thai Emergency Medicine Journal 4taem
 
รายงานโครงการเครื่องจักสานงานไม้ไผ่ภูมิปัญญาไทอีสาน2558ศพว2
รายงานโครงการเครื่องจักสานงานไม้ไผ่ภูมิปัญญาไทอีสาน2558ศพว2รายงานโครงการเครื่องจักสานงานไม้ไผ่ภูมิปัญญาไทอีสาน2558ศพว2
รายงานโครงการเครื่องจักสานงานไม้ไผ่ภูมิปัญญาไทอีสาน2558ศพว2Sircom Smarnbua
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายนssuser6a206b1
 
รางวัลแข่งขันทักษะ53
รางวัลแข่งขันทักษะ53รางวัลแข่งขันทักษะ53
รางวัลแข่งขันทักษะ53Jiraporn
 
2556 06 26 ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศ...
2556 06 26 ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศ...2556 06 26 ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศ...
2556 06 26 ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศ...Piyarerk Bunkoson
 
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผงตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผงkasetpcc
 
Ssr รร 2556
Ssr รร 2556Ssr รร 2556
Ssr รร 2556supphawan
 
นักวิชาการที่แท้จริงเป็นอย่างไร
นักวิชาการที่แท้จริงเป็นอย่างไรนักวิชาการที่แท้จริงเป็นอย่างไร
นักวิชาการที่แท้จริงเป็นอย่างไรThongkum Virut
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong715
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong715
 
รายงานการประชุมกอง 15 พค 57
รายงานการประชุมกอง 15 พค 57รายงานการประชุมกอง 15 พค 57
รายงานการประชุมกอง 15 พค 57bmcweb072
 
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002Thidarat Termphon
 
ผลงานดีเด่น 2553
ผลงานดีเด่น 2553ผลงานดีเด่น 2553
ผลงานดีเด่น 2553supphawan
 
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากับการเจริญเติบโตขอ...
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากับการเจริญเติบโตขอ...รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากับการเจริญเติบโตขอ...
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากับการเจริญเติบโตขอ...Sircom Smarnbua
 
งานคอมพราวเอ้
งานคอมพราวเอ้งานคอมพราวเอ้
งานคอมพราวเอ้Tayicha Phunpowngam
 
060120192424ภายใน ณ วันที่ 31 ก.ค. 61
060120192424ภายใน ณ วันที่ 31 ก.ค. 61060120192424ภายใน ณ วันที่ 31 ก.ค. 61
060120192424ภายใน ณ วันที่ 31 ก.ค. 61candy109
 

What's hot (18)

Thai Emergency Medicine Journal 4
Thai Emergency Medicine Journal 4Thai Emergency Medicine Journal 4
Thai Emergency Medicine Journal 4
 
รายงานโครงการเครื่องจักสานงานไม้ไผ่ภูมิปัญญาไทอีสาน2558ศพว2
รายงานโครงการเครื่องจักสานงานไม้ไผ่ภูมิปัญญาไทอีสาน2558ศพว2รายงานโครงการเครื่องจักสานงานไม้ไผ่ภูมิปัญญาไทอีสาน2558ศพว2
รายงานโครงการเครื่องจักสานงานไม้ไผ่ภูมิปัญญาไทอีสาน2558ศพว2
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายนรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน
 
work lansai 56
work lansai 56work lansai 56
work lansai 56
 
รางวัลแข่งขันทักษะ53
รางวัลแข่งขันทักษะ53รางวัลแข่งขันทักษะ53
รางวัลแข่งขันทักษะ53
 
โครงงานอาชีพ เรื่อง ธูปหอมเปลือกมังคุด
โครงงานอาชีพ เรื่อง ธูปหอมเปลือกมังคุดโครงงานอาชีพ เรื่อง ธูปหอมเปลือกมังคุด
โครงงานอาชีพ เรื่อง ธูปหอมเปลือกมังคุด
 
2556 06 26 ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศ...
2556 06 26 ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศ...2556 06 26 ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศ...
2556 06 26 ผลการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศ...
 
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผงตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
ตัวอย่างโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยสรุป เรื่องหัวบุกผง
 
Ssr รร 2556
Ssr รร 2556Ssr รร 2556
Ssr รร 2556
 
นักวิชาการที่แท้จริงเป็นอย่างไร
นักวิชาการที่แท้จริงเป็นอย่างไรนักวิชาการที่แท้จริงเป็นอย่างไร
นักวิชาการที่แท้จริงเป็นอย่างไร
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
รายงานการประชุมกอง 15 พค 57
รายงานการประชุมกอง 15 พค 57รายงานการประชุมกอง 15 พค 57
รายงานการประชุมกอง 15 พค 57
 
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
 
ผลงานดีเด่น 2553
ผลงานดีเด่น 2553ผลงานดีเด่น 2553
ผลงานดีเด่น 2553
 
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากับการเจริญเติบโตขอ...
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากับการเจริญเติบโตขอ...รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากับการเจริญเติบโตขอ...
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากับการเจริญเติบโตขอ...
 
