SlideShare a Scribd company logo
UNIT 3
1
UNIT 3
LANGUAGE CONTENTS
Vocabulary
Food and drink
Family members
Everyday activities
Writing
Translation
Reading
Special schools
Grammar
Present Simple
Possessive adjectives
Writing
Revising word order in questions with different verb forms
Progress Check 3
Consolidation 1 (revision of Vocabulary)
UNIT 3
2
UNIT 3
VOCABULARY
Food and drink
1. Match the pictures to the correct word and then complete the chart below. You can
use your bilingual dictionary to do this exercise:
Relaciona les imatges amb la paraula correcta i llavors completa el quadre de sota. Pots fer
servir el diccionari bilingüe per fer aquest exercici:
FRUIT OTHER FOOD DRINKS
pizza
UNIT 3
3
More food and drink
2. Look at the following pictures and read the English words. Then write the word in
Catalan on the line. You can also use your dictionary:
Observa els dibuixos següents i llegeix el seu nom en anglès .Llavors escriu la paraula en
català sobre la ratlla. També pots utilitzar el teu diccionari:
biscuits ________________ bread _________________
chicken ________________ coffee _________________
egg ___________________ fish ____________________
lemon _________________ meat ___________________
milk ___________________ rice ____________________
sweets ________________ yoghurt _________________
- Colour the pictures (acoloreix els dibuixos com tu vulguis)
UNIT 3
4
Family members
3. a) Read the following text in which Sally Daley tells us about her family. Then fill in
the table with the words related to “family members” which appear in the text:
Llegeix el text següent on la Sally Daley ens explica com és la seva familia i després omple la
taula amb paraules relacionades amb la familia que apareixen en el text:
My name is Sally Daley. I’m 13 years old and I’m from Liverpool, in England.
My parents’ names are Pam and Mike. My father has got a shop and my
mother is a teacher. I’ve got one brother, Paul. He is 14 years old.
My aunt Meg is my dad’s sister. She’s married to Tom, my uncle. They’ve got a
son: my cousin Billy. This is my family here in Liverpool.
I’ve got grandparents in Ireland, my mother is Irish. They are my grandfather
Joe and my grandmother Anne.
3. b)
3. c) Read the text again and complete Sally’s family tree:
Torna a llegir el text I omple l’arbre genealògic de la familia de la Sally:
Sally’s family
....................... + ...................... (grandparents)
......................... + ............................ Mike + ..........................
.............................. ................... and ...................
UNIT 3
5
Everyday activities
4. Read and learn the following list of words. Then write the English word for the
activities in every picture:
Llegeix la llista de paraules següents i aprèn-les. Després escriu les activitats en anglès, al
costat (dret i esquerre) de cada imatge:
play sport
UNIT 3
6
What time do you …? / A quina hora tu…?
5. Complete the following sentences with the times you do the different daily activities.
Use the verbs from the previous page:
Completa les frases següents que indiquen l’horari de les activitats diàries que fas . Utilitza els
verbs de la pàgina anterior:
In the morning (pel matí)
- At 8 o’clock I ……………………………………………………………………………………
- At 9 o'clock I ……………………………………………………………………………………
- At 1 o'clock I ……………………………………………………………………………………
At midday (al migdia)
- At 2 o’clock I ……………………………………………………………………………………
In the afternoon (per la tarda)
- At 5 or 6 o’clock I ………………………………………………………………………………
- At 7 o’clock I ……………………………………………………………………………………
- At 9 o’clock I ……………………………………………………………………………………
- At 11 o’clock I ………………………………………………………………………………….
Reading :Read the following statement about Britain. What can you understand?
6. Now complete the following sentences. This is the translation of the text:
Ara completa les frases següents. Això és la traducció del text anterior:
“És ..................................... que a les .............................................. de la Gran
Bretanya comencin a les ................................ i acabin a les ................................
A la ................................... fem servir am per les hores del ..................................,
abans de les ................................... del ................................, i pm per les hores
de la .................................... i ......................................, abans de les ...................
de la ........................................”
UNIT 3
7
READING
These students all go to school, but they go to schools that are special.
7. After reading the texts answer the following comprehension questions:
Després de llegir els textos contesta les següents preguntes de comprensió:
1. What are the special subjects at Anne’s school? …………………………………………
2. How old is Anne?…………………………………………………………………………….
3. Who is good at the violin? ………………………………………………………………….
4. Is Danny's school a normal school? …………………………………………….…………
5. Where is Danny on Saturday morning? …………………………………………………..
UNIT 3
8
8. Complete the sentences with verbs taken from the previous texts. Look carefully at
the 3rd
person singular (it’s a bit different). This is the Present Simple tense.
Completa les frases amb verbs extrets dels textos anteriors. Fixa’t amb la 3ª persona del
singular que és una mica diferent. Aquest verb s’anomena Present Simple.
I …………………………….. at a theatre school
You play tennis
He …………………………. football at “The Academy”
Mary (she) …………………………. the violin
We ………………………. PE and we …………………… sport
You have special classes
They ………………………..geography, history, maths and science
Now copy the affirmative and negative forms of this verb from the Grammar section of
your Student’s book.
Ara mira l’apartat de gramàtica del teu llibre i copia les formes del Present Simple en afirmatiu i en
negatiu.
PRESENT SIMPLE
Affirmative Negative
I ……………………………………….. I do not (don’t) ……………………….
You ……………………………………. You ……………………………………
He………………………………………. He ……………………………………..
She …………………………………….. She ……………………………………
It ………………………………………… It ……………………………………….
We ……………………………………… We……………………………………..
You……………………………………… You…………………………………….
They……………………………………. They…………………………………...
- Fem servir el Present Simple per parlar dels nostres hàbits , rutines i per donar
informació personal : They play football at school
- La majoria de vegades aquest verb va acompanyat d’una expressió temporal
que indica la freqüència amb què fem alguna cosa: Vegetarians never eat meat
Els vegetarians mai mengen carn
Spelling: third person singular (-s, -es, -ies, -oes)
- En la tercera persona del singular del present simple (afirmatiu), afegim –s al verb en
infinitiu : she plays , he drinks, it walks
- Quan el verb acaba en consonant + y, canviem la y per una i i hi afegim es :
I study she studies
- Quan els verb acaba en ch, ss, sh, x o bé o, hi afegim –es :
I watch she watches / I kiss she kisses / I go he goes
UNIT 3
9
Exercises on the Present Simple affirmative and negative
9. Choose the correct alternative in each sentence :
Tria l’opció correcta a cada frase:
a. They play / plays basketball in PE class
b. She go / goes to tennis lessons
c. We have / has French on Tuesday
d. Tom do / does his homework in the evenings
e. My sister gets / get up at seven o’clock
f. Rita play /plays the guitar
g. We like / likes sport
h. I study / studies languages
10. Complete the sentences with don’t or doesn’t:
Completa les frases amb les formes negatives don’t o doesn’t:
a. We ..........................study German
b. He ............................ do his homework on Sunday
c. My friend ……………………….. have lunch at school
d. We …………………………play the piano
e. Your parents …………………………. go to school
f. You ……………………….. watch TV on Monday
g. Tina ……………………….. like hamburgers
11. Complete these sentences with the correct form of the verbs in brackets (there are
affirmative and negative verbs):
Completa aquestes frases amb la forma correcta dels verbs en parèntesi (n’hi ha d’afirmatius i
de negatius):
1. I …………………………(walk) to school every day
2. Robert ………………………(watch) TV in the evening
3. We ……………………. (not speak) Japanese
4. They ……………………….(play) computer games
5. She ……………………(not get) up at 6 o’clock
6. Rachel ……………………..(clean) the flat in the morning
7. My friends …………………….(do) karate
8. I ………………………..(not have) lunch at school
9. You ……………………..(go) to bed at 11 o’clock
10. My teacher ……………………….(not write) on the blackboard
UNIT 3
10
Complete the following verb in the interrogative form and write “short answers”. You’ll
find this in the Grammar section of your book.
Completa les formes interrogatives I “respostes curtes” que trobaràs a l’apartat de gramatica del
teu llibre.
PRESENT SIMPLE
Questions and short answers
Do I ………………………………? Yes, I do / No, I don’t
…………………………………….. ……………………………
…………………………………….. ……………………………
…………………………………….. ……………………………
…………………………………….. ……………………………
…………………………………….. ……………………………
…………………………………….. ……………………………
…………………………………….. ……………………………
En totes les preguntes hem d’escriure el verb auxiliar Do / does a davant del subjecte.
Per respondre de forma curta fem servir aquest auxiliar (do /does) i no el verb lèxic.
Exercises on the Present Simple interrogative
12. a ) Complete the questions with Do or Does :
Completa les preguntes amb els auxiliars de present simple Do o Does:
a. ____________ school start at 10 am?
b. ____________ you study Japanese?
c. ____________ your mother work?
d. ____________ John go to the cinema on Friday?
e. ____________ Bill and Ben play football?
f. ____________ you like basketball?
b) Now answer the previous questions with short answers:
Ara contesta les preguntes anteriors de forma curta:
a. No, it doesn’t .
b. No, I …………………………..
c. Yes, she ………………………
d. Yes, he ……………………….
e. No, they……………………….
f. Yes, we………………………..
UNIT 3
11
13. Put the words in the correct order. Then write short answers according to the given
alternatives:
Ordena les paraules per fer preguntes i després contesta de forma curta segons t’indiqui el
començament de la resposta :
1. Does / play computer games? / your father
…………………………………………………………………..? No, ………………………….
2. you / Do / exercise?
…………………………………………… ……………………? Yes, ………………………...
3. listen to music? / Does / your mother
…………………………………………………………………..? Yes, ………………………...
4. Do / sleep / in class? / you
………………………………………………………………..…? No, ………………………...
5. Does / on foot / your teacher / go to school?
………………………………………………………………..…? No, ………………………...
6. eat vegetables? / you / Do
………………………………………………………………..…? Yes, ……………………….
7. your friends / practise / Do / a lot of sport?
………………………………………………………………..…? No, ………………………...
8. the students / eat / in the school ? / Do
……………………………………………………………….. . .? Yes, ………………………..
WRITING
Revising word order in questions with different verb forms
UNIT 3
12
14. Look at the word order in the following sentences. Write a full stop (.) or a question
mark (?) at the end of each one:
Mira l’ordre de les paraules de les frases següents. Al final de cadascuna escriu un punt si és
una frase enunciativa o un signe d’interrogació si és una pregunta.
1. Are the boys American
2. Do they go swimming on Saturday
3. My friends and I don’t like discos
4. Is your mother good at Maths
5. You have got a big dictionary
6. Does he like PE
7. Has she got a car
15. Look at the letter from Janice. Copy the questions she asks in her letter in the
blanks below and answer them according to your own information.
Mira la carta de la Janice. Copia les preguntes que fa als espais de sota i després contesta
aquestes preguntes amb informació teva.
1. ____________________________________________________________?
.............................................................................................................................
2. ____________________________________________________________?
.............................................................................................................................
UNIT 3
13
POSSESSIVE ADJECTIVES
Study the two lists:
SUBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES
I my
you your
he his
she her
it its
we our
you your
they their
- Els adjectius possessius són invariables, només tenen una forma. No diferencien el
masculí del femení ni el singular del plural. Per això només caldrà tenir en compte qui
és el posseïdor per a saber l’adjectiu que utilitzarem. Fixa’t en el següent exemple:
English : my book Català: el meu llibre
my mother la meva mare
my friends els meus amics
my sisters les meves germanes
EXERCISE
16. a) Complete the sentences with my, your, his, her, its, our or their :
a. I’ve got a new friend. ………………… friend’s name is Julie.
b. They’ve got an old house. ………………….. house is in the city.
c. Sally has got a bike. ………………. bike is green.
d. The dog has got a ball. ………………………. ball is red.
e. We have got a flat. …………………. flat is big.
f. Dan has got a CD player. …………………….. CD player is Japanese.
g. Lisa and Pat have got a big family. …………………family is in England.
h. You have got a teacher. …………………… teacher is from Edinburgh.
b) Finish these sentences with information about yourself:
Acaba aquestes frases amb informació teva:
My Maths teacher is …………………………………………………………..
Our school is …………………………………………………………………..
My friends are from…………..………………………….. Their names are:
……………………………………………………………………………………
UNIT 3
14
PROGRESS CHECK 3
UNIT 3
15
Possessive adjectives
4 Choose the correct alternative in each sentence:
a. I / My name is Edward.
b. Bob has got a sister. She / Her is a student
c. What’s the problem with your/ you cat?
d. I’ve got two cats. They / Their are black.
e. We love films. We / Our favourite film is Jaws
f. I’ve got a brother. He / His name is Mark.
g. The classroom and it / its tables are big.
UNIT 3
16
CONSOLIDATION OF VOCABULARY
- What are the words? They begin with the letter of the circle. Write them in the lists:
A = American H = ...................... P = .......................
B = …………....... I = ……………….. Q = ……………….
C = .................... J = ………………. S = ……………….
D = .................... L = ………………. T = .......................
E = …………….. M = ...................... U = .......................
F = …………….. N = ...................... W = ......................
G = …………….. O = ...................... Y = .......................

