พอเพียงนำเสนอ 1

3,109 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พอเพียงนำเสนอ 1

 1. 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการวิจัยทางการศึกษา
 2. 2. ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัลลภ พรหมทอง ( 2548 ) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต เศรษฐกิจ ความมั่นคง วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดคือวิธีคิดและจิตสำนึกของคน เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง และพออยู่พอกิน อันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 3. 3. ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( 2543 ) กล่าวว่า เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งการบริหารและพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
 4. 4. ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่กล่าวถึงแนวการดำรงชีวิต การปฏิบัติตนของคนในสังคมทุกระดับ ยึดหลักทางสายกลาง โดยเกี่ยวข้องกับการผลิต เศรษฐกิจ ความมั่นคง วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ
 5. 5. ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ . ศ . 2493 ว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของ ชาวสยาม”
 6. 6. ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานให้แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517 “ ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะใช้เมืองไทยให้พออยู่พอกิน มีความสุขและทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรื่องอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”
 7. 7. หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( ถวัลย์ มาศจรัส , 2550 )
 8. 8. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการ 3 ระดับ ( ถวัลย์ มาศจรัส , 2550 ) 1. ระดับชาติ 2. ระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 3. ระดับปฏิบัติ
 9. 9. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ 10 เป็นต้นมา และดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในฐานะของหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ผ่านการศึกษา 3 รูปแบบ
 10. 10. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระดับชาติ 1. การศึกษาในระบบ : ผ่านองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 11. 11. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระดับชาติ 2. การศึกษานอกระบบ : ผ่านองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ( กศน ) 3. การศึกษาตามอัธยาศัย : ผ่านองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ - สำนักงานเลขาธิการสภาพการศึกษา โดยสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
 12. 12. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ - นำสาระสำคัญของปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรี ไปสู่การจัดทำนโยบายในระดับกระทรวง
 13. 13. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยตรง 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. สถานศึกษา 3. ครู 4. บุคลากรทางการศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดการศึกษา
 14. 14. ( ถวัลย์ มาศจรัส , 2550 ) โมเดล การขับเคลื่อนปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นโยบายระดับชาติ <ul><li>แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และ 10 </li></ul><ul><li>นโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา </li></ul><ul><li>นำสาระสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐมนตรีไปสู่ การจัดทำนโยบายระดับกระทรวง </li></ul><ul><li>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา </li></ul><ul><li>สถานศึกษา </li></ul><ul><li>ครู </li></ul><ul><li>บุคลากรทางการศึกษานำนโยบายไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดการศึกษา </li></ul>นโยบายระดับ กระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับปฏิบัติการ
 15. 15. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้เองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน - มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 16. 16. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดรับกับเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ สสวท . ซึ่งมีจุดเน้นประการสำคัญคือ การพัฒนาให้มีความเป็นสากลที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของสังคมไทย
 17. 17. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดการศึกษาจึงมีความยืดยุ่นตามบริบทของชุมชุนในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปโดยธรรมชาติ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีความซาบซึ้งและเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่หลากหลายให้เกิดเป็นองค์ความรู้รวม มีความสามารถในการจัดการที่จะนำไปสู่ การสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ( สสวท , 2546 )
 18. 18. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <ul><li>การเตรียมสื่อการเรียนการสอน หรือ บทบาทของครูโดย </li></ul><ul><li>คำนึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul><ul><li>- หาง่ายในท้องถิ่น ราคาถูก </li></ul><ul><li>- ประยุกต์ใช้สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว </li></ul><ul><li>2. มีการสอดแทรกแนวคิดหรือความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน </li></ul><ul><li>ระหว่างการสอน </li></ul><ul><li>3. ส่งเสริมให้นักเรียนคำนึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน </li></ul><ul><li>กระบวนการตัดสินใจ </li></ul><ul><li> Yuenyoung, Thathong and de Vries ( 2009 ) </li></ul>
 19. 19. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Yuenyoung, Thathong and de Vries ( 2009 ) ได้ทำการศึกษาวิจัยใน โครงการ “ PCK-PSE-STS- การพัฒนาศาสตร์การสอนเนื้อหา ( PCK ) ของ ครูฟิสิกส์ในการประยุกส์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการจัดการ เรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ( STS approach ) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูได้สร้างองค์ความรู้ ด้านศาสตร์ในการสอนเนื้อหาวิชาของครูสำหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติการสอนฟิสิกส์โดยใช้ STS approach
 20. 20. แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ STS STS ให้ความรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียน ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ( Yuenyoung, 2006 ) ขั้นทำการตัดสินใจ ขั้นระบุประเด็นปัญหา ขั้นระบุการหาคำตอบอย่างมีศักยภาพ ขั้นต้องการความรู้ ขั้นกระบวนการทางสังคม

×