SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายเกรียงไกร  จงนอก3063262เด็กชายจิรยุทธ  เทดี3052653เด็กชายธีรนพ  รักสูงเนิน3052654เด็กชายนิกร  สีมะพลับ3052465เด็กชายปภพ  หาญใจ3063676เด็กชายภูมิภัทร  เงสันเทียะ3062867เด็กชายวีรภัทร  เรืองวิริยะ3063068เด็กชายศาสตรา  วอนสันเทียะ3052459เด็กชายสหรัฐ  ชิตยวงษ์30526510เด็กชายอติณันย์  พินิจ30524511เด็กชายธงชัย  โอว306326-6667612509512เด็กชายพิชิตพงศ์  ศรีวงษา13เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมีโฮ30536814เด็กหญิงวรรณษา  ผมงาม30534715เด็กหญิงอนิสา  มรรครมย์30730616เด็กหญิงพรนภัส  ไทยประสงค์30538817เด็กหญิงศศิวิมล  บุญมา30530618เด็กหญิงสุนิศา  จันทร์เรือง30524519เด็กหญิงฐิตินันท์  หงส์คำ305306<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายธีรยุทธ  บุญโยธา3053282เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สอนกลาง3052453เด็กชายจิราณุวัฒน์  เดชผักแว่น3052654เด็กชายชาติชาย  เจ็กนอก3052655เด็กชายณัฏฐกิตติ์  กลีบสำโรง3052656เด็กชายนิพนธ์  วันพังเทียม3052657เด็กชายปฏิภาณ  หนานทองหลาง3052458เด็กชายภูริ  ดงสันเทียะ3052459เด็กชายวุฒิชัย  ไชยมงคล30528610เด็กชายศุภชัย  มีของ30528611เด็กชายอนุวัฒ  เชิดชู30526512เด็กชายฤทธิชัย  พลศรีพิมพ์305245-7620013017513เด็กชายสหรัฐ  สมบัติสูง14เด็กหญิงจิราพร  จันทร์หอม30524515เด็กหญิงวิภาวดี  หวังคู่กลาง30526516เด็กหญิงกานดา  กลางสันเทียะ30526517เด็กหญิงขวัญจิรา  ฟือสันเทียะ30524518เด็กหญิงชลธิชา  กุญสันเทียะ30524519เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภักดีพินิจ30528620เด็กหญิงมนทิชา  ขวัญสันเทียะ305307<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายไกรสร ใบสันเทียะ3052752เด็กชายธนกร บุญทอง3052553เด็กชายธนากร วังไทรทอง3052864เด็กชายนัฐวุฒิ ของดี3052355เด็กชายวายุ คลึ้มค้างพลู3052356เด็กชายศรายุทธ แก้วสันเทียะ3052557เด็กชายอภิสิทธิ์ สีสังพะเนาว์3053068เด็กชายรัฐพล เกตุมณี3052359เด็กชายนัด เดชสันเทียะ30523510เด็กหญิงจินตนา พึ่งสันเทียะ30523511เด็กหญิงชุติมา หงษ์ทอง30523512เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรเสถียรไชย30527513เด็กหญิงธิติพร ชนะภัย30631614เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พิงสันเทียะ30631615เด็กหญิงปณิตา กู่สันเทียะ30525516เด็กหญิงมณิสรา วังคีรี30626517เด็กหญิงราณี จีมสันเทียะ30534718เด็กหญิงวิรัชญา มณฑา30525519เด็กหญิงสรีภรณ์ แสงสายออ30536820เด็กหญิงสิเรียม คำปะไธสง30522521เด็กหญิงอรพรรณ กล้าหาญ30524522เด็กหญิงอรัญญา สอนอินทร์30523523เด็กหญิงโสภิดา  ชนะชัย306286<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายทรงวุฒิ  กังสันเทียะ   3052452เด็กชายธนากรณ์  ปอนสันเทียะ   3072853เด็กชายวุฒิชัย  ไชยภา   3053254เด็กชายสราวุธ  ลมัยพลกรัง   3063265เด็กชายเอกราช  ยิ้มพังเทียม   3052856เด็กชายปฏิพล  สุขมี   3052857เด็กชายฤทธิ์ชัย  ปรังประโคน3063068เด็กหญิงชุติมา  อ้นสันเทียะ   3064099เด็กหญิงชุติมณฑน์  ดวงแก้ว   30626510เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หาญใจ   30628511เด็กหญิงดวงกมล  โคกขุนทด   30524512เด็กหญิงนริศรา  สุขมะลัง   30524513เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเอี่ยม   30524514เด็กหญิงปาริฉัตร  นพคุณ   30524515เด็กหญิงปภัสวรรณ เวกสันเทียะ   30528516เด็กหญิงพิมพ์พา  สาสุนันท์   30730717เด็กหญิงมุทิตา  ตู้ผาสุก   30522518เด็กหญิงวริศรา  ใจงาม   30528519เด็กหญิงสินิททรา  สุขสบาย   30524520เด็กหญิงอรวีร์  สร้างดี   30632721เด็กหญิงอัญชลี  มีสวาย   305265<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายกิตติศักดิ์  บือขุนทด3033272เด็กชายชนากานต์  แสงสายออ3032853เด็กชายตระกูลรัตน์  อ้นสันเทียะ3032854เด็กชายบรรณวิชญ์  เพลงศรี3053485เด็กชายภัทรพงษ์  จำนงสิริวัฒน์3072856เด็กชายภูวนัย  เขียมสันเทียะ3052657เด็กชายภูมรินทร์  ไกรสันเทียะ3052658เด็กชายศิวกร  สียางนอก3052459เด็กชายสุธากร  เจ๊กนอก30622510เด็กชายอนุพงศ์  อินทรสิทธิ์30528511เด็กชายอภิสิทธิ์  กั้นกลาง30430612เด็กชายภาณุพงษ์  เทียมขุนทด30526513เด็กหญิงชมพูนุช  ขวัญสันเทียะ30732714เด็กหญิงณัฐฐิตา  นพคุณ30728515เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญประเสริฐ30726516เด็กหญิงเบญญาภา  โสนรินทร์30730617เด็กหญิงปณิตฐา  ลาสันเทียะ30730618เด็กหญิงพิชญาภา  ชุ่มไพล30628519เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มีชำนาญ30626520เด็กหญิงนัฏฐิมา  ศรีพรมษา307265<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายกิตธิพงษ์  พรมสันเทียะ3052562เด็กชายจักรพันธ์  รัตนวงศ์3053063เด็กชายสหฤชัย  ของดี3073464เด็กชายตะวัน  คงจัตุรัส3043065เด็กชายธีรวัฒน์  พาผล3042656เด็กชายพิทยา  โกสันเทียะ3063267เด็กชายมรกต  รัดสันเทียะ3062868เด็กชายสุทัศน์  จันทิตา3062659เด็กชายอนุพันธ์  นนเดช30726510เด็กชายสรณัฐ  เผยกลาง30728511เด็กชายธีรศักดิ์  มีเงิน30730612เด็กชายพัชรพล  เปลื้องกลาง30530613เด็กชายธนพล  สุริยันต์30630614เด็กหญิงจรินพร  เจ๊กนอก30732615เด็กหญิงชลธิชา  ไชยเกิด30832616เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงกระโทก30828617เด็กหญิงเบญจรินทร์  แก่นใส30732618เด็กหญิงเปรมชนัน  หลังสัน30728619เด็กหญิงมานิตา  นาคมณี30636720เด็กหญิงวีลี  โอว30638721เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์สายออ30626622เด็กหญิงธิดาพร  มาขุนทด306286<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายฉัตรชัย  เกตุแก้ว30535102เด็กชายเดชาวัต  วันสันเทียะ3052543เด็กชายธีรภัทร์ เถาพุดซา3052544เด็กชายธีรภัทร์ เพลงศรี30525105เด็กชายปฏิภาณ  เติมสันเทียะ3052586เด็กชายพิษณุ  หวังรวยกลาง3052547เด็กชายศราวุธ  สอสูงเนิน3052568เด็กชายอัสนี  กู่สันเทียะ3052549เด็กชายดารดล  มีสวาย30525410เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสายออ30525811เด็กชายพงศธร  พรมเพ็ง30530612เด็กหญิงจารุวรรณ  กู่สันเทียะ30530813เด็กหญิงธันยพร  มีชำนาญ30525414เด็กหญิงนิรชา  ช่วยสงฆ์30525415เด็กหญิงรจสุคล  เหมือนสันเทียะ305301016เด็กหญิงรัตนศิริ  แจ้งสันเทียะ30533617เด็กหญิงรันญาวีร์  เงินมา30529618เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยมงคล305331019เด็กหญิงวราภรณ์  ลิขุนทด305301020เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญบัว30628821เด็กหญิงโสริยา  ขอนค้างพลู30531622เด็กหญิงอรสา  เทพังเทียม30535423เด็กหญิงวิสสุตา  แคพันดุง30533424เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นาสันเทียะ30525425เด็กหญิงปนัดดา สมัยพิมพ์305254<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายไชยวัฒน์  เทดี30533102เด็กชายชนนันพัฒน์  กอสันเทียะ30533103เด็กชายนิพล  ว่าที่ทัพรั้ง3052564เด็กชายพฤษภา  บือขุนทด3052565เด็กชายภานุเดช  ศรสนธิ3052546เด็กชายศักขรินทร์  เทดี3052567เด็กชายสรเพชร  แบ่งสันเทียะ3053088เด็กชายสุทธิพงษ์  ต้นวงค์3052549เด็กชายหัสดา  เนียนสันเทียะ30525410เด็กชายอัษฎาวุฒิ  กบกลางดอน30525811เด็กชายอภิรักษ์  เอี่ยมกลั่น305271012เด็กชายกฤษฎา  รักชาติ30525413เด็กชายศรายุทธ  กลึงกลางดอน30525414เด็กหญิงจารุวรรณ  เพลงศรี30531615เด็กหญิงทิพย์สุดา  เสาร์สายออ30625416เด็กหญิงธัญชนก  สุขมะลัง305311017เด็กหญิงน้ำฝน  ว่าที่ทัพรั้ง30525418เด็กหญิงพรสุดา  นาหนองขาม306271019เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เสาร์สายออ30535820เด็กหญิงพรชิตา  ถาวรสุข30535821เด็กหญิงสุนันทา  แฝงนอก30530622เด็กหญิงอารียา  ถูกจิต305351023เด็กหญิงอารยา  แซ่เตียว305301024เด็กหญิงรัตนา  ชนะชัย305338<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายกันชดา  นานาวัน2552542เด็กชายคัมภีรพงษ์  สมพงษ์2562543เด็กชายเตชิษฐ์  แปสันเทียะ2552544เด็กชายพีรพัฒน์  กริ่งสันเทียะ2852545เด็กชายวันชัย  แสงสายออ2562586เด็กชายสิวะ  ประพรม25525107เด็กชายอลงกต  ของดี2552548เด็กชายอัฐชัย  โจทย์พิมาย2552549เด็กชายวรากร  กรทรัพย์28525410เด็กชายวายุ  แดงมะลัง30525411เด็กชายศิริวัฒน์  เทียมขุนทด28525412เด็กชายณัฐพงษ์  จันทวงษ์30525413เด็กชายธนยศ  บาทขุนทด30525614เด็กชายกนกพล  เสมาเพ็ชร30525415เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงกระโทก30525616เด็กหญิงณัฐธิดา  เติมสันเทียะ306321017เด็กหญิงดาวใจ  เดชสันเทียะ28530818เด็กหญิงปนัดดา ไสวทอง305351019เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นาคมณี306301020เด็กหญิงศิริลักษณ์  เทดี28525621เด็กหญิงสลัลรัตน์  มีสวาย30533622เด็กหญิงสิริทิพย์  ลมัยพลกรัง305291023เด็กหญิงอรทัยทิพย์  โกสันเทียะ305351024เด็กหญิงกุลสตรี  หมั่นบรรจง305351025เด็กหญิงภารุณี  กู่สันเทียะ30635826เด็กหญิงอภิภาวดี  วงกลม30735827เด็กหญิงสุมิตรา  พนาวร306321028เด็กหญิงปรียารัตน์  ใจหาญ286254<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายโชคอนันท์  เอ็นดู28627102เด็กชายธีรภัทร  เข็มสันเทียะ2862583เด็กชายเจษฎา  เทดี28730104เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทกุล28729105เด็กชายธีรศักดิ์  โกสันเทียะ28725106เด็กชายภวรัญชน์  สิงห์เรือง28635107เด็กชายภาคิน  กู่สันเทียะ2862568เด็กชายเมธิน  ขวัญสันเทียะ28625109เด็กชายวิชานนท์  ช้อยกระโทก28625410เด็กชายสิทธิโชค  เพลงสันเทียะ30730611เด็กชายอุ้มบุญ  มีสันเทียะ30525412เด็กชายปราโมทย์  สิงห์สายออ28725413เด็กชายพิษณุ  ทุมนานอก285251014เด็กชายวศิน  วนสันเทียะ306251015เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ วอนสันเทียะ307281016เด็กหญิงกรกนก  เดชสันเทียะ30725817เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงนอก305351018เด็กหญิงธิดารัตน์  เสาร์สายออ306351019เด็กหญิงนริศรา  เพ็ญพลกรัง306351020เด็กหญิงศิริพร  ไทยจันอัด30635621เด็กหญิงศิริลักษณ์  รุ่นมะลัง305251022เด็กหญิงสุกัญญา  นาสันเทียะ30535823เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจงาม307301024เด็กหญิงอภิญญา  เหมือนสันเทียะ308321025เด็กหญิงอรอนงค์  พินิจ306351026เด็กหญิงโสภา  ดวงแก้ว30630827เด็กหญิงธัญรัตน์ กุดมะลัง285254<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายกิตติวุฒิ  แก่นใส33535102เด็กชายเฉลิมพล  เอสันเทียะ30632103เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หวังหยิบกลาง2952944เด็กชายทินกร  เลาลาด2972545เด็กชายนพดล  โคกขุนทด3172586เด็กชายบุญญฤทธิ์  หวังกลุ่มกลาง31630107เด็กชายวายุ  หมีโฮ34633108เด็กชายสรศักดิ์  มุ่งชอบกลาง28630109เด็กชายอนุพงษ์  โพนโคกกรวด296251010เด็กชายอิศรา  อ้นสันเทียะ29428811เด็กชายวิชัยยุทธ  ต้นจำปา287351012เด็กชายอธิชา  มีชำนาญ255261013เด็กชายวิทวัส  ด้ายรินรัมย์294351014เด็กชายโทนี่  มันน์287311015เด็กชายคณิศร  อินทกูล297311016เด็กหญิงกาญจนา  กล้าหาญ284281017เด็กหญิงทิพย์เกสร  ขึมสูงเนิน316351018เด็กหญิงธัญลักษณ์  หลังสัน336341019เด็กหญิงนกน้อย  คงจัตุรัส29525420เด็กหญิงนันทิยา  หงษ์ทอง345351021เด็กหญิงภทรพรรณ  ภคพงศ์พิสุทธิ์324351022เด็กหญิงภัคจิรา  ชอบช่าง346351023เด็กหญิงภัศรา  ไชยมงคล345351024เด็กหญิงวราภรณ์  แสงสายออ335311025เด็กหญิงวริศรา  เนตรนคร285301026เด็กหญิงอริศรา  ศรีสวัสดิ์306371027เด็กหญิงอาริษา  เพลงศรี334301028เด็กหญิงพรภิมล  จันจัตุรัส295351029เด็กหญิงพิไลวรรณ  ศรีพุฒ327351030เด็กหญิงสุพิชชา  สียางนอก2853110<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายสราวุธ  เทดี2842542เด็กชายขวัญชัย  วิเศษศักดิ์2942543เด็กชายจิรายุทธ  ผ่องสันเทียะ2852844เด็กชายชาคริต  นาดี3342945เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีม่วง3152546เด็กชายณัฐวัตร  จีนโค้ว2952547เด็กชายเทพฤทธิ์  มุ่งเย็นกลาง2963048เด็กชายธวัชชัย  คณะหมวด25627109เด็กชายธันวา  อ้นสันเทียะ253251010เด็กชายนิติ  เจริญสุข316281011เด็กชายเพ็ชรเกษม  มีสวาย29325412เด็กชายมงคล  ทองผาสุก293251013เด็กชายวิทวัส  แดงมะลัง29325414เด็กชายวุฒิพงษ์  มีสิทธิ์345351015เด็กชายสมปอง  บือขุนทด29525416เด็กชายสุรศักดิ์  รักสูงเนิน32628617เด็กชายอมรเทพ  มุ่งชอบกลาง25525618เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์สายออ28430619เด็กชายพุฒิพงศ์  พรมเพ็ง254251020เด็กหญิงกันยา  แสงสายออ344351021เด็กหญิงกาญจนา  ชูเกษม345331022เด็กหญิงดารา  หวังหยิบกลาง346271023เด็กหญิงธนกร  สอสูงเนิน32626624เด็กหญิงเบญจมาศ  มุ่งย่อมกลาง336321025เด็กหญิงพรนภา  ขวัญสันเทียะ345281026เด็กหญิงรำไพ  คำปะไธสง346281027เด็กหญิงลลิตา  เตยพุดซา337351028เด็กหญิงวนิดา  หึมวัง347301029เด็กหญิงสศิมาศ  เรศสันเทียะ347266<br />
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6

More Related Content

What's hot

รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42ungpao
 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมพงษ์เทพ ทองจันทร์
 
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์kongdech
 
8คำสั่งมอบหมายคาบสอน 1 56
8คำสั่งมอบหมายคาบสอน 1 568คำสั่งมอบหมายคาบสอน 1 56
8คำสั่งมอบหมายคาบสอน 1 56krupornpana55
 
ใบงานสำรวจตนเองนางสาว ยุวพร 610
ใบงานสำรวจตนเองนางสาว ยุวพร 610ใบงานสำรวจตนเองนางสาว ยุวพร 610
ใบงานสำรวจตนเองนางสาว ยุวพร 610yuwaporn chuiputa
 
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56Tos Prom
 
Sar โรงเรียนนาดีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Sar โรงเรียนนาดีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗Sar โรงเรียนนาดีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Sar โรงเรียนนาดีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗Nadeewittaya School
 
ใบงานแบบสำรวจ
ใบงานแบบสำรวจใบงานแบบสำรวจ
ใบงานแบบสำรวจsensitive_area
 
ใบงานสำรวจตนเอง M45
ใบงานสำรวจตนเอง M45ใบงานสำรวจตนเอง M45
ใบงานสำรวจตนเอง M45Pongpanote Wachirawongwarun
 
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์Krupol Phato
 

What's hot (18)

ผลสอบปรีชาญาณ59
ผลสอบปรีชาญาณ59ผลสอบปรีชาญาณ59
ผลสอบปรีชาญาณ59
 
วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน
 
รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
Saowalux Junlert
Saowalux JunlertSaowalux Junlert
Saowalux Junlert
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2560 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.42
 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
 
Work 613 31
Work 613 31Work 613 31
Work 613 31
 
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
รายงานเชิงวิชาการ เครื่องเงินเขวาสินรินทร์
 
My profile-1
My profile-1My profile-1
My profile-1
 
8คำสั่งมอบหมายคาบสอน 1 56
8คำสั่งมอบหมายคาบสอน 1 568คำสั่งมอบหมายคาบสอน 1 56
8คำสั่งมอบหมายคาบสอน 1 56
 
2558 ป.5
2558 ป.52558 ป.5
2558 ป.5
 
ใบงานสำรวจตนเองนางสาว ยุวพร 610
ใบงานสำรวจตนเองนางสาว ยุวพร 610ใบงานสำรวจตนเองนางสาว ยุวพร 610
ใบงานสำรวจตนเองนางสาว ยุวพร 610
 
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
 
Sar โรงเรียนนาดีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Sar โรงเรียนนาดีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗Sar โรงเรียนนาดีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Sar โรงเรียนนาดีวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
1 ตอน1 sar57
1 ตอน1 sar571 ตอน1 sar57
1 ตอน1 sar57
 
ใบงานแบบสำรวจ
ใบงานแบบสำรวจใบงานแบบสำรวจ
ใบงานแบบสำรวจ
 
ใบงานสำรวจตนเอง M45
ใบงานสำรวจตนเอง M45ใบงานสำรวจตนเอง M45
ใบงานสำรวจตนเอง M45
 
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
แบบรายงานเพื่อรับการคัดเลือกครูดีเด่นศูนย์วิทยาศาสตร์
 

Similar to คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6

Grade5 7
Grade5 7Grade5 7
Grade5 7EKNARIN
 
Grade5 1l
Grade5 1lGrade5 1l
Grade5 1lEKNARIN
 
Grade5 3
Grade5 3Grade5 3
Grade5 3EKNARIN
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6 นุช
ใบงานสำรวจตนเอง M6 นุชใบงานสำรวจตนเอง M6 นุช
ใบงานสำรวจตนเอง M6 นุชOrranuch Chuenta
 
บันทึกการสอนม4
บันทึกการสอนม4บันทึกการสอนม4
บันทึกการสอนม4Xin Derella
 
Grade5 2
Grade5 2Grade5 2
Grade5 2EKNARIN
 
Grade5 6
Grade5 6Grade5 6
Grade5 6EKNARIN
 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมพงษ์เทพ ทองจันทร์
 
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56Tos Prom
 
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56Tos Prom
 
Grade5 5
Grade5 5Grade5 5
Grade5 5EKNARIN
 
วิทยาศาสตร์ ม.3.1
วิทยาศาสตร์ ม.3.1วิทยาศาสตร์ ม.3.1
วิทยาศาสตร์ ม.3.1Pak Ubss
 
Grade3 10
Grade3 10Grade3 10
Grade3 10EKNARIN
 
รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56
 รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56 รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56
รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56Somchart Phaeumnart
 
คะแนนชีววิทยา 402
คะแนนชีววิทยา 402คะแนนชีววิทยา 402
คะแนนชีววิทยา 402phongsakhon narkthai
 
โลกดาราศาสตร์ ม.-6.2
โลกดาราศาสตร์ ม.-6.2โลกดาราศาสตร์ ม.-6.2
โลกดาราศาสตร์ ม.-6.2Pak Ubss
 
โลกดาราศาศสตร์ ม.6.1
โลกดาราศาศสตร์ ม.6.1โลกดาราศาศสตร์ ม.6.1
โลกดาราศาศสตร์ ม.6.1Pak Ubss
 

Similar to คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6 (20)

Grade5 7
Grade5 7Grade5 7
Grade5 7
 
Grade5 1l
Grade5 1lGrade5 1l
Grade5 1l
 
Grade5 3
Grade5 3Grade5 3
Grade5 3
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6 นุช
ใบงานสำรวจตนเอง M6 นุชใบงานสำรวจตนเอง M6 นุช
ใบงานสำรวจตนเอง M6 นุช
 
บันทึกการสอนม4
บันทึกการสอนม4บันทึกการสอนม4
บันทึกการสอนม4
 
Grade5 2
Grade5 2Grade5 2
Grade5 2
 
Grade5 6
Grade5 6Grade5 6
Grade5 6
 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
 
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
 
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
รายงานผลการเรียนม1 3 ภาค 1 ปี 56
 
Grade5 5
Grade5 5Grade5 5
Grade5 5
 
วิทยาศาสตร์ ม.3.1
วิทยาศาสตร์ ม.3.1วิทยาศาสตร์ ม.3.1
วิทยาศาสตร์ ม.3.1
 
ใบงานสำรวจตนเองM607 23
ใบงานสำรวจตนเองM607 23ใบงานสำรวจตนเองM607 23
ใบงานสำรวจตนเองM607 23
 
Grade3 10
Grade3 10Grade3 10
Grade3 10
 
รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56
 รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56 รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56
รายงานประจาปี 2556 โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” SAR 56
 
คะแนนชีววิทยา 402
คะแนนชีววิทยา 402คะแนนชีววิทยา 402
คะแนนชีววิทยา 402
 
2558 อ.1
2558 อ.12558 อ.1
2558 อ.1
 
รายชื่อนักเรียนปี2555
รายชื่อนักเรียนปี2555รายชื่อนักเรียนปี2555
รายชื่อนักเรียนปี2555
 
โลกดาราศาสตร์ ม.-6.2
โลกดาราศาสตร์ ม.-6.2โลกดาราศาสตร์ ม.-6.2
โลกดาราศาสตร์ ม.-6.2
 
โลกดาราศาศสตร์ ม.6.1
โลกดาราศาศสตร์ ม.6.1โลกดาราศาศสตร์ ม.6.1
โลกดาราศาศสตร์ ม.6.1
 

คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6

 • 1. รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายเกรียงไกร จงนอก3063262เด็กชายจิรยุทธ เทดี3052653เด็กชายธีรนพ รักสูงเนิน3052654เด็กชายนิกร สีมะพลับ3052465เด็กชายปภพ หาญใจ3063676เด็กชายภูมิภัทร เงสันเทียะ3062867เด็กชายวีรภัทร เรืองวิริยะ3063068เด็กชายศาสตรา วอนสันเทียะ3052459เด็กชายสหรัฐ ชิตยวงษ์30526510เด็กชายอติณันย์ พินิจ30524511เด็กชายธงชัย โอว306326-6667612509512เด็กชายพิชิตพงศ์ ศรีวงษา13เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมีโฮ30536814เด็กหญิงวรรณษา ผมงาม30534715เด็กหญิงอนิสา มรรครมย์30730616เด็กหญิงพรนภัส ไทยประสงค์30538817เด็กหญิงศศิวิมล บุญมา30530618เด็กหญิงสุนิศา จันทร์เรือง30524519เด็กหญิงฐิตินันท์ หงส์คำ305306<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายธีรยุทธ บุญโยธา3053282เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สอนกลาง3052453เด็กชายจิราณุวัฒน์ เดชผักแว่น3052654เด็กชายชาติชาย เจ็กนอก3052655เด็กชายณัฏฐกิตติ์ กลีบสำโรง3052656เด็กชายนิพนธ์ วันพังเทียม3052657เด็กชายปฏิภาณ หนานทองหลาง3052458เด็กชายภูริ ดงสันเทียะ3052459เด็กชายวุฒิชัย ไชยมงคล30528610เด็กชายศุภชัย มีของ30528611เด็กชายอนุวัฒ เชิดชู30526512เด็กชายฤทธิชัย พลศรีพิมพ์305245-7620013017513เด็กชายสหรัฐ สมบัติสูง14เด็กหญิงจิราพร จันทร์หอม30524515เด็กหญิงวิภาวดี หวังคู่กลาง30526516เด็กหญิงกานดา กลางสันเทียะ30526517เด็กหญิงขวัญจิรา ฟือสันเทียะ30524518เด็กหญิงชลธิชา กุญสันเทียะ30524519เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภักดีพินิจ30528620เด็กหญิงมนทิชา ขวัญสันเทียะ305307<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายไกรสร ใบสันเทียะ3052752เด็กชายธนกร บุญทอง3052553เด็กชายธนากร วังไทรทอง3052864เด็กชายนัฐวุฒิ ของดี3052355เด็กชายวายุ คลึ้มค้างพลู3052356เด็กชายศรายุทธ แก้วสันเทียะ3052557เด็กชายอภิสิทธิ์ สีสังพะเนาว์3053068เด็กชายรัฐพล เกตุมณี3052359เด็กชายนัด เดชสันเทียะ30523510เด็กหญิงจินตนา พึ่งสันเทียะ30523511เด็กหญิงชุติมา หงษ์ทอง30523512เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรเสถียรไชย30527513เด็กหญิงธิติพร ชนะภัย30631614เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พิงสันเทียะ30631615เด็กหญิงปณิตา กู่สันเทียะ30525516เด็กหญิงมณิสรา วังคีรี30626517เด็กหญิงราณี จีมสันเทียะ30534718เด็กหญิงวิรัชญา มณฑา30525519เด็กหญิงสรีภรณ์ แสงสายออ30536820เด็กหญิงสิเรียม คำปะไธสง30522521เด็กหญิงอรพรรณ กล้าหาญ30524522เด็กหญิงอรัญญา สอนอินทร์30523523เด็กหญิงโสภิดา ชนะชัย306286<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายทรงวุฒิ กังสันเทียะ 3052452เด็กชายธนากรณ์ ปอนสันเทียะ 3072853เด็กชายวุฒิชัย ไชยภา 3053254เด็กชายสราวุธ ลมัยพลกรัง 3063265เด็กชายเอกราช ยิ้มพังเทียม 3052856เด็กชายปฏิพล สุขมี 3052857เด็กชายฤทธิ์ชัย ปรังประโคน3063068เด็กหญิงชุติมา อ้นสันเทียะ 3064099เด็กหญิงชุติมณฑน์ ดวงแก้ว 30626510เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ หาญใจ 30628511เด็กหญิงดวงกมล โคกขุนทด 30524512เด็กหญิงนริศรา สุขมะลัง 30524513เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเอี่ยม 30524514เด็กหญิงปาริฉัตร นพคุณ 30524515เด็กหญิงปภัสวรรณ เวกสันเทียะ 30528516เด็กหญิงพิมพ์พา สาสุนันท์ 30730717เด็กหญิงมุทิตา ตู้ผาสุก 30522518เด็กหญิงวริศรา ใจงาม 30528519เด็กหญิงสินิททรา สุขสบาย 30524520เด็กหญิงอรวีร์ สร้างดี 30632721เด็กหญิงอัญชลี มีสวาย 305265<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายกิตติศักดิ์ บือขุนทด3033272เด็กชายชนากานต์ แสงสายออ3032853เด็กชายตระกูลรัตน์ อ้นสันเทียะ3032854เด็กชายบรรณวิชญ์ เพลงศรี3053485เด็กชายภัทรพงษ์ จำนงสิริวัฒน์3072856เด็กชายภูวนัย เขียมสันเทียะ3052657เด็กชายภูมรินทร์ ไกรสันเทียะ3052658เด็กชายศิวกร สียางนอก3052459เด็กชายสุธากร เจ๊กนอก30622510เด็กชายอนุพงศ์ อินทรสิทธิ์30528511เด็กชายอภิสิทธิ์ กั้นกลาง30430612เด็กชายภาณุพงษ์ เทียมขุนทด30526513เด็กหญิงชมพูนุช ขวัญสันเทียะ30732714เด็กหญิงณัฐฐิตา นพคุณ30728515เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญประเสริฐ30726516เด็กหญิงเบญญาภา โสนรินทร์30730617เด็กหญิงปณิตฐา ลาสันเทียะ30730618เด็กหญิงพิชญาภา ชุ่มไพล30628519เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มีชำนาญ30626520เด็กหญิงนัฏฐิมา ศรีพรมษา307265<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายกิตธิพงษ์ พรมสันเทียะ3052562เด็กชายจักรพันธ์ รัตนวงศ์3053063เด็กชายสหฤชัย ของดี3073464เด็กชายตะวัน คงจัตุรัส3043065เด็กชายธีรวัฒน์ พาผล3042656เด็กชายพิทยา โกสันเทียะ3063267เด็กชายมรกต รัดสันเทียะ3062868เด็กชายสุทัศน์ จันทิตา3062659เด็กชายอนุพันธ์ นนเดช30726510เด็กชายสรณัฐ เผยกลาง30728511เด็กชายธีรศักดิ์ มีเงิน30730612เด็กชายพัชรพล เปลื้องกลาง30530613เด็กชายธนพล สุริยันต์30630614เด็กหญิงจรินพร เจ๊กนอก30732615เด็กหญิงชลธิชา ไชยเกิด30832616เด็กหญิงธัญญารัตน์ คงกระโทก30828617เด็กหญิงเบญจรินทร์ แก่นใส30732618เด็กหญิงเปรมชนัน หลังสัน30728619เด็กหญิงมานิตา นาคมณี30636720เด็กหญิงวีลี โอว30638721เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์สายออ30626622เด็กหญิงธิดาพร มาขุนทด306286<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายฉัตรชัย เกตุแก้ว30535102เด็กชายเดชาวัต วันสันเทียะ3052543เด็กชายธีรภัทร์ เถาพุดซา3052544เด็กชายธีรภัทร์ เพลงศรี30525105เด็กชายปฏิภาณ เติมสันเทียะ3052586เด็กชายพิษณุ หวังรวยกลาง3052547เด็กชายศราวุธ สอสูงเนิน3052568เด็กชายอัสนี กู่สันเทียะ3052549เด็กชายดารดล มีสวาย30525410เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสายออ30525811เด็กชายพงศธร พรมเพ็ง30530612เด็กหญิงจารุวรรณ กู่สันเทียะ30530813เด็กหญิงธันยพร มีชำนาญ30525414เด็กหญิงนิรชา ช่วยสงฆ์30525415เด็กหญิงรจสุคล เหมือนสันเทียะ305301016เด็กหญิงรัตนศิริ แจ้งสันเทียะ30533617เด็กหญิงรันญาวีร์ เงินมา30529618เด็กหญิงรุ่งนภา ชัยมงคล305331019เด็กหญิงวราภรณ์ ลิขุนทด305301020เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญบัว30628821เด็กหญิงโสริยา ขอนค้างพลู30531622เด็กหญิงอรสา เทพังเทียม30535423เด็กหญิงวิสสุตา แคพันดุง30533424เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาสันเทียะ30525425เด็กหญิงปนัดดา สมัยพิมพ์305254<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายไชยวัฒน์ เทดี30533102เด็กชายชนนันพัฒน์ กอสันเทียะ30533103เด็กชายนิพล ว่าที่ทัพรั้ง3052564เด็กชายพฤษภา บือขุนทด3052565เด็กชายภานุเดช ศรสนธิ3052546เด็กชายศักขรินทร์ เทดี3052567เด็กชายสรเพชร แบ่งสันเทียะ3053088เด็กชายสุทธิพงษ์ ต้นวงค์3052549เด็กชายหัสดา เนียนสันเทียะ30525410เด็กชายอัษฎาวุฒิ กบกลางดอน30525811เด็กชายอภิรักษ์ เอี่ยมกลั่น305271012เด็กชายกฤษฎา รักชาติ30525413เด็กชายศรายุทธ กลึงกลางดอน30525414เด็กหญิงจารุวรรณ เพลงศรี30531615เด็กหญิงทิพย์สุดา เสาร์สายออ30625416เด็กหญิงธัญชนก สุขมะลัง305311017เด็กหญิงน้ำฝน ว่าที่ทัพรั้ง30525418เด็กหญิงพรสุดา นาหนองขาม306271019เด็กหญิงพลอยรุ้ง เสาร์สายออ30535820เด็กหญิงพรชิตา ถาวรสุข30535821เด็กหญิงสุนันทา แฝงนอก30530622เด็กหญิงอารียา ถูกจิต305351023เด็กหญิงอารยา แซ่เตียว305301024เด็กหญิงรัตนา ชนะชัย305338<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายกันชดา นานาวัน2552542เด็กชายคัมภีรพงษ์ สมพงษ์2562543เด็กชายเตชิษฐ์ แปสันเทียะ2552544เด็กชายพีรพัฒน์ กริ่งสันเทียะ2852545เด็กชายวันชัย แสงสายออ2562586เด็กชายสิวะ ประพรม25525107เด็กชายอลงกต ของดี2552548เด็กชายอัฐชัย โจทย์พิมาย2552549เด็กชายวรากร กรทรัพย์28525410เด็กชายวายุ แดงมะลัง30525411เด็กชายศิริวัฒน์ เทียมขุนทด28525412เด็กชายณัฐพงษ์ จันทวงษ์30525413เด็กชายธนยศ บาทขุนทด30525614เด็กชายกนกพล เสมาเพ็ชร30525415เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงกระโทก30525616เด็กหญิงณัฐธิดา เติมสันเทียะ306321017เด็กหญิงดาวใจ เดชสันเทียะ28530818เด็กหญิงปนัดดา ไสวทอง305351019เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นาคมณี306301020เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทดี28525621เด็กหญิงสลัลรัตน์ มีสวาย30533622เด็กหญิงสิริทิพย์ ลมัยพลกรัง305291023เด็กหญิงอรทัยทิพย์ โกสันเทียะ305351024เด็กหญิงกุลสตรี หมั่นบรรจง305351025เด็กหญิงภารุณี กู่สันเทียะ30635826เด็กหญิงอภิภาวดี วงกลม30735827เด็กหญิงสุมิตรา พนาวร306321028เด็กหญิงปรียารัตน์ ใจหาญ286254<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายโชคอนันท์ เอ็นดู28627102เด็กชายธีรภัทร เข็มสันเทียะ2862583เด็กชายเจษฎา เทดี28730104เด็กชายณัฐวุฒิ อินทกุล28729105เด็กชายธีรศักดิ์ โกสันเทียะ28725106เด็กชายภวรัญชน์ สิงห์เรือง28635107เด็กชายภาคิน กู่สันเทียะ2862568เด็กชายเมธิน ขวัญสันเทียะ28625109เด็กชายวิชานนท์ ช้อยกระโทก28625410เด็กชายสิทธิโชค เพลงสันเทียะ30730611เด็กชายอุ้มบุญ มีสันเทียะ30525412เด็กชายปราโมทย์ สิงห์สายออ28725413เด็กชายพิษณุ ทุมนานอก285251014เด็กชายวศิน วนสันเทียะ306251015เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ วอนสันเทียะ307281016เด็กหญิงกรกนก เดชสันเทียะ30725817เด็กหญิงกัญญารัตน์ บำรุงนอก305351018เด็กหญิงธิดารัตน์ เสาร์สายออ306351019เด็กหญิงนริศรา เพ็ญพลกรัง306351020เด็กหญิงศิริพร ไทยจันอัด30635621เด็กหญิงศิริลักษณ์ รุ่นมะลัง305251022เด็กหญิงสุกัญญา นาสันเทียะ30535823เด็กหญิงสุภาภรณ์ ใจงาม307301024เด็กหญิงอภิญญา เหมือนสันเทียะ308321025เด็กหญิงอรอนงค์ พินิจ306351026เด็กหญิงโสภา ดวงแก้ว30630827เด็กหญิงธัญรัตน์ กุดมะลัง285254<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายกิตติวุฒิ แก่นใส33535102เด็กชายเฉลิมพล เอสันเทียะ30632103เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ หวังหยิบกลาง2952944เด็กชายทินกร เลาลาด2972545เด็กชายนพดล โคกขุนทด3172586เด็กชายบุญญฤทธิ์ หวังกลุ่มกลาง31630107เด็กชายวายุ หมีโฮ34633108เด็กชายสรศักดิ์ มุ่งชอบกลาง28630109เด็กชายอนุพงษ์ โพนโคกกรวด296251010เด็กชายอิศรา อ้นสันเทียะ29428811เด็กชายวิชัยยุทธ ต้นจำปา287351012เด็กชายอธิชา มีชำนาญ255261013เด็กชายวิทวัส ด้ายรินรัมย์294351014เด็กชายโทนี่ มันน์287311015เด็กชายคณิศร อินทกูล297311016เด็กหญิงกาญจนา กล้าหาญ284281017เด็กหญิงทิพย์เกสร ขึมสูงเนิน316351018เด็กหญิงธัญลักษณ์ หลังสัน336341019เด็กหญิงนกน้อย คงจัตุรัส29525420เด็กหญิงนันทิยา หงษ์ทอง345351021เด็กหญิงภทรพรรณ ภคพงศ์พิสุทธิ์324351022เด็กหญิงภัคจิรา ชอบช่าง346351023เด็กหญิงภัศรา ไชยมงคล345351024เด็กหญิงวราภรณ์ แสงสายออ335311025เด็กหญิงวริศรา เนตรนคร285301026เด็กหญิงอริศรา ศรีสวัสดิ์306371027เด็กหญิงอาริษา เพลงศรี334301028เด็กหญิงพรภิมล จันจัตุรัส295351029เด็กหญิงพิไลวรรณ ศรีพุฒ327351030เด็กหญิงสุพิชชา สียางนอก2853110<br />รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2ลำดับชื่อ-สกุลวิชาประศาสตร์วิชาคอมพิวเตอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบคะแนนเก็บคะแนนสอบ1เด็กชายสราวุธ เทดี2842542เด็กชายขวัญชัย วิเศษศักดิ์2942543เด็กชายจิรายุทธ ผ่องสันเทียะ2852844เด็กชายชาคริต นาดี3342945เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีม่วง3152546เด็กชายณัฐวัตร จีนโค้ว2952547เด็กชายเทพฤทธิ์ มุ่งเย็นกลาง2963048เด็กชายธวัชชัย คณะหมวด25627109เด็กชายธันวา อ้นสันเทียะ253251010เด็กชายนิติ เจริญสุข316281011เด็กชายเพ็ชรเกษม มีสวาย29325412เด็กชายมงคล ทองผาสุก293251013เด็กชายวิทวัส แดงมะลัง29325414เด็กชายวุฒิพงษ์ มีสิทธิ์345351015เด็กชายสมปอง บือขุนทด29525416เด็กชายสุรศักดิ์ รักสูงเนิน32628617เด็กชายอมรเทพ มุ่งชอบกลาง25525618เด็กชายกิตติศักดิ์ สิงห์สายออ28430619เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมเพ็ง254251020เด็กหญิงกันยา แสงสายออ344351021เด็กหญิงกาญจนา ชูเกษม345331022เด็กหญิงดารา หวังหยิบกลาง346271023เด็กหญิงธนกร สอสูงเนิน32626624เด็กหญิงเบญจมาศ มุ่งย่อมกลาง336321025เด็กหญิงพรนภา ขวัญสันเทียะ345281026เด็กหญิงรำไพ คำปะไธสง346281027เด็กหญิงลลิตา เตยพุดซา337351028เด็กหญิงวนิดา หึมวัง347301029เด็กหญิงสศิมาศ เรศสันเทียะ347266<br />