More Related Content

What's hot

Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
MAICA CIMA
 
Test 3 practice 7
Test 3 practice 7Test 3 practice 7
Test 3 practice 7
cristian fontanez
 
Repaso 3 eso burlington books
Repaso 3 eso  burlington booksRepaso 3 eso  burlington books
Repaso 3 eso burlington books
Muriel Rivière
 
Extra practice 3
Extra practice 3Extra practice 3
Extra practice 3
Carmen Maria Armario Hita
 
Grammar2 adjectives andadverbs-2629
Grammar2 adjectives andadverbs-2629Grammar2 adjectives andadverbs-2629
Grammar2 adjectives andadverbs-2629
Alfredo Lagunas Delgado
 
Bai tap tang cuong Tieng ANh Lop 9
Bai tap tang cuong Tieng ANh Lop 9Bai tap tang cuong Tieng ANh Lop 9
Bai tap tang cuong Tieng ANh Lop 9
thanhhuongntl
 
Bộ đề ôn thi hkii tiếng anh lớp 73
Bộ đề ôn thi hkii tiếng anh lớp 73Bộ đề ôn thi hkii tiếng anh lớp 73
Bộ đề ôn thi hkii tiếng anh lớp 73
Học Tập Long An
 
Exam practice 7mo
Exam practice 7moExam practice 7mo
Exam practice 7mo
cristian fontanez
 
Các đề kiểm tra hkii tiếng anh lớp 7
Các đề kiểm tra hkii tiếng anh lớp 7Các đề kiểm tra hkii tiếng anh lớp 7
Các đề kiểm tra hkii tiếng anh lớp 7
Học Tập Long An
 
Thi lại tiếng anh lớp 6 (2011 2012)
Thi lại tiếng anh lớp 6 (2011  2012)Thi lại tiếng anh lớp 6 (2011  2012)
Thi lại tiếng anh lớp 6 (2011 2012)
Học Tập Long An
 
Le1 aio vg_ex5
Le1 aio vg_ex5Le1 aio vg_ex5
Le1 aio vg_ex5
almasymejo
 
Le1 aio vg_mp8
Le1 aio vg_mp8Le1 aio vg_mp8
Le1 aio vg_mp8
almasymejo
 
Le1 aio vg_ex2
Le1 aio vg_ex2Le1 aio vg_ex2
Le1 aio vg_ex2
almasymejo
 
Test unidad 4 new english in use 4 eso
Test unidad 4 new english in use 4 esoTest unidad 4 new english in use 4 eso
Test unidad 4 new english in use 4 eso
Bibiana Bertoa
 
Vp1 ai o-v&g-mp5
Vp1 ai o-v&g-mp5Vp1 ai o-v&g-mp5
Vp1 ai o-v&g-mp5
almasymejo
 
Le1 aio vg_ex7
Le1 aio vg_ex7Le1 aio vg_ex7
Le1 aio vg_ex7
almasymejo
 
De thi hsg mon tieng anh 6 de 1
De thi hsg mon tieng anh 6 de 1De thi hsg mon tieng anh 6 de 1
De thi hsg mon tieng anh 6 de 1
Vui Lên Bạn Nhé
 
Le1 aio vg_ex4
Le1 aio vg_ex4Le1 aio vg_ex4
Le1 aio vg_ex4
almasymejo
 
Thi hki tiếng anh lớp 6 (with key)4
Thi hki tiếng anh lớp 6 (with key)4Thi hki tiếng anh lớp 6 (with key)4
Thi hki tiếng anh lớp 6 (with key)4
Học Tập Long An
 
De thi hsg mon tieng anh 6 de 8
De thi hsg mon tieng anh 6 de 8De thi hsg mon tieng anh 6 de 8
De thi hsg mon tieng anh 6 de 8
Vui Lên Bạn Nhé
 

What's hot (20)

Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
 
Test 3 practice 7
Test 3 practice 7Test 3 practice 7
Test 3 practice 7
 
Repaso 3 eso burlington books
Repaso 3 eso  burlington booksRepaso 3 eso  burlington books
Repaso 3 eso burlington books
 
Extra practice 3
Extra practice 3Extra practice 3
Extra practice 3
 
Grammar2 adjectives andadverbs-2629
Grammar2 adjectives andadverbs-2629Grammar2 adjectives andadverbs-2629
Grammar2 adjectives andadverbs-2629
 
Bai tap tang cuong Tieng ANh Lop 9
Bai tap tang cuong Tieng ANh Lop 9Bai tap tang cuong Tieng ANh Lop 9
Bai tap tang cuong Tieng ANh Lop 9
 
Bộ đề ôn thi hkii tiếng anh lớp 73
Bộ đề ôn thi hkii tiếng anh lớp 73Bộ đề ôn thi hkii tiếng anh lớp 73
Bộ đề ôn thi hkii tiếng anh lớp 73
 
Exam practice 7mo
Exam practice 7moExam practice 7mo
Exam practice 7mo
 
Các đề kiểm tra hkii tiếng anh lớp 7
Các đề kiểm tra hkii tiếng anh lớp 7Các đề kiểm tra hkii tiếng anh lớp 7
Các đề kiểm tra hkii tiếng anh lớp 7
 
Thi lại tiếng anh lớp 6 (2011 2012)
Thi lại tiếng anh lớp 6 (2011  2012)Thi lại tiếng anh lớp 6 (2011  2012)
Thi lại tiếng anh lớp 6 (2011 2012)
 
Le1 aio vg_ex5
Le1 aio vg_ex5Le1 aio vg_ex5
Le1 aio vg_ex5
 
Le1 aio vg_mp8
Le1 aio vg_mp8Le1 aio vg_mp8
Le1 aio vg_mp8
 
Le1 aio vg_ex2
Le1 aio vg_ex2Le1 aio vg_ex2
Le1 aio vg_ex2
 
Test unidad 4 new english in use 4 eso
Test unidad 4 new english in use 4 esoTest unidad 4 new english in use 4 eso
Test unidad 4 new english in use 4 eso
 
Vp1 ai o-v&g-mp5
Vp1 ai o-v&g-mp5Vp1 ai o-v&g-mp5
Vp1 ai o-v&g-mp5
 
Le1 aio vg_ex7
Le1 aio vg_ex7Le1 aio vg_ex7
Le1 aio vg_ex7
 
De thi hsg mon tieng anh 6 de 1
De thi hsg mon tieng anh 6 de 1De thi hsg mon tieng anh 6 de 1
De thi hsg mon tieng anh 6 de 1
 
Le1 aio vg_ex4
Le1 aio vg_ex4Le1 aio vg_ex4
Le1 aio vg_ex4
 
Thi hki tiếng anh lớp 6 (with key)4
Thi hki tiếng anh lớp 6 (with key)4Thi hki tiếng anh lớp 6 (with key)4
Thi hki tiếng anh lớp 6 (with key)4
 
De thi hsg mon tieng anh 6 de 8
De thi hsg mon tieng anh 6 de 8De thi hsg mon tieng anh 6 de 8
De thi hsg mon tieng anh 6 de 8
 

Similar to Unit 3. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.

Cuadernillo para recuperar ingles 3
Cuadernillo para recuperar ingles 3Cuadernillo para recuperar ingles 3
Cuadernillo para recuperar ingles 3
Rocio Ruiz Marchena
 
Grammarpractice4ºu1
Grammarpractice4ºu1Grammarpractice4ºu1
Grammarpractice4ºu1
Loli Rincón Barrajón
 
295408081 repaso-1-eso-burlington-books-pdf
295408081 repaso-1-eso-burlington-books-pdf295408081 repaso-1-eso-burlington-books-pdf
295408081 repaso-1-eso-burlington-books-pdf
Tonio Murillo
 
Ingles eso 3
Ingles eso 3Ingles eso 3
Ingles eso 3
Natacha Michel
 
Tense review 1 (trends).pdf
Tense review 1 (trends).pdfTense review 1 (trends).pdf
Tense review 1 (trends).pdf
AcademiaEspinosaLang
 
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
Nguyen Van Tai
 
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
Nguyen Van Tai
 
ENGLISH ACTIVITIES FOR 3° GRADE -Primary level
ENGLISH ACTIVITIES FOR 3° GRADE -Primary levelENGLISH ACTIVITIES FOR 3° GRADE -Primary level
ENGLISH ACTIVITIES FOR 3° GRADE -Primary level
Milagros Peñalva Barionuevo
 
worksheets-grammar.pdf
worksheets-grammar.pdfworksheets-grammar.pdf
worksheets-grammar.pdf
EmaHerbil1
 
Worksheets grammar English
Worksheets grammar EnglishWorksheets grammar English
Worksheets grammar English
Mireia Pujol Salvador
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Worksheets
WorksheetsWorksheets
Worksheets
K MOLINE
 
Worksheets grammar
Worksheets grammarWorksheets grammar
Worksheets grammar
AWEY MULYANA
 
Grammarpractice4ºu1
Grammarpractice4ºu1Grammarpractice4ºu1
Grammarpractice4ºu1
Loli Rincón Barrajón
 
Ingles eso 1
Ingles eso 1Ingles eso 1
Ingles eso 1
Natacha Michel
 
Elementary Grade English
Elementary Grade EnglishElementary Grade English
Elementary Grade English
5h1n35
 
Unit1grammarpractice4ºeso
Unit1grammarpractice4ºesoUnit1grammarpractice4ºeso
Unit1grammarpractice4ºeso
Loli Rincón Barrajón
 
Plan refuerzo-inglés-1º-eso
Plan refuerzo-inglés-1º-esoPlan refuerzo-inglés-1º-eso
Plan refuerzo-inglés-1º-eso
Sil San
 
1º eso evaluación inglés
1º eso evaluación inglés1º eso evaluación inglés
1º eso evaluación inglés
MInerva1978
 
Presente simple vs presente continuo progresiamente
Presente simple vs presente continuo progresiamentePresente simple vs presente continuo progresiamente
Presente simple vs presente continuo progresiamente
PILAR GALOCHA HERNANDEZ
 

Similar to Unit 3. ANGLÈS. ALUMNAT NEE. (20)

Cuadernillo para recuperar ingles 3
Cuadernillo para recuperar ingles 3Cuadernillo para recuperar ingles 3
Cuadernillo para recuperar ingles 3
 
Grammarpractice4ºu1
Grammarpractice4ºu1Grammarpractice4ºu1
Grammarpractice4ºu1
 
295408081 repaso-1-eso-burlington-books-pdf
295408081 repaso-1-eso-burlington-books-pdf295408081 repaso-1-eso-burlington-books-pdf
295408081 repaso-1-eso-burlington-books-pdf
 
Ingles eso 3
Ingles eso 3Ingles eso 3
Ingles eso 3
 
Tense review 1 (trends).pdf
Tense review 1 (trends).pdfTense review 1 (trends).pdf
Tense review 1 (trends).pdf
 
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
 
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 5 (with k ey)
 
ENGLISH ACTIVITIES FOR 3° GRADE -Primary level
ENGLISH ACTIVITIES FOR 3° GRADE -Primary levelENGLISH ACTIVITIES FOR 3° GRADE -Primary level
ENGLISH ACTIVITIES FOR 3° GRADE -Primary level
 
worksheets-grammar.pdf
worksheets-grammar.pdfworksheets-grammar.pdf
worksheets-grammar.pdf
 
Worksheets grammar English
Worksheets grammar EnglishWorksheets grammar English
Worksheets grammar English
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS NATIONAL EDITION - LỚP 4 (CÓ FIL...
 
Worksheets
WorksheetsWorksheets
Worksheets
 
Worksheets grammar
Worksheets grammarWorksheets grammar
Worksheets grammar
 
Grammarpractice4ºu1
Grammarpractice4ºu1Grammarpractice4ºu1
Grammarpractice4ºu1
 
Ingles eso 1
Ingles eso 1Ingles eso 1
Ingles eso 1
 
Elementary Grade English
Elementary Grade EnglishElementary Grade English
Elementary Grade English
 
Unit1grammarpractice4ºeso
Unit1grammarpractice4ºesoUnit1grammarpractice4ºeso
Unit1grammarpractice4ºeso
 
Plan refuerzo-inglés-1º-eso
Plan refuerzo-inglés-1º-esoPlan refuerzo-inglés-1º-eso
Plan refuerzo-inglés-1º-eso
 
1º eso evaluación inglés
1º eso evaluación inglés1º eso evaluación inglés
1º eso evaluación inglés
 
Presente simple vs presente continuo progresiamente
Presente simple vs presente continuo progresiamentePresente simple vs presente continuo progresiamente
Presente simple vs presente continuo progresiamente
 

More from MAICA CIMA

Comencem
ComencemComencem
Comencem
MAICA CIMA
 
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
MAICA CIMA
 
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
MAICA CIMA
 
Fichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura IIFichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura II
MAICA CIMA
 
Fichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura IFichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura I
MAICA CIMA
 
Palabras lectoescritura
Palabras lectoescrituraPalabras lectoescritura
Palabras lectoescritura
MAICA CIMA
 
Fichas de lectura
Fichas de lecturaFichas de lectura
Fichas de lectura
MAICA CIMA
 
Abecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramasAbecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramas
MAICA CIMA
 
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULASABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
MAICA CIMA
 
Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1
MAICA CIMA
 
Material lectoescritura IV
Material lectoescritura IVMaterial lectoescritura IV
Material lectoescritura IV
MAICA CIMA
 
Material lectoescritura III
Material lectoescritura IIIMaterial lectoescritura III
Material lectoescritura III
MAICA CIMA
 
Material lectoescritura II
Material lectoescritura IIMaterial lectoescritura II
Material lectoescritura II
MAICA CIMA
 
Material de lectoescritura I
Material de lectoescritura IMaterial de lectoescritura I
Material de lectoescritura I
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: TLECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: T
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y SLECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y S
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: LLECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: L
MAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y PLECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y P
MAICA CIMA
 
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALESLECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
MAICA CIMA
 
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTEANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
MAICA CIMA
 

More from MAICA CIMA (20)

Comencem
ComencemComencem
Comencem
 
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
 
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
 
Fichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura IIFichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura II
 
Fichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura IFichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura I
 
Palabras lectoescritura
Palabras lectoescrituraPalabras lectoescritura
Palabras lectoescritura
 
Fichas de lectura
Fichas de lecturaFichas de lectura
Fichas de lectura
 
Abecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramasAbecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramas
 
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULASABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
 
Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1
 
Material lectoescritura IV
Material lectoescritura IVMaterial lectoescritura IV
Material lectoescritura IV
 
Material lectoescritura III
Material lectoescritura IIIMaterial lectoescritura III
Material lectoescritura III
 
Material lectoescritura II
Material lectoescritura IIMaterial lectoescritura II
Material lectoescritura II
 
Material de lectoescritura I
Material de lectoescritura IMaterial de lectoescritura I
Material de lectoescritura I
 
LECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: TLECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: T
 
LECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y SLECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y S
 
LECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: LLECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: L
 
LECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y PLECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y P
 
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALESLECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
 
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTEANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
 

Recently uploaded

CACJapan - GROUP Presentation 1- Wk 4.pdf
CACJapan - GROUP Presentation 1- Wk 4.pdfCACJapan - GROUP Presentation 1- Wk 4.pdf
CACJapan - GROUP Presentation 1- Wk 4.pdf
camakaiclarkmusic
 
DRUGS AND ITS classification slide share
DRUGS AND ITS classification slide shareDRUGS AND ITS classification slide share
DRUGS AND ITS classification slide share
taiba qazi
 
How to Add Chatter in the odoo 17 ERP Module
How to Add Chatter in the odoo 17 ERP ModuleHow to Add Chatter in the odoo 17 ERP Module
How to Add Chatter in the odoo 17 ERP Module
Celine George
 
The basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptxThe basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptx
heathfieldcps1
 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdfবাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
eBook.com.bd (প্রয়োজনীয় বাংলা বই)
 
Assignment_4_ArianaBusciglio Marvel(1).docx
Assignment_4_ArianaBusciglio Marvel(1).docxAssignment_4_ArianaBusciglio Marvel(1).docx
Assignment_4_ArianaBusciglio Marvel(1).docx
ArianaBusciglio
 
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docxMain Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
adhitya5119
 
A Strategic Approach: GenAI in Education
A Strategic Approach: GenAI in EducationA Strategic Approach: GenAI in Education
A Strategic Approach: GenAI in Education
Peter Windle
 
Natural birth techniques - Mrs.Akanksha Trivedi Rama University
Natural birth techniques - Mrs.Akanksha Trivedi Rama UniversityNatural birth techniques - Mrs.Akanksha Trivedi Rama University
Natural birth techniques - Mrs.Akanksha Trivedi Rama University
Akanksha trivedi rama nursing college kanpur.
 
PIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
PIMS Job Advertisement 2024.pdf IslamabadPIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
PIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
AyyanKhan40
 
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdfA Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
Jean Carlos Nunes Paixão
 
What is the purpose of studying mathematics.pptx
What is the purpose of studying mathematics.pptxWhat is the purpose of studying mathematics.pptx
What is the purpose of studying mathematics.pptx
christianmathematics
 
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptxChapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
Mohd Adib Abd Muin, Senior Lecturer at Universiti Utara Malaysia
 
The basics of sentences session 5pptx.pptx
The basics of sentences session 5pptx.pptxThe basics of sentences session 5pptx.pptx
The basics of sentences session 5pptx.pptx
heathfieldcps1
 
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
Dr. Vinod Kumar Kanvaria
 
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRMHow to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
Celine George
 
Lapbook sobre os Regimes Totalitários.pdf
Lapbook sobre os Regimes Totalitários.pdfLapbook sobre os Regimes Totalitários.pdf
Lapbook sobre os Regimes Totalitários.pdf
Jean Carlos Nunes Paixão
 
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold MethodHow to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
Celine George
 
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments UnitDigital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
chanes7
 
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHatAzure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
Scholarhat
 

Recently uploaded (20)

CACJapan - GROUP Presentation 1- Wk 4.pdf
CACJapan - GROUP Presentation 1- Wk 4.pdfCACJapan - GROUP Presentation 1- Wk 4.pdf
CACJapan - GROUP Presentation 1- Wk 4.pdf
 
DRUGS AND ITS classification slide share
DRUGS AND ITS classification slide shareDRUGS AND ITS classification slide share
DRUGS AND ITS classification slide share
 
How to Add Chatter in the odoo 17 ERP Module
How to Add Chatter in the odoo 17 ERP ModuleHow to Add Chatter in the odoo 17 ERP Module
How to Add Chatter in the odoo 17 ERP Module
 
The basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptxThe basics of sentences session 6pptx.pptx
The basics of sentences session 6pptx.pptx
 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdfবাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (Economic Review) ২০২৪ UJS App.pdf
 
Assignment_4_ArianaBusciglio Marvel(1).docx
Assignment_4_ArianaBusciglio Marvel(1).docxAssignment_4_ArianaBusciglio Marvel(1).docx
Assignment_4_ArianaBusciglio Marvel(1).docx
 
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docxMain Java[All of the Base Concepts}.docx
Main Java[All of the Base Concepts}.docx
 
A Strategic Approach: GenAI in Education
A Strategic Approach: GenAI in EducationA Strategic Approach: GenAI in Education
A Strategic Approach: GenAI in Education
 
Natural birth techniques - Mrs.Akanksha Trivedi Rama University
Natural birth techniques - Mrs.Akanksha Trivedi Rama UniversityNatural birth techniques - Mrs.Akanksha Trivedi Rama University
Natural birth techniques - Mrs.Akanksha Trivedi Rama University
 
PIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
PIMS Job Advertisement 2024.pdf IslamabadPIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
PIMS Job Advertisement 2024.pdf Islamabad
 
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdfA Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
A Independência da América Espanhola LAPBOOK.pdf
 
What is the purpose of studying mathematics.pptx
What is the purpose of studying mathematics.pptxWhat is the purpose of studying mathematics.pptx
What is the purpose of studying mathematics.pptx
 
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptxChapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
Chapter 4 - Islamic Financial Institutions in Malaysia.pptx
 
The basics of sentences session 5pptx.pptx
The basics of sentences session 5pptx.pptxThe basics of sentences session 5pptx.pptx
The basics of sentences session 5pptx.pptx
 
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
Exploiting Artificial Intelligence for Empowering Researchers and Faculty, In...
 
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRMHow to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
How to Manage Your Lost Opportunities in Odoo 17 CRM
 
Lapbook sobre os Regimes Totalitários.pdf
Lapbook sobre os Regimes Totalitários.pdfLapbook sobre os Regimes Totalitários.pdf
Lapbook sobre os Regimes Totalitários.pdf
 
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold MethodHow to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
How to Build a Module in Odoo 17 Using the Scaffold Method
 
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments UnitDigital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
Digital Artifact 1 - 10VCD Environments Unit
 
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHatAzure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
Azure Interview Questions and Answers PDF By ScholarHat
 

Unit 3. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.

 • 1. UNIT 3 1 UNIT 3 LANGUAGE CONTENTS Vocabulary Food and drink Family members Everyday activities Writing Translation Reading Special schools Grammar Present Simple Possessive adjectives Writing Revising word order in questions with different verb forms Progress Check 3 Consolidation 1 (revision of Vocabulary)
 • 2. UNIT 3 2 UNIT 3 VOCABULARY Food and drink 1. Match the pictures to the correct word and then complete the chart below. You can use your bilingual dictionary to do this exercise: Relaciona les imatges amb la paraula correcta i llavors completa el quadre de sota. Pots fer servir el diccionari bilingüe per fer aquest exercici: FRUIT OTHER FOOD DRINKS pizza
 • 3. UNIT 3 3 More food and drink 2. Look at the following pictures and read the English words. Then write the word in Catalan on the line. You can also use your dictionary: Observa els dibuixos següents i llegeix el seu nom en anglès .Llavors escriu la paraula en català sobre la ratlla. També pots utilitzar el teu diccionari: biscuits ________________ bread _________________ chicken ________________ coffee _________________ egg ___________________ fish ____________________ lemon _________________ meat ___________________ milk ___________________ rice ____________________ sweets ________________ yoghurt _________________ - Colour the pictures (acoloreix els dibuixos com tu vulguis)
 • 4. UNIT 3 4 Family members 3. a) Read the following text in which Sally Daley tells us about her family. Then fill in the table with the words related to “family members” which appear in the text: Llegeix el text següent on la Sally Daley ens explica com és la seva familia i després omple la taula amb paraules relacionades amb la familia que apareixen en el text: My name is Sally Daley. I’m 13 years old and I’m from Liverpool, in England. My parents’ names are Pam and Mike. My father has got a shop and my mother is a teacher. I’ve got one brother, Paul. He is 14 years old. My aunt Meg is my dad’s sister. She’s married to Tom, my uncle. They’ve got a son: my cousin Billy. This is my family here in Liverpool. I’ve got grandparents in Ireland, my mother is Irish. They are my grandfather Joe and my grandmother Anne. 3. b) 3. c) Read the text again and complete Sally’s family tree: Torna a llegir el text I omple l’arbre genealògic de la familia de la Sally: Sally’s family ....................... + ...................... (grandparents) ......................... + ............................ Mike + .......................... .............................. ................... and ...................
 • 5. UNIT 3 5 Everyday activities 4. Read and learn the following list of words. Then write the English word for the activities in every picture: Llegeix la llista de paraules següents i aprèn-les. Després escriu les activitats en anglès, al costat (dret i esquerre) de cada imatge: play sport
 • 6. UNIT 3 6 What time do you …? / A quina hora tu…? 5. Complete the following sentences with the times you do the different daily activities. Use the verbs from the previous page: Completa les frases següents que indiquen l’horari de les activitats diàries que fas . Utilitza els verbs de la pàgina anterior: In the morning (pel matí) - At 8 o’clock I …………………………………………………………………………………… - At 9 o'clock I …………………………………………………………………………………… - At 1 o'clock I …………………………………………………………………………………… At midday (al migdia) - At 2 o’clock I …………………………………………………………………………………… In the afternoon (per la tarda) - At 5 or 6 o’clock I ……………………………………………………………………………… - At 7 o’clock I …………………………………………………………………………………… - At 9 o’clock I …………………………………………………………………………………… - At 11 o’clock I …………………………………………………………………………………. Reading :Read the following statement about Britain. What can you understand? 6. Now complete the following sentences. This is the translation of the text: Ara completa les frases següents. Això és la traducció del text anterior: “És ..................................... que a les .............................................. de la Gran Bretanya comencin a les ................................ i acabin a les ................................ A la ................................... fem servir am per les hores del .................................., abans de les ................................... del ................................, i pm per les hores de la .................................... i ......................................, abans de les ................... de la ........................................”
 • 7. UNIT 3 7 READING These students all go to school, but they go to schools that are special. 7. After reading the texts answer the following comprehension questions: Després de llegir els textos contesta les següents preguntes de comprensió: 1. What are the special subjects at Anne’s school? ………………………………………… 2. How old is Anne?……………………………………………………………………………. 3. Who is good at the violin? …………………………………………………………………. 4. Is Danny's school a normal school? …………………………………………….………… 5. Where is Danny on Saturday morning? …………………………………………………..
 • 8. UNIT 3 8 8. Complete the sentences with verbs taken from the previous texts. Look carefully at the 3rd person singular (it’s a bit different). This is the Present Simple tense. Completa les frases amb verbs extrets dels textos anteriors. Fixa’t amb la 3ª persona del singular que és una mica diferent. Aquest verb s’anomena Present Simple. I …………………………….. at a theatre school You play tennis He …………………………. football at “The Academy” Mary (she) …………………………. the violin We ………………………. PE and we …………………… sport You have special classes They ………………………..geography, history, maths and science Now copy the affirmative and negative forms of this verb from the Grammar section of your Student’s book. Ara mira l’apartat de gramàtica del teu llibre i copia les formes del Present Simple en afirmatiu i en negatiu. PRESENT SIMPLE Affirmative Negative I ……………………………………….. I do not (don’t) ………………………. You ……………………………………. You …………………………………… He………………………………………. He …………………………………….. She …………………………………….. She …………………………………… It ………………………………………… It ………………………………………. We ……………………………………… We…………………………………….. You……………………………………… You……………………………………. They……………………………………. They…………………………………... - Fem servir el Present Simple per parlar dels nostres hàbits , rutines i per donar informació personal : They play football at school - La majoria de vegades aquest verb va acompanyat d’una expressió temporal que indica la freqüència amb què fem alguna cosa: Vegetarians never eat meat Els vegetarians mai mengen carn Spelling: third person singular (-s, -es, -ies, -oes) - En la tercera persona del singular del present simple (afirmatiu), afegim –s al verb en infinitiu : she plays , he drinks, it walks - Quan el verb acaba en consonant + y, canviem la y per una i i hi afegim es : I study she studies - Quan els verb acaba en ch, ss, sh, x o bé o, hi afegim –es : I watch she watches / I kiss she kisses / I go he goes
 • 9. UNIT 3 9 Exercises on the Present Simple affirmative and negative 9. Choose the correct alternative in each sentence : Tria l’opció correcta a cada frase: a. They play / plays basketball in PE class b. She go / goes to tennis lessons c. We have / has French on Tuesday d. Tom do / does his homework in the evenings e. My sister gets / get up at seven o’clock f. Rita play /plays the guitar g. We like / likes sport h. I study / studies languages 10. Complete the sentences with don’t or doesn’t: Completa les frases amb les formes negatives don’t o doesn’t: a. We ..........................study German b. He ............................ do his homework on Sunday c. My friend ……………………….. have lunch at school d. We …………………………play the piano e. Your parents …………………………. go to school f. You ……………………….. watch TV on Monday g. Tina ……………………….. like hamburgers 11. Complete these sentences with the correct form of the verbs in brackets (there are affirmative and negative verbs): Completa aquestes frases amb la forma correcta dels verbs en parèntesi (n’hi ha d’afirmatius i de negatius): 1. I …………………………(walk) to school every day 2. Robert ………………………(watch) TV in the evening 3. We ……………………. (not speak) Japanese 4. They ……………………….(play) computer games 5. She ……………………(not get) up at 6 o’clock 6. Rachel ……………………..(clean) the flat in the morning 7. My friends …………………….(do) karate 8. I ………………………..(not have) lunch at school 9. You ……………………..(go) to bed at 11 o’clock 10. My teacher ……………………….(not write) on the blackboard
 • 10. UNIT 3 10 Complete the following verb in the interrogative form and write “short answers”. You’ll find this in the Grammar section of your book. Completa les formes interrogatives I “respostes curtes” que trobaràs a l’apartat de gramatica del teu llibre. PRESENT SIMPLE Questions and short answers Do I ………………………………? Yes, I do / No, I don’t …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… …………………………………….. …………………………… En totes les preguntes hem d’escriure el verb auxiliar Do / does a davant del subjecte. Per respondre de forma curta fem servir aquest auxiliar (do /does) i no el verb lèxic. Exercises on the Present Simple interrogative 12. a ) Complete the questions with Do or Does : Completa les preguntes amb els auxiliars de present simple Do o Does: a. ____________ school start at 10 am? b. ____________ you study Japanese? c. ____________ your mother work? d. ____________ John go to the cinema on Friday? e. ____________ Bill and Ben play football? f. ____________ you like basketball? b) Now answer the previous questions with short answers: Ara contesta les preguntes anteriors de forma curta: a. No, it doesn’t . b. No, I ………………………….. c. Yes, she ……………………… d. Yes, he ………………………. e. No, they………………………. f. Yes, we………………………..
 • 11. UNIT 3 11 13. Put the words in the correct order. Then write short answers according to the given alternatives: Ordena les paraules per fer preguntes i després contesta de forma curta segons t’indiqui el començament de la resposta : 1. Does / play computer games? / your father …………………………………………………………………..? No, …………………………. 2. you / Do / exercise? …………………………………………… ……………………? Yes, ………………………... 3. listen to music? / Does / your mother …………………………………………………………………..? Yes, ………………………... 4. Do / sleep / in class? / you ………………………………………………………………..…? No, ………………………... 5. Does / on foot / your teacher / go to school? ………………………………………………………………..…? No, ………………………... 6. eat vegetables? / you / Do ………………………………………………………………..…? Yes, ………………………. 7. your friends / practise / Do / a lot of sport? ………………………………………………………………..…? No, ………………………... 8. the students / eat / in the school ? / Do ……………………………………………………………….. . .? Yes, ……………………….. WRITING Revising word order in questions with different verb forms
 • 12. UNIT 3 12 14. Look at the word order in the following sentences. Write a full stop (.) or a question mark (?) at the end of each one: Mira l’ordre de les paraules de les frases següents. Al final de cadascuna escriu un punt si és una frase enunciativa o un signe d’interrogació si és una pregunta. 1. Are the boys American 2. Do they go swimming on Saturday 3. My friends and I don’t like discos 4. Is your mother good at Maths 5. You have got a big dictionary 6. Does he like PE 7. Has she got a car 15. Look at the letter from Janice. Copy the questions she asks in her letter in the blanks below and answer them according to your own information. Mira la carta de la Janice. Copia les preguntes que fa als espais de sota i després contesta aquestes preguntes amb informació teva. 1. ____________________________________________________________? ............................................................................................................................. 2. ____________________________________________________________? .............................................................................................................................
 • 13. UNIT 3 13 POSSESSIVE ADJECTIVES Study the two lists: SUBJECT PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES I my you your he his she her it its we our you your they their - Els adjectius possessius són invariables, només tenen una forma. No diferencien el masculí del femení ni el singular del plural. Per això només caldrà tenir en compte qui és el posseïdor per a saber l’adjectiu que utilitzarem. Fixa’t en el següent exemple: English : my book Català: el meu llibre my mother la meva mare my friends els meus amics my sisters les meves germanes EXERCISE 16. a) Complete the sentences with my, your, his, her, its, our or their : a. I’ve got a new friend. ………………… friend’s name is Julie. b. They’ve got an old house. ………………….. house is in the city. c. Sally has got a bike. ………………. bike is green. d. The dog has got a ball. ………………………. ball is red. e. We have got a flat. …………………. flat is big. f. Dan has got a CD player. …………………….. CD player is Japanese. g. Lisa and Pat have got a big family. …………………family is in England. h. You have got a teacher. …………………… teacher is from Edinburgh. b) Finish these sentences with information about yourself: Acaba aquestes frases amb informació teva: My Maths teacher is ………………………………………………………….. Our school is ………………………………………………………………….. My friends are from…………..………………………….. Their names are: ……………………………………………………………………………………
 • 15. UNIT 3 15 Possessive adjectives 4 Choose the correct alternative in each sentence: a. I / My name is Edward. b. Bob has got a sister. She / Her is a student c. What’s the problem with your/ you cat? d. I’ve got two cats. They / Their are black. e. We love films. We / Our favourite film is Jaws f. I’ve got a brother. He / His name is Mark. g. The classroom and it / its tables are big.
 • 16. UNIT 3 16 CONSOLIDATION OF VOCABULARY - What are the words? They begin with the letter of the circle. Write them in the lists: A = American H = ...................... P = ....................... B = …………....... I = ……………….. Q = ………………. C = .................... J = ………………. S = ………………. D = .................... L = ………………. T = ....................... E = …………….. M = ...................... U = ....................... F = …………….. N = ...................... W = ...................... G = …………….. O = ...................... Y = .......................