SlideShare a Scribd company logo
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
ฏ ู
พนเอก ณฐพงษ เพราแกว
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หัวข้อการบรรยายหวขอการบรรยาย
11 เป้าหมายการปฏิรปการศึกษาเป้าหมายการปฏิรปการศึกษา11.. เปาหมายการปฏรูปการศกษาเปาหมายการปฏรูปการศกษา
22.. ขณะนี้การศึกษาไทยอย่ตรงไหนขณะนี้การศึกษาไทยอย่ตรงไหน22.. ขณะนการศกษาไทยอยูตรงไหนขณะนการศกษาไทยอยูตรงไหน
33.. ขณะนี้กําลังดําเนินการอะไร และจะดําเนินการอะไรต่อไปขณะนี้กําลังดําเนินการอะไร และจะดําเนินการอะไรต่อไป
33..11 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ัั33..22 การผลิตและพัฒนาครูการผลิตและพัฒนาครู
33..33 การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ33..33 การผลตคนใหตรงกบความตองการของประเทศการผลตคนใหตรงกบความตองการของประเทศ
33..44 การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
33..55 ICTICT เพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษา
หัวข้อการบรรยายหวขอการบรรยาย
33 66 การบริหารจัดการการบริหารจัดการ33..66 การบรหารจดการการบรหารจดการ
33..66..11 การจัดการศึกษาการจัดการศึกษา
33..66..22 การบริหารจัดการโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐานการบริหารจัดการโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน
33..66..33 การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาการศึกษา
33..66..44 การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล
1. เป้าหมายการปฏิรป. เป ม ย รปฏรูป
การศึกษา
เป้าหมายการพัฒนาแห่งเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษสหัสวรรษสหสวรรษสหสวรรษ
((ภายใน ปี คภายใน ปี ค..ศศ..20152015 ))
((MillenniumMillennium((
Development Goals)Development Goals)
เป้ าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาเป้ าหมายการพัฒนาด้านการศึกษา
““เด็กไทยทกคนได้รับการศึกษาระดับเด็กไทยทกคนได้รับการศึกษาระดับ
5
““เดกไทยทุกคนไดรบการศกษาระดบเดกไทยทุกคนไดรบการศกษาระดบ
ประถมศึกษาภายในปีประถมศึกษาภายในปี 25582558”” ((ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย))
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วาระการศึกษาขององค์กรสหประชาชาติ ภายในปี พวาระการศึกษาขององค์กรสหประชาชาติ ภายในปี พ..ศศ.. 25732573
((EducationEducation 20302030))
้ ั ึ ี่ ี ่ ป็้ ั ึ ี่ ี ่ ป็
6
““ต้องจัดการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมต้องจัดการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม
และต้องส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและต้องส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”” ((แผนงานปัจจุบันแผนงานปัจจุบัน))
แผนการศึกษาอาเซียน 2559-2563แผนการศกษาอาเซยน 2559 2563
(THE ASEAN WORK PLAN ON EDUCATION 2016-2020)
ประเด็นสําคัญด้านการศึกษา (K El t Ed ti )ประเดนสาคญดานการศกษา (Key Elements on Education)
1. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความร้พื้นเมืองและความรูพนเมอง
2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ
ทุกคนโดยไม่ละเลยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. พฒนาการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
4. สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค
5. ส่งเสริมการดําเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้บรรลตามเป้ าหมายของการจัดความตองการของตลาดแรงงานเพอใหบรรลุตามเปาหมายของการจด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบประกัน
คณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพคุณภาพทางการศกษาทมประสทธภาพ
7. ส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย
8. ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครและบคลากรทางการศึกษา8. ดาเนนโครงการพฒนาศกยภาพครูแล บุคลากรทางการศกษา
ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 2121
33RR 88CC
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
Reading
33R xR x 88CC อยากรู้อยากเห็น
คิดสร้างสรรค์
มีเหตุผล
คิดวิเคราะห์
ั ใ ้ โ โ ี
Writing
g
อยากลองสิ่งใหม่
รู้จักปรับตัว
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการสื่อสาร
Arithmetic
์
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการพัฒนา
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์
(Cross-cultural Understanding)
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา
Partnership for 21st century learning ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy)
(Critical Thinking and Problem Solving)
(Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา
(Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills)
์ ์ ั
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, Information, and Media Literacy)
ความมีเมตตากรุณา (Compassion)
(วินัย, คุณธรรม, จริยธรรม ฯลฯ)
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ
ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 2121
คนไม่รู้หนังสือ หมายถึง
ในอดีต
ู
คนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ปัจจุบัน
คนไม่รู้หนังสือ หมายรวมถึง
คนที่เรียนร้ไม่เป็น แสวงหาความร้ด้วยตนเองไม่ได้น เรยนรูไมเปน แ มรู ย นเอ ไมไ
2. ปัจจบันการศึกษาไทย. ปจจุบน ร ษ ไ ย
อยู่ตรงไหนู
13
เด็กเครียด การเรียนเนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบท
ั ์ ่ํเดกเครยด
กระบวนการเรียนรู้ไม่
พัฒนาทักษะเด็ก
ภาษาอังกฤษ
ขาด
มาตรฐานเด็กเรียนเยอะ
เด็กไม่มีความสุขกับ
การเรียน
เนอ ไมสอ ลอ บบรบ
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิตํา
ไ ้
ภาระงานเยอะ
ขาดกําลัง
แรงงาน
สาย
งานวิจัยไม่
สามารถ
นําไปใช้
ขาด
ระเบียบ
วินัย
หลักสูตรและหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้
ครูไม่ครบชัน
สอนไม่ตรงเอก
ครูขาดขวัญ
สาย
วิชาชีพ
มาตรฐานฝีมือ
่
นาไปใช
งานได้จริง
การการผลิต พัฒนาผลิต พัฒนา
กําลังคนและงานวิจัยกําลังคนและงานวิจัยครูครูครูไม่เก่ง
ู
และกําลังใจ ยังไม่เป็นที่ยอมรับจาก
สถานประกอบการ
การผลิตบัณฑิต
การประเมินการประเมินการบริหารการบริหาร
ในสาขาวิชาที่ไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของประเทศขาดการ
บูรณาการ
การประเมนการประเมน
และการพัฒนาและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษา
การบรหารการบรหาร
จัดการจัดการ
การประเมินสถานศึกษา
การประเมินครู
การกํากับดแลขาด
การกระจาย
อํานาจ
ICT เพื่อ
การศึกษา
ขาดความเสถียร
ไม่ทันสมัย
ไม่ได้นําข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจ
ระบบ
การศึกษา
ต่อในแต่
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ระบบงบประมาณ
่
การกากบดูแลขาด
ประสิทธิภาพ
ไม่ทั่วถึง ทับซ้อน ขาดการบูรณาการ
ผลิตแต่ไม่เผยแพร่
และนําไปใช้
ตอในแต
ละระดับ
ของผู้เรียนที่ไม่สอดคล้องต่อ
การดําเนินงาน
ภาพรวมของการจัดอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประทศ จาก IMD*
่
ปัจจุบัน
เดิม ลําดับที่ 61
ุ
ลําดับที่ 28
* International Institute for Management Development
ตัวที่ยังมีปัญหาอยู่ในหมวดโครงสร้าง
้พื้นฐาน ในปี 2559
บุคลากรการแพทย์
การประหยัดพลังงาน
ั ้การพัฒนาความสามารถด้านภาษา
ของบุคลากร
เฉพาะด้านการศึกษาในหมวดพื้นฐาน
เปรียบเทียบ 3 ปี (จาก 61 ประเทศ)
ปี 2557 54/61 ตัวชี้วัดที่มีเกณฑ์ต่ํา ประกอบด้วย
ความสามารถด้าน- ความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ปี 2558 48/61
- การสอนวชาวทยาศาสตร
- การจัดการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหาวทยาลย
- การบริการการศึกษาให้
ตอบสนองความจําเป็นของ
ปี 2559 52/61
ตอบสนองความจาเปนของ
ธุรกิจ
World Talent Ranking
งบลงทุนด้านการศึกษา อันดับที่ 2 /61ุ
สัดส่วนจํานวนครูต่อนักเรียนในระดับมัธยม 55/61
หลักเกณฑ์การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
(Global Competitive Index: GCI)(Global Competitive Index: GCI)
19
World Economic Forum
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน(ด้านการศึกษา)
ี ีพ.ศ. 2558-2559 (ข้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ)
World Economic Forum
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน(ภาพรวมทุกปัจจัย)
พ ศ 2558 2559 (ข ้อมลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ)
131เมียนม่าร์
พ.ศ. 2558-2559 (ขอมูลเปรยบเทยบจาก 140 ประเทศ)
83
90
131
ลาว
กัมพูชา
เมยนมาร
47
56
83
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
ลาว
32
37
47
ไทย
อินโดนีเซีย
ฟลปปนส
2
18
32
สิงค์โปร์
มาเลเซีย
ไทย
6
2
0 20 40 60 80 100 120 140
ญี่ปุ่น
สงคโปร
0 20 40 60 80 100 120 140
หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140
World Economic Forum
ตัวชี้วัด เสาหลักที่ 4 สุขภาพและการประถมศึกษา(Health and primary education)
เกณฑ์การศึกษาระดับประถมศึกษา(Primary education)(ภาพรวมประถมศึกษา)เกณฑการศกษาระดบประถมศกษา(Primary education)(ภาพรวมประถมศกษา)
พ.ศ. 2558-2559 (ข ้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ)
77
122
กัมพูชา
เมียนม่าร์
56
69
เวียดนาม
ลาว
71
82
ไ
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
14
74
สิ ์โป ์
มาเลเซีย
ไทย
4
3
0 20 40 60 80 100 120 140
ญี่ปุ่น
สงคโปร
หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140
0 20 40 60 80 100 120 140
World Economic Forum
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน(ด้านการศึกษา)
ี ีพ.ศ. 2558-2559 (ข้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ)
World Economic ForumUNESCO Institute for Statistics
อัตราการเข ้าเรียนระดับประถมศึกษา
World Economic Forum
อัตราการเข ้าเรียนระดับประถมศึกษา(Primary education enrollment rate)
พ.ศ. 2558-2559 (ข ้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ)
UNESCO Institute for Statistics
(UIS) ,2013
37
17
115
ลาว
กัมพูชา
เมียนม่าร์N/A
124 % 98 %
N/A
96 %123 %
100
27
ิ โ ี ซี
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม98 %105 %
89 %106 %
97 %109 %
41
54
80
มาเลเซีย
ไทย
อนโดนเซย97 %109 %
96 %97 %
97 %101 %
2
1
0 20 40 60 80 100 120 140
ญี่ปุ่น
สิงค์โปร์N/A N/A
100 %103 %
หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140
0 20 40 60 80 100 120 140
Gross 
Enrolment 
Ratio
(อัตราส่วน
Net  
Enrolment 
Ratio
(อัตราส่วน
นักเรียนต่อ
ประชากรระดับ
ประถมศึกษา)
นักเรียนอายุ
6-11 ปีต่อ
ประชากรกลุ่ม
เดียวกัน)
World Economic Forum
ตัวชี้วัด เสาหลักที่ 5 การอุดมศึกษาและการฝึกอบรม(Higher education and training)
(ภาพรวมการอดมศึกษาและการฝึกอบรม)(ภาพรวมการอุดมศกษาและการฝกอบรม)
พ.ศ. 2558-2559 (ข ้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ)
123
134
กัมพูชา
เมียนม่าร์
95
112
ฟิ ิปปิ ์
เวียดนาม
ลาว
56
65
63
ไทย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
1
36
56
สิงค์โปร์
มาเลเซีย
ไทย
21
1
0 20 40 60 80 100 120 140 160
ญี่ปุ่น
สงคโปร
หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140
World Economic Forum
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน(ด้านการศึกษา)
ี ีพ.ศ. 2558-2559 (ข้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ)
World Economic Forum
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน(ด้านการศึกษา)
ี ีพ.ศ. 2557-2558 (ข้อมูลเปรียบเทียบจาก 144 ประเทศ)
World Economic Forum
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน(ด้านการศึกษา)
ี ีพ.ศ. 2556-2557 (ข้อมูลเปรียบเทียบจาก 148 ประเทศ)
สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย
ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
112 %112 %
ของเด็กที่ลงทะเบียนเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
97 % ั ป ึ97 % ระดับประถมศึกษา
เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 99 %
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 79 %
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 15 %
51 % เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
ที่มา : UNESCO Institute for Statistics (UIS) ,2013
สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย
ปี การศึกษาเฉลี่ยของ
้
6.6 ปี
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
ประชากรอายุ15 ปี ขึ้นไป
* ค่าเฉลี่ยทั่วโลก 6.2 ปี
98.1% 16 : 1 (ประถม)
21 : 1 (ม.ต้น)
18 : 1 (ม ปลาย )
98.1%
อัตราการรู้หนังสือ
ของเยาวชนไทยอายุ
ปี 18 : 1 (ม.ปลาย )15 – 24 ปี
ขนาดห้องเรียน
19 คน (ประถม)
29.5% ( )
34 คน (ม.ต้น)งบประมาณทางการศึกษา
ในทุกระดับการศึกษาต่อ
งบประมาณแผ่นดินทั้งหมด
ที่มา : UNESCO Institute for Statistics (UIS) ,2013 C
สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย
รางวัลระดับนานาชาติ
ี ั2016 : 6 เหรียญทอง และ รางวัล The best man inventor จาก การ
แข่งขัน Asian Young Inventors Exhibition 2016
ณ ประเทศมาเลเซียณ ประเทศมาเลเซย
2016 : 2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง 3 เกียรติคุณประกาศ
จากการแข่งขันฟิ สิกส์โอลิมปิ กระดับทวีปเอเชีย ที่ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2015: 5เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ชมเชย 5
รางวัล รวม 24 รางวัล 48 เหรียญ ในการแข่งขัน International
Teenagers Mathematics Olympiad 2015 ณ ประเทศมาเลเซีย
สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย
ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข
ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
18 %
now
ในการจดการศกษา
ป้ ั ่G l
15 % 50 %
เป้ าหมายสดสวน
นักเรียนมัธยมปลาย
now Goal
สายอาชีพ
ม.ต้น
การศึกษาของประชากร
ั
32.2 %
ม ปลาย
วัยแรงงานม.ปลาย
22.4 % ตํ่ากว่าหลายๆ ประเทศ*
สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย
PiPisa 2012
427
TIMSS ป.4
458
TIMSS ม.2
427427 458 427
444 472 451
441
TIMSS* ค่าเฉลี่ยนานาชาติ 500 คะแนน
(Trends in International Mathematics and Science Study) 
PISA* ไทยอยู่ลําดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ
(P f I i l S d A )(Programme for International Student Assessment) 
ที่มา : PISA 2012 , TIMSS 2011
ผลการศึกษาผลการศึกษาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน
ั ี ไ ี ่ ั ี ใ ส ั ิ ป ศ ่ โ ปั ี ไ ี ่ ั ี ใ ส ั ิ ป ศ ่ โ ปของนกเรยนไทยเทยบเทานกเรยนในสหรฐอเมรกาและประเทศกลุมยุโรปของนกเรยนไทยเทยบเทานกเรยนในสหรฐอเมรกาและประเทศกลุมยุโรป
(PISA)
(Programme for International Student Assessment)
500
600
OECD (EU) 494
(Programme for International Student Assessment) 
300
400USA 481
427
่
100
200
คะแนนเฉลี่ยประเทศไทย
0
100
ข้อมูลจาก สสวท.
ผลการทดสอบ PISA 2012 นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.4(อายุ 15ปี) จาก รร.กลุ่มตัวอย่าง 273 รร. จํานวน นร.ที่ทําการทดสอบ 8,937 คน
35
ั ี่ ่ ็ ไ ีตวเลขทีแสดงวาเดกไทยเรียนเยอะ
จํานวนชั่วโมงเรียนต่อปี ของนักเรียนในระดับอายต่างๆ (ข้อมลจาก UNESCO)จานวนชวโมงเรยนตอป ของนกเรยนในระดบอายุตางๆ (ขอมูลจาก UNESCO)
ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1
อันดับ 2 ของโลก อันดับ 1 ของโลก อันดับ 1 ของโลก อันดับ 5 ของโลก อันดับ 8 ของโลก
1,080 ชม./ปี 1,200 ชม./ปี 1,200 ชม./ปี 1,167 ชม./ปี 1,167 ชม./ปี
ผลการจัดอันดับความรู้ภาษาอังกฤษ
จาก 10 ประเทศอาเซียน
ลําดับที่ลําดับที่ ประเทศประเทศ // %%ของคนที่พดภาษาอังกฤษได้ของคนที่พดภาษาอังกฤษได้ลาดบทลาดบท ประเทศประเทศ // %%ของคนทพูดภาษาองกฤษไดของคนทพูดภาษาองกฤษได
1 สิงคโปร์สิงคโปร์ 7171 %%
2 ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ 5555..4949%%
ไไ3 บรูไน ดาบรูไน ดารุสรุสซาลามซาลาม 3737..7373 %%
4 มาเลเซียมาเลเซีย 2727..2424 %%4 มาเลเซยมาเลเซย 2727..2424 %%
5 ไทยไทย 1010 %% ((66..5454 ล้านคนล้านคน))
ํ โ ี ี่ไ ่ ่ ป ิจํานวนโรงเรียนทีไม่ผ่านการประเมิน
่จํานวนโรงเรียน
ทั้งหมด
โรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมิน
โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน
โ ้(โรง) (โรง/ร้อยละ) (โรง/ร้อยละ)
30,742
23,810
(77 45)
6,932
(22 55)(77.45) (22.55)
ํ ป ์ ็ ์ ั ิจานวนเปอร์เซนต์บณฑิตตกงาน
จํานวนผู้ตอบ ยังไม่ได้ทํางาน
ร้อยละ
แบบสอบถาม และไม่ได้ศึกษาต่อ
รอยละ
109,202 25,925 23.7
33.. ขณะนี้ขณะนี้กําลังดําเนินการอะไรกําลังดําเนินการอะไร33.. ขณ นขณ น ล เนน รอ ไรล เนน รอ ไร
และจะดําเนินการอะไรต่อไปและจะดําเนินการอะไรต่อไป
10 การวิจัยเพื่อพัฒนา
1. หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 2. พัฒนาระบบการผลิต10. การวจยเพอพฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
การสรรหา และการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
33.. ระบบตรวจสอบและระบบตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา
9 พัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ
ปฏิรปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษย์
ุุ
9. พฒนาการศกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การผลิตและพัฒนา
กําลังคนให้สอดคล้องกับ
ปฏรูปดานการพฒนาทรพยากรมนุษย
และระบบการศึกษา
8. สร้างโอกาส กาลงคนใหสอดคลองกบ
ความต้องการของประเทศ
8. สรางโอกาส
ทางการศึกษา
7. ระบบงบประมาณ
และทรัพยากร
55.. ระบบสื่อสารและระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และทรพยากร
เพื่อการศึกษา
6. ระบบบริหารจัดการ
จุดเน้นจุดเน้น 66 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ((การศึกษาในระบบการศึกษาในระบบ))
6 การบริหาร 2 การผลิต
1. หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
6. การบรหาร
จัดการ
2.การผลต
และพัฒนาครู
ิ ึ
3. การทดสอบ
การประเมิน
่
การปฏิรูปการศึกษา
การประเมน
การประกันคุณภาพ
และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
5. ICT เพื่อ
การศึกษา มาตรฐานการศกษา
44.. ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัย
ที่สอดคล้องกับความต้องการที่สอดคล้องกับความต้องการทสอดคลองกบความตองการทสอดคลองกบความตองการ
ของการพัฒนาประเทศของการพัฒนาประเทศ
เด็กเครียด
ปฏิรูปหลักสูตร(สพฐ.อาชีวศึกษา)
ปรับหลักสูตร กศ.
ขั้นพื้นฐาน ตั้งกรมวิชาการ
่
เด็กเรียนเยอะ
เนื้อหาสาระเยอะ/
ซ้ําซ้อน
ปรับปรุงโครงสร้าง
เวลาเรียน
ลดสาระการเรียนรู้ ค.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เดกเรยนเยอะ
เด็กไม่มีความสุข
กับการเรียน/
์
ขาดการปรับปรุง
โ โ ี
โรงเรียนคุณธรรม
DLTV
เวลาเรยน
ผลสัมฤทธิ์ต่ํา
เนื้อหาไม่สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมที่
เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว
สังคม
ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม
ปลกฝังจิตสํานึกในการ
โครงการธนาคารขยะ
และการคัดแยกขยะ
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หลักสูตรหลักสูตร
และกระบวนและกระบวน
ีี
กระบวนการการ
เด็กขาดการฝึกคิด
ิ ์
เปลี่ยนแปลง
สงคม
ขาดภูมิต้านทาน
ปลูกฝงจตสานกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ิ ้ ้ ็
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการเพมพนทสเขยว
11 ทวิศึกษา
การเรียนการเรียน
การสอนการสอน ใช้กระบวนการ BBL
STEM Education
เรียนรู้
วเคราะห
เด็กขาดทักษะใน
การแสวงหาความรู้
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้นร.และสถานศึกษา
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
11
เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์
และใช้กระบวนการ
ตัดสินใจ
พัฒนาระบบแนะแนว
(แนะแนวอาชีวะใน สพฐ.)
็ ื่
สื่อสร้างความตระหนัก
เด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
เด็กสือสาร
ภาษาอังกฤษ
ไม่ได้
สร้างเส้นทางเลือก
เพื่อการประกอบอาชีพ
การเรียน
ภาษาอังกฤษยัง ยกระดับมาตรฐานและ จัดทํามาตรฐานภาษาอังกฤษ
Training for trainers
Boot-camp
=โครงการที่กําลังผลักดันให้
เกิดขึ้น
=โครงการที่ดําเนินการแล้วและ
มีผลสัมฤทธิ์บางส่วนแล้ว ภาษาองกฤษยง
ขาดมาตรฐาน
ไม่ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาต้องประเมินภาษาอังกฤษ
ก่อนจบการศึกษา
ฐ
พัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
จดทามาตรฐานภาษาองกฤษ
ในแต่ละช่วงชั้น
มผลสมฤทธบางสวนแลว
=โครงการที่เริ่มต้น
ดําเนินการ
ครูบางส่วน
ไม่เก่ง
ไม่มีองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการผลิต คัดสรร
คนเก่ง คนดีเป็นครู
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สนับสนุนทุนเรียน
ครูระดับอุดมศึกษา
ั ใ ้ ็
ครูบางส่วนสอนแต่
ไมเกง
ขาดเทคนิค
การสอน
พัฒนาครูให้เป็น facilitator
Coaching และ Motivator
ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู)เปิดโอกาสให้คนเก่งสาขาวิชา
ป็ ้
พัฒนาระบบนิเทศ
ู
อธิบาย
หน้าห้องเรียน
ไ ่ ั้
การสอน
ขาดแคลนครู
สาขาเฉพาะ
เฉพาะเปนครู
จับกลุ่มสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง
ใช้ระบบช่วยสอน
การ
ผลิต
ครูไมครบชน
สอนไม่ตรงเอก
ครูกระจุกตัวอยู่ใน
ปรับกฎ ระเบียบ
เรื่องใบประกอบวิชาชีพ
ให้สามารถโอนย้ายข้ามเขตได้
หรือสร้างแรงจูงใจในการย้าย
สร้างระบบการพัฒนา/อบรมครู
ครูไม่ครบชั้น DLTV
22 และ
พัฒนา
เมือง/ร.ร.ใหญ่
การอบรม
และการพัฒนา
ู
ที่ใช้เวลานอกเหนือเวลาสอน
ทํางานตามสั่งของผู้ใหญ่ ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้าย
โครงการจ้างครูผู้
ทรงคุณค่า (ครูเกษียณ)22
ครู ภาระงานเยอะ
และการพฒนา
การปฏิบัติงานที่ไม่
เกี่ยวกับการสอน
ลดภาระการรายงาน
ทําเอกสารสําหรับการประเมิน
การประกัน
กําหนดให้พัฒนาครู
เฉพาะช่วงปิดภาคเรียน
ครูขาดขวัญ
ภายในภายนอก ปรับปรุงเกณฑ์
การประเมินวิทยฐานะ
มาตรการในการแก้ปัญหา
้
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ
ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล
ู ญ
และกําลังใจ
ปัญหาหนี้
ขาดสวัสดิการ
สร้างวินัยในการใช้เงิน
ปรับปรุงบ้านพักครูที่ทรุดโทรม
หรือไม่ปลอดภัย
หนีสินครู
เร่งปรับปรุงบ้านพักครู
ระบบการประเมินต้องเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ของครู สร้างกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน
ไม่นําผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนมาเป็นตัวชี้วัด
หลักในการเลื่อน
วิทยฐานะและ ประเมน
สามารถเลื่อนชั้นได้
ประเมินครู ประเมินวิทยฐานะให้
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วทยฐานะและ
พิจารณาความดี
ความชอบ กําหนดแนวทางที่ชัดเจน
ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
การทดสอบ
การประเมิน ระบบ
ึ ่
ทั้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ระบบรับตรง/การเก็บ
สะสมหน่วยกิต ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน
ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาสร้างระบบการส่งต่อ/
คัดเลือกเพื่อศึกษาในแต่
ละช่วงชั้นที่มี
การประกัน
คุณภาพและ
ั
การศึกษาต่อ
ในแต่ละระดับ
การประเมินไม่ตอบ พัฒนาระบบการทดสอบ
ในขณะที่ยังไม่จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบทดสอบเพอประเมนผาน
หรือซ้ําชั้นในชั้น ป.3 ป.6
และ ม.3
ละชวงชนทม
ประสิทธิภาพ
33 การพัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษา
พัฒนาแบบทดสอบการศึกษา
ที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ
โจทย์เรื่องทักษะ
ความรู้
ความสามารถของ
ผู้เรียนและ
พฒนาระบบการทดสอบ
วัด ประเมิน และเทียบโอน
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ ้ ื่ ื
ปรับปรุงการ
33
้ ใ ้
การศกษา ู
สมรรถนะตามที่
หลักสูตรกําหนดู
ผลสมฤทธของ
ผู้เรียน
สร้างเครืองมือ ระบบและ
วิธีการประเมิน/ประกันคุณภาพ
พัฒนาระบบICTเพื่อการทดสอบ
ประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
ผ้เรียนสร้างภาระให้ครู
การประเมิน พัฒนาคณภาพ
และประเมินผล
ตัวชี้วัด
มีจํานวนมาก
ู
กําหนดตัวชี้วัดใหม่
ตั้งคณะกรรมการร่วม
(สมศ กับศธ)
สร้างTrainers
ด้านการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา
พฒนาคุณภาพ
ผู้ประเมิน/ประกัน
คุณภาพ
การประเมิน
ภายในภายนอก
ไม่สอดคล้องกัน
(สมศ.กบศธ)
ขาดกําลัง
ี ้
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
สร้างค่านิยม
สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับ
ผู้ปกครอง
การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพTTS
แรงงานสาย
วิชาชีพ
คนเรียนน้อย
จบแล้วมีงานทํา
มีความก้าวหน้าในอาชีพ
มีความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรี
ในสายวิชาชีพ
ทวิศึกษา
สื่ออุปกรณ์
ไม่ทันสมัย
ทวิภาคี
การผลิต
พัฒนา
กําลังคนและ
อาชีวศึกษาไทยเป็น Hub ASEAN
พัฒนาทักษะอาชีพให้ตรงตาม
้
เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามาตรฐานฝีมือ
ยังไม่เป็นที่
ยอมรับจาก
ไมทนสมย
หลักสูตร
ไม่สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไปกาลงคนและ
งานวิจัย
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตลาดแรงงานยอมรบจาก
สถาน
ประกอบการ
เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะมาเป็นครู
อาชีวศึกษา
ขาดแคลนครูใน
สาขาเฉพาะ
อาขีวศึกษาสู่สากล
สถาบันอาชีวไทยจีน ไทยญี่ปุ่น
ไทยเกาหลี/MOU
บรบททเปลยนไป
44 ความต้องการ
ของการพัฒนา ปรับเกณฑ์การสรรหา
และบรรจครสายวิชาชีพ
ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านให้กับสถานศึกษา
คนจบปริญญา
ตกงาน
อาชวศกษา
การผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาที่ไม่
เป็นไปตามความ บัณฑิตที่จบไม่มี
44 คณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ
อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
ประเทศ เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และบรรจุครูสายวชาชพ
อดมศึกษาเป็นเลิศ
เปนไป ม ว ม
ต้องการของ
ประเทศ ทั้งในเชิง
ปริมาณและ กําหนดบทบาทของ
สถานศึกษาในการผลิต
บณฑตทจบไมม
ศักยภาพ
ขาดฐานข้อมูล ุ
คุณภาพ
สถานศกษาในการผลต
นักศึกษาให้ชัดเจน
ให้ทุนกู้ยืมในสาขาที่ขาดแคลน
สอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ส่งเสริมทักษะจําเป็นสําหรับ
การทํางานควบคู่กับวิชาการ
งานวิจัย
ไม่สามารถ
ขาดคุณภาพ
Demand/Supply
ฤ
อาชีวะที่จบไปแล้ว
ไมสามารถ
นําไปใช้งานได้
จริง
ไม่ตอบรับกับการ
พัฒนาประเทศ
ส่งเสริมงานวิจัยที่นําไปใช้
งานได้จริง ปรับปรุงงานวิจัยให้เข้าสู่ตลาด
ไม่ทั่วถึง
โครงสร้าง
พื้นฐาน ั ํ ่ โ โ ี
บูรณาการ ICT
ทั้งด้าน
C
ทับซ้อน
พนฐาน จดทาแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
Content
Network และ
MIS ภายใน
ขาดความเสถียร
ICT
เพื่อ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
้
ขาดการบูรณาการ
จัดทําแผนแม่บท
55 เพอ
การศึกษา
ระบบฐานขอมูล ไม่ทันสมัย
ไม่ได้นําข้อมูลมาใช้
จดทาแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานประสานความ
ร่วมมือICT กับ
55
ในการตัดสินใจ หน่วยงาน
ภายนอกทั้งด้าน
Content
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ระบบการจัดการ
เนื้อหาสาระ/
องค์ความร้
ความหลากหลาย
ของระบบจัดเก็บ
บูรณาการงบประมาณ ICTNetwork และ
MIS
องคความรู ผลิตแต่ไม่เผยแพร่
และนําไปใช้
DLTV/DLIT/ETV
ระบบคูปองเพื่อการศึกษา
ปรับระบบการบริหาร
งบประมาณให้เหมาะสม
ระบบ
การจัดสรรงบประมาณ
แบบรายหัวมี
่ โ ี
การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ระบบ
งบประมาณ
ที่ไม่สอดคล้อง
่
ผลกระทบต่อโรงเรียน
ขนาดเล็ก แก้ไขปัญหางบประมาณ
รายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก
ใช้งบประมาณ
ใ ้ ื่ จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาต่อการ
ดําเนินงาน
ปรับปรงโครงสร้างเพื่อให้การ
ในด้านที่ไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน
ใช้งบประมาณเพือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
จดสรรงบประมาณโดยพจารณา
จากการดําเนินงานที่เป็นไปตาม
กรรอบการปฏิรูปการศึกษา
การ
บริหาร ยบรวมบรณาการกับ
จัดกลุ่ม Cluster
ปรบปรุงโครงสรางเพอใหการ
บริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
มีหน่วยรอง
จํานวนมาก
การกํากับดูแล
ขาด ไ ี
66 จัดการ
ยุบรวมบูรณาการกบ
หน่วยงานอื่นเพื่อการบริหาร
จัดการในพื้นที่
ปรับโครงสร้าง
ขาด
ประสิทธิภาพ
ไม่มีหน่วยงาน
กํากับในภูมิภาค
การดําเนินงาน
66
ขาดการ
บูรณาการ
การดาเนนงาน
ระหว่างองค์กรหลัก
ในกระทรวงขาด
ประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานทั้ง
ปรับระบบการบริหารงานให้มี
ความคล่องตัว บูรณาการการ
ทํางานได้อย่างครอบคลุม ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ิ ึ
กระจายอํานาจจน
ไม่สามารถควบคุมได้
ป ั ป ี ี่ ํ ใ ้
ปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
การปฏบตงานทง
ระบบ
บริหารการศึกษา
การกระจาย
อํานาจ
ุ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบทีทําให้
สามารถกํากับและติดตามได้
ุ ู
ตําแหน่ง และความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งของผู้บริหารในพื้นที่ขาดธรรมาภิบาลใน
การใช้อํานาจหน้าที่
โครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด 6565 โครงการโครงการ
 โ ี่ ํ ิ ้ ี ั ิ์ ่ ้ โ โครงการทีดําเนินการแล้วและมีผลสัมฤทธิบางส่วนแล้ว 27 โครงการ
 โครงการที่เริ่มต้นทําแล้ว 32 โครงการ
 โครงการที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น 6 โครงการ
รวมรวม 6565 โครงการโครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
นักศึกษาเรียนเยอะ
รายวิชาเลือกมีจํานวน
มาก/ นื้อหา ยอ
กําหนดรายวิชาบังคับเลือก
55 ประเด็นยุทธศาสตร์ การศึกษานอกระบบประเด็นยุทธศาสตร์ การศึกษานอกระบบ
โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาไทยด้วยวิธีแจกลกสะกดคํา
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือสําหรับคนไทย
ไม่รู้หนังสือ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
ไม่ตระหนักความสําคัญ
ของการรู้หนังสือ
ประชาชนบางส่วนลืม
มาก/เนอหาเยอะ
11
ด้านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกล
เพิ่มช่องทางการเรียนไม่มีเวลาเข้าเรียน
ในช่วงเวลาปกติ
ประชาชนบางกลุ่มอาชีพ
ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ
การศึกษาภาคบังคับ
ภาษาไทยดวยวธแจกลูกสะกดคาประชาชนบางสวนลม
หนังสือ
33
จัดการศึกษาอาชีพ
ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง
ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ผู้เรียนเข้ารับ
การทดสอบน้อย
ระบบการทดสอบไม่ทันสมัย
และไม่ทันต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ
พัฒนาระบบวัดและประเมินผล
โครงการพัฒนาระบบการทดสอบด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
33
ผลิตและพัฒนากําลังคน
คนเรียนสายอาชีพ
มีจํานวนน้อย
ขาดกําลังแรงงาน
สร้างทางเลือกทาง
การศึกษาอาชีพ
จบแล้วมีงานทํา
โครงการศนย์ฝึกอาชีพชมชน
โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใน
จังหวัดที่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ44
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและรองรับการ
พัฒนาประเทศ
(ทวิศึกษา) (กศน.)
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษาสายอาชีพ
สร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการจัดการสอน
สถานศึกษาขาดครู/สื่อ/
อุปกรณ์การสอน
โครงการศูนยฝกอาชพชุมชน
55
โครงการจัดการศึกษาในชุมชนโดยใช้
ศ ํ ป็
ด้านระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าน Content Network และ
Homework
บูรณาการงบประมาณด้าน ICT ในการจัดทํา
Content การฝึกอบรมร่วมกับ ศทก.
วิทยากรไม่เก่ง ขาดองค์ความรู้
55 กศน.ตาบลเปนฐาน
Homework
ด้านบริหารงานทั่วไป
การกํากับติดตาม
ไม่เป็นระบบ
โครงการจัดทําฐานข้อมูลของ กศน.
ตําบล
ใช้หน่วยงานในทุกระดับ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ระบบบริหารจัดการ
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
66
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กศน.ตําบล
เข้าไม่ถึงความรู้
ขาดบรรยากาศ และสื่อ
ที่เอื้อต่อการเรียนร้
พัฒนา กศน.ตําบลให้มีความ
พร้อมด้าน ICT
22ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ การยุทธศาสตร์ การศึกษาตามอัธยาศัยศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการยกระดับบ้านหนังสือชุมชน
โครงการซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน
ขาดทักษะแสวงหาความรู้
ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด
ประชาชน
สร้างและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาตาม
อัธยาศัย
ู ทเออตอการเรยนรู พรอมดาน ICT
11
ด้านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
ส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้าน/
ชุมชน
ขาดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ใ
แหล่งเรียนรูในชุมชนขาด
การพัฒนา ไม่มีความ
ทันสมัย ไม่น่าสนใจ
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน
สร้างวิถีการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย
จีดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายในชมชน โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนร้ชมชน
จัดสถานที่เพื่อการส่งเสริม
ในชุมชน
ทนสมย ไมนาสนใจ
ขาดการะประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายการ
ี ้ใ
หลากหลายในชุมชน
ประสานเชื่อมโยงบ้าน วัด
โรงเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้
โครงการจดตงแหลงเรยนรูชุมชน
โครงการจัดทําฐานข้อมูลชุมชน
ขาดนิสัยรักการอ่าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่
หลากหลาย
จดสถานทเพอการสงเสรม
การอ่าน
เรยนรูในชุมชน
จัดตั้งเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน
คนไทยอ่านหนังสือน้อย สร้างบรรยากาศที่หลากหลาย
ขาดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านที่น่าสนใจ
โครงการบรรณสัญจร
โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน
44
ไม่มีบรรยากาศที่เอื้อ
ผลิตและพัฒนากําลังคน
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและรองรับการ
พัฒนาประเทศ
โครงการชุมชนรักการอ่าน
ไม่ชอบแสวงหาความร้
ต่อการอ่าน
กิจกรรมไม่น่าสนใจ จัดการเรียนรู้เชิงรุก
โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรไมชอบแสวงหาความรู
สื่อไม่น่าสนใจ ล้าหลัง พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
สถานที่สําหรับการเรียนรู้
โครงการมหกรรมวทยาศาสตรสญจร
โครงการพัฒนารูปแบบการใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
โครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด 2323 โครงการโครงการ
 โ ี่ ํ ิ ้ ี ั ิ์ ่ ้ โ โครงการทีดําเนินการแล้วและมีผลสัมฤทธิบางส่วนแล้ว 14 โครงการ
 โครงการที่เริ่มต้นทําแล้ว 7 โครงการ
 โครงการที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น 2 โครงการ
รวมรวม 2323 โครงการโครงการ
33..11 หลักสตรและหลักสตรและ
ปรับหลักสตร
33.. ล สู รแลล สู รแล
กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ปรบหลกสูตร
และกระบวนการเรียนร้
ูู
และกระบวนการเรยนรู
สถาบันพัฒนาหลักสตร
ดูแลงานวิชาการ
ในภาพกระทรวงสถาบนพฒนาหลกสูตร
การเรียนการสอนแห่งชาติ
ิ
ในภาพกระทรวง
บูรณาการการศึกษา
(กรมวิชาการ)
ู
ทุกแท่ง
ัทุกรูปแบบ ทุกระดับ
Roadmap การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสตร
ระยะที่ 3ประเมินการใช้หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์ (สพฐ.)
ระยะท 1 พฒนาหลกสูตร
ระยะที่ 2นําหลักสูตรไปใช้
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (สวก./สพฐ.)1.
ต.ค.57 ...
ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.-ธค.59 เม.ย.60 พ.ค.60ม.ค.-กพ.60 มี.ค.60
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 3 คณะ
กําหนดวิสัยทัศน์/ทิศทางพัฒนาหลักสูตร (คณก.อํานวยการ)3.
2.
กําหนดกรอบเนื้อหา คุณลักษณะพึงประสงค์ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
(คณก.กําหนดกรอบเนื้อหา)
ปรับปรุงหลักสูตรฯ
(คณก.ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร/คณะอนุฯ)
4.
5.
รับฟังความคิดเห็น(สพฐ.)
พัฒนาสื่อ/เอกสารประกอบ(สพฐ.)
พัฒนาบุคลากร(สพฐ.)
6.
7.
8.
จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ฯ(สพฐ.)
ทดลองใช้หลักสูตร (สพฐ.)
นิเทศ กํากับ ติดตาม(สพฐ.)
10.
9.
11.
ประเมินการใช้หลักสูตร (สพฐ.)
ปรับปรุงฯ, เสนอ กพฐ.อนุมัติ
เสนอ ศธ.ประกาศใช้(สพฐ.)
12.
13.
้ ้้ ้
ปรับหลักสูตร
เปรียบเทียบเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑๒๕๕๑
กับ การกับ การบริหารจัดการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่หลักสูตรใหม่
ประเด็นประเด็น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปัจจุบัน
แนวคิดการบริหารจัดการหลักสูตร
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง
๑ ปรับ - เปลี่ยน - ในระยะสั้น ยังไม่ปรับหลักสตรแกนกลางฯ แต่จะปรับวิธีการบริหารจัดการหลักสตร ที่สอดคล้องกับ๑. ปรบ - เปลยน
หลักสูตรหรือไม่
- ในระยะสน ยงไมปรบหลกสูตรแกนกลางฯ แตจะปรบวธการบรหารจดการหลกสูตร ทสอดคลองกบ
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
- ในระยะยาว เมื่อมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร จึงจะปรับ หรือเปลี่ยนหลักสูตร
๒. โครงสร้างเวลา
เรียน
- ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
ต่อปี
- ประถมศึกษา ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี
- ม ต้น ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี
- ม.ต้น ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี
- ม.ปลาย รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐
ชั่วโมง
ม.ตน ไมเกน ๑,๒๐๐ ชวโมงตอป
- ม.ปลาย รวม ๓ ปี ไม่เกิน ๓,๖๐๐ ชั่วโมง
- กําหนดโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา
ี่ ้ ั โ ัทีเน้นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายรัฐบาล และ ศธ.
๓. ตัวชี้วัดและสาระ -กําหนดตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ - พิจารณา ทบทวน และกําหนดตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรู้
แกนกลาง
ู
แกนกลาง การเรียนรู้แกนกลาง ที่ต้องรู้และควรรู้
เปรียบเทียบเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑๒๕๕๑
กับ การกับ การบริหารจัดการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่หลักสูตรใหม่ ((ต่อต่อ))
ประเด็นประเด็น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปัจจุบัน
แนวคิดการบริหารจัดการหลักสูตร
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง
๔. การจัดการเรียนรู้ - กําหนดหลักการและกระบวนการเรียนรู้ - กําหนดจุดเน้นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกิจกรรมู
กว้าง ๆ เพื่อเป็นกรอบ หรือทิศทางในการ
จัดการเรียนรู้
ุ ู
Activity Based ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร STEM
กระบวนการคิด คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
- ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ให้เรียนน้อย แต่ร้ลึก- ปรบวธเรยน เปลยนวธสอน ใหเรยนนอย แตรูลก
เน้นการปฏิบัติ
๕ การวัดและ กําหนดหลักการและเกณฑ์การวัด ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนร้ที่เน้น๕. การวดและ
ประเมินผล
การเรียนรู้
- กาหนดหลกการและเกณฑการวด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นกรอบ
หรือทิศทางในการประเมินผลการเรียนรู้
- ออกแบบเครองมอการวดและประเมนผลการเรยนรูทเนน
Formative มากกว่า Summative และสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทําตัวอย่าง
ื่ ืเครืองมือ
- เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา
ื่ ี ้ ่ ่๖. สือการเรียนรู้ - กําหนดหลักการและวิธีการจัดทํา
การเลือกใช้ และประเมินคุณภาพสื่อ
การเรียนรู้กว้าง ๆ
- ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทําหนังสือเรียน และสื่อการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ที่ต้องรู้และควรรู้
33 HH
HeadHead
HeartHeart
HandHandHandHand
World Economic Forum
ตัวชี้วัด เสาหลักที่ 5 การอุดมศึกษาและการฝึกอบรม(Higher education and training)
คณภาพของการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(Quality of math and science education)คุณภาพของการจดการศกษาคณตศาสตรและวทยาศาสตร(Quality of math and science education)
พ.ศ. 2558-2559 (ข ้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ)
112
127
กัมพูชา
เมียนม่าร์
65
90
เวียดนาม
ลาว
52
67
ไ
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
1
12
79
สิงค์โปร์
มาเลเซีย
ไทย
9
1
0 20 40 60 80 100 120 140
ญี่ปุ่น
สงคโปร
หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140
หน่วยงานที่ดําเนินงาน STEMหนวยงานทดาเนนงาน STEM
1. สถาบันวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 13 ศูนย์ (91 โรงเรียน)ู
2. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 17 โรงเรียน (รับผิดชอบเฉพาะห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ห้อง)
ั ั ์ โ โ ี โ ี3. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 24 โรงเรียน
4. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน ) ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย(สวทน.) ผานเครอขายมหาวทยาลย
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 118 โรงเรียน
6. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินงานเป็นพี่เลี้ยงให้กับุ
โรงเรียนทั้งหมด 147 โรงเรียน (ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
7. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5 โรงเรียน
คําสั่ง ศธ ที่ สป. 375/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนเรอง แตงตงคณะกรรมการนโยบายการจดการเรยนการสอน
สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการอํานวยการการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในู
สถานศึกษา
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6”
 ํ ั้ “ ิ ี ้”กาหนดขนตอน ของ “กิจกรรมการเรียนรู้”
ั้ ี่ ปั ใ ี ิ ิ ั ี่ ้ ัขันที 1 - ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมทีต้องการพัฒนา
ขั้นที่ 2 -รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
้ ่ ้ขันที 3 –ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (SCI+Math &T)
ขั้นที่ 4 -วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา (E)
้ ี่ขันที 5 - ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (E)
ขั้นที่ 6 -นําเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม
67
การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6”
รายชื่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6
ี ี่ ี ี่
ชั้น ชื่อกิจกรรม
ป 1 การสื่อสาร
ชั้น ชื่อกิจกรรม
ป 1 เล่นล้อวงกลม
ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2
ป.1 การสอสาร
ป.2 รักษ์คอมพิวเตอร์
ป.3 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ั
ป.1 เลนลอวงกลม
ป.2 เรือบรรทุกน้ํา
ป.3 เรือใบกับสายลม
ประหยัด
ป.4 บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
ป.5 เครื่องดักแมลงวัน
ป.4 โมบายปลาตะเพียน
ป.5 สวนมะนาวนอกฤดู
ป.6 รถของเล่นไฟฟ้า
ม.1 ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง
ม.2 ลําบากบากแค่ไหน กลไกช่วยได้
ป.6 นักโภชนาการน้อย
ม.1 The young designer
ม.2 นาวาฝ่าวิกฤต
ม.3 สว่างไสวด้วยสายน้ํา
ม.4 บันจีจัมป์
ม.5 ถงประคบร้อน
ม.3 ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
ม.4 กังหันลมผลิตไฟฟ้า
ม.5 สเลอปี้
68
ม.5 ถุงประคบรอน
ม.6 สัญญาณกันขโมย ม.6 ชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด
68
การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6”
ความคืบหน้าในการดําเนินการความคบหนาในการดาเนนการ
- ปรับ “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู” ของภาคเรียนที่ 1 (ชั้น ป.1 – ม.6)
โดยแยกขั้นตอนการสอนกิจกรรมให้มี 6 ขั้นตอนอย่างชัดเจน
- จัดทํา Artwork ต้นฉบับ “กิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียน” และ
ต้นฉบับ “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู”
- นํากิจกรรมสะเต็มศึกษา และคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู ขึ้นเผยแพร่
บนเวปไซต์ URL: http://www.stemedthailand.org/
69
การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6”
แผนการดําเนินการแผนการดําเนินการ
- ปรับ “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู” ภาคเรียนที่ 2 (ชั้น ป.1 – ม.6) โดยแยก
ขั้นตอนการสอนกิจกรรมให้มี 6 ขั้นตอนอย่างชัดเจน (เดือนมิถนายน)ขนตอนการสอนกจกรรมใหม 6 ขนตอนอยางชดเจน (เดอนมถุนายน)
- จัดทํา Artwork ต้นฉบับกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียนและจดทา Artwork ตนฉบบกจกรรมสะเตมศกษาสาหรบนกเรยนและ
ต้นฉบับคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู ภาคเรียนที่ 2 (กรกฎาคม – สิงหาคม)
- ถ่ายทําวิดีทัศน์การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ป.1 – ม.6 ของภาคเรียนที่ 2
(กรกฎาคม – กันยายน)(กรกฎาคม กนยายน)
- นํากิจกรรมสะเต็มศึกษา และค่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับคร ขึ้นเผยแพร่
70
นากจกรรมสะเตมศกษา และคูมอกจกรรมสะเตมศกษาสาหรบครู ขนเผยแพร
บนเวปไซต์ URL: http://www.stemedthailand.org/ (กันยายน)
โรงเรียนศักยภาพ
โรงเรียน
ศนย์สะเต็มภาค
สูง
154 โรง
ศูนยสะเตมภาค
และเครือข่าย
91 โรง
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559
สถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง
จํานวน 2,495 โรง
เปนพเลยง
โรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย
10 โรง/เขต รวม 2,250 โรงเรียน
ประถมศึกษา
1,830 โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
โ ี
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
โรงเรียนประชารัฐ
734 โรงเรียน
1,417 โรงเรียน 420 โรงเรียน
ระดับโรงเรียนสะเต็มศึกษาร ดบโรงเรยนส เตมศกษา
• มีครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรครูสะ
เต็มศึกษา (STEM teacher training
course)
• มีการนําตัวอย่างกิจกรรมสะเต็มศึกษาไป
ทดลองใช้ในชั้นเรียน
• เขียนรายงานหลังการสอน และรายงาน
่ ื้ ี่ ึ ี่ ั ั ่
ต้นแบบ
ผู้นํา
ต่อเขตพืนทีการศึกษาทีสังกัดอยู่
• ผู้บริหารโรงเรียนผ่านการอบรมหลักสูตร
สําหรับผู้บริหารโรงเรียนสะเต็มศึกษา
เริ่มต้น
พัฒนา
ตนแบบ
• มีระบบบริหารจัดการ
• มีนโยบายการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
เรมตน
• มีครที่ผ่านการอบรมหลักสตรครสะเต็ม
• มีครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสะ
เต็มศึกษา (STEM teacher training
ในโรงเรียนที่ชัดเจน
• มีแผนกลยุทธ์การดําเนินกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาที่ชัดเจน
• มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
• มครูทผานการอบรมหลกสูตรครูสะเตม
ศึกษา (STEM teacher training course)
และสามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาได้ถูกต้อง
• มีการนํากิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ออกแบบ
course) และสามารถออกแบบ
กิจกรรมสะเต็มศึกษาได้ถูกต้อง
• มีการนํากิจกรรมสะเต็มศึกษาที่
ออกแบบโดยครูในโรงเรียนไปจัดการ
้ ้
นักเรียนดีขึ้น
• มการนากจกรรมสะเตมศกษาทออกแบบ
โดยครูในโรงเรียนไปจัด
การเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกช่วงชั้น
เรียนรู้ในชั้นเรียนทุกระดับชั้น
ิ ัิ ั33..22 การผลิตและพัฒนาครูการผลิตและพัฒนาครู
แผนในอนาคต
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรของครู คณะศึกษาศาสตร์
ื่คณะอืนๆ
33..33 การผลิตคนให้ตรงกับการผลิตคนให้ตรงกับ33..33 ร ล นใ ร บร ล นใ ร บ
ความต้องการของประเทศความต้องการของประเทศ
50 %
เป้ าหมายสัดส่วน
ั ี ั ป
now Goal
15 % 50 % นักเรียนมัธยมปลาย
สายอาชีพ
โครงการทวิศึกษา
จํานวนนักเรียน
ปี 2557
(ก่อน คสช.)
(เริ่มทําทวิศึกษา
ปี 2558
(พลเรือเอก ณรงค์
พิพัฒนาศัย)
นักเรียน สพฐ. 1,066 คน 29,796 คนน เร น ส ฐ ,066 น 9, 96 น
นักเรียน กศน. - 709 คน
นักเรียน สช. - -
รวม 1,066 คน 30,505 คน
จํานวน
ึ
ปี 2557
(ก่อน คสช )
ปี 2558
(พลเรือเอก ณรงค์สถานศกษา (กอน คสช.)
(เริ่มทําทวิศึกษา
(พลเรอเอก ณรงค
พิพัฒนาศัย)
รวม 50 แห่ง 567 แห่ง
โครงการทวิภาคี
จํานวน 2555 2556 2557
นักเรียน 37,686 คน 43,370 คน 61,264 คน
สถานประกอบการ 3 826 แห่ง 7 826 แห่ง 8 098 แห่งสถานประกอบการ 3,826 แหง 7,826 แหง 8,098 แหง
จํานวน 2558 2559
นักเรียน 91,448 คน 94,556 คน
สถานประกอบการ 10,527 แห่ง 17,791 แห่ง
โครงการทวิวุฒิ
อุดมศึกษาเป็นเลิศอุดมศึกษาเป็นเลิศ
•กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจนตามความถนัดและความเป็นเลิศ
ุุ
ของแต่ละสถาบัน เพื่อลดความซํ้าซ้อน
•กําหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอดมศึกษา เช่น เป็นศนย์วิจัยที่มีกาหนดผลลพธ (Outcome) ของสถาบนอุดมศกษา เชน เปนศูนยวจยทม
คุณภาพ
มีการวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการส่งออกของประเทศ
•จัดให้สถาบันอดมศึกษาในพื้นที่ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในจดใหสถาบนอุดมศกษาในพนททาหนาทเปนพเลยงใหแกสถานศกษาใน
ท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นุ
84
Demand Supply
จังหวัด
้้ตอบสนองความต้องการตอบสนองความต้องการ 1010 อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
เป้าหมายรวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมายรวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
HUB ASEANHUB ASEANHUB ASEANHUB ASEAN
Nano Bio Robotics DigitalNano Bio Robotics Digital
ตอบสนองตอบสนองความต้องการความต้องการ 1010 อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเป้าหมายเป้าหมาย
ั้ั้ ั ิั ิ ิิรวมทังรวมทังเขตพัฒนาเศรษฐกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพิเศษ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. การต่อยอด 5 อตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการประกาศทั้งหมด
13 กล่มกิจการ ประกอบด้วย1. การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดมทมศกยภาพ (First S curve)
ประกอบด้วย
1.1 ยานยนต์สมัยใหม่
1 2 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
13 กลุมกจการ ประกอบดวย
1) อุตสาหกรรมเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
2) เซรามิกส์
3) อตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องน่งห่ม และเครื่องหนัง1.2 อเลกทรอนกสอจฉรยะ
1.3 การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1.4 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ป ป
3) อุตสาหกรรมสงทอ เครองนุงหม และเครองหนง
4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
) ิ ื่ ื ์1.5 การแปรรูปอาหาร
2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
ประกอบด้วย
6) การผลิตเครืองมือแพทย์
7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน
8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.1 หุ่นยนต์
2.2 การบินและโลจิสติกส์
2.3 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9) การผลิตพลาสติก
10) การผลิตยา
11) กิจการโลจิสติกส์
2.4 ดิจิตอล
2.5 การแพทย์ครบวงจร
12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
13) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

More Related Content

Viewers also liked

บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
หนังสือสอบเพื่อนครู
หนังสือสอบเพื่อนครูหนังสือสอบเพื่อนครู
หนังสือสอบเพื่อนครูWatcharapon Donpakdee
 
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพปกรณ์กฤช ออนไลน์
 

Viewers also liked (15)

บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้และกฎหมายสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
ค่านิยมไทย 12 ประการ
ค่านิยมไทย 12 ประการค่านิยมไทย 12 ประการ
ค่านิยมไทย 12 ประการ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายความรอบรู้ทั่วไปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
หนังสือสอบเพื่อนครู
หนังสือสอบเพื่อนครูหนังสือสอบเพื่อนครู
หนังสือสอบเพื่อนครู
 
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
 
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุงรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
 
ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
 
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษารวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายการบริหารงานในหน้าที่และกฎหมายปฏิบัติราชการสำหรับผู้...
 
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหารรวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
 
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
 

Similar to แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Tqa presentation
Tqa presentationTqa presentation
Tqa presentationkrupanisara
 
ตารางเปรียบเทียบ
ตารางเปรียบเทียบตารางเปรียบเทียบ
ตารางเปรียบเทียบNang Ka Nangnarak
 
รายการประเมินปศพและเกณฑ์ รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัด...
รายการประเมินปศพและเกณฑ์ รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัด...รายการประเมินปศพและเกณฑ์ รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัด...
รายการประเมินปศพและเกณฑ์ รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัด...Weerachat Martluplao
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Bai'mon Chankaew
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ PolSamapol Klongkhoi
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ PolSamapol Klongkhoi
 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล.pdfแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล.pdfApichaiThiti
 
การทำงานมัธยม
การทำงานมัธยมการทำงานมัธยม
การทำงานมัธยมOrange Wongwaiwit
 
E trainingของศน.อายัด
E trainingของศน.อายัดE trainingของศน.อายัด
E trainingของศน.อายัดarisara
 
เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์ประเมินเกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์ประเมินPochchara Tiamwong
 
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...chaiwat vichianchai
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้DrDanai Thienphut
 
พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1Panukant Buddalao
 
พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1Panukant Buddalao
 
พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1Panukant Buddalao
 

Similar to แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (20)

PKRU Scenario 2040
PKRU Scenario 2040PKRU Scenario 2040
PKRU Scenario 2040
 
Tqa presentation
Tqa presentationTqa presentation
Tqa presentation
 
ตารางเปรียบเทียบ
ตารางเปรียบเทียบตารางเปรียบเทียบ
ตารางเปรียบเทียบ
 
สารบัญ
สารบัญสารบัญ
สารบัญ
 
7532
75327532
7532
 
รายการประเมินปศพและเกณฑ์ รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัด...
รายการประเมินปศพและเกณฑ์ รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัด...รายการประเมินปศพและเกณฑ์ รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัด...
รายการประเมินปศพและเกณฑ์ รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัด...
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล.pdfแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล.pdf
 
การทำงานมัธยม
การทำงานมัธยมการทำงานมัธยม
การทำงานมัธยม
 
E trainingของศน.อายัด
E trainingของศน.อายัดE trainingของศน.อายัด
E trainingของศน.อายัด
 
เกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์ประเมินเกณฑ์ประเมิน
เกณฑ์ประเมิน
 
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
 
Presentation การประชุมสัมมนา ก.ต.ป.น.
Presentation การประชุมสัมมนา ก.ต.ป.น.Presentation การประชุมสัมมนา ก.ต.ป.น.
Presentation การประชุมสัมมนา ก.ต.ป.น.
 
3 23-6-53
3 23-6-533 23-6-53
3 23-6-53
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1
 
พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1
 
พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1พอเพียงนำเสนอ 1
พอเพียงนำเสนอ 1
 

More from สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 

More from สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ (20)

รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหารรวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหารรวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
 
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหารแนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
 
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหารแนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษาคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค กคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
 
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
 
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบคู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
 
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอนคู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
 
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
 
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูเอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
 

แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 • 1. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ฏ ู พนเอก ณฐพงษ เพราแกว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2. หัวข้อการบรรยายหวขอการบรรยาย 11 เป้าหมายการปฏิรปการศึกษาเป้าหมายการปฏิรปการศึกษา11.. เปาหมายการปฏรูปการศกษาเปาหมายการปฏรูปการศกษา 22.. ขณะนี้การศึกษาไทยอย่ตรงไหนขณะนี้การศึกษาไทยอย่ตรงไหน22.. ขณะนการศกษาไทยอยูตรงไหนขณะนการศกษาไทยอยูตรงไหน 33.. ขณะนี้กําลังดําเนินการอะไร และจะดําเนินการอะไรต่อไปขณะนี้กําลังดําเนินการอะไร และจะดําเนินการอะไรต่อไป 33..11 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ัั33..22 การผลิตและพัฒนาครูการผลิตและพัฒนาครู 33..33 การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ33..33 การผลตคนใหตรงกบความตองการของประเทศการผลตคนใหตรงกบความตองการของประเทศ 33..44 การประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 33..55 ICTICT เพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษา
 • 3. หัวข้อการบรรยายหวขอการบรรยาย 33 66 การบริหารจัดการการบริหารจัดการ33..66 การบรหารจดการการบรหารจดการ 33..66..11 การจัดการศึกษาการจัดการศึกษา 33..66..22 การบริหารจัดการโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐานการบริหารจัดการโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน 33..66..33 การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาการศึกษา 33..66..44 การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล
 • 4. 1. เป้าหมายการปฏิรป. เป ม ย รปฏรูป การศึกษา
 • 5. เป้าหมายการพัฒนาแห่งเป้าหมายการพัฒนาแห่ง สหัสวรรษสหัสวรรษสหสวรรษสหสวรรษ ((ภายใน ปี คภายใน ปี ค..ศศ..20152015 )) ((MillenniumMillennium(( Development Goals)Development Goals) เป้ าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาเป้ าหมายการพัฒนาด้านการศึกษา ““เด็กไทยทกคนได้รับการศึกษาระดับเด็กไทยทกคนได้รับการศึกษาระดับ 5 ““เดกไทยทุกคนไดรบการศกษาระดบเดกไทยทุกคนไดรบการศกษาระดบ ประถมศึกษาภายในปีประถมศึกษาภายในปี 25582558”” ((ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย))
 • 6. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน วาระการศึกษาขององค์กรสหประชาชาติ ภายในปี พวาระการศึกษาขององค์กรสหประชาชาติ ภายในปี พ..ศศ.. 25732573 ((EducationEducation 20302030)) ้ ั ึ ี่ ี ่ ป็้ ั ึ ี่ ี ่ ป็ 6 ““ต้องจัดการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมต้องจัดการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม และต้องส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและต้องส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”” ((แผนงานปัจจุบันแผนงานปัจจุบัน))
 • 7. แผนการศึกษาอาเซียน 2559-2563แผนการศกษาอาเซยน 2559 2563 (THE ASEAN WORK PLAN ON EDUCATION 2016-2020) ประเด็นสําคัญด้านการศึกษา (K El t Ed ti )ประเดนสาคญดานการศกษา (Key Elements on Education) 1. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความร้พื้นเมืองและความรูพนเมอง 2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ ทุกคนโดยไม่ละเลยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. พฒนาการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 4. สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค 5. ส่งเสริมการดําเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้บรรลตามเป้ าหมายของการจัดความตองการของตลาดแรงงานเพอใหบรรลุตามเปาหมายของการจด การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบประกัน คณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพคุณภาพทางการศกษาทมประสทธภาพ 7. ส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่าง ผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย 8. ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครและบคลากรทางการศึกษา8. ดาเนนโครงการพฒนาศกยภาพครูแล บุคลากรทางการศกษา
 • 8.
 • 9.
 • 10. ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 2121 33RR 88CC พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู Reading 33R xR x 88CC อยากรู้อยากเห็น คิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล คิดวิเคราะห์ ั ใ ้ โ โ ี Writing g อยากลองสิ่งใหม่ รู้จักปรับตัว ทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะการสื่อสาร Arithmetic ์ เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการพัฒนา ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา Partnership for 21st century learning ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) (Critical Thinking and Problem Solving) (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ์ ์ ั ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) ความมีเมตตากรุณา (Compassion) (วินัย, คุณธรรม, จริยธรรม ฯลฯ) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ
 • 11. ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 2121 คนไม่รู้หนังสือ หมายถึง ในอดีต ู คนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ปัจจุบัน คนไม่รู้หนังสือ หมายรวมถึง คนที่เรียนร้ไม่เป็น แสวงหาความร้ด้วยตนเองไม่ได้น เรยนรูไมเปน แ มรู ย นเอ ไมไ
 • 12. 2. ปัจจบันการศึกษาไทย. ปจจุบน ร ษ ไ ย อยู่ตรงไหนู
 • 13. 13
 • 14. เด็กเครียด การเรียนเนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบท ั ์ ่ํเดกเครยด กระบวนการเรียนรู้ไม่ พัฒนาทักษะเด็ก ภาษาอังกฤษ ขาด มาตรฐานเด็กเรียนเยอะ เด็กไม่มีความสุขกับ การเรียน เนอ ไมสอ ลอ บบรบ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิตํา ไ ้ ภาระงานเยอะ ขาดกําลัง แรงงาน สาย งานวิจัยไม่ สามารถ นําไปใช้ ขาด ระเบียบ วินัย หลักสูตรและหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ ครูไม่ครบชัน สอนไม่ตรงเอก ครูขาดขวัญ สาย วิชาชีพ มาตรฐานฝีมือ ่ นาไปใช งานได้จริง การการผลิต พัฒนาผลิต พัฒนา กําลังคนและงานวิจัยกําลังคนและงานวิจัยครูครูครูไม่เก่ง ู และกําลังใจ ยังไม่เป็นที่ยอมรับจาก สถานประกอบการ การผลิตบัณฑิต การประเมินการประเมินการบริหารการบริหาร ในสาขาวิชาที่ไม่เป็นไปตาม ความต้องการของประเทศขาดการ บูรณาการ การประเมนการประเมน และการพัฒนาและการพัฒนา มาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษา การบรหารการบรหาร จัดการจัดการ การประเมินสถานศึกษา การประเมินครู การกํากับดแลขาด การกระจาย อํานาจ ICT เพื่อ การศึกษา ขาดความเสถียร ไม่ทันสมัย ไม่ได้นําข้อมูลมาใช้ ในการตัดสินใจ ระบบ การศึกษา ต่อในแต่ ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ระบบงบประมาณ ่ การกากบดูแลขาด ประสิทธิภาพ ไม่ทั่วถึง ทับซ้อน ขาดการบูรณาการ ผลิตแต่ไม่เผยแพร่ และนําไปใช้ ตอในแต ละระดับ ของผู้เรียนที่ไม่สอดคล้องต่อ การดําเนินงาน
 • 17. เฉพาะด้านการศึกษาในหมวดพื้นฐาน เปรียบเทียบ 3 ปี (จาก 61 ประเทศ) ปี 2557 54/61 ตัวชี้วัดที่มีเกณฑ์ต่ํา ประกอบด้วย ความสามารถด้าน- ความสามารถดาน ภาษาอังกฤษ การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2558 48/61 - การสอนวชาวทยาศาสตร - การจัดการศึกษาใน มหาวิทยาลัยมหาวทยาลย - การบริการการศึกษาให้ ตอบสนองความจําเป็นของ ปี 2559 52/61 ตอบสนองความจาเปนของ ธุรกิจ
 • 18. World Talent Ranking งบลงทุนด้านการศึกษา อันดับที่ 2 /61ุ สัดส่วนจํานวนครูต่อนักเรียนในระดับมัธยม 55/61
 • 21. World Economic Forum การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน(ภาพรวมทุกปัจจัย) พ ศ 2558 2559 (ข ้อมลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ) 131เมียนม่าร์ พ.ศ. 2558-2559 (ขอมูลเปรยบเทยบจาก 140 ประเทศ) 83 90 131 ลาว กัมพูชา เมยนมาร 47 56 83 ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว 32 37 47 ไทย อินโดนีเซีย ฟลปปนส 2 18 32 สิงค์โปร์ มาเลเซีย ไทย 6 2 0 20 40 60 80 100 120 140 ญี่ปุ่น สงคโปร 0 20 40 60 80 100 120 140 หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140
 • 22. World Economic Forum ตัวชี้วัด เสาหลักที่ 4 สุขภาพและการประถมศึกษา(Health and primary education) เกณฑ์การศึกษาระดับประถมศึกษา(Primary education)(ภาพรวมประถมศึกษา)เกณฑการศกษาระดบประถมศกษา(Primary education)(ภาพรวมประถมศกษา) พ.ศ. 2558-2559 (ข ้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ) 77 122 กัมพูชา เมียนม่าร์ 56 69 เวียดนาม ลาว 71 82 ไ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 14 74 สิ ์โป ์ มาเลเซีย ไทย 4 3 0 20 40 60 80 100 120 140 ญี่ปุ่น สงคโปร หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140 0 20 40 60 80 100 120 140
 • 24. World Economic ForumUNESCO Institute for Statistics อัตราการเข ้าเรียนระดับประถมศึกษา World Economic Forum อัตราการเข ้าเรียนระดับประถมศึกษา(Primary education enrollment rate) พ.ศ. 2558-2559 (ข ้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ) UNESCO Institute for Statistics (UIS) ,2013 37 17 115 ลาว กัมพูชา เมียนม่าร์N/A 124 % 98 % N/A 96 %123 % 100 27 ิ โ ี ซี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม98 %105 % 89 %106 % 97 %109 % 41 54 80 มาเลเซีย ไทย อนโดนเซย97 %109 % 96 %97 % 97 %101 % 2 1 0 20 40 60 80 100 120 140 ญี่ปุ่น สิงค์โปร์N/A N/A 100 %103 % หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140 0 20 40 60 80 100 120 140 Gross  Enrolment  Ratio (อัตราส่วน Net   Enrolment  Ratio (อัตราส่วน นักเรียนต่อ ประชากรระดับ ประถมศึกษา) นักเรียนอายุ 6-11 ปีต่อ ประชากรกลุ่ม เดียวกัน)
 • 25. World Economic Forum ตัวชี้วัด เสาหลักที่ 5 การอุดมศึกษาและการฝึกอบรม(Higher education and training) (ภาพรวมการอดมศึกษาและการฝึกอบรม)(ภาพรวมการอุดมศกษาและการฝกอบรม) พ.ศ. 2558-2559 (ข ้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ) 123 134 กัมพูชา เมียนม่าร์ 95 112 ฟิ ิปปิ ์ เวียดนาม ลาว 56 65 63 ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 1 36 56 สิงค์โปร์ มาเลเซีย ไทย 21 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ญี่ปุ่น สงคโปร หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140
 • 29.
 • 30. สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา 112 %112 % ของเด็กที่ลงทะเบียนเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 97 % ั ป ึ97 % ระดับประถมศึกษา เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 99 % มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 79 % มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 15 % 51 % เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ที่มา : UNESCO Institute for Statistics (UIS) ,2013
 • 31. สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย ปี การศึกษาเฉลี่ยของ ้ 6.6 ปี อัตราส่วนครูต่อนักเรียน ประชากรอายุ15 ปี ขึ้นไป * ค่าเฉลี่ยทั่วโลก 6.2 ปี 98.1% 16 : 1 (ประถม) 21 : 1 (ม.ต้น) 18 : 1 (ม ปลาย ) 98.1% อัตราการรู้หนังสือ ของเยาวชนไทยอายุ ปี 18 : 1 (ม.ปลาย )15 – 24 ปี ขนาดห้องเรียน 19 คน (ประถม) 29.5% ( ) 34 คน (ม.ต้น)งบประมาณทางการศึกษา ในทุกระดับการศึกษาต่อ งบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ที่มา : UNESCO Institute for Statistics (UIS) ,2013 C
 • 32. สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย รางวัลระดับนานาชาติ ี ั2016 : 6 เหรียญทอง และ รางวัล The best man inventor จาก การ แข่งขัน Asian Young Inventors Exhibition 2016 ณ ประเทศมาเลเซียณ ประเทศมาเลเซย 2016 : 2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง 3 เกียรติคุณประกาศ จากการแข่งขันฟิ สิกส์โอลิมปิ กระดับทวีปเอเชีย ที่ เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 2015: 5เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ชมเชย 5 รางวัล รวม 24 รางวัล 48 เหรียญ ในการแข่งขัน International Teenagers Mathematics Olympiad 2015 ณ ประเทศมาเลเซีย
 • 33. สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย ประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 18 % now ในการจดการศกษา ป้ ั ่G l 15 % 50 % เป้ าหมายสดสวน นักเรียนมัธยมปลาย now Goal สายอาชีพ ม.ต้น การศึกษาของประชากร ั 32.2 % ม ปลาย วัยแรงงานม.ปลาย 22.4 % ตํ่ากว่าหลายๆ ประเทศ*
 • 34. สถานการณ์การศึกษาของประเทศไทย PiPisa 2012 427 TIMSS ป.4 458 TIMSS ม.2 427427 458 427 444 472 451 441 TIMSS* ค่าเฉลี่ยนานาชาติ 500 คะแนน (Trends in International Mathematics and Science Study)  PISA* ไทยอยู่ลําดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ (P f I i l S d A )(Programme for International Student Assessment)  ที่มา : PISA 2012 , TIMSS 2011
 • 35. ผลการศึกษาผลการศึกษาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน ั ี ไ ี ่ ั ี ใ ส ั ิ ป ศ ่ โ ปั ี ไ ี ่ ั ี ใ ส ั ิ ป ศ ่ โ ปของนกเรยนไทยเทยบเทานกเรยนในสหรฐอเมรกาและประเทศกลุมยุโรปของนกเรยนไทยเทยบเทานกเรยนในสหรฐอเมรกาและประเทศกลุมยุโรป (PISA) (Programme for International Student Assessment) 500 600 OECD (EU) 494 (Programme for International Student Assessment)  300 400USA 481 427 ่ 100 200 คะแนนเฉลี่ยประเทศไทย 0 100 ข้อมูลจาก สสวท. ผลการทดสอบ PISA 2012 นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.4(อายุ 15ปี) จาก รร.กลุ่มตัวอย่าง 273 รร. จํานวน นร.ที่ทําการทดสอบ 8,937 คน 35
 • 36. ั ี่ ่ ็ ไ ีตวเลขทีแสดงวาเดกไทยเรียนเยอะ จํานวนชั่วโมงเรียนต่อปี ของนักเรียนในระดับอายต่างๆ (ข้อมลจาก UNESCO)จานวนชวโมงเรยนตอป ของนกเรยนในระดบอายุตางๆ (ขอมูลจาก UNESCO) ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 อันดับ 2 ของโลก อันดับ 1 ของโลก อันดับ 1 ของโลก อันดับ 5 ของโลก อันดับ 8 ของโลก 1,080 ชม./ปี 1,200 ชม./ปี 1,200 ชม./ปี 1,167 ชม./ปี 1,167 ชม./ปี
 • 37. ผลการจัดอันดับความรู้ภาษาอังกฤษ จาก 10 ประเทศอาเซียน ลําดับที่ลําดับที่ ประเทศประเทศ // %%ของคนที่พดภาษาอังกฤษได้ของคนที่พดภาษาอังกฤษได้ลาดบทลาดบท ประเทศประเทศ // %%ของคนทพูดภาษาองกฤษไดของคนทพูดภาษาองกฤษได 1 สิงคโปร์สิงคโปร์ 7171 %% 2 ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ 5555..4949%% ไไ3 บรูไน ดาบรูไน ดารุสรุสซาลามซาลาม 3737..7373 %% 4 มาเลเซียมาเลเซีย 2727..2424 %%4 มาเลเซยมาเลเซย 2727..2424 %% 5 ไทยไทย 1010 %% ((66..5454 ล้านคนล้านคน))
 • 38. ํ โ ี ี่ไ ่ ่ ป ิจํานวนโรงเรียนทีไม่ผ่านการประเมิน ่จํานวนโรงเรียน ทั้งหมด โรงเรียนที่ผ่านการ ประเมิน โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน โ ้(โรง) (โรง/ร้อยละ) (โรง/ร้อยละ) 30,742 23,810 (77 45) 6,932 (22 55)(77.45) (22.55)
 • 39. ํ ป ์ ็ ์ ั ิจานวนเปอร์เซนต์บณฑิตตกงาน จํานวนผู้ตอบ ยังไม่ได้ทํางาน ร้อยละ แบบสอบถาม และไม่ได้ศึกษาต่อ รอยละ 109,202 25,925 23.7
 • 40. 33.. ขณะนี้ขณะนี้กําลังดําเนินการอะไรกําลังดําเนินการอะไร33.. ขณ นขณ น ล เนน รอ ไรล เนน รอ ไร และจะดําเนินการอะไรต่อไปและจะดําเนินการอะไรต่อไป
 • 41.
 • 42. 10 การวิจัยเพื่อพัฒนา 1. หลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้ 2. พัฒนาระบบการผลิต10. การวจยเพอพฒนา และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ การสรรหา และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 33.. ระบบตรวจสอบและระบบตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา 9 พัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและ ปฏิรปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษย์ ุุ 9. พฒนาการศกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. การผลิตและพัฒนา กําลังคนให้สอดคล้องกับ ปฏรูปดานการพฒนาทรพยากรมนุษย และระบบการศึกษา 8. สร้างโอกาส กาลงคนใหสอดคลองกบ ความต้องการของประเทศ 8. สรางโอกาส ทางการศึกษา 7. ระบบงบประมาณ และทรัพยากร 55.. ระบบสื่อสารและระบบสื่อสารและ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และทรพยากร เพื่อการศึกษา 6. ระบบบริหารจัดการ
 • 43. จุดเน้นจุดเน้น 66 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ((การศึกษาในระบบการศึกษาในระบบ)) 6 การบริหาร 2 การผลิต 1. หลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้ 6. การบรหาร จัดการ 2.การผลต และพัฒนาครู ิ ึ 3. การทดสอบ การประเมิน ่ การปฏิรูปการศึกษา การประเมน การประกันคุณภาพ และการพัฒนา มาตรฐานการศึกษา 5. ICT เพื่อ การศึกษา มาตรฐานการศกษา 44.. ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการที่สอดคล้องกับความต้องการทสอดคลองกบความตองการทสอดคลองกบความตองการ ของการพัฒนาประเทศของการพัฒนาประเทศ
 • 44. เด็กเครียด ปฏิรูปหลักสูตร(สพฐ.อาชีวศึกษา) ปรับหลักสูตร กศ. ขั้นพื้นฐาน ตั้งกรมวิชาการ ่ เด็กเรียนเยอะ เนื้อหาสาระเยอะ/ ซ้ําซ้อน ปรับปรุงโครงสร้าง เวลาเรียน ลดสาระการเรียนรู้ ค.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เดกเรยนเยอะ เด็กไม่มีความสุข กับการเรียน/ ์ ขาดการปรับปรุง โ โ ี โรงเรียนคุณธรรม DLTV เวลาเรยน ผลสัมฤทธิ์ต่ํา เนื้อหาไม่สอดคล้อง กับบริบทของสังคมที่ เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว สังคม ปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปลกฝังจิตสํานึกในการ โครงการธนาคารขยะ และการคัดแยกขยะ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว หลักสูตรหลักสูตร และกระบวนและกระบวน ีี กระบวนการการ เด็กขาดการฝึกคิด ิ ์ เปลี่ยนแปลง สงคม ขาดภูมิต้านทาน ปลูกฝงจตสานกในการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ิ ้ ้ ็ โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการเพมพนทสเขยว 11 ทวิศึกษา การเรียนการเรียน การสอนการสอน ใช้กระบวนการ BBL STEM Education เรียนรู้ วเคราะห เด็กขาดทักษะใน การแสวงหาความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้นร.และสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 11 เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้กระบวนการ ตัดสินใจ พัฒนาระบบแนะแนว (แนะแนวอาชีวะใน สพฐ.) ็ ื่ สื่อสร้างความตระหนัก เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เด็กสือสาร ภาษาอังกฤษ ไม่ได้ สร้างเส้นทางเลือก เพื่อการประกอบอาชีพ การเรียน ภาษาอังกฤษยัง ยกระดับมาตรฐานและ จัดทํามาตรฐานภาษาอังกฤษ Training for trainers Boot-camp =โครงการที่กําลังผลักดันให้ เกิดขึ้น =โครงการที่ดําเนินการแล้วและ มีผลสัมฤทธิ์บางส่วนแล้ว ภาษาองกฤษยง ขาดมาตรฐาน ไม่ตระหนักถึง ความสําคัญของ ภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องประเมินภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา ฐ พัฒนาหลักสูตร ภาษาอังกฤษ จดทามาตรฐานภาษาองกฤษ ในแต่ละช่วงชั้น มผลสมฤทธบางสวนแลว =โครงการที่เริ่มต้น ดําเนินการ
 • 45. ครูบางส่วน ไม่เก่ง ไม่มีองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการผลิต คัดสรร คนเก่ง คนดีเป็นครู ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนทุนเรียน ครูระดับอุดมศึกษา ั ใ ้ ็ ครูบางส่วนสอนแต่ ไมเกง ขาดเทคนิค การสอน พัฒนาครูให้เป็น facilitator Coaching และ Motivator ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู)เปิดโอกาสให้คนเก่งสาขาวิชา ป็ ้ พัฒนาระบบนิเทศ ู อธิบาย หน้าห้องเรียน ไ ่ ั้ การสอน ขาดแคลนครู สาขาเฉพาะ เฉพาะเปนครู จับกลุ่มสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ใช้ระบบช่วยสอน การ ผลิต ครูไมครบชน สอนไม่ตรงเอก ครูกระจุกตัวอยู่ใน ปรับกฎ ระเบียบ เรื่องใบประกอบวิชาชีพ ให้สามารถโอนย้ายข้ามเขตได้ หรือสร้างแรงจูงใจในการย้าย สร้างระบบการพัฒนา/อบรมครู ครูไม่ครบชั้น DLTV 22 และ พัฒนา เมือง/ร.ร.ใหญ่ การอบรม และการพัฒนา ู ที่ใช้เวลานอกเหนือเวลาสอน ทํางานตามสั่งของผู้ใหญ่ ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้าย โครงการจ้างครูผู้ ทรงคุณค่า (ครูเกษียณ)22 ครู ภาระงานเยอะ และการพฒนา การปฏิบัติงานที่ไม่ เกี่ยวกับการสอน ลดภาระการรายงาน ทําเอกสารสําหรับการประเมิน การประกัน กําหนดให้พัฒนาครู เฉพาะช่วงปิดภาคเรียน ครูขาดขวัญ ภายในภายนอก ปรับปรุงเกณฑ์ การประเมินวิทยฐานะ มาตรการในการแก้ปัญหา ้ ความก้าวหน้า ในอาชีพ ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ู ญ และกําลังใจ ปัญหาหนี้ ขาดสวัสดิการ สร้างวินัยในการใช้เงิน ปรับปรุงบ้านพักครูที่ทรุดโทรม หรือไม่ปลอดภัย หนีสินครู เร่งปรับปรุงบ้านพักครู
 • 46. ระบบการประเมินต้องเป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ของครู สร้างกรอบมาตรฐานการ ประเมิน ไม่นําผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียนมาเป็นตัวชี้วัด หลักในการเลื่อน วิทยฐานะและ ประเมน สามารถเลื่อนชั้นได้ ประเมินครู ประเมินวิทยฐานะให้ สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วทยฐานะและ พิจารณาความดี ความชอบ กําหนดแนวทางที่ชัดเจน ในการคัดเลือกบุคคลเข้า การทดสอบ การประเมิน ระบบ ึ ่ ทั้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ระบบรับตรง/การเก็บ สะสมหน่วยกิต ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน ศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาสร้างระบบการส่งต่อ/ คัดเลือกเพื่อศึกษาในแต่ ละช่วงชั้นที่มี การประกัน คุณภาพและ ั การศึกษาต่อ ในแต่ละระดับ การประเมินไม่ตอบ พัฒนาระบบการทดสอบ ในขณะที่ยังไม่จบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบทดสอบเพอประเมนผาน หรือซ้ําชั้นในชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 ละชวงชนทม ประสิทธิภาพ 33 การพัฒนา มาตรฐาน การศึกษา พัฒนาแบบทดสอบการศึกษา ที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ โจทย์เรื่องทักษะ ความรู้ ความสามารถของ ผู้เรียนและ พฒนาระบบการทดสอบ วัด ประเมิน และเทียบโอน ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ ้ ื่ ื ปรับปรุงการ 33 ้ ใ ้ การศกษา ู สมรรถนะตามที่ หลักสูตรกําหนดู ผลสมฤทธของ ผู้เรียน สร้างเครืองมือ ระบบและ วิธีการประเมิน/ประกันคุณภาพ พัฒนาระบบICTเพื่อการทดสอบ ประเมินผลเพื่อการ พัฒนาคุณภาพ ผ้เรียนสร้างภาระให้ครู การประเมิน พัฒนาคณภาพ และประเมินผล ตัวชี้วัด มีจํานวนมาก ู กําหนดตัวชี้วัดใหม่ ตั้งคณะกรรมการร่วม (สมศ กับศธ) สร้างTrainers ด้านการประเมินคุณภาพ สถานศึกษา พฒนาคุณภาพ ผู้ประเมิน/ประกัน คุณภาพ การประเมิน ภายในภายนอก ไม่สอดคล้องกัน (สมศ.กบศธ)
 • 47. ขาดกําลัง ี ้ สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา สร้างค่านิยม สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับ ผู้ปกครอง การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพTTS แรงงานสาย วิชาชีพ คนเรียนน้อย จบแล้วมีงานทํา มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรี ในสายวิชาชีพ ทวิศึกษา สื่ออุปกรณ์ ไม่ทันสมัย ทวิภาคี การผลิต พัฒนา กําลังคนและ อาชีวศึกษาไทยเป็น Hub ASEAN พัฒนาทักษะอาชีพให้ตรงตาม ้ เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามาตรฐานฝีมือ ยังไม่เป็นที่ ยอมรับจาก ไมทนสมย หลักสูตร ไม่สอดคล้องกับ บริบทที่เปลี่ยนไปกาลงคนและ งานวิจัย ที่สอดคล้องกับ ความต้องการตลาดแรงงานยอมรบจาก สถาน ประกอบการ เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะมาเป็นครู อาชีวศึกษา ขาดแคลนครูใน สาขาเฉพาะ อาขีวศึกษาสู่สากล สถาบันอาชีวไทยจีน ไทยญี่ปุ่น ไทยเกาหลี/MOU บรบททเปลยนไป 44 ความต้องการ ของการพัฒนา ปรับเกณฑ์การสรรหา และบรรจครสายวิชาชีพ ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะ ด้านให้กับสถานศึกษา คนจบปริญญา ตกงาน อาชวศกษา การผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่ไม่ เป็นไปตามความ บัณฑิตที่จบไม่มี 44 คณะกรรมการ สานพลังประชารัฐ อาชีวศึกษาเป็นเลิศ ประเทศ เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความ ต้องการของตลาดแรงงาน และบรรจุครูสายวชาชพ อดมศึกษาเป็นเลิศ เปนไป ม ว ม ต้องการของ ประเทศ ทั้งในเชิง ปริมาณและ กําหนดบทบาทของ สถานศึกษาในการผลิต บณฑตทจบไมม ศักยภาพ ขาดฐานข้อมูล ุ คุณภาพ สถานศกษาในการผลต นักศึกษาให้ชัดเจน ให้ทุนกู้ยืมในสาขาที่ขาดแคลน สอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ส่งเสริมทักษะจําเป็นสําหรับ การทํางานควบคู่กับวิชาการ งานวิจัย ไม่สามารถ ขาดคุณภาพ Demand/Supply ฤ อาชีวะที่จบไปแล้ว ไมสามารถ นําไปใช้งานได้ จริง ไม่ตอบรับกับการ พัฒนาประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยที่นําไปใช้ งานได้จริง ปรับปรุงงานวิจัยให้เข้าสู่ตลาด
 • 48. ไม่ทั่วถึง โครงสร้าง พื้นฐาน ั ํ ่ โ โ ี บูรณาการ ICT ทั้งด้าน C ทับซ้อน พนฐาน จดทาแผนแมบทเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา Content Network และ MIS ภายใน ขาดความเสถียร ICT เพื่อ กระทรวง ศึกษาธิการ ้ ขาดการบูรณาการ จัดทําแผนแม่บท 55 เพอ การศึกษา ระบบฐานขอมูล ไม่ทันสมัย ไม่ได้นําข้อมูลมาใช้ จดทาแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานประสานความ ร่วมมือICT กับ 55 ในการตัดสินใจ หน่วยงาน ภายนอกทั้งด้าน Content มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ระบบการจัดการ เนื้อหาสาระ/ องค์ความร้ ความหลากหลาย ของระบบจัดเก็บ บูรณาการงบประมาณ ICTNetwork และ MIS องคความรู ผลิตแต่ไม่เผยแพร่ และนําไปใช้ DLTV/DLIT/ETV
 • 49. ระบบคูปองเพื่อการศึกษา ปรับระบบการบริหาร งบประมาณให้เหมาะสม ระบบ การจัดสรรงบประมาณ แบบรายหัวมี ่ โ ี การบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ระบบ งบประมาณ ที่ไม่สอดคล้อง ่ ผลกระทบต่อโรงเรียน ขนาดเล็ก แก้ไขปัญหางบประมาณ รายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้งบประมาณ ใ ้ ื่ จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาต่อการ ดําเนินงาน ปรับปรงโครงสร้างเพื่อให้การ ในด้านที่ไม่เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน ใช้งบประมาณเพือยกระดับ คุณภาพการศึกษา จดสรรงบประมาณโดยพจารณา จากการดําเนินงานที่เป็นไปตาม กรรอบการปฏิรูปการศึกษา การ บริหาร ยบรวมบรณาการกับ จัดกลุ่ม Cluster ปรบปรุงโครงสรางเพอใหการ บริหารจัดการเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด มีหน่วยรอง จํานวนมาก การกํากับดูแล ขาด ไ ี 66 จัดการ ยุบรวมบูรณาการกบ หน่วยงานอื่นเพื่อการบริหาร จัดการในพื้นที่ ปรับโครงสร้าง ขาด ประสิทธิภาพ ไม่มีหน่วยงาน กํากับในภูมิภาค การดําเนินงาน 66 ขาดการ บูรณาการ การดาเนนงาน ระหว่างองค์กรหลัก ในกระทรวงขาด ประสิทธิภาพส่งผลต่อ การปฏิบัติงานทั้ง ปรับระบบการบริหารงานให้มี ความคล่องตัว บูรณาการการ ทํางานได้อย่างครอบคลุม ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ ิ ึ กระจายอํานาจจน ไม่สามารถควบคุมได้ ป ั ป ี ี่ ํ ใ ้ ปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่ การปฏบตงานทง ระบบ บริหารการศึกษา การกระจาย อํานาจ ุ ปรับปรุงกฎ ระเบียบทีทําให้ สามารถกํากับและติดตามได้ ุ ู ตําแหน่ง และความก้าวหน้าใน ตําแหน่งของผู้บริหารในพื้นที่ขาดธรรมาภิบาลใน การใช้อํานาจหน้าที่
 • 50. โครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด 6565 โครงการโครงการ  โ ี่ ํ ิ ้ ี ั ิ์ ่ ้ โ โครงการทีดําเนินการแล้วและมีผลสัมฤทธิบางส่วนแล้ว 27 โครงการ  โครงการที่เริ่มต้นทําแล้ว 32 โครงการ  โครงการที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น 6 โครงการ รวมรวม 6565 โครงการโครงการ
 • 51. โครงการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาเรียนเยอะ รายวิชาเลือกมีจํานวน มาก/ นื้อหา ยอ กําหนดรายวิชาบังคับเลือก 55 ประเด็นยุทธศาสตร์ การศึกษานอกระบบประเด็นยุทธศาสตร์ การศึกษานอกระบบ โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ภาษาไทยด้วยวิธีแจกลกสะกดคํา โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือสําหรับคนไทย ไม่รู้หนังสือ ส่งเสริมการรู้หนังสือ ไม่ตระหนักความสําคัญ ของการรู้หนังสือ ประชาชนบางส่วนลืม มาก/เนอหาเยอะ 11 ด้านหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้ โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกล เพิ่มช่องทางการเรียนไม่มีเวลาเข้าเรียน ในช่วงเวลาปกติ ประชาชนบางกลุ่มอาชีพ ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ การศึกษาภาคบังคับ ภาษาไทยดวยวธแจกลูกสะกดคาประชาชนบางสวนลม หนังสือ 33 จัดการศึกษาอาชีพ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพ การศึกษา ผู้เรียนเข้ารับ การทดสอบน้อย ระบบการทดสอบไม่ทันสมัย และไม่ทันต่อความต้องการ ของผู้รับบริการ พัฒนาระบบวัดและประเมินผล โครงการพัฒนาระบบการทดสอบด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 33 ผลิตและพัฒนากําลังคน คนเรียนสายอาชีพ มีจํานวนน้อย ขาดกําลังแรงงาน สร้างทางเลือกทาง การศึกษาอาชีพ จบแล้วมีงานทํา โครงการศนย์ฝึกอาชีพชมชน โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใน จังหวัดที่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ44 ให้สอดคล้องกับความ ต้องการและรองรับการ พัฒนาประเทศ (ทวิศึกษา) (กศน.) สร้างค่านิยมอาชีวศึกษาสายอาชีพ สร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายในการจัดการสอน สถานศึกษาขาดครู/สื่อ/ อุปกรณ์การสอน โครงการศูนยฝกอาชพชุมชน 55 โครงการจัดการศึกษาในชุมชนโดยใช้ ศ ํ ป็ ด้านระบบสื่อสารและ เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน Content Network และ Homework บูรณาการงบประมาณด้าน ICT ในการจัดทํา Content การฝึกอบรมร่วมกับ ศทก. วิทยากรไม่เก่ง ขาดองค์ความรู้ 55 กศน.ตาบลเปนฐาน Homework ด้านบริหารงานทั่วไป การกํากับติดตาม ไม่เป็นระบบ โครงการจัดทําฐานข้อมูลของ กศน. ตําบล ใช้หน่วยงานในทุกระดับ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ระบบบริหารจัดการ ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 66
 • 52. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กศน.ตําบล เข้าไม่ถึงความรู้ ขาดบรรยากาศ และสื่อ ที่เอื้อต่อการเรียนร้ พัฒนา กศน.ตําบลให้มีความ พร้อมด้าน ICT 22ประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ การยุทธศาสตร์ การศึกษาตามอัธยาศัยศึกษาตามอัธยาศัย โครงการยกระดับบ้านหนังสือชุมชน โครงการซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน ขาดทักษะแสวงหาความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด ประชาชน สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาตาม อัธยาศัย ู ทเออตอการเรยนรู พรอมดาน ICT 11 ด้านหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้าน/ ชุมชน ขาดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใ แหล่งเรียนรูในชุมชนขาด การพัฒนา ไม่มีความ ทันสมัย ไม่น่าสนใจ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน สร้างวิถีการเรียนรู้ตาม อัธยาศัย จีดกระบวนการเรียนรู้ที่ หลากหลายในชมชน โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนร้ชมชน จัดสถานที่เพื่อการส่งเสริม ในชุมชน ทนสมย ไมนาสนใจ ขาดการะประสานความ ร่วมมือกับเครือข่ายการ ี ้ใ หลากหลายในชุมชน ประสานเชื่อมโยงบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ โครงการจดตงแหลงเรยนรูชุมชน โครงการจัดทําฐานข้อมูลชุมชน ขาดนิสัยรักการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ หลากหลาย จดสถานทเพอการสงเสรม การอ่าน เรยนรูในชุมชน จัดตั้งเครือข่ายส่งเสริม การอ่าน คนไทยอ่านหนังสือน้อย สร้างบรรยากาศที่หลากหลาย ขาดกิจกรรมส่งเสริมการ อ่านที่น่าสนใจ โครงการบรรณสัญจร โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน 44 ไม่มีบรรยากาศที่เอื้อ ผลิตและพัฒนากําลังคน ให้สอดคล้องกับความ ต้องการและรองรับการ พัฒนาประเทศ โครงการชุมชนรักการอ่าน ไม่ชอบแสวงหาความร้ ต่อการอ่าน กิจกรรมไม่น่าสนใจ จัดการเรียนรู้เชิงรุก โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรไมชอบแสวงหาความรู สื่อไม่น่าสนใจ ล้าหลัง พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ สถานที่สําหรับการเรียนรู้ โครงการมหกรรมวทยาศาสตรสญจร โครงการพัฒนารูปแบบการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • 53. โครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด 2323 โครงการโครงการ  โ ี่ ํ ิ ้ ี ั ิ์ ่ ้ โ โครงการทีดําเนินการแล้วและมีผลสัมฤทธิบางส่วนแล้ว 14 โครงการ  โครงการที่เริ่มต้นทําแล้ว 7 โครงการ  โครงการที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น 2 โครงการ รวมรวม 2323 โครงการโครงการ
 • 54. 33..11 หลักสตรและหลักสตรและ ปรับหลักสตร 33.. ล สู รแลล สู รแล กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ปรบหลกสูตร และกระบวนการเรียนร้ ูู และกระบวนการเรยนรู
 • 56.
 • 57. Roadmap การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสตร ระยะที่ 3ประเมินการใช้หลักสูตร ประชาสัมพันธ์ (สพฐ.) ระยะท 1 พฒนาหลกสูตร ระยะที่ 2นําหลักสูตรไปใช้ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (สวก./สพฐ.)1. ต.ค.57 ... ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย.-ธค.59 เม.ย.60 พ.ค.60ม.ค.-กพ.60 มี.ค.60 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 3 คณะ กําหนดวิสัยทัศน์/ทิศทางพัฒนาหลักสูตร (คณก.อํานวยการ)3. 2. กําหนดกรอบเนื้อหา คุณลักษณะพึงประสงค์ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน (คณก.กําหนดกรอบเนื้อหา) ปรับปรุงหลักสูตรฯ (คณก.ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร/คณะอนุฯ) 4. 5. รับฟังความคิดเห็น(สพฐ.) พัฒนาสื่อ/เอกสารประกอบ(สพฐ.) พัฒนาบุคลากร(สพฐ.) 6. 7. 8. จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ฯ(สพฐ.) ทดลองใช้หลักสูตร (สพฐ.) นิเทศ กํากับ ติดตาม(สพฐ.) 10. 9. 11. ประเมินการใช้หลักสูตร (สพฐ.) ปรับปรุงฯ, เสนอ กพฐ.อนุมัติ เสนอ ศธ.ประกาศใช้(สพฐ.) 12. 13.
 • 58. ้ ้้ ้ ปรับหลักสูตร เปรียบเทียบเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑๒๕๕๑ กับ การกับ การบริหารจัดการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่หลักสูตรใหม่ ประเด็นประเด็น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปัจจุบัน แนวคิดการบริหารจัดการหลักสูตร ที่อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง ๑ ปรับ - เปลี่ยน - ในระยะสั้น ยังไม่ปรับหลักสตรแกนกลางฯ แต่จะปรับวิธีการบริหารจัดการหลักสตร ที่สอดคล้องกับ๑. ปรบ - เปลยน หลักสูตรหรือไม่ - ในระยะสน ยงไมปรบหลกสูตรแกนกลางฯ แตจะปรบวธการบรหารจดการหลกสูตร ทสอดคลองกบ นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” - ในระยะยาว เมื่อมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร จึงจะปรับ หรือเปลี่ยนหลักสูตร ๒. โครงสร้างเวลา เรียน - ประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ต่อปี - ประถมศึกษา ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมงต่อปี - ม ต้น ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี - ม.ต้น ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี - ม.ปลาย รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง ม.ตน ไมเกน ๑,๒๐๐ ชวโมงตอป - ม.ปลาย รวม ๓ ปี ไม่เกิน ๓,๖๐๐ ชั่วโมง - กําหนดโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา ี่ ้ ั โ ัทีเน้นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายรัฐบาล และ ศธ. ๓. ตัวชี้วัดและสาระ -กําหนดตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ - พิจารณา ทบทวน และกําหนดตัวชี้วัดและสาระ การเรียนรู้ แกนกลาง ู แกนกลาง การเรียนรู้แกนกลาง ที่ต้องรู้และควรรู้
 • 59. เปรียบเทียบเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑๒๕๕๑ กับ การกับ การบริหารจัดการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่หลักสูตรใหม่ ((ต่อต่อ)) ประเด็นประเด็น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปัจจุบัน แนวคิดการบริหารจัดการหลักสูตร ที่อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง ๔. การจัดการเรียนรู้ - กําหนดหลักการและกระบวนการเรียนรู้ - กําหนดจุดเน้นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นกิจกรรมู กว้าง ๆ เพื่อเป็นกรอบ หรือทิศทางในการ จัดการเรียนรู้ ุ ู Activity Based ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร STEM กระบวนการคิด คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ - ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ให้เรียนน้อย แต่ร้ลึก- ปรบวธเรยน เปลยนวธสอน ใหเรยนนอย แตรูลก เน้นการปฏิบัติ ๕ การวัดและ กําหนดหลักการและเกณฑ์การวัด ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนร้ที่เน้น๕. การวดและ ประเมินผล การเรียนรู้ - กาหนดหลกการและเกณฑการวด และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นกรอบ หรือทิศทางในการประเมินผลการเรียนรู้ - ออกแบบเครองมอการวดและประเมนผลการเรยนรูทเนน Formative มากกว่า Summative และสอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทําตัวอย่าง ื่ ืเครืองมือ - เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา ื่ ี ้ ่ ่๖. สือการเรียนรู้ - กําหนดหลักการและวิธีการจัดทํา การเลือกใช้ และประเมินคุณภาพสื่อ การเรียนรู้กว้าง ๆ - ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทําหนังสือเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ต้องรู้และควรรู้
 • 60.
 • 62.
 • 63. World Economic Forum ตัวชี้วัด เสาหลักที่ 5 การอุดมศึกษาและการฝึกอบรม(Higher education and training) คณภาพของการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(Quality of math and science education)คุณภาพของการจดการศกษาคณตศาสตรและวทยาศาสตร(Quality of math and science education) พ.ศ. 2558-2559 (ข ้อมูลเปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ) 112 127 กัมพูชา เมียนม่าร์ 65 90 เวียดนาม ลาว 52 67 ไ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 1 12 79 สิงค์โปร์ มาเลเซีย ไทย 9 1 0 20 40 60 80 100 120 140 ญี่ปุ่น สงคโปร หมายเหตุ ตัวเลขในกราฟแสดงอันดับ 1-140
 • 64.
 • 65. หน่วยงานที่ดําเนินงาน STEMหนวยงานทดาเนนงาน STEM 1. สถาบันวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 13 ศูนย์ (91 โรงเรียน)ู 2. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 17 โรงเรียน (รับผิดชอบเฉพาะห้องเรียน วิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ห้อง) ั ั ์ โ โ ี โ ี3. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 24 โรงเรียน 4. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน ) ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย(สวทน.) ผานเครอขายมหาวทยาลย 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 118 โรงเรียน 6. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินงานเป็นพี่เลี้ยงให้กับุ โรงเรียนทั้งหมด 147 โรงเรียน (ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 7. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5 โรงเรียน
 • 66. คําสั่ง ศธ ที่ สป. 375/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนเรอง แตงตงคณะกรรมการนโยบายการจดการเรยนการสอน สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการอํานวยการการ จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในู สถานศึกษา คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
 • 67. การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6”  ํ ั้ “ ิ ี ้”กาหนดขนตอน ของ “กิจกรรมการเรียนรู้” ั้ ี่ ปั ใ ี ิ ิ ั ี่ ้ ัขันที 1 - ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมทีต้องการพัฒนา ขั้นที่ 2 -รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ้ ่ ้ขันที 3 –ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (SCI+Math &T) ขั้นที่ 4 -วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหา (E) ้ ี่ขันที 5 - ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (E) ขั้นที่ 6 -นําเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม 67
 • 68. การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6” รายชื่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6 ี ี่ ี ี่ ชั้น ชื่อกิจกรรม ป 1 การสื่อสาร ชั้น ชื่อกิจกรรม ป 1 เล่นล้อวงกลม ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที 2 ป.1 การสอสาร ป.2 รักษ์คอมพิวเตอร์ ป.3 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง ั ป.1 เลนลอวงกลม ป.2 เรือบรรทุกน้ํา ป.3 เรือใบกับสายลม ประหยัด ป.4 บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ป.5 เครื่องดักแมลงวัน ป.4 โมบายปลาตะเพียน ป.5 สวนมะนาวนอกฤดู ป.6 รถของเล่นไฟฟ้า ม.1 ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง ม.2 ลําบากบากแค่ไหน กลไกช่วยได้ ป.6 นักโภชนาการน้อย ม.1 The young designer ม.2 นาวาฝ่าวิกฤต ม.3 สว่างไสวด้วยสายน้ํา ม.4 บันจีจัมป์ ม.5 ถงประคบร้อน ม.3 ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม ม.4 กังหันลมผลิตไฟฟ้า ม.5 สเลอปี้ 68 ม.5 ถุงประคบรอน ม.6 สัญญาณกันขโมย ม.6 ชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด 68
 • 69. การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6” ความคืบหน้าในการดําเนินการความคบหนาในการดาเนนการ - ปรับ “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู” ของภาคเรียนที่ 1 (ชั้น ป.1 – ม.6) โดยแยกขั้นตอนการสอนกิจกรรมให้มี 6 ขั้นตอนอย่างชัดเจน - จัดทํา Artwork ต้นฉบับ “กิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียน” และ ต้นฉบับ “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู” - นํากิจกรรมสะเต็มศึกษา และคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู ขึ้นเผยแพร่ บนเวปไซต์ URL: http://www.stemedthailand.org/ 69
 • 70. การพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6” แผนการดําเนินการแผนการดําเนินการ - ปรับ “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู” ภาคเรียนที่ 2 (ชั้น ป.1 – ม.6) โดยแยก ขั้นตอนการสอนกิจกรรมให้มี 6 ขั้นตอนอย่างชัดเจน (เดือนมิถนายน)ขนตอนการสอนกจกรรมใหม 6 ขนตอนอยางชดเจน (เดอนมถุนายน) - จัดทํา Artwork ต้นฉบับกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียนและจดทา Artwork ตนฉบบกจกรรมสะเตมศกษาสาหรบนกเรยนและ ต้นฉบับคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู ภาคเรียนที่ 2 (กรกฎาคม – สิงหาคม) - ถ่ายทําวิดีทัศน์การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ป.1 – ม.6 ของภาคเรียนที่ 2 (กรกฎาคม – กันยายน)(กรกฎาคม กนยายน) - นํากิจกรรมสะเต็มศึกษา และค่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับคร ขึ้นเผยแพร่ 70 นากจกรรมสะเตมศกษา และคูมอกจกรรมสะเตมศกษาสาหรบครู ขนเผยแพร บนเวปไซต์ URL: http://www.stemedthailand.org/ (กันยายน)
 • 71. โรงเรียนศักยภาพ โรงเรียน ศนย์สะเต็มภาค สูง 154 โรง ศูนยสะเตมภาค และเครือข่าย 91 โรง โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559 สถาบันอุดมศึกษา เป็นพี่เลี้ยง จํานวน 2,495 โรง เปนพเลยง โรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย 10 โรง/เขต รวม 2,250 โรงเรียน ประถมศึกษา 1,830 โรงเรียน มัธยมศึกษา ตอนต้น โ ี มัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนประชารัฐ 734 โรงเรียน 1,417 โรงเรียน 420 โรงเรียน
 • 72. ระดับโรงเรียนสะเต็มศึกษาร ดบโรงเรยนส เตมศกษา • มีครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรครูสะ เต็มศึกษา (STEM teacher training course) • มีการนําตัวอย่างกิจกรรมสะเต็มศึกษาไป ทดลองใช้ในชั้นเรียน • เขียนรายงานหลังการสอน และรายงาน ่ ื้ ี่ ึ ี่ ั ั ่ ต้นแบบ ผู้นํา ต่อเขตพืนทีการศึกษาทีสังกัดอยู่ • ผู้บริหารโรงเรียนผ่านการอบรมหลักสูตร สําหรับผู้บริหารโรงเรียนสะเต็มศึกษา เริ่มต้น พัฒนา ตนแบบ • มีระบบบริหารจัดการ • มีนโยบายการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา เรมตน • มีครที่ผ่านการอบรมหลักสตรครสะเต็ม • มีครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสะ เต็มศึกษา (STEM teacher training ในโรงเรียนที่ชัดเจน • มีแผนกลยุทธ์การดําเนินกิจกรรมสะ เต็มศึกษาที่ชัดเจน • มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ • มครูทผานการอบรมหลกสูตรครูสะเตม ศึกษา (STEM teacher training course) และสามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็ม ศึกษาได้ถูกต้อง • มีการนํากิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ออกแบบ course) และสามารถออกแบบ กิจกรรมสะเต็มศึกษาได้ถูกต้อง • มีการนํากิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ ออกแบบโดยครูในโรงเรียนไปจัดการ ้ ้ นักเรียนดีขึ้น • มการนากจกรรมสะเตมศกษาทออกแบบ โดยครูในโรงเรียนไปจัด การเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกช่วงชั้น เรียนรู้ในชั้นเรียนทุกระดับชั้น
 • 73.
 • 74.
 • 75. ิ ัิ ั33..22 การผลิตและพัฒนาครูการผลิตและพัฒนาครู
 • 76.
 • 77.
 • 80. 33..33 การผลิตคนให้ตรงกับการผลิตคนให้ตรงกับ33..33 ร ล นใ ร บร ล นใ ร บ ความต้องการของประเทศความต้องการของประเทศ 50 % เป้ าหมายสัดส่วน ั ี ั ป now Goal 15 % 50 % นักเรียนมัธยมปลาย สายอาชีพ
 • 81. โครงการทวิศึกษา จํานวนนักเรียน ปี 2557 (ก่อน คสช.) (เริ่มทําทวิศึกษา ปี 2558 (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) นักเรียน สพฐ. 1,066 คน 29,796 คนน เร น ส ฐ ,066 น 9, 96 น นักเรียน กศน. - 709 คน นักเรียน สช. - - รวม 1,066 คน 30,505 คน จํานวน ึ ปี 2557 (ก่อน คสช ) ปี 2558 (พลเรือเอก ณรงค์สถานศกษา (กอน คสช.) (เริ่มทําทวิศึกษา (พลเรอเอก ณรงค พิพัฒนาศัย) รวม 50 แห่ง 567 แห่ง
 • 82. โครงการทวิภาคี จํานวน 2555 2556 2557 นักเรียน 37,686 คน 43,370 คน 61,264 คน สถานประกอบการ 3 826 แห่ง 7 826 แห่ง 8 098 แห่งสถานประกอบการ 3,826 แหง 7,826 แหง 8,098 แหง จํานวน 2558 2559 นักเรียน 91,448 คน 94,556 คน สถานประกอบการ 10,527 แห่ง 17,791 แห่ง
 • 84. อุดมศึกษาเป็นเลิศอุดมศึกษาเป็นเลิศ •กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจนตามความถนัดและความเป็นเลิศ ุุ ของแต่ละสถาบัน เพื่อลดความซํ้าซ้อน •กําหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอดมศึกษา เช่น เป็นศนย์วิจัยที่มีกาหนดผลลพธ (Outcome) ของสถาบนอุดมศกษา เชน เปนศูนยวจยทม คุณภาพ มีการวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม มูลค่าการส่งออกของประเทศ •จัดให้สถาบันอดมศึกษาในพื้นที่ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในจดใหสถาบนอุดมศกษาในพนททาหนาทเปนพเลยงใหแกสถานศกษาใน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นุ 84
 • 85. Demand Supply จังหวัด ้้ตอบสนองความต้องการตอบสนองความต้องการ 1010 อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม เป้าหมายรวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป้าหมายรวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ HUB ASEANHUB ASEANHUB ASEANHUB ASEAN Nano Bio Robotics DigitalNano Bio Robotics Digital
 • 86. ตอบสนองตอบสนองความต้องการความต้องการ 1010 อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเป้าหมายเป้าหมาย ั้ั้ ั ิั ิ ิิรวมทังรวมทังเขตพัฒนาเศรษฐกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 1. การต่อยอด 5 อตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการประกาศทั้งหมด 13 กล่มกิจการ ประกอบด้วย1. การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดมทมศกยภาพ (First S curve) ประกอบด้วย 1.1 ยานยนต์สมัยใหม่ 1 2 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 13 กลุมกจการ ประกอบดวย 1) อุตสาหกรรมเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 2) เซรามิกส์ 3) อตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องน่งห่ม และเครื่องหนัง1.2 อเลกทรอนกสอจฉรยะ 1.3 การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1.4 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ป ป 3) อุตสาหกรรมสงทอ เครองนุงหม และเครองหนง 4) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน 5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ) ิ ื่ ื ์1.5 การแปรรูปอาหาร 2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย 6) การผลิตเครืองมือแพทย์ 7) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน 8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2.1 หุ่นยนต์ 2.2 การบินและโลจิสติกส์ 2.3 เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) การผลิตพลาสติก 10) การผลิตยา 11) กิจการโลจิสติกส์ 2.4 ดิจิตอล 2.5 การแพทย์ครบวงจร 12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 13) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว