Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BasicPhotographyá¹Ð¹Ó¡ÒÃ㪌 ¡ ÅŒ Í § DSLR ÊÓËÃÑ º Á× Í ãËÁ‹ 7 การถา เทคนิคยภาพการใช ซ อฟท แ วร ป รั บ แต ง ภาพให ส วย
เ ÃÕ¹ÌàÙ ·¤¹Ô¤¡Òö‹ÒÂÀÒ¾¢Í§Á×ÍÍÒªÕ¾áÅÐÊÌҧÊÃäÀÒ¾ÊǧÒÁ ´ŒÇ¡ÒûÃѺ¤Çº¤ØÁ䴌͋ҧÍÔÊÃШҡ¡ÅŒÍ§        ¢Í§¤Ø³ . ...
สารบัญการถายภาพบุคคล ................................. 4การถายภาพทิวทัศน ................................. 7การถายภาพม...
Portrait   P h o t o g r a p h y  ก า ร ถ า ย ภ า พ บุ ค ค ล   ภาพบุ ค คลถ า ยด ว ยเลนส เ ทเล   ซู ม ไวแสง E...
อุ ป ก ร ณ ถ า ย ภ า พองคประกอบภาพของภาพบุคคลที่นิยม              มาตรฐาน เพื่อใหมุมรับภาพครอบคลุมทั้งหร...
เมื่ อ จั ด แสงแบบเฉี ย ง                                       หลั ง ควรใช ร ะบบวั...
Landscape      P h o t o g r a p h y ก า ร ถ า ย ภ า พ ทิ ว ทั ศ น                         ...
นอกจากเลนส มุ ม กว า งแล ว                                     เลนสชวงอื่นๆ เชน ...
ก า ร วั ด แ ส งสำหรั บ การถ า ยภาพทิ ว ทั ศ น โ ดยทั่ ว ไป       ละเอียดสำหรับเจาะจงวัดแสงในพื้นที่ที่ระบบวั ด แ...
Macro   P h o t o g r a p h y   ก า ร ถ า ย ภ า พ ม า โ ค ร   ผี เ สื้ อ ขนาดเล็ ก จิ๋ ว ประมาณ   1 นิ้ ว กำลั...
ก า ร ถ า ย ภ า พ ม า โ ค รการถ า ยภาพมาโครหมายถึ ง การถ า ยภาพในอัตราสวนเทาขนาดจริง หรือ 1:1แตอนุโลมใหการถายภาพขน...
เ ท ค นิ ค ก า ร โ ฟ กั ส   เมื่ อ ค น พบสิ่ ง เล็ ก ๆ ที่ ต อ งการถ า ยภาพ   แลว ลองเคลื่อนกลองเขาใกลใหมากที่...
มุ ม มองของภาพมาโครและการจั ด องค ประกอบภาพก็ มี ส ว นสำคั ญ ที่ ทำให ภ าพ ของดอกลี ล าวดี ที่ แ ลดู ธ รรมดาๆ กลาย เป ...
Waterfall     P h o t o g r a p h y   ก า ร ถ า ย ภ า พ นํ้ า ต ก                         ...
เมื่ อ ค า แสงมี ค วามแตกต า งกั น มากใน                       เฟรม เช น สายน้ำ สี ข าวสว า ง ต...
Sport    P h o t o g r a p h y   ก า ร ถ า ย ภ า พ กี ฬ า   ชั ต เตอร สู ง ๆ ช ว ยหยุ ด หยดน้ำ ที่   กำลั ง กร...
ไอเดี ย ดี ๆ ในการสร า ง                                     สรรค ภ าพให มี ก ารเค...
Architect     P h o t o g r a p h y   ก า ร ถ า ย ภ า พ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม              เ มื่ อ ท อ...
เมื่ อ ใช เ ลนส มุ ม กว า งถ า ยภาพสิ่ ง ที่ มี ค วาม                      สู ง การตั้ ง กล อ งใ...
Zoom    B u r s t   ก า ร ถ า ย ภ า พ ก ล า ง คื น     กิ จ กรรมในเวลาค่ำ คื น     มั ก ปรากฏเป น ภาพของ ...
ในกรณี ข องการถ า ยภาพแสง                          ไฟกลางคืน ชองรับแสงจะมีผลตอขนาด      ...
ป รั บ แ ต ง ภ า พ ใ ห ส ว ย ด ว ย ซ อ ฟ ท แ ว ร                               Digital ...
นอกจากนี้ Digital Photo Professional ยังออกแบบใหมี  • ระบบลด noise ซึ่งปรับตั้งไดอยางละเอียด  • นำข อ มู ล เม็ ด ฝ...
บริ ษั ท แคนนอน มาร เ ก็ ต ติ้ ง (ไทยแลนด ) จำกั ดDelighting You Always  179/34-45 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 9-10 ถ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7เทคนิคการถ่ายภาพ

2,045 views

Published on

 • Be the first to comment

7เทคนิคการถ่ายภาพ

 1. 1. BasicPhotographyá¹Ð¹Ó¡ÒÃ㪌 ¡ ÅŒ Í § DSLR ÊÓËÃÑ º Á× Í ãËÁ‹ 7 การถา เทคนิคยภาพการใช ซ อฟท แ วร ป รั บ แต ง ภาพให ส วย
 2. 2. เ ÃÕ¹ÌàÙ ·¤¹Ô¤¡Òö‹ÒÂÀÒ¾¢Í§Á×ÍÍÒªÕ¾áÅÐÊÌҧÊÃäÀÒ¾ÊǧÒÁ ´ŒÇ¡ÒûÃѺ¤Çº¤ØÁ䴌͋ҧÍÔÊÃШҡ¡ÅŒÍ§ ¢Í§¤Ø³ . . .
 3. 3. สารบัญการถายภาพบุคคล ................................. 4การถายภาพทิวทัศน ................................. 7การถายภาพมาโคร ................................. 10การถายภาพน้ำตก .................................. 14การถายภาพกีฬา ................................ 16การถายภาพสถาปตยกรรม ....................... 18การถายภาพกลางคืน ................................ 20ปรับแตงภาพใหสวยดวยซอฟทแวร ............. 22
 4. 4. Portrait P h o t o g r a p h y ก า ร ถ า ย ภ า พ บุ ค ค ล ภาพบุ ค คลถ า ยด ว ยเลนส เ ทเล ซู ม ไวแสง EF70-200mmF/2.8L USM ใช ร ะบบบั น ทึ ก ภาพ Av เป ด ช อ งรั บ แสง F/4 เพื่ อ ให ฉ าก หลั ง เบลอ ภาพนี้ วั ด แสงด ว ย ระบบเฉพาะจุ ด ( Spot) ที่ ใบหน า ของตั ว แบบ และใช Picture Style แบบ Portrait เพื่ อ ให โ ทนของสี ผิ ว แลดู เ นี ย นขึ้ น ภาพนี้ ต อ งการสื่ อ ความ น า รั ก สดใสของตั ว แบบ จึ ง จั ด องค ป ระกอบภาพให เ ต็ ม เฟรม เป น ภาพแนวตั้ ง เพื่ อ ให ตั ว แบบ มี ข นาดใหญ ชั ด เจน เลื อ กฉาก หลั ง ให มี สี ส วยงาม การจั ด แสง ของภาพนี้ ตั ว แบบยื น อยู ใ นร ม แล ว ใช แ ผ น สะท อ นแสงช ว ย สร า งประกายตา และทำให สี ผิ ว สดใสขึ้ น ด ว ย การถายภาพบุคคลเปนงานทีนกถายภาพมักจะตองถายภาพอยเู สมอๆ ่ ั ในขณะทีไปทองเทียว หรือในงานกิจกรรมของครอบครัวและกลมเพือน ่ ่ ุ ่ เพื่อเปนที่ระลึก นักถายภาพสวนใหญมักจะถายภาพบุคคลดวยแสง ธรรมชาติ ในสถานที่ตางๆ ซึ่งมีองคประกอบที่สวยงาม4
 5. 5. อุ ป ก ร ณ ถ า ย ภ า พองคประกอบภาพของภาพบุคคลที่นิยม มาตรฐาน เพื่อใหมุมรับภาพครอบคลุมทั้งหรื อ ชื่ น ชอบมากที่ สุ ด ก็ คื อ ภาพคนที่ ตัวแบบและสถานที่เดนอยูในสภาพแวดลอมหรือบรรยากาศ ในอดี ต นั ก ถ า ยภาพบุ ค คลยั งเนนความคมชัดของตัวแบบกับฉากหลังที่ นิยมใชฟลเตอรซอฟทเพื่อปรับภาพใหนุมมี สี สั น และนุ ม หรื อ เบลอ ซึ่ ง การเลื อ กใช โดยเฉพาะภาพถ า ยผู ห ญิ ง แต ใ นยุ คเลนส เ ทเล หรื อ เลนส ซู ม ที่ มี ช ว งเทเล ดิ จิ ต อล นั ก ถ า ยภาพที่ ฝ ก ปรั บ ภาพด ว ยตั้งแต 135mm ไปจนถึง 200mm จะให Picture Style แบบ Portrait ที่มีอยูในตัวความนุ ม นวลและความเบลอของฉาก กลองและซอฟทแวรตกแตงภาพมักจะนำหลังไดมากที่สุด ซึ่งนักถายภาพมืออาชีพ ภาพมาปรับใหนุมนวลไดมากกวา เพราะมักจะเลือกใชเลนสเทเลซูม 70-200mm สามารถปรับไดอยางละเอียดมาก และmm ที่ มี ช อ งรั บ แสงกว า ง เช น เลนส ไม มี ผ ลเสี ย ต อ ภาพต น ฉบั บ (ซึ่ ง ถ า ยมาEF70-200mmF/2.8L IS USM เพื่อใหจัด อยางคมชัด)องคประกอบภาพไดอยางสะดวก มีชองรับแสงกวาง ซึ่งสามารถปรับใหฉากหลังนุมนวลไดงาย และมีระบบ IS เพื่อชวยป อ งกั น ภาพสั่ น จากความสั่ น ของกล อ งด ว ย และในกรณี ที่ ต อ งการถ า ยภาพบุ ค คลร ว มกั บ สถานที่ ที่ มี ค วามสวยงาม EF-S 18-135mmF/3.5-5.6 IS และ EF70-200mmF/2.8L USM เลนส ซู ม ที่จะใช เ ลนส ซู ม มุ ม กว า งหรื อ เลนส ซู ม นิ ย มใช ถ า ยภาพบุ ค คล เปรี ย บเที ย บระหว า งการปรั บ แต ง ภาพด ว ย PictureStyle แบบ Standard และ Portrait เมื่ อ ใช กั บ ภาพถ า ยบุ ค คล PictureStyle Standard : ภาพจะมี สี ส ด มี ค วามคมชั ด และ ความเปรี ย บต า งสู ง พอประมาณ มี ร ายละเอี ย ดสู ง PictureStyle Portrait : โทนสี ผิ ว จะเรี ย บเนี ย นกว า และอม สี ช มพู เ รื่ อ ๆ สี ข องเสื้ อ ผ า จะสดใส มี ค วามคมชั ด และความเปรี ย บ ต า งลดลง ช ว ยให ภ าพดู นุ ม นวล PictureStyle Standard PictureStyle Portrait 5
 6. 6. เมื่ อ จั ด แสงแบบเฉี ย ง หลั ง ควรใช ร ะบบวั ด แสง ที่ มี ค วามละเอี ย ด เช น ระบบวั ด แสงเฉพาะจุ ด หรื อ เฉพาะส ว น วั ด แสงที่ หน า ของตั ว แบบ และอาจ ชดเชยแสงให โ อเวอร (+) ประมาณ 2/3-1 สต อ ป เพื่ อ ให ผิ ว ดู ส ว า ง ภาพตั ว อย า งนี้ ถ า ยด ว ย เลนส EF70-200mmF/2.8L USM ด ว ยระบบ Av F/5.6 วั ด แสงเฉพาะจุ ด ที่ ห น า ของตั ว แบบ ก า ร จั ด แ ส ง การจัดแสงหมายถึงการเลือกทิศทางของ เมื่ อ จั ด แสงแบบแสงเฉี ย งหลั ง แสงและคุ ณ ภาพของแสงที่ มี ค วามแตก สิ่ ง ที่ ค วรระวั ง ก็ คื อ ในหน า ของแบบอาจ ตางกัน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญตอความสวย จะไมสดใสเทาที่ควร ซึ่งแกปญหาไดโดย งามและอารมณของภาพเปนอยางมาก การชดเชยแสงให ส ว า งขึ้ น หรื อ ใช แ ผ น แสงที่ ถ า ยภาพบุ ค คลได ส วย สะทอนแสง หรือใชแฟลชชวยเปดเงา .../ และถายทอดอารมณที่อบอุนของ à¤Åç´ÅѺ¡Òö‹ÒÂÀÒ¾ ภาพไดดีก็คือแสงในยามเชาและ ยิ่งใชเลนสที่มีความยาวโฟกัสสูงและยิ่งเปดชองรับ เย็ น ซึ่ ง ดวงอาทิ ต ย ทำมุ ม ต่ำ และ แสงกวาง(F2.8) ฉากหลังก็จะยิ่งเบลอ เฉี ย ง และการจั ด ให ตั ว แบบหั น เลือกฉากหลังที่มีสีสันสดสวยเปนพื้นหลังของภาพ หลังใหกับแหลงกำเนิดแสงจะชวย ภาพบุคคลจะสวยงามดวยแสงเงา ลองถายภาพ สร า งประกายแสงที่ ผ ม และไหล ในลักษณะกึ่งยอนแสง(แสงเฉียงหลัง) และใช ทำใหภาพงดงามและมีมิติ แสงใน แฟลชในตัวกลองชวยเปดเงาที่หนาของตัวแบบ ชวงนี้ยังใหความรูสึกที่อบอุนดวย ถาพบวาตัวแบบดูคล้ำเกินไป เรียกวาการจัดแสงแบบแสงเฉียง สำหรับนักถายภาพที่ไมมีประสบการณในการใช หลัง กลองมากอน แนะนำใหใชโปรแกรม Portrait6
 7. 7. Landscape P h o t o g r a p h y ก า ร ถ า ย ภ า พ ทิ ว ทั ศ น ทิ ว ทั ศ น บ นดอยแม อู ค อ ถ า ยด ว ยเลนส มุ ม กว า ง EF24mm ใช ร ะบบบั น ทื ก ภาพ Av เป ด ช อ งรั บ แสง แคบปานกลาง F/8 เพื่ อ ผลของช ว งความชั ด ที่ ครอบคลุ ม ได จ ากฉาก หน า ถึ ง ระยะอนั น ต และ ใช ฟ ล เตอร โ พราไรซ ตั ด หมอกบนท อ งฟ า เพื่ อ ให ท อ งฟ า เป น สี เ ข ม สด ใช Picture Style แบบ Landscape เพื่ อ ให ภาพคมชั ด สู ง และได สี สั น ของท อ งฟ า ที่ อิ่ ม ตั ว ภาพถายทิวทัศนทสวยงาม มักจะพบในแหลงทองเทียวตามธรรรมชาติ ี่ ่ และปาเขา นอกจากความงามของสถานที่ ชวงเวลาทีไปถายภาพก็เปน ่ ปจจัยสำคัญในการเพิมความงดงามใหกบภาพทิวทัศนดวย ตามปกติ มัก ่ ั  จะถายภาพกันตั้งแตเชาตรู จนถึงเวลาพลบค่ำ ซึ่งแสงสีของทองฟาที่ กำลังเปลียนแปลง ดวงอาทิตยกลมโตทอแสงออนๆ เปนภาพประทับใจ ่ ทีอยในความทรงจำเสมอ ่ ู อุ ป ก ร ณ ถ า ย ภ า พแมเลนสมุมกวางจะถูกใชมากกวาเลนส เรามักจะใชเลนสมุมกวางถายภาพช ว งอื่ น ๆ ในการเก็ บ ภาพบรรยากาศที่ ทิ ว ทั ศ น ที่ ส วยงามและกว า งสุ ด สายตาสวยงาม กว า งตระการตา แต เ ลนส หรื อ ถ า ยภาพที่ มี ฉ ากหน า ประกอบอยูชวงอื่นๆ ไมวาจะเปนเลนสชวงมาตรฐาน ใกล กั บ กล อ งที่ ต อ งการเน น ให ม องเห็ นไปจนถึงเทเล และซูเปอรเทเล ตางก็ถาย เด น ชั ด และหรี่ ช อ งรั บ แสงให แ คบพอทอดภาพอันสวยงามไดอยางนาประทับ ประมาณ เพื่อใหชวงความชัดครอบคลุมใจในสไตลที่แตกตางกัน สิ่งตางๆ ในภาพไดทุกระยะ 7
 8. 8. นอกจากเลนส มุ ม กว า งแล ว เลนสชวงอื่นๆ เชน เลนสมาตรฐาน หรือ เลนสเทเลก็มักจะถูกหยิบมาใช เมื่อตอง การเน น วั ต ถุ ที่ อ ยู ห า งออกไปให มี ข นาด เดนชัดในเฟรม หรือตองการเนนเฉพาะ พื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งใหเดนชัด เชน ตองการถายภาพทิวเขาที่สลับซับซอนที่ ไกลออกไป หรือถายภาพดวงอาทิตย อุ ป กรณ ช นิ ด อื่ น ๆ ที่ ค วรจะ เตรียมไวก็คือฟลเตอรโพราไรซ ใชสำหรับ ตั ด แสงสะท อ น ฟ ล เตอร ช นิ ด นี้ จ ะทำให ภาพมีสีสันสดขึ้น และทำใหภาพมีราย ละเอียดมากขึ้นดวย ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ ซอฟท แ วร ต กแต ง ภาพไม ส ามารถปรั บ แตงได ทิ ว ทั ศ น ริ ม ชายทะเลถ า ย ด ว ยเลนส EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 ซึ่ ง เป น เลนส ซู ม มุ ม กว า งพิ เ ศษ ที่ ช ว ง 10mm จะเห็ น ต น ไม ที่ อ ยู ใกล กั บ กล อ งซึ่ ง มี ร ะยะห า ง จากกล อ งเพี ย ง 50 ซม. ทำให ดู ใ กล ชิ ด มาก และ ความใกล ก็ ทำให ต น ไม ดู เ ด น ชั ด ในขณะเดี ย ว กั บ ที่ ไ ด ค วามกว า งของบรรยากาศจากมุ ม รั บ ภาพที่ ก ว า งของเลนส ด ว ย ให สั ง เกตความชั ด ของภาพ ที่ ชั ด เมื่ อ ต อ งการเน น รู ป ทรงของวั ต ถุ ที่ อ ยู ใ น ตั้ ง แต ต น ไม แ ละก อ นหิ น ที่ อ ยู ด า นล า งของ ระยะห า งออกไปให มี ข นาดชั ด เจน เลนส เฟรมไปจนถึ ง ไกลสุ ด ที่ เ มฆบนท อ งฟ า เป น ช ว งเทเล หรื อ เทเลซู ม จะช ว ยให จั ด องค คุ ณ สมบั ติ ข องเลนส มุ ม กว า งที่ ใ ห ค วามชั ด ลึ ก ประกอบภาพได แ น น ขึ้ น ตามที่ ต อ งการ ภาพ ที่ สู ง มากกว า เลนส ช นิ ด อื่ น ๆ นี้ ถ า ยด ว ยเลนส EF-S 18-200mmF/3.5-5.6 IS USM8
 9. 9. ก า ร วั ด แ ส งสำหรั บ การถ า ยภาพทิ ว ทั ศ น โ ดยทั่ ว ไป ละเอียดสำหรับเจาะจงวัดแสงในพื้นที่ที่ระบบวั ด แสงเฉลี่ ย ทั้ ง ภาพ < > เป น ตองการ ก็จะไดภาพเงามืดที่สวยงามระบบที่ มี โ อกาสเกิ ด ความผิ ด พลาดต่ำ หรื อ เมื่ อ ถ า ยภาพทิ ว ทั ศ น ที่กวาแบบอื่น และใชงานไดสะดวกรวดเร็ว มี ด วงอาทิ ต ย ป ระกอบอยู ใ นภาพ ก็ ค วรแต ใ นบางกรณี ที่ มั ก จะถ า ยภาพบ อ ยๆ วั ด แสงในพื้ น ที่ ซึ่ ง มี แ สงอ อ นลง หรื อ วั ดเช น เมื่ อ ถ า ยภาพในช ว งโพล เ พล หรื อ แสงโดยไมรวมดวงอาทิตยอยูในพื้นที่วัดต อ งการถ า ยภาพวั ต ถุ ที่ มี รู ป ทรงให เ ป น แสงดวย เพราะคาแสงที่วัดไดอาจจะเกิดเงามื ด ควรจะเลื อ กใช ร ะบบวั ด แสงที่ ความผิดพลาดไดงาย .../ เมื่ อ วั ด แสงบริ เ วณที่ มื ด เมื่ อ วั ด แสงบริ เ วณสว า ง ภาพจะแลดู ส ว า งเกิ น ไป ภาพจะแลดู มื ด เกิ น ไป à¤Åç´ÅѺ¡Òö‹ÒÂÀÒ¾ ใชระบบแสดงเสนกริด(Grid Display) ในขณะใชระบบ Live View เพือตรวจสอบ ่ ความเอียงของเสนขอบฟา เมื่ อ ถ า ยภาพย อ นแสง หรื อ มี ด วง เลือก Picture Style เปน Landscape อาทิ ต ย ร วมอยู ใ นเฟรม การวั ด แสงด ว ย ระบบเฉลี่ ย ทั้ ง ภาพอาจเกิ ด ความผิ ด เพือใหทองฟามีสสดเขมและภาพทีคมชัด ่  ี ่ พลาดได ควรใช ร ะบบที่ ล ะเอี ย ดขึ้ น เช น ก อ นถ า ยภาพ ตรวจสอบช ว งความชั ด วั ด เฉพาะส ว นหรื อ เฉพาะจุ ด วั ด แสงใน พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามสว า งพอประมาณ ดวยปมตรวจสอบเสมอ (ดูผลไดทชองเล็ง ุ ี่  (ในภาพนี้ วั ด แสงเฉพาะจุ ด ในพื้ น ที่ ภาพปกติหรือจอ LCD เมือใช Live View) ่ เส น ประ) 9
 10. 10. Macro P h o t o g r a p h y ก า ร ถ า ย ภ า พ ม า โ ค ร ผี เ สื้ อ ขนาดเล็ ก จิ๋ ว ประมาณ 1 นิ้ ว กำลั ง ดู ด กิ น น้ำ หวาน จากดอกไม กำลั ง ขยายของ เลนส ม าโครช ว ยให เ รามอง เห็ น รายละเอี ย ดบนลวดลาย ของป ก ขนป ก และราย ละเอี ย ดของเกสรดอกไม เราสามารถใช อุ ป กรณ เสริ ม พิ เ ศษหลายๆ แบบที่ จะทำให เ ลนส ถ า ยภาพตั ว เดิ ม ที่ มี อ ยู ส ามารถถ า ยภาพได ใกล ม ากขึ้ น และมี กำลั ง ขยายสู ง เช น เดี ย วกั บ เลนส มาโครได แต ห ากต อ งการภาพ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เลนส ม าโคร ก็ ยั ง คงเป น ทางเลื อ กที่ ใ ห คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด และสะดวกใน การใช ง านมากที่ สุ ด ภาพนี้ ถ า ยด ว ยเลนส EF100mmF/2.8 Macro USM ที่ อั ต ราส ว นของภาพ 1:1(เท า ขนาดจริ ง ) ใช ร ะบบ Av ช อ ง รั บ แสง F/16 มาโคร เปนงานถายภาพทีแ่ ตกตางจากการถายภาพแบบอืนๆ เพราะเปน ่ การถายภาพสิ่งเล็กๆ ที่มองเห็นไดไมชัดเจนดวยตาเปลา การถายภาพ มาโครจึงเปนการเปดโลกใบเล็กๆ ที่งดงาม ที่มีสีสัน รูปทรง และความ แปลกตา ภาพถายมาโครจึงเปนภาพทีนาอัศจรรย ่ 10
 11. 11. ก า ร ถ า ย ภ า พ ม า โ ค รการถ า ยภาพมาโครหมายถึ ง การถ า ยภาพในอัตราสวนเทาขนาดจริง หรือ 1:1แตอนุโลมใหการถายภาพขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดจริง (1 : 2) เปนการถายภาพมาโครด ว ยเช น กั น แต ก ารถ า ยภาพที่ มีอั ต ราส ว นต่ำ กว า นี้ จะเรี ย กว า การถ า ยภาพโคลสอัพ เชน การถายภาพดอกไมหรือสิ่งของที่มีขนาดใหญพอควร การถ า ยภาพมาโครเป น ที่ นิ ย มของนั ก ถ า ยภาพธรรมชาติ เช น ถ า ยภาพดอกไม เ ล็ ก ๆ แมลง ส ว นในเชิ งพาณิชยก็จะเปนเครื่องประดับ อัญมณี ที่ใชในงานโฆษณาเลนส ม าโคร เป น เลนส ที่ สำหรั บ การถ า ยภาพสิ่ ง ที่ มี ข นาดออกแบบมาให มี ร ะยะ ใหญ ขึ้ น เช น ดอกไม ข นาดใหญโฟกั ส สั้ น ที่ สุ ด ที่ สั้ น มาก อย า งดอกบั ว ไม จั ด เป น การถ า ยจนถ า ยภาพสิ่ ง ของเล็ ก ๆ ภาพมาโคร เพราะถ า ยด ว ยกำลั งให มี ข นาดใหญ เ ต็ ม เฟรม ขยายที่ ต่ำ และสามารถใชภาพได เลนส ช นิ ด นี้ ใ ช ถ า ย เลนส อื่ น ๆ ถ า ยภาพในลั ก ษณะภาพอื่ น ๆ ได ต ามปกติ ไม นี้ ไ ด ภาพนี้ ถ า ยด ว ยเลนสแตกต า งจากเลนส ที่ มี EF75-300mmF/4-5.6 IS USMความยาวโฟกั ส เท า ๆ กั น ซู ม ที่ 300mm ระบบ Av(ในภาพ เลนส EF100mm ช อ งรั บ แสง F/5.6 ที่ ร ะยะF/2.8L Macro IS USM) ห า งประมาณ 2 เมตร à¤Åç´ÅѺ¡Òö‹ÒÂÀÒ¾ การถายภาพสิ่งเล็กๆ ดวยอัตราขยายสูง อาจจะเกิดภาพสั่น หรือเบลอไดงายกวาปกติ ความสั่นนั้น อาจเกิดจากวัตถุเอง รวมกับความสั่นของกลอง ดังนั้นควรรอใหวัตถุอยูน่ิงที่สุดและ ตัง Custom Function [ C.Fn-8: Mirror lockup] ตังเปน [1: ้ ้ Enable] ใหกลองล็อคกระจกสะทอนภาพ ตั้งกลองบนขาตั้ง กลอง และลั่นชัตเตอรดวยรีโมทหรือใชสายลั่นชัตเตอร หรือใชระบบหนวงเวลาถาย ภาพ 2 วินาที < > เพือใหตวกลองมีความสันเกิดขึนนอยทีสด ่ ั ่ ้ ่ ุ 11
 12. 12. เ ท ค นิ ค ก า ร โ ฟ กั ส เมื่ อ ค น พบสิ่ ง เล็ ก ๆ ที่ ต อ งการถ า ยภาพ แลว ลองเคลื่อนกลองเขาใกลใหมากที่สุด และทดลองจัดภาพจนไดขนาดวัตถุตาม ที่ ต อ งการ จะสั ง เกตว า เมื่ อ โฟกั ส ไปที่ ตำแหนงใดๆ ในเฟรม จุดที่อยูหางออกไป แม แ ต เ พี ย งเล็ ก น อ ยก็ จ ะเริ่ ม พ น ไปจาก ความชัดอยางรวดเร็ว สำหรั บ การถ า ยภาพมาโคร แมลงเต า ทองขนาดเล็ ก จิ๋ ว ที่ เ กาะอยู กั บ กุ ห ลาบหิ น เน น การโฟกั ส ที่ ด วง ระบบออโต โ ฟกั ส อาจจะโฟกั ส ผิ ด จาก ตาและส ว นหั ว ซึ่ ง เป น จุ ด สำคั ญ ของ ตำแหนงที่ตองการ หรือไมอาจโฟกัสให ภาพถ า ยแมลงที่ อั ต ราส ว นของภาพ 1:1(เท า ขนาดจริ ง ) ช ว งความชั ด จะตื้ น ตรงกับตำแหนงที่ตองการไดเนื่องจากจุด มากๆ เมื่ อ ถ า ยภาพที่ อั ต ราขยายสู ง สุ ด นั้นมีขนาดเล็กหรือมีความเปรียบตางต่ำ ต อ งหรี่ ช อ งรั บ แสงให แ คบมากๆ ที่ ระดั บ F/22 เพื่ อ เพิ่ ม ช ว งความชั ด ให มี กรณี นี้ ค วรจะเปลี่ ย นมาใช ร ะบบโฟกั ส มากขึ้ น ดั ง ที่ ป รากฏในภาพ แบบแมนนวล(MF) เพื่ อ ปรั บ ภาพใน ตำแหน ง ที่ ต อ งการด ว ยการหมุ น ปรั บ ลองกดปุ ม ตรวจสอบช ว งความชั ด เพื่ อ ด ว ยตนเอง และหลั ง จากเลื อ กจุ ด ที่ ตรวจดู ว า ความชั ด นั้ น ครอบคลุ ม พื้ น ที่ จะโฟกัสไดแลว ปรับชองรับแสงใหแคบลง และระยะที่ตองการแลวหรือไม เชน F/11 หรือ F/16 หรือแคบกวานั้น แลว ภาพตั๊ ก แตนตำข า วขนาดเล็ ก มากที่ กำลั ง เกาะอยู บ นดอกไม ต อ งการความชั ด ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง จุ ด เด น และดอกไม และ ตรวจสอบพบว า ช อ งรั บ แสงที่ ต อ งใช ก็ คื อ F/16 ภาพนี้ ถ า ยที่ อั ต ราส ว น ของภาพราว 1:1.5 (ประมาณ 70% ของขนาดจริ ง ) ใช เ ลนส EF100mmF/2.8 Macro USM12
