SlideShare a Scribd company logo
‫انؼقاري‬ ‫انرحفٍظ‬
‫ترارٌخ‬ ‫يحٍُح‬ ‫صٍغح‬32‫ٌُاٌر‬3102
-2-
‫فؼغ‬‫ظٙ١و‬09ْ‫هِؼب‬1331(12‫غشذ‬1913ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬ )
‫اٌزؼل٠الد‬ ِٓ ‫ٌّغّٛػخ‬ٟ‫ف‬‫فزواد‬‫ِزفولخ‬ْ‫اٌيِب‬ ِٓ ْ‫لو‬ ‫لواثخ‬ ‫اِزلاك‬ ٍٝ‫ػ‬،‫آفو٘ب‬ ْ‫وب‬
‫ثٛاٍطخ‬ْٛٔ‫اٌمب‬ُ‫هل‬14.07،‫اٌظ‬ ٖ‫ثزٕف١ن‬ ‫اٌظبكه‬ٟ‫ف‬ ‫اٌّإهؿ‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫ٙ١و‬25‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬ ِٓ
1432(22‫ٔٛفّجو‬2011)،ٚ‫ّ٘ذ‬ ‫عٛ٘و٠خ‬ ‫رؼل٠الد‬ ‫اٌّنوٛه‬ ‫اٌظٙ١و‬ ‫ػوف‬ ٗ‫ثّٛعج‬ ٞ‫اٌن‬
‫عّ١غ‬‫اٌفظٛي‬ْٚ‫ثل‬‫اٍزضٕبء‬ٗ‫ٚ٘١ىٍز‬ ‫إٌض‬ ‫ثزبه٠ق١خ‬ ‫االؽزفبظ‬ ‫ِغ‬.
ْٛٔ‫اٌمب‬ ًّ‫اشز‬ ‫ٚلل‬ُ‫هل‬14.07‫ٌظٙ١و‬ ُّ‫ٚاٌّز‬ ‫اٌّغ١و‬12‫غشذ‬1913ٍٝ‫ػ‬‫أ‬( ‫هثغ‬4)
‫ِفظٍخ‬ ‫ِٛاك‬ٍٟ٠ ‫وّب‬:
-‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ُ١ّ‫ٚرز‬ ‫رغ١١و‬ ُ‫ر‬ ٌٝٚ‫أ‬َ‫ؽىب‬63‫فظال‬‫اٌنوو‬ ‫اٌَبٌف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ِٓ
ٌٟ‫وبٌزب‬ ٟ٘ٚ:
1ٚ6ٚ8ٚ9ٚ10ٚ12ٚ13ٚ16ٚ18ٚ19ٚ20ٚ21ٚ22ٚ23ٚ24ٚ26ٚ27
ٚ31ٚ34ٚ35ٚ38ٚ40ٚ41ٚ42ٚ43ٚ44ٚ48ٚ50ٚ51ٚ52ٚ52‫ِىوه‬ٚ54
ٚ55ٚ60ٚ61ٚ62ٚ63ٚ65ٚ66ٚ67ٚ68ٚ69ٚ72ٚ74ٚ75ٚ76ٚ77ٚ78
ٚ84ٚ85ٚ88ٚ89ٚ90ٚ91ٚ93ٚ94ٚ97ٚ101ٚ102ٚ103ٚ104ٚ105ٚ107.
ٚٝ‫ثّمزؼ‬َ‫أؽىب‬ ‫ٚرؼٛ٠غ‬ ‫َٔـ‬ ُ‫ر‬ ‫اٌضبٔ١خ‬ ‫اٌّبكح‬28‫فظال‬ٖ‫أػال‬ ‫اٌّنوٛه‬ ‫اٌظٙ١و‬ ِٓ
ٌٟٟ٘ٚ‫وبٌزب‬:
7ٚ11ٚ14ٚ15ٚ17ٚ25ٚ29ٚ30ٚ32ٚ37ٚ45ٚ47ٚ58ٚ64ٚ65‫ِىوه‬
ٚ70ٚ71ٚ73ٚ82ٚ83ٚ86ٚ87ٚ95ٚ96ٚ100ٚ106ٚ108ٚ109.
