SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
กำหนดกำรแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
สหวิทยำเขตโกศัยนคร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีกำรศึกษำ 2557
วันที่ 15 กรกฎำคม 2557 ณ โรงเรียนพิริยำลัยจังหวัดแพร่
ลงทะเบียน เวลำแข่งขัน กิจกรรมกำรแข่งขัน อำคำร/ห้อง
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. เพลงคุณธรรม ม.1-3 อำคำร 5 ห้อง 532-533
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. เพลงคุณธรรม ม.4-6 อำคำร 5 ห้อง 534-535
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. โครงงำนคุณธรรม ม.1-3 อำคำร 5 ห้อง 542-543
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. โครงงำนคุณธรรม ม.4-6 อำคำร 5 ห้อง 544-545
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. ภำพยนตร์สั้น ม.1-3 อำคำร 1 ห้อง 121
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. ภำพยนตร์สั้น ม.4-6 อำคำร 1 ห้อง 121
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. ละครคุณธรรม ม.4-6 อำคำร 4 ห้องโสตทัศนศึกษำ
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. เล่ำนิทำนคุณธรรม ม.1-3 อำคำร 1 ห้อง 123
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. เล่ำนิทำนคุณธรรม ม.4-6 อำคำร 1 ห้อง 125
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. มำรยำทไทย ม.1-3 อำคำร 5 ห้อง 524
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. มำรยำทไทย ม.4-6 อำคำร 5 ห้อง 526
07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. สวดมนต์แปล ม.1-6 อำคำร 5 ห้อง 541
หมำยเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ห้องประสานงาน อาคาร 5 ห้องโสตทัศนศึกษา

More Related Content

More from คุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง

กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทยคุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง
 
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทยคุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง
 
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทยคุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง
 
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทยคุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง
 

More from คุณครูเกตุชัย ปิ่นทอง (8)

S1
S1S1
S1
 
56 vs57
56 vs5756 vs57
56 vs57
 
Social
SocialSocial
Social
 
Pp1
Pp1Pp1
Pp1
 
กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์กับการพัฒนาชาติไทย
 
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยธนบุรีกับการพัฒนาชาติไทย
 
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัยกับการพัฒนาชาติไทย
 
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทยกษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทย
กษัตริย์ไทยสมัยอยุธยากับการพัฒนาชาติไทย
 

กำหนดการ

  • 1. กำหนดกำรแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สหวิทยำเขตโกศัยนคร งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีกำรศึกษำ 2557 วันที่ 15 กรกฎำคม 2557 ณ โรงเรียนพิริยำลัยจังหวัดแพร่ ลงทะเบียน เวลำแข่งขัน กิจกรรมกำรแข่งขัน อำคำร/ห้อง 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. เพลงคุณธรรม ม.1-3 อำคำร 5 ห้อง 532-533 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. เพลงคุณธรรม ม.4-6 อำคำร 5 ห้อง 534-535 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. โครงงำนคุณธรรม ม.1-3 อำคำร 5 ห้อง 542-543 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. โครงงำนคุณธรรม ม.4-6 อำคำร 5 ห้อง 544-545 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. ภำพยนตร์สั้น ม.1-3 อำคำร 1 ห้อง 121 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. ภำพยนตร์สั้น ม.4-6 อำคำร 1 ห้อง 121 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. ละครคุณธรรม ม.4-6 อำคำร 4 ห้องโสตทัศนศึกษำ 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. เล่ำนิทำนคุณธรรม ม.1-3 อำคำร 1 ห้อง 123 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. เล่ำนิทำนคุณธรรม ม.4-6 อำคำร 1 ห้อง 125 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. มำรยำทไทย ม.1-3 อำคำร 5 ห้อง 524 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. มำรยำทไทย ม.4-6 อำคำร 5 ห้อง 526 07.30-08.45 น. 09.00-16.30 น. สวดมนต์แปล ม.1-6 อำคำร 5 ห้อง 541 หมำยเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ห้องประสานงาน อาคาร 5 ห้องโสตทัศนศึกษา