งานคอมพราวเอ้
งานคอมพราวเอ้งานคอมพราวเอ้
งานคอมพราวเอ้
 
060120192424ภายใน ณ วันที่ 31 ก.ค. 61
060120192424ภายใน ณ วันที่ 31 ก.ค. 61060120192424ภายใน ณ วันที่ 31 ก.ค. 61
060120192424ภายใน ณ วันที่ 31 ก.ค. 61
 

Similar to S2

ชมรมเพื่อนลูกจ้าง สพป
ชมรมเพื่อนลูกจ้าง สพปชมรมเพื่อนลูกจ้าง สพป
ชมรมเพื่อนลูกจ้าง สพปNujae KA
 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแก้ไขวัน๒๘กค
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแก้ไขวัน๒๘กคขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแก้ไขวัน๒๘กค
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแก้ไขวัน๒๘กคPratuan Kumjudpai
 
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา-2558
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา-2558ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา-2558
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา-2558Panatchakorn Chaiyanon
 
รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ วันอำลางานเกษียณอายุราชการ
รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ วันอำลางานเกษียณอายุราชการรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ วันอำลางานเกษียณอายุราชการ
รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ วันอำลางานเกษียณอายุราชการPochchara Tiamwong
 
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...พงษ์ขจร บุญพงษ์
 
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...พงษ์ขจร บุญพงษ์
 
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...พงษ์ขจร บุญพงษ์
 
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...พงษ์ขจร บุญพงษ์
 
รายชื่อ นศ ปวส รุ่น 32 และ อ.ที่ปรึกษา
รายชื่อ นศ ปวส รุ่น 32 และ อ.ที่ปรึกษารายชื่อ นศ ปวส รุ่น 32 และ อ.ที่ปรึกษา
รายชื่อ นศ ปวส รุ่น 32 และ อ.ที่ปรึกษาPawat Logessathien
 
รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมคนสังคม สังคมคน
 
เจ้าภาพกฐิน๕๔
เจ้าภาพกฐิน๕๔เจ้าภาพกฐิน๕๔
เจ้าภาพกฐิน๕๔weskaew yodmongkol
 
ปอสัมพันธ์4757
ปอสัมพันธ์4757ปอสัมพันธ์4757
ปอสัมพันธ์4757Suwannee Pun
 

Similar to S2 (20)

ป2
ป2ป2
ป2
 
ป6
ป6ป6
ป6
 
ชมรมเพื่อนลูกจ้าง สพป
ชมรมเพื่อนลูกจ้าง สพปชมรมเพื่อนลูกจ้าง สพป
ชมรมเพื่อนลูกจ้าง สพป
 
ป3
ป3ป3
ป3
 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแก้ไขวัน๒๘กค
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแก้ไขวัน๒๘กคขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแก้ไขวัน๒๘กค
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแก้ไขวัน๒๘กค
 
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา-2558
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา-2558ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา-2558
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา-2558
 
ป4
ป4ป4
ป4
 
รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ วันอำลางานเกษียณอายุราชการ
รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ วันอำลางานเกษียณอายุราชการรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ วันอำลางานเกษียณอายุราชการ
รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ วันอำลางานเกษียณอายุราชการ
 
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
 
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
 
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
 
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
รายชื่อนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการติวความรู้กับค่ายนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์...
 
รายชื่อ นศ ปวส รุ่น 32 และ อ.ที่ปรึกษา
รายชื่อ นศ ปวส รุ่น 32 และ อ.ที่ปรึกษารายชื่อ นศ ปวส รุ่น 32 และ อ.ที่ปรึกษา
รายชื่อ นศ ปวส รุ่น 32 และ อ.ที่ปรึกษา
 
รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
 
students
studentsstudents
students
 
R2554
R2554R2554
R2554
 
Rt2554
Rt2554Rt2554
Rt2554
 
Support gen2
Support gen2Support gen2
Support gen2
 
เจ้าภาพกฐิน๕๔
เจ้าภาพกฐิน๕๔เจ้าภาพกฐิน๕๔
เจ้าภาพกฐิน๕๔
 
ปอสัมพันธ์4757
ปอสัมพันธ์4757ปอสัมพันธ์4757
ปอสัมพันธ์4757
 

More from คุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง

กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทยคุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง
 
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทยคุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง
 
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทยคุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง
 
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทยคุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง
 

More from คุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง (11)

กำหนดการ
กำหนดการกำหนดการ
กำหนดการ
 
S1
S1S1
S1
 
56 vs57
56 vs5756 vs57
56 vs57
 
Social
SocialSocial
Social
 
Pp1
Pp1Pp1
Pp1
 
Patitin57
Patitin57Patitin57
Patitin57
 
ความสำคัญของพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย
ความสำคัญของพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทยความสำคัญของพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย
ความสำคัญของพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย
 
กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทย
 
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทย
 
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทย
 
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทย
 

S2

 • 1. กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สหวิทยาเขตโกศัยนคร สพม.37 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ *********************************** กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 1. เพลงคุณธรรม ( 6 โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 532-533 ม.1-3 ม่วงไข่พิทยาคม 1. ญ.อารียา อิต๊ะอินทร์ นางลาดวน อินทนานนท์ 1. นายบุญช่วย รัตนะ (ถิ่นโอภาส) 2. น.ส.พรทิพย์ บุญรุ่ง (นารีรัตน์) 3.นางสุทธิรัตน์ ใจกลม (เวียงเทพ) 4.นางนิดาพร ประชุมชัย (พิริยาลัย – ประสานงาน ฝ่ายเอกสาร) 2. ญ.ขวัญฤดี ยศทิศ 3. ญ.ธิดารัตน์ ยอดศร 4. ญ.พรปวี ไข่คา 5. ช. เชิดเกียรติ เมืองมาน้อย เมืองแพร่ 1. น.ส.กาญจนากร ทุ่งส่วย นางรวีวรรณ อ่อนดี นายจักรพงษ์ พรมตา 2. ญ.ประภัสสร เรืองจุ้ย 3. ญ.ณัฐชยา เสนาป่า 4. น.ส.ภริดา สวนไคร้ 5. ญ.อารีรัตน์ เดชาหลวง สองพิทยาคม 1. ญ.ดวงตะวัน คาประดับ นายไกรสร จันทรสุกรี น.ส.ศิริพร พลอยเหลือง 2. ญ.อภิชญา ใจเหิน 3. ญ.ณัฐริกา ดอนแก้ว 4. ญ.ภัคจีรา สะเอียบคง 5. ญ.พัชราภรณ์ ทวีท้าว เจริญราษฎร์ 1. ญ.กัลยารัตน์ กวาวทองธวัฒน์ นายธีรวัฒน์ คาทิพย์ นายสุริยา แสงสาย 2. ญ.ปนัดดา วันชัย 3. ญ.ธนัชพร สายเส็น 4. ญ.ธิดา ใจการ 5. ญ.ชญาดา เยรติทวีวัฒน์ เซนต์ฟรังซิส เซเวียร์แพร่ 1. ญ.อภิญญดา จันตาเขียว นายจิรายุทธ์ บุญจี้ 2. ญ.ณัฐริกา ประสาน 3. ญ.มัณฑนา ศรีวิชัย 4. ญ.จีรนันท์ เหมืองหม้อ 5. ญ.ไอรดา อุปถา
 • 2. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 1. เพลงคุณธรรม ( 6 โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 532-533 ม.1-3 พิริยาลัยฯ 1. ญ.ภูษิตา มากเทพวงษ์ นางจินตนา เย็น ตระกูล นางสาวกมลชนก จิตพยัค นายณัฐพงษ์ ง้าวแหลม 2. ญ.ภิชริยา ทรัพย์ประชา 3. ญ.ณัฐรัตน์ หัตถ์ปทุม 4. ญ.เพียงรวีร์ จดจา 5. ญ.สุดารัตน์ เพียสนิท
 • 3. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 1. เพลงคุณธรรม ( 5 โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 534-535 ม. 4-5 สองพิทยาคม 1. น.ส.ชนัสนี ปัญญาไว น.ส.มณีรัตน์ แก้วมงคล นายดนัย ใจเย็น 1. นายสุรินทร์ ตุ่มคา (ท่าข้าม) 2. น.ส.วิทิตา สุขทั่วญาติ (ร้องกวาง) 3. นายอดุล เหมืองจา (ถิ่นโอภาส) 4. นายอิทธิพล ชื่นบาน (พิริยาลัย – ประสานงาน ฝ่ายเอกสาร) 2. น.ส.สุดารัตน์ บุญเสริม 3. น.ส.ฐิติยา ร่องเสอียบ 4. น.ส.สิริวิมล ขวดศรี 5. น.ส.นิธิภรณ์ กาบแก้ว เมืองแพร่ 1. น.ส.จิรัชญา ถิ่นสุข นางรวีวรรณ อ่อนดี นายชัยยันต์ วิจารวรรณ 2. น.ส.จิราพร มุ้งกุณา 3. น.ส.ณัฐธิดา สิทธิปัญญา 4. น.ส.ภานุมาส วังตา 5. น.ส.จุฑาทิพย์วังตา ม่วงไข่พิทยาคม 1. น.ส.ชลธิชา เข็มแก้ว นางสุวพร รัตนชมภู2. น.ส.ปิยะวรรณ จันทร์ทรัพย์ 3. น.ส.อัญชลีกานต์บุญชุม 4. น.ส.วีระนันท์ กันทะเดช 5. น.ส.เพ็ญนภา พุทธจร นารีรัตน์ 1. น.ส.ปุญชรัสม์บุตรชา น.ส.พรทิพย์บุญรุ่ง นายธนพล วังสมบัติ 2. น.ส.สุนารี เขียงสลับ 3. น.ส.จิราภรณ์ ต๊ะน้อย 4. น.ส.จิราภา ต๊ะน้อย 5. น.ส.รักชินี ยานการ พิริยาลัย 1. นายกิตตินันท์ เสียงเย็น นายอิทธิพล ชื่นบาน2. นายสหรัฐ จินากุล 3. น.ส.ชุติมา เขื่อนสอง 4. นายยุทธการ ทองด่านตก 5. นายปณานิน ข้ามสาม