‫ظٙ١و‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬ ‫اٌضبٌضخ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ٚثّمزؼ‬9ْ‫هِؼب‬1331(12‫غشذ‬1913)
‫ثّمزؼ١بد‬23‫اٌزبٌ١خ‬ ‫فظال‬:
ً‫اٌفظ‬37ِٓ ‫ٚاٌفظٛي‬ ‫ِىوه‬51-1ٌٝ‫ئ‬51-19ً‫ٚاٌفظ‬86ً‫ٚاٌفظ‬ ‫ِىوه‬105
‫ِىوه‬ٚ110:
‫َٔـ‬ ُ‫ر‬ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ٚثّمزؼ‬:
‫أؽ‬َ‫ىب‬18:‫ا٢ر١خ‬ ‫فظال‬2،3،4،5،28،36،46،49،53،56،57،59،79،
80،81،92،98ٚ99ٌٝ‫ئ‬ ‫ئػبفخ‬ ‫؛‬ٟ‫ف‬ ‫اٌّإهؿ‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ‫ِمزؼ١بد‬18‫هعت‬ ِٓ
1333ٛ١ٔٛ٠ ‫(فبرؼ‬1915‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬ ‫اٌظٙ١و‬ ‫ٌزطج١ك‬ ‫أزمبٌ١خ‬ ‫ثّمزؼ١بد‬ ‫اٌّزؼٍك‬ )
ٞ‫اٌؼمبه‬.
-3-
‫انشرٌف‬ ‫انظهٍر‬‫ف‬ ‫انصادر‬ً9ٌ‫ريضا‬0220(03‫أغسطس‬
0902)‫تانرحفٍظ‬ ‫انًرؼهك‬‫انؼقاري‬‫تانُصىص‬ ‫ذؼذٌهه‬ ‫ذى‬ ‫كًا‬
: ‫انرانٍح‬ ‫انقاَىٍَح‬
1.ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬57.12ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثّمزؼب‬ ُّ‫اٌّز‬9ْ‫هِؼب‬1331
(12ٌ‫أغَط‬1913ُ‫هل‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثزٕف١ن‬ ‫اٌظبكه‬ ،)1.13.116‫ثزبه٠ـ‬
26‫طفو‬ ِٓ1435(30َ٠‫ك‬‫ّجو‬2013‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ‫)؛‬6224‫ثزبه٠ـ‬
21‫األٚي‬ ‫هث١غ‬1435(23‫٠ٕب٠و‬2014‫ص‬ ،)262‫؛‬
2.ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثّمزؼب‬ ُّ‫ٚاٌّز‬ ‫اٌّغ١و‬9
ْ‫هِؼب‬1331(12ٌ‫أغَط‬1913،)ٌ‫ا‬‫ظبكه‬ُ‫هل‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثزٕف١ن‬
1.11.177ٟ‫ف‬25‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬ ِٓ1432(22‫ٔٛفّجو‬2011)،‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬
‫ػلك‬5998‫ثزبه٠ـ‬27‫اٌؾغخ‬ ٚ‫م‬1432(24‫ٔٛفّجو‬2011)،‫ص‬5575‫؛‬
3.‫اٌظٙ١و‬ٌ‫ا‬٠‫شو‬‫ف‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫لب‬ ‫ثّضبثخ‬1.75.243‫ثزبه٠ـ‬12ٟٔ‫اٌضب‬ ‫هث١غ‬1396
(12ً٠‫اثو‬1976)،‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬3312‫ثزبه٠ـ‬21ٟٔ‫اٌضب‬ ‫هث١غ‬1396
(21ً٠‫أثو‬1976)‫ص‬ ،1355‫؛‬
4.‫اٌٍّى‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫لب‬ ‫ثّضبثخ‬ ٟ08.68‫ثزبه٠ـ‬10ٌٝٚ‫األ‬ ٜ‫عّبك‬1388(5
‫غشذ‬1968)،‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬2911‫ثزبه٠ـ‬19ٌٝٚ‫األ‬ ٜ‫عّبك‬1388
(14‫غشذ‬1968‫ص‬ ،)1803‫؛‬
5.ُ‫هل‬ ٟ‫اٌٍّى‬ ٍَٛ‫اٌّو‬015.66‫ثزبه٠ـ‬6ْ‫هِؼب‬1386(19‫كعٕجو‬1966)،
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬2826‫ثزبه٠ـ‬15ْ‫هِؼب‬1386(28‫كعٕجو‬1966)،‫ص‬
2711‫؛‬
6.ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬2.64.282ْ‫هِؼب‬ ‫فبرؼ‬ ‫ثزبه٠ـ‬1384(5‫٠ٕب٠و‬1965)،‫اٌغو٠لح‬
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬2729‫ثزبه٠ـ‬15‫شٛاي‬1384(17‫٠جوا٠و‬1965‫ص‬ ،)284‫؛‬
7.ُ‫هل‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬1.58.108ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬7‫اٌمؼلح‬ ٞ‫م‬1377(26ٞ‫ِب‬
1958)،‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬2380‫ثزبه٠ـ‬17‫م‬‫اٌمؼلح‬ ٞ1377(6ٗ١ٔٛ٠
1958‫ص‬ ،)1290‫؛‬
8.‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ٟ25‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬1373(25‫غشذ‬1954)،‫اٌغو٠لح‬
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬2188‫ثزبه٠ـ‬2‫طفو‬1374(1‫أوزٛثو‬1954‫ص‬ ،)2643‫؛‬
9.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬23َ‫ػب‬ ‫هعت‬ ِٓ1370(30ً٠‫أثو‬1951)،
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬2014‫ف‬ ‫ثزبه٠ـ‬ٗ١ٔٛ٠ ‫برؼ‬1951‫ص‬ ،1312‫؛‬
10.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬6‫هعت‬1369(24ً٠‫أثو‬1950)،‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬
‫ػلك‬1963‫ثزبه٠ـ‬9ٗ١ٔٛ٠1950‫ص‬ ،1214‫؛‬
11.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬14ْ‫شؼجب‬ ِٓ1363(4‫غشذ‬1944)،‫اٌغو٠لح‬
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬1664‫ثزبه٠ـ‬15‫شزٕجو‬1944‫ص‬ ،914‫؛‬
-4-
12.ٌ‫ا‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ٟ‫ف‬ ‫ظبكه‬4‫طفو‬ ِٓ1357(5ً٠‫أثو‬1938)،‫اٌغو٠لح‬
‫ػلك‬ ‫اٌوٍ١ّخ‬1345‫ثزبه٠ـ‬5‫غشذ‬1938‫ص‬ ،1273‫؛‬
13.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬15ِْٓ‫شؼجب‬1355(31‫أوزٛثو‬1936)‫اٌغو٠لح‬ ،
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬1260‫ثزبه٠ـ‬18‫كعٕجو‬1936‫ص‬ ،1770‫؛‬
14.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬17‫هعت‬ ِٓ1342(23‫فجوا٠و‬1924)‫اٌغو٠لح‬ ،
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬571‫ثزبه٠ـ‬8ً٠‫أثو‬1924‫ص‬571‫؛‬
15.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬30ْ‫شؼجب‬ ِٓ1336(10ٛ١ٔٛ٠1918)‫اٌغو٠لح‬ ،
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬270‫ثزبه٠ـ‬1ٛ١ٌٛ٠1918‫ص‬ ،659‫؛‬
16.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬7‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬1335(24‫شزٕجو‬1917)‫اٌغو٠لح‬ ،
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬216‫ثزبه٠ـ‬18ٛ١ٔٛ٠1917‫ص‬ ،486‫؛‬
17.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬10‫هعت‬1335(2ٞ‫ِب‬1917)‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ،
‫ػلك‬234‫ثزبه٠ـ‬22‫أوزٛثو‬1917‫ص‬ ،867‫؛‬
18.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬29ٞ‫م‬‫اٌؾغخ‬1334(27‫أوزٛثو‬1916)‫اٌغو٠لح‬ ،
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬184‫ثزبه٠ـ‬6‫ٔٛفّجو‬1916‫ص‬ ،854.
-5-
9022003
0902
02.11
0.00.011320223333100
‫األول‬ ‫انقسى‬:‫انرحفٍظ‬2
‫األول‬ ‫انثاب‬:‫يُه‬ ‫وانغرض‬ ‫انرحفٍظ‬ ‫طثٍؼح‬3
‫انفصم‬0
‫٠و‬‫غ١و‬ ِٓ ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّموه‬ َ‫ٌٍٕظب‬ ‫فبػؼب‬ ‫اٌّؾفع‬ ‫اٌؼمبه‬ ً‫عؼ‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ِٟ
ِٕٗ ‫ٚ٠مظل‬ ‫ثؼل‬ ‫ف١ّب‬ ِٕٗ ٗ‫ئفواع‬ ْ‫اإلِىب‬ ٟ‫ف‬ ْٛ‫٠ى‬ ْ‫أ‬:
-ْ‫ٚثطال‬ ٞ‫ػمبه‬ ٍُ‫ه‬ ٌ١ٍ‫رأ‬ ‫ػٕٙب‬ ‫٠زورت‬ ‫ٌٍزطٙ١و‬ ‫َِطوح‬ ‫ئعواء‬ ‫ثؼل‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫رؾف١ع‬
‫غ١و‬ ‫اٌَبٌفخ‬ ‫اٌؾمٛق‬ ‫عّ١غ‬ ِٓ ‫اٌٍّه‬ ‫ٚرطٙ١و‬ ،ٍَٛ‫اٌو‬ ِٓ ٖ‫ػلا‬ ‫ِب‬‫ثٗ؛‬ ‫اٌّؼّٕخ‬
-ٚ‫أ‬ ‫ئلواه‬ ٚ‫أ‬ ‫رغ١١و‬ ٚ‫أ‬ ً‫ٔم‬ ٚ‫أ‬ ٌ١ٍ‫رأ‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫اٌواِ١خ‬ ‫ٚاٌٛلبئغ‬ ‫اٌزظوفبد‬ ً‫و‬ ‫رم١١ل‬‫ئ‬‫ٍمبؽ‬
‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬‫اٌزؾّال‬ ٚ‫أ‬‫د‬.ٌٗ ٌٍ‫اٌّإ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ٟ‫ف‬ ،‫ثبٌٍّه‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬
‫انفص‬‫ىل‬3‫و‬2‫و‬2‫و‬24
‫انفصم‬6
ْ‫ئ‬‫اٌزؾف١ع‬ّ٠ ‫ال‬ ٗٔ‫فا‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ َ‫لل‬ ‫ئما‬ ٗٔ‫أ‬ ‫غ١و‬ ،ٞ‫افز١به‬ ‫أِو‬.‫ِطٍمب‬ ٗ‫ٍؾج‬ ٓ‫ى‬
1-‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬5998‫ثزبه٠ـ‬27‫اٌؾغخ‬ ٚ‫م‬1432(24‫ٔٛفّجو‬2011‫ص‬ ،)5575.
2-‫اٌفظٛي‬ َ‫أؽىب‬ ‫ٚرؼٛ٠غ‬ ‫َٔـ‬ ُ‫ر‬7ٚ11ٚ14ٚ15ٚ17ٚ25ٚ29ٚ30ٚ32ٚ37ٚ45ٚ47ٚ58ٚ64
‫أ‬ ‫األٚي‬ َُ‫اٌم‬ ُِٓ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌضبٔ١خ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ٖ‫ػال‬14.07‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثّمزؼب‬ ُّ‫ٚاٌّز‬ ‫اٌّغ١و‬
ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬9ْ‫هِؼب‬1331(12ٌ‫أغَط‬1913ٌ‫ا‬ ،)‫ظبكه‬ُ‫هل‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثزٕف١ن‬1.11.177ٟ‫ف‬25
‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬ ِٓ1432(22‫ٔٛفّجو‬2011)‫؛‬‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬5998‫ثزبه٠ـ‬27‫اٌؾغخ‬ ٚ‫م‬1432(24
‫ٔٛفّجو‬2011‫ص‬ ،)5575.
3-َ‫أؽىب‬ ُ١ّ‫ٚرز‬ ‫رغ١١و‬ ُ‫ر‬‫اٌفظٛي‬1ٚ6ٚ8ٖ‫أػال‬ ‫األٚي‬ ‫اٌجبة‬ ٌِٓٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ
14.07‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،.
4-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬‫اٌفظٛي‬2ٚ3ٚ4ٚ5ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُِٓ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،.
-6-
‫انفصم‬1
‫إٌّبؽك‬ ٟ‫ٚف‬ ،‫فبطخ‬ ٓ١ٔ‫لٛا‬ ٟ‫ف‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫إٌّظٛص‬ ‫اٌؾبالد‬ ٟ‫ف‬ ‫ئعجبه٠ب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ْٛ‫٠ى‬
ٍٝ‫ػ‬ ٟ‫اٌٛط‬ ‫اٌٛى٠و‬ ٖ‫٠زقن‬ ‫ثمواه‬ ‫اٌغب٠خ‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫فزؾٙب‬ ُ‫ٍ١ز‬ ٟ‫اٌز‬‫ٌٍّؾبفظخ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٛوبٌخ‬
.‫ِل٠و٘ب‬ ِٓ ‫الزواػ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ثٕبء‬ ‫ٚاٌقوائط١خ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ٚاٌَّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬
٘ ‫ٔشو‬ ِٓ ‫اثزلاء‬‫ٚاٌَّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٌٍّؾبفظخ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٛوبٌخ‬ ِٟ‫ٌَّزقل‬ ٓ‫٠ّى‬ ،‫اٌمواه‬ ‫نا‬
َ‫ٌٍم١ب‬ ‫اٌّؼٕ١خ‬ ‫اٌؼمبهاد‬ ‫كفٛي‬ ‫ٌنٌه‬ ٍُٙ٘‫رإ‬ ٓ٠‫اٌن‬ ‫األشقبص‬ ً‫ٌٚى‬ ‫ٚاٌقوائط١خ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬
.ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫رزطٍجٙب‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌطجغواف١خ‬ ‫ٚاألشغبي‬ ‫ثبألثؾبس‬
‫ثبٌؾب‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ئعواءاد‬ ‫رؾلك‬ً‫اٌَبك‬ ‫اٌفوع‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫أػال‬ ‫اٌٛاهكح‬ ‫الد‬
.‫اٌجبة‬ ‫٘نا‬ ِٓ
.‫ِغبٔب‬ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫فزؾٙب‬ ُ‫ٍ١ز‬ ٟ‫اٌز‬ ‫إٌّبؽك‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّطبٌت‬ ‫رلهط‬
‫انفصم‬8
‫ئعواءاد‬ ‫ِزبثؼخ‬ ‫أصٕبء‬ ‫اٌّقزظخ‬ ُ‫اٌّؾبو‬ ٗ‫ث‬ ‫رأِو‬ ‫ػٕلِب‬ ‫ئعجبه٠ب‬ ‫ونٌه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ْٛ‫٠ى‬
.ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫اٌّؾغٛى‬ ‫ِٛاعٙخ‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌؾغي‬
ًَ‫انثا‬ ‫انثاب‬:‫يسطرج‬‫ا‬‫نرحفٍظ‬5
‫انفرع‬‫األول‬:‫انؼقارٌح‬ ‫األيالك‬ ‫ػهى‬ ‫انًحافظ‬
‫انفصم‬9
.‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫أوضو‬ ٚ‫أ‬ ‫ِؾبفع‬ ُ١ٍ‫ئل‬ ٚ‫أ‬ ‫ػّبٌخ‬ ً‫و‬ ‫ٔفٛم‬ ‫كائوح‬ ٟ‫ف‬ ٓ١‫٠ؼ‬
‫اٌزواث١خ‬ ‫ثبٌلائوح‬ ‫اٌقبص‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ً‫اٌَغ‬ ‫ثَّه‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫٠ىٍف‬
‫اٌّمو‬ ‫ٚاٌَّبؽو‬ ‫ثبإلعواءاد‬ َ‫ٚاٌم١ب‬ ٖ‫ٌٕفٛم‬ ‫اٌزبثؼخ‬.ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ْ‫شأ‬ ٟ‫ف‬ ‫هح‬
‫انفرع‬ًَ‫انثا‬:‫يطهة‬‫انرحفٍظ‬
‫انفصم‬01
ُ٘‫موو‬ ٟ‫٠أر‬ ِّٓ ‫ئال‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ُ٠‫رمل‬ ‫٠غٛى‬ ‫ال‬:
1-‫اٌّبٌه؛‬
2-ُٙ١‫ف‬ ‫رزٛفو‬ ‫ػٕلِب‬ ‫ٚمٌه‬ ،ٗ‫ٌشووبئ‬ ‫اٌشفؼخ‬ ‫ثؾك‬ ‫االؽزفبظ‬ ‫ِغ‬ ‫اٌٍّه‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌشو٠ه‬
‫ثٙب؛‬ ‫ٌألفن‬ ‫اٌالىِخ‬ ‫اٌشوٚؽ‬
5-١‫رغ‬ ُ‫ر‬َ‫أؽىب‬ ُ١ّ‫ٚرز‬ ‫١و‬‫اٌفظٛي‬9ٚ10ٚ12ٚ13ٚ16ٚ18ٚ19ٚ20ٚ21ٚ22ٚ23ٚ24ٚ26ٚ27
ٚ31ٚ34ٚ35ٚ38ٚ40ٚ41ٚ42ٚ43ٚ44ٚ48ٚ50ٚ51ٚ52ٚ52ٚ ‫ِىوه‬54ٚ55ٚ60ٚ61ِٓ
ٖ‫أػال‬ ٟٔ‫اٌضب‬ ‫اٌجبة‬ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ14.07.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
-7-
3-‫ا٢ر‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬ ‫ثأؽل‬ ‫اٌّزّزغ‬‫١خ‬:ً٠ٛ‫اٌط‬ ‫اٌىواء‬ ،‫اٌَطؾ١خ‬ ‫ؽك‬ ،‫االٔزفبع‬ ‫ؽك‬
‫ٚاٌؾجٌ؛‬ ،‫ٚاٌزؼٍ١خ‬ ‫اٌٙٛاء‬ ،‫اٌي٠ٕخ‬ ،‫األِل‬
4-.‫اٌٍّه‬ ‫طبؽت‬ ‫ِٛافمخ‬ ‫ثؼل‬ ‫ػمبه٠خ‬ ‫ثبهرفبلبد‬ ‫اٌّزّزغ‬
.ٞ‫اإلعجبه‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫اٌّمزؼ١بد‬ ‫ِواػبح‬ ‫ِغ‬ ً‫ٚاٌى‬
‫انفصم‬00
‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽٍت‬ ،ٍٗ‫أع‬ ‫ؽٍٛي‬ ‫ػٕل‬ ٕٗ٠‫ك‬ ‫٠مجغ‬ ٌُ ٞ‫اٌن‬ ،ٓ‫ٌٍلائ‬ ‫٠غٛى‬‫لواه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ثٕبء‬
ٗ‫ٌفبئلر‬ ‫طبكه‬ ٟ‫لؼبئ‬.ٕٗ٠‫ِل‬ ‫ػل‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ثبٌؾغي‬
‫انفصم‬03
ْٛ‫رى‬ ٓ١‫ؽ‬ ‫اٌمبطو‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّؾغٛه‬ ٍُ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫ِطٍجب‬ َ‫٠مل‬ ْ‫أ‬ ٟ‫اٌشوػ‬ ‫ٌٍٕبئت‬ ‫٠ؾك‬
.‫لبطوا‬ ٚ‫أ‬ ‫ِؾغٛها‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ٌٛ ‫اٌطٍت‬ ُ٠‫ثزمل‬ ٌٗ ‫رَّؼ‬ ‫ؽمٛق‬ ‫اٌمبطو‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّؾغٛه‬ ‫ٌٙنا‬
‫انفصم‬02
ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ َ‫٠مل‬‫ِطٍجب‬ ،‫فٛها‬ ٌٗ ٍَُ٠ ً‫ٚط‬ ً‫ِمبث‬ ،‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬
ٍٟ٠ ‫ِب‬ ‫ٌيِٚب‬ ّٓ‫٠زؼ‬ ،‫طؾ١ؾخ‬ ‫ثٛوبٌخ‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕٛة‬ ِّٓ ٚ‫أ‬ ٗ‫ؽوف‬ ِٓ ‫ِٛلؼب‬:
1-ٍّٗ‫ا‬ٝ‫الزؼ‬ ْ‫ٚئ‬ ٗ‫ٚعَٕ١ز‬ ‫اٌّلٔ١خ‬ ٗ‫ٚؽبٌز‬ ٖ‫ٍىٕب‬ ً‫ِٚؾ‬ ٗ‫ٚطفز‬ ٍٟ‫ٚاٌؼبئ‬ ٟ‫اٌشقظ‬
ٌّ‫ا‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫ؽجمب‬ ُ‫ر‬ ‫ارفبق‬ ً‫و‬ ٚ‫أ‬ ‫ٌٍيٚاط‬ ٌٟ‫اٌّب‬ َ‫ٚإٌظب‬ ‫اٌيٚط‬ ٍُ‫ا‬ ‫اٌؾبي‬‫بكح‬49‫ِلٚٔخ‬ ِٓ
‫ِغ‬ ‫شو٠ه‬ ً‫ٌى‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ٖ‫أػال‬ ‫اٌّنوٛهح‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ٌ‫ٔف‬ ‫اٌش١بع‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ّٓ‫ٚ٠زؼ‬ ،‫األٍوح‬
ْ‫ث١ب‬ ‫ف١غت‬ ‫اػزجبه٠ب‬ ‫شقظب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ْ‫وب‬ ‫ٚئما‬ ،ُِٕٙ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ ‫ٔظ١ت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزٕظ١ض‬
‫اٌمبٟٔٛٔ؛‬ ٍٗ‫ِّض‬ ٍُ‫ٚا‬ ٟ‫االعزّبػ‬ ٖ‫ِٚمو‬ ٟٔٛٔ‫اٌمب‬ ٍٗ‫ٚشى‬ ٗ‫رَّ١ز‬
2-‫ِقز‬ ٓ‫ِٛؽ‬ ٚ‫أ‬ ْ‫ػٕٛا‬ ٓ١١‫رؼ‬‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ‫ٌٕفٛم‬ ‫اٌزبثؼخ‬ ‫اٌزواث١خ‬ ‫اٌلائوح‬ ٟ‫ف‬ ‫به‬
‫اٌلائوح؛‬ ٖ‫٘ن‬ ٟ‫ف‬ ‫ئلبِخ‬ ً‫ِؾ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌطبٌت‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ‫ئما‬ ،‫اٌٍّه‬ ‫ثٙب‬ ‫اٌّٛعٛك‬
3-‫االلزؼبء؛‬ ‫ػٕل‬ ،ٗ‫ثٙٛ٠ز‬ ‫رؼوف‬ ٜ‫أفو‬ ‫ٚص١مخ‬ ٞ‫أ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌزؼو٠ف‬ ‫ثطبلخ‬ ‫ِواعغ‬
4-ٌّ‫ا‬ ً‫ٚاألغوا‬ ‫اٌجٕبءاد‬ ْ‫ثج١ب‬ ٗ‫رؾف١ظ‬ ‫اٌّطٍٛة‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ٚطف‬ٗ‫ِٚشزّالر‬ ٗ‫ث‬ ‫ٛعٛكح‬
ٓ٠ٚ‫ٚػٕب‬ ‫ٚأٍّبء‬ ٌٗ ‫ٚاٌّغبٚهح‬ ‫اٌّزظٍخ‬ ‫ٚاألِالن‬ ٖ‫ٚؽلٚك‬ ٗ‫َِٚبؽز‬ ٗ‫ِٚٛلؼ‬ ٗ‫ٚٔٛػ‬
‫اٌؼمبه‬ ٗ‫ث‬ ‫٠ؼوف‬ ٞ‫اٌن‬ ٍُ‫اال‬ ‫اٌؾبي‬ ٝ‫الزؼ‬ ْ‫ٚئ‬ ،‫أطؾبثٙب‬‫؛‬
5-‫ئما‬ ‫ٚف١ّب‬ ،‫اٌغ١و‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ٚ‫أ‬ ‫ِجبشوح‬ ِٕٗ ‫عيءا‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه‬ ً‫و‬ ‫٠ؾٛى‬ ٗٔ‫أ‬ ْ‫ث١ب‬
‫اٌظوٚف‬ ْ‫ث١ب‬ ٓ١‫٠زؼ‬ ،‫اٌؾ١بىح‬ ِٕٗ ‫أزيػذ‬‫مٌه‬ ‫ف١ٙب‬ ُ‫ر‬ ٟ‫اٌز‬‫؛‬
6-‫اٌّطٍت؛‬ ُ٠‫رمل‬ ‫ٚلذ‬ ‫ٌٍؼمبه‬ ‫اٌزغبه٠خ‬ ‫اٌم١ّخ‬ ‫رمل٠و‬
7-ٖ‫٘ن‬ ‫أطؾبة‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزٕظ١ض‬ ‫ِغ‬ ‫اٌٍّه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّزورجخ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬ ْ‫ث١ب‬
ُٙ‫ٚعَٕ١ز‬ ‫اٌّلٔ١خ‬ ُٙ‫ٚؽبٌز‬ ُٕٙ٠ٚ‫ٚػٕب‬ ،ُٙ‫ٚطفبر‬ ،‫ٚاٌؼبئٍ١خ‬ ‫اٌشقظ١خ‬ ُٙ‫أٍّبئ‬ ‫ثنوو‬ ‫اٌؾمٛق‬
ٌ‫ٚا‬ ‫اٌيٚط‬ ٍُ‫ا‬ ‫اٌؾبي‬ ٝ‫الزؼ‬ ْ‫ٚئ‬‫اٌّبكح‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫ؽجمب‬ ُ‫ر‬ ‫ارفبق‬ ً‫و‬ ٚ‫أ‬ ‫ٌٍيٚاط‬ ٌٟ‫اٌّب‬ َ‫ٕظب‬
49‫األٍوح؛‬ ‫ِلٚٔخ‬ ِٓ
-8-
8-.‫اٌزٍّه‬ ً‫أط‬ ْ‫ث١ب‬
‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫فا‬ ،ٍٗٙ‫٠غ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزٛل١غ‬ ‫٠َزط١غ‬ ‫ال‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ْ‫وب‬ ‫ئما‬
‫٠زؾ‬ ْ‫أ‬ ‫ثؼل‬ ‫ثبألِو‬ ٟٕ‫اٌّؼ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ٗ١ٌ‫ئ‬ َ‫لل‬ ‫لل‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ْ‫ثأ‬ ‫ٚ٠شٙل‬ ‫مٌه‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫٠ش١و‬‫مك‬
.ٗ‫٘ٛ٠ز‬ ِٓ
‫انفصم‬02
ِٓ ٟ‫اٌز‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫ٚاٌؼمٛك‬ ٍَٛ‫ٌٍو‬ ‫هٍّ١خ‬ ‫َٔـ‬ ٚ‫أ‬ ‫أطٛي‬ ٗ‫ِطٍج‬ ‫ِغ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ َ‫٠مل‬
.‫اٌٍّه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّزورجخ‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫ٚثبٌؾمٛق‬ ‫اٌٍّى١خ‬ ‫ثؾك‬ ‫رؼوف‬ ْ‫أ‬ ‫شأٔٙب‬
‫انفصم‬02
‫روعّخ‬ ،‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫ٔفمخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ،‫٠طٍت‬ ْ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ٓ‫٠ّى‬
ٌ‫اٌّل‬ ‫اٌٛصبئك‬.‫أعٕج١خ‬ ‫ثٍغخ‬ ‫ِؾوهح‬ ‫وبٔذ‬ ‫ئما‬ ‫ِؾٍف‬ ْ‫روعّب‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ‫ثٙب‬ ٝ
‫انفصم‬06
ٖ‫٘ن‬ ