SlideShare a Scribd company logo
‫انجُبئٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬
‫رظخٍ٣ن‬ ‫ٓل٤٘ش‬ ‫ٛ٤ـش‬38َ‫أًظٞر‬3122
-3-
‫رلى‬ ٌَٕ‫انمب‬00.22‫انًزؼهك‬‫انجُبئٛخ‬ ‫ثبنًظطزح‬ّ‫رؼذٚه‬ ‫رى‬ ‫كًب‬
‫انزبنٛخ‬ ٍَٛ‫ثبنمٕا‬8
2-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬46.22ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬33.12ُٔ‫رخ‬ ‫حُٔظؼِن‬‫ٔطَس‬
َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حُـ٘خث٤ش‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.22.27:‫رظخٍ٣ن‬2:‫حُوؼيس‬ ١ً ٖٓ2543(28
َ‫أًظٞر‬3122)‫؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬6::1‫رظخٍ٣ن‬3:ًٝ‫حُوؼيس‬2543(38َ‫أًظٞر‬
3122،)ٙ6346‫؛‬
3-ٕٞٗ‫حُوخ‬69.22ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ َ٤‫حُٔـ‬ ٞ‫حُ٘و‬ ‫رٔلٌٔش‬ ‫حُٔظؼِن‬
2.68.334ُ‫ح‬٢‫ك‬ ٍ‫ٜخى‬3ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬2488(38َ‫ٓزظٔز‬2:68،٠ِ‫حألػ‬ ِْ‫حُٔـ‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ )
َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.22.281‫رظخٍ٣ن‬38‫حُوؼيس‬ ١ً ٖٓ2543(36َ‫أًظٞر‬
3122)‫؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬6:9:‫رظخٍ٣ن‬ ٌٍَٓ39‫حُوؼيس‬ ًٝ2543(37َ‫أًظٞر‬
3122)،ٙ6339‫؛‬
4-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬48.21٢ٟ‫حُوخ‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬33.12‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬
‫حَُٗٞس‬ ْ‫ؿَحث‬ ٚ‫٣و‬ ‫ك٤ٔخ‬ ،ٖ٤‫ٝحُٔزِـ‬ ‫ٝحُوزَحء‬ ‫ٝحُٜ٘ٞى‬ ‫حُ٠لخ٣خ‬ ‫كٔخ٣ش‬ ٕ‫ٗؤ‬ ٢‫ك‬ ،‫حُـ٘خث٤ش‬
ٍ‫ٝحٓظـال‬ ّ‫ٝحالهظال‬َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫ٝؿ٤َٛخ‬ ًٞ‫حُ٘ل‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.22.275‫رظخٍ٣ن‬
2:‫حُوؼيس‬ ١ً ٖٓ2543(28َ‫أًظٞر‬3122‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬6:99‫رظخٍ٣ن‬33ًٝ
‫حُوؼيس‬2543(31َ‫أًظٞر‬3122ٙ ،)6234‫؛‬
5-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬47.21ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬33.12،‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬
َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.22.261‫رظخٍ٣ن‬27ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ2543(28ْ‫أؿٔط‬
3122‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬6:86ٍ‫رظخ‬‫٣ن‬7ٍ‫ٗٞح‬2543(6َ‫ٓزظٔز‬3122)،ٙ
54:1‫؛‬
6-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬24.21‫حُٜٔخىم‬ ٢‫حُـ٘خث‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٓـٔٞػش‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ‫حُٔظؼِن‬ٚ٤ِ‫ػ‬
ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫رخُظ‬2.6:.524‫رظخٍ٣ن‬39‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬ ٖٓ2493(37َ‫ٗٞكٔز‬2:73)
ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫ٝحُوخ‬33.12ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬‫ح‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫ُظ‬ْ‫ٍه‬
2.13.366‫رظخٍ٣ن‬36‫ٍؿذ‬ ٖٓ2534(4َ‫أًظٞر‬3113)ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫ٝحُوخ‬54.16‫حُٔظؼِن‬
َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ٍ‫حألٓٞح‬ َٔ‫ؿ‬ ‫رٌٔخكلش‬ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬2.18.8:‫رظخٍ٣ن‬39‫ٍر٤غ‬ ٖٓ
ٍٝ‫حأل‬2539(28َ٣َ‫أر‬3118،)َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.22.13‫رظخٍ٣ن‬26
َ‫ٛل‬ ٖٓ2543(31َ٣‫٣٘خ‬3122‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬6:22‫رظخٍ٣ن‬2:َ‫ٛل‬2543
(35َ٣‫٣٘خ‬3122ٙ ،)2:7‫؛‬
7-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬35.16ٖ٤‫حُٔخىط‬ ْ٤ٔ‫طظ‬ ٝ َ٣‫رظؼي‬634ٝ641ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ33.12
،‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬َ٤ٜ‫ظ‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.16.223‫رظخٍ٣ن‬31ٖٓ
ٍ‫ٗٞح‬2537(34َٞٗ‫كٔز‬3116)‫؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬6485‫رظخٍ٣ن‬39ٍ‫ٗٞح‬2537
َ‫ى٣ٔٔز‬ ‫(كخطق‬3116ٙ ،)4252‫؛‬
-4-
8-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬34.16‫حُٔخىس‬ َ٣‫رظؼي‬639ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ33.12‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬
،‫حُـ٘خث٤ش‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬2.16.222‫رظخٍ٣ن‬31ٍ‫ٗٞح‬ ٖٓ25(34َ‫ٗٞكٔز‬
3116)‫؛‬َُٔٓ‫ح‬ ‫حُـَ٣يس‬‫ػيى‬ ‫٤ش‬6485‫رظخٍ٣ن‬39ٍ‫ٗٞح‬2537َ‫ى٣ٔٔز‬ ‫(كخطق‬3116ٙ ،)
4251‫؛‬
9-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬14.14ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حإلٍٛخد‬ ‫رٌٔخكلش‬ ‫حُٔظؼِن‬
2.14.251‫رظخٍ٣ن‬37ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ2535(39١‫ٓخ‬3114)‫؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬
6223‫رظخٍ٣ن‬38ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ2535(3:١‫ٓخ‬3114ٙ ،)2866.
-5-
‫رلى‬ ‫شزٚف‬ ‫ظٓٛز‬2.20.033ٙ‫ف‬ ‫صبدر‬03‫رجت‬ ٍ‫ي‬2201
(1‫أكزٕثز‬0220‫رلى‬ ٌَٕ‫انمب‬ ‫ثزُفٛذ‬ )00.22‫ثبنًظطزح‬ ‫انًزؼهك‬
‫انجُبئٛخ‬1
---
،ٙ‫ٝكي‬ ‫هلل‬ ‫حُلٔي‬
‫حَُ٘٣ق‬ ‫حُطخرغ‬–;ِٚ‫ريحه‬
) ٚ٤ُٝ ‫هللا‬ ‫٣ٞٓق‬ ٖ‫ر‬ ‫ٓلٔي‬ ٖ‫ر‬ ٖٔ‫حُل‬ ٖ‫ر‬ ‫ٓلٔي‬ (
;‫أٗ٘خ‬ َٙٓ‫أ‬ ِ‫ٝأػ‬ ‫هللا‬ ٙ‫أٓٔخ‬ ،‫ٌٛح‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫ظٜ٤َٗخ‬ ٖٓ ِْ‫٣ؼ‬
ٖ٤ِٜ‫حُل‬ ‫ٓ٤ٔخ‬ ‫ٝال‬ ٍٞ‫حُيٓظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬37ٝ69،ٚ٘ٓ
;٢ِ٣ ‫رٔخ‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫أَٓٗخ‬ ‫أٛيٍٗخ‬
ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ،‫ٌٛح‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫ظٜ٤َٗخ‬ ‫ػوذ‬ ،‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ َ٘٘٣ٝ ٌ‫٣٘ل‬33.12‫حُٔظؼِن‬
.‫حُ٘ٞحد‬ ِْ‫ٝٓـ‬ ٖ٣ٍ‫حُٔٔظ٘خ‬ ِْ‫ٓـ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٝحكن‬ ‫ًٔخ‬ ،‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬
٢‫ك‬ ًٖ‫رَٔح‬ ٍَ‫ٝك‬36‫ٍؿذ‬ ٖٓ2534(4َ‫أًظٞر‬3113.)
;‫رخُؼطق‬ ٚ‫ٝهؼ‬
ٍٝ‫حأل‬ َ٣ُُٞ‫ح‬
‫حإل‬٢‫٣ٞٓل‬ ٖٔ‫حَُك‬ ‫ػزي‬ ;‫ٓ٠خء‬
1-‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬6189‫رظخٍ٣ن‬38‫حُوؼيس‬ ١ً2534(41َ٣‫٣٘خ‬3114ٙ ،)426.
-6-
‫رلى‬ ٌَٕ‫لب‬00.22‫انجُبئٛخ‬ ‫ثبنًظطزح‬ ‫ٚزؼهك‬
‫دٚجبجخ‬
‫رظخٍ٣ن‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ً‫خ‬‫ٍحٓو‬ ‫حالهظ٘خع‬ ‫أٛزق‬21َ٣‫كزَح‬
2:6:‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫حَُٔ٘ع‬ َ‫طيه‬ ‫ٝهي‬ .٢ٟ‫حُٔخ‬ َٕ‫حُو‬ ٖٓ ‫حُٔزؼ٤٘خص‬ ‫ريح٣ش‬ ٌ٘ٓ
٢‫ك‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حالٗظوخُ٤ش‬ ‫رخإلؿَحءحص‬ ‫حُٔظؼِن‬39َ‫ٗظ٘ز‬2:85‫ًُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٜٓٔش‬ ‫طؼي٣الص‬ َ‫ُ٤يه‬
ِٜٚ‫ك‬ ٢‫ك‬ ًَّٝ .ٕٞٗ‫حُوخ‬ٕٞٗ‫هخ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ٚ‫ه٘خػظ‬ ٍٝ‫حأل‬2:6:ٕٞٗ‫هخ‬ ٚ٘ٔ٠‫ط‬ ‫ٓخ‬ ً‫ح‬َ‫ٓؼظز‬
ٍٞ‫ىه‬ ٖ٤‫ك‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رٜخ‬ َٔ‫٣ؼ‬ ‫َٓكِ٤ش‬ ‫طـ٤٤َحص‬ ‫ٓـَى‬ ‫حالٗظوخُ٤ش‬ ‫حإلؿَحءحص‬»‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬
‫حُظطز٤ن‬ ِ٤‫ك‬ ٢‫ك‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫ُِٔٔطَس‬«.
ُٜٙٞ٘‫رخ‬ ‫َٓطزطش‬ ًَ‫ٝٓ٘خ‬ ‫ػـَحص‬ ‫ػيس‬ ‫ٝؿٞى‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٤ٞٓ٤ش‬ ‫حُٔٔخٍٓش‬ ‫ً٘لض‬ ‫ٝهي‬
‫ح‬ ‫رخُٞحهغ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُوخٗٞٗ٤ش‬ٖٓ ٚ‫ططَك‬ ‫ُٔخ‬ ‫ٝأؿٞرش‬ ٍِٞ‫ك‬ ْ٣‫ٝطوي‬ ‫ُٜخ‬ ١‫حُظٜي‬ ٢‫٣٘زـ‬ ٢‫الؿظٔخػ‬
‫حُيُٝ٤ش‬ ‫ٝحالطلخه٤خص‬ ‫حُٔٞحػ٤ن‬ ٖٓ ‫ؿِٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫ٜٓخىهش‬ ٕ‫أ‬ ‫ًٔخ‬ .‫اٌٗخُ٤خص‬
‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ ‫٣٠خف‬ .٢ُٔ‫حُؼخ‬ ٚ‫حُظٞؿ‬ ‫ٓغ‬ ٚٗٞٗ‫هخ‬ ‫ٓالءٓش‬ َ‫أؿ‬ ٖٓ ‫حَُٔ٘ع‬ َ‫طيه‬ َٝ‫طل‬ ‫أٛزلض‬
ٔٗ‫حإل‬ ‫كوٞم‬ ٍ‫ٓـخ‬ ‫ػَكٜخ‬ ٢‫حُظ‬ َٟ‫حٌُز‬ ‫حُطلَس‬‫حُلوٞم‬ ٌٙٛ ‫ٛ٤خٗش‬ ٠ِ‫ػ‬ َٙ‫ٝحُل‬ ،‫رزالىٗخ‬ ٕ‫خ‬
.ٕٞٗ‫ٝحُوخ‬ ‫حُلن‬ ‫ىُٝش‬ ‫ر٘خء‬ ٝ ،‫ٝحُـٔخػ٤ش‬ ‫حُلَى٣ش‬ ‫حُلَ٣خص‬ ‫ٝكٔخ٣ش‬
ٚ‫ربهَحؿ‬ َ٤‫ٝحُظؼـ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ َ٣‫طؼي‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ىػض‬ َٟ‫أه‬ ‫أٓزخد‬ ‫ٝؿيص‬ ‫ٝهي‬
;‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ ‫حُظطز٤ن‬ ِ٤‫ك‬ ٠ُ‫ا‬
-‫ٓوظِق‬ ٟ‫ُي‬ ‫حٍط٤خف‬ ‫ٓزؼغ‬ ‫٣ؼي‬ ُْ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ّ‫ٗظخ‬ ٕ‫ا‬‫ًخكش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٜٔظٔش‬ ‫حُلؼخُ٤خص‬
‫كؼخُ٤ظٜخ‬ ّ‫ٝػي‬ ‫حإلؿَحءحص‬ ‫ر٢ء‬ ‫ٗظ٤ـش‬ ٖ٤‫ٝحُٔظظزؼ‬ ٖ٤ٔ‫حُٜٔظ‬ ٖٓ ‫حٗظوخى‬ َ‫ٓل‬ ‫ٝأٛزق‬ ،‫حألٛؼيس‬
‫حُٔٔطَ٣ش‬ ٍ‫ح٥ؿخ‬ ٌُٕٞ ٝ‫أ‬ ،‫ًلخ٣ظٜخ‬ ّ‫ػي‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫حإلؿَحث٤ش‬ ‫حألٓخُ٤ذ‬ ٟٝ‫ؿي‬ ّ‫ػي‬ ‫رٔزذ‬
‫رخَُٔس؛‬ ‫ٓليىس‬ َ٤‫ؿ‬ ٝ‫أ‬ ‫١ٞ٣ِش‬
-‫ؿي‬ ‫أٗٞحع‬ ٍٜٞ‫ٝظ‬ ،‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ظخَٛس‬ ‫طٜخػي‬٢ِٔ‫حُؼ‬ ّ‫رخُظوي‬ ‫َٓطزطش‬ ْ‫حُـَحث‬ ٖٓ ‫٣يس‬
‫حُلخُ٤ش‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٍٜٞ‫ه‬ ٖ‫ػ‬ ٕ‫أرخ‬ ،‫ٝحالهظٜخى٣ش‬ ‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫ٝرخُظَٝف‬ ٢‫ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ‬
‫ٌٓخكلظٜخ؛‬ ٢‫ك‬
-ٍ‫هي‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ٚ‫ٓؼ‬ ‫رخص‬ ٌَ٘‫ر‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔؼَٟٝش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫ػيى‬ ْ‫ط٠و‬
٠ُ‫ا‬ ١‫٣ئى‬ ٢‫حُـٔخػ‬ ‫حُو٠خء‬ ‫طٌ٘٤الص‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫ٜٓ٘خ‬ َ‫ٛخث‬.‫رؼ٠ٜخ‬ ‫رٔخ١ش‬ ْ‫ٍؿ‬ ‫طَحًٜٔخ‬ ‫ُ٣خىس‬
ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫حُٔظؼخٍف‬ ٢ُِٔ٘ ً‫خ‬‫ٝكو‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ‫ظَٝف‬ َ٤‫طٞك‬ ْ‫ٛخؿ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫كوي‬ ّٞٔ‫حُؼ‬ ٠ِ‫ٝػ‬
‫حُؼخٓش‬ ‫حُِٜٔلش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝحُللخظ‬ ،‫ؿٜش‬ ٖٓ ْٜ‫كَ٣خط‬ ٕٞٛٝ ‫حألكَحى‬ ‫كوٞم‬ ّ‫حكظَح‬ ٝ ً‫خ‬٤ُٔ‫ػخ‬
‫اػخىس‬ ‫أػ٘خء‬ ‫ًَِٓ٣ش‬ ‫ٗوطش‬ ‫ٌِٗض‬ ‫أٓخٓ٤ش‬ َٛ‫ػ٘خ‬ ،َٟ‫أه‬ ‫ؿٜش‬ ٖٓ ّ‫حُؼخ‬ ّ‫ٝحُ٘ظخ‬٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬
‫ٓ٘ش‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬2:6:‫رخإلؿَحءحص‬ ‫حُٔظؼِن‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫ٝحُظ‬ ،
‫ٓ٘ش‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حالٗظوخُ٤ش‬2:85‫ٓغ‬ ٕٞٗ‫ٝحُوخ‬ ‫حُلن‬ ‫ىُٝش‬ ‫ر٘خء‬ ‫طَٓ٤ن‬ ٕ‫٣ٞحًزخ‬ ‫ُـؼِٜٔخ‬
ٍ‫رخٓظل٠خ‬ ‫حُٔٔخٍٓش‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫ٓ٘ش‬ ٖ٤‫حألٍرؼ‬ ‫طـَرش‬ ‫أكَُطٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُِٔز٤خص‬ ًَ ٢‫طالك‬
‫ح‬ ْ٤ُ‫طؼخ‬٢‫ك‬ ‫حُٔٔظوَس‬ ْٓ‫حأل‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُللخظ‬ ‫ٓغ‬ ٢‫حُٔـَر‬ ‫حُٔـظٔغ‬ ْ٤‫ٝه‬ ‫حُل٘٤ق‬ ٢ٓ‫حإلٓال‬ ٖ٣‫ُي‬
-7-
ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫كوٞم‬ ٍ‫ٓـخ‬ ٢‫ك‬ ٢٘١ُٞ‫ح‬ ‫حُظَ٘٣غ‬ ‫كووٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حٌُٔظٔزخص‬ ْ‫ٝىػ‬ ٢‫حُو٠خث‬ ‫حُظَحع‬
‫ك٤ٔخ‬ ‫ٓٞحء‬ ‫حُظٔؼ٤٘خص‬ ٍ‫هال‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫أىهِض‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُظؼي٣الص‬ ٠٠‫رٔوظ‬
٣َ‫حُ٘ظ‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫رٔيس‬ ‫٣ظؼِن‬ٖ٤ِ‫حُٔؼظو‬ ‫ػخثالص‬ ٍ‫اٗؼخ‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤ٜٔ‫ُِٔظ‬ ‫حُيكخع‬ ‫كن‬ َ٤‫طٞك‬ ٝ‫أ‬ ‫ش‬
ْٜ٘ٓ ‫رطِذ‬ ْٜ‫ُٔؼخ٣٘ظ‬ ‫١ز٤ذ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ؼَٟٞح‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫كو‬ ٝ‫أ‬ ،‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫طلض‬ ْٜ‫رٟٞؼ‬
٢ٌُٗٞ‫ح‬ ّٜٞ‫حُٔل‬ ‫ٓغ‬ ٠ٗ‫٣ظٔخ‬ ٞ‫ٗل‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حٌُٔظٔزخص‬ ٌٙٛ ْ‫ٝىػ‬ ‫ًُي‬ ٍَ‫٣ز‬ ‫ٓخ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٖ٣‫ػخ‬ ‫اًح‬ ٝ‫أ‬
.ٖٛ‫حَُح‬ ‫حُٞهض‬ ٢‫ك‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫ُلوٞم‬
‫حُؼخىُش‬ ‫ُِٔلخًٔش‬ ‫حُيُٝ٤ش‬ َ٤٣‫حُٔؼخ‬ ٢٘‫طز‬ ١ٍَٝ٠ُ‫ح‬ ٖٓ ٕ‫ًخ‬ ‫كوي‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝرخإلٟخكش‬
.ً‫خ‬٤‫طَ٘٣ؼ‬‫رخإلٟخكش‬ ١ٞ‫٣لظ‬ ٢ُ‫حُلخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ‫حُٜيى‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ٝك‬‫ا‬٠ِ‫ػ‬ ١‫حُظٜٔ٤ي‬ ‫حٌُظخد‬ ٠ُ‫ا‬
;٢ٛ ‫ًظذ‬ ‫ػٔخٗ٤ش‬
-‫ٝٓؼخ٣٘ظٜخ؛‬ ْ‫حُـَحث‬ ٖ‫ػ‬ ١َ‫حُظل‬ ;ٍٝ‫حأل‬ ‫حٌُظخد‬
-‫حُـَحثْ؛‬ ٢‫ك‬ ٌْ‫حُل‬ ;٢ٗ‫حُؼخ‬ ‫حٌُظخد‬
-‫حٌُظخد‬‫رخألكيحع؛‬ ‫حُوخٛش‬ ‫حُوٞحػي‬ ;‫حُؼخُغ‬
-‫حُؼخى٣ش؛‬ َ٤‫ؿ‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫١َم‬ ;‫حَُحرغ‬ ‫حٌُظخد‬
-‫حُوخٛش؛‬ َ١‫حُٔٔخ‬ ;ْٓ‫حُوخ‬ ‫حٌُظخد‬
-‫حالػظزخٍ؛‬ ‫ٍٝى‬ ٢ُ‫حُؼي‬ َ‫ٝحُٔـ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُٔوٍَحص‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ;ّ‫حُٔخى‬ ‫حٌُظخد‬
-‫حٌُِٔٔش‬ ‫هخٍؽ‬ ‫حَُٔطٌزش‬ ْ‫حُـَحث‬ ٞ‫رزؼ‬ ‫حُٔظؼِن‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ;‫حُٔخرغ‬ ‫حٌُظخد‬
‫حُِٔطخ‬ ‫ٓغ‬ ‫ٝحُؼالهخص‬‫حألؿ٘ز٤ش؛‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫ص‬
-.‫ٝهظخٓ٤ش‬ ‫ٓوظِلش‬ ّ‫أكٌخ‬ ;ٖٓ‫حُؼخ‬ ‫حٌُظخد‬
‫كوٞم‬ ٍ‫ٓـخ‬ ٢‫ك‬ ‫حألٓخٓ٤ش‬ ّ‫ٝحألكٌخ‬ ‫حُٔزخىة‬ ُ‫ربرَح‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ْ‫حٛظ‬ ‫ٝهي‬
‫طِي‬ ‫طلو٤ن‬ ٠ُ‫ا‬ ٢َٓ٣ ٢ٓ‫حألٓخ‬ ٜٚ‫طٞؿ‬ ٕ‫ًٝخ‬ ،‫حُؼخىُش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ‫ظَٝف‬ َ٤‫ٝطٞك‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬
،‫حُٔؼخَٛس‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ّ‫ٗظخ‬ ٢‫ك‬ ‫حُؼٞحرض‬ ٖٓ ‫رخػظزخٍٛخ‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫ٝحُٔلخكظش‬ ‫حُٔخٓ٤ش‬ ‫حُٔزخىة‬
َٙ‫ك‬ ‫كوي‬ ‫ٌُُٝي‬;‫حُظخُ٤ش‬ ‫حُٔزخىة‬ ٍ‫اهَح‬ ٠ِ‫ػ‬
-‫حأل١َحف؛‬ ‫كوٞم‬ ُٕ‫ُظٞح‬ ‫ٝكخكظش‬ ‫ٝك٠ٍٞ٣ش‬ ‫ٜٓ٘لش‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٕ‫أ‬
-‫ٝحُظلو٤ن‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫رٔٔخٍٓش‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫حُِٔطخص‬ ٖ٤‫ر‬ َٜ‫حُل‬ ٖٔ٠‫طظ‬ ٕ‫أ‬
‫حُلٌْ؛‬ ‫ِٝٓطخص‬
-ِ‫ػ‬ ٍ‫حألكؼخ‬ ْ‫ر٘ل‬ ٖ٤‫ٝحُٔظخرؼ‬ ‫ٓٔخػِش‬ ١َٝٗ ٢‫ك‬ ٖ٣‫حُٔٞؿٞى‬ ٙ‫حألٗوخ‬ ‫ٓلخًٔش‬ ْ‫طظ‬ ٕ‫أ‬٠
‫حُوٞحػي؛‬ ْ‫ٗل‬ ّ‫أٓخ‬
-‫ٓوٍَس‬ َ٤‫ؿ‬ ٚ‫اىحٗظ‬ ‫ىحٓض‬ ‫ٓخ‬ ٚ‫رَحءط‬ َٝ‫طلظ‬ ‫ٓظخرغ‬ ٝ‫أ‬ ٚ٤‫ك‬ ٚ‫ٓ٘ظز‬ ٚ‫ٗو‬ ًَ ٕ‫أ‬
‫حُوخٕٗٞ؛‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٝٓؼخهذ‬ َّ‫ٓل‬ ‫حُٔلظَٟش‬ ٚ‫رزَحءط‬ ّ‫ٓٔخ‬ ًَٝ .٢‫ٜٗخث‬ ٌْ‫ك‬ ٠٠‫رٔوظ‬
-‫حُٔظْٜ؛‬ ‫ُلخثيس‬ ً‫خ‬ٔ‫ىحث‬ ‫حُ٘ي‬ َٔ‫٣ل‬ ٕ‫أ‬
-‫ح‬ ‫حإلػزخص‬ ‫أىُش‬ ‫رـٔ٤غ‬ ِْ‫حُؼ‬ ٢‫ك‬ ‫رخُلن‬ ٚ‫ٗو‬ ًَ ‫٣ظٔظغ‬ ٕ‫أ‬ٕ‫ٝأ‬ ‫ٝٓ٘خه٘ظٜخ‬ ٙ‫ٟي‬ ‫ُوخثٔش‬
‫ٓلخّ؛‬ ‫ٓئحٍُس‬ ٢‫ك‬ ‫حُلن‬ ُٚ ٌٕٞ٣
-8-
-َ‫َٓحك‬ ٍ‫هال‬ ‫حُ٠لخ٣خ‬ ‫كوٞم‬ ٕ‫ٟٔخ‬ ٠ِ‫ٝػ‬ ٍ‫حإلهزخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُِٔطش‬ َٜٔ‫ط‬ ٕ‫أ‬
‫حُـ٘خث٤ش؛‬ ‫حُٔٔطَس‬
-‫ٓؼوٍٞ؛‬ َ‫أؿ‬ َ‫ىحه‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُٔ٘ٔٞرش‬ ْٜ‫حُظ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ‫٣وغ‬ ٕ‫أ‬
-ُٔ٘ٔ‫ح‬ ْٜ‫حُظ‬ ٚ‫كل‬ ‫اػخىس‬ ‫٣طِذ‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ك‬ ‫حُلن‬ ُٚ ٕ‫ٓيح‬ ٚ‫ٗو‬ ًَٖٓ ٕ‫ٝحُٔيح‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ٞرش‬
.ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔليىس‬ ٖ‫حُطؼ‬ َ‫ٝٓخث‬ َ‫ػز‬ َٟ‫أه‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫أؿِٜخ‬
;٢ِ٣ ‫ك٤ٔخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ط٠ٜٔ٘خ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔزخىة‬ ْٛ‫أ‬ ٍ‫حهظٜخ‬ ٌٖٔ٣ٝ
•8‫انجزاءح‬ ‫لزُٚخ‬
ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ َٛ‫حأل‬ ٢ٛ ‫حُزَحءس‬ ٍ‫حػظزخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُٔخىس‬ ‫ٜٗض‬
ٌْ‫رل‬ ٚ‫حُ٘و‬ ‫اىحٗش‬ ‫طؼزض‬‫ك٤ٜخ‬ َ‫طظٞك‬ ‫ػخىُش‬ ‫ٓلخًٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ٚ‫ر‬ ٢٠‫حُٔو‬ ‫حُ٘٢ء‬ ‫ُوٞس‬ ‫ٌٓظٔذ‬
‫طظؼٜي‬ ‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ٕ‫أ‬ ٖٓ ٍٞ‫حُيٓظ‬ ٚ٘ٔ٠‫ط‬ ‫ٓخ‬ ٌَّ٣ ‫حُٔزيأ‬ ‫ٌٛح‬ .‫حُوخٗٞٗ٤ش‬ ‫حُ٠ٔخٗخص‬ ًَ
«‫رلوٞم‬ ‫ط٘زظٜخ‬ ‫ٝطئًي‬ ‫ٝٝحؿزخص‬ ‫ٝكوٞم‬ ‫ٓزخىة‬ ٖٓ )‫(حُيُٝ٤ش‬ ‫حُٔٞحػ٤ن‬ ٚ٤٠‫طوظ‬ ‫ٓخ‬ ّ‫رخُظِح‬
ٝ‫ى‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫ٓظؼخٍف‬ ٢ٛ ‫ًٔخ‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ً‫خ‬٤ُ
2
.»
ٕ‫أ‬ ًٌَُ‫رخ‬ َ٣‫ٝحُـي‬ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫ُلوٞم‬ ٢ُٔ‫حُؼخ‬ ٕ‫حإلػال‬ْٓ‫ُأل‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُـٔؼ٤ش‬ ٚ‫أهَط‬ ١ٌُ‫ح‬
‫رظخٍ٣ن‬ ‫حُٔظليس‬21َ‫ىؿ٘ز‬2:59‫ًٔخ‬ ‫ػَ٘س‬ ‫حُلخى٣ش‬ ٚ‫ٓخىط‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔزيأ‬ ‫ٌٛح‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚٗ ‫هي‬ ٕ‫ًخ‬
;٢ِ٣«٣ ‫رـَ٣ٔش‬ ْٜ‫ٓظ‬ ٚ‫ٗو‬ ًَٖٓ‫طئ‬ ‫ػِ٘٤ش‬ ‫رٔلخًٔش‬ ً‫خ‬ٗٞٗ‫هخ‬ ٚ‫اىحٗظ‬ ‫طؼزض‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ً‫خ‬‫رَ٣ج‬ َ‫ؼظز‬
ٚ٘‫ػ‬ ‫ُِيكخع‬ ‫حُ٠ٍَٝ٣ش‬ ‫حُ٠ٔخٗخص‬ ‫ك٤ٜخ‬ ُٚ»‫حُٔخىس‬ ٚ‫ٝأًيط‬ ،25ٖٓٙ‫حُوخ‬ ٢ُٝ‫حُي‬ ‫حُؼٜي‬
‫ٝحُٔ٤خٓ٤ش‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫رخُلوٞم‬.
ُ٘‫ح‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝرخإلٟخكش‬‫أكخ١ٜخ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٕ‫كب‬ ،‫حُزَحءس‬ ‫هَ٣٘ش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫َٛحكش‬ ٚ
;‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ ‫ٝطوٞ٣ظٜخ‬ ‫ُظؼِ٣ِٛخ‬ ‫ػِٔ٤ش‬ َ٤‫طيحر‬ ‫رؼيس‬
-‫حٓظؼ٘خث٤٤ٖ؛‬ ٖ٣َ٤‫طير‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫ٝحَُٔحهزش‬ ٢١‫حالكظ٤خ‬ ٍ‫حالػظوخ‬ ٍ‫حػظزخ‬
-‫َٓحهزش‬ ‫ربؿَحءحص‬ ‫ٝاكخ١ظٜٔخ‬ ،٢١‫حالكظ٤خ‬ ٍ‫ٝحالػظوخ‬ ‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫ظَٝف‬ ٖ٤ٔ‫طل‬
‫ٛخٍٓش‬‫حُو٠خث٤ش؛‬ ‫حُِٔطش‬ ‫١َف‬ ٖٓ
-‫رخُظٜٔش؛‬ ٍٙ‫ربٗؼخ‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫كن‬ ‫طَٓ٤ن‬
-٢‫ك‬ ٢ٓ‫حُٔلخ‬ ‫ٝكن‬ ،‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫طٔي٣ي‬ ‫كظَس‬ ٍ‫هال‬ ٢ٓ‫رٔلخ‬ ٍ‫حالطٜخ‬ ٢‫ك‬ ٚ‫كو‬
‫حُلظَس؛‬ ‫طِي‬ ٍ‫هال‬ ‫ًظخر٤ش‬ ‫ٓالكظخص‬ ْ٣‫طوي‬
-‫حُ٘ظَ٣ش؛‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫طلض‬ ٚ‫رٟٞؼ‬ ٚ‫ػخثِظ‬ َ‫ط٘ؼ‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ك‬ ٚ‫كو‬
-٢‫حُـِث‬ ٝ‫أ‬ ٢ٌُِ‫ح‬ َُ٘٘‫ح‬ ‫آٌخٗ٤ش‬‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ٍٙ‫٣ٜي‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُٔظخرؼش‬ ّ‫ػي‬ ٍ‫ُوَح‬
‫حُؼخٓش؛‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٝ‫أ‬ َٓ‫حأل‬ ٚ٤٘‫٣ؼ‬ ٖٓ ‫١ِذ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ‫رخُٜلق‬
2-‫ط٠طِغ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٍٝ‫حُي‬ ‫طوٞ٣ش‬ ‫ُ٠ٍَٝس‬ ‫ٜٓ٘خ‬ ‫"ٝاىٍحًخ‬ ;‫حُؼخُؼش‬ ٚ‫كوَط‬ ٢‫ك‬ ‫حُـي٣ي‬ ٍٞ‫حُيٓظ‬ َ٣‫طٜي‬ ًَٚٓ ‫حُٔزيأ‬ ‫ٌٛح‬
ٕ‫كب‬ ،٢ُٝ‫حُي‬ ‫حُٜؼ٤ي‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚ‫ر‬‫ح‬ ‫حُٔ٘ظٔخص‬ ٢‫ك‬ ٢٤ُ٘٘‫ح‬ َٓ‫حُؼخ‬ ٞ٠‫حُؼ‬ ،‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ّ‫رخُظِح‬ ‫طظؼٜي‬ ،‫ُيُٝ٤ش‬‫ٓخ‬
‫ٓزخىة‬ ٖٓ ‫ٓٞحػ٤وٜخ‬ ٚ٤٠‫طوظ‬ٝ‫كوٞم‬ٝ،‫ٝحؿزخص‬ٝ."‫ػخُٔ٤خ‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫ٓظؼخٍف‬ ٢ٛ ‫ًٔخ‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫رلوٞم‬ ‫ط٘زؼٜخ‬ ‫طئًي‬
-9-
-‫أ٣ش‬ ٝ‫أ‬ ٚٔٓ‫ح‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ٍٛٞط‬ َ٘ٗ ٝ‫أ‬ ً‫ح‬‫ه٤ٞى‬ ٝ‫أ‬ ً‫ح‬‫أٛلخى‬ َٔ‫٣ل‬ ٝ‫أ‬ َ‫ٓؼظو‬ ٚ‫ٗو‬ َ٣ٜٞ‫ط‬ ‫ٓ٘غ‬
‫طلو٤ن‬ َ٘٘‫ر‬ ‫ًخٗض‬ ‫ٝٓ٤ِش‬ ‫رؤ٣ش‬ ّ‫حُو٤خ‬ ٝ‫أ‬ ‫ًُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝحُٔؼخهزش‬ ٚ٘ٓ ‫ٓٞحكوش‬ ٕٝ‫ى‬ ٚ‫ر‬ ‫طؼَف‬ ‫اٗخٍس‬ٝ‫أ‬
ٝ‫أ‬ ً‫خ‬ٜٔ‫ٓظ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ٓٞحء‬ ‫ه٠خث٤ش‬ ‫ٓٔطَس‬ ٚ‫كو‬ ٢‫ك‬ ١َ‫طـ‬ ٚ‫ر٘و‬ ‫٣ظؼِن‬ ١‫َُِأ‬ ‫حٓظطالع‬ ٝ‫أ‬ ‫طؼِ٤ن‬
.ٚ‫ٓٞحكوظ‬ ٕٝ‫ى‬ ‫ٟل٤ش‬
•‫اإلصجبد‬ ‫ٔطبئم‬ ‫ٔرمٛٛى‬ ‫يزالجخ‬ ٙ‫ف‬ ‫نهمضبء‬ ‫فؼبل‬ ‫دٔر‬8
َ٣‫ٝطوي‬ ‫حإلػزخص‬ َ‫ٝٓخث‬ ‫َٓحهزش‬ ٢‫ك‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٍٝ‫ى‬ ُ‫ارَح‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َٙ‫ك‬
٢ٟ‫حُوخ‬ ‫أٛزق‬ ‫حُٜيى‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ٝك‬ ،‫ه٤ٔظٜخ‬ٌْ‫حُل‬ ‫ك٤ؼ٤خص‬ ٖٟٔ ٚ‫حهظ٘خػ‬ ٍَ‫٣ز‬ ‫ٓخ‬ ٖ٤ٔ٠‫رظ‬ ً‫خ‬ِِٓٓ
.‫ٝحٟق‬ ٌَ٘‫ر‬ ْ‫حُـَحث‬ ‫ربػزخص‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ‫ٛ٤خؿش‬ ‫ٝأػ٤يص‬ .ٍٙ‫٣ٜي‬ ١ٌُ‫ح‬
‫حُٔخىس‬ ‫ٜٗض‬ ‫ًٔخ‬3:4‫رخُؼ٘ق‬ ‫٣٘ظِع‬ ‫حػظَحف‬ ٌَ‫ر‬ ‫حالػظيحى‬ ّ‫ػي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫َٛحكش‬ٝ‫أ‬
ٖٓ ‫حُوخٓٔش‬ ‫حُٔخىس‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٜٗض‬ ‫ٓخ‬ ًَّ ‫ٓزيأ‬ ٞٛٝ .ٙ‫حإلًَح‬ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫ُلوٞم‬ ٢ُٔ‫حُؼخ‬ ٕ‫حإلػال‬
«‫حُلخ١ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٞك٘٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُوخٓ٤ش‬ ‫حُٔؼخٓالص‬ ٝ‫أ‬ ‫ُِؼوٞرخص‬ ‫ٝال‬ ‫ُِظؼٌ٣ذ‬ ٕ‫اٗٔخ‬ ١‫أ‬ َٝ‫٣ؼ‬ ‫ال‬
‫رخٌَُحٓش‬»ٖٓ ‫حُٔخرؼش‬ ‫ٝحُٔخىس‬ ،‫ٝحُٔ٤خٓ٤ش‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫رخُلوٞم‬ ٙ‫حُوخ‬ ٢ُٝ‫حُي‬ ‫حُؼٜي‬‫ٝرخإلٟخكش‬ .
.‫ُِو٠خس‬ ‫حُظوي٣َ٣ش‬ ‫ُِِٔطش‬ ٚٔ‫ٗل‬ ‫حالػظَحف‬ ‫ه٠ٞع‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚٗ ‫هي‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬
•8‫انؼبدنخ‬ ‫انًحبكًخ‬ ‫ضًبَبد‬ ‫ٔرمٕٚخ‬ ‫رؼشٚش‬
ٟ‫ٗخى‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُٔزيأ‬ ‫ٌٛح‬ ْ٣ٌَ‫ط‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ َٙ‫ك‬ٚ‫ر‬٢ُٔ‫حُؼخ‬ ٕ‫حإلػال‬
ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫ُلوٞم‬‫(حُٔخىس‬21‫حُٔخىس‬ ٚ‫هٜٞٛ٤خط‬ ‫ٝر٤٘ض‬ ، )25ٖٓٙ‫حُوخ‬ ٢ُٝ‫حُي‬ ‫حُؼٜي‬
‫ٝحُٔ٤خٓ٤ش‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫رخُلوٞم‬.‫ٟٔخٗخص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫َٛحكش‬ ُٚ٘‫رخ‬ ِٙ٣ِ‫ٝطؼ‬ ‫حُٔزيأ‬ ‫ٌٛح‬ ْ٤‫طيػ‬ ْ‫ط‬ ‫ٝهي‬
‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ َٟ‫أه‬;
-ٚ٤ُ‫ا‬ ‫حُٔٔظٔغ‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ْ‫رٔظَؿ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٢‫ٟخر‬ ‫حٓظؼخٗش‬ ‫ٍَٟٝس‬
ٖٔ‫٣ل‬ ٚ‫ر٘و‬ ٚ‫حٓظؼخٗظ‬ ٝ‫أ‬ ،‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٢‫ٟخر‬ ‫٣لٜٔ٘خ‬ ‫ال‬ ‫ُٜـش‬ ٝ‫أ‬ ‫ُـش‬ ‫٣ظليع‬
‫أ‬ ٝ‫أ‬ ‫أٛٔخ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ َٓ‫رخأل‬ ٢٘‫حُٔؼ‬ ‫ٓغ‬ ‫حُظوخ١ذ‬‫(حُٔخىس‬ َ٠‫حُٔل‬ ٠ِ‫ػ‬ ْ‫حُٔظَؿ‬ ‫ٝآ٠خء‬ ،‫رٌٔخ‬
32‫)؛‬
-‫(حُٔخىس‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫ًٌُي‬ ‫حُ٠ٔخٗش‬ ٌٙٛ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُظؤً٤ي‬58‫ُظَٓ٤وٜخ‬ ‫رخإلٟخكش‬ )
‫حُلٌْ؛‬ ‫ٝه٠خء‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫ه٠خء‬ ّ‫أٓخ‬
-،ْ‫طِز‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫ُِٔظ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٚ‫ر‬ ّٞ‫طو‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حالٓظ٘طخم‬ ‫أػ٘خء‬ ٢ٓ‫حُٔلخ‬ ٍٝ‫ى‬ ‫طوٞ٣ش‬
ٚ‫كو‬ ٖٓ ‫أٛزق‬ ً‫ا‬ٝ‫أ‬ ‫رٞػخثن‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫ٗ٤خرش‬ ٢ُ‫٣ي‬ ٝ‫أ‬ ًِٚٞٓ ٠ِ‫ػ‬ ٢‫١ز‬ ٚ‫كل‬ ‫اؿَحء‬ ْٔ‫٣ِظ‬ ٕ‫أ‬
ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ٚ‫َٓحك‬ ‫ا١الم‬ َ‫ٓوخر‬ ‫ًلخُش‬ ْ٣‫طوي‬ َٝ‫٣ؼ‬ ٝ‫أ‬ ‫ًظخر٤ش‬ ‫اػزخطخص‬84ٝ85‫)؛‬
-‫ٝحُلؼخُ٤ش‬ ‫حَُٔػش‬ ‫ُظلو٤ن‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫ُِٝزض‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حإلؿَحءحص‬ ُ‫إلٗـخ‬ ٍ‫آؿخ‬ ‫طلي٣ي‬
‫ه٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫ٓ٤ٔخ‬ ‫ٝال‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ‫أىحء‬ ٢‫ك‬‫(حُٔٞحى‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٜٗض‬ ‫ٓخ‬ ‫ًُي‬ ٖٓٝ ،ٖ٤ِ‫حُٔؼظو‬291،
2:7،326،345،492،639ٝ651‫...)؛‬
-‫ٝط٤َس‬ ‫طَٔ٣غ‬ ‫ربٌٓخٜٗخ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫ٝحُٔوٍَحص‬ ‫حالٓظيػخءحص‬ ‫ُظزِ٤ؾ‬ َٟ‫أه‬ ‫١َم‬ ‫كظق‬
٢‫ك‬ ‫اُ٤ٜخ‬ ٍ‫حُٔ٘خ‬ ‫ٝحٌُ٤ل٤خص‬ َ‫حُٞٓخث‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُِـٞء‬ ٢‫ك‬ ‫حُطَم‬ ٌٙٛ َ‫ٝطظٔؼ‬ .‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬
ٍٜٞ‫حُل‬48،49ٝ ،4:ٕٓ‫حألػٞح‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫ُِظزِ٤ؾ‬ ‫رخإلٟخكش‬ ،‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖ
.‫حإلىحٍ٣ش‬ ‫رخُطَ٣وش‬ ٝ‫أ‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٕ‫ٝأػٞح‬ ٖ٤٤‫حُو٠خث‬
-:-
-‫حَُ٘٣ؼش‬ ‫ٓزخىة‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُللخظ‬ٝ ‫حإلٓالٓ٤ش‬‫ٓؼخِٓش‬ ٢‫ك‬ ٢‫حُٔـَر‬ ‫حُٔـظٔغ‬ ‫ٝطوخُ٤ي‬ ْ٤‫ه‬
ٞ‫ر‬ ‫اال‬ ‫حَُٔأس‬ ٖ٤‫طلظ‬ ّ‫ٝػي‬ ‫حُ٘ٔخء‬ ‫كَٓش‬ ّ‫حكظَح‬ ٠ِ‫ػ‬ ٜٙٞ‫حُو‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ُٚ٘‫ٝح‬ .‫حَُٔأس‬‫حٓطش‬
ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ‫ؿٜ٘ٔخ‬71ٝ92.)
-ٖٓ ‫حُٔـ٘٤ش‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ‫ُ٣خٍس‬ ٠ِ‫ػ‬ ُٚ٘‫رخ‬ ،‫ٝحُٔـ٘خء‬ ٖ٤ِ‫حُٔؼظو‬ ‫كوٞم‬ ‫َٓحهزش‬ ِ٣ِ‫طؼ‬
ْ٤‫ٍٝث‬ ‫حُؼوٞرخص‬ ‫ططز٤ن‬ ‫ٝه٠خس‬ ‫حألكيحع‬ ‫ٝه٠خس‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫ٝه٠خس‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫ه٠خس‬ َ‫هز‬
‫حُـ٘ل٤ش‬ ‫حُـَكش‬١ٌُ‫ح‬ ٍٝ‫حُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػالٝس‬ .‫ٝٓ٘ظظٔش‬ ‫ىٍٝ٣ش‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ‫ًُٝي‬ ،‫حالٓظج٘خف‬ ‫ٓلٌٔش‬ ٟ‫ُي‬
‫طًَ٤زظٜخ‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ‫ىػ‬ ٢‫ٝحُظ‬ ،َٓ‫حُؼخ‬ ٝ‫أ‬ ٢ُ‫حُٞح‬ ‫٣ظَأٜٓخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حإلهِ٤ٔ٤ش‬ ‫حُِـ٘ش‬ ٚ‫ر‬ ّٞ‫طو‬
‫حُوطخػخص‬ ‫ىحثَس‬ ‫ٝطٞٓ٤غ‬ )‫حُٜٔظٔش‬ ‫(حُـٔؼ٤خص‬ ٢ٗ‫حُٔي‬ ‫حُٔـظٔغ‬ ‫كؼخُ٤خص‬ ‫ربَٗحى‬ ‫حُزَ٘٣ش‬
‫حُٔ٘خًٍش‬ ‫حُلٌٞٓ٤ش‬‫رَػخ٣ش‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ‫َٓحهزش‬ َٔ٘‫ُظ‬ ‫ٛالك٤خطٜخ‬ ‫ٝطٔي٣ي‬ ،‫ك٤ٜخ‬
‫(حُٔٞحى‬ ٖ٤‫حُـخٗل‬ ‫حألكيحع‬35:،727،731ٝ732.)
-‫حُِٔي‬ َ٤ًٝ ٠ِ‫ػ‬ ً‫خ‬٘٤‫ٓظؼ‬ ‫أٛزق‬ ‫ك٤غ‬ ،‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٍ‫ألػٔخ‬ ‫حُو٠خء‬ ‫َٓحهزش‬ ‫طوٞ٣ش‬
ٓ ‫ُِظلون‬ ،َ‫حأله‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫أٓزٞع‬ ًَ ‫َٓس‬ ‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫طلض‬ ‫حُٟٞغ‬ ًٖ‫أٓخ‬ ‫ٓؼخ٣٘ش‬‫َٗػ٤ش‬ ٖ
‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ١‫ٟزخ‬ ‫أىحء‬ ْ٤٤‫رظو‬ ‫ِِٓٓش‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫أٛزلض‬ ‫ًٔخ‬ .ٚ‫ٝظَٝك‬ ٍ‫حالػظوخ‬
ْٜ‫ٓئٛالط‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓ٘ظٔش‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ‫حُظؼَف‬ ٖٓ ٖ٤٣ٍ‫حإلىح‬ ْٛ‫ٍإٓخء‬ ٌٖٔ٤ٓ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ .ْٜ‫ٝط٘و٤ط‬
‫ٓغ‬ ،‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٍ‫ٓـخ‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫ٝٓـٜٞىحط‬ ْٜ‫ٝهيٍحط‬‫حُـَكش‬ ‫ٛالك٤خص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔلخكظش‬
‫ٓل‬ ٟ‫ُي‬ ‫حُـ٘ل٤ش‬.‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ١‫ُ٠زخ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫طؤى٣ز٤ش‬ ‫ًِٔطش‬ ‫حالٓظج٘خف‬ ‫ٌٔش‬
-ٖ٤ٓ‫حُؼخ‬ ‫ًُِٞالء‬ ‫ٝطزِ٤ـٜخ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔ٤خٓش‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍ‫حُؼي‬ َ٣ُٝ ‫اَٗحف‬ ٠ِ‫ػ‬ ُٚ٘‫ح‬
‫(حُٔخىس‬ ‫ططز٤وٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ َُِٜٔ ‫ُِِٔي‬62.)
-‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٍ‫حُؼي‬ َ٣ُٝ ‫٣ؼط٤ٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُظؼِ٤ٔخص‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٕ‫أ‬ ‫ٝؿٞد‬ ٠ِ‫ػ‬ ُٚ٘‫ح‬-ٌْ‫رل‬
ٜ‫طزؼ٤ظ‬ُٚ ‫خ‬-‫(حُٔخىس‬ ‫ٌٓظٞرش‬62.)
-٢‫ك‬ ‫حُٔظطِزش‬ ‫حٌُِ٘٤خص‬ ‫ٝطلي٣ي‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ١‫ٟزخ‬ ِٙ‫٣٘ـ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ٠‫حُٔل‬ ‫طؼَ٣ق‬
.‫حإلؿَحءحص‬ ‫ٝٓالٓش‬ ٢‫ٝحُ٠ز‬ ‫ُِيهش‬ ً‫خ‬٤‫طٞه‬ ُٙ‫اٗـخ‬
-َ‫ىحه‬ ٚ‫ٌٗخ٣ظ‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٌٙ‫طظو‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُللع‬ ٍ‫روَح‬ ٢ٌ‫حُٔ٘ظ‬ ٍ‫اٗؼخ‬ ‫ٝؿٞد‬26
‫ِٓٞى‬ ٌٚ٘ٔ٤ُ ًٙ‫حطوخ‬ ٖٓ ً‫خ‬ٓٞ٣.ٚ‫كوٞه‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ُِللخظ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ُٚ ‫٣وُٜٞخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حإلؿَحءحص‬
-ْ٤ِٔ‫ط‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫ٝاىٍحؽ‬ ،‫حألؿ٘ز٤ش‬ ٍٝ‫حُي‬ ‫ٓغ‬ ٢‫حُو٠خث‬ ٕٝ‫حُظؼخ‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫طٟٞ٤ق‬
.٢ُٝ‫حُي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ُٔوظ٠٤خص‬ ْ‫ٓالث‬ ٌَ٘‫ر‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٟٔ ٖ٤َٓ‫حُٔـ‬
-ٚ٘ٔ٠‫ط‬ ‫ٓخ‬ ‫ٓغ‬ ‫ٓ٘ٔـٔش‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ٢ٗ‫حُزي‬ ٙ‫حإلًَح‬ ‫ٓٔطَس‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٍٝ‫ط٘خ‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬
:8.26‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٕٞ٣‫حُي‬ َ٤ٜ‫طل‬ ‫ٓيٝٗش‬ ‫رٔؼخرش‬ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬
2.11.286٢‫ك‬ ٍ‫حُٜخى‬39َّ‫ٓل‬ ٖٓ2532(4١‫ٓخ‬3111)
3
ٙ‫حإلًَح‬ ‫ٓيس‬ ‫ك٤غ‬ ٖٓ ‫ٓٞحء‬ ،
٤‫ك‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ٢ٗ‫حُزي‬‫(حُٔٞحى‬ ‫حإلػلخء‬ ‫أٓزخد‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫غ‬746‫ٝٓخ‬٠ُ‫ا‬ ‫٣ِ٤ٜخ‬758َ‫ٝحػظز‬ )
‫ٓغ‬ ،ٙ‫حإلًَح‬ ‫١ِزخص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓٔزوش‬ ‫ه٠خث٤ش‬ ‫َٓحهزش‬ َ‫ٝأه‬ ،ٙ‫حإلًَح‬ ‫ططز٤ن‬ ّ‫ُؼي‬ ‫ٓززخ‬ ٍ‫حإلػٔخ‬
‫ٍٝكغ‬ ،ٚ‫ططز٤و‬ َٝ‫طؼظ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٜؼٞرخص‬ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫اؿَحءحط‬ ‫ٛلش‬ ٢‫ك‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫كن‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حإلروخء‬
3-‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬5911‫رظخٍ٣ن‬39َ‫ٛل‬2532ٞ٤ٗٞ٣ ‫(كخطق‬3111ٙ ،)2367.
-21-
ٓ ٢ٗ‫حُزي‬ ٙ‫حإلًَح‬ ‫ُظطز٤ن‬ ٠ٗ‫حألى‬ ُٖٔ‫ح‬ٖ27٠ُ‫ا‬29٠ُ‫ا‬ ٠ٜ‫حأله‬ ُٖٔ‫ح‬ ٞ‫ٝهل‬ ‫ٓ٘ش‬71‫ٓ٘ش‬
ٍ‫ري‬76.‫ٓ٘ش‬
-‫اىٓخؽ‬ ‫اػخىس‬ َ‫٣ٌل‬ ٞ‫ٗل‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫رظول٤٠ٜخ‬ ٍ‫حالػظزخ‬ ‫ٍى‬ ٍ‫آؿخ‬ ٞ‫رؼ‬ ‫َٓحؿؼش‬ ‫طٔض‬
‫(حُٔٞحى‬ ‫حُٔـظٔغ‬ ٢‫ك‬ ٚ٘ٓ ٖ٣‫حُٔٔظل٤ي‬ ٙ‫حألٗوخ‬799ٝ79:ٝ7:3.)
ٜ٘ٓ ‫حُٜيف‬ ‫ٛخٓش‬ ‫رٔٔظـيحص‬ ٠‫أط‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ‫حألٓخٓ٤ش‬ ‫حُٔزخىة‬ ٌٙٛ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝرخإلٟخكش‬‫خ‬
‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ٢‫ك‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫كوٞم‬ ‫ٓزخىة‬ ْ٤‫ٝطيػ‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫ُِٔلخًٔش‬ ٠ِ‫ٓؼ‬ ‫ظَٝف‬ َ٤‫طٞك‬
‫حُؼيحُش‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫ٝاػطخء‬ ،‫ؿٜش‬ ٖٓ ً‫ح‬‫ٜٗٞى‬ ٝ‫أ‬ ‫ٟلخ٣خ‬ ّ‫أ‬ ‫ًخٗٞح‬ ٖ٤ٜٔ‫ٓظ‬ ‫حألكَحى‬ ‫كوٞم‬ ‫ٝكٔخ٣ش‬
ٍٕ‫حُٔوخ‬ ٕٞٗ‫ٝحُوخ‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫كوٞم‬ ‫ُٔزخىة‬ ً‫خ‬‫ٝكو‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ٌُٔخكلش‬ ‫حُ٠ٍَٝ٣ش‬ َ‫حُٞٓخث‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬
‫أه‬ ‫ؿٜش‬ ٖٓ‫حُٔخى٣ش‬ ‫ٝحإلٌٓخٗ٤خص‬ ٢‫حُٔـَر‬ ‫حُٔـظٔغ‬ ‫هٜٞٛ٤خص‬ ٍ‫حالػظزخ‬ ٖ٤‫رؼ‬ ً‫ح‬ٌ‫آه‬ َٟ
.‫رزالىٗخ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ّ‫ُ٘ظخ‬ ‫حُٔظٞكَس‬ ‫ٝحُزَ٘٣ش‬
;‫حُٔٔظـيحص‬ ْٛ‫أ‬ ٖٓٝ
‫انضحبٚب‬ ‫ٔحًبٚخ‬ ‫انجزًٚخ‬ ‫نًكبفحخ‬ ‫جذٚذح‬ ‫آنٛبد‬ 8ً‫ال‬ٔ‫أ‬
‫حُٟٞؼ٤خص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝحُللخظ‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ٍ‫آػخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ١ٍٞ‫حُل‬ ‫حُو٠خء‬ ٞ‫ٗل‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٚ‫حطـ‬٢‫حُظ‬
ٍ‫٣طخ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُٜيع‬ ‫ٍأد‬ ٠ُ‫ا‬ ٢َٓ‫ط‬ ‫ؿي٣يس‬ ‫آُ٤ش‬ ‫أٝؿي‬ ‫ًٔخ‬ ،‫حٍطٌخرٜخ‬ َ‫هز‬ ‫هخثٔش‬ ‫ًخٗض‬
‫ػِٔخ‬ ،ّٜٞ‫حُو‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُِٜق‬ ‫طلو٤ن‬ ً‫خ‬‫ٓٔظٜيك‬ ،‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫حُؼالهخص‬ٕ‫أ‬ْٓ‫حأل‬ َٔ‫ٓئط‬‫حُٔظليس‬
ٖ٤َٓ‫حُٔـ‬ ‫ٝٓؼخِٓش‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ُٔ٘غ‬ َٗ‫حُؼخ‬ٍ‫هال‬ ‫ك٤٤٘خ‬ ٕ‫اػال‬ ٢‫ك‬ َٙ‫ٝأه‬ ٚ‫حُظٞؿ‬ ‫ٌٛح‬ ٠٘‫طز‬ ‫هي‬ ٕ‫ًخ‬
َ٣َ‫أر‬ َٜٗ3111‫حٓظليحع‬ ٍَ‫ه‬ ‫ك٤غ‬ ،»‫ٟلخ٣خ‬ ْ‫ُيػ‬ ‫ٝىُٝ٤ش‬ ‫ٝاهِ٤ٔ٤ش‬ ‫ٝ١٘٤ش‬ َٔ‫ػ‬ ٢‫هط‬
‫حُظٜخُل٤ش‬ ‫ٝحُؼيحُش‬ ‫ُِٞٓخ١ش‬ ‫آُ٤خص‬ َٔ٘‫ط‬ ‫حُـَ٣ٔش‬«ّ‫ػخ‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ٍَ‫ٝه‬3113‫حُٔٞػي‬ ٞٛ
‫حُٔٔظٜيف‬.ٕ‫حُ٘ؤ‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ‫ٓٔخٍٓخطٜخ‬ ٍٝ‫حُي‬ ‫طَحؿغ‬ ٢ٌُ
28ّٛ‫ػه‬ ‫كبَذ‬ ‫يب‬ ٗ‫إن‬ ‫انحٛبسح‬ ٗ‫ػه‬ ‫االػزذاء‬ ‫حبنخ‬ ٙ‫ف‬ ‫انحبنخ‬ ‫إرجبع‬ .
ْٜ٣‫ُي‬ ‫ًخٗض‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ٙ‫حألٗوخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُل٤خُس‬ ‫اٍؿخع‬ ٖٓ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٌٖٔ‫ط‬ ‫ِٓطش‬ ٢ٛٝ
‫رخٓظَىحى‬ ٌْ‫حُل‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ‫رؼي‬ ْ‫٣ظ‬ ٢َٓ‫ؿ‬ ‫حػظيحء‬ َ‫رلؼ‬ ْٜ٘ٓ ‫حٗظِػض‬ ْ‫ػ‬ ٢‫ه٠خث‬ ٌْ‫ك‬ ٠٠‫رٔوظ‬
ٍٝ‫ٛي‬ ٍ‫حٗظظخ‬ ٢‫ك‬ ‫هخثٔخ‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ َ‫حػ‬ ٍ‫حٓظَٔح‬ ٢‫طالك‬ ٚٗ‫ٗؤ‬ ٖٓ ٌٕٞ٤ٓ ‫اؿَحء‬ ٞٛٝ ،‫حُل٤خُس‬
ٝ‫أ‬ ٚ٤‫٣ِـ‬ ٝ‫أ‬ َٙ‫٣و‬ ٕ‫أ‬ ُٚ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُو٠خء‬ ‫َٓحهزش‬ ‫طلض‬ ‫حإلؿَحء‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٝ٣وغ‬ .ٚ‫اؿَحءحط‬ ٍٞ‫طط‬ ‫هي‬ ٌْ‫ك‬
ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ُٚ‫٣ؼي‬51ٝ5:.)
08‫فٛٓب‬ ‫انحك‬ ّ‫ن‬ ًٍ‫ن‬ ‫انًحجٕسح‬ ‫األشٛبء‬ ‫رد‬ .
ٞ‫حُلو‬ ١ًٝ ٌٖٔ٣ ‫اؿَحء‬ ْٜٞٛٝ٘ٓ ‫ِٓزض‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔ٘وُٞش‬ ْٜ‫ٓٔظٌِخط‬ ً‫ح‬ٍٞ‫ك‬ ‫٣ظِٔٔٞح‬ ٕ‫أ‬ ٖٓ ‫م‬
‫ط٠ٍَٛخ‬ ٝ‫أ‬ ‫طِلٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٜٓ٘خ‬ ْٜٗ‫كَٓخ‬ ‫ٝطـ٘ذ‬ ،‫حألٓخٗش‬ ‫ه٤خٗش‬ ٝ‫أ‬ ‫ًخَُٔهش‬ ٢َٓ‫ؿ‬ َ‫كؼ‬ ‫ؿَحء‬ ٖٓ
‫الُٓش‬ ٝ‫أ‬ ‫ِٗحع‬ َ‫ٓل‬ ٌٖ‫ط‬ ُْ ‫ٓخ‬ ‫ًُٝي‬ .٢‫ٜٗخث‬ ٌْ‫ك‬ ٍٝ‫ٛي‬ ٍ‫حٗظظخ‬ ٢‫ك‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ‫رٔٔظٞىػخص‬
ُٔ‫ُِٜٔخىٍس(ح‬ ‫هخرِش‬ ٝ‫أ‬ ‫هط٤َس‬ ٝ‫أ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ َ٤ُٕٔ‫خىطخ‬51ٝ5:.)
18‫انخصٕو‬ ٍٛ‫ث‬ ‫انصهح‬ .
ْ‫ط‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ْ‫حُـَحث‬ ‫ُ٠لخ٣خ‬ ً‫ح‬َ٤‫ًز‬ ً‫خ‬ٓ‫حٛظٔخ‬ ٢ُٞ٣ ‫حُلي٣غ‬ ٢ُٝ‫حُي‬ ٢‫حُـ٘خث‬ ‫حُظَ٘٣غ‬ ‫أٛزق‬
٠ُ‫ا‬ ٕ‫حال١ٔج٘خ‬ ‫أٓزخد‬ ٖٓ ٕ‫كب‬ ‫ٌُُٝي‬ .‫رخُـ٘خس‬ ّ‫حالٛظٔخ‬ ٚ٤‫ك‬ ٠ٓ‫ط٘خ‬ ‫ٝهض‬ ٢‫ك‬ ْٛ‫ٝاهٜخإ‬ ِْٜٛ‫طـخ‬
َ‫ػز‬ ْٜ‫كوٞه‬ ٠ُ‫ا‬ ٍُٞٛٞ‫ح‬ ٖٓ ‫حُ٠لخ٣خ‬ ٌٖٔ‫ط‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬٠ُ‫ا‬ ‫حُِـٞء‬ ٕٝ‫ى‬ ‫كز٤ش‬ ‫طٔٞ٣ش‬
-22-
‫طٜخُق‬ ‫طلو٤ن‬ ‫رخُٔـظٔغ‬ ‫حُطٔؤٗ٤٘ش‬ ‫ٝحٓظظزخد‬ ٖٓ‫حأل‬ ٍ‫حٓظوَح‬ ‫أٓزخد‬ ٖٓ ٕ‫أ‬ ً‫خ‬ِٔ‫ػ‬ ،٢‫ه٠خث‬ ٌْ‫ك‬
‫ٝحُو٠خء‬ ٍَ٠ُ‫ح‬ َ‫ٝؿز‬ ‫حُٜيع‬ ‫ٍأد‬ ٠ُ‫ا‬ ١‫٣ئى‬ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ .ٖ٣َٗ‫حُٔزخ‬ ‫حُوٜٞٓش‬ ٢‫١َك‬ ٖ٤‫ر‬
٤‫حُظير‬ ‫ٌٝٛح‬ .‫حُ٠لخ٣خ‬ ٟ‫ُي‬ ‫حالٗظوخٓ٤ش‬ ‫حُِ٘ػخص‬ ٖٓ ‫ٝحُلي‬ ‫ٝحالٟطَحرخص‬ ٖ‫حُلظ‬ ٠ِ‫ػ‬‫أكيع‬ َ
‫طـ٘ذ‬ ٖٓ ٌٖٔ٤ٓ ً‫ا‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫طٌِٜٔٔخ‬ ٖ٣ٌُِ‫ح‬ ‫ٝحُٔظخرؼش‬ ‫حُللع‬ ١ٍ‫هَح‬ ٖ٤‫ر‬ ً‫خ‬‫ٝٓط‬ ً‫ال‬‫ك‬
‫كوٞم‬ ٕٜٞ٣ٝ ٚ‫كوٞه‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫رخُللخظ‬ ‫ُِ٠ل٤ش‬ ً‫ال‬‫ك‬ ّ‫٣وي‬ ‫حُٞهض‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ٝك‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫ٓظخرؼش‬
.‫حُٔـظٔغ‬
٠ِ‫ػ‬ ‫هط٤َس‬ َ‫طؼظز‬ ‫ال‬ ‫رٌٜٞٗخ‬ ْٔ‫طظ‬ َٜ‫حُل‬ َ٤‫ٓز‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓليىس‬ ً‫خ‬‫ؿ٘ل‬ َ٤‫حُظير‬ ‫ٌٛح‬ ْٜ٣ٝ
ّ‫حُ٘ظخ‬‫ُظلو٤ن‬ ً‫خ‬٣ٍَٟٝ ْٛ‫ٍٟخ‬ َ‫٣ؼظز‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫أ١َحكٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ َٛ‫حُظخ‬ ‫ٍَٟٛخ‬ َٜ‫ٝ٣وظ‬ ّ‫حُؼخ‬
.‫حُٜٔخُلش‬
‫حأل١َحف‬ ٍٞ٠‫رل‬ ٚ‫ٝهٞػ‬ ٖٓ ‫٣ظؤًي‬ ٕ‫أ‬ ُٚ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُو٠خء‬ ‫رَٔحهزش‬ َ٤‫حُظير‬ ‫ٌٛح‬ ‫ه٤ي‬ ‫ٝهي‬
‫(حُٔخىس‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫٣٘ٞد‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ْ٤‫ٍث‬ ٍٙ‫٣ٜي‬ ٢‫ه٠خث‬ َٓ‫رؤ‬ ٍٙ‫اهَح‬ َ‫هز‬ ْٜ‫ٝىكخػ‬
52.)
2ٛ‫ط‬ ‫إٚمبف‬ .ٖٕ‫انذػ‬ ‫ز‬
ٍ‫حٓظَٔح‬ ٕ‫ٗؤ‬ ٖٓ ٌٕٞ٣ ،ًْ‫حُٔلخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝطَكغ‬ ‫حألكَحى‬ ٖ٤‫ر‬ ‫طوغ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُِ٘حػخص‬ ٞ‫رؼ‬ ٕ‫ا‬
‫حُِ٘حع‬ ٢‫١َك‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُوخثٔش‬ ‫حإلٗٔخٗ٤ش‬ ‫ٝحُؼالهخص‬ ٢‫حَُٝحر‬ ٠ِ‫ػ‬ َ٤‫حُظؤػ‬ ‫حُو٠خء‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػَٟٜخ‬
.‫رخُـش‬ ‫أٛٔ٤ش‬ ‫ًح‬ ٢‫حإلؿظٔخػ‬ ٍَ٠ُ‫ح‬ ٌٕٞ٣ ‫ال‬ ٖ٤‫ك‬ ‫هخٛش‬
٢‫حُظ‬ ٢‫حَُٝحر‬ ٌٙٛ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُللخظ‬ ٢‫ك‬ ‫ٍٝؿزش‬‫ٓؼٜخ‬ ‫طظلون‬ ‫ال‬ ٍ‫أَٟح‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ك٤ٜخ‬ ٌْ‫حُل‬ ١‫٣ئى‬
‫حُٔخىس‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫ٜٗض‬ ‫ؿي٣يس‬ ‫آُ٤ش‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ‫أكيع‬ ‫كوي‬ ،‫حُؼخٓش‬ ‫حُِٜٔلش‬483‫رٔوظ٠خٛخ‬ ٌٖٔ٣
َٓ‫طؤ‬ ٕ‫أ‬ ،ٟٞ‫حُيػ‬ ٕ‫َٓ٣خ‬ ‫أػ٘خء‬ ٍَ٠‫حُٔظ‬ ‫حُطَف‬ ٍُ‫ط٘خ‬ ‫اًح‬ ،ْ‫حُـَحث‬ ٞ‫رؼ‬ ٢‫ك‬ ‫ُِٔلٌٔش‬
‫طو‬ ْٔ‫ِٓظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ‫ًُٝي‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫اؿَحءحص‬ َ٤ٓ ‫رب٣وخف‬‫ٓغ‬ ،‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٚٓ‫ي‬
ْٔ‫ط‬ ‫ؿي٣يس‬ َٛ‫ػ٘خ‬ ‫١َأص‬ ‫ًِٔخ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٖٓ ‫رطِذ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫ٓٞحِٛش‬ ‫آٌخٗ٤ش‬
.َٙ٤‫ٝؿ‬ ّ‫ًخُظوخى‬ ١ٞ‫حُٔو‬ ‫أٓزخد‬ ‫رؤكي‬ ‫حٗو٠ض‬ ‫هي‬ ٌٖ‫ط‬ ُْ ‫ٓخ‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬
ٖ٣‫حُظؼخ‬ َ‫ك٠خث‬ ‫ٝاًًخء‬ ‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ٢‫حَُٝحر‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُللخظ‬ ‫حإلٌٓخٗ٤ش‬ ٌٙٛ ٠‫ٝطظٞه‬
.‫ٝحُظٔخٓق‬
3.‫انًخبنفبد‬ ٙ‫ف‬ ‫انؼبيخ‬ ‫نهُٛبثخ‬ ٘‫انزُفٛذ‬ ‫انظُذ‬
‫ؿ٤زش‬ ٢‫ك‬ ‫ه٠خث٤ش‬ َٓ‫أٝح‬ ٍ‫اٛيح‬ ‫كن‬ ‫ُِو٠خس‬ ٢‫طؼط‬ ‫رٜخ‬ ً‫ال‬ٞٔ‫ٓؼ‬ ٕ‫ًخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕ‫ا‬
ٍَ٠‫ٓظ‬ ‫ك٤ٜخ‬ َٜ‫٣ظ‬ ‫ٝال‬ ‫ُِلَ٣ش‬ ‫ٓخُزش‬ ‫رؼوٞرخص‬ ‫ػٜ٘خ‬ ‫٣ؼخهذ‬ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔوخُلخص‬ ٢‫ك‬ ‫حأل١َحف‬
ٓ ّ‫أٓخ‬ ‫٣٠ؼ٘خ‬ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ ،‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫ِٓظٔٔخص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ‫ًُٝي‬‫طٔظِٜي‬ ‫ٝٓؼويس‬ ‫١ٞ٣ِش‬ ‫ٔطَس‬
‫حُو٠خث٤ش‬ ‫(حَُ٘١ش‬ ‫أ١َحف‬ ‫ػيس‬ ٖٓ ً‫خ‬‫كخثو‬ ً‫ح‬‫ٝٓـٜٞى‬ ً‫ال‬٣ٞ١ ً‫خ‬‫ٝهظ‬–‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫ًظخرش‬–َ٤ًٝ
‫حُِٔي‬–٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬–ٌّٞ‫حُٔل‬ ‫٣ِٔي‬ ‫رٔ٤طش‬ ‫رـَحٓش‬ َٓ‫أ‬ ٍٝ‫رٜي‬ َٓ‫حأل‬ ٢ٜ‫ُ٤٘ظ‬ )٢ٟ‫حُوخ‬
.‫ػِ٤ٜخ‬ َٝ‫حُظؼ‬ ‫كن‬ ٚ٤ِ‫ػ‬
‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ‫ٝهض‬ ٚ٤ِ‫طو‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫حٓظٜيف‬ ‫ٝهي‬‫حُٔـٜٞىحص‬ ٍ‫ٝحهظِح‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٖٓ ‫حُ٘ٞع‬
‫ال‬ ‫ؿِحك٤ش‬ ‫ؿَحٓش‬ ‫أىحء‬ ‫حهظَحف‬ ‫كن‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ‫ٝٓ٘ق‬ ،ُٙ‫إلٗـخ‬ ‫ط٘لن‬ ٢‫حُظ‬ ‫ٝحُٔخى٣ش‬ ‫حُزَ٘٣ش‬
َٝ‫طؼ‬ ٚ‫ٓٞحكوظ‬ ّ‫ػي‬ ‫كخُش‬ ٢‫ٝك‬ ،‫ُِٔوخُلش‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫ُِـَحٓش‬ ٠ٜ‫حأله‬ ‫حُلي‬ ‫ٜٗق‬ ُٝ‫طظـخ‬
-23-
،‫حُؼخى٣ش‬ ‫حُل٠ٍٞ٣ش‬ ‫ُِٔٔطَس‬ ً‫خ‬‫ٝكو‬ ‫ك٤ٜخ‬ ‫ُِزض‬ ‫حُو٠خء‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُو٠٤ش‬‫حالهظَحف‬ ٕ‫كب‬ َ‫ٝرخُٔوخر‬
‫(حُٔٞحى‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ َٟٚ‫طؼ‬ ّ‫ػي‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ر‬ ‫حُٔوخُق‬ ٍٞ‫هز‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ٌ٤‫ُِظ٘ل‬ ً‫ال‬‫هخر‬ ً‫ح‬‫ٓ٘ي‬ ‫٣ٜزق‬486٠ُ‫ا‬
493.)
48‫انجزًٚخ‬ ‫ٔيحبرثخ‬ ‫انًجزًغ‬ ‫حًبٚخ‬ ٙ‫ف‬ ‫انؼبيخ‬ ‫انُٛبثخ‬ ‫دٔر‬ .
‫كيٝى‬ َ‫ػز‬ ‫ٗزٌخطٜخ‬ ‫أٗ٘طش‬ ‫ٝحٓظيحى‬ ‫أٓخُ٤زٜخ‬ ‫ٝطؼوي‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ظخَٛس‬ ‫ٝطِح٣ي‬ ٢ٓ‫ُظ٘خ‬ ً‫ح‬َ‫ٗظ‬
ٍٝ‫حُي‬‫حألرلخع‬ ُ‫اٗـخ‬ ٢‫ك‬ َ٤‫حُظؤه‬ ١‫طلخى‬ ٠ِ‫ػ‬ ً‫خ‬َٛ‫ٝك‬ .‫حُلي٣ؼش‬ ‫حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ‬ َ‫ُٞٓخث‬ ‫ٝحٓظـالُٜخ‬
‫ؿخء‬ ‫كوي‬ ،ْٜ٤‫ك‬ ٚ‫حُٔ٘ظز‬ ٍ‫كَح‬ ٕٝ‫ى‬ ‫ٝحُل٤ُِٞش‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٍٞ‫طو‬ ‫رٔوظ٠٤خص‬
ٖٓ ‫َٓطٌز٤ٜخ‬ ٢‫ٟٝز‬ ْ‫حُـَحث‬ ‫إلػزخص‬ ‫أىُش‬ ٖ‫ػ‬ ‫ُِزلغ‬ ‫ؿي٣يس‬ َ‫ٝٓخث‬ )‫ًٌُي‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫(ٝهخ‬
،ْٜ‫ٓلخًٔظ‬ َ‫أؿ‬;‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ
8‫انحذٔد‬ ‫ٔإغالق‬ ‫انظفز‬ ‫جٕاس‬ ‫طحت‬ )‫أ‬
‫حُٔخىس‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫ٝٛ٤جش‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ٛ٤جش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُٔظخكش‬ ‫ُإلٌٓخٗ٤ش‬ ‫رخإلٟخكش‬293ٌٖٔ٣ ،
ٚ٤‫ك‬ ٚ‫حُٔ٘ظز‬ َ‫ٓل‬ ُ‫ؿٞح‬ ‫طٔلذ‬ ٕ‫أ‬ ١‫حُظٜٔ٤ي‬ ‫حُزلغ‬ ‫ٍَٟٝس‬ ‫ًُي‬ ‫حهظ٠ض‬ ‫اًح‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬
ٔ٣ٝ،ً‫ح‬‫ٝحكي‬ ً‫ح‬َٜٗ ُٝ‫طظـخ‬ ‫ال‬ ‫ُٔيس‬ ٜٚ‫ٝؿ‬ ٢‫ك‬ ‫حُليٝى‬ ‫ٝطـِن‬‫حٗظٜخء‬ ‫ُـخ٣ش‬ َ‫حألؿ‬ ‫ٌٛح‬ ‫طٔي٣ي‬ ٌٖ
ٍٞ‫ٓلؼ‬ ٢ٜ‫ٝ٣٘ظ‬ ،ٚٓ‫اطٔخ‬ َ٤‫طؤه‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔظٔزذ‬ ٞٛ َٓ‫رخأل‬ ٢٘‫حُٔؼ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ١‫حُظٜٔ٤ي‬ ‫حُزلغ‬
‫رللع‬ ٍ‫هَح‬ ً‫رخطوخ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٝ‫أ‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ٛ٤جش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫ربكخُش‬ ٍ‫حألكٞح‬ ًَ ٢‫ك‬ ٖ٣‫حإلؿَحء‬
ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ‫حُو٠٤ش‬51ٝ5:.)
ٔ‫ر‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫ُألؿِٜس‬ ‫٣ظ٤ق‬ ‫حإلؿَحء‬ ‫ٌٝٛح‬ْ‫حُـَحث‬ ٖٓ ‫ُِظؼزض‬ ‫ًخك٤ش‬ ‫كَٛش‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ٌخكلش‬
‫أٝٓغ‬ ‫ٝهض‬ ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣ ً‫ا‬ ٍ‫أكٞح‬ ‫ػيس‬ ٢‫ك‬ ً‫خ‬‫ٗخؿؼ‬ ‫اؿَحء‬ ٚ٤‫ك‬ ٚ‫ُِٔ٘ظز‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ َ‫ٝ٣ؼظز‬ ،‫حألىُش‬ ‫ٝؿٔغ‬
ْٜ‫حُٔظ‬ ٍٞ٠‫ك‬ ٕ‫ر٠ٔخ‬ ً‫ال‬٤‫ًل‬ ‫اؿَحء‬ ‫حُٞهض‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ‫ٝ٣ؼي‬ ،ٚٔ‫ٗل‬ ٖ‫ػ‬ ‫ُِيكخع‬ َ‫ٝٓخث‬ ٖ‫ػ‬ ‫ُِزلغ‬
.‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫طلض‬ ٚ‫ٟٝؼ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُِـٞء‬ َ٤‫ؿ‬ ٖٓ
‫ة‬‫ٔرظجٛهٓب‬ ‫ثؼذ‬ ٍ‫ػ‬ ‫االرصبل‬ ‫ثٕطبئم‬ ‫انًُجشح‬ ‫ٔاالرصبالد‬ ‫انًكبنًبد‬ ‫انزمبط‬ )
8‫ٔحجشْب‬
‫ًٌُي‬ ٌٖٔ٣ٝ .‫حُظلو٤ن‬ ‫ٍَٟٝس‬ ‫حهظ٠ظٜخ‬ ‫ًِٔخ‬ ،‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫ُوخ‬ ‫ٓوُٞش‬ ‫حإلٌٓخٗ٤ش‬ ٌٙٛ
‫ُٔلٌٔش‬ ٍٝ‫حأل‬ ْ٤‫حَُث‬ ٖٓ ْٔ‫٣ِظ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُزلغ‬ ‫ٍَٟٝس‬ ‫ًُي‬ ‫حهظ٠ض‬ ‫اًح‬ ‫ُِِٔي‬ ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُِٞ
ُ‫رخ‬ ‫ًظخرش‬ ُٚ ًٕ‫حإل‬ ‫حالٓظج٘خف‬َ‫ٝٓخث‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫حَُِٔٓش‬ ‫حالطٜخالص‬ ‫ًٝخكش‬ ‫حٌُٔخُٔخص‬ ١‫ظوخ‬
.ٚ‫َٝٓحهزظ‬ ٚ‫ِٓطظ‬ ‫طلض‬ ‫ًُي‬ ْ‫ٝ٣ظ‬ .‫ٝطٔـ٤ِٜخ‬ ‫حُٔوظِلش‬ ٍ‫حالطٜخ‬
٢ٟ‫هخ‬ ‫ر٤ي‬ ً‫خ‬ٓ‫أٓخ‬ ٚ‫ٟٝٝؼ‬ ً‫خ‬٤‫حٓظؼ٘خث‬ ‫اؿَحء‬ َٙ‫حػظز‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ‫حإلؿَحء‬ ‫ُوطٍٞس‬ ً‫ح‬َ‫ٝٗظ‬
٢‫ك‬ ‫حُزلغ‬ ‫ٍَٟٝس‬ ‫ًُي‬ ‫حهظ٠ض‬ ‫ٝاًح‬ ‫ٝحٓظؼ٘خء‬ ،ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٓؼَٟٝش‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫ًخٗض‬ ٠‫ٓظ‬ ‫حُظلو٤ن‬
ْ٤‫حَُث‬ ٖٓ ًٕ‫ا‬ ٠ِ‫ػ‬ َٜ‫٣ل‬ ٕ‫أ‬ ‫ُِِٔي‬ ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُِٞ ٌٖٔ٣ ‫حُظلو٤ن‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓؼَٟٝش‬ َ٤‫ؿ‬ ‫ه٠٤ش‬
‫حإلؿ‬ ‫رٌٜح‬ ّ‫ُِو٤خ‬ ٍٝ‫حأل‬‫ٝٓالٓش‬ ٖ١‫حُٔٞح‬ ٖٓ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُوطٍٞس‬ ‫ٗي٣يس‬ ْ‫حُـَحث‬ ٞ‫رؼ‬ ٢‫ك‬ ‫َحء‬
‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫حٓظؼ٘خث٤ش‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ‫ُِِٔي‬ ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُِٞ ٌٖٔ٣ ٟٜٞ‫حُو‬ ٍ‫حالٓظؼـخ‬ ‫كخُش‬ ٢‫ٝك‬ .ٖ١ُٞ‫ح‬
‫رٌُي‬ ّ‫حُو٤خ‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫٣زخى‬ ٕ‫أ‬ ،‫حإلػزخص‬ َ‫ٝٓخث‬ ٍ‫حٗيػخ‬ ٖٓ ‫هٞكخ‬ َ٤‫حُظؼـ‬ ٢٠‫طوظ‬ ‫حُزلغ‬ ‫ٍَٟٝس‬
-24-
‫حُل‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍٝ‫حأل‬ ْ٤‫حَُث‬ ٍ‫اٗؼخ‬ ٝ ‫حإلؿَحء‬ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُٞ‫ح‬ ٍ‫هَح‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ٍَ‫٣و‬ ٕ‫أ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ١ٌُ‫ٝح‬ ،ٍٞ
.‫ٓخػش‬ ٖ٣َ٘‫ٝػ‬ ‫أٍرغ‬ ٍ‫هال‬ ‫ُِِٔي‬
‫كٔخ٣ش‬ َ‫طٌل‬ ‫ٛخٍٓش‬ ‫رو٤ٞى‬ ٚ١‫ٝأكخ‬ ‫ىهش‬ ٌَ‫ر‬ ‫حإلؿَحء‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٌِٝٗ٤خص‬ ‫ٓيس‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫كيى‬ ‫ٝهي‬
‫ٓوخُلظٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػوٞرخص‬ َٝ‫ٝك‬ ،ٕٞٗ‫ُِوخ‬ ً‫خ‬‫هالك‬ ‫حإلٌٓخٗ٤ش‬ ٌٙٛ ٍ‫حٓظـال‬ ّ‫ٝػي‬ ٙ‫حألٗوخ‬ ‫كَٓش‬
ٖٓ ‫(حُٔٞحى‬219٠ُ‫ا‬227.)
‫انمجض‬ ‫ثإنمبء‬ ‫دٔنٛخ‬ ‫أٔايز‬ ‫إصذار‬ )‫ط‬8
‫ٓ٘ق‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬‫ربُوخء‬ ‫ىُٝ٤ش‬ َٓ‫أٝح‬ ٍ‫إلٛيح‬ ‫حُٜالك٤ش‬ ‫ُِِٔي‬ ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُِٞٝ ‫حُِٔي‬ َ٤ًُٞ
‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ّ‫أٓخ‬ ً‫خ‬‫ػخثو‬ ٌَ٘‫ط‬ ‫حُ٘وطش‬ ٌٙٛ ‫ًخٗض‬ ‫ُٝوي‬ .ٖ٤َٓ‫حُٔـ‬ ْ٤ِٔ‫ط‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫ُظطز٤ن‬ ٞ‫حُوز‬
‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ٓلخٍرش‬ ٢‫ك‬ ً‫ال‬ٓ‫ًخ‬ ‫ُيٍٝٛخ‬ ‫أىحثٜخ‬ ٕٝ‫ى‬ ٍٞ‫٣ل‬.٢٘١ُٞ‫ح‬ ‫حُظَحد‬ ‫َٓطٌزٞٛخ‬ ٍ‫ؿخى‬ ‫اًح‬
‫ٌٛح‬ َ‫ٓؼ‬ ٍ‫إلٛيح‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػَٟٜخ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُـ٘ل٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ٝك‬
َ٘ٗ ‫آٌخٗ٤ش‬ ّ‫ػي‬ ‫رٔزذ‬ ٢‫حُٔـَر‬ ‫حُو٠خء‬ ‫٣ي‬ ٖ‫ػ‬ ٟ‫رٔ٘ؤ‬ ِٕٞ‫٣ظ‬ ْٜ٤‫ك‬ ٚ‫ٝحُٔ٘ظز‬ ‫حُـ٘خس‬ ٕ‫كب‬ َٓ‫حأل‬
‫حُٜؼ٤ي‬ ٠ِ‫ػ‬ ْٜ‫كو‬ ٢‫ك‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫طٜيٍٛخ‬ ٢‫حُظ‬ ٞ‫حُوز‬ ‫ربُوخء‬ َٓ‫حألٝح‬ّ‫ُؼي‬ ً‫ح‬َ‫ٗظ‬ ،٢ُٝ‫حُي‬
.َٓ‫حألٝح‬ ٌٙٛ ٍ‫اٛيح‬ ‫كن‬ ‫٣ٔ٘لٜخ‬ ‫َٛ٣ق‬ ٚٗ ‫ٝؿٞى‬
٠‫ٝ٣ظٞه‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ٕ‫حُٔخىطخ‬ ٚ‫ط٠ٔ٘ظ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٠٠‫حُٔوظ‬ ‫ٌٛح‬ ٖٓ51ٝ5:‫حُلؼخُ٤ش‬ ‫طلو٤ن‬
.‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫ُِؼيحُش‬ ‫حُالُٓش‬
‫ٔانًزٕطظ‬ ‫انجظٛظ‬ ‫نالَحزاف‬ ‫يالئًخ‬ ‫أجٕثخ‬ ‫رٕفٛز‬ 8ً‫ب‬َٛ‫صب‬
٢ٔ‫طٌظ‬ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٞ‫رؼ‬ ‫ٌُؼَس‬ َ‫رخُ٘ظ‬٠ِ‫ػ‬ َ‫طئػ‬ ‫أٟلض‬ ٢‫ٝحُظ‬ ،‫رخُـش‬ ‫هطٍٞس‬
‫ُِو٠خ٣خ‬ ٜٚ٤ٜ‫طو‬ ٢‫٣٘زـ‬ ‫ٓخ‬ ‫ٝحُٞهض‬ ‫حُـٜي‬ ٖٓ ‫ٝطٔظـَم‬ ،٢‫حُـ٘خث‬ ‫حُو٠خء‬ َٔ‫ػ‬ ‫ٝأىحء‬ َ٤ٓ
;ٖ٤‫آُ٤ظ‬ َ‫ػز‬ ‫ٌُُي‬ ً‫خ‬‫ؿٞحر‬ ‫حَُٔ٘ٝع‬ ّ‫هي‬ ‫كوي‬ ،‫ٝحُ٘خثٌش‬ ‫حُٔؼويس‬
2‫حُلَى١؛‬ ‫.حُو٠خء‬
3.‫حُـ٘ق‬ ٢‫ك‬ ٢‫حُو٠خث‬ َٓ‫.حأل‬
2‫انفزد‬ ‫انمضبء‬ 8١
١‫حُلَى‬ ‫حُو٠خء‬ ‫طـَرش‬ ٕ‫أ‬ ْ‫ٍؿ‬‫حُو٠خء‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫٣ؼظ٘ن‬ ‫حَُٔ٘ع‬ َ‫ؿؼ‬ ‫حٗظوخى‬ َ‫ٓل‬ ‫ًخٗض‬
‫ٓ٘ش‬ َ٣‫طؼي‬ ٌ٘ٓ ٢‫حُـٔخػ‬2::4‫حُو٠خء‬ ٚ‫ُؼز‬ ١ٌُ‫ح‬ ٢‫حإل٣ـخر‬ ٍٝ‫حُي‬ ٍ‫اٌٗخ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ٚٗ‫أ‬ ‫اال‬ ،
‫ٌُُٝي‬ .‫حُٔطِٞرش‬ ‫رخَُٔػش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٖٓ ‫حُؼي٣ي‬ ‫طٜل٤ش‬ ٢‫ك‬ ‫ك٤ٜخ‬ ‫١زن‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُلوزش‬ ٍ‫هال‬ ١‫حُلَى‬
‫ح‬ ٢‫ك‬ ‫ؿي٣ي‬ ٖٓ ١‫حُلَى‬ ‫ُِو٠خء‬ ٚ٤٘‫رظز‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬‫حُؼوٞرخص‬ ُٝ‫طظـخ‬ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫ُزض‬
‫ٝكؼخُ٤ش‬ ‫َٓػش‬ ٠ِ‫ػ‬ َٙ‫حُل‬ ٠‫طٞه‬ ‫هي‬ ٌٕٞ٣ ،٢‫كو‬ ‫ؿَحٓش‬ ‫ٓـَى‬ ٝ‫أ‬ ً‫خ‬ٔ‫كز‬ ٖ٤‫ٓ٘ظ‬ ‫ُٜخ‬ ‫حُٔوٍَس‬
‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ‫طَى‬ ‫ٓغ‬ ‫ًُٝي‬ .‫حُو٠خ٣خ‬ ٖٓ ‫حُ٘ٞع‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٓؼخُـش‬ ٢‫ك‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ّ‫ٗظخ‬
‫حُ٘ٞع‬ ‫ٌُٜح‬ َ‫ٓ٤ٞك‬ ‫ٓٔخ‬ ،٢‫حُـٔخػ‬ ‫حُو٠خء‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُٜٔٔش‬ ‫حُـ٘ل٤ش‬ٖٓ َ‫أٝك‬ ‫كظخ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٖٓ
‫(حُٔخىس‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُٔوٍَحص‬ ٟٞ‫ٓٔظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫رخإل٣ـخد‬ ٌْ‫ٓظ٘ؼ‬ ‫حُؼ٘خ٣ش‬485.)
0‫انجُح‬ ٙ‫ف‬ ٙ‫انمضبئ‬ ‫األيز‬ 8
ُٝ‫طظـخ‬ ‫ال‬ ‫رـَحٓش‬ ٢‫كو‬ ‫ػٜ٘خ‬ ‫٣ؼخهذ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُزٔ٤طش‬ ‫ُِـ٘ق‬ ‫ٓزٔطش‬ ‫ٓٔطَس‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫أٝؿي‬
‫ر‬ ‫ػخرظش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ،٢ٗ‫حُٔي‬ ‫رخُلن‬ ‫ٓطخُذ‬ ‫ك٤ٜخ‬ َٜ‫٣ظ‬ ‫ٝال‬ ٍْٛ‫ى‬ ‫آالف‬ ‫هٔٔش‬ٝ‫أ‬ َ٠‫ٓل‬ ٠٠‫ٔوظ‬
-25-
‫حُ٘٤خرش‬ ْٔ‫ِٓظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ‫حُـَحٓش‬ ‫رؤىحء‬ َٓ‫أ‬ ٍ‫اٛيح‬ ٖٓ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٌٙٛ ٌٖٔ‫ط‬ ٝ .َ٣َ‫طو‬
‫رؼي‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ َٝ‫حُظؼ‬ ‫٣ٌٜٔ٘ٔخ‬ َٓ‫رؤ‬ ٢ٗ‫حُٔي‬ ‫حُلن‬ ٖ‫ػ‬ ٍٝ‫ٝحُٔٔئ‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫ؿ٤زش‬ ٢‫ك‬ ‫ٝحُزض‬ ،‫حُؼخٓش‬
‫(حُٔخىس‬ ‫حُؼخى٣ش‬ ‫حُل٠ٍٞ٣ش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ‫كَٛش‬ َٝ‫حُظؼ‬ ‫ٝ٣ظ٤ق‬ .ٚ‫طزِ٤ـ‬494.)
‫صُب‬ 8ً‫ب‬‫صبنض‬‫انزحمٛك‬ ‫ئٛخ‬
ًْ‫ٓلخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ٍٞ‫ك‬ ‫هي‬ ٕ‫ًخ‬ ‫حالٗظوخُ٤ش‬ ‫حإلؿَحءحص‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ َ‫رخُ٘ظ‬
‫رٞؿٞى‬ ً‫خ‬٘٤ٍٛ ‫أٛزق‬ ‫حُـ٘ق‬ ٢‫ك‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٕ‫كب‬ ،ًْ‫حُٔلخ‬ ٌٙٛ ٠ُ‫ا‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫ه٠خس‬ َ‫ٝٗو‬ ‫حالٓظج٘خف‬
‫رخُـش‬ ‫أٛٔ٤ش‬ ٢ٔ‫طٌظ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُـ٘ق‬ ٖٓ ‫ٓـٔٞػش‬ َ‫ؿؼ‬ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ ،ِٙ٤‫٣ـ‬ ‫َٛ٣ق‬ ٢ٗٞٗ‫هخ‬ ٚٗ
‫ح‬ ْ‫ًخُـَحث‬‫٣ٔخػي‬ ‫ال‬ ‫هي‬ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ ‫حُظلو٤ن‬ ‫رٔٔطَس‬ ‫ُٓ٘ٔٞش‬ َ٤‫ؿ‬ ،‫حُٞػخثن‬ َ٣ِٝ‫ٝط‬ ‫الهظٜخى٣ش‬
‫هي‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٟ‫ُي‬ ‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫ٓيس‬ ٚ٤ِ‫طو‬ ٕ‫رؤ‬ ً‫خ‬ِٔ‫ػ‬ ،‫حُلو٤وش‬ ٖ‫ػ‬ ‫حٌُ٘ق‬ ٠ِ‫ػ‬
.ْٜ٤‫ك‬ ٚ‫حُٔ٘ظز‬ ٖ‫ػ‬ ‫حإلكَحؽ‬ ‫ك٤ٜخ‬ ً‫خ‬ٌ٘ٔٓ ٌٖ٣ ُْ ٢‫حُظ‬ ‫حُلخالص‬ ٢‫ك‬ ‫حألرلخع‬ ‫ٗظخثؾ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍٙٝ‫ري‬ َ‫أػ‬
‫ر‬ ‫ُوطٍٞس‬ َ‫ٝرخُ٘ظ‬‫كزٔخ‬ ‫ٓ٘ٞحص‬ ْٔ‫ه‬ ٠ُ‫ا‬ ٟٜٞ‫حُو‬ ‫ػوٞرظٜخ‬ َٜ‫ط‬ ٢‫ٝحُظ‬ ‫حُـ٘ق‬ ٞ‫ؼ‬
.َ‫أًؼ‬ ٝ‫أ‬
ْٔ‫ه‬ ُٝ‫طظـخ‬ ‫ػوٞرخص‬ ٠٘‫٣ظز‬ ‫هي‬ ‫حَُٔطوذ‬ ٢‫حُـ٘خث‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫َٓ٘ٝع‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ًٌُي‬ َ‫ٝرخُ٘ظ‬
.‫حُوطٍٞس‬ ‫ًحص‬ ‫حُـ٘ق‬ ٞ‫ُزؼ‬ ‫ٓ٘ٞحص‬
٠ٜ‫حأله‬ ‫حُلي‬ ٌٕٞ٣ ٢‫حُظ‬ ‫ُِـ٘ق‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ١ٍ‫حالهظ٤خ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫رٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٠‫أط‬ ‫كوي‬
‫ُِؼوٞرش‬ٙ‫هخ‬ ٚٗ ‫٣ٞؿذ‬ ٝ‫أ‬ ِ٤‫٣ـ‬ ٢‫حُظ‬ ‫ُِـ٘ق‬ ‫رخإلٟخكش‬ َ‫أًؼ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٓ٘ٞحص‬ ْٔ‫ه‬ ‫ُٜخ‬ ‫حُٔوٍَس‬
.‫ك٤ٜخ‬ ‫حُظلو٤ن‬
‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٟ‫ُي‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ‫ٓئٓٔش‬ ‫اكيحع‬ ْ‫ط‬ ‫كوي‬ ‫حُـخ٣ش‬ ٌٙٛ ‫ُٝظلو٤ن‬
ٓ‫حُٔئ‬ ٍ‫الٓظَٔح‬ ‫رخإلٟخكش‬‫حالٓظج٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٟ‫ُي‬ ‫حُٔٞؿٞىس‬ ‫ٔش‬
‫رحذ‬ ‫(انٕضغ‬ ٙ‫االحزٛبط‬ ‫نالػزمبل‬ ‫ثذائم‬ 8ً‫ب‬‫راثؼ‬)‫انمضبئٛخ‬ ‫انًزالجخ‬
‫ُٔ٘ش‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٔ٠‫٣ظ‬ ‫ال‬2:6:١ً ٢١‫حالكظ٤خ‬ ٍ‫ُالػظوخ‬ َ٣‫ري‬ َ٤‫طير‬ ١‫أ‬
‫ٗؤٜٗخ‬ ٖٓ ‫ٝكؼخُش‬ ‫ٜٓٔش‬ ‫ري٣ِش‬ ‫آٌخٗ٤خص‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫ُوخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ًُي‬ َ‫٣ٞك‬ ‫ٝال‬ ،٢ٗ‫اٗٔخ‬ ‫رؼي‬
‫كو‬ ٕ‫ٟٝٔخ‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ٍ‫ا١خ‬ ٢‫ك‬ ٢‫حُـ٘خث‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫إلؿَحءحص‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ٍٞ٠‫ك‬ ٕ‫ٟٔخ‬‫ٞم‬
.‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُٔحهزش‬ ‫طلض‬ ‫حُٟٞغ‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫اكيحع‬ ْ‫ط‬ ‫ٌُُٝي‬ .‫حُيكخع‬
‫حإلؿَحءحص‬ ‫ططز٤ن‬ َ٤ٓ َ‫طٌل‬ ‫آُ٤خص‬ ‫ا٣ـخى‬ َ٤‫حُظيحر‬ ٌٙٛ ٍ‫اهَح‬ ٖٓ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٠‫ٝ٣ظٞه‬
‫اٗٔخٗ٤ش‬ ‫حػظزخٍحص‬ ‫ُؼيس‬ ً‫ح‬‫ٓ٘ظوي‬ ‫أٛزق‬ ١ٌُ‫ح‬ ٢١‫حالكظ٤خ‬ ٍ‫حالػظوخ‬ َ٤‫طير‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُِـٞء‬ ٕٝ‫ى‬ ‫حُو٠خث٤ش‬
ٖٓ ‫(حُٔٞحى‬ ‫ٝحؿظٔخػ٤ش‬26:‫ا‬٠ُ285.)
ٍ‫انطؼ‬ ‫طزق‬ ٙ‫ف‬ ‫انجذٚذ‬ 8ً‫ب‬‫خبيظ‬
2‫انجُبٚبد‬ ‫غزف‬ ٍ‫ػ‬ ‫انصبدرح‬ ‫انمزاراد‬ ‫اطزئُبف‬ 8
‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَكش‬ ّ‫أٓخ‬ ًْ‫٣لخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ْٜ‫حُٔظ‬ َ‫٣ظٞك‬ ‫ال‬–‫ؿ٘لش‬ َ‫أؿ‬ ٖٓ ُٞٝ–٠ِ‫ػ‬ ٟٞٓ
ٖ‫ٝحُٔـ‬ ّ‫حإلػيح‬ ‫ُلي‬ َٜ‫ط‬ ً‫خ‬ٓ‫أكٌخ‬ ٍ‫طٜي‬ ‫حُـَف‬ ٌٙٛ ٕ‫أ‬ ً‫خ‬ِٔ‫ػ‬ ،٢ٟ‫حُظوخ‬ ٖٓ ‫ٝحكيس‬ ‫ىٍؿش‬
٢‫ك‬ ‫حُـ٘خ٣خص؛‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ‫حُٔئري‬٢‫ك‬ ‫حُلن‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ًٚٔ‫طلخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ْٜ‫حُٔظ‬ َ‫٣ظٞك‬ ٖ٤‫ك‬
.٢‫كو‬ ‫رٔ٤طش‬ ‫رـَحٓش‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫٣ؼخهذ‬ ‫ؿ٘لش‬ َ‫أؿ‬ ٖٓ ً‫خ‬‫ٓظخرؼ‬ ٕ‫ًخ‬ ُٞٝ ‫حالٓظج٘خف‬
-26-
،٢ٟ‫حُظوخ‬ ‫ىٍؿخص‬ ٖٓ ٖ٤‫ىٍؿظ‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫حُظٞك‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫كن‬ ٍ‫٣ٜي‬ ٚٗ‫أل‬ ‫ٓ٘ظوي‬ ‫حُٟٞغ‬ ‫ٌٝٛح‬
.‫حُؼخىُش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ‫رٔزيأ‬ ْٔ٣ٝ
‫ؿخء‬ ‫كوي‬ ‫ٌُُٝي‬٢‫ك‬ ‫رخالٓظج٘خف‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫آٌخٗ٤ش‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚ٘‫ط‬ ‫رٔوظ٠٤خص‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬
.ٟٞ‫حُيػ‬ ‫أ١َحف‬ َ‫هز‬ ٖٓ ‫حالٓظج٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٟ‫ُي‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَف‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُٜخىٍس‬ ‫حُوَحٍحص‬
َ‫ط٘ظ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حالٓظج٘خك٤ش‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَكش‬ ٕ‫كب‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫ُِٔلخًٔش‬ ‫حُ٠ٔخٗخص‬ ٖٓ ‫ِٓ٣ي‬ َ٤‫ُٝظٞك‬
ُ ٖ٣ٍ‫ٓٔظ٘خ‬ ‫ٝأٍرؼش‬ ْ٤‫ٍث‬ ٖٓ ٌٕٞ‫طظ‬ ٖ‫حُطؼ‬ ٢‫ك‬ٚٗ‫أ‬ ِْ‫حُؼ‬ ‫ٓغ‬ .‫حُو٠٤ش‬ ٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ُْٜ ‫٣ٔزن‬ ْ
‫ٓلٌٔش‬ ْ‫ر٘ل‬ ‫طٞؿي‬ ‫حُـَكش‬ ٌٙٛ ٕ‫كب‬ ٖ٤ٟ‫حُٔظوخ‬ ٖٓ ‫حُو٠خء‬ ‫ٝطوَ٣ذ‬ ‫حُؼيحُش‬ َ٤ٓ ٖٔ‫ُل‬ ‫ٟٔخٗخ‬
‫(حُٔخىس‬ ٢‫حالرظيحث‬ ٌْ‫حُل‬ ‫أٛيٍص‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَكش‬ ‫رٜخ‬ ‫طٞؿي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حالٓظج٘خف‬568.)
0‫أ‬ ‫ثبنجزاءح‬ ‫انمبضٛخ‬ ‫انجُبئٛخ‬ ‫انمزاراد‬ ٙ‫ف‬ ‫ثبنُمض‬ ٍ‫انطؼ‬ 8‫اإلػفبء‬ ٔ
‫اًح‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَف‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُٜخىٍس‬ ‫حُوَحٍحص‬ ٢‫ك‬ ٞ‫رخُ٘و‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫٣ظ٤ق‬ ‫ال‬ ٢ُ‫حُلخ‬ ‫حُٟٞغ‬ ٕ‫ا‬
‫ال‬ ١ٌُ‫ح‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ٞٛ ‫حُٟٞؼ٤ش‬ ٌٙٛ ٖٓ ‫حُٞك٤ي‬ ‫حُٔٔظل٤ي‬ ٕ‫كب‬ ‫ٌُُٝي‬ ،‫رخإلػلخء‬ ٝ‫أ‬ ‫رخُزَحءس‬ ‫ه٠ض‬
ٝ‫أ‬ ٚ‫رزَحءط‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَكش‬ ‫َٛكض‬ ‫اًح‬ ٚ‫ٓٞحؿٜظ‬ ٢‫ك‬ ٞ‫رخُ٘و‬ ٖ‫ططؼ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٌٖٔ٣
‫ربػل‬.ٚ‫خث‬
ٌٖٔ٣ ‫ك٤غ‬ ‫حُٔٔخٝحس‬ ّ‫هي‬ ٠ِ‫ػ‬ ّٜٞ‫حُو‬ ‫ط٠غ‬ ‫ال‬ ‫ٌُٜٞٗخ‬ ،‫ٓ٘ظويس‬ ‫ٟٝؼ٤ش‬ ٌٙٛ ٕ‫أ‬ ‫ٝحُٞحهغ‬
‫ٓٔؼِش‬ ‫رٜلظٜخ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ‫حُلن‬ ‫ٌٛح‬ ‫٣ظخف‬ ‫ال‬ ٝ ،ٚ‫اىحٗظ‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ٞ‫رخُ٘و‬ ٖ‫حُطؼ‬ ْٜ‫ُِٔظ‬
ٖٓ ‫حإلػلخء‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ‫حُزَحءس‬ ٖٓ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫حٓظلخىس‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ّ‫حُؼخ‬ ّ‫حُ٘ظخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٝٓيحكؼش‬ ‫ُِٔـظٔغ‬
.‫حُؼوٞرش‬
‫ؿَكش‬ ‫هَحٍحص‬ ١َ‫طؼظ‬ ‫هي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حألهطخء‬ ‫ُظٜل٤ق‬ ‫حُلَٛش‬ ‫طظ٤ق‬ ‫ال‬ َٟ‫أه‬ ‫ؿٜش‬ ٖٓ ٢ٛٝ
٢‫ٝحُظ‬ ،‫حُـ٘خ٣خص‬–‫كيٝػٜخ‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬–َّ‫حُـ‬ ‫كظخػش‬ ْ‫ٍؿ‬ ‫حُؼوخد‬ ٖٓ ‫٣لِض‬ ْٜ‫حُٔظ‬ َ‫طـؼ‬
‫اال‬ ‫حُوطؤ‬ ‫اٛالف‬ ‫آٌخٗ٤ش‬ َ‫٣ٞك‬ ‫ال‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ُلخثيس‬ ٞ‫رخُ٘و‬ ٖ‫حُطؼ‬ ٕ‫أ‬ ً‫خ‬ِٔ‫ػ‬ ،ِٚ‫هز‬ ٖٓ ‫حَُٔطٌذ‬
،‫حُٔزيث٤ش‬ ‫حُ٘خك٤ش‬ ٖٓٞ‫(حُ٘و‬ ٖ‫حُطؼ‬ ٍٞ‫هز‬ ْ‫ٍؿ‬ ٚ‫ٓلخًٔظ‬ ‫اػخىس‬ ٝ‫أ‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫رٔؼخهزش‬ ‫٣ٔٔق‬ ‫ال‬ ً‫ا‬
.)ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ُلخثيس‬
ٕ‫ًخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٠٠‫حُٔوظ‬ ‫ٌٛح‬ ٖ‫ػ‬ ٠ِ‫طو‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ‫ٌُُٝي‬َٜ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫ٓوٍَح‬687ٖٓ
ٕٞٗ‫هخ‬2:6:.
1‫انُظز‬ ‫ثإػبدح‬ ٍ‫انطؼ‬ 8
ٖ‫ػ‬ ‫حُٜخىٍس‬ ‫حُوَحٍحص‬ ٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫ربػخىس‬ ٖ‫حُطؼ‬ ٢ٛ ‫ؿي٣يس‬ ٖ‫١ؼ‬ ‫ٝٓ٤ِش‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫أكيع‬
ٞ‫حُ٘و‬ ‫ٓلٌٔش‬
4
‫ًُٝي‬ ،‫حأل١َحف‬ ‫كوٞم‬ ٠ِ‫ػ‬ ً‫خ‬‫كلخظ‬;‫ح٥ط٤ش‬ ‫حُلخالص‬ ٢‫ك‬
-‫رٍِٝ٣ظٜخ؛‬ ‫حػظَف‬ ٝ‫أ‬ ‫َٛف‬ ‫ٝػخثن‬ ٠ُ‫ا‬ ً‫ح‬‫حٓظ٘خى‬ ‫حُٜخىٍس‬ ‫حُوَحٍحص‬ ‫ٟي‬
-‫ٓخى٣ش؛‬ ‫أهطخء‬ ‫طٜل٤ق‬ َ‫أؿ‬ ٖٓ
-٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ٍ‫حُوَح‬ َ‫أؿل‬ ‫اًح‬‫رٜخ؛‬ ٍ‫حٓظي‬ َ‫ٝٓخث‬ ٞ‫رؼ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫حُٔؼَٟٝش‬ ‫حُطِزخص‬ ‫أكي‬
4-‫كَ٣يس‬ ‫رٔخىس‬ ١ٍٞ‫حُيٓظ‬ َ٣ِ٘‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫ًُٝي‬ ٠ِ‫حألػ‬ ِْ‫حُٔـ‬ ‫حُٔخروش‬ ‫حُؼزخٍس‬ َ‫ٓل‬ ٞ‫حُ٘و‬ ‫ٓلٌٔش‬ ‫ػزخٍس‬ ‫كِض‬
ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ22.69ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬2.22.281‫رظخٍ٣ن‬38ٖٓ‫حُوؼيس‬ ١ً2543(36َ‫أًظٞر‬
3122،)َ‫حُـ‬‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫٣يس‬‫ػيى‬6:9:‫رظخٍ٣ن‬ ٌٍَٓ39‫حُوؼيس‬ ًٝ2543(37َ‫أًظٞر‬3122)،ٙ6339.
-27-
-‫حُ٘وٞ؛‬ ‫ٓلٌٔش‬ ٍ‫هَح‬ َ٤ِ‫طؼ‬ ّ‫ػي‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬
-‫ٛزـش‬ ‫ًحص‬ ‫ر٤خٗخص‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٗخٗجش‬ ‫ألٓزخد‬ ١ٞ‫رخُٔو‬ ٝ‫أ‬ ٍٞ‫حُوز‬ ّ‫رؼي‬ ٍ‫حُٜخى‬ ٍ‫حُوَح‬ ‫ٟي‬
‫رؼي‬ ‫ك٤ٔخ‬ ‫رٜخ‬ ٍ‫حالٓظيال‬ ‫ٝهغ‬ ‫ؿي٣يس‬ ‫ٍٓٔ٤ش‬ ‫ٝػخثن‬ ‫١َ٣ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٛلظٜخ‬ ّ‫ػي‬ ٖ٤‫طز‬ ‫ٍٓٔ٤ش‬
ٕ‫(حُٔخىطخ‬674ٝ675).
‫األحذاس‬ ‫نحًبٚخ‬ ٖ‫انكجز‬ ‫انزٕجٓبد‬ 8ً‫ب‬‫طبدط‬
ًِْٜٞٓ ْ٣ٞ‫ٝطو‬ ٖ٤‫حُـخٗل‬ ‫حألكيحع‬ ‫كٔخ٣ش‬ ٞٛ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٙ‫طٞهخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُٜيف‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬
‫ٟل٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُـخٗق‬ ‫حُليع‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُلٔخ٣ش‬ ٌٙٛ َٜ‫٣و‬ ُْ ٚٗ‫كب‬ ،‫حُٔـظٔغ‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫اىٓخؿ‬ ‫اػخىس‬ ‫روٜي‬
‫ٟٝؼ٤ش‬ ٢‫ك‬ ٖ٣‫حُٔٞؿٞى‬ ‫حألكيحع‬ ‫رٜخ‬ َٔٗ ‫ٝاٗٔخ‬ ،٢‫كو‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ٖٓ ‫(حُٔٞحى‬ ‫ًٌُي‬ ‫ٛؼزش‬623
٠ُ‫ا‬628.)
‫ٝحُؼ٘خ٣ش‬ ْ٣ٌَ‫حُظ‬ ‫ٓزخىة‬ ‫حػظٔخى‬ ‫حألكيحع‬ ‫ُو٠خ٣خ‬ ٚ‫ٓؼخُـظ‬ ٢‫ك‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ِٓي‬ ‫ٝهي‬
‫ٛخىهض‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُيُٝ٤ش‬ ‫ٝحُٔؼخٛيحص‬ ‫حالطلخه٤خص‬ ّ‫ٝأكٌخ‬ َ‫ُِطل‬ ‫حإلٓالٓ٤ش‬ ‫حَُ٘٣ؼش‬ ‫أهَطٜخ‬ ٢‫حُظ‬
،‫حُٜيف‬ ‫ًُي‬ ‫ُزِٞؽ‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ػيس‬ َ‫ٝأه‬ ‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫ػِ٤ٜخ‬;‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ
-٠ُ‫ا‬ ٢‫حُـ٘خث‬ ‫حَُٗي‬ ٖٓ ‫ٍكغ‬29‫(حُٔخىس‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ٓ٤الى٣ش‬ ‫ٓ٘ش‬569‫)؛‬
-‫كٔخ٣ش‬ ٢‫ك‬ ً‫ال‬‫كخػ‬ ً‫ح‬ٍٝ‫ى‬ ٚ‫ٝاػطخث‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫رخُٔلٌٔش‬ ‫حألكيحع‬ ٢ٟ‫هخ‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫اكيحع‬
‫ٓلٌٔش‬ ٟ‫ُي‬ ‫رخألكيحع‬ ‫حٌُِٔق‬ ٍ‫حُٔٔظ٘خ‬ ٚ‫ر‬ ّٞ‫٣و‬ ١ٌُ‫ح‬ ٍٝ‫حُي‬ ْ٣ٌَ‫ُظ‬ ‫رخإلٟخكش‬ ،‫حألكيحع‬
‫حالٓظج٘خف؛‬
-‫ه٠خث‬ ‫ٛ٤جخص‬ ‫اكيحع‬ٝ‫هخ‬ ً‫خ‬‫ٝؿٞر‬ ‫٣َأٜٓخ‬ ‫حألكيحع‬ ‫ه٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ َ‫ُِ٘ظ‬ ‫ٓظوٜٜش‬ ‫٤ش‬
١ٌُ‫ح‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٢ٟ‫هخ‬ ٖ٤٤‫طؼ‬ ‫ُِِٔي‬ ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُِٞ ًَٝ‫أ‬ ‫ًُي‬ ٍ‫ؿَح‬ ٠ِ‫ٝػ‬ .‫رخألكيحع‬ ‫ٌِٓق‬
ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ‫حألكيحع‬ ّ‫رٜٔخ‬ ‫٣٠طِغ‬578ٝ596ٖٓ ‫كجش‬ ٚ٤ٜ‫رظو‬ َ٤‫حُٔز‬ ْ‫ٗل‬ ‫ٜٗؾ‬ ‫ًٔخ‬ .)
‫(حُٔخىس‬ ‫رخألكيحع‬ ٖ٤‫ٌِٓل‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ١‫ٟزخ‬2:‫حالطلخه٤خص‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٜٗض‬ ‫ٓخ‬ ‫ٓغ‬ ‫حٗٔـخٓخ‬ ،)
ٝ ‫حُيُٝ٤ش‬‫حألكيحع‬ ‫ؿ٘ٞف‬ ٍٞ‫ك‬ ‫حًُ٘ٔٞؿ٤ش‬ ٖ٤ٌ‫ر‬ ‫هٞحػي‬‫؛‬
-،‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ‫أكيحع‬ ‫٣َطٌزٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُـ٘ق‬ ٢‫ك‬ ‫حُِٜق‬ ‫ٍػخ٣ش‬ ‫كن‬ ‫آ٘خى‬‫أٛزق‬ ٢‫حُظ‬
‫ٓلذ‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ‫حُليع‬ ‫ٟي‬ ‫حَُٔكٞػش‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ َ٤ٓ ‫رب٣وخف‬ ‫حُٔطخُزش‬ ً‫خ‬٠٣‫أ‬ ‫ربٌٓخٜٗخ‬
‫(حُٔخىس‬ ٍَ٠‫حُٔظ‬ ٍُ‫ط٘خ‬ ٝ‫أ‬ ‫حٌُ٘خ٣ش‬572‫)؛‬
-ٖ٤‫رؼ‬ ٌ‫طؤه‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫ٌُُي‬ ‫ٝأٝؿي‬ ‫حُليع‬ ‫كٔخ٣ش‬ ٠‫ٍحػ‬ ‫هي‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ٝاًح‬
ٖ٤ٔ‫ٝطل‬ ًِٚٞٓ ْ٣ٞ‫طو‬ ٠ِ‫ػ‬ ّٞ‫ٝطو‬ ٠ِ٠‫حُل‬ ٚ‫ِٜٓلظ‬ ٍ‫حالػظزخ‬‫أٝؿي‬ ‫هي‬ ٚٗ‫كب‬ ،ٚ‫ٝطٌٜ٣ز‬ ٚ‫طَر٤ظ‬
‫حُٔخىس‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ ‫حُٔئهظش‬ ‫حُلَحٓش‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫ٜٓ٘خ‬ ‫ٓظؼيىس‬ ‫ٝأٓخُ٤ذ‬ ‫آُ٤خص‬ ‫ٌُُي‬582
‫حُٔخىس‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ ‫حُظٌٜ٣ذ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُلٔخ٣ش‬ َ٤‫ٝطيحر‬592١ٌُ‫ح‬ ‫حُٔلَٝٓش‬ ‫حُلَ٣ش‬ ّ‫ٝٗظخ‬
ٖٓ ‫حُٔٞحى‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ططَهض‬5:7٠ُ‫ا‬611.
‫ر‬ ٠ُ‫ا‬ ً‫خ‬‫ؿٔ٤ؼ‬ ‫حألٗظٔش‬ ٌٙٛ ‫ٝطٜيف‬‫حُليع‬ ‫كٔخ٣ش‬ ٞٛ ّ‫ٓخ‬ ‫ٓطِذ‬ ‫ٝطلو٤ن‬ ‫ٝك٤يس‬ ‫ؿخ٣ش‬ ‫ِٞؽ‬
.‫حُٔـظٔغ‬ ٢‫ك‬ ٚ‫اىٓخؿ‬ ‫إلػخىس‬ ًِٚٞٓ ْ٣ٞ‫ٝطو‬ ‫حالٗلَحف‬ ٖٓ
َ٣‫ؿي‬ ٚ‫ٗو‬ ًَٝ ‫ٝحٌُلالء‬ ‫ٝحألٝٛ٤خء‬ ‫ح٥رخء‬ ‫حُـخ٣ش‬ ٌٙٛ ‫طلو٤ن‬ ٢‫ك‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫أَٗى‬ ‫ٝهي‬
‫حُوٜٞٛ٤ش‬ ‫ٝحُٔئٓٔخص‬ ‫ٝحُـٔؼ٤خص‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫ٝحُٜٔخُق‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رخإلٟخكش‬ ‫رخُؼوش‬
‫حُٜٔظٔش‬.‫حُٜل٤ش‬ ‫حُظَر٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫ُِؼالؽ‬ ‫حُٔؼيس‬ ٝ‫أ‬ ٢ُٜ٘ٔ‫ح‬ ٖ٣ٌٞ‫حُظ‬ ٝ‫أ‬ ‫رخُظَر٤ش‬ ‫حٌُِٔلش‬ ٝ‫أ‬ ‫رخُطلُٞش‬
-28-
‫ُو٠خس‬ ‫حُٔوُٞش‬ ‫حُٜالك٤ش‬ ‫رخألكيحع‬ ‫حٌُِٔق‬ ٍ‫حُٔٔظ٘خ‬ ٝ‫أ‬ ‫حألكيحع‬ ٢ٟ‫ُوخ‬ ٠‫ٝأػط‬
‫ٟٞثٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٌٖٔ٣ ‫أرلخع‬ ‫اؿَحء‬ ٖٓ ‫ٌٜٝٓ٘ٔخ‬ ‫حُظلو٤ن‬«‫حطوخًٛخ‬ ‫حُٞحؿذ‬ َ٤‫حُظيحر‬ ‫طلي٣ي‬
‫اٗو‬ ٝ ‫حُليع‬ ‫كٔخ٣ش‬ ٕ‫ُ٠ٔخ‬ًٙ‫خ‬.»
،ْٜ‫ٓالٓظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝحُللخظ‬ ‫حألكيحع‬ ٞ‫رؼ‬ ‫هطٍٞس‬ ٢‫٣َحػ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫٣لض‬ ُْٝ
٢‫ك‬ ،‫رلغ‬ ٚ‫كو‬ ٢‫ك‬ ١َ‫٣ـ‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫رخُليع‬ ‫حالكظلخظ‬ ‫آٌخٗ٤ش‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٢‫ُ٠خر‬ ٠‫كؤػط‬
‫رٌٜح‬ َٔ‫٣ؼ‬ ‫ٝال‬ .‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫ٓٞحكوش‬ ‫رؼي‬ ‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫ٓيس‬ ُٝ‫طظـخ‬ ‫ال‬ ‫ُٔيس‬ ٜٚ‫ٓو‬ ٕ‫ٌٓخ‬
‫اًح‬ ‫اال‬ ‫حإلؿَحء‬.‫ًُي‬ ٢٠‫طوظ‬ ‫حُزلغ‬ ‫ٍَٟٝس‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ٓالٓظ‬ ‫ًخٗض‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ألُٝ٤خث‬ ‫حُليع‬ ْ٤ِٔ‫ط‬ ٌٍ‫طؼ‬
‫(حُٔخىس‬ ‫حُليع‬ ‫ا٣ٌحء‬ ١‫ُظلخى‬ ‫حُالُٓش‬ َ٤‫حُظيحر‬ ًَ ٌ‫٣ظو‬ ٕ‫أ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٢‫ٟخر‬ ٠ِ‫ٝػ‬
571.)
ْٜ٘ٓ ُٝ‫٣ظـخ‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫حألكيحع‬ ‫رب٣يحع‬ ‫حٓظؼ٘خث٤ش‬ ‫رٜلش‬ ‫ٓٔق‬ ،ٍ‫حإل١خ‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ٝك‬23‫ٓ٘ش‬
‫حُظ‬ ‫ٌٛح‬ ٕ‫أ‬ َٜ‫ظ‬ ‫اًح‬ ،ٖ‫رخُٔـ‬ٌٙٛ ٢‫ٝك‬ .َٙ٤‫ؿ‬ َ‫آه‬ َ٤‫طير‬ ١‫أ‬ ً‫حطوخ‬ ٍ‫حٓظلخ‬ ٝ‫أ‬ ١ٍَٟٝ َ٤‫ير‬
ٝ‫أ‬ ًِٚٞٓ ‫٣ٜيى‬ ‫هي‬ ٖٓ ‫ٓغ‬ ٚ١‫حهظال‬ ّ‫ٝػي‬ ‫حُليع‬ ‫كَٓش‬ ٕٞٛ ٠ِ‫ػ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َٙ‫ك‬ ‫حُلخُش‬
،‫حَُٗيحء‬ ‫ٟٝغ‬ ًٖ‫أٓخ‬ ٖ‫ػ‬ ٍِٝ‫ٓؼ‬ ٙ‫هخ‬ ‫ؿ٘خف‬ ٝ‫أ‬ ٕ‫ٌٓخ‬ ٢‫ك‬ ٚ‫ر‬ ‫رخالكظلخظ‬ ‫ًُٝي‬ ٚ‫ٓالٓظ‬
‫(حُٔخىس‬ ٕ‫حإلٌٓخ‬ ‫كٔذ‬ َ٤ُِ‫رخ‬ ً‫ح‬‫ٓ٘لَى‬ ٚ‫ٝاروخث‬584.)
‫ح‬ ‫ٝاًح‬ٕ‫كب‬ ،‫حُـخٗق‬ ‫حُليع‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ُِلَ٣ش‬ ‫ٓخُزش‬ ‫رؼوٞرش‬ ٌْ‫ك‬ ٍ‫اٛيح‬ ‫حُ٠ٍَٝس‬ ‫هظ٠ض‬
ٞ‫طول‬ ‫ُِـَ٣ٔش‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫حُؼوٞرش‬ ٕ‫أ‬ ‫ًٔخ‬ .ً‫خ‬ٛ‫هخ‬ ً‫ال‬٤ِ‫طؼ‬ ‫ٓوٍَٛخ‬ َ٤ِ‫رظؼ‬ ‫ِِٓٓش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫حُٔلٌٔش‬
ٖٓ ٖ‫حُٔـ‬ ٖ‫ػ‬ ‫طِ٣ي‬ ٕ‫أ‬ ٕٝ‫ى‬ ‫حُٜ٘ق‬ ٠ُ‫ا‬21٠ُ‫ا‬ ‫ٓ٘ٞحص‬26‫حُٔوٍَس‬ ‫حُؼوٞرش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫ٓ٘ش‬
‫أ‬ ‫حُٔئري‬ ٖ‫حُٔـ‬ ٝ‫أ‬ ّ‫حإلػيح‬ ٢ٕٛ‫(حُٔخىطخ‬ ‫ٓ٘ش‬ ٖ٤‫ػالػ‬ ‫ُٔيس‬ ٖ‫حُٔـ‬ ٝ593ٝ5:4.)
ْ‫ط‬ ٠‫ٓظ‬ ٚ‫رَػخ٣ظ‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫حُٜ٤جش‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٝ‫أ‬ ‫حُليع‬ ‫ػخثِش‬ ٍ‫اٗؼخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٝأٝؿذ‬
‫(حُٔخىس‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٟ‫ُي‬ ٚ‫ر‬ ‫حالكظلخظ‬571‫(حُٔخىس‬ ٚ‫ٓظخرؼظ‬ ‫طٔض‬ ‫اًح‬ ٝ‫أ‬ )586َ٣َ‫طو‬ ٝ‫أ‬ )
‫(حُٔخىس‬ ٚ‫كو‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔلَٝٓش‬ ‫حُلَ٣ش‬ ّ‫ٗظخ‬611.)
‫أٝؿذ‬ ‫ًٔخ‬‫ٝكخكع‬ ،‫حَُٗيحء‬ ٖ٤ٜٔ‫حُٔظ‬ ٖٓ ٚ‫ٓؼ‬ ٖ٤ٔٛ‫حُٔٔخ‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ًَٗخث‬ ٖ‫ػ‬ ٚ‫ه٠٤ظ‬ َٜ‫ك‬
‫(حُٔٞحى‬ ْٜ‫ر‬ ٙ‫حُوخ‬ ٢ُ‫حُؼي‬ َ‫حُٔـ‬ ‫ٝهٜٞٛ٤ش‬ ‫حُٔـالص‬ ‫َٝٓ٣ش‬ ‫حألكيحع‬ ‫ؿِٔخص‬ ‫َٓ٣ش‬ ٠ِ‫ػ‬
572ٝ587ٝ589ٝ616ٝ617ٝ618.)
،‫رخألكيحع‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُٜ٤جخص‬ ‫ٓوٍَحص‬ ٢‫ك‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫١َم‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ًٌُي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٚٗٝ
ٟ‫هخ‬ ٌٖٓٝ‫كن‬ ٢‫ك‬ ‫رٜخ‬ ٍٞٓ‫حُٔؤ‬ َ٤‫حُظيحر‬ َ٤٤‫طـ‬ ٖٓ ‫رخألكيحع‬ ‫حٌُِٔق‬ ٍ‫حُٔٔظ٘خ‬ ٝ‫أ‬ ‫حألكيحع‬ ٢
‫(حُٔخىس‬ ٚ‫ِٜٓلظ‬ ‫ًُي‬ ‫حهظ٠ض‬ ‫ًِٔخ‬ ‫حُليع‬612.)‫رؼيٛخ‬ ‫ٝٓخ‬
‫حُٔخىس‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٜٗض‬ ‫ٓخ‬ ‫حُليع‬ ‫ُلخثيس‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫حُلٔخ٣ش‬ ٚ‫أٝؿ‬ ٖٓٝ577ٕ‫ر٤خ‬ َ٘ٗ ‫ٓ٘غ‬ ٍٞ‫ك‬
ٍٓ ٝ‫أ‬ ٚٗ ًَ َ٘ٗ ٝ‫أ‬ ‫ُألكيحع‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُٜ٤جخص‬ ‫ؿِٔخص‬ ٖ‫ػ‬‫رٜٞ٣ش‬ ‫طظؼِن‬ ‫ٍٛٞس‬ ٝ‫أ‬ ْ
‫رؤ٣ش‬ ‫حُليع‬ ْٓ‫ال‬ ٚ٤‫ك‬ ‫حإلٗخٍس‬ ٕٝ‫ى‬ ٌْ‫حُل‬ َ٘٘‫ر‬ ‫حُٔٔخف‬ ‫ٓغ‬ ،ٖ٤‫حُـخٗل‬ ‫حألكيحع‬ ‫ٝٗوٜ٤ش‬
.ٚ‫ٛٞ٣ظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُظؼَف‬ ٖٓ ٌٖٔ‫ط‬ ‫اٗخٍس‬
ْٛ‫أ‬ َ‫ُٝؼ‬ ،ْٜ‫ٝكٔخ٣ظ‬ ًِْٜٞٓ ْ٣ٞ‫ٝطو‬ ‫حألكيحع‬ ‫ٍػخ٣ش‬ ٠‫طٞه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ّٞٔ‫حُؼ‬ ٠ِ‫ٝػ‬
‫حُٔٞحى‬ ٚ‫ط٠ٔ٘ظ‬ ‫ٓخ‬ ‫حُزخد‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ٚ‫ٓٔظـيحط‬623٠ُ‫ا‬628‫كٔخ٣ش‬ ‫ً٤ل٤ش‬ ْ٤‫رظ٘ظ‬ ‫حٛظٔض‬ ٢‫حُظ‬
ً‫خ‬٤َٓ‫ؿ‬ ً‫ال‬‫كؼ‬ ‫حٍطٌزٞح‬ ‫هي‬ ‫ٛئالء‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ٕٝ‫ى‬ ‫ًُٝي‬ ،‫ٛؼزش‬ ‫ٟٝؼ٤ش‬ ٢‫ك‬ ٖ٣‫حُٔٞؿٞى‬ ٍ‫حأل١لخ‬
-29-
ٝ‫أ‬ ْٜ‫ٛلظ‬ ٝ‫أ‬ ْٜ‫طَر٤ظ‬ ‫طٜيى‬ ‫ظَٝف‬ َ‫رلؼ‬ ٕٝ‫٣ٞؿي‬ ‫ٝاٗٔخ‬ ،٢َٓ‫ؿ‬ َ‫ُلؼ‬ ‫ٟل٤ش‬ ‫ًخٗٞح‬ ‫ٝال‬
.‫حالٗلَحف‬ ‫كخكش‬ ٠ِ‫ػ‬ ْٜ‫أهاله‬
‫ػ‬ َ‫٣و‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُليع‬ ‫ُلخثيس‬ ‫ٓوٍَس‬ ‫حُلٔخ٣ش‬ ٌٙٛٝٚ‫ٓالٓظ‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫ٓ٘ش‬ ‫ػَ٘س‬ ‫ٓض‬ ٖ‫ػ‬ َٙٔ
ٙ‫رؤٗوخ‬ ٚ١‫حهظال‬ ‫ؿَحء‬ ٖٓ َ‫ُِوط‬ ‫ٓؼَٟش‬ ٚ‫طَر٤ظ‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫أهاله‬ ٝ‫أ‬ ‫حُ٘لٔ٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حٌُٛ٘٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُزيٗ٤ش‬
،‫حإلؿَحٓ٤ش‬ ‫حُٔٞحرن‬ ١ًٝ ٖٓ ٝ‫أ‬ ْٜ‫ٓ٤َط‬ ‫رٔٞء‬ ٖ٤‫ٓؼَٝك‬ ٝ‫أ‬ ‫ُالٗلَحف‬ ٖ٤َٟ‫ٓؼ‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫ٓ٘لَك‬
ٓ ٍ‫حُلَح‬ ‫حػظخى‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫أُٝ٤خث‬ ‫ِٓطش‬ ٖٓ ً‫خ‬‫ٓخٍه‬ ‫حُليع‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ٝ‫أ‬ٝ‫أ‬ ٚ٤ُٝ ‫اهخٓش‬ َ‫ٛـ‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ٓيٍٓظ‬ ٖ
.ٚ‫ر‬ َ‫٣ٔظو‬ ‫ٛخُق‬ ٕ‫ٌٓخ‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫٣ظٞك‬ ‫٣ؼي‬ ُْ
َ‫أًؼ‬ ٝ‫أ‬ ‫ُٞحكي‬ ‫ٛؼزش‬ ‫ٟٝؼ٤ش‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔٞؿٞى‬ ‫حُليع‬ ‫٣و٠غ‬ ٕ‫أ‬ ‫حألكيحع‬ ٢ٟ‫ُوخ‬ ‫ٝ٣لن‬
‫حُز٘ٞى‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ َ٤‫حُظيحر‬ ٖٓ2ٝ4ٝ5ٝ6ٝ7‫حُٔخىس‬ ٖٓ582.
‫انؼمٕثخ‬ ‫رطجٛك‬ ‫يجبل‬ ٙ‫ف‬ ‫انمضبء‬ ‫حضٕر‬ 8ً‫ب‬‫طبثؼ‬
ُٔٔ‫ح‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٕ‫ا‬‫ُٔ٘ش‬ ‫طَس‬2:6:.‫حُؼوٞرش‬ ‫ططز٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ْٜ‫ط‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ١‫أ‬ ٖٔ٠‫٣ظ‬ ‫ال‬
٢‫ك‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ػٜي‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُؼوٞرش‬ ‫ططز٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ‫ٓئٓٔش‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫أكيع‬ ٚ‫حُ٘و‬ ‫ٌٛح‬ ‫ُٝظيحٍى‬
ٚ٤ِ‫ػ‬ ٌّٞ‫حُٔل‬ ‫اىٓخؽ‬ ‫ربػخىس‬ ‫طٔٔق‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ‫حُؼوٞرش‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ‫ُظظزغ‬ ‫رخهظٜخٛخص‬ ‫حرظيحث٤ش‬ ‫ٓلٌٔش‬ ًَ
٤‫ٛالك‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫أٓ٘يص‬ ‫ٝهي‬ .‫حُٔـظٔغ‬ ٢‫ك‬;‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ ‫خص‬
-‫حألهَ؛‬ ٠ِ‫ػ‬ َٜٗ ًَ ‫َٓس‬ ‫حُٔـ٘٤ش‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ‫ُ٣خٍس‬
-‫٣ظؼِن‬ ‫ك٤ٔخ‬ ‫ٝطٔ٤٤َٛخ‬ ‫حُٔـ٘٤ش‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ْ٤‫رظ٘ظ‬ ‫حُٔظؼِن‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ططز٤ن‬ ٟ‫ٓي‬ ‫طظزغ‬
‫حُظؤى٣ذ؛‬ ‫اؿَحءحص‬ ‫ٓالٓش‬ ‫َٝٓحهزش‬ ‫حُٔـ٘خء‬ ‫ٝكوٞم‬ ٍ‫حالػظوخ‬ ‫روخٗٞٗ٤ش‬
-ًْ‫حُٔلخ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫رٜخ‬ ٌّٞ‫حُٔل‬ ‫حُؼوٞرخص‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ‫ٟٝؼ٤ش‬ ‫طظزغ‬‫هخٛش‬ ‫رطخهخص‬ ‫ٝٓٔي‬
‫رخُٔـ٘خء؛‬
-‫حالػظوخٍ؛‬ ‫ٓـالص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حإل١الع‬
-‫ٝحُؼلٞ؛‬ ١َٝ٘‫ر‬ ‫حُٔو٤ي‬ ‫حإلكَحؽ‬ ٍٞ‫ك‬ ‫ٓوظَكخص‬ ْ٣‫طوي‬
-.٢ٗ‫حُزي‬ ٙ‫رخإلًَح‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حإلؿَحءحص‬ ‫ٓالٓش‬ ٖٓ ‫حُظؤًي‬
‫ٝٛ٤خٗش‬ ‫حُيكخع‬ ‫كوٞم‬ ‫ٟٔخٗخص‬ ْ٤‫طيػ‬ ‫حُؼوٞرش‬ ‫ططز٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ‫ٓئٓٔش‬ ‫اكيحع‬ ٢‫ك‬ َ‫ُٝؼ‬
ُ‫ا‬ ‫رخإلٟخكش‬ َ‫حُٔؼظو‬ ‫ًَحٓش‬.ٌْ‫حُل‬ ٍٝ‫ٛي‬ ‫رؼي‬ ‫ُٔخ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٌّٞ‫ُِٔل‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُلٔخ٣ش‬ ٍ‫حٓظَٔح‬ ٠
ٌْ‫حُل‬ ٍٝ‫ٛي‬ ‫رٔـَى‬ ٢ٜ‫ط٘ظ‬ ‫ًخٗض‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٌّٞ‫رخُٔل‬ ‫حُو٠خء‬ ‫ِٛش‬ ٕ‫أل‬ ٢‫ح٣ـخر‬ ‫ٗ٢ء‬ ٞٛٝ
ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ١ٍ‫اىح‬ ُ‫ؿٜخ‬ ‫ر٤ي‬ ٌٙ٤‫ط٘ل‬ ‫ُ٤ٜزق‬6:7ٝ751.)
ِ‫ػ‬ ٢ُ‫اؿٔخ‬ ٌَ٘‫ر‬ ‫كخكع‬ ٚٗ‫كب‬ ،‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫ُِوخ‬ ‫حُؼَ٣٠ش‬ ١ٞ‫حُوط‬ ْٛ‫أ‬ ٌٙٛ ‫ًخٗض‬ ‫ٝاًح‬ْٛ‫أ‬ ٠
ٜٙٞٗ ٌَٗ ٢‫ك‬ ‫أٓخٓ٤ش‬ ‫ه٠خث٤ش‬ ‫حؿظٜخىحص‬ ‫ػيس‬ ‫ٍٝٓن‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫كوٞم‬ ٢‫ك‬ ‫حٌُٔظٔزخص‬
‫حُٔٞحػ٤ن‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٚ٘‫ط‬ ‫ًٔخ‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ‫طوظ٠٤ٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُ٠ٔخٗخص‬ ‫ًخكش‬ ٍِٞ‫ٝر‬ ،‫هخٗٞٗ٤ش‬
.‫حُيُٝ٤ش‬
‫ٝٛ٤خؿظٜخ‬ ٚ‫ٓوظ٠٤خط‬ ‫طزٞ٣ذ‬ ٖ٤ٔ‫طل‬ ‫حٓظٜيف‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كخ‬ ‫حٌُِ٘٤ش‬ ‫حُ٘خك٤ش‬ ٖٓٝ
.‫ٝحٟلش‬ ‫ٛ٤خؿش‬
-2:-
٘‫انزًٓٛذ‬ ‫انكزبة‬
‫انجزاءح‬ ‫لزُٚخ‬ 8‫األٔل‬ ‫انجبة‬
2
ٍَ‫رٔو‬ ً‫خ‬ٗٞٗ‫هخ‬ ٚ‫اىحٗظ‬ ‫طؼزض‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رَ٣جخ‬ َ‫٣ؼظز‬ ‫ؿَ٣ٔش‬ ‫رخٍطٌخد‬ ٚ٤‫ك‬ ٚ‫ٓ٘ظز‬ ٝ‫أ‬ ْٜ‫ٓظ‬ ًَ
‫حُ٠ٔخٗخص‬ ًَ ‫ك٤ٜخ‬ َ‫طظٞك‬ ‫ػخىُش‬ ‫ٓلخًٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ،ٚ‫ر‬ ٢٠‫حُٔو‬ ‫حُ٘٢ء‬ ‫ُوٞس‬ ‫ٌٓظٔذ‬
‫حُوخٗٞٗ٤ش‬5
.
َٔ‫٣ل‬.ْٜ‫حُٔظ‬ ‫ُلخثيس‬ ‫حُ٘ي‬
‫انًذَٛخ‬ ٖٕ‫ٔانذػ‬ ‫انؼًٕيٛخ‬ ٖٕ‫انذػ‬ ‫إلبيخ‬ 8َٙ‫انضب‬ ‫انجبة‬
0
‫٣ظَطذ‬ٖ‫ػ‬ًَ‫ؿَ٣ٔش‬‫حُلن‬٢‫ك‬‫اهخٓش‬ٟٞ‫ىػ‬‫ػٔٞٓ٤ش‬‫ُظطز٤ن‬٢‫ك‬ ‫ٝحُلن‬ ‫حُؼوٞرخص‬‫اهخٓش‬
‫ٓيٗ٤ش‬ ٟٞ‫ىػ‬ٞ٣ٞ‫رخُظؼ‬ ‫ُِٔطخُزش‬ٖ‫ػ‬ٍَ٠ُ‫ح‬١ٌُ‫ح‬‫طٔززض‬ٚ٤‫ك‬.‫حُـَ٣ٔش‬
‫انؼًٕيٛخ‬ ٖٕ‫انذػ‬ 8‫انضبنش‬ ‫انجبة‬
1
ٍّ‫طٔخ‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُؼٔٞٓ٤ش‬‫ٟي‬َ‫حُلخػ‬٢ِٛ‫حأل‬‫ُِـَ٣ٔش‬ٖ٤ٔٛ‫ٝحُٔٔخ‬ٖ٤ًٍ‫ٝحُٔ٘خ‬٢‫ك‬
.‫حٍطٌخرٜخ‬
ْ٤‫٣و‬ٟٞ‫حُيػ‬‫ٝ٣ٔخٍٜٓخ‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬‫حُ٘٤خرش‬ ‫ه٠خس‬ٕٞ‫حُٔٞظل‬ ‫٣و٤ٜٔخ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ‫ًٔخ‬ ،‫حُؼخٓش‬
ٕٞ‫حٌُِٔل‬‫رٌُي‬.ً‫خ‬ٗٞٗ‫هخ‬
ٌٖٔ٣ٕ‫أ‬‫٣و٤ٜٔخ‬‫حُطَف‬ٍَ٠‫حُٔظ‬‫١زوخ‬١َُِٝ٘‫حُٔليىس‬٢‫ك‬.ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬
‫اًح‬ٍٞٓ‫ٓؤ‬ ٝ‫أ‬ ٕٞ‫ػ‬ ٝ‫أ‬ ٢ٓٞٔ‫ػ‬ ‫ٓٞظق‬ ٝ‫أ‬ ٝ‫هخ‬ ‫كن‬ ٢‫ك‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫أه٤ٔض‬
.‫ٌُِِٔٔش‬ ٢‫حُو٠خث‬ َ٤ًُٞ‫ح‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اهخٓظٜخ‬ ‫كظزِؾ‬ ،‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫حُوٞس‬ ٝ‫أ‬ ‫ُِِٔطش‬
2
٢‫طٔو‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ٚ‫حُ٘و‬ ‫رٔٞص‬‫ٝر٘ٔن‬ َٓ‫حُ٘خ‬ ٞ‫ٝرخُؼل‬ ّ‫ٝرخُظوخى‬ ،‫حُٔظخرغ‬
،َ‫حُلؼ‬ َّ‫طـ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬‫ٓو‬ ٍٝ‫ٝرٜي‬‫حًظٔذ‬ ٍَ‫هٞس‬.ٚ‫ر‬ ٢٠‫حُٔو‬ ‫حُ٘٢ء‬
‫ػ٘يٓخ‬ ‫رخُِٜق‬ ٢‫ٝطٔو‬ٚ٘٣‫َٛحكش‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬٠ِ‫ػ‬.‫ًُي‬
5-‫حُلوَس‬ َ‫حٗظ‬5َٖٜٓ‫حُل‬34ٍٖٓٞ‫حُيٓظ‬‫حُـي٣ي‬‫حُزَحءس‬ ‫هَ٣٘ش‬ " ;ٝٞٔ٠ٓ ‫ػخىُش‬ ‫ٓلخًٔش‬ ٢‫ك‬ ‫حُلن‬."ٕ‫ٗخ‬
-31-
‫ٓخ‬ ،‫ُِٔظخرؼش‬ ً‫خ‬٣ٍَٟٝ ً‫خ‬١َٗ ‫حٌُ٘خ٣ش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ،ٚ‫ٌٗخ٣ظ‬ ٖ‫ػ‬ ٢ٌ‫حُٔ٘ظ‬ ٍُ‫رظ٘خ‬ ‫أ٣٠خ‬ ٢‫طٔو‬
.‫ًُي‬ ‫هالف‬ ٠ِ‫ػ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٚ٘٣ ُْ
36
‫ًُي‬ ‫هالف‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هخٛش‬ ٖ٤ٗ‫هٞح‬ ٚ٘‫ط‬ ُْ ‫ٓخ‬ ،‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ّ‫طظوخى‬;ٍَٝٔ‫ر‬
-‫ٓ٘ش‬ ‫ػَ٘س‬ ْٔ‫ه‬‫حُـ٘خ٣ش؛‬ ‫حٍطٌخد‬ ّٞ٣ ٖٓ ‫طزظية‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ٓ٤الى٣ش‬
-‫ٓ٘ٞحص‬ ‫أٍرغ‬‫حُـ٘لش؛‬ ‫حٍطٌخد‬ ّٞ٣ ٖٓ ‫طزظية‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ٓ٤الى٣ش‬
-‫ٓ٘ش‬.‫حُٔوخُلش‬ ‫حٍطٌخد‬ ّٞ٣ ٖٓ ‫طزظية‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ٓ٤الى٣ش‬
ُٚٞٛ‫أ‬ ‫أكي‬ ٚ‫كو‬ ٢‫ك‬ ٚ‫حٍطٌز‬ ٢َٓ‫ؿ‬ ‫الػظيحء‬ َٝ‫ٝطؼ‬ ً‫ح‬َٛ‫هخ‬ ‫حُ٠ل٤ش‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬
ُٚ ٖٓ ٝ‫أ‬‫حُٔيس‬ ْ‫ُ٘ل‬ ‫ؿي٣ي‬ ٖٓ ٕ‫حَُٔ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫٣زيأ‬ ّ‫حُظوخى‬ ‫أٓي‬ ٕ‫كب‬ ،‫ِٓطش‬ ٝ‫أ‬ ‫ًلخُش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٍػخ٣ش‬ ٚ٤ِ‫ػ‬
.٢ٗ‫حُٔي‬ ‫حَُٗي‬ ٖٓ ‫حُ٠ل٤ش‬ ‫رِٞؽ‬ ‫طخٍ٣ن‬ ٖٓ ‫حرظيحء‬
ٝ‫أ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫طوخىٜٓخ‬ ّ‫ػي‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚ٘٣ ٢‫حُظ‬ ْ‫حُـَحث‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خٗجش‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ّ‫طظوخى‬ ‫ال‬
َ٘ٗ ْ‫ٝط‬ ‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫ٛخىهض‬ ‫ىُٝ٤ش‬ ‫حطلخه٤ش‬.‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ ‫ٛخ‬
47
ٟٞ‫حُيػ‬ ّ‫طوخى‬ ‫أٓي‬ ‫٣٘وطغ‬ٝ‫أ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔظخرؼش‬ ‫اؿَحءحص‬ ٖٓ ‫اؿَحء‬ ٌَ‫ر‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬
ٝ‫أ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُِٔطش‬ ٚ‫ر‬ ّٞ‫طو‬ ‫حُٔلخًٔش‬،ٚ‫ر‬ َٓ‫طؤ‬.ّ‫ُِظوخى‬ ‫هخ١ؼخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َٙ‫٣ؼظز‬ ‫اؿَحء‬ ٌَ‫ٝر‬
‫ربؿَحءحص‬ ‫٣وٜي‬‫٣ظَطذ‬ ‫اؿَحء‬ ًَ ،‫حُٔخىس‬ ٌٙٛ ّٜٞ‫ٓل‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔظخرؼش‬ٟٞ‫حُيػ‬ ‫ٍكغ‬ ٚ٘‫ػ‬
٠ُ‫ا‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ٌْ‫حُل‬ ‫ٛ٤جش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫ٛ٤جش‬.
‫ربؿَحءحص‬ ‫٣وٜي‬‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ٖ‫ػ‬ ٍ‫ٛخى‬ ‫اؿَحء‬ ًَ ،‫حُٔخىس‬ ٌٙٛ ّٜٞ‫ٓل‬ ٢‫ك‬ ‫حُظلو٤ن‬
‫حُظلو٤ن‬ ‫َٓكِش‬ ٍ‫هال‬‫حٌُظخد‬ ٖٓ ‫حُؼخُغ‬ ْٔ‫حُو‬ ‫ُٔوظ٠٤خص‬ ‫ٝكوخ‬ ٢ِ٤ٌٔ‫حُظ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٝ‫أ‬ ١‫حإلػيحى‬
ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ٖٓ ٍٝ‫حأل‬.
ً‫حُٔلخ‬ ‫ربؿَحءحص‬ ‫٣وٜي‬ٍ‫هال‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٌٙ‫طظو‬ ‫اؿَحء‬ ًَ ،‫حُٔخىس‬ ٌٙٛ ّٜٞ‫ٓل‬ ٢‫ك‬ ‫ٔش‬
.ٟٞ‫ُِيػ‬ ‫ىٍحٓظٜخ‬
‫ًٌُي‬ ‫حالٗوطخع‬ ‫ٌٛح‬ ١َٔ٣‫حُٔظخرؼش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫اؿَحء‬ ِْٜٔ٘٣ ُْ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ٙ‫ُألٗوخ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬
.‫حُٔلخًٔش‬ ٝ‫أ‬
١َٔ٣َ‫أؿ‬‫ؿي٣ي‬ّ‫ُِظوخى‬‫حرظيحء‬ٖٓ‫طخٍ٣ن‬َ‫آه‬‫اؿَحء‬‫حٗوطغ‬ٚ‫ر‬،ٙ‫أٓي‬ٌٕٞ‫ٝط‬ٚ‫ٓيط‬
‫ٓٔخٝ٣ش‬‫ُِٔيس‬‫حُٔليىس‬٢‫ك‬‫حُٔخىس‬.‫حُٔخروش‬
6-ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬‫حُٔخىس‬6ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ‫حُٔخىس‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٙ‫أػال‬46.22ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬
ْ‫ٍه‬33.12ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬2.22.27:‫رظخٍ٣ن‬2:ٖٓ‫حُوؼيس‬ ١ً
2543(28َ‫أًظٞر‬3122،)‫ػي‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬‫ى‬6::1‫رظخٍ٣ن‬3:‫حُوؼيس‬ ًٝ2543(38َ‫أًظٞر‬3122،)ٙ
6346.
7-ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬‫حُٔخىس‬7ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ‫حُٔخىس‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٙ‫أػال‬46.22.ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
-32-
ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫طَؿغ‬ ‫اهخٓظٜخ‬ ‫حٓظلخُش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫ك٤ٔخ‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ّ‫طوخى‬ ‫ٓيس‬ ‫طظٞهق‬
.ٚٔ‫ٗل‬
ٖٓ ٢‫رو‬ ‫ٓخ‬ ١ٝ‫طٔخ‬ ‫ُٔيس‬ ‫حالٓظلخُش‬ ٚ٤‫ك‬ ‫طَطلغ‬ ١ٌُ‫ح‬ ّٞ٤ُ‫ح‬ ٖٓ ‫حرظيحء‬ ‫ؿي٣ي‬ ٖٓ ّ‫حُظوخى‬ ‫٣زيأ‬
.ٚ‫طٞهل‬ ‫ٝهض‬ ٢‫ك‬ ٙ‫أٓي‬
‫انًذَٛخ‬ ٖٕ‫انذػ‬ 8‫انزاثغ‬ ‫انجبة‬
5
‫٣َؿغ‬‫حُلن‬٢‫ك‬‫اهخٓش‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُٔيٗ٤ش‬‫حُ٘خطؾ‬ ٍَ٠ُ‫ح‬ ٖ‫ػ‬ ٞ٣ٞ‫ُِظؼ‬ٖ‫ػ‬‫ؿ٘لش‬ ٝ‫أ‬ ‫ؿ٘خ٣ش‬
ٝ‫أ‬،‫ٓوخُلش‬ٌََُٖٓٝ‫طؼ‬ٍَ٠ُ ً‫خ‬٤ٜ‫ٗو‬٢ٗ‫ؿٔٔخ‬ٝ‫أ‬١‫ٓخى‬ٝ‫أ‬١ٞ٘‫ٓؼ‬‫طٔززض‬ٚ٤‫ك‬‫حُـَ٣ٔش‬
.‫ٓزخَٗس‬
‫هي‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ،ً‫خ‬٤ٗ‫ٓي‬ ً‫خ‬‫١َك‬ ‫ط٘ظٜذ‬ ٕ‫أ‬ ‫ػخٓش‬ ‫ٓ٘لؼش‬ ‫ًحص‬ ‫أٜٗخ‬ ِٖ‫حُٔؼ‬ ‫ُِـٔؼ٤خص‬ ٌٖٔ٣
٘ٓ ‫أٍرغ‬ ٌ٘ٓ ‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ‫طؤٓٔض‬‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ‫ًُٝي‬ ،٢َٓ‫حُـ‬ َ‫حُلؼ‬ ‫حٍطٌخد‬ َ‫هز‬ َ‫حأله‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٞحص‬
ٍ‫ٓـخ‬ ْٔ‫ط‬ ‫ؿَ٣ٔش‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ٢ٗ‫حُٔي‬ ‫حُطَف‬ ٝ‫أ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ َ‫هز‬ ٖٓ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫اهخٓش‬
.٢ٓ‫حألٓخ‬ ‫هخٜٗٞٗخ‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ ‫حٛظٔخٜٓخ‬
ٌٖٔ٣‫ُِيُٝش‬‫ُِٝـٔخػخص‬‫حُٔلِ٤ش‬ٕ‫أ‬ّ‫طظوي‬‫رٜلظٜخ‬‫١َكخ‬،‫ٓيٗ٤خ‬‫َٓطٌذ‬ ‫ُٔطخُزش‬‫حُـَ٣ٔش‬
ٕ‫رؤ‬‫٣َى‬‫حُٔزخُؾ‬ ‫ُٜخ‬٢‫حُظ‬‫١ِذ‬‫ٜٓ٘خ‬‫ىكؼٜخ‬ٖ٤‫ُٔٞظل‬١ٌُٝ ٝ‫أ‬ْٜ‫كوٞه‬‫١زوخ‬ٕٞٗ‫ُِوخ‬١ٍ‫حُـخ‬ٚ‫ر‬
.َٔ‫حُؼ‬
6
ٌٖٔ٣ٕ‫أ‬ّ‫طوخ‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُٔيٗ٤ش‬‫ٟي‬ٖ٤ِ‫حُلخػ‬ٝ‫أ‬ ٖ٤٤ِٛ‫حأل‬ٖ٤ٔٛ‫حُٔٔخ‬ٝ‫أ‬ٖ٤ًٍ‫حُٔ٘خ‬٢‫ك‬
‫حٍطٌخد‬‫ٟٝي‬ ،‫حُـَ٣ٔش‬ْٜ‫ٍٝػظ‬ٝ‫أ‬ٙ‫حألٗوخ‬ٖ٤ُٝ‫حُٔٔئ‬ً‫خ‬٤ٗ‫ٓي‬.ْٜ٘‫ػ‬
7
ٌٖٔ٣‫اهخٓش‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُٔيٗ٤ش‬ٟٞ‫ٝحُيػ‬‫حُؼٔٞٓ٤ش‬٢‫ك‬ٕ‫آ‬‫ٝحكي‬ّ‫أٓخ‬‫حُٔلٌٔش‬‫حُِؿَ٣ش‬
‫حُٔلخُش‬‫اُ٤ٜخ‬ٟٞ‫حُيػ‬.‫حُؼٔٞٓ٤ش‬
ٚ‫طوظ‬ٌٙٛ‫حُٔلٌٔش‬‫ٓٞحء‬ٕ‫ًخ‬ٍٝ‫حُٔٔئ‬ٖ‫ػ‬ٍَ٠ُ‫ح‬‫ٗوٜخ‬‫ًحط٤خ‬ٝ‫أ‬‫ٓؼ٘ٞ٣خ‬‫هخٟؼخ‬
ٕٞٗ‫ُِوخ‬‫ًٔخ‬ .٢ٗ‫حُٔي‬ٚ‫طوظ‬٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬‫حُو٠خ٣خ‬‫حُٔ٘ٔٞرش‬ٙ‫ألٗوخ‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ّ‫حُؼخ‬٢‫ك‬‫كخُش‬‫ٓخ‬
‫اًح‬‫ًخٗض‬ٟٞ‫ىػ‬‫حُٔٔئُٝ٤ش‬‫ٗخطـش‬ٖ‫ػ‬ٍَٟ‫طٔززض‬ٚ٤‫ك‬‫ٝٓ٤ِش‬َٖٓ‫ٝٓخث‬.َ‫حُ٘و‬
22
ٌٖٔ٣‫اهخٓش‬ٟٞ‫حُيػ‬‫ٓ٘لِٜش‬ ،‫حُٔيٗ٤ش‬ٖ‫ػ‬ٟٞ‫حُيػ‬،‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ٟ‫ُي‬‫حُٔلٌٔش‬‫حُٔيٗ٤ش‬
.‫حُٔوظٜش‬
َ٤‫ؿ‬ٚٗ‫أ‬‫٣ـذ‬ٕ‫أ‬‫طٞهق‬‫حُٔلٌٔش‬‫حُٔيٗ٤ش‬‫حُزض‬٢‫ك‬ٌٟٙٛٞ‫حُيػ‬٠ُ‫ا‬ٕ‫أ‬ٍ‫٣ٜي‬ٌْ‫ك‬٢‫ٜٗخث‬
٢‫ك‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُؼٔٞٓ٤ش‬.‫اهخٓظٜخ‬ ‫طٔض‬ ‫هي‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية

More Related Content

Viewers also liked

قانون المسطرة الجنائية الجديد
قانون المسطرة الجنائية الجديدقانون المسطرة الجنائية الجديد
قانون المسطرة الجنائية الجديد
sirajj
 
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائيةوزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
Assoib Rachid
 
المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
souemane
 
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
souemane
 
ملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاري
Droit Arabe
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
souemane
 
مجموعة القانون الجنائي المغربي
مجموعة القانون الجنائي المغربيمجموعة القانون الجنائي المغربي
مجموعة القانون الجنائي المغربي
sirajj
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
souemane
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
Assoib Rachid
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
souemane
 
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربيخطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
souemane
 
Loi militaire قانون العدل العسكري
Loi militaire قانون العدل العسكريLoi militaire قانون العدل العسكري
Loi militaire قانون العدل العسكري
Assoib Rachid
 
الشرطة الادارية
الشرطة الاداريةالشرطة الادارية
الشرطة الادارية
Droit Arabe
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
souemane
 
تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
souemane
 
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
Rajaa
 
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
souemane
 
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقافمدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
souemane
 
صندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائليصندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائلي
souemane
 
المسطرة المدنية
المسطرة المدنيةالمسطرة المدنية
المسطرة المدنية
souemane
 

Viewers also liked (20)

قانون المسطرة الجنائية الجديد
قانون المسطرة الجنائية الجديدقانون المسطرة الجنائية الجديد
قانون المسطرة الجنائية الجديد
 
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائيةوزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
 
المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
 
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
 
ملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاري
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
 
مجموعة القانون الجنائي المغربي
مجموعة القانون الجنائي المغربيمجموعة القانون الجنائي المغربي
مجموعة القانون الجنائي المغربي
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
 
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربيخطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
 
Loi militaire قانون العدل العسكري
Loi militaire قانون العدل العسكريLoi militaire قانون العدل العسكري
Loi militaire قانون العدل العسكري
 
الشرطة الادارية
الشرطة الاداريةالشرطة الادارية
الشرطة الادارية
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
 
تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
 
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2014
 
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
 
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقافمدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
 
صندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائليصندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائلي
 
المسطرة المدنية
المسطرة المدنيةالمسطرة المدنية
المسطرة المدنية
 

More from souemane

مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينيةمدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
souemane
 
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاريالتحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
souemane
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
souemane
 
الحالة المدنية
الحالة المدنيةالحالة المدنية
الحالة المدنية
souemane
 
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
souemane
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
souemane
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
souemane
 
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامةقانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
souemane
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
souemane
 
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
souemane
 
Code 10 ar
Code 10 arCode 10 ar
Code 10 ar
souemane
 
code_10_ar
code_10_arcode_10_ar
code_10_ar
souemane
 
الضريبة على شركات
الضريبة على شركات الضريبة على شركات
الضريبة على شركات
souemane
 
الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل
souemane
 
قانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلوميقانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلومي
souemane
 
قانون الميزانية
قانون الميزانيةقانون الميزانية
قانون الميزانية
souemane
 
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقودتلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
souemane
 
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعيملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
souemane
 
التنظيم القضائي للمملكة
التنظيم القضائي للمملكةالتنظيم القضائي للمملكة
التنظيم القضائي للمملكة
souemane
 

More from souemane (19)

مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينيةمدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
 
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاريالتحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
 
الحالة المدنية
الحالة المدنيةالحالة المدنية
الحالة المدنية
 
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
 
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامةقانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
 
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
 
Code 10 ar
Code 10 arCode 10 ar
Code 10 ar
 
code_10_ar
code_10_arcode_10_ar
code_10_ar
 
الضريبة على شركات
الضريبة على شركات الضريبة على شركات
الضريبة على شركات
 
الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل
 
قانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلوميقانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلومي
 
قانون الميزانية
قانون الميزانيةقانون الميزانية
قانون الميزانية
 
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقودتلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
 
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعيملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
 
التنظيم القضائي للمملكة
التنظيم القضائي للمملكةالتنظيم القضائي للمملكة
التنظيم القضائي للمملكة
 

Recently uploaded

assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
Gouri Das
 
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptxPolitika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
GilbertoPintoBelo1
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
team882406
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
JosuneZalloAndetxaga
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeriJADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
BudiSupriyanto13
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
CristviaFerreira
 

Recently uploaded (8)

assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
 
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptxPolitika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeriJADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
 

قانون المسطرة الجنائية

 • 1. ‫انجُبئٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫رظخٍ٣ن‬ ‫ٓل٤٘ش‬ ‫ٛ٤ـش‬38َ‫أًظٞر‬3122
 • 2. -3- ‫رلى‬ ٌَٕ‫انمب‬00.22‫انًزؼهك‬‫انجُبئٛخ‬ ‫ثبنًظطزح‬ّ‫رؼذٚه‬ ‫رى‬ ‫كًب‬ ‫انزبنٛخ‬ ٍَٛ‫ثبنمٕا‬8 2-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬46.22ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬33.12ُٔ‫رخ‬ ‫حُٔظؼِن‬‫ٔطَس‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حُـ٘خث٤ش‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.22.27:‫رظخٍ٣ن‬2:‫حُوؼيس‬ ١ً ٖٓ2543(28 َ‫أًظٞر‬3122)‫؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬6::1‫رظخٍ٣ن‬3:ًٝ‫حُوؼيس‬2543(38َ‫أًظٞر‬ 3122،)ٙ6346‫؛‬ 3-ٕٞٗ‫حُوخ‬69.22ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ َ٤‫حُٔـ‬ ٞ‫حُ٘و‬ ‫رٔلٌٔش‬ ‫حُٔظؼِن‬ 2.68.334ُ‫ح‬٢‫ك‬ ٍ‫ٜخى‬3ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬2488(38َ‫ٓزظٔز‬2:68،٠ِ‫حألػ‬ ِْ‫حُٔـ‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ) َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.22.281‫رظخٍ٣ن‬38‫حُوؼيس‬ ١ً ٖٓ2543(36َ‫أًظٞر‬ 3122)‫؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬6:9:‫رظخٍ٣ن‬ ٌٍَٓ39‫حُوؼيس‬ ًٝ2543(37َ‫أًظٞر‬ 3122)،ٙ6339‫؛‬ 4-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬48.21٢ٟ‫حُوخ‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬33.12‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬ ‫حَُٗٞس‬ ْ‫ؿَحث‬ ٚ‫٣و‬ ‫ك٤ٔخ‬ ،ٖ٤‫ٝحُٔزِـ‬ ‫ٝحُوزَحء‬ ‫ٝحُٜ٘ٞى‬ ‫حُ٠لخ٣خ‬ ‫كٔخ٣ش‬ ٕ‫ٗؤ‬ ٢‫ك‬ ،‫حُـ٘خث٤ش‬ ٍ‫ٝحٓظـال‬ ّ‫ٝحالهظال‬َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫ٝؿ٤َٛخ‬ ًٞ‫حُ٘ل‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.22.275‫رظخٍ٣ن‬ 2:‫حُوؼيس‬ ١ً ٖٓ2543(28َ‫أًظٞر‬3122‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬6:99‫رظخٍ٣ن‬33ًٝ ‫حُوؼيس‬2543(31َ‫أًظٞر‬3122ٙ ،)6234‫؛‬ 5-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬47.21ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬33.12،‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.22.261‫رظخٍ٣ن‬27ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ2543(28ْ‫أؿٔط‬ 3122‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬6:86ٍ‫رظخ‬‫٣ن‬7ٍ‫ٗٞح‬2543(6َ‫ٓزظٔز‬3122)،ٙ 54:1‫؛‬ 6-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬24.21‫حُٜٔخىم‬ ٢‫حُـ٘خث‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٓـٔٞػش‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ‫حُٔظؼِن‬ٚ٤ِ‫ػ‬ ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫رخُظ‬2.6:.524‫رظخٍ٣ن‬39‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬ ٖٓ2493(37َ‫ٗٞكٔز‬2:73) ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫ٝحُوخ‬33.12ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬‫ح‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫ُظ‬ْ‫ٍه‬ 2.13.366‫رظخٍ٣ن‬36‫ٍؿذ‬ ٖٓ2534(4َ‫أًظٞر‬3113)ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫ٝحُوخ‬54.16‫حُٔظؼِن‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ٍ‫حألٓٞح‬ َٔ‫ؿ‬ ‫رٌٔخكلش‬ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬2.18.8:‫رظخٍ٣ن‬39‫ٍر٤غ‬ ٖٓ ٍٝ‫حأل‬2539(28َ٣َ‫أر‬3118،)َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.22.13‫رظخٍ٣ن‬26 َ‫ٛل‬ ٖٓ2543(31َ٣‫٣٘خ‬3122‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬6:22‫رظخٍ٣ن‬2:َ‫ٛل‬2543 (35َ٣‫٣٘خ‬3122ٙ ،)2:7‫؛‬ 7-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬35.16ٖ٤‫حُٔخىط‬ ْ٤ٔ‫طظ‬ ٝ َ٣‫رظؼي‬634ٝ641ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ33.12 ،‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬َ٤ٜ‫ظ‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬2.16.223‫رظخٍ٣ن‬31ٖٓ ٍ‫ٗٞح‬2537(34َٞٗ‫كٔز‬3116)‫؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬6485‫رظخٍ٣ن‬39ٍ‫ٗٞح‬2537 َ‫ى٣ٔٔز‬ ‫(كخطق‬3116ٙ ،)4252‫؛‬
 • 3. -4- 8-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬34.16‫حُٔخىس‬ َ٣‫رظؼي‬639ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ33.12‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬ ،‫حُـ٘خث٤ش‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬2.16.222‫رظخٍ٣ن‬31ٍ‫ٗٞح‬ ٖٓ25(34َ‫ٗٞكٔز‬ 3116)‫؛‬َُٔٓ‫ح‬ ‫حُـَ٣يس‬‫ػيى‬ ‫٤ش‬6485‫رظخٍ٣ن‬39ٍ‫ٗٞح‬2537َ‫ى٣ٔٔز‬ ‫(كخطق‬3116ٙ ،) 4251‫؛‬ 9-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬14.14ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حإلٍٛخد‬ ‫رٌٔخكلش‬ ‫حُٔظؼِن‬ 2.14.251‫رظخٍ٣ن‬37ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ2535(39١‫ٓخ‬3114)‫؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ 6223‫رظخٍ٣ن‬38ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ2535(3:١‫ٓخ‬3114ٙ ،)2866.
 • 4. -5- ‫رلى‬ ‫شزٚف‬ ‫ظٓٛز‬2.20.033ٙ‫ف‬ ‫صبدر‬03‫رجت‬ ٍ‫ي‬2201 (1‫أكزٕثز‬0220‫رلى‬ ٌَٕ‫انمب‬ ‫ثزُفٛذ‬ )00.22‫ثبنًظطزح‬ ‫انًزؼهك‬ ‫انجُبئٛخ‬1 --- ،ٙ‫ٝكي‬ ‫هلل‬ ‫حُلٔي‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫حُطخرغ‬–;ِٚ‫ريحه‬ ) ٚ٤ُٝ ‫هللا‬ ‫٣ٞٓق‬ ٖ‫ر‬ ‫ٓلٔي‬ ٖ‫ر‬ ٖٔ‫حُل‬ ٖ‫ر‬ ‫ٓلٔي‬ ( ;‫أٗ٘خ‬ َٙٓ‫أ‬ ِ‫ٝأػ‬ ‫هللا‬ ٙ‫أٓٔخ‬ ،‫ٌٛح‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫ظٜ٤َٗخ‬ ٖٓ ِْ‫٣ؼ‬ ٖ٤ِٜ‫حُل‬ ‫ٓ٤ٔخ‬ ‫ٝال‬ ٍٞ‫حُيٓظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬37ٝ69،ٚ٘ٓ ;٢ِ٣ ‫رٔخ‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫أَٓٗخ‬ ‫أٛيٍٗخ‬ ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ،‫ٌٛح‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫ظٜ٤َٗخ‬ ‫ػوذ‬ ،‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ َ٘٘٣ٝ ٌ‫٣٘ل‬33.12‫حُٔظؼِن‬ .‫حُ٘ٞحد‬ ِْ‫ٝٓـ‬ ٖ٣ٍ‫حُٔٔظ٘خ‬ ِْ‫ٓـ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٝحكن‬ ‫ًٔخ‬ ،‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ٢‫ك‬ ًٖ‫رَٔح‬ ٍَ‫ٝك‬36‫ٍؿذ‬ ٖٓ2534(4َ‫أًظٞر‬3113.) ;‫رخُؼطق‬ ٚ‫ٝهؼ‬ ٍٝ‫حأل‬ َ٣ُُٞ‫ح‬ ‫حإل‬٢‫٣ٞٓل‬ ٖٔ‫حَُك‬ ‫ػزي‬ ;‫ٓ٠خء‬ 1-‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬6189‫رظخٍ٣ن‬38‫حُوؼيس‬ ١ً2534(41َ٣‫٣٘خ‬3114ٙ ،)426.
 • 5. -6- ‫رلى‬ ٌَٕ‫لب‬00.22‫انجُبئٛخ‬ ‫ثبنًظطزح‬ ‫ٚزؼهك‬ ‫دٚجبجخ‬ ‫رظخٍ٣ن‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ً‫خ‬‫ٍحٓو‬ ‫حالهظ٘خع‬ ‫أٛزق‬21َ٣‫كزَح‬ 2:6:‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫حَُٔ٘ع‬ َ‫طيه‬ ‫ٝهي‬ .٢ٟ‫حُٔخ‬ َٕ‫حُو‬ ٖٓ ‫حُٔزؼ٤٘خص‬ ‫ريح٣ش‬ ٌ٘ٓ ٢‫ك‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حالٗظوخُ٤ش‬ ‫رخإلؿَحءحص‬ ‫حُٔظؼِن‬39َ‫ٗظ٘ز‬2:85‫ًُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٜٓٔش‬ ‫طؼي٣الص‬ َ‫ُ٤يه‬ ِٜٚ‫ك‬ ٢‫ك‬ ًَّٝ .ٕٞٗ‫حُوخ‬ٕٞٗ‫هخ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ٚ‫ه٘خػظ‬ ٍٝ‫حأل‬2:6:ٕٞٗ‫هخ‬ ٚ٘ٔ٠‫ط‬ ‫ٓخ‬ ً‫ح‬َ‫ٓؼظز‬ ٍٞ‫ىه‬ ٖ٤‫ك‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رٜخ‬ َٔ‫٣ؼ‬ ‫َٓكِ٤ش‬ ‫طـ٤٤َحص‬ ‫ٓـَى‬ ‫حالٗظوخُ٤ش‬ ‫حإلؿَحءحص‬»‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫حُظطز٤ن‬ ِ٤‫ك‬ ٢‫ك‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫ُِٔٔطَس‬«. ُٜٙٞ٘‫رخ‬ ‫َٓطزطش‬ ًَ‫ٝٓ٘خ‬ ‫ػـَحص‬ ‫ػيس‬ ‫ٝؿٞى‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٤ٞٓ٤ش‬ ‫حُٔٔخٍٓش‬ ‫ً٘لض‬ ‫ٝهي‬ ‫ح‬ ‫رخُٞحهغ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُوخٗٞٗ٤ش‬ٖٓ ٚ‫ططَك‬ ‫ُٔخ‬ ‫ٝأؿٞرش‬ ٍِٞ‫ك‬ ْ٣‫ٝطوي‬ ‫ُٜخ‬ ١‫حُظٜي‬ ٢‫٣٘زـ‬ ٢‫الؿظٔخػ‬ ‫حُيُٝ٤ش‬ ‫ٝحالطلخه٤خص‬ ‫حُٔٞحػ٤ن‬ ٖٓ ‫ؿِٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫ٜٓخىهش‬ ٕ‫أ‬ ‫ًٔخ‬ .‫اٌٗخُ٤خص‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ ‫٣٠خف‬ .٢ُٔ‫حُؼخ‬ ٚ‫حُظٞؿ‬ ‫ٓغ‬ ٚٗٞٗ‫هخ‬ ‫ٓالءٓش‬ َ‫أؿ‬ ٖٓ ‫حَُٔ٘ع‬ َ‫طيه‬ َٝ‫طل‬ ‫أٛزلض‬ ٔٗ‫حإل‬ ‫كوٞم‬ ٍ‫ٓـخ‬ ‫ػَكٜخ‬ ٢‫حُظ‬ َٟ‫حٌُز‬ ‫حُطلَس‬‫حُلوٞم‬ ٌٙٛ ‫ٛ٤خٗش‬ ٠ِ‫ػ‬ َٙ‫ٝحُل‬ ،‫رزالىٗخ‬ ٕ‫خ‬ .ٕٞٗ‫ٝحُوخ‬ ‫حُلن‬ ‫ىُٝش‬ ‫ر٘خء‬ ٝ ،‫ٝحُـٔخػ٤ش‬ ‫حُلَى٣ش‬ ‫حُلَ٣خص‬ ‫ٝكٔخ٣ش‬ ٚ‫ربهَحؿ‬ َ٤‫ٝحُظؼـ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ َ٣‫طؼي‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ىػض‬ َٟ‫أه‬ ‫أٓزخد‬ ‫ٝؿيص‬ ‫ٝهي‬ ;‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ ‫حُظطز٤ن‬ ِ٤‫ك‬ ٠ُ‫ا‬ -‫ٓوظِق‬ ٟ‫ُي‬ ‫حٍط٤خف‬ ‫ٓزؼغ‬ ‫٣ؼي‬ ُْ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ّ‫ٗظخ‬ ٕ‫ا‬‫ًخكش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٜٔظٔش‬ ‫حُلؼخُ٤خص‬ ‫كؼخُ٤ظٜخ‬ ّ‫ٝػي‬ ‫حإلؿَحءحص‬ ‫ر٢ء‬ ‫ٗظ٤ـش‬ ٖ٤‫ٝحُٔظظزؼ‬ ٖ٤ٔ‫حُٜٔظ‬ ٖٓ ‫حٗظوخى‬ َ‫ٓل‬ ‫ٝأٛزق‬ ،‫حألٛؼيس‬ ‫حُٔٔطَ٣ش‬ ٍ‫ح٥ؿخ‬ ٌُٕٞ ٝ‫أ‬ ،‫ًلخ٣ظٜخ‬ ّ‫ػي‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫حإلؿَحث٤ش‬ ‫حألٓخُ٤ذ‬ ٟٝ‫ؿي‬ ّ‫ػي‬ ‫رٔزذ‬ ‫رخَُٔس؛‬ ‫ٓليىس‬ َ٤‫ؿ‬ ٝ‫أ‬ ‫١ٞ٣ِش‬ -‫ؿي‬ ‫أٗٞحع‬ ٍٜٞ‫ٝظ‬ ،‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ظخَٛس‬ ‫طٜخػي‬٢ِٔ‫حُؼ‬ ّ‫رخُظوي‬ ‫َٓطزطش‬ ْ‫حُـَحث‬ ٖٓ ‫٣يس‬ ‫حُلخُ٤ش‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٍٜٞ‫ه‬ ٖ‫ػ‬ ٕ‫أرخ‬ ،‫ٝحالهظٜخى٣ش‬ ‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫ٝرخُظَٝف‬ ٢‫ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ‬ ‫ٌٓخكلظٜخ؛‬ ٢‫ك‬ -ٍ‫هي‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ٚ‫ٓؼ‬ ‫رخص‬ ٌَ٘‫ر‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔؼَٟٝش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫ػيى‬ ْ‫ط٠و‬ ٠ُ‫ا‬ ١‫٣ئى‬ ٢‫حُـٔخػ‬ ‫حُو٠خء‬ ‫طٌ٘٤الص‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫ٜٓ٘خ‬ َ‫ٛخث‬.‫رؼ٠ٜخ‬ ‫رٔخ١ش‬ ْ‫ٍؿ‬ ‫طَحًٜٔخ‬ ‫ُ٣خىس‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫حُٔظؼخٍف‬ ٢ُِٔ٘ ً‫خ‬‫ٝكو‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ‫ظَٝف‬ َ٤‫طٞك‬ ْ‫ٛخؿ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫كوي‬ ّٞٔ‫حُؼ‬ ٠ِ‫ٝػ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُِٜٔلش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝحُللخظ‬ ،‫ؿٜش‬ ٖٓ ْٜ‫كَ٣خط‬ ٕٞٛٝ ‫حألكَحى‬ ‫كوٞم‬ ّ‫حكظَح‬ ٝ ً‫خ‬٤ُٔ‫ػخ‬ ‫اػخىس‬ ‫أػ٘خء‬ ‫ًَِٓ٣ش‬ ‫ٗوطش‬ ‫ٌِٗض‬ ‫أٓخٓ٤ش‬ َٛ‫ػ٘خ‬ ،َٟ‫أه‬ ‫ؿٜش‬ ٖٓ ّ‫حُؼخ‬ ّ‫ٝحُ٘ظخ‬٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫ٓ٘ش‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬2:6:‫رخإلؿَحءحص‬ ‫حُٔظؼِن‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫ٝحُظ‬ ، ‫ٓ٘ش‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حالٗظوخُ٤ش‬2:85‫ٓغ‬ ٕٞٗ‫ٝحُوخ‬ ‫حُلن‬ ‫ىُٝش‬ ‫ر٘خء‬ ‫طَٓ٤ن‬ ٕ‫٣ٞحًزخ‬ ‫ُـؼِٜٔخ‬ ٍ‫رخٓظل٠خ‬ ‫حُٔٔخٍٓش‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫ٓ٘ش‬ ٖ٤‫حألٍرؼ‬ ‫طـَرش‬ ‫أكَُطٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُِٔز٤خص‬ ًَ ٢‫طالك‬ ‫ح‬ ْ٤ُ‫طؼخ‬٢‫ك‬ ‫حُٔٔظوَس‬ ْٓ‫حأل‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُللخظ‬ ‫ٓغ‬ ٢‫حُٔـَر‬ ‫حُٔـظٔغ‬ ْ٤‫ٝه‬ ‫حُل٘٤ق‬ ٢ٓ‫حإلٓال‬ ٖ٣‫ُي‬
 • 6. -7- ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫كوٞم‬ ٍ‫ٓـخ‬ ٢‫ك‬ ٢٘١ُٞ‫ح‬ ‫حُظَ٘٣غ‬ ‫كووٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حٌُٔظٔزخص‬ ْ‫ٝىػ‬ ٢‫حُو٠خث‬ ‫حُظَحع‬ ‫ك٤ٔخ‬ ‫ٓٞحء‬ ‫حُظٔؼ٤٘خص‬ ٍ‫هال‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫أىهِض‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُظؼي٣الص‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٣َ‫حُ٘ظ‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫رٔيس‬ ‫٣ظؼِن‬ٖ٤ِ‫حُٔؼظو‬ ‫ػخثالص‬ ٍ‫اٗؼخ‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤ٜٔ‫ُِٔظ‬ ‫حُيكخع‬ ‫كن‬ َ٤‫طٞك‬ ٝ‫أ‬ ‫ش‬ ْٜ٘ٓ ‫رطِذ‬ ْٜ‫ُٔؼخ٣٘ظ‬ ‫١ز٤ذ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ؼَٟٞح‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫كو‬ ٝ‫أ‬ ،‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫طلض‬ ْٜ‫رٟٞؼ‬ ٢ٌُٗٞ‫ح‬ ّٜٞ‫حُٔل‬ ‫ٓغ‬ ٠ٗ‫٣ظٔخ‬ ٞ‫ٗل‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حٌُٔظٔزخص‬ ٌٙٛ ْ‫ٝىػ‬ ‫ًُي‬ ٍَ‫٣ز‬ ‫ٓخ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٖ٣‫ػخ‬ ‫اًح‬ ٝ‫أ‬ .ٖٛ‫حَُح‬ ‫حُٞهض‬ ٢‫ك‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫ُلوٞم‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫ُِٔلخًٔش‬ ‫حُيُٝ٤ش‬ َ٤٣‫حُٔؼخ‬ ٢٘‫طز‬ ١ٍَٝ٠ُ‫ح‬ ٖٓ ٕ‫ًخ‬ ‫كوي‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝرخإلٟخكش‬ .ً‫خ‬٤‫طَ٘٣ؼ‬‫رخإلٟخكش‬ ١ٞ‫٣لظ‬ ٢ُ‫حُلخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ‫حُٜيى‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ٝك‬‫ا‬٠ِ‫ػ‬ ١‫حُظٜٔ٤ي‬ ‫حٌُظخد‬ ٠ُ‫ا‬ ;٢ٛ ‫ًظذ‬ ‫ػٔخٗ٤ش‬ -‫ٝٓؼخ٣٘ظٜخ؛‬ ْ‫حُـَحث‬ ٖ‫ػ‬ ١َ‫حُظل‬ ;ٍٝ‫حأل‬ ‫حٌُظخد‬ -‫حُـَحثْ؛‬ ٢‫ك‬ ٌْ‫حُل‬ ;٢ٗ‫حُؼخ‬ ‫حٌُظخد‬ -‫حٌُظخد‬‫رخألكيحع؛‬ ‫حُوخٛش‬ ‫حُوٞحػي‬ ;‫حُؼخُغ‬ -‫حُؼخى٣ش؛‬ َ٤‫ؿ‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫١َم‬ ;‫حَُحرغ‬ ‫حٌُظخد‬ -‫حُوخٛش؛‬ َ١‫حُٔٔخ‬ ;ْٓ‫حُوخ‬ ‫حٌُظخد‬ -‫حالػظزخٍ؛‬ ‫ٍٝى‬ ٢ُ‫حُؼي‬ َ‫ٝحُٔـ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُٔوٍَحص‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ;ّ‫حُٔخى‬ ‫حٌُظخد‬ -‫حٌُِٔٔش‬ ‫هخٍؽ‬ ‫حَُٔطٌزش‬ ْ‫حُـَحث‬ ٞ‫رزؼ‬ ‫حُٔظؼِن‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ;‫حُٔخرغ‬ ‫حٌُظخد‬ ‫حُِٔطخ‬ ‫ٓغ‬ ‫ٝحُؼالهخص‬‫حألؿ٘ز٤ش؛‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫ص‬ -.‫ٝهظخٓ٤ش‬ ‫ٓوظِلش‬ ّ‫أكٌخ‬ ;ٖٓ‫حُؼخ‬ ‫حٌُظخد‬ ‫كوٞم‬ ٍ‫ٓـخ‬ ٢‫ك‬ ‫حألٓخٓ٤ش‬ ّ‫ٝحألكٌخ‬ ‫حُٔزخىة‬ ُ‫ربرَح‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ْ‫حٛظ‬ ‫ٝهي‬ ‫طِي‬ ‫طلو٤ن‬ ٠ُ‫ا‬ ٢َٓ٣ ٢ٓ‫حألٓخ‬ ٜٚ‫طٞؿ‬ ٕ‫ًٝخ‬ ،‫حُؼخىُش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ‫ظَٝف‬ َ٤‫ٝطٞك‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ،‫حُٔؼخَٛس‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ّ‫ٗظخ‬ ٢‫ك‬ ‫حُؼٞحرض‬ ٖٓ ‫رخػظزخٍٛخ‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫ٝحُٔلخكظش‬ ‫حُٔخٓ٤ش‬ ‫حُٔزخىة‬ َٙ‫ك‬ ‫كوي‬ ‫ٌُُٝي‬;‫حُظخُ٤ش‬ ‫حُٔزخىة‬ ٍ‫اهَح‬ ٠ِ‫ػ‬ -‫حأل١َحف؛‬ ‫كوٞم‬ ُٕ‫ُظٞح‬ ‫ٝكخكظش‬ ‫ٝك٠ٍٞ٣ش‬ ‫ٜٓ٘لش‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٕ‫أ‬ -‫ٝحُظلو٤ن‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫رٔٔخٍٓش‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫حُِٔطخص‬ ٖ٤‫ر‬ َٜ‫حُل‬ ٖٔ٠‫طظ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُلٌْ؛‬ ‫ِٝٓطخص‬ -ِ‫ػ‬ ٍ‫حألكؼخ‬ ْ‫ر٘ل‬ ٖ٤‫ٝحُٔظخرؼ‬ ‫ٓٔخػِش‬ ١َٝٗ ٢‫ك‬ ٖ٣‫حُٔٞؿٞى‬ ٙ‫حألٗوخ‬ ‫ٓلخًٔش‬ ْ‫طظ‬ ٕ‫أ‬٠ ‫حُوٞحػي؛‬ ْ‫ٗل‬ ّ‫أٓخ‬ -‫ٓوٍَس‬ َ٤‫ؿ‬ ٚ‫اىحٗظ‬ ‫ىحٓض‬ ‫ٓخ‬ ٚ‫رَحءط‬ َٝ‫طلظ‬ ‫ٓظخرغ‬ ٝ‫أ‬ ٚ٤‫ك‬ ٚ‫ٓ٘ظز‬ ٚ‫ٗو‬ ًَ ٕ‫أ‬ ‫حُوخٕٗٞ؛‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٝٓؼخهذ‬ َّ‫ٓل‬ ‫حُٔلظَٟش‬ ٚ‫رزَحءط‬ ّ‫ٓٔخ‬ ًَٝ .٢‫ٜٗخث‬ ٌْ‫ك‬ ٠٠‫رٔوظ‬ -‫حُٔظْٜ؛‬ ‫ُلخثيس‬ ً‫خ‬ٔ‫ىحث‬ ‫حُ٘ي‬ َٔ‫٣ل‬ ٕ‫أ‬ -‫ح‬ ‫حإلػزخص‬ ‫أىُش‬ ‫رـٔ٤غ‬ ِْ‫حُؼ‬ ٢‫ك‬ ‫رخُلن‬ ٚ‫ٗو‬ ًَ ‫٣ظٔظغ‬ ٕ‫أ‬ٕ‫ٝأ‬ ‫ٝٓ٘خه٘ظٜخ‬ ٙ‫ٟي‬ ‫ُوخثٔش‬ ‫ٓلخّ؛‬ ‫ٓئحٍُس‬ ٢‫ك‬ ‫حُلن‬ ُٚ ٌٕٞ٣
 • 7. -8- -َ‫َٓحك‬ ٍ‫هال‬ ‫حُ٠لخ٣خ‬ ‫كوٞم‬ ٕ‫ٟٔخ‬ ٠ِ‫ٝػ‬ ٍ‫حإلهزخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُِٔطش‬ َٜٔ‫ط‬ ٕ‫أ‬ ‫حُـ٘خث٤ش؛‬ ‫حُٔٔطَس‬ -‫ٓؼوٍٞ؛‬ َ‫أؿ‬ َ‫ىحه‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُٔ٘ٔٞرش‬ ْٜ‫حُظ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ‫٣وغ‬ ٕ‫أ‬ -ُٔ٘ٔ‫ح‬ ْٜ‫حُظ‬ ٚ‫كل‬ ‫اػخىس‬ ‫٣طِذ‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ك‬ ‫حُلن‬ ُٚ ٕ‫ٓيح‬ ٚ‫ٗو‬ ًَٖٓ ٕ‫ٝحُٔيح‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ٞرش‬ .ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔليىس‬ ٖ‫حُطؼ‬ َ‫ٝٓخث‬ َ‫ػز‬ َٟ‫أه‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫أؿِٜخ‬ ;٢ِ٣ ‫ك٤ٔخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ط٠ٜٔ٘خ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔزخىة‬ ْٛ‫أ‬ ٍ‫حهظٜخ‬ ٌٖٔ٣ٝ •8‫انجزاءح‬ ‫لزُٚخ‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ َٛ‫حأل‬ ٢ٛ ‫حُزَحءس‬ ٍ‫حػظزخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُٔخىس‬ ‫ٜٗض‬ ٌْ‫رل‬ ٚ‫حُ٘و‬ ‫اىحٗش‬ ‫طؼزض‬‫ك٤ٜخ‬ َ‫طظٞك‬ ‫ػخىُش‬ ‫ٓلخًٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ٚ‫ر‬ ٢٠‫حُٔو‬ ‫حُ٘٢ء‬ ‫ُوٞس‬ ‫ٌٓظٔذ‬ ‫طظؼٜي‬ ‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ٕ‫أ‬ ٖٓ ٍٞ‫حُيٓظ‬ ٚ٘ٔ٠‫ط‬ ‫ٓخ‬ ٌَّ٣ ‫حُٔزيأ‬ ‫ٌٛح‬ .‫حُوخٗٞٗ٤ش‬ ‫حُ٠ٔخٗخص‬ ًَ «‫رلوٞم‬ ‫ط٘زظٜخ‬ ‫ٝطئًي‬ ‫ٝٝحؿزخص‬ ‫ٝكوٞم‬ ‫ٓزخىة‬ ٖٓ )‫(حُيُٝ٤ش‬ ‫حُٔٞحػ٤ن‬ ٚ٤٠‫طوظ‬ ‫ٓخ‬ ّ‫رخُظِح‬ ٝ‫ى‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫ٓظؼخٍف‬ ٢ٛ ‫ًٔخ‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ً‫خ‬٤ُ 2 .» ٕ‫أ‬ ًٌَُ‫رخ‬ َ٣‫ٝحُـي‬ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫ُلوٞم‬ ٢ُٔ‫حُؼخ‬ ٕ‫حإلػال‬ْٓ‫ُأل‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُـٔؼ٤ش‬ ٚ‫أهَط‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫رظخٍ٣ن‬ ‫حُٔظليس‬21َ‫ىؿ٘ز‬2:59‫ًٔخ‬ ‫ػَ٘س‬ ‫حُلخى٣ش‬ ٚ‫ٓخىط‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔزيأ‬ ‫ٌٛح‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚٗ ‫هي‬ ٕ‫ًخ‬ ;٢ِ٣«٣ ‫رـَ٣ٔش‬ ْٜ‫ٓظ‬ ٚ‫ٗو‬ ًَٖٓ‫طئ‬ ‫ػِ٘٤ش‬ ‫رٔلخًٔش‬ ً‫خ‬ٗٞٗ‫هخ‬ ٚ‫اىحٗظ‬ ‫طؼزض‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ً‫خ‬‫رَ٣ج‬ َ‫ؼظز‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫ُِيكخع‬ ‫حُ٠ٍَٝ٣ش‬ ‫حُ٠ٔخٗخص‬ ‫ك٤ٜخ‬ ُٚ»‫حُٔخىس‬ ٚ‫ٝأًيط‬ ،25ٖٓٙ‫حُوخ‬ ٢ُٝ‫حُي‬ ‫حُؼٜي‬ ‫ٝحُٔ٤خٓ٤ش‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫رخُلوٞم‬. ُ٘‫ح‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝرخإلٟخكش‬‫أكخ١ٜخ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٕ‫كب‬ ،‫حُزَحءس‬ ‫هَ٣٘ش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫َٛحكش‬ ٚ ;‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ ‫ٝطوٞ٣ظٜخ‬ ‫ُظؼِ٣ِٛخ‬ ‫ػِٔ٤ش‬ َ٤‫طيحر‬ ‫رؼيس‬ -‫حٓظؼ٘خث٤٤ٖ؛‬ ٖ٣َ٤‫طير‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫ٝحَُٔحهزش‬ ٢١‫حالكظ٤خ‬ ٍ‫حالػظوخ‬ ٍ‫حػظزخ‬ -‫َٓحهزش‬ ‫ربؿَحءحص‬ ‫ٝاكخ١ظٜٔخ‬ ،٢١‫حالكظ٤خ‬ ٍ‫ٝحالػظوخ‬ ‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫ظَٝف‬ ٖ٤ٔ‫طل‬ ‫ٛخٍٓش‬‫حُو٠خث٤ش؛‬ ‫حُِٔطش‬ ‫١َف‬ ٖٓ -‫رخُظٜٔش؛‬ ٍٙ‫ربٗؼخ‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫كن‬ ‫طَٓ٤ن‬ -٢‫ك‬ ٢ٓ‫حُٔلخ‬ ‫ٝكن‬ ،‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫طٔي٣ي‬ ‫كظَس‬ ٍ‫هال‬ ٢ٓ‫رٔلخ‬ ٍ‫حالطٜخ‬ ٢‫ك‬ ٚ‫كو‬ ‫حُلظَس؛‬ ‫طِي‬ ٍ‫هال‬ ‫ًظخر٤ش‬ ‫ٓالكظخص‬ ْ٣‫طوي‬ -‫حُ٘ظَ٣ش؛‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫طلض‬ ٚ‫رٟٞؼ‬ ٚ‫ػخثِظ‬ َ‫ط٘ؼ‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ك‬ ٚ‫كو‬ -٢‫حُـِث‬ ٝ‫أ‬ ٢ٌُِ‫ح‬ َُ٘٘‫ح‬ ‫آٌخٗ٤ش‬‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ٍٙ‫٣ٜي‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُٔظخرؼش‬ ّ‫ػي‬ ٍ‫ُوَح‬ ‫حُؼخٓش؛‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٝ‫أ‬ َٓ‫حأل‬ ٚ٤٘‫٣ؼ‬ ٖٓ ‫١ِذ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ‫رخُٜلق‬ 2-‫ط٠طِغ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٍٝ‫حُي‬ ‫طوٞ٣ش‬ ‫ُ٠ٍَٝس‬ ‫ٜٓ٘خ‬ ‫"ٝاىٍحًخ‬ ;‫حُؼخُؼش‬ ٚ‫كوَط‬ ٢‫ك‬ ‫حُـي٣ي‬ ٍٞ‫حُيٓظ‬ َ٣‫طٜي‬ ًَٚٓ ‫حُٔزيأ‬ ‫ٌٛح‬ ٕ‫كب‬ ،٢ُٝ‫حُي‬ ‫حُٜؼ٤ي‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚ‫ر‬‫ح‬ ‫حُٔ٘ظٔخص‬ ٢‫ك‬ ٢٤ُ٘٘‫ح‬ َٓ‫حُؼخ‬ ٞ٠‫حُؼ‬ ،‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ّ‫رخُظِح‬ ‫طظؼٜي‬ ،‫ُيُٝ٤ش‬‫ٓخ‬ ‫ٓزخىة‬ ٖٓ ‫ٓٞحػ٤وٜخ‬ ٚ٤٠‫طوظ‬ٝ‫كوٞم‬ٝ،‫ٝحؿزخص‬ٝ."‫ػخُٔ٤خ‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫ٓظؼخٍف‬ ٢ٛ ‫ًٔخ‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫رلوٞم‬ ‫ط٘زؼٜخ‬ ‫طئًي‬
 • 8. -9- -‫أ٣ش‬ ٝ‫أ‬ ٚٔٓ‫ح‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ٍٛٞط‬ َ٘ٗ ٝ‫أ‬ ً‫ح‬‫ه٤ٞى‬ ٝ‫أ‬ ً‫ح‬‫أٛلخى‬ َٔ‫٣ل‬ ٝ‫أ‬ َ‫ٓؼظو‬ ٚ‫ٗو‬ َ٣ٜٞ‫ط‬ ‫ٓ٘غ‬ ‫طلو٤ن‬ َ٘٘‫ر‬ ‫ًخٗض‬ ‫ٝٓ٤ِش‬ ‫رؤ٣ش‬ ّ‫حُو٤خ‬ ٝ‫أ‬ ‫ًُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝحُٔؼخهزش‬ ٚ٘ٓ ‫ٓٞحكوش‬ ٕٝ‫ى‬ ٚ‫ر‬ ‫طؼَف‬ ‫اٗخٍس‬ٝ‫أ‬ ٝ‫أ‬ ً‫خ‬ٜٔ‫ٓظ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ٓٞحء‬ ‫ه٠خث٤ش‬ ‫ٓٔطَس‬ ٚ‫كو‬ ٢‫ك‬ ١َ‫طـ‬ ٚ‫ر٘و‬ ‫٣ظؼِن‬ ١‫َُِأ‬ ‫حٓظطالع‬ ٝ‫أ‬ ‫طؼِ٤ن‬ .ٚ‫ٓٞحكوظ‬ ٕٝ‫ى‬ ‫ٟل٤ش‬ •‫اإلصجبد‬ ‫ٔطبئم‬ ‫ٔرمٛٛى‬ ‫يزالجخ‬ ٙ‫ف‬ ‫نهمضبء‬ ‫فؼبل‬ ‫دٔر‬8 َ٣‫ٝطوي‬ ‫حإلػزخص‬ َ‫ٝٓخث‬ ‫َٓحهزش‬ ٢‫ك‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٍٝ‫ى‬ ُ‫ارَح‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َٙ‫ك‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫أٛزق‬ ‫حُٜيى‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ٝك‬ ،‫ه٤ٔظٜخ‬ٌْ‫حُل‬ ‫ك٤ؼ٤خص‬ ٖٟٔ ٚ‫حهظ٘خػ‬ ٍَ‫٣ز‬ ‫ٓخ‬ ٖ٤ٔ٠‫رظ‬ ً‫خ‬ِِٓٓ .‫ٝحٟق‬ ٌَ٘‫ر‬ ْ‫حُـَحث‬ ‫ربػزخص‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ‫ٛ٤خؿش‬ ‫ٝأػ٤يص‬ .ٍٙ‫٣ٜي‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُٔخىس‬ ‫ٜٗض‬ ‫ًٔخ‬3:4‫رخُؼ٘ق‬ ‫٣٘ظِع‬ ‫حػظَحف‬ ٌَ‫ر‬ ‫حالػظيحى‬ ّ‫ػي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫َٛحكش‬ٝ‫أ‬ ٖٓ ‫حُوخٓٔش‬ ‫حُٔخىس‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٜٗض‬ ‫ٓخ‬ ًَّ ‫ٓزيأ‬ ٞٛٝ .ٙ‫حإلًَح‬ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫ُلوٞم‬ ٢ُٔ‫حُؼخ‬ ٕ‫حإلػال‬ «‫حُلخ١ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٞك٘٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُوخٓ٤ش‬ ‫حُٔؼخٓالص‬ ٝ‫أ‬ ‫ُِؼوٞرخص‬ ‫ٝال‬ ‫ُِظؼٌ٣ذ‬ ٕ‫اٗٔخ‬ ١‫أ‬ َٝ‫٣ؼ‬ ‫ال‬ ‫رخٌَُحٓش‬»ٖٓ ‫حُٔخرؼش‬ ‫ٝحُٔخىس‬ ،‫ٝحُٔ٤خٓ٤ش‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫رخُلوٞم‬ ٙ‫حُوخ‬ ٢ُٝ‫حُي‬ ‫حُؼٜي‬‫ٝرخإلٟخكش‬ . .‫ُِو٠خس‬ ‫حُظوي٣َ٣ش‬ ‫ُِِٔطش‬ ٚٔ‫ٗل‬ ‫حالػظَحف‬ ‫ه٠ٞع‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚٗ ‫هي‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ •8‫انؼبدنخ‬ ‫انًحبكًخ‬ ‫ضًبَبد‬ ‫ٔرمٕٚخ‬ ‫رؼشٚش‬ ٟ‫ٗخى‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُٔزيأ‬ ‫ٌٛح‬ ْ٣ٌَ‫ط‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ َٙ‫ك‬ٚ‫ر‬٢ُٔ‫حُؼخ‬ ٕ‫حإلػال‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫ُلوٞم‬‫(حُٔخىس‬21‫حُٔخىس‬ ٚ‫هٜٞٛ٤خط‬ ‫ٝر٤٘ض‬ ، )25ٖٓٙ‫حُوخ‬ ٢ُٝ‫حُي‬ ‫حُؼٜي‬ ‫ٝحُٔ٤خٓ٤ش‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫رخُلوٞم‬.‫ٟٔخٗخص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫َٛحكش‬ ُٚ٘‫رخ‬ ِٙ٣ِ‫ٝطؼ‬ ‫حُٔزيأ‬ ‫ٌٛح‬ ْ٤‫طيػ‬ ْ‫ط‬ ‫ٝهي‬ ‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ َٟ‫أه‬; -ٚ٤ُ‫ا‬ ‫حُٔٔظٔغ‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ْ‫رٔظَؿ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٢‫ٟخر‬ ‫حٓظؼخٗش‬ ‫ٍَٟٝس‬ ٖٔ‫٣ل‬ ٚ‫ر٘و‬ ٚ‫حٓظؼخٗظ‬ ٝ‫أ‬ ،‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٢‫ٟخر‬ ‫٣لٜٔ٘خ‬ ‫ال‬ ‫ُٜـش‬ ٝ‫أ‬ ‫ُـش‬ ‫٣ظليع‬ ‫أ‬ ٝ‫أ‬ ‫أٛٔخ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ َٓ‫رخأل‬ ٢٘‫حُٔؼ‬ ‫ٓغ‬ ‫حُظوخ١ذ‬‫(حُٔخىس‬ َ٠‫حُٔل‬ ٠ِ‫ػ‬ ْ‫حُٔظَؿ‬ ‫ٝآ٠خء‬ ،‫رٌٔخ‬ 32‫)؛‬ -‫(حُٔخىس‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫ًٌُي‬ ‫حُ٠ٔخٗش‬ ٌٙٛ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُظؤً٤ي‬58‫ُظَٓ٤وٜخ‬ ‫رخإلٟخكش‬ ) ‫حُلٌْ؛‬ ‫ٝه٠خء‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫ه٠خء‬ ّ‫أٓخ‬ -،ْ‫طِز‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫ُِٔظ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٚ‫ر‬ ّٞ‫طو‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حالٓظ٘طخم‬ ‫أػ٘خء‬ ٢ٓ‫حُٔلخ‬ ٍٝ‫ى‬ ‫طوٞ٣ش‬ ٚ‫كو‬ ٖٓ ‫أٛزق‬ ً‫ا‬ٝ‫أ‬ ‫رٞػخثن‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫ٗ٤خرش‬ ٢ُ‫٣ي‬ ٝ‫أ‬ ًِٚٞٓ ٠ِ‫ػ‬ ٢‫١ز‬ ٚ‫كل‬ ‫اؿَحء‬ ْٔ‫٣ِظ‬ ٕ‫أ‬ ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ٚ‫َٓحك‬ ‫ا١الم‬ َ‫ٓوخر‬ ‫ًلخُش‬ ْ٣‫طوي‬ َٝ‫٣ؼ‬ ٝ‫أ‬ ‫ًظخر٤ش‬ ‫اػزخطخص‬84ٝ85‫)؛‬ -‫ٝحُلؼخُ٤ش‬ ‫حَُٔػش‬ ‫ُظلو٤ن‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫ُِٝزض‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حإلؿَحءحص‬ ُ‫إلٗـخ‬ ٍ‫آؿخ‬ ‫طلي٣ي‬ ‫ه٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫ٓ٤ٔخ‬ ‫ٝال‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ‫أىحء‬ ٢‫ك‬‫(حُٔٞحى‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٜٗض‬ ‫ٓخ‬ ‫ًُي‬ ٖٓٝ ،ٖ٤ِ‫حُٔؼظو‬291، 2:7،326،345،492،639ٝ651‫...)؛‬ -‫ٝط٤َس‬ ‫طَٔ٣غ‬ ‫ربٌٓخٜٗخ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫ٝحُٔوٍَحص‬ ‫حالٓظيػخءحص‬ ‫ُظزِ٤ؾ‬ َٟ‫أه‬ ‫١َم‬ ‫كظق‬ ٢‫ك‬ ‫اُ٤ٜخ‬ ٍ‫حُٔ٘خ‬ ‫ٝحٌُ٤ل٤خص‬ َ‫حُٞٓخث‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُِـٞء‬ ٢‫ك‬ ‫حُطَم‬ ٌٙٛ َ‫ٝطظٔؼ‬ .‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ٍٜٞ‫حُل‬48،49ٝ ،4:ٕٓ‫حألػٞح‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫ُِظزِ٤ؾ‬ ‫رخإلٟخكش‬ ،‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖ .‫حإلىحٍ٣ش‬ ‫رخُطَ٣وش‬ ٝ‫أ‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٕ‫ٝأػٞح‬ ٖ٤٤‫حُو٠خث‬
 • 9. -:- -‫حَُ٘٣ؼش‬ ‫ٓزخىة‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُللخظ‬ٝ ‫حإلٓالٓ٤ش‬‫ٓؼخِٓش‬ ٢‫ك‬ ٢‫حُٔـَر‬ ‫حُٔـظٔغ‬ ‫ٝطوخُ٤ي‬ ْ٤‫ه‬ ٞ‫ر‬ ‫اال‬ ‫حَُٔأس‬ ٖ٤‫طلظ‬ ّ‫ٝػي‬ ‫حُ٘ٔخء‬ ‫كَٓش‬ ّ‫حكظَح‬ ٠ِ‫ػ‬ ٜٙٞ‫حُو‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ُٚ٘‫ٝح‬ .‫حَُٔأس‬‫حٓطش‬ ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ‫ؿٜ٘ٔخ‬71ٝ92.) -ٖٓ ‫حُٔـ٘٤ش‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ‫ُ٣خٍس‬ ٠ِ‫ػ‬ ُٚ٘‫رخ‬ ،‫ٝحُٔـ٘خء‬ ٖ٤ِ‫حُٔؼظو‬ ‫كوٞم‬ ‫َٓحهزش‬ ِ٣ِ‫طؼ‬ ْ٤‫ٍٝث‬ ‫حُؼوٞرخص‬ ‫ططز٤ن‬ ‫ٝه٠خس‬ ‫حألكيحع‬ ‫ٝه٠خس‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫ٝه٠خس‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫ه٠خس‬ َ‫هز‬ ‫حُـ٘ل٤ش‬ ‫حُـَكش‬١ٌُ‫ح‬ ٍٝ‫حُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػالٝس‬ .‫ٝٓ٘ظظٔش‬ ‫ىٍٝ٣ش‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ‫ًُٝي‬ ،‫حالٓظج٘خف‬ ‫ٓلٌٔش‬ ٟ‫ُي‬ ‫طًَ٤زظٜخ‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ‫ىػ‬ ٢‫ٝحُظ‬ ،َٓ‫حُؼخ‬ ٝ‫أ‬ ٢ُ‫حُٞح‬ ‫٣ظَأٜٓخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حإلهِ٤ٔ٤ش‬ ‫حُِـ٘ش‬ ٚ‫ر‬ ّٞ‫طو‬ ‫حُوطخػخص‬ ‫ىحثَس‬ ‫ٝطٞٓ٤غ‬ )‫حُٜٔظٔش‬ ‫(حُـٔؼ٤خص‬ ٢ٗ‫حُٔي‬ ‫حُٔـظٔغ‬ ‫كؼخُ٤خص‬ ‫ربَٗحى‬ ‫حُزَ٘٣ش‬ ‫حُٔ٘خًٍش‬ ‫حُلٌٞٓ٤ش‬‫رَػخ٣ش‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ‫َٓحهزش‬ َٔ٘‫ُظ‬ ‫ٛالك٤خطٜخ‬ ‫ٝطٔي٣ي‬ ،‫ك٤ٜخ‬ ‫(حُٔٞحى‬ ٖ٤‫حُـخٗل‬ ‫حألكيحع‬35:،727،731ٝ732.) -‫حُِٔي‬ َ٤ًٝ ٠ِ‫ػ‬ ً‫خ‬٘٤‫ٓظؼ‬ ‫أٛزق‬ ‫ك٤غ‬ ،‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٍ‫ألػٔخ‬ ‫حُو٠خء‬ ‫َٓحهزش‬ ‫طوٞ٣ش‬ ٓ ‫ُِظلون‬ ،َ‫حأله‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫أٓزٞع‬ ًَ ‫َٓس‬ ‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫طلض‬ ‫حُٟٞغ‬ ًٖ‫أٓخ‬ ‫ٓؼخ٣٘ش‬‫َٗػ٤ش‬ ٖ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ١‫ٟزخ‬ ‫أىحء‬ ْ٤٤‫رظو‬ ‫ِِٓٓش‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫أٛزلض‬ ‫ًٔخ‬ .ٚ‫ٝظَٝك‬ ٍ‫حالػظوخ‬ ْٜ‫ٓئٛالط‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓ٘ظٔش‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ‫حُظؼَف‬ ٖٓ ٖ٤٣ٍ‫حإلىح‬ ْٛ‫ٍإٓخء‬ ٌٖٔ٤ٓ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ .ْٜ‫ٝط٘و٤ط‬ ‫ٓغ‬ ،‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٍ‫ٓـخ‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫ٝٓـٜٞىحط‬ ْٜ‫ٝهيٍحط‬‫حُـَكش‬ ‫ٛالك٤خص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔلخكظش‬ ‫ٓل‬ ٟ‫ُي‬ ‫حُـ٘ل٤ش‬.‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ١‫ُ٠زخ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫طؤى٣ز٤ش‬ ‫ًِٔطش‬ ‫حالٓظج٘خف‬ ‫ٌٔش‬ -ٖ٤ٓ‫حُؼخ‬ ‫ًُِٞالء‬ ‫ٝطزِ٤ـٜخ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔ٤خٓش‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍ‫حُؼي‬ َ٣ُٝ ‫اَٗحف‬ ٠ِ‫ػ‬ ُٚ٘‫ح‬ ‫(حُٔخىس‬ ‫ططز٤وٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ َُِٜٔ ‫ُِِٔي‬62.) -‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٍ‫حُؼي‬ َ٣ُٝ ‫٣ؼط٤ٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُظؼِ٤ٔخص‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٕ‫أ‬ ‫ٝؿٞد‬ ٠ِ‫ػ‬ ُٚ٘‫ح‬-ٌْ‫رل‬ ٜ‫طزؼ٤ظ‬ُٚ ‫خ‬-‫(حُٔخىس‬ ‫ٌٓظٞرش‬62.) -٢‫ك‬ ‫حُٔظطِزش‬ ‫حٌُِ٘٤خص‬ ‫ٝطلي٣ي‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ١‫ٟزخ‬ ِٙ‫٣٘ـ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ٠‫حُٔل‬ ‫طؼَ٣ق‬ .‫حإلؿَحءحص‬ ‫ٝٓالٓش‬ ٢‫ٝحُ٠ز‬ ‫ُِيهش‬ ً‫خ‬٤‫طٞه‬ ُٙ‫اٗـخ‬ -َ‫ىحه‬ ٚ‫ٌٗخ٣ظ‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٌٙ‫طظو‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُللع‬ ٍ‫روَح‬ ٢ٌ‫حُٔ٘ظ‬ ٍ‫اٗؼخ‬ ‫ٝؿٞد‬26 ‫ِٓٞى‬ ٌٚ٘ٔ٤ُ ًٙ‫حطوخ‬ ٖٓ ً‫خ‬ٓٞ٣.ٚ‫كوٞه‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ُِللخظ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ُٚ ‫٣وُٜٞخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حإلؿَحءحص‬ -ْ٤ِٔ‫ط‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫ٝاىٍحؽ‬ ،‫حألؿ٘ز٤ش‬ ٍٝ‫حُي‬ ‫ٓغ‬ ٢‫حُو٠خث‬ ٕٝ‫حُظؼخ‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫طٟٞ٤ق‬ .٢ُٝ‫حُي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ُٔوظ٠٤خص‬ ْ‫ٓالث‬ ٌَ٘‫ر‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٟٔ ٖ٤َٓ‫حُٔـ‬ -ٚ٘ٔ٠‫ط‬ ‫ٓخ‬ ‫ٓغ‬ ‫ٓ٘ٔـٔش‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ٢ٗ‫حُزي‬ ٙ‫حإلًَح‬ ‫ٓٔطَس‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٍٝ‫ط٘خ‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ :8.26‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٕٞ٣‫حُي‬ َ٤ٜ‫طل‬ ‫ٓيٝٗش‬ ‫رٔؼخرش‬ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ 2.11.286٢‫ك‬ ٍ‫حُٜخى‬39َّ‫ٓل‬ ٖٓ2532(4١‫ٓخ‬3111) 3 ٙ‫حإلًَح‬ ‫ٓيس‬ ‫ك٤غ‬ ٖٓ ‫ٓٞحء‬ ، ٤‫ك‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ٢ٗ‫حُزي‬‫(حُٔٞحى‬ ‫حإلػلخء‬ ‫أٓزخد‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫غ‬746‫ٝٓخ‬٠ُ‫ا‬ ‫٣ِ٤ٜخ‬758َ‫ٝحػظز‬ ) ‫ٓغ‬ ،ٙ‫حإلًَح‬ ‫١ِزخص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓٔزوش‬ ‫ه٠خث٤ش‬ ‫َٓحهزش‬ َ‫ٝأه‬ ،ٙ‫حإلًَح‬ ‫ططز٤ن‬ ّ‫ُؼي‬ ‫ٓززخ‬ ٍ‫حإلػٔخ‬ ‫ٍٝكغ‬ ،ٚ‫ططز٤و‬ َٝ‫طؼظ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٜؼٞرخص‬ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫اؿَحءحط‬ ‫ٛلش‬ ٢‫ك‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫كن‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حإلروخء‬ 3-‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬5911‫رظخٍ٣ن‬39َ‫ٛل‬2532ٞ٤ٗٞ٣ ‫(كخطق‬3111ٙ ،)2367.
 • 10. -21- ٓ ٢ٗ‫حُزي‬ ٙ‫حإلًَح‬ ‫ُظطز٤ن‬ ٠ٗ‫حألى‬ ُٖٔ‫ح‬ٖ27٠ُ‫ا‬29٠ُ‫ا‬ ٠ٜ‫حأله‬ ُٖٔ‫ح‬ ٞ‫ٝهل‬ ‫ٓ٘ش‬71‫ٓ٘ش‬ ٍ‫ري‬76.‫ٓ٘ش‬ -‫اىٓخؽ‬ ‫اػخىس‬ َ‫٣ٌل‬ ٞ‫ٗل‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫رظول٤٠ٜخ‬ ٍ‫حالػظزخ‬ ‫ٍى‬ ٍ‫آؿخ‬ ٞ‫رؼ‬ ‫َٓحؿؼش‬ ‫طٔض‬ ‫(حُٔٞحى‬ ‫حُٔـظٔغ‬ ٢‫ك‬ ٚ٘ٓ ٖ٣‫حُٔٔظل٤ي‬ ٙ‫حألٗوخ‬799ٝ79:ٝ7:3.) ٜ٘ٓ ‫حُٜيف‬ ‫ٛخٓش‬ ‫رٔٔظـيحص‬ ٠‫أط‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ‫حألٓخٓ٤ش‬ ‫حُٔزخىة‬ ٌٙٛ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝرخإلٟخكش‬‫خ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ٢‫ك‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫كوٞم‬ ‫ٓزخىة‬ ْ٤‫ٝطيػ‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫ُِٔلخًٔش‬ ٠ِ‫ٓؼ‬ ‫ظَٝف‬ َ٤‫طٞك‬ ‫حُؼيحُش‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫ٝاػطخء‬ ،‫ؿٜش‬ ٖٓ ً‫ح‬‫ٜٗٞى‬ ٝ‫أ‬ ‫ٟلخ٣خ‬ ّ‫أ‬ ‫ًخٗٞح‬ ٖ٤ٜٔ‫ٓظ‬ ‫حألكَحى‬ ‫كوٞم‬ ‫ٝكٔخ٣ش‬ ٍٕ‫حُٔوخ‬ ٕٞٗ‫ٝحُوخ‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫كوٞم‬ ‫ُٔزخىة‬ ً‫خ‬‫ٝكو‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ٌُٔخكلش‬ ‫حُ٠ٍَٝ٣ش‬ َ‫حُٞٓخث‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫أه‬ ‫ؿٜش‬ ٖٓ‫حُٔخى٣ش‬ ‫ٝحإلٌٓخٗ٤خص‬ ٢‫حُٔـَر‬ ‫حُٔـظٔغ‬ ‫هٜٞٛ٤خص‬ ٍ‫حالػظزخ‬ ٖ٤‫رؼ‬ ً‫ح‬ٌ‫آه‬ َٟ .‫رزالىٗخ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ّ‫ُ٘ظخ‬ ‫حُٔظٞكَس‬ ‫ٝحُزَ٘٣ش‬ ;‫حُٔٔظـيحص‬ ْٛ‫أ‬ ٖٓٝ ‫انضحبٚب‬ ‫ٔحًبٚخ‬ ‫انجزًٚخ‬ ‫نًكبفحخ‬ ‫جذٚذح‬ ‫آنٛبد‬ 8ً‫ال‬ٔ‫أ‬ ‫حُٟٞؼ٤خص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝحُللخظ‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ٍ‫آػخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ١ٍٞ‫حُل‬ ‫حُو٠خء‬ ٞ‫ٗل‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٚ‫حطـ‬٢‫حُظ‬ ٍ‫٣طخ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُٜيع‬ ‫ٍأد‬ ٠ُ‫ا‬ ٢َٓ‫ط‬ ‫ؿي٣يس‬ ‫آُ٤ش‬ ‫أٝؿي‬ ‫ًٔخ‬ ،‫حٍطٌخرٜخ‬ َ‫هز‬ ‫هخثٔش‬ ‫ًخٗض‬ ‫ػِٔخ‬ ،ّٜٞ‫حُو‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُِٜق‬ ‫طلو٤ن‬ ً‫خ‬‫ٓٔظٜيك‬ ،‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫حُؼالهخص‬ٕ‫أ‬ْٓ‫حأل‬ َٔ‫ٓئط‬‫حُٔظليس‬ ٖ٤َٓ‫حُٔـ‬ ‫ٝٓؼخِٓش‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ُٔ٘غ‬ َٗ‫حُؼخ‬ٍ‫هال‬ ‫ك٤٤٘خ‬ ٕ‫اػال‬ ٢‫ك‬ َٙ‫ٝأه‬ ٚ‫حُظٞؿ‬ ‫ٌٛح‬ ٠٘‫طز‬ ‫هي‬ ٕ‫ًخ‬ َ٣َ‫أر‬ َٜٗ3111‫حٓظليحع‬ ٍَ‫ه‬ ‫ك٤غ‬ ،»‫ٟلخ٣خ‬ ْ‫ُيػ‬ ‫ٝىُٝ٤ش‬ ‫ٝاهِ٤ٔ٤ش‬ ‫ٝ١٘٤ش‬ َٔ‫ػ‬ ٢‫هط‬ ‫حُظٜخُل٤ش‬ ‫ٝحُؼيحُش‬ ‫ُِٞٓخ١ش‬ ‫آُ٤خص‬ َٔ٘‫ط‬ ‫حُـَ٣ٔش‬«ّ‫ػخ‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ٍَ‫ٝه‬3113‫حُٔٞػي‬ ٞٛ ‫حُٔٔظٜيف‬.ٕ‫حُ٘ؤ‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ‫ٓٔخٍٓخطٜخ‬ ٍٝ‫حُي‬ ‫طَحؿغ‬ ٢ٌُ 28ّٛ‫ػه‬ ‫كبَذ‬ ‫يب‬ ٗ‫إن‬ ‫انحٛبسح‬ ٗ‫ػه‬ ‫االػزذاء‬ ‫حبنخ‬ ٙ‫ف‬ ‫انحبنخ‬ ‫إرجبع‬ . ْٜ٣‫ُي‬ ‫ًخٗض‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ٙ‫حألٗوخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُل٤خُس‬ ‫اٍؿخع‬ ٖٓ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٌٖٔ‫ط‬ ‫ِٓطش‬ ٢ٛٝ ‫رخٓظَىحى‬ ٌْ‫حُل‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ‫رؼي‬ ْ‫٣ظ‬ ٢َٓ‫ؿ‬ ‫حػظيحء‬ َ‫رلؼ‬ ْٜ٘ٓ ‫حٗظِػض‬ ْ‫ػ‬ ٢‫ه٠خث‬ ٌْ‫ك‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٍٝ‫ٛي‬ ٍ‫حٗظظخ‬ ٢‫ك‬ ‫هخثٔخ‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ َ‫حػ‬ ٍ‫حٓظَٔح‬ ٢‫طالك‬ ٚٗ‫ٗؤ‬ ٖٓ ٌٕٞ٤ٓ ‫اؿَحء‬ ٞٛٝ ،‫حُل٤خُس‬ ٝ‫أ‬ ٚ٤‫٣ِـ‬ ٝ‫أ‬ َٙ‫٣و‬ ٕ‫أ‬ ُٚ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُو٠خء‬ ‫َٓحهزش‬ ‫طلض‬ ‫حإلؿَحء‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٝ٣وغ‬ .ٚ‫اؿَحءحط‬ ٍٞ‫طط‬ ‫هي‬ ٌْ‫ك‬ ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ُٚ‫٣ؼي‬51ٝ5:.) 08‫فٛٓب‬ ‫انحك‬ ّ‫ن‬ ًٍ‫ن‬ ‫انًحجٕسح‬ ‫األشٛبء‬ ‫رد‬ . ٞ‫حُلو‬ ١ًٝ ٌٖٔ٣ ‫اؿَحء‬ ْٜٞٛٝ٘ٓ ‫ِٓزض‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔ٘وُٞش‬ ْٜ‫ٓٔظٌِخط‬ ً‫ح‬ٍٞ‫ك‬ ‫٣ظِٔٔٞح‬ ٕ‫أ‬ ٖٓ ‫م‬ ‫ط٠ٍَٛخ‬ ٝ‫أ‬ ‫طِلٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٜٓ٘خ‬ ْٜٗ‫كَٓخ‬ ‫ٝطـ٘ذ‬ ،‫حألٓخٗش‬ ‫ه٤خٗش‬ ٝ‫أ‬ ‫ًخَُٔهش‬ ٢َٓ‫ؿ‬ َ‫كؼ‬ ‫ؿَحء‬ ٖٓ ‫الُٓش‬ ٝ‫أ‬ ‫ِٗحع‬ َ‫ٓل‬ ٌٖ‫ط‬ ُْ ‫ٓخ‬ ‫ًُٝي‬ .٢‫ٜٗخث‬ ٌْ‫ك‬ ٍٝ‫ٛي‬ ٍ‫حٗظظخ‬ ٢‫ك‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ‫رٔٔظٞىػخص‬ ُٔ‫ُِٜٔخىٍس(ح‬ ‫هخرِش‬ ٝ‫أ‬ ‫هط٤َس‬ ٝ‫أ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ َ٤ُٕٔ‫خىطخ‬51ٝ5:.) 18‫انخصٕو‬ ٍٛ‫ث‬ ‫انصهح‬ . ْ‫ط‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ْ‫حُـَحث‬ ‫ُ٠لخ٣خ‬ ً‫ح‬َ٤‫ًز‬ ً‫خ‬ٓ‫حٛظٔخ‬ ٢ُٞ٣ ‫حُلي٣غ‬ ٢ُٝ‫حُي‬ ٢‫حُـ٘خث‬ ‫حُظَ٘٣غ‬ ‫أٛزق‬ ٠ُ‫ا‬ ٕ‫حال١ٔج٘خ‬ ‫أٓزخد‬ ٖٓ ٕ‫كب‬ ‫ٌُُٝي‬ .‫رخُـ٘خس‬ ّ‫حالٛظٔخ‬ ٚ٤‫ك‬ ٠ٓ‫ط٘خ‬ ‫ٝهض‬ ٢‫ك‬ ْٛ‫ٝاهٜخإ‬ ِْٜٛ‫طـخ‬ َ‫ػز‬ ْٜ‫كوٞه‬ ٠ُ‫ا‬ ٍُٞٛٞ‫ح‬ ٖٓ ‫حُ٠لخ٣خ‬ ٌٖٔ‫ط‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬٠ُ‫ا‬ ‫حُِـٞء‬ ٕٝ‫ى‬ ‫كز٤ش‬ ‫طٔٞ٣ش‬
 • 11. -22- ‫طٜخُق‬ ‫طلو٤ن‬ ‫رخُٔـظٔغ‬ ‫حُطٔؤٗ٤٘ش‬ ‫ٝحٓظظزخد‬ ٖٓ‫حأل‬ ٍ‫حٓظوَح‬ ‫أٓزخد‬ ٖٓ ٕ‫أ‬ ً‫خ‬ِٔ‫ػ‬ ،٢‫ه٠خث‬ ٌْ‫ك‬ ‫ٝحُو٠خء‬ ٍَ٠ُ‫ح‬ َ‫ٝؿز‬ ‫حُٜيع‬ ‫ٍأد‬ ٠ُ‫ا‬ ١‫٣ئى‬ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ .ٖ٣َٗ‫حُٔزخ‬ ‫حُوٜٞٓش‬ ٢‫١َك‬ ٖ٤‫ر‬ ٤‫حُظير‬ ‫ٌٝٛح‬ .‫حُ٠لخ٣خ‬ ٟ‫ُي‬ ‫حالٗظوخٓ٤ش‬ ‫حُِ٘ػخص‬ ٖٓ ‫ٝحُلي‬ ‫ٝحالٟطَحرخص‬ ٖ‫حُلظ‬ ٠ِ‫ػ‬‫أكيع‬ َ ‫طـ٘ذ‬ ٖٓ ٌٖٔ٤ٓ ً‫ا‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫طٌِٜٔٔخ‬ ٖ٣ٌُِ‫ح‬ ‫ٝحُٔظخرؼش‬ ‫حُللع‬ ١ٍ‫هَح‬ ٖ٤‫ر‬ ً‫خ‬‫ٝٓط‬ ً‫ال‬‫ك‬ ‫كوٞم‬ ٕٜٞ٣ٝ ٚ‫كوٞه‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫رخُللخظ‬ ‫ُِ٠ل٤ش‬ ً‫ال‬‫ك‬ ّ‫٣وي‬ ‫حُٞهض‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ٝك‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫ٓظخرؼش‬ .‫حُٔـظٔغ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هط٤َس‬ َ‫طؼظز‬ ‫ال‬ ‫رٌٜٞٗخ‬ ْٔ‫طظ‬ َٜ‫حُل‬ َ٤‫ٓز‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓليىس‬ ً‫خ‬‫ؿ٘ل‬ َ٤‫حُظير‬ ‫ٌٛح‬ ْٜ٣ٝ ّ‫حُ٘ظخ‬‫ُظلو٤ن‬ ً‫خ‬٣ٍَٟٝ ْٛ‫ٍٟخ‬ َ‫٣ؼظز‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫أ١َحكٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ َٛ‫حُظخ‬ ‫ٍَٟٛخ‬ َٜ‫ٝ٣وظ‬ ّ‫حُؼخ‬ .‫حُٜٔخُلش‬ ‫حأل١َحف‬ ٍٞ٠‫رل‬ ٚ‫ٝهٞػ‬ ٖٓ ‫٣ظؤًي‬ ٕ‫أ‬ ُٚ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُو٠خء‬ ‫رَٔحهزش‬ َ٤‫حُظير‬ ‫ٌٛح‬ ‫ه٤ي‬ ‫ٝهي‬ ‫(حُٔخىس‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫٣٘ٞد‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ْ٤‫ٍث‬ ٍٙ‫٣ٜي‬ ٢‫ه٠خث‬ َٓ‫رؤ‬ ٍٙ‫اهَح‬ َ‫هز‬ ْٜ‫ٝىكخػ‬ 52.) 2ٛ‫ط‬ ‫إٚمبف‬ .ٖٕ‫انذػ‬ ‫ز‬ ٍ‫حٓظَٔح‬ ٕ‫ٗؤ‬ ٖٓ ٌٕٞ٣ ،ًْ‫حُٔلخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝطَكغ‬ ‫حألكَحى‬ ٖ٤‫ر‬ ‫طوغ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُِ٘حػخص‬ ٞ‫رؼ‬ ٕ‫ا‬ ‫حُِ٘حع‬ ٢‫١َك‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُوخثٔش‬ ‫حإلٗٔخٗ٤ش‬ ‫ٝحُؼالهخص‬ ٢‫حَُٝحر‬ ٠ِ‫ػ‬ َ٤‫حُظؤػ‬ ‫حُو٠خء‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػَٟٜخ‬ .‫رخُـش‬ ‫أٛٔ٤ش‬ ‫ًح‬ ٢‫حإلؿظٔخػ‬ ٍَ٠ُ‫ح‬ ٌٕٞ٣ ‫ال‬ ٖ٤‫ك‬ ‫هخٛش‬ ٢‫حُظ‬ ٢‫حَُٝحر‬ ٌٙٛ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُللخظ‬ ٢‫ك‬ ‫ٍٝؿزش‬‫ٓؼٜخ‬ ‫طظلون‬ ‫ال‬ ٍ‫أَٟح‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ك٤ٜخ‬ ٌْ‫حُل‬ ١‫٣ئى‬ ‫حُٔخىس‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫ٜٗض‬ ‫ؿي٣يس‬ ‫آُ٤ش‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ‫أكيع‬ ‫كوي‬ ،‫حُؼخٓش‬ ‫حُِٜٔلش‬483‫رٔوظ٠خٛخ‬ ٌٖٔ٣ َٓ‫طؤ‬ ٕ‫أ‬ ،ٟٞ‫حُيػ‬ ٕ‫َٓ٣خ‬ ‫أػ٘خء‬ ٍَ٠‫حُٔظ‬ ‫حُطَف‬ ٍُ‫ط٘خ‬ ‫اًح‬ ،ْ‫حُـَحث‬ ٞ‫رؼ‬ ٢‫ك‬ ‫ُِٔلٌٔش‬ ‫طو‬ ْٔ‫ِٓظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ‫ًُٝي‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫اؿَحءحص‬ َ٤ٓ ‫رب٣وخف‬‫ٓغ‬ ،‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٚٓ‫ي‬ ْٔ‫ط‬ ‫ؿي٣يس‬ َٛ‫ػ٘خ‬ ‫١َأص‬ ‫ًِٔخ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٖٓ ‫رطِذ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫ٓٞحِٛش‬ ‫آٌخٗ٤ش‬ .َٙ٤‫ٝؿ‬ ّ‫ًخُظوخى‬ ١ٞ‫حُٔو‬ ‫أٓزخد‬ ‫رؤكي‬ ‫حٗو٠ض‬ ‫هي‬ ٌٖ‫ط‬ ُْ ‫ٓخ‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ٖ٣‫حُظؼخ‬ َ‫ك٠خث‬ ‫ٝاًًخء‬ ‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ٢‫حَُٝحر‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُللخظ‬ ‫حإلٌٓخٗ٤ش‬ ٌٙٛ ٠‫ٝطظٞه‬ .‫ٝحُظٔخٓق‬ 3.‫انًخبنفبد‬ ٙ‫ف‬ ‫انؼبيخ‬ ‫نهُٛبثخ‬ ٘‫انزُفٛذ‬ ‫انظُذ‬ ‫ؿ٤زش‬ ٢‫ك‬ ‫ه٠خث٤ش‬ َٓ‫أٝح‬ ٍ‫اٛيح‬ ‫كن‬ ‫ُِو٠خس‬ ٢‫طؼط‬ ‫رٜخ‬ ً‫ال‬ٞٔ‫ٓؼ‬ ٕ‫ًخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕ‫ا‬ ٍَ٠‫ٓظ‬ ‫ك٤ٜخ‬ َٜ‫٣ظ‬ ‫ٝال‬ ‫ُِلَ٣ش‬ ‫ٓخُزش‬ ‫رؼوٞرخص‬ ‫ػٜ٘خ‬ ‫٣ؼخهذ‬ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔوخُلخص‬ ٢‫ك‬ ‫حأل١َحف‬ ٓ ّ‫أٓخ‬ ‫٣٠ؼ٘خ‬ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ ،‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫ِٓظٔٔخص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ‫ًُٝي‬‫طٔظِٜي‬ ‫ٝٓؼويس‬ ‫١ٞ٣ِش‬ ‫ٔطَس‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫(حَُ٘١ش‬ ‫أ١َحف‬ ‫ػيس‬ ٖٓ ً‫خ‬‫كخثو‬ ً‫ح‬‫ٝٓـٜٞى‬ ً‫ال‬٣ٞ١ ً‫خ‬‫ٝهظ‬–‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫ًظخرش‬–َ٤ًٝ ‫حُِٔي‬–٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬–ٌّٞ‫حُٔل‬ ‫٣ِٔي‬ ‫رٔ٤طش‬ ‫رـَحٓش‬ َٓ‫أ‬ ٍٝ‫رٜي‬ َٓ‫حأل‬ ٢ٜ‫ُ٤٘ظ‬ )٢ٟ‫حُوخ‬ .‫ػِ٤ٜخ‬ َٝ‫حُظؼ‬ ‫كن‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ‫ٝهض‬ ٚ٤ِ‫طو‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫حٓظٜيف‬ ‫ٝهي‬‫حُٔـٜٞىحص‬ ٍ‫ٝحهظِح‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٖٓ ‫حُ٘ٞع‬ ‫ال‬ ‫ؿِحك٤ش‬ ‫ؿَحٓش‬ ‫أىحء‬ ‫حهظَحف‬ ‫كن‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ‫ٝٓ٘ق‬ ،ُٙ‫إلٗـخ‬ ‫ط٘لن‬ ٢‫حُظ‬ ‫ٝحُٔخى٣ش‬ ‫حُزَ٘٣ش‬ َٝ‫طؼ‬ ٚ‫ٓٞحكوظ‬ ّ‫ػي‬ ‫كخُش‬ ٢‫ٝك‬ ،‫ُِٔوخُلش‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫ُِـَحٓش‬ ٠ٜ‫حأله‬ ‫حُلي‬ ‫ٜٗق‬ ُٝ‫طظـخ‬
 • 12. -23- ،‫حُؼخى٣ش‬ ‫حُل٠ٍٞ٣ش‬ ‫ُِٔٔطَس‬ ً‫خ‬‫ٝكو‬ ‫ك٤ٜخ‬ ‫ُِزض‬ ‫حُو٠خء‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُو٠٤ش‬‫حالهظَحف‬ ٕ‫كب‬ َ‫ٝرخُٔوخر‬ ‫(حُٔٞحى‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ َٟٚ‫طؼ‬ ّ‫ػي‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ر‬ ‫حُٔوخُق‬ ٍٞ‫هز‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ٌ٤‫ُِظ٘ل‬ ً‫ال‬‫هخر‬ ً‫ح‬‫ٓ٘ي‬ ‫٣ٜزق‬486٠ُ‫ا‬ 493.) 48‫انجزًٚخ‬ ‫ٔيحبرثخ‬ ‫انًجزًغ‬ ‫حًبٚخ‬ ٙ‫ف‬ ‫انؼبيخ‬ ‫انُٛبثخ‬ ‫دٔر‬ . ‫كيٝى‬ َ‫ػز‬ ‫ٗزٌخطٜخ‬ ‫أٗ٘طش‬ ‫ٝحٓظيحى‬ ‫أٓخُ٤زٜخ‬ ‫ٝطؼوي‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ظخَٛس‬ ‫ٝطِح٣ي‬ ٢ٓ‫ُظ٘خ‬ ً‫ح‬َ‫ٗظ‬ ٍٝ‫حُي‬‫حألرلخع‬ ُ‫اٗـخ‬ ٢‫ك‬ َ٤‫حُظؤه‬ ١‫طلخى‬ ٠ِ‫ػ‬ ً‫خ‬َٛ‫ٝك‬ .‫حُلي٣ؼش‬ ‫حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ‬ َ‫ُٞٓخث‬ ‫ٝحٓظـالُٜخ‬ ‫ؿخء‬ ‫كوي‬ ،ْٜ٤‫ك‬ ٚ‫حُٔ٘ظز‬ ٍ‫كَح‬ ٕٝ‫ى‬ ‫ٝحُل٤ُِٞش‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٍٞ‫طو‬ ‫رٔوظ٠٤خص‬ ٖٓ ‫َٓطٌز٤ٜخ‬ ٢‫ٟٝز‬ ْ‫حُـَحث‬ ‫إلػزخص‬ ‫أىُش‬ ٖ‫ػ‬ ‫ُِزلغ‬ ‫ؿي٣يس‬ َ‫ٝٓخث‬ )‫ًٌُي‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫(ٝهخ‬ ،ْٜ‫ٓلخًٔظ‬ َ‫أؿ‬;‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ 8‫انحذٔد‬ ‫ٔإغالق‬ ‫انظفز‬ ‫جٕاس‬ ‫طحت‬ )‫أ‬ ‫حُٔخىس‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫ٝٛ٤جش‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ٛ٤جش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُٔظخكش‬ ‫ُإلٌٓخٗ٤ش‬ ‫رخإلٟخكش‬293ٌٖٔ٣ ، ٚ٤‫ك‬ ٚ‫حُٔ٘ظز‬ َ‫ٓل‬ ُ‫ؿٞح‬ ‫طٔلذ‬ ٕ‫أ‬ ١‫حُظٜٔ٤ي‬ ‫حُزلغ‬ ‫ٍَٟٝس‬ ‫ًُي‬ ‫حهظ٠ض‬ ‫اًح‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٔ٣ٝ،ً‫ح‬‫ٝحكي‬ ً‫ح‬َٜٗ ُٝ‫طظـخ‬ ‫ال‬ ‫ُٔيس‬ ٜٚ‫ٝؿ‬ ٢‫ك‬ ‫حُليٝى‬ ‫ٝطـِن‬‫حٗظٜخء‬ ‫ُـخ٣ش‬ َ‫حألؿ‬ ‫ٌٛح‬ ‫طٔي٣ي‬ ٌٖ ٍٞ‫ٓلؼ‬ ٢ٜ‫ٝ٣٘ظ‬ ،ٚٓ‫اطٔخ‬ َ٤‫طؤه‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔظٔزذ‬ ٞٛ َٓ‫رخأل‬ ٢٘‫حُٔؼ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ١‫حُظٜٔ٤ي‬ ‫حُزلغ‬ ‫رللع‬ ٍ‫هَح‬ ً‫رخطوخ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٝ‫أ‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ٛ٤جش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫ربكخُش‬ ٍ‫حألكٞح‬ ًَ ٢‫ك‬ ٖ٣‫حإلؿَحء‬ ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ‫حُو٠٤ش‬51ٝ5:.) ٔ‫ر‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫ُألؿِٜس‬ ‫٣ظ٤ق‬ ‫حإلؿَحء‬ ‫ٌٝٛح‬ْ‫حُـَحث‬ ٖٓ ‫ُِظؼزض‬ ‫ًخك٤ش‬ ‫كَٛش‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ٌخكلش‬ ‫أٝٓغ‬ ‫ٝهض‬ ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣ ً‫ا‬ ٍ‫أكٞح‬ ‫ػيس‬ ٢‫ك‬ ً‫خ‬‫ٗخؿؼ‬ ‫اؿَحء‬ ٚ٤‫ك‬ ٚ‫ُِٔ٘ظز‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ َ‫ٝ٣ؼظز‬ ،‫حألىُش‬ ‫ٝؿٔغ‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ٍٞ٠‫ك‬ ٕ‫ر٠ٔخ‬ ً‫ال‬٤‫ًل‬ ‫اؿَحء‬ ‫حُٞهض‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ‫ٝ٣ؼي‬ ،ٚٔ‫ٗل‬ ٖ‫ػ‬ ‫ُِيكخع‬ َ‫ٝٓخث‬ ٖ‫ػ‬ ‫ُِزلغ‬ .‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫طلض‬ ٚ‫ٟٝؼ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُِـٞء‬ َ٤‫ؿ‬ ٖٓ ‫ة‬‫ٔرظجٛهٓب‬ ‫ثؼذ‬ ٍ‫ػ‬ ‫االرصبل‬ ‫ثٕطبئم‬ ‫انًُجشح‬ ‫ٔاالرصبالد‬ ‫انًكبنًبد‬ ‫انزمبط‬ ) 8‫ٔحجشْب‬ ‫ًٌُي‬ ٌٖٔ٣ٝ .‫حُظلو٤ن‬ ‫ٍَٟٝس‬ ‫حهظ٠ظٜخ‬ ‫ًِٔخ‬ ،‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫ُوخ‬ ‫ٓوُٞش‬ ‫حإلٌٓخٗ٤ش‬ ٌٙٛ ‫ُٔلٌٔش‬ ٍٝ‫حأل‬ ْ٤‫حَُث‬ ٖٓ ْٔ‫٣ِظ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُزلغ‬ ‫ٍَٟٝس‬ ‫ًُي‬ ‫حهظ٠ض‬ ‫اًح‬ ‫ُِِٔي‬ ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُِٞ ُ‫رخ‬ ‫ًظخرش‬ ُٚ ًٕ‫حإل‬ ‫حالٓظج٘خف‬َ‫ٝٓخث‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫حَُِٔٓش‬ ‫حالطٜخالص‬ ‫ًٝخكش‬ ‫حٌُٔخُٔخص‬ ١‫ظوخ‬ .ٚ‫َٝٓحهزظ‬ ٚ‫ِٓطظ‬ ‫طلض‬ ‫ًُي‬ ْ‫ٝ٣ظ‬ .‫ٝطٔـ٤ِٜخ‬ ‫حُٔوظِلش‬ ٍ‫حالطٜخ‬ ٢ٟ‫هخ‬ ‫ر٤ي‬ ً‫خ‬ٓ‫أٓخ‬ ٚ‫ٟٝٝؼ‬ ً‫خ‬٤‫حٓظؼ٘خث‬ ‫اؿَحء‬ َٙ‫حػظز‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ‫حإلؿَحء‬ ‫ُوطٍٞس‬ ً‫ح‬َ‫ٝٗظ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزلغ‬ ‫ٍَٟٝس‬ ‫ًُي‬ ‫حهظ٠ض‬ ‫ٝاًح‬ ‫ٝحٓظؼ٘خء‬ ،ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٓؼَٟٝش‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫ًخٗض‬ ٠‫ٓظ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ْ٤‫حَُث‬ ٖٓ ًٕ‫ا‬ ٠ِ‫ػ‬ َٜ‫٣ل‬ ٕ‫أ‬ ‫ُِِٔي‬ ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُِٞ ٌٖٔ٣ ‫حُظلو٤ن‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓؼَٟٝش‬ َ٤‫ؿ‬ ‫ه٠٤ش‬ ‫حإلؿ‬ ‫رٌٜح‬ ّ‫ُِو٤خ‬ ٍٝ‫حأل‬‫ٝٓالٓش‬ ٖ١‫حُٔٞح‬ ٖٓ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُوطٍٞس‬ ‫ٗي٣يس‬ ْ‫حُـَحث‬ ٞ‫رؼ‬ ٢‫ك‬ ‫َحء‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫حٓظؼ٘خث٤ش‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ‫ُِِٔي‬ ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُِٞ ٌٖٔ٣ ٟٜٞ‫حُو‬ ٍ‫حالٓظؼـخ‬ ‫كخُش‬ ٢‫ٝك‬ .ٖ١ُٞ‫ح‬ ‫رٌُي‬ ّ‫حُو٤خ‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫٣زخى‬ ٕ‫أ‬ ،‫حإلػزخص‬ َ‫ٝٓخث‬ ٍ‫حٗيػخ‬ ٖٓ ‫هٞكخ‬ َ٤‫حُظؼـ‬ ٢٠‫طوظ‬ ‫حُزلغ‬ ‫ٍَٟٝس‬
 • 13. -24- ‫حُل‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍٝ‫حأل‬ ْ٤‫حَُث‬ ٍ‫اٗؼخ‬ ٝ ‫حإلؿَحء‬ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُٞ‫ح‬ ٍ‫هَح‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ٍَ‫٣و‬ ٕ‫أ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ١ٌُ‫ٝح‬ ،ٍٞ .‫ٓخػش‬ ٖ٣َ٘‫ٝػ‬ ‫أٍرغ‬ ٍ‫هال‬ ‫ُِِٔي‬ ‫كٔخ٣ش‬ َ‫طٌل‬ ‫ٛخٍٓش‬ ‫رو٤ٞى‬ ٚ١‫ٝأكخ‬ ‫ىهش‬ ٌَ‫ر‬ ‫حإلؿَحء‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٌِٝٗ٤خص‬ ‫ٓيس‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫كيى‬ ‫ٝهي‬ ‫ٓوخُلظٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػوٞرخص‬ َٝ‫ٝك‬ ،ٕٞٗ‫ُِوخ‬ ً‫خ‬‫هالك‬ ‫حإلٌٓخٗ٤ش‬ ٌٙٛ ٍ‫حٓظـال‬ ّ‫ٝػي‬ ٙ‫حألٗوخ‬ ‫كَٓش‬ ٖٓ ‫(حُٔٞحى‬219٠ُ‫ا‬227.) ‫انمجض‬ ‫ثإنمبء‬ ‫دٔنٛخ‬ ‫أٔايز‬ ‫إصذار‬ )‫ط‬8 ‫ٓ٘ق‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬‫ربُوخء‬ ‫ىُٝ٤ش‬ َٓ‫أٝح‬ ٍ‫إلٛيح‬ ‫حُٜالك٤ش‬ ‫ُِِٔي‬ ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُِٞٝ ‫حُِٔي‬ َ٤ًُٞ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ّ‫أٓخ‬ ً‫خ‬‫ػخثو‬ ٌَ٘‫ط‬ ‫حُ٘وطش‬ ٌٙٛ ‫ًخٗض‬ ‫ُٝوي‬ .ٖ٤َٓ‫حُٔـ‬ ْ٤ِٔ‫ط‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫ُظطز٤ن‬ ٞ‫حُوز‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ ‫ٓلخٍرش‬ ٢‫ك‬ ً‫ال‬ٓ‫ًخ‬ ‫ُيٍٝٛخ‬ ‫أىحثٜخ‬ ٕٝ‫ى‬ ٍٞ‫٣ل‬.٢٘١ُٞ‫ح‬ ‫حُظَحد‬ ‫َٓطٌزٞٛخ‬ ٍ‫ؿخى‬ ‫اًح‬ ‫ٌٛح‬ َ‫ٓؼ‬ ٍ‫إلٛيح‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػَٟٜخ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُـ٘ل٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ٝك‬ َ٘ٗ ‫آٌخٗ٤ش‬ ّ‫ػي‬ ‫رٔزذ‬ ٢‫حُٔـَر‬ ‫حُو٠خء‬ ‫٣ي‬ ٖ‫ػ‬ ٟ‫رٔ٘ؤ‬ ِٕٞ‫٣ظ‬ ْٜ٤‫ك‬ ٚ‫ٝحُٔ٘ظز‬ ‫حُـ٘خس‬ ٕ‫كب‬ َٓ‫حأل‬ ‫حُٜؼ٤ي‬ ٠ِ‫ػ‬ ْٜ‫كو‬ ٢‫ك‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫طٜيٍٛخ‬ ٢‫حُظ‬ ٞ‫حُوز‬ ‫ربُوخء‬ َٓ‫حألٝح‬ّ‫ُؼي‬ ً‫ح‬َ‫ٗظ‬ ،٢ُٝ‫حُي‬ .َٓ‫حألٝح‬ ٌٙٛ ٍ‫اٛيح‬ ‫كن‬ ‫٣ٔ٘لٜخ‬ ‫َٛ٣ق‬ ٚٗ ‫ٝؿٞى‬ ٠‫ٝ٣ظٞه‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ٕ‫حُٔخىطخ‬ ٚ‫ط٠ٔ٘ظ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٠٠‫حُٔوظ‬ ‫ٌٛح‬ ٖٓ51ٝ5:‫حُلؼخُ٤ش‬ ‫طلو٤ن‬ .‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫ُِؼيحُش‬ ‫حُالُٓش‬ ‫ٔانًزٕطظ‬ ‫انجظٛظ‬ ‫نالَحزاف‬ ‫يالئًخ‬ ‫أجٕثخ‬ ‫رٕفٛز‬ 8ً‫ب‬َٛ‫صب‬ ٢ٔ‫طٌظ‬ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٞ‫رؼ‬ ‫ٌُؼَس‬ َ‫رخُ٘ظ‬٠ِ‫ػ‬ َ‫طئػ‬ ‫أٟلض‬ ٢‫ٝحُظ‬ ،‫رخُـش‬ ‫هطٍٞس‬ ‫ُِو٠خ٣خ‬ ٜٚ٤ٜ‫طو‬ ٢‫٣٘زـ‬ ‫ٓخ‬ ‫ٝحُٞهض‬ ‫حُـٜي‬ ٖٓ ‫ٝطٔظـَم‬ ،٢‫حُـ٘خث‬ ‫حُو٠خء‬ َٔ‫ػ‬ ‫ٝأىحء‬ َ٤ٓ ;ٖ٤‫آُ٤ظ‬ َ‫ػز‬ ‫ٌُُي‬ ً‫خ‬‫ؿٞحر‬ ‫حَُٔ٘ٝع‬ ّ‫هي‬ ‫كوي‬ ،‫ٝحُ٘خثٌش‬ ‫حُٔؼويس‬ 2‫حُلَى١؛‬ ‫.حُو٠خء‬ 3.‫حُـ٘ق‬ ٢‫ك‬ ٢‫حُو٠خث‬ َٓ‫.حأل‬ 2‫انفزد‬ ‫انمضبء‬ 8١ ١‫حُلَى‬ ‫حُو٠خء‬ ‫طـَرش‬ ٕ‫أ‬ ْ‫ٍؿ‬‫حُو٠خء‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫٣ؼظ٘ن‬ ‫حَُٔ٘ع‬ َ‫ؿؼ‬ ‫حٗظوخى‬ َ‫ٓل‬ ‫ًخٗض‬ ‫ٓ٘ش‬ َ٣‫طؼي‬ ٌ٘ٓ ٢‫حُـٔخػ‬2::4‫حُو٠خء‬ ٚ‫ُؼز‬ ١ٌُ‫ح‬ ٢‫حإل٣ـخر‬ ٍٝ‫حُي‬ ٍ‫اٌٗخ‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ٚٗ‫أ‬ ‫اال‬ ، ‫ٌُُٝي‬ .‫حُٔطِٞرش‬ ‫رخَُٔػش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٖٓ ‫حُؼي٣ي‬ ‫طٜل٤ش‬ ٢‫ك‬ ‫ك٤ٜخ‬ ‫١زن‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُلوزش‬ ٍ‫هال‬ ١‫حُلَى‬ ‫ح‬ ٢‫ك‬ ‫ؿي٣ي‬ ٖٓ ١‫حُلَى‬ ‫ُِو٠خء‬ ٚ٤٘‫رظز‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬‫حُؼوٞرخص‬ ُٝ‫طظـخ‬ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫ُزض‬ ‫ٝكؼخُ٤ش‬ ‫َٓػش‬ ٠ِ‫ػ‬ َٙ‫حُل‬ ٠‫طٞه‬ ‫هي‬ ٌٕٞ٣ ،٢‫كو‬ ‫ؿَحٓش‬ ‫ٓـَى‬ ٝ‫أ‬ ً‫خ‬ٔ‫كز‬ ٖ٤‫ٓ٘ظ‬ ‫ُٜخ‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ‫طَى‬ ‫ٓغ‬ ‫ًُٝي‬ .‫حُو٠خ٣خ‬ ٖٓ ‫حُ٘ٞع‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٓؼخُـش‬ ٢‫ك‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُؼيحُش‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫حُ٘ٞع‬ ‫ٌُٜح‬ َ‫ٓ٤ٞك‬ ‫ٓٔخ‬ ،٢‫حُـٔخػ‬ ‫حُو٠خء‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُٜٔٔش‬ ‫حُـ٘ل٤ش‬ٖٓ َ‫أٝك‬ ‫كظخ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٖٓ ‫(حُٔخىس‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُٔوٍَحص‬ ٟٞ‫ٓٔظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫رخإل٣ـخد‬ ٌْ‫ٓظ٘ؼ‬ ‫حُؼ٘خ٣ش‬485.) 0‫انجُح‬ ٙ‫ف‬ ٙ‫انمضبئ‬ ‫األيز‬ 8 ُٝ‫طظـخ‬ ‫ال‬ ‫رـَحٓش‬ ٢‫كو‬ ‫ػٜ٘خ‬ ‫٣ؼخهذ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُزٔ٤طش‬ ‫ُِـ٘ق‬ ‫ٓزٔطش‬ ‫ٓٔطَس‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫أٝؿي‬ ‫ر‬ ‫ػخرظش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ،٢ٗ‫حُٔي‬ ‫رخُلن‬ ‫ٓطخُذ‬ ‫ك٤ٜخ‬ َٜ‫٣ظ‬ ‫ٝال‬ ٍْٛ‫ى‬ ‫آالف‬ ‫هٔٔش‬ٝ‫أ‬ َ٠‫ٓل‬ ٠٠‫ٔوظ‬
 • 14. -25- ‫حُ٘٤خرش‬ ْٔ‫ِٓظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ‫حُـَحٓش‬ ‫رؤىحء‬ َٓ‫أ‬ ٍ‫اٛيح‬ ٖٓ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٌٙٛ ٌٖٔ‫ط‬ ٝ .َ٣َ‫طو‬ ‫رؼي‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ َٝ‫حُظؼ‬ ‫٣ٌٜٔ٘ٔخ‬ َٓ‫رؤ‬ ٢ٗ‫حُٔي‬ ‫حُلن‬ ٖ‫ػ‬ ٍٝ‫ٝحُٔٔئ‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫ؿ٤زش‬ ٢‫ك‬ ‫ٝحُزض‬ ،‫حُؼخٓش‬ ‫(حُٔخىس‬ ‫حُؼخى٣ش‬ ‫حُل٠ٍٞ٣ش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ‫كَٛش‬ َٝ‫حُظؼ‬ ‫ٝ٣ظ٤ق‬ .ٚ‫طزِ٤ـ‬494.) ‫صُب‬ 8ً‫ب‬‫صبنض‬‫انزحمٛك‬ ‫ئٛخ‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ٍٞ‫ك‬ ‫هي‬ ٕ‫ًخ‬ ‫حالٗظوخُ٤ش‬ ‫حإلؿَحءحص‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ َ‫رخُ٘ظ‬ ‫رٞؿٞى‬ ً‫خ‬٘٤ٍٛ ‫أٛزق‬ ‫حُـ٘ق‬ ٢‫ك‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٕ‫كب‬ ،ًْ‫حُٔلخ‬ ٌٙٛ ٠ُ‫ا‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫ه٠خس‬ َ‫ٝٗو‬ ‫حالٓظج٘خف‬ ‫رخُـش‬ ‫أٛٔ٤ش‬ ٢ٔ‫طٌظ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُـ٘ق‬ ٖٓ ‫ٓـٔٞػش‬ َ‫ؿؼ‬ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ ،ِٙ٤‫٣ـ‬ ‫َٛ٣ق‬ ٢ٗٞٗ‫هخ‬ ٚٗ ‫ح‬ ْ‫ًخُـَحث‬‫٣ٔخػي‬ ‫ال‬ ‫هي‬ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ ‫حُظلو٤ن‬ ‫رٔٔطَس‬ ‫ُٓ٘ٔٞش‬ َ٤‫ؿ‬ ،‫حُٞػخثن‬ َ٣ِٝ‫ٝط‬ ‫الهظٜخى٣ش‬ ‫هي‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٟ‫ُي‬ ‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫ٓيس‬ ٚ٤ِ‫طو‬ ٕ‫رؤ‬ ً‫خ‬ِٔ‫ػ‬ ،‫حُلو٤وش‬ ٖ‫ػ‬ ‫حٌُ٘ق‬ ٠ِ‫ػ‬ .ْٜ٤‫ك‬ ٚ‫حُٔ٘ظز‬ ٖ‫ػ‬ ‫حإلكَحؽ‬ ‫ك٤ٜخ‬ ً‫خ‬ٌ٘ٔٓ ٌٖ٣ ُْ ٢‫حُظ‬ ‫حُلخالص‬ ٢‫ك‬ ‫حألرلخع‬ ‫ٗظخثؾ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍٙٝ‫ري‬ َ‫أػ‬ ‫ر‬ ‫ُوطٍٞس‬ َ‫ٝرخُ٘ظ‬‫كزٔخ‬ ‫ٓ٘ٞحص‬ ْٔ‫ه‬ ٠ُ‫ا‬ ٟٜٞ‫حُو‬ ‫ػوٞرظٜخ‬ َٜ‫ط‬ ٢‫ٝحُظ‬ ‫حُـ٘ق‬ ٞ‫ؼ‬ .َ‫أًؼ‬ ٝ‫أ‬ ْٔ‫ه‬ ُٝ‫طظـخ‬ ‫ػوٞرخص‬ ٠٘‫٣ظز‬ ‫هي‬ ‫حَُٔطوذ‬ ٢‫حُـ٘خث‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫َٓ٘ٝع‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ًٌُي‬ َ‫ٝرخُ٘ظ‬ .‫حُوطٍٞس‬ ‫ًحص‬ ‫حُـ٘ق‬ ٞ‫ُزؼ‬ ‫ٓ٘ٞحص‬ ٠ٜ‫حأله‬ ‫حُلي‬ ٌٕٞ٣ ٢‫حُظ‬ ‫ُِـ٘ق‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ١ٍ‫حالهظ٤خ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫رٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٠‫أط‬ ‫كوي‬ ‫ُِؼوٞرش‬ٙ‫هخ‬ ٚٗ ‫٣ٞؿذ‬ ٝ‫أ‬ ِ٤‫٣ـ‬ ٢‫حُظ‬ ‫ُِـ٘ق‬ ‫رخإلٟخكش‬ َ‫أًؼ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٓ٘ٞحص‬ ْٔ‫ه‬ ‫ُٜخ‬ ‫حُٔوٍَس‬ .‫ك٤ٜخ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٟ‫ُي‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ‫ٓئٓٔش‬ ‫اكيحع‬ ْ‫ط‬ ‫كوي‬ ‫حُـخ٣ش‬ ٌٙٛ ‫ُٝظلو٤ن‬ ٓ‫حُٔئ‬ ٍ‫الٓظَٔح‬ ‫رخإلٟخكش‬‫حالٓظج٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٟ‫ُي‬ ‫حُٔٞؿٞىس‬ ‫ٔش‬ ‫رحذ‬ ‫(انٕضغ‬ ٙ‫االحزٛبط‬ ‫نالػزمبل‬ ‫ثذائم‬ 8ً‫ب‬‫راثؼ‬)‫انمضبئٛخ‬ ‫انًزالجخ‬ ‫ُٔ٘ش‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٔ٠‫٣ظ‬ ‫ال‬2:6:١ً ٢١‫حالكظ٤خ‬ ٍ‫ُالػظوخ‬ َ٣‫ري‬ َ٤‫طير‬ ١‫أ‬ ‫ٗؤٜٗخ‬ ٖٓ ‫ٝكؼخُش‬ ‫ٜٓٔش‬ ‫ري٣ِش‬ ‫آٌخٗ٤خص‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫ُوخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ًُي‬ َ‫٣ٞك‬ ‫ٝال‬ ،٢ٗ‫اٗٔخ‬ ‫رؼي‬ ‫كو‬ ٕ‫ٟٝٔخ‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ٍ‫ا١خ‬ ٢‫ك‬ ٢‫حُـ٘خث‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫إلؿَحءحص‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ٍٞ٠‫ك‬ ٕ‫ٟٔخ‬‫ٞم‬ .‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُٔحهزش‬ ‫طلض‬ ‫حُٟٞغ‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫اكيحع‬ ْ‫ط‬ ‫ٌُُٝي‬ .‫حُيكخع‬ ‫حإلؿَحءحص‬ ‫ططز٤ن‬ َ٤ٓ َ‫طٌل‬ ‫آُ٤خص‬ ‫ا٣ـخى‬ َ٤‫حُظيحر‬ ٌٙٛ ٍ‫اهَح‬ ٖٓ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٠‫ٝ٣ظٞه‬ ‫اٗٔخٗ٤ش‬ ‫حػظزخٍحص‬ ‫ُؼيس‬ ً‫ح‬‫ٓ٘ظوي‬ ‫أٛزق‬ ١ٌُ‫ح‬ ٢١‫حالكظ٤خ‬ ٍ‫حالػظوخ‬ َ٤‫طير‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُِـٞء‬ ٕٝ‫ى‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ٖٓ ‫(حُٔٞحى‬ ‫ٝحؿظٔخػ٤ش‬26:‫ا‬٠ُ285.) ٍ‫انطؼ‬ ‫طزق‬ ٙ‫ف‬ ‫انجذٚذ‬ 8ً‫ب‬‫خبيظ‬ 2‫انجُبٚبد‬ ‫غزف‬ ٍ‫ػ‬ ‫انصبدرح‬ ‫انمزاراد‬ ‫اطزئُبف‬ 8 ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَكش‬ ّ‫أٓخ‬ ًْ‫٣لخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ْٜ‫حُٔظ‬ َ‫٣ظٞك‬ ‫ال‬–‫ؿ٘لش‬ َ‫أؿ‬ ٖٓ ُٞٝ–٠ِ‫ػ‬ ٟٞٓ ٖ‫ٝحُٔـ‬ ّ‫حإلػيح‬ ‫ُلي‬ َٜ‫ط‬ ً‫خ‬ٓ‫أكٌخ‬ ٍ‫طٜي‬ ‫حُـَف‬ ٌٙٛ ٕ‫أ‬ ً‫خ‬ِٔ‫ػ‬ ،٢ٟ‫حُظوخ‬ ٖٓ ‫ٝحكيس‬ ‫ىٍؿش‬ ٢‫ك‬ ‫حُـ٘خ٣خص؛‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ‫حُٔئري‬٢‫ك‬ ‫حُلن‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ًٚٔ‫طلخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ْٜ‫حُٔظ‬ َ‫٣ظٞك‬ ٖ٤‫ك‬ .٢‫كو‬ ‫رٔ٤طش‬ ‫رـَحٓش‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫٣ؼخهذ‬ ‫ؿ٘لش‬ َ‫أؿ‬ ٖٓ ً‫خ‬‫ٓظخرؼ‬ ٕ‫ًخ‬ ُٞٝ ‫حالٓظج٘خف‬
 • 15. -26- ،٢ٟ‫حُظوخ‬ ‫ىٍؿخص‬ ٖٓ ٖ٤‫ىٍؿظ‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫حُظٞك‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫كن‬ ٍ‫٣ٜي‬ ٚٗ‫أل‬ ‫ٓ٘ظوي‬ ‫حُٟٞغ‬ ‫ٌٝٛح‬ .‫حُؼخىُش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ‫رٔزيأ‬ ْٔ٣ٝ ‫ؿخء‬ ‫كوي‬ ‫ٌُُٝي‬٢‫ك‬ ‫رخالٓظج٘خف‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫آٌخٗ٤ش‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚ٘‫ط‬ ‫رٔوظ٠٤خص‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ .ٟٞ‫حُيػ‬ ‫أ١َحف‬ َ‫هز‬ ٖٓ ‫حالٓظج٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٟ‫ُي‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَف‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُٜخىٍس‬ ‫حُوَحٍحص‬ َ‫ط٘ظ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حالٓظج٘خك٤ش‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَكش‬ ٕ‫كب‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫ُِٔلخًٔش‬ ‫حُ٠ٔخٗخص‬ ٖٓ ‫ِٓ٣ي‬ َ٤‫ُٝظٞك‬ ُ ٖ٣ٍ‫ٓٔظ٘خ‬ ‫ٝأٍرؼش‬ ْ٤‫ٍث‬ ٖٓ ٌٕٞ‫طظ‬ ٖ‫حُطؼ‬ ٢‫ك‬ٚٗ‫أ‬ ِْ‫حُؼ‬ ‫ٓغ‬ .‫حُو٠٤ش‬ ٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ُْٜ ‫٣ٔزن‬ ْ ‫ٓلٌٔش‬ ْ‫ر٘ل‬ ‫طٞؿي‬ ‫حُـَكش‬ ٌٙٛ ٕ‫كب‬ ٖ٤ٟ‫حُٔظوخ‬ ٖٓ ‫حُو٠خء‬ ‫ٝطوَ٣ذ‬ ‫حُؼيحُش‬ َ٤ٓ ٖٔ‫ُل‬ ‫ٟٔخٗخ‬ ‫(حُٔخىس‬ ٢‫حالرظيحث‬ ٌْ‫حُل‬ ‫أٛيٍص‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَكش‬ ‫رٜخ‬ ‫طٞؿي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حالٓظج٘خف‬568.) 0‫أ‬ ‫ثبنجزاءح‬ ‫انمبضٛخ‬ ‫انجُبئٛخ‬ ‫انمزاراد‬ ٙ‫ف‬ ‫ثبنُمض‬ ٍ‫انطؼ‬ 8‫اإلػفبء‬ ٔ ‫اًح‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَف‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُٜخىٍس‬ ‫حُوَحٍحص‬ ٢‫ك‬ ٞ‫رخُ٘و‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫٣ظ٤ق‬ ‫ال‬ ٢ُ‫حُلخ‬ ‫حُٟٞغ‬ ٕ‫ا‬ ‫ال‬ ١ٌُ‫ح‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ٞٛ ‫حُٟٞؼ٤ش‬ ٌٙٛ ٖٓ ‫حُٞك٤ي‬ ‫حُٔٔظل٤ي‬ ٕ‫كب‬ ‫ٌُُٝي‬ ،‫رخإلػلخء‬ ٝ‫أ‬ ‫رخُزَحءس‬ ‫ه٠ض‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫رزَحءط‬ ‫حُـ٘خ٣خص‬ ‫ؿَكش‬ ‫َٛكض‬ ‫اًح‬ ٚ‫ٓٞحؿٜظ‬ ٢‫ك‬ ٞ‫رخُ٘و‬ ٖ‫ططؼ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٌٖٔ٣ ‫ربػل‬.ٚ‫خث‬ ٌٖٔ٣ ‫ك٤غ‬ ‫حُٔٔخٝحس‬ ّ‫هي‬ ٠ِ‫ػ‬ ّٜٞ‫حُو‬ ‫ط٠غ‬ ‫ال‬ ‫ٌُٜٞٗخ‬ ،‫ٓ٘ظويس‬ ‫ٟٝؼ٤ش‬ ٌٙٛ ٕ‫أ‬ ‫ٝحُٞحهغ‬ ‫ٓٔؼِش‬ ‫رٜلظٜخ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ‫حُلن‬ ‫ٌٛح‬ ‫٣ظخف‬ ‫ال‬ ٝ ،ٚ‫اىحٗظ‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ٞ‫رخُ٘و‬ ٖ‫حُطؼ‬ ْٜ‫ُِٔظ‬ ٖٓ ‫حإلػلخء‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ‫حُزَحءس‬ ٖٓ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫حٓظلخىس‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ّ‫حُؼخ‬ ّ‫حُ٘ظخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٝٓيحكؼش‬ ‫ُِٔـظٔغ‬ .‫حُؼوٞرش‬ ‫ؿَكش‬ ‫هَحٍحص‬ ١َ‫طؼظ‬ ‫هي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حألهطخء‬ ‫ُظٜل٤ق‬ ‫حُلَٛش‬ ‫طظ٤ق‬ ‫ال‬ َٟ‫أه‬ ‫ؿٜش‬ ٖٓ ٢ٛٝ ٢‫ٝحُظ‬ ،‫حُـ٘خ٣خص‬–‫كيٝػٜخ‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬–َّ‫حُـ‬ ‫كظخػش‬ ْ‫ٍؿ‬ ‫حُؼوخد‬ ٖٓ ‫٣لِض‬ ْٜ‫حُٔظ‬ َ‫طـؼ‬ ‫اال‬ ‫حُوطؤ‬ ‫اٛالف‬ ‫آٌخٗ٤ش‬ َ‫٣ٞك‬ ‫ال‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ُلخثيس‬ ٞ‫رخُ٘و‬ ٖ‫حُطؼ‬ ٕ‫أ‬ ً‫خ‬ِٔ‫ػ‬ ،ِٚ‫هز‬ ٖٓ ‫حَُٔطٌذ‬ ،‫حُٔزيث٤ش‬ ‫حُ٘خك٤ش‬ ٖٓٞ‫(حُ٘و‬ ٖ‫حُطؼ‬ ٍٞ‫هز‬ ْ‫ٍؿ‬ ٚ‫ٓلخًٔظ‬ ‫اػخىس‬ ٝ‫أ‬ ْٜ‫حُٔظ‬ ‫رٔؼخهزش‬ ‫٣ٔٔق‬ ‫ال‬ ً‫ا‬ .)ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ُلخثيس‬ ٕ‫ًخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٠٠‫حُٔوظ‬ ‫ٌٛح‬ ٖ‫ػ‬ ٠ِ‫طو‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ‫ٌُُٝي‬َٜ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫ٓوٍَح‬687ٖٓ ٕٞٗ‫هخ‬2:6:. 1‫انُظز‬ ‫ثإػبدح‬ ٍ‫انطؼ‬ 8 ٖ‫ػ‬ ‫حُٜخىٍس‬ ‫حُوَحٍحص‬ ٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫ربػخىس‬ ٖ‫حُطؼ‬ ٢ٛ ‫ؿي٣يس‬ ٖ‫١ؼ‬ ‫ٝٓ٤ِش‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫أكيع‬ ٞ‫حُ٘و‬ ‫ٓلٌٔش‬ 4 ‫ًُٝي‬ ،‫حأل١َحف‬ ‫كوٞم‬ ٠ِ‫ػ‬ ً‫خ‬‫كلخظ‬;‫ح٥ط٤ش‬ ‫حُلخالص‬ ٢‫ك‬ -‫رٍِٝ٣ظٜخ؛‬ ‫حػظَف‬ ٝ‫أ‬ ‫َٛف‬ ‫ٝػخثن‬ ٠ُ‫ا‬ ً‫ح‬‫حٓظ٘خى‬ ‫حُٜخىٍس‬ ‫حُوَحٍحص‬ ‫ٟي‬ -‫ٓخى٣ش؛‬ ‫أهطخء‬ ‫طٜل٤ق‬ َ‫أؿ‬ ٖٓ -٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ٍ‫حُوَح‬ َ‫أؿل‬ ‫اًح‬‫رٜخ؛‬ ٍ‫حٓظي‬ َ‫ٝٓخث‬ ٞ‫رؼ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫حُٔؼَٟٝش‬ ‫حُطِزخص‬ ‫أكي‬ 4-‫كَ٣يس‬ ‫رٔخىس‬ ١ٍٞ‫حُيٓظ‬ َ٣ِ٘‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫ًُٝي‬ ٠ِ‫حألػ‬ ِْ‫حُٔـ‬ ‫حُٔخروش‬ ‫حُؼزخٍس‬ َ‫ٓل‬ ٞ‫حُ٘و‬ ‫ٓلٌٔش‬ ‫ػزخٍس‬ ‫كِض‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ22.69ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬2.22.281‫رظخٍ٣ن‬38ٖٓ‫حُوؼيس‬ ١ً2543(36َ‫أًظٞر‬ 3122،)َ‫حُـ‬‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫٣يس‬‫ػيى‬6:9:‫رظخٍ٣ن‬ ٌٍَٓ39‫حُوؼيس‬ ًٝ2543(37َ‫أًظٞر‬3122)،ٙ6339.
 • 16. -27- -‫حُ٘وٞ؛‬ ‫ٓلٌٔش‬ ٍ‫هَح‬ َ٤ِ‫طؼ‬ ّ‫ػي‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ -‫ٛزـش‬ ‫ًحص‬ ‫ر٤خٗخص‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٗخٗجش‬ ‫ألٓزخد‬ ١ٞ‫رخُٔو‬ ٝ‫أ‬ ٍٞ‫حُوز‬ ّ‫رؼي‬ ٍ‫حُٜخى‬ ٍ‫حُوَح‬ ‫ٟي‬ ‫رؼي‬ ‫ك٤ٔخ‬ ‫رٜخ‬ ٍ‫حالٓظيال‬ ‫ٝهغ‬ ‫ؿي٣يس‬ ‫ٍٓٔ٤ش‬ ‫ٝػخثن‬ ‫١َ٣ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٛلظٜخ‬ ّ‫ػي‬ ٖ٤‫طز‬ ‫ٍٓٔ٤ش‬ ٕ‫(حُٔخىطخ‬674ٝ675). ‫األحذاس‬ ‫نحًبٚخ‬ ٖ‫انكجز‬ ‫انزٕجٓبد‬ 8ً‫ب‬‫طبدط‬ ًِْٜٞٓ ْ٣ٞ‫ٝطو‬ ٖ٤‫حُـخٗل‬ ‫حألكيحع‬ ‫كٔخ٣ش‬ ٞٛ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٙ‫طٞهخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُٜيف‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫ٟل٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُـخٗق‬ ‫حُليع‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُلٔخ٣ش‬ ٌٙٛ َٜ‫٣و‬ ُْ ٚٗ‫كب‬ ،‫حُٔـظٔغ‬ ٢‫ك‬ ْٜ‫اىٓخؿ‬ ‫اػخىس‬ ‫روٜي‬ ‫ٟٝؼ٤ش‬ ٢‫ك‬ ٖ٣‫حُٔٞؿٞى‬ ‫حألكيحع‬ ‫رٜخ‬ َٔٗ ‫ٝاٗٔخ‬ ،٢‫كو‬ ‫حُـَ٣ٔش‬ٖٓ ‫(حُٔٞحى‬ ‫ًٌُي‬ ‫ٛؼزش‬623 ٠ُ‫ا‬628.) ‫ٝحُؼ٘خ٣ش‬ ْ٣ٌَ‫حُظ‬ ‫ٓزخىة‬ ‫حػظٔخى‬ ‫حألكيحع‬ ‫ُو٠خ٣خ‬ ٚ‫ٓؼخُـظ‬ ٢‫ك‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ِٓي‬ ‫ٝهي‬ ‫ٛخىهض‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُيُٝ٤ش‬ ‫ٝحُٔؼخٛيحص‬ ‫حالطلخه٤خص‬ ّ‫ٝأكٌخ‬ َ‫ُِطل‬ ‫حإلٓالٓ٤ش‬ ‫حَُ٘٣ؼش‬ ‫أهَطٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ،‫حُٜيف‬ ‫ًُي‬ ‫ُزِٞؽ‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ػيس‬ َ‫ٝأه‬ ‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫ػِ٤ٜخ‬;‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ -٠ُ‫ا‬ ٢‫حُـ٘خث‬ ‫حَُٗي‬ ٖٓ ‫ٍكغ‬29‫(حُٔخىس‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ٓ٤الى٣ش‬ ‫ٓ٘ش‬569‫)؛‬ -‫كٔخ٣ش‬ ٢‫ك‬ ً‫ال‬‫كخػ‬ ً‫ح‬ٍٝ‫ى‬ ٚ‫ٝاػطخث‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫رخُٔلٌٔش‬ ‫حألكيحع‬ ٢ٟ‫هخ‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫اكيحع‬ ‫ٓلٌٔش‬ ٟ‫ُي‬ ‫رخألكيحع‬ ‫حٌُِٔق‬ ٍ‫حُٔٔظ٘خ‬ ٚ‫ر‬ ّٞ‫٣و‬ ١ٌُ‫ح‬ ٍٝ‫حُي‬ ْ٣ٌَ‫ُظ‬ ‫رخإلٟخكش‬ ،‫حألكيحع‬ ‫حالٓظج٘خف؛‬ -‫ه٠خث‬ ‫ٛ٤جخص‬ ‫اكيحع‬ٝ‫هخ‬ ً‫خ‬‫ٝؿٞر‬ ‫٣َأٜٓخ‬ ‫حألكيحع‬ ‫ه٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ َ‫ُِ٘ظ‬ ‫ٓظوٜٜش‬ ‫٤ش‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٢ٟ‫هخ‬ ٖ٤٤‫طؼ‬ ‫ُِِٔي‬ ّ‫حُؼخ‬ َ٤ًُِٞ ًَٝ‫أ‬ ‫ًُي‬ ٍ‫ؿَح‬ ٠ِ‫ٝػ‬ .‫رخألكيحع‬ ‫ٌِٓق‬ ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ‫حألكيحع‬ ّ‫رٜٔخ‬ ‫٣٠طِغ‬578ٝ596ٖٓ ‫كجش‬ ٚ٤ٜ‫رظو‬ َ٤‫حُٔز‬ ْ‫ٗل‬ ‫ٜٗؾ‬ ‫ًٔخ‬ .) ‫(حُٔخىس‬ ‫رخألكيحع‬ ٖ٤‫ٌِٓل‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ١‫ٟزخ‬2:‫حالطلخه٤خص‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٜٗض‬ ‫ٓخ‬ ‫ٓغ‬ ‫حٗٔـخٓخ‬ ،) ٝ ‫حُيُٝ٤ش‬‫حألكيحع‬ ‫ؿ٘ٞف‬ ٍٞ‫ك‬ ‫حًُ٘ٔٞؿ٤ش‬ ٖ٤ٌ‫ر‬ ‫هٞحػي‬‫؛‬ -،‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ‫أكيحع‬ ‫٣َطٌزٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُـ٘ق‬ ٢‫ك‬ ‫حُِٜق‬ ‫ٍػخ٣ش‬ ‫كن‬ ‫آ٘خى‬‫أٛزق‬ ٢‫حُظ‬ ‫ٓلذ‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ‫حُليع‬ ‫ٟي‬ ‫حَُٔكٞػش‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ َ٤ٓ ‫رب٣وخف‬ ‫حُٔطخُزش‬ ً‫خ‬٠٣‫أ‬ ‫ربٌٓخٜٗخ‬ ‫(حُٔخىس‬ ٍَ٠‫حُٔظ‬ ٍُ‫ط٘خ‬ ٝ‫أ‬ ‫حٌُ٘خ٣ش‬572‫)؛‬ -ٖ٤‫رؼ‬ ٌ‫طؤه‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫ٌُُي‬ ‫ٝأٝؿي‬ ‫حُليع‬ ‫كٔخ٣ش‬ ٠‫ٍحػ‬ ‫هي‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ٝاًح‬ ٖ٤ٔ‫ٝطل‬ ًِٚٞٓ ْ٣ٞ‫طو‬ ٠ِ‫ػ‬ ّٞ‫ٝطو‬ ٠ِ٠‫حُل‬ ٚ‫ِٜٓلظ‬ ٍ‫حالػظزخ‬‫أٝؿي‬ ‫هي‬ ٚٗ‫كب‬ ،ٚ‫ٝطٌٜ٣ز‬ ٚ‫طَر٤ظ‬ ‫حُٔخىس‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ ‫حُٔئهظش‬ ‫حُلَحٓش‬ ّ‫ٗظخ‬ ‫ٜٓ٘خ‬ ‫ٓظؼيىس‬ ‫ٝأٓخُ٤ذ‬ ‫آُ٤خص‬ ‫ٌُُي‬582 ‫حُٔخىس‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ ‫حُظٌٜ٣ذ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُلٔخ٣ش‬ َ٤‫ٝطيحر‬592١ٌُ‫ح‬ ‫حُٔلَٝٓش‬ ‫حُلَ٣ش‬ ّ‫ٝٗظخ‬ ٖٓ ‫حُٔٞحى‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ططَهض‬5:7٠ُ‫ا‬611. ‫ر‬ ٠ُ‫ا‬ ً‫خ‬‫ؿٔ٤ؼ‬ ‫حألٗظٔش‬ ٌٙٛ ‫ٝطٜيف‬‫حُليع‬ ‫كٔخ٣ش‬ ٞٛ ّ‫ٓخ‬ ‫ٓطِذ‬ ‫ٝطلو٤ن‬ ‫ٝك٤يس‬ ‫ؿخ٣ش‬ ‫ِٞؽ‬ .‫حُٔـظٔغ‬ ٢‫ك‬ ٚ‫اىٓخؿ‬ ‫إلػخىس‬ ًِٚٞٓ ْ٣ٞ‫ٝطو‬ ‫حالٗلَحف‬ ٖٓ َ٣‫ؿي‬ ٚ‫ٗو‬ ًَٝ ‫ٝحٌُلالء‬ ‫ٝحألٝٛ٤خء‬ ‫ح٥رخء‬ ‫حُـخ٣ش‬ ٌٙٛ ‫طلو٤ن‬ ٢‫ك‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫أَٗى‬ ‫ٝهي‬ ‫حُوٜٞٛ٤ش‬ ‫ٝحُٔئٓٔخص‬ ‫ٝحُـٔؼ٤خص‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫ٝحُٜٔخُق‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رخإلٟخكش‬ ‫رخُؼوش‬ ‫حُٜٔظٔش‬.‫حُٜل٤ش‬ ‫حُظَر٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫ُِؼالؽ‬ ‫حُٔؼيس‬ ٝ‫أ‬ ٢ُٜ٘ٔ‫ح‬ ٖ٣ٌٞ‫حُظ‬ ٝ‫أ‬ ‫رخُظَر٤ش‬ ‫حٌُِٔلش‬ ٝ‫أ‬ ‫رخُطلُٞش‬
 • 17. -28- ‫ُو٠خس‬ ‫حُٔوُٞش‬ ‫حُٜالك٤ش‬ ‫رخألكيحع‬ ‫حٌُِٔق‬ ٍ‫حُٔٔظ٘خ‬ ٝ‫أ‬ ‫حألكيحع‬ ٢ٟ‫ُوخ‬ ٠‫ٝأػط‬ ‫ٟٞثٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٌٖٔ٣ ‫أرلخع‬ ‫اؿَحء‬ ٖٓ ‫ٌٜٝٓ٘ٔخ‬ ‫حُظلو٤ن‬«‫حطوخًٛخ‬ ‫حُٞحؿذ‬ َ٤‫حُظيحر‬ ‫طلي٣ي‬ ‫اٗو‬ ٝ ‫حُليع‬ ‫كٔخ٣ش‬ ٕ‫ُ٠ٔخ‬ًٙ‫خ‬.» ،ْٜ‫ٓالٓظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝحُللخظ‬ ‫حألكيحع‬ ٞ‫رؼ‬ ‫هطٍٞس‬ ٢‫٣َحػ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫٣لض‬ ُْٝ ٢‫ك‬ ،‫رلغ‬ ٚ‫كو‬ ٢‫ك‬ ١َ‫٣ـ‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫رخُليع‬ ‫حالكظلخظ‬ ‫آٌخٗ٤ش‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٢‫ُ٠خر‬ ٠‫كؤػط‬ ‫رٌٜح‬ َٔ‫٣ؼ‬ ‫ٝال‬ .‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫ٓٞحكوش‬ ‫رؼي‬ ‫حُ٘ظَ٣ش‬ ‫حُلَحٓش‬ ‫ٓيس‬ ُٝ‫طظـخ‬ ‫ال‬ ‫ُٔيس‬ ٜٚ‫ٓو‬ ٕ‫ٌٓخ‬ ‫اًح‬ ‫اال‬ ‫حإلؿَحء‬.‫ًُي‬ ٢٠‫طوظ‬ ‫حُزلغ‬ ‫ٍَٟٝس‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ٓالٓظ‬ ‫ًخٗض‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ألُٝ٤خث‬ ‫حُليع‬ ْ٤ِٔ‫ط‬ ٌٍ‫طؼ‬ ‫(حُٔخىس‬ ‫حُليع‬ ‫ا٣ٌحء‬ ١‫ُظلخى‬ ‫حُالُٓش‬ َ٤‫حُظيحر‬ ًَ ٌ‫٣ظو‬ ٕ‫أ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٢‫ٟخر‬ ٠ِ‫ٝػ‬ 571.) ْٜ٘ٓ ُٝ‫٣ظـخ‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫حألكيحع‬ ‫رب٣يحع‬ ‫حٓظؼ٘خث٤ش‬ ‫رٜلش‬ ‫ٓٔق‬ ،ٍ‫حإل١خ‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ٝك‬23‫ٓ٘ش‬ ‫حُظ‬ ‫ٌٛح‬ ٕ‫أ‬ َٜ‫ظ‬ ‫اًح‬ ،ٖ‫رخُٔـ‬ٌٙٛ ٢‫ٝك‬ .َٙ٤‫ؿ‬ َ‫آه‬ َ٤‫طير‬ ١‫أ‬ ً‫حطوخ‬ ٍ‫حٓظلخ‬ ٝ‫أ‬ ١ٍَٟٝ َ٤‫ير‬ ٝ‫أ‬ ًِٚٞٓ ‫٣ٜيى‬ ‫هي‬ ٖٓ ‫ٓغ‬ ٚ١‫حهظال‬ ّ‫ٝػي‬ ‫حُليع‬ ‫كَٓش‬ ٕٞٛ ٠ِ‫ػ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َٙ‫ك‬ ‫حُلخُش‬ ،‫حَُٗيحء‬ ‫ٟٝغ‬ ًٖ‫أٓخ‬ ٖ‫ػ‬ ٍِٝ‫ٓؼ‬ ٙ‫هخ‬ ‫ؿ٘خف‬ ٝ‫أ‬ ٕ‫ٌٓخ‬ ٢‫ك‬ ٚ‫ر‬ ‫رخالكظلخظ‬ ‫ًُٝي‬ ٚ‫ٓالٓظ‬ ‫(حُٔخىس‬ ٕ‫حإلٌٓخ‬ ‫كٔذ‬ َ٤ُِ‫رخ‬ ً‫ح‬‫ٓ٘لَى‬ ٚ‫ٝاروخث‬584.) ‫ح‬ ‫ٝاًح‬ٕ‫كب‬ ،‫حُـخٗق‬ ‫حُليع‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ُِلَ٣ش‬ ‫ٓخُزش‬ ‫رؼوٞرش‬ ٌْ‫ك‬ ٍ‫اٛيح‬ ‫حُ٠ٍَٝس‬ ‫هظ٠ض‬ ٞ‫طول‬ ‫ُِـَ٣ٔش‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫حُؼوٞرش‬ ٕ‫أ‬ ‫ًٔخ‬ .ً‫خ‬ٛ‫هخ‬ ً‫ال‬٤ِ‫طؼ‬ ‫ٓوٍَٛخ‬ َ٤ِ‫رظؼ‬ ‫ِِٓٓش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٖٓ ٖ‫حُٔـ‬ ٖ‫ػ‬ ‫طِ٣ي‬ ٕ‫أ‬ ٕٝ‫ى‬ ‫حُٜ٘ق‬ ٠ُ‫ا‬21٠ُ‫ا‬ ‫ٓ٘ٞحص‬26‫حُٔوٍَس‬ ‫حُؼوٞرش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫ٓ٘ش‬ ‫أ‬ ‫حُٔئري‬ ٖ‫حُٔـ‬ ٝ‫أ‬ ّ‫حإلػيح‬ ٢ٕٛ‫(حُٔخىطخ‬ ‫ٓ٘ش‬ ٖ٤‫ػالػ‬ ‫ُٔيس‬ ٖ‫حُٔـ‬ ٝ593ٝ5:4.) ْ‫ط‬ ٠‫ٓظ‬ ٚ‫رَػخ٣ظ‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫حُٜ٤جش‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٝ‫أ‬ ‫حُليع‬ ‫ػخثِش‬ ٍ‫اٗؼخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٝأٝؿذ‬ ‫(حُٔخىس‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حَُ٘١ش‬ ٟ‫ُي‬ ٚ‫ر‬ ‫حالكظلخظ‬571‫(حُٔخىس‬ ٚ‫ٓظخرؼظ‬ ‫طٔض‬ ‫اًح‬ ٝ‫أ‬ )586َ٣َ‫طو‬ ٝ‫أ‬ ) ‫(حُٔخىس‬ ٚ‫كو‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔلَٝٓش‬ ‫حُلَ٣ش‬ ّ‫ٗظخ‬611.) ‫أٝؿذ‬ ‫ًٔخ‬‫ٝكخكع‬ ،‫حَُٗيحء‬ ٖ٤ٜٔ‫حُٔظ‬ ٖٓ ٚ‫ٓؼ‬ ٖ٤ٔٛ‫حُٔٔخ‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ًَٗخث‬ ٖ‫ػ‬ ٚ‫ه٠٤ظ‬ َٜ‫ك‬ ‫(حُٔٞحى‬ ْٜ‫ر‬ ٙ‫حُوخ‬ ٢ُ‫حُؼي‬ َ‫حُٔـ‬ ‫ٝهٜٞٛ٤ش‬ ‫حُٔـالص‬ ‫َٝٓ٣ش‬ ‫حألكيحع‬ ‫ؿِٔخص‬ ‫َٓ٣ش‬ ٠ِ‫ػ‬ 572ٝ587ٝ589ٝ616ٝ617ٝ618.) ،‫رخألكيحع‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُٜ٤جخص‬ ‫ٓوٍَحص‬ ٢‫ك‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫١َم‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ًٌُي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٚٗٝ ٟ‫هخ‬ ٌٖٓٝ‫كن‬ ٢‫ك‬ ‫رٜخ‬ ٍٞٓ‫حُٔؤ‬ َ٤‫حُظيحر‬ َ٤٤‫طـ‬ ٖٓ ‫رخألكيحع‬ ‫حٌُِٔق‬ ٍ‫حُٔٔظ٘خ‬ ٝ‫أ‬ ‫حألكيحع‬ ٢ ‫(حُٔخىس‬ ٚ‫ِٜٓلظ‬ ‫ًُي‬ ‫حهظ٠ض‬ ‫ًِٔخ‬ ‫حُليع‬612.)‫رؼيٛخ‬ ‫ٝٓخ‬ ‫حُٔخىس‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٜٗض‬ ‫ٓخ‬ ‫حُليع‬ ‫ُلخثيس‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫حُلٔخ٣ش‬ ٚ‫أٝؿ‬ ٖٓٝ577ٕ‫ر٤خ‬ َ٘ٗ ‫ٓ٘غ‬ ٍٞ‫ك‬ ٍٓ ٝ‫أ‬ ٚٗ ًَ َ٘ٗ ٝ‫أ‬ ‫ُألكيحع‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُٜ٤جخص‬ ‫ؿِٔخص‬ ٖ‫ػ‬‫رٜٞ٣ش‬ ‫طظؼِن‬ ‫ٍٛٞس‬ ٝ‫أ‬ ْ ‫رؤ٣ش‬ ‫حُليع‬ ْٓ‫ال‬ ٚ٤‫ك‬ ‫حإلٗخٍس‬ ٕٝ‫ى‬ ٌْ‫حُل‬ َ٘٘‫ر‬ ‫حُٔٔخف‬ ‫ٓغ‬ ،ٖ٤‫حُـخٗل‬ ‫حألكيحع‬ ‫ٝٗوٜ٤ش‬ .ٚ‫ٛٞ٣ظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُظؼَف‬ ٖٓ ٌٖٔ‫ط‬ ‫اٗخٍس‬ ْٛ‫أ‬ َ‫ُٝؼ‬ ،ْٜ‫ٝكٔخ٣ظ‬ ًِْٜٞٓ ْ٣ٞ‫ٝطو‬ ‫حألكيحع‬ ‫ٍػخ٣ش‬ ٠‫طٞه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كب‬ ّٞٔ‫حُؼ‬ ٠ِ‫ٝػ‬ ‫حُٔٞحى‬ ٚ‫ط٠ٔ٘ظ‬ ‫ٓخ‬ ‫حُزخد‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ٚ‫ٓٔظـيحط‬623٠ُ‫ا‬628‫كٔخ٣ش‬ ‫ً٤ل٤ش‬ ْ٤‫رظ٘ظ‬ ‫حٛظٔض‬ ٢‫حُظ‬ ً‫خ‬٤َٓ‫ؿ‬ ً‫ال‬‫كؼ‬ ‫حٍطٌزٞح‬ ‫هي‬ ‫ٛئالء‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ٕٝ‫ى‬ ‫ًُٝي‬ ،‫ٛؼزش‬ ‫ٟٝؼ٤ش‬ ٢‫ك‬ ٖ٣‫حُٔٞؿٞى‬ ٍ‫حأل١لخ‬
 • 18. -29- ٝ‫أ‬ ْٜ‫ٛلظ‬ ٝ‫أ‬ ْٜ‫طَر٤ظ‬ ‫طٜيى‬ ‫ظَٝف‬ َ‫رلؼ‬ ٕٝ‫٣ٞؿي‬ ‫ٝاٗٔخ‬ ،٢َٓ‫ؿ‬ َ‫ُلؼ‬ ‫ٟل٤ش‬ ‫ًخٗٞح‬ ‫ٝال‬ .‫حالٗلَحف‬ ‫كخكش‬ ٠ِ‫ػ‬ ْٜ‫أهاله‬ ‫ػ‬ َ‫٣و‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُليع‬ ‫ُلخثيس‬ ‫ٓوٍَس‬ ‫حُلٔخ٣ش‬ ٌٙٛٝٚ‫ٓالٓظ‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫ٓ٘ش‬ ‫ػَ٘س‬ ‫ٓض‬ ٖ‫ػ‬ َٙٔ ٙ‫رؤٗوخ‬ ٚ١‫حهظال‬ ‫ؿَحء‬ ٖٓ َ‫ُِوط‬ ‫ٓؼَٟش‬ ٚ‫طَر٤ظ‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫أهاله‬ ٝ‫أ‬ ‫حُ٘لٔ٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حٌُٛ٘٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُزيٗ٤ش‬ ،‫حإلؿَحٓ٤ش‬ ‫حُٔٞحرن‬ ١ًٝ ٖٓ ٝ‫أ‬ ْٜ‫ٓ٤َط‬ ‫رٔٞء‬ ٖ٤‫ٓؼَٝك‬ ٝ‫أ‬ ‫ُالٗلَحف‬ ٖ٤َٟ‫ٓؼ‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫ٓ٘لَك‬ ٓ ٍ‫حُلَح‬ ‫حػظخى‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫أُٝ٤خث‬ ‫ِٓطش‬ ٖٓ ً‫خ‬‫ٓخٍه‬ ‫حُليع‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ٝ‫أ‬ٝ‫أ‬ ٚ٤ُٝ ‫اهخٓش‬ َ‫ٛـ‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ٓيٍٓظ‬ ٖ .ٚ‫ر‬ َ‫٣ٔظو‬ ‫ٛخُق‬ ٕ‫ٌٓخ‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫٣ظٞك‬ ‫٣ؼي‬ ُْ َ‫أًؼ‬ ٝ‫أ‬ ‫ُٞحكي‬ ‫ٛؼزش‬ ‫ٟٝؼ٤ش‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔٞؿٞى‬ ‫حُليع‬ ‫٣و٠غ‬ ٕ‫أ‬ ‫حألكيحع‬ ٢ٟ‫ُوخ‬ ‫ٝ٣لن‬ ‫حُز٘ٞى‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ َ٤‫حُظيحر‬ ٖٓ2ٝ4ٝ5ٝ6ٝ7‫حُٔخىس‬ ٖٓ582. ‫انؼمٕثخ‬ ‫رطجٛك‬ ‫يجبل‬ ٙ‫ف‬ ‫انمضبء‬ ‫حضٕر‬ 8ً‫ب‬‫طبثؼ‬ ُٔٔ‫ح‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٕ‫ا‬‫ُٔ٘ش‬ ‫طَس‬2:6:.‫حُؼوٞرش‬ ‫ططز٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ْٜ‫ط‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ١‫أ‬ ٖٔ٠‫٣ظ‬ ‫ال‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫ػٜي‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُؼوٞرش‬ ‫ططز٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ‫ٓئٓٔش‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫أكيع‬ ٚ‫حُ٘و‬ ‫ٌٛح‬ ‫ُٝظيحٍى‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٌّٞ‫حُٔل‬ ‫اىٓخؽ‬ ‫ربػخىس‬ ‫طٔٔق‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ‫حُؼوٞرش‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ‫ُظظزغ‬ ‫رخهظٜخٛخص‬ ‫حرظيحث٤ش‬ ‫ٓلٌٔش‬ ًَ ٤‫ٛالك‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫أٓ٘يص‬ ‫ٝهي‬ .‫حُٔـظٔغ‬ ٢‫ك‬;‫ر٤ٜ٘خ‬ ٖٓ ‫خص‬ -‫حألهَ؛‬ ٠ِ‫ػ‬ َٜٗ ًَ ‫َٓس‬ ‫حُٔـ٘٤ش‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ‫ُ٣خٍس‬ -‫٣ظؼِن‬ ‫ك٤ٔخ‬ ‫ٝطٔ٤٤َٛخ‬ ‫حُٔـ٘٤ش‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ْ٤‫رظ٘ظ‬ ‫حُٔظؼِن‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ططز٤ن‬ ٟ‫ٓي‬ ‫طظزغ‬ ‫حُظؤى٣ذ؛‬ ‫اؿَحءحص‬ ‫ٓالٓش‬ ‫َٝٓحهزش‬ ‫حُٔـ٘خء‬ ‫ٝكوٞم‬ ٍ‫حالػظوخ‬ ‫روخٗٞٗ٤ش‬ -ًْ‫حُٔلخ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫رٜخ‬ ٌّٞ‫حُٔل‬ ‫حُؼوٞرخص‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ‫ٟٝؼ٤ش‬ ‫طظزغ‬‫هخٛش‬ ‫رطخهخص‬ ‫ٝٓٔي‬ ‫رخُٔـ٘خء؛‬ -‫حالػظوخٍ؛‬ ‫ٓـالص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حإل١الع‬ -‫ٝحُؼلٞ؛‬ ١َٝ٘‫ر‬ ‫حُٔو٤ي‬ ‫حإلكَحؽ‬ ٍٞ‫ك‬ ‫ٓوظَكخص‬ ْ٣‫طوي‬ -.٢ٗ‫حُزي‬ ٙ‫رخإلًَح‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حإلؿَحءحص‬ ‫ٓالٓش‬ ٖٓ ‫حُظؤًي‬ ‫ٝٛ٤خٗش‬ ‫حُيكخع‬ ‫كوٞم‬ ‫ٟٔخٗخص‬ ْ٤‫طيػ‬ ‫حُؼوٞرش‬ ‫ططز٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ‫ٓئٓٔش‬ ‫اكيحع‬ ٢‫ك‬ َ‫ُٝؼ‬ ُ‫ا‬ ‫رخإلٟخكش‬ َ‫حُٔؼظو‬ ‫ًَحٓش‬.ٌْ‫حُل‬ ٍٝ‫ٛي‬ ‫رؼي‬ ‫ُٔخ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٌّٞ‫ُِٔل‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُلٔخ٣ش‬ ٍ‫حٓظَٔح‬ ٠ ٌْ‫حُل‬ ٍٝ‫ٛي‬ ‫رٔـَى‬ ٢ٜ‫ط٘ظ‬ ‫ًخٗض‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٌّٞ‫رخُٔل‬ ‫حُو٠خء‬ ‫ِٛش‬ ٕ‫أل‬ ٢‫ح٣ـخر‬ ‫ٗ٢ء‬ ٞٛٝ ٕ‫(حُٔخىطخ‬ ١ٍ‫اىح‬ ُ‫ؿٜخ‬ ‫ر٤ي‬ ٌٙ٤‫ط٘ل‬ ‫ُ٤ٜزق‬6:7ٝ751.) ِ‫ػ‬ ٢ُ‫اؿٔخ‬ ٌَ٘‫ر‬ ‫كخكع‬ ٚٗ‫كب‬ ،‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫ُِوخ‬ ‫حُؼَ٣٠ش‬ ١ٞ‫حُوط‬ ْٛ‫أ‬ ٌٙٛ ‫ًخٗض‬ ‫ٝاًح‬ْٛ‫أ‬ ٠ ٜٙٞٗ ٌَٗ ٢‫ك‬ ‫أٓخٓ٤ش‬ ‫ه٠خث٤ش‬ ‫حؿظٜخىحص‬ ‫ػيس‬ ‫ٍٝٓن‬ ٕ‫حإلٗٔخ‬ ‫كوٞم‬ ٢‫ك‬ ‫حٌُٔظٔزخص‬ ‫حُٔٞحػ٤ن‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٚ٘‫ط‬ ‫ًٔخ‬ ‫حُؼخىُش‬ ‫حُٔلخًٔش‬ ‫طوظ٠٤ٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُ٠ٔخٗخص‬ ‫ًخكش‬ ٍِٞ‫ٝر‬ ،‫هخٗٞٗ٤ش‬ .‫حُيُٝ٤ش‬ ‫ٝٛ٤خؿظٜخ‬ ٚ‫ٓوظ٠٤خط‬ ‫طزٞ٣ذ‬ ٖ٤ٔ‫طل‬ ‫حٓظٜيف‬ ‫حُـي٣ي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٕ‫كخ‬ ‫حٌُِ٘٤ش‬ ‫حُ٘خك٤ش‬ ٖٓٝ .‫ٝحٟلش‬ ‫ٛ٤خؿش‬
 • 19. -2:- ٘‫انزًٓٛذ‬ ‫انكزبة‬ ‫انجزاءح‬ ‫لزُٚخ‬ 8‫األٔل‬ ‫انجبة‬ 2 ٍَ‫رٔو‬ ً‫خ‬ٗٞٗ‫هخ‬ ٚ‫اىحٗظ‬ ‫طؼزض‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رَ٣جخ‬ َ‫٣ؼظز‬ ‫ؿَ٣ٔش‬ ‫رخٍطٌخد‬ ٚ٤‫ك‬ ٚ‫ٓ٘ظز‬ ٝ‫أ‬ ْٜ‫ٓظ‬ ًَ ‫حُ٠ٔخٗخص‬ ًَ ‫ك٤ٜخ‬ َ‫طظٞك‬ ‫ػخىُش‬ ‫ٓلخًٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ،ٚ‫ر‬ ٢٠‫حُٔو‬ ‫حُ٘٢ء‬ ‫ُوٞس‬ ‫ٌٓظٔذ‬ ‫حُوخٗٞٗ٤ش‬5 . َٔ‫٣ل‬.ْٜ‫حُٔظ‬ ‫ُلخثيس‬ ‫حُ٘ي‬ ‫انًذَٛخ‬ ٖٕ‫ٔانذػ‬ ‫انؼًٕيٛخ‬ ٖٕ‫انذػ‬ ‫إلبيخ‬ 8َٙ‫انضب‬ ‫انجبة‬ 0 ‫٣ظَطذ‬ٖ‫ػ‬ًَ‫ؿَ٣ٔش‬‫حُلن‬٢‫ك‬‫اهخٓش‬ٟٞ‫ىػ‬‫ػٔٞٓ٤ش‬‫ُظطز٤ن‬٢‫ك‬ ‫ٝحُلن‬ ‫حُؼوٞرخص‬‫اهخٓش‬ ‫ٓيٗ٤ش‬ ٟٞ‫ىػ‬ٞ٣ٞ‫رخُظؼ‬ ‫ُِٔطخُزش‬ٖ‫ػ‬ٍَ٠ُ‫ح‬١ٌُ‫ح‬‫طٔززض‬ٚ٤‫ك‬.‫حُـَ٣ٔش‬ ‫انؼًٕيٛخ‬ ٖٕ‫انذػ‬ 8‫انضبنش‬ ‫انجبة‬ 1 ٍّ‫طٔخ‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُؼٔٞٓ٤ش‬‫ٟي‬َ‫حُلخػ‬٢ِٛ‫حأل‬‫ُِـَ٣ٔش‬ٖ٤ٔٛ‫ٝحُٔٔخ‬ٖ٤ًٍ‫ٝحُٔ٘خ‬٢‫ك‬ .‫حٍطٌخرٜخ‬ ْ٤‫٣و‬ٟٞ‫حُيػ‬‫ٝ٣ٔخٍٜٓخ‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬‫حُ٘٤خرش‬ ‫ه٠خس‬ٕٞ‫حُٔٞظل‬ ‫٣و٤ٜٔخ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ‫ًٔخ‬ ،‫حُؼخٓش‬ ٕٞ‫حٌُِٔل‬‫رٌُي‬.ً‫خ‬ٗٞٗ‫هخ‬ ٌٖٔ٣ٕ‫أ‬‫٣و٤ٜٔخ‬‫حُطَف‬ٍَ٠‫حُٔظ‬‫١زوخ‬١َُِٝ٘‫حُٔليىس‬٢‫ك‬.ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ‫اًح‬ٍٞٓ‫ٓؤ‬ ٝ‫أ‬ ٕٞ‫ػ‬ ٝ‫أ‬ ٢ٓٞٔ‫ػ‬ ‫ٓٞظق‬ ٝ‫أ‬ ٝ‫هخ‬ ‫كن‬ ٢‫ك‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫أه٤ٔض‬ .‫ٌُِِٔٔش‬ ٢‫حُو٠خث‬ َ٤ًُٞ‫ح‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اهخٓظٜخ‬ ‫كظزِؾ‬ ،‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫حُوٞس‬ ٝ‫أ‬ ‫ُِِٔطش‬ 2 ٢‫طٔو‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ٚ‫حُ٘و‬ ‫رٔٞص‬‫ٝر٘ٔن‬ َٓ‫حُ٘خ‬ ٞ‫ٝرخُؼل‬ ّ‫ٝرخُظوخى‬ ،‫حُٔظخرغ‬ ،َ‫حُلؼ‬ َّ‫طـ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬‫ٓو‬ ٍٝ‫ٝرٜي‬‫حًظٔذ‬ ٍَ‫هٞس‬.ٚ‫ر‬ ٢٠‫حُٔو‬ ‫حُ٘٢ء‬ ‫ػ٘يٓخ‬ ‫رخُِٜق‬ ٢‫ٝطٔو‬ٚ٘٣‫َٛحكش‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬٠ِ‫ػ‬.‫ًُي‬ 5-‫حُلوَس‬ َ‫حٗظ‬5َٖٜٓ‫حُل‬34ٍٖٓٞ‫حُيٓظ‬‫حُـي٣ي‬‫حُزَحءس‬ ‫هَ٣٘ش‬ " ;ٝٞٔ٠ٓ ‫ػخىُش‬ ‫ٓلخًٔش‬ ٢‫ك‬ ‫حُلن‬."ٕ‫ٗخ‬
 • 20. -31- ‫ٓخ‬ ،‫ُِٔظخرؼش‬ ً‫خ‬٣ٍَٟٝ ً‫خ‬١َٗ ‫حٌُ٘خ٣ش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ،ٚ‫ٌٗخ٣ظ‬ ٖ‫ػ‬ ٢ٌ‫حُٔ٘ظ‬ ٍُ‫رظ٘خ‬ ‫أ٣٠خ‬ ٢‫طٔو‬ .‫ًُي‬ ‫هالف‬ ٠ِ‫ػ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٚ٘٣ ُْ 36 ‫ًُي‬ ‫هالف‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫هخٛش‬ ٖ٤ٗ‫هٞح‬ ٚ٘‫ط‬ ُْ ‫ٓخ‬ ،‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ّ‫طظوخى‬;ٍَٝٔ‫ر‬ -‫ٓ٘ش‬ ‫ػَ٘س‬ ْٔ‫ه‬‫حُـ٘خ٣ش؛‬ ‫حٍطٌخد‬ ّٞ٣ ٖٓ ‫طزظية‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ٓ٤الى٣ش‬ -‫ٓ٘ٞحص‬ ‫أٍرغ‬‫حُـ٘لش؛‬ ‫حٍطٌخد‬ ّٞ٣ ٖٓ ‫طزظية‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ٓ٤الى٣ش‬ -‫ٓ٘ش‬.‫حُٔوخُلش‬ ‫حٍطٌخد‬ ّٞ٣ ٖٓ ‫طزظية‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ٓ٤الى٣ش‬ ُٚٞٛ‫أ‬ ‫أكي‬ ٚ‫كو‬ ٢‫ك‬ ٚ‫حٍطٌز‬ ٢َٓ‫ؿ‬ ‫الػظيحء‬ َٝ‫ٝطؼ‬ ً‫ح‬َٛ‫هخ‬ ‫حُ٠ل٤ش‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬ ُٚ ٖٓ ٝ‫أ‬‫حُٔيس‬ ْ‫ُ٘ل‬ ‫ؿي٣ي‬ ٖٓ ٕ‫حَُٔ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫٣زيأ‬ ّ‫حُظوخى‬ ‫أٓي‬ ٕ‫كب‬ ،‫ِٓطش‬ ٝ‫أ‬ ‫ًلخُش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٍػخ٣ش‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ .٢ٗ‫حُٔي‬ ‫حَُٗي‬ ٖٓ ‫حُ٠ل٤ش‬ ‫رِٞؽ‬ ‫طخٍ٣ن‬ ٖٓ ‫حرظيحء‬ ٝ‫أ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫طوخىٜٓخ‬ ّ‫ػي‬ ٠ِ‫ػ‬ ٚ٘٣ ٢‫حُظ‬ ْ‫حُـَحث‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خٗجش‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ّ‫طظوخى‬ ‫ال‬ َ٘ٗ ْ‫ٝط‬ ‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫ٛخىهض‬ ‫ىُٝ٤ش‬ ‫حطلخه٤ش‬.‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ ‫ٛخ‬ 47 ٟٞ‫حُيػ‬ ّ‫طوخى‬ ‫أٓي‬ ‫٣٘وطغ‬ٝ‫أ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔظخرؼش‬ ‫اؿَحءحص‬ ٖٓ ‫اؿَحء‬ ٌَ‫ر‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫حُِٔطش‬ ٚ‫ر‬ ّٞ‫طو‬ ‫حُٔلخًٔش‬،ٚ‫ر‬ َٓ‫طؤ‬.ّ‫ُِظوخى‬ ‫هخ١ؼخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َٙ‫٣ؼظز‬ ‫اؿَحء‬ ٌَ‫ٝر‬ ‫ربؿَحءحص‬ ‫٣وٜي‬‫٣ظَطذ‬ ‫اؿَحء‬ ًَ ،‫حُٔخىس‬ ٌٙٛ ّٜٞ‫ٓل‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔظخرؼش‬ٟٞ‫حُيػ‬ ‫ٍكغ‬ ٚ٘‫ػ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ٌْ‫حُل‬ ‫ٛ٤جش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫ٛ٤جش‬. ‫ربؿَحءحص‬ ‫٣وٜي‬‫حُظلو٤ن‬ ٢ٟ‫هخ‬ ٖ‫ػ‬ ٍ‫ٛخى‬ ‫اؿَحء‬ ًَ ،‫حُٔخىس‬ ٌٙٛ ّٜٞ‫ٓل‬ ٢‫ك‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫َٓكِش‬ ٍ‫هال‬‫حٌُظخد‬ ٖٓ ‫حُؼخُغ‬ ْٔ‫حُو‬ ‫ُٔوظ٠٤خص‬ ‫ٝكوخ‬ ٢ِ٤ٌٔ‫حُظ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ٝ‫أ‬ ١‫حإلػيحى‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ٖٓ ٍٝ‫حأل‬. ً‫حُٔلخ‬ ‫ربؿَحءحص‬ ‫٣وٜي‬ٍ‫هال‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٌٙ‫طظو‬ ‫اؿَحء‬ ًَ ،‫حُٔخىس‬ ٌٙٛ ّٜٞ‫ٓل‬ ٢‫ك‬ ‫ٔش‬ .ٟٞ‫ُِيػ‬ ‫ىٍحٓظٜخ‬ ‫ًٌُي‬ ‫حالٗوطخع‬ ‫ٌٛح‬ ١َٔ٣‫حُٔظخرؼش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫اؿَحء‬ ِْٜٔ٘٣ ُْ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ٙ‫ُألٗوخ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ .‫حُٔلخًٔش‬ ٝ‫أ‬ ١َٔ٣َ‫أؿ‬‫ؿي٣ي‬ّ‫ُِظوخى‬‫حرظيحء‬ٖٓ‫طخٍ٣ن‬َ‫آه‬‫اؿَحء‬‫حٗوطغ‬ٚ‫ر‬،ٙ‫أٓي‬ٌٕٞ‫ٝط‬ٚ‫ٓيط‬ ‫ٓٔخٝ٣ش‬‫ُِٔيس‬‫حُٔليىس‬٢‫ك‬‫حُٔخىس‬.‫حُٔخروش‬ 6-ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬‫حُٔخىس‬6ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ‫حُٔخىس‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٙ‫أػال‬46.22ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ْ‫ٍه‬33.12ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬2.22.27:‫رظخٍ٣ن‬2:ٖٓ‫حُوؼيس‬ ١ً 2543(28َ‫أًظٞر‬3122،)‫ػي‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬‫ى‬6::1‫رظخٍ٣ن‬3:‫حُوؼيس‬ ًٝ2543(38َ‫أًظٞر‬3122،)ٙ 6346. 7-ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬‫حُٔخىس‬7ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ‫حُٔخىس‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٙ‫أػال‬46.22.ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
 • 21. -32- ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫طَؿغ‬ ‫اهخٓظٜخ‬ ‫حٓظلخُش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫ك٤ٔخ‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ّ‫طوخى‬ ‫ٓيس‬ ‫طظٞهق‬ .ٚٔ‫ٗل‬ ٖٓ ٢‫رو‬ ‫ٓخ‬ ١ٝ‫طٔخ‬ ‫ُٔيس‬ ‫حالٓظلخُش‬ ٚ٤‫ك‬ ‫طَطلغ‬ ١ٌُ‫ح‬ ّٞ٤ُ‫ح‬ ٖٓ ‫حرظيحء‬ ‫ؿي٣ي‬ ٖٓ ّ‫حُظوخى‬ ‫٣زيأ‬ .ٚ‫طٞهل‬ ‫ٝهض‬ ٢‫ك‬ ٙ‫أٓي‬ ‫انًذَٛخ‬ ٖٕ‫انذػ‬ 8‫انزاثغ‬ ‫انجبة‬ 5 ‫٣َؿغ‬‫حُلن‬٢‫ك‬‫اهخٓش‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُٔيٗ٤ش‬‫حُ٘خطؾ‬ ٍَ٠ُ‫ح‬ ٖ‫ػ‬ ٞ٣ٞ‫ُِظؼ‬ٖ‫ػ‬‫ؿ٘لش‬ ٝ‫أ‬ ‫ؿ٘خ٣ش‬ ٝ‫أ‬،‫ٓوخُلش‬ٌََُٖٓٝ‫طؼ‬ٍَ٠ُ ً‫خ‬٤ٜ‫ٗو‬٢ٗ‫ؿٔٔخ‬ٝ‫أ‬١‫ٓخى‬ٝ‫أ‬١ٞ٘‫ٓؼ‬‫طٔززض‬ٚ٤‫ك‬‫حُـَ٣ٔش‬ .‫ٓزخَٗس‬ ‫هي‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ،ً‫خ‬٤ٗ‫ٓي‬ ً‫خ‬‫١َك‬ ‫ط٘ظٜذ‬ ٕ‫أ‬ ‫ػخٓش‬ ‫ٓ٘لؼش‬ ‫ًحص‬ ‫أٜٗخ‬ ِٖ‫حُٔؼ‬ ‫ُِـٔؼ٤خص‬ ٌٖٔ٣ ٘ٓ ‫أٍرغ‬ ٌ٘ٓ ‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ‫طؤٓٔض‬‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ‫ًُٝي‬ ،٢َٓ‫حُـ‬ َ‫حُلؼ‬ ‫حٍطٌخد‬ َ‫هز‬ َ‫حأله‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٞحص‬ ٍ‫ٓـخ‬ ْٔ‫ط‬ ‫ؿَ٣ٔش‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ٢ٗ‫حُٔي‬ ‫حُطَف‬ ٝ‫أ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ َ‫هز‬ ٖٓ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫اهخٓش‬ .٢ٓ‫حألٓخ‬ ‫هخٜٗٞٗخ‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ ‫حٛظٔخٜٓخ‬ ٌٖٔ٣‫ُِيُٝش‬‫ُِٝـٔخػخص‬‫حُٔلِ٤ش‬ٕ‫أ‬ّ‫طظوي‬‫رٜلظٜخ‬‫١َكخ‬،‫ٓيٗ٤خ‬‫َٓطٌذ‬ ‫ُٔطخُزش‬‫حُـَ٣ٔش‬ ٕ‫رؤ‬‫٣َى‬‫حُٔزخُؾ‬ ‫ُٜخ‬٢‫حُظ‬‫١ِذ‬‫ٜٓ٘خ‬‫ىكؼٜخ‬ٖ٤‫ُٔٞظل‬١ٌُٝ ٝ‫أ‬ْٜ‫كوٞه‬‫١زوخ‬ٕٞٗ‫ُِوخ‬١ٍ‫حُـخ‬ٚ‫ر‬ .َٔ‫حُؼ‬ 6 ٌٖٔ٣ٕ‫أ‬ّ‫طوخ‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُٔيٗ٤ش‬‫ٟي‬ٖ٤ِ‫حُلخػ‬ٝ‫أ‬ ٖ٤٤ِٛ‫حأل‬ٖ٤ٔٛ‫حُٔٔخ‬ٝ‫أ‬ٖ٤ًٍ‫حُٔ٘خ‬٢‫ك‬ ‫حٍطٌخد‬‫ٟٝي‬ ،‫حُـَ٣ٔش‬ْٜ‫ٍٝػظ‬ٝ‫أ‬ٙ‫حألٗوخ‬ٖ٤ُٝ‫حُٔٔئ‬ً‫خ‬٤ٗ‫ٓي‬.ْٜ٘‫ػ‬ 7 ٌٖٔ٣‫اهخٓش‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُٔيٗ٤ش‬ٟٞ‫ٝحُيػ‬‫حُؼٔٞٓ٤ش‬٢‫ك‬ٕ‫آ‬‫ٝحكي‬ّ‫أٓخ‬‫حُٔلٌٔش‬‫حُِؿَ٣ش‬ ‫حُٔلخُش‬‫اُ٤ٜخ‬ٟٞ‫حُيػ‬.‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٚ‫طوظ‬ٌٙٛ‫حُٔلٌٔش‬‫ٓٞحء‬ٕ‫ًخ‬ٍٝ‫حُٔٔئ‬ٖ‫ػ‬ٍَ٠ُ‫ح‬‫ٗوٜخ‬‫ًحط٤خ‬ٝ‫أ‬‫ٓؼ٘ٞ٣خ‬‫هخٟؼخ‬ ٕٞٗ‫ُِوخ‬‫ًٔخ‬ .٢ٗ‫حُٔي‬ٚ‫طوظ‬٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬‫حُو٠خ٣خ‬‫حُٔ٘ٔٞرش‬ٙ‫ألٗوخ‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ّ‫حُؼخ‬٢‫ك‬‫كخُش‬‫ٓخ‬ ‫اًح‬‫ًخٗض‬ٟٞ‫ىػ‬‫حُٔٔئُٝ٤ش‬‫ٗخطـش‬ٖ‫ػ‬ٍَٟ‫طٔززض‬ٚ٤‫ك‬‫ٝٓ٤ِش‬َٖٓ‫ٝٓخث‬.َ‫حُ٘و‬ 22 ٌٖٔ٣‫اهخٓش‬ٟٞ‫حُيػ‬‫ٓ٘لِٜش‬ ،‫حُٔيٗ٤ش‬ٖ‫ػ‬ٟٞ‫حُيػ‬،‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ٟ‫ُي‬‫حُٔلٌٔش‬‫حُٔيٗ٤ش‬ .‫حُٔوظٜش‬ َ٤‫ؿ‬ٚٗ‫أ‬‫٣ـذ‬ٕ‫أ‬‫طٞهق‬‫حُٔلٌٔش‬‫حُٔيٗ٤ش‬‫حُزض‬٢‫ك‬ٌٟٙٛٞ‫حُيػ‬٠ُ‫ا‬ٕ‫أ‬ٍ‫٣ٜي‬ٌْ‫ك‬٢‫ٜٗخث‬ ٢‫ك‬ٟٞ‫حُيػ‬‫حُؼٔٞٓ٤ش‬.‫اهخٓظٜخ‬ ‫طٔض‬ ‫هي‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