 • 4. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 2. โครงงาน คุณธรรม (7 โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 542-543 ม. 1-3 นารีรัตน์ 1. ญ.สาวิตรี ไหลเตื่อย นายไกรศร สิงห์บุตร 1. นายสุเนตร ทะก๋า (นารีรัตน์) 2. นายเกรียงไกร วังกาษร (ร้องกวาง) 3. นายชัยยา ช้างน้อย (สองพิทยา) 4. นายศศิภา แหลมหลวง (เทพพิทักษ์) 5. น.ส.นิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์ (พิริยาลัย) 2. ญ.นภัทรสรณ์ พุทธจร 3. ญ.ศุภิสรา สมพันธ์ 4. ญ.ณัฐธิดา ก๋าอ่วน 5. น.ส.กังสดาล คาเหลือง ร้องกวาง อนุสรณ์ 1. ญ.มาริสา ม้ายอง นายอัชวิน ทีฆาวงศ์ นายเกรียงไกร วังกาษร 2. ญ.อิศราภรณ์ อุตสุต 3. ช.ณัฐกิตติ หงษ์สิบแปด 4. ช.จตุพล ม้ายอง 5. ช.ธนโชติ สืบจากถิ่น สองพิทยาคม 1. นายพงศกร กิติวงค์ นางสุธนี ธรรมศิริ นายชัยยา ช้างน้อย2. ญ.พิชญา เหลี่ยมไทย 3. ญ.ธัญญาศิริ พารินทร์ 4. ญ.อิสริชากร คามา 5. ญ.ปิยธิดา ใจเหิน เทพพิทักษ์ 1. ญ.พรรณทอง ปะมา นายมงคล สร้อยสาย นางศศิภา แหลมหลวง 2. ญ.หทัยชนก อินนะ 3. ญ.วิวัฒน์ ชุ่มเย็น 4. ญ.จุฑารัตน์ ศรีสง่า 5. ญ.วันชนก เครือวรพันธุ์ ม่วงไข่พิทยาคม 1. ญ.สุชานนท์ปราบสงบ นายชัยวิรัตน์ เสาร์แดน2. ญ.ธีรณี เขียวน่าน 3. ญ.นนธิกานต์ สุกิน 4. ญ.สุชานาถ ปราบสงบ 5. ช.พีรวิทย์มณีบูรณ์ พิริยาลัย 1. ช.อลงกรณ์ ศรีโพธิ์ น.ส.นิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์2. ช.ภูสิทธิ์ รุจิระพงค์ 3. ญ.ชนิตา เทพบุญเรือน 4. ญ.ดุสิตา ตันติเพชราวรรณ์ 5. ญ.นภากานต์ บ่อคา
 • 5. ม. 1-3 เซนต์ฟรังซิส เซเวียร์แพร่ 1. ญ.จิรัชญา กาศโอรส นายจิรายุทธ์ บุญจี้ 2. ช.ภคิน อภิแตงอ่อน 3. ญ.เนตรนภา บูรณนิภู 4. 5. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 2. โครงงาน คุณธรรม (8 โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 544 - 546 ม. 4-6 เวียงเทพ 1. น.ส.สายสมร แก่นเรณู น.ส. นิตยา วงศ์สุภาภรณ์ 1. นายพิเชฐ ธีระวัฒน ประสิทธิ์ (ถิ่นโอภาส) 2. นายธีระวัฒน์ คาทิพย์ (เจริญราษฎร์) 3. นายสุทัศน์ ตั้งถาวร (ห้วยม้า) 4. นางอารีรัศฌิ์ พงศ์พัฒนะ นุกุล (พิริยาลัย – ประสานงาน ฝ่ายเอกสาร) 2. น.ส.ณัตวรากุญ ธรรมสละ 3. น.ส.วัชราภา สุขแสวง 4. น.ส.อัญณิการณ์ ชัยนุบาล 5. น.ส.จุฑารัตน์ ดวงมณี ม่วงไขพิทยาคม 1. น.ส.ชลธิชาพรรณ สุขโชติ นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง2. น.ส.ทวีพร กาวิเศษ 3. น.ส.นันทเนตร ทองประไพ 4. น.ส.ชุติกาญจน์ เมืองสอน 5. นายเฉลิมบุญ พร้อมสัตย์ เทพพิทักษ์ 1. น.ส.สุภัสสรา ศรีใจวงศ์ นางศศิภา แหลมหลวง นายเกิด ทามะหรัง 2. น.ส.สุวนันท์เวียงคา 3. น.ส.ชิดชนก ใจสบาย 4. น.ส.ปิยาภา กันใจ 5. น.ส.ทัตพิชา แก้วบุญมา สองพิทยาคม 1. น.ส.ชวพร ฟองแก้ว นายนพดล เกิดช่วง 2. น.ส.อรดา บุญพงษ์ 3. น.ส.นันพิดา ปินะสุ 4. น.ส.จุฬาลักษณ์ ผัดขัน 5. น.ส.วิลาวัลย์บุญติ๊บ ร้องกวาง อนุสรณ์ 1. น.ส.สุพพัตรา อินกา นายสงวนสิทธิ์ ปะละมะ นายธนารักษ์ อินประดิษฐ์ 2. น.ส.วิชญาพร ธนากิจรัชวาลย์ 3. น.ส.ณัฏฐนารา สมต๊ะแก้ว 4. น.ส.ณัฐกานต์ไชยเดช 5. น.ส.เกศรินทร์ อรรถเสนา