 13. 13. มุ ม มองของภาพมาโครและการจั ด องค ประกอบภาพก็ มี ส ว นสำคั ญ ที่ ทำให ภ าพ ของดอกลี ล าวดี ที่ แ ลดู ธ รรมดาๆ กลาย เป น ภาพที่ ดู แ ปลกตาและสวยงาม โดย ภาพนี้ ม องจากด า นล า งของดอกไม แ ละ ย อ นแสง ซึ่ ง เน น การไล สี แ ละรู ป ทรง ของกลี บ ดอกให ดู ร าวกั บ เป น ภาพวาด ภาพนี้ ถ า ยที่ อั ต ราส ว นของภาพราว 1:3 (ประมาณ 30% ของขนาดจริ ง ) โดยใช เลนส EF100mm F/2.8 Macro USM เ ค ล็ ด ลั บ ก า ร ถ า ย ภ า พมาโครความยากของการถ า ยภาพมาโครมั กจะเกิ ด ขึ้ น จากความสั่ น ทั้ ง ที่ เ กิ ด จากความสั่ น ของวั ต ถุ เ อง(ซึ่ ง มั ก จะเกิ ด จากแรงลม) และความสั่นของกลอง(การใชมือถือ, การเคลื่อนไหวของชิ้นสวนในตัวกลอง, การใชนิ้วกดชัตเตอรโดยตรง ฯลฯ) àÁ×èÍäÁ‹ÁÕ¢ÒµÑ駡Ōͧ เมื่อหรี่ชองรับแสงใหแคบ ความ หากไมไดนำขาตั้งกลองติดตัวไปดวย และไวชัตเตอรจะลดต่ำลงมาก ผลของความ ต อ งการถ า ยภาพมาโครให มี คุ ณ ภาพสั่นตางๆ ก็จะปรากฏใหเห็นชัดขึ้นดวย สมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปได 1. ปรับความไวแสงใหสงขึน เพือใหความไว ู ้ ่ เมื่อตองการภาพที่มีคุณภาพสูง ชัตเตอรสูงขึ้นคมชั ด และไม ป รากฏความสั่ น ควรใช 2. ใชเลนสทมระบบ IS หรือ Hybrid IS* เพือ ี่ ี ่ขาตั้งกลองที่แข็งแรง ตั้งกลองบนพื้นที่มั่น ชวยลดความสั่นจากการสั่นของมือคง ใชระบบล็อคกระจกสะทอนภาพกอน * ระบบป อ งกั น ภาพสั่ น ไหวแบบไฮบริ ดถ า ยภาพ ลั่ น ชั ต เตอร ด ว ยสายลั่ น หรื อ (Hybrid IS: Hybrid Image Stabilizer) เปนระบบรีโมท หรือใชระบบหนวงเวลาถายภาพ 2 ที่ แ คนนอนออกแบบเป น รายแรกของโลก ซึ่ งวิ น าที เพื่ อ ลดความสั่ น จากการใช นิ้ ว ระบบนี้ จ ะช ว ยลดการสั่ น ไหวของกล อ งได สมบูรณแบบมากยิงขึน ทังการสันไหวของกลอง ่ ้ ้ ่กดชั ต เตอร โ ดยตรงและรอจั ง หวะที่ วั ต ถุ แบบขึน-ลง(Shift camera shake) และแบบมุม ้อยูนิ่งสนิท ภาพก็จะคมชัดที่สุด .../ กมเงย(Tilt camera shake) ทำใหภาพถายคมชัด ทุกองศาการเคลื่อนไหว 13
 14. 14. Waterfall P h o t o g r a p h y ก า ร ถ า ย ภ า พ นํ้ า ต ก สายน้ำตก เปนความสวย งามและนาประทับใจ เมื่อ ถ า ยเป น ภาพของสายน้ำ สี ขาวที่นุมนวลและกำลังไหล ผานโตรกหิน ลดเลียวไปตาม ้ ลำธารและแวดลอมดวยปาที่ เขียวชะอม ุ มุ ม ม อ ง - นํ้ า ต ก สำหรั บ ภาพน้ำ ตก จุ ด เด น มั ก จะเป น สายน้ำ ตก เสริ ม ด ว ย ความสวยงามอื่ น ๆ ที่ มี อ ยู ใ น ธ ร ร ม ช า ติ ม า ร ว ม เ ป น อ ง ค ประกอบภาพ เช น แอ ง น้ำ ดอกไม ป า โขดหิ น ขนาดใหญ สภาพปา ฯลฯ สายน้ำ เป น ส ว นประกอบในภู มิ ทั ศ น ที่ ส วยงาม มั ก จะนิ ย มถ า ยภาพ ของที ล อซู ในบรรยากาศอั น ยิ่ ง ใหญ มองเห็ น น้ำ ตกในมุ ม กว า งที่ สุ ด เท า ที่ แอ ง น้ำ ในฉากหน า กั บ สายน้ำ ตกหลายๆ สาย จะเปนไปได แตทั้งนี้ สายน้ำตก ในฉากหลั ง ด ว ยการควบคุ ม ความชั ด ลึ ก จาก เลนส มุ ม กว า ง ก็ไมควรจะมีขนาดเล็กจนเกินไป ในป า อั น รกทึ บ จะมี มุ ม หรื อ มี จุ ด ตั้ ง กล อ งที่ เห็ น ภู มิ ทั ศ น ก ว า งขวางเช น นี้ เ พี ย งไม ก่ี แ ห ง การเลือกเลนสที่จะนำมาใช จึง เราอาจเลื อ กมุ ม ถ า ยภาพที่ เ ป น มุ ม กว า ง หรื อ ขึ้นอยูกับขนาดน้ำตก และ ระยะ ตั ด ส ว นของภาพให แ น น ด ว ยเลนส เ ทเล ภาพนี้ ถ า ยด ว ยเลนส EF 16-35mmF/2.8L II ที่ ตั้ ง กล อ ง รวมทั้ ง สิ่ ง น า สนใจ USM ซู ม ที่ ช ว ง 24mm ระบบ Av F/16 ใช อื่ น ๆ ที่ จ ะนำมารวมอยู ใ นองค Picture Style แบบ Landscape ประกอบภาพ14
 15. 15. เมื่ อ ค า แสงมี ค วามแตกต า งกั น มากใน เฟรม เช น สายน้ำ สี ข าวสว า ง ตั ด กั น กั บ โขดหิ น สี ดำเข ม ควรใช ร ะบบวั ด แสง เฉพาะจุ ด < > หรื อ เฉพาะส ว น < > วั ด แสงที่ ส ายน้ำ โดยอาจจะชดเชยให กั บ ความสว า งประมาณ 1 stop ก็ จ ะได ภ าพที่ มี ส ายน้ำ สี ข าว และโขดหิ น ที่ เ ป น สี เ ข ม สมจริ ง ทั้ ง สองภาพนี้ ถ า ยด ว ยความไว ชั ต เตอร ต่ำ ประมาณ 2 วิ น าที จึ ง เห็ น ความเคลื่ อ นไหวของสายน้ำ ตกที่ นุ ม นวล ระบบชดเชยแสงออกแบบ มาให ส ามารถเพิ่ ม หรื อ ลดความสว า งของภาพ ได +/- 3 stop โดยปรั บ ชดเชยความสว า งโอเวอร 1 stop(+1) ได ขั้ น ละ1/3 stop ส า ย นํ้ า ที่ นุ ม น ว ล à¤Åç´ÅѺ¡Òö‹ÒÂÀÒ¾ภาพน้ำตกที่สวยงาม มักจะเปนภาพที่แสดง เมื่อใชระบบวัดแสงที่ละเอียด เชน เฉพาะความนุ ม นวลของสายน้ำ เลื อ กใช ร ะบบ ส ว นหรื อ เฉพาะจุ ด ควรวั ด แสงที่ บ ริ เ วณบันทึกภาพที่ควบคุมความไวชัตเตอรใหต่ำ สวนสวางในภาพ และชดเชยคาการเปดรับได เชน ใช Av แลวปรับชองรับแสงใหแคบ แสงตามทีจำเปน(มักจะชดเชยใหโอเวอร +) ่(f/11 หรือ f/16) หรือใช Tv กำหนดความไว ผูใชสามารถตรวจสอบความเขมสวางของชัตเตอรใหต่ำ(1/30 วินาทีหรือต่ำกวา) ภาพกอนถายภาพ โดยดูผลการปรับตังดวย ้ ในสภาพแสงจา นักถายภาพอาจ ระบบ Live Viewจะตองใชฟลเตอร PL-C เพื่อลดแสงใหได ดูภาพที่ถายแลวทันที หากไมไดผลที่พอใจความไวชัตเตอรต่ำตามที่ตองการ .../ ใหปรับแกระดับการชดเชยแสงแลวจึงถาย ภาพใหม 15
 16. 16. Sport P h o t o g r a p h y ก า ร ถ า ย ภ า พ กี ฬ า ชั ต เตอร สู ง ๆ ช ว ยหยุ ด หยดน้ำ ที่ กำลั ง กระเซ็ น ในจั ง หวะที่ นั ก กี ฬ า โผตั ว ขึ้ น กี ฬ าแต ล ะชนิ ด มี แ อ็ ค ชั่ น ที่ แ ตกต า งกั น นั ก ถ า ยภาพต อ ง สั ง เกตและค น หาอิ ริ ย าบถที่ น า ตื่ น ตาที่ สุ ด ช า งภาพกี ฬ ามั ก จะเป ด ช อ งรั บ แสงให ก ว า งหรื อ ร ว มกั บ การใช ค วามไวแสงสู ง เพื่ อ ความไว ชั ต เตอร ที่ สู ง เท า ที่ จ ะเป น ไปได ภาพนี้ ใ ช เ ลนส EF300mmF/4L IS USM ช อ งรั บ แสง F/4 1/2000 วิ น าที หยุดภาพอิรยาบถทีสนุกสนาน หรือสรางสรรคภาพใหแสดงความเคลือน ิ ่ ่ ไหว โดยเทคนิคงายๆ ในการควบคุมความไวชัตเตอร ซึ่งเทคนิคนี้ใชไดกับ การถายภาพเคลือนไหวแบบอืนๆ เชน การเลนของเด็กๆ ่ ่ ห ยุ ด แ อ็ ค ชั่ น ป ร ะ ทั บ ใ จ เลนส ที่ มั ก จะใช ถ า ยภาพกี ฬ าส ว นใหญ จะเป น เลนส เ ทเล เพราะต อ งถ า ยภาพ จากระยะห า งพอสมควร ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด กีฬาแตละชนิด สิ่ ง สำคั ญ ของภาพกี ฬ าก็ คื อ จั ง หวะสำคั ญ และความสนุ ก ของการแข ง ขั น นั ก ถ า ยภาพ จะต อ งจั บ ภาพอยู ต ลอดเวลา เพื่ อ รอคอยจั ง หวะที่ กำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ภาพถ า ยด ว ยเลนส 300mmF/4L IS USM แคนนอน มี เ ลนส เ ทเลไวแสง(เลนส สี ที่ F/4 1/1000 วิ น าที ขาว) และเลนส เ ทเลซู ม หลายสิ บ รุ น ซึ่ ง เป น ทางเลื อ กของนั ก ถ า ยภาพกี ฬ า16
 17. 17. ไอเดี ย ดี ๆ ในการสร า ง สรรค ภ าพให มี ก ารเคลื่ อ น ไหวด ว ยการใช ค วามไว ชั ต เตอร ต่ำ ๆ เช น ในภาพ นี้ ใช ร ะบบ Tv ตั้ ง ชั ต เตอร 1/4 วิ น าที ถ า ย ภาพในขณะที่ ร ถแข ง กำลั ง พุ ง ขึ้ น จากหลุ ม โคลน นักถายภาพกีฬามักจะใชระบบ à¤Åç´ÅѺ¡Òö‹ÒÂÀÒ¾บั น ทึ ก ภาพ Av และเป ด ช อ งรั บ แสง ความสวยงามของภาพกีฬานั้นขึ้นอยูกับกวางสุด เพื่อใหไดความไวชัตเตอรที่สูง จังหวะ นักถายภาพตองสังเกตลักษณะสุ ด เท า ที่ จ ะเป น ไปได และแพนกล อ ง ของกีฬาแตละชนิด เพื่อถายภาพในจังหวะติ ด ตามการเคลื่ อ นที่ ข องการแข ง ขั น อยู ที่เปนจุดเดนของกีฬาชนิดนั้นๆตลอดเวลา เพื่อรอจังหวะลั่นชัตเตอรใน ไมจำเปนเสมอไปที่ภาพกีฬาจะตองถายวิ น าที สำคั ญ โดยระบบโฟกั ส ที่ ส ะดวก ใหคมชัดดวยความไวชัตเตอรสูงๆ เทานั้นสบายและติ ด ตามโฟกั ส ได ต ลอดเวลา สามารถใชความไวชัตเตอรต่ำๆ เพื่อสรางก็คือ AI SERVO และเมื่อใชรวมกับระบบ ความเคลื่อนไหวใหเกิดขึ้นในภาพ ก็จะไดบันทึกภาพตอเนื่อง < > ก็สามารถคัด ภาพที่สวยงามจากผลของการเคลื่อนไหวเลือกภาพที่สวยงามที่สุดจากภาพทั้งชุดที่ถายเอาไว .../ ชุ ด ภาพ จากระบบบั น ทึ ก ภาพต อ เนื่ อ ง เพื่ อ คั ด เลื อ กภาพที่ ส มบู ร ณ ที่ สุ ด ในภายหลั ง 17
 18. 18. Architect P h o t o g r a p h y ก า ร ถ า ย ภ า พ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม เ มื่ อ ท อ งเที่ ย วในแหล ง ท อ งเที่ ย วทาง วัฒนธรรม ภาพทีเรามักจะไดถายเก็บไวเปนที่ ่  ระลึกก็คอภาพอาคาร โบราณสถาน และสิงกอ ื ่ สรางในสถานทีนนๆ มีเทคนิคงายๆ ทีไมยากตอ ่ ั้ ่ การจดจำ ซึงจะชวยใหถายภาพสถาปตยกรรม ่  สวยๆ ไดอยางนาประทับใจ ภาพพระราชวั ง ที่ ห ลวงพระบาง ถ า ยภาพใกล ด ว ย เลนส มุ ม กว า งพิ เ ศษ EF16-35mmF/2.8L II USM ที่ ช ว งซู ม 16mm เลื อ กเอาธงทิ ว สี แ ดงและเสาธง เป น ส ว นประกอบในฉากหน า และจั ด ให อ าคารอยู ภายในช อ งของเส น สามเหลี่ ย ม ทำให ภ าพดู มี ร ะยะ ตื้ น -ลึ ก และมี สี สั น มากขึ้ น สำหรั บ ภาพนี้ ป รั บ สี ข องท อ งฟ า ให เ ป น สี ฟ า เข ม โดยใช ฟ ล เตอร โ พราไรซ และใช Picture Style แบบ Landscape เ ท ค นิ ค ก า ร ถ า ย ภ า พ ลองใชเลนสที่มีมุมกวางที่สุดเทาที่มี และ กว า งก็ คื อ มั ก จะสร า งความบิ ด โค ง ให ทดลองหามุมกลองที่ทำใหคุณเขาใกลสิ่ง วัตถุที่อยูในบริเวณขอบภาพ ดังนั้น ควร ก อ สร า งนั้ น โดยที่ ยั ง เก็ บ ส ว นต า งๆ ได จะจั ด ให ตั ว อาคารอยู กึ่ ง กลางของเฟรม ครบถ ว น ตั้ ง แต ฐ านจนถึ ง ยอด อาจ โดยเฉพาะเมื่อเงยกลองขึ้น จะทำใหภาพ จะตองเงยกลองขึ้นเล็กนอยเพื่อเก็บภาพ ดูไมผิดธรรมชาติมากจนเกินไป สวนยอดที่แหลม หากจัดภาพผิดพลาด ความโคง ลองค น หามุ ม กล อ งที่ บ รรจุ เ อา เอี ย งของอาคารจะทำให อ งค ป ระกอบ สิ่งที่นาสนใจอื่นๆ โดยเฉพาะสิ่งที่มีสีสัน ภาพเสียไป ภาพจะดูไมมั่นคง และทำให เข า เป น ฉากหน า ใกล ๆ กั บ กล อ งด ว ย รูสึกถึงความผิดปกติมากขึ้น แตก็ขึ้นอยู จะทำให ภ าพมี มิ ติ แ ละมี สี สั น ที่ น า สนใจ กั บ มุ ม มองและความตั้ ง ใจของนั ก ถ า ย มากขึ้น ภาพแต ล ะคนที่ อ าจต อ งการสร า งภาพ คุณสมบัติขอหนึ่งของเลนสมุม ถายในมุมมองที่แปลกตา.../18
 19. 19. เมื่ อ ใช เ ลนส มุ ม กว า งถ า ยภาพสิ่ ง ที่ มี ค วาม สู ง การตั้ ง กล อ งให ต รงจะมี ค วามสำคั ญ มาก เพราะหากบิ ด เบนไปทางซ า ยหรื อ ขวา เพี ย งเล็ ก น อ ย ความโค ง งอของอาคารก็ จ ะ ปรากฏขึ้ น ทั น ที ควรจะใช ก ารแสดงเส น ตาราง(Grid Display) ของระบบ Live View ช ว ยในการจั ด ภาพ และควรใช ข าตั้ ง กล อ ง จะทำให ก ารจั ด ภาพสะดวกขึ้ น ภาพถ า ยด ว ยเลนส EF24-70mm F/2.8L ที่ ช ว ง 24mm ระบบ Av F/8 อาคารสู ง จะโค ง เอี ย ง หากไม ว าง ไว ที่ กึ่ ง กลางของเฟรม à¤Åç´ÅѺ¡Òö‹ÒÂÀÒ¾การนำเอาสิ่ ง ที่ มี อ ยู ใ นบริ เ วณมา ทั้ ง ภายนอกและภายในอาคาร มั กรวมอยู ภ ายในองค ป ระกอบภาพ จะประกอบไปด ว ยรู ป ทรงเรขาคณิ ตเช น การนำเอาซุ ม ทางเดิ น มาอยู ที่ ทำให ภ าพดู ส วยงามและแปลกตาในภาพ ช ว ยทำให เ กิ ด มิ ติ ค วามลึ ก เช น รู ป ก น หอยของอาคารสมั ย เก ามากขึ้ น และยั ง เพิ่ ม กรอบบั ง คั บ หรือทางเดินที่เปนเสนตรงหรือเสนโคงสายตาไปยั ง จุ ด เด น หรือรูปทรงเรขาคณิตของตัวอาคารเอง 19
 20. 20. Zoom B u r s t ก า ร ถ า ย ภ า พ ก ล า ง คื น กิ จ กรรมในเวลาค่ำ คื น มั ก ปรากฏเป น ภาพของ แสงสี ที่ ส วยงามและน า ประทั บ ใจ ให สั ง เกตว า ภายในภาพมี ส ว นที่ เ ข ม มื ด อยู ม าก ระบบวั ด แสง แบบเฉลี่ ย ทั้ ง ภาพจะทำให การวั ด แสงผิ ด พลาด ได ง า ย ในภาพนี้ ใ ช ร ะบบ วั ด แสงเฉพาะจุ ด วั ด ตรง ส ว นที่ เ ป น สี ส ม ซึ่ ง ไม ต รง กั บ หลอดไฟ ใช เ ลนส EF24-70mmF/2.8L USM ภาพถายกลางคืนนันมีความสวยงามจากแสงสีของไฟประดับ และแสงไฟ ้ ที่เกิดจากกิจกรรมในเวลากลางคืน ใชเลนสที่เก็บแสงสีไดในพื้นที่สวนใหญ ของเฟรม เพือไมใหภาพโลงเกินไป เทคนิคของเลนสกชวยสรางสรรคภาพให ่ ็ แปลกตา จากความไวชัตเตอรตำๆ ่ ก า ร เ ป ด รั บ แ ส ง สำหรับการเก็บภาพความงดงามของแสง นอยบาง ซึ่งพื้นที่สีเขมนี้จะทำใหการวัด สีกลางคืน ความผิดพลาดมักจะเกิดจาก แสงผิดพลาดไดงาย การวั ด แสงที่ ผิ ด พลาดมากกว า อย า งอื่ น หลั ก การวั ด แสงก็ คื อ ควรวั ด ส ว นใหญ ภ าพมั ก จะสว า งกว า จริ ง สี สั น แสงในบริ เ วณส ว นของแสงไฟหรื อ พื้ น ที่ ไมเขมสดเหมือนที่ตาเห็น สวาง ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด < > หากพิจารณาองคประกอบภาพ หรือเฉพาะสวน < > แลวชดเชยแสงให ของภาพกลางคืนทุกๆ ภาพ จะพบวามี อันเดอรประมาณ 1 stop เพื่อใหสีเขมขึ้น สวนประกอบของพื้นที่สีดำเขม มากบาง20
 21. 21. ในกรณี ข องการถ า ยภาพแสง ไฟกลางคืน ชองรับแสงจะมีผลตอขนาด ของเสนแสงดวย ถาเปดชองรับแสงกวาง เสนแสงจะใหญ ถาเปดชองรับแสงแคบ พอประมาณ เสนแสงจะเล็กและคมชัด เ ค ล็ ด ลั บ ก า ร ถ า ย ภ า พ การถายภาพกลางคืนมีขอไดเปรียบก็คือ มั ก จะวั ด แสงได ค วามไวชั ต เตอร ต่ำ มาก เป ด โอกาสให ส ามารถสร า งสรรค ภ าพภาพแสงสี ใ นสวนสนุ ก ที่ มี ก าร เคลื่ อ นไหวจากแสงสี ไ ด ทั้ ง จากการเคลื่ อ นไหว ถ า ยด ว ยการเป ด เคลื่อนไหวของแสงไฟที่เคลื่อนที่ หรือจากรั บ แสงนาน 4 วิ น าที โดยตั้ ง กล อ งไว การเคลื่อนกลอง หรือจากการใชเทคนิคบนขาตั้ ง กล อ ง ปล อ ยให แ สงไฟลากเป น ลวดลายขึ้ น ในภาพ ถ า ยด ว ย ระเบิดซูม .../เลนส EF70-200mmF/2.8L USM à¤Åç´ÅѺ¡Òö‹ÒÂÀÒ¾ ÀÒ¾ÃÐàºÔ ´ «Ù Á ภาพเส น ของแสงไฟซึ่ ง เกิ ด จากการซู ม เลนส จากปลายด า นหนึ่ ง ไปยั ง ปลายอี ก ด า นหนึ่ ง ใน ขณะเป ด รั บ แสง ใช เลนส EF28-135mm F/3.5-5.6 IS USM ชั ต เตอร 2 วิ น าที ความเคลื่ อ นไหวของ ภาพระเบิ ด ซู ม เป น เทคนิ ค ที่ เ กิ ด จากการหมุ น ซู ม แสง จากป า ยไฟด ว ยการ เลนส ใ นระหว า งการเป ด รั บ แสง การซู ม เลนส ระเบิ ด ซู ม เลนส EF จะทำให จุ ด แสงเกิ ด การเคลื่ อ นที่ แ ละปรากฏเป น 28-135mmF/3.5-5.6 IS USM ชั ต เตอร 2 วิ น าที เส น บางครั้ ง เส น ก็ อ าจมี ค วามคดเคี้ ย วตามความ สั่ น ของมื อ 21
 22. 22. ป รั บ แ ต ง ภ า พ ใ ห ส ว ย ด ว ย ซ อ ฟ ท แ ว ร Digital Photo Professional (DPP) เป น ซอฟท แ วร ที่ ใ ช ใ นการประมวลผลและตกแต ง ภาพของกล อ ง EOS Digital ซึ่ ง จะมี CD-ROM ติ ด ตั้ ง ซอฟท แ วร นี้ มาพร อ มกั บ ตั ว กล อ งในกล อ งบรรจุ ข อง EOS ทุ ก รุ น เป น ซอฟท แ วร ที่ แ คนนอนแนะนำให ใ ช โ ดยเฉพาะ สำหรั บ การตกแต ง ภาพและประมวลผล พร อ มทั้ ง การแปลงไฟล ที่ ถ า ยในฟอร แ มท RAW ให เ ป น ฟอร แ มท ค น หาภาพที่ ถ า ยโอนมาในคอมพิ ว เตอร ที่ อ า นได ใ นคอมพิ ว เตอร ทุ ก ๆ ระบบ ตลอดจนซอฟท แ วร ได อ ย า งรวดเร็ ว เรี ย กดู ภ าพ และใช ชนิ ด อื่ น ๆ ฟ ง ก ชั่ น ในการปรั บ แต ง เปลี่ ย นแปลง ลั ก ษณะต า งๆ ของภาพ โดยเฉพาะภาพ ที่ ถ า ยมาเป น RAW และแปลงเป น ไฟล แบบอื่ น ๆ ได อ ย า งรวดเร็ ว โดยเลื อ ก แปลงได ทั้ ง แบบที ล ะภาพและแบบกลุ ม ซอฟทแวรยังสามารถจดจำและ บั น ทึ ก ลั ก ษณะการปรั บ แต ง เพื่ อ นำไปใช กั บ ภาพอื่ น ๆ ที่ ต อ งการปรั บ แต ง ในลั ก ษณะที่ ค ล า ยคลึ ง กั น เพื่ อ ความ รวดเร็ ว และประหยั ด เวลาในการทำงาน ผูใชยังสามารถดาวนโหลด Picture Style อีกมากมายหลายแบบจาก เวบไซต ข องแคนนอน และปรั บ แต ง