SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
CATCH-UP FRIDAYS TEACHING GUIDE
(FOR VALUES, PEACE, AND HEALTH ED)
Catch-up
Subject:
National Reading Program
ENGLISH
National Reading
Program
FILIPINO
Values Education Health Education Peace Education
I. GENERAL OVERVIEW
Quarterly Theme: Drop Everything and Read
Drop Everything and
Read
Community Awareness
Sexual and
Reproductive Health
Prudence
Sub-theme:
Prudence
(Kabaitan)
Functional and Loving
Relationship
Peace Concepts
Duration: 90 minutes 90 minutes 60 minutes 60 minutes 60 minutes
II. SESSION DETAILS
A. Session Title: Drop Everything and Read
Drop Everything and
Read
Helping Others
Healthy and Unhealthy
Relationship
What is Peace?
B. Session Objectives:
Show love for reading through
story reading.
Read words with short /a/ vowel
sound
Magpakita ng interes sa
pagbasa sa pamamagitan ng
pagbasa ng kuwento.
Bumasa ng 3-4 na pantig na
salita
Ipaunawa ang
kahalagahan ng
pagtulong sa kapwa at
paano ito makatutulong
sa pang-araw-araw na
pamumuhay
Ang mga mag-aaral ay
makapagpapakita ng
pagkaunawa tungkol sa
pakikipagkapwa.
Matutukoy ang wasto at
di-wastong
pakikipagkapwa
Maunawaan ang tungkol
sa kapayapaan.
Makapagpakita ng paraan
paano magkaroon ng
kapayapaan.
C. Key Concepts
Pre-Reading: Naming pictures
During Reading: Story Reading
with comprehensive question.
Post Reading: Journal Writing
Pre-Reading: Pagbasa ng
Kuwentong “ Ang Sarap
Talaga” at pagsagot sa mga
katanungan.
During Reading:
Differentiated Activity
(Group Games)
Post Reading: Pagsulat ng
Journal
Ang pagtulong ay
nararapat na kusang
loob sa kapwa sa
anumang oras at
pagkakataon. Ang
pagtulong ay hindi
naghihintay ng anumang
kapalit. Walang pinipili
ang pagtulong sa kapwa.
Habang ang bata ay
lumalaki ay nagkakaroon
ng pakikisalamuha sa ibang
tao. Ang pakikipagkapwa
ay maaring makuha o
mabuo sa kaibigan,
kasama sa paaralan , sa
magulang o tagapag-alaga,
kamag-anak, guro atbp.
Ang kapayapaan ay…
• Maging mabait sa kapwa
• Mapagkalinga sa kapwa
• Mapagpatawad sa iba
• Maalaga sa mga may
buhay
• Pantay ang pagtingin sa
lahat
Ang pagtulong ay
nakabubuo ng
magandang pakikipag-
ugnayan sa kapwa at
nakalulutas ng anumang
hindi pagkakaunawaan.
Simpatya,
pagkakaunawaan at
pagtanggap ang
naidudulot ng
pagtutulungan .
Ang wastong na
pakikipagkapwa ng isang
bata ay may paggalang,
pag-aalaga, pagmamahal,
at suporta.
Gayunpaman, hindi lahat
ng pakikipagkapwa ay
wasto. Mahalaga para sa
mga bata na makilala at
maunawaan kung ano ang
isang hindi malusog na
pakikipagkapwa upang
magampanan ito ng
naaayon. Dapat tandaan
na kailangan pumili ng
tamang tao kung nais ng
maayos at wastong
pakikipagkapwa.
Ang kapayapaan ay hindi…
• Nananakit ng tao at
hayop
• Nakikipag-away
• nagdudulot ng takot
• nagdudulot ng
pagkabahala
• nagdudulot ng masama
D. References:
https://www.twinkl.com
.ph/resources
https://www.twinkl.com
.ph/ resources
https://www.twinkl.com.p
h/ resources
E. Materials:
III. TEACHING
STRATEGIES
COMPONENTS ACTIVITIES AND PROCEDURES
Introduction and Warm-
Up
Pre-reading
Name the picture by putting /a/ on
the blank.
Pre-reading
Ipabasa ang “Ang Sarap
Talaga”
Sagutin ang sumusunod na
tanong:
1. Ano ang ginagawa ni Ian
pagkagising niya?
2. Ano ang ginagawa niya
habang naghihintay na
maluto ang almusal?
3. Paano niya tinutulungan
ang kaniyang Ate?
4. Ano ang ginagawa ni Ian
at ng kaniyang Tatay?
Sing a song:
Pagtulong sa Kapwa
KNC Show
My Relationship Circle
Ito ay makakatulong upang
matukoy ang mga tao na
makakatulong sa ating
buhay at makapagdulot
upang maging isang
mabuting tao o bata.
Look at These Pictures
Tignan ang larawan. Ano ang
ipinapakita nito? Ano kaya
ang ating pag-uusapan sa
araw na ito?
5. Saan pumupunta si Ian
matapos ang kumain ng
agahan?
6. Dapat bang tularan si
Ian?Bakit?
Concept Exploration
During Reading
Introduce the story.
Read the story:
Reading Aloud
First reading is done by the
teacher.
Second reading is done by the
learners through choral reading.
Dan and Bam
QUESTIONS
1. Who has a cat?
2. What is the name of the cat?
3. What does Bam like to do?
4. Why did Bam tap Dan?
5. Did Dan like jam too?
Read words, phrases and
sentences with short /a/ middle
vowel sound.
DIFFERENTIATED ACTIVITIES
GAMES
Group 1: Intervention Group
READ MY LIPS
Prepare set of pictures and strips of
paper with short /a/ middle vowel
sound words .
MECHANICS:
During Reading
DIFFERENTIATED ACTIVITIES
Laro
Basahin muli ang kuwento ni
Ian. Tukuyin ang mga
salitang ginamit dito na may
dalawa at tatlong pantig.
Pangkat 1: Intervention
Group
Oo o Hindi (YES/NO)
Maghanda ng mga salitang
may tatlo hanggang apat na
pantig. Isulat ito sa papel o
flashcard. Tutukuyin ng bata
kung ang salitang babasahin
ng guro ay may tatlong
pantig o hindi. Maglagay ng
linya sa gitna para sa oo at
hindi.
Pangkat 2: Enhancement
Group
BUUIN MO
Pangkatin sa dalawa.
Bigyan ng mga kataga ang
mga bata na aayusin nila
upang makabuo ng salita.
Pangkat 3: Enrichment
Group
HULAAN MO
Pangkatin sa dalawa.
Sino-sino ang iyong
matutulungan?
pamilya
kaibigan
kapatid
kapitbahay o kapwa
Paano mo matutulungan
ang iyong pamilya?
 Sa pamamagitan
ng pagkukusang
paglalagay ng mga
bagay na aking
ginamit sa tamang
lugar.
 Bawasan ang
paggawa ng ingay
sa tahanan kapag
dumarating ang
aking magulang
mula sa kanilang
hanapbuhay.
 Pagsunod sa mga
gawaing bahay na
inuutos ng aking
mga magulang.
Ano ang iyong
mararamdaman sa
pagtulong sa iyong
pamilya?
Naaalala ninyo pa ba ang
araw o panahon na
tinulungan mo ang iyong
kaibigan?
Ang pakikipagkapwa ay
nagdudulot ng kasiyahan,
pagpapahalaga sa sarili at
sa iba, matuto ng
kabutihan, at maipakita
ang pagmamalasakit at
pag-unawa sa kapwa.
 Magbigay ng
halimbawa ng
pangyayari na
nagpapakita ng
pakikipag-kapwa
at sabihin ang
Magandang
naidulot nito saiyo.
 Ano pa ang iyong
ibang magagawa
upang magkaroon
ng mabuting
pakikipag-kapwa?
 Bakit minsan
nagkakaroon tayo ng
hindi
pagkakaunawaan sa
ibang tao?
 Ano ang iyong
mararamdaman kung
mayroong hindi
pagkakaunawaan sa
pagitan mo at ng
iyong pamilya o
kaibigan?
 Paano natin
maibabalik muli ang
pakikipagkaibigan sa
ating kapwa?
Ano ang kapayapaan?
Ang kapayapaan ay…
• Maging mabait sa kapwa
• Mapagkalinga sa kapwa
• Mapagpatawad sa iba
• Maalaga sa mga may buhay
• Pantay ang pagtingin sa
lahat
Ang kapayapaan ay hindi…
• Nananakit ng tao at hayop
• Nakikipag-away
• nagdudulot ng takot
• nagdudulot ng pagkabahala
• nagdudulot ng masama
The pupils will be group into 2.
The teacher will pick a word then
say it without sound, the pupils will
look for the picture of it and the
first one to get it will have to spell it
correctly for them to get a point.
Group 2: Enhancement Group
SHORT /a/ BINGO
Individual:
Prepare flashcards of words with
short /a/ vowel sound. Give the
pupils blank paper with grid.
Have the pupils write 9 cvc short a
vowel on the grid.
Give a pattern to determine the
winning cards.
Group 3: Enrichment Group
SENTENCE BUILDERS
2 Groups or more
MECHANICS:
Each group will be given set of
words that they will arrange to
form a sentence. Give 5 sets.
PAIRED READING
You can pair one independent
reader to an instructional or
struggling reader.
Maghanda ng mga salitang
mat tatlo o apat na pantig sa
flahcard. Unahan ang bawat
pangkat sa paghanap ng mga
salitang tumutukoy sa
ibibigay na kahulugan ng
guro.
Valuing
Read the poem and answer the
questions.
My Pat, the Cat
by Mark Fil L. Tagsip
My name is Matt.
I have a cat.
Whose name is Pat.
Pat sits on the mat,
And sleeps with me on the cot.
Pat and I are good friends.
We love to run in the farm.
In the farm he sees a rat,
He runs over it,
and never comes home
I am now alone with no
Pat to sit and sleep on the cot
Comprehension Questions:
Direction: Answer the following
questions.
1. What is the name of Matt’s
cat?
2. Where did Pat sit?
3. What did they love to do?
4. What did Pat saw on the
farm?
5. What happened to Pat?
Interactive Powerpoint
Memory Game
Match the pictures with short /a/
vowel that are the same
PANGKATANG PAGBASA NG
KWENTO
Basahin ang kuwento.
Nang Tumawa si Lolo Tasyo
Jasmin Flores
Alas-siyete na nang gabi ng
magsimulang maghapunan
ang pamilya nila Lolo Tasyo.
Nakahain ang paboritong
ulam ni Lolo Tasyo na
tinolang manok at
paboritong ulam ni lola na
inihaw na bangus. Masaya
rin ang kuwentuhan at may
kasamang tawanan. Sa
pagtawa ni Lolo Tasyo ay
bigla siyang nasamid.
Nagulat si lola sa nakita, at
dahil si Kuya ang katabi ni
lolo, pasigaw na inutusan ni
lola si kuya. “Kumuha ka ng
baso at lagyan mo ng tubig.
Ipainom sa lolo mo at hilutin
mo na rin ang kaniyang
likod,” ang wika ni lola na
agad namang sinunod ni
kuya. Matapos
mahimasmasan si lolo ay
nagkatinginan ang lahat at
biglang nagtawanan na
naman.
Isulat sa loob ng kahon ang
mga salitang ginamit sa
binasang kwento ayon sa
hinihinging bilang ng mga
pantig
Hikayatin ang mga mag-
aaral na magbigay ng
kanilang opinyon, saloobin
at pagbigay ng kanilang
sariling karanasan tungkol
sa sumusunod na larawan.
Pag-usapan ang
sumusunod na sitwasyon.
1. Nakita mo ang
dalawa mong
kaibigan na nag-
aaway. Ano ang
iyong gagawin?
2. Nakatanggap ka ng
mensahe mula sa
dati mong
kaibigan. Ano ang
iyong gagawin?
Kung nakakaya natin na
panatilihin ang katahimikan
sa loob ng klase, ano naman
ang iyong magagawa upang
mapanatili ang kapayapaan
at katahimikan sa loob ng
inyong tahanan?
Snake and Ladder
Tumawag ng tatlong bata na
maglalaro. Ang bawat
manlalaro ay maglalagay ng
kanilang hawak na kahon sa
puwang na nagsasabing
“simula”. Sila ay
magpapagulong ng dice at
kung saang bilang ito
napunta ay babasahin nila
ang salitang nakasulat sa
kahon.
Journal Writing
Post Reading
Reflect on your experiences today
on reading.
Today I read about ____________.
The best part of my experience
today is ______________.
Post Reading
PAGNINILAY
Magkaroon ng pagninilay
tungkol sa iyong karanasan
sa pagbabasa ngayong araw.
Ngayong araw, ang aking
binasa ay tungkol sa
_________________.
Ang pinakagusto kong
bahagi ng ginawa naming
pagbasa ngayon ay
____________________.
Ako’y Matulungin na Bata
Bilang isang bata, paano
mo maipapakita ang
pagiging matulungin?
Gumuhit ng kamay. Sa
loob nito, gumuhit ng
larawan o isulat ang mga
bagay na kaya mong gawin
para maipakita ang
pagiging matulungin sa
loob at labas ng paaralan.
Mabuting
Pakikipagkapwa
Basahin ang diyalogo sa
ibaba. Kulayan ang mga
pahayag sa loob ng speech
bubbles na nagpapakita ng
pagkakaroon ng maayos na
pakikipagkapwa.
Gumawa at gumuhit ng
bagong simbolo ng
kapayapaan. Ipaliwanag ang
ibig sabihin nito.
Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday

More Related Content

What's hot

NRP-ON-CATCH-UP-FRIDAYS AN READING INITIATIVE
NRP-ON-CATCH-UP-FRIDAYS AN READING INITIATIVENRP-ON-CATCH-UP-FRIDAYS AN READING INITIATIVE
NRP-ON-CATCH-UP-FRIDAYS AN READING INITIATIVERioPilapil2
 
Strategic Intervention Plan in CATCH UP FRIDAY READING.docx
Strategic Intervention Plan in CATCH UP FRIDAY READING.docxStrategic Intervention Plan in CATCH UP FRIDAY READING.docx
Strategic Intervention Plan in CATCH UP FRIDAY READING.docxFredjalynPasol
 
K to 12 mother tongue complete objectives and subject matter
K to 12 mother tongue complete objectives and subject matterK to 12 mother tongue complete objectives and subject matter
K to 12 mother tongue complete objectives and subject matterAlcaide Gombio
 
CATCH-UP FRIDAY ACTION PLAN.docx
CATCH-UP FRIDAY ACTION PLAN.docxCATCH-UP FRIDAY ACTION PLAN.docx
CATCH-UP FRIDAY ACTION PLAN.docxAileenYango1
 
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!EDITHA HONRADEZ
 
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3Hercules Valenzuela
 
FIL 6 aralin 4.pptx
FIL 6 aralin 4.pptxFIL 6 aralin 4.pptx
FIL 6 aralin 4.pptxWIKA
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
Noting details lesson plan
Noting details lesson planNoting details lesson plan
Noting details lesson planElaine Moran
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungatAlice Failano
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaDesiree Mangundayao
 
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYSDLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYSTeacherNicaPrintable
 
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxArleneReamicoBobis
 
MASTER-TEACHERS-TECHNICAL-ASSITANCE-PLAN NOVEMBER 2022.docx
MASTER-TEACHERS-TECHNICAL-ASSITANCE-PLAN NOVEMBER 2022.docxMASTER-TEACHERS-TECHNICAL-ASSITANCE-PLAN NOVEMBER 2022.docx
MASTER-TEACHERS-TECHNICAL-ASSITANCE-PLAN NOVEMBER 2022.docxPHILIP OMAR FAMULARCANO
 
Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1whengguyflores
 
Filipino-Values-SJBES-2021.docx
Filipino-Values-SJBES-2021.docxFilipino-Values-SJBES-2021.docx
Filipino-Values-SJBES-2021.docxCamelleMedina2
 

What's hot (20)

NRP-ON-CATCH-UP-FRIDAYS AN READING INITIATIVE
NRP-ON-CATCH-UP-FRIDAYS AN READING INITIATIVENRP-ON-CATCH-UP-FRIDAYS AN READING INITIATIVE
NRP-ON-CATCH-UP-FRIDAYS AN READING INITIATIVE
 
Strategic Intervention Plan in CATCH UP FRIDAY READING.docx
Strategic Intervention Plan in CATCH UP FRIDAY READING.docxStrategic Intervention Plan in CATCH UP FRIDAY READING.docx
Strategic Intervention Plan in CATCH UP FRIDAY READING.docx
 
DLL-for-Reading.docx
DLL-for-Reading.docxDLL-for-Reading.docx
DLL-for-Reading.docx
 
K to 12 mother tongue complete objectives and subject matter
K to 12 mother tongue complete objectives and subject matterK to 12 mother tongue complete objectives and subject matter
K to 12 mother tongue complete objectives and subject matter
 
DLL in Grade 3 Filipino
DLL in Grade 3 FilipinoDLL in Grade 3 Filipino
DLL in Grade 3 Filipino
 
CATCH-UP FRIDAY ACTION PLAN.docx
CATCH-UP FRIDAY ACTION PLAN.docxCATCH-UP FRIDAY ACTION PLAN.docx
CATCH-UP FRIDAY ACTION PLAN.docx
 
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
 
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
 
FIL 6 aralin 4.pptx
FIL 6 aralin 4.pptxFIL 6 aralin 4.pptx
FIL 6 aralin 4.pptx
 
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
 
Noting details lesson plan
Noting details lesson planNoting details lesson plan
Noting details lesson plan
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
 
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYSDLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
 
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
 
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuhaFilipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuha
 
MASTER-TEACHERS-TECHNICAL-ASSITANCE-PLAN NOVEMBER 2022.docx
MASTER-TEACHERS-TECHNICAL-ASSITANCE-PLAN NOVEMBER 2022.docxMASTER-TEACHERS-TECHNICAL-ASSITANCE-PLAN NOVEMBER 2022.docx
MASTER-TEACHERS-TECHNICAL-ASSITANCE-PLAN NOVEMBER 2022.docx
 
Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1
 
Filipino-Values-SJBES-2021.docx
Filipino-Values-SJBES-2021.docxFilipino-Values-SJBES-2021.docx
Filipino-Values-SJBES-2021.docx
 

Similar to Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday

Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Ezekiel Patacsil
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMejayacelOrcales1
 
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docxDLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docxGrace659666
 
CO POWERPOINT FILIPINO 2.pptx
CO POWERPOINT FILIPINO 2.pptxCO POWERPOINT FILIPINO 2.pptx
CO POWERPOINT FILIPINO 2.pptxVANESSAMOLUD1
 
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxRichardDanagoHalasan
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...LalainGPellas
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxArcelynPalacay1
 
co-2-esp-4-4th-quarter-week-1.pptx
co-2-esp-4-4th-quarter-week-1.pptxco-2-esp-4-4th-quarter-week-1.pptx
co-2-esp-4-4th-quarter-week-1.pptxJunelynBenegian2
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docxrecyann1
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxMyleneDiaz5
 
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxNicolePadilla31
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1MartJuliusTalahiban
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxronapacibe1
 
Grade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers GuideGrade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers GuideLance Razon
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)EDITHA HONRADEZ
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014PRINTDESK by Dan
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)EDITHA HONRADEZ
 

Similar to Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday (20)

Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
 
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docxDLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
 
CO POWERPOINT FILIPINO 2.pptx
CO POWERPOINT FILIPINO 2.pptxCO POWERPOINT FILIPINO 2.pptx
CO POWERPOINT FILIPINO 2.pptx
 
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
 
co-2-esp-4-4th-quarter-week-1.pptx
co-2-esp-4-4th-quarter-week-1.pptxco-2-esp-4-4th-quarter-week-1.pptx
co-2-esp-4-4th-quarter-week-1.pptx
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
 
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
 
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
CATCH-UP FRIDAYS Grade 5 quarter 3 week 1
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
 
Filipino 3 tg full
Filipino 3 tg fullFilipino 3 tg full
Filipino 3 tg full
 
ideya mo, igagalang ko.pptx
ideya mo, igagalang ko.pptxideya mo, igagalang ko.pptx
ideya mo, igagalang ko.pptx
 
Grade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers GuideGrade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers Guide
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
 

More from nicagargarita1

Reiteration of Research-Management-Guidelines.pptx
Reiteration of Research-Management-Guidelines.pptxReiteration of Research-Management-Guidelines.pptx
Reiteration of Research-Management-Guidelines.pptxnicagargarita1
 
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation for Kindergarte...
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation for Kindergarte...Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation for Kindergarte...
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation for Kindergarte...nicagargarita1
 
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point PresentationEarly Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentationnicagargarita1
 
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point PresentationEarly Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentationnicagargarita1
 
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point PresentationEarly Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentationnicagargarita1
 
LETTERS-FOR-WRITING FOR GRADE 1 AND KINDERGARTEN.pptx
LETTERS-FOR-WRITING FOR GRADE 1 AND KINDERGARTEN.pptxLETTERS-FOR-WRITING FOR GRADE 1 AND KINDERGARTEN.pptx
LETTERS-FOR-WRITING FOR GRADE 1 AND KINDERGARTEN.pptxnicagargarita1
 
Periodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 Pupils
Periodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 PupilsPeriodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 Pupils
Periodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 Pupilsnicagargarita1
 

More from nicagargarita1 (7)

Reiteration of Research-Management-Guidelines.pptx
Reiteration of Research-Management-Guidelines.pptxReiteration of Research-Management-Guidelines.pptx
Reiteration of Research-Management-Guidelines.pptx
 
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation for Kindergarte...
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation for Kindergarte...Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation for Kindergarte...
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation for Kindergarte...
 
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point PresentationEarly Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
 
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point PresentationEarly Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
 
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point PresentationEarly Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
Early Language Literacy and Numeracy Power Point Presentation
 
LETTERS-FOR-WRITING FOR GRADE 1 AND KINDERGARTEN.pptx
LETTERS-FOR-WRITING FOR GRADE 1 AND KINDERGARTEN.pptxLETTERS-FOR-WRITING FOR GRADE 1 AND KINDERGARTEN.pptx
LETTERS-FOR-WRITING FOR GRADE 1 AND KINDERGARTEN.pptx
 
Periodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 Pupils
Periodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 PupilsPeriodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 Pupils
Periodical / Quarter 3 - Test for Grade 1 Pupils
 

Recently uploaded

Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Gerald129734
 
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxFILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxMaryJaneCabides
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxMohminGumampo
 
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values EducationMayAnnCorpuz2
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxPAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxJeremyPatrichTupong
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyojovienatividad1
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 

Recently uploaded (20)

Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
 
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxFILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
 
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxPAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 

Grade Three-Overall-Daily Lesson Log for Catch Up Friday

 • 1. CATCH-UP FRIDAYS TEACHING GUIDE (FOR VALUES, PEACE, AND HEALTH ED) Catch-up Subject: National Reading Program ENGLISH National Reading Program FILIPINO Values Education Health Education Peace Education I. GENERAL OVERVIEW Quarterly Theme: Drop Everything and Read Drop Everything and Read Community Awareness Sexual and Reproductive Health Prudence Sub-theme: Prudence (Kabaitan) Functional and Loving Relationship Peace Concepts Duration: 90 minutes 90 minutes 60 minutes 60 minutes 60 minutes II. SESSION DETAILS A. Session Title: Drop Everything and Read Drop Everything and Read Helping Others Healthy and Unhealthy Relationship What is Peace? B. Session Objectives: Show love for reading through story reading. Read words with short /a/ vowel sound Magpakita ng interes sa pagbasa sa pamamagitan ng pagbasa ng kuwento. Bumasa ng 3-4 na pantig na salita Ipaunawa ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa at paano ito makatutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay Ang mga mag-aaral ay makapagpapakita ng pagkaunawa tungkol sa pakikipagkapwa. Matutukoy ang wasto at di-wastong pakikipagkapwa Maunawaan ang tungkol sa kapayapaan. Makapagpakita ng paraan paano magkaroon ng kapayapaan. C. Key Concepts Pre-Reading: Naming pictures During Reading: Story Reading with comprehensive question. Post Reading: Journal Writing Pre-Reading: Pagbasa ng Kuwentong “ Ang Sarap Talaga” at pagsagot sa mga katanungan. During Reading: Differentiated Activity (Group Games) Post Reading: Pagsulat ng Journal Ang pagtulong ay nararapat na kusang loob sa kapwa sa anumang oras at pagkakataon. Ang pagtulong ay hindi naghihintay ng anumang kapalit. Walang pinipili ang pagtulong sa kapwa. Habang ang bata ay lumalaki ay nagkakaroon ng pakikisalamuha sa ibang tao. Ang pakikipagkapwa ay maaring makuha o mabuo sa kaibigan, kasama sa paaralan , sa magulang o tagapag-alaga, kamag-anak, guro atbp. Ang kapayapaan ay… • Maging mabait sa kapwa • Mapagkalinga sa kapwa • Mapagpatawad sa iba • Maalaga sa mga may buhay • Pantay ang pagtingin sa lahat
