SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
หลักการและแนวทาง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
infographic
2
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลัง
และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็ นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็ น
ศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจใน
ระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาค
ธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ”
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
๑๐.๑ “ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับ
ประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจ
หน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้
infographic
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
: พัฒนาศักยภาพคนให ้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
นโยบายรัฐบาล : การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แนวนโยบายด ้านการศึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
การบริหารกิจการ
บ ้านเมืองที่ดี
การบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่
การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
ประโยชน์ของผู้เรียน
เป็นสาคัญ ครู
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประชาชน
สังคมพึงพอใจ
ประเทศได ้คนมี
คุณภาพ สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนาไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาวของประเทศ
"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
มิติการบริหาร
และจัดการศึกษา
มิติการจัด
การศึกษา
การส่งเสริม
และสนับสนุน
การศึกษา
• เน้นความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการ มีความสอดคล ้อง
กับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยสร้างระบบราชการและ
โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ
เป็นการบริหารราชการแบบบูรณาการที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน
• การบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให ้เหมาะสมกับบริบท
และประชาชนในเขตจังหวัด โดยการเชื่อมโยงและประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาชนในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการพัฒนาและแก ้ไขปัญหาเฉพาะ
พื้นที่
• ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสนับสนุนให ้ประชาชน
มีส่วนร่วมดาเนินการในภาครัฐและส่วนร่วมในการประเมินผลการ
บริการภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการบริหารภาครัฐให ้
ประชาชนได ้รับบริการที่ดีและตอบสนองต่อความต ้องการของ
ประชาชนได ้อย่างแท ้จริง
• สร้างคุณภาพของคนไทยให ้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน
ได ้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได ้
โดยมีความใฝ่ รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม
• สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า
• พัฒนากาลังคนให ้เป็นที่ต ้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้ง
ในด ้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
4
จุดเน้น
๖ ยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษา
๑.หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู ้
๔.ผลิต พัฒนา
กาลังคนและ
งานวิจัยที่
สอดคล ้องกับความ
ต ้องการของการ
พัฒนาประเทศ
๓.การทดสอบ
การประเมิน
การประกันคุณภาพ
และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
๕.ICT เพื่อ
การศึกษา
๖.การบริหาร
จัดการ
๒.การผลิตและ
พัฒนาครู
จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
infographic
5
“ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ”
ถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในด ้านต่างๆ ให ้บรรลุผล
การบริหาร
จัดการ
การผลิตและ
พัฒนาครู
หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู้ ผลิต พัฒนากาลังคน
และงานวิจัยที่
สอดคล ้องกับความ
ต ้องการของการพัฒนา
ประเทศ
การทดสอบ
การประเมิน การ
ประกันคุณภาพและ
การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา
ICT เพื่อ
การศึกษา
เป้ าประสงค์
ของการบริหาร
จัดการ
• หน่วยงานมีระบบ
บริหารจัดการที่
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
• มีกลไกบริหารและการ
ประสานงานการจัด
การศึกษาส่วนกลาง
และในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• มีนโยบาย แผน
มาตรฐานและการ
ติดตามประเมินผลการ
จัดการศึกษาที่หน่วย
ปฏิบัติสามารถนาไป
บริหารจัดการได ้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ของการบริหาร
จัดการ
• รูปแบบโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ชัดเจนและยึด
ประโยชน์ของผู้เรียน
เป็นสาคัญ
• การบูรณาการการ
ทางานร่วมกันอย่าง
คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
• มีการบริหารจัดการทั้ง
ระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
• นโยบาย แผน และ
มาตรฐานที่นาไป
ปฏิบัติได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ฐานข ้อมูลที่ทันสมัย
และน่าเชื่อถือสามารถ
เชื่อมโยงฐานข ้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จุดเน้นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
infographic
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
โดยที่ได ้ปรากฏข ้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วน
ภูมิภาคของประเทศว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่
ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสาคัญ ดังนั้นเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให ้สามารถขับเคลื่อนได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
เพื่อให ้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด ้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ
และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษา
ของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให ้สอดรับกับแนว
ทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษา
อันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
(รมว.ศธ. เป็นประธาน เลขาธิการ
องค์กรหลัก เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ)
• กาหนดให้มีสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑-๑๘
เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับ
พื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัดโดยการอานวยการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณา
การกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข ้องในพื้นที่นั้น ๆ
• กาหนดให้มีสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกาหนด การ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย
• กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
เพื่อขับเคลื่อนงานด ้านการศึกษา
ของจังหวัด
• กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
เพื่อบริหารงานบุคคลของ
ข ้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด
กาหนดกลไกและระบบงาน
(คาสั่ง หน.คสช.)
• มีกลไกหรือรูปแบบและวิธีการทางานในการสนับสนุนให ้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือทั้งในส่วนกลาง เขตพื้นที่ และส่วนภูมิภาค
• จัดให ้มีกระบวนการและช่องทางที่จะสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่
หลากหลาย
• ส่งเสริมการสร ้างความร่วมมือในรูปแบบภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน (Public – Private Partnership: PPP)
• เปิดโอกาสให ้ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นเข ้ามาแข่งขันในการจัด
การศึกษาหรือบริการสาธารณะแทนรัฐ (Contestability)
• การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติมีความ
สอดคล ้องเป็นแนวเดียวกัน (Strategic Alignment) การจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกันของกระทรวงที่ให ้
ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงพื้นที่
• ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Cluster – based ,
Area–based) ทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด และพื้นที่พิเศษ โดยการจัดส่วน
ราชการประจาจังหวัดที่เป็นตัวแทนของกระทรวงที่แท ้จริงในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค และทาหน้าที่ประสานแนวระนาบ (Cross-function)
ระหว่างการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตลอดจนการเชื่อมโยง บูรณา
การ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด
• ประสานและบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ใน
รูปแบบคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคประชาสังคม และประชาชน
• ปรับปรุงกฏหมายการมอบอานาจในภารกิจที่ต ้องดาเนินการในจังหวัดให ้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดและภาค และ
คณะกรรมการในระดับจังหวัดให ้เหมาะสม
• กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและจังหวัดให ้สอดคล ้อง
กับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ ที่เชื่อมโยงและสอดคล ้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคและจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด ้านอื่นๆ
• จัดทาแผนพัฒนาการศึกษจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ต ้องผ่านกระบวนการ
ร่วมคิดร่วมทาจากภาคส่วนต่างๆ
• จัดกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) โดย
ทาข ้อตกลงความร่วมมือในการทางาน แผนงาน/โครงการและลงนาม
ร่วมกัน และกาหนดตัวชี้วัดในการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม (Joint
KPI)
• ปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลให ้มีมาตรฐาน สามารถขจัดความเหลื่อมล้า มี
การตรวจสอบถ่วงดุล สามารถแก ้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให ้
เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการแต่งตั้ง โยกย ้ายของข ้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรได ้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
• โครงสร ้างที่มีความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการ สอดคล ้องกับ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าตามภารกิจ มี
ระบบธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบการจัดการศึกษาและการใช ้
ทรัพยากรทางการศึกษา
• มีลาดับชั้นของการบริหารจัดการและสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน มี
ผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ (Accountability) และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
แนวทางดาเนินการ
ปัญหาอุปสรรค
หลัก
๑) การบริหารงานแบบ
แยกส่วน ขาดการ
บูรณาการ ไม่สอดคล ้อง
กับระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
การจัดการศึกษาในส่วน
ภูมิภาคของประเทศเกิด
จากปัญหาการสั่งการ
และการบริหารจัดการ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
ไม่เป็นเอกภาพ
7
๓) เขตพื้นที่การศึกษา
ไม่ได ้เป็นเขตพื้นที่
การศึกษาของกระทรวง
อย่างแท ้จริง และเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการ
ประสานงานระหว่างเขต
พื้นที่การศึกษาด ้วยกัน
เอง
๒) โครงสร ้าง
ปัจจุบันไม่สามารถ
บริหารงานเชิงพื้นที่
ในลักษณะที่เป็น
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่
เป็นภารกิจร่วมกันได ้
๔) การบริหารงาน
บุคคลในระดับพื้นที่มี
การแทรกแซงทาง
การเมือง มีปัญหา
เรื่องความเป็นธรรม
และความโปร่งใส
๕) การเปิดโอกาส
ให ้ภาคส่วนต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เป็น
เครือข่ายพันธมิตรใน
การทางานร่วมกันยัง
มีค่อนข ้างน้อย
ผลที่ได้รับ
•รูปแบบโครงสร ้าง
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ชัดเจนและยึด
ประโยชน์ของผู้เรียน
เป็นสาคัญ
•หน่วยงานมีระบบ
บริหารจัดการที่
คล่องตัว มีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
•มีกลไกบริหารและ
การประสานงานการ
จัดการศึกษา
ส่วนกลางและใน
พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การบูรณาการการ
ทางานร่วมกันอย่าง
คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
•มีนโยบาย แผน
มาตรฐานและการ
ติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาที่
หน่วยปฏิบัติสามารถ
นาไปบริหารจัดการ
ได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
•ฐานข ้อมูลที่
ทันสมัยและ
น่าเชื่อถือสามารถ
เชื่อมโยงฐานข ้อมูล
กับหน่วยงานอื่นได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิรูป
การศึกษาและการ
บริหารราชการ
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
ในภูมิภาคเป็นไป
ด ้วยความ
เรียบร้อย มี
เอกภาพ และ
สามารถประสาน
เชื่อมโยงและ
บูรณาการภารกิจ
ในเรื่องการศึกษา
ของประเทศโดย
เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
ให ้สอดรับกับ
แนวทางการ
บริหารงานโดย
ประชารัฐ เพื่อ
ประโยชน์ในการ
ปฏิรูปการศึกษา
อันจะส่งผลในการ
พัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน
กรอบแนวคิดการดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เป้ าประสงค์ของการ
บริหารจัดการ
• มีกลไกหรือรูปแบบและวิธีการทางานในการสนับสนุนให ้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทั้งใน
ส่วนกลาง เขตพื้นที่ และส่วนภูมิภาค
• จัดให ้มีกระบวนการและช่องทางที่จะสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย
• ส่งเสริมการสร ้างความร่วมมือในรูปแบบภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public – Private
Partnership: PPP)
• เปิดโอกาสให ้ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นเข ้ามาแข่งขันในการจัดการศึกษาหรือบริการสาธารณะ
แทนรัฐ (Contestability)
• ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็ นฐาน
(Cluster – based , Area–based) ทั้งระดับภาค ระดับ
จังหวัด และพื้นที่พิเศษ โดยการจัดส่วนราชการประจา
จังหวัดที่เป็นตัวแทนของกระทรวงที่แท ้จริงในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค และทาหน้าที่ประสานแนวระนาบ
(Cross-function) ระหว่างการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ตลอดจนการเชื่อมโยง บูรณาการ และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด
• ประสานและบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท ในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาชน
• ปรับปรุงกฏหมายการมอบอานาจในภารกิจที่ต ้อง
ดาเนินการในจังหวัดให ้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วน
ราชการในจังหวัดและภาค และคณะกรรมการในระดับ
จังหวัดให ้เหมาะสม
• กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและ
จังหวัดให ้สอดคล ้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
ที่เชื่อมโยงและสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและจังหวัด รวมทั้งการ
พัฒนาด ้านอื่นๆ
• จัดทาแผนพัฒนาการศึกษจังหวัดแบบบูรณาการ ที่
ต ้องผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทาจากภาคส่วนต่างๆ
• จัดกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ (Performance
Agreement) โดยทาข ้อตกลงความร่วมมือในการ
ทางาน แผนงาน/โครงการและลงนามร่วมกัน และ
กาหนดตัวชี้วัดในการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
(Joint KPI)
• โครงสร้างที่มีความเป็นเอกภาพของการบริหาร
จัดการ สอดคล ้องกับระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน มีผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าตามภารกิจ
มีระบบ
ธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบการจัดการศึกษา
และการใช ้ทรัพยากรทางการศึกษา
• มีลาดับชั้นของการบริหารจัดการและสายบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับ (Accountability) และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
• การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงสู่การปฏิบัติมีความสอดคล ้องเป็นแนว
เดียวกัน (Strategic Alignment) การจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกัน
ของกระทรวงที่ให ้ความสาคัญกับการจัดสรร
งบประมาณเชิงพื้นที่
• ปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลให ้มีมาตรฐาน
สามารถขจัดความเหลื่อมล้า มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลและเป็นกลางทางการเมือง และสนับสนุน
ให ้บุคลากรได ้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
๒. หลักการ
บริหาร
จัดการเชิง
พื้นที่
๓. หลักการ
บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
๑. หลักการ
บริหารกิจการ
บ ้านเมืองที่ดี
ไม่เพิ่มอัตรากาลัง ตาแหน่ง และงบประมาณ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
infographic
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ (มาตรา ๔๐) ได ้กาหนดให ้กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฏหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา ๔๑ การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให ้เป็นไปตามกฏหมายว่าด ้วยการนั้น
บทบาทและภารกิจของ ศธ.
• กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
• ส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท
• ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา
ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได ้คนมีคุณภาพ สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
ของประเทศ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
ขอบเขตอานาจหน้าที่ การบริหารราชการ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
• ด ้านนโยบาย
(Policy)
• ด ้านกากับดูแล
(Regulator)
• ด ้านส่งเสริม
สนับสนุน
(Facilitator)
• ด ้านปฏิบัติการ
(Operator)
•Agenda based
•Function based
•Cluster based
•Area based
•Participation &
Collaboration
ส่วนกลาง
ในภูมิภาค
-ภาค
-จังหวัด
infographic
ขับเคลื่อนภารกิจ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ และ
ประสานความร่วมมือให ้เกิด
การบูรณาการร่วมกัน มีระบบการ
กากับ ติดตามประเมินผล
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการ
พัฒนาและแก ้ไขปัญหาเฉพาะ
พื้นที่ เพื่อการให ้บริการ
ด ้านการศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง
และเท่าเทียม เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ประชาชน สังคมพึงพอใจ
ประเทศได ้คนมีคุณภาพ สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาวของประเทศ
"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
• การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย
หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษ
งานตามยุทธศาสตร์
(Agenda based)
• การปฏิบัติงานประจาหรืองานตามหน้าที่
ปกติของส่วนราชการ ได ้แก่ งานตาม
กฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
ของรัฐบาล
งานประจาตามหน้าที่
(Function based)
• การปฏิบัติงานที่ต ้องกากับติดตาม
ประสานและร่วมมือ หรือการบูรณาการ
การปฏิบัติงานหลายจังหวัดที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน
งานหลายจังหวัดที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
(Cluster based)
• การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน
งานในพื้นที่จังหวัด
(Area based)
• การปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตามนโยบายประชารัฐ หรืองานอื่นซึ่ง
ภาครัฐพึงทางานร่วมกับท ้องถิ่น ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน หรือองค์กร
สาธารณประโยชน์อื่น
งานการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือ
(Participation &
Collaboration)
การจาแนกบทบาทภารกิจ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
สป. สกศ. สพฐ.
สกอ. สอศ.
สนง.กศน. / สนง.ก.ค.ศ.
/ สช.
ศธภ.
ศธจ. / กศจ.
ส่วนราชการ
/หน่วยงาน
/หน่วยงานการศึกษา
/สถานศึกษา
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด
infographic
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(๗๗ จังหวัด)
• ศึกษาธิการจังหวัด เป็ นผู้บังคับบัญชาข ้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ ้างในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด อยู่ภายใต ้การกากับดูแลของศึกษาธิการภาค
โดยอาจให ้มีรองศึกษาธิการจังหวัด จานวนไม่เกิน
หนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด
• ให ้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการ
จังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดจากข ้าราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการ
• ในระหว่างที่ยังมิได ้มีการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ให ้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
ในจังหวัดต่าง ๆ ทาหน้าที่เป็ นสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน แล ้วแต่กรณี
อานาจหน้าที่สานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ (ศธภ.)
กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาค
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดด ้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ ศธจ.
สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อานาจหน้าที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)
รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. และการปฏิบัติงานราชการให ้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ กศจ. และ
ตามที่ กศจ. มอบหมาย
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด ้านวิชาการ
สั่งการ กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ให ้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
จัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดร่วมในการดาเนินงาน
ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย หรือตามที่ได ้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไป
ของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคล
พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา และข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดทาทะเบียนประวัติข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า และเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับข ้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
อานาจหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
พิจารณาและให ้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
พิจารณาและให ้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดร่วมในการ
ดาเนินงาน
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดต่อ คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษา
วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให ้แก่
สถานศึกษา
เสนอ คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได ้ตามความจาเป็ น
กากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริหารงานบุคคลสาหรับข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อานาจหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
กาหนดทิศทางในการดาเนินงานในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให ้แก่หน่วยงานในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
แต่งตั้ง โอน หรือย ้ายผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
สั่งให ้ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่
หรือให ้พ ้นจากตาแหน่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ.
เชิญข ้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข ้อง
มาสอบถามข ้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข ้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
องค์กระประกอบ
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
องค์กระประกอบ กศจ.
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได ้รับมอบหมาย เป็ น
ประธานกรรมการ
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็ นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข ้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็ นกรรมการ
(๔) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท ้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด ประธานหอการค ้าจังหวัด ผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็ นกรรมการ
(๕) ผู้แทนภาคประชาชนในท ้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวนสองคน เป็ น
กรรมการ
(๖) ผู้แทนข ้าราชการครูในท ้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวนสองคน เป็ น
กรรมการ
(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด ้านกฎหมาย ด ้านบริหารงานบุคคล หรือด ้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข ้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวนไม่เกินสามคน เป็ น
กรรมการ
(๘) ศึกษาธิการจังหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุการ
สาหรับกรุงเทพมหานคร ให ้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทาหน้าที่เป็ น กศจ.
องค์กระประกอบ อกศจ.
(๑) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็ น กศจ. เป็ นประธานอนุกรรมการ
(๒) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็ น กศจ. จานวนสองคน เป็ น
อนุกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษา
ซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจานวนสองคน เป็ นอนุกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง จานวนไม่เกินสามคน เป็ นอนุกรรมการ
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)
คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
(อกศจ.)
อานาจหน้าที่ องค์ประกอบ
๙ คน
๒๒ คน
๘ คน
อานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
ปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานบุคคลของข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
ตามที่ได ้รับมอบหมายจาก กศจ.
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และองค์ประกอบคณะกรรมการ ตามคาสั่ง หน.คสช.
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
สานักงานศึกษาธิการภาค
๑-๑๘
• ให ้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปดภาค
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
บัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกาหนด
• ศึกษาธิการภาค เป็นผู้บังคับบัญชาข ้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให ้มีรองศึกษาธิการ
ภาค จานวนไม่เกินหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการภาค
• ให ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
ศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค จาก
ข ้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
(คปภ.)
สถานศึกษาสังกัดอื่น
สถานศึกษา
อปท.
ประชาสังคม เอกชน
เครือข่าย องค์กรอื่น
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สังกัดกระทรวง กรมอื่น
ในจังหวัด
กลไกการบูรณาการการศึกษาในภูมิภาคและจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน
ศึกษาธิการจังหวัด เลขานุการ
 สถาบันการอาชีวศึกษา (๑๙)
 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (๔)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา (๑๒)
 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค (๕)
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘
(ศธภ.)
(๑๘ แห่ง)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(ศธจ.)
(๗๗ จังหวัด)
อานวยการ / สั่งการ / กากับ เร่งรัด
ติดตาม และประเมินผล
ประสานการดาเนินงาน / ความร่วมมือ
* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
** ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด ้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค พ.ศ.๒๕๕๓
สานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด (สงขลา ,สตูล , ยะลา
, ปัตตานี , นราธิวาส) (๕)
โรงเรียนเอกชน จชต.
*คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัด (ปสกช.)
โรงเรียนเอกชน
**คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
(อศจ.) / อาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.)
และ อาชีวศึกษามหานคร (อศม.)
วิทยาลัย สังกัด สอศ.
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด /
กทม. (สานักงาน กศน.จังหวัด) (๗๗)
สถานศึกษา
(กศน.อาเภอ) (๘๗๗)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด (๗๗)
โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.) (๔๒)
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) (๑๘๓)
โรงเรียนประถมศึกษา
และขยายโอกาส
มหาวิทยาลัย
infographic
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘
• มอบหมายให ้ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ “ศึกษาธิการภาค” อีกตาแหน่งหนึ่ง
และกาหนดให ้มี “รองศึกษาธิการภาค”
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (๗๗ จังหวัด)
• มอบหมายให ้ ผอ.สพป.เขต ๑ ทาหน้าที่ “ศึกษาธิการจังหวัด” และกาหนดให ้มี “รองศึกษาธิการจังหวัด”
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
• เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ
• เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ
• เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
• เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 สถาบันการอาชีวศึกษา (๑๙ แห่ง)
 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (๔ แห่ง)
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา(๑๒ แห่ง)
 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาค (๕ แห่ง)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
(ผวจ. ประธานกรรมการ ศธจ. กรรมการและเลขานุการ)
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
(๙ คน)
(๒๒ คน)
๘ คน
งานตามยุทธศาสตร์
(Agendabased)
งานหลายจังหวัดที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน
(Clusterbased)
งานในพื้นที่จังหวัด
(Areabased)
งานประจาตามหน้าที่
(Functionbased)
งานการมีส่วนร่วม
(Participation&Collaboration)
ส่วนราชการสังกัด ศธ.
(องค์กรหลัก)
สนง.กศน. /สนง.ก.ค.ศ. / สช.
สถาน
ศึกษาสังกัดอื่น
(๑,๑๔๒)
สถานศึกษา
อปท.
(๑,๔๘๑)
ประชาสังคม/
ภาคเอกชน/
เครือข่าย/
องค์กรอื่น
ส่วนราชการ
หน่วยงานสังกัด
กระทรวง/กรม
อื่นในจังหวัด
ส่วนราชการ/หน่วยงาน/หน่วยงานการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
สถานศึกษาสังกัด ศธ.
Cross-function
อานวยการ / สั่งการ / กากับ เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผล
ประสานการดาเนินงาน
ผังความเชื่อมโยงของโครงสร้างตามคาสั่ง หน.คสช. กับโครงสร้างปัจจุบัน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
• Agenda based
• Function based
• Cluster based
• Area based
• Participation & Collaboration
Good Governance
infographic
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(รวม ๓๕,๔๔๖ แห่ง)
 สถานศึกษา สช. ๓,๙๕๑ (สามัญ ๓,๕๐๖)
สพฐ. ๓๐,๙๒๒ (สามัญ ๓๐,๘๒๘ , ก.พิเศษ ๕๑, ก.สงเคราะห์ ๔๓)
 สถาบันอุดมศึกษา (๑๕๐)
 วิทยาลัยชุมชน (๑๙)
 วิทยาลัยสังกัด สอศ. (รัฐ ๔๒๑ , เอกชน ๔๔๕)
 องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) (๑)
สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน (๖,๒๕๔ แห่ง)
/ นักศึกษา ผู้รับบริการ (๗๖๗,๗๐๖ คน)
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจา
จังหวัด (๗๗)
โรงเรียน
สพป.
(๑๘๓)
โรงเรียน
ประถมศึกษา
และขยาย
โอกาส
สพม.
(๔๒)
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
สานักงาน
กศน.
จังหวัด
(๗๗)
กศน.
อาเภอ)
(๘๗๗)
สานักงาน
สช.
จังหวัด
(๕)
โรงเรียน
เอกชน
จชต.
* ปสกช.
(๗๖)
โรงเรียน
เอกชน
วิทยาลัย ** อศจ.
/ อศก.
และ อศม.
วิทยาลัย
(รัฐ /
เอกชน)
สถานศึกษา
ระดับอุดม
ศึกษาระดับ
ปริญญา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สนง.
กศน.
สนง.
ก.ค.ศ.
สช.
สถานศึกษา
สังกัดอื่น
สถานศึกษา
อปท.
ประชาสังคม
เอกชน
เครือข่าย
องค์กรอื่น
ส่วนราชการ
หน่วยงานสังกัด
กระทรวง/กรมอื่น
ในจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
Agenda - based
Function - based
Area - based
Cluster - based
Participation & Collaboration
* ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานและ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
** ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด ้วยการ
บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค พ.ศ. ๒๕๕๓
Cross-function
สถาบันการ
อาชีวศึกษา (๑๙)
(เกษตร ๔)
สถาบัน
กศน.
ภาค
(๕)
ศูนย์
การศึกษา
พิเศษเขต
การศึกษา
(๑๒)
อานวยการ สั่งการ กากับ เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผล
ประสานการดาเนินงาน
ผังภาพรวมความเชื่อมโยงของโครงสร้างตามคาสั่ง หน.คสช. กับโครงสร้างปัจจุบัน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
(รมว.ศธ. เป็นประธาน
เลขาธิการองค์กรหลัก เป็น
กรรมการ ปศธ.เป็นกรรมการ
และเลขานุการ)
สานักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑-๑๘
มอบหมายให ้ผู้ตรวจราชการ
ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ “ศึกษาธิการ
ภาค” และกาหนดให ้มี
“รองศึกษาธิการภาค”
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด (๗๗ จังหวัด)
มอบหมายให ้ผอ.สพป.เขต ๑
ทาหน้าที่ “ศึกษาธิการจังหวัด”
และกาหนดให ้มี
“รองศึกษาธิการจังหวัด”
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ)
คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการ
จังหวัด (อกศจ.)
• Agenda based
• Function based
• Cluster based
• Area based
• Participation & Collaboration
Good Governance
infographic
ผู้แทนส่วนราชการ
ใน ศธ./นอก ศธ.
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
/ประธานหอการค ้าจังหวัด
• บริหารและจัดการศึกษา
• บริหารงานบุคคล
• ประสานงานและบูรณาการ
กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ผู้แทนภาคประชาชน
ในท ้องถิ่น /ผู้แทน
ข ้าราชการครูในท ้องถิ่น
/ผู้ทรงคุณวุฒิ
Participation
Collaboration
infographic
ภาคประชาสังคม
Civil Society
• กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด
• พิจารณาและให ้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
• วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให ้แก่สถานศึกษา
• พิจารณาและให ้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
• กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
• การกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่
การศึกษา
• เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได ้ตามความจาเป็น
• เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข ้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค
• บริหารงานบุคคลของข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัด
• ประสานการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ตลอดจนการเชื่อมโยง บูรณาการ และประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด และ
ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ
16
บทบาทของ
กศจ.
บริหารและ
จัดการศึกษา
บริหารงาน
บุคคล
ประสานงาน
และบูรณาการ
infographicที่มา : คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
17
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
สานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น
หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข ้องในพื้นที่นั้น ๆ
ให ้มีศึกษาธิการภาค เป็น
ผู้บังคับบัญชาข ้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยอาจให ้มี
รองศึกษาธิการภาค จานวนไม่เกิน
หนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการภาค
ให ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ แต่งตั้งศึกษาธิการ
ภาคและรองศึกษาธิการภาค จาก
ข ้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธภ.)
กาหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทการพัฒนาภาค
สนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา
กากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการ
ดาเนินงานของ
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สนับสนุนการตรวจ
ราชการ และติดตาม
ประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ ศธ.
ประสานการบริหารงาน
ระหว่างราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้เกิด
การพัฒนาอย่างบูรณา
การในระดับพื้นที่ของ
หลายจังหวัด
๑
๒
๓
๔
๕
infographic
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานศึกษาธิการภาค 5 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดลพบุรี
รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดชัยนาท
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี
รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี
สานักงานศึกษาธิการภาค 18 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัด
กาแพงเพชร รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย
จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัด
พิษณุโลก รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย
จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
สานักงานศึกษาธิการภาค 16 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดเชียงราย
จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่
สานักงานศึกษาธิการภาค 9 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบ
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด จังหวัดระยอง
สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบ
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดอุดรธานี
สานักงานศึกษาธิการภาค 13 ตั้งสานักงานอยู่ที่
จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด
ประกอบด ้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานศึกษาธิการภาค 3 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบ
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก ้ว
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร ้อยเอ็ด
สานักงานศึกษาธิการภาค 7 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง สานักงานศึกษาธิการภาค 8 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดยะลา รับผิดชอบ
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัด
ยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
สานักงานศึกษาธิการภาค 6 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดสงขลา รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด
ประกอบด ้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18
สานักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดาเนินการใน
พื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน
สานักงานศึกษาธิการภาค 11 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบ
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดสกลนคร
สานักงานศึกษาธิการภาค 14 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา
รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
18
infographic
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

More Related Content

What's hot

แผนยุทธศาสตร์ปศพ.
แผนยุทธศาสตร์ปศพ.แผนยุทธศาสตร์ปศพ.
แผนยุทธศาสตร์ปศพ.
wasan
 
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นรินทร์ แสนแก้ว
 
กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)
กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)
กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)
pomswu
 
恐怖份子的家園
恐怖份子的家園恐怖份子的家園
恐怖份子的家園
honan4108
 
เทคนิคการบริหารรา
เทคนิคการบริหารราเทคนิคการบริหารรา
เทคนิคการบริหารรา
onyatada
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Affiya Aming
 

What's hot (11)

นโยบาย กระทรวงศึกษา 58
นโยบาย กระทรวงศึกษา 58นโยบาย กระทรวงศึกษา 58
นโยบาย กระทรวงศึกษา 58
 
แผนยุทธศาสตร์ปศพ.
แผนยุทธศาสตร์ปศพ.แผนยุทธศาสตร์ปศพ.
แผนยุทธศาสตร์ปศพ.
 
ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)
ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)
ติวสอบครูผู้ช่วย (บ้านสอบครู อ.บวร)เอกสารบรรยายกฎหมายการศึกษา(เก่าแล้วใช้ได้)
 
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
 
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2559
 
กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)
กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)
กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง(ปรับปรุง)
 
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
 
แผนกลยุทธ 2
แผนกลยุทธ 2แผนกลยุทธ 2
แผนกลยุทธ 2
 
恐怖份子的家園
恐怖份子的家園恐怖份子的家園
恐怖份子的家園
 
เทคนิคการบริหารรา
เทคนิคการบริหารราเทคนิคการบริหารรา
เทคนิคการบริหารรา
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 

Viewers also liked

การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561
Suwanan Nonsrikham
 
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตรวิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
ติวอินดี้ ง่ายโคตร
 
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 

Viewers also liked (20)

การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561
 
คุณภาพการศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0
คุณภาพการศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0คุณภาพการศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0
คุณภาพการศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0
 
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์
 
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
 
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุงรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
 
ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาไทย
ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาไทย ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาไทย
ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาไทย
 
EduTalk : การศึกษาที่เลือกได้
EduTalk : การศึกษาที่เลือกได้EduTalk : การศึกษาที่เลือกได้
EduTalk : การศึกษาที่เลือกได้
 
เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่
เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่
เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่
 
Responsive eLearning - An eBook by Upside Learning
Responsive eLearning - An eBook by Upside LearningResponsive eLearning - An eBook by Upside Learning
Responsive eLearning - An eBook by Upside Learning
 
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูเอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
 
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตรวิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
 
อินโฟกราฟิกร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
อินโฟกราฟิกร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น อินโฟกราฟิกร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
อินโฟกราฟิกร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
 
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
 
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ฉบับปฏิรูป
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ฉบับปฏิรูปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ฉบับปฏิรูป
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ฉบับปฏิรูป
 
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
 
เล่ม5 ชิวๆขำๆ
เล่ม5 ชิวๆขำๆเล่ม5 ชิวๆขำๆ
เล่ม5 ชิวๆขำๆ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
 
คู่มือ Google docs
คู่มือ Google docsคู่มือ Google docs
คู่มือ Google docs
 
Web social network
Web social networkWeb social network
Web social network
 

Similar to การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

การรู้สารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคม
การรู้สารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคมการรู้สารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคม
การรู้สารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคม
jeabjeabloei
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docx
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docxแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docx
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docx
SattaReangnoi
 
นโยบาย สพฐ 2551
นโยบาย สพฐ 2551นโยบาย สพฐ 2551
นโยบาย สพฐ 2551
weerabong
 

Similar to การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (20)

แบบฟอร์ม+Storytellingครั้งที่ 1รอบ2 56
แบบฟอร์ม+Storytellingครั้งที่ 1รอบ2 56แบบฟอร์ม+Storytellingครั้งที่ 1รอบ2 56
แบบฟอร์ม+Storytellingครั้งที่ 1รอบ2 56
 
Infographic
InfographicInfographic
Infographic
 
25713 1
25713 125713 1
25713 1
 
W 2
W 2W 2
W 2
 
Asean
AseanAsean
Asean
 
วารสารออนไลน์
วารสารออนไลน์วารสารออนไลน์
วารสารออนไลน์
 
การรู้สารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคม
การรู้สารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคมการรู้สารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคม
การรู้สารสนเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคม
 
1148636319 1
1148636319 11148636319 1
1148636319 1
 
ภารหน้าที่
ภารหน้าที่ภารหน้าที่
ภารหน้าที่
 
1148636319 1
1148636319 11148636319 1
1148636319 1
 
1148636319 1
1148636319 11148636319 1
1148636319 1
 
งานนำเสนออาเซี่ยน
งานนำเสนออาเซี่ยนงานนำเสนออาเซี่ยน
งานนำเสนออาเซี่ยน
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
สพฐ
สพฐสพฐ
สพฐ
 
Executives summary dhs dr wut 1115
Executives summary dhs dr wut 1115Executives summary dhs dr wut 1115
Executives summary dhs dr wut 1115
 
4
44
4
 
4
44
4
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docx
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docxแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docx
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(3).docx
 
นโยบาย สพฐ 2551
นโยบาย สพฐ 2551นโยบาย สพฐ 2551
นโยบาย สพฐ 2551
 
นโยบาย 4ใหม่
 นโยบาย 4ใหม่ นโยบาย 4ใหม่
นโยบาย 4ใหม่
 

More from สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ

More from สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ (20)

รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหารรวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหารรวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหารรวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
 
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหารแนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
 
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหารแนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษารวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
 
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษาคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค กคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
 
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
 
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบคู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
 
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอนคู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
ร่่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔
 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

 • 2. 2 แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็ นธรรม ยึดหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการ ภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความ ต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็ น ศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจใน ระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาค ธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานา ประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ” คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๐.๑ “ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับ ประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจ หน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ ราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ infographic
 • 3. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) : พัฒนาศักยภาพคนให ้สนับสนุนการ เจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี นโยบายรัฐบาล : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แนวนโยบายด ้านการศึกษาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) การบริหารกิจการ บ ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการ เชิงพื้นที่ การบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม ประโยชน์ของผู้เรียน เป็นสาคัญ ครู บุคลากรทางการ ศึกษา ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได ้คนมี คุณภาพ สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนาไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาวของประเทศ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" มิติการบริหาร และจัดการศึกษา มิติการจัด การศึกษา การส่งเสริม และสนับสนุน การศึกษา • เน้นความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการ มีความสอดคล ้อง กับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยสร้างระบบราชการและ โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ เป็นการบริหารราชการแบบบูรณาการที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน • การบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให ้เหมาะสมกับบริบท และประชาชนในเขตจังหวัด โดยการเชื่อมโยงและประสาน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการพัฒนาและแก ้ไขปัญหาเฉพาะ พื้นที่ • ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสนับสนุนให ้ประชาชน มีส่วนร่วมดาเนินการในภาครัฐและส่วนร่วมในการประเมินผลการ บริการภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการบริหารภาครัฐให ้ ประชาชนได ้รับบริการที่ดีและตอบสนองต่อความต ้องการของ ประชาชนได ้อย่างแท ้จริง • สร้างคุณภาพของคนไทยให ้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน ได ้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได ้ โดยมีความใฝ่ รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี คุณธรรม • สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อ สร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า • พัฒนากาลังคนให ้เป็นที่ต ้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้ง ในด ้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 • 4. 4 จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปการศึกษา ๑.หลักสูตรและ กระบวนการ เรียนรู ้ ๔.ผลิต พัฒนา กาลังคนและ งานวิจัยที่ สอดคล ้องกับความ ต ้องการของการ พัฒนาประเทศ ๓.การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนา มาตรฐานการศึกษา ๕.ICT เพื่อ การศึกษา ๖.การบริหาร จัดการ ๒.การผลิตและ พัฒนาครู จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) infographic
 • 5. 5 “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ” ถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในด ้านต่างๆ ให ้บรรลุผล การบริหาร จัดการ การผลิตและ พัฒนาครู หลักสูตรและ กระบวนการ เรียนรู้ ผลิต พัฒนากาลังคน และงานวิจัยที่ สอดคล ้องกับความ ต ้องการของการพัฒนา ประเทศ การทดสอบ การประเมิน การ ประกันคุณภาพและ การพัฒนามาตรฐาน การศึกษา ICT เพื่อ การศึกษา เป้ าประสงค์ ของการบริหาร จัดการ • หน่วยงานมีระบบ บริหารจัดการที่ คล่องตัวและมี ประสิทธิภาพ • มีกลไกบริหารและการ ประสานงานการจัด การศึกษาส่วนกลาง และในพื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพ • มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการ ติดตามประเมินผลการ จัดการศึกษาที่หน่วย ปฏิบัติสามารถนาไป บริหารจัดการได ้อย่าง มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ของการบริหาร จัดการ • รูปแบบโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ชัดเจนและยึด ประโยชน์ของผู้เรียน เป็นสาคัญ • การบูรณาการการ ทางานร่วมกันอย่าง คุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุด • มีการบริหารจัดการทั้ง ระบบอย่างมี ประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล • นโยบาย แผน และ มาตรฐานที่นาไป ปฏิบัติได ้อย่างมี ประสิทธิภาพ • ฐานข ้อมูลที่ทันสมัย และน่าเชื่อถือสามารถ เชื่อมโยงฐานข ้อมูลกับ หน่วยงานอื่นได ้อย่างมี ประสิทธิภาพ จุดเน้นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) infographic
 • 6. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยที่ได ้ปรากฏข ้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วน ภูมิภาคของประเทศว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสาคัญ ดังนั้นเพื่อ ประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให ้สามารถขับเคลื่อนได ้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให ้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด ้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษา ของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให ้สอดรับกับแนว ทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษา อันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
 • 7. ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (รมว.ศธ. เป็นประธาน เลขาธิการ องค์กรหลัก เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นกรรมการและ เลขานุการ) • กาหนดให้มีสานักงาน ศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ เพื่อปฏิบัติภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการในระดับ พื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อน การศึกษาในระดับภาคและ จังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณา การกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและ หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่ เกี่ยวข ้องในพื้นที่นั้น ๆ • กาหนดให้มีสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ บริหารและการจัดการศึกษา ตามที่กฎหมายกาหนด การ ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ ส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย • กาหนดให้มีคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อขับเคลื่อนงานด ้านการศึกษา ของจังหวัด • กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพื่อบริหารงานบุคคลของ ข ้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในจังหวัด กาหนดกลไกและระบบงาน (คาสั่ง หน.คสช.) • มีกลไกหรือรูปแบบและวิธีการทางานในการสนับสนุนให ้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือทั้งในส่วนกลาง เขตพื้นที่ และส่วนภูมิภาค • จัดให ้มีกระบวนการและช่องทางที่จะสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่ หลากหลาย • ส่งเสริมการสร ้างความร่วมมือในรูปแบบภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับ เอกชน (Public – Private Partnership: PPP) • เปิดโอกาสให ้ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นเข ้ามาแข่งขันในการจัด การศึกษาหรือบริการสาธารณะแทนรัฐ (Contestability) • การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติมีความ สอดคล ้องเป็นแนวเดียวกัน (Strategic Alignment) การจัดสรร งบประมาณตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกันของกระทรวงที่ให ้ ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงพื้นที่ • ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Cluster – based , Area–based) ทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด และพื้นที่พิเศษ โดยการจัดส่วน ราชการประจาจังหวัดที่เป็นตัวแทนของกระทรวงที่แท ้จริงในราชการ บริหารส่วนภูมิภาค และทาหน้าที่ประสานแนวระนาบ (Cross-function) ระหว่างการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตลอดจนการเชื่อมโยง บูรณา การ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด • ประสานและบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ใน รูปแบบคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน • ปรับปรุงกฏหมายการมอบอานาจในภารกิจที่ต ้องดาเนินการในจังหวัดให ้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดและภาค และ คณะกรรมการในระดับจังหวัดให ้เหมาะสม • กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและจังหวัดให ้สอดคล ้อง กับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ ที่เชื่อมโยงและสอดคล ้องกับทิศ ทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคและจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด ้านอื่นๆ • จัดทาแผนพัฒนาการศึกษจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ต ้องผ่านกระบวนการ ร่วมคิดร่วมทาจากภาคส่วนต่างๆ • จัดกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) โดย ทาข ้อตกลงความร่วมมือในการทางาน แผนงาน/โครงการและลงนาม ร่วมกัน และกาหนดตัวชี้วัดในการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) • ปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลให ้มีมาตรฐาน สามารถขจัดความเหลื่อมล้า มี การตรวจสอบถ่วงดุล สามารถแก ้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให ้ เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการแต่งตั้ง โยกย ้ายของข ้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรได ้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง • โครงสร ้างที่มีความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการ สอดคล ้องกับ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าตามภารกิจ มี ระบบธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบการจัดการศึกษาและการใช ้ ทรัพยากรทางการศึกษา • มีลาดับชั้นของการบริหารจัดการและสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน มี ผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ (Accountability) และ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ แนวทางดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค หลัก ๑) การบริหารงานแบบ แยกส่วน ขาดการ บูรณาการ ไม่สอดคล ้อง กับระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน การจัดการศึกษาในส่วน ภูมิภาคของประเทศเกิด จากปัญหาการสั่งการ และการบริหารจัดการ ที่ไม่มีประสิทธิภาพและ ไม่เป็นเอกภาพ 7 ๓) เขตพื้นที่การศึกษา ไม่ได ้เป็นเขตพื้นที่ การศึกษาของกระทรวง อย่างแท ้จริง และเกิด ปัญหาเกี่ยวกับการ ประสานงานระหว่างเขต พื้นที่การศึกษาด ้วยกัน เอง ๒) โครงสร ้าง ปัจจุบันไม่สามารถ บริหารงานเชิงพื้นที่ ในลักษณะที่เป็น ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ เป็นภารกิจร่วมกันได ้ ๔) การบริหารงาน บุคคลในระดับพื้นที่มี การแทรกแซงทาง การเมือง มีปัญหา เรื่องความเป็นธรรม และความโปร่งใส ๕) การเปิดโอกาส ให ้ภาคส่วนต่างๆ มี ส่วนร่วมในการจัด การศึกษา เป็น เครือข่ายพันธมิตรใน การทางานร่วมกันยัง มีค่อนข ้างน้อย ผลที่ได้รับ •รูปแบบโครงสร ้าง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ชัดเจนและยึด ประโยชน์ของผู้เรียน เป็นสาคัญ •หน่วยงานมีระบบ บริหารจัดการที่ คล่องตัว มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ ตามหลัก ธรรมาภิบาล •มีกลไกบริหารและ การประสานงานการ จัดการศึกษา ส่วนกลางและใน พื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพ การบูรณาการการ ทางานร่วมกันอย่าง คุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุด •มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการ ติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาที่ หน่วยปฏิบัติสามารถ นาไปบริหารจัดการ ได ้อย่างมี ประสิทธิภาพ •ฐานข ้อมูลที่ ทันสมัยและ น่าเชื่อถือสามารถ เชื่อมโยงฐานข ้อมูล กับหน่วยงานอื่นได ้ อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิรูป การศึกษาและการ บริหารราชการ ของกระทรวง ศึกษาธิการ ในภูมิภาคเป็นไป ด ้วยความ เรียบร้อย มี เอกภาพ และ สามารถประสาน เชื่อมโยงและ บูรณาการภารกิจ ในเรื่องการศึกษา ของประเทศโดย เน้นการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ให ้สอดรับกับ แนวทางการ บริหารงานโดย ประชารัฐ เพื่อ ประโยชน์ในการ ปฏิรูปการศึกษา อันจะส่งผลในการ พัฒนาประเทศที่ ยั่งยืน กรอบแนวคิดการดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป้ าประสงค์ของการ บริหารจัดการ
 • 8. • มีกลไกหรือรูปแบบและวิธีการทางานในการสนับสนุนให ้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทั้งใน ส่วนกลาง เขตพื้นที่ และส่วนภูมิภาค • จัดให ้มีกระบวนการและช่องทางที่จะสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย • ส่งเสริมการสร ้างความร่วมมือในรูปแบบภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public – Private Partnership: PPP) • เปิดโอกาสให ้ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นเข ้ามาแข่งขันในการจัดการศึกษาหรือบริการสาธารณะ แทนรัฐ (Contestability) • ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็ นฐาน (Cluster – based , Area–based) ทั้งระดับภาค ระดับ จังหวัด และพื้นที่พิเศษ โดยการจัดส่วนราชการประจา จังหวัดที่เป็นตัวแทนของกระทรวงที่แท ้จริงในราชการ บริหารส่วนภูมิภาค และทาหน้าที่ประสานแนวระนาบ (Cross-function) ระหว่างการศึกษาทุกระดับและทุก ประเภท ตลอดจนการเชื่อมโยง บูรณาการ และ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด • ประสานและบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากทุกภาค ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน • ปรับปรุงกฏหมายการมอบอานาจในภารกิจที่ต ้อง ดาเนินการในจังหวัดให ้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วน ราชการในจังหวัดและภาค และคณะกรรมการในระดับ จังหวัดให ้เหมาะสม • กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและ จังหวัดให ้สอดคล ้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ ที่เชื่อมโยงและสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนา ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและจังหวัด รวมทั้งการ พัฒนาด ้านอื่นๆ • จัดทาแผนพัฒนาการศึกษจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ ต ้องผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทาจากภาคส่วนต่างๆ • จัดกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) โดยทาข ้อตกลงความร่วมมือในการ ทางาน แผนงาน/โครงการและลงนามร่วมกัน และ กาหนดตัวชี้วัดในการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) • โครงสร้างที่มีความเป็นเอกภาพของการบริหาร จัดการ สอดคล ้องกับระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน มีผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าตามภารกิจ มีระบบ ธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบการจัดการศึกษา และการใช ้ทรัพยากรทางการศึกษา • มีลาดับชั้นของการบริหารจัดการและสายบังคับ บัญชาที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบต่อผลการ ปฏิบัติงานในทุกระดับ (Accountability) และ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ • การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของ กระทรวงสู่การปฏิบัติมีความสอดคล ้องเป็นแนว เดียวกัน (Strategic Alignment) การจัดสรร งบประมาณตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกัน ของกระทรวงที่ให ้ความสาคัญกับการจัดสรร งบประมาณเชิงพื้นที่ • ปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลให ้มีมาตรฐาน สามารถขจัดความเหลื่อมล้า มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลและเป็นกลางทางการเมือง และสนับสนุน ให ้บุคลากรได ้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง ๒. หลักการ บริหาร จัดการเชิง พื้นที่ ๓. หลักการ บริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม ๑. หลักการ บริหารกิจการ บ ้านเมืองที่ดี ไม่เพิ่มอัตรากาลัง ตาแหน่ง และงบประมาณ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค infographic
 • 9. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ (มาตรา ๔๐) ได ้กาหนดให ้กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฏหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของ กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา ๔๑ การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให ้เป็นไปตามกฏหมายว่าด ้วยการนั้น บทบาทและภารกิจของ ศธ. • กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ การศึกษา • ส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท • ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา • ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด การศึกษา ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได ้คนมีคุณภาพ สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว ของประเทศ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ขอบเขตอานาจหน้าที่ การบริหารราชการ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค • ด ้านนโยบาย (Policy) • ด ้านกากับดูแล (Regulator) • ด ้านส่งเสริม สนับสนุน (Facilitator) • ด ้านปฏิบัติการ (Operator) •Agenda based •Function based •Cluster based •Area based •Participation & Collaboration ส่วนกลาง ในภูมิภาค -ภาค -จังหวัด infographic
 • 10. ขับเคลื่อนภารกิจ นโยบายและ ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ ปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ และ ประสานความร่วมมือให ้เกิด การบูรณาการร่วมกัน มีระบบการ กากับ ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการ พัฒนาและแก ้ไขปัญหาเฉพาะ พื้นที่ เพื่อการให ้บริการ ด ้านการศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม เกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได ้คนมีคุณภาพ สังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาวของประเทศ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" • การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษ งานตามยุทธศาสตร์ (Agenda based) • การปฏิบัติงานประจาหรืองานตามหน้าที่ ปกติของส่วนราชการ ได ้แก่ งานตาม กฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย ของรัฐบาล งานประจาตามหน้าที่ (Function based) • การปฏิบัติงานที่ต ้องกากับติดตาม ประสานและร่วมมือ หรือการบูรณาการ การปฏิบัติงานหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ ติดต่อกัน งานหลายจังหวัดที่มี พื้นที่ติดต่อกัน (Cluster based) • การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพื่อ ผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน งานในพื้นที่จังหวัด (Area based) • การปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตามนโยบายประชารัฐ หรืองานอื่นซึ่ง ภาครัฐพึงทางานร่วมกับท ้องถิ่น ภาค ประชาชน ภาคเอกชน หรือองค์กร สาธารณประโยชน์อื่น งานการมีส่วนร่วมและ ความร่วมมือ (Participation & Collaboration) การจาแนกบทบาทภารกิจ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค สป. สกศ. สพฐ. สกอ. สอศ. สนง.กศน. / สนง.ก.ค.ศ. / สช. ศธภ. ศธจ. / กศจ. ส่วนราชการ /หน่วยงาน /หน่วยงานการศึกษา /สถานศึกษา สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด infographic
 • 11. กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (๗๗ จังหวัด) • ศึกษาธิการจังหวัด เป็ นผู้บังคับบัญชาข ้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ ้างในสานักงานศึกษาธิการ จังหวัด อยู่ภายใต ้การกากับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให ้มีรองศึกษาธิการจังหวัด จานวนไม่เกิน หนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด • ให ้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการ จังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดจากข ้าราชการใน กระทรวงศึกษาธิการ • ในระหว่างที่ยังมิได ้มีการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการ จังหวัด ให ้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ในจังหวัดต่าง ๆ ทาหน้าที่เป็ นสานักงานศึกษาธิการ จังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน แล ้วแต่กรณี อานาจหน้าที่สานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ (ศธภ.) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาค สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดด ้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ ศธจ. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อานาจหน้าที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. และการปฏิบัติงานราชการให ้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ กศจ. และ ตามที่ กศจ. มอบหมาย ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด ้านวิชาการ สั่งการ กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา ให ้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดร่วมในการดาเนินงาน ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย หรือตามที่ได ้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไป ของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคล พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขต พื้นที่การศึกษา และข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทาทะเบียนประวัติข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า และเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับข ้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. อานาจหน้าที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา พิจารณาและให ้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด พิจารณาและให ้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดร่วมในการ ดาเนินงาน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดต่อ คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ สถานศึกษา วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให ้แก่ สถานศึกษา เสนอ คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได ้ตามความจาเป็ น กากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารงานบุคคลสาหรับข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อานาจหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กาหนดทิศทางในการดาเนินงานในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให ้แก่หน่วยงานในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แต่งตั้ง โอน หรือย ้ายผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด สั่งให ้ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือให ้พ ้นจากตาแหน่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. เชิญข ้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข ้อง มาสอบถามข ้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข ้องมาเพื่อ ประกอบการพิจารณา องค์กระประกอบ (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ (๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ (๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ (๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ (๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ (๖) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ (๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ องค์กระประกอบ กศจ. (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได ้รับมอบหมาย เป็ น ประธานกรรมการ (๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็ นรองประธานกรรมการ (๓) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข ้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย เป็ นกรรมการ (๔) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท ้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัด ประธานหอการค ้าจังหวัด ผู้อานวยการสานักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็ นกรรมการ (๕) ผู้แทนภาคประชาชนในท ้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวนสองคน เป็ น กรรมการ (๖) ผู้แทนข ้าราชการครูในท ้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวนสองคน เป็ น กรรมการ (๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจาก ผู้ทรงคุณวุฒิด ้านกฎหมาย ด ้านบริหารงานบุคคล หรือด ้านอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข ้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวนไม่เกินสามคน เป็ น กรรมการ (๘) ศึกษาธิการจังหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุการ สาหรับกรุงเทพมหานคร ให ้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทาหน้าที่เป็ น กศจ. องค์กระประกอบ อกศจ. (๑) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็ น กศจ. เป็ นประธานอนุกรรมการ (๒) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็ น กศจ. จานวนสองคน เป็ น อนุกรรมการ (๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษา ซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจานวนสองคน เป็ นอนุกรรมการ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง จานวนไม่เกินสามคน เป็ นอนุกรรมการ (๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) อานาจหน้าที่ องค์ประกอบ ๙ คน ๒๒ คน ๘ คน อานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานบุคคลของข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ตามที่ได ้รับมอบหมายจาก กศจ. โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และองค์ประกอบคณะกรรมการ ตามคาสั่ง หน.คสช. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ • ให ้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปดภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม บัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกาหนด • ศึกษาธิการภาค เป็นผู้บังคับบัญชาข ้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงาน ศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให ้มีรองศึกษาธิการ ภาค จานวนไม่เกินหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองาน ศึกษาธิการภาค • ให ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง ศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค จาก ข ้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ คณะกรรมการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.)
 • 12. สถานศึกษาสังกัดอื่น สถานศึกษา อปท. ประชาสังคม เอกชน เครือข่าย องค์กรอื่น ส่วนราชการ หน่วยงาน สังกัดกระทรวง กรมอื่น ในจังหวัด กลไกการบูรณาการการศึกษาในภูมิภาคและจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน ศึกษาธิการจังหวัด เลขานุการ  สถาบันการอาชีวศึกษา (๑๙)  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (๔)  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา (๑๒)  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค (๕) สานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ (ศธภ.) (๑๘ แห่ง) สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) (๗๗ จังหวัด) อานวยการ / สั่งการ / กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล ประสานการดาเนินงาน / ความร่วมมือ * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗ ** ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด ้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค พ.ศ.๒๕๕๓ สานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด (สงขลา ,สตูล , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส) (๕) โรงเรียนเอกชน จชต. *คณะกรรมการประสานและ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด (ปสกช.) โรงเรียนเอกชน **คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) / อาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.) และ อาชีวศึกษามหานคร (อศม.) วิทยาลัย สังกัด สอศ. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด / กทม. (สานักงาน กศน.จังหวัด) (๗๗) สถานศึกษา (กศน.อาเภอ) (๘๗๗) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด (๗๗) โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (๔๒) โรงเรียนมัธยมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (๑๘๓) โรงเรียนประถมศึกษา และขยายโอกาส มหาวิทยาลัย infographic
 • 13. สานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ • มอบหมายให ้ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ “ศึกษาธิการภาค” อีกตาแหน่งหนึ่ง และกาหนดให ้มี “รองศึกษาธิการภาค” กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด (๗๗ จังหวัด) • มอบหมายให ้ ผอ.สพป.เขต ๑ ทาหน้าที่ “ศึกษาธิการจังหวัด” และกาหนดให ้มี “รองศึกษาธิการจังหวัด” คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ • เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ • เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ • เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  สถาบันการอาชีวศึกษา (๑๙ แห่ง)  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร (๔ แห่ง)  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา(๑๒ แห่ง)  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยภาค (๕ แห่ง) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) (ผวจ. ประธานกรรมการ ศธจ. กรรมการและเลขานุการ) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) (๙ คน) (๒๒ คน) ๘ คน งานตามยุทธศาสตร์ (Agendabased) งานหลายจังหวัดที่มี พื้นที่ติดต่อกัน (Clusterbased) งานในพื้นที่จังหวัด (Areabased) งานประจาตามหน้าที่ (Functionbased) งานการมีส่วนร่วม (Participation&Collaboration) ส่วนราชการสังกัด ศธ. (องค์กรหลัก) สนง.กศน. /สนง.ก.ค.ศ. / สช. สถาน ศึกษาสังกัดอื่น (๑,๑๔๒) สถานศึกษา อปท. (๑,๔๘๑) ประชาสังคม/ ภาคเอกชน/ เครือข่าย/ องค์กรอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานสังกัด กระทรวง/กรม อื่นในจังหวัด ส่วนราชการ/หน่วยงาน/หน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด สถานศึกษาสังกัด ศธ. Cross-function อานวยการ / สั่งการ / กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล ประสานการดาเนินงาน ผังความเชื่อมโยงของโครงสร้างตามคาสั่ง หน.คสช. กับโครงสร้างปัจจุบัน การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค • Agenda based • Function based • Cluster based • Area based • Participation & Collaboration Good Governance infographic สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (รวม ๓๕,๔๔๖ แห่ง)  สถานศึกษา สช. ๓,๙๕๑ (สามัญ ๓,๕๐๖) สพฐ. ๓๐,๙๒๒ (สามัญ ๓๐,๘๒๘ , ก.พิเศษ ๕๑, ก.สงเคราะห์ ๔๓)  สถาบันอุดมศึกษา (๑๕๐)  วิทยาลัยชุมชน (๑๙)  วิทยาลัยสังกัด สอศ. (รัฐ ๔๒๑ , เอกชน ๔๔๕)  องค์การมหาชน (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) (๑) สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน (๖,๒๕๔ แห่ง) / นักศึกษา ผู้รับบริการ (๗๖๗,๗๐๖ คน)
 • 14. ศูนย์การศึกษา พิเศษประจา จังหวัด (๗๗) โรงเรียน สพป. (๑๘๓) โรงเรียน ประถมศึกษา และขยาย โอกาส สพม. (๔๒) โรงเรียน มัธยมศึกษา สานักงาน กศน. จังหวัด (๗๗) กศน. อาเภอ) (๘๗๗) สานักงาน สช. จังหวัด (๕) โรงเรียน เอกชน จชต. * ปสกช. (๗๖) โรงเรียน เอกชน วิทยาลัย ** อศจ. / อศก. และ อศม. วิทยาลัย (รัฐ / เอกชน) สถานศึกษา ระดับอุดม ศึกษาระดับ ปริญญา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สนง. กศน. สนง. ก.ค.ศ. สช. สถานศึกษา สังกัดอื่น สถานศึกษา อปท. ประชาสังคม เอกชน เครือข่าย องค์กรอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานสังกัด กระทรวง/กรมอื่น ในจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวง สานักงาน เลขาธิการสภา การศึกษา สานักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา สานักงาน คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา Agenda - based Function - based Area - based Cluster - based Participation & Collaboration * ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการ ประสานและ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗ ** ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด ้วยการ บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค พ.ศ. ๒๕๕๓ Cross-function สถาบันการ อาชีวศึกษา (๑๙) (เกษตร ๔) สถาบัน กศน. ภาค (๕) ศูนย์ การศึกษา พิเศษเขต การศึกษา (๑๒) อานวยการ สั่งการ กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล ประสานการดาเนินงาน ผังภาพรวมความเชื่อมโยงของโครงสร้างตามคาสั่ง หน.คสช. กับโครงสร้างปัจจุบัน การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค (รมว.ศธ. เป็นประธาน เลขาธิการองค์กรหลัก เป็น กรรมการ ปศธ.เป็นกรรมการ และเลขานุการ) สานักงานศึกษาธิการ ภาค ๑-๑๘ มอบหมายให ้ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ “ศึกษาธิการ ภาค” และกาหนดให ้มี “รองศึกษาธิการภาค” สานักงานศึกษาธิการ จังหวัด (๗๗ จังหวัด) มอบหมายให ้ผอ.สพป.เขต ๑ ทาหน้าที่ “ศึกษาธิการจังหวัด” และกาหนดให ้มี “รองศึกษาธิการจังหวัด” คณะกรรมการ ศึกษาธิการ จังหวัด (กศจ) คณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการ จังหวัด (อกศจ.) • Agenda based • Function based • Cluster based • Area based • Participation & Collaboration Good Governance infographic
 • 15. ผู้แทนส่วนราชการ ใน ศธ./นอก ศธ. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด /ประธานหอการค ้าจังหวัด • บริหารและจัดการศึกษา • บริหารงานบุคคล • ประสานงานและบูรณาการ กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ผู้แทนภาคประชาชน ในท ้องถิ่น /ผู้แทน ข ้าราชการครูในท ้องถิ่น /ผู้ทรงคุณวุฒิ Participation Collaboration infographic ภาคประชาสังคม Civil Society
 • 16. • กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและ การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด • พิจารณาและให ้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด • วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให ้แก่สถานศึกษา • พิจารณาและให ้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด • กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด • การกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ การศึกษา • เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได ้ตามความจาเป็น • เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข ้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดต่อคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน ภูมิภาค • บริหารงานบุคคลของข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัด • ประสานการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตลอดจนการเชื่อมโยง บูรณาการ และประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด และ ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ 16 บทบาทของ กศจ. บริหารและ จัดการศึกษา บริหารงาน บุคคล ประสานงาน และบูรณาการ infographicที่มา : คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 • 17. 17 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ สานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข ้องในพื้นที่นั้น ๆ ให ้มีศึกษาธิการภาค เป็น ผู้บังคับบัญชาข ้าราชการ พนักงาน ราชการ และลูกจ้างในสานักงาน ศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ โดยอาจให ้มี รองศึกษาธิการภาค จานวนไม่เกิน หนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองาน ศึกษาธิการภาค ให ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ แต่งตั้งศึกษาธิการ ภาคและรองศึกษาธิการภาค จาก ข ้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ สานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธภ.) กาหนดยุทธศาสตร์และ บทบาทการพัฒนาภาค สนับสนุนการพัฒนา จังหวัดเกี่ยวกับงาน ด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนา กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ ดาเนินงานของ สานักงาน ศึกษาธิการจังหวัด สนับสนุนการตรวจ ราชการ และติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน ตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของ ศธ. ประสานการบริหารงาน ระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เกิด การพัฒนาอย่างบูรณา การในระดับพื้นที่ของ หลายจังหวัด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ infographic
 • 18. สานักงานศึกษาธิการภาค 4 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สานักงานศึกษาธิการภาค 5 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดลพบุรี รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี สานักงานศึกษาธิการภาค 18 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัด กาแพงเพชร รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัด พิษณุโลก รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานศึกษาธิการภาค 16 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ สานักงานศึกษาธิการภาค 9 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบ ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบ ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดอุดรธานี สานักงานศึกษาธิการภาค 13 ตั้งสานักงานอยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานศึกษาธิการภาค 3 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบ ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก ้ว สานักงานศึกษาธิการภาค 12 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร ้อยเอ็ด สานักงานศึกษาธิการภาค 7 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง สานักงานศึกษาธิการภาค 8 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดยะลา รับผิดชอบ ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัด ยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล สานักงานศึกษาธิการภาค 6 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดสงขลา รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดาเนินการใน พื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน สานักงานศึกษาธิการภาค 11 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบ ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร สานักงานศึกษาธิการภาค 14 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด ้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 18 infographic