แผนอาเซียน ป.3

18,684 views

Published on

แผนอาเซียน ป.3

 1. 1. ๑ วิสัยทัศน์ หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนด่านแม่คามัน มุงพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูความเข้าใจเกียวกับ ่ ้ ่ประชาคมอาเซียนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้ง ๑๐ ประเทศ มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันได้โดยดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสาคัญในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘สมรรถนะหลักของผู้เรียน หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนด่านแม่คามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ๕ ประการ ดังนี้ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรมASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 2. 2. ๒คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนด่านแม่คามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองของท้องถิ่นของประเทศไทยและพลโลก ดังนี้ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่าและรู้จักตัวตนของตนเอง ๖. มุ่งมั่นในการทางาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ รักท้องถิ่นASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 3. 3. ๓ คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ๓รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒ กลุมสาระการเรียนรูสงคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ่ ้ัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๔๐ ชั่วโมง ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของประเทศสมาชิกในอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คาขวัญอาเซียน เพลงประจาอาเซียน ภาษาของอาเซียนตราประจาแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบบเงินตราสังคมและวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน และเสาหลักประชาคมอาเซียน โดยใช้ภาษาในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคม กระบวนการนาเสนอข้อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตระหนักเห็นคุณค่ามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการเรียนรู้ ๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกาเนิดอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คาขวัญอาเซียน เพลงประจาอาเซียน และภาษาของอาเซียน ๒. อธิบายเกี่ยวกับธงอาเซียน และสัญลักษณ์อาเซียน สภาพทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบบเงินตรา สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย ๓. บอกความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคมอาเซียน ๔. มีความตระหนักเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย บอกประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียนASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 4. 4. ๔ โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ๓ รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่วยกิตหน่วย ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสาคัญ เวลา คะแนน ที่ การเรียนรู้ ชม.๑ เราคือ ๑. บอกความเป็นมาของ ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๑๐ ๓๐ ประชาคม ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศสมาชิกที่มีความแตกต่างกันทั้ง อาเซียน ด้านภาษา วัฒนธรรม การดารงชีวิต สภาพทางภูมิศาสตร์ การเรียนรู้ความ เป็นมาของประเทศสมาชิกจะทาให้มี ความเข้าใจในวิถีชีวิต ทางวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน รวมทั้งเกิดความ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย สอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ๑๐๒ มารู้จักธง ๑. อธิบายเกี่ยวกับธง ธงอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน และธง ๙ ๓๐ อาเซียน อาเซียน ชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนบ่ง และ และสัญลักษณ์อาเซียน บอกถึงคุณค่าความสาคัญ และความ สัญลักษณ์ เป็นเอกลักษณ์ของประเทศอาเซียน จิตพิสัย ๑๐ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๑ ๑๐ รวมคะแนน ๑๐๐๓ ภาษาที่ใช้ใน ๑.รู้และเข้าใจในภาษาของ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของ ๕ ๒๕ อาเซียน กลุ่มประเทศในอาเซียน อาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน ๒. ตระหนักถึงความสาคัญ แต่ละประเทศต่างมีภาษาประจาชาติ ของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ของตน จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ ของกลุ่มประเทศในอาเซียน ภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๑๐๔ คุณลักษณะของ ๑. บอกคุณลักษณะของ การเห็นคุณค่าความสาคัญ ความภูมิใจ ๘ ๒๕ เด็กไทยสู่ เด็กไทยในประชาคม ในความเป็นไทยและเคารพในคุณค่า อาเซียน อาเซียน ในวิถีการดาเนินชีวิตขนบธรรมเนียม ๒.มีความภูมิใจในความ ประเพณี วัฒนธรรมไทยและประเทศ เป็นไทยและเคารพในคุณค่า สมาชิกอาเซียน วิถีการดาเนินชีวิต วัฒนธรรมไทยและประเทศ สมาชิก ASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 5. 5. ๕หน่วย ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ สาระสาคัญ เวลา คะแนน ที่ การเรียนรู้ ชม.๕ แหล่งเรียนรู้ ๑.บอกแหล่งเรียนรู้สืบค้น แหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน ๕ ๑๐ เพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคม เกี่ยวกับ อาเซียน อาเซียน จิตพิสัย ๑๐ สอบปลายปี ๒๐ รวมตลอดปี ๔๐ ๑๐๐ ASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 6. 6. ๖ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เราคือประชาคมอาเซียน รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๑๐ ชั่วโมง ผู้สอน................................................... วันที.่ .............. เดือน..............................พ.ศ................๑. ผลการเรียนรู้ ๑. บอกชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ๒. บอกชื่อเมืองหลวงและที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ๓. อธิบายระบบการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ๔. บอกระบบเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ๕. อธิบายลักษณะสาคัญของวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ๖. บอกลักษณะการทักทาย การแสดงความขอบคุณ และการแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมของ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ๗. มีความภาคภูมิใจและชื่นชมมารยาทสังคมของสังคมไทยและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ๘. บอกประวัติความเป็นมาของประเทศสมาชิกอาเซียนได้๒. สาระสาคัญ ความคิดรวบยอด ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิกที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม การดารงชีวิต และสภาพทางภูมิศาสตร์ การเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของประเทศสมาชิกจะทาให้มีความเข้าใจในวิถีชีวิต และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทย๓. สาระการเรียนรู้ ความรู้ - ประวัติความเป็นมาของประเทศสมาชิก - ภาษาและวัฒนธรรม - ระบบเงินตรา - ที่ตั้งและเมืองหลวงของประเทศสมาชิก - สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ - การเมืองการปกครอง ทักษะ/กระบวนการ - มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - มีความสามารถในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น - เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม คุณลักษณะ - ใฝ่เรียนรู้ - รักความเป็นไทยASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 7. 7. ๗ ๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - ความสามารถในการคิด๕. การประเมินรวบยอด ชิ้นงานหรือภาระงาน - บันทึกการเทียบค่าระบบเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน - รายงานประวัติความเป็นมาของประเทศสมาชิกอาเซียน - แผนที่/แผนผังที่ตั้งและเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน - บันทึกการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียน - การนาเสนอข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมิน ๖.๑ ตรวจผลงาน /รายงาน ๖.๒ การนาเสนอข้อมูล ๖.๓ การสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม/เดี่ยว เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน ๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก ๓ ระดับคุณภาพ ดี ๒ ระดับคุณภาพ พอใช้ ๑ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการนาเสนอข้อมูล ๗ – ๙ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๔ – ๖ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๔ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางาน ๙ - ๑๒ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๕ – ๘ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๕ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง๗. กิจกรรมการเรียนรู้ ๗.๑ นักเรียนศึกษาแผนที่ทวีปเอเชีย แล้วร่วมกันบอกชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวง ที่ตั้งและประวัติความเป็นมาของประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ ๗.๒ นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ออกเป็น ๑๐ กลุ่ม ร่วมกันศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรม การแต่งกาย สภาพทางภูมิศาสตร์ อาหาร และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน กลุ่มละ ๑ ประเทศ จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน โดยร่วมกันถาม-ตอบและอภิปรายแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน สรุปคุณค่าและความสาคัญของวัฒนธรรมแต่ละประเทศ ความเหมือนและความแตกต่าง แล้วจัดทาเป็นแผนผังความคิดติดไว้ศึกษาในชั้นเรียนASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 8. 8. ๘ ๗.๓ แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ รับบัตรภาพสกุลเงินตรา กลุ่มที่ ๒ รับบัตรคาชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้จับคู่สกุลเงินตรากับชื่อประเทศ โดยครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นร่วมกันสรุประบบเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน แล้วให้นักเรียนบันทึกแผนภูมิระบบเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน ๗.๔ นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับการทักทาย การแสดงความขอบคุณ และการแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมของประเทศ สมาชิกอาเซียน๘. สือ/แหล่งเรียนรู้ ่ ๘.๑ แผนที่ทวีปเอเชีย ๘.๒ บัตรภาพสกุลเงินตรา ๘.๓ บัตรคาชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน ๘.๕ รูปภาพ - การแต่งกาย - ประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน - ธงประเทศสมาชิกอาเซียน - สัญลักษณ์ของอาเซียน ๘.๖ แหล่งเรียนรู้ เช่น อินเทอร์เน็ต/ห้องสมุด ๘.๗ กระดาษ/ดินสอ/สี ๘.๘ แผนภูมิระบบเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน ๘.๙ ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ ๘.๑๐ แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียน ๘.๑๑ หนังสือ/เอกสาร/แผ่นพับASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 9. 9. ๙ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง มารู้จักธงอาเซียนและสัญลักษณ์ รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๙ ชั่วโมง ผู้สอน................................................... วันที.่ .............. เดือน..............................พ.ศ................๑. ผลการเรียนรู้ ๑.๑ อธิบายเกี่ยวกับธงอาเซียน และสัญลักษณ์อาเซียน ๑.๒ บอกลักษณะธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑.๓ ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของธงอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน๒.สาระสาคัญ ธงอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนบ่งบอกถึงคุณค่าความสาคัญและความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอาเซียน๓.สาระการเรียนรู้ ความรู้ - ธงอาเซียน - สัญลักษณ์อาเซียน - ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน - ธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ทักษะ/ กระบวนการ - กระบวนการกลุ่ม - การแสดงความคิดเห็น - การค้นคว้า - การตอบคาถาม - การเล่าเรื่อง คุณลักษณะ - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทางาน - รักความเป็นไทย๔.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 10. 10. ๑๐๕.การประเมินรวบยอด ชิ้นงาน/ภาระงาน - ใบงาน - แผนภาพความคิด - รายงาน๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมินผล - การสังเกต - การซักถาม - ตรวจผลงาน - การนาเสนอผลงาน เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน ๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก ๓ ระดับคุณภาพ ดี ๒ ระดับคุณภาพ พอใช้ ๑ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการนาเสนอข้อมูล ๗ – ๙ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๔ – ๖ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๔ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางาน ๙ - ๑๒ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๕ – ๘ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๕ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง๗. กิจกรรมการเรียนรู้ ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาค้นคว้าและจัดทาใบงาน  ธงอาเซียน  สัญลักษณ์อาเซียน  ธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ๒. อธิบายความหมาย หรือเขียนบรรยายประกอบภาพเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ๓. การพูดหรือ การเล่าเรื่องความสาคัญของธงอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ๔. การเขียนรายงาน ความหมายและความสาคัญของธงอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียนและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ๕. การวาดภาพธงอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ๖. ร่วมแสดงความคิดเห็นและเขียนแผนภาพความคิด การเขียนสรุปองค์ความรู้ และนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 11. 11. ๑๑๘.สือ/แหล่งการเรียนรู้ ่ ๑.ใบความรู้ ๒.ใบงาน ๓.แบบฝึกหัด ๔.คอมพิวเตอร์ ๕.เอกสารประกอบการเรียน ๖.ห้องสมุดASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 12. 12. ๑๒ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ภาษาที่ใช้ในอาเซียน รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๕ ชั่วโมง ผู้สอน................................................... วันที.่ .............. เดือน..............................พ.ศ................๑. ผลการเรียนรู้ ๑. รู้และเข้าใจในภาษาของกลุ่มประเทศในอาเซียน ๒. ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของกลุ่มประเทศในอาเซียน๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ละประเทศต่างมีภาษาประจาชาติของตน จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้๓. สาระการเรียนรู้ ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและภาษาประจาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ทักษะ/กระบวนการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันง่ายๆ และใช้ภาษาประจาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน คุณลักษณะ มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันง่ายๆและภาษาประจาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๑ . ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ๒ . ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ๓ . ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคมแสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม ๔ . ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 13. 13. ๑๓ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทางานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม๕. การประเมินรวบยอด แสดงบทบาทสมมุติ ในบทสนทนา ในชีวิตประจาวันแบบง่ายๆด้วย ภาษาอังกฤษ และภาษาประจาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมิน - สังเกต - การซักถาม - ตรวจใบงาน - ตรวจรายงาน,แผนภาพความคิด เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน ๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก ๓ ระดับคุณภาพ ดี ๒ ระดับคุณภาพ พอใช้ ๑ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการนาเสนอข้อมูล ๗ – ๙ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๔ – ๖ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๔ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางาน ๙ - ๑๒ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๕ – ๘ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๕ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง๗. กิจกรรมการเรียนรู้ ๑. นาสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับบทสนทนาสั้นๆ ด้วยภาษาประจาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ๒. นาเสนอเกี่ยวกับภาษาประจาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่เป็นภาษาราชการของกลุ่มอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๑๑ กลุ่ม ศึกษาภาษาประจาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และภาษาราชการของกลุ่มอาเซียน โดยใช้วิธีการจับฉลากเลือกประเทศ ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกฝนการการสนทนา หรือฝึกพูดคาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวันของชาติต่างๆในอาเซียน โดยมีครูคอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติ โดยให้เริ่มต้นจากประเทศที่เรียงตามลาดับชื่อประเทศในภาษาอังกฤษ ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลการแสดงบทบาทสมมุติโดยใช้วิธีการสังเกตASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 14. 14. ๑๔๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปภาษาที่ใช้ในกลุ่มอาเซียน ทั้งภาษาประจาชาติ และภาษาราชการ๘. สือ/แหล่งการเรียนรู้ ่- คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต- ห้องสมุด- มุม อาเซียนของโรงเรียนASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 15. 15. ๑๕ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง เด็กไทยยุคอาเซียน รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๘ ชั่วโมง ผู้สอน................................................... วันที.่ .............. เดือน..............................พ.ศ................๑. ผลการเรียนรู้ ๑.๑ บอกคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน ๑.๒ มีความภูมใจในความเป็นไทย ๑.๓ เคารพในคุณค่าในวิถีการดาเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน๒.สาระสาคัญ การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ช่วยให้เด็กไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทย เคารพในคุณค่าในวิถีการดาเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน ยอมรับและอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างสันติสุข๓.สาระการเรียนรู้ ความรู้ - ประชาคมอาเซียน - ประเทศสมาชิกอาเซียน - ความสัมพันธ์กับประเทศไทย ทักษะ/ กระบวนการ - กระบวนการกลุ่ม - การแสดงความคิดเห็น - การค้นคว้า - การตอบคาถาม - การรายงาน - โครงงาน - การสรุปองค์ความรู้ คุณลักษณะ - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทางาน - รักความเป็นไทย๔.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 16. 16. ๑๖๕.การประเมินรวบยอด ชิ้นงาน/ภาระงาน - ใบงาน - แผ่นพับ - รายงาน - แผนภาพความคิด๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมินผล - สังเกต - การซักถาม - ตรวจใบงาน - ตรวจรายงาน,แผนภาพความคิด เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน ๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก ๓ ระดับคุณภาพ ดี ๒ ระดับคุณภาพ พอใช้ ๑ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการนาเสนอข้อมูล ๗ – ๙ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๔ – ๖ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๔ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางาน ๙ - ๑๒ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๕ – ๘ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๕ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง๗. กิจกรรมการเรียนรู้ ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาค้นคว้าและจัดทารายงาน - ประชาคมอาเซียน - ประเทศสมาชิกอาเซียน - ความสัมพันธ์กับประเทศไทย ๒. อธิบายแสดงความคิดเห็น และตอบคาถามเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ๓. การพูดหรือ การเล่าเรื่องความสาคัญของประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน ๔. การเขียนรายงาน การทาแผ่นพับ คุณลักษณะของเด็กไทยในอาเซียน ๕. การวาดภาพและเขียนบรรยายภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ๖. การทาโครงงานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ๗.ร่วมสรุปองค์ความรู้ แสดงความคิดเห็นและเขียนแผนภาพความคิด เพื่อนาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชั้นเรียนASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 17. 17. ๑๗๘.สือ/แหล่งการเรียนรู้ ่ ๑.ใบความรู้ ๒.ใบงาน ๓.แบบฝึกหัด ๔.คอมพิวเตอร์ ๕.เอกสารประกอบการเรียน ๖.ห้องสมุดASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 18. 18. ๑๘ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน รหัสวิชา ส ๑๓๒๐๒ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๕ ชั่วโมง ผู้สอน................................................... วันที.่ .............. เดือน..............................พ.ศ................๑. ผลการเรียนรู้ ๑. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ๒. สามารถใช้แหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด สื่ออินเตอร์เน็ตมีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันและสามารถสืบค้นได้โดยไม่ยาก การศึกษาเพื่อสืบค้นและรับข้อมูลจากสื่อต่างๆในชีวิตประจาวัน๓. สาระการเรียนรู้ ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ทักษะ/กระบวนการ - สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว - สามารถรับและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อต่างๆในชีวิตประจาวันได้ คุณลักษณะ มีเจตคติที่ดีต่อสื่อต่างๆในชีวิตประจาวัน๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๑. สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆในชีวิตประจาวัน เพื่อรับสื่อและสืบค้นข้อมูลต่างๆได้อย่างเหมาะสม ๒. วิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ข้อมูลสื่อที่เป็นประโยชน์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้๕. การประเมินรวบยอด - ใบงาน๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมิน - สังเกตพฤติกรรม - ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน ๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก ๓ ระดับคุณภาพ ดี ๒ ระดับคุณภาพ พอใช้ ๑ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการนาเสนอข้อมูล ๗ – ๙ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๔ – ๖ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 19. 19. ๑๙ ต่ากว่า ๔ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางาน ๙ - ๑๒ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๕ – ๘ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๕ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง๗. กิจกรรมการเรียนรู้ ๑. นาเสนอสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่กระทบชีวิตประจาวัน ๒. สนทนาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อต่างๆที่ตนเองรู้จัก และเคยใช้ในชีวิตประจาวัน ๓. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการใช้สื่อประเภทต่างๆ ๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากใบงานที่ครูกาหนดให้ โดยใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต ๕. นักเรียนนาเสนองานที่ได้สืบค้น ๖. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปงานพร้อมทั้งประเมินผลงานที่สืบค้นมา๘. สือ/แหล่งการเรียนรู้ ่ - คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต - เอกสารประกอบการเรียน เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน ดีมาก(๔) ดี(๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑)ผลงานมีความถูกต้อง ผลงานมีความถูกต้อง ผลงานมีข้อมูลแต่ยังไม่ ผลงานมีข้อมูลชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ สมบูรณ์พอสมควรตาม ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์ตามจุดประสงค์ของ จุดประสงค์ของกิจกรรม พอสมควรตาม ของกิจกรรม ขาดกิจกรรม มีความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มี จุดประสงค์ของกิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีสร้างสรรค์ มีภาพ ภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ภาพประกอบสวยงาม ประกอบสวยงาม เล็กน้อย ประกอบสอดคล้องกับข้อมูล สอดคล้องกับข้อมูล มีภาพประกอบแต่ยังขาด ความสอดคล้องกับข้อมูลเกณฑ์การประเมิน ๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก ๓ ระดับคุณภาพ ดี ๒ ระดับคุณภาพ พอใช้ ๑ ระดับคุณภาพ ปรับปรุงASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 20. 20. ๒๐ เกณฑ์การประเมินการนาเสนอข้อมูล ระดับคุณภาพ ที่ รายการประเมิน ๓ ๒ ๑ ๑. วิธีการนาเสนอ น่าสนใจ แปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่น่าสนใจ ๒. ลาดับขั้นตอนการ พูดได้ตรงประเด็น ตอบข้อ พูดได้ตรงประเด็น ตอบ พูดไม่ตรงประเด็น ทางาน ซักถามได้ชัดเจน ข้อซักถามได้แต่ยังไม่ ไม่มีลาดับขั้นตอน ครอบคลุมเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหา ๓. การสรุปข้อมูล สรุปใจความได้ตรงตาม สรุปใจความได้ตรงตาม สรุปใจความไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์และมีสาระ วัตถุประสงค์แต่ไม่ วัตถุประสงค์ ครอบคลุมเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหา เกณฑ์การประเมิน ๗ – ๙ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๔ – ๖ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๔ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางาน ระดับคุณภาพที่ รายการประเมิน ๓ ๒ ๑๑. การทางานร่วมกัน - ยอมรับมติการทางานของ - ยอมรับมติการทางาน - ยอมรับมติ กลุ่ม ของกลุ่ม การทางานของกลุ่ม - รับผิดชอบงานที่ได้รับ - ไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับ - หลีกเลี่ยง มอบหมายจากกลุ่ม มอบหมายให้ทา การทางานกลุ่ม๒. ความกระตือรือร้น - ช่วยเหลืองาน - ช่วยเหลืองาน - ช่วยเหลืองานภายใน ภายในกลุ่ม ภายในกลุ่ม กลุ่มเมื่อมี - ร่วมแสดงความคิดเห็น - ร่วมแสดงความคิดเห็น การร้องขอ - ใฝ่เรียนรู้ - ศึกษาค้นคว้า๓. การตอบคาถาม ให้ความร่วมมือในการตอบ มีส่วนร่วมในการตอบ มีส่วนร่วมในการตอบ คาถามเป็นอย่างดี คาถามบางครั้ง คาถามน้อยมาก๔. ความคิดริเริ่ม ร่วมรับฟังและแสดงความ รับฟังแต่แสดงความ ร่วมกิจกรรมตามที่กลุ่ม สร้างสรรค์ คิดเห็นที่แตกต่างแต่มี คิดเห็นคล้อยตามคนอื่น ร้องขอ ประโยชน์ เกณฑ์การประเมิน ๙ - ๑๒ คะแนน ระดับ ๓ หมายถึง ดี ๕ – ๘ คะแนน ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ ต่ากว่า ๕ คะแนน ระดับ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง ASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 21. 21. ๒๑ บรรณานุกรมกระทรวงศึกษาธิการ. (ม.ป.ป.) แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน. ม.ป.ท. . (๒๕๕๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. . (๒๕๕๔) ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสาคัญที่สุด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒. (๒๕๕๕) คู่มือการปรับทิศทางการขับเคลื่อนหลักสูตร สู่ ASEAN. เอกสาร ศน.ที่ ๒/๒๕๕๕.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๕๔) ชุดความรู้ครูยุคใหม่. เอกสาร ศน.ที่ ๒๐/ ๒๕๕๕สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(๒๕๕๔). แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.www.secondary41.go.th/doc/Asian/prachakomAsian.PDF. สืบค้น วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕.nantanawk.wordpress.com/2011/08/26/ประชาคมอาเซียน. สืบค้น วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕.ASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 22. 22. ๒๒ คณะจัดทาเอกสาร ที่ปรึกษา ๑. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ๒. นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการงานนิเทศและประเมินผล การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ๓. นายวุฒิศักดิ์ สังเวียนวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ๔.นายปรีชา สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ๕. นางอนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ผู้จัดทาเอกสาร ๑. นายสุรินทร์ เนียมแก้ว ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๒. นางลัฐิกา ผาบไชย ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๓. นางราพึง อ่อนอุระ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๔. นางมาลัย คุ้มผล ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๕. นางระพี คล้ายจินดา ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๖. นางกรกนก มณีรัตน์ ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๗. นางจิดาภา วงค์ยิ้มใย ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๘. นายชูชาติ อ่อนอุระ ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๙. นายโกวิทย์ จันทร์แจ่มศรี ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๐. นางรัชนีกร แก้วกูล ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๑. นายจารัส ผาเจริญ ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๒. นายอานวย คาศรี ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๓. นายธวัชชัย สุโสม ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๔. นายนิวัตร์ จอมภา ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๕. นายวาด ปานอินทร์ ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๖. นายดารง ทั่งมั่งมี ครูชานาญการพิเศษ ช่วยราชการโรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๗. นายกวี พุฒโต ครูชานาญการพิเศษ ช่วยราชการโรงเรียนด่านแม่คามันASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 23. 23. ๒๓ASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL

×