Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนอาเซียน ป.2

17,394 views

Published on

แผนอาเซียน ป.2

 1. 1. ๑ วิสัยทัศน์ หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนด่านแม่คามัน มุงพัฒนาผูเรียนให้มความรูความเข้าใจเกียวกับ ่ ้ ี ้ ่ประชาคมอาเซียนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทั้ง ๑๐ ประเทศ มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันได้โดยดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสาคัญในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘สมรรถนะหลักของผู้เรียน หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนด่านแม่คามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ๕ ประการ ดังนี้ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรมASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 2. 2. ๒คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนด่านแม่คามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองของท้องถิ่นของประเทศไทยและพลโลก ดังนี้ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่าและรู้จักตัวตนของตนเอง ๖. มุ่งมั่นในการทางาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ รักท้องถิ่น คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา๒ รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่วยกิต ศึกษากาเนิดอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คาขวัญอาเซียน ภาษาของอาเซียนตราประจาแผ่นดิน การปกครอง ศาสนา ระบบเงินตรา สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากเป็นสมาชิกอาเซียน โดยใช้ทักษะ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี กระบวนการกลุ่ม การคิดกระบวนการทางสังคม วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นสมาชิกอาเซียน วิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนาและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการเรียนรู้ ๑. เล่าเรื่องเกี่ยวกับกาเนิดอาเซียนและภาษาของอาเซียน ๒. บอกชื่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ๓. บอกสัญลักษณ์อาเซียนและธงอาเซียน ๔. บอกชื่อศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาในกลุ่มอาเซียน ๕. บอกประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 3. 3. ๓ โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา๒ รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จานวน ๑ หน่วยกิตหน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสาคัญ/ความคิดรวบ เวลา น้าหนัก ยอด (ชั่วโมง) คะแนน ๑ มารู้จักอาเซียนกัน ๑. เล่าเรื่อง กาเนิดและภาษาในกลุ่ม ๔ ๒๐ เถอะ เกี่ยวกับกาเนิด อาเซียนมีความแตกต่าง - กาเนิดอาเซียน อาเซียนและ กัน ภาษาของอาเซียน ๒ เพื่อนบ้านของเรา ๒.บอกชื่อ ประเทศเพื่อนบ้านของ ๖ ๒๐ - ๑๐ ประเทศ ประเทศในกลุ่ม เรามีทั้งหมด ๑๐ประเทศ อาเซียน สอบกลางภาค ๑ ๑๐ ๓ สัญลักษณ์อาเซียน ๓.บอกสัญลักษณ์ ธง ภาษา คาขวัญ เพลง ๑๐ ๒๐ - ธง อาเซียนและธง เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญ - ภาษา อาเซียน - คาขวัญ - เพลง จิตพิสัย ๑๐ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ๒๐ รวมคะแนนภาคเรียนที่ ๑ ๑๐๐ ๔ หลากหลายศาสนา ๔.บอกชื่อศาสนา ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ๙ ๓๐ ภาษาที่แตกต่าง ที่ตนนับถือ และ จิตใจ สอนให้เป็นคนดี ศาสนาในกลุ่ม แต่ละภูมิภาคแต่ละ อาเซียน ประเทศนับถือศาสนา ต่างกัน สอบกลางภาค ๑ ๑๐ ๕ เพื่อนช่วยเพื่อน ๕.บอกประโยชน์ สมาชิกกลุ่มอาเซียนให้ ๑๐ ๓๐ - ประโยชน์ที่ได้จาก ที่ประเทศได้รับ ความร่วมมือช่วยเหลือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม จากการเป็น กันด้านการค้า การ อาเซียน สมาชิกกลุ่ม ปกครอง วัฒนธรรม อาเซียน และอื่น ๆ จิตพิสัย ๑๐ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ๑ ๒๐ รวมคะแนนปลายปี ๔๐ ๑๐๐ASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 4. 4. ๔ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มารู้จักอาเซียนกันเถอะ รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔ ชั่วโมง ผู้สอน................................................... วันที.่ .............. เดือน..............................พ.ศ................๑. ผลการเรียนรู้ เล่าเรื่องกาเนิดของอาเซียนและภาษาที่ใช้ของกลุ่มประเทศอาเซียน๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด กาเนิดและภาษาในกลุ่มอาเซียน มีความแตกต่างกัน๓. สาระการเรียนรู้ ความรู้ ๑) กาเนิดอาเซียน ๒) ภาษาของอาเซียน ทักษะ/กระบวนการ : ทดสอบก่อนเรียน ศึกษากาเนิดอาเซียนและภาษาที่ใช้จากใบงาน ใช้กระบวนการกลุมในการช่วยกันเรียงประเทศที่ ๑ – ๑๐ ตามลาดับวันเดือนปี ่ ทีกาเนิด และแบ่งหน้าทีกนผลิตเกมจับคูชอประเทศและภาษาทีใช้ ่ ่ั ่ ่ื ่ คุณลักษณะ : รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ รักท้องถิ่น๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๒. ความสามารถในการคิด ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี๕ การประเมินรวบยอดชิ้นงาน ๑. เกมจับคู่ ๒. ใบงาน ภาระงาน นาเสนอวิธีการเล่นเกมจับคู่๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมินการประเมินผล รายการประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล • ด้านความรู้ความเข้าใจ - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียน - การทาแบบทดสอบก่อนเรียน - สังเกต - ใบงาน - การตอบคาถาม - ซักถาม - แบบประเมินผลงานรายบุคคล - การทาใบงาน - ตรวจใบงาน • ด้านคุณลักษณะอันพึง - สังเกตพฤติกรรมขณะร่วม - แบบประเมินผลงานรายบุคคล ประสงค์ กิจกรรม • ด้านทักษะกระบวนการคิด - ประเมินการร่วมสนทนา แบบประเมินผลงานรายบุคคล การร่วมสนทนาASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 5. 5. ๕เกณฑ์การประเมิน ๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔ ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙ ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง ได้คะแนน ๑ – ๑๒ เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรือได้คะแนน ๙ ขึ้นไป ๒) เกณฑ์การประเมินการทาใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี ทาได้ถูก ๘ – ๑๐ ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ได้คะแนน ๕ – ๗ ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง ได้คะแนน ๑ – ๕ เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรือได้คะแนน ๕ ขึ้นไป ๓) เกณฑ์การประเมินการทาแบบทดสอบก่อนเรียนมีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี ทาได้ถูก ๑๒ – ๑๕ ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ได้คะแนน ๘ – ๑๑ ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง ได้คะแนน ๑ – ๗ เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรือได้คะแนน ๘ ขึ้นไป๗. กิจกรรมการเรียนรู้ ๑. ทดสอบก่อนเรียน ๒. สืบค้นประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน จาก Internet ๓. เขียนแผนผังความคิดประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน ๔. นาเสนองาน๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ๑ . บัตรคา ๒. รูปภาพ ๓. ใบงาน ,ใบความรู้ ๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคลASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 6. 6. ๖ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เพื่อนบ้านของเรา รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖ ชั่วโมง ผู้สอน................................................... วันที.่ .............. เดือน..............................พ.ศ................๑. ผลการเรียนรู้ ๑.๑ บอกชื่อประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ๑.๒ ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของการเป็นสมาชิกอาเซียน๒.สาระสาคัญประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน มี ๑๐ ประเทศ๓.สาระการเรียนรู้ ความรู้ - ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ- ความสัมพันธ์กับประเทศไทย ทักษะ/ กระบวนการ- กระบวนการกลุ่ม - การแสดงความคิดเห็น- การค้นคว้า- การตอบคาถาม - การสรุปองค์ความรู้ คุณลักษณะ - ใฝ่เรียนรู้ - มุ่งมั่นในการทางาน - รักความเป็นไทย - การร่วมกิจกรรม๔.สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน - ความสามารถในการสื่อสาร - ความสามารถในการใช้ทักษะการคิด - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี๕.การประเมินรวบยอด ชิ้นงาน/ภาระงาน - ใบงาน - สมุดภาพ - แผนภาพความคิด๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมินผล - สังเกตASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 7. 7. ๗ - การซักถาม - ตรวจใบงาน - ตรวจแผนภาพความคิด๗. กิจกรรมการเรียนรู้ ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาค้นคว้าและจัดทาใบงาน - ประเทศสมาชิกอาเซียน ๒. อธิบายแสดงความคิดเห็น และตอบคาถามเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ๓. การพูดหรือ การเล่าเรื่องความสาคัญของประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน ๔. การทาสมุดภาพเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ๕. การวาดภาพและเขียนบรรยายภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ๖. ร่วมสรุปองค์ความรู้ แสดงความคิดเห็นและเขียนแผนภาพความคิด เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชั้นเรียน๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ๑. ใบความรู้ ๒. ใบงาน ๓. แบบฝึกหัด ๔. คอมพิวเตอร์ ๕. เอกสารประกอบการเรียน ๖. ห้องสมุดASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 8. 8. ๘ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สัญลักษณ์อาเซียน รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๑๐ ชั่วโมง ผู้สอน................................................... วันที.่ .............. เดือน..............................พ.ศ................ผลการเรียนรู้๑. บอกลักษณะและความหมายของสัญลักษณ์อาเซียนได้๒. บอกลักษณะและความหมายของธงอาเซียนได้๓. บอกภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้๔. บอกคาขวัญประจาประเทศของกลุ่มอาเซียนได้สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด ธง ภาษา คาขวัญ เพลง เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญสาระการเรียนรู้ความรู้๑. ธงชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน๒. ภาษาที่ใช้ในประเทศของกลุ่มอาเซียน๓. คาขวัญของกลุ่มอาเซียน๔. เพลงในกลุ่มอาเซียน๕. สัญลักษณ์ของกลุ่มอาเซียนทักษะ / กระบวนการ๑. การสื่อสาร๒. การใช้เทคโนโลยี๓. กระบวนการกลุ่ม๔. การคิด๕. กระบวนการทางสังคมคุณลักษณะ๑. ใฝ่เรียนรู้๒. มุ่งมั่นในการทางาน๓. รักความเป็นไทย๔. อยู่อย่างพอเพียงสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน๑. ความสามารถในการสื่อสาร๒. ความสามารถในการคิด๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 9. 9. ๙ประเมินผลรวบยอดชิ้นงาน / ภาระงาน ชิ้นงาน แผนที่ความคิดภาระงาน ๑. ศึกษา / อ่านใบความรู้ ๒. ร่วมอภิปรายกลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่การประเมินผล / เกณฑ์การประเมินผล ๑. สังเกตจากการปฏิบัติงานกลุ่ม ๒. ประเมินผลจากชิ้นงานกิจกรรมการเรียนรู้ ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับกลุ่มอาเซียน แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น รู้จักหรือไม่ ๒. ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับกลุ่มอาเซียน เข่น สัญลักษณ์ เพลง ธง ภาษา คาขวัญ และอื่นๆ ๓. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๔-๕ คน ในกลุ่ม มีนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน คละกัน ให้หัวหน้ากลุ่มมารับใบความรู้จากครู เช่น สัญลักษณ์ของอาเซียน คาขวัญของอาเซียน ธงชองกลุ่มอาเซียน และภาษาอาเซียน ๔. ครูให้นักเรียนในกลุ่มอ่านใบความรู้ที่ได้รับจากข้อ ๓ ให้เพื่อนฟัง คนละ ๑ เรื่อง แล้วช่วยกันสรุปตามหัวข้อของใบความรู้นั้น ๕. นักเรียนในแต่ละกลุ่มเดิม แยกกันไปเข้ากลุ่มใหม่ตามหัวข้อ เช่น สัญลักษณ์ของอาเซียนก็ไปเข้ากลุ่มเดียวกัน คาขวัญของอาเซียนก็ไปเข้ากลุ่มเดียวกัน ธงชองกลุ่มอาเซียนก็ไปเข้ากลุ่มเดียวกัน และภาษาอาเซียนก็ไปเข้ากลุ่มเดียวกัน ๖. ครูให้นักเรียนกลุ่มใหม่อ่านเกี่ยวกับหัวข้อของตนเองให้เพื่อฟังอีกครั้ง แล้วช่วยกันสรุป เรื่องของกลุ่มตนอีกครั้งเพื่อความเข้าใจชัดเจนของเรื่องนั้น (กลุ่มใหม่ตามหัวข้อ คือเรื่องเดียวกัน) ๗. นักเรียนกลุ่มใหม่กลับกลุ่มเดิมของตน แล้วพูดหัวข้อของตนเองที่แยกไปเข้ากลุ่มให้เพื่อฟังที่ละคนจนครบ ๘. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาแผนที่ความคิด โดยครูเป็นผู้แนะนา แล้วนาเสนองานของกลุ่ม ตรูแนะนาเพิ่มเติม ๙. ครูจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานสื่อ / แหล่งเรียนรู้ ๑. วีดีทัศน์ ๒. ใบความรู้ ๓. ป้ายนิเทศผลงานนักเรียนASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 10. 10. ๑๐ แบบประเมินชิ้นงาน ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน ๔ ๓ ๒ ๑ (๑๐ คะแนน) (๙ คะแนน) (๗-๘ คะแนน) (๕-๖ คะแนน)แผนที่ความคิด เขียนรายละเอียด เขียนรายละเอียด เขียนรายละเอียด เขียนรายละเอียด สัมพันธ์กันตาม สัมพันธ์กันตาม สัมพันธ์กันตาม สัมพันธ์กันตาม หัวข้อที่กาหนด หัวข้อที่กาหนด หัวข้อที่กาหนด หัวข้อที่กาหนด ถูกต้องครบทุกข้อ ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง สะอาด เรียบร้อย สะอาด เรียบร้อย สะอาด เรียบร้อย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม สวยงาม มากกว่า สวยงาม มากกว่า สวยงาม มากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ หมายเหตุ กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโรงเรียนและ นักเรียน ครูหาสื่อเพิ่มเติม คาขวัญของอาเซียน "One Vision, One Identity, One Community" : " หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม " ตราสัญญลักษณ์ ธงของอาเซี่ยน ASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 11. 11. ๑๑สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง ๑๐ ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันสีน้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคงสีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมาย ความเจริญรุ่งเรื่องASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 12. 12. ๑๒ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง หลากหลายศาสนา ภาษาที่แตกต่าง รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๘ ชั่วโมง ผู้สอน................................................... วันที.่ .............. เดือน..............................พ.ศ................ผลการเรียนรู้ ๑. บอกชื่อศาสนาที่ตนเองนับถือและศาสนาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ๒. บอกภาษาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ๓. บอกภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มประเทศอาเซียนสาระสาคัญ การรูจกและจดจาศาสนาต่างๆในกลุมประเทศอาเซียนและเห็นความสาคัญของศาสนาทีมจดมุงหมาย ้ั ่ ่ ีุ ่เดียวกันคือ สอนให้ทุกคนทาความดี ละเว้นจากการทาชั่วสาระการเรียนรู้ - ความหมายของศาสนา - ความสาคัญของศาสนา - ศาสนาที่ตนเองนับถือ - ศาสนาต่างๆและสัญลักษณ์ของศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน - ความหมายของภาษา - ความสาคัญของภาษา - การใช้ภาษาของประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน ทักษะ/กระบวนการ ๑. สืบค้นเรื่องศาสนาและสัญลักษณ์ของศาสนาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ๒. เขียนแผนผังความคิด ๓. นาเสนองาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. มีวินัย ๓. ใฝ่เรียนรู้ ๔. อยู่อย่างพอเพียง ๕. รักความเป็นไทย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๒. ความสามารถในการคิด ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 13. 13. ๑๓การประเมินรวบยอด ภาระงาน/ชิ้นงาน - เขียนแผนผังความคิดเรื่องความสาคัญของศาสนา - ตอบคาถามในใบงานเรื่องศาสนาที่นักเรียนรู้จัก - ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาในประเทศอาเซียน - เขียนโยงเส้นจับคู่ภาพสัญลักษณ์ของศาสนาต่างๆ - นาเสนอพูดภาษาของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างน้อย ๓ ภาษาการวัดและประเมินผล ๑. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม - กระบวนการทางาน ๒. การประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ - ชิ้นงาน(เกณฑ์การประเมินอยู่ท้ายหน่วยการเรียนรู้) - คุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้ ๑. อภิปรายเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของศาสนา ๒. ทาใบงาน ๓. เขียนแผนผังความคิดสื่อ/แหล่งเรียนรู้ ๑. ใบงาน ๒. รูปภาพสัญลักษณ์ของศาสนาต่างๆ ๓. ใบความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างๆ ๔. ห้องคอมพิวเตอร์ASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 14. 14. ๑๔ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เพื่อนช่วยเพื่อน รหัสวิชา ส ๑๒๒๐๒ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๑๐ ชั่วโมง ผู้สอน................................................... วันที.่ .............. เดือน..............................พ.ศ................ ๑. ผลการเรียนรู้ บอกประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน ๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด สมาชิกกลุ่มอาเซียนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันด้านการค้า การปกครอง วัฒนธรรมและอื่น ๆ ๓. สาระการเรียนรู้ ความรู้ ๑) ด้านการเมืองและความมั่นคง ๒) ความสาเร็จด้านเศรษฐกิจ ๓) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ทักษะ/กระบวนการ : ทดสอบก่อนเรียน สืบค้นประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน เขียนแผนผังความคิด คุณลักษณะ : ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ ข้อ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ รักท้องถิ่น ๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๑.) ความสามารถในการสื่อสาร ๒) ความสามารถในการคิด ๓) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี๕ การประเมินรวบยอดชิ้นงาน ๑. สืบค้นประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน ๒. เขียนแผนผังความคิด ภาระงาน นาเสนอแผนผังความคิดประโยชน์ที่ได้จากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน๖. การประเมินผล/เกณฑ์การประเมินการประเมินผล รายการประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล • ด้านความรู้ความเข้าใจ - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียน - การทาแบบทดสอบก่อนเรียน - สังเกต - ใบงาน - การตอบคาถาม - ซักถาม - แบบประเมินผลงานรายบุคคล - การทาใบงาน - ตรวจใบงานASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 15. 15. ๑๕ รายการประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล • ด้านคุณลักษณะอันพึง - สังเกตพฤติกรรมขณะร่วม - แบบประเมินผลงานรายบุคคล ประสงค์ กิจกรรม • ด้านทักษะกระบวนการคิด - ประเมินการร่วมสนทนา แบบประเมินผลงานรายบุคคล การร่วมสนทนาเกณฑ์การประเมิน ๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔ ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙ ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง ได้คะแนน ๑ – ๑๒ เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรือได้คะแนน ๙ ขึ้นไป ๒) เกณฑ์การประเมินการทาใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี ทาได้ถูก ๘ – ๑๐ ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ได้คะแนน ๕ – ๗ ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง ได้คะแนน ๑ – ๕ เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรือได้คะแนน ๕ ขึ้นไป ๓) เกณฑ์การประเมินการทาแบบทดสอบก่อนเรียนมีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี ทาได้ถูก ๑๒ – ๑๕ ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ได้คะแนน ๘ – ๑๑ ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง ได้คะแนน ๑ – ๗ เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรือได้คะแนน ๘ ขึ้นไป๗. กิจกรรมการเรียนรู้ ๑. ทดสอบก่อนเรียน ๒. สืบค้นประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน จาก Internet ๓. เขียนแผนผังความคิดประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน ๔. นาเสนองาน๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ๑ . บัตรคา ๒. รูปภาพ ๓. ใบงาน ,ใบความรู้ ๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล ๕. InternetASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 16. 16. ๑๖ บรรณานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๒). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต ๒. (๒๕๕๔) ชุดความรู้ครูยุคใหม่: เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีให้ นักเรียน เล่ม ๔ นาพลเมืองพลเมืองนักเรียนสู่อาเซียน. เพชรบูรณ์: ดีดีการพิมพ์. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(๒๕๕๒). ก้าวสู่อาเซียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก . สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(๒๕๕๔). แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(๒๕๕๒). แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตร ้ แห่งประเทศไทย.ASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL
 17. 17. ๑๗ คณะจัดทาเอกสาร ที่ปรึกษา ๑. นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ๒. นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการงานนิเทศและประเมินผล การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ๓. นายวุฒิศักดิ์ สังเวียนวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ๔.นายปรีชา สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ๕. นางอนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ผู้จัดทาเอกสาร ๑. นายสุรินทร์ เนียมแก้ว ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๒. นางลัฐิกา ผาบไชย ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๓. นางราพึง อ่อนอุระ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๔. นางมาลัย คุ้มผล ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๕. นางระพี คล้ายจินดา ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๖. นางกรกนก มณีรัตน์ ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๗. นางจิดาภา วงค์ยิ้มใย ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๘. นายชูชาติ อ่อนอุระ ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๙. นายโกวิทย์ จันทร์แจ่มศรี ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๐. นางรัชนีกร แก้วกูล ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๑. นายจารัส ผาเจริญ ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๒. นายอานวย คาศรี ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๓. นายธวัชชัย สุโสม ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๔. นายนิวัตร์ จอมภา ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๕. นายวาด ปานอินทร์ ครูชานาญการ โรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๖. นายดารง ทั่งมั่งมี ครูชานาญการพิเศษ ช่วยราชการโรงเรียนด่านแม่คามัน ๑๗. นายกวี พุฒโต ครูชานาญการพิเศษ ช่วยราชการโรงเรียนด่านแม่คามันASEAN LEARNING SCHOOL DANMAEKHAMMAN SCHOOL

×