Picture Style ของตั ว เองได ด ว ย ซอฟทแวร Picture Style Editor เพื่อการ ปรั บ แต ง ภาพที่ ทำได ยื ด หยุ น มากขึ้ น ด ว ย ซอฟท แ วร นี้ น อกจากจะใช ง า ย เข า ใจ เมื่ อ ดั บ เบิ ล คลิ ก ที่ ภ าพซึ่ ง ต อ งการปรั บ แต ง ภาพนั้ น ง า ย ก็ ยั ง ปรั บ แต ง ภาพที่ ถ า ยด ว ยกล อ ง จะถู ก ขยายให มี ข นาดใหญ ขึ้ น พร อ มกั บ แสดง EOS ได อ ย า งอิ ส ระและมี คุ ณ ภาพสู ง โดย หน า ต า งของเครื่ อ งมื อ ปรั บ แก ที่ ส ามารถปรั บ แก ไม ล ดทอนคุ ณ ภาพของภาพลง และปรั บ แต ง ได ล ะเอี ย ดเที ย บเท า กั บ ซอฟท แ วร ไดมากมายหลายแบบ เชน อุณหภูมิสี Picture Style อื่ น ๆ ความเปรียบตาง ความอิ่มตัว ความคมชัด โทนสี ฯลฯ ตลอดไปจนถึ ง การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบและ ขนาดของไฟล ใ นขั้ น ตอนสุ ด ท า ย ซึ่ ง จะจบลง ในขั้ น ตอนของการบั น ทึ ก เปลี่ ย น Picture Style ให เ ป น การ กั ด สี ใ ห ไ ด ภ าพสี ภาพต น ฉบั บ ที่ เ ป น RAW file หม น แบบโปสเตอร เป น ภาพสี ป กติ เก า ๆ ดู แ ปลกตา22
 23. 23. นอกจากนี้ Digital Photo Professional ยังออกแบบใหมี • ระบบลด noise ซึ่งปรับตั้งไดอยางละเอียด • นำข อ มู ล เม็ ด ฝุ น ที่ ไ ด รั บ จากตั ว กล อ ง และลบฝุ น ออกจากภาพโดยอั ต โนมั ติ • ระบบปรับความเขมสวางอัตโนมัติ (Auto Lighting Optimizer) • ระบบลดความสลั ว บริ เ วณขอบภาพอั น เป น ผลจากเลนส โดยอาศั ย ข อ มู ล ของเลนส ที่ ใ ช นำมาบั น ทึ ก ไว (อ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได จ ากคู มื อ การใช ซ อฟท แ วร ในแผน CD-ROM) ดัชนี ศัพทเฉพาะทางชองรับแสง - เปนตัวควบคุมปริมาณแสงทีผานเลนส ่  Depth of field previewโดยตั ว เลขบอกขนาดช อ งรั บ แสงจะบ ง บอกปริ ม าณ การตรวจสอบชวงความชัด - คุณสมบัติที่ทำใหผูใชแสงทีสามารถผานไปได เชน f/2.8, f/16 ฯลฯ หรือเรียก ่ สามารถมองเห็นชวงความชัดที่เกิดขึ้นจริงไดจากชองอีกชือหนึงวา “f-number” ่ ่ เล็งภาพ เพื่อตรวจสอบสิ่งตางๆในภาพวาคมชัดหรือไมชองรับแสงกวาง - ถาเปดชองรับแสงกวาง(คา f นอยเชน f/2.8, f/4) ชวงความชัดจะตืนมาก วัตถุในฉากหนา ้ Perspectiveจะชัดและฉากหลังจะเบลอ ทัศนมิติ - หมายถึงความแตกตางของขนาด เมื่อมองชองรับแสงแคบ - ถาปรับชองรับแสงใหแคบ (คา f ไปยังวัตถุทอยใกลและไกลในภาพ เมือใชเลนสมมกวาง ่ี ู ่ ุมาก เชน f/16, f/22) ชวงความชัดจะลึกมาก วัตถุใน สิ่งที่อยูใกลๆ กับกลองจะดูมีขนาดใหญมาก และสิ่งที่ฉากหนาและฉากหลังจะดูชัดมากขึ้น อยูไกลจากกลองจะดูมีขนาดเล็กมาก ความรูนี้มีผลกับทั้งนี้หากเราตองการกำหนดเฉพาะคาของชองรับแสง การเนนทัศนมิติของภาพเพียงอยางเดียว โดยใหกลองคำนวณการตังคาอืนๆ ให ้ ่เหมาะสม ก็สามารถเลือกใชงานในโหมดถายภาพ AV Exposure การเปดรับแสง- - การที่ชัตเตอรเปดใหแสงผานไปยังความไวชัตเตอร - จะเปนตัวควบคุมเวลาในการเปด เซนเซอรรับแสง เซนเซอรจะไดรับแสงนานเมื่อตั้งความรับแสงใหกระทบกับเซนเซอรรับแสง เมื่อใชรวมกันกับ ไวชัตเตอรต่ำๆชองรับแสงซึงควบคุมปริมาณแสงทีผานเลนส ก็จะควบ ่ ่  exposure compensationคุ ม แสงทั้ ง หมดที่ เ ซนเซอร รั บ แสงจะได รั บ และสร า ง ชดเชยแสง - ระบบบันทึกภาพอัตโนมัติของกลองออกผลของภาพที่เคลื่อนไหวดวย แบบมาเพือการไดโทนสีเทากลาง แมวาพืนทีทถายภาพ ่  ้ ่ ี่ ความไวชัตเตอรสง - เชน 1/1000 วินาที มีผลใหสงที่ ู ิ่ จะเปนสีดำหรือขาวก็ตาม เพื่อใหพื้นที่สีขาวแลดูเปนสีเคลือนไหวหยุดนิง ่ ่ ขาวแทนที่จะเปนสีเทา หรือพื้นที่สีดำที่เปนสีดำสมจริงความไวชัตเตอรต่ำ - เชน 1/30 วินาที จะแสดงใหเห็น จึงตองอาศัยการชดเชยแสง เพื่อชดเชยใหเหมาะกับสีถึงการเคลื่อนไหว และความเขมสวางของวัตถุ เพือใหไดภาพทีมสสนเทียง ่ ่ ี ี ั ่ทั้งนี้สามารถถายภาพที่หยุดการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือ ตรงมากขึ้นภาพทีแสดงการเคลือนทีของวัตถุดวยโหมดถายภาพ TV ่ ่ ่  overexpose เปดรับแสงมากกวาพอดี – สภาพทีเกิดขึนเพราะเซน ่ ้Depth of field เซอร ไ ด รั บ แสงมากเกิ น กว า ในระดั บ พอเหมาะพอดีชวงความชัด - ชวงที่อยูทางดานหนาจนถึงดานหลัง ภาพถายจะดูสวางกวาที่มองเห็นโดยสายตาของจุดโฟกัสซึ่งมีความชัดอยู ซึ่งชวงความชัดนี้จะลึก underexposeหรื อ ตื้ น ขึ้ น อยู กั บ ขนาดช อ งรั บ แสง ถ า ปรั บ ช อ งรั บ เปดรับแสงนอยกวาพอดี – หมายถึงการเปดรับแสงแสงกวาง(ตัวเลขนอย) หรือเมือใชเลนสความยาวโฟกัส ่ นอยเกินไป เมื่อแสงที่ไดรับนอยเกินกวาคาที่พอเหมาะสูงขึ้น หรือเมื่อถายภาพวัตถุในระยะใกลมากขึ้น ชวง พอดี ภาพจะดู ค ล้ำ หรื อ อาจะมื ด กว า ที่ ม องเห็ น ด ว ยความชัดก็จะยิ่งตื้น ตาของมนุษย 23
 24. 24. บริ ษั ท แคนนอน มาร เ ก็ ต ติ้ ง (ไทยแลนด ) จำกั ดDelighting You Always 179/34-45 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 9-10 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2344-9888 (Call Center) แฟกซ 0-2344-9971 www.canon.co.th

×