 • 6. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 2. โครงงาน คุณธรรม (8 โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 544-546 ม. 4-6 นารีรัตน์ 1. น.ส.กรกนก เสาร์แดน นางจุรีรัตน์ คลี่ใบ 2. น.ส.กิตติมา จันทร 3. น.ส.ดวงกมล นุ่มเนื้อ 4. น.ส.ศิริลักษณ์ แก่นแสง 5. น.ส.อริศรา อักษรสุวรรณ พิริยาลัย 1. น.ส.อาภัสรา วังทิพย์ นางอารีรัศฌิ์ พงศ์พัฒนะนุกุล2. น.ส.จตุรพร สิทธิสุข 3. นายนฤนาถ สิงห์คา 4. น.ส.สุคชา วัฒนจิรกุล 5. น.ส.ณัฐกาญจน์ กุณาตรี เซนต์ฟรังซิส เซเวียร์แพร่ 1. นายรัชชานนท์ ผิวอ่อน น.ส.กัญญารัตน์ อุตรวิเชียร2. น.ส.ศศิธร ศิริพันธ์ 3. น.ส.โบนัส มีบุญญา 4. น.ส.วรรณิภา ดาวตา 5. น.ส.วิไลพร วงศ์สวัสดิ์
 • 7. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 3. ภาพยนตร์สั้น (3 โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 1 ห้อง 121 ม. 1-3 พิริยาลัย 1. ช.เสกสันต์มีเทียม นายนาพล ชัยพิชิต นายเกตุชัย ปิ่นทอง 1. นายสมชาย แสงสร้อย (นารีรัตน์) 2. นายชวลิต กันธะเดช (บ้านวังปึ้ ง) 3. นายนาพล ชัยพิชิต (พิริยาลัย) 4. นายชาญวิทย์ โกสินทร์ (พิริยาลัย – ประสานงาน ฝ่ายเอกสาร) 2. ช.นราวิชญ์ฉันทศิริวรรณ 3. ช.กันตพงศ์ วงศาโรจน์ 4. ช.สุวิทย์เทพนม 5. ช.ธนกฤต เงาธรรม บ้านวังปึ้ ง 1. ช.ผจญ เงินหล้า นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์ นายชวลิต กันธะเดช 2. ช.จิรกฤต ลูนคา 3. ญ.ชรินรัตน์ ปันสอน 4. ญ.วิรากร ยะกุณา 5. ญ.ชนิกา จาปาน นารีรัตน์ 1. ญ.ธารภา อู่โชตนานันท์ นายสมชาย แสงสร้อย น.ส.นิสิตา แมตเมือง 2. ญ.พิชญา วุฒิเจริญ 3. ญ.นารากร ประกอบการ 4. ญ.ฐิตา จุมพิศ 5. ญ.พิชญา ชินเทพ กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 3. ภาพยนตร์สั้น (2โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 1 ห้อง 121 ม. 4-6 ร้องกวาง อนุสรณ์ 1. นายอนุสรณ์ ทะสุมา นางสุภาพ กรุณา น.ส.วิทิตา สุขทั่วญาติ 1. นายสมชาย แสงสร้อย (นารีรัตน์) 2. นายชวลิต กันธะเดช (บ้านวังปึ้ ง) 3. นายชาญวิทย์ โกสินทร์ (พิริยาลัย) 2. น.ส.วชิรา ทัศนเวทิน 3. นายอิศม์เดช สอนใจ 4. น.ส.รัชนีพร กลิ่นประทุม 5. น.ส.วรมล ชุมศรี ราชประชานุ เคราะห์ 25 จ.แพร่ 1. นายสมศักดิ์ แซ่โฮ้ง นายสุขเกษม ใจยวน 2. น.ส.ชนิตา แสนซุ้ง 3. น.ส.ยุพราช แสนโซ้ง 4. น.ส.อภิสรา บุญสวัสดิ์ 5. น.ส.อัจฉรา ละเขียว
 • 8. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 4. ละครคุณธรรม (2 โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 4 ห้องโสตทัศนศึกษา ม. 1-6 ม่วงไข่พิทยาคม 1. น.ส.นุจรี จันทร์มีทรัพย์ นางวรนันท์คาลือ นางพิชญา ภาคาผล นางสุวพร รัตนชมภู นายชัยวิรัตน์ เสาร์แดน น.ส.จริยา แสนคามา น.ส.อารุณี โสภารัตน์ นางลาดวน อินทนานนท์ 1. นางธัญญา วัจนะภูมิ (นารีรัตน์) 2. น.ส.มณีรัตน์ แก้วมงคล (สองพิทยา) 3. นางชนมน ศักดิ์ดี (ราชประชา) 4. นายภูวนาถ โพธิกุล (พิริยาลัย – ประสานงาน ฝ่ายเอกสาร) 2. นายณัฐพงศ์เมืองมาน้อย 3. นายพัชรพล สุขมี 4. นายธีรพงศ์ปินนิล 5. นายสิโรดม ขันทอง 6. นายตะวัน ฉายา 7. นายธราดล จากท่าน 8. นายวัชรพล แก้วตีน 9. น.ส.วาณิษา ธรรมจักร 10. น.ส.ยุวดี บุญมาภิ 11. น.ส.รัชนีกร หงส์สิบสาม 12. น.ส.ปรียามล ทรัพย์ส่ง 13. น.ส.สิรินธรณ์ อุดคามี 14. น.ส.