 • 2. Ang pagtulong ay nakabubuo ng magandang pakikipag- ugnayan sa kapwa at nakalulutas ng anumang hindi pagkakaunawaan. Simpatya, pagkakaunawaan at pagtanggap ang naidudulot ng pagtutulungan . Ang wastong na pakikipagkapwa ng isang bata ay may paggalang, pag-aalaga, pagmamahal, at suporta. Gayunpaman, hindi lahat ng pakikipagkapwa ay wasto. Mahalaga para sa mga bata na makilala at maunawaan kung ano ang isang hindi malusog na pakikipagkapwa upang magampanan ito ng naaayon. Dapat tandaan na kailangan pumili ng tamang tao kung nais ng maayos at wastong pakikipagkapwa. Ang kapayapaan ay hindi… • Nananakit ng tao at hayop • Nakikipag-away • nagdudulot ng takot • nagdudulot ng pagkabahala • nagdudulot ng masama D. References: https://www.twinkl.com .ph/resources https://www.twinkl.com .ph/ resources https://www.twinkl.com.p h/ resources E. Materials: III. TEACHING STRATEGIES COMPONENTS ACTIVITIES AND PROCEDURES Introduction and Warm- Up Pre-reading Name the picture by putting /a/ on the blank. Pre-reading Ipabasa ang “Ang Sarap Talaga” Sagutin ang sumusunod na tanong: 1. Ano ang ginagawa ni Ian pagkagising niya? 2. Ano ang ginagawa niya habang naghihintay na maluto ang almusal? 3. Paano niya tinutulungan ang kaniyang Ate? 4. Ano ang ginagawa ni Ian at ng kaniyang Tatay? Sing a song: Pagtulong sa Kapwa KNC Show My Relationship Circle Ito ay makakatulong upang matukoy ang mga tao na makakatulong sa ating buhay at makapagdulot upang maging isang mabuting tao o bata. Look at These Pictures Tignan ang larawan. Ano ang ipinapakita nito? Ano kaya ang ating pag-uusapan sa araw na ito?
 • 3. 5. Saan pumupunta si Ian matapos ang kumain ng agahan? 6. Dapat bang tularan si Ian?Bakit? Concept Exploration During Reading Introduce the story. Read the story: Reading Aloud First reading is done by the teacher. Second reading is done by the learners through choral reading. Dan and Bam QUESTIONS 1. Who has a cat? 2. What is the name of the cat? 3. What does Bam like to do? 4. Why did Bam tap Dan? 5. Did Dan like jam too? Read words, phrases and sentences with short /a/ middle vowel sound. DIFFERENTIATED ACTIVITIES GAMES Group 1: Intervention Group READ MY LIPS Prepare set of pictures and strips of paper with short /a/ middle vowel sound words . MECHANICS: During Reading DIFFERENTIATED ACTIVITIES Laro Basahin muli ang kuwento ni Ian. Tukuyin ang mga salitang ginamit dito na may dalawa at tatlong pantig. Pangkat 1: Intervention Group Oo o Hindi (YES/NO) Maghanda ng mga salitang may tatlo hanggang apat na pantig. Isulat ito sa papel o flashcard. Tutukuyin ng bata kung ang salitang babasahin ng guro ay may tatlong pantig o hindi. Maglagay ng linya sa gitna para sa oo at hindi. Pangkat 2: Enhancement Group BUUIN MO Pangkatin sa dalawa. Bigyan ng mga kataga ang mga bata na aayusin nila upang makabuo ng salita. Pangkat 3: Enrichment Group HULAAN MO Pangkatin sa dalawa. Sino-sino ang iyong matutulungan? pamilya kaibigan kapatid kapitbahay o kapwa Paano mo matutulungan ang iyong pamilya?  Sa pamamagitan ng pagkukusang paglalagay ng mga bagay na aking ginamit sa tamang lugar.  Bawasan ang paggawa ng ingay sa tahanan kapag dumarating ang aking magulang mula sa kanilang hanapbuhay.  Pagsunod sa mga gawaing bahay na inuutos ng aking mga magulang. Ano ang iyong mararamdaman sa pagtulong sa iyong pamilya? Naaalala ninyo pa ba ang araw o panahon na tinulungan mo ang iyong kaibigan? Ang pakikipagkapwa ay nagdudulot ng kasiyahan, pagpapahalaga sa sarili at sa iba, matuto ng kabutihan, at maipakita ang pagmamalasakit at pag-unawa sa kapwa.  Magbigay ng halimbawa ng pangyayari na nagpapakita ng pakikipag-kapwa at sabihin ang Magandang naidulot nito saiyo.  Ano pa ang iyong ibang magagawa upang magkaroon ng mabuting pakikipag-kapwa?  Bakit minsan nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan sa ibang tao?  Ano ang iyong mararamdaman kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng iyong pamilya o kaibigan?  Paano natin maibabalik muli ang pakikipagkaibigan sa ating kapwa? Ano ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay… • Maging mabait sa kapwa • Mapagkalinga sa kapwa • Mapagpatawad sa iba • Maalaga sa mga may buhay • Pantay ang pagtingin sa lahat Ang kapayapaan ay hindi… • Nananakit ng tao at hayop • Nakikipag-away • nagdudulot ng takot • nagdudulot ng pagkabahala • nagdudulot ng masama
 • 4. The pupils will be group into 2. The teacher will pick a word then say it without sound, the pupils will look for the picture of it and the first one to get it will have to spell it correctly for them to get a point. Group 2: Enhancement Group SHORT /a/ BINGO Individual: Prepare flashcards of words with short /a/ vowel sound. Give the pupils blank paper with grid. Have the pupils write 9 cvc short a vowel on the grid. Give a pattern to determine the winning cards. Group 3: Enrichment Group SENTENCE BUILDERS 2 Groups or more MECHANICS: Each group will be given set of words that they will arrange to form a sentence. Give 5 sets. PAIRED READING You can pair one independent reader to an instructional or struggling reader. Maghanda ng mga salitang mat tatlo o apat na pantig sa flahcard. Unahan ang bawat pangkat sa paghanap ng mga salitang tumutukoy sa ibibigay na kahulugan ng guro.
 • 5. Valuing Read the poem and answer the questions. My Pat, the Cat by Mark Fil L. Tagsip My name is Matt. I have a cat. Whose name is Pat. Pat sits on the mat, And sleeps with me on the cot. Pat and I are good friends. We love to run in the farm. In the farm he sees a rat, He runs over it, and never comes home I am now alone with no Pat to sit and sleep on the cot Comprehension Questions: Direction: Answer the following questions. 1. What is the name of Matt’s cat? 2. Where did Pat sit? 3. What did they love to do? 4. What did Pat saw on the farm? 5. What happened to Pat? Interactive Powerpoint Memory Game Match the pictures with short /a/ vowel that are the same PANGKATANG PAGBASA NG KWENTO Basahin ang kuwento. Nang Tumawa si Lolo Tasyo Jasmin Flores Alas-siyete na nang gabi ng magsimulang maghapunan ang pamilya nila Lolo Tasyo. Nakahain ang paboritong ulam ni Lolo Tasyo na tinolang manok at paboritong ulam ni lola na inihaw na bangus. Masaya rin ang kuwentuhan at may kasamang tawanan. Sa pagtawa ni Lolo Tasyo ay bigla siyang nasamid. Nagulat si lola sa nakita, at dahil si Kuya ang katabi ni lolo, pasigaw na inutusan ni lola si kuya. “Kumuha ka ng baso at lagyan mo ng tubig. Ipainom sa lolo mo at hilutin mo na rin ang kaniyang likod,” ang wika ni lola na agad namang sinunod ni kuya. Matapos mahimasmasan si lolo ay nagkatinginan ang lahat at biglang nagtawanan na naman. Isulat sa loob ng kahon ang mga salitang ginamit sa binasang kwento ayon sa hinihinging bilang ng mga pantig Hikayatin ang mga mag- aaral na magbigay ng kanilang opinyon, saloobin at pagbigay ng kanilang sariling karanasan tungkol sa sumusunod na larawan. Pag-usapan ang sumusunod na sitwasyon. 1. Nakita mo ang dalawa mong kaibigan na nag- aaway. Ano ang iyong gagawin? 2. Nakatanggap ka ng mensahe mula sa dati mong kaibigan. Ano ang iyong gagawin? Kung nakakaya natin na panatilihin ang katahimikan sa loob ng klase, ano naman ang iyong magagawa upang mapanatili ang kapayapaan at katahimikan sa loob ng inyong tahanan?
 • 6. Snake and Ladder Tumawag ng tatlong bata na maglalaro. Ang bawat manlalaro ay maglalagay ng kanilang hawak na kahon sa puwang na nagsasabing “simula”. Sila ay magpapagulong ng dice at kung saang bilang ito napunta ay babasahin nila ang salitang nakasulat sa kahon. Journal Writing Post Reading Reflect on your experiences today on reading. Today I read about ____________. The best part of my experience today is ______________. Post Reading PAGNINILAY Magkaroon ng pagninilay tungkol sa iyong karanasan sa pagbabasa ngayong araw. Ngayong araw, ang aking binasa ay tungkol sa _________________. Ang pinakagusto kong bahagi ng ginawa naming pagbasa ngayon ay ____________________. Ako’y Matulungin na Bata Bilang isang bata, paano mo maipapakita ang pagiging matulungin? Gumuhit ng kamay. Sa loob nito, gumuhit ng larawan o isulat ang mga bagay na kaya mong gawin para maipakita ang pagiging matulungin sa loob at labas ng paaralan. Mabuting Pakikipagkapwa Basahin ang diyalogo sa ibaba. Kulayan ang mga pahayag sa loob ng speech bubbles na nagpapakita ng pagkakaroon ng maayos na pakikipagkapwa. Gumawa at gumuhit ng bagong simbolo ng kapayapaan. Ipaliwanag ang ibig sabihin nito.