Image Digitization with Scanning Technology

836 views

Published on

Slide lecture on the "Image Digitization with Scanning Technology".

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
836
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Image Digitization with Scanning Technology

 1. 1. การนําเขาขอมูลภาพดวยสแกนเนอร ราชบดินทร สุวรรณคัณฑิ http://www.slideshare.net/rachabodin/
 2. 2. หัวขอการบรรยาย• สแกนเนอรคืออะไร?• ประเภทของสแกนเนอร• เทคโนโลยีในการสแกนภาพ• รูปแบบของไฟลภาพดิจิทัลที่ไดจากการสแกน 2
 3. 3. สแกนเนอรคืออะไร?สแกนเนอร คือ อุปกรณที่มหนาทีในการแปลงสัญญาณภาพ ี ่ใหเปนสัญญาณทางไฟฟา โดยการสแกนภาพ หรือตัวอักษรจากเอกสาร หรือรูปภาพบนกระดาษ ใหเปนขอมูลดิจิทลใน ัคอมพิวเตอร ทีสามารถนําไปปรับแตง และบันทึกลงในสื่อ ่บันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร 3
 4. 4. สแกนเนอรคืออะไร? 4
 5. 5. ประเภทของสแกนเนอร สแกนเนอรแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ๆ คือ 1. สแกนเนอรแบบดึงกระดาษ (Sheet - Fed Scanner) 2. สแกนเนอรแบบแทนเรียบ (Flatbed Scanner) 3. สแกนเนอรแบบมือถือ (Hand - Held Scanner) 5ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 6. 6. สแกนเนอรแบบดึงกระดาษ (Sheet-Fed Scanner) สแกนเนอรแบบนี้จะรับกระดาษแลวคอย ๆ เลือน ่ หนากระดาษแผนนั้นใหผานหัวสแกน ซึ่งอยูกับที่ ขอจํากัดของสแกนเนอร แบบเลื่อนกระดาษ คือ สามารถอานภาพทีเ่ ปนแผนกระดาษไดเทานั้น ไม สามารถ อานภาพจากสมุด หรือหนังสือได 6ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 7. 7. สแกนเนอรแบบดึงกระดาษ (Sheet-Fed Scanner) 7
 8. 8. สแกนเนอรแบบแทนเรียบ (Flatbed Scanner)สแกนเนอรแบบนี้จะมีกลไกคลาย ๆ กับเครื่องถายเอกสารเราแควางหนังสือ หรือรูปภาพไว บนแผนกระจกใส เมือทํา ่การสแกน หัวสแกนก็จะเคลือนที่จากปลายดานหนึงไปยังอีก ่ ่ดานหนึ่ง ขอจํากัดของสแกนเนอร แบบแทนนอนคือ แมวาอานภาพจากหนังสือได แตกลไกภายในตองใช การสะทอนแสงผานกระจกหลายแผน ทําใหภาพมีคณภาพไมดีเมือเทียบ ุ ่กับแบบแรก 8ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 9. 9. สแกนเนอรแบบแทนเรียบ (Flatbed Scanner) 9
 10. 10. สแกนเนอรมือถือ (Hand - Held Scanner) สแกนเนอรแบบนี้ผูใชตองเลื่อนหัวสแกนเนอรไป บน หนังสือหรือรูปภาพเอง สแกนเนอร แบบมือถือไดรวม เอา ขอดีของสแกนเนอร แบบ Sheet-Fed และแบบ Flatbed เขาไวดวยกันมีราคาถูก เพราะกลไกทีใชไม สลับซับซอน ่ แตก็มีขอจํากัด ตรงทีวาภาพที่ไดจะมีคุณภาพแคไหน ่ ขึ้นอยูกับความสม่าเสมอ ในการเลือนหัวสแกนเนอรของ ํ ่ ผูใชงาน 10ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 11. 11. สแกนเนอรมือถือ (Hand - Held Scanner) 11
 12. 12. เทคโนโลยีในการสแกนภาพ เทคโนโลยีในการสแกนภาพมี 3 เทคโนโลยี คือ 1. เทคโนโลยีแบบ PMT (Photomultiplier Tube) เทคโนโลยี แบบ PMT หรือ Photomultiplier tube ใชหัวอานที่ทํา จากหลอดสุญญากาศ ใหเปนสัญญาณไฟฟาและสามารถขยาย สัญญาณ ไดกวารอยเทา ทําใหภาพที่ไดมีความละเอียดสูงและมีราคาแพง 12ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 13. 13. เทคโนโลยีในการสแกนภาพ 2. เทคโนโลยีแบบ CIS (Contact Image Sensor) เทคโนโลยีแบบ CIS หรือ Contact Image Sensor ใชเทคโนโลยี เซนเซอรแบบสัมผัสภาพซึ่งเปนระบบการทํางานที่ตัวรับแสง จะรับแสง ที่สะทอนกลับจากภาพมายังตัวเซนเซอรโดยตรงไมตองผานกระจกเลนส สแกนเนอรที่ใชระบบ CIS นี้ ใหความละเอียดสูงสุดไดประมาณ 600 จุด ตอนิ้วเทานั้น ระบบนี้จะมีขอจํากัดเรื่องของการโฟกัส คือ ไมสามารถ โฟกัสไดเกิน 0.2 มม. จึงทําใหไมสามารถสแกนวัตถุที่มีความลึกหรือวัตถุ 3 มิติได 13ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 14. 14. เทคโนโลยีในการสแกนภาพ 3. เทคโนโลยีแบบ CCD (Charge-Coupled Device) เทคโนโลยี แบบ CCD หรือ Charged-coupled device ใชหัวอานที่ไวตอการ รับแสง และสามารถแปลงเปนสัญญาณไฟฟา สแกนเนอรสวนใหญใชเซนเซอร แบบ CCD จึงทําใหสามารถสแกนวัตถุที่มความลึกหรือวัตถุ 3 มิติได การทํางาน ี ของสแกนเนอรแบบ CCD คือการสองแสงไปที่วัตถุที่ตองการสแกน เมื่อแสง สะทอนกับวัตถุและสะทอนกลับมาจะถูกสงผานไปที่ CCD เพื่อตรวจวัดความ เขมขนของแสงที่สะทอน กลับออกมาจากวัตถุ และแปลงความเขมของแสงให เปนขอมูลทางดิจิทัล 14ข ้อมูลจาก http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376105
 15. 15. การทํางานของสแกนเนอรที่ใชเทคโนโลยีแบบ CCD การจับภาพของสแกนเนอร ทําโดยฉายแสง บนเอกสารที่จะสแกน แสงจะผานกลับไปมา และภาพ จะถูกจับโดย CCD ซึ่งโดยปกติพื้นที่ มืดบน กระดาษจะสะทอนแสงไดนอยและ พื้นที่ที่สวางบนกระดาษจะสะทอนแสงได มากกวา และเปลี่ยนคลื่นของแสงที่สะทอน กลับมาเปนขอมูลดิจิตอล หลังจากนั้น ซอฟตแวรที่ใชสําหรับการสแกนภาพก็จะ แปลงเอาสัญญาณเหลานั้นกลับมาเปนภาพ บนคอมพิวเตอรอีกทีหนึ่งข ้อมูลจากhttp://www.prakan.ac.th/Link-Data/web-it/data/web%20dream/scanner.htm 15http://www.dcomputer.com/proinfo/dcomtechno/scaner.htm
 16. 16. รูปแบบของไฟลภาพดิจิทัลทไดจากการสแกน ี่การบันทึกขอมูลภาพ ในรูปแบบดิจิทัล สามารถทําได 2 รูปแบบ คือ• การบันทึกแบบไมสูญเสียขอมูล (Lossless) เปนการบันทึก ขอมูลภาพในลักษณะที่ไมมีการตัดทอนขอมูลที่ตัวรับภาพบันทึกได ออกไป เชน การบันทึกแบบ TIFF• การบันทึกแบบสูญเสียขอมูล (Lossy) เปนการบันทึกขอมูลภาพ ในลักษณะที่มีการตัดทอนขอมูลที่ตัวรับภาพบันทึกได ออกไป บางสวน เพือใหไฟลภาพมีขนาดเล็กลง เชน การบันทึกแบบ JPEG ่ 16
 17. 17. BMP (Bitmap)เปนไฟลมาตรฐานของ Windows มีความละเอียดของภาพสูงที่สุด ใชในการเก็บภาพตนฉบับ ไฟลมีขนาดใหญ นํามาใชงานไมสะดวก 17
 18. 18. GIF (Graphics Interchange Format)GIF (ออกเสียง "จิฟ“) เปนรูปแบบแฟมภาพ และแฟมภาพเคลื่อนไหวภาพแบบ GIF มีขอจํากัดคือ สามารถบรรจุสีไดสูงสุด 256 สี มีขนาดเล็กรองรับการทําเอฟเฟกตพิเศษในรูปภาพเชน ทําพื้นหลังของภาพใหโปรงใสได เรียกวา Gif Transparent นอกจากนั้น ยังสามารถสรางเปนภาพเคลื่อนไหว เรียกวา Gif Animation ได 18
 19. 19. TIFF (Tagged Image File Format) TIFF เปนรูปแบบไฟลภาพดิจิทัลที่ใชการบีบอัดแบบไมสูญเสียขอมูล ในลักษณะของการแทนคาขอมูลสีที่ซ้ํากัน ในภาพดวยรหัส ชวยให ไมเกิดการซ้ําซอนของการบันทึกกขอมูล ประหยัดเนื้อที่ในการ จัดเก็บขอมูล ไฟลภาพแบบ TIFF จะมีขนาดใหญกวาไฟลภาพแบบ RAW เนื่องจากเปนไฟลที่ผานการประมวลผลภาพแลว 19
 20. 20. JPEG (Joint Photographic Experts Group) JPEG เปนรูปแบบไฟลภาพดิจิทัลที่นิยมใชในการจัดเก็บขอมูล รูปภาพ ใชการบีบอัดแบบสูญเสียขอมูล ในลักษณะของการตัด ทอนขอมูลที่ไมสําคัญ หรือขอมูลสีที่สายตามนุษยไมสามารถ แยกแยะไดออก สามารถสามารถกําหนดคาการบีบไฟลไดหลาย ระดับ สนับสนุนการแสดงสีไดถึง 24 บต ิ 20
 21. 21. PDF (Portable Document Format) ไฟล PDF เปนไฟลเอกสารของ Adobe Acrobat หรือ เปนไฟล ที่สรางจากโปรแกรมประเภท PDF Creator ใชในการแสดง เอกสารในรูปแบบของกราฟฟก ซึ่งจะตองใช โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการอาน 21
 22. 22. ขอบคุณครับ 22

×