นฤมล การะวงศ์ 15. น.ส.มัลลิกา คนบุญ 16. น.ส.มณีพลอย กาญจนะ 17. น.ส.กัญญ์วรา หล่ายข้าม พิริยาลัย 1. นายกิตติพงษ์ ยะปะนันท์ 1. นายวิสุทธิ์ สิทธิอักษร 2. นางนงคราญ กลั่นบุศย์ 3. นายภูวนาถ โพธิกุล 2. นายธนกฤต สมบัติวรรณทนา 3. นายธนาคม ศรีใจอินทร์ 4. นายณรงค์ฤทธิ์ นาทิพย์ 5. นายพงศ์ภรณ์ ขุนทอง 6. นายรัชชานนท์ จันทร์เพ็ญ 7. นายวรากร อุดธรรมใจ 8. นายอนุกูล เด็ดขาด 9. น.ส.ณัฐณิชา ปาคา 10. น.ส.ณัฐรีภรณ์ พะนาภัย 11. น.ส.ธิดารัตน์ วันชัย 12. น.ส.ภานุชนาถ มหาวงค์ 13. น.ส.สุรินธร คายวง
 • 9. 14. นายเพชร พากเพียร 15. นายวรฉัตร กาวิน 16. นายศาสตรา วังกาษร 17. น.ส.ประภาภรณ์ ยะคา 18. น.ส.ปวิชญา พรหมรักษ์ 19. น.ส.ศุภศิริ แก้วมา
 • 10. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 6. เล่านิทาน คุณธรรม (13โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 1 ห้อง 123 ม. 1-3 พิริยาลัย 1. ญ.ณัฐธยาน์ สีสด น.ส.จุฬาลักษณ์ ก้อนแก้ว 1. นางดวงแก้ว ตุ่มคา (ท่าข้าม) 2. นางกมลนิตย์ ถมปลิก (แม่ยางตาล) 3. นางกฤษดากร อินทรีย์ (เวียงเทพ) 4. นางนันทกา ช้างน้อย (สองพิทยา) 5. นายอรุณ ขาวล้วน (นารีรัตน์) 6. น.ส.จุฬาลักษณ์ ก้อนแก้ว (พิริยาลัย – ประสานงาน ฝ่ายเอกสาร) ถิ่นโอภาสวิทยา 1. ช.สหพงษ์ไชยปุระ นายอดุล เหมืองจา เวียงเทพวิทยา 1. ญ.ณัฐธิดา ศรีนาราง นางกฤษดากร อินทรีย์ ม่วงไข่พิทยาคม 1. ญ.อาทิตยา วิลัยวงษ์ นางลาดวน อินทนานนท์ เมืองแพร่ 1. ช.กล้าณรงค์ แซ่ตั้ง นางรวีวรรณ อ่อนดี นางสุวภรณ์ เม่นคา เทพพิทักษ์วิทยา 1. นายกฤตมล ทองงาม น.ส.ฐิตาภัทร ศิริวาท สองพิทยาคม 1. ญ.นวพร จิตเพียร นางนันทกา ช้างน้อย ร้องกวาง อนุสรณ์ 1. ญ.บงกชพร นะระชัย นางมัญทะนา หมดห่วง ห้วยม้าวิทยาคม 1. ญ.สุภาดา กองอยู่ นางวีณารัตน์ พรมมา เซนต์ฟรังซิส เซเวียร์แพร่ 1. ญ.ธนพร ขามโคง นายจิรายุทธ์ บุญจี้ นารีรัตน์ 1. ญ.ปาลิตา วงศ์แก้ว นางทิพวรรณ ศรีใจวงศ์ บ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญ วิทย์) 1. ญ. กฤษญาภรณ์ ยานะวงศ์ นางกมลพร ปรัชญาโณทัย ราชประชานุ เคราะห์ 25 จ.แพร่ 1. ญ.กัญญาพัชร แสนโซ้ง นายศุภาชัย ฤาชัย นายเกริกชัย ปัญญาวัน
 • 11. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 6. เล่านิทาน คุณธรรม (8โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 1 ห้อง 125 ม. 4-6 พิริยาลัย 1. นายเตชิต สุขวัฒนานนท์ นางรัศมี กาศเกษม 1. นางมัญทะนา หมดห่วง (ร้องกวาง) 2. นางรัศมี กาศเกษม (พิริยาลัย) 3. นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง (ม่วงไข่) 4. นางวีณารัตน์ พรมมา (ห้วยม้า) 5. นายสุรชาติ จิตแจ้ง (ถิ่นโอภาส) ห้วยม้าวิทยาคม 1. นายสิทธินนท์สิงห์อ้อย นางวีณารัตน์ พรมมา ร้องกวาง อนุสรณ์ 1. น.ส.อุไรพร แขมน้อย นางมัญทะนา หมดห่วง สองพิทยาคม 1. น.ส.ศิริรัตน์ ทองขัติ น.ส.สุพัตรา ตาคา ม่วงไข่พิทยาคม 1. น.ส.เจนจิรา คาโสภา นางสุวพร รัตนชมภู เวียงเทพวิทยา 1. น.ส.ฉัตรสุดา แซ่ท้าว น.ส.นิตยา วงศ์สุภาภรณ์ ถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายกฤษดากานต์ลือโฮ้ง นายสุรชาติ จิตแจ้ง เซนต์ฟรังซิส เซเวียร์แพร่ 1. น.ส.วิจิตรา อุ่นใจน้า น.ส.กัญญารัตน์ อุตรวิเชียร
