๑๐. ฉันทลักษณ์และคำประพันธ์ประเภทกาพย์[1]

10,691 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

๑๐. ฉันทลักษณ์และคำประพันธ์ประเภทกาพย์[1]

 1. 1. ฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ ประเภท “กำพย์” ครูไทยรัฐ โพธิ์พันธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 2. 2. ฉันทลักษณ์ “กำพย์”• ลักษณะคำประพันธ์ประเภทกำพย์มีท้งหมด ๓ ชนิด ได้แก่ ั – กำพย์ยำนี ๑๑ – กำพย์ฉบัง ๑๖ – กำพย์สุรำงคนำงค์ ๒๘ ซึ่งมีระเบียบวิธีกำรแต่ง และข้อบังคับแตกต่ำงกันออกไป
 3. 3. ฉันทลักษณ์ “กาพย์ยานี ๑๑”๑. กาพย์ยานี ๑๑ หนึงบทมี ๔ วรรค วรรคหน้ า ๕ คา วรรคหลัง ๖ คา ่ ๒ วรรคเป็ น หนึงบาท ่ บาทแรก เรี ยกว่า บาทเอก บาทที่สอง เรี ยกว่า บาทโท๒. สัมผัสคล้ ายกับกลอนสุภาพ
 4. 4. แผนผัง“กาพย์ยานี ๑๑”บาทที่ ๑บาทที่ ๒
 5. 5. ตัวอย่าง“กาพย์ยานี ๑๑” ๏ ขึ ้น กก ตกทุกข์ยาก แสนลาบากจากเวียงไชยมันเผือกเลือกเผาไฟ กินผลไม้ ได้ เป็ นแรง ๏ รอนรอนอ่อนอัษฎงค์ พระสุริยงเย็นยอแสงช่วงดังน ้าครั่งแดง แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร กาพย์พระไชยสุริยา
 6. 6. ฉันทลักษณ์ “กาพย์ฉบัง ๑๖”กาพย์ ฉบัง ๑๖ หนึงบทมี ๓ วรรค วรรคที่หนึงมี ๖ คา ่ ่ วรรคที่สองมี ๔ คา และวรรคที่สาม มี ๖ คา รวมหนึงบทมี ๑๖ คา ่
 7. 7. แผนผัง“กาพย์ฉบัง ๑๖”บทที่ ๑บทที่ ๒
 8. 8. ตัวอย่าง“กาพย์ฉบัง ๑๖” ๏ เห็นกวางย่างเยื ้องชาเลืองเดิน เหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสาอางข้ างเคียง ๏ เขาสูงฝูงหงส์ลงเรี ยง เริ งร้ องซ้ องเสียงสาเนียงน่าฟั งวังเวง ๏ กลางไพรไก่ขนบรรเลง ั ฟั งเสียงเพียงเพลงซอเจ้ งจาเรี ยงเวียงวัง กาพย์พระไชยสุริยา
 9. 9. ภาพบรรยาย“กาพย์ฉบัง ๑๖”
 10. 10. ฉันทลักษณ์ “กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘” กำพย์สุรำงคนำงค์ ๒๘ บทหนึ่งมี ๒๘ คำ แบ่งเป็น ๗ วรรค วรรคละ ๔ คำ
 11. 11. แผนผัง“กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘”
 12. 12. ตัวอย่าง“กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘” ๏ ขึ ้นใหม่ในกนก กา ว่าปน ระคนกันไปเอ็นดูภธร ู มานอนในไพรมณฑลต้ นไทร แทนไพชยนต์สถาน ๏ ส่วนสุมาลีวันทาสามี เทวีอยูงาน ่เฝาอยูดแล ้ ่ ู เหมือนแต่ ก่อนกาลให้ พระภูบาล สาราญวิญญาณ์ กาพย์พระไชยสุริยา

×