SlideShare a Scribd company logo
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ –
ΔΟΡΣΖ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ
΢ύλζεζε ΠΑΕΛ θαί ἐπηκέιεηα παξνπζίαζεο: Δὐάγγεινο ὁ ΢άκηνο
2δ
ΔΚΓΟ΢Ζ
΢εζνά ἀκανηήζεςκ: ΟΡΘΟΓΟΞΗΑ
ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2016
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
΢ΥΟΛΗΟ ΠΑΕΛ : Μία από ηζξ ηονζόηενεξ ηαζ ιεβαθύηενεξ Θεμιδημνζηέξ εμνηέξ ημο έημοξ είκαζ ηα «Δζζόδζα» ηδξ
Θεμηόημο. Ζ Δηηθδζία ιαξ ηδκ ηζιά ζηζξ 21 Νμειανίμο, ιε ζδζαίηενδ
θαιπνόηδηα. Ζ ζδιαζία ηδξ εμνηήξ αοηήξ είκαζ ιεβάθδ ηαζ ζενή. Απμηεθεί ηήκ
αάζδ ηαζ ηδκ ανπή βζα όθδ ηδκ ιεηέπεζηα γςή ηδξ Θεμηόημο.
Όπςξ βκςνίγμοιε, δ Πακαβία Θεμηόημξ, βεκκήεδηε από βμκείξ βδναζμύξ,
ημκ Ηςαηείι ηαζ ηδκ Άκκα, πμο είπακ παναηαθέζεζ ιε πμθύ πόκμ ημκ Θεό κα
ημοξ δώζδ έκα ηέηκμ ηαζ κα ημ αθζενώζμοκ ζημ Ναό Σμο. Πναβιαηζηά, αοηό
ηαζ έηακακ. Οηακ δδθαδή δ Μανία έβζκε ηνζώκ εηώκ ηδκ έθενακ μζ ίδζμζ μζ
βμκείξ ηδξ ζημ Ναό ηαζ ηδκ πανέδςζακ ζηα πένζα ημο Εαπανία ημο ζενέα.
Αοηόξ ηδκ αβηάθζαζε, ηδκ εοθόβδζε ηαζ είπε: «Διεβάθοκε μ Κύνζμξ ημ μκμιά
ζμο ζε όθεξ ηζξ βεκεέξ. Με ζέκα εα εοθμβδεμύκ ηα έεκδ ηαζ μ Κύνζμξ εα
θοηνώζδ ημοξ οζμύξ ημο Ηζναήθ». Καζ ακέααζε ηδκ ηνζεηή Μανία ζημ εζςηενζηό ημο εοζζαζηδνίμο, όπμο μ Θεόξ ηδκ
πανίηςζε. Καζ εοθνάκεδηε δ Πακαβία ηαζ ιε αβαθθίαζδ ροπήξ εζηίνηδζε ηαζ όθμζ πκεοιαηζηά πακδβύνζζακ πμο έιεζκε
ζημ Ναό ημκ Άβζμ, βζα κα αβζαζεεί ηαζ κα βίκεζ ανβόηενα δ Μδηένα ημο ίδζμο ημο
Θεμύ. (http://www.ecclesia.gr/greek/holySynod/commitees/art/art_eisodia_theotokou.htm)
Ζ Πακαβία ιαξ είκαζ δ πνμζηάηδξ ηςκ Δκόπθςκ Γοκάιεςκ ηδξ παηνίδαξ ιαξ ηαζ δ οπένιαπμξ ζηναηδβόξ. Γζα ημκ
θόβμ αοηόκ δ εκ θόβς διένα έπεζ ηαεζενςεεί ηαζ ςξ διένα ηςκ Δκόπθςκ Γοκάιεςκ .
ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΡΣΖ΢Ζ: 10/11/2014.
19 Ννεκβξίνπ 2016
Δὐάγγεινο ὁ ΢άκηνο
Πξνθήηνπ Ἀβδηνῦ
Ἒθδνζε 2
ε
Περιεχόμενα
΢ΥΟΛΗΟ ΠΑΕΛ ..................................................................................................................................................................2
ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ.........................................................................................................................................3
1. ΑΠΟΛΤΣΗΚΗΟΝ ΔΟΡΣΖ΢ ..........................................................................................................................................3
2. ΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΟ ΚΑΗ Ο ΑΠΟ΢ΣΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΔΟΡΣΖ΢ ..............................................................................................3
3. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΢ΣΖΝ ΑΓΗΑ ΓΡΑΦΖ.................................................................................................4
4. ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΣΖ΢ ΔΟΡΣΖ΢ ΣΧΝ ΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ.............................................................7
5. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ - ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΔΗΚΟΝΑ΢..........................................................................................8
6. ΣΟΤ ΔΝ ΑΓΗΟΗ΢ ΠΑΣΡΟ΢ ΖΜΧΝ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΣΟΤ ΠΑΛΑΜΑ «ΛΟΓΟ΢ ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ»..9
7. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (ΑΓ.ΛΟΤΚΑ ΚΡΗΜΑΗΑ΢)........................................................................................11
8. ΛΟΓΟ΢ ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΟ΢ ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (ΖΛΗΑ ΜΖΝΗΑΣΖ)....................................................12
9. ΛΟΓΟ΢ ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ. ΓΤΟ ΟΜΗΛΗΔ΢ Π. ΑΘΑΝΑ΢ΗΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟΤ .............................14
10. ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤ΢ΣΗΚΑ
I. ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ Π. ΑΝΓΡΔΑ΢ ΚΟΝΑΝΟ΢ (ΟΜΗΛΗΑ - ΒΗΝΣΔΟ).......................................................14
II. ΠΑΣΖΡ ΢ΑΒΒΑ΢ : ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 21/11/2012..........................................................................14
III. ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΡΟΗΚΟΝΝΖ΢ΟΤ Κ ΗΧ΢ΖΦ: ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ..............................................14
IV. 21 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ - ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (΢ΤΝΑΞΑΡΗ)........................................................................15
V. ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ.WMV.......................................................................................................................15
VI. ΓΟΞΑ΢ΣΗΚΟ ΣΧΝ ΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 21 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΔΤΓΔΝΗΟ΢ ΥΑΡΓΑΒΔΛΑ΢ ......................15
VII. ΤΜΝΟΗ ΢ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ.............................................................................................................15
ΖΜΔΡΑ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ..........................................................................................................................16
11. ΖΜΔΡΑ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ....................................................................................................................16
12. 21 ΝΟΔ - ΖΜΔΡΑ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ....................................................................................................16
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ
1. ΑΠΟΛΤΣΗΚΗΟΝ ΔΟΡΣΖ΢
https://www.youtube.com/watch?v=qAz-sEWbcFI
«΢ήκεξνλ ηεο επδνθίαο Θενύ ην πξννίκηνλ, θαη ηεο ηωλ αλζξώπωλ ζωηεξίαο ε πξνθήξπμηο. Δλ λαώ ηνπ
Θενύ ηξαλώο ε Παξζέλνο δείθλπηαη, θαη ηνλ Υξηζηόλ ηνηο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη. Απηή θαη εκείο
κεγαινθώλωο βνήζωκελ˙ Υαίξε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Κηίζηνπ ε εθπιήξωζηο».
2. ΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΟ ΚΑΗ Ο ΑΠΟ΢ΣΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΔΟΡΣΖ΢
Σν Δπαγγέιην: Καηά Λνπθάλ (η΄ 38-42, ηα΄ 27-28)
Σῷ ηαζνῷ ἐηείκῳ, εἰζῆθεεκ ὁ Ἰδζμῦξ εἰξ ηώιδκ ηζκά. Γοκὴ δέ ηζξ ὀκόιαηζ Μάνεα ὑπεδέλαημ αὐηὸκ εἰξ ηὸκ μἶημκ αὐηῆξ.
Καὶ ηῇδε ἦκ ἀδεθθὴ ηαθμοιέκδ Μανία, ἣ ηαὶ παναηαείζαζα πανὰ ημὺξ πόδαξ ημῦ Ἰδζμῦ ἤημοε ηὸκ θόβμκ αὐημῦ.
Ἡ δὲ Μάνεα πενζεζπᾶημ πενὶ πμθθὴκ δζαημκίακ· ἐπζζηᾶζα δὲ εἶπε· Κύνζε, μὐ ιέθεζ ζμζ ὅηζ ἡ ἀδεθθή ιμο ιόκδκ ιε
ηαηέθζπε δζαημκεῖκ; Δἰπὲ μὖκ αὐηῇ ἵκα ιμζ ζοκακηζθάαδηαζ.
Ἀπμηνζεεὶξ δὲ εἶπεκ αὐηῇ ὁ Ἰδζμῦξ· Μάνεα Μάνεα, ιενζικᾷξ ηαὶ ηοναάγῃ πενὶ πμθθά· ἑκὸξ δέ ἐζηζ πνεία· Μανία
δὲ ηὴκ ἀβαεὴκ ιενίδα ἐλεθέλαημ, ἥηζξ μὐη ἀθαζνεεήζεηαζ ἀπ᾿ αὐηῆξ.
἖βέκεημ δὲ ἐκ ηῷ θέβεζκ αὐηὸκ ηαῦηα ἐπάναζά ηζξ βοκὴ θςκὴκ ἐη ημῦ ὄπθμο εἶπεκ αὐηῷ· ιαηανία ἡ ημζθία ἡ
ααζηάζαζά ζε ηαὶ ιαζημὶ μὓξ ἐεήθαζαξ.
Αὐηὸξ δὲ εἶπε· ιεκμῦκβε ιαηάνζμζ μἱ ἀημύμκηεξ ηὸκ θόβμκ ημῦ Θεμῦ ηαὶ θοθάζζμκηεξ αὐηόκ.
Ἀπόδνζε ζηε λενειιεληθή:
Σμκ ηαζνό εηείκμ, ἐιπῆηε ὁ Ἰδζμῦξ εἰξ ἕκα πςνζό. Μία βοκαῖηα, πμὺ ὠκμιάγεημ Μάνεα, ηὸκ ὑπμδέπεδηε εἰξ
ηὸ ζπίηζ ηδξ. Αὐηὴ εἶπε ἀδεθθὴκ πμὺ ὠκμιάγεημ Μανία, ἡ ὁπμία ἐηαεόηακε ημκηὰ εἰξ ηὰ πόδζα ημῦ Ἰδζμῦ ηαὶ
ἄημοε ὅζα ἔθεβε.
Ἀθθ’ ἡ Μάνεα ἦημ ἀπδζπμθδιέκδ ιὲ πμθθὴκ ὑπδνεζίακ ηαὶ ἐπθδζίαζε ηαὶ εἶπε, «Κύνζε, δὲκ ζὲ ιέθεζ πμὺ
ἡ ἀδεθθή ιμο ιὲ ἄθδζε ιόκδ ιμο κὰ ὑπδνεηῶ; Πέξ ηδξ θμζπὸκ
κὰ ιὲ αμδεήζῃ».
Ὁ Ἰδζμῦξ ηῆξ ἀπεηνίεδ, «Μάνεα, Μάνεα, ιενζικᾶξ ηαὶ ἀκδζοπεῖξ δζὰ πμθθὰ πνάβιαηα, ἀθθ’ ἕκα πνᾶβια
εἶκαζ ἀκαβηαῖμκ. Ἡ Μανία ἐδζάθελε ηὴκ ηαθὴκ ιενίδα, ἡ ὁπμία δὲκ εὰ ηῆξ ἀθαζνεεῇ».
἖κῷ ἔθεβε αὐηά, ηάπμζα βοκαῖηα ἀπὸ ηὸκ ηόζιμκ ἐθώκαλε ηαὶ ημῦ εἶπε, «Μαηανία ἡ ημζθζὰ πμὺ ζ’ ἐαάζηαλε
ηαὶ μἱ ιαζημὶ πμὺ ἐεήθαζεξ».
Αὐηὸξ δὲ εἶπε, «Μαηάνζμζ ιᾶθθμκ εἶκαζ ἐηεῖκμζ πμὺ ἀημύμοκ ηὸκ θόβμκ ημῦ Θεμῦ ηαὶ ηὸκ θοθάηημοκ».
Ο Ἀπόζηνινο: Πξνο Δβξαίνπο επηζηνιή Παύινπ (ζ΄ 1-7)
Ἀδεθθμί, εἶπε ιὲκ μὖκ ηαὶ ἡ πνώηδ ζηδκὴ δζηαζώιαηα θαηνείαξ ηό ηε Ἅβζμκ ημζιζηόκ· ζηδκὴ βὰν
ηαηεζηεοάζεδ ἡ πνώηδ, ἐκ ᾗ ἥ ηε θοπκία ηαὶ ἡ ηνάπεγα ηαὶ ἡ πνόεεζζξ ηῶκ ἄνηςκ, ἥηζξ θέβεηαζ Ἅβζα. Μεηὰ δὲ
ηὸ δεύηενμκ ηαηαπέηαζια ζηδκὴ ἡ θεβμιέκδ Ἅβζα Ἁβίςκ, πνοζμῦκ ἔπμοζα εοιζαηήνζμκ ηαὶ ηὴκ ηζαςηὸκ ηῆξ
δζαεήηδξ πενζηεηαθοιιέκδκ πάκημεεκ πνοζίῳ, ἐκ ᾗ ζηάικμξ πνοζῆ ἔπμοζα ηὸ ιάκκα ηαὶ ἡ νάαδμξ Ἀανὼκ ἡ
αθαζηήζαζα ηαὶ αἱ πθάηεξ ηῆξ δζαεήηδξ, ὑπενάκς δὲ αὐηῆξ Υενμοαὶι δόλδξ ηαηαζηζάγμκηα ηὸ ἱθαζηήνζμκ·
πενὶ ὧκ μὐη ἔζηζ κῦκ θέβεζκ ηαηὰ ιένμξ.
Σμύηςκ δὲ μὕης ηαηεζηεοαζιέκςκ εἰξ ιὲκ ηὴκ πνώηδκ ζηδκὴκ δζὰ πακηὸξ εἰζίαζζκ μἱ ἱενεῖξ ηὰξ θαηνείαξ
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
ἐπζηεθμῦκηεξ, εἰξ δὲ ηὴκ δεοηένακ ἅπαλ ημῦ ἐκζαοημῦ ιόκμξ ὁ ἀνπζενεύξ, μὐ πςνὶξ αἵιαημξ, ὃ πνμζθένεζ ὑπὲν
ἑαοημῦ ηαὶ ηῶκ ημῦ θαμῦ ἀβκμδιάηςκ.
Ἀπόδνζε ζηε λενειιεληθή:
Ἀδεθθμί, εἶπε ηαὶ ἡ πνώηδ δζαεήηδ δζαηάλεζξ πενὶ ηῆξ θαηνείαξ ηαὶ βήσκμκ ἁβζαζηήνζμκ. Καηαζηεοάζεδηε δδθαδὴ ηὸ
πνῶημκ ιένμξ ηῆξ ζηδκῆξ, εἰξ ηὸ ὁπμῖμκ ὑπῆνπε ἡ θοπκία ηαὶ ἡ ηνάπεγα ηαὶ μἱ ἄνημζ ηῆξ πνμεέζεςξ, ηὸ ὁπμῖμκ
θέβεηαζ Ἅβζα. Ὕζηενα ἀπὸ ηὸ δεύηενμκ ηαηαπέηαζια, ἦημ ηὸ ιένμξ ηῆξ ζηδκῆξ, ηὸ ὁπμῖμκ ὠκμιάγεημ Ἅβζα ἁβίςκ.
἖ηεῖ ὑπῆνπε ἕκα πνοζὸ εοιζαηήνζμκ ηαὶ ἡ ηζαςηὸξ ηῆξ δζαεήηδξ, ἡ ὁπμία ἦημ ἀπὸ ὅθα ηὰ ιένδ ζηεπαζιέκδ ιὲ
πνοζάθζ ηαὶ ιέζα ζ’ αὐηὴκ ἦημ ἡ πνοζὴ ζηάικα, πμὺ πενζεῖπε ηὸ ιάκκα, ἡ νάαδμξ ημῦ Ἀανώκ, πμὺ εἶπε αθαζηήζεζ, ηαὶ
αἱ πθάηεξ ηῆξ δζαεήηδξ. ἖πάκς δὲ ἀπὸ ηὴκ ηζαςηὸκ ἦζακ ἀπαζηνάπημκηα Υενμοαείι, ηὰ ὁπμῖα ἐπεζηίαγακ ηὸ
ἱθαζηήνζμκ. Γζ’ αὐηὰ δὲκ εἶκαζ δοκαηὸκ κὰ ιζθήζςιεκ ηώνα θεπημιενῶξ.
Ὑπὸ αὐηὴκ ηὴκ δζάηαλζκ, εἰξ ηὸ πνῶημκ ιένμξ ηῆξ ζηδκῆξ εἰζένπμκηαζ πάκημηε μἱ ἱενεῖξ, ὅηακ ἐηηεθμῦκ ηὰ ηαεήημκηα
ηῆξ ὑπδνεζίαξ ηςκ, ἀθθ’ εἰξ ηὸ δεύηενμκ ιένμξ ιπαίκεζ ιόκμκ ὁ ἀνπζενεύξ, ιζὰ θμνὰ ηὸκ πνόκμ, ηαὶ ὄπζ πςνὶξ αἷια, ηὸ
ὁπμῖμκ πνμζθένεζ δζὰ ηὸκ ἑαοηόκ ημο ηαὶ δζὰ ηὰξ ἐλ ἀβκμίαξ ἁιανηίαξ ημῦ θαμῦ.
3. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΢ΣΖΝ ΑΓΗΑ ΓΡΑΦΖ
θώηο by sophia-siglitiki.blogspot.gr
Γξάθεη ν Θενιόγνο Θεόδωξνο Η. Ρεγηληώηεο
Δίκαζ βκςζηό πςξ δ Καζκή Γζαεήηδ πανέπεζ εθάπζζηεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ γςή ηδξ Πακαβίαξ. Αοηό βίκεηαζ αζηία κα ηδκ
οπμηζιμύκ μζ πνμηεζηάκηεξ όθςκ ηςκ απμπνώζεςκ, πμο εεςνμύκ όηζ μ πνζζηζακζζιόξ πνέπεζ κα πενζμνίγεηαζ ζε ό,ηζ
ακαθένεηαζ ιέζα ζηδκ Αβία Γναθή.
Βέααζα ζηδκ Αβία Γναθή οπάνπμοκ ανηεηέξ ακαθμνέξ ζηδ δόλα πμο έθααε δ Πακαβία από ημ Θεό (π.π. Λμοη. 1, 28
ηαζ 41-55) ηαζ ζηδ δοκαηόηδηά ηδξ κα πανέιαεζ πνμξ ημ Υνζζηό οπέν ηςκ ακενώπςκ (Ης 2, 3-7). ΋ιςξ οπάνπμοκ ηζ
άθθεξ πθδνμθμνίεξ, πμο πνμηύπημοκ από ηζξ πνμθδηείεξ ηαζ ηζξ πνμηοπώζεζξ ηδξ Παθαζάξ Γζαεήηδξ, πμο
ακαθένμκηαζ ζηδ Θεμηόημ (δείηε ανηεηά ζημζπεία ηαζ εδώ: Ζ ηζιή ηδξ Θεμηόημο ζηδ Βίαθμ - Ζ Θεμηόημξ ζηδκ Αβία
Γναθή).
Σα αζμβναθζηά ζημζπεία ηδξ Πακαβίαξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ βέκκδζδ ηαζ ηδκ παζδζηή δθζηία ηδξ, ηαεώξ ηαζ ιε ηδκ
ημίιδζή ηδξ, είκαζ ηαηαβεβναιιέκα ζε ανπαία αζαθία, πμο ηζκήεδηακ πανάθθδθα ιε ηδκ Καζκή Γζαεήηδ, πςνίξ κα
βίκμοκ πμηέ ιένμξ ηδξ. Σέημζα αζαθία οπήνλακ ανηεηά, πμο ηαηέβναρακ πθδνμθμνίεξ βζα ημ Υνζζηό, ηδκ Πακαβία ηαζ
άθθα πνόζςπα (π.π. απμζηόθμοξ), επζεοιώκηαξ κα ζοιπθδνώζμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ πθδνμθμνίεξ πμο ανίζημκηαζ
ζηδκ Καζκή Γζαεήηδ. ΢ήιενα, αοηά ηα αζαθία ηα ζοιπενζθαιαάκμοιε ζηα «απόηνοθα ηείιεκα», αθθά ζηδκ
πναβιαηζηόηδηα δεκ ήηακ απόηνοθα.
«Απόηνοθα» ήηακ ηα εοαββέθζα ηαζ ηα θμζπά αζαθία ηδξ ενδζηείαξ ημο Γκςζηζηζζιμύ (πμο μζ βκςζηζημί ηα ηναημύζακ
ηνοθά από ημοξ αιύδημοξ). Σα ανπαία μνεόδμλα αζαθία πμο δζάααγακ μζ πνζζηζακμί ηαζ πμο πμηέ δεκ ήηακ ηνοιιέκα
ή απαβμνεοιέκα, ζήιενα μκμιάγμκηαζ ηζ αοηά «απόηνοθα» ιόκμ βζα θζθμθμβζημύξ θόβμοξ, εκώ ζηδκ πναβιαηζηόηδηα
δεκ είκαζ απόηνοθα, αθθά ρεοδώκοια ή ακώκοια ένβα. Πμθθά απ’ αοηά απμδίδμκηαζ ζε απμζηόθμοξ, εκώ δεκ είκαζ
δζηά ημοξ ένβα, αθθά ένβα ακςκύιςκ (ηαζ αοηόξ είκαζ ηζ μ θόβμξ πμο δεκ ιπήηακ ζηδκ Καζκή Γζαεήηδ, ζηδκ μπμία
ιπήηακ ιόκμ ηα δζαζςεέκηα ηείιεκα ηςκ ιαεδηώκ ημο Υνζζημύ*).
Σν πεξηερόκελν ηάπμζςκ από ηα αζαθία αοηά (π.π. ημο «ηαηά Θςιάκ εοαββέθζμ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ημο Υνζζημύ») δ
Δηηθδζία ημ απέννζρε ςξ θακηαζηζηό. ΋ιςξ ζε άθθεξ πενζπηώζεζξ ήδδ μζ ανπαίμζ πνζζηζακμί ακαβκώνζζακ αθδεζκέξ
πθδνμθμνίεξ, πμο πνμένπμκηαζ από ηδκ ζζημνζηή ικήιδ ηδξ πνώηδξ πνζζηζακζηήξ ημζκόηδηαξ.
Σέημζα είκαζ ηα βηβιία πνπ κηιάλε γηα ηελ παηδηθή ειηθία ηεο Παλαγίαο (ηονζόηενμ ημ «Πνςηεοαββέθζμ ημο
Ηαηώαμο») ηαζ ηδκ ημίιδζή ηδξ («Γζήβδζζξ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Θεμθόβμο πενί ηδξ ημζιήζεςξ ηδξ Τπεναβίαξ
Θεμηόημο»). Σμ «Πνςηεοαββέθζμ» ακάβεηαζ ζημ 2μ αζώκα, ιε πζεακό παιέκμ πνςηόηοπμ ημο ηέθμοξ ημο 1μο αζώκα,
εκώ ημ 2μ είκαζ ηάπςξ ιεηαβεκέζηενμ, ίζςξ ηαζ ημο 5μο αζώκα, ακαβκςνίζηδηε όιςξ ςξ ανπαία πανάδμζδ (δ ύπανλδ
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
ηδξ εζεήηαξ, ημο πζηώκα ηαζ ηδξ γώκδξ ηδξ Πακαβίαξ, ηαζ θοζζηά ημο ηεκμύ ηάθμο ηδξ, απμηεθμύκ ηεηιήνζα ηδξ
ζζημνζηόηδηάξ ημο – άζπεηα από ημ ακ εα ηα αιθζζαδηήζεζ έκαξ πνμηεζηάκηδξ, θόβς ηςκ πεπμζεήζεώκ ημο ηαζ όπζ
ιεηά από ένεοκα).
Ο Φαικόο 44
΋ιςξ ηα Δζζόδζα ηδξ Θεμηόημο, δδθαδή δ είζμδόξ ηδξ ζημ Ναό ηςκ Ηενμζμθύιςκ ζε δθζηία ηνζώκ εηώκ ηαζ δ ακάεεζδ
ηδξ ακαηνμθήξ ηδξ ζημκ άβζμ ζενέα ηαζ πνμθήηδ Εαπανία (ανβόηενα παηένα ημο αβίμο Ηςάκκδ ημο Πνμδνόιμο)
θαίκεηαζ κα πνμεζημκίγμκηαζ ζηδκ Παθαζά Γζαεήηδ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ Φαθιό 44 (ζημ εανασηό ηείιεκμ έπεζ ανζειό
45). Δίκαζ μ ραθιόξ πμο πενζέπεζ ημοξ πενίθδιμοξ ζηίπμοξ «ο θπόνορ ζος, ο Θεόρ, ειρ ηον αιώνα ηος αιώνορ, πάβδορ
εςθύηηηορ η πάβδορ ηηρ βαζιλείαρ ζος. ηγάπηζαρ δικαιοζύνην και εμίζηζαρ ανομίαν· δια ηούηο έσπιζέ ζε, ο Θεόρ, ο
Θεόρ ζος έλαιον αγαλλιάζευρ παπά ηοςρ μεηόσοςρ ζος», ημοξ μπμίμξ μ απόζημθμξ Παύθμξ παναεέηεζ ςξ ακαθμνά
ζηδ εεόηδηα ημο Υνζζημύ (πνμξ Δαναίμοξ, 1, 8-9).
Παναηάης, ζημ ζηίπμ 10, ζοκεπίγμκηαξ κα ακαθένεηαζ ζημ Υνζζηό, θέεζ: «θςγαηέπαρ βαζιλέυν εν ηη ηιμή ζος· παπέζηη
η βαζίλιζζα εκ δεξιών ζος εν ιμαηιζμυ διασπύζυ πεπιβεβλημένη, πεποικιλμένη».
Καηόπζκ, από ημ ζηίπμ 11, αθθάγεζ απόημια ηαζ απεοεύκεηαζ ηώνα ζε ηάπμζα «εοβαηένα» (ημνίηζζ), πμο αζθαθώξ
πνέπεζ κα εεςνήζμοιε όηζ ηαοηίγεηαζ ιε ηδ «ααζίθζζζα» ημο αιέζςξ πνμδβμύιεκμο ζηίπμο. Καζ ηδξ θέεζ:
«άκοςζον, θύγαηεπ, και ίδε και κλίνον ηο οςρ ζος και επιλάθος ηος λαού ζος και ηος οίκος ηος παηπόρ ζος· και
επιθςμήζει ο βαζιλεύρ ηος κάλλοςρ ζος, όηι αςηόρ εζηι Κύπιόρ ζος, και πποζκςνήζειρ αςηυ. και θςγάηηπ Τύπος εν
δώποιρ· ηο ππόζυπόν ζος λιηανεύζοςζιν οι πλούζιοι ηος λαού».
Σέινο, ζε ηξίην πξόζωπν, θαηαιήγεη: «πάζα η δόξα ηηρ θςγαηπόρ ηος βαζιλέυρ έζυθεν, εν κποζζυηοίρ σπςζοίρ
πεπιβεβλημένη, πεποικιλμένη. απενεσθήζονηαι ηυ βαζιλεί παπθένοι οπίζυ αςηήρ, αι πληζίον αςηήρ απενεσθήζονηαί
ζοι· απενεσθήζονηαι εν εςθποζύνη και αγαλλιάζει, ασθήζονηαι ειρ ναόν βαζιλέυρ». Ο ταλμόρ κλείνει με ηοςρ ζηίσοςρ
17-18, πος απεςθύνονηαι πάλι ζηο Χπιζηό και λένε: «ανηί ηυν παηέπυν ζος εγενήθηζαν ςιοί ζος· καηαζηήζειρ αςηούρ
άπσονηαρ επί πάζαν ηην γην. μνηζθήζομαι ηος ονόμαηόρ ζος εν πάζη γενεά και γενεά· δια ηούηο λαοί
εξομολογήζονηαί ζοι ειρ ηον αιώνα και ειρ ηον αιώνα ηος αιώνορ».
Σν ζενκεηνξηθό πεξηερόκελν ηνπ Φαικνύ
Κάπμζμζ Παηένεξ ηδξ Δηηθδζίαξ, π.π. μ Ηςάκκδξ Υνοζόζημιμξ, ενιήκεοζακ ημκ Φαθιό ςξ ακαθενόιεκμ ιεηαθμνζηά
ζηδκ Δηηθδζία (δδθ. ζημ πακακενώπζκμ ζώια ημο Υνζζημύ), δ μπμία εβηαηαθείπεζ ηδκ εζδςθμθαηνία, πνμζένπεηαζ
πνμξ ημ Υνζζηό ηαζ ακαδεζηκύεηαζ ζε ααζίθζζζα εη δελζώκ ημο. Χζηόζμ, δ ενιδκεία εκόξ αζαθζημύ πςνίμο ιπμνεί κα
ηζκείηαζ ζε πμθθά επίπεδα, ηαζ δ θεζημονβζηή πνάλδ ηδξ Δηηθδζίαξ είδε ζημκ Φαθιό αοηό ιζα εοεεία ακαθμνά ζηδ
Θεμηόημ, βζ’ αοηό ηαζ ζηζξ αημθμοείεξ πμο ηεθμύκηαζ πνμξ ηζιήκ ηδξ ράθθμκηαζ ζηίπμζ από αοηόκ.
Τοισογπαθία 1318-1320 από ηο καθολικό ηηρ
Ιεπάρ Μονήρ Χιλιανδαπίος Αγίος Όποςρ
Δπίζδξ, ε εηθνλνγξάθεζε ηωλ Δηζνδίωλ ηεο Θενηόθνπ ζοιπίπηεζ ιε ημ πενζεπόιεκμ ημο Φαθιμύ ηαζ είκαζ θακενό
όηζ ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδ δζήβδζδ ημο βεβμκόημξ ζημ «Πνςηεοαββέθζμ»:
«Και εγένεηο ηπιεηήρ η παιρ, και είπεν Ιυακείμ· Καλέζαηε ηαρ θςγαηέπαρ ηυν Εβπαίυν ηαρ αμιάνηοςρ και λαβέηυζαν
ανά λαμπάδα, και έζηυζαν καιόμεναι, ίνα μη ζηπαθή η παιρ ειρ ηα οπίζυ και αισμαλυηιζθή η καπδία αςηήρ εκ ηος ναού
Κςπίος. Και εποίηζαν ούηυρ έυρ ανέβηζαν εν ηυ ναώ Κςπίος. Και εδέξαηο αςηήν ο ιεπεύρ, και θιλήζαρ εςλόγηζεν
αςηήν και είπεν· Εμεγάλςνεν Κύπιορ ηο όνομά ζος εν πάζαιρ ηαιρ γενεαίρ· επί ζοι επ’ εζσάηος ηυν ημεπών θανεπώζει
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
Κύπιορ ηο λύηπον αςηού ηοιρ ςιοίρ Ιζπαήλ. Και εκάθηζεν αςηήν επί ηπίηος βαθμού ηος θςζιαζηηπίος, και επέβαλεν
Κύπιορ ο Θεόρ σάπιν επ’ αςηήν, και καηεσόπεςζεν ηοιρ ποζίν αςηήρ και ηγάπηζεν αςηήν παρ οίκορ Ιζπαήλ… Ην δε
Μαπία εν ηυ ναώ Κςπίος υρ πεπιζηεπά νεμομένη και ελάμβανε ηποθήν εκ σειπόρ αγγέλος».
΢ε απιά λέα ειιεληθά, αο επηζεκάλνπκε ηα εμήο:
Σμ ημνίηζζ, πμο ζοβπνόκςξ είκαζ ηαζ ααζίθζζζα, δε ιπμνεί κα είκαζ πανά δ Θεμηόημξ, όπςξ θακενώκεζ δ πείνα ηςκ
αζώκςκ, ιε ηζξ εηπθδηηζηέξ ειθακίζεζξ ηδξ ςξ ααζίθζζζαξ ηςκ μονακώκ ζημοξ αβίμοξ ηαζ ζε πμθθμύξ απθμύξ
ακενώπμοξ, πνζζηζακμύξ ηαζ ιδ. Ζ ααζίθζζζα αοηή πανέζηδ εη δελζώκ ημο ααζζθέςξ ηαζ Τζμύ ηδξ ηαηά ηδκ ημίιδζδ
ηαζ ιεηάζηαζή ηδξ ζημοξ μονακμύξ. Ο ζηίπμξ αοηόξ θμζπόκ, πμο έηθεζζε ιζα εκόηδηα ακαθενόιεκδ ζηδ ααζζθζηή
ελμοζία ημο Υνζζημύ, είκαζ ηαζ ιζα αζαθζηή πνμεζηόκζζδ ηδξ ιεηάζηαζδξ (ακάθδρδξ) ηδξ Θεμηόημο ηαζ ηδξ ηζιδηζηήξ
εέζδξ ηδξ ζηδ ααζζθεία ημο Θεμύ.
Ο Φαικόο ακαθένεζ όηζ δ «εοβάηδν» πνέπεζ «κα λεπάζεζ ημ θαό ηδξ ηαζ ημ ζπίηζ ημο παηένα ηδξ, βζαηί μ ααζζθζάξ εα
επζεοιήζεζ ηδκ μιμνθζά ηδξ» («επζθάεμο ημο θαμύ ζμο ηαζ ημο μίημο ημο παηνόξ ζμο· ηαζ επζεοιήζεζ μ ααζζθεύξ ημο
ηάθθμοξ ζμο»). Έηζζ, βίκεηαζ εοβαηένα ημο ααζζθέςξ («πάζα δ δόλα ηδξ εοβαηνόξ ημο ααζζθέςξ έζςεεκ»), βζ’ αοηό
ηαζ πνμθακώξ εα ιέκεζ πθέμκ ζημ ζπίηζ ημο ααζζθέςξ, δδθαδή ζημ καό («εζξ καόκ ααζζθέςξ», εηεί εα πάεζ ιε ηζξ
ζοκμδμύξ ηδξ, ηαζ εα παναιείκεζ, αθμύ έπεζ λεπάζεζ ημ θαό ηδξ –δδθαδή ημοξ ακενώπμοξ ηδξ πόθδξ ηδξ– ηαζ ημ ζπίηζ
ημο παηένα ηδξ ηαζ είκαζ πθέμκ εοβαηένα ημο ααζζθέςξ).
Ο Φαθιόξ επίζδξ ακαθένεζ όηζ εα ηδ ζοκμδεύζμοκ πανεέκεξ ηαζ όθεξ ιαγί εα ένεμοκ ζημ καό ημο ααζζθέςξ
(«απεκεπεήζμκηαζ ης ααζζθεί πανεέκμζ μπίζς αοηήξ… απεκεπεήζμκηαζ εκ εοθνμζύκδ ηαζ αβαθθζάζεζ, απεήζμκηαζ εζξ
καόκ ααζζθέςξ»).
Απηό αθξηβώο πεξηγξάθεη θαη ε δηήγεζε ηωλ Δηζνδίωλ θαη απεηθνλίδεη ε εηθόλα ηνπο: «Καλέζαηε ηαρ θςγαηέπαρ
ηυν Εβπαίυν ηαρ αμιάνηοςρ και λαβέηυζαν ανά λαμπάδα, και έζηυζαν καιόμεναι, ίνα μη ζηπαθή η παιρ ειρ ηα οπίζυ
και αισμαλυηιζθή η καπδία αςηήρ εκ ηος ναού Κςπίος… Και εποίηζαν ούηυρ».
Βηβιηθή πξνεηθόληζε ηεο αεηπαξζελίαο ηεο Θενηόθνπ
Με ηδκ εοηαζνία, αξ ακαθένμοιε ηαζ ιζα ζδιακηζηή πνμθδηεία, πμο οπμζηδνίγεζ όηζ δ Πακαβία δεκ ήηακ πανεέκμξ
ιόκμ όηακ βέκκδζε ημ Υνζζηό, αθθά ηαζ ιεηά ηδ βέκκδζή Σμο. Ζ πνμθδηεία αοηή ζηδνίγεζ ηδ ζπεηζηή δζδαζηαθία ηδξ
Ονεμδμλίαξ, απμδεζηκύμκηαξ όηζ δεκ είκαζ αοεαίνεηδ, μύηε ηαζ πνμένπεηαζ από ηδ θακηαζία ηάπμζςκ ενδζηόθδπηςκ
πμο ήεεθακ κα ελζδακζηεύζμοκ ηδ Θεμηόημ.
Πνόηεζηαζ βζα ηδκ πνμθδηεία ημο Ηεγεηζήθ, από ημ ηεθάθαζμ 44 (ζοιπηςιαηζηά έπεζ ημκ ίδζμ ανζειό ιε ημκ Φαθιό),
ζηίπ. 1-2. Δηεί μ Θεόξ πανμοζζάγεζ ζημκ πνμθήηδ ημ όναια εκόξ καμύ, πμο πενζέπεζ δζάθμνμοξ ζοιαμθζζιμύξ.
Καζ θέεζ:
«Και με γύπιζε ππορ ηο δπόμο ηηρ εξυηεπικήρ πύληρ ηυν αγίυν, πος βλέπει ππορ ηην αναηολή. Και ήηαν κλειζηή. Και
μος είπε ο Κύπιορ: αςηή η πύλη θα είναι κλειζηή, δε θα ανοίξει και κανείρ δε θα πεπάζει απ’ αςηήν, γιαηί ο Κύπιορ ο
Θεόρ ηος Ιζπαήλ θα μπει απ’ αςηήν και θα είναι κλειζηή».
΢ην αξραίν: «Καζ επέζηνερέ ιε ηαηά ηδκ μδόκ ηδξ πύθδξ ηςκ αβίςκ ηδξ ελςηέναξ ηδξ αθεπμύζδξ ηαηά ακαημθάξ, ηαζ
αύηδ δκ ηεηθεζζιέκδ. ηαζ είπε Κύνζμξ πνμξ ιε· δ πύθδ αύηδ ηεηθεζζιέκδ έζηαζ, μοη ακμζπεήζεηαζ, ηαζ μοδείξ ιδ δζέθεδ
δζ' αοηήξ, όηζ Κύνζμξ μ Θεόξ Ηζναήθ εζζεθεύζεηαζ δζ' αοηήξ, ηαζ έζηαζ ηεηθεζζιέκδ».
Ζ πύιε ηωλ αγίωλ θμζπόκ, πμο «αθέπεζ πνμξ ηδκ ακαημθή» (επεζδή μ Υνζζηόξ είκαζ «μ Ήθζμξ ηδξ Γζηαζμζύκδξ» - βζ’
αοηό ηαζ ηα ζενά ηςκ καώκ ιαξ αθέπμοκ πνμξ ηδκ ακαημθή ηαζ ζοκήεςξ ηάκμοιε ηδκ πνμζεοπή ιαξ ζοιαμθζηά
ζηναιιέκμζ πνμξ ηα εηεί), είκαζ ηαζ εα παναιείκεζ ηθεζζηή, βζαηί ιόκμ μ Θεόξ εα πενάζεζ από εηεί. Καζ, αθμύ πενάζεζ
μ Θεόξ, εα παναιείκεζ ηθεζζηή ηαζ ηακείξ άθθμξ δε εα πενάζεζ.
Τπάνπεζ ιία πύθδ, από ηδκ μπμία πέναζε μ Κύνζμξ ηαζ Θεόξ ηαζ δ πύθδ αοηή πανέιεζκε ηθεζζηή: δ Θεμηόημξ.
Αξ ακαθένμοιε εδώ όηζ, ζηζξ μνεόδμλεξ εηηθδζίεξ, δ Χναία Πύθδ ζοιαμθίγεζ ηδκ Πακαβία, εκώ μ ζενέαξ, ηαηά ηδκ ώνα
ηδξ θεζημονβίαξ, ζοιαμθίγεζ ημ Υνζζηό. ΋θα όζα ζοιααίκμοκ ζηδ θεζημονβία ζοιαμθίγμοκ βεβμκόηα από ηδ γςή ηαζ ημ
ένβμ ημο Υνζζημύ, όπςξ ηαζ από ηδ ιεθθμκηζηή ααζζθεία ημο Θεμύ. Γζ’ αοηό ιόκμ μ ζενέαξ ιπμνεί κα ιπεζ από ηδκ
Χναία Πύθδ (ηαζ ιόκμ θμνώκηαξ ηδκ ζεναηζηή ημο ζημθή), όπςξ ιόκμ μ Υνζζηόξ πέναζε ηαζ βεκκήεδηε από ηδκ
Πακαβία.
*Ο Λνπθάο θαη ν Μάξθνο πηζαλόλ ήηαλ άκεζνη καζεηέο ηνπ Υξηζηνύ: μ Λμοηάξ έκαξ από ημοξ δύμ πμο Σμκ
ζοκάκηδζακ πδβαίκμκηαξ πνμξ Διιαμύξ (Λμοη. 24, 13-35), εκώ μ Μάνημξ μ κεακίαξ μ κηοιέκμξ ιε ημ ζεκηόκζ, πμο
είπε αημθμοεήζεζ ηνοθά ημκ Ηδζμύ από ημ ιοζηζηό δείπκμ ζηδ Γεεζδιακή (Μάνη. 14, 51-52). Ο ιοζηζηόξ δείπκμξ,
όπςξ ηαζ δ ηάεμδμξ ημο Αβίμο Πκεύιαημξ ηδκ πεκηδημζηή, πζεακόκ είπακ ζοιαεί ζημ ζπίηζ ηδξ ιδηέναξ ημο Μάνημο,
βζα ηδκ μπμία αθ. ζηζξ Πνάλεζξ ηςκ απμζηόθςκ, 12, 12.
Αηόιδ όιςξ ηζ ακ μζ δύμ αοημί εοαββεθζζηέξ δεκ ήηακ άιεζμζ ιαεδηέξ ημο Υνζζημύ, αθθά ιαεδηέξ ηςκ απμζηόθςκ, ηα
ένβα ημοξ πενζεθήθεδζακ ζηδκ Καζκή Γζαεήηδ, βζαηί απδπμύκ δύμ ιεβάθεξ απμζημθζηέξ παναδόζεζξ, ημο Πέηνμο ηαζ
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
ημο Παύθμο. Ο Μάνημξ βνάθεζ ημ εοαββέθζό ημο ςξ «ενιδκεοηήξ Πέηνμο», μ δε Λμοηάξ απδπεί ηδκ πανάδμζδ ημο
Παύθμο, ημο μπμίμο ήηακ ζηεκόξ ζοκενβάηδξ, πένα από ηα πνμζςπζηά ζημζπεία πμο εκηάζζεζ ηαηόπζκ δζηήξ ημο
ένεοκαξ.
Θεόδςνμξ Η. Ρδβζκζώηδξ
Θεμθόβμξ
Εςσαπιζηώ πολύ ηον καθηγηηή κ.Θεόδυπο Ρηγινιώηη για ηην ςπόδειξη ηηρ μελέηηρ ηος πεπί ηυν Ειζοδίυν ηηρ
Θεοηόκος.
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/11/Ta-Eisodia-tis-Theotokoy-stin-Agia-Grafi.html
4. ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΣΖ΢ ΔΟΡΣΖ΢ ΣΧΝ ΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ
ΛΑΜΠΡΟΤ ΢ΚΟΝΣΕΟΤ Θεμθόβμο - Καεδβδημύ
Ζ Θεμηόημξ είκαζ δ αβζόηενδ ακενώπζκδ ύπανλδ, δ Οπμία επζθέπηδηε από ημ Θεό ακάιεζα ζε
εηαημιιύνζα άθθα ημνίηζζα, βζα κα παίλεζ νόθμ πνςηαβςκζζηζηό ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ζςηδνίαξ ημο
ακενςπίκμο βέκμοξ ηαζ μθμηθήνμο ηδξ δδιζμονβίαξ. Ζ εεία πακζμθία δζείδε ζημ ζενόηαημ
πνόζςπό Σδξ ηδκ άηνα ηαεανόηδηα ηαζ αβζόηδηα, δ μπμία ήηακ απαναίηδηδ βζα κα ηαηαζηεί ιδηένα
ημο απόθοηα αβίμο Θεμύ.
Ζ εμνηή ηςκ Δζζμδίςκ έπεζ ςξ ζηόπμ κα ιαξ δζδάλεζ πμθύ ορδθέξ έκκμζεξ βύνς από ηδκ
πνμζςπζηόηδηα ηδξ Θεμηόημο. Να ιαξ ιοήζεζ ζηδκ αζύθθδπηα ααεζά εεμθμβία βύνς από ηδκ
ακεπακάθδπηδ ζοιαμθή Σδξ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο εείμο ζπεδίμο ηδξ ζςηδνίαξ ημο ηόζιμο.
Ο ζζημνζηόξ πονήκαξ ημο βεβμκόημξ ηςκ Δζζμδίςκ εθάπζζηα απαζπμθεί ηδκ Δηηθδζία, όζμ δ εεμθμβζηή ημο ζδιαζία.
Κάπμζμζ οπμζηδνίγμοκ, πςξ, επεζδή δ πνώηδ βναπηή ιανηονία ημο βεβμκόημξ ακαθένεηαζ ζημ απόηνοθμ
«Πξωηνεπαγγέιην ηνπ Ηαθώβνπ», δεκ εα πνέπεζ κα εεςνείηαζ αλζόπζζηδ. Γζα ηδκ μνεόδμλδ εεμθμβία ιαξ όιςξ αοηό
ηαε’ εαοηό ημ ζζημνζηό βεβμκόξ έπεζ εθάπζζηδ ζδιαζία ζε ζπέζδ ιε ηδ εεμθμβζηή ηαζ δεζηή ημο ζδιαζία.
Ο Ναόξ ηδξ Ηενμοζαθήι είκαζ εζηόκα ηδξ Θεμιήημνμξ. Δίκαζ βκςζηή δ πίζηδ ζηδκ ζενόηδηα ημο Ναμύ από ημοξ
Ημοδαίμοξ. Πίζηεοακ όηζ ιέζα ζ’ αοηόκ ηαημζηεί μ Θεόξ, βζ’ αοηό ακέααζκακ ζημ θόθμ ΢ζώκ, πμο ήηακ ηηζζιέκμξ ιε
ζεααζιό ηαζ ηνόιμ, ζακ κα πνμζεββίγμοκ ημκ Ίδζμ ημ Θεό. Ζ Κζαςηόξ ηδξ Γζαεήηδξ εεςνείημ μ ενόκμξ ημο Θεμύ ηαζ δ
μναηή πανμοζία Σμο ζηδ βδ. Οοδείξ ημθιμύζε κα πνμζεββίζεζ ζημ δζαιένζζια ημο Ναμύ, πμο μκμιαγόηακ ’βζα ηςκ
Αβίςκ, πανά ιόκμ μ ανπζενέαξ ημο έημοξ, ιζα θμνά ημ πνόκμ, ηαηά ηδκ πέκεζιδ διένα ημο Δλζθαζιμύ.
Δζζενπόηακ ακοπόδδημξ ζημ θμαενό εηείκμ πώνμ, κηοιέκμξ έκα θζκό πμδήνδ πζηώκα, βζα κα εοιζάζεζ. Έηημηε
ηακέκαξ δεκ ημθιμύζε κα πθδζζάζεζ εηεί.
Ο απθόξ θαόξ δεκ επζηνεπόηακ κα εζζένπεηαζ ζε ηακέκα δζαιένζζια ημο Ναμύ, αθθά ιόκμ ημ ζεναηείμ ζημκ πνόκαμ ηαζ
ηα ’βζα. Οζ πνμζηοκδηέξ θασημί ζηέημκηακ ζημ ηενάζηζμ πνμαύθζμ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ παναηείιεκεξ ζημέξ, από όπμο
πνμζεύπμκηακ ηαζ παναημθμοεμύζακ ηζξ ηεθεημονβίεξ ηςκ ζενέςκ.
Ζ Πακαβία ιαξ είκαζ μ κμδηόξ καόξ ημο Θεμύ. Σμ ζενόηαημ κμδηό ηέιεκμξ, ιέζα ζημ μπμίμ ηαηαδέπηδηε κα μζηήζεζ μ
αζώκζμξ ηαζ άπεζνμξ Θεόξ. Ο ζενόξ οικμβνάθμξ ηδξ εμνηήξ, εέθμκηαξ κα ημκίζεζ αοηήκ ηδκ ηαηαπθδηηζηή πανμιμίςζδ,
έβναρε πςξ δ Θεμηόημξ είκαζ, «Ο θαζαξόηαηνο λαόο ηνπ ΢ωηήξνο, ε πνιπηίκεηνο παζηάο θαη παξζέλνο, ην
ηεξόλ ζεζαύξηζκα ηεο δόμεο ηνπ Θενύ». Ακ εεςνείημ ζενόξ μ Ναόξ ηδξ Ηενμοζαθήι, ζημκ μπμίμ οπμηίεεηαζ όηζ
ηαημζημύζε, ζύιθςκα ιε ηδκ πίζηδ ηςκ Ημοδαίςκ, μ Θεόξ, αξ ζηεθημύιε πόζμ πζμ άβζα ηαζ ζενή εα ιπμνμύζε κα
εεςνείηαζ δ Θεμηόημξ, δ Οπμία ηνάηδζε πναβιαηζηά ζηα πάκαβκα ζπθάπκα Σδξ ημ ζανηςιέκμ Λόβμ ηαζ ημκ έενερε
από ηα ηίιζα αίιαηά Σδξ! Ο Ναόξ ηδξ Ηενμοζαθήι ηαηαζηνάθδηε ηαζ αθακίζηδηε από ημοξ Ρςιαίμοξ ηαηαηηδηέξ.
Ακηίεεηα μ κμδηόξ καόξ ημο Θεμύ, δ Πανεέκμξ Μανία, ιέκεζ ζημοξ αζώκεξ ηαζ απμθαιαάκεζ ύρζζηεξ ηζιέξ από ημοξ
ιονζάδεξ πζζημύξ όθςκ ηςκ επμπώκ.
Ζ είζμδμξ ηδξ Θεμηόημο ζημ Ναό ηδξ Ηενμοζαθήι εέθεζ κα θακενώζεζ ημ αηαηακόδημ ύρμξ ηδξ αβκόηδηαξ ηαζ
αβζόηδηάξ Σδξ. Μέζα ζηα απνόζζηα ’βζα ηςκ Αβίςκ δζαθοθάπηδηε δ αβκόηδηά ηδξ ηαζ ηαθθζενβήεδηε δ αβζόηδηά Σδξ.
Μόκμ ιέζα ζε έκα ηέημζμ ζενό πώνμ ιπμνμύζε κα πνμθοθαπηεί δ απαζημύιεκδ αβκόηδηά Σδξ από ηδκ αθάκηαζηδ
αιανηςθόηδηα ημο ηόζιμο. Μόκμ δ ζοκμίηδζδ ιε ημοξ αβίμοξ αββέθμοξ εα ιπμνμύζε κα ηαθθζενβήζεζ ηδκ αβζόηδηά
Σδξ. Ζ ακενώπζκδ ακμιία είπε ηέημζα δύκαιδ ηαζ μνιή ώζηε ακ δ Πανεέκμξ Μανία ανζζηόηακ ζημκ ηόζιμ δε
βκςνίγμοιε ακ εα ιπμνμύζε κα δζαηδνήζεζ ημ ύρμξ ηδξ αβζόηδηαξ πμο πνεζαγόηακ κα δεπηεί ημκ απόθοηα άβζμ Θεό
ζηα ζπθάπκα Σδξ.
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
΢ημ πνόζςπμ ηδξ Θεμηόημο έπμοιε οπένααζδ ηδξ πεπηςηοίαξ ακενςπίκδξ θύζεςξ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ
πνόηενδξ πνμπηςηζηήξ. Αοηή βεκκήεδηε αεααίςξ ιε ηδκ πηςηζηή θύζδ, ςξ ηθδνμκόιμξ ηδξ αιανηίαξ ηςκ
πνςημπθάζηςκ βεκανπώκ ιαξ. ΋ιςξ δ εεία πάνζξ ζηαδζαηά ηδκ ελύρςκε από ηδ κδπζαηή Σδξ δθζηία ιέπνζ ημκ
Δοαββεθζζιό Σδξ, μπόηε ιε ηδκ επζζηίαζδ ημο Αβίμο Πκεύιαημξ, ηαεανίζηδηε απόθοηα από ημ πνμπαημνζηό
αιάνηδια ηαζ πήνε ηδκ πνμπηςηζηή αδζάθεμνδ θύζδ. Μόκμ έηζζ απαθθαβιέκδ από ημ άπεμξ ηδξ πηςηζηήξ θύζεςξ
ηαζ ηδ θεμνά ηδξ αιανηςθόηδηαξ, ιπμνμύζε κα επζηεθέζεζ ηδκ οπένηαηδ απμζημθή Σδξ. Οζ εοζεαείξ δζδβήζεζξ πενί
ηδξ εαοιαζηήξ δζαιμκήξ Σδξ ζημ Ναό εηθνάγμοκ αηνζαώξ αοηή ηδκ πίζηδ ηδξ πνμμδεοηζηήξ ηαεάνζεώξ Σδξ.
Ζ εοθμβδιέκδ είζμδμξ ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ ζημ Ναό απμηεθεί ηδκ απανπή ηδξ πναβιαημπμζήζεςξ ηδξ πνμαζώκζαξ
αμοθήξ ημο Σνζαδζημύ Θεμύ βζα ηδ ζςηδνία ημο ηόζιμο. ΢ηδκ οικμθμβία ηδξ ιεβάθδξ εμνηήξ ράθθμοιε πςξ
«΢ήκεξνλ ηεο επδνθίαο Θενύ ην πξννίκηνλ θαη ηεο ηωλ αλζξώπωλ ζωηεξίαο ε πξνθήξπμηο». Απμηεθεί ηδ
παναοβή ηδξ θοηνώζεςξ ημο ακενςπίκμο βέκμοξ από ηδ δμοθεία ηδξ αιανηίαξ Γζ’ αοηό δ Δηηθδζία ιαξ εμνηάγεζ
θαιπνά ημ βεβμκόξ. Χξ ζοκεζδδημί πζζημί ημο Υνζζημύ, είιαζηε εενιμί ηαζ αέκαμζ ηζιδηέξ ημο ζενμύ πνμζώπμο ηδξ
Θεμιήημνμξ, δζόηζ δ ζοιαμθή Σδξ ζημ ένβμ ηδξ ζςηδνίαξ ιαξ οπήνλε ηαεμνζζηζηόξ. Με άηναημ εκεμοζζαζιό οικμύιε
ηδ ιεβάθδ εμνηή ηαζ βεναίνμοιε ηδ Θεμηόημ, ράθθμκηαξ «ελ ελί ζηόκαηη» ιαγί ιε ημκ ζενό οικμβνάθμ ηδξ διέναξ
«Υαίξε, ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Κηίζηνπ ε εθπιήξωζηο»
http://www.apostoliki-
diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=afier&contents=contents_Eisodia.asp&main=kat004&fil
e=02.htm
5. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ - ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΔΗΚΟΝΑ΢
Ἡ ἱενὴ ἀημθμοεία ηῆξ ἑμνηῆξ ηῶκ Δἰζμδίςκ ηῆξ Θεμηόημο ηαὶ ἡ ζπεηζηὴ εἰηόκα ὑπδνεημῦκ ἕκα ααεύηενμ ζημπό:
πεζναβςβμῦκ ηὸκ πζζηὸ ζηὸ ιοζηήνζμ ηῆξ ζάνηςζδξ ημῦ Τἱμῦ ηαὶ Λόβμο ημῦ Θεμῦ. Ζ
εἴζμδμξ ηῆξ Θεμηόημο ζηὸ καὸ εἶκαζ ηὸ πνμμίιζμ ηῆξ εὔκμζαξ ημῦ Θεμῦ ζημὺξ
ἀκενώπμοξ, ἡ πνμηήνολδ ηῆξ ζςηδνίαξ ηῶκ ἀκενώπςκ, ἡ ἀκαββεθία ημῦ Υνζζημῦ
ηαὶ ἡ πναβιαημπμίδζδ ημῦ ζπεδίμο ηῆξ εείαξ, μἰημκμιίαξ. Αὐηὰ δζαηδνύζζεζ ηὸ
ἀπμθοηίηζμ ηῆξ ἑμνηῆξ.
«΢ήκεξνλ ηῆο εὐδνθίαο Θενῦ ηὸ πξννίκηνλ θαὶ ηῆο ηῶλ ἀλζξώπωλ ζωηεξίαο ἡ
πξνθήξπμηο. Ἐλ Ναῷ ηνῦ Θενῦ ηξαλῶο ἡ Παξζέλνο δείθλπηαη θαὶ ηὸλ Υξηζηὸλ
ηνῖο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη. Αὐηὴ θαὶ ἠκεῖο κεγαινθώλωο βνήζωκελ Υαῖξε
ηῆο νἰθνλνκίαο ηνῦ Κηίζηνπ ἡ ἐθπιήξωζηο.»
Ὁ ὀνεόδμλμξ ἁβζμβνάθμξ ιὲ αάζδ ηὶξ παναπάκς πθδνμθμνίεξ ηῆξ ἀπόηνοθδξ
δζήβδζδξ ηαὶ ηὴ δμβιαηζηὴ δζδαζηαθία ηῆξ ἖ηηθδζίαξ βζὰ ηὴ Θεμηόημο ζοκεέηεζ ηὴκ
εἰηόκα ηῶκ Δἰζμδίςκ.
Σὸ ηύνζμ πνόζςπμ ηῆξ εἰηόκαξ εἶκαζ ἡ ηνζεηὴξ Πακαβία. Δἰημκίγεηαζ ηὴ ζηζβιὴ πμὺ ηὴκ
ὑπμδέπεηαζ ζηὸ καὸ ὁ ἱενέαξ Εαπανίαξ, ὁ ιεηέπεζηα παηέναξ ημῦ Πνμδνόιμο, ηαεὼξ
ηὴκ παναδίδμοκ εὐθααζηὰ μἱ εεμζεαεῖξ βμκεῖξ ηδξ. Πίζς ημοξ ἀημθμοεμῦκ μἱ
πανεέκεξ, «μἱ ἀιίακηεξ εοβαηένεξ ηῶκ ἗αναίςκ», πμὺ ηναημῦκ ἀκαιιέκεξ
θαιπάδεξ.
Ἡ Πακαβία δὲ γςβναθίγεηαζ θοζζμηναηζηά. Γὲκ ἐιθακίγεζ δδθαδὴ ηίπμηε ηὸ παζδζηό, ἐηηὸξ ἀπὸ ηὸ ιζηνὸ ιέβεεμξ ημῦ
ζώιαηόξ ηδξ. Αὐηὸ βίκεηαζ ζηόπζια. Ὁ ὀνεόδμλμξ ἁβζμβνάθμξ εέθεζ κὰ ιᾶξ ἀπμιαηνύκεζ ἀπὸ ηὸ βνάιια ηῆξ δζήβδζδξ
(«ηνζεηὴξ ἡ παῖξ»), βζὰ κὰ ζοθθάαμοιε ηὸ πκεῦια ηδξ, ηὴκ ἐηηθδζζμθμβζηὴ ηῆξ δζάζηαζδ. Ἡ Πακαβία εἶκαζ ἡ Θεμηόημξ,
ἡ Μδηένα ημῦ Θεμῦ. Γζ' αὐηὸ ὁ ὑικςδὸξ ιᾶξ ηαθεῖ «ηὴκ κδπζάγμοζακ θύζεζ ηαὶ ὑπὲν θύζζκ Μδηένα ἀκαδεζπεείζακ ημῦ
Θεμῦ εὐθδιήζςιεκ ὕικμζξ»(Σνμπάνζμ ημῦ ὄνενμο).
Ἡ Πακαβία εἰημκίγεηαζ ὡξ ὥνζιδ βοκαίηα ιὲ ηὸ βκςζηὸ ιαθόνζό ηδξ, ὅπςξ ηὴ αθέπμοιε ζηὶξ εἰηόκεξ ηδξ.
Σὸ ἴδζμ ηάκεζ ηαὶ ὁ ὑικςδὸξ ηῆξ ἖ηηθδζίαξ ηαὶ βζὰ ηὶξ θαιπάδεξ ηῶκ πανεέκςκ. Οἱ ἀκαιιέκεξ θαιπάδεξ δὲκ εἶπακ
ζημπὸ κὰ ἐιπμδίζμοκ ηὴκ ηνζεηῆ παζδίζηδ κὰ βονίζεζ πίζς, ζηὸ ζπίηζ ηδξ, ηαεὼξ ἦηακ ζηὸ δνόιμ πνὸξ ηὸ καὸ -αὐηὸ
θέεζ ἡ ἀπόηνοθδ δζήβδζδ- ἀθθὰ ημῦημ: κὰ ὑπμδείλμοκ ηὴ κμδηὴ θαιπάδα, ηὴκ Πακαβία, ηαὶ πνμδδθώζμοκ ἔηζζ ηὴκ
ἀκείπςηδ ιεθθμκηζηὴ αἴβθδ. Αὐηὴ ἡ αἴβθδ εὰ ἦηακ ὁ Υνζζηόξ, βζαηί ἀπὸ ηὴκ Πακαβία εὰ ἀκέθαιπε (εὰ βεκκζόηακ)
θςηίγμκηαξ ημὺξ ηαεζζιέκμοξ ζηὸ ζημηάδζ ηῆξ ἁιανηίαξ ἀκενώπμοξ. Αὐηὸκ ηὸ ζοιαμθζζιὸ πανμοζζάγεζ ηὸ δ'; ζηζπδνὸ
πνμζόιμζό ημο ἑζπενζκμῦ, ἦπμξ δ' «Αἱ κεακίδεξ παίνμοζαζ ηαὶ θαιπάδαξ ηαηέπμοζαζ, ηῆξ θαιπάδμξ ζήιενμκ
πνμπμνεύμκηαζ ηῆξ κμδηῆξ ηαὶ εἰζάβμοζζκ αὐηὴκ εἰξ ηὰ Ἅβζα ηῶκ Ἁβίςκ ἱενῶξ πνμζδθμῦζαζ ηὴκ ιέθθμοζακ αἴβθδκ
ἄννδημκ ἐλ αὐηῆξ ἀκαθάιρεζκ ηαὶ θςηίζεζκ ημὺξ ἐκ ζηόηεζ ηαεδιέκμοξ, ηῆξ ἀβκςζίαξ ἐκ Πκεύιαηζ».
΢ὲ πμθθὲξ εἰηόκεξ πίζς ἀπὸ ηὸ Εαπανία, ἀνζζηενά, πανζζηάκεηαζ ἡ Πακαβία κὰ ηάεεηαζ ζὲ ηαεέδνα ιὲ ηνία ζηαθζὰ
(εἶκαζ ἡ ἀκαααειμὶ ημῦ εοζζαζηδνίμο ημῦ ἀπόηνοθμο ηεζιέκμο) ηαὶ κὰ πενζιέκεζ ηὴκ ηνμθὴ πμὺ ηῆξ θένκεζ ὁ ἄββεθμξ
Γαανζήθ. Ἡ Πακαβία κὰ παναιείκεζ ζηὸ Ἅβζμ ηῶκ Ἁβίςκ ὡξ κέα Κζαςηὸξ ηῆξ Γζαεήηδξ, ὡξ ἡ «ἔιροπμξ ηζαςηὸξ» ηαὶ
ζηὰ δώδεηα πνόκζα ηδξ παναιμκῆξ ηῆξ ἐηεῖ εὰ ηνέθεηαζ εαοιαημονβζηὰ ιὲ μὐνάκζα ηνμθή.
Ἀπὸ ηὸ βηβιίν: Ὁ Μπζηηθὸο θόζκνο ηῶλ Βπδαληηλῶλ Δἰθόλωλ (ηόκνο δεύηεξνο)
Υξήζηνπ Γ. Γθόηζε
Ἔθδ. Ἀπνζηνιηθὴ Γηαθνλία imkifissias.gr
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
6. ΣΟΤ ΔΝ ΑΓΗΟΗ΢ ΠΑΣΡΟ΢ ΖΜΧΝ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΣΟΤ ΠΑΛΑΜΑ «ΛΟΓΟ΢ ΔΗ΢
ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ»
(κεμεθθδκζηὴ ἀπόδμζδ)
἖ὰκ ηὸ δέκδνμ ἀκαβκςνίγεηαζ ἀπὸ ηὸκ ηανπό, ηαὶ ηὸ ηαθὸ δέκδνμ πανάβεζ ἐπίζδξ ηαθὸκ ηανπὸ (Μαηε. 7, 16. Λμοη. 6,
44), ἡ ιδηένα ηῆξ αὐημαβαεόηδημξ, ἡ βεκκήηνζα ηῆξ ἀΐδζαξ ηαθθμκῆξ, πῶξ δὲκ εὰ ὑπενεῖπε ἀζοβηνίηςξ ηαηὰ ηὴκ
ηαθμηαβαεία ἀπὸ ηάεε ἀβαεὸ ἐβηόζιζμ ηαὶ ὑπενηόζιζμ; Γζόηζ ἡ δύκαιζξ πμὺ ἐηαθθζένβδζε ηὰ πάκηα, ἡ ζοκαΐδζα ηαὶ
ἀπανάθθαηηδ εἰηὼκ ηῆξ ἀβαεόηδημξ, ὁ πνμαζώκζμξ ηαὶ ὑπενμύζζμξ ηαὶ ὑπενάβαεμξ Λόβμξ, ἀπὸ ἀκέηθναζηδ
θζθακενςπία ηζ᾽ εὐζπθαβπκία βζὰ πάνζ ιαξ ἠεέθδζε κὰ πενζαθδεῇ ηὴκ ἰδζηή ιαξ εἰηόκα, βζὰ κὰ ἀκαηαθέζῃ ηὴκ θύζζ
πμὺ εἶπε ζονεῇ ηάης ζημὺξ ιοπμὺξ ημῦ ἅδδ ηαὶ κὰ ηὴκ ἀκαηαζκίζῃ, δζόηζ εἶπε παθαζςεῆ, ηαὶ κὰ ηὴκ ἀκααζαάζῃ πνὸξ ηὸ
ὑπενμονάκζμ ὕρμξ ηῆξ ααζζθείαξ ηαὶ εεόηδηόξ ημο. Γζὰ κὰ ἑκςεῇ θμζπὸκ ιὲ αὐηὴκ ηαε᾽ ὑπόζηαζδ, ἐπεζδὴ ἐπνεζαγόηακ
ζανηζηὸ πνόζθδια ηαὶ ζάνηα κέα ζοβπνόκςξ ηαὶ ἰδζηή ιαξ, ὥζηε κὰ ιᾶξ ἀκακεώζῃ ἀπὸ ἐιᾶξ ημὺξ ἴδζμοξ, ἐπὶ πθέμκ
δὲ ἐπνεζαγόηακ ηαὶ ηομθμνία ηαὶ βέκκα ζὰκ ηὴ δζηή ιαξ, ηνμθὴ ιεηὰ ηὴ βέκκα ηαὶ ηαηάθθδθδ ἀβςβή, βζκόιεκμξ πνὸξ
πάνζκ ιαξ ηαε᾽ ὅθα ζὰκ ἐιᾶξ, εὑνίζηεζ βζὰ ὅθα πνέπμοζα ὑπδνέηνζα ηαὶ πμνδβὸ ἀιόθοκηδξ θύζεςξ ἀπὸ ηὸκ ἑαοηό
ηδξ αὐηὴκ ηὴκ ἀεζπάνεεκδ, ἡ ὁπμία ὑικεῖηαζ ἀπὸ ιᾶξ ηαὶ ηῆξ ὁπμίαξ ζήιενα ἑμνηάγμιε ηὴκ πανάδμλδ εἴζμδμ ζηὰ ἅβζα
ηῶκ ἁβίςκ. Γζόηζ αὐηὴκ πνμμνίγεζ πνὶκ ἀπὸ ημὺξ αἰῶκεξ ὁ Θεὸξ βζὰ ηὴ ζςηδνία ηαὶ ἀπμηαηάζηαζδ ημῦ βέκμοξ, ηαὶ ηὴκ
ἐηθέβεζ ἀκάιεζα ἀπὸ ὅθμοξ, ὄπζ ἁπθῶξ ημὺξ πμθθμύξ, ἀθθὰ ημὺξ ἀπὸ ημὺξ αἰῶκεξ ἐηθεβιέκμοξ ηαὶ εαοιαζημὺξ ηαὶ
πενζαμήημοξ βζὰ ηὴκ εὐζέαεζα ηαὶ ζύκεζζ, ηαεὼξ ηαὶ βζὰ ηὰ ημζκςθεθῆ ηαὶ εεμθζθῆ ζοβπνόκςξ ἤεδ ηαὶ θόβζα ηαὶ ἔνβα.
2. Γζόηζ ζηὴκ ἀνπὴ ἐζδηώεδηε ἐκακηίμκ ιαξ ὁ κμδηὸξ ηαὶ ἀνπέηαημξ ὄθζξ ηαὶ ιᾶξ ηαηέῤῥζρε ζηὰ αάναενα ημῦ ἅδδ. Κζ᾽
ὑπάνπμοκ πμθθμὶ θόβμζ, βζὰ ημὺξ ὁπμίμοξ ἐζδηώεδηε ἐκακηίμκ ιαξ ηαὶ ὑπεδμύθςζε ηὴ θύζζ ιαξ· θεόκμξ ηαὶ
γδθμηοπία ηαὶ ιῖζμξ, ἀδζηία ηαὶ δόθμξ ηαὶ ζμθζζηεία, ηαὶ ιαγὶ ιὲ ηὰ ηέημζα, ἡ εακαηδθόνμξ δύκαιζξ πμὺ ἔπεζ ιέζα ημο,
ηὴκ ὁπμία πνῶημξ ἐβέκκδζε ηαὶ ιόκμξ ημο, ἀθμῦ πνῶημξ αὐηὸξ ἀπμζηάηδζε ἀπὸ ηὴκ ἀθδεζκὴ γςή. Πναβιαηζηὰ ζηὴκ
ἀνπὴ ἐθεόκδζε ηὸκ Ἀδάι, ὅηακ ηὸκ εἶδε κὰ γῇ ζηὸκ ηόπμ ηῆξ ἄθεανηδξ ηνοθῆξ ηαὶ κὰ πενζθάιπεηαζ ιὲ εεμεζδῆ δόλα
ηαὶ κὰ ὁδδβῆηαζ ἀπὸ ηὴ βῆ ζηὸκ μὐνακό, ἀπὸ ὅπμο αὐηὸξ ἀπεῤῥίθεδηε δζηαίςξ ηαὶ ἀπὸ θεόκμ ἐλειάκδ ἐκακηίμκ ημο
ιὲ ηὴ πεζνόηενδ ιακία, ὥζηε κὰ εεθήζῃ ηαὶ κὰ ηὸκ εακαηώζῃ ἀηόιδ. Ὁ θεόκμξ εἶκαζ παηέναξ ὄπζ ημῦ ιίζμοξ ιόκμ
ἀθθὰ ηαὶ ημῦ θόκμο, ηὸκ ὁπμῖμ ἐπέθενε ζ᾽ ἐιᾶξ ἀκαιζβκύμκηάξ ημκ ιὲ δόθμ ὁ δμθενὸξ ηαὶ ἀθδεζκὰ ιζζάκενςπμξ ὄθζξ.
Γζόηζ ηαηαθήθεδηε ἀπὸ ἔνςηα πνὸξ ηὴκ ηονακκία ζὲ αάνμξ ημο ἐκηεθῶξ ἄδζηα, βζὰ ηαηαζηνμθὴ ημῦ πθαζεέκημξ ηαη᾽
εἰηόκα ηαὶ ὁιμίςζζ Θεμῦ· ἐπεζδὴ ὅιςξ δὲκ ἐηόθιδζε κὰ ἐπζηεεῇ ηαηὰ πνόζςπμ, ἐπνδζζιμπμίδζε ηὸκ δόθμ ηαὶ ηὴκ
πμκδνία. Ἀθμῦ ἐπθδζίαζε δζὰ ημῦ αἰζεδημῦ ὄθεςξ ὡξ θίθμξ ηαὶ ηαθὸξ ζύιαμοθμξ ὁ θμαενὸξ ηαὶ πναβιαηζηὰ ἐπενὸξ
ηαὶ ἐπίαμοθμξ, ηαημνεώκεζ, θεῦ!, ηνοθὰ κὰ ἐπζηύπῃ ηαὶ ιὲ ηὴ ἀκηίεεδ ζοιαμοθὴ πύκεζ ζὰκ δδθδηήνζμ ζηὸ ἄκενςπμ
ηὴκ εακαηδθόνα δύκαιί ημο.
3. ἖ὰκ θμζπὸκ ὁ Ἀδάι, ηναηώκηαξ δοκαηὰ ηόηε ηὴκ εεία ἐκημθή, ἀπέῤῥζπηε ηὴκ ἐπενζηὴ πμκδνὰ ζοιαμοθή, εὰ
ἐθαζκόηακ κζηδηὴξ ηαηὰ ημῦ ἀκηζπάθμο ηαὶ ἀκώηενμξ ηῆξ εακαηδθόναξ θεμνᾶξ, ηαηακηνμπζάγμκηαξ ηὸκ ιακζαηὸ ηαὶ
δόθζμ πνμζαμθέα. ἖πεζδὴ ὅιςξ ἐηεῖκμξ ὑπμηύπημκηαξ ἑημύζζςξ, πμὺ δὲκ ἔπνεπε πμηὲ κὰ ηὸ ηάιῃ, ἐκζηήεδηε ηαὶ
ἀπνεζώεδηε, ηζ᾽ ἔηζζ, ἀθμῦ ἦηακ ῥίγα ημῦ βέκμοξ, ιᾶξ ἀκέδεζλε ηαηαθθήθμοξ εκδημὺξ αθαζημύξ, ἐπνεζαγόηακ
ὁπςζδήπμηε, ἂκ ἔπνεπε κὰ ἀκηαπμδώζςιε ηὴκ ἧηηα, κὰ ηενδίζςιε ηὴ κίηδ, κ᾽ ἀπμῤῥίρςιε ιὲ ροπὴ ηαὶ ζῶια ηὸ
εακαηδθόνμ δδθδηήνζμ ηαὶ κ᾽ ἀπμθαύζςιε γςή, ηαὶ ιάθζζηα γςὴ αἰώκζα ηαὶ ἀπαεῆ. ἖πνεζαγόηακ θμζπὸκ ηὸ βέκμξ ιαξ
κέα ῥίγα, δδθαδὴ κέμ Ἀδάι, ὄπζ ιόκμ ἀκαιάνηδημ, ἀθθὰ ηζ᾽ ἐκηεθῶξ ἀκελαπάηδημ ηαὶ ἀήηηδημ, πμὺ ἐπὶ πθέμκ ιπμνεῖ
ηαὶ κὰ ζοβπςνῇ ηὶξ ἁιανηίεξ ηαὶ κὰ ηαεζζηᾶ ἀεώμοξ ημὺξ ἐκόπμοξ, πμὺ ὄπζ ιόκμ γῆ ἀθθὰ ηαὶ γςμπμζεῖ, ὥζηε κὰ
ιεηαδίδῃ γςὴ ηαὶ ἄθεζζ ἁιανηζῶκ ηαὶ ζημὺξ πνμζημθθςιέκμοξ ζ᾽ αὐηὸκ ηαὶ ζοββεκεῖξ ηαηὰ ηὸ βέκμξ,
ἀκαγςμβμκώκηαξ ὄπζ ιόκμ ημὺξ ιεηαβεκεζηένμοξ, ἀθθὰ ηαὶ ημὺξ πνὶκ ἀπὸ αὐηὸκ ἀπμεακόκηαξ.
4. Γζ᾽ αὐηὸ ὁ Παῦθμξ, ἡ ιεβάθδ ζάθπζββα ημῦ Πκεύιαημξ, αμᾷ θέβμκηαξ, «ὁ πνῶημξ ἄκενςπμξ ἔβζκε ὡξ γςκηακὴ
ροπή, ὁ δεύηενμξ ἄκενςπμξ ἔβζκε ὡξ πκεῦια γςμπμζὸ» (Α´ Κμν. 15, 45). Ἀκαιάνηδημξ δὲ ηαὶ γςμπμζὸξ ηαὶ ἱηακὸξ κὰ
ζοβπςνῇ ἁιανηίεξ δὲκ εἶκαζ ηακεὶξ πθὴκ ημῦ Θεμῦ. ἗πμιέκςξ ὁ κέμξ Ἀδὰι ἦηακ ἀκαβηαῖμ κὰ εἶκαζ ὄπζ ιόκμ
ἄκενςπμξ ἀθθὰ ηαὶ Θεόξ, κὰ εἶκαζ ηονζμθεηηζηῶξ γςὴ ηαὶ ζμθία, δζηαζμζύκδ ηαὶ ἀβάπδ, εὐζπθαβπκία ηαὶ ηάεε ἄθθμ
ἀβαεό, ὥζηε κὰ δζεκενβήζῃ ηὴκ ἀκαηαίκζζζ ηαὶ ἀκαγώςζζ ημῦ παθαζμῦ Ἀδὰι ιὲ ἔθεμξ ηαὶ ζμθία ηαὶ δζηαζμζύκδ. Ὁ
κμδηὸξ ηαὶ ἀνπέηαημξ ὄθζξ, πνδζζιμπμζώκηαξ ηὰ ἀκηίεεηα ἀπὸ αὐηὰ πνμεηάθεζε ζ᾽ ἐιᾶξ ηὴκ παθαίςζζ ηαὶ ηὴ κέηνςζζ.
5. Ὅπςξ θμζπὸκ ζηὴκ ἀνπὴ ὁ ἀκενςπμηηόκμξ ἀπὸ θεόκμ ηαὶ ιῖζμξ λεζδηώεδηε ἐκακηίμκ ιαξ, ἔηζζ ὁ ἀνπδβὸξ ηῆξ
γςῆξ ἐηζκήεδηε ὑπὲν ἡιῶκ ἀπὸ ὑπεναμθὴ θζθακενςπίαξ ηαὶ ἀβαεόηδημξ. Γζόηζ ἀβάπδζε δζηαίςξ ηὴ ζςηδνία ημῦ
πθάζιαηόξ ημο, πμὺ ἦηακ κὰ ηὸ θένῃ πάθζ ζηὴκ ἐλμοζία ηαὶ κὰ ηὸ λακαζώζῃ, ὅπςξ ἐηεῖκμξ ὁ ἀνπέηαημξ ἀδίηςξ
ἀβάπδζε ηὴκ ἀπώθεζα ημῦ πθάζιαημξ ημῦ Θεμῦ, πμὺ ἦηακ κὰ ηὸ ὑπμηάλῃ ζηὸκ ἑαοηό ημο ηαὶ κὰ ημῦ ἐπζαάθθεηαζ
ηονακκζηῶξ. Ὅπςξ δὲ αὐηὸξ δζέπναλε ηὴ κίηδ ημο ηαὶ ηὴκ πηῶζζ ημῦ ἀκενώπμο ιὲ ἀδζηία ηαὶ δόθμ, ιὲ ἀπάηδ ηαὶ
ζμθζζηεία, ἔηζζ ὁ ἐθεοεενςηὴξ ιὲ δζηαζμζύκδ ηαὶ ζμθία ηαὶ ἀθήεεζα ἐπναβιαημπμίδζε ηὴκ ηεθζηὴ ἧηηα ημῦ ἀνπεηάημο
ηαὶ ηὴκ ἀκαηαίκζζζ ημῦ πθάζιαηόξ ημο. Ἀθθὰ ἡ ἀκάπηολζξ ημῦ εέιαημξ πενὶ ηῆξ ζμθίαξ πμὺ ὑπάνπεζ ζ᾽ αὐηὴκ ηὴ εεία
μἰημκμιία δὲκ εἶκαζ ημῦ πανόκημξ ηαζνμῦ.
6. Ἦηακ δὲ εέια ἀηνζαμῦξ δζηαζμζύκδξ ηαὶ ἡ ἴδζα ἡ ἡηηδεεῖζα ηαὶ ὑπμδμοθςεεῖζα ἑημοζίςξ θύζζξ κὰ λακαπαθαίζῃ βζὰ
ηὴ κίηδ ηαὶ κ᾽ ἀπςεήζῃ ηὴ δμοθεία ἑημοζίςξ. Γζ᾽ αὐηὸ ὁ Θεὸξ εὐδόηδζε κ᾽ ἀκαθάαῃ ἀπὸ ἐιᾶξ ηὴ θύζζ ιαξ ἑκμύιεκμξ
ιὲ αὐηὴκ παναδόλςξ ηαε᾽ ὑπόζηαζζ. Ἦηακ δὲ ἀδύκαημ ἡ ὑρίζηδ ἐηείκδ ηαὶ ὑπενάκς ημῦ κμῦ ηαεανόηδξ κὰ ἑκςεῇ ιὲ
ιμθοζιέκδ θύζζ δζόηζ ἕκα ιόκμ πνᾶβια εἶκαζ ἀδύκαημ ζηὸκ Θεὸ ηὸ κὰ ζοκέθεῃ ζὲ ἕκςζζ ιὲ ἀηάεανημ, πνὶκ ημῦημ
ηαεανζζεῇ. Γζ᾽ αὐηὸ ηαὶ ἐπνεζαγόηακ ηαη᾽ ἀκάβηδ ιζὰ ηεθείςξ ἀιόθοκηδ ηαὶ ηαεανςηάηδ πανεέκμξ βζὰ ηομθμνία ηαὶ
βέκκδζζ ἐηείκμο πμὺ εἶκαζ ηαὶ ἐναζηήξ ηδξ ηαὶ δμηὴν ηῆξ ηαεανόηδημξ ἡ ὁπμία ηαὶ πνμςνίζεδηε ηαὶ ἀπμηεθέζεδηε ηζ᾽
ἐθακενώεδηε, ηαὶ ηὸ ζπεηζηὸ ιὲ αὐηὴκ ιοζηήνζμ ἐηεθέζεδηε, ιὲ πμθθὰ πανάδμλα βεβμκόηα πμὺ ηαηὰ ηαζνμὺξ
ζοκῆθεακ ζὲ ἕκα.
7. Γζ᾽ αὐηὸ ηαὶ ηὰ βεβμκόηα πμὺ ζοκεηέθεζακ ζ᾽ αὐηὸ ἑμνηάγμκηαζ ἀπὸ ἐιᾶξ ζήιενα, ἀθμῦ ἀπὸ ηὸ ἀπμηέθεζια
ἀκηζθδθεήηαιε ηονίςξ ηὸ ιεβαθεῖμ ηῶκ βεβμκόηςκ πμὺ ὡδήβδζακ πνὸξ ηὸ ηόζμ ιεβάθμ ηέθμξ. Γζόηζ αὐηὸξ πμὺ εἶκαζ
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
ἐη Θεμῦ ηαὶ πνὸξ ηὸκ Θεὸκ ηαὶ Θεόξ, ηαὶ Λόβμξ ηαὶ Τἱὸξ ημῦ ὑρίζημο Παηνόξ, ζοκάκανπμξ ηαὶ ζοκαΐδζμξ, βίκεηαζ οἱὸξ
ἀκενώπμο, αὐηῆξ ηῆξ Ἀεζπάνεεκδξ. «Ὁ Ἰδζμῦξ Υνζζηὸξ πεὲξ ηαὶ ζήιενα εἶκαζ ὁ ἴδζμξ, ηαεὼξ ηαὶ ζημὺξ αἰῶκεξ» (἗αν.
13, 8), ἄηνεπημξ ηαηὰ ηὴκ εεόηδηα, ἄιειπημξ ηαηὰ ηὴκ ἀκενςπόηδηα. «Αὐηὸξ ιόκμξ», ὅπςξ ἤδδ πνμειανηύνδζε ὁ
Ἠζαΐαξ (Ἠζ. 53, 9), «δὲκ δζέπναλε ἁιανηία ηαὶ δὲκ εὑνέεδηε δόθμξ ζηὸ ζηόια ημο». Καὶ ὄπζ ιόκμ ημῦημ, ἀθθὰ ηαὶ
αὐηὸξ ιόκμξ δὲκ ζοκεθήθεδηε ιὲ ἀκμιίεξ, μὔηε ἐβεκκήεδηε ιὲ ἁιανηίεξ, ὅπςξ ιανηονεῖ ὁ Γααὶδ ζημὺξ ραθιμὺξ βζὰ
ηὸκ ἑαοηό ημο ηαὶ βζὰ ηάεε ἄκενςπμ ὥζηε κὰ εἶκαζ ηαὶ ηαηὰ ηὸ πνόζθδιια ηεθείςξ ηαεανὸξ ηαὶ ἀιόθοκημξ ηαὶ κὰ ιὴ
πνεζάγεηαζ μὔηε ηαη᾽ αὐηὸ ηαεάνζζα ιέζα βζὰ ηὸκ ἑαοηό ημο· βζὰ κὰ εἶκαζ ἔηζζ δοκαηό, δζααζαάγμκηαξ ζ᾽ ἐιᾶξ βζὰ πάνζ
ιαξ δζηαίςξ ιαγὶ ηαὶ πακζόθςξ ηόζμ ηὴκ ηάεανζζ ὅζμ ηαὶ ηὸ πάεμξ, κὰ δεπεῇ ηαὶ ηὸκ εάκαημ ηαὶ ηὴκ ἀκάζηαζζ.
Πναβιαηζηὰ ἡ ηαηὰ ηὴκ ζάνηα ὁνιὴ πνὸξ βέκεζζ, πμὺ εἶκαζ ἀημοζία ηαὶ ἀπεζεὴξ ζηὸκ κόιμ ημῦ κμόξ, ἂκ ηαὶ ἀπὸ
ιενζημὺξ δμοθαβςβεῖηαζ αζαίςξ, ἀπὸ ιενζημὺξ δὲ ζςθνόκςξ ἀθήκεηαζ ιόκμ βζὰ παζδμπμζΐα, πάκηςξ θένεζ ηὰ ζύιαμθα
ηῆξ ἀπὸ ηὴκ ἀνπὴ ηαηαδίηδξ, ηαεὼξ εἶκαζ ηαὶ θέβεηαζ θεμνὰ ηαὶ ὁπςζδήπμηε βζὰ ηὴκ θεμνὰ βεκκᾶ, ηαὶ εἶκαζ ἐιπαεὴξ
ηίκδζζξ ημῦ ἀκενώπμο πμὺ δὲκ ἐηνάηδζε ηὴκ ηζιή, ηὴκ ὁπμία ἡ θύζζξ ιαξ ἐπῆνε ἀπὸ ηὸκ Θεό, ἀθθὰ ὡιμζώεδηε ιὲ ηὰ
ηηήκδ.
8. Γζ᾽ αὐηὸ ὄπζ ιόκμ ἦθεε ὁ Θεὸξ ἀκάιεζα ζημὺξ ἀκενώπμοξ ἀθθὰ ηαὶ ἦθεε ἀπὸ πανεέκμ ἁβκὴ ηαὶ ἁβία, ιᾶθθμκ δὲ
πακοπέναβκδ ηαὶ ὑπεναβία, ἀθμῦ εἶκαζ πανεέκμξ ὄπζ ιόκμ ὑπενηένα ιμθοζιμῦ ζανηόξ, ἀθθὰ ηαὶ ἀκςηένα ἀπὸ
ιμθοζιέκμοξ ζανηζημὺξ θμβζζιμύξ. Σὴκ ζύθθδρί ηδξ ἐπέθενε ἐπέθεοζζ πακαβίμο Πκεύιαημξ, ὄπζ ὀνέλεςξ ζανηόξ,
πνμεηάθεζε εὐαββεθζζιὸξ ηαὶ πίζηζξ ζηὴκ ἐκακενώπδζζ ημῦ Θεμῦ πμὺ κζηᾶ ηάεε θόβμ ὡξ ἐλαίζζα ηαὶ ὑπὲν θόβμ, ἀθθὰ
δὲκ πνμέθααε ζοβηαηάεεζζξ ηαὶ πεῖνα ἐιπαεμῦξ. Γζόηζ ζοκέθααε ηζ᾽ ἐβέκκδζε, ἐκῶ εἶπε ἐκηεθῶξ ἀπμιαηνοζιέκδ
ηέημζα ἐπζεοιία ιὲ ηὴκ πνμζεοπὴ ηαὶ ηὴκ πκεοιαηζηὴ εοιδδία (δζόηζ εἶπε ἡ πανεέκμξ πνὸξ ηὸκ εὐαββεθζζηὴ ἄββεθμ,
«ἰδμὺ ἡ δμύθδ ημῦ Κονίμο ἂξ βίκῃ ζ᾽ ἐιέκα ζύιθςκα ιὲ ηὰ θόβζα ζμο» (Λμοη. 1, 38). Γζὰ κὰ εὑνεεῇ θμζπὸκ πανεέκμξ
ἱηακὴ βζ᾽ αὐηό, ὁ Θεὸξ πνμμνίγεζ πνὸ αἰώκςκ ηαὶ ἐηθέβεζ ἀκάιεζα ζημὺξ ἐηθεβιέκμοξ ἀπὸ αἰῶκεξ αὐηὴκ ηὴκ
ὑικμοιέκδ ηώνα ἀπὸ ἐιᾶξ ἀεζπάνεεκδ ηόνδ.
9. Καὶ αθέπεηε ἀπὸ πμῦ ἄνπζζε ἡ ἐηθμβή. Ἀκάιεζα ζηὰ παζδζὰ ημῦ Ἀδὰι ἐλεθέβδ ἀπὸ ηὸκ Θεὸ ὁ εαοιάζζμξ ΢ήε, πμὺ
ιὲ ηὴκ εὐημζιία ηῶκ ἠεῶκ, ηὴκ εὐηαλία ηῶκ αἰζεήζεςκ ηαὶ ηὴκ εὐπνέπεζα ηῶκ ἀνεηῶκ ἐδείηκοε ηὸκ ἑαοηό ημο ἔιροπμ
μὐνακὸ ηζ᾽ ἐπέηοπε βζ᾽ αὐηὸ ηὴκ ἐηθμβή, ἀπὸ ηὴκ ὁπμία ἐπνόηεζημ κὰ αθαζηήζῃ αὐηὴ ἡ πανεέκμξ ὡξ εεμπνεπὲξ
ὄπδια ημῦ ὑπενμονακίμο Θεμῦ ηαὶ κ᾽ ἀκαηαθέζῃ ημὺξ ἀκενώπμοξ πνὸξ μὐνάκζα οἱμεεζία.
10. Γζ᾽ αὐηὸ ὅθμζ μἱ ἀπὸ ημῦ ΢ὴε (Γεκ. 4, 26) ὠκμιάγμκηακ οἱμὶ Θεμῦ, δζόηζ ἀπὸ αὐηὴκ ηὴκ βεκεὰ ἐπνόηεζημ ὁ Τἱὸξ ημῦ
Θεμῦ κὰ βίκῃ οἱὸξ ἀκενώπμο, ἐθ᾽ ὅζμκ ἄθθςζηε ηαὶ ὁ ΢ὴε βθςζζζηῶξ ζδιαίκεζ ἀκάζηαζζξ, ιᾶθθμκ δὲ ἐλακάζηαζζξ, ἡ
ὁπμία εἶκαζ ηονίςξ ὁ Κύνζμξ πμὺ ἐπαββέθεηαζ ηαὶ πανίγεζ ἀεάκαηδ γςὴ ζημὺξ πζζηεύμκηαξ ζ᾽ αὐηόκ. Καὶ πόζμ
ηαζνζαζηὸξ εἶκαζ ὁ ηύπμξ! «Ὁ ιὲκ ΢ὴε ἔβζκε βζὰ ηὴκ Δὔα, ὅπςξ θέβεζ αὐηή, ζηὴ εέζζ ημῦ Ἄαεθ», ηὸκ ὁπμῖμ ἐθόκεοζε
ἀπὸ θεόκμ ὁ Κάσκ (Γεκ. 4, 25)· ὁ δὲ ηόημξ ηῆξ πανεέκμο Υνζζηὸξ ἔβζκε ζηὴ θύζζ ἀκηὶ βζὰ ηὸκ Ἀδάι, ηὸκ ὁπμῖμ
ἐεακάηςζε ἀπὸ θεόκμ ὁ ἀνπδβὸξ ηαὶ πνμζηάηδξ ηῆξ ηαηίαξ. Ἀθθὰ ὁ ιὲκ ΢ὴε δὲκ ἀκέζηδζε ηὸκ Ἄαεθ, ἀθμῦ ἦηακ
ἁπθῶξ ηύπμξ ηῆξ ἀκαζηάζεςξ· ὁ δὲ Κύνζόξ ιαξ Ἰδζμῦξ Υνζζηὸξ ἀκέζηδζε ηὸκ Ἀδάι, δζόηζ αὐηὸξ εἶκαζ ἡ ἀθδεζκὴ ηῶκ
ἀκενώπςκ γςὴ ηαὶ ἀκάζηαζζξ, ἐλ αἰηίαξ ηῆξ ὁπμίαξ ηαὶ μἱ ἀπόβμκμζ ημῦ ΢ὴε ἀλζώεδηακ ηὴκ εεία οἱμεεζία ηαηὰ ηὴκ
ἐθπίδα ημοξ, ὀκμιαγόιεκμζ οἱμὶ ημῦ Θεμῦ. Ὅηζ δὲ ὠκμιάγμκηακ οἱμὶ ημῦ Θεμῦ ἐλ αἰηίαξ αὐηῆξ ηῆξ ἐθπίδμξ εἶκαζ θακενὸ
ἀπὸ ηὸκ πνῶημ ὀκμιαζεέκηα πμὺ δζαδέπεδηε ηὴκ ἐηθμβή. Ἦηακ δὲ αὐηὸξ ὁ ἖κὼξ ημῦ ΢ήε, ὁ ὁπμῖμξ ηαηὰ ηὸ
βεβναιιέκμ ἀπὸ ηὸκ Μςοζῆ «πνῶημξ ἤθπζζε κὰ ηαθῆηαζ ιὲ ηὸ ὄκμια ημῦ Κονίμο ημῦ Θεμῦ» (Γεκ. 4, 26). Βθέπεηε
ζαθῶξ ὅηζ ἐπέηοπε ηὸ εεῖμ ὄκμια ζύιθςκα ιὲ ηὴκ ἐθπίδα;
11. Ἀθμῦ θμζπὸκ ἄνπζζε ἀπὸ ηὰ ἴδζα ηὰ παζδζὰ ημῦ Ἀδὰι ἡ ἐηθμβὴ βζ᾽ αὐηὴκ πμὺ ηαηὰ ηὴκ πνόβκςζί ημο εὰ ἐβζκόηακ
ιδηένα ημῦ Θεμῦ ηαὶ ἐπεηεθεῖημ δζὰ ιέζμο ηῶκ ηαηὰ ηαζνμὺξ βεκεῶκ, ηαηέαδηε ιέπνζ ημῦ ααζζθέςξ ηαὶ πνμθήημο
Γααὶδ ηαὶ ηῶκ δζαδόπςκ ημῦ ενόκμο ηαὶ ημῦ βέκμοξ ημο. ἖πεζδὴ δὲ ὁ ηαζνὸξ ἐηαθμῦζε ηώνα ηὴκ ἀπμηεθείςζζ ηῆξ
εείαξ αὐηῆξ ἐηθμβῆξ, ἐλεθέβδζακ ἀπὸ ηὸκ Θεὸ ὁ Ἰςαηεὶι ηαὶ ἡ Ἄκκα ἀπὸ ηὸκ μἶημ ηαὶ ηὴ βεκεὰ ημῦ Γααίδ, πμὺ ἦζακ
ιὲκ ἄηεηκμζ, ζοκεγμῦζακ δὲ ζςθνόκςξ ηαὶ ἦζακ ἀκώηενμζ ζηὴκ ἀνεηὴ ἀπὸ ὅθμοξ ὅζμζ ἀκάβμοκ ζηὸ Γααὶδ ηὴκ
εὐβέκεζα ημῦ βέκμοξ ηαὶ ημῦ ἤεμοξ. Αὐηὸ ηὸ γεῦβμξ ἐγδημῦζε δζὰ ηῆξ ἀζηήζεςξ ηαὶ πνμζεοπῆξ ηὴκ θῆλζ ηῆξ ἀηεηκίαξ
ηςκ ἀπὸ ηὸκ Θεό, ηαὶ ὑπμζπόηακ κὰ ἀκαεέζμοκ ζ᾽ αὐηὸκ ἀπὸ ανέθμξ αὐηὸ πμὺ εὰ ἐβεκκμῦζακ. Σόηε πανέπεηαζ ἡ
ὑπόζπεζζξ ηαὶ δίδεηαζ παζδί, ἡ ηςνζκὴ Θεμιήηςν, ὥζηε ἡ πακάνεηδ ηόνδ κὰ βεκκδεῇ ἀπὸ πμθοανέημοξ βμκεῖξ ηαὶ ἡ
πάκαβκδ ἀπὸ ἐλαζνεηζηὰ ζώθνμκεξ, ηαὶ κὰ θάαῃ ὡξ ηανπὸ ἡ ζςθνμζύκδ, ζοκενπμιέκδ ιὲ ηὴκ πνμζεοπὴ ηαὶ ηὴκ
ἄζηδζζ, ηὸ κὰ βίκῃ βεκκήηνζα ηῆξ πανεεκίαξ, ηαὶ ιάθζζηα πανεεκίαξ πμὺ πνμαάθθεζ ἀθεόνςξ ηαηὰ ηὴκ ζάνηα ηὸκ
πνμαζςκίςξ βεκκδιέκμκ ἀπὸ πανεέκμκ Παηένα ηαηὰ ηὴκ εεόηδηα. Σί πηενὰ ἐηείκδξ ηῆξ πνμζεοπῆξ! Σί παῤῥδζία, πμὺ
εὑνῆηε ἑκώπζμκ ημῦ Κονίμο!
12. Ἀθθὰ ἐπεζδὴ αέααζα ἐηεῖκμζ ἐπέηοπακ ἔηζζ ηὰ γδημύιεκα ιὲ ηὴκ πνμζεοπή ημοξ ηαὶ εἶδακ ηὴκ πνὸξ αὐημὺξ εεία
ἐπαββεθία κὰ ἐηπθδνώκεηαζ ἐιπνάηηςξ, ζπεύδμκηαξ ηαὶ αὐημὶ κὰ ἐηπθδνώζμοκ ηὴκ πνὸξ ηὸ Θεὸ ὑπόζπεζζ ὡξ
θζθαθήεεζξ ηαὶ εεμθζθεῖξ ηαὶ θζθόεεμζ ζοβπνόκςξ, εὐεὺξ ιεηὰ ηὸκ ἀπμβαθαηηζζιὸ ὁδδβμῦκ ηὴκ ἀθδεζκὰ ἱενὰ ηαὶ
εεόπαζδα ηαὶ ηώνα εεμιήημνα πανεέκμ ζηὸ ἱενὸ ημῦ Θεμῦ ηαὶ ζηὸκ ἱενάνπδ πμὺ εὑνζζηόηακ ζ᾽ αὐηό. Αὐηὴ δέ, βειάηδ
εεία πάνζ ηαὶ ηέθεζμ κμῦ ἀηόιδ ηαὶ ζ᾽ αὐηὴ ηὴκ ἡθζηία, ἀκηζθαιαακόηακ ἀπὸ ηόηε, ηαὶ ιάθζζηα ηαθύηενα ἀπὸ ημὺξ
ἄθθμοξ ηὰ ηεθμύιεκα ζ᾽ αὐηήκ, ηαὶ ἔδεζλε ιὲ ὅπμζμκ ηνόπμ ιπμνμῦζε ὅηζ δὲκ ὁδδβεῖηαζ, ἀθθὰ αὐηὴ ιόκδ ηδξ ιὲ
ἐθεύεενδ βκώιδ πνμζένπεηαζ ζηὸ Θεό, ζὰκ κὰ εἶκαζ ἀπὸ ἑαοημῦ ηδξ πηενςιέκδ πνὸξ ηὸκ ἱενὸ ηαὶ εεῖμ ἔνςηα ηαζ κὰ
εεςνῇ ἀβαπδηὴ ηαὶ κὰ ἀκαβκςνίγῃ ὡξ ἀλία ηδξ ηὴκ εἴζμδμ ηαὶ ηαημζηία ζηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ.
13. Γζ᾽ αὐηὸ ηαὶ ὁ ἀνπζενεὺξ ημῦ Θεμῦ, ἀθμῦ ἀκηζθήθεδηε ηόηε ὅηζ ἡ ηόνδ εἶπε ἔκμζηδ ηὴκ εεμεζδῆ πάνζ παναπάκς ἀπὸ
ὅθμοξ, ἔπνεπε κὰ ηὴκ ἀλζώζῃ ηὸ ἀκώηενμ ἀπὸ ὅθμοξ, κὰ ηὴκ εἰζαβάβῃ ζηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ ηαὶ κὰ πείζῃ αὐηὸ πμὺ
βζκόηακ ὅθμοξ ημὺξ ηόηε ἀκενώπμοξ κ᾽ ἀβαπμῦκ, ιὲ ηὴκ ζύιπναλζ ηαὶ ἀπόθαζζ ημῦ Θεμῦ ιαγί, πμὺ ἔζηεθθε ἀπὸ ἄκς
δζ᾽ ἀββέθμο ἀπόῤῥδηδ ηνμθὴ ζηὴκ πανεέκμ ἐηεῖ. Μὲ αὐηὴκ ηὴκ ηνμθὴ ἐδοκάιςκε ηαθύηενα ηὴ θύζζ ηδξ ηαὶ
ζοκηδνμῦζε ηαὶ ηεθεζμπμζμῦζε ηὸκ ἑαοηό ηδξ ηαηὰ ηὸ ζῶια ηαεανώηενα ηαὶ ἀκώηενα ἀπὸ ηὶξ ἀζώιαηεξ δοκάιεζξ,
ἔπμκηαξ ὡξ ὑπδνέηεξ ημὺξ μὐνακίμοξ κόεξ, δζόηζ δὲκ εἰζήπεδηε ἁπθῶξ ηαὶ ιόκμ ζηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ, ἀθθὰ ηαὶ ηαηὰ
ηάπμζμκ ηνόπμ παναθήθεδηε ἀπὸ ηὸκ Θεὸ ζὲ ζοκμίηδζζ ιὲ αὐηὸκ βζὰ ὄπζ ὀθίβα ἔηδ· ὥζηε ἔηζζ ζηὸκ ηαηάθθδθμ ηαζνὸ
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
κ᾽ ἀκμζπεμῦκ μἱ μὐνάκζεξ ιμκὲξ ηαὶ κὰ δμεμῦκ βζὰ ἀΐδζα ηαημίηζα ζὲ ὅζμοξ πζζηεύμοκ ζηὴκ πανάδμλδ βέκκα ηδξ.
14. Ἔηζζ θμζπὸκ ηαὶ βζ᾽ αὐημὺξ ημὺξ θόβμοξ ἀπεηέεδ δζηαίςξ ζήιενα ζηὰ ἅβζα ἄδοηα ζὰκ εδζαονὸξ ημῦ Θεμῦ ἡ ηόνδ
πμὺ ἐλεθέβδ ἀκάιεζα ζημὺξ ἐηθεηημὺξ ἀπὸ αἰῶκεξ, πμὺ ἀκαδείπεδηε ἁβία ηῶκ ἁβίςκ, πμὺ ἔπεζ ηὸ ζῶια ηαεανώηενμ
ηαὶ εεζόηενμ ἀηόιδ ηαὶ ἀπὸ ηὰ δζὰ ηῆξ ἀνεηῆξ ηεηαεανιέκα πκεύιαηα, ὥζηε κὰ ιὴ εἶκαζ δεηηζηὸ ιόκμ ημῦ ηύπμο ηῶκ
εείςκ θόβςκ, ἀθθὰ ηαὶ ημῦ ἰδίμο ημῦ ἐκοπμζηάημο ηαὶ ιμκμβεκμῦξ Λόβμο ημῦ πνμακάνπμο Παηνόξ· ζὰκ εδζαονὸξ
πμὺ ὁ Λόβμξ εὰ ηὸκ πνδζζιμπμζμῦζε ζηὸκ ηαζνὸ ημο, ὅπςξ ηαὶ ἔβζκε, βζὰ πθμοηζζιὸ ηαὶ ὑπενηόζιζμ ηαὶ ζοβπνόκςξ
παβηόζιζμ ηόζιδια. Κζ᾽ ἔηζζ ηαὶ βζ᾽ αὐηὸκ ηὸκ θόβμ δμλάγεζ ηὴ ιδηένα ημο ηαὶ πνὶκ ἀπὸ ηὴ βέκκδζζ ηαὶ ιεηὰ ηὴ
βέκκδζζ. ἖ιεῖξ δέ, ηαηακμώκηαξ ηὴ ζδιαζία ηῆξ ζςηδνίαξ πμὺ ιᾶξ ἑημζιάζεδηε δζ᾽ αὐηῆξ ἀπμδίδμοιε ιὲ ὅθδ ηὴ
δύκαιί ιαξ ηὴκ εὐπανζζηία ηαὶ ηὸκ ὕικμ. Πναβιαηζηά, ἂκ ἡ εὐβκώιςκ βοκαῖηα πμὺ ἀκαθένεηαζ ζηὸ εὐαββέθζμ, ιόθζξ
ἄημοζε βζὰ θίβμ ημὺξ ζςηδνζώδεζξ θόβμοξ ημῦ Κονίμο, ἀπέδςζε ηὸκ ιαηανζζιὸ ηαὶ ηὴκ εὐπανζζηία ζηὴ ιδηένα ημύημο,
ὑρώκμκηαξ ηὴ θςκή ηδξ ἀπὸ ηὸκ ὄπθμ ηαὶ θέβμκηαξ πνὸξ ηὸκ Υνζζηό, «ηαθόηοπδ εἶκαζ ἡ ημζθία πμὺ ζ᾽ ἐαάζηαζε ηαὶ μἱ
ιαζημὶ πμὺ ἐεήθαζεξ» (Λμοη. 11, 27) ἐιεῖξ πμὺ ἔπμοιε ημκηὰ ιαξ βναιιέκα ὅθα ηὰ θόβζα ηῆξ αἰώκζαξ γςῆξ, ηαὶ ὄπζ
ιόκμ ηὰ θόβζα, ἀθθὰ ηαὶ ηὰ εαύιαηα ηαὶ ηὰ παεήιαηα ηαὶ ηὴκ δζ᾽ αὐηῶκ ἔβενζζ ηῆξ θύζεςξ ιαξ ἀπὸ ημὺξ κεηνμὺξ ηαὶ
ἀκάθδρὶ ηδξ ἀπὸ ηὴ βῆ ζηὸκ μὐνακό, ηαὶ ηὴκ δζ᾽ αὐηῶκ ἐπδββεθιέκδ ζ᾽ ἐιᾶξ ἀεάκαηδ γςὴ ηαὶ ἀιεηάηνεπηδ ζςηδνία,
πῶξ δὲκ ε᾽ ἀκοικήζςιε ηαὶ ιαηανίζςιε ἀδζαθείπηςξ ηὴκ ιδηένα ημῦ πμνδβμῦ ηῆξ ζςηδνίαξ, ημῦ δμηῆνμξ ηῆξ γςῆξ,
ἑμνηάγμκηαξ ηώνα ηαὶ ηὴκ ζύθθδρζ αὐηῆξ ηαὶ ηὴκ βέκκδζζ ηαὶ ηὴκ ιεημίηδζζ ζηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ;
15. Ἀθθὰ ἂξ ιεημζηίζςιε ηζ᾽ ἐιεῖξ ημὺξ ἑαοημύξ ιαξ, ἀδεθθμί, ἀπὸ ηὴ βῆ ζηὰ ἄκς· ἂξ ιεηαθενεμῦιε ἀπὸ ηὴκ ζάνηα
ἐπάκς ζηὸ πκεῦια· ἂξ ιεηαεέζςιε ηὸκ πόεμ ἀπὸ ηὰ πνόζηαζνα ζηὰ ιόκζια· ἂξ ηαηαθνμκήζςιε ηὶξ ζανηζηὲξ ἡδμκέξ,
πμὺ ἔπμοκ εὑνεεῇ ὡξ δέθεαν ηαηὰ ηῆξ ροπῆξ ηαὶ πανένπμκηαζ βνήβμνα· ἂξ ἐπζεοιήζςιε ηὰ πκεοιαηζηὰ πανίζιαηα
πμὺ ιέκμοκ ἄθεανηα· ἂξ ὑρώζςιε ἀπὸ ηὴκ ηάης ηύναδ ηὴ ζηάζζ ηαὶ ηὴκ δζάκμζὰ ιαξ· ἂξ ηὴκ ἀκεαάζςιε ζηὰ μὐνάκζα
ἄδοηα, ἐηεῖκα ηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ, ὅπμο ηώνα ηαημζηεῖ ἡ Θεμηόημξ.
16. Γζόηζ ἔηζζ εὰ εἰζέθεμοκ ζ᾽ αὐηὴκ ἐπςθεθῶξ βζὰ ιᾶξ ιὲ εεάνεζηδ παῤῥδζία ηαὶ ηὰ ἄζιαηά ιαξ ηαὶ μἱ δεήζεζξ ιαξ
πνὸξ αὐηὴκ ηζ ἔηζζ ἐηηὸξ ἀπὸ ηὰ πανόκηα ιὲ ηὴ ιεζζηεία ηδξ εὰ βίκςιε ηθδνμκόιμζ ηαὶ ηῶκ ιεθθόκηςκ ηαὶ ιεκόκηςκ
ἀβαεῶκ, ιὲ ηὴ πάνζ ηαὶ θζθακενςπία ημῦ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ ημῦ Κονίμο ιαξ πμὺ ἐβεκκήεδηε ἀπὸ αὐηὴκ βζὰ ιᾶξ, ζηὸκ
ὁπμῖμ πνέπεζ δόλα, ηζιὴ ηαὶ πνμζηύκδζζξ, ιαγὶ ιὲ ηὸκ ἄκανπμ Παηένα ημο ηαὶ ηὸ ζοκαΐδζμ ηαὶ γςμπμζὸ Πκεῦια, ηώνα
ηαὶ πάκημηε ηαὶ ζημὺξ αἰῶκεξ ηῶκ αἰώκςκ. Γέκμζημ.
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/grhgorios_palamas_eis_ta_eisodia_ths_8eotokoy.htm
7. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (ΑΓ.ΛΟΤΚΑ ΚΡΗΜΑΗΑ΢)
...Ακ όθμζ ειείξ μζ ιεβάθμζ πνέπεζ όθδ ηδ γςή ιαξ κα είιαζηε ζηεκά εκςιέκμζ ιε ημ Αθδεζκό Κθήια, ημκ Κύνζμ ιαξ
Ηδζμύ Υνζζηό ηαζ κα ηνεθόιαζηε ιε ημ γςμπμζό ποιό από ηδ Θεία Ρίγα, ημ ίδζμ αοηό ζζπύεζ ηαί βζα ηα ιζηνόηενα
ηθήιαηα ημο Αιπεθζμύ, ηα πζμ ιζηνά πνάζζκα θύθθα ηαί ηα ιζηνά ηνοθενά άκεδ, πμύ ακείγμοκ ζημ άβζμ Κθήια. Αοηά
ηα άκεδ, ηα θύθθα ηαί ηα ιζηνά ηθήιαηα είκαζ ηα παζδζά ιαξ, ηα όπμζα θνμκηίγμοιε ιε ηνοθενόηδηα, ηα όπμζα αβαπάιε
ζακ ηδκ ηανδζά ιαξ.
Έπμοκ ιεβάθμ πνέμξ ηαζ εοεύκδ εκώπζμκ ημο Θεμύ εηείκμζ μζ πνζζηζακμί, μζ όπμζμζ δεκ εηηεθμύκ ημ ζενό ηαεήημκ ημοξ
κα πνμζηαηεύμοκ ηα ιζηνά ημοξ παζδζά, ηαζ όπζ ιόκμ ηα παζδζά αθθά ηαί ηα ανέθδ, από ημοξ επενζημύξ άκειμοξ, μζ
όπμζμζ ιπμνμύκ κα ηα απμηόρμοκ από ημ Κθήια ημο Υνίζημο ηαί κα ηα πάκε πμθύ ιαηνζά ηαί κα ηα νίλμοκ ζηδ ζηόκδ
ηαί ζημ αόναμνμ, μπμύ εα ηα παηήζμοκ ιε ηα πόδζα ημοξ μζ επενμί ηδξ ακώηαηδξ αθήεεζαξ ηαί ημο αβαεμύ.
΋ Ηςαηείι ηαί ή "Ακκα, μί βμκεΐξ ηήξ Όπεναβίαξ Πανεέκμο Μανίαξ, ημ είπακ ηαηαθάαεζ πμθύ ηαθά. Μόκμ ηα ηνία
πνώηα πνόκζα ηδξ γςήξ ηδξ ιζηνήξ, ή μπμία είπε εηθεπηεί από ημκ Θεό βζα κα οπδνεηήζεζ ημ ιέβα ιοζηήνζμ ηδξ
εκζάνηςζδξ ημο Τίμύ ημο Θεμύ, μί βμκείξ απμθάιαακακ ηδκ πανά ηδξ γςήξ ιαγί ηδξ ηαί ηδξ εενιήξ αβάπδξ ηδξ.
Μόθζξ αύηδ αβήηε από ηδ κδπζαηή δθζηία ηδκ μδήβδζακ ζημ Ναό ηδξ Ηενμοζαθήι ηαί ηδκ άθδζακ εηεί, έιπζζηεύμκηαξ
ηδκ αβςβή ηδξ ζημκ ίδζμ ημκ Θεό.
"Οπζ ιόκμ ό Ηςαηείι ηαί ή "Ακκα αθζένςζακ ημκ ηανπό ημο ηαεανμύ ημοξ βάιμο
ζημκ Θεό αθθά ηαί πνίκ ηαί ιεηά από αοημύξ ημ ίδζμ έηακακ μζ αβίεξ ηαί ζμθέξ
ιδηένεξ, ηα μκόιαηα ηςκ μπμίςκ εζείξ μζ ζδιενζκέξ ιδηένεξ πνέπεζ κα ηα εοιάζηε.
Ή αβία "Ακκα, ή μπμία ήηακ ζηείνα, πνμζεοπήεδηε εενιώξ ζημκ Θεό, δίκμκηαξ ημο
ημκ όνημ κα αθζενώζεζ ζ' Αοηόκ ημ παζδί ηδξ, ακ έθοκε ηδκ άηεηκία ηδξ ηαί εα ηδξ
έδζκε αβόνζ. ΋ Κύνζμξ αημύζε ηδκ πνμζεοπή ηδξ "Ακκαξ ηαζ αοηή έβζκε ιδηένα ημο
ιεβάθμο πνμθήηδ ΢αιμοήθ. Να εοιάζηε μζ ιδηένεξ ηαί ημ όκμια ηδξ αβίαξ
Μάνεαξ, ηδξ ιδηέναξ ημο ιεβάθμο όζζμο ημο ΢οιεώκ ημο ΢ηοθίημο, ημκ όπμζμ,
όπςξ ηαζ ή αβία "Ακκα ημκ ΢αιμοήθ, ημκ είπε αθζενώζεζ ή Μάνεα ζημκ Θεό αηόιδ
πνίκ βεκκδεεί. ΢ηήκ πμθύ κεανή δθζηία ακέαδηε ό ιέβαξ ΢οιεώκ ζημ ζηοθό ηαζ
πανέιεζκε εηεί ιέπνζ ημ εάκαημ ημο ζακ ιία άζαδζηδ θαιπάδα εκώπζμκ ημο Θεμύ.
Να εοιάζηε, εοζεαείξ ζδιενζκέξ ιδηένεξ, πόζμ ιεβάθμ ηαί ζενό εκώπζμκ ημο Θεμύ
είκαζ ημ ηαεήημκ ζαξ κα ηαθθζενβείηε ζηα παζδζά ζαξ ημκ θόαμ ημο Θεμύ ηαί κα ηα
δζαπαζδαβςβείηε ζηδκ αδζάζπαζηδ ηαί αδζάημπδ εκόηδηα ιε ημ Αθδεζκό Κθήια, ημκ
Κύνζμ ιαξ Ίδζμΰ Υνζζηό. Μόκμ από ζαξ, ιδηένεξ ηαί παηένεξ, ηα παζδζά ζαξ
ιπμνμύκ κα ιάεμοκ ημ κόιμ ημο Θεμύ, ημκ όπμζμ δεκ ημοξ δζδάζημοκ ζηα ζπμθεία.
Καί ιόκμ ηόηε εα ιπμνέζμοκ κα ημκ ιάεμοκ ακ, εζείξ μζ ίδζμζ, εα ιεθεηάηε ιε πνμεοιία ημ κόιμ αοηό ζηίξ εηηθδζίεξ
΢εθίδα 1 από ζεθ.17
ημο Θεμύ, ιαεαίκμκηαξ ημκ από ημοξ οπδνέηεξ ημο Θεμύ, ημοξ ζενείξ ηαί ημοξ επζζηόπμοξ.
Να πδβαίκεηε ζημοξ ζενμύξ καμύξ ηα παζδζά ζαξ βζα κα ακαπκέμοκ, έζης ηαί βζα θίβμ, ημκ αένα ημο βειάημο όπζ ιόκμ
ιε εοιίαια αθθά ηαί ιοζηζηή πάνδ ηςκ ιεβάθςκ ιοζηδνίςκ, πμύ ηεθμύκηαζ ζ' αοηόκ, ηαί ηζξ πνμζεοπέξ πμθθώκ
ακενώπςκ.
Γώδεηα μθόηθδνα πνόκζα ηνεθόηακ ιέζα ζηδκ ζενόηδηα ημο Ναμύ ηδξ Ηενμοζαθήι ή Όπεναβία ηαί Απνακημξ
Πανεέκμξ, ή «ηζιζςηένα ηςκ Υενμοαείι, ηαί εκδμλόηενα άζοβηνίηςξ ηςκ ΢εναθείι». Οζ πακημδύκαιεξ εκώπζμκ ημο
Θεμύ πνεζαείεξ Σδξ κα ζαξ αμδεήζμοκ ζημ ιεβάθμ αοηό ένβμ ηδξ αβςβήξ ηςκ παζδζώκ ζαξ. Αιήκ.
Αβζμο Λμοηά Κνζιαίαξ
''Λόβμζ ηαζ Οιζθίεξ''
Δηδ.''Ονεόδμλδ Κορέθδ''
http://orthodoxigynaika.blogspot.gr/2010/11/blog-post_19.html?spref=bl
8. ΛΟΓΟ΢ ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΟ΢ ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (ΖΛΗΑ
ΜΖΝΗΑΣΖ)
ΛΟΓΟ΢ ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΟ΢
ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ
«Και είδον, και ιδού πλήπηρ δόξηρ ο Οίκορ Κςπίος». (Ιεζεκ. Κεφ. μα')
ΖΛΗΑ ΜΖΝΗΑΣΖ
(1669-1714)
ΔΠΗ΢ΚΟΠΟΤ ΚΔΡΝΗΚΖ΢ ΚΑΗ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ
Ηδμύ δ ιεβαθύηενα εοζία, όπμο κα έβεζκε πνμξ ημκ Θεόκ, αθμύ εηηίζεδ μ ηόζιμξ. Μανία, δ αεζπάνεεκμξ ηόνδ, εζξ
ηδκ δθζηίακ ηνζώκ πνόκςκ πνμζθένεηαζ κα αθζενςεή πνμξ ημκ Κηίζηδκ, εζξ ημκ καόκ ηδξ Ηενμοζαθήι. Καεώξ δεκ
εζηάεδ άθθμ έκα ηεθεζόηενμκ πνάβια, έηζζ δεκ εζηάεδ άθθδ ιία ηζιζςηένα πνμζθμνά ηαζ εζξ ημκ Θεόκ πθέμκ
εοπνόζδεηημξ. ΋εεκ, όηακ εβώ ιε εοθααδηζηήκ εεςνίακ ζημπάγμιαζ ηδκ ζεαάζιζμκ ηαύηδκ είζμδμκ, θαίκεηαζ ιμζ κα
αθέπς έκδμλμκ αθδεζκά ηαζ θαιπνάκ πακήβονζκ εδώ ηάης εζξ ηδκ βδκ, ιέζα εζξ ηδκ αβίακ πάθζκ άθθ' όιςξ ηαζ άθθδκ
εκδμλμηένακ ηαζ θαιπνμηένακ θακηάγμιαζ εηεί επάκς εζξ ημκ μονακόκ, ιέζα εζξ ημκ πανάδεζζμκ. Βθέπς εδώ κα
πνμπμνεύςκηαζ θαιπαδδθόνμζ πανεέκμζ, πακδβονίγμοζαζ πανιαζύκςξ ηδκ αεζπάνεεκμκ ηαζ εηεί αζηναπμιόνθςκ
αββέθςκ ηαλζανπίαζ κα πμνεύμοζζκ, οικμθόβμοζαζ θαζδνώξ ηδκ εκ ζώιαηζ ηαεανςηένακ ηςκ Αζςιάηςκ.
Δδώ μ ιέβαξ ανπζενεύξ απθώκεζ ηαξ εοθααδηζηάξ πείναξ ηαζ, εεία επζπκμία ειθμνδεείξ, εζζάβεζ ιέζα εζξ ηα άβζα ηςκ
αβίςκ ηδκ έιροπμκ ηζαςηόκ ημύ αβζάζιαημξ˙ ηαζ εζξ ημκ ίδζμκ ηαζνόκ ακμίβεζ ημοξ ιαηανίμοξ ηόθπμοξ μ πνμαζώκζμξ
παηήν ηαζ δέπεηαζ εη δελζώκ ημύ ενόκμο ηδξ εείαξ ιεβαθεζόηδημξ ημύ οζμύ αοημύ ηδκ πνμμνζζεείζακ ιδηένα. Γζπθή
είκαζ δ είζμδμξ ηδξ ηεπανζηςιέκδξ Θεόπαζδμξ· ιία ιεκ μναηή εδώ εζξ ημ ζενόκ, ηαζ άθθδ κμενά εηεί εζξ ηαξ
θαιπνόηδηαξ ηςκ αβίςκ ηαζ δζα ημύημ, εδώ πθήνδξ εείαξ θςημθακείαξ αηηζκμαμθεί μ καόξ ημύ ΢μθμιώκημξ, ηαζ εηεί
δζπθμύκ αζηνάπηεζ ηδξ ηνζζδθίμο εεανπζηήξ αίβθδξ ημ ηνζζόθαζμκ θςξ· όεεκ ίζςξ εζξ ημύημ αθεώνα μ Ηεγεηζήθ, όηακ
έθεβε˙ «ηαζ είδμκ, ηαζ ζδμύ πθήνδξ δόλδξ μ μίημξ Κονίμο»· μ μίημξ Κονίμο, ηαζ επίβεζμξ δδθαδή ηαζ μονάκζμξ. ΋ιςξ
εβώ, θζθέμνημζ αηνμαηαί, δεκ εέθς ζήιενμκ κα ζημπαζεώ άθθμ, μύηε εζξ ηδκ βδκ μύηε εζξ ημκ μονακόκ, πανά αοηήκ
ηδκ εμμπανίηςημκ Κόνδκ, ηδκ μπμίακ, αθέπμκηαξ κα ειααίκδ εζξ ημκ καόκ ημύ Θεμύ, ηδκ ζημπάγμιαζ αθδεζκά έκα
έιροπμκ καόκ ηδξ Θεόηδηαξ, πενί ημύ μπμίμο διπμνώ κα εζπώ ανιμδζώηενμκ «ηαζ είδμκ, ηαζ ζδμύ πθήνδξ δόλδξ μ
μίημξ Κονίμο».
Καζ μ καόξ ημύ ΢μθμιώκημξ ηαζ μ,ηζ εονίζηεημ ιέζα εζξ ημκ καόκ ζενόκ ηαζ ζεαάζιζμκ, όθα ήημκ ηύπμξ ηςκ πνμκμιίςκ
ηδξ πανεέκμο Μανίαξ, δ μπμία αθδεζκά είκαζ καόξ έιροπμξ ημύ Θεμύ. Καζ πνώημκ ιεκ αοηόξ μ ΢μθμιώκ, μπμύ
ιεεενιδκεύεηαζ ααζζθεύξ εζνήκδξ, μ ηηίζηδξ ημύ καμύ, εζξ ημύ μπμίμο ηδκ μζημδμιήκ έααθεκ όθμκ ημο ημκ πθμύημκ ηαζ
ζμθίακ, δζα κα ηάιδ ημ ιεβαθμπνεπέζηαημκ ηαζ ςναζόηαημκ ένβμκ, μπμύ κα εθαίκεημ εζξ ηδκ βδκ, είκαζ εζηώκ ημύ
μονακίμο δδιζμονβμύ ηαζ παιααζζθέςξ Θεμύ, μπμύ θέβεηαζ εκ ηαζξ Γναθαίξ «άνπςκ εζνήκδξ», μπμύ, δά κα πθάζδ ηδκ
πανεέκμκ Μανίακ, επεπεζνίζεδ όθμκ ημκ πθμύημκ ηδξ εείαξ ημο πακημδοκαιίαξ, ηδξ εείαξ ημο ζμθίαξ, ηδξ εείαξ ημο
αβαεόηδημξ, δζα κα ηάιδ ημ ηεθεζόηενμκ ηαζ εοβεκέζηενμκ πμίδια εζξ ηδκ θύζζκ ηςκ όκηςκ.
Αοηή δ Πανεέκμξ ημ μιμθμβεί: «επμίδζέ ιμζ ιεβαθεία μ δοκαηόξ· επμίδζε ηνάημξ εκ αναπίμκζ αοημύ»· μπμύ εέθεζ κα
εζπή: δζα κα ηδκ πθάζδ μ Θεόξ, έηαιε ηόζμκ, όζμκ εδύκαημ κα ηάιδ έκαξ Θεόξ πακημδύκαιμξ. Σδκ έπθαζε ιε έκα
ηάθθμξ ζςιαηζηόκ, μπμύ παναααθθόιεκμκ, αολάκεζ πμθύ αοηό ημ ηάθθμξ ηςκ άοθςκ πκεοιάηςκ. Με ιίακ ροπήκ,
ζηεύμξ δεηηζηόκ όθςκ μιμύ ηςκ οπενθοώκ πανζζιάηςκ ημύ πκεύιαημξ· Με έκα κμοκ, θςηζζιέκμκ πνμξ ηδκ βκώζζκ
ηδξ αθδεείαξ, ιε όθαξ ηαξ αηηίκαξ ηςκ εείςκ εηθάιρεςκ. Με εείακ εέθδζζκ, ακαιιέκδκ πνμξ ηδκ έθεζζκ ημύ αβαεμύ,
ιε όθαξ ηαξ θθόβαξ ημύ εείμο ένςημξ, μπμύ εζηάεδ αηαηάπαοζηα εκενβμύκ ηαζ ζοκενβμύκ ημ πακάβζμκ Πκεύια. Ο
Ηενόξ Αοβμοζηίκμξ μκμιάγεζ ηδκ πθάζζκ ηδξ πανεέκμο: «ένβμκ ασδίμο αμοθήξ». Σμύημξ μ ηόζιμξ, μπμύ
αθέπμιεκ.......................
Πνάβια ελαίζζμκ εζηάεδ εζξ ηδκ μζημδμιήκ ημύ καμύ˙ δζαηί θέβεζ «ηαζ μ μίημξ εκ ης μζημδμιείζεαζ αοηόκ, θίεμζξ
αηνμηόιμζξ μθμηθή-νμζξ ςημδμιήεδ˙ ηαζ ζθύνα ηαζ πέθεηοξ ηαζ πακ ζηεύμξ ζζδήνμο μοη δημύζεδ», ηαζ ηα ελήξ...
Αθθά δζαηί ηόζδ έλμδμξ ηαζ ηόζδ επζιέθεζα εζξ ηδκ μζημδμιήκ; δζαηί· ηαζ ηα ελήξ...................
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

More Related Content

What's hot

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Αφυπνιστική Φωνή Πατέρων για ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Αφυπνιστική Φωνή Πατέρων για ΜΕΤΑΝΟΙΑΑφυπνιστική Φωνή Πατέρων για ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Αφυπνιστική Φωνή Πατέρων για ΜΕΤΑΝΟΙΑ
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ
ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ
ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Ρωμηοσύνη, Ρωμανία (Βυζάντιο) και η ξεχασμένη ταυτότητά μας
Ρωμηοσύνη, Ρωμανία (Βυζάντιο) και η ξεχασμένη ταυτότητά μαςΡωμηοσύνη, Ρωμανία (Βυζάντιο) και η ξεχασμένη ταυτότητά μας
Ρωμηοσύνη, Ρωμανία (Βυζάντιο) και η ξεχασμένη ταυτότητά μας
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
περιληψη του εργου μου 2 ...
περιληψη του εργου μου 2                           ...περιληψη του εργου μου 2                           ...
περιληψη του εργου μου 2 ...
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣdakekavalas
 
3ο τεύχος
3ο τεύχος3ο τεύχος
Λουκιανός –Εταιρικοί Διάλογοι –http://www.projethomere.com
Λουκιανός –Εταιρικοί Διάλογοι –http://www.projethomere.com Λουκιανός –Εταιρικοί Διάλογοι –http://www.projethomere.com
Λουκιανός –Εταιρικοί Διάλογοι –http://www.projethomere.com
Hélène Kémiktsi
 
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την ΕπανάστασηΗ διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Evangelia Patera
 
Ston isto toy diadiktiou
Ston isto toy diadiktiouSton isto toy diadiktiou
Ston isto toy diadiktiou
tryfonid
 
ολυμπια λαϊκη συμμαχια
ολυμπια λαϊκη συμμαχιαολυμπια λαϊκη συμμαχια
ολυμπια λαϊκη συμμαχια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
 
ολυμπια λαϊκη συμμαχια
ολυμπια λαϊκη συμμαχιαολυμπια λαϊκη συμμαχια
ολυμπια λαϊκη συμμαχιαΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Evangelia Patera
 
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο ΤεύχοςΣσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές
 
Νομοί της Ελλάδας
Νομοί της ΕλλάδαςΝομοί της Ελλάδας
Νομοί της Ελλάδας
renablatz
 

What's hot (20)

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 
Αφυπνιστική Φωνή Πατέρων για ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Αφυπνιστική Φωνή Πατέρων για ΜΕΤΑΝΟΙΑΑφυπνιστική Φωνή Πατέρων για ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Αφυπνιστική Φωνή Πατέρων για ΜΕΤΑΝΟΙΑ
 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ
 
ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ
ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ
ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ
 
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
Ἡ ΚαΓκεΜπέ ἀποφαίνεται: ὁ Χριστιανισμός σώζει μία ἀπειλούμενη κοινωνία (ἤτοι ...
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 3oν: "ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ".
 
Ρωμηοσύνη, Ρωμανία (Βυζάντιο) και η ξεχασμένη ταυτότητά μας
Ρωμηοσύνη, Ρωμανία (Βυζάντιο) και η ξεχασμένη ταυτότητά μαςΡωμηοσύνη, Ρωμανία (Βυζάντιο) και η ξεχασμένη ταυτότητά μας
Ρωμηοσύνη, Ρωμανία (Βυζάντιο) και η ξεχασμένη ταυτότητά μας
 
περιληψη του εργου μου 2 ...
περιληψη του εργου μου 2                           ...περιληψη του εργου μου 2                           ...
περιληψη του εργου μου 2 ...
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 
3ο τεύχος
3ο τεύχος3ο τεύχος
3ο τεύχος
 
Λουκιανός –Εταιρικοί Διάλογοι –http://www.projethomere.com
Λουκιανός –Εταιρικοί Διάλογοι –http://www.projethomere.com Λουκιανός –Εταιρικοί Διάλογοι –http://www.projethomere.com
Λουκιανός –Εταιρικοί Διάλογοι –http://www.projethomere.com
 
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την ΕπανάστασηΗ διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
 
Ston isto toy diadiktiou
Ston isto toy diadiktiouSton isto toy diadiktiou
Ston isto toy diadiktiou
 
ολυμπια λαϊκη συμμαχια
ολυμπια λαϊκη συμμαχιαολυμπια λαϊκη συμμαχια
ολυμπια λαϊκη συμμαχια
 
ολυμπια λαϊκη συμμαχια
ολυμπια λαϊκη συμμαχιαολυμπια λαϊκη συμμαχια
ολυμπια λαϊκη συμμαχια
 
Ejomologisi
EjomologisiEjomologisi
Ejomologisi
 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
 
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο ΤεύχοςΣσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-30ο Τεύχος
 
Νομοί της Ελλάδας
Νομοί της ΕλλάδαςΝομοί της Ελλάδας
Νομοί της Ελλάδας
 

Similar to ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ου ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016-17
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ου ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016-17ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ου ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016-17
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ου ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016-17
Lyceum Metamorphosis-Athens
 
Παρουσίαση Πράσινη ενέργεια
Παρουσίαση Πράσινη ενέργειαΠαρουσίαση Πράσινη ενέργεια
Παρουσίαση Πράσινη ενέργειαvvars
 
Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά
Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτάΑρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά
Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτάAnastasiasko
 
δ4β νότια αμερική πολεις και ανθρωποι νέο
δ4β νότια αμερική πολεις και ανθρωποι νέοδ4β νότια αμερική πολεις και ανθρωποι νέο
δ4β νότια αμερική πολεις και ανθρωποι νέο4Gym Glyfadas
 
τεχνοτροπικές αρχές του δομήνικου θεοτοκόπουλου
τεχνοτροπικές αρχές του δομήνικου θεοτοκόπουλουτεχνοτροπικές αρχές του δομήνικου θεοτοκόπουλου
τεχνοτροπικές αρχές του δομήνικου θεοτοκόπουλουvaggeliskyriak
 
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1fkiourts
 
Εφημερίδα Ιούλιος-Αύγουστος
Εφημερίδα Ιούλιος-ΑύγουστοςΕφημερίδα Ιούλιος-Αύγουστος
Εφημερίδα Ιούλιος-Αύγουστος
eretrianews
 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ .pdf
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ .pdfΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ .pdf
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ .pdf
ssuser43d27b
 
Μπανάνες
ΜπανάνεςΜπανάνες
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.4Gym Glyfadas
 
φυλλο 1αa
φυλλο 1αaφυλλο 1αa
Διδακτικό σενάριο στην Ιστορία: «Μικροί Αρχαιολόγοι»
Διδακτικό σενάριο στην Ιστορία: «Μικροί Αρχαιολόγοι»Διδακτικό σενάριο στην Ιστορία: «Μικροί Αρχαιολόγοι»
Διδακτικό σενάριο στην Ιστορία: «Μικροί Αρχαιολόγοι»alexandratzo
 
17. Αναγέννηση
17. Αναγέννηση17. Αναγέννηση
17. Αναγέννηση
lykkarea
 
Yliko pake geniko_meros_201105.20-27
Yliko pake geniko_meros_201105.20-27Yliko pake geniko_meros_201105.20-27
Yliko pake geniko_meros_201105.20-27Nikos Kaklamanos
 
Η πανίδα της Ελλάδας
Η πανίδα της ΕλλάδαςΗ πανίδα της Ελλάδας
Η πανίδα της Ελλάδας
Annet Dome
 
σενάριο διατροφή
σενάριο διατροφήσενάριο διατροφή
σενάριο διατροφήEleni Tsirimpasi
 
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛΠληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ
Nicol Vrettou
 
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
 

Similar to ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (20)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ου ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016-17
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ου ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016-17ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ου ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016-17
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ου ΓΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2016-17
 
Παρουσίαση Πράσινη ενέργεια
Παρουσίαση Πράσινη ενέργειαΠαρουσίαση Πράσινη ενέργεια
Παρουσίαση Πράσινη ενέργεια
 
Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά
Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτάΑρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά
Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά
 
δ4β νότια αμερική πολεις και ανθρωποι νέο
δ4β νότια αμερική πολεις και ανθρωποι νέοδ4β νότια αμερική πολεις και ανθρωποι νέο
δ4β νότια αμερική πολεις και ανθρωποι νέο
 
τεχνοτροπικές αρχές του δομήνικου θεοτοκόπουλου
τεχνοτροπικές αρχές του δομήνικου θεοτοκόπουλουτεχνοτροπικές αρχές του δομήνικου θεοτοκόπουλου
τεχνοτροπικές αρχές του δομήνικου θεοτοκόπουλου
 
ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΑΤΜΟΠΛΟΙΟ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ
 
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1
 
Εφημερίδα Ιούλιος-Αύγουστος
Εφημερίδα Ιούλιος-ΑύγουστοςΕφημερίδα Ιούλιος-Αύγουστος
Εφημερίδα Ιούλιος-Αύγουστος
 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ .pdf
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ .pdfΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ .pdf
ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ .pdf
 
Μπανάνες
ΜπανάνεςΜπανάνες
Μπανάνες
 
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.
 
φυλλο 1αa
φυλλο 1αaφυλλο 1αa
φυλλο 1αa
 
Διδακτικό σενάριο στην Ιστορία: «Μικροί Αρχαιολόγοι»
Διδακτικό σενάριο στην Ιστορία: «Μικροί Αρχαιολόγοι»Διδακτικό σενάριο στην Ιστορία: «Μικροί Αρχαιολόγοι»
Διδακτικό σενάριο στην Ιστορία: «Μικροί Αρχαιολόγοι»
 
17. Αναγέννηση
17. Αναγέννηση17. Αναγέννηση
17. Αναγέννηση
 
Yliko pake geniko_meros_201105.20-27
Yliko pake geniko_meros_201105.20-27Yliko pake geniko_meros_201105.20-27
Yliko pake geniko_meros_201105.20-27
 
Η πανίδα της Ελλάδας
Η πανίδα της ΕλλάδαςΗ πανίδα της Ελλάδας
Η πανίδα της Ελλάδας
 
σενάριο διατροφή
σενάριο διατροφήσενάριο διατροφή
σενάριο διατροφή
 
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας 2013
 
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛΠληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ
 
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013
Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής 2013
 

More from ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΗ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - FIR – ΕΡ...
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - FIR – ΕΡ...ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - FIR – ΕΡ...
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - FIR – ΕΡ...
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΘΡΑΚΗ, ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΘΡΑΚΗ, ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΘΡΑΚΗ, ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΘΡΑΚΗ, ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
ΜΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ ΣΕ, ΘΕΟΤΟΚΕ ΑΓΝΗ, ΚΑΙ ΤΙΜΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΙΝ
ΜΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ ΣΕ, ΘΕΟΤΟΚΕ ΑΓΝΗ, ΚΑΙ ΤΙΜΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΙΝΜΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ ΣΕ, ΘΕΟΤΟΚΕ ΑΓΝΗ, ΚΑΙ ΤΙΜΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΙΝ
ΜΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ ΣΕ, ΘΕΟΤΟΚΕ ΑΓΝΗ, ΚΑΙ ΤΙΜΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΙΝ
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 2ο: «ΜΗΓΑΡΙΣ ΕΧΩ AΛΛΟ ΣΤΟ ΝΟY ΜΟΥ, ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡ...
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 2ο: «ΜΗΓΑΡΙΣ ΕΧΩ AΛΛΟ ΣΤΟ ΝΟY ΜΟΥ, ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡ...Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 2ο: «ΜΗΓΑΡΙΣ ΕΧΩ AΛΛΟ ΣΤΟ ΝΟY ΜΟΥ, ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡ...
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 2ο: «ΜΗΓΑΡΙΣ ΕΧΩ AΛΛΟ ΣΤΟ ΝΟY ΜΟΥ, ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡ...
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 1ο: ¨ TΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ¨
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 1ο: ¨ TΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ¨Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 1ο: ¨ TΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ¨
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 1ο: ¨ TΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ¨
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ...
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ...Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ...
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ...
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη
Κωστής Παλαμάς και ΡωμηοσύνηΚωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη
Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της (2η έκδοση)
Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της (2η έκδοση)Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της (2η έκδοση)
Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της (2η έκδοση)
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
(Προτιμήστε την 2η Έκδοση) Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της ...
(Προτιμήστε την 2η Έκδοση) Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της ...(Προτιμήστε την 2η Έκδοση) Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της ...
(Προτιμήστε την 2η Έκδοση) Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της ...
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς Μέρος 3ο : Τσάμηδες και Αλβανικές διεκδικήσεις.
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς Μέρος 3ο : Τσάμηδες και Αλβανικές διεκδικήσεις.Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς Μέρος 3ο : Τσάμηδες και Αλβανικές διεκδικήσεις.
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς Μέρος 3ο : Τσάμηδες και Αλβανικές διεκδικήσεις.
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς. Μέρος 2ο : Βόρειος Ήπειρος, Αλησμόνητη Πατρίδα
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς. Μέρος 2ο : Βόρειος Ήπειρος, Αλησμόνητη ΠατρίδαΉπειρος Αρχέγονος Ελλάς. Μέρος 2ο : Βόρειος Ήπειρος, Αλησμόνητη Πατρίδα
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς. Μέρος 2ο : Βόρειος Ήπειρος, Αλησμόνητη Πατρίδα
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 

More from ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (15)

Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥΗ ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ
 
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - FIR – ΕΡ...
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - FIR – ΕΡ...ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - FIR – ΕΡ...
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ - FIR – ΕΡ...
 
ΘΡΑΚΗ, ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΘΡΑΚΗ, ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΘΡΑΚΗ, ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΘΡΑΚΗ, ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ
 
ΜΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ ΣΕ, ΘΕΟΤΟΚΕ ΑΓΝΗ, ΚΑΙ ΤΙΜΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΙΝ
ΜΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ ΣΕ, ΘΕΟΤΟΚΕ ΑΓΝΗ, ΚΑΙ ΤΙΜΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΙΝΜΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ ΣΕ, ΘΕΟΤΟΚΕ ΑΓΝΗ, ΚΑΙ ΤΙΜΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΙΝ
ΜΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ ΣΕ, ΘΕΟΤΟΚΕ ΑΓΝΗ, ΚΑΙ ΤΙΜΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΙΝ
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 2ο: «ΜΗΓΑΡΙΣ ΕΧΩ AΛΛΟ ΣΤΟ ΝΟY ΜΟΥ, ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡ...
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 2ο: «ΜΗΓΑΡΙΣ ΕΧΩ AΛΛΟ ΣΤΟ ΝΟY ΜΟΥ, ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡ...Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 2ο: «ΜΗΓΑΡΙΣ ΕΧΩ AΛΛΟ ΣΤΟ ΝΟY ΜΟΥ, ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡ...
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 2ο: «ΜΗΓΑΡΙΣ ΕΧΩ AΛΛΟ ΣΤΟ ΝΟY ΜΟΥ, ΠΑΡΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡ...
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 1ο: ¨ TΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ¨
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 1ο: ¨ TΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ¨Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 1ο: ¨ TΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ¨
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΜΕΡΟΣ 1ο: ¨ TΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ¨
 
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ...
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ...Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ...
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι ...
 
Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη
Κωστής Παλαμάς και ΡωμηοσύνηΚωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη
Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη
 
Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της (2η έκδοση)
Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της (2η έκδοση)Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της (2η έκδοση)
Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της (2η έκδοση)
 
(Προτιμήστε την 2η Έκδοση) Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της ...
(Προτιμήστε την 2η Έκδοση) Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της ...(Προτιμήστε την 2η Έκδοση) Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της ...
(Προτιμήστε την 2η Έκδοση) Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης και οι πολίτες της ...
 
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς Μέρος 3ο : Τσάμηδες και Αλβανικές διεκδικήσεις.
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς Μέρος 3ο : Τσάμηδες και Αλβανικές διεκδικήσεις.Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς Μέρος 3ο : Τσάμηδες και Αλβανικές διεκδικήσεις.
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς Μέρος 3ο : Τσάμηδες και Αλβανικές διεκδικήσεις.
 
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς. Μέρος 2ο : Βόρειος Ήπειρος, Αλησμόνητη Πατρίδα
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς. Μέρος 2ο : Βόρειος Ήπειρος, Αλησμόνητη ΠατρίδαΉπειρος Αρχέγονος Ελλάς. Μέρος 2ο : Βόρειος Ήπειρος, Αλησμόνητη Πατρίδα
Ήπειρος Αρχέγονος Ελλάς. Μέρος 2ο : Βόρειος Ήπειρος, Αλησμόνητη Πατρίδα
 

Recently uploaded

Hardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small IntroductionHardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small Introduction
ssuserd4abe0
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
nikzoit
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
ssuser978255
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
nikzoit
 
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛΟι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Newsroom8
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Eugenia Kosmatou
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
athinadimi
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
nikzoit
 
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
athinadimi
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
konstantinantountoum1
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Tassos Karampinis
 
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Tassos Karampinis
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
nikzoit
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
konstantinantountoum1
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
athinadimi
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Hardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small IntroductionHardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small Introduction
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
 
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛΟι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
 
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
 
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΡΙΑ ΖΗΣΗΣ).ppt
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Ζ Κωνσταντίνος).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
 

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 • 1. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ – ΔΟΡΣΖ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΢ύλζεζε ΠΑΕΛ θαί ἐπηκέιεηα παξνπζίαζεο: Δὐάγγεινο ὁ ΢άκηνο 2δ ΔΚΓΟ΢Ζ ΢εζνά ἀκανηήζεςκ: ΟΡΘΟΓΟΞΗΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ 2016
 • 2. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 ΢ΥΟΛΗΟ ΠΑΕΛ : Μία από ηζξ ηονζόηενεξ ηαζ ιεβαθύηενεξ Θεμιδημνζηέξ εμνηέξ ημο έημοξ είκαζ ηα «Δζζόδζα» ηδξ Θεμηόημο. Ζ Δηηθδζία ιαξ ηδκ ηζιά ζηζξ 21 Νμειανίμο, ιε ζδζαίηενδ θαιπνόηδηα. Ζ ζδιαζία ηδξ εμνηήξ αοηήξ είκαζ ιεβάθδ ηαζ ζενή. Απμηεθεί ηήκ αάζδ ηαζ ηδκ ανπή βζα όθδ ηδκ ιεηέπεζηα γςή ηδξ Θεμηόημο. Όπςξ βκςνίγμοιε, δ Πακαβία Θεμηόημξ, βεκκήεδηε από βμκείξ βδναζμύξ, ημκ Ηςαηείι ηαζ ηδκ Άκκα, πμο είπακ παναηαθέζεζ ιε πμθύ πόκμ ημκ Θεό κα ημοξ δώζδ έκα ηέηκμ ηαζ κα ημ αθζενώζμοκ ζημ Ναό Σμο. Πναβιαηζηά, αοηό ηαζ έηακακ. Οηακ δδθαδή δ Μανία έβζκε ηνζώκ εηώκ ηδκ έθενακ μζ ίδζμζ μζ βμκείξ ηδξ ζημ Ναό ηαζ ηδκ πανέδςζακ ζηα πένζα ημο Εαπανία ημο ζενέα. Αοηόξ ηδκ αβηάθζαζε, ηδκ εοθόβδζε ηαζ είπε: «Διεβάθοκε μ Κύνζμξ ημ μκμιά ζμο ζε όθεξ ηζξ βεκεέξ. Με ζέκα εα εοθμβδεμύκ ηα έεκδ ηαζ μ Κύνζμξ εα θοηνώζδ ημοξ οζμύξ ημο Ηζναήθ». Καζ ακέααζε ηδκ ηνζεηή Μανία ζημ εζςηενζηό ημο εοζζαζηδνίμο, όπμο μ Θεόξ ηδκ πανίηςζε. Καζ εοθνάκεδηε δ Πακαβία ηαζ ιε αβαθθίαζδ ροπήξ εζηίνηδζε ηαζ όθμζ πκεοιαηζηά πακδβύνζζακ πμο έιεζκε ζημ Ναό ημκ Άβζμ, βζα κα αβζαζεεί ηαζ κα βίκεζ ανβόηενα δ Μδηένα ημο ίδζμο ημο Θεμύ. (http://www.ecclesia.gr/greek/holySynod/commitees/art/art_eisodia_theotokou.htm) Ζ Πακαβία ιαξ είκαζ δ πνμζηάηδξ ηςκ Δκόπθςκ Γοκάιεςκ ηδξ παηνίδαξ ιαξ ηαζ δ οπένιαπμξ ζηναηδβόξ. Γζα ημκ θόβμ αοηόκ δ εκ θόβς διένα έπεζ ηαεζενςεεί ηαζ ςξ διένα ηςκ Δκόπθςκ Γοκάιεςκ . ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΡΣΖ΢Ζ: 10/11/2014. 19 Ννεκβξίνπ 2016 Δὐάγγεινο ὁ ΢άκηνο Πξνθήηνπ Ἀβδηνῦ Ἒθδνζε 2 ε Περιεχόμενα ΢ΥΟΛΗΟ ΠΑΕΛ ..................................................................................................................................................................2 ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ.........................................................................................................................................3 1. ΑΠΟΛΤΣΗΚΗΟΝ ΔΟΡΣΖ΢ ..........................................................................................................................................3 2. ΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΟ ΚΑΗ Ο ΑΠΟ΢ΣΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΔΟΡΣΖ΢ ..............................................................................................3 3. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΢ΣΖΝ ΑΓΗΑ ΓΡΑΦΖ.................................................................................................4 4. ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΣΖ΢ ΔΟΡΣΖ΢ ΣΧΝ ΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ.............................................................7 5. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ - ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΔΗΚΟΝΑ΢..........................................................................................8 6. ΣΟΤ ΔΝ ΑΓΗΟΗ΢ ΠΑΣΡΟ΢ ΖΜΧΝ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΣΟΤ ΠΑΛΑΜΑ «ΛΟΓΟ΢ ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ»..9 7. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (ΑΓ.ΛΟΤΚΑ ΚΡΗΜΑΗΑ΢)........................................................................................11 8. ΛΟΓΟ΢ ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΟ΢ ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (ΖΛΗΑ ΜΖΝΗΑΣΖ)....................................................12 9. ΛΟΓΟ΢ ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ. ΓΤΟ ΟΜΗΛΗΔ΢ Π. ΑΘΑΝΑ΢ΗΟΤ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟΤ .............................14 10. ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤ΢ΣΗΚΑ I. ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ Π. ΑΝΓΡΔΑ΢ ΚΟΝΑΝΟ΢ (ΟΜΗΛΗΑ - ΒΗΝΣΔΟ).......................................................14 II. ΠΑΣΖΡ ΢ΑΒΒΑ΢ : ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 21/11/2012..........................................................................14 III. ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΡΟΗΚΟΝΝΖ΢ΟΤ Κ ΗΧ΢ΖΦ: ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ..............................................14 IV. 21 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ - ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (΢ΤΝΑΞΑΡΗ)........................................................................15 V. ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ.WMV.......................................................................................................................15 VI. ΓΟΞΑ΢ΣΗΚΟ ΣΧΝ ΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 21 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΔΤΓΔΝΗΟ΢ ΥΑΡΓΑΒΔΛΑ΢ ......................15 VII. ΤΜΝΟΗ ΢ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ.............................................................................................................15 ΖΜΔΡΑ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ..........................................................................................................................16 11. ΖΜΔΡΑ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ....................................................................................................................16 12. 21 ΝΟΔ - ΖΜΔΡΑ ΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ ....................................................................................................16
 • 3. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 1. ΑΠΟΛΤΣΗΚΗΟΝ ΔΟΡΣΖ΢ https://www.youtube.com/watch?v=qAz-sEWbcFI «΢ήκεξνλ ηεο επδνθίαο Θενύ ην πξννίκηνλ, θαη ηεο ηωλ αλζξώπωλ ζωηεξίαο ε πξνθήξπμηο. Δλ λαώ ηνπ Θενύ ηξαλώο ε Παξζέλνο δείθλπηαη, θαη ηνλ Υξηζηόλ ηνηο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη. Απηή θαη εκείο κεγαινθώλωο βνήζωκελ˙ Υαίξε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Κηίζηνπ ε εθπιήξωζηο». 2. ΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΟ ΚΑΗ Ο ΑΠΟ΢ΣΟΛΟ΢ ΣΖ΢ ΔΟΡΣΖ΢ Σν Δπαγγέιην: Καηά Λνπθάλ (η΄ 38-42, ηα΄ 27-28) Σῷ ηαζνῷ ἐηείκῳ, εἰζῆθεεκ ὁ Ἰδζμῦξ εἰξ ηώιδκ ηζκά. Γοκὴ δέ ηζξ ὀκόιαηζ Μάνεα ὑπεδέλαημ αὐηὸκ εἰξ ηὸκ μἶημκ αὐηῆξ. Καὶ ηῇδε ἦκ ἀδεθθὴ ηαθμοιέκδ Μανία, ἣ ηαὶ παναηαείζαζα πανὰ ημὺξ πόδαξ ημῦ Ἰδζμῦ ἤημοε ηὸκ θόβμκ αὐημῦ. Ἡ δὲ Μάνεα πενζεζπᾶημ πενὶ πμθθὴκ δζαημκίακ· ἐπζζηᾶζα δὲ εἶπε· Κύνζε, μὐ ιέθεζ ζμζ ὅηζ ἡ ἀδεθθή ιμο ιόκδκ ιε ηαηέθζπε δζαημκεῖκ; Δἰπὲ μὖκ αὐηῇ ἵκα ιμζ ζοκακηζθάαδηαζ. Ἀπμηνζεεὶξ δὲ εἶπεκ αὐηῇ ὁ Ἰδζμῦξ· Μάνεα Μάνεα, ιενζικᾷξ ηαὶ ηοναάγῃ πενὶ πμθθά· ἑκὸξ δέ ἐζηζ πνεία· Μανία δὲ ηὴκ ἀβαεὴκ ιενίδα ἐλεθέλαημ, ἥηζξ μὐη ἀθαζνεεήζεηαζ ἀπ᾿ αὐηῆξ. ἖βέκεημ δὲ ἐκ ηῷ θέβεζκ αὐηὸκ ηαῦηα ἐπάναζά ηζξ βοκὴ θςκὴκ ἐη ημῦ ὄπθμο εἶπεκ αὐηῷ· ιαηανία ἡ ημζθία ἡ ααζηάζαζά ζε ηαὶ ιαζημὶ μὓξ ἐεήθαζαξ. Αὐηὸξ δὲ εἶπε· ιεκμῦκβε ιαηάνζμζ μἱ ἀημύμκηεξ ηὸκ θόβμκ ημῦ Θεμῦ ηαὶ θοθάζζμκηεξ αὐηόκ. Ἀπόδνζε ζηε λενειιεληθή: Σμκ ηαζνό εηείκμ, ἐιπῆηε ὁ Ἰδζμῦξ εἰξ ἕκα πςνζό. Μία βοκαῖηα, πμὺ ὠκμιάγεημ Μάνεα, ηὸκ ὑπμδέπεδηε εἰξ ηὸ ζπίηζ ηδξ. Αὐηὴ εἶπε ἀδεθθὴκ πμὺ ὠκμιάγεημ Μανία, ἡ ὁπμία ἐηαεόηακε ημκηὰ εἰξ ηὰ πόδζα ημῦ Ἰδζμῦ ηαὶ ἄημοε ὅζα ἔθεβε. Ἀθθ’ ἡ Μάνεα ἦημ ἀπδζπμθδιέκδ ιὲ πμθθὴκ ὑπδνεζίακ ηαὶ ἐπθδζίαζε ηαὶ εἶπε, «Κύνζε, δὲκ ζὲ ιέθεζ πμὺ ἡ ἀδεθθή ιμο ιὲ ἄθδζε ιόκδ ιμο κὰ ὑπδνεηῶ; Πέξ ηδξ θμζπὸκ κὰ ιὲ αμδεήζῃ». Ὁ Ἰδζμῦξ ηῆξ ἀπεηνίεδ, «Μάνεα, Μάνεα, ιενζικᾶξ ηαὶ ἀκδζοπεῖξ δζὰ πμθθὰ πνάβιαηα, ἀθθ’ ἕκα πνᾶβια εἶκαζ ἀκαβηαῖμκ. Ἡ Μανία ἐδζάθελε ηὴκ ηαθὴκ ιενίδα, ἡ ὁπμία δὲκ εὰ ηῆξ ἀθαζνεεῇ». ἖κῷ ἔθεβε αὐηά, ηάπμζα βοκαῖηα ἀπὸ ηὸκ ηόζιμκ ἐθώκαλε ηαὶ ημῦ εἶπε, «Μαηανία ἡ ημζθζὰ πμὺ ζ’ ἐαάζηαλε ηαὶ μἱ ιαζημὶ πμὺ ἐεήθαζεξ». Αὐηὸξ δὲ εἶπε, «Μαηάνζμζ ιᾶθθμκ εἶκαζ ἐηεῖκμζ πμὺ ἀημύμοκ ηὸκ θόβμκ ημῦ Θεμῦ ηαὶ ηὸκ θοθάηημοκ». Ο Ἀπόζηνινο: Πξνο Δβξαίνπο επηζηνιή Παύινπ (ζ΄ 1-7) Ἀδεθθμί, εἶπε ιὲκ μὖκ ηαὶ ἡ πνώηδ ζηδκὴ δζηαζώιαηα θαηνείαξ ηό ηε Ἅβζμκ ημζιζηόκ· ζηδκὴ βὰν ηαηεζηεοάζεδ ἡ πνώηδ, ἐκ ᾗ ἥ ηε θοπκία ηαὶ ἡ ηνάπεγα ηαὶ ἡ πνόεεζζξ ηῶκ ἄνηςκ, ἥηζξ θέβεηαζ Ἅβζα. Μεηὰ δὲ ηὸ δεύηενμκ ηαηαπέηαζια ζηδκὴ ἡ θεβμιέκδ Ἅβζα Ἁβίςκ, πνοζμῦκ ἔπμοζα εοιζαηήνζμκ ηαὶ ηὴκ ηζαςηὸκ ηῆξ δζαεήηδξ πενζηεηαθοιιέκδκ πάκημεεκ πνοζίῳ, ἐκ ᾗ ζηάικμξ πνοζῆ ἔπμοζα ηὸ ιάκκα ηαὶ ἡ νάαδμξ Ἀανὼκ ἡ αθαζηήζαζα ηαὶ αἱ πθάηεξ ηῆξ δζαεήηδξ, ὑπενάκς δὲ αὐηῆξ Υενμοαὶι δόλδξ ηαηαζηζάγμκηα ηὸ ἱθαζηήνζμκ· πενὶ ὧκ μὐη ἔζηζ κῦκ θέβεζκ ηαηὰ ιένμξ. Σμύηςκ δὲ μὕης ηαηεζηεοαζιέκςκ εἰξ ιὲκ ηὴκ πνώηδκ ζηδκὴκ δζὰ πακηὸξ εἰζίαζζκ μἱ ἱενεῖξ ηὰξ θαηνείαξ
 • 4. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 ἐπζηεθμῦκηεξ, εἰξ δὲ ηὴκ δεοηένακ ἅπαλ ημῦ ἐκζαοημῦ ιόκμξ ὁ ἀνπζενεύξ, μὐ πςνὶξ αἵιαημξ, ὃ πνμζθένεζ ὑπὲν ἑαοημῦ ηαὶ ηῶκ ημῦ θαμῦ ἀβκμδιάηςκ. Ἀπόδνζε ζηε λενειιεληθή: Ἀδεθθμί, εἶπε ηαὶ ἡ πνώηδ δζαεήηδ δζαηάλεζξ πενὶ ηῆξ θαηνείαξ ηαὶ βήσκμκ ἁβζαζηήνζμκ. Καηαζηεοάζεδηε δδθαδὴ ηὸ πνῶημκ ιένμξ ηῆξ ζηδκῆξ, εἰξ ηὸ ὁπμῖμκ ὑπῆνπε ἡ θοπκία ηαὶ ἡ ηνάπεγα ηαὶ μἱ ἄνημζ ηῆξ πνμεέζεςξ, ηὸ ὁπμῖμκ θέβεηαζ Ἅβζα. Ὕζηενα ἀπὸ ηὸ δεύηενμκ ηαηαπέηαζια, ἦημ ηὸ ιένμξ ηῆξ ζηδκῆξ, ηὸ ὁπμῖμκ ὠκμιάγεημ Ἅβζα ἁβίςκ. ἖ηεῖ ὑπῆνπε ἕκα πνοζὸ εοιζαηήνζμκ ηαὶ ἡ ηζαςηὸξ ηῆξ δζαεήηδξ, ἡ ὁπμία ἦημ ἀπὸ ὅθα ηὰ ιένδ ζηεπαζιέκδ ιὲ πνοζάθζ ηαὶ ιέζα ζ’ αὐηὴκ ἦημ ἡ πνοζὴ ζηάικα, πμὺ πενζεῖπε ηὸ ιάκκα, ἡ νάαδμξ ημῦ Ἀανώκ, πμὺ εἶπε αθαζηήζεζ, ηαὶ αἱ πθάηεξ ηῆξ δζαεήηδξ. ἖πάκς δὲ ἀπὸ ηὴκ ηζαςηὸκ ἦζακ ἀπαζηνάπημκηα Υενμοαείι, ηὰ ὁπμῖα ἐπεζηίαγακ ηὸ ἱθαζηήνζμκ. Γζ’ αὐηὰ δὲκ εἶκαζ δοκαηὸκ κὰ ιζθήζςιεκ ηώνα θεπημιενῶξ. Ὑπὸ αὐηὴκ ηὴκ δζάηαλζκ, εἰξ ηὸ πνῶημκ ιένμξ ηῆξ ζηδκῆξ εἰζένπμκηαζ πάκημηε μἱ ἱενεῖξ, ὅηακ ἐηηεθμῦκ ηὰ ηαεήημκηα ηῆξ ὑπδνεζίαξ ηςκ, ἀθθ’ εἰξ ηὸ δεύηενμκ ιένμξ ιπαίκεζ ιόκμκ ὁ ἀνπζενεύξ, ιζὰ θμνὰ ηὸκ πνόκμ, ηαὶ ὄπζ πςνὶξ αἷια, ηὸ ὁπμῖμκ πνμζθένεζ δζὰ ηὸκ ἑαοηόκ ημο ηαὶ δζὰ ηὰξ ἐλ ἀβκμίαξ ἁιανηίαξ ημῦ θαμῦ. 3. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΢ΣΖΝ ΑΓΗΑ ΓΡΑΦΖ θώηο by sophia-siglitiki.blogspot.gr Γξάθεη ν Θενιόγνο Θεόδωξνο Η. Ρεγηληώηεο Δίκαζ βκςζηό πςξ δ Καζκή Γζαεήηδ πανέπεζ εθάπζζηεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ γςή ηδξ Πακαβίαξ. Αοηό βίκεηαζ αζηία κα ηδκ οπμηζιμύκ μζ πνμηεζηάκηεξ όθςκ ηςκ απμπνώζεςκ, πμο εεςνμύκ όηζ μ πνζζηζακζζιόξ πνέπεζ κα πενζμνίγεηαζ ζε ό,ηζ ακαθένεηαζ ιέζα ζηδκ Αβία Γναθή. Βέααζα ζηδκ Αβία Γναθή οπάνπμοκ ανηεηέξ ακαθμνέξ ζηδ δόλα πμο έθααε δ Πακαβία από ημ Θεό (π.π. Λμοη. 1, 28 ηαζ 41-55) ηαζ ζηδ δοκαηόηδηά ηδξ κα πανέιαεζ πνμξ ημ Υνζζηό οπέν ηςκ ακενώπςκ (Ης 2, 3-7). ΋ιςξ οπάνπμοκ ηζ άθθεξ πθδνμθμνίεξ, πμο πνμηύπημοκ από ηζξ πνμθδηείεξ ηαζ ηζξ πνμηοπώζεζξ ηδξ Παθαζάξ Γζαεήηδξ, πμο ακαθένμκηαζ ζηδ Θεμηόημ (δείηε ανηεηά ζημζπεία ηαζ εδώ: Ζ ηζιή ηδξ Θεμηόημο ζηδ Βίαθμ - Ζ Θεμηόημξ ζηδκ Αβία Γναθή). Σα αζμβναθζηά ζημζπεία ηδξ Πακαβίαξ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ βέκκδζδ ηαζ ηδκ παζδζηή δθζηία ηδξ, ηαεώξ ηαζ ιε ηδκ ημίιδζή ηδξ, είκαζ ηαηαβεβναιιέκα ζε ανπαία αζαθία, πμο ηζκήεδηακ πανάθθδθα ιε ηδκ Καζκή Γζαεήηδ, πςνίξ κα βίκμοκ πμηέ ιένμξ ηδξ. Σέημζα αζαθία οπήνλακ ανηεηά, πμο ηαηέβναρακ πθδνμθμνίεξ βζα ημ Υνζζηό, ηδκ Πακαβία ηαζ άθθα πνόζςπα (π.π. απμζηόθμοξ), επζεοιώκηαξ κα ζοιπθδνώζμοκ ηζξ ακηίζημζπεξ πθδνμθμνίεξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ Καζκή Γζαεήηδ. ΢ήιενα, αοηά ηα αζαθία ηα ζοιπενζθαιαάκμοιε ζηα «απόηνοθα ηείιεκα», αθθά ζηδκ πναβιαηζηόηδηα δεκ ήηακ απόηνοθα. «Απόηνοθα» ήηακ ηα εοαββέθζα ηαζ ηα θμζπά αζαθία ηδξ ενδζηείαξ ημο Γκςζηζηζζιμύ (πμο μζ βκςζηζημί ηα ηναημύζακ ηνοθά από ημοξ αιύδημοξ). Σα ανπαία μνεόδμλα αζαθία πμο δζάααγακ μζ πνζζηζακμί ηαζ πμο πμηέ δεκ ήηακ ηνοιιέκα ή απαβμνεοιέκα, ζήιενα μκμιάγμκηαζ ηζ αοηά «απόηνοθα» ιόκμ βζα θζθμθμβζημύξ θόβμοξ, εκώ ζηδκ πναβιαηζηόηδηα δεκ είκαζ απόηνοθα, αθθά ρεοδώκοια ή ακώκοια ένβα. Πμθθά απ’ αοηά απμδίδμκηαζ ζε απμζηόθμοξ, εκώ δεκ είκαζ δζηά ημοξ ένβα, αθθά ένβα ακςκύιςκ (ηαζ αοηόξ είκαζ ηζ μ θόβμξ πμο δεκ ιπήηακ ζηδκ Καζκή Γζαεήηδ, ζηδκ μπμία ιπήηακ ιόκμ ηα δζαζςεέκηα ηείιεκα ηςκ ιαεδηώκ ημο Υνζζημύ*). Σν πεξηερόκελν ηάπμζςκ από ηα αζαθία αοηά (π.π. ημο «ηαηά Θςιάκ εοαββέθζμ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ημο Υνζζημύ») δ Δηηθδζία ημ απέννζρε ςξ θακηαζηζηό. ΋ιςξ ζε άθθεξ πενζπηώζεζξ ήδδ μζ ανπαίμζ πνζζηζακμί ακαβκώνζζακ αθδεζκέξ πθδνμθμνίεξ, πμο πνμένπμκηαζ από ηδκ ζζημνζηή ικήιδ ηδξ πνώηδξ πνζζηζακζηήξ ημζκόηδηαξ. Σέημζα είκαζ ηα βηβιία πνπ κηιάλε γηα ηελ παηδηθή ειηθία ηεο Παλαγίαο (ηονζόηενμ ημ «Πνςηεοαββέθζμ ημο Ηαηώαμο») ηαζ ηδκ ημίιδζή ηδξ («Γζήβδζζξ ημο αβίμο Ηςάκκμο ημο Θεμθόβμο πενί ηδξ ημζιήζεςξ ηδξ Τπεναβίαξ Θεμηόημο»). Σμ «Πνςηεοαββέθζμ» ακάβεηαζ ζημ 2μ αζώκα, ιε πζεακό παιέκμ πνςηόηοπμ ημο ηέθμοξ ημο 1μο αζώκα, εκώ ημ 2μ είκαζ ηάπςξ ιεηαβεκέζηενμ, ίζςξ ηαζ ημο 5μο αζώκα, ακαβκςνίζηδηε όιςξ ςξ ανπαία πανάδμζδ (δ ύπανλδ
 • 5. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 ηδξ εζεήηαξ, ημο πζηώκα ηαζ ηδξ γώκδξ ηδξ Πακαβίαξ, ηαζ θοζζηά ημο ηεκμύ ηάθμο ηδξ, απμηεθμύκ ηεηιήνζα ηδξ ζζημνζηόηδηάξ ημο – άζπεηα από ημ ακ εα ηα αιθζζαδηήζεζ έκαξ πνμηεζηάκηδξ, θόβς ηςκ πεπμζεήζεώκ ημο ηαζ όπζ ιεηά από ένεοκα). Ο Φαικόο 44 ΋ιςξ ηα Δζζόδζα ηδξ Θεμηόημο, δδθαδή δ είζμδόξ ηδξ ζημ Ναό ηςκ Ηενμζμθύιςκ ζε δθζηία ηνζώκ εηώκ ηαζ δ ακάεεζδ ηδξ ακαηνμθήξ ηδξ ζημκ άβζμ ζενέα ηαζ πνμθήηδ Εαπανία (ανβόηενα παηένα ημο αβίμο Ηςάκκδ ημο Πνμδνόιμο) θαίκεηαζ κα πνμεζημκίγμκηαζ ζηδκ Παθαζά Γζαεήηδ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ Φαθιό 44 (ζημ εανασηό ηείιεκμ έπεζ ανζειό 45). Δίκαζ μ ραθιόξ πμο πενζέπεζ ημοξ πενίθδιμοξ ζηίπμοξ «ο θπόνορ ζος, ο Θεόρ, ειρ ηον αιώνα ηος αιώνορ, πάβδορ εςθύηηηορ η πάβδορ ηηρ βαζιλείαρ ζος. ηγάπηζαρ δικαιοζύνην και εμίζηζαρ ανομίαν· δια ηούηο έσπιζέ ζε, ο Θεόρ, ο Θεόρ ζος έλαιον αγαλλιάζευρ παπά ηοςρ μεηόσοςρ ζος», ημοξ μπμίμξ μ απόζημθμξ Παύθμξ παναεέηεζ ςξ ακαθμνά ζηδ εεόηδηα ημο Υνζζημύ (πνμξ Δαναίμοξ, 1, 8-9). Παναηάης, ζημ ζηίπμ 10, ζοκεπίγμκηαξ κα ακαθένεηαζ ζημ Υνζζηό, θέεζ: «θςγαηέπαρ βαζιλέυν εν ηη ηιμή ζος· παπέζηη η βαζίλιζζα εκ δεξιών ζος εν ιμαηιζμυ διασπύζυ πεπιβεβλημένη, πεποικιλμένη». Καηόπζκ, από ημ ζηίπμ 11, αθθάγεζ απόημια ηαζ απεοεύκεηαζ ηώνα ζε ηάπμζα «εοβαηένα» (ημνίηζζ), πμο αζθαθώξ πνέπεζ κα εεςνήζμοιε όηζ ηαοηίγεηαζ ιε ηδ «ααζίθζζζα» ημο αιέζςξ πνμδβμύιεκμο ζηίπμο. Καζ ηδξ θέεζ: «άκοςζον, θύγαηεπ, και ίδε και κλίνον ηο οςρ ζος και επιλάθος ηος λαού ζος και ηος οίκος ηος παηπόρ ζος· και επιθςμήζει ο βαζιλεύρ ηος κάλλοςρ ζος, όηι αςηόρ εζηι Κύπιόρ ζος, και πποζκςνήζειρ αςηυ. και θςγάηηπ Τύπος εν δώποιρ· ηο ππόζυπόν ζος λιηανεύζοςζιν οι πλούζιοι ηος λαού». Σέινο, ζε ηξίην πξόζωπν, θαηαιήγεη: «πάζα η δόξα ηηρ θςγαηπόρ ηος βαζιλέυρ έζυθεν, εν κποζζυηοίρ σπςζοίρ πεπιβεβλημένη, πεποικιλμένη. απενεσθήζονηαι ηυ βαζιλεί παπθένοι οπίζυ αςηήρ, αι πληζίον αςηήρ απενεσθήζονηαί ζοι· απενεσθήζονηαι εν εςθποζύνη και αγαλλιάζει, ασθήζονηαι ειρ ναόν βαζιλέυρ». Ο ταλμόρ κλείνει με ηοςρ ζηίσοςρ 17-18, πος απεςθύνονηαι πάλι ζηο Χπιζηό και λένε: «ανηί ηυν παηέπυν ζος εγενήθηζαν ςιοί ζος· καηαζηήζειρ αςηούρ άπσονηαρ επί πάζαν ηην γην. μνηζθήζομαι ηος ονόμαηόρ ζος εν πάζη γενεά και γενεά· δια ηούηο λαοί εξομολογήζονηαί ζοι ειρ ηον αιώνα και ειρ ηον αιώνα ηος αιώνορ». Σν ζενκεηνξηθό πεξηερόκελν ηνπ Φαικνύ Κάπμζμζ Παηένεξ ηδξ Δηηθδζίαξ, π.π. μ Ηςάκκδξ Υνοζόζημιμξ, ενιήκεοζακ ημκ Φαθιό ςξ ακαθενόιεκμ ιεηαθμνζηά ζηδκ Δηηθδζία (δδθ. ζημ πακακενώπζκμ ζώια ημο Υνζζημύ), δ μπμία εβηαηαθείπεζ ηδκ εζδςθμθαηνία, πνμζένπεηαζ πνμξ ημ Υνζζηό ηαζ ακαδεζηκύεηαζ ζε ααζίθζζζα εη δελζώκ ημο. Χζηόζμ, δ ενιδκεία εκόξ αζαθζημύ πςνίμο ιπμνεί κα ηζκείηαζ ζε πμθθά επίπεδα, ηαζ δ θεζημονβζηή πνάλδ ηδξ Δηηθδζίαξ είδε ζημκ Φαθιό αοηό ιζα εοεεία ακαθμνά ζηδ Θεμηόημ, βζ’ αοηό ηαζ ζηζξ αημθμοείεξ πμο ηεθμύκηαζ πνμξ ηζιήκ ηδξ ράθθμκηαζ ζηίπμζ από αοηόκ. Τοισογπαθία 1318-1320 από ηο καθολικό ηηρ Ιεπάρ Μονήρ Χιλιανδαπίος Αγίος Όποςρ Δπίζδξ, ε εηθνλνγξάθεζε ηωλ Δηζνδίωλ ηεο Θενηόθνπ ζοιπίπηεζ ιε ημ πενζεπόιεκμ ημο Φαθιμύ ηαζ είκαζ θακενό όηζ ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδ δζήβδζδ ημο βεβμκόημξ ζημ «Πνςηεοαββέθζμ»: «Και εγένεηο ηπιεηήρ η παιρ, και είπεν Ιυακείμ· Καλέζαηε ηαρ θςγαηέπαρ ηυν Εβπαίυν ηαρ αμιάνηοςρ και λαβέηυζαν ανά λαμπάδα, και έζηυζαν καιόμεναι, ίνα μη ζηπαθή η παιρ ειρ ηα οπίζυ και αισμαλυηιζθή η καπδία αςηήρ εκ ηος ναού Κςπίος. Και εποίηζαν ούηυρ έυρ ανέβηζαν εν ηυ ναώ Κςπίος. Και εδέξαηο αςηήν ο ιεπεύρ, και θιλήζαρ εςλόγηζεν αςηήν και είπεν· Εμεγάλςνεν Κύπιορ ηο όνομά ζος εν πάζαιρ ηαιρ γενεαίρ· επί ζοι επ’ εζσάηος ηυν ημεπών θανεπώζει
 • 6. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 Κύπιορ ηο λύηπον αςηού ηοιρ ςιοίρ Ιζπαήλ. Και εκάθηζεν αςηήν επί ηπίηος βαθμού ηος θςζιαζηηπίος, και επέβαλεν Κύπιορ ο Θεόρ σάπιν επ’ αςηήν, και καηεσόπεςζεν ηοιρ ποζίν αςηήρ και ηγάπηζεν αςηήν παρ οίκορ Ιζπαήλ… Ην δε Μαπία εν ηυ ναώ Κςπίος υρ πεπιζηεπά νεμομένη και ελάμβανε ηποθήν εκ σειπόρ αγγέλος». ΢ε απιά λέα ειιεληθά, αο επηζεκάλνπκε ηα εμήο: Σμ ημνίηζζ, πμο ζοβπνόκςξ είκαζ ηαζ ααζίθζζζα, δε ιπμνεί κα είκαζ πανά δ Θεμηόημξ, όπςξ θακενώκεζ δ πείνα ηςκ αζώκςκ, ιε ηζξ εηπθδηηζηέξ ειθακίζεζξ ηδξ ςξ ααζίθζζζαξ ηςκ μονακώκ ζημοξ αβίμοξ ηαζ ζε πμθθμύξ απθμύξ ακενώπμοξ, πνζζηζακμύξ ηαζ ιδ. Ζ ααζίθζζζα αοηή πανέζηδ εη δελζώκ ημο ααζζθέςξ ηαζ Τζμύ ηδξ ηαηά ηδκ ημίιδζδ ηαζ ιεηάζηαζή ηδξ ζημοξ μονακμύξ. Ο ζηίπμξ αοηόξ θμζπόκ, πμο έηθεζζε ιζα εκόηδηα ακαθενόιεκδ ζηδ ααζζθζηή ελμοζία ημο Υνζζημύ, είκαζ ηαζ ιζα αζαθζηή πνμεζηόκζζδ ηδξ ιεηάζηαζδξ (ακάθδρδξ) ηδξ Θεμηόημο ηαζ ηδξ ηζιδηζηήξ εέζδξ ηδξ ζηδ ααζζθεία ημο Θεμύ. Ο Φαικόο ακαθένεζ όηζ δ «εοβάηδν» πνέπεζ «κα λεπάζεζ ημ θαό ηδξ ηαζ ημ ζπίηζ ημο παηένα ηδξ, βζαηί μ ααζζθζάξ εα επζεοιήζεζ ηδκ μιμνθζά ηδξ» («επζθάεμο ημο θαμύ ζμο ηαζ ημο μίημο ημο παηνόξ ζμο· ηαζ επζεοιήζεζ μ ααζζθεύξ ημο ηάθθμοξ ζμο»). Έηζζ, βίκεηαζ εοβαηένα ημο ααζζθέςξ («πάζα δ δόλα ηδξ εοβαηνόξ ημο ααζζθέςξ έζςεεκ»), βζ’ αοηό ηαζ πνμθακώξ εα ιέκεζ πθέμκ ζημ ζπίηζ ημο ααζζθέςξ, δδθαδή ζημ καό («εζξ καόκ ααζζθέςξ», εηεί εα πάεζ ιε ηζξ ζοκμδμύξ ηδξ, ηαζ εα παναιείκεζ, αθμύ έπεζ λεπάζεζ ημ θαό ηδξ –δδθαδή ημοξ ακενώπμοξ ηδξ πόθδξ ηδξ– ηαζ ημ ζπίηζ ημο παηένα ηδξ ηαζ είκαζ πθέμκ εοβαηένα ημο ααζζθέςξ). Ο Φαθιόξ επίζδξ ακαθένεζ όηζ εα ηδ ζοκμδεύζμοκ πανεέκεξ ηαζ όθεξ ιαγί εα ένεμοκ ζημ καό ημο ααζζθέςξ («απεκεπεήζμκηαζ ης ααζζθεί πανεέκμζ μπίζς αοηήξ… απεκεπεήζμκηαζ εκ εοθνμζύκδ ηαζ αβαθθζάζεζ, απεήζμκηαζ εζξ καόκ ααζζθέςξ»). Απηό αθξηβώο πεξηγξάθεη θαη ε δηήγεζε ηωλ Δηζνδίωλ θαη απεηθνλίδεη ε εηθόλα ηνπο: «Καλέζαηε ηαρ θςγαηέπαρ ηυν Εβπαίυν ηαρ αμιάνηοςρ και λαβέηυζαν ανά λαμπάδα, και έζηυζαν καιόμεναι, ίνα μη ζηπαθή η παιρ ειρ ηα οπίζυ και αισμαλυηιζθή η καπδία αςηήρ εκ ηος ναού Κςπίος… Και εποίηζαν ούηυρ». Βηβιηθή πξνεηθόληζε ηεο αεηπαξζελίαο ηεο Θενηόθνπ Με ηδκ εοηαζνία, αξ ακαθένμοιε ηαζ ιζα ζδιακηζηή πνμθδηεία, πμο οπμζηδνίγεζ όηζ δ Πακαβία δεκ ήηακ πανεέκμξ ιόκμ όηακ βέκκδζε ημ Υνζζηό, αθθά ηαζ ιεηά ηδ βέκκδζή Σμο. Ζ πνμθδηεία αοηή ζηδνίγεζ ηδ ζπεηζηή δζδαζηαθία ηδξ Ονεμδμλίαξ, απμδεζηκύμκηαξ όηζ δεκ είκαζ αοεαίνεηδ, μύηε ηαζ πνμένπεηαζ από ηδ θακηαζία ηάπμζςκ ενδζηόθδπηςκ πμο ήεεθακ κα ελζδακζηεύζμοκ ηδ Θεμηόημ. Πνόηεζηαζ βζα ηδκ πνμθδηεία ημο Ηεγεηζήθ, από ημ ηεθάθαζμ 44 (ζοιπηςιαηζηά έπεζ ημκ ίδζμ ανζειό ιε ημκ Φαθιό), ζηίπ. 1-2. Δηεί μ Θεόξ πανμοζζάγεζ ζημκ πνμθήηδ ημ όναια εκόξ καμύ, πμο πενζέπεζ δζάθμνμοξ ζοιαμθζζιμύξ. Καζ θέεζ: «Και με γύπιζε ππορ ηο δπόμο ηηρ εξυηεπικήρ πύληρ ηυν αγίυν, πος βλέπει ππορ ηην αναηολή. Και ήηαν κλειζηή. Και μος είπε ο Κύπιορ: αςηή η πύλη θα είναι κλειζηή, δε θα ανοίξει και κανείρ δε θα πεπάζει απ’ αςηήν, γιαηί ο Κύπιορ ο Θεόρ ηος Ιζπαήλ θα μπει απ’ αςηήν και θα είναι κλειζηή». ΢ην αξραίν: «Καζ επέζηνερέ ιε ηαηά ηδκ μδόκ ηδξ πύθδξ ηςκ αβίςκ ηδξ ελςηέναξ ηδξ αθεπμύζδξ ηαηά ακαημθάξ, ηαζ αύηδ δκ ηεηθεζζιέκδ. ηαζ είπε Κύνζμξ πνμξ ιε· δ πύθδ αύηδ ηεηθεζζιέκδ έζηαζ, μοη ακμζπεήζεηαζ, ηαζ μοδείξ ιδ δζέθεδ δζ' αοηήξ, όηζ Κύνζμξ μ Θεόξ Ηζναήθ εζζεθεύζεηαζ δζ' αοηήξ, ηαζ έζηαζ ηεηθεζζιέκδ». Ζ πύιε ηωλ αγίωλ θμζπόκ, πμο «αθέπεζ πνμξ ηδκ ακαημθή» (επεζδή μ Υνζζηόξ είκαζ «μ Ήθζμξ ηδξ Γζηαζμζύκδξ» - βζ’ αοηό ηαζ ηα ζενά ηςκ καώκ ιαξ αθέπμοκ πνμξ ηδκ ακαημθή ηαζ ζοκήεςξ ηάκμοιε ηδκ πνμζεοπή ιαξ ζοιαμθζηά ζηναιιέκμζ πνμξ ηα εηεί), είκαζ ηαζ εα παναιείκεζ ηθεζζηή, βζαηί ιόκμ μ Θεόξ εα πενάζεζ από εηεί. Καζ, αθμύ πενάζεζ μ Θεόξ, εα παναιείκεζ ηθεζζηή ηαζ ηακείξ άθθμξ δε εα πενάζεζ. Τπάνπεζ ιία πύθδ, από ηδκ μπμία πέναζε μ Κύνζμξ ηαζ Θεόξ ηαζ δ πύθδ αοηή πανέιεζκε ηθεζζηή: δ Θεμηόημξ. Αξ ακαθένμοιε εδώ όηζ, ζηζξ μνεόδμλεξ εηηθδζίεξ, δ Χναία Πύθδ ζοιαμθίγεζ ηδκ Πακαβία, εκώ μ ζενέαξ, ηαηά ηδκ ώνα ηδξ θεζημονβίαξ, ζοιαμθίγεζ ημ Υνζζηό. ΋θα όζα ζοιααίκμοκ ζηδ θεζημονβία ζοιαμθίγμοκ βεβμκόηα από ηδ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο Υνζζημύ, όπςξ ηαζ από ηδ ιεθθμκηζηή ααζζθεία ημο Θεμύ. Γζ’ αοηό ιόκμ μ ζενέαξ ιπμνεί κα ιπεζ από ηδκ Χναία Πύθδ (ηαζ ιόκμ θμνώκηαξ ηδκ ζεναηζηή ημο ζημθή), όπςξ ιόκμ μ Υνζζηόξ πέναζε ηαζ βεκκήεδηε από ηδκ Πακαβία. *Ο Λνπθάο θαη ν Μάξθνο πηζαλόλ ήηαλ άκεζνη καζεηέο ηνπ Υξηζηνύ: μ Λμοηάξ έκαξ από ημοξ δύμ πμο Σμκ ζοκάκηδζακ πδβαίκμκηαξ πνμξ Διιαμύξ (Λμοη. 24, 13-35), εκώ μ Μάνημξ μ κεακίαξ μ κηοιέκμξ ιε ημ ζεκηόκζ, πμο είπε αημθμοεήζεζ ηνοθά ημκ Ηδζμύ από ημ ιοζηζηό δείπκμ ζηδ Γεεζδιακή (Μάνη. 14, 51-52). Ο ιοζηζηόξ δείπκμξ, όπςξ ηαζ δ ηάεμδμξ ημο Αβίμο Πκεύιαημξ ηδκ πεκηδημζηή, πζεακόκ είπακ ζοιαεί ζημ ζπίηζ ηδξ ιδηέναξ ημο Μάνημο, βζα ηδκ μπμία αθ. ζηζξ Πνάλεζξ ηςκ απμζηόθςκ, 12, 12. Αηόιδ όιςξ ηζ ακ μζ δύμ αοημί εοαββεθζζηέξ δεκ ήηακ άιεζμζ ιαεδηέξ ημο Υνζζημύ, αθθά ιαεδηέξ ηςκ απμζηόθςκ, ηα ένβα ημοξ πενζεθήθεδζακ ζηδκ Καζκή Γζαεήηδ, βζαηί απδπμύκ δύμ ιεβάθεξ απμζημθζηέξ παναδόζεζξ, ημο Πέηνμο ηαζ
 • 7. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 ημο Παύθμο. Ο Μάνημξ βνάθεζ ημ εοαββέθζό ημο ςξ «ενιδκεοηήξ Πέηνμο», μ δε Λμοηάξ απδπεί ηδκ πανάδμζδ ημο Παύθμο, ημο μπμίμο ήηακ ζηεκόξ ζοκενβάηδξ, πένα από ηα πνμζςπζηά ζημζπεία πμο εκηάζζεζ ηαηόπζκ δζηήξ ημο ένεοκαξ. Θεόδςνμξ Η. Ρδβζκζώηδξ Θεμθόβμξ Εςσαπιζηώ πολύ ηον καθηγηηή κ.Θεόδυπο Ρηγινιώηη για ηην ςπόδειξη ηηρ μελέηηρ ηος πεπί ηυν Ειζοδίυν ηηρ Θεοηόκος. http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/11/Ta-Eisodia-tis-Theotokoy-stin-Agia-Grafi.html 4. ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΣΖ΢ ΔΟΡΣΖ΢ ΣΧΝ ΔΗ΢ΟΓΗΧΝ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΛΑΜΠΡΟΤ ΢ΚΟΝΣΕΟΤ Θεμθόβμο - Καεδβδημύ Ζ Θεμηόημξ είκαζ δ αβζόηενδ ακενώπζκδ ύπανλδ, δ Οπμία επζθέπηδηε από ημ Θεό ακάιεζα ζε εηαημιιύνζα άθθα ημνίηζζα, βζα κα παίλεζ νόθμ πνςηαβςκζζηζηό ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ζςηδνίαξ ημο ακενςπίκμο βέκμοξ ηαζ μθμηθήνμο ηδξ δδιζμονβίαξ. Ζ εεία πακζμθία δζείδε ζημ ζενόηαημ πνόζςπό Σδξ ηδκ άηνα ηαεανόηδηα ηαζ αβζόηδηα, δ μπμία ήηακ απαναίηδηδ βζα κα ηαηαζηεί ιδηένα ημο απόθοηα αβίμο Θεμύ. Ζ εμνηή ηςκ Δζζμδίςκ έπεζ ςξ ζηόπμ κα ιαξ δζδάλεζ πμθύ ορδθέξ έκκμζεξ βύνς από ηδκ πνμζςπζηόηδηα ηδξ Θεμηόημο. Να ιαξ ιοήζεζ ζηδκ αζύθθδπηα ααεζά εεμθμβία βύνς από ηδκ ακεπακάθδπηδ ζοιαμθή Σδξ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο εείμο ζπεδίμο ηδξ ζςηδνίαξ ημο ηόζιμο. Ο ζζημνζηόξ πονήκαξ ημο βεβμκόημξ ηςκ Δζζμδίςκ εθάπζζηα απαζπμθεί ηδκ Δηηθδζία, όζμ δ εεμθμβζηή ημο ζδιαζία. Κάπμζμζ οπμζηδνίγμοκ, πςξ, επεζδή δ πνώηδ βναπηή ιανηονία ημο βεβμκόημξ ακαθένεηαζ ζημ απόηνοθμ «Πξωηνεπαγγέιην ηνπ Ηαθώβνπ», δεκ εα πνέπεζ κα εεςνείηαζ αλζόπζζηδ. Γζα ηδκ μνεόδμλδ εεμθμβία ιαξ όιςξ αοηό ηαε’ εαοηό ημ ζζημνζηό βεβμκόξ έπεζ εθάπζζηδ ζδιαζία ζε ζπέζδ ιε ηδ εεμθμβζηή ηαζ δεζηή ημο ζδιαζία. Ο Ναόξ ηδξ Ηενμοζαθήι είκαζ εζηόκα ηδξ Θεμιήημνμξ. Δίκαζ βκςζηή δ πίζηδ ζηδκ ζενόηδηα ημο Ναμύ από ημοξ Ημοδαίμοξ. Πίζηεοακ όηζ ιέζα ζ’ αοηόκ ηαημζηεί μ Θεόξ, βζ’ αοηό ακέααζκακ ζημ θόθμ ΢ζώκ, πμο ήηακ ηηζζιέκμξ ιε ζεααζιό ηαζ ηνόιμ, ζακ κα πνμζεββίγμοκ ημκ Ίδζμ ημ Θεό. Ζ Κζαςηόξ ηδξ Γζαεήηδξ εεςνείημ μ ενόκμξ ημο Θεμύ ηαζ δ μναηή πανμοζία Σμο ζηδ βδ. Οοδείξ ημθιμύζε κα πνμζεββίζεζ ζημ δζαιένζζια ημο Ναμύ, πμο μκμιαγόηακ ’βζα ηςκ Αβίςκ, πανά ιόκμ μ ανπζενέαξ ημο έημοξ, ιζα θμνά ημ πνόκμ, ηαηά ηδκ πέκεζιδ διένα ημο Δλζθαζιμύ. Δζζενπόηακ ακοπόδδημξ ζημ θμαενό εηείκμ πώνμ, κηοιέκμξ έκα θζκό πμδήνδ πζηώκα, βζα κα εοιζάζεζ. Έηημηε ηακέκαξ δεκ ημθιμύζε κα πθδζζάζεζ εηεί. Ο απθόξ θαόξ δεκ επζηνεπόηακ κα εζζένπεηαζ ζε ηακέκα δζαιένζζια ημο Ναμύ, αθθά ιόκμ ημ ζεναηείμ ζημκ πνόκαμ ηαζ ηα ’βζα. Οζ πνμζηοκδηέξ θασημί ζηέημκηακ ζημ ηενάζηζμ πνμαύθζμ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ παναηείιεκεξ ζημέξ, από όπμο πνμζεύπμκηακ ηαζ παναημθμοεμύζακ ηζξ ηεθεημονβίεξ ηςκ ζενέςκ. Ζ Πακαβία ιαξ είκαζ μ κμδηόξ καόξ ημο Θεμύ. Σμ ζενόηαημ κμδηό ηέιεκμξ, ιέζα ζημ μπμίμ ηαηαδέπηδηε κα μζηήζεζ μ αζώκζμξ ηαζ άπεζνμξ Θεόξ. Ο ζενόξ οικμβνάθμξ ηδξ εμνηήξ, εέθμκηαξ κα ημκίζεζ αοηήκ ηδκ ηαηαπθδηηζηή πανμιμίςζδ, έβναρε πςξ δ Θεμηόημξ είκαζ, «Ο θαζαξόηαηνο λαόο ηνπ ΢ωηήξνο, ε πνιπηίκεηνο παζηάο θαη παξζέλνο, ην ηεξόλ ζεζαύξηζκα ηεο δόμεο ηνπ Θενύ». Ακ εεςνείημ ζενόξ μ Ναόξ ηδξ Ηενμοζαθήι, ζημκ μπμίμ οπμηίεεηαζ όηζ ηαημζημύζε, ζύιθςκα ιε ηδκ πίζηδ ηςκ Ημοδαίςκ, μ Θεόξ, αξ ζηεθημύιε πόζμ πζμ άβζα ηαζ ζενή εα ιπμνμύζε κα εεςνείηαζ δ Θεμηόημξ, δ Οπμία ηνάηδζε πναβιαηζηά ζηα πάκαβκα ζπθάπκα Σδξ ημ ζανηςιέκμ Λόβμ ηαζ ημκ έενερε από ηα ηίιζα αίιαηά Σδξ! Ο Ναόξ ηδξ Ηενμοζαθήι ηαηαζηνάθδηε ηαζ αθακίζηδηε από ημοξ Ρςιαίμοξ ηαηαηηδηέξ. Ακηίεεηα μ κμδηόξ καόξ ημο Θεμύ, δ Πανεέκμξ Μανία, ιέκεζ ζημοξ αζώκεξ ηαζ απμθαιαάκεζ ύρζζηεξ ηζιέξ από ημοξ ιονζάδεξ πζζημύξ όθςκ ηςκ επμπώκ. Ζ είζμδμξ ηδξ Θεμηόημο ζημ Ναό ηδξ Ηενμοζαθήι εέθεζ κα θακενώζεζ ημ αηαηακόδημ ύρμξ ηδξ αβκόηδηαξ ηαζ αβζόηδηάξ Σδξ. Μέζα ζηα απνόζζηα ’βζα ηςκ Αβίςκ δζαθοθάπηδηε δ αβκόηδηά ηδξ ηαζ ηαθθζενβήεδηε δ αβζόηδηά Σδξ. Μόκμ ιέζα ζε έκα ηέημζμ ζενό πώνμ ιπμνμύζε κα πνμθοθαπηεί δ απαζημύιεκδ αβκόηδηά Σδξ από ηδκ αθάκηαζηδ αιανηςθόηδηα ημο ηόζιμο. Μόκμ δ ζοκμίηδζδ ιε ημοξ αβίμοξ αββέθμοξ εα ιπμνμύζε κα ηαθθζενβήζεζ ηδκ αβζόηδηά Σδξ. Ζ ακενώπζκδ ακμιία είπε ηέημζα δύκαιδ ηαζ μνιή ώζηε ακ δ Πανεέκμξ Μανία ανζζηόηακ ζημκ ηόζιμ δε βκςνίγμοιε ακ εα ιπμνμύζε κα δζαηδνήζεζ ημ ύρμξ ηδξ αβζόηδηαξ πμο πνεζαγόηακ κα δεπηεί ημκ απόθοηα άβζμ Θεό ζηα ζπθάπκα Σδξ.
 • 8. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 ΢ημ πνόζςπμ ηδξ Θεμηόημο έπμοιε οπένααζδ ηδξ πεπηςηοίαξ ακενςπίκδξ θύζεςξ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ πνόηενδξ πνμπηςηζηήξ. Αοηή βεκκήεδηε αεααίςξ ιε ηδκ πηςηζηή θύζδ, ςξ ηθδνμκόιμξ ηδξ αιανηίαξ ηςκ πνςημπθάζηςκ βεκανπώκ ιαξ. ΋ιςξ δ εεία πάνζξ ζηαδζαηά ηδκ ελύρςκε από ηδ κδπζαηή Σδξ δθζηία ιέπνζ ημκ Δοαββεθζζιό Σδξ, μπόηε ιε ηδκ επζζηίαζδ ημο Αβίμο Πκεύιαημξ, ηαεανίζηδηε απόθοηα από ημ πνμπαημνζηό αιάνηδια ηαζ πήνε ηδκ πνμπηςηζηή αδζάθεμνδ θύζδ. Μόκμ έηζζ απαθθαβιέκδ από ημ άπεμξ ηδξ πηςηζηήξ θύζεςξ ηαζ ηδ θεμνά ηδξ αιανηςθόηδηαξ, ιπμνμύζε κα επζηεθέζεζ ηδκ οπένηαηδ απμζημθή Σδξ. Οζ εοζεαείξ δζδβήζεζξ πενί ηδξ εαοιαζηήξ δζαιμκήξ Σδξ ζημ Ναό εηθνάγμοκ αηνζαώξ αοηή ηδκ πίζηδ ηδξ πνμμδεοηζηήξ ηαεάνζεώξ Σδξ. Ζ εοθμβδιέκδ είζμδμξ ηδξ Πανεέκμο Μανίαξ ζημ Ναό απμηεθεί ηδκ απανπή ηδξ πναβιαημπμζήζεςξ ηδξ πνμαζώκζαξ αμοθήξ ημο Σνζαδζημύ Θεμύ βζα ηδ ζςηδνία ημο ηόζιμο. ΢ηδκ οικμθμβία ηδξ ιεβάθδξ εμνηήξ ράθθμοιε πςξ «΢ήκεξνλ ηεο επδνθίαο Θενύ ην πξννίκηνλ θαη ηεο ηωλ αλζξώπωλ ζωηεξίαο ε πξνθήξπμηο». Απμηεθεί ηδ παναοβή ηδξ θοηνώζεςξ ημο ακενςπίκμο βέκμοξ από ηδ δμοθεία ηδξ αιανηίαξ Γζ’ αοηό δ Δηηθδζία ιαξ εμνηάγεζ θαιπνά ημ βεβμκόξ. Χξ ζοκεζδδημί πζζημί ημο Υνζζημύ, είιαζηε εενιμί ηαζ αέκαμζ ηζιδηέξ ημο ζενμύ πνμζώπμο ηδξ Θεμιήημνμξ, δζόηζ δ ζοιαμθή Σδξ ζημ ένβμ ηδξ ζςηδνίαξ ιαξ οπήνλε ηαεμνζζηζηόξ. Με άηναημ εκεμοζζαζιό οικμύιε ηδ ιεβάθδ εμνηή ηαζ βεναίνμοιε ηδ Θεμηόημ, ράθθμκηαξ «ελ ελί ζηόκαηη» ιαγί ιε ημκ ζενό οικμβνάθμ ηδξ διέναξ «Υαίξε, ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Κηίζηνπ ε εθπιήξωζηο» http://www.apostoliki- diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=afier&contents=contents_Eisodia.asp&main=kat004&fil e=02.htm 5. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ - ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΔΗΚΟΝΑ΢ Ἡ ἱενὴ ἀημθμοεία ηῆξ ἑμνηῆξ ηῶκ Δἰζμδίςκ ηῆξ Θεμηόημο ηαὶ ἡ ζπεηζηὴ εἰηόκα ὑπδνεημῦκ ἕκα ααεύηενμ ζημπό: πεζναβςβμῦκ ηὸκ πζζηὸ ζηὸ ιοζηήνζμ ηῆξ ζάνηςζδξ ημῦ Τἱμῦ ηαὶ Λόβμο ημῦ Θεμῦ. Ζ εἴζμδμξ ηῆξ Θεμηόημο ζηὸ καὸ εἶκαζ ηὸ πνμμίιζμ ηῆξ εὔκμζαξ ημῦ Θεμῦ ζημὺξ ἀκενώπμοξ, ἡ πνμηήνολδ ηῆξ ζςηδνίαξ ηῶκ ἀκενώπςκ, ἡ ἀκαββεθία ημῦ Υνζζημῦ ηαὶ ἡ πναβιαημπμίδζδ ημῦ ζπεδίμο ηῆξ εείαξ, μἰημκμιίαξ. Αὐηὰ δζαηδνύζζεζ ηὸ ἀπμθοηίηζμ ηῆξ ἑμνηῆξ. «΢ήκεξνλ ηῆο εὐδνθίαο Θενῦ ηὸ πξννίκηνλ θαὶ ηῆο ηῶλ ἀλζξώπωλ ζωηεξίαο ἡ πξνθήξπμηο. Ἐλ Ναῷ ηνῦ Θενῦ ηξαλῶο ἡ Παξζέλνο δείθλπηαη θαὶ ηὸλ Υξηζηὸλ ηνῖο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη. Αὐηὴ θαὶ ἠκεῖο κεγαινθώλωο βνήζωκελ Υαῖξε ηῆο νἰθνλνκίαο ηνῦ Κηίζηνπ ἡ ἐθπιήξωζηο.» Ὁ ὀνεόδμλμξ ἁβζμβνάθμξ ιὲ αάζδ ηὶξ παναπάκς πθδνμθμνίεξ ηῆξ ἀπόηνοθδξ δζήβδζδξ ηαὶ ηὴ δμβιαηζηὴ δζδαζηαθία ηῆξ ἖ηηθδζίαξ βζὰ ηὴ Θεμηόημο ζοκεέηεζ ηὴκ εἰηόκα ηῶκ Δἰζμδίςκ. Σὸ ηύνζμ πνόζςπμ ηῆξ εἰηόκαξ εἶκαζ ἡ ηνζεηὴξ Πακαβία. Δἰημκίγεηαζ ηὴ ζηζβιὴ πμὺ ηὴκ ὑπμδέπεηαζ ζηὸ καὸ ὁ ἱενέαξ Εαπανίαξ, ὁ ιεηέπεζηα παηέναξ ημῦ Πνμδνόιμο, ηαεὼξ ηὴκ παναδίδμοκ εὐθααζηὰ μἱ εεμζεαεῖξ βμκεῖξ ηδξ. Πίζς ημοξ ἀημθμοεμῦκ μἱ πανεέκεξ, «μἱ ἀιίακηεξ εοβαηένεξ ηῶκ ἗αναίςκ», πμὺ ηναημῦκ ἀκαιιέκεξ θαιπάδεξ. Ἡ Πακαβία δὲ γςβναθίγεηαζ θοζζμηναηζηά. Γὲκ ἐιθακίγεζ δδθαδὴ ηίπμηε ηὸ παζδζηό, ἐηηὸξ ἀπὸ ηὸ ιζηνὸ ιέβεεμξ ημῦ ζώιαηόξ ηδξ. Αὐηὸ βίκεηαζ ζηόπζια. Ὁ ὀνεόδμλμξ ἁβζμβνάθμξ εέθεζ κὰ ιᾶξ ἀπμιαηνύκεζ ἀπὸ ηὸ βνάιια ηῆξ δζήβδζδξ («ηνζεηὴξ ἡ παῖξ»), βζὰ κὰ ζοθθάαμοιε ηὸ πκεῦια ηδξ, ηὴκ ἐηηθδζζμθμβζηὴ ηῆξ δζάζηαζδ. Ἡ Πακαβία εἶκαζ ἡ Θεμηόημξ, ἡ Μδηένα ημῦ Θεμῦ. Γζ' αὐηὸ ὁ ὑικςδὸξ ιᾶξ ηαθεῖ «ηὴκ κδπζάγμοζακ θύζεζ ηαὶ ὑπὲν θύζζκ Μδηένα ἀκαδεζπεείζακ ημῦ Θεμῦ εὐθδιήζςιεκ ὕικμζξ»(Σνμπάνζμ ημῦ ὄνενμο). Ἡ Πακαβία εἰημκίγεηαζ ὡξ ὥνζιδ βοκαίηα ιὲ ηὸ βκςζηὸ ιαθόνζό ηδξ, ὅπςξ ηὴ αθέπμοιε ζηὶξ εἰηόκεξ ηδξ. Σὸ ἴδζμ ηάκεζ ηαὶ ὁ ὑικςδὸξ ηῆξ ἖ηηθδζίαξ ηαὶ βζὰ ηὶξ θαιπάδεξ ηῶκ πανεέκςκ. Οἱ ἀκαιιέκεξ θαιπάδεξ δὲκ εἶπακ ζημπὸ κὰ ἐιπμδίζμοκ ηὴκ ηνζεηῆ παζδίζηδ κὰ βονίζεζ πίζς, ζηὸ ζπίηζ ηδξ, ηαεὼξ ἦηακ ζηὸ δνόιμ πνὸξ ηὸ καὸ -αὐηὸ θέεζ ἡ ἀπόηνοθδ δζήβδζδ- ἀθθὰ ημῦημ: κὰ ὑπμδείλμοκ ηὴ κμδηὴ θαιπάδα, ηὴκ Πακαβία, ηαὶ πνμδδθώζμοκ ἔηζζ ηὴκ ἀκείπςηδ ιεθθμκηζηὴ αἴβθδ. Αὐηὴ ἡ αἴβθδ εὰ ἦηακ ὁ Υνζζηόξ, βζαηί ἀπὸ ηὴκ Πακαβία εὰ ἀκέθαιπε (εὰ βεκκζόηακ) θςηίγμκηαξ ημὺξ ηαεζζιέκμοξ ζηὸ ζημηάδζ ηῆξ ἁιανηίαξ ἀκενώπμοξ. Αὐηὸκ ηὸ ζοιαμθζζιὸ πανμοζζάγεζ ηὸ δ'; ζηζπδνὸ πνμζόιμζό ημο ἑζπενζκμῦ, ἦπμξ δ' «Αἱ κεακίδεξ παίνμοζαζ ηαὶ θαιπάδαξ ηαηέπμοζαζ, ηῆξ θαιπάδμξ ζήιενμκ πνμπμνεύμκηαζ ηῆξ κμδηῆξ ηαὶ εἰζάβμοζζκ αὐηὴκ εἰξ ηὰ Ἅβζα ηῶκ Ἁβίςκ ἱενῶξ πνμζδθμῦζαζ ηὴκ ιέθθμοζακ αἴβθδκ ἄννδημκ ἐλ αὐηῆξ ἀκαθάιρεζκ ηαὶ θςηίζεζκ ημὺξ ἐκ ζηόηεζ ηαεδιέκμοξ, ηῆξ ἀβκςζίαξ ἐκ Πκεύιαηζ». ΢ὲ πμθθὲξ εἰηόκεξ πίζς ἀπὸ ηὸ Εαπανία, ἀνζζηενά, πανζζηάκεηαζ ἡ Πακαβία κὰ ηάεεηαζ ζὲ ηαεέδνα ιὲ ηνία ζηαθζὰ (εἶκαζ ἡ ἀκαααειμὶ ημῦ εοζζαζηδνίμο ημῦ ἀπόηνοθμο ηεζιέκμο) ηαὶ κὰ πενζιέκεζ ηὴκ ηνμθὴ πμὺ ηῆξ θένκεζ ὁ ἄββεθμξ Γαανζήθ. Ἡ Πακαβία κὰ παναιείκεζ ζηὸ Ἅβζμ ηῶκ Ἁβίςκ ὡξ κέα Κζαςηὸξ ηῆξ Γζαεήηδξ, ὡξ ἡ «ἔιροπμξ ηζαςηὸξ» ηαὶ ζηὰ δώδεηα πνόκζα ηδξ παναιμκῆξ ηῆξ ἐηεῖ εὰ ηνέθεηαζ εαοιαημονβζηὰ ιὲ μὐνάκζα ηνμθή. Ἀπὸ ηὸ βηβιίν: Ὁ Μπζηηθὸο θόζκνο ηῶλ Βπδαληηλῶλ Δἰθόλωλ (ηόκνο δεύηεξνο) Υξήζηνπ Γ. Γθόηζε Ἔθδ. Ἀπνζηνιηθὴ Γηαθνλία imkifissias.gr
 • 9. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 6. ΣΟΤ ΔΝ ΑΓΗΟΗ΢ ΠΑΣΡΟ΢ ΖΜΧΝ ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΣΟΤ ΠΑΛΑΜΑ «ΛΟΓΟ΢ ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ» (κεμεθθδκζηὴ ἀπόδμζδ) ἖ὰκ ηὸ δέκδνμ ἀκαβκςνίγεηαζ ἀπὸ ηὸκ ηανπό, ηαὶ ηὸ ηαθὸ δέκδνμ πανάβεζ ἐπίζδξ ηαθὸκ ηανπὸ (Μαηε. 7, 16. Λμοη. 6, 44), ἡ ιδηένα ηῆξ αὐημαβαεόηδημξ, ἡ βεκκήηνζα ηῆξ ἀΐδζαξ ηαθθμκῆξ, πῶξ δὲκ εὰ ὑπενεῖπε ἀζοβηνίηςξ ηαηὰ ηὴκ ηαθμηαβαεία ἀπὸ ηάεε ἀβαεὸ ἐβηόζιζμ ηαὶ ὑπενηόζιζμ; Γζόηζ ἡ δύκαιζξ πμὺ ἐηαθθζένβδζε ηὰ πάκηα, ἡ ζοκαΐδζα ηαὶ ἀπανάθθαηηδ εἰηὼκ ηῆξ ἀβαεόηδημξ, ὁ πνμαζώκζμξ ηαὶ ὑπενμύζζμξ ηαὶ ὑπενάβαεμξ Λόβμξ, ἀπὸ ἀκέηθναζηδ θζθακενςπία ηζ᾽ εὐζπθαβπκία βζὰ πάνζ ιαξ ἠεέθδζε κὰ πενζαθδεῇ ηὴκ ἰδζηή ιαξ εἰηόκα, βζὰ κὰ ἀκαηαθέζῃ ηὴκ θύζζ πμὺ εἶπε ζονεῇ ηάης ζημὺξ ιοπμὺξ ημῦ ἅδδ ηαὶ κὰ ηὴκ ἀκαηαζκίζῃ, δζόηζ εἶπε παθαζςεῆ, ηαὶ κὰ ηὴκ ἀκααζαάζῃ πνὸξ ηὸ ὑπενμονάκζμ ὕρμξ ηῆξ ααζζθείαξ ηαὶ εεόηδηόξ ημο. Γζὰ κὰ ἑκςεῇ θμζπὸκ ιὲ αὐηὴκ ηαε᾽ ὑπόζηαζδ, ἐπεζδὴ ἐπνεζαγόηακ ζανηζηὸ πνόζθδια ηαὶ ζάνηα κέα ζοβπνόκςξ ηαὶ ἰδζηή ιαξ, ὥζηε κὰ ιᾶξ ἀκακεώζῃ ἀπὸ ἐιᾶξ ημὺξ ἴδζμοξ, ἐπὶ πθέμκ δὲ ἐπνεζαγόηακ ηαὶ ηομθμνία ηαὶ βέκκα ζὰκ ηὴ δζηή ιαξ, ηνμθὴ ιεηὰ ηὴ βέκκα ηαὶ ηαηάθθδθδ ἀβςβή, βζκόιεκμξ πνὸξ πάνζκ ιαξ ηαε᾽ ὅθα ζὰκ ἐιᾶξ, εὑνίζηεζ βζὰ ὅθα πνέπμοζα ὑπδνέηνζα ηαὶ πμνδβὸ ἀιόθοκηδξ θύζεςξ ἀπὸ ηὸκ ἑαοηό ηδξ αὐηὴκ ηὴκ ἀεζπάνεεκδ, ἡ ὁπμία ὑικεῖηαζ ἀπὸ ιᾶξ ηαὶ ηῆξ ὁπμίαξ ζήιενα ἑμνηάγμιε ηὴκ πανάδμλδ εἴζμδμ ζηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ. Γζόηζ αὐηὴκ πνμμνίγεζ πνὶκ ἀπὸ ημὺξ αἰῶκεξ ὁ Θεὸξ βζὰ ηὴ ζςηδνία ηαὶ ἀπμηαηάζηαζδ ημῦ βέκμοξ, ηαὶ ηὴκ ἐηθέβεζ ἀκάιεζα ἀπὸ ὅθμοξ, ὄπζ ἁπθῶξ ημὺξ πμθθμύξ, ἀθθὰ ημὺξ ἀπὸ ημὺξ αἰῶκεξ ἐηθεβιέκμοξ ηαὶ εαοιαζημὺξ ηαὶ πενζαμήημοξ βζὰ ηὴκ εὐζέαεζα ηαὶ ζύκεζζ, ηαεὼξ ηαὶ βζὰ ηὰ ημζκςθεθῆ ηαὶ εεμθζθῆ ζοβπνόκςξ ἤεδ ηαὶ θόβζα ηαὶ ἔνβα. 2. Γζόηζ ζηὴκ ἀνπὴ ἐζδηώεδηε ἐκακηίμκ ιαξ ὁ κμδηὸξ ηαὶ ἀνπέηαημξ ὄθζξ ηαὶ ιᾶξ ηαηέῤῥζρε ζηὰ αάναενα ημῦ ἅδδ. Κζ᾽ ὑπάνπμοκ πμθθμὶ θόβμζ, βζὰ ημὺξ ὁπμίμοξ ἐζδηώεδηε ἐκακηίμκ ιαξ ηαὶ ὑπεδμύθςζε ηὴ θύζζ ιαξ· θεόκμξ ηαὶ γδθμηοπία ηαὶ ιῖζμξ, ἀδζηία ηαὶ δόθμξ ηαὶ ζμθζζηεία, ηαὶ ιαγὶ ιὲ ηὰ ηέημζα, ἡ εακαηδθόνμξ δύκαιζξ πμὺ ἔπεζ ιέζα ημο, ηὴκ ὁπμία πνῶημξ ἐβέκκδζε ηαὶ ιόκμξ ημο, ἀθμῦ πνῶημξ αὐηὸξ ἀπμζηάηδζε ἀπὸ ηὴκ ἀθδεζκὴ γςή. Πναβιαηζηὰ ζηὴκ ἀνπὴ ἐθεόκδζε ηὸκ Ἀδάι, ὅηακ ηὸκ εἶδε κὰ γῇ ζηὸκ ηόπμ ηῆξ ἄθεανηδξ ηνοθῆξ ηαὶ κὰ πενζθάιπεηαζ ιὲ εεμεζδῆ δόλα ηαὶ κὰ ὁδδβῆηαζ ἀπὸ ηὴ βῆ ζηὸκ μὐνακό, ἀπὸ ὅπμο αὐηὸξ ἀπεῤῥίθεδηε δζηαίςξ ηαὶ ἀπὸ θεόκμ ἐλειάκδ ἐκακηίμκ ημο ιὲ ηὴ πεζνόηενδ ιακία, ὥζηε κὰ εεθήζῃ ηαὶ κὰ ηὸκ εακαηώζῃ ἀηόιδ. Ὁ θεόκμξ εἶκαζ παηέναξ ὄπζ ημῦ ιίζμοξ ιόκμ ἀθθὰ ηαὶ ημῦ θόκμο, ηὸκ ὁπμῖμ ἐπέθενε ζ᾽ ἐιᾶξ ἀκαιζβκύμκηάξ ημκ ιὲ δόθμ ὁ δμθενὸξ ηαὶ ἀθδεζκὰ ιζζάκενςπμξ ὄθζξ. Γζόηζ ηαηαθήθεδηε ἀπὸ ἔνςηα πνὸξ ηὴκ ηονακκία ζὲ αάνμξ ημο ἐκηεθῶξ ἄδζηα, βζὰ ηαηαζηνμθὴ ημῦ πθαζεέκημξ ηαη᾽ εἰηόκα ηαὶ ὁιμίςζζ Θεμῦ· ἐπεζδὴ ὅιςξ δὲκ ἐηόθιδζε κὰ ἐπζηεεῇ ηαηὰ πνόζςπμ, ἐπνδζζιμπμίδζε ηὸκ δόθμ ηαὶ ηὴκ πμκδνία. Ἀθμῦ ἐπθδζίαζε δζὰ ημῦ αἰζεδημῦ ὄθεςξ ὡξ θίθμξ ηαὶ ηαθὸξ ζύιαμοθμξ ὁ θμαενὸξ ηαὶ πναβιαηζηὰ ἐπενὸξ ηαὶ ἐπίαμοθμξ, ηαημνεώκεζ, θεῦ!, ηνοθὰ κὰ ἐπζηύπῃ ηαὶ ιὲ ηὴ ἀκηίεεδ ζοιαμοθὴ πύκεζ ζὰκ δδθδηήνζμ ζηὸ ἄκενςπμ ηὴκ εακαηδθόνα δύκαιί ημο. 3. ἖ὰκ θμζπὸκ ὁ Ἀδάι, ηναηώκηαξ δοκαηὰ ηόηε ηὴκ εεία ἐκημθή, ἀπέῤῥζπηε ηὴκ ἐπενζηὴ πμκδνὰ ζοιαμοθή, εὰ ἐθαζκόηακ κζηδηὴξ ηαηὰ ημῦ ἀκηζπάθμο ηαὶ ἀκώηενμξ ηῆξ εακαηδθόναξ θεμνᾶξ, ηαηακηνμπζάγμκηαξ ηὸκ ιακζαηὸ ηαὶ δόθζμ πνμζαμθέα. ἖πεζδὴ ὅιςξ ἐηεῖκμξ ὑπμηύπημκηαξ ἑημύζζςξ, πμὺ δὲκ ἔπνεπε πμηὲ κὰ ηὸ ηάιῃ, ἐκζηήεδηε ηαὶ ἀπνεζώεδηε, ηζ᾽ ἔηζζ, ἀθμῦ ἦηακ ῥίγα ημῦ βέκμοξ, ιᾶξ ἀκέδεζλε ηαηαθθήθμοξ εκδημὺξ αθαζημύξ, ἐπνεζαγόηακ ὁπςζδήπμηε, ἂκ ἔπνεπε κὰ ἀκηαπμδώζςιε ηὴκ ἧηηα, κὰ ηενδίζςιε ηὴ κίηδ, κ᾽ ἀπμῤῥίρςιε ιὲ ροπὴ ηαὶ ζῶια ηὸ εακαηδθόνμ δδθδηήνζμ ηαὶ κ᾽ ἀπμθαύζςιε γςή, ηαὶ ιάθζζηα γςὴ αἰώκζα ηαὶ ἀπαεῆ. ἖πνεζαγόηακ θμζπὸκ ηὸ βέκμξ ιαξ κέα ῥίγα, δδθαδὴ κέμ Ἀδάι, ὄπζ ιόκμ ἀκαιάνηδημ, ἀθθὰ ηζ᾽ ἐκηεθῶξ ἀκελαπάηδημ ηαὶ ἀήηηδημ, πμὺ ἐπὶ πθέμκ ιπμνεῖ ηαὶ κὰ ζοβπςνῇ ηὶξ ἁιανηίεξ ηαὶ κὰ ηαεζζηᾶ ἀεώμοξ ημὺξ ἐκόπμοξ, πμὺ ὄπζ ιόκμ γῆ ἀθθὰ ηαὶ γςμπμζεῖ, ὥζηε κὰ ιεηαδίδῃ γςὴ ηαὶ ἄθεζζ ἁιανηζῶκ ηαὶ ζημὺξ πνμζημθθςιέκμοξ ζ᾽ αὐηὸκ ηαὶ ζοββεκεῖξ ηαηὰ ηὸ βέκμξ, ἀκαγςμβμκώκηαξ ὄπζ ιόκμ ημὺξ ιεηαβεκεζηένμοξ, ἀθθὰ ηαὶ ημὺξ πνὶκ ἀπὸ αὐηὸκ ἀπμεακόκηαξ. 4. Γζ᾽ αὐηὸ ὁ Παῦθμξ, ἡ ιεβάθδ ζάθπζββα ημῦ Πκεύιαημξ, αμᾷ θέβμκηαξ, «ὁ πνῶημξ ἄκενςπμξ ἔβζκε ὡξ γςκηακὴ ροπή, ὁ δεύηενμξ ἄκενςπμξ ἔβζκε ὡξ πκεῦια γςμπμζὸ» (Α´ Κμν. 15, 45). Ἀκαιάνηδημξ δὲ ηαὶ γςμπμζὸξ ηαὶ ἱηακὸξ κὰ ζοβπςνῇ ἁιανηίεξ δὲκ εἶκαζ ηακεὶξ πθὴκ ημῦ Θεμῦ. ἗πμιέκςξ ὁ κέμξ Ἀδὰι ἦηακ ἀκαβηαῖμ κὰ εἶκαζ ὄπζ ιόκμ ἄκενςπμξ ἀθθὰ ηαὶ Θεόξ, κὰ εἶκαζ ηονζμθεηηζηῶξ γςὴ ηαὶ ζμθία, δζηαζμζύκδ ηαὶ ἀβάπδ, εὐζπθαβπκία ηαὶ ηάεε ἄθθμ ἀβαεό, ὥζηε κὰ δζεκενβήζῃ ηὴκ ἀκαηαίκζζζ ηαὶ ἀκαγώςζζ ημῦ παθαζμῦ Ἀδὰι ιὲ ἔθεμξ ηαὶ ζμθία ηαὶ δζηαζμζύκδ. Ὁ κμδηὸξ ηαὶ ἀνπέηαημξ ὄθζξ, πνδζζιμπμζώκηαξ ηὰ ἀκηίεεηα ἀπὸ αὐηὰ πνμεηάθεζε ζ᾽ ἐιᾶξ ηὴκ παθαίςζζ ηαὶ ηὴ κέηνςζζ. 5. Ὅπςξ θμζπὸκ ζηὴκ ἀνπὴ ὁ ἀκενςπμηηόκμξ ἀπὸ θεόκμ ηαὶ ιῖζμξ λεζδηώεδηε ἐκακηίμκ ιαξ, ἔηζζ ὁ ἀνπδβὸξ ηῆξ γςῆξ ἐηζκήεδηε ὑπὲν ἡιῶκ ἀπὸ ὑπεναμθὴ θζθακενςπίαξ ηαὶ ἀβαεόηδημξ. Γζόηζ ἀβάπδζε δζηαίςξ ηὴ ζςηδνία ημῦ πθάζιαηόξ ημο, πμὺ ἦηακ κὰ ηὸ θένῃ πάθζ ζηὴκ ἐλμοζία ηαὶ κὰ ηὸ λακαζώζῃ, ὅπςξ ἐηεῖκμξ ὁ ἀνπέηαημξ ἀδίηςξ ἀβάπδζε ηὴκ ἀπώθεζα ημῦ πθάζιαημξ ημῦ Θεμῦ, πμὺ ἦηακ κὰ ηὸ ὑπμηάλῃ ζηὸκ ἑαοηό ημο ηαὶ κὰ ημῦ ἐπζαάθθεηαζ ηονακκζηῶξ. Ὅπςξ δὲ αὐηὸξ δζέπναλε ηὴ κίηδ ημο ηαὶ ηὴκ πηῶζζ ημῦ ἀκενώπμο ιὲ ἀδζηία ηαὶ δόθμ, ιὲ ἀπάηδ ηαὶ ζμθζζηεία, ἔηζζ ὁ ἐθεοεενςηὴξ ιὲ δζηαζμζύκδ ηαὶ ζμθία ηαὶ ἀθήεεζα ἐπναβιαημπμίδζε ηὴκ ηεθζηὴ ἧηηα ημῦ ἀνπεηάημο ηαὶ ηὴκ ἀκαηαίκζζζ ημῦ πθάζιαηόξ ημο. Ἀθθὰ ἡ ἀκάπηολζξ ημῦ εέιαημξ πενὶ ηῆξ ζμθίαξ πμὺ ὑπάνπεζ ζ᾽ αὐηὴκ ηὴ εεία μἰημκμιία δὲκ εἶκαζ ημῦ πανόκημξ ηαζνμῦ. 6. Ἦηακ δὲ εέια ἀηνζαμῦξ δζηαζμζύκδξ ηαὶ ἡ ἴδζα ἡ ἡηηδεεῖζα ηαὶ ὑπμδμοθςεεῖζα ἑημοζίςξ θύζζξ κὰ λακαπαθαίζῃ βζὰ ηὴ κίηδ ηαὶ κ᾽ ἀπςεήζῃ ηὴ δμοθεία ἑημοζίςξ. Γζ᾽ αὐηὸ ὁ Θεὸξ εὐδόηδζε κ᾽ ἀκαθάαῃ ἀπὸ ἐιᾶξ ηὴ θύζζ ιαξ ἑκμύιεκμξ ιὲ αὐηὴκ παναδόλςξ ηαε᾽ ὑπόζηαζζ. Ἦηακ δὲ ἀδύκαημ ἡ ὑρίζηδ ἐηείκδ ηαὶ ὑπενάκς ημῦ κμῦ ηαεανόηδξ κὰ ἑκςεῇ ιὲ ιμθοζιέκδ θύζζ δζόηζ ἕκα ιόκμ πνᾶβια εἶκαζ ἀδύκαημ ζηὸκ Θεὸ ηὸ κὰ ζοκέθεῃ ζὲ ἕκςζζ ιὲ ἀηάεανημ, πνὶκ ημῦημ ηαεανζζεῇ. Γζ᾽ αὐηὸ ηαὶ ἐπνεζαγόηακ ηαη᾽ ἀκάβηδ ιζὰ ηεθείςξ ἀιόθοκηδ ηαὶ ηαεανςηάηδ πανεέκμξ βζὰ ηομθμνία ηαὶ βέκκδζζ ἐηείκμο πμὺ εἶκαζ ηαὶ ἐναζηήξ ηδξ ηαὶ δμηὴν ηῆξ ηαεανόηδημξ ἡ ὁπμία ηαὶ πνμςνίζεδηε ηαὶ ἀπμηεθέζεδηε ηζ᾽ ἐθακενώεδηε, ηαὶ ηὸ ζπεηζηὸ ιὲ αὐηὴκ ιοζηήνζμ ἐηεθέζεδηε, ιὲ πμθθὰ πανάδμλα βεβμκόηα πμὺ ηαηὰ ηαζνμὺξ ζοκῆθεακ ζὲ ἕκα. 7. Γζ᾽ αὐηὸ ηαὶ ηὰ βεβμκόηα πμὺ ζοκεηέθεζακ ζ᾽ αὐηὸ ἑμνηάγμκηαζ ἀπὸ ἐιᾶξ ζήιενα, ἀθμῦ ἀπὸ ηὸ ἀπμηέθεζια ἀκηζθδθεήηαιε ηονίςξ ηὸ ιεβαθεῖμ ηῶκ βεβμκόηςκ πμὺ ὡδήβδζακ πνὸξ ηὸ ηόζμ ιεβάθμ ηέθμξ. Γζόηζ αὐηὸξ πμὺ εἶκαζ
 • 10. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 ἐη Θεμῦ ηαὶ πνὸξ ηὸκ Θεὸκ ηαὶ Θεόξ, ηαὶ Λόβμξ ηαὶ Τἱὸξ ημῦ ὑρίζημο Παηνόξ, ζοκάκανπμξ ηαὶ ζοκαΐδζμξ, βίκεηαζ οἱὸξ ἀκενώπμο, αὐηῆξ ηῆξ Ἀεζπάνεεκδξ. «Ὁ Ἰδζμῦξ Υνζζηὸξ πεὲξ ηαὶ ζήιενα εἶκαζ ὁ ἴδζμξ, ηαεὼξ ηαὶ ζημὺξ αἰῶκεξ» (἗αν. 13, 8), ἄηνεπημξ ηαηὰ ηὴκ εεόηδηα, ἄιειπημξ ηαηὰ ηὴκ ἀκενςπόηδηα. «Αὐηὸξ ιόκμξ», ὅπςξ ἤδδ πνμειανηύνδζε ὁ Ἠζαΐαξ (Ἠζ. 53, 9), «δὲκ δζέπναλε ἁιανηία ηαὶ δὲκ εὑνέεδηε δόθμξ ζηὸ ζηόια ημο». Καὶ ὄπζ ιόκμ ημῦημ, ἀθθὰ ηαὶ αὐηὸξ ιόκμξ δὲκ ζοκεθήθεδηε ιὲ ἀκμιίεξ, μὔηε ἐβεκκήεδηε ιὲ ἁιανηίεξ, ὅπςξ ιανηονεῖ ὁ Γααὶδ ζημὺξ ραθιμὺξ βζὰ ηὸκ ἑαοηό ημο ηαὶ βζὰ ηάεε ἄκενςπμ ὥζηε κὰ εἶκαζ ηαὶ ηαηὰ ηὸ πνόζθδιια ηεθείςξ ηαεανὸξ ηαὶ ἀιόθοκημξ ηαὶ κὰ ιὴ πνεζάγεηαζ μὔηε ηαη᾽ αὐηὸ ηαεάνζζα ιέζα βζὰ ηὸκ ἑαοηό ημο· βζὰ κὰ εἶκαζ ἔηζζ δοκαηό, δζααζαάγμκηαξ ζ᾽ ἐιᾶξ βζὰ πάνζ ιαξ δζηαίςξ ιαγὶ ηαὶ πακζόθςξ ηόζμ ηὴκ ηάεανζζ ὅζμ ηαὶ ηὸ πάεμξ, κὰ δεπεῇ ηαὶ ηὸκ εάκαημ ηαὶ ηὴκ ἀκάζηαζζ. Πναβιαηζηὰ ἡ ηαηὰ ηὴκ ζάνηα ὁνιὴ πνὸξ βέκεζζ, πμὺ εἶκαζ ἀημοζία ηαὶ ἀπεζεὴξ ζηὸκ κόιμ ημῦ κμόξ, ἂκ ηαὶ ἀπὸ ιενζημὺξ δμοθαβςβεῖηαζ αζαίςξ, ἀπὸ ιενζημὺξ δὲ ζςθνόκςξ ἀθήκεηαζ ιόκμ βζὰ παζδμπμζΐα, πάκηςξ θένεζ ηὰ ζύιαμθα ηῆξ ἀπὸ ηὴκ ἀνπὴ ηαηαδίηδξ, ηαεὼξ εἶκαζ ηαὶ θέβεηαζ θεμνὰ ηαὶ ὁπςζδήπμηε βζὰ ηὴκ θεμνὰ βεκκᾶ, ηαὶ εἶκαζ ἐιπαεὴξ ηίκδζζξ ημῦ ἀκενώπμο πμὺ δὲκ ἐηνάηδζε ηὴκ ηζιή, ηὴκ ὁπμία ἡ θύζζξ ιαξ ἐπῆνε ἀπὸ ηὸκ Θεό, ἀθθὰ ὡιμζώεδηε ιὲ ηὰ ηηήκδ. 8. Γζ᾽ αὐηὸ ὄπζ ιόκμ ἦθεε ὁ Θεὸξ ἀκάιεζα ζημὺξ ἀκενώπμοξ ἀθθὰ ηαὶ ἦθεε ἀπὸ πανεέκμ ἁβκὴ ηαὶ ἁβία, ιᾶθθμκ δὲ πακοπέναβκδ ηαὶ ὑπεναβία, ἀθμῦ εἶκαζ πανεέκμξ ὄπζ ιόκμ ὑπενηένα ιμθοζιμῦ ζανηόξ, ἀθθὰ ηαὶ ἀκςηένα ἀπὸ ιμθοζιέκμοξ ζανηζημὺξ θμβζζιμύξ. Σὴκ ζύθθδρί ηδξ ἐπέθενε ἐπέθεοζζ πακαβίμο Πκεύιαημξ, ὄπζ ὀνέλεςξ ζανηόξ, πνμεηάθεζε εὐαββεθζζιὸξ ηαὶ πίζηζξ ζηὴκ ἐκακενώπδζζ ημῦ Θεμῦ πμὺ κζηᾶ ηάεε θόβμ ὡξ ἐλαίζζα ηαὶ ὑπὲν θόβμ, ἀθθὰ δὲκ πνμέθααε ζοβηαηάεεζζξ ηαὶ πεῖνα ἐιπαεμῦξ. Γζόηζ ζοκέθααε ηζ᾽ ἐβέκκδζε, ἐκῶ εἶπε ἐκηεθῶξ ἀπμιαηνοζιέκδ ηέημζα ἐπζεοιία ιὲ ηὴκ πνμζεοπὴ ηαὶ ηὴκ πκεοιαηζηὴ εοιδδία (δζόηζ εἶπε ἡ πανεέκμξ πνὸξ ηὸκ εὐαββεθζζηὴ ἄββεθμ, «ἰδμὺ ἡ δμύθδ ημῦ Κονίμο ἂξ βίκῃ ζ᾽ ἐιέκα ζύιθςκα ιὲ ηὰ θόβζα ζμο» (Λμοη. 1, 38). Γζὰ κὰ εὑνεεῇ θμζπὸκ πανεέκμξ ἱηακὴ βζ᾽ αὐηό, ὁ Θεὸξ πνμμνίγεζ πνὸ αἰώκςκ ηαὶ ἐηθέβεζ ἀκάιεζα ζημὺξ ἐηθεβιέκμοξ ἀπὸ αἰῶκεξ αὐηὴκ ηὴκ ὑικμοιέκδ ηώνα ἀπὸ ἐιᾶξ ἀεζπάνεεκδ ηόνδ. 9. Καὶ αθέπεηε ἀπὸ πμῦ ἄνπζζε ἡ ἐηθμβή. Ἀκάιεζα ζηὰ παζδζὰ ημῦ Ἀδὰι ἐλεθέβδ ἀπὸ ηὸκ Θεὸ ὁ εαοιάζζμξ ΢ήε, πμὺ ιὲ ηὴκ εὐημζιία ηῶκ ἠεῶκ, ηὴκ εὐηαλία ηῶκ αἰζεήζεςκ ηαὶ ηὴκ εὐπνέπεζα ηῶκ ἀνεηῶκ ἐδείηκοε ηὸκ ἑαοηό ημο ἔιροπμ μὐνακὸ ηζ᾽ ἐπέηοπε βζ᾽ αὐηὸ ηὴκ ἐηθμβή, ἀπὸ ηὴκ ὁπμία ἐπνόηεζημ κὰ αθαζηήζῃ αὐηὴ ἡ πανεέκμξ ὡξ εεμπνεπὲξ ὄπδια ημῦ ὑπενμονακίμο Θεμῦ ηαὶ κ᾽ ἀκαηαθέζῃ ημὺξ ἀκενώπμοξ πνὸξ μὐνάκζα οἱμεεζία. 10. Γζ᾽ αὐηὸ ὅθμζ μἱ ἀπὸ ημῦ ΢ὴε (Γεκ. 4, 26) ὠκμιάγμκηακ οἱμὶ Θεμῦ, δζόηζ ἀπὸ αὐηὴκ ηὴκ βεκεὰ ἐπνόηεζημ ὁ Τἱὸξ ημῦ Θεμῦ κὰ βίκῃ οἱὸξ ἀκενώπμο, ἐθ᾽ ὅζμκ ἄθθςζηε ηαὶ ὁ ΢ὴε βθςζζζηῶξ ζδιαίκεζ ἀκάζηαζζξ, ιᾶθθμκ δὲ ἐλακάζηαζζξ, ἡ ὁπμία εἶκαζ ηονίςξ ὁ Κύνζμξ πμὺ ἐπαββέθεηαζ ηαὶ πανίγεζ ἀεάκαηδ γςὴ ζημὺξ πζζηεύμκηαξ ζ᾽ αὐηόκ. Καὶ πόζμ ηαζνζαζηὸξ εἶκαζ ὁ ηύπμξ! «Ὁ ιὲκ ΢ὴε ἔβζκε βζὰ ηὴκ Δὔα, ὅπςξ θέβεζ αὐηή, ζηὴ εέζζ ημῦ Ἄαεθ», ηὸκ ὁπμῖμ ἐθόκεοζε ἀπὸ θεόκμ ὁ Κάσκ (Γεκ. 4, 25)· ὁ δὲ ηόημξ ηῆξ πανεέκμο Υνζζηὸξ ἔβζκε ζηὴ θύζζ ἀκηὶ βζὰ ηὸκ Ἀδάι, ηὸκ ὁπμῖμ ἐεακάηςζε ἀπὸ θεόκμ ὁ ἀνπδβὸξ ηαὶ πνμζηάηδξ ηῆξ ηαηίαξ. Ἀθθὰ ὁ ιὲκ ΢ὴε δὲκ ἀκέζηδζε ηὸκ Ἄαεθ, ἀθμῦ ἦηακ ἁπθῶξ ηύπμξ ηῆξ ἀκαζηάζεςξ· ὁ δὲ Κύνζόξ ιαξ Ἰδζμῦξ Υνζζηὸξ ἀκέζηδζε ηὸκ Ἀδάι, δζόηζ αὐηὸξ εἶκαζ ἡ ἀθδεζκὴ ηῶκ ἀκενώπςκ γςὴ ηαὶ ἀκάζηαζζξ, ἐλ αἰηίαξ ηῆξ ὁπμίαξ ηαὶ μἱ ἀπόβμκμζ ημῦ ΢ὴε ἀλζώεδηακ ηὴκ εεία οἱμεεζία ηαηὰ ηὴκ ἐθπίδα ημοξ, ὀκμιαγόιεκμζ οἱμὶ ημῦ Θεμῦ. Ὅηζ δὲ ὠκμιάγμκηακ οἱμὶ ημῦ Θεμῦ ἐλ αἰηίαξ αὐηῆξ ηῆξ ἐθπίδμξ εἶκαζ θακενὸ ἀπὸ ηὸκ πνῶημ ὀκμιαζεέκηα πμὺ δζαδέπεδηε ηὴκ ἐηθμβή. Ἦηακ δὲ αὐηὸξ ὁ ἖κὼξ ημῦ ΢ήε, ὁ ὁπμῖμξ ηαηὰ ηὸ βεβναιιέκμ ἀπὸ ηὸκ Μςοζῆ «πνῶημξ ἤθπζζε κὰ ηαθῆηαζ ιὲ ηὸ ὄκμια ημῦ Κονίμο ημῦ Θεμῦ» (Γεκ. 4, 26). Βθέπεηε ζαθῶξ ὅηζ ἐπέηοπε ηὸ εεῖμ ὄκμια ζύιθςκα ιὲ ηὴκ ἐθπίδα; 11. Ἀθμῦ θμζπὸκ ἄνπζζε ἀπὸ ηὰ ἴδζα ηὰ παζδζὰ ημῦ Ἀδὰι ἡ ἐηθμβὴ βζ᾽ αὐηὴκ πμὺ ηαηὰ ηὴκ πνόβκςζί ημο εὰ ἐβζκόηακ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ηαὶ ἐπεηεθεῖημ δζὰ ιέζμο ηῶκ ηαηὰ ηαζνμὺξ βεκεῶκ, ηαηέαδηε ιέπνζ ημῦ ααζζθέςξ ηαὶ πνμθήημο Γααὶδ ηαὶ ηῶκ δζαδόπςκ ημῦ ενόκμο ηαὶ ημῦ βέκμοξ ημο. ἖πεζδὴ δὲ ὁ ηαζνὸξ ἐηαθμῦζε ηώνα ηὴκ ἀπμηεθείςζζ ηῆξ εείαξ αὐηῆξ ἐηθμβῆξ, ἐλεθέβδζακ ἀπὸ ηὸκ Θεὸ ὁ Ἰςαηεὶι ηαὶ ἡ Ἄκκα ἀπὸ ηὸκ μἶημ ηαὶ ηὴ βεκεὰ ημῦ Γααίδ, πμὺ ἦζακ ιὲκ ἄηεηκμζ, ζοκεγμῦζακ δὲ ζςθνόκςξ ηαὶ ἦζακ ἀκώηενμζ ζηὴκ ἀνεηὴ ἀπὸ ὅθμοξ ὅζμζ ἀκάβμοκ ζηὸ Γααὶδ ηὴκ εὐβέκεζα ημῦ βέκμοξ ηαὶ ημῦ ἤεμοξ. Αὐηὸ ηὸ γεῦβμξ ἐγδημῦζε δζὰ ηῆξ ἀζηήζεςξ ηαὶ πνμζεοπῆξ ηὴκ θῆλζ ηῆξ ἀηεηκίαξ ηςκ ἀπὸ ηὸκ Θεό, ηαὶ ὑπμζπόηακ κὰ ἀκαεέζμοκ ζ᾽ αὐηὸκ ἀπὸ ανέθμξ αὐηὸ πμὺ εὰ ἐβεκκμῦζακ. Σόηε πανέπεηαζ ἡ ὑπόζπεζζξ ηαὶ δίδεηαζ παζδί, ἡ ηςνζκὴ Θεμιήηςν, ὥζηε ἡ πακάνεηδ ηόνδ κὰ βεκκδεῇ ἀπὸ πμθοανέημοξ βμκεῖξ ηαὶ ἡ πάκαβκδ ἀπὸ ἐλαζνεηζηὰ ζώθνμκεξ, ηαὶ κὰ θάαῃ ὡξ ηανπὸ ἡ ζςθνμζύκδ, ζοκενπμιέκδ ιὲ ηὴκ πνμζεοπὴ ηαὶ ηὴκ ἄζηδζζ, ηὸ κὰ βίκῃ βεκκήηνζα ηῆξ πανεεκίαξ, ηαὶ ιάθζζηα πανεεκίαξ πμὺ πνμαάθθεζ ἀθεόνςξ ηαηὰ ηὴκ ζάνηα ηὸκ πνμαζςκίςξ βεκκδιέκμκ ἀπὸ πανεέκμκ Παηένα ηαηὰ ηὴκ εεόηδηα. Σί πηενὰ ἐηείκδξ ηῆξ πνμζεοπῆξ! Σί παῤῥδζία, πμὺ εὑνῆηε ἑκώπζμκ ημῦ Κονίμο! 12. Ἀθθὰ ἐπεζδὴ αέααζα ἐηεῖκμζ ἐπέηοπακ ἔηζζ ηὰ γδημύιεκα ιὲ ηὴκ πνμζεοπή ημοξ ηαὶ εἶδακ ηὴκ πνὸξ αὐημὺξ εεία ἐπαββεθία κὰ ἐηπθδνώκεηαζ ἐιπνάηηςξ, ζπεύδμκηαξ ηαὶ αὐημὶ κὰ ἐηπθδνώζμοκ ηὴκ πνὸξ ηὸ Θεὸ ὑπόζπεζζ ὡξ θζθαθήεεζξ ηαὶ εεμθζθεῖξ ηαὶ θζθόεεμζ ζοβπνόκςξ, εὐεὺξ ιεηὰ ηὸκ ἀπμβαθαηηζζιὸ ὁδδβμῦκ ηὴκ ἀθδεζκὰ ἱενὰ ηαὶ εεόπαζδα ηαὶ ηώνα εεμιήημνα πανεέκμ ζηὸ ἱενὸ ημῦ Θεμῦ ηαὶ ζηὸκ ἱενάνπδ πμὺ εὑνζζηόηακ ζ᾽ αὐηό. Αὐηὴ δέ, βειάηδ εεία πάνζ ηαὶ ηέθεζμ κμῦ ἀηόιδ ηαὶ ζ᾽ αὐηὴ ηὴκ ἡθζηία, ἀκηζθαιαακόηακ ἀπὸ ηόηε, ηαὶ ιάθζζηα ηαθύηενα ἀπὸ ημὺξ ἄθθμοξ ηὰ ηεθμύιεκα ζ᾽ αὐηήκ, ηαὶ ἔδεζλε ιὲ ὅπμζμκ ηνόπμ ιπμνμῦζε ὅηζ δὲκ ὁδδβεῖηαζ, ἀθθὰ αὐηὴ ιόκδ ηδξ ιὲ ἐθεύεενδ βκώιδ πνμζένπεηαζ ζηὸ Θεό, ζὰκ κὰ εἶκαζ ἀπὸ ἑαοημῦ ηδξ πηενςιέκδ πνὸξ ηὸκ ἱενὸ ηαὶ εεῖμ ἔνςηα ηαζ κὰ εεςνῇ ἀβαπδηὴ ηαὶ κὰ ἀκαβκςνίγῃ ὡξ ἀλία ηδξ ηὴκ εἴζμδμ ηαὶ ηαημζηία ζηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ. 13. Γζ᾽ αὐηὸ ηαὶ ὁ ἀνπζενεὺξ ημῦ Θεμῦ, ἀθμῦ ἀκηζθήθεδηε ηόηε ὅηζ ἡ ηόνδ εἶπε ἔκμζηδ ηὴκ εεμεζδῆ πάνζ παναπάκς ἀπὸ ὅθμοξ, ἔπνεπε κὰ ηὴκ ἀλζώζῃ ηὸ ἀκώηενμ ἀπὸ ὅθμοξ, κὰ ηὴκ εἰζαβάβῃ ζηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ ηαὶ κὰ πείζῃ αὐηὸ πμὺ βζκόηακ ὅθμοξ ημὺξ ηόηε ἀκενώπμοξ κ᾽ ἀβαπμῦκ, ιὲ ηὴκ ζύιπναλζ ηαὶ ἀπόθαζζ ημῦ Θεμῦ ιαγί, πμὺ ἔζηεθθε ἀπὸ ἄκς δζ᾽ ἀββέθμο ἀπόῤῥδηδ ηνμθὴ ζηὴκ πανεέκμ ἐηεῖ. Μὲ αὐηὴκ ηὴκ ηνμθὴ ἐδοκάιςκε ηαθύηενα ηὴ θύζζ ηδξ ηαὶ ζοκηδνμῦζε ηαὶ ηεθεζμπμζμῦζε ηὸκ ἑαοηό ηδξ ηαηὰ ηὸ ζῶια ηαεανώηενα ηαὶ ἀκώηενα ἀπὸ ηὶξ ἀζώιαηεξ δοκάιεζξ, ἔπμκηαξ ὡξ ὑπδνέηεξ ημὺξ μὐνακίμοξ κόεξ, δζόηζ δὲκ εἰζήπεδηε ἁπθῶξ ηαὶ ιόκμ ζηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ, ἀθθὰ ηαὶ ηαηὰ ηάπμζμκ ηνόπμ παναθήθεδηε ἀπὸ ηὸκ Θεὸ ζὲ ζοκμίηδζζ ιὲ αὐηὸκ βζὰ ὄπζ ὀθίβα ἔηδ· ὥζηε ἔηζζ ζηὸκ ηαηάθθδθμ ηαζνὸ
 • 11. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 κ᾽ ἀκμζπεμῦκ μἱ μὐνάκζεξ ιμκὲξ ηαὶ κὰ δμεμῦκ βζὰ ἀΐδζα ηαημίηζα ζὲ ὅζμοξ πζζηεύμοκ ζηὴκ πανάδμλδ βέκκα ηδξ. 14. Ἔηζζ θμζπὸκ ηαὶ βζ᾽ αὐημὺξ ημὺξ θόβμοξ ἀπεηέεδ δζηαίςξ ζήιενα ζηὰ ἅβζα ἄδοηα ζὰκ εδζαονὸξ ημῦ Θεμῦ ἡ ηόνδ πμὺ ἐλεθέβδ ἀκάιεζα ζημὺξ ἐηθεηημὺξ ἀπὸ αἰῶκεξ, πμὺ ἀκαδείπεδηε ἁβία ηῶκ ἁβίςκ, πμὺ ἔπεζ ηὸ ζῶια ηαεανώηενμ ηαὶ εεζόηενμ ἀηόιδ ηαὶ ἀπὸ ηὰ δζὰ ηῆξ ἀνεηῆξ ηεηαεανιέκα πκεύιαηα, ὥζηε κὰ ιὴ εἶκαζ δεηηζηὸ ιόκμ ημῦ ηύπμο ηῶκ εείςκ θόβςκ, ἀθθὰ ηαὶ ημῦ ἰδίμο ημῦ ἐκοπμζηάημο ηαὶ ιμκμβεκμῦξ Λόβμο ημῦ πνμακάνπμο Παηνόξ· ζὰκ εδζαονὸξ πμὺ ὁ Λόβμξ εὰ ηὸκ πνδζζιμπμζμῦζε ζηὸκ ηαζνὸ ημο, ὅπςξ ηαὶ ἔβζκε, βζὰ πθμοηζζιὸ ηαὶ ὑπενηόζιζμ ηαὶ ζοβπνόκςξ παβηόζιζμ ηόζιδια. Κζ᾽ ἔηζζ ηαὶ βζ᾽ αὐηὸκ ηὸκ θόβμ δμλάγεζ ηὴ ιδηένα ημο ηαὶ πνὶκ ἀπὸ ηὴ βέκκδζζ ηαὶ ιεηὰ ηὴ βέκκδζζ. ἖ιεῖξ δέ, ηαηακμώκηαξ ηὴ ζδιαζία ηῆξ ζςηδνίαξ πμὺ ιᾶξ ἑημζιάζεδηε δζ᾽ αὐηῆξ ἀπμδίδμοιε ιὲ ὅθδ ηὴ δύκαιί ιαξ ηὴκ εὐπανζζηία ηαὶ ηὸκ ὕικμ. Πναβιαηζηά, ἂκ ἡ εὐβκώιςκ βοκαῖηα πμὺ ἀκαθένεηαζ ζηὸ εὐαββέθζμ, ιόθζξ ἄημοζε βζὰ θίβμ ημὺξ ζςηδνζώδεζξ θόβμοξ ημῦ Κονίμο, ἀπέδςζε ηὸκ ιαηανζζιὸ ηαὶ ηὴκ εὐπανζζηία ζηὴ ιδηένα ημύημο, ὑρώκμκηαξ ηὴ θςκή ηδξ ἀπὸ ηὸκ ὄπθμ ηαὶ θέβμκηαξ πνὸξ ηὸκ Υνζζηό, «ηαθόηοπδ εἶκαζ ἡ ημζθία πμὺ ζ᾽ ἐαάζηαζε ηαὶ μἱ ιαζημὶ πμὺ ἐεήθαζεξ» (Λμοη. 11, 27) ἐιεῖξ πμὺ ἔπμοιε ημκηὰ ιαξ βναιιέκα ὅθα ηὰ θόβζα ηῆξ αἰώκζαξ γςῆξ, ηαὶ ὄπζ ιόκμ ηὰ θόβζα, ἀθθὰ ηαὶ ηὰ εαύιαηα ηαὶ ηὰ παεήιαηα ηαὶ ηὴκ δζ᾽ αὐηῶκ ἔβενζζ ηῆξ θύζεςξ ιαξ ἀπὸ ημὺξ κεηνμὺξ ηαὶ ἀκάθδρὶ ηδξ ἀπὸ ηὴ βῆ ζηὸκ μὐνακό, ηαὶ ηὴκ δζ᾽ αὐηῶκ ἐπδββεθιέκδ ζ᾽ ἐιᾶξ ἀεάκαηδ γςὴ ηαὶ ἀιεηάηνεπηδ ζςηδνία, πῶξ δὲκ ε᾽ ἀκοικήζςιε ηαὶ ιαηανίζςιε ἀδζαθείπηςξ ηὴκ ιδηένα ημῦ πμνδβμῦ ηῆξ ζςηδνίαξ, ημῦ δμηῆνμξ ηῆξ γςῆξ, ἑμνηάγμκηαξ ηώνα ηαὶ ηὴκ ζύθθδρζ αὐηῆξ ηαὶ ηὴκ βέκκδζζ ηαὶ ηὴκ ιεημίηδζζ ζηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ; 15. Ἀθθὰ ἂξ ιεημζηίζςιε ηζ᾽ ἐιεῖξ ημὺξ ἑαοημύξ ιαξ, ἀδεθθμί, ἀπὸ ηὴ βῆ ζηὰ ἄκς· ἂξ ιεηαθενεμῦιε ἀπὸ ηὴκ ζάνηα ἐπάκς ζηὸ πκεῦια· ἂξ ιεηαεέζςιε ηὸκ πόεμ ἀπὸ ηὰ πνόζηαζνα ζηὰ ιόκζια· ἂξ ηαηαθνμκήζςιε ηὶξ ζανηζηὲξ ἡδμκέξ, πμὺ ἔπμοκ εὑνεεῇ ὡξ δέθεαν ηαηὰ ηῆξ ροπῆξ ηαὶ πανένπμκηαζ βνήβμνα· ἂξ ἐπζεοιήζςιε ηὰ πκεοιαηζηὰ πανίζιαηα πμὺ ιέκμοκ ἄθεανηα· ἂξ ὑρώζςιε ἀπὸ ηὴκ ηάης ηύναδ ηὴ ζηάζζ ηαὶ ηὴκ δζάκμζὰ ιαξ· ἂξ ηὴκ ἀκεαάζςιε ζηὰ μὐνάκζα ἄδοηα, ἐηεῖκα ηὰ ἅβζα ηῶκ ἁβίςκ, ὅπμο ηώνα ηαημζηεῖ ἡ Θεμηόημξ. 16. Γζόηζ ἔηζζ εὰ εἰζέθεμοκ ζ᾽ αὐηὴκ ἐπςθεθῶξ βζὰ ιᾶξ ιὲ εεάνεζηδ παῤῥδζία ηαὶ ηὰ ἄζιαηά ιαξ ηαὶ μἱ δεήζεζξ ιαξ πνὸξ αὐηὴκ ηζ ἔηζζ ἐηηὸξ ἀπὸ ηὰ πανόκηα ιὲ ηὴ ιεζζηεία ηδξ εὰ βίκςιε ηθδνμκόιμζ ηαὶ ηῶκ ιεθθόκηςκ ηαὶ ιεκόκηςκ ἀβαεῶκ, ιὲ ηὴ πάνζ ηαὶ θζθακενςπία ημῦ Ἰδζμῦ Υνζζημῦ ημῦ Κονίμο ιαξ πμὺ ἐβεκκήεδηε ἀπὸ αὐηὴκ βζὰ ιᾶξ, ζηὸκ ὁπμῖμ πνέπεζ δόλα, ηζιὴ ηαὶ πνμζηύκδζζξ, ιαγὶ ιὲ ηὸκ ἄκανπμ Παηένα ημο ηαὶ ηὸ ζοκαΐδζμ ηαὶ γςμπμζὸ Πκεῦια, ηώνα ηαὶ πάκημηε ηαὶ ζημὺξ αἰῶκεξ ηῶκ αἰώκςκ. Γέκμζημ. http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/grhgorios_palamas_eis_ta_eisodia_ths_8eotokoy.htm 7. ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (ΑΓ.ΛΟΤΚΑ ΚΡΗΜΑΗΑ΢) ...Ακ όθμζ ειείξ μζ ιεβάθμζ πνέπεζ όθδ ηδ γςή ιαξ κα είιαζηε ζηεκά εκςιέκμζ ιε ημ Αθδεζκό Κθήια, ημκ Κύνζμ ιαξ Ηδζμύ Υνζζηό ηαζ κα ηνεθόιαζηε ιε ημ γςμπμζό ποιό από ηδ Θεία Ρίγα, ημ ίδζμ αοηό ζζπύεζ ηαί βζα ηα ιζηνόηενα ηθήιαηα ημο Αιπεθζμύ, ηα πζμ ιζηνά πνάζζκα θύθθα ηαί ηα ιζηνά ηνοθενά άκεδ, πμύ ακείγμοκ ζημ άβζμ Κθήια. Αοηά ηα άκεδ, ηα θύθθα ηαί ηα ιζηνά ηθήιαηα είκαζ ηα παζδζά ιαξ, ηα όπμζα θνμκηίγμοιε ιε ηνοθενόηδηα, ηα όπμζα αβαπάιε ζακ ηδκ ηανδζά ιαξ. Έπμοκ ιεβάθμ πνέμξ ηαζ εοεύκδ εκώπζμκ ημο Θεμύ εηείκμζ μζ πνζζηζακμί, μζ όπμζμζ δεκ εηηεθμύκ ημ ζενό ηαεήημκ ημοξ κα πνμζηαηεύμοκ ηα ιζηνά ημοξ παζδζά, ηαζ όπζ ιόκμ ηα παζδζά αθθά ηαί ηα ανέθδ, από ημοξ επενζημύξ άκειμοξ, μζ όπμζμζ ιπμνμύκ κα ηα απμηόρμοκ από ημ Κθήια ημο Υνίζημο ηαί κα ηα πάκε πμθύ ιαηνζά ηαί κα ηα νίλμοκ ζηδ ζηόκδ ηαί ζημ αόναμνμ, μπμύ εα ηα παηήζμοκ ιε ηα πόδζα ημοξ μζ επενμί ηδξ ακώηαηδξ αθήεεζαξ ηαί ημο αβαεμύ. ΋ Ηςαηείι ηαί ή "Ακκα, μί βμκεΐξ ηήξ Όπεναβίαξ Πανεέκμο Μανίαξ, ημ είπακ ηαηαθάαεζ πμθύ ηαθά. Μόκμ ηα ηνία πνώηα πνόκζα ηδξ γςήξ ηδξ ιζηνήξ, ή μπμία είπε εηθεπηεί από ημκ Θεό βζα κα οπδνεηήζεζ ημ ιέβα ιοζηήνζμ ηδξ εκζάνηςζδξ ημο Τίμύ ημο Θεμύ, μί βμκείξ απμθάιαακακ ηδκ πανά ηδξ γςήξ ιαγί ηδξ ηαί ηδξ εενιήξ αβάπδξ ηδξ. Μόθζξ αύηδ αβήηε από ηδ κδπζαηή δθζηία ηδκ μδήβδζακ ζημ Ναό ηδξ Ηενμοζαθήι ηαί ηδκ άθδζακ εηεί, έιπζζηεύμκηαξ ηδκ αβςβή ηδξ ζημκ ίδζμ ημκ Θεό. "Οπζ ιόκμ ό Ηςαηείι ηαί ή "Ακκα αθζένςζακ ημκ ηανπό ημο ηαεανμύ ημοξ βάιμο ζημκ Θεό αθθά ηαί πνίκ ηαί ιεηά από αοημύξ ημ ίδζμ έηακακ μζ αβίεξ ηαί ζμθέξ ιδηένεξ, ηα μκόιαηα ηςκ μπμίςκ εζείξ μζ ζδιενζκέξ ιδηένεξ πνέπεζ κα ηα εοιάζηε. Ή αβία "Ακκα, ή μπμία ήηακ ζηείνα, πνμζεοπήεδηε εενιώξ ζημκ Θεό, δίκμκηαξ ημο ημκ όνημ κα αθζενώζεζ ζ' Αοηόκ ημ παζδί ηδξ, ακ έθοκε ηδκ άηεηκία ηδξ ηαί εα ηδξ έδζκε αβόνζ. ΋ Κύνζμξ αημύζε ηδκ πνμζεοπή ηδξ "Ακκαξ ηαζ αοηή έβζκε ιδηένα ημο ιεβάθμο πνμθήηδ ΢αιμοήθ. Να εοιάζηε μζ ιδηένεξ ηαί ημ όκμια ηδξ αβίαξ Μάνεαξ, ηδξ ιδηέναξ ημο ιεβάθμο όζζμο ημο ΢οιεώκ ημο ΢ηοθίημο, ημκ όπμζμ, όπςξ ηαζ ή αβία "Ακκα ημκ ΢αιμοήθ, ημκ είπε αθζενώζεζ ή Μάνεα ζημκ Θεό αηόιδ πνίκ βεκκδεεί. ΢ηήκ πμθύ κεανή δθζηία ακέαδηε ό ιέβαξ ΢οιεώκ ζημ ζηοθό ηαζ πανέιεζκε εηεί ιέπνζ ημ εάκαημ ημο ζακ ιία άζαδζηδ θαιπάδα εκώπζμκ ημο Θεμύ. Να εοιάζηε, εοζεαείξ ζδιενζκέξ ιδηένεξ, πόζμ ιεβάθμ ηαί ζενό εκώπζμκ ημο Θεμύ είκαζ ημ ηαεήημκ ζαξ κα ηαθθζενβείηε ζηα παζδζά ζαξ ημκ θόαμ ημο Θεμύ ηαί κα ηα δζαπαζδαβςβείηε ζηδκ αδζάζπαζηδ ηαί αδζάημπδ εκόηδηα ιε ημ Αθδεζκό Κθήια, ημκ Κύνζμ ιαξ Ίδζμΰ Υνζζηό. Μόκμ από ζαξ, ιδηένεξ ηαί παηένεξ, ηα παζδζά ζαξ ιπμνμύκ κα ιάεμοκ ημ κόιμ ημο Θεμύ, ημκ όπμζμ δεκ ημοξ δζδάζημοκ ζηα ζπμθεία. Καί ιόκμ ηόηε εα ιπμνέζμοκ κα ημκ ιάεμοκ ακ, εζείξ μζ ίδζμζ, εα ιεθεηάηε ιε πνμεοιία ημ κόιμ αοηό ζηίξ εηηθδζίεξ
 • 12. ΢εθίδα 1 από ζεθ.17 ημο Θεμύ, ιαεαίκμκηαξ ημκ από ημοξ οπδνέηεξ ημο Θεμύ, ημοξ ζενείξ ηαί ημοξ επζζηόπμοξ. Να πδβαίκεηε ζημοξ ζενμύξ καμύξ ηα παζδζά ζαξ βζα κα ακαπκέμοκ, έζης ηαί βζα θίβμ, ημκ αένα ημο βειάημο όπζ ιόκμ ιε εοιίαια αθθά ηαί ιοζηζηή πάνδ ηςκ ιεβάθςκ ιοζηδνίςκ, πμύ ηεθμύκηαζ ζ' αοηόκ, ηαί ηζξ πνμζεοπέξ πμθθώκ ακενώπςκ. Γώδεηα μθόηθδνα πνόκζα ηνεθόηακ ιέζα ζηδκ ζενόηδηα ημο Ναμύ ηδξ Ηενμοζαθήι ή Όπεναβία ηαί Απνακημξ Πανεέκμξ, ή «ηζιζςηένα ηςκ Υενμοαείι, ηαί εκδμλόηενα άζοβηνίηςξ ηςκ ΢εναθείι». Οζ πακημδύκαιεξ εκώπζμκ ημο Θεμύ πνεζαείεξ Σδξ κα ζαξ αμδεήζμοκ ζημ ιεβάθμ αοηό ένβμ ηδξ αβςβήξ ηςκ παζδζώκ ζαξ. Αιήκ. Αβζμο Λμοηά Κνζιαίαξ ''Λόβμζ ηαζ Οιζθίεξ'' Δηδ.''Ονεόδμλδ Κορέθδ'' http://orthodoxigynaika.blogspot.gr/2010/11/blog-post_19.html?spref=bl 8. ΛΟΓΟ΢ ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΟ΢ ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ (ΖΛΗΑ ΜΖΝΗΑΣΖ) ΛΟΓΟ΢ ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΟ΢ ΔΗ΢ ΣΑ ΔΗ΢ΟΓΗΑ ΣΖ΢ ΘΔΟΣΟΚΟΤ «Και είδον, και ιδού πλήπηρ δόξηρ ο Οίκορ Κςπίος». (Ιεζεκ. Κεφ. μα') ΖΛΗΑ ΜΖΝΗΑΣΖ (1669-1714) ΔΠΗ΢ΚΟΠΟΤ ΚΔΡΝΗΚΖ΢ ΚΑΗ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ Ηδμύ δ ιεβαθύηενα εοζία, όπμο κα έβεζκε πνμξ ημκ Θεόκ, αθμύ εηηίζεδ μ ηόζιμξ. Μανία, δ αεζπάνεεκμξ ηόνδ, εζξ ηδκ δθζηίακ ηνζώκ πνόκςκ πνμζθένεηαζ κα αθζενςεή πνμξ ημκ Κηίζηδκ, εζξ ημκ καόκ ηδξ Ηενμοζαθήι. Καεώξ δεκ εζηάεδ άθθμ έκα ηεθεζόηενμκ πνάβια, έηζζ δεκ εζηάεδ άθθδ ιία ηζιζςηένα πνμζθμνά ηαζ εζξ ημκ Θεόκ πθέμκ εοπνόζδεηημξ. ΋εεκ, όηακ εβώ ιε εοθααδηζηήκ εεςνίακ ζημπάγμιαζ ηδκ ζεαάζιζμκ ηαύηδκ είζμδμκ, θαίκεηαζ ιμζ κα αθέπς έκδμλμκ αθδεζκά ηαζ θαιπνάκ πακήβονζκ εδώ ηάης εζξ ηδκ βδκ, ιέζα εζξ ηδκ αβίακ πάθζκ άθθ' όιςξ ηαζ άθθδκ εκδμλμηένακ ηαζ θαιπνμηένακ θακηάγμιαζ εηεί επάκς εζξ ημκ μονακόκ, ιέζα εζξ ημκ πανάδεζζμκ. Βθέπς εδώ κα πνμπμνεύςκηαζ θαιπαδδθόνμζ πανεέκμζ, πακδβονίγμοζαζ πανιαζύκςξ ηδκ αεζπάνεεκμκ ηαζ εηεί αζηναπμιόνθςκ αββέθςκ ηαλζανπίαζ κα πμνεύμοζζκ, οικμθόβμοζαζ θαζδνώξ ηδκ εκ ζώιαηζ ηαεανςηένακ ηςκ Αζςιάηςκ. Δδώ μ ιέβαξ ανπζενεύξ απθώκεζ ηαξ εοθααδηζηάξ πείναξ ηαζ, εεία επζπκμία ειθμνδεείξ, εζζάβεζ ιέζα εζξ ηα άβζα ηςκ αβίςκ ηδκ έιροπμκ ηζαςηόκ ημύ αβζάζιαημξ˙ ηαζ εζξ ημκ ίδζμκ ηαζνόκ ακμίβεζ ημοξ ιαηανίμοξ ηόθπμοξ μ πνμαζώκζμξ παηήν ηαζ δέπεηαζ εη δελζώκ ημύ ενόκμο ηδξ εείαξ ιεβαθεζόηδημξ ημύ οζμύ αοημύ ηδκ πνμμνζζεείζακ ιδηένα. Γζπθή είκαζ δ είζμδμξ ηδξ ηεπανζηςιέκδξ Θεόπαζδμξ· ιία ιεκ μναηή εδώ εζξ ημ ζενόκ, ηαζ άθθδ κμενά εηεί εζξ ηαξ θαιπνόηδηαξ ηςκ αβίςκ ηαζ δζα ημύημ, εδώ πθήνδξ εείαξ θςημθακείαξ αηηζκμαμθεί μ καόξ ημύ ΢μθμιώκημξ, ηαζ εηεί δζπθμύκ αζηνάπηεζ ηδξ ηνζζδθίμο εεανπζηήξ αίβθδξ ημ ηνζζόθαζμκ θςξ· όεεκ ίζςξ εζξ ημύημ αθεώνα μ Ηεγεηζήθ, όηακ έθεβε˙ «ηαζ είδμκ, ηαζ ζδμύ πθήνδξ δόλδξ μ μίημξ Κονίμο»· μ μίημξ Κονίμο, ηαζ επίβεζμξ δδθαδή ηαζ μονάκζμξ. ΋ιςξ εβώ, θζθέμνημζ αηνμαηαί, δεκ εέθς ζήιενμκ κα ζημπαζεώ άθθμ, μύηε εζξ ηδκ βδκ μύηε εζξ ημκ μονακόκ, πανά αοηήκ ηδκ εμμπανίηςημκ Κόνδκ, ηδκ μπμίακ, αθέπμκηαξ κα ειααίκδ εζξ ημκ καόκ ημύ Θεμύ, ηδκ ζημπάγμιαζ αθδεζκά έκα έιροπμκ καόκ ηδξ Θεόηδηαξ, πενί ημύ μπμίμο διπμνώ κα εζπώ ανιμδζώηενμκ «ηαζ είδμκ, ηαζ ζδμύ πθήνδξ δόλδξ μ μίημξ Κονίμο». Καζ μ καόξ ημύ ΢μθμιώκημξ ηαζ μ,ηζ εονίζηεημ ιέζα εζξ ημκ καόκ ζενόκ ηαζ ζεαάζιζμκ, όθα ήημκ ηύπμξ ηςκ πνμκμιίςκ ηδξ πανεέκμο Μανίαξ, δ μπμία αθδεζκά είκαζ καόξ έιροπμξ ημύ Θεμύ. Καζ πνώημκ ιεκ αοηόξ μ ΢μθμιώκ, μπμύ ιεεενιδκεύεηαζ ααζζθεύξ εζνήκδξ, μ ηηίζηδξ ημύ καμύ, εζξ ημύ μπμίμο ηδκ μζημδμιήκ έααθεκ όθμκ ημο ημκ πθμύημκ ηαζ ζμθίακ, δζα κα ηάιδ ημ ιεβαθμπνεπέζηαημκ ηαζ ςναζόηαημκ ένβμκ, μπμύ κα εθαίκεημ εζξ ηδκ βδκ, είκαζ εζηώκ ημύ μονακίμο δδιζμονβμύ ηαζ παιααζζθέςξ Θεμύ, μπμύ θέβεηαζ εκ ηαζξ Γναθαίξ «άνπςκ εζνήκδξ», μπμύ, δά κα πθάζδ ηδκ πανεέκμκ Μανίακ, επεπεζνίζεδ όθμκ ημκ πθμύημκ ηδξ εείαξ ημο πακημδοκαιίαξ, ηδξ εείαξ ημο ζμθίαξ, ηδξ εείαξ ημο αβαεόηδημξ, δζα κα ηάιδ ημ ηεθεζόηενμκ ηαζ εοβεκέζηενμκ πμίδια εζξ ηδκ θύζζκ ηςκ όκηςκ. Αοηή δ Πανεέκμξ ημ μιμθμβεί: «επμίδζέ ιμζ ιεβαθεία μ δοκαηόξ· επμίδζε ηνάημξ εκ αναπίμκζ αοημύ»· μπμύ εέθεζ κα εζπή: δζα κα ηδκ πθάζδ μ Θεόξ, έηαιε ηόζμκ, όζμκ εδύκαημ κα ηάιδ έκαξ Θεόξ πακημδύκαιμξ. Σδκ έπθαζε ιε έκα ηάθθμξ ζςιαηζηόκ, μπμύ παναααθθόιεκμκ, αολάκεζ πμθύ αοηό ημ ηάθθμξ ηςκ άοθςκ πκεοιάηςκ. Με ιίακ ροπήκ, ζηεύμξ δεηηζηόκ όθςκ μιμύ ηςκ οπενθοώκ πανζζιάηςκ ημύ πκεύιαημξ· Με έκα κμοκ, θςηζζιέκμκ πνμξ ηδκ βκώζζκ ηδξ αθδεείαξ, ιε όθαξ ηαξ αηηίκαξ ηςκ εείςκ εηθάιρεςκ. Με εείακ εέθδζζκ, ακαιιέκδκ πνμξ ηδκ έθεζζκ ημύ αβαεμύ, ιε όθαξ ηαξ θθόβαξ ημύ εείμο ένςημξ, μπμύ εζηάεδ αηαηάπαοζηα εκενβμύκ ηαζ ζοκενβμύκ ημ πακάβζμκ Πκεύια. Ο Ηενόξ Αοβμοζηίκμξ μκμιάγεζ ηδκ πθάζζκ ηδξ πανεέκμο: «ένβμκ ασδίμο αμοθήξ». Σμύημξ μ ηόζιμξ, μπμύ αθέπμιεκ....................... Πνάβια ελαίζζμκ εζηάεδ εζξ ηδκ μζημδμιήκ ημύ καμύ˙ δζαηί θέβεζ «ηαζ μ μίημξ εκ ης μζημδμιείζεαζ αοηόκ, θίεμζξ αηνμηόιμζξ μθμηθή-νμζξ ςημδμιήεδ˙ ηαζ ζθύνα ηαζ πέθεηοξ ηαζ πακ ζηεύμξ ζζδήνμο μοη δημύζεδ», ηαζ ηα ελήξ... Αθθά δζαηί ηόζδ έλμδμξ ηαζ ηόζδ επζιέθεζα εζξ ηδκ μζημδμιήκ; δζαηί· ηαζ ηα ελήξ...................