SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
UNIT 1
1
UNIT 1
LANGUAGE CONTENTS
Vocabulary
The calendar
School subjects
Countries and nationalities
Grammar
Subject pronouns
Verb to be
Demonstrative pronouns
Interrogative pronouns
Reading
“Clubs”
Writing
Use of capital letters
Write an e-mail
Progress Check 1
UNIT 1
2
UNIT 1
VOCABULARY
The calendar
1. Write the days and the months in order. The Vocabulary pages will help you:
Escriu els dies i els mesos en ordre. Busca l’ordre correcte en el Vocabulary del teu llibre de
text
DAYS
Tuesday Sunday Friday Saturday Wednesday Monday Thursday
Monday .............................................................................................................................
MONTHS
September May March July February June April
December October January August November
January..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
School subjects
2. Read the following school subjects , look up their translation in your dictionary and
write the Catalan word next to the English one:
Llegeix les següents assignatures d’escola , busca la seva traducció al teu diccionari i escriu la
paraula catalana al costa de l’anglesa:
Science English Music French Art Maths History PE
1 Science..................................... 2. English....................................
3 Music........................................ 4 French.....................................
5 Art............................................. 6 History.....................................
7 Geography................................ 8 Maths.......................................
9 Spanish.................................... 10. P.E........................................
Now write your favourite subject:
Ara escriu la teva assignatura preferida:
My favourite school subject is ...............................................................................…........
UNIT 1
3
Countries and nationalities
3. Match the flags (1-10) with the countries and follow the exercise in the chart:
Relaciona les banderes (1-10) amb els països i continua l’exercici del requadre .
( Fixa’t que són encaixos i has de fer coincidir les formes )
Les nacionalitats referents a cada país són
les següents:
American French
Spanish Japanese
English Canadian
Irish Moroccan
Brazilian British
Continua l’exercici:
Example : 1. Japan - Japanese
2. Spain.........…....................
3. France..............................
4. Ireland.......…...................
5. Brazil................................
6. Morocco............................
7. Canada.............................
8. England......…...................
9. Britain.........…...................
10. America......…................
UNIT 1
4
GRAMMAR
Subject pronouns
Els pronoms personals de subjecte (subject pronouns) són aquells que acompanyen als verbs i
en anglès cal tenir en compte alguns trets característics:
Formes en singular
I = “jo” , s’escriu sempre amb majúscula
you = “tú” , “vostè”
he = “ell” , s’utilitza per persones
she = “ella”, s’utilitza per persones
it = “ell” i “ella” , s’utilitza per animals i coses
Formes en plural
we = “nosaltres”
you = “vosaltres”, “vostès”
they = “ells” i “elles” , s’utilitza tant per a persones, animals o coses
Verb to be : affirmative and negative
4. Find in the Grammar section of your student’s book the form of the verb “to be” with
the full forms
Busca a l’apartat de Gramàtica del teu llibre de text el verb “to be” amb les formes senceres
Affirmative Negative
I am a student / I’m a student I am not a teacher / I’m not a teacher
........................................................... ..........................................................
........................................................... ..........................................................
........................................................... ..........................................................
........................................................... ..........................................................
........................................................... ..........................................................
Now write the short forms next to the full forms. The short forms are:
Ara escriu les formes abreujades al costat de les formes senceres que has escrit abans . Les
formes abreujades són:
Affirmative : ´s / ´re Negative : isn’t / aren’t
UNIT 1
5
Reading : Read the two texts below:
Llegeix els dos textos de sota:
BRITAIN JAPAN
My name’s Janice and I’m 13 Hello. I’m Tomoko and my friend
years old. School’s OK, except is Chikako. We’re in a Calligraphy
the uniform. This is my classmate, class. Calligraphy is an important
Peter. He’s very good at Art and subject in Japan.
Information Technology.
5. Complete these sentences with the information from the two previous texts. Use the
following forms of the verb “to be”.
Completa aquestes frases amb informació dels textos. Fes servir les formes següents del verb
“to be” : ‘re ‘s isn’t aren’t
Janice is 13. She ..................... from Britain.
Peter………………. from Japan. He……………… very good at Art.
Peter………………… very good at Art.
Tomoko and Chikako ........................... from Spain.
They .................. from Japan.
They ............................... in a Music class. They........................ in a Calligraphy class.
6. Now complete the following sentences with your personal information:
Ara completa les frases següents amb informació personal teva:
1. My name ................................ and my surnames ..................................………………
2. My favourite subjects at school ....................................................................................
3. My friends .................................................................
4. English ......................... an important subject
5. I ....................... ........................ years old
Demonstrative pronouns
Copy the chart of the demonstrative pronouns from the Grammar section of your
Student’s book and then complete the following grammatical rule :
Copia el requadre dels pronoms demostratius que trobaràs a l’apartat de gramàtica del teu
llibre i després completa el següent apunt gramatical :
Singular Plural
............................................ .............................................
............................................ .............................................
Fem servir ......................... i ............................ quan ens referim a coses que són a
prop nostre. Fem servir .............................. i ........................... per parlar de coses que
són més lluny
UNIT 1
6
7. Choose the correct demonstrative pronoun from the two options :
Tria el pronom demostratiu correcte de les dues opcions :
a These / This are my friends
b That / This is my book, here in my hand
c That / Those are Kate’s shoes
d That / This is our bus, there in the distance
e This / Those is my book
Verb to be : questions and short answers
- Completa el requadre següent amb les formes verbals correctes que trobis en
l’apartat de gramàtica del teu llibre:
Questions Short answers
Am I Yes, ..................../ No, .....................
................ you in room 4? Yes, ..................../ No, .....................
................ he/ she/ it Yes, ..................../ No, .....................
................ we Yes, ..................../ No, .....................
................ you late ? Yes, ..................../ No, .....................
................ they Yes, ..................../ No, .....................
8. Put the words in order, write a question and answer them in the affirmative or
negative:
Ordena les paraules de l’exercici següent en forma de pregunta i contesta aquestes preguntes
al costat tot fent servir “Yes” per les afirmatives i “No” per les negatives:
1. student / you / are / a
Example : Are you a student ? Yes, I am
2. you / are / thirteen
Are.......................................................? ......................................................
3. your friend / a student / is
Is .........................................................? ......................................................
4. school / your friends / at / are
Are........................................................? .....................................................
5. your teacher / is / in class
Is ..........................................................? .....................................................
UNIT 1
7
Question words
9. Find the translation of the following question words in the Grammar section of your
Student’s book and write it in Catalan .
Busca la traducció dels pronoms interrogatius següents a l’apartat de gramàtica del teu llibre i
escriu-la al costat en català:
How ? ........................ Where ?.......….............. What time ?......….................
What ?........................ When ?....……..…......... Who ?.....………....................
10. Complete these questions with the correct question words :
Completa aquestes preguntes amb els pronoms interrogatius .( Fixa’t bé amb la resposta per a
saber millor quina és la pregunta):
a .......................... is Tom Cruise from? He’s from the USA (és un lloc)
b .......................... is your name? My name is Helen (és un nom de persona)
c .......................... are you today? I’m very well, thank you (és una manera)
d .......................... is your favourite writer? J K Rowling (és un nom de persona)
e .......................... is your PE class? It’s on Monday (és un dia)
f ........................... is your first class? It’s at 8:50 (és una hora)
Reading
11. Read the notices. Put the letters in order to make the names of five clubs.
Llegeix els anuncis del tauler i ordena les lletres per fer el nom de cinc clubs:
1 boricase ........................................ 4 raketa .........................................
2 leycogo........................................ 5 sicum ..........................................
3 shecs ..........................................
UNIT 1
8
12. Read the notices again and answer the following questions:
Llegeix els anuncis una altra vegada i contesta les preguntes que hi ha a continuació.
1 Where is the chess club? ..............................................................................................
2 Where (number of room) is the ecology club? ..............................................................
3 What’s the name of the karate teacher?........................................................................
4 What days are the aerobics sessions? ..........................................................................
5 What instruments are there in the music class? ............................................................
...........................................................................................................................................
6 Who is the music teacher?……………………………………………………………………
7 Where is the aerobics club?………………………………………………………………….
Writing
Capital Letters
En anglès hi ha algunes paraules que sempre s’escriuen en majúscula (capital letters).
Llegeix la següent informació sobre les normes de l’ús de lletres majúscules en anglès.
We use capital letters for:
1. The pronoun “I” (jo)
2. The start (inici) of a sentence (frase). My hobby is football
3. Names of people: Ingrid; cities : Paris and countries: Italy
4. Nationalities: American
5. Languages: English
6. Days of the week : Monday… and months of the year : January …
13. Some of the words in the following sentences need a capital letter. Correct the
mistakes:
Algunes paraules d'aquestes frases necesiten majúscules. Corregeix els errors :
1. my name is jason. My name is Jason
2. i’m from ireland. i’m irish. ………………………………………..…………….
3. my birthday is in august. …………………………………………..………….
4. my favourite day is friday ………………………………………………………
5. i’m from glasgow in scotland. ………………………………………………………
6. sira is a greek from athens ………………………………………………………
7. mary is from america. ……………………………………………………….
UNIT 1
9
An e-mail message
14. Read Carmen’s e-mail message and write your own one (change the red words
with information about yourself. Write the text below):
Llegeix el missatge de correu electrònic de la Carmen i escriu-ne un d’igual canviant les
paraules de color vermell per informació personal teva. Escriu el text a sota:
Hi,
My name’s ........................................................................…………...................................……….
………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………….……………….
Please write
………………………………………….
15. Write the following words with capital letters and classify them in the right list:
Escriu les paraules següents amb majúscula i classifica-les segons pertanyin a les lllistes
corresponents:
wednesday london september catalan may bilbao girona
october andorra february basque sunday germany saturday
Days:________________________________________________________________
Months: ______________________________________________________________
Names of places:______________________________________________________
Nationalities and languages:_____________________________________________
UNIT 1
10
PROGRESS CHECK 1
Demonstrative pronouns
2 Complete the sentences with this, that, these or those :
UNIT 1
11
Subject pronouns
6 Choose the correct words
1. I / We am from Ireland.
2. Jenny is from London. She /They is British.
3. These books are Japanese. It / They are difficult.
4. Kevin and I are good at football. You / We like it very much.
5. Those boys are from Paris. They / He are French.

More Related Content

What's hot

Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.MAICA CIMA
 
Network1 basic practicetests_module1
Network1 basic practicetests_module1Network1 basic practicetests_module1
Network1 basic practicetests_module1Vanesa Duque
 
Le1 aio vg_ex2
Le1 aio vg_ex2Le1 aio vg_ex2
Le1 aio vg_ex2almasymejo
 
Le1 aio vg_ex5
Le1 aio vg_ex5Le1 aio vg_ex5
Le1 aio vg_ex5almasymejo
 
Unit 3-present-perfect-simple-present-perfect-continuous
Unit 3-present-perfect-simple-present-perfect-continuousUnit 3-present-perfect-simple-present-perfect-continuous
Unit 3-present-perfect-simple-present-perfect-continuousLiliana Díaz Pérez
 
Repaso 3 eso burlington books
Repaso 3 eso  burlington booksRepaso 3 eso  burlington books
Repaso 3 eso burlington booksMuriel Rivière
 
Le1 aio vg_ex7
Le1 aio vg_ex7Le1 aio vg_ex7
Le1 aio vg_ex7almasymejo
 
Một số đề kiểm tra 1 tiết hkii tiếng anh lớp 7 (with key)
Một số đề kiểm tra 1 tiết hkii tiếng anh lớp 7 (with key)Một số đề kiểm tra 1 tiết hkii tiếng anh lớp 7 (with key)
Một số đề kiểm tra 1 tiết hkii tiếng anh lớp 7 (with key)Học Tập Long An
 
Khảo sát hsg tiếng anh lớp 6
Khảo sát hsg tiếng anh lớp 6Khảo sát hsg tiếng anh lớp 6
Khảo sát hsg tiếng anh lớp 6Học Tập Long An
 
Le1 aio vg_ex4
Le1 aio vg_ex4Le1 aio vg_ex4
Le1 aio vg_ex4almasymejo
 
Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7
Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7
Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7Học Tập Long An
 

What's hot (18)

Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
Unit 5. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.
 
Test 3 practice 7
Test 3 practice 7Test 3 practice 7
Test 3 practice 7
 
Extra practice 3
Extra practice 3Extra practice 3
Extra practice 3
 
Vocabulario4ºeso
Vocabulario4ºesoVocabulario4ºeso
Vocabulario4ºeso
 
Grammar2 adjectives andadverbs-2629
Grammar2 adjectives andadverbs-2629Grammar2 adjectives andadverbs-2629
Grammar2 adjectives andadverbs-2629
 
Network1 basic practicetests_module1
Network1 basic practicetests_module1Network1 basic practicetests_module1
Network1 basic practicetests_module1
 
Le1 aio vg_ex2
Le1 aio vg_ex2Le1 aio vg_ex2
Le1 aio vg_ex2
 
Le1 aio vg_ex5
Le1 aio vg_ex5Le1 aio vg_ex5
Le1 aio vg_ex5
 
Unit 3-present-perfect-simple-present-perfect-continuous
Unit 3-present-perfect-simple-present-perfect-continuousUnit 3-present-perfect-simple-present-perfect-continuous
Unit 3-present-perfect-simple-present-perfect-continuous
 
Repaso 3 eso burlington books
Repaso 3 eso  burlington booksRepaso 3 eso  burlington books
Repaso 3 eso burlington books
 
Exam practice 7mo
Exam practice 7moExam practice 7mo
Exam practice 7mo
 
Grammar4ºeso
Grammar4ºesoGrammar4ºeso
Grammar4ºeso
 
Le1 aio vg_ex7
Le1 aio vg_ex7Le1 aio vg_ex7
Le1 aio vg_ex7
 
Ingles eso 3
Ingles eso 3Ingles eso 3
Ingles eso 3
 
Một số đề kiểm tra 1 tiết hkii tiếng anh lớp 7 (with key)
Một số đề kiểm tra 1 tiết hkii tiếng anh lớp 7 (with key)Một số đề kiểm tra 1 tiết hkii tiếng anh lớp 7 (with key)
Một số đề kiểm tra 1 tiết hkii tiếng anh lớp 7 (with key)
 
Khảo sát hsg tiếng anh lớp 6
Khảo sát hsg tiếng anh lớp 6Khảo sát hsg tiếng anh lớp 6
Khảo sát hsg tiếng anh lớp 6
 
Le1 aio vg_ex4
Le1 aio vg_ex4Le1 aio vg_ex4
Le1 aio vg_ex4
 
Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7
Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7
Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7
 

Similar to Unit 1. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.

THE ENGLISH VILLAGE 6 - CUADERNO DE ACTIVIDADES
THE ENGLISH VILLAGE 6 - CUADERNO DE ACTIVIDADESTHE ENGLISH VILLAGE 6 - CUADERNO DE ACTIVIDADES
THE ENGLISH VILLAGE 6 - CUADERNO DE ACTIVIDADESMARIO TAPIA
 
MOCK EXAM STARTER UNIT MOSAIC 1
MOCK EXAM STARTER UNIT MOSAIC 1MOCK EXAM STARTER UNIT MOSAIC 1
MOCK EXAM STARTER UNIT MOSAIC 1jfhidal
 
THE ENGLISH VILLAGE 6 - WORKBOOK
THE ENGLISH VILLAGE 6 - WORKBOOKTHE ENGLISH VILLAGE 6 - WORKBOOK
THE ENGLISH VILLAGE 6 - WORKBOOKMario Tapia Marquez
 
Bài tập tiếng anh lớp 6 (bài 3, 4, 5, 6)
Bài tập tiếng anh lớp 6 (bài 3, 4, 5, 6)Bài tập tiếng anh lớp 6 (bài 3, 4, 5, 6)
Bài tập tiếng anh lớp 6 (bài 3, 4, 5, 6)Nguyen Van Tai
 
THE ENGLISH VILLAGE 5 - CUADERNO DE ACTIVIDADES
THE ENGLISH VILLAGE 5 - CUADERNO DE ACTIVIDADESTHE ENGLISH VILLAGE 5 - CUADERNO DE ACTIVIDADES
THE ENGLISH VILLAGE 5 - CUADERNO DE ACTIVIDADESMARIO TAPIA
 
4. capitalization rules
4. capitalization rules4. capitalization rules
4. capitalization rulesEn Chomrong
 
Le1 aio vg_ex6
Le1 aio vg_ex6Le1 aio vg_ex6
Le1 aio vg_ex6almasymejo
 
Genel worksheets11
Genel worksheets11Genel worksheets11
Genel worksheets11MohammedMaj1
 
5.brainstorming techinques
5.brainstorming techinques5.brainstorming techinques
5.brainstorming techinquesEn Chomrong
 
2. unit 5,past simple tense
2. unit 5,past simple tense2. unit 5,past simple tense
2. unit 5,past simple tenseEn Chomrong
 
English through pictures 1
English through pictures 1English through pictures 1
English through pictures 1Henrique Silva
 
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 9 the body (tự luận)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 9  the body (tự luận)Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 9  the body (tự luận)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 9 the body (tự luận)Nguyen Van Tai
 

Similar to Unit 1. ANGLÈS. ALUMNAT NEE. (20)

THE ENGLISH VILLAGE 6 - CUADERNO DE ACTIVIDADES
THE ENGLISH VILLAGE 6 - CUADERNO DE ACTIVIDADESTHE ENGLISH VILLAGE 6 - CUADERNO DE ACTIVIDADES
THE ENGLISH VILLAGE 6 - CUADERNO DE ACTIVIDADES
 
MOCK EXAM STARTER UNIT MOSAIC 1
MOCK EXAM STARTER UNIT MOSAIC 1MOCK EXAM STARTER UNIT MOSAIC 1
MOCK EXAM STARTER UNIT MOSAIC 1
 
Quadernet 2n
Quadernet 2nQuadernet 2n
Quadernet 2n
 
THE ENGLISH VILLAGE 6 - WORKBOOK
THE ENGLISH VILLAGE 6 - WORKBOOKTHE ENGLISH VILLAGE 6 - WORKBOOK
THE ENGLISH VILLAGE 6 - WORKBOOK
 
Bài tập tiếng anh lớp 6 (bài 3, 4, 5, 6)
Bài tập tiếng anh lớp 6 (bài 3, 4, 5, 6)Bài tập tiếng anh lớp 6 (bài 3, 4, 5, 6)
Bài tập tiếng anh lớp 6 (bài 3, 4, 5, 6)
 
Quadernet 1r (1)
Quadernet 1r (1)Quadernet 1r (1)
Quadernet 1r (1)
 
Reading for Bright Minds - Nursery
Reading for Bright Minds - NurseryReading for Bright Minds - Nursery
Reading for Bright Minds - Nursery
 
THE ENGLISH VILLAGE 5 - CUADERNO DE ACTIVIDADES
THE ENGLISH VILLAGE 5 - CUADERNO DE ACTIVIDADESTHE ENGLISH VILLAGE 5 - CUADERNO DE ACTIVIDADES
THE ENGLISH VILLAGE 5 - CUADERNO DE ACTIVIDADES
 
4. capitalization rules
4. capitalization rules4. capitalization rules
4. capitalization rules
 
Le1 aio vg_ex6
Le1 aio vg_ex6Le1 aio vg_ex6
Le1 aio vg_ex6
 
E 7 day them tuan 7
E 7 day them tuan 7E 7 day them tuan 7
E 7 day them tuan 7
 
Genel worksheets11
Genel worksheets11Genel worksheets11
Genel worksheets11
 
English exercises
English exercisesEnglish exercises
English exercises
 
10080645 worksheets
10080645 worksheets10080645 worksheets
10080645 worksheets
 
5.brainstorming techinques
5.brainstorming techinques5.brainstorming techinques
5.brainstorming techinques
 
2. unit 5,past simple tense
2. unit 5,past simple tense2. unit 5,past simple tense
2. unit 5,past simple tense
 
Book 420.7 ppt
Book 420.7 pptBook 420.7 ppt
Book 420.7 ppt
 
English through pictures 1
English through pictures 1English through pictures 1
English through pictures 1
 
Reading for Bright Minds - Preparatory
Reading for Bright Minds - PreparatoryReading for Bright Minds - Preparatory
Reading for Bright Minds - Preparatory
 
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 9 the body (tự luận)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 9  the body (tự luận)Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 9  the body (tự luận)
Bài tập tiếng anh lớp 6 bài 9 the body (tự luận)
 

More from MAICA CIMA

Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017MAICA CIMA
 
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16MAICA CIMA
 
Fichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura IIFichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura IIMAICA CIMA
 
Fichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura IFichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura IMAICA CIMA
 
Palabras lectoescritura
Palabras lectoescrituraPalabras lectoescritura
Palabras lectoescrituraMAICA CIMA
 
Fichas de lectura
Fichas de lecturaFichas de lectura
Fichas de lecturaMAICA CIMA
 
Abecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramasAbecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramasMAICA CIMA
 
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULASABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULASMAICA CIMA
 
Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1MAICA CIMA
 
Material lectoescritura IV
Material lectoescritura IVMaterial lectoescritura IV
Material lectoescritura IVMAICA CIMA
 
Material lectoescritura III
Material lectoescritura IIIMaterial lectoescritura III
Material lectoescritura IIIMAICA CIMA
 
Material lectoescritura II
Material lectoescritura IIMaterial lectoescritura II
Material lectoescritura IIMAICA CIMA
 
Material de lectoescritura I
Material de lectoescritura IMaterial de lectoescritura I
Material de lectoescritura IMAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: TLECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: TMAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y SLECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y SMAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: LLECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: LMAICA CIMA
 
LECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y PLECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y PMAICA CIMA
 
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALESLECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALESMAICA CIMA
 
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTEANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTEMAICA CIMA
 

More from MAICA CIMA (20)

Comencem
ComencemComencem
Comencem
 
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
Presentació AULA D'ACOLLIDA 2016-2017
 
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
PRESENTACIÓ AULA D'ACOLLIDA CURS 15-16
 
Fichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura IIFichas lectoescritura II
Fichas lectoescritura II
 
Fichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura IFichas de lectoescritura I
Fichas de lectoescritura I
 
Palabras lectoescritura
Palabras lectoescrituraPalabras lectoescritura
Palabras lectoescritura
 
Fichas de lectura
Fichas de lecturaFichas de lectura
Fichas de lectura
 
Abecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramasAbecedario: pictogramas
Abecedario: pictogramas
 
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULASABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
ABECEDARIO: MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS
 
Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1Aprendo a escribir nivel 1
Aprendo a escribir nivel 1
 
Material lectoescritura IV
Material lectoescritura IVMaterial lectoescritura IV
Material lectoescritura IV
 
Material lectoescritura III
Material lectoescritura IIIMaterial lectoescritura III
Material lectoescritura III
 
Material lectoescritura II
Material lectoescritura IIMaterial lectoescritura II
Material lectoescritura II
 
Material de lectoescritura I
Material de lectoescritura IMaterial de lectoescritura I
Material de lectoescritura I
 
LECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: TLECTOESCRITURA: T
LECTOESCRITURA: T
 
LECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y SLECTOESCRITURA: M y S
LECTOESCRITURA: M y S
 
LECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: LLECTOESCRITURA: L
LECTOESCRITURA: L
 
LECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y PLECTOESCRITURA: M y P
LECTOESCRITURA: M y P
 
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALESLECTOESCRIPTURA: V0CALES
LECTOESCRIPTURA: V0CALES
 
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTEANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
 

Recently uploaded

factors influencing drug absorption-final-2.pptx
factors influencing drug absorption-final-2.pptxfactors influencing drug absorption-final-2.pptx
factors influencing drug absorption-final-2.pptxSanjay Shekar
 
Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17
Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17
Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17Celine George
 
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17Celine George
 
IATP How-to Foreign Travel May 2024.pdff
IATP How-to Foreign Travel May 2024.pdffIATP How-to Foreign Travel May 2024.pdff
IATP How-to Foreign Travel May 2024.pdff17thcssbs2
 
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptxREPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptxmanishaJyala2
 
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文中 央社
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
How to Manage Notification Preferences in the Odoo 17
How to Manage Notification Preferences in the Odoo 17How to Manage Notification Preferences in the Odoo 17
How to Manage Notification Preferences in the Odoo 17Celine George
 
Essential Safety precautions during monsoon season
Essential Safety precautions during monsoon seasonEssential Safety precautions during monsoon season
Essential Safety precautions during monsoon seasonMayur Khatri
 
An Overview of the Odoo 17 Discuss App.pptx
An Overview of the Odoo 17 Discuss App.pptxAn Overview of the Odoo 17 Discuss App.pptx
An Overview of the Odoo 17 Discuss App.pptxCeline George
 
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...Mark Carrigan
 
Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45
Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45
Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45MysoreMuleSoftMeetup
 
Behavioral-sciences-dr-mowadat rana (1).pdf
Behavioral-sciences-dr-mowadat rana (1).pdfBehavioral-sciences-dr-mowadat rana (1).pdf
Behavioral-sciences-dr-mowadat rana (1).pdfaedhbteg
 
Danh sách HSG Bộ môn cấp trường - Cấp THPT.pdf
Danh sách HSG Bộ môn cấp trường - Cấp THPT.pdfDanh sách HSG Bộ môn cấp trường - Cấp THPT.pdf
Danh sách HSG Bộ môn cấp trường - Cấp THPT.pdfQucHHunhnh
 
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...Nguyen Thanh Tu Collection
 
The basics of sentences session 4pptx.pptx
The basics of sentences session 4pptx.pptxThe basics of sentences session 4pptx.pptx
The basics of sentences session 4pptx.pptxheathfieldcps1
 
Basic Civil Engg Notes_Chapter-6_Environment Pollution & Engineering
Basic Civil Engg Notes_Chapter-6_Environment Pollution & EngineeringBasic Civil Engg Notes_Chapter-6_Environment Pollution & Engineering
Basic Civil Engg Notes_Chapter-6_Environment Pollution & EngineeringDenish Jangid
 
UNIT – IV_PCI Complaints: Complaints and evaluation of complaints, Handling o...
UNIT – IV_PCI Complaints: Complaints and evaluation of complaints, Handling o...UNIT – IV_PCI Complaints: Complaints and evaluation of complaints, Handling o...
UNIT – IV_PCI Complaints: Complaints and evaluation of complaints, Handling o...Sayali Powar
 
Telling Your Story_ Simple Steps to Build Your Nonprofit's Brand Webinar.pdf
Telling Your Story_ Simple Steps to Build Your Nonprofit's Brand Webinar.pdfTelling Your Story_ Simple Steps to Build Your Nonprofit's Brand Webinar.pdf
Telling Your Story_ Simple Steps to Build Your Nonprofit's Brand Webinar.pdfTechSoup
 

Recently uploaded (20)

factors influencing drug absorption-final-2.pptx
factors influencing drug absorption-final-2.pptxfactors influencing drug absorption-final-2.pptx
factors influencing drug absorption-final-2.pptx
 
Operations Management - Book1.p - Dr. Abdulfatah A. Salem
Operations Management - Book1.p - Dr. Abdulfatah A. SalemOperations Management - Book1.p - Dr. Abdulfatah A. Salem
Operations Management - Book1.p - Dr. Abdulfatah A. Salem
 
Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17
Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17
Removal Strategy _ FEFO _ Working with Perishable Products in Odoo 17
 
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
Features of Video Calls in the Discuss Module in Odoo 17
 
IATP How-to Foreign Travel May 2024.pdff
IATP How-to Foreign Travel May 2024.pdffIATP How-to Foreign Travel May 2024.pdff
IATP How-to Foreign Travel May 2024.pdff
 
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptxREPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
REPRODUCTIVE TOXICITY STUDIE OF MALE AND FEMALEpptx
 
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
How to Manage Notification Preferences in the Odoo 17
How to Manage Notification Preferences in the Odoo 17How to Manage Notification Preferences in the Odoo 17
How to Manage Notification Preferences in the Odoo 17
 
Essential Safety precautions during monsoon season
Essential Safety precautions during monsoon seasonEssential Safety precautions during monsoon season
Essential Safety precautions during monsoon season
 
An Overview of the Odoo 17 Discuss App.pptx
An Overview of the Odoo 17 Discuss App.pptxAn Overview of the Odoo 17 Discuss App.pptx
An Overview of the Odoo 17 Discuss App.pptx
 
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
Navigating the Misinformation Minefield: The Role of Higher Education in the ...
 
Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45
Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45
Exploring Gemini AI and Integration with MuleSoft | MuleSoft Mysore Meetup #45
 
Behavioral-sciences-dr-mowadat rana (1).pdf
Behavioral-sciences-dr-mowadat rana (1).pdfBehavioral-sciences-dr-mowadat rana (1).pdf
Behavioral-sciences-dr-mowadat rana (1).pdf
 
Danh sách HSG Bộ môn cấp trường - Cấp THPT.pdf
Danh sách HSG Bộ môn cấp trường - Cấp THPT.pdfDanh sách HSG Bộ môn cấp trường - Cấp THPT.pdf
Danh sách HSG Bộ môn cấp trường - Cấp THPT.pdf
 
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
 
The basics of sentences session 4pptx.pptx
The basics of sentences session 4pptx.pptxThe basics of sentences session 4pptx.pptx
The basics of sentences session 4pptx.pptx
 
Basic Civil Engg Notes_Chapter-6_Environment Pollution & Engineering
Basic Civil Engg Notes_Chapter-6_Environment Pollution & EngineeringBasic Civil Engg Notes_Chapter-6_Environment Pollution & Engineering
Basic Civil Engg Notes_Chapter-6_Environment Pollution & Engineering
 
UNIT – IV_PCI Complaints: Complaints and evaluation of complaints, Handling o...
UNIT – IV_PCI Complaints: Complaints and evaluation of complaints, Handling o...UNIT – IV_PCI Complaints: Complaints and evaluation of complaints, Handling o...
UNIT – IV_PCI Complaints: Complaints and evaluation of complaints, Handling o...
 
Telling Your Story_ Simple Steps to Build Your Nonprofit's Brand Webinar.pdf
Telling Your Story_ Simple Steps to Build Your Nonprofit's Brand Webinar.pdfTelling Your Story_ Simple Steps to Build Your Nonprofit's Brand Webinar.pdf
Telling Your Story_ Simple Steps to Build Your Nonprofit's Brand Webinar.pdf
 

Unit 1. ANGLÈS. ALUMNAT NEE.

 • 1. UNIT 1 1 UNIT 1 LANGUAGE CONTENTS Vocabulary The calendar School subjects Countries and nationalities Grammar Subject pronouns Verb to be Demonstrative pronouns Interrogative pronouns Reading “Clubs” Writing Use of capital letters Write an e-mail Progress Check 1
 • 2. UNIT 1 2 UNIT 1 VOCABULARY The calendar 1. Write the days and the months in order. The Vocabulary pages will help you: Escriu els dies i els mesos en ordre. Busca l’ordre correcte en el Vocabulary del teu llibre de text DAYS Tuesday Sunday Friday Saturday Wednesday Monday Thursday Monday ............................................................................................................................. MONTHS September May March July February June April December October January August November January.............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... School subjects 2. Read the following school subjects , look up their translation in your dictionary and write the Catalan word next to the English one: Llegeix les següents assignatures d’escola , busca la seva traducció al teu diccionari i escriu la paraula catalana al costa de l’anglesa: Science English Music French Art Maths History PE 1 Science..................................... 2. English.................................... 3 Music........................................ 4 French..................................... 5 Art............................................. 6 History..................................... 7 Geography................................ 8 Maths....................................... 9 Spanish.................................... 10. P.E........................................ Now write your favourite subject: Ara escriu la teva assignatura preferida: My favourite school subject is ...............................................................................…........
 • 3. UNIT 1 3 Countries and nationalities 3. Match the flags (1-10) with the countries and follow the exercise in the chart: Relaciona les banderes (1-10) amb els països i continua l’exercici del requadre . ( Fixa’t que són encaixos i has de fer coincidir les formes ) Les nacionalitats referents a cada país són les següents: American French Spanish Japanese English Canadian Irish Moroccan Brazilian British Continua l’exercici: Example : 1. Japan - Japanese 2. Spain.........….................... 3. France.............................. 4. Ireland.......…................... 5. Brazil................................ 6. Morocco............................ 7. Canada............................. 8. England......…................... 9. Britain.........…................... 10. America......…................
 • 4. UNIT 1 4 GRAMMAR Subject pronouns Els pronoms personals de subjecte (subject pronouns) són aquells que acompanyen als verbs i en anglès cal tenir en compte alguns trets característics: Formes en singular I = “jo” , s’escriu sempre amb majúscula you = “tú” , “vostè” he = “ell” , s’utilitza per persones she = “ella”, s’utilitza per persones it = “ell” i “ella” , s’utilitza per animals i coses Formes en plural we = “nosaltres” you = “vosaltres”, “vostès” they = “ells” i “elles” , s’utilitza tant per a persones, animals o coses Verb to be : affirmative and negative 4. Find in the Grammar section of your student’s book the form of the verb “to be” with the full forms Busca a l’apartat de Gramàtica del teu llibre de text el verb “to be” amb les formes senceres Affirmative Negative I am a student / I’m a student I am not a teacher / I’m not a teacher ........................................................... .......................................................... ........................................................... .......................................................... ........................................................... .......................................................... ........................................................... .......................................................... ........................................................... .......................................................... Now write the short forms next to the full forms. The short forms are: Ara escriu les formes abreujades al costat de les formes senceres que has escrit abans . Les formes abreujades són: Affirmative : ´s / ´re Negative : isn’t / aren’t
 • 5. UNIT 1 5 Reading : Read the two texts below: Llegeix els dos textos de sota: BRITAIN JAPAN My name’s Janice and I’m 13 Hello. I’m Tomoko and my friend years old. School’s OK, except is Chikako. We’re in a Calligraphy the uniform. This is my classmate, class. Calligraphy is an important Peter. He’s very good at Art and subject in Japan. Information Technology. 5. Complete these sentences with the information from the two previous texts. Use the following forms of the verb “to be”. Completa aquestes frases amb informació dels textos. Fes servir les formes següents del verb “to be” : ‘re ‘s isn’t aren’t Janice is 13. She ..................... from Britain. Peter………………. from Japan. He……………… very good at Art. Peter………………… very good at Art. Tomoko and Chikako ........................... from Spain. They .................. from Japan. They ............................... in a Music class. They........................ in a Calligraphy class. 6. Now complete the following sentences with your personal information: Ara completa les frases següents amb informació personal teva: 1. My name ................................ and my surnames ..................................……………… 2. My favourite subjects at school .................................................................................... 3. My friends ................................................................. 4. English ......................... an important subject 5. I ....................... ........................ years old Demonstrative pronouns Copy the chart of the demonstrative pronouns from the Grammar section of your Student’s book and then complete the following grammatical rule : Copia el requadre dels pronoms demostratius que trobaràs a l’apartat de gramàtica del teu llibre i després completa el següent apunt gramatical : Singular Plural ............................................ ............................................. ............................................ ............................................. Fem servir ......................... i ............................ quan ens referim a coses que són a prop nostre. Fem servir .............................. i ........................... per parlar de coses que són més lluny
 • 6. UNIT 1 6 7. Choose the correct demonstrative pronoun from the two options : Tria el pronom demostratiu correcte de les dues opcions : a These / This are my friends b That / This is my book, here in my hand c That / Those are Kate’s shoes d That / This is our bus, there in the distance e This / Those is my book Verb to be : questions and short answers - Completa el requadre següent amb les formes verbals correctes que trobis en l’apartat de gramàtica del teu llibre: Questions Short answers Am I Yes, ..................../ No, ..................... ................ you in room 4? Yes, ..................../ No, ..................... ................ he/ she/ it Yes, ..................../ No, ..................... ................ we Yes, ..................../ No, ..................... ................ you late ? Yes, ..................../ No, ..................... ................ they Yes, ..................../ No, ..................... 8. Put the words in order, write a question and answer them in the affirmative or negative: Ordena les paraules de l’exercici següent en forma de pregunta i contesta aquestes preguntes al costat tot fent servir “Yes” per les afirmatives i “No” per les negatives: 1. student / you / are / a Example : Are you a student ? Yes, I am 2. you / are / thirteen Are.......................................................? ...................................................... 3. your friend / a student / is Is .........................................................? ...................................................... 4. school / your friends / at / are Are........................................................? ..................................................... 5. your teacher / is / in class Is ..........................................................? .....................................................
 • 7. UNIT 1 7 Question words 9. Find the translation of the following question words in the Grammar section of your Student’s book and write it in Catalan . Busca la traducció dels pronoms interrogatius següents a l’apartat de gramàtica del teu llibre i escriu-la al costat en català: How ? ........................ Where ?.......….............. What time ?......…................. What ?........................ When ?....……..…......... Who ?.....……….................... 10. Complete these questions with the correct question words : Completa aquestes preguntes amb els pronoms interrogatius .( Fixa’t bé amb la resposta per a saber millor quina és la pregunta): a .......................... is Tom Cruise from? He’s from the USA (és un lloc) b .......................... is your name? My name is Helen (és un nom de persona) c .......................... are you today? I’m very well, thank you (és una manera) d .......................... is your favourite writer? J K Rowling (és un nom de persona) e .......................... is your PE class? It’s on Monday (és un dia) f ........................... is your first class? It’s at 8:50 (és una hora) Reading 11. Read the notices. Put the letters in order to make the names of five clubs. Llegeix els anuncis del tauler i ordena les lletres per fer el nom de cinc clubs: 1 boricase ........................................ 4 raketa ......................................... 2 leycogo........................................ 5 sicum .......................................... 3 shecs ..........................................
 • 8. UNIT 1 8 12. Read the notices again and answer the following questions: Llegeix els anuncis una altra vegada i contesta les preguntes que hi ha a continuació. 1 Where is the chess club? .............................................................................................. 2 Where (number of room) is the ecology club? .............................................................. 3 What’s the name of the karate teacher?........................................................................ 4 What days are the aerobics sessions? .......................................................................... 5 What instruments are there in the music class? ............................................................ ........................................................................................................................................... 6 Who is the music teacher?…………………………………………………………………… 7 Where is the aerobics club?…………………………………………………………………. Writing Capital Letters En anglès hi ha algunes paraules que sempre s’escriuen en majúscula (capital letters). Llegeix la següent informació sobre les normes de l’ús de lletres majúscules en anglès. We use capital letters for: 1. The pronoun “I” (jo) 2. The start (inici) of a sentence (frase). My hobby is football 3. Names of people: Ingrid; cities : Paris and countries: Italy 4. Nationalities: American 5. Languages: English 6. Days of the week : Monday… and months of the year : January … 13. Some of the words in the following sentences need a capital letter. Correct the mistakes: Algunes paraules d'aquestes frases necesiten majúscules. Corregeix els errors : 1. my name is jason. My name is Jason 2. i’m from ireland. i’m irish. ………………………………………..……………. 3. my birthday is in august. …………………………………………..…………. 4. my favourite day is friday ……………………………………………………… 5. i’m from glasgow in scotland. ……………………………………………………… 6. sira is a greek from athens ……………………………………………………… 7. mary is from america. ……………………………………………………….
 • 9. UNIT 1 9 An e-mail message 14. Read Carmen’s e-mail message and write your own one (change the red words with information about yourself. Write the text below): Llegeix el missatge de correu electrònic de la Carmen i escriu-ne un d’igual canviant les paraules de color vermell per informació personal teva. Escriu el text a sota: Hi, My name’s ........................................................................…………...................................………. ………………………………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………………………..……………… …………………………………………………………………………………….………………. Please write …………………………………………. 15. Write the following words with capital letters and classify them in the right list: Escriu les paraules següents amb majúscula i classifica-les segons pertanyin a les lllistes corresponents: wednesday london september catalan may bilbao girona october andorra february basque sunday germany saturday Days:________________________________________________________________ Months: ______________________________________________________________ Names of places:______________________________________________________ Nationalities and languages:_____________________________________________
 • 10. UNIT 1 10 PROGRESS CHECK 1 Demonstrative pronouns 2 Complete the sentences with this, that, these or those :
 • 11. UNIT 1 11 Subject pronouns 6 Choose the correct words 1. I / We am from Ireland. 2. Jenny is from London. She /They is British. 3. These books are Japanese. It / They are difficult. 4. Kevin and I are good at football. You / We like it very much. 5. Those boys are from Paris. They / He are French.