SlideShare a Scribd company logo
STRATEGIC INTERVENTION
MATERIAL IN
ARALING PANLIPUNAN 9
Cecile C. Acasio
Developer
Content Standard
Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa
mga pangunahing konsepto ng ekonomiks
bilang batayan ng matalino at maunlad na
pang-araw-araw na pamumuhay.
Performance Standard
Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang
pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng
ekonomiks bilang batayan ng matalino at
maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay
Learning Competency
Naipapamalas ang talino sa pagkonsumo
sa pamamagitan ng pamantayan sa
pamimili.
(AP9MKE- Ih-17)
Gabay Card
Araw-araw ay gumagawa ka ng desisyon ang mula sa
simple hanggang sa pinakakumplikado. Di ba , nagpapasiya
kayo kung ano at alin ang higit na mahalaga sa marami mong
pamimilian? May mga iba’t ibang salik na nakaapekto sa
pagkonsumo . Ang pagkakaiba ng kanilang katangian ang
dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang paraan at dahilan ng
ating pagkonsumo.
Basahin ang direksyon ng bawat card.
Sagutin ang katanungan ng bawat Gawain.
Kung makikita ninyo ang buton
i- klik ito para kayo ay magabayan.
Halina at Mag- enjoy sa mga
Gawain!!
Gawain 1
1. P__G__O N S__M__
2. __N U __S __ Y __ O
3. O K __ S Y O __
4. __ I __ A
5. P __ E S __ O
6. P __ __ G __ G A Y __
1. Tumutukoy ito sa paggamit ng mga produkto at serbisyo upang
matugunan ang pangangailangan.
2. Ito ay paraan ng paghikayat ng mga prodyuser sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng
media.
3. Ang salaping ito ang tinatanggap ng mga manggagawa kapalit ng pagtratrabaho.
4. Ito ay mga pagdiriwang at kaganapan tulad ng Pasko, birthday, kasalan at iba pa.
5. Ang tinutukoy nito ay ang nakatakdang halaga ng isang kalakal o serbisyo
6. Ang paghangad na gumamit ng parehong produkto na ginagamit din ng iba.
Mga Katangian ng Mga Salik sa Pagkonsumo
BAGAY ‘TO DITO
Gawain 2
PHOTO-SURI: Suriin mo ang mga larawan sa ibaba. Ano kayang salik sa
pagkonsumo ang ipinahihiwatig ng bawat larawan?
Panuto: Pagpaparisin ang mga larawan sa Hanay A sa mga salik
ng pagkonsumo sa Hanay B. Itapat ang inyong napiling letra
bawat larawan .
Sige na ibagay mo na !!!!
Ang nakatakdang halaga ng
isang kalakal o paglilingkod
Paraan ng paghihikayat ng mga
konsyumer sa pamamangitan ng iba’t
ibang media.
Ito ay mga halimbawa ng pagdiriwang tulad
ng bnyagan, kasalan, Pasko, kaarawan at iba
pa.
Hanay A Hanay B
ang paghahangad na gumagamit na
mga bagay o serbisyong meron sa iba.
Pagtitimbang-timbang ng tao sa mga bagay
bago ito bilhin at paniniguro na hindi
nasasayang ang perang pinaghirapan.
salaping tinatanggap ng mga
manggagawa bilang kapalit ng
pagtratrabaho.
Hanay A Hanay B
IKOT- NAWAIN
Gawain 3
Ikaw at Ako Kapit Kamay Tayo !!!
Isipin mo na naglalakad tayo ng pabilog at
hawak-kamay sa gawaing ito. Ngayon ay simulan
na natin .
PANUTO: Suriin at unawaing mabuti ang diagram sa ibaba na
nagpapakita ng paikot na daloy ng mga salik na nakaapekto
sa pagkonsumo..Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan
1. Ano ang inilarawan ng diyagram?
2. Anong mga salik ang makita sa daloy ng
pagkonsumo?
3. Batay sa diyagram, paano nauugnay ang mga salik sa
isa’t isa?
IKOT- NAWAIN
Gawain 3
PRESYO
PAGPAPAHALAGA
NG TAO OKASYON
KITA ANUNSIYO PANGGAGAYA
DIYAGRAM NG UGNAYAN NG MGA SALIK SA
PAGKONSUMO
PAGTATAYA
Minsan may mga pagkakataong kailangan nating mamili.
Sa gawaing ito, mahalagang suriin ang mga nasa loob ng
bawat kahon. Dapat i-saalang-alang ang mga konsepto na
natutunan tungkol sa
mga salik ng pagkonsumo. Handa ka na ba? Simulan Mo
Na !!
Pagtataya 1
Choice Mo
Ipahayag Mo!
PANUTO: Lagyan ng puso ( ) ang patlang sa tapat ng bawat kahon
kung ang pahayag ay salik na nakaapekto sa pagkonsumo . Lagyan naman
ito ng ekis ( X ) kung hindi. Gawing gabay ang mga naka- highlight na salita
sa bawat kahon.
Ang pagtangkilik ng Sale at
Discount ay nagpapakita ng
ng pagpapahalaga ng tao.
Dumarami ang mga produktong
binibili ng tao kapag may
dumarating na okasyon.
Sa pamamagitan ng pag-
aanunsiyo nakuha ang interes
ng tao sa produkto at serbisyo
X X X
Ang badyet ay dapat iniaayon
kung kaya bang bilhin ang
isang produkto batay sa
presyo.
Ang kita i- balanse para sa pag
prodyus ng produkto
Ang panggagaya ng gamit ng iba ay
salik na nakadagdag sa ating
kinukunsomong produkto.
X X X
Pagtataya 2
PANUTO: Kilalanin ‘To!!!
Tukuyin ang terminolohiya o tiyak na bagay na hinihingi ng
sumusunod. Gamiting clue ang ibinigay na titik sa bawat bilang.
WORD, TUKUYIN MO!!!
1. Taong bumibili at gumagamit
ng produkto at serbisyo .
M I
2. Ang nakatakdang halaga ng kalakal o paglilingkod.
R S
3. Salaping tinatanggap ng mga manggagawa kapalit ng pagtatrabaho
K T
4. Paraan ng paghihikayat ng mga prodyuser sa
pamamagitan ng iba’t ibang media
N S O
5. Plano kung saan gagastusin ang salapi
B D T
6. Ang nagbebenta o gumagawa ng mga produkto at mga serbisyo sa pamilihan
P D S R
Pagtataya 3 SARILI MO, SURIIN MO
Ngayong alam mo na ang mga salik na nakaapekto sa
pagkunsumo, nararapat na suriin mo naman ang iyong sarili
bilang isang konsyumer. Mahalagang sagutin mo ang tsart ng
buong katapatan upang magsilbi itong gabay sa pagpapaunlad
ng iyong katangian bilang konsyumer
PANUTO:
Markahan ang iyong sarili bilang konsyumer ( ) ang hanay
na nagpapakita ng iyong kahusayan sa pagtatamo ng mga
kaalaman sa aralin.
GAANO KA KAHUSAY SA PAGTATAMO NG
MGA KAALAMAN?
4 3 2 1
1. Naipaliwag ang kahulugan ng pagkonsumo.
2. Nasusuri ang mga salik ng pagkonsumo.
3. Naipakita sa mga kilos at asal ang pagiging isang responsableng
mamimili.
4. Naibibigay ang mga katangian na taglay ng isang matalinong
konsyumer.
5. Napapahalagahan ang mga katangian ng isang responsableng
mamimili.
6. Naisasabuhay ang mga pagiging matalinong konsyumer.
Sagutin mo nga ito!!
1. Kung may sagot kang 3 at 4 sa bawat
aytem, ano ang dapat mong gawin upang
mabago ang mga katangiang ito?
2. Kung may sagot 1 at 2 ano ang epkto sayo
ng mga katangiang ‘yon at bakit?
Pagpapalalim ng
Kaalaman
Gawain: Exit Card
Ngayong natapos mo na ang aralin tungkol sa mga salik ng
pagkosumo, ikaw ay hinahamong magbigay ng iyong mga
natutunan at nararanasan sa pagsagot ng mga gawain.
Dugtungan ang mga nasimulan sa bawat bilang para mabuo ang
pahayag.
1. Natutunan ko na mahalaga ang
___________________________________
___________________________________
_________________
2.Nauunawan ko ang ugnayan ng
__________________________________
__________________________________
___________________
Dahil
__________________________________
________________________
3. Maipapakita ko ang aking
pagiging matalinong konsyumer sa
pamamagitan ng
___________________________________
___________________________________
_________________
Reference Card
Mga Sanggunian:
1. Ekonomiks Modyul ng Mag- aaral pahina 71-80
2. Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon pahina 86-104
3. Kayamanan (Ekonomiks) pahina 63-67
Reference Card
1. https://www.google.com/search?q=THINKING+MAN+CLIPART&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwiEsPSClrTkAh
2. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=4htuXZ6NCrG1mAWHiYy4CQ
&q=THINKING+BOY
3. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=BhxuXf7BMdHn-QbQoJ-
QCA&q=RICE+PIC
4. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=RxxuXca7Kczn-
Qbz84SwDg&q=CHOOSING+
5. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=cxxuXb6VJZeqoAT17Z5w&q=
MONEY+PICTU
6. https://www.google.com/search?q=SALE+DISCOUNT+PICTURE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwjPvd6Gm
7. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=FyBuXaa7O4zmwQPcg7S4Bg
&q=BIRTHDAY
8. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=NiBuXeWYEMjl-
AbH84aYDg&q=BOY+GIRL
PAGKONSUMO
ANUNSIYO
OKASYON
KITA
PRESYO
PANGGAGAYA
Ang pagtangkilik ng Sale at
Discount ay nagpapakita ng
ng pagpapahalaga ng tao.
Dumarami ang mga produktong
binibili ng tao kapag may
dumarating na okasyon.
Sa pamamagitan ng pag-
aanunsiyo nakuha ang interes
ng tao sa produkto at serbisyo
X
Ang badyet ay dapat iniaayon
kung kaya bang bilhin ang
isang produkto batay sa
presyo.
Ang kita i- balanse para sa pag
prodyus ng produkto
Ang panggagaya ng gamit ng iba ay
salik na nakadagdag sa ating
kinukunsomong produkto.
X
1. Taong bumibili at gumagamit
ng produkto at serbisyo .
M I
2. Ang nakatakdang halaga ng kalakal o paglilingkod.
R S
3. Salaping tinatanggap ng mga manggagawa kapalit ng pagtatrabaho
K T
A M I M I L
P E Y O
I A
4. Paraan ng paghihikayat ng mga prodyuser sa
pamamagitan ng iba’t ibang media
N S O
5. Plano kung saan gagastusin ang salapi
B D T
6. Ang nagbebenta o gumagawa ng mga produkto at mga serbisyo sa pamilihan
P D S R
A U N I Y
A Y E
R O Y U E

More Related Content

What's hot

Aralin 6 Patakaran ng Pananalapi
Aralin 6 Patakaran ng PananalapiAralin 6 Patakaran ng Pananalapi
Aralin 6 Patakaran ng Pananalapi
edmond84
 
Aralin 2 Pambansang Kita
Aralin 2 Pambansang KitaAralin 2 Pambansang Kita
Aralin 2 Pambansang Kita
edmond84
 
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
Mary Love Quijano
 
Implasyon.pptx
Implasyon.pptxImplasyon.pptx
Implasyon.pptx
MarkMontederamos
 
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
rheanara1
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 3
Ekonomiks Learning Module Yunit 3Ekonomiks Learning Module Yunit 3
Ekonomiks Learning Module Yunit 3
Byahero
 
Palatandaan at Hamon ng Kakapusan
Palatandaan at Hamon ng KakapusanPalatandaan at Hamon ng Kakapusan
Palatandaan at Hamon ng Kakapusan
bebengko07
 
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpokUgnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Jennifer Banao
 
Ekonomiks una at ikalawang modelo sa paikot na daloy ng ekonomiya cot nov. 27...
Ekonomiks una at ikalawang modelo sa paikot na daloy ng ekonomiya cot nov. 27...Ekonomiks una at ikalawang modelo sa paikot na daloy ng ekonomiya cot nov. 27...
Ekonomiks una at ikalawang modelo sa paikot na daloy ng ekonomiya cot nov. 27...
DinaAmai Sontousidad
 
pag-iimpok-at-pamumuhunan.pptx
pag-iimpok-at-pamumuhunan.pptxpag-iimpok-at-pamumuhunan.pptx
pag-iimpok-at-pamumuhunan.pptx
RODELIZAFEDERICO1
 
Ugnayan ng kita, pagkonsumo at pagiimpok
Ugnayan ng kita, pagkonsumo at pagiimpokUgnayan ng kita, pagkonsumo at pagiimpok
Ugnayan ng kita, pagkonsumo at pagiimpok
Zyy An
 
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
Rivera Arnel
 
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
DIEGO Pomarca
 
Sektor ng pananalapi
Sektor ng pananalapiSektor ng pananalapi
Sektor ng pananalapiAlda Nabor
 
Pagkonsumo (Konsepto at mga Salik)
Pagkonsumo (Konsepto at mga Salik)Pagkonsumo (Konsepto at mga Salik)
Pagkonsumo (Konsepto at mga Salik)
jessicalovesu
 
Salik na nakaaapekto sa demand
Salik na nakaaapekto sa demandSalik na nakaaapekto sa demand
Salik na nakaaapekto sa demand
kathleen abigail
 
Lesson 1 konsepto ng pambansang kaunlaran.pptx
Lesson 1 konsepto ng pambansang kaunlaran.pptxLesson 1 konsepto ng pambansang kaunlaran.pptx
Lesson 1 konsepto ng pambansang kaunlaran.pptx
danielloberiz1
 
Mga batas sa pagkonsumo
Mga batas sa pagkonsumoMga batas sa pagkonsumo
Mga batas sa pagkonsumo
Mygie Janamike
 

What's hot (20)

Aralin 6 Patakaran ng Pananalapi
Aralin 6 Patakaran ng PananalapiAralin 6 Patakaran ng Pananalapi
Aralin 6 Patakaran ng Pananalapi
 
Aralin 2 Pambansang Kita
Aralin 2 Pambansang KitaAralin 2 Pambansang Kita
Aralin 2 Pambansang Kita
 
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
YUNIT 1: MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG EKONOMIKS ( ARALIN 2: KAKULANGAN )
 
Implasyon.pptx
Implasyon.pptxImplasyon.pptx
Implasyon.pptx
 
Patakarang piskal
Patakarang piskalPatakarang piskal
Patakarang piskal
 
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 3
Ekonomiks Learning Module Yunit 3Ekonomiks Learning Module Yunit 3
Ekonomiks Learning Module Yunit 3
 
Palatandaan at Hamon ng Kakapusan
Palatandaan at Hamon ng KakapusanPalatandaan at Hamon ng Kakapusan
Palatandaan at Hamon ng Kakapusan
 
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpokUgnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
Ugnayan ng Kita,Pagkonsumo at Pag-iimpok
 
Ekonomiks una at ikalawang modelo sa paikot na daloy ng ekonomiya cot nov. 27...
Ekonomiks una at ikalawang modelo sa paikot na daloy ng ekonomiya cot nov. 27...Ekonomiks una at ikalawang modelo sa paikot na daloy ng ekonomiya cot nov. 27...
Ekonomiks una at ikalawang modelo sa paikot na daloy ng ekonomiya cot nov. 27...
 
pag-iimpok-at-pamumuhunan.pptx
pag-iimpok-at-pamumuhunan.pptxpag-iimpok-at-pamumuhunan.pptx
pag-iimpok-at-pamumuhunan.pptx
 
Ugnayan ng kita, pagkonsumo at pagiimpok
Ugnayan ng kita, pagkonsumo at pagiimpokUgnayan ng kita, pagkonsumo at pagiimpok
Ugnayan ng kita, pagkonsumo at pagiimpok
 
Ikatlong modelo
Ikatlong modeloIkatlong modelo
Ikatlong modelo
 
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
 
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
Ekon DLL Quarter 2 Week 1 SY 18 19
 
Sektor ng pananalapi
Sektor ng pananalapiSektor ng pananalapi
Sektor ng pananalapi
 
Pagkonsumo (Konsepto at mga Salik)
Pagkonsumo (Konsepto at mga Salik)Pagkonsumo (Konsepto at mga Salik)
Pagkonsumo (Konsepto at mga Salik)
 
Salik na nakaaapekto sa demand
Salik na nakaaapekto sa demandSalik na nakaaapekto sa demand
Salik na nakaaapekto sa demand
 
Lesson 1 konsepto ng pambansang kaunlaran.pptx
Lesson 1 konsepto ng pambansang kaunlaran.pptxLesson 1 konsepto ng pambansang kaunlaran.pptx
Lesson 1 konsepto ng pambansang kaunlaran.pptx
 
Mga batas sa pagkonsumo
Mga batas sa pagkonsumoMga batas sa pagkonsumo
Mga batas sa pagkonsumo
 

Similar to STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx

Maulas - Konsepto ng Pagkonsumo
Maulas - Konsepto ng PagkonsumoMaulas - Konsepto ng Pagkonsumo
Maulas - Konsepto ng Pagkonsumo
ELIESERKENTCUDALMAUL
 
WEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptxWEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptx
VincentEndozoII
 
Module 1 (1).pptx
Module 1 (1).pptxModule 1 (1).pptx
Module 1 (1).pptx
JhengPantaleon
 
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.5 - Pagkonsumo
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.5 - PagkonsumoMga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.5 - Pagkonsumo
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.5 - Pagkonsumo
Sophia Marie Verdeflor
 
EPP_IE_Week2-3.pdf
EPP_IE_Week2-3.pdfEPP_IE_Week2-3.pdf
EPP_IE_Week2-3.pdf
Gil Arriola
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
MariaFeIntina
 
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Homer Barrientos
 
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Crystal Lynn Gonzaga
 
Budget of work 1 docx
Budget of work 1 docxBudget of work 1 docx
Budget of work 1 docx
Jared Ram Juezan
 
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
GraceCalipjo
 
PAGKONSUMO. 2nd qtr lesson ekonomiks 9 araling panlipunan
PAGKONSUMO. 2nd qtr lesson ekonomiks 9 araling panlipunanPAGKONSUMO. 2nd qtr lesson ekonomiks 9 araling panlipunan
PAGKONSUMO. 2nd qtr lesson ekonomiks 9 araling panlipunan
jessica fernandez
 
ap g9.docx
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docx
audreycastillano
 
1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
GladysValencia13
 
Week3
Week3Week3
Week4
Week4Week4
Week2
Week2Week2
Week5
Week5Week5
Week7
Week7Week7
Week8
Week8Week8

Similar to STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx (20)

Maulas - Konsepto ng Pagkonsumo
Maulas - Konsepto ng PagkonsumoMaulas - Konsepto ng Pagkonsumo
Maulas - Konsepto ng Pagkonsumo
 
WEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptxWEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptx
 
Module 1 (1).pptx
Module 1 (1).pptxModule 1 (1).pptx
Module 1 (1).pptx
 
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.5 - Pagkonsumo
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.5 - PagkonsumoMga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.5 - Pagkonsumo
Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.5 - Pagkonsumo
 
EPP_IE_Week2-3.pdf
EPP_IE_Week2-3.pdfEPP_IE_Week2-3.pdf
EPP_IE_Week2-3.pdf
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
 
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpokDetailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
Detailed lesson plan ugnayan ng kita, pagkonsumo at pag iimpok
 
Budget of work 1 docx
Budget of work 1 docxBudget of work 1 docx
Budget of work 1 docx
 
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
 
PAGKONSUMO. 2nd qtr lesson ekonomiks 9 araling panlipunan
PAGKONSUMO. 2nd qtr lesson ekonomiks 9 araling panlipunanPAGKONSUMO. 2nd qtr lesson ekonomiks 9 araling panlipunan
PAGKONSUMO. 2nd qtr lesson ekonomiks 9 araling panlipunan
 
OCT. 10-14, 2022.docx
OCT. 10-14, 2022.docxOCT. 10-14, 2022.docx
OCT. 10-14, 2022.docx
 
ap g9.docx
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docx
 
1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
 
Week3
Week3Week3
Week3
 
Week4
Week4Week4
Week4
 
Week2
Week2Week2
Week2
 
Week5
Week5Week5
Week5
 
Week7
Week7Week7
Week7
 
Week8
Week8Week8
Week8
 

More from PaulineHipolito

ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
PaulineHipolito
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
PaulineHipolito
 
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptxQ3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
PaulineHipolito
 
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptxQ3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
PaulineHipolito
 
Blood-letting-list of donors-school-activity.docx
Blood-letting-list of donors-school-activity.docxBlood-letting-list of donors-school-activity.docx
Blood-letting-list of donors-school-activity.docx
PaulineHipolito
 
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptxEsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
PaulineHipolito
 
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptxSHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
PaulineHipolito
 
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptxAralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
PaulineHipolito
 
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptxQ3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
PaulineHipolito
 
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang PanlipunanEsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
PaulineHipolito
 
brain teaser.pptx
brain teaser.pptxbrain teaser.pptx
brain teaser.pptx
PaulineHipolito
 
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptxPAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
PaulineHipolito
 
ESP Accomplishment report.pptx
ESP Accomplishment report.pptxESP Accomplishment report.pptx
ESP Accomplishment report.pptx
PaulineHipolito
 
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptxModyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
PaulineHipolito
 
pptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptxpptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptx
PaulineHipolito
 
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptxEsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
PaulineHipolito
 
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptxESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
PaulineHipolito
 
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
PaulineHipolito
 

More from PaulineHipolito (18)

ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
ESP9-Q4-M13-QUIZ 1-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptxQ3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
Q3-EsP-9-Ang Kagalingan sa Paggawa_1.pptx
 
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptxQ3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
Q3-EsP8-Modyul 10- Pagsunod at Paggalang.pptx
 
Blood-letting-list of donors-school-activity.docx
Blood-letting-list of donors-school-activity.docxBlood-letting-list of donors-school-activity.docx
Blood-letting-list of donors-school-activity.docx
 
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptxEsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
EsP 9 -- modyul12 Q3 -180519002356.pptx
 
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptxSHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
SHAPE Adolescent Day 3 Naaa - Seminar .pptx
 
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptxAralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
AralingPanlipunan9-Ang Pambansang Kita.pptx
 
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptxQ3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
Q3-EsP9-Wastong Pamamahala ng Oras..pptx
 
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang PanlipunanEsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
EsP 9 - Modyul 9- Katarungang Panlipunan
 
brain teaser.pptx
brain teaser.pptxbrain teaser.pptx
brain teaser.pptx
 
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptxPAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
PAKIKIPAGKAPWA NOTES.pptx
 
ESP Accomplishment report.pptx
ESP Accomplishment report.pptxESP Accomplishment report.pptx
ESP Accomplishment report.pptx
 
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptxModyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
Modyul 5 NOTES Karapatan at Tungkulin.pptx
 
pptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptxpptx_20230910_000941_0000.pptx
pptx_20230910_000941_0000.pptx
 
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptxEsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
EsP MELCs updated as of June 11 for participants.pptx
 
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptxESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
ESP9-M15-LOKAL AT GLOBAL NA DEMAND.pptx
 
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
2ND PTA MEETING-3RD DISTRIBUTION OF REPORT CARDS.pptx
 

STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx

 • 1. STRATEGIC INTERVENTION MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN 9 Cecile C. Acasio Developer
 • 2. Content Standard Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay.
 • 3. Performance Standard Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay
 • 4. Learning Competency Naipapamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng pamantayan sa pamimili. (AP9MKE- Ih-17)
 • 5. Gabay Card Araw-araw ay gumagawa ka ng desisyon ang mula sa simple hanggang sa pinakakumplikado. Di ba , nagpapasiya kayo kung ano at alin ang higit na mahalaga sa marami mong pamimilian? May mga iba’t ibang salik na nakaapekto sa pagkonsumo . Ang pagkakaiba ng kanilang katangian ang dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang paraan at dahilan ng ating pagkonsumo.
 • 6. Basahin ang direksyon ng bawat card. Sagutin ang katanungan ng bawat Gawain. Kung makikita ninyo ang buton i- klik ito para kayo ay magabayan. Halina at Mag- enjoy sa mga Gawain!!
 • 7. Gawain 1 1. P__G__O N S__M__ 2. __N U __S __ Y __ O 3. O K __ S Y O __ 4. __ I __ A 5. P __ E S __ O 6. P __ __ G __ G A Y __
 • 8. 1. Tumutukoy ito sa paggamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan. 2. Ito ay paraan ng paghikayat ng mga prodyuser sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng media. 3. Ang salaping ito ang tinatanggap ng mga manggagawa kapalit ng pagtratrabaho. 4. Ito ay mga pagdiriwang at kaganapan tulad ng Pasko, birthday, kasalan at iba pa. 5. Ang tinutukoy nito ay ang nakatakdang halaga ng isang kalakal o serbisyo 6. Ang paghangad na gumamit ng parehong produkto na ginagamit din ng iba. Mga Katangian ng Mga Salik sa Pagkonsumo
 • 9. BAGAY ‘TO DITO Gawain 2 PHOTO-SURI: Suriin mo ang mga larawan sa ibaba. Ano kayang salik sa pagkonsumo ang ipinahihiwatig ng bawat larawan? Panuto: Pagpaparisin ang mga larawan sa Hanay A sa mga salik ng pagkonsumo sa Hanay B. Itapat ang inyong napiling letra bawat larawan . Sige na ibagay mo na !!!!
 • 10. Ang nakatakdang halaga ng isang kalakal o paglilingkod Paraan ng paghihikayat ng mga konsyumer sa pamamangitan ng iba’t ibang media. Ito ay mga halimbawa ng pagdiriwang tulad ng bnyagan, kasalan, Pasko, kaarawan at iba pa. Hanay A Hanay B
 • 11. ang paghahangad na gumagamit na mga bagay o serbisyong meron sa iba. Pagtitimbang-timbang ng tao sa mga bagay bago ito bilhin at paniniguro na hindi nasasayang ang perang pinaghirapan. salaping tinatanggap ng mga manggagawa bilang kapalit ng pagtratrabaho. Hanay A Hanay B
 • 12. IKOT- NAWAIN Gawain 3 Ikaw at Ako Kapit Kamay Tayo !!! Isipin mo na naglalakad tayo ng pabilog at hawak-kamay sa gawaing ito. Ngayon ay simulan na natin . PANUTO: Suriin at unawaing mabuti ang diagram sa ibaba na nagpapakita ng paikot na daloy ng mga salik na nakaapekto sa pagkonsumo..Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan
 • 13. 1. Ano ang inilarawan ng diyagram? 2. Anong mga salik ang makita sa daloy ng pagkonsumo? 3. Batay sa diyagram, paano nauugnay ang mga salik sa isa’t isa? IKOT- NAWAIN Gawain 3
 • 14. PRESYO PAGPAPAHALAGA NG TAO OKASYON KITA ANUNSIYO PANGGAGAYA DIYAGRAM NG UGNAYAN NG MGA SALIK SA PAGKONSUMO
 • 16. Minsan may mga pagkakataong kailangan nating mamili. Sa gawaing ito, mahalagang suriin ang mga nasa loob ng bawat kahon. Dapat i-saalang-alang ang mga konsepto na natutunan tungkol sa mga salik ng pagkonsumo. Handa ka na ba? Simulan Mo Na !!
 • 17. Pagtataya 1 Choice Mo Ipahayag Mo! PANUTO: Lagyan ng puso ( ) ang patlang sa tapat ng bawat kahon kung ang pahayag ay salik na nakaapekto sa pagkonsumo . Lagyan naman ito ng ekis ( X ) kung hindi. Gawing gabay ang mga naka- highlight na salita sa bawat kahon.
 • 18. Ang pagtangkilik ng Sale at Discount ay nagpapakita ng ng pagpapahalaga ng tao. Dumarami ang mga produktong binibili ng tao kapag may dumarating na okasyon. Sa pamamagitan ng pag- aanunsiyo nakuha ang interes ng tao sa produkto at serbisyo X X X
 • 19. Ang badyet ay dapat iniaayon kung kaya bang bilhin ang isang produkto batay sa presyo. Ang kita i- balanse para sa pag prodyus ng produkto Ang panggagaya ng gamit ng iba ay salik na nakadagdag sa ating kinukunsomong produkto. X X X
 • 20. Pagtataya 2 PANUTO: Kilalanin ‘To!!! Tukuyin ang terminolohiya o tiyak na bagay na hinihingi ng sumusunod. Gamiting clue ang ibinigay na titik sa bawat bilang. WORD, TUKUYIN MO!!!
 • 21. 1. Taong bumibili at gumagamit ng produkto at serbisyo . M I 2. Ang nakatakdang halaga ng kalakal o paglilingkod. R S 3. Salaping tinatanggap ng mga manggagawa kapalit ng pagtatrabaho K T
 • 22. 4. Paraan ng paghihikayat ng mga prodyuser sa pamamagitan ng iba’t ibang media N S O 5. Plano kung saan gagastusin ang salapi B D T 6. Ang nagbebenta o gumagawa ng mga produkto at mga serbisyo sa pamilihan P D S R
 • 23. Pagtataya 3 SARILI MO, SURIIN MO Ngayong alam mo na ang mga salik na nakaapekto sa pagkunsumo, nararapat na suriin mo naman ang iyong sarili bilang isang konsyumer. Mahalagang sagutin mo ang tsart ng buong katapatan upang magsilbi itong gabay sa pagpapaunlad ng iyong katangian bilang konsyumer
 • 24. PANUTO: Markahan ang iyong sarili bilang konsyumer ( ) ang hanay na nagpapakita ng iyong kahusayan sa pagtatamo ng mga kaalaman sa aralin.
 • 25. GAANO KA KAHUSAY SA PAGTATAMO NG MGA KAALAMAN? 4 3 2 1 1. Naipaliwag ang kahulugan ng pagkonsumo. 2. Nasusuri ang mga salik ng pagkonsumo. 3. Naipakita sa mga kilos at asal ang pagiging isang responsableng mamimili. 4. Naibibigay ang mga katangian na taglay ng isang matalinong konsyumer. 5. Napapahalagahan ang mga katangian ng isang responsableng mamimili. 6. Naisasabuhay ang mga pagiging matalinong konsyumer.
 • 26. Sagutin mo nga ito!! 1. Kung may sagot kang 3 at 4 sa bawat aytem, ano ang dapat mong gawin upang mabago ang mga katangiang ito? 2. Kung may sagot 1 at 2 ano ang epkto sayo ng mga katangiang ‘yon at bakit?
 • 27. Pagpapalalim ng Kaalaman Gawain: Exit Card Ngayong natapos mo na ang aralin tungkol sa mga salik ng pagkosumo, ikaw ay hinahamong magbigay ng iyong mga natutunan at nararanasan sa pagsagot ng mga gawain. Dugtungan ang mga nasimulan sa bawat bilang para mabuo ang pahayag.
 • 28. 1. Natutunan ko na mahalaga ang ___________________________________ ___________________________________ _________________ 2.Nauunawan ko ang ugnayan ng __________________________________ __________________________________ ___________________ Dahil __________________________________ ________________________ 3. Maipapakita ko ang aking pagiging matalinong konsyumer sa pamamagitan ng ___________________________________ ___________________________________ _________________
 • 29. Reference Card Mga Sanggunian: 1. Ekonomiks Modyul ng Mag- aaral pahina 71-80 2. Ekonomiks: Mga Konsepto at Aplikasyon pahina 86-104 3. Kayamanan (Ekonomiks) pahina 63-67
 • 30. Reference Card 1. https://www.google.com/search?q=THINKING+MAN+CLIPART&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU KEwiEsPSClrTkAh 2. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=4htuXZ6NCrG1mAWHiYy4CQ &q=THINKING+BOY 3. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=BhxuXf7BMdHn-QbQoJ- QCA&q=RICE+PIC 4. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=RxxuXca7Kczn- Qbz84SwDg&q=CHOOSING+ 5. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=cxxuXb6VJZeqoAT17Z5w&q= MONEY+PICTU 6. https://www.google.com/search?q=SALE+DISCOUNT+PICTURE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU KEwjPvd6Gm 7. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=FyBuXaa7O4zmwQPcg7S4Bg &q=BIRTHDAY 8. https://www.google.com/search?biw=1008&bih=508&tbm=isch&sa=1&ei=NiBuXeWYEMjl- AbH84aYDg&q=BOY+GIRL
 • 34. KITA
 • 37. Ang pagtangkilik ng Sale at Discount ay nagpapakita ng ng pagpapahalaga ng tao. Dumarami ang mga produktong binibili ng tao kapag may dumarating na okasyon. Sa pamamagitan ng pag- aanunsiyo nakuha ang interes ng tao sa produkto at serbisyo X
 • 38. Ang badyet ay dapat iniaayon kung kaya bang bilhin ang isang produkto batay sa presyo. Ang kita i- balanse para sa pag prodyus ng produkto Ang panggagaya ng gamit ng iba ay salik na nakadagdag sa ating kinukunsomong produkto. X
 • 39. 1. Taong bumibili at gumagamit ng produkto at serbisyo . M I 2. Ang nakatakdang halaga ng kalakal o paglilingkod. R S 3. Salaping tinatanggap ng mga manggagawa kapalit ng pagtatrabaho K T A M I M I L P E Y O I A
 • 40. 4. Paraan ng paghihikayat ng mga prodyuser sa pamamagitan ng iba’t ibang media N S O 5. Plano kung saan gagastusin ang salapi B D T 6. Ang nagbebenta o gumagawa ng mga produkto at mga serbisyo sa pamilihan P D S R A U N I Y A Y E R O Y U E