การดู Serial Number และ Mac Addressของ Tablet โครงการ OTPCเมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหรือสถานศึกษาไดรับเครื่องจาก...
-2-2. วิธตรวจ Serial Number ดูจากได 2 แหลง คือ   ี    1) ดูจากขางกลองที่ใส Tablet ซึ่งจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว...
-3-3. วิธีดู Mac Address    1) วางเครื่อง Tablet โดยหันดานบนขึ้น ดังภาพ                        ...
-4-   3) แตะไปที่ มุม ขวาบนของจอ ซึ่ง จะเปนสัญ ลัก ษณ สี่เ หลี่ยมเรียงตอกัน เพื่อเขาไปในสวนของ“แอพพลิเคชั่น” ดังภา...
-5-     5) เมื่ออยูที่หนาจอ “การตั้งคา” ซึ่งหนาจอจะสามารถเลื่อนได ทั้ง ซายและขวาใหเลื่อน ดานซายลงไปดานลางส...
-6-  การใสหมายเลข Serial Number และ Mac Address ในระบบอิเล็กทรอนิกส e-MES     เนื่องจากมีขอกําหนดเพื่อการตรวจสอบ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SerialNumberandMacAdress_TabletMachine

7,472 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,003
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SerialNumberandMacAdress_TabletMachine

 1. 1. การดู Serial Number และ Mac Addressของ Tablet โครงการ OTPCเมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหรือสถานศึกษาไดรับเครื่องจากผูจัดสงแลว สิ่งที่ตองตรวจสอบ คือ 1. ดําเนินการตรวจรับ Tablet ที่จัดสง โดยเปดกลอง Tablet ซึ่งในแตละกลองจะบรรจุตัวเครื่องTablet ที่ใสในซองหนัง จํานวน 1 ชุด พรอมทั้งอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย หูฟง สาย USBสายชารจแบตเตอรี่ และเอกสารคูมือการใช Tablet จํานวน 1 เลม สาย USB สายชารจแบตเตอรี่ หูฟง เอกสารคูมือการใช Tablet ตัวเครื่อง Tablet ที่ใสในซองหนัง
 2. 2. -2-2. วิธตรวจ Serial Number ดูจากได 2 แหลง คือ ี 1) ดูจากขางกลองที่ใส Tablet ซึ่งจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ จํานวน 3 ตัว และตัวเลขจํานวน 13 ตัว รวมเปน 16 ตัว ดังปรากฏในภาพตัวอยาง คือ SPE0712171000234 2) ดูจากดานหลังของตัวเครื่อง Tablet โดยการถอดซองหนังที่ใสอยูก็จะปรากฏใหเห็น ดั งแสดงในภาพตัวอยาง ขอพึงระวัง กลองที่ใส Tablet และตัวเครื่องจะตองเปน Serial Number เดียวกัน
 3. 3. -3-3. วิธีดู Mac Address 1) วางเครื่อง Tablet โดยหันดานบนขึ้น ดังภาพ จะมีปุมสีดํา 3 ปุม ใหกดปุมบนสุด 2) เมื่อหนาจอติดใหใชนิ้วมือแตะไปที่หนาจอดานขวาของนาฬิกา ระหวางสัญลักษณรูปกลองถายรูปและแมกุญแจ จากนั้นใหเลื่อนไปทางขวาที่มีสัญลักษณรูปแมกุญแจ ดังภาพ แตะ เลื่อน
 4. 4. -4- 3) แตะไปที่ มุม ขวาบนของจอ ซึ่ง จะเปนสัญ ลัก ษณ สี่เ หลี่ยมเรียงตอกัน เพื่อเขาไปในสวนของ“แอพพลิเคชั่น” ดังภาพ สัญลักษณ สี่เหลี่ยมเรียงตอกัน ที่มุมขวาบน 4) จากนั้นใหแตะไปที่คําวาการตั้งคาหมายเหตุ ซึ่งอาจจะอยูที่หนาที่ 1 หรือหนาที่ 2 โดยสามารถเลื่อนเลี่ยนหนาจอไดโดยใชนิ้วแตะไปที่ตัวเครื่องและเลื่อนไปทางซายหรือทางขวา
 5. 5. -5- 5) เมื่ออยูที่หนาจอ “การตั้งคา” ซึ่งหนาจอจะสามารถเลื่อนได ทั้ง ซายและขวาใหเลื่อน ดานซายลงไปดานลางสุดโดยการแตะจากนั้นเลื่อนนิ้วขึ้นดังรูป จะพบคําวา “เกี่ยวกับแท็บเล็ต” ซาย ขวา เลื่อน แตะ เกี่ยวกับแท็บเล็ต 6) แตะขอความ“เกี่ยวกับแท็บเล็ต”แลวสังเกตดานขวาหนาจอ มีคําวา หมายเลขรุน นั่นก็คือ MacAddress นั่นเอง ซึ่งเปนตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษรวม 12 ตัว ดังภาพตัวอยาง คือ 00:0a:eb:20:4a:8e แตะ
 6. 6. -6- การใสหมายเลข Serial Number และ Mac Address ในระบบอิเล็กทรอนิกส e-MES เนื่องจากมีขอกําหนดเพื่อการตรวจสอบ ความปลอดภัยและการสื่อสาร จึงขอใหโรงเรียนแตละโรงที่ไดรับ Tablet ตองใส Serial Number และ Mac Address (หมายเลขประจําเครื่อง) ใหถูกตองวานักเรียนคนใดใชTabletหมายเลข Serial Number และ Mac Address อะไร ใหตรงกับนักเรียนผูใชจริงและเพื่อใหสะดวก จึงควรแปะหมายเลข Serial Number และ Mac Address ไวที่ตัวเครื่องดวยก็ดี การใสหมายเลข Serial Number และ Mac Address ใหโรงเรียนเปนผูใสในระบบ e-MES โดยใชรหัสโรงเรียนจํานวน 10 ตัว เปนชื่อผูใช (username) โดยไมตองใชรหัสผาน(password) โดยที่ สพท.ตองเปดระบบใหโรงเรียนเขากรอกไดกอน โรงเรียนจึงจะสามารถเขากรอกได และเมื่อโรงเรียนเขาไปใสหมายเลข Serial Number และ Mac Address แลว ให สพท.ปดระบบของโรงเรียนทันที อนึ่ง สพท.ควรมีเบอรโทรศัพทและผูรับผิดชอบในการรับการติดตอจากโรงเรียนใหชัดเจน(สพท.ชี้แจงโรงเรียนดวยวารหัสโรงเรียน 10 ตัว ซึ่งใชในงานนี้ดูจากตรงไหน) โดยโรงเรียนที่ไดรับใหรีบทยอยใส Serial Numberและ Mac Address อยางตอเนื่อง และตรงตามชื่อนักเรียน หากเครื่อง Tablet เหลือใหรีบสงคืน สพท.ทันที การใส Serial Number และ Mac Address ในระบบ เริ่มไดตั้งแตวันศุกรที่ 27 กรกฎาคม 2555หากนักเรีย นคนใดไมอยูในโรงเรียนแลว แตยังไมไดลบชื่อออกจากระบบ e-MES ก็ไมตองใสหมายเลขSerial Number และ Mac Address ใหนักเรียนคนนั้น และหากโรงเรียนใดมีนักเรียนจํานวนมาก ก็ควรเตรียม Serial Number และ Mac Address ใสกระดาษไวใหพรอม ดูไดสะดวก สวนการบันทึกขอมูลนั้นสามารถบันทึกนักเรียนไดเปนรายคนเพื่อใหเกิดความสะดวก การใสหมายเลข Serial Number ใหใสใหถูกตอง เริ่มดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ 3 ตัวคือ SPE และตามดวยตัวเลขอีก 13 ตัว เชน 0712171000234 ดังนั้น เมื่อใสเสร็จแลวจะรวมเปน 16 ตัวคื อ SPE0712171000234 เป นต น ส ว น Mac Address หรื อ หมายเลขรุ น (อย า สั บ สนกั บ SerialNumber ซึ่งเห็นขางนอกไดนะ) โดยเมื่อเปดดูในเครื่องตามวิธีการที่ระบุไ วที่หนา 5 จึงจะเห็น เชน00:0a:eb:20:4a:8e ซึ่งจะมีเฉพาะตัวเลขหรือตัวเลขผสมอักษรหรือมีเฉพาะอักษร จํานวน 6 คู แตละคูมีเครื่องหมายโคลอน (:) คั่นไว แตเมื่อจะใสหมายเลขMac Address ในระบบ e-MES ใหตัด โคลอนออกตัวอยา งเชน ถา Mac Address เปน 00:0a:eb:20:4a:8e แตตอนใสในระบบ e-MES ใหใสเปน000aeb204a8e (ตองติดกันทั้ง 12 ตัว อยาใหผิดนะครับ มิฉะนั้นจะเสียหาย) ทั้งนี้ ในการดําเนินงานทุกระดับ ทุกฝาย ตองอาศัยความรวมมือและการประสานงานซึ่งกันและกันอาจชาไปบางหรือขลุกขลักบาง หรืออาจเขาใจคลาดเคลื่อนบาง โปรดใหอภัยซึ่งกันและกัน เอื้ออํานวยกันดวยความเปนกัลยาณมิตร เพื่อการทํางานที่สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child : OTPC)

×