SlideShare a Scribd company logo
COTOJEST
SYSTEMERP?
MODUŁOWA
BUDOWAERP
SYSTEMYERP
–DLAKOGO?
MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA
WDROŻENIOWEGO
REFERENCJE
/NASZE
WDROŻENIA
ŁĄCZY NAS TWÓJ SUKCES
SYSTEMY ERP
OD HICRON
KIERUNEK:ROZWÓJ!
COTOJEST
SYSTEMERP?
MODUŁOWA
BUDOWAERP
SYSTEMYERP
–DLAKOGO?
MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA
WDROŻENIOWEGO
REFERENCJE
/NASZE
WDROŻENIA
Zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania klasy
ERP (Enterprise Resource Planning) służy do planowania
zasobów, porządkowania i gromadzenia danych oraz inte-
gracji pracy wszystkich działów, partnerów biznesowych
i procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa. Dzia-
łanie takie przeprowadza się poprzez scalenie wszystkich
danych w ramach wspólnej bazy, z której usuwa się zdu-
plikowane informacje. Z biegiem lat rozwój systemów ERP
zaczął umożliwiać nie tylko syntezę procesów biznesowych
wewnątrz jednej organizacji, ale wpłynął na poprawę efek-
tywności firm w pełnym łańcuchu dostaw, a nawet szerzej,
w całym biznesowym ekosystemie.
Systemy ERP pozwalają na usystematyzowanie pracy, spraw-
ny przepływ zadań w obrębie struktury przedsiębiorstwa,
przeorganizowanie kanałów komunikacji. Dla biznesu naj-
istotniejszym czynnikiem jest przede wszystkim optymaliza-
cja kosztów. Korzyści płynące z wdrożenia przekładają się na
zwiększoną wydajność i produktywność pracowników, skróce-
nie czasu realizacji zamówień, a co za tym idzie, wzrost zysków
przedsiębiorstwa i budowanie wizerunku zaufanego part-
nera w biznesie.
Współczesne technologie, a de facto ich rozwój sprawił, że
dane nie muszą być przechowywane on-premise (dobra wia-
domość dla firm, które nie chcą utrzymywać własnej infra-
struktury technicznej), ale mogą być utrzymywane w chmu-
rze lub w modelu hybrydowym (część rozwiązań dostępna
jest w chmurze, a część on-premise).
CO TO JEST SYSTEM ERP?
COTOJEST
SYSTEMERP?
MODUŁOWA
BUDOWAERP
SYSTEMYERP
–DLAKOGO?
MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA
WDROŻENIOWEGO
REFERENCJE
/NASZE
WDROŻENIA
Zintegrowane systemy ERP komponowane są z wielu modułów, bez duplikacji informacji zawartych w bazach danych. Zapewnia to kompletne wsparcie odpowiednich obszarów działalności
firm w różnych branżach (między innymi: produkcyjnych, finansowych, usługowych czy handlowych). Struktura zintegrowanych systemów ERP umożliwia implementację bardzo precyzyjnie
dopasowanego systemu, dzięki wdrożeniu modułów i funkcjonalności odpowiadających potrzebom użytkownika końcowego.
MODUŁOWA BUDOWA ERP
ZASOBY
LUDZKIE
PRODUKCJA
CONTROLLING
KLIENT
DOSTAWCA
PRZEWOŹNIK
HRMANAGER
MAGAZYNU
PRZEDSTAWICIEL
HANDLOWY
FINANSE
ZARZĄDZANIE
KADRAMI
ZAOPATRZENIE LOGISTYKA
GOSPODARKA
MAGAZYNOWA
BAZA DANYCH ERP
Komponenty ściśle ze sobą współpracują, choć każdy z nich jest niezależną jednostką. Dobiera się je w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i obszaru, którego zarządzanie mają
wspomagać, np. finansów, kadr czy gospodarki materiałowej.
Nowoczesne systemy ERP, na przykład SAP S/4HANA, mają także możliwość łączenia się i współpracy z innymi systemami tej klasy, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.
Pozwala to na integrację działań pomiędzy poddostawcami, partnerami biznesowymi czy poszczególnymi oddziałami w ramach społeczności biznesowych. Wpływa to na optymalizację
kosztów procesów biznesowych i ułatwia komunikację pomiędzy jednostkami biorącymi w nich udział.
WIELE MODUŁÓW, JEDNA WSPÓLNA BAZA DANYCH
SPRZEDAŻ
COTOJEST
SYSTEMERP?
MODUŁOWA
BUDOWAERP
SYSTEMYERP
–DLAKOGO?
MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA
WDROŻENIOWEGO
REFERENCJE
/NASZE
WDROŻENIA
SYSTEMY ERP – DLA KOGO?
Z systemów tych korzystają chętnie także organizacje nastawione na innowacyjność i ciągły rozwój. Dzięki postępowi technologicznemu możliwe jest wyraźne zwiększenie efektywności poprzez szcze-
gółową analizę dostępnych danych i algorytmy pozwalające na przewidywanie przyszłych potrzeb klientów, wzorców rynkowych (np. tendencji zakupowych konsumentów). Umiejętność przystosowania
się do błyskawicznie zmieniającej się koniunktury stanowi bowiem czynnik budujący przewagę konkurencyjną, decydujący o sukcesie przedsiębiorstwa.
Firmom, którym zależy na podniesieniu wydajności zachodzących w nich
procesów, a tym samym zyskaniu przewagi konkurencyjnej. Systemy ERP
o otwartej strukturze sprawdzają się szczególnie w średnich i dużych firmach
Dają one możliwość dopasowania funkcjonalności do potrzeb i celów przed-
siębiorców względem skali działania i oferowanych przez nich rozwiązań/
produktów przy zachowaniu wysokiej jakości dostarczanych usług.
Przedsiębiorstwom produkcyjnym, w których czas realizacji zamówienia/
sprawna organizacja dostaw są kluczowe dla rozwoju biznesu.
Firmom logistycznym, zaopatrzeniowym, magazynowym, dystrybucyjnym
i  sprzedażowym, gdzie kontrola bieżących stanów magazynowych, racjona-
lizacja polityki zakupowej i zarządzanie jakością są kluczowe dla płynności
finansowej i zadowolenia klientów. Dzięki synchronizacji produkcji z  ter-
minami dostaw zamówienia realizowane są sprawniej, szybciej co skutkuje
wzrostem zadowolenia odbiorców i zwiększeniem szans na stałą współpracę.
PRODUKCJA
LOGISTYKA
WYDAJNOŚĆ ŚREDNIE I DUŻE
FIRMY
PRZEWAGA
KONKURENCYJNA
CZAS REALIZACJI DOSTAWA
ZAOPATRZENIE GOSPODARKA
MAGAZYNOWA
SYSTEMY ERP SĄ NIEZWYKLE PRZYDATNE:
COTOJEST
SYSTEMERP?
MODUŁOWA
BUDOWAERP
SYSTEMYERP
–DLAKOGO?
MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA
WDROŻENIOWEGO
REFERENCJE
/NASZE
WDROŻENIA
MOŻLIWOŚCI
Dodatkowym atutem jest to, że systemy ERP oparte
o S/4HANA ukazują dane w czasie rzeczywistym po-
zwalając na natychmiastową reakcję w sytuacji nie-
proporcjonalności np. obciążenia magazynu czy kas
w sieci marketów.
Systemy wspomagające zarządzanie są kompleksowo dopasowane do procesów orga-
nizacji. Wszystko odbywa się za pomocą przyjaznego i intuicyjnego interfejsu – SAP Fiori.
Oprócz samych funkcjonalności, personalizacji podlegają także między innymi same
widoki zestawień czy raportów. Hicron posiada bogate doświadczenie w pracy dla
branż: produkcyjnej, finansowej, usługowej oraz handlowej. Setki zrealizowanych
projektów pozwoliły na zrozumienie specyficznych wymagań i procesów zachodzą-
cych zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza jej strukturami.
Dzięki zastosowaniu wielu dobrze dobranych modułów można przydzielić pra-
cownikom właściwe role w ramach obsługiwanego przez nich systemu albo
współdzielić konkretne zadania.
Hicron wyspecjalizował się w zakresie projektowania rozwiązań tworzonych zgodnie z potrzebami klienta, poprzez rozszerzanie
funkcjonalności systemów tak, aby odpowiadały nawet najbardziej wymagającym i skomplikowanym mechanizmom zachodzącym
w firmie, we wszystkich aspektach jej działalności.
COTOJEST
SYSTEMERP?
MODUŁOWA
BUDOWAERP
SYSTEMYERP
–DLAKOGO?
MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA
WDROŻENIOWEGO
REFERENCJE
/NASZE
WDROŻENIA
KORZYŚCI
KLUCZOWE KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ERP:
oszczędność czasu dzięki
szybszemu wprowadzaniu,
przetwarzaniu
i analizowaniu danych
realny i szybki zwrot
z inwestycji
redukcja kosztów związana
z automatyzacją procesów
lepsze wykorzystanie
powierzchni magazynu/
optymalizacja poziomu
zapasów
lepsze decyzje biznesowe
w oparciu o analitykę
ZWIĄZANE Z CZASEM:
KADROWE: SYSTEMOWE:
ƒƒ eliminacja błędów spowodowana manualnym wprowadzaniem/przetwarzaniem danych ƒƒ większa terminowość dostaw
ƒƒ automatyzacja procesów księgowych ƒƒ usprawnione planowanie
ƒƒ szybsza realizacja zamówień
efektywniejsze
wykorzystanie potencjału
pracowników
bezpieczeństwo
danych
prostydostęp do
informacji dzięki jednej
aktualnej bazie danych
usprawnienie komunikacji między
pracownikami, działami - zaangażowanymi
w procesy na różnych ich etapach
dobry wizerunek w wyniku
użytkowania sprawdzonego
systemu, który jest gwarancją
ciągłości pracy/dostaw
FINANSOWE:
COTOJEST
SYSTEMERP?
MODUŁOWA
BUDOWAERP
SYSTEMYERP
–DLAKOGO?
MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA
WDROŻENIOWEGO
REFERENCJE
/NASZE
WDROŻENIA
WYBÓR PARTNERA WDROŻENIOWEGO
Wybór systemu ERP to niełatwe zadanie. Spośród wielu firm oferujących usługi integracyjne należy wybrać odpowiedniego wykonawcę. Pomimo że nie ma jednej uniwersalnej recepty na
sukces, warto zwrócić uwagę na 7 aspektów, które należy wziąć pod uwagę planując wdrożenie takiego rozwiązania.
Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej, na podstawie któ-
rej można będzie wypracować kryteria wyboru zarówno systemu, jak i dostawcy rozwiązania.
Sprecyzowane oczekiwania i przemyślane cele biznesowe stanowią klucz do podjęcia świa-
domych decyzji. Warto zastanowić się jakie funkcjonalności systemu ułatwią pracę, pozwolą
na osiąganie wyznaczonych celów strategicznych. Odpowiedni partner to taki, który pomoże
w analizie przedwdrożeniowej, wyborze odpowiednich ludzi do udziału w projekcie czy po-
trzebnych modułów
1 REALNE POTRZEBY FIRMY/SPECYFICZNE PROCESY BIZNESOWE W FIRMIE
Czy partner wdrożeniowy oferuje rozwiązania skrojone do potrzeb przedsiębiorstwa? Czy
ma kompetencje i odpowiednie zasoby, aby stworzyć autorskie rozszerzenia pozwalające
na dopasowanie solucji do specyficznych wymagań firmy? Czy potrafi zintegrować system
z istniejącymi już w firmie narzędziami? Każda firma jest inna, jej potrzeby i zakres działal-
ności różnią się od siebie. Wymaga to więc możliwości modyfikowania rozwiązania, spraw-
dzonych metod integracji systemów i profesjonalnego zespołu wdrożeniowego.
3 ELASTYCZNOŚĆ
Kolejna kluczowa cecha to komfortowe, bezproblemowe, a tym samym efektywne
korzystanie z systemu. Niezwykle ważne jest dostosowanie interfejsu użytkownika do
zasad UX (user experience); łatwość w obsłudze, intuicyjność. Praktyczne sposoby fil-
trowania danych, możliwość zarządzania uprawnieniami, tworzenie własnych proce-
sów i ich automatyzacja to tylko niektóre z elementów, na które warto zwrócić uwagę.
Aby system ERP sprawdzał się, a wykorzystywanie go było wygodne, partner wdroże-
niowy musi błyskawicznie reagować na zmiany zachodzące w przepisach prawnych czy
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
5 WYGODA UŻYTKOWANIA SYSTEMU
Koszty systemu to istotny element procesu decyzyjnego, warto więc wyważyć stosunek
pożądanej funkcjonalności do ceny. Niektóre systemy mogą kusić niską ceną, ale ich
funkcjonalność nie będzie spełniała oczekiwań w zakresie możliwości personalizacji
bądź integracji z używanymi systemami. Oferowane przez Hicron różne metody licen-
cjonowania pomogą wybrać najkorzystniejszy sposób płatności. Warto jednak pamię-
tać, że model płatności powinien być dostosowany do realnego zapotrzebowania.
7 KOSZTY WDROŻENIA I UTRZYMANIA SYSTEMU
Potencjalny partner wdrożeniowy powinien doradzić także w kwestii rozwoju sys-
temu. Dobrze prosperujący biznes wymaga takiego rozwiązania, które pozwoli na
modyfikacje przyjętych założeń i oferuje mnogość rozwiązań branżowych. Nieprzewi-
dywalność to cecha charakteryzująca otoczenie biznesowe:
wchodzenie na nowe rynki, zmiana kanałów dystrybucji, dywersyfikacja asortymentu
czy zmiany strategii działania towarzyszą przedsiębiorcom. System musi nadążać za
szybkim tempem zmian zachodzących w środowisku biznesowym oferując skalowalność
i mnogość rozwiązań branżowych.
2 PRZYSZŁE POTRZEBY FIRMY
Partner wdrożeniowy musi oferować komplementarne usługi jak: doradztwo, wspar-
cie aplikacyjne, prace związane z administracją systemu SAP, SLA (service level
agreement), wysokiej jakości serwis maintenance i posiadać doświadczoną kadrę.
Warto zapoznać się najpierw z firmą czy opiniami jej klientów, poprosić o referencje.
Potencjalny partner to nie tylko dostawca systemu, ale także doradca, dlatego ważne
jest aby zespół projektowy składał się z dobrze dobranych specjalistów, o ogromnej
wiedzy i doświadczeniu. Tylko takie podejście zapewni optymalne wdrożenie i pomy-
śle zakończenie projektu.
Umowa z partnerem wdrożeniowym to długofalowa współpraca, dlatego nie wolno
tej decyzji podejmować pochopnie.
6 DOŚWIADCZENIE I REFERENCJE PARTNERA WDROŻENIOWEGO
Projekt wdrożeniowy to nie tylko implementacja rozwiązania. To także konsultacje
przed uruchomieniem procesu, wsparcie serwisowe, doradztwo strategiczne, up-
grade, integracja, szkolenia. Wsparcie ze strony partnera biznesowego istotne jest na
każdym etapie wdrożenia.
4 KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG
COTOJEST
SYSTEMERP?
MODUŁOWA
BUDOWAERP
SYSTEMYERP
–DLAKOGO?
MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA
WDROŻENIOWEGO
REFERENCJE
/NASZE
WDROŻENIA
REFERENCJE/NASZE WDROŻENIA
REFERENCJE:
DANE ADRESOWE:
www.hicron.com
Jeśli chcą Państwo otrzymać więcej informacji o naszych usługach, prosimy o kontakt: hicron@hicron.com
Hicron Sp. z o. o.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław
+48 71 77 60 300
+48 71 77 60 333
hicron@hicron.com
Hicron jest firmą o ponad 10-letnim doświadczeniu, a systemy przez nas wdrażane wykorzystywane są przez ponad 200 klientów na całym świecie. Naszymi atutami są
oferowane usługi okołowdrożeniowe: doradztwo strategiczne, serwis czy wsparcie powdrożeniowe. Potwierdzają to referencje wielu klientów.
Profile VOX – „Jeśli chodzi o nasze produkty, zawsze stawialiśmy na bezkonkurencyjność i najlepszą
jakość. Aby osignąć jeszcze wyższe standardy, zdecydowaliśmy się na wdrożenie zintegrowanego
systemu informatycznego. Wybraliśmy SAP ERP, gdyż nie chcemy korzystać z półśrodków, a najlep-
szych i sprawdzonych rozwiązań w sferze IT.”
Piekarnia Nowakowski – „Byliśmy zdecydowani na wdrożenie systemu SAP, więc rozpoczeliśmy
poszukiwania odpowiedniego dostawcy rozwiązania. W wyborze decydującą rolę odgrywała chęć
skorzystania z zachodnich standardów zarządzania zaczerpniętych z najlepszych praktykzawartych
w systemie SAP, oraz z doświadczeń firmy wdrożeniowej. Zaproponowane przez Hicron rozwiąza-
nie doskonale wpasowało się w naszą wizję modernizacji.”
Grzegorz Łuczak
wspólnik Komandytariusz Profile VOX
Elżbieta Zajezierska i Jacek Nowakowski
właściciele firm Piekarnia Nowakowski Elżbieta Zajezierska oraz Nowakowski Sklepy

More Related Content

Similar to Systemy ERP od Hicron

Kompleksowe wsparcie systemów IT
Kompleksowe wsparcie systemów ITKompleksowe wsparcie systemów IT
Kompleksowe wsparcie systemów IT
Hicron
 
Droga Rozwoju Digitalnego
Droga Rozwoju Digitalnego Droga Rozwoju Digitalnego
Droga Rozwoju Digitalnego
Piotr Wiśniewski
 
Impuls EVO
Impuls EVOImpuls EVO
Impuls EVO
BPSC
 
Zarzadzanie projektami, system ERP dla sektora MSP
Zarzadzanie projektami, system ERP dla sektora MSPZarzadzanie projektami, system ERP dla sektora MSP
Zarzadzanie projektami, system ERP dla sektora MSP
SUPREMIS
 
ERP jako system systemów
ERP jako system systemówERP jako system systemów
ERP jako system systemów
Jaroslaw Zelinski
 
Producenci systemow informatycznych
Producenci systemow informatycznychProducenci systemow informatycznych
Producenci systemow informatycznychstefanporeba
 
It Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie Procesow
It Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie ProcesowIt Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie Procesow
It Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie Procesow
guestb245c
 
Bpm summit2 bizmatica presentation - 21.01.2014 - final
Bpm summit2  bizmatica presentation - 21.01.2014 - finalBpm summit2  bizmatica presentation - 21.01.2014 - final
Bpm summit2 bizmatica presentation - 21.01.2014 - final
Wojciech Kaszycki
 
Iq mart procesy_01062015
Iq mart procesy_01062015Iq mart procesy_01062015
Iq mart procesy_01062015
Piotr Merkel
 
Systemy informatyczne zarządzania typu erp (rozdz. 4, klonowski)
Systemy informatyczne zarządzania typu erp (rozdz. 4, klonowski)Systemy informatyczne zarządzania typu erp (rozdz. 4, klonowski)
Systemy informatyczne zarządzania typu erp (rozdz. 4, klonowski)
244624
 
Enxoo retail
Enxoo retailEnxoo retail
Enxoo retail
Robert Augustyniak
 
Velg - najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
Velg - najlepsze rozwiązania mobilne w polsceVelg - najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
Velg - najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
VELG
 
Velg najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
Velg  najlepsze rozwiązania mobilne w polsceVelg  najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
Velg najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
Piotr Komorowski
 
Oprogramowanie dla firm klasy sap
Oprogramowanie dla firm klasy sapOprogramowanie dla firm klasy sap
Oprogramowanie dla firm klasy sap
programysap
 
Wyciskanie biznesowych soków
Wyciskanie biznesowych sokówWyciskanie biznesowych soków
Wyciskanie biznesowych soków
BPSC
 
Dlaczego SAP rządzi światem? - Accenture i #MamoPracujwIT
Dlaczego SAP rządzi światem? - Accenture i #MamoPracujwITDlaczego SAP rządzi światem? - Accenture i #MamoPracujwIT
Dlaczego SAP rządzi światem? - Accenture i #MamoPracujwIT
mamopracuj
 
Systemy ERO
Systemy EROSystemy ERO
Systemy ERO
Paweł Grzyb
 

Similar to Systemy ERP od Hicron (20)

Kompleksowe wsparcie systemów IT
Kompleksowe wsparcie systemów ITKompleksowe wsparcie systemów IT
Kompleksowe wsparcie systemów IT
 
Droga Rozwoju Digitalnego
Droga Rozwoju Digitalnego Droga Rozwoju Digitalnego
Droga Rozwoju Digitalnego
 
Impuls EVO
Impuls EVOImpuls EVO
Impuls EVO
 
Zarzadzanie projektami, system ERP dla sektora MSP
Zarzadzanie projektami, system ERP dla sektora MSPZarzadzanie projektami, system ERP dla sektora MSP
Zarzadzanie projektami, system ERP dla sektora MSP
 
ERP jako system systemów
ERP jako system systemówERP jako system systemów
ERP jako system systemów
 
Producenci systemow informatycznych
Producenci systemow informatycznychProducenci systemow informatycznych
Producenci systemow informatycznych
 
It Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie Procesow
It Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie ProcesowIt Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie Procesow
It Consulting Modele Biznesowe I Modelowanie Procesow
 
Bpm summit2 bizmatica presentation - 21.01.2014 - final
Bpm summit2  bizmatica presentation - 21.01.2014 - finalBpm summit2  bizmatica presentation - 21.01.2014 - final
Bpm summit2 bizmatica presentation - 21.01.2014 - final
 
Hermes
HermesHermes
Hermes
 
Iq mart procesy_01062015
Iq mart procesy_01062015Iq mart procesy_01062015
Iq mart procesy_01062015
 
Systemy informatyczne zarządzania typu erp (rozdz. 4, klonowski)
Systemy informatyczne zarządzania typu erp (rozdz. 4, klonowski)Systemy informatyczne zarządzania typu erp (rozdz. 4, klonowski)
Systemy informatyczne zarządzania typu erp (rozdz. 4, klonowski)
 
Dynamix Nav
Dynamix NavDynamix Nav
Dynamix Nav
 
Dynamix Nav
Dynamix NavDynamix Nav
Dynamix Nav
 
Enxoo retail
Enxoo retailEnxoo retail
Enxoo retail
 
Velg - najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
Velg - najlepsze rozwiązania mobilne w polsceVelg - najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
Velg - najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
 
Velg najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
Velg  najlepsze rozwiązania mobilne w polsceVelg  najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
Velg najlepsze rozwiązania mobilne w polsce
 
Oprogramowanie dla firm klasy sap
Oprogramowanie dla firm klasy sapOprogramowanie dla firm klasy sap
Oprogramowanie dla firm klasy sap
 
Wyciskanie biznesowych soków
Wyciskanie biznesowych sokówWyciskanie biznesowych soków
Wyciskanie biznesowych soków
 
Dlaczego SAP rządzi światem? - Accenture i #MamoPracujwIT
Dlaczego SAP rządzi światem? - Accenture i #MamoPracujwITDlaczego SAP rządzi światem? - Accenture i #MamoPracujwIT
Dlaczego SAP rządzi światem? - Accenture i #MamoPracujwIT
 
Systemy ERO
Systemy EROSystemy ERO
Systemy ERO
 

More from Hicron

Nowy standard rachunkowości MSSF16
Nowy standard rachunkowości MSSF16Nowy standard rachunkowości MSSF16
Nowy standard rachunkowości MSSF16
Hicron
 
Umfassende Betreuung von SAP - Systemen
Umfassende Betreuung von SAP - SystemenUmfassende Betreuung von SAP - Systemen
Umfassende Betreuung von SAP - Systemen
Hicron
 
Comprehensive Support for SAP Systems
Comprehensive Support for SAP SystemsComprehensive Support for SAP Systems
Comprehensive Support for SAP Systems
Hicron
 
Rola serwisu w systemach SAP
Rola serwisu w systemach SAPRola serwisu w systemach SAP
Rola serwisu w systemach SAP
Hicron
 
ERP-system von Hicron
ERP-system von HicronERP-system von Hicron
ERP-system von Hicron
Hicron
 
ERP systems from Hicron
ERP systems from HicronERP systems from Hicron
ERP systems from Hicron
Hicron
 
Rozwiązania Business Intelligence od Hicron
Rozwiązania Business Intelligence od HicronRozwiązania Business Intelligence od Hicron
Rozwiązania Business Intelligence od Hicron
Hicron
 
Aplikacja biznesowa SAP Fiori
Aplikacja biznesowa SAP FioriAplikacja biznesowa SAP Fiori
Aplikacja biznesowa SAP Fiori
Hicron
 
Financial solutions from Hicron
Financial solutions from HicronFinancial solutions from Hicron
Financial solutions from Hicron
Hicron
 
Rozwiązania finansowe od Hicron
Rozwiązania finansowe od HicronRozwiązania finansowe od Hicron
Rozwiązania finansowe od Hicron
Hicron
 
Business Intelligence Capabilities
Business Intelligence CapabilitiesBusiness Intelligence Capabilities
Business Intelligence Capabilities
Hicron
 
Jednolity Plik Kontrolny - co musisz wiedzieć?
Jednolity Plik Kontrolny - co musisz wiedzieć?Jednolity Plik Kontrolny - co musisz wiedzieć?
Jednolity Plik Kontrolny - co musisz wiedzieć?
Hicron
 
How to accelerate the sales process
How to accelerate the sales processHow to accelerate the sales process
How to accelerate the sales process
Hicron
 
6 wskazówek jak wybrać partnera serwisowego
6 wskazówek jak wybrać partnera serwisowego6 wskazówek jak wybrać partnera serwisowego
6 wskazówek jak wybrać partnera serwisowego
Hicron
 
Jak zwiększyć sprzedaż dzięki rozwiązaniom IT?
Jak zwiększyć sprzedaż dzięki rozwiązaniom IT?Jak zwiększyć sprzedaż dzięki rozwiązaniom IT?
Jak zwiększyć sprzedaż dzięki rozwiązaniom IT?
Hicron
 
5 technological tips for financial departments
5 technological tips for financial departments 5 technological tips for financial departments
5 technological tips for financial departments
Hicron
 
Challenges of the Retail Industry
Challenges of the Retail IndustryChallenges of the Retail Industry
Challenges of the Retail Industry
Hicron
 
5 wskazówek technologicznych dla działów finansowych
5 wskazówek technologicznych dla działów finansowych5 wskazówek technologicznych dla działów finansowych
5 wskazówek technologicznych dla działów finansowych
Hicron
 
SAP dla Automotive
SAP dla AutomotiveSAP dla Automotive
SAP dla Automotive
Hicron
 
Predicitive Marketing for Automotive
Predicitive Marketing for AutomotivePredicitive Marketing for Automotive
Predicitive Marketing for Automotive
Hicron
 

More from Hicron (20)

Nowy standard rachunkowości MSSF16
Nowy standard rachunkowości MSSF16Nowy standard rachunkowości MSSF16
Nowy standard rachunkowości MSSF16
 
Umfassende Betreuung von SAP - Systemen
Umfassende Betreuung von SAP - SystemenUmfassende Betreuung von SAP - Systemen
Umfassende Betreuung von SAP - Systemen
 
Comprehensive Support for SAP Systems
Comprehensive Support for SAP SystemsComprehensive Support for SAP Systems
Comprehensive Support for SAP Systems
 
Rola serwisu w systemach SAP
Rola serwisu w systemach SAPRola serwisu w systemach SAP
Rola serwisu w systemach SAP
 
ERP-system von Hicron
ERP-system von HicronERP-system von Hicron
ERP-system von Hicron
 
ERP systems from Hicron
ERP systems from HicronERP systems from Hicron
ERP systems from Hicron
 
Rozwiązania Business Intelligence od Hicron
Rozwiązania Business Intelligence od HicronRozwiązania Business Intelligence od Hicron
Rozwiązania Business Intelligence od Hicron
 
Aplikacja biznesowa SAP Fiori
Aplikacja biznesowa SAP FioriAplikacja biznesowa SAP Fiori
Aplikacja biznesowa SAP Fiori
 
Financial solutions from Hicron
Financial solutions from HicronFinancial solutions from Hicron
Financial solutions from Hicron
 
Rozwiązania finansowe od Hicron
Rozwiązania finansowe od HicronRozwiązania finansowe od Hicron
Rozwiązania finansowe od Hicron
 
Business Intelligence Capabilities
Business Intelligence CapabilitiesBusiness Intelligence Capabilities
Business Intelligence Capabilities
 
Jednolity Plik Kontrolny - co musisz wiedzieć?
Jednolity Plik Kontrolny - co musisz wiedzieć?Jednolity Plik Kontrolny - co musisz wiedzieć?
Jednolity Plik Kontrolny - co musisz wiedzieć?
 
How to accelerate the sales process
How to accelerate the sales processHow to accelerate the sales process
How to accelerate the sales process
 
6 wskazówek jak wybrać partnera serwisowego
6 wskazówek jak wybrać partnera serwisowego6 wskazówek jak wybrać partnera serwisowego
6 wskazówek jak wybrać partnera serwisowego
 
Jak zwiększyć sprzedaż dzięki rozwiązaniom IT?
Jak zwiększyć sprzedaż dzięki rozwiązaniom IT?Jak zwiększyć sprzedaż dzięki rozwiązaniom IT?
Jak zwiększyć sprzedaż dzięki rozwiązaniom IT?
 
5 technological tips for financial departments
5 technological tips for financial departments 5 technological tips for financial departments
5 technological tips for financial departments
 
Challenges of the Retail Industry
Challenges of the Retail IndustryChallenges of the Retail Industry
Challenges of the Retail Industry
 
5 wskazówek technologicznych dla działów finansowych
5 wskazówek technologicznych dla działów finansowych5 wskazówek technologicznych dla działów finansowych
5 wskazówek technologicznych dla działów finansowych
 
SAP dla Automotive
SAP dla AutomotiveSAP dla Automotive
SAP dla Automotive
 
Predicitive Marketing for Automotive
Predicitive Marketing for AutomotivePredicitive Marketing for Automotive
Predicitive Marketing for Automotive
 

Systemy ERP od Hicron

 • 2. COTOJEST SYSTEMERP? MODUŁOWA BUDOWAERP SYSTEMYERP –DLAKOGO? MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA WDROŻENIOWEGO REFERENCJE /NASZE WDROŻENIA Zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania klasy ERP (Enterprise Resource Planning) służy do planowania zasobów, porządkowania i gromadzenia danych oraz inte- gracji pracy wszystkich działów, partnerów biznesowych i procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa. Dzia- łanie takie przeprowadza się poprzez scalenie wszystkich danych w ramach wspólnej bazy, z której usuwa się zdu- plikowane informacje. Z biegiem lat rozwój systemów ERP zaczął umożliwiać nie tylko syntezę procesów biznesowych wewnątrz jednej organizacji, ale wpłynął na poprawę efek- tywności firm w pełnym łańcuchu dostaw, a nawet szerzej, w całym biznesowym ekosystemie. Systemy ERP pozwalają na usystematyzowanie pracy, spraw- ny przepływ zadań w obrębie struktury przedsiębiorstwa, przeorganizowanie kanałów komunikacji. Dla biznesu naj- istotniejszym czynnikiem jest przede wszystkim optymaliza- cja kosztów. Korzyści płynące z wdrożenia przekładają się na zwiększoną wydajność i produktywność pracowników, skróce- nie czasu realizacji zamówień, a co za tym idzie, wzrost zysków przedsiębiorstwa i budowanie wizerunku zaufanego part- nera w biznesie. Współczesne technologie, a de facto ich rozwój sprawił, że dane nie muszą być przechowywane on-premise (dobra wia- domość dla firm, które nie chcą utrzymywać własnej infra- struktury technicznej), ale mogą być utrzymywane w chmu- rze lub w modelu hybrydowym (część rozwiązań dostępna jest w chmurze, a część on-premise). CO TO JEST SYSTEM ERP?
 • 3. COTOJEST SYSTEMERP? MODUŁOWA BUDOWAERP SYSTEMYERP –DLAKOGO? MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA WDROŻENIOWEGO REFERENCJE /NASZE WDROŻENIA Zintegrowane systemy ERP komponowane są z wielu modułów, bez duplikacji informacji zawartych w bazach danych. Zapewnia to kompletne wsparcie odpowiednich obszarów działalności firm w różnych branżach (między innymi: produkcyjnych, finansowych, usługowych czy handlowych). Struktura zintegrowanych systemów ERP umożliwia implementację bardzo precyzyjnie dopasowanego systemu, dzięki wdrożeniu modułów i funkcjonalności odpowiadających potrzebom użytkownika końcowego. MODUŁOWA BUDOWA ERP ZASOBY LUDZKIE PRODUKCJA CONTROLLING KLIENT DOSTAWCA PRZEWOŹNIK HRMANAGER MAGAZYNU PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY FINANSE ZARZĄDZANIE KADRAMI ZAOPATRZENIE LOGISTYKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA BAZA DANYCH ERP Komponenty ściśle ze sobą współpracują, choć każdy z nich jest niezależną jednostką. Dobiera się je w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i obszaru, którego zarządzanie mają wspomagać, np. finansów, kadr czy gospodarki materiałowej. Nowoczesne systemy ERP, na przykład SAP S/4HANA, mają także możliwość łączenia się i współpracy z innymi systemami tej klasy, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Pozwala to na integrację działań pomiędzy poddostawcami, partnerami biznesowymi czy poszczególnymi oddziałami w ramach społeczności biznesowych. Wpływa to na optymalizację kosztów procesów biznesowych i ułatwia komunikację pomiędzy jednostkami biorącymi w nich udział. WIELE MODUŁÓW, JEDNA WSPÓLNA BAZA DANYCH SPRZEDAŻ
 • 4. COTOJEST SYSTEMERP? MODUŁOWA BUDOWAERP SYSTEMYERP –DLAKOGO? MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA WDROŻENIOWEGO REFERENCJE /NASZE WDROŻENIA SYSTEMY ERP – DLA KOGO? Z systemów tych korzystają chętnie także organizacje nastawione na innowacyjność i ciągły rozwój. Dzięki postępowi technologicznemu możliwe jest wyraźne zwiększenie efektywności poprzez szcze- gółową analizę dostępnych danych i algorytmy pozwalające na przewidywanie przyszłych potrzeb klientów, wzorców rynkowych (np. tendencji zakupowych konsumentów). Umiejętność przystosowania się do błyskawicznie zmieniającej się koniunktury stanowi bowiem czynnik budujący przewagę konkurencyjną, decydujący o sukcesie przedsiębiorstwa. Firmom, którym zależy na podniesieniu wydajności zachodzących w nich procesów, a tym samym zyskaniu przewagi konkurencyjnej. Systemy ERP o otwartej strukturze sprawdzają się szczególnie w średnich i dużych firmach Dają one możliwość dopasowania funkcjonalności do potrzeb i celów przed- siębiorców względem skali działania i oferowanych przez nich rozwiązań/ produktów przy zachowaniu wysokiej jakości dostarczanych usług. Przedsiębiorstwom produkcyjnym, w których czas realizacji zamówienia/ sprawna organizacja dostaw są kluczowe dla rozwoju biznesu. Firmom logistycznym, zaopatrzeniowym, magazynowym, dystrybucyjnym i  sprzedażowym, gdzie kontrola bieżących stanów magazynowych, racjona- lizacja polityki zakupowej i zarządzanie jakością są kluczowe dla płynności finansowej i zadowolenia klientów. Dzięki synchronizacji produkcji z  ter- minami dostaw zamówienia realizowane są sprawniej, szybciej co skutkuje wzrostem zadowolenia odbiorców i zwiększeniem szans na stałą współpracę. PRODUKCJA LOGISTYKA WYDAJNOŚĆ ŚREDNIE I DUŻE FIRMY PRZEWAGA KONKURENCYJNA CZAS REALIZACJI DOSTAWA ZAOPATRZENIE GOSPODARKA MAGAZYNOWA SYSTEMY ERP SĄ NIEZWYKLE PRZYDATNE:
 • 5. COTOJEST SYSTEMERP? MODUŁOWA BUDOWAERP SYSTEMYERP –DLAKOGO? MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA WDROŻENIOWEGO REFERENCJE /NASZE WDROŻENIA MOŻLIWOŚCI Dodatkowym atutem jest to, że systemy ERP oparte o S/4HANA ukazują dane w czasie rzeczywistym po- zwalając na natychmiastową reakcję w sytuacji nie- proporcjonalności np. obciążenia magazynu czy kas w sieci marketów. Systemy wspomagające zarządzanie są kompleksowo dopasowane do procesów orga- nizacji. Wszystko odbywa się za pomocą przyjaznego i intuicyjnego interfejsu – SAP Fiori. Oprócz samych funkcjonalności, personalizacji podlegają także między innymi same widoki zestawień czy raportów. Hicron posiada bogate doświadczenie w pracy dla branż: produkcyjnej, finansowej, usługowej oraz handlowej. Setki zrealizowanych projektów pozwoliły na zrozumienie specyficznych wymagań i procesów zachodzą- cych zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza jej strukturami. Dzięki zastosowaniu wielu dobrze dobranych modułów można przydzielić pra- cownikom właściwe role w ramach obsługiwanego przez nich systemu albo współdzielić konkretne zadania. Hicron wyspecjalizował się w zakresie projektowania rozwiązań tworzonych zgodnie z potrzebami klienta, poprzez rozszerzanie funkcjonalności systemów tak, aby odpowiadały nawet najbardziej wymagającym i skomplikowanym mechanizmom zachodzącym w firmie, we wszystkich aspektach jej działalności.
 • 6. COTOJEST SYSTEMERP? MODUŁOWA BUDOWAERP SYSTEMYERP –DLAKOGO? MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA WDROŻENIOWEGO REFERENCJE /NASZE WDROŻENIA KORZYŚCI KLUCZOWE KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ERP: oszczędność czasu dzięki szybszemu wprowadzaniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych realny i szybki zwrot z inwestycji redukcja kosztów związana z automatyzacją procesów lepsze wykorzystanie powierzchni magazynu/ optymalizacja poziomu zapasów lepsze decyzje biznesowe w oparciu o analitykę ZWIĄZANE Z CZASEM: KADROWE: SYSTEMOWE: ƒƒ eliminacja błędów spowodowana manualnym wprowadzaniem/przetwarzaniem danych ƒƒ większa terminowość dostaw ƒƒ automatyzacja procesów księgowych ƒƒ usprawnione planowanie ƒƒ szybsza realizacja zamówień efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników bezpieczeństwo danych prostydostęp do informacji dzięki jednej aktualnej bazie danych usprawnienie komunikacji między pracownikami, działami - zaangażowanymi w procesy na różnych ich etapach dobry wizerunek w wyniku użytkowania sprawdzonego systemu, który jest gwarancją ciągłości pracy/dostaw FINANSOWE:
 • 7. COTOJEST SYSTEMERP? MODUŁOWA BUDOWAERP SYSTEMYERP –DLAKOGO? MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA WDROŻENIOWEGO REFERENCJE /NASZE WDROŻENIA WYBÓR PARTNERA WDROŻENIOWEGO Wybór systemu ERP to niełatwe zadanie. Spośród wielu firm oferujących usługi integracyjne należy wybrać odpowiedniego wykonawcę. Pomimo że nie ma jednej uniwersalnej recepty na sukces, warto zwrócić uwagę na 7 aspektów, które należy wziąć pod uwagę planując wdrożenie takiego rozwiązania. Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy przedwdrożeniowej, na podstawie któ- rej można będzie wypracować kryteria wyboru zarówno systemu, jak i dostawcy rozwiązania. Sprecyzowane oczekiwania i przemyślane cele biznesowe stanowią klucz do podjęcia świa- domych decyzji. Warto zastanowić się jakie funkcjonalności systemu ułatwią pracę, pozwolą na osiąganie wyznaczonych celów strategicznych. Odpowiedni partner to taki, który pomoże w analizie przedwdrożeniowej, wyborze odpowiednich ludzi do udziału w projekcie czy po- trzebnych modułów 1 REALNE POTRZEBY FIRMY/SPECYFICZNE PROCESY BIZNESOWE W FIRMIE Czy partner wdrożeniowy oferuje rozwiązania skrojone do potrzeb przedsiębiorstwa? Czy ma kompetencje i odpowiednie zasoby, aby stworzyć autorskie rozszerzenia pozwalające na dopasowanie solucji do specyficznych wymagań firmy? Czy potrafi zintegrować system z istniejącymi już w firmie narzędziami? Każda firma jest inna, jej potrzeby i zakres działal- ności różnią się od siebie. Wymaga to więc możliwości modyfikowania rozwiązania, spraw- dzonych metod integracji systemów i profesjonalnego zespołu wdrożeniowego. 3 ELASTYCZNOŚĆ Kolejna kluczowa cecha to komfortowe, bezproblemowe, a tym samym efektywne korzystanie z systemu. Niezwykle ważne jest dostosowanie interfejsu użytkownika do zasad UX (user experience); łatwość w obsłudze, intuicyjność. Praktyczne sposoby fil- trowania danych, możliwość zarządzania uprawnieniami, tworzenie własnych proce- sów i ich automatyzacja to tylko niektóre z elementów, na które warto zwrócić uwagę. Aby system ERP sprawdzał się, a wykorzystywanie go było wygodne, partner wdroże- niowy musi błyskawicznie reagować na zmiany zachodzące w przepisach prawnych czy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 5 WYGODA UŻYTKOWANIA SYSTEMU Koszty systemu to istotny element procesu decyzyjnego, warto więc wyważyć stosunek pożądanej funkcjonalności do ceny. Niektóre systemy mogą kusić niską ceną, ale ich funkcjonalność nie będzie spełniała oczekiwań w zakresie możliwości personalizacji bądź integracji z używanymi systemami. Oferowane przez Hicron różne metody licen- cjonowania pomogą wybrać najkorzystniejszy sposób płatności. Warto jednak pamię- tać, że model płatności powinien być dostosowany do realnego zapotrzebowania. 7 KOSZTY WDROŻENIA I UTRZYMANIA SYSTEMU Potencjalny partner wdrożeniowy powinien doradzić także w kwestii rozwoju sys- temu. Dobrze prosperujący biznes wymaga takiego rozwiązania, które pozwoli na modyfikacje przyjętych założeń i oferuje mnogość rozwiązań branżowych. Nieprzewi- dywalność to cecha charakteryzująca otoczenie biznesowe: wchodzenie na nowe rynki, zmiana kanałów dystrybucji, dywersyfikacja asortymentu czy zmiany strategii działania towarzyszą przedsiębiorcom. System musi nadążać za szybkim tempem zmian zachodzących w środowisku biznesowym oferując skalowalność i mnogość rozwiązań branżowych. 2 PRZYSZŁE POTRZEBY FIRMY Partner wdrożeniowy musi oferować komplementarne usługi jak: doradztwo, wspar- cie aplikacyjne, prace związane z administracją systemu SAP, SLA (service level agreement), wysokiej jakości serwis maintenance i posiadać doświadczoną kadrę. Warto zapoznać się najpierw z firmą czy opiniami jej klientów, poprosić o referencje. Potencjalny partner to nie tylko dostawca systemu, ale także doradca, dlatego ważne jest aby zespół projektowy składał się z dobrze dobranych specjalistów, o ogromnej wiedzy i doświadczeniu. Tylko takie podejście zapewni optymalne wdrożenie i pomy- śle zakończenie projektu. Umowa z partnerem wdrożeniowym to długofalowa współpraca, dlatego nie wolno tej decyzji podejmować pochopnie. 6 DOŚWIADCZENIE I REFERENCJE PARTNERA WDROŻENIOWEGO Projekt wdrożeniowy to nie tylko implementacja rozwiązania. To także konsultacje przed uruchomieniem procesu, wsparcie serwisowe, doradztwo strategiczne, up- grade, integracja, szkolenia. Wsparcie ze strony partnera biznesowego istotne jest na każdym etapie wdrożenia. 4 KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG
 • 8. COTOJEST SYSTEMERP? MODUŁOWA BUDOWAERP SYSTEMYERP –DLAKOGO? MOŻLIWOŚCIKORZYŚCIWYBÓRPARTNERA WDROŻENIOWEGO REFERENCJE /NASZE WDROŻENIA REFERENCJE/NASZE WDROŻENIA REFERENCJE: DANE ADRESOWE: www.hicron.com Jeśli chcą Państwo otrzymać więcej informacji o naszych usługach, prosimy o kontakt: hicron@hicron.com Hicron Sp. z o. o. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław +48 71 77 60 300 +48 71 77 60 333 hicron@hicron.com Hicron jest firmą o ponad 10-letnim doświadczeniu, a systemy przez nas wdrażane wykorzystywane są przez ponad 200 klientów na całym świecie. Naszymi atutami są oferowane usługi okołowdrożeniowe: doradztwo strategiczne, serwis czy wsparcie powdrożeniowe. Potwierdzają to referencje wielu klientów. Profile VOX – „Jeśli chodzi o nasze produkty, zawsze stawialiśmy na bezkonkurencyjność i najlepszą jakość. Aby osignąć jeszcze wyższe standardy, zdecydowaliśmy się na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Wybraliśmy SAP ERP, gdyż nie chcemy korzystać z półśrodków, a najlep- szych i sprawdzonych rozwiązań w sferze IT.” Piekarnia Nowakowski – „Byliśmy zdecydowani na wdrożenie systemu SAP, więc rozpoczeliśmy poszukiwania odpowiedniego dostawcy rozwiązania. W wyborze decydującą rolę odgrywała chęć skorzystania z zachodnich standardów zarządzania zaczerpniętych z najlepszych praktykzawartych w systemie SAP, oraz z doświadczeń firmy wdrożeniowej. Zaproponowane przez Hicron rozwiąza- nie doskonale wpasowało się w naszą wizję modernizacji.” Grzegorz Łuczak wspólnik Komandytariusz Profile VOX Elżbieta Zajezierska i Jacek Nowakowski właściciele firm Piekarnia Nowakowski Elżbieta Zajezierska oraz Nowakowski Sklepy