SlideShare a Scribd company logo
Osavuosikatsaus
1.1.–30.9.2022
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Osavuosikatsaus 30.9.2022
Avainlukuja 30.9.2022
28,0mrd. e
Sijoitusvarallisuus
%
Vakavaraisuusaste
5,7
10 vuoden nimellistuotto
3 101milj. e
Maksetut eläkkeet ja
muut korvaukset
3 253milj. e
Vakuutusmaksutulo
-4,9 %
Tuotto
122,2
2
%
Osavuosikatsaus 30.9.2022
3
YEL-vakuutuksia
84 600
TyEL-vakuutuksia
47 600
Vakuutettuja työntekijöitä ja
yrittäjiä yhteensä
515 800
Maksamme eläkettä
246 800
eläkkeensaajalle
Elo mukana vakuutus- ja
eläkeasioiden muutoksissa
Osavuosikatsaus 30.9.2022
4
• Työeläkeindeksi vahvistettiin lokakuussa ja se kasvaa
palkkakerrointa merkittävästi enemmän vuonna 2023.
Korotus on aktivoinut asiakkaitamme yhteydenottoihin ja
hakemusmäärät ovat kasvaneet.
• Indeksi on ensi vuonna 2874, mikä tarkoittaa 6,8 % korotusta
työeläkkeisiin vuodenvaihteessa.
• Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,558 ja vuoteen 2022 verrattuna
palkkakerroin nousee 3,8 %.
• Valmistaudumme yrittäjän eläkelainsäädäntöön
vuodenvaihteessa mahdollisesti tuleviin muutoksiin.
Viestimme lakimuutoksen vaikutuksista huomioiden myös
yrittäjien heränneet kysymykset.
• Otimme käyttöön vakuutushakemuspalvelussa
työeläkealan yhteisen YEL-työtulojen laskentapalvelun.
YEL-vakuutusten työtulot ovat jatkaneet nousua.
Tuemme yrityksiä kasvaneissa
mielenterveyshaasteissa
Osavuosikatsaus 30.9.2022
5
• Selvitimme yrityspäättäjien näkemyksiä mielenterveyden
ongelmista työelämässä. Yrityspäättäjistä 79 % arvioi
mielenterveyshaasteiden kasvavan. Yrityspäättäjät
odottavat, että esihenkilöt saisivat enemmän tukea
mielenhyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen ja
työntekijöiden tukemiseen erityisesti työterveyshuollolta,
eläkeyhtiöltä ja yritysjohdolta.
• Elo vastaa kasvaneeseen tuen tarpeeseen ja tarjoamme
asiakkaillemme entistä kohdennetumpaa tukea
mielenterveysperustaisten työkyvyttömyysriskien
vähentämisessä.
• Työkykyjohtamisen EloKanava-verkkokirjasto lanseerattiin
syyskuussa. EloKanavalta löytyy ajankohtaista tietoa ja
itseopiskelumateriaalia työkykyjohtamisesta.
Maksetut eläkkeet eläkelajeittain Maksetut eläkkeet eläkelajeittain 2018–9/2022
Eläkkeensaajia noin 246 800
Osavuosikatsaus 30.9.2022
6
Eläkelaji kpl milj. e
Vanhuuseläke 187 703 2 413,0
Työkyvyttömyyseläke 22 299 234,2
Perhe-eläke 30 813 164,9
Osa-aikaeläke 5 0,1
Osittainen varhennettu vanhuuseläke 5 945 39,5
Työuraeläkkeet 22 0,4
Yhteensä 246 787 2 852
2 736 2 872 2 999 3 092
2 312 2 413
304
305
309 310
233 234
196
200
204 207
155 165
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2018 2019 2020 2021 9/2021 9/2022
milj. e
Työuraeläkkeet Osittain varhennettu vanhuuseläke
Osa-aikaeläke Perhe-eläke
Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke
Osavuosikatsaus 30.9.2022
Eläkehakemusten määrä kasvussa
7
1-9/2022 1-9/2021
Vanhuuseläke 6 737 5 728
Osittainen varhennettu vanhuuseläke 2 214 1 671
Työkyvyttömyyseläke 8 869 8 891
Perhe-eläke 1 875 1 684
Kuntoutuspäätös 1 304 1 499
Työuraeläke 37 32
Yhteensä 21 036 19 505
Eläkepäätökset eläkelajeittain
• Työkyvyttömyyseläkkeiden päätöksiä annettiin
8 869 kpl, joista uusia oli kaikkiaan 4 504 kpl.
• Annettujen kuntoutuspäätösten määrässä
vuonna 2020 alkanut lasku kiihtyi ja päätöksiä
annettiin noin 13 % vähemmän kuin
edellisvuonna.
• Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusmäärät
ovat nousseet koko vuoden aikana ja
syyskuussa hakemusmäärä kaksinkertaistui.
Hakemusmäärän kasvu selittynee ensi vuoden
poikkeuksellisen suurella työeläkeindeksin
korotuksella.
• Myös perhe-eläkkeiden ja vanhuuseläkkeiden
hakemusmäärissä on nähtävissä nousua.
Osavuosikatsaus 30.9.2022
Maksutulo noussut 8,5 %
8
2 999
3 253
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2018 2019 2020 2021 9/2021 9/2022
milj. e
• Vakuutusmaksutulo oli 3,3 miljardia
euroa ja eläkkeitä ja muita korvauksia
maksettiin lähes saman verran.
• TyEL-palkkasumman arvioidaan olevan
7,5 % suurempi kuin vuoden 2021 Q3-
osavuosikatsauksessa.
Osavuosikatsaus 30.9.2022
Kokonaistulos -1,4 miljardia euroa
9
milj. e 1.1.–30.9.2022 1.1.–30.9.2021
Tuloksen synty -1 382,5 1 038,3
Vakuutusliikkeen tulos 30,4 9,8
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin -1 445,2 999,7
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (+) -1 443,6 2 414,9
Vastuuvelan tuottovaatimus (-) -1,6 -1 415,2
Hoitokustannustulos 23,4 26,1
Muu tulos 9,0 2,7
Tuloksen käyttö -1 382,5 1 038,3
Vakavaraisuuden muutokseen -1 382,5 1 038,3
Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen -394,9 -248,8
Arvostuserojen muutokseen -987,6 1 287,1
Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen 0,0 0,0
Tilikauden voittoon 0,0 0,0
Siirtoon asiakashyvityksiin 0,0 0,0
Osavuosikatsaus 30.9.2022
Hoitokustannussuhde alle 73 %
10
74,9 % 73,4 % 72,0 % 72,4 % 72,8 %
0%
20%
40%
60%
80%
2018 2019 2020 2021 9/2022
milj. e 2018 2019 2020 2021 9/2022
Hoitokustannustulo 126,6 132,3 118,7 123,2 86,1
Toimintokohtaiset liikekulut -94,8 -97,1 -85,4 -89,3 -62,7
Hoitokustannustulos 31,8 35,2 33,2 34,0 23,4
• Toimintokohtaisissa liikekuluissa on selvää
laskua.
• Hoitokustannustuloon kohdistui vuonna
2022 noin 10 prosentin leikkuri.
Vakavaraisuuden tunnusluvut Vakavaraisuusaste ja -asema
Vakavaraisuuden kehitys
Osavuosikatsaus 30.9.2022
11
3 935
5 082 5 055
6 573
5 190
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2018 2019 2020 2021 9/2022
milj. e
Vakavaraisuuspääoma
Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä
Vakavaraisuusraja
120,6 %
124,4 % 123,7 %
128,1 %
122,2 %
1,6 1,6 1,6 1,6
1,5
0,0
2,0
4,0
6,0
100%
110%
120%
130%
2018 2019 2020 2021 9/2022
Vakavaraisuusaste, % Vakavaraisuusasema
Osavuosikatsaus 30.9.2022
Tiivistelmä tunnusluvuista
12
9/2022 9/2021 2021
Sijoitusomaisuus käyvin arvoin, milj. e 27 989,9 28 262,7 29 421,9
Sijoitustoiminnan nettotuotto, % -4,9 % 9,4 % 14,0 %
10 vuoden nimellinen keskituotto, % 5,7 % 6,7 % 6,9 %
5 vuoden nimellinen keskituotto, % 4,8 % 6,6 % 7,2 %
Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 252,5 2 998,7 4 035,9
Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 3 101,1 3 010,2 4 030,2
Vastuuvelka, milj. e 23 374,7 23 445,4 23 750,4
TyEL-vakuutettuja 431 200 416 800 415 500
TyEL-vakuutuksia 47 600 51 000 51 200
YEL-vakuutuksia 84 600 83 900 84 500
Eläkkeensaajia 246 800 245 800 246 100
Hoitokustannustulos, milj. e 23,4 26,1 34,0
Liikekulut % hoitokustannustulosta 72,8 % 71,6 % 72,4 %
Vakavaraisuuspääoma, milj. e 5 190,4 6 092,4 6 573,4
Vakavaraisuusasema 1,5 1,6 1,6
Vakavaraisuusaste, % 122,2 % 126,9 % 128,1 %
Katsaus sijoitustoimintaan
Osavuosikatsaus 30.9.2022
13
• Globaali kasvu hidastui edelleen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvua rajoittivat
rahoitusolosuhteiden kiristyminen ja inflaation aiheuttama reaalisen ostovoiman
väheneminen.
• Sijoitusmarkkinoiden heilunta oli voimakasta loppukesän ja alkusyksyn aikana.
Markkinakorot nousivat tuntuvasti lähes joka puolella maailmaa ja osaketuotot
heikentyivät.
• Eurooppaa koettelee energiakriisi ja taantuma pidetään mahdollisena. EU-maat ottivat
käyttöön laajat fiskaaliset tukitoimet yritysten ja kotitalouksien tukemiseksi ja positiivisen
kasvuvaikutuksen aikaansaamiseksi.
• Yhdysvaltojen talous ylikuumentui pandemian jäljiltä. Työmarkkinat pysyivät kireinä eikä
kulutuskysyntä suhteessa tarjontaan ole vielä täysin tasapainossa. Haasteena on
laajapohjaiseksi muodostunut inflaatio, jonka torjumisen Yhdysvaltain keskuspankki on
ottanut tärkeimmäksi tavoitteekseen. Osavuosikatsaus 30.9.2022
Keskuspankit hillitsevät inflaatiota nostamalla
ohjauskorkoja
14
Sijoitusjakauma Sijoitusvarallisuus
Sijoitusvarallisuus 28,0 miljardia euroa
Osavuosikatsaus 30.9.2022
15
39 34 36 30 32
40 46 44 50 44
13 12 13 12 14
8 7 7 8 10
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
2018 2019 2020 2021 9/2022
Korkosijoitukset Osakesijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset
22 595
25 334 25 898
29 422
27 990
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2018 2019 2020 2021 9/2022
milj. e
Sijoitustuotot omaisuuslajeittain
Inflaation kiihtyminen ja rahapolitiikan kiristyminen
heikensivät osakemarkkinoita
Osavuosikatsaus 30.9.2022
16
1,6 %
-4,4 %
-0,2 %
-20,3 %
11,4 %
5,2 %
5,3 %
4,2 %
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Lainasaamiset
Joukkovelkakirjalainat
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
Noteeratut osakkeet
Pääomasijoitukset
Noteeraamattomat osakkeet
Kiinteistösijoitukset
Muut sijoitukset
Sijoitusten tuotto -4,9 %
Osavuosikatsaus 30.9.2022
17
Tuotto Volatiliteetti
milj. e % milj. e % % %
Korkosijoitukset 8 531,8 30,5 8 576,9 30,6 -3,2
Lainasaamiset 474,1 1,7 474,1 1,7 1,6
Joukkovelkakirjalainat 6 078,0 21,7 4 336,7 15,5 -4,4 9,3
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 1 718,1 6,1 1 761,0 6,3 -7,5
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 359,9 15,6 2 575,7 9,2 -2,6
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset sis. sij. kohdistuvat
saamiset ja velat 1 979,7 7,1 3 766,1 13,5 -0,2
Osakesijoitukset 12 800,1 45,7 12 409,9 44,3 -10,1
Noteeratut osakkeet 7 444,4 26,6 7 054,2 25,2 -20,3 13,2
Pääomasijoitukset 4 789,0 17,1 4 789,0 17,1 11,4
Noteeraamattomat osakkeet 566,8 2,0 566,8 2,0 5,2
Kiinteistösijoitukset 3 876,4 13,8 3 876,4 13,8 5,3
Suorat kiinteistösijoitukset 2 648,9 9,5 2 648,9 9,5 2,8
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 1 227,4 4,4 1 227,4 4,4 11,2
Muut sijoitukset 2 781,6 9,9 2 818,2 10,1 4,2
Hedge-rahastosijoitukset 2 803,3 10,0 2 803,3 10,0 7,0 6,7
Hyödykesijoitukset -2,2 0,0 34,3 0,1 -
Muut sijoitukset -19,5 -0,1 -19,5 -0,1 -
Sijoitukset yhteensä 27 989,9 100,0 27 681,3 98,9 -4,9 5,2
Johdannaisten vaikutus 308,6 1,1
Yhteensä 27 989,9 100,0 27 989,9 100,0
Valuuttajohdannaisten tuotto on arvioitu omaisuuslajeille raportointikauden aikana keskimääräisen valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut. Joukkolainojen modifioitu duraatio on 3,2.
Avoin valuuttapositio on 23,7 % markkina-arvosta.
Perusjakauma Riskijakauma
Sijoitukset maantieteellisesti Suomi-sijoitukset omaisuuslajeittain
Sijoituksia hajauttamalla hallitaan riskejä
Osavuosikatsaus 30.9.2022
ja pääomasijoitukset
18
25%
29%
26%
21%
Suomi Eurooppa Pohjois-Amerikka Muut
23%
32%
11%
33%
Korkosijoitukset Noteeratut osakkeet
Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset
Sijoitusympäristö pysyi poikkeuksellisen haastavana
myös kolmannella vuosineljänneksellä
Osavuosikatsaus 30.9.2022
19
1,3 %
-0,4 %
1,2 % 1,4 %
-3,5 %
5,2 %
1,9 % 2,0 %
3,3 %
-9,5 %
5,9 %
2,6 %
5,3 %
3,9 % 3,8 %
1,5 %
4,3 %
-1,9 %
-2,6 %
-0,4 %
Sijoitustuottojen kehitys Pitkän aikavälin keskituotot
Kymmenen vuoden tuotto 5,7 % vuodessa
Osavuosikatsaus 30.9.2022
20
7,1 %
6,2 %
5,0 % 5,6 %
7,4 %
-1,4 %
13,0 %
3,6 %
14,0 %
-4,9 %
-8%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
2,2 %
4,8 %
4,0 %
5,7 %
0% 2% 4% 6% 8%
5 vuoden reaalituotto
5 vuoden nimellistuotto
10 vuoden reaalituotto
10 vuoden nimellistuotto
• Olimme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitouduimme vastuullisen työpaikan
periaatteisiin. Elossa työskenteli yli 30 nuorta monipuolisissa työtehtävissä ja he osallistuivat myös
toimintamme kehittämiseen.
• Jatkamme aktiivista vastuullisuustyötä läpi organisaation ja jatkuvan kehittämisen tukena toimii
vastuullisuusverkosto. Verkoston tehtävänä on edistää Elon vastuullisuutta osana strategiaa ja
yrityskulttuuria.
Puhdasta energiantuotantoa
• Olemme sijoittaneet yhteensä 24 tuulipuistoon Pohjoismaissa ja näistä 15 sijaitsee Suomessa.
Puistojen yhteisteho on maksimissaan lähes 2000 MW, mikä on jokin verran enemmän kuin
Olkiluoto 3:n teho. Toki tuulivoimaloiden tuotanto vaihtelee paljon vuosittain ja jää aina kauas
nimellistehosta. Tuulipuistojen tuotanto vastaa yli 400 000 kotitalouden kulutusta.
• Elon tavoitteena on saavuttaa tuulipuistosijoituksilleen tasaista ja ennustettavaa kassavirtaa. Lisäksi
tuulivoima on puhdas ja kotimainen tapa tuottaa sähköä, jota nykyaikainen yhteiskunta tarvitsee
yhä enemmän.
Osavuosikatsaus 30.9.2022
Vastuullista työllistämistä ja energiaa
21
• Inflaatiokehitys on ratkaiseva sijoitusmarkkinoiden menestykselle myös ensi vuonna.
Kuluttajahintojen nousuvauhti on liian nopeaa keskuspankkien tavoitteisiin nähden ja riski
inflaation juurtumiseen on kasvanut. Toisaalta globaalin taloustaantuman todennäköisyys
on noussut merkittävästi.
• Sijoitusvarallisuuden hajautuksen näkökulmasta osake- ja korkomarkkinan välinen
riippuvuus on keskeistä. Mikäli keskuspankit saavat inflaation talttumaan, sijoitusten
hajauttamisesta saatavat hyödyt kasvavat.
• Epävarmuus koettelee Suomen yrityssektoria ja viennin näkymä on synkentynyt.
Suomalaisilla yhtiöillä on kuitenkin etuna kotimaan monipuolinen energiantuotanto
verrattuna etenkin Keski-Eurooppaan. Myös yhtiöiden velkaisuus on alhainen.
• Suomen ensi vuoden talouden kasvu jäänee merkittävästi tätä vuotta hitaammaksi ja
taantuma on mahdollinen.
Osavuosikatsaus 30.9.2022
Tulevaisuuden näkymät
22

More Related Content

Similar to Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022

Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Työeläkeyhtiö Elon sijoitustuotto –1,9 prosenttia - epävarmuuden varjostama a...
Työeläkeyhtiö Elon sijoitustuotto –1,9 prosenttia - epävarmuuden varjostama a...Työeläkeyhtiö Elon sijoitustuotto –1,9 prosenttia - epävarmuuden varjostama a...
Työeläkeyhtiö Elon sijoitustuotto –1,9 prosenttia - epävarmuuden varjostama a...
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Työeläkeyhtiö Elo
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
Työeläkeyhtiö Elo
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdf
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdfOsavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdf
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdf
Veritas Eläkevakuutus - Veritas Pensionsförsäkring
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elo
 
Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022
Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022
Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022
Työeläkeyhtiö Elo
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Työeläkeyhtiö Elo
 
Tilinpäätöskatsaus
TilinpäätöskatsausTilinpäätöskatsaus
Tilinpäätöskatsaus 2022
Tilinpäätöskatsaus 2022Tilinpäätöskatsaus 2022
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutus - Veritas Pensionsförsäkring
 
Tilinpäätöskatsaus 2020
Tilinpäätöskatsaus 2020Tilinpäätöskatsaus 2020
Elon Tilinpäätös 2019 Fin
Elon Tilinpäätös 2019 FinElon Tilinpäätös 2019 Fin
Elon Tilinpäätös 2019 Fin
Työeläkeyhtiö Elo
 
Varman tilinpäätös 2020
Varman tilinpäätös 2020Varman tilinpäätös 2020
Varman tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Varma
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Eezy yhtiöesittely, Sami Asikainen & Hannu Nyman, Eezy. Pörssi-ilta 11.3.2020...
Eezy yhtiöesittely, Sami Asikainen & Hannu Nyman, Eezy. Pörssi-ilta 11.3.2020...Eezy yhtiöesittely, Sami Asikainen & Hannu Nyman, Eezy. Pörssi-ilta 11.3.2020...
Eezy yhtiöesittely, Sami Asikainen & Hannu Nyman, Eezy. Pörssi-ilta 11.3.2020...
Pörssisäätiö
 

Similar to Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022 (20)

Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
 
Työeläkeyhtiö Elon sijoitustuotto –1,9 prosenttia - epävarmuuden varjostama a...
Työeläkeyhtiö Elon sijoitustuotto –1,9 prosenttia - epävarmuuden varjostama a...Työeläkeyhtiö Elon sijoitustuotto –1,9 prosenttia - epävarmuuden varjostama a...
Työeläkeyhtiö Elon sijoitustuotto –1,9 prosenttia - epävarmuuden varjostama a...
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
 
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
Elo osavuosikatsaus, esitysmateriaali 30.6.2021
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdf
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdfOsavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdf
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023.pdf
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
 
Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022
Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022
Työeläkeyhtiö Elon tilinäästös 2022
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2020
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
 
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
Työeläkeyhtiö Elon tilinpäätös 2020
 
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
 
Tilinpäätöskatsaus
TilinpäätöskatsausTilinpäätöskatsaus
Tilinpäätöskatsaus
 
Tilinpäätöskatsaus 2022
Tilinpäätöskatsaus 2022Tilinpäätöskatsaus 2022
Tilinpäätöskatsaus 2022
 
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
 
Tilinpäätöskatsaus 2020
Tilinpäätöskatsaus 2020Tilinpäätöskatsaus 2020
Tilinpäätöskatsaus 2020
 
Elon Tilinpäätös 2019 Fin
Elon Tilinpäätös 2019 FinElon Tilinpäätös 2019 Fin
Elon Tilinpäätös 2019 Fin
 
Varman tilinpäätös 2020
Varman tilinpäätös 2020Varman tilinpäätös 2020
Varman tilinpäätös 2020
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
 
Eezy yhtiöesittely, Sami Asikainen & Hannu Nyman, Eezy. Pörssi-ilta 11.3.2020...
Eezy yhtiöesittely, Sami Asikainen & Hannu Nyman, Eezy. Pörssi-ilta 11.3.2020...Eezy yhtiöesittely, Sami Asikainen & Hannu Nyman, Eezy. Pörssi-ilta 11.3.2020...
Eezy yhtiöesittely, Sami Asikainen & Hannu Nyman, Eezy. Pörssi-ilta 11.3.2020...
 

More from Työeläkeyhtiö Elo

Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget EloDelårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Työeläkeyhtiö Elo
 
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance CompanyInterimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo interim report 1 January–30 September 2023
Elo interim report 1 January–30 September 2023Elo interim report 1 January–30 September 2023
Elo interim report 1 January–30 September 2023
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
Työeläkeyhtiö Elo
 
Delårsrapport 1.1–30.6.2023
Delårsrapport 1.1–30.6.2023Delårsrapport 1.1–30.6.2023
Delårsrapport 1.1–30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elo
 
Delårsrapport 1.1–31.3.2023
Delårsrapport 1.1–31.3.2023Delårsrapport 1.1–31.3.2023
Delårsrapport 1.1–31.3.2023
Työeläkeyhtiö Elo
 
Interim report 1 January - 31 March 2023
Interim report 1 January - 31 March 2023Interim report 1 January - 31 March 2023
Interim report 1 January - 31 March 2023
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo - Bokslut 2022
Elo - Bokslut 2022Elo - Bokslut 2022
Elo - Bokslut 2022
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo - Financial Statement´s 2022
Elo - Financial Statement´s 2022Elo - Financial Statement´s 2022
Elo - Financial Statement´s 2022
Työeläkeyhtiö Elo
 
Interim report 1 January – 30 September 2022
Interim report 1 January – 30 September 2022Interim report 1 January – 30 September 2022
Interim report 1 January – 30 September 2022
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elos placeringsavkastning var -1,9 procent – osäkerheten i början av året try...
Elos placeringsavkastning var -1,9 procent – osäkerheten i början av året try...Elos placeringsavkastning var -1,9 procent – osäkerheten i början av året try...
Elos placeringsavkastning var -1,9 procent – osäkerheten i början av året try...
Työeläkeyhtiö Elo
 
Arbetspensionsbolaget Elo: Pensionstillgångarna ökade i rekordtakt – avkastni...
Arbetspensionsbolaget Elo: Pensionstillgångarna ökade i rekordtakt – avkastni...Arbetspensionsbolaget Elo: Pensionstillgångarna ökade i rekordtakt – avkastni...
Arbetspensionsbolaget Elo: Pensionstillgångarna ökade i rekordtakt – avkastni...
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elo Mutual Insurance Company: Pension assets grew at a record pace – return E...
Elo Mutual Insurance Company: Pension assets grew at a record pace – return E...Elo Mutual Insurance Company: Pension assets grew at a record pace – return E...
Elo Mutual Insurance Company: Pension assets grew at a record pace – return E...
Työeläkeyhtiö Elo
 

More from Työeläkeyhtiö Elo (20)

Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget EloDelårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Delårsrapport 1.1–31.3.2024 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
 
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance CompanyInterimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
Interimreport1 January–31 March2024 Elo Mutual Pension Insurance Company
 
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
Elos resultat 2023: placeringsintäkterna uppgick till 6 procent och kostnads...
 
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
Elo’s result 2023: Return on investment increased to 6 per cent and cost effi...
 
Elo interim report 1 January–30 September 2023
Elo interim report 1 January–30 September 2023Elo interim report 1 January–30 September 2023
Elo interim report 1 January–30 September 2023
 
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
Elos delårsrapport 1.1–30.9.2023
 
Delårsrapport 1.1–30.6.2023
Delårsrapport 1.1–30.6.2023Delårsrapport 1.1–30.6.2023
Delårsrapport 1.1–30.6.2023
 
Delårsrapport 1.1–31.3.2023
Delårsrapport 1.1–31.3.2023Delårsrapport 1.1–31.3.2023
Delårsrapport 1.1–31.3.2023
 
Interim report 1 January - 31 March 2023
Interim report 1 January - 31 March 2023Interim report 1 January - 31 March 2023
Interim report 1 January - 31 March 2023
 
Elo - Bokslut 2022
Elo - Bokslut 2022Elo - Bokslut 2022
Elo - Bokslut 2022
 
Elo - Financial Statement´s 2022
Elo - Financial Statement´s 2022Elo - Financial Statement´s 2022
Elo - Financial Statement´s 2022
 
Interim report 1 January – 30 September 2022
Interim report 1 January – 30 September 2022Interim report 1 January – 30 September 2022
Interim report 1 January – 30 September 2022
 
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
Elos Delårsrapport 1.1. - 30.9.2022
 
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
Elo: Delårsrapport 1.1–30.9.2022
 
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
Elo: Delårsrapport 1.1.-30.6.2022
 
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
Elo: Interim Report 1 January - 30 June 2022
 
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
Elo’s return on investment 1.9 per cent – burdened by uncertainty, the first...
 
Elos placeringsavkastning var -1,9 procent – osäkerheten i början av året try...
Elos placeringsavkastning var -1,9 procent – osäkerheten i början av året try...Elos placeringsavkastning var -1,9 procent – osäkerheten i början av året try...
Elos placeringsavkastning var -1,9 procent – osäkerheten i början av året try...
 
Arbetspensionsbolaget Elo: Pensionstillgångarna ökade i rekordtakt – avkastni...
Arbetspensionsbolaget Elo: Pensionstillgångarna ökade i rekordtakt – avkastni...Arbetspensionsbolaget Elo: Pensionstillgångarna ökade i rekordtakt – avkastni...
Arbetspensionsbolaget Elo: Pensionstillgångarna ökade i rekordtakt – avkastni...
 
Elo Mutual Insurance Company: Pension assets grew at a record pace – return E...
Elo Mutual Insurance Company: Pension assets grew at a record pace – return E...Elo Mutual Insurance Company: Pension assets grew at a record pace – return E...
Elo Mutual Insurance Company: Pension assets grew at a record pace – return E...
 

Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022

 • 2. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Avainlukuja 30.9.2022 28,0mrd. e Sijoitusvarallisuus % Vakavaraisuusaste 5,7 10 vuoden nimellistuotto 3 101milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 3 253milj. e Vakuutusmaksutulo -4,9 % Tuotto 122,2 2 %
 • 3. Osavuosikatsaus 30.9.2022 3 YEL-vakuutuksia 84 600 TyEL-vakuutuksia 47 600 Vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä yhteensä 515 800 Maksamme eläkettä 246 800 eläkkeensaajalle
 • 4. Elo mukana vakuutus- ja eläkeasioiden muutoksissa Osavuosikatsaus 30.9.2022 4 • Työeläkeindeksi vahvistettiin lokakuussa ja se kasvaa palkkakerrointa merkittävästi enemmän vuonna 2023. Korotus on aktivoinut asiakkaitamme yhteydenottoihin ja hakemusmäärät ovat kasvaneet. • Indeksi on ensi vuonna 2874, mikä tarkoittaa 6,8 % korotusta työeläkkeisiin vuodenvaihteessa. • Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,558 ja vuoteen 2022 verrattuna palkkakerroin nousee 3,8 %. • Valmistaudumme yrittäjän eläkelainsäädäntöön vuodenvaihteessa mahdollisesti tuleviin muutoksiin. Viestimme lakimuutoksen vaikutuksista huomioiden myös yrittäjien heränneet kysymykset. • Otimme käyttöön vakuutushakemuspalvelussa työeläkealan yhteisen YEL-työtulojen laskentapalvelun. YEL-vakuutusten työtulot ovat jatkaneet nousua.
 • 5. Tuemme yrityksiä kasvaneissa mielenterveyshaasteissa Osavuosikatsaus 30.9.2022 5 • Selvitimme yrityspäättäjien näkemyksiä mielenterveyden ongelmista työelämässä. Yrityspäättäjistä 79 % arvioi mielenterveyshaasteiden kasvavan. Yrityspäättäjät odottavat, että esihenkilöt saisivat enemmän tukea mielenhyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen ja työntekijöiden tukemiseen erityisesti työterveyshuollolta, eläkeyhtiöltä ja yritysjohdolta. • Elo vastaa kasvaneeseen tuen tarpeeseen ja tarjoamme asiakkaillemme entistä kohdennetumpaa tukea mielenterveysperustaisten työkyvyttömyysriskien vähentämisessä. • Työkykyjohtamisen EloKanava-verkkokirjasto lanseerattiin syyskuussa. EloKanavalta löytyy ajankohtaista tietoa ja itseopiskelumateriaalia työkykyjohtamisesta.
 • 6. Maksetut eläkkeet eläkelajeittain Maksetut eläkkeet eläkelajeittain 2018–9/2022 Eläkkeensaajia noin 246 800 Osavuosikatsaus 30.9.2022 6 Eläkelaji kpl milj. e Vanhuuseläke 187 703 2 413,0 Työkyvyttömyyseläke 22 299 234,2 Perhe-eläke 30 813 164,9 Osa-aikaeläke 5 0,1 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 5 945 39,5 Työuraeläkkeet 22 0,4 Yhteensä 246 787 2 852 2 736 2 872 2 999 3 092 2 312 2 413 304 305 309 310 233 234 196 200 204 207 155 165 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2018 2019 2020 2021 9/2021 9/2022 milj. e Työuraeläkkeet Osittain varhennettu vanhuuseläke Osa-aikaeläke Perhe-eläke Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke
 • 7. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Eläkehakemusten määrä kasvussa 7 1-9/2022 1-9/2021 Vanhuuseläke 6 737 5 728 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 2 214 1 671 Työkyvyttömyyseläke 8 869 8 891 Perhe-eläke 1 875 1 684 Kuntoutuspäätös 1 304 1 499 Työuraeläke 37 32 Yhteensä 21 036 19 505 Eläkepäätökset eläkelajeittain • Työkyvyttömyyseläkkeiden päätöksiä annettiin 8 869 kpl, joista uusia oli kaikkiaan 4 504 kpl. • Annettujen kuntoutuspäätösten määrässä vuonna 2020 alkanut lasku kiihtyi ja päätöksiä annettiin noin 13 % vähemmän kuin edellisvuonna. • Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusmäärät ovat nousseet koko vuoden aikana ja syyskuussa hakemusmäärä kaksinkertaistui. Hakemusmäärän kasvu selittynee ensi vuoden poikkeuksellisen suurella työeläkeindeksin korotuksella. • Myös perhe-eläkkeiden ja vanhuuseläkkeiden hakemusmäärissä on nähtävissä nousua.
 • 8. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Maksutulo noussut 8,5 % 8 2 999 3 253 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2018 2019 2020 2021 9/2021 9/2022 milj. e • Vakuutusmaksutulo oli 3,3 miljardia euroa ja eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin lähes saman verran. • TyEL-palkkasumman arvioidaan olevan 7,5 % suurempi kuin vuoden 2021 Q3- osavuosikatsauksessa.
 • 9. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Kokonaistulos -1,4 miljardia euroa 9 milj. e 1.1.–30.9.2022 1.1.–30.9.2021 Tuloksen synty -1 382,5 1 038,3 Vakuutusliikkeen tulos 30,4 9,8 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin -1 445,2 999,7 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (+) -1 443,6 2 414,9 Vastuuvelan tuottovaatimus (-) -1,6 -1 415,2 Hoitokustannustulos 23,4 26,1 Muu tulos 9,0 2,7 Tuloksen käyttö -1 382,5 1 038,3 Vakavaraisuuden muutokseen -1 382,5 1 038,3 Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen -394,9 -248,8 Arvostuserojen muutokseen -987,6 1 287,1 Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen 0,0 0,0 Tilikauden voittoon 0,0 0,0 Siirtoon asiakashyvityksiin 0,0 0,0
 • 10. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Hoitokustannussuhde alle 73 % 10 74,9 % 73,4 % 72,0 % 72,4 % 72,8 % 0% 20% 40% 60% 80% 2018 2019 2020 2021 9/2022 milj. e 2018 2019 2020 2021 9/2022 Hoitokustannustulo 126,6 132,3 118,7 123,2 86,1 Toimintokohtaiset liikekulut -94,8 -97,1 -85,4 -89,3 -62,7 Hoitokustannustulos 31,8 35,2 33,2 34,0 23,4 • Toimintokohtaisissa liikekuluissa on selvää laskua. • Hoitokustannustuloon kohdistui vuonna 2022 noin 10 prosentin leikkuri.
 • 11. Vakavaraisuuden tunnusluvut Vakavaraisuusaste ja -asema Vakavaraisuuden kehitys Osavuosikatsaus 30.9.2022 11 3 935 5 082 5 055 6 573 5 190 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2018 2019 2020 2021 9/2022 milj. e Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä Vakavaraisuusraja 120,6 % 124,4 % 123,7 % 128,1 % 122,2 % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 0,0 2,0 4,0 6,0 100% 110% 120% 130% 2018 2019 2020 2021 9/2022 Vakavaraisuusaste, % Vakavaraisuusasema
 • 12. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Tiivistelmä tunnusluvuista 12 9/2022 9/2021 2021 Sijoitusomaisuus käyvin arvoin, milj. e 27 989,9 28 262,7 29 421,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, % -4,9 % 9,4 % 14,0 % 10 vuoden nimellinen keskituotto, % 5,7 % 6,7 % 6,9 % 5 vuoden nimellinen keskituotto, % 4,8 % 6,6 % 7,2 % Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 252,5 2 998,7 4 035,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 3 101,1 3 010,2 4 030,2 Vastuuvelka, milj. e 23 374,7 23 445,4 23 750,4 TyEL-vakuutettuja 431 200 416 800 415 500 TyEL-vakuutuksia 47 600 51 000 51 200 YEL-vakuutuksia 84 600 83 900 84 500 Eläkkeensaajia 246 800 245 800 246 100 Hoitokustannustulos, milj. e 23,4 26,1 34,0 Liikekulut % hoitokustannustulosta 72,8 % 71,6 % 72,4 % Vakavaraisuuspääoma, milj. e 5 190,4 6 092,4 6 573,4 Vakavaraisuusasema 1,5 1,6 1,6 Vakavaraisuusaste, % 122,2 % 126,9 % 128,1 %
 • 14. • Globaali kasvu hidastui edelleen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvua rajoittivat rahoitusolosuhteiden kiristyminen ja inflaation aiheuttama reaalisen ostovoiman väheneminen. • Sijoitusmarkkinoiden heilunta oli voimakasta loppukesän ja alkusyksyn aikana. Markkinakorot nousivat tuntuvasti lähes joka puolella maailmaa ja osaketuotot heikentyivät. • Eurooppaa koettelee energiakriisi ja taantuma pidetään mahdollisena. EU-maat ottivat käyttöön laajat fiskaaliset tukitoimet yritysten ja kotitalouksien tukemiseksi ja positiivisen kasvuvaikutuksen aikaansaamiseksi. • Yhdysvaltojen talous ylikuumentui pandemian jäljiltä. Työmarkkinat pysyivät kireinä eikä kulutuskysyntä suhteessa tarjontaan ole vielä täysin tasapainossa. Haasteena on laajapohjaiseksi muodostunut inflaatio, jonka torjumisen Yhdysvaltain keskuspankki on ottanut tärkeimmäksi tavoitteekseen. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Keskuspankit hillitsevät inflaatiota nostamalla ohjauskorkoja 14
 • 15. Sijoitusjakauma Sijoitusvarallisuus Sijoitusvarallisuus 28,0 miljardia euroa Osavuosikatsaus 30.9.2022 15 39 34 36 30 32 40 46 44 50 44 13 12 13 12 14 8 7 7 8 10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2018 2019 2020 2021 9/2022 Korkosijoitukset Osakesijoitukset Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset 22 595 25 334 25 898 29 422 27 990 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2018 2019 2020 2021 9/2022 milj. e
 • 16. Sijoitustuotot omaisuuslajeittain Inflaation kiihtyminen ja rahapolitiikan kiristyminen heikensivät osakemarkkinoita Osavuosikatsaus 30.9.2022 16 1,6 % -4,4 % -0,2 % -20,3 % 11,4 % 5,2 % 5,3 % 4,2 % -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset Noteeratut osakkeet Pääomasijoitukset Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset
 • 17. Sijoitusten tuotto -4,9 % Osavuosikatsaus 30.9.2022 17 Tuotto Volatiliteetti milj. e % milj. e % % % Korkosijoitukset 8 531,8 30,5 8 576,9 30,6 -3,2 Lainasaamiset 474,1 1,7 474,1 1,7 1,6 Joukkovelkakirjalainat 6 078,0 21,7 4 336,7 15,5 -4,4 9,3 Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 1 718,1 6,1 1 761,0 6,3 -7,5 Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 359,9 15,6 2 575,7 9,2 -2,6 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset sis. sij. kohdistuvat saamiset ja velat 1 979,7 7,1 3 766,1 13,5 -0,2 Osakesijoitukset 12 800,1 45,7 12 409,9 44,3 -10,1 Noteeratut osakkeet 7 444,4 26,6 7 054,2 25,2 -20,3 13,2 Pääomasijoitukset 4 789,0 17,1 4 789,0 17,1 11,4 Noteeraamattomat osakkeet 566,8 2,0 566,8 2,0 5,2 Kiinteistösijoitukset 3 876,4 13,8 3 876,4 13,8 5,3 Suorat kiinteistösijoitukset 2 648,9 9,5 2 648,9 9,5 2,8 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 1 227,4 4,4 1 227,4 4,4 11,2 Muut sijoitukset 2 781,6 9,9 2 818,2 10,1 4,2 Hedge-rahastosijoitukset 2 803,3 10,0 2 803,3 10,0 7,0 6,7 Hyödykesijoitukset -2,2 0,0 34,3 0,1 - Muut sijoitukset -19,5 -0,1 -19,5 -0,1 - Sijoitukset yhteensä 27 989,9 100,0 27 681,3 98,9 -4,9 5,2 Johdannaisten vaikutus 308,6 1,1 Yhteensä 27 989,9 100,0 27 989,9 100,0 Valuuttajohdannaisten tuotto on arvioitu omaisuuslajeille raportointikauden aikana keskimääräisen valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa. Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut. Joukkolainojen modifioitu duraatio on 3,2. Avoin valuuttapositio on 23,7 % markkina-arvosta. Perusjakauma Riskijakauma
 • 18. Sijoitukset maantieteellisesti Suomi-sijoitukset omaisuuslajeittain Sijoituksia hajauttamalla hallitaan riskejä Osavuosikatsaus 30.9.2022 ja pääomasijoitukset 18 25% 29% 26% 21% Suomi Eurooppa Pohjois-Amerikka Muut 23% 32% 11% 33% Korkosijoitukset Noteeratut osakkeet Noteeraamattomat osakkeet Kiinteistösijoitukset
 • 19. Sijoitusympäristö pysyi poikkeuksellisen haastavana myös kolmannella vuosineljänneksellä Osavuosikatsaus 30.9.2022 19 1,3 % -0,4 % 1,2 % 1,4 % -3,5 % 5,2 % 1,9 % 2,0 % 3,3 % -9,5 % 5,9 % 2,6 % 5,3 % 3,9 % 3,8 % 1,5 % 4,3 % -1,9 % -2,6 % -0,4 %
 • 20. Sijoitustuottojen kehitys Pitkän aikavälin keskituotot Kymmenen vuoden tuotto 5,7 % vuodessa Osavuosikatsaus 30.9.2022 20 7,1 % 6,2 % 5,0 % 5,6 % 7,4 % -1,4 % 13,0 % 3,6 % 14,0 % -4,9 % -8% -4% 0% 4% 8% 12% 16% 2,2 % 4,8 % 4,0 % 5,7 % 0% 2% 4% 6% 8% 5 vuoden reaalituotto 5 vuoden nimellistuotto 10 vuoden reaalituotto 10 vuoden nimellistuotto
 • 21. • Olimme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitouduimme vastuullisen työpaikan periaatteisiin. Elossa työskenteli yli 30 nuorta monipuolisissa työtehtävissä ja he osallistuivat myös toimintamme kehittämiseen. • Jatkamme aktiivista vastuullisuustyötä läpi organisaation ja jatkuvan kehittämisen tukena toimii vastuullisuusverkosto. Verkoston tehtävänä on edistää Elon vastuullisuutta osana strategiaa ja yrityskulttuuria. Puhdasta energiantuotantoa • Olemme sijoittaneet yhteensä 24 tuulipuistoon Pohjoismaissa ja näistä 15 sijaitsee Suomessa. Puistojen yhteisteho on maksimissaan lähes 2000 MW, mikä on jokin verran enemmän kuin Olkiluoto 3:n teho. Toki tuulivoimaloiden tuotanto vaihtelee paljon vuosittain ja jää aina kauas nimellistehosta. Tuulipuistojen tuotanto vastaa yli 400 000 kotitalouden kulutusta. • Elon tavoitteena on saavuttaa tuulipuistosijoituksilleen tasaista ja ennustettavaa kassavirtaa. Lisäksi tuulivoima on puhdas ja kotimainen tapa tuottaa sähköä, jota nykyaikainen yhteiskunta tarvitsee yhä enemmän. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Vastuullista työllistämistä ja energiaa 21
 • 22. • Inflaatiokehitys on ratkaiseva sijoitusmarkkinoiden menestykselle myös ensi vuonna. Kuluttajahintojen nousuvauhti on liian nopeaa keskuspankkien tavoitteisiin nähden ja riski inflaation juurtumiseen on kasvanut. Toisaalta globaalin taloustaantuman todennäköisyys on noussut merkittävästi. • Sijoitusvarallisuuden hajautuksen näkökulmasta osake- ja korkomarkkinan välinen riippuvuus on keskeistä. Mikäli keskuspankit saavat inflaation talttumaan, sijoitusten hajauttamisesta saatavat hyödyt kasvavat. • Epävarmuus koettelee Suomen yrityssektoria ja viennin näkymä on synkentynyt. Suomalaisilla yhtiöillä on kuitenkin etuna kotimaan monipuolinen energiantuotanto verrattuna etenkin Keski-Eurooppaan. Myös yhtiöiden velkaisuus on alhainen. • Suomen ensi vuoden talouden kasvu jäänee merkittävästi tätä vuotta hitaammaksi ja taantuma on mahdollinen. Osavuosikatsaus 30.9.2022 Tulevaisuuden näkymät 22