 • 12. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 7. มารยาทไทย (18โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 524 ม. 1-3 พิริยาลัย 1. ด.ช.ภัคพล ผาทอง น.ส.จตุรพร ศรีจันทรากุล 1. นางสมสุข พยัฆเนตร (พิริยาลัย) 2. นางสังเวียน เศวตศิลา (ร้องกวาง) 3. นางคัทลียา กันกา (นารีรัตน์) 4. น.ส.นิภาพร ปัญญาแฝง (บ้านดอนชัย) 5. น.ส.ปราณี หมื่นประเสริฐ (บ้านอ้อย) 6. น.ส.จตุรพร ศรีจันทรากุล (พิริยาลัย – ประสานงานฝ่าย เอกสาร) 2. ด.ญ.พีระยา ขัติยวรา แม่ยางตาล 1. ช.วสันต์ แซ่เติ๋น 2. ญ.นริศรา สังขกุล ห้วยโรงนอก 1. ช.ภูรัชญา จันตา น.ส.อินทิรา อินองการ2. ญ.ดารากุล ยะสาร ถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายชูเกียรติ เหมืองอุ่น นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงษ์ นายสุชาติ จิตแจ้ง 2. ญ.ทักษิณา ลือโฮ้ง สาธิตเทศบาล บ้านเชตวัน 1. ช.สุภเวช เวียงยา นางกาญจนา วังมณี น.ส.รัฐติกร จิรัฐตการ 2. ญ.มีนตรา มะโนสีลา เวียงเทพวิทยา 1. ช.กิตติศักดิ์ แก้วยศ นางสุทธิรัตน์ ใจกลม2. ญ.กัญญาวัชร ลวกไธสง ม่วงไข่พิทยาคม 1. ช.ชนเดช เจริญผล น.ส.อารุณี โสภารัตน์2. ญ.วรฤทัย หมั่นการ บ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) 1. ช.ทัชชานนท์ใจงาม นางอนงค์วรรณ์ พรหมมินทร์2. ญ.กิตติวรา ปันตุ่น เทพพิทักษ์ 1. ช.ณัฏฐนันท์ กันทะเจตน์ น.ส.ปิยวรรณ เพาะปลูก2. ญ.ธัณวรัตน์ น้าไหลทุ่ง สองพิทยาคม 1. ช.สหัสวรรษ เปรมทอง นางเพ็ญนภา สัจจาพงษ์2. ญ.ธัญวรัตน์ แก้วบาง ร้องกวาง อนุสรณ์ 1. ช.ภานุวัฒน์ บุญขาว นางสังเวียน เศวตศิลา พระมนัสนันท์ วงค์แสนศรี 2. ญ.ศิริกาญจน์ โสภารัตน์ ห้วยม้าวิทยาคม 1. ช.โยธา แก้วสมนึก นางวีณารัตน์ พรมมา นางพิกุล เข้มข้น 2. ญ.สิริรัตน์ ม้าแก้ว
 • 13. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 7. มารยาทไทย (18โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 524 ม. 1-3 นารีรัตน์ 1. ช.ธรภัทร ถือมั่น นางคัทลียา กันกา 2. ญ.ดุสิตา เหล็กน้าคบ บ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) 1. ช.กิตติวัฒน์ ขันทะบุตร น.ส.นิภาพร ปัญญาแฝง2. ญ.พชรพร คริสอัม บ้านอ้อย วิทยาคาร 1. ช.คารณ สมแก้ว น.ส.ปราณี หมื่นประเสริฐ2. ญ.วิภาดา ติปัญโย เซนต์ฟรังซิส เซเวียร์แพร่ 1. ช.ชัยวัฒน์ ณัฐกาญจน์ นายจิรายุทธ์ บุญจี้ 2. ญ.ฐิติมา สีเคลือบ บ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญ วิทย์) 1. นายสุทธิกานต์ยานะวิน นางกมลพร ปรัชญาโณทัย2. น.ส.สุนิตา เชาว์แล่น ราชประชานุ เคราะห์ 25 จ.แพร่ 1. ช.โยธิน แซ่โย่ง นางชนมน ศักดิ์ดี 2.ญ.ขนิษฐา ดามา กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 7. มารยาทไทย (12โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 526 ม. 4-6 พิริยาลัย 1. นายยศนันทน์ บุญมี น.ส.พัชรมล แนวณรงค์ 1. นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทอง (นารีรัตน์) 2. นางกมลวัลย์ จันตา (สองพิทยา) 3. นางกาญจนา วังมณี (สาธิตเชตะวัน) 4. นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงษ์ (ถิ่นโอภาส) 2. น.ส.สุมินตร ใจยวน นารีรัตน์ 1. นายนราวิชญ์คันทะมูล นางราพรรณ ชิณทวรรณ2. น.ส.เณศรา คะชา ห้วยม้าวิทยาคม 1. นายณัฐพล เดชอุปการ นางวีณารัตน์ พรมมา นางพิกุล เข้มข้น 2. น.ส.มณีรัตน์ พฤฒาพันธุ์ชัย ร้องกวาง อนุสรณ์ 1. นายธนพนธ์ ปัญญาวงศ์ พระทวีศักดิ์ แสงทิพย์ น.ส.ฉันทรัตน์ วันมา น.ส. วรรณิกา ธรรมลังกา 2. น.ส.ศุภลักษณ์ พรมสุริยา
 • 14. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 7. มารยาทไทย (12โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 526 ม. 4-6 เทพพิทักษ์ 1. นายจิรชัย ทนันไชย น.ส.ปิยวรรณ เพาะปลูก 5. น.ส.พัชรมล แนวณรงค์ (พิริยาลัย) 2. น.ส.ลวนากร หงส์สาม ม่วงไข่พิทยาคม 1. นายบวรนันท์คาแจ้ นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง2. น.ส.ณัฐริกา เขียวสลับ สาธิตเทศบาล บ้านเชตวัน 1. นายพิษณุวัฒน์ วิเชียรกันทา นางกาญจนา วังมณี น.ส.รัฐติกร จิรัฐตการ 2. น.ส.จีรวรรณ ประคัลภ์วงศ์ ถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายศุภชัย มุ้งทอง นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงษ์ นายสุชาติ จิตแจ้ง 2. น.ส.ดาวธิดา กาทองทุ่ง เวียงเทพ 1. นายวรวัจน์ มันเสาร์ น.ส.นิตยา วงศ์สุภาภรณ์2. น.ส.นิรันทร์ลดา ขอนอาจ เซนต์ฟรังซิส เซเวียร์แพร่ 1. นายพัฒน์ อาภรณ์รัตน์ น.ส.กัญญารัตน์ อุตรวิเชียร2. น.ส.พิมพ์อักษร เกษมศักดิ์ สองพิทยาคม 1. นายกรกฎ อุทโย นางกมลวัลย์จันตา 2. น.ส.อัศวีนา สุธิกุลนันท์ ราชประชานุ เคราะห์ 25 จ.แพร่ 1. นายชินวัตร ออนสี นางชนมน ศักดิ์ดี 2. น.ส.อังศุมาลิน จินาเคียน
 • 15. กิจกรรม ระดับ โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม/ กรรมการ/ 8. สวดมนต์แปล (4โรง) วันที่ 15 ส.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.30 อาคาร 5 ห้อง 541 ม. 4-6 นารีรัตน์ 1. น.ส.ธัญสุดา ใบยา 1. น.ส.กชณัช สันธนประกริติ 2. น.ส.ขวัญศิริ ไทยเก่ง 1. นายสงวนสิทธิ์ ปะระมะ (ร้องกวาง) 2. นางรวีวรรณ อ่อนดี (เมืองแพร่) 3. นางสุวพร รัตนชมภู (ม่วงไข่) 4. นายอานนท์ กัวตระกูล (พิริยาลัย – ประสานงานฝ่าย เอกสาร) 2. น.ส.กมลทิพย์ณ พิชัย 3. น.ส.ณัฐริกา กาปนาด 4. น.ส.ธัญชนก แดนเหมือง 5. น.ส.สุนันทา มะลิ 6. น.ส.ณัฐนรี นาระกันทา 7. น.ส.กฤติยา ศรีสมยา 8. น.ส.ปรียานุช มีมาก 9. น.ส.ศิริวรรณ ศรทรง 10. น.ส.ธนพร รัตนเสาวลักษณ์ สองพิทยาคม 1. น.ส.วิลาสินี เพ็ชร์รัตน์ น.ส.นงลักษณ์ พงษ์หนาด2. น.ส.กัญญารัตน์ ผัดขัน 3. น.ส.สโรชา ทองดอกบวบ 4. น.ส.วิภาลักษณ์ เสนา 5. น.ส.ธนาภรณ์ ใจเคร่ง 6. น.ส.ณัฏฐณิชา สิรแสนชัย 7. น.ส.สุพิชญา หมอป่า 8. น.ส.ศิริลักษณ์ สุขสาด 9. น.ส.พัชรา มังกร 10. น.ส.อรวรา โหสกุล พิริยาลัย 1. น.ส.สุดารัตน์ บุญเรือง น.ส.นิตยา คาหน่วย นายอานนท์ กัวตระกูล 2. น.ส.ชญานิศ ปรีรัมย์ 3. น.ส.ศุภีพิชญ์ทองประไพ 4. น.ส.นิตย์ประภา คิดชอบ 5. น.ส.แพรวพรรณ มาลาพล 6. น.ส.แพรวพรรณ ภัทรภูรีบุตร 7. น.ส.อรณิชา มณีจักร 8. น.ส.ฑิตยา ปรีเปรมโมทย์ 9. น.ส.อังคณาพร ชานาญธรรม 10. น.ส.ศุภนุช ไวทยะสิน
 • 16. ม. 4-6 เซนต์ฟรังซิส เซเวียร์แพร่ 1. น.ส.ชนาพร จันเปี่ยม น.ส.กัญญารัตน์ อุตรวิเชียร2. น.ส.ณหทัย สืบหงษ์ 3. น.ส.ศิริลักษณ์ เวียงยา 4. น.ส.เจนจิรา สุวรรณเคน 5. นายชนสรณ์ เสียงดัง 6. นายพัชระ ธนะธน 7. นายนิชนันท์มณีกาศ 8. นายกฤษณะ ตระเพียร 9. น.ส.สุวีรยา เวียงธรรม 10. น.ส.มณฑาทิพย์พานพบ กรุณาตรวจสอบรายชื่อความถูกต้อง ถ้าแก้ไขให้แจ้งทาง E-mail...mk_mk01@windowslive.com , haha_v@hotmail.com ภายในวันที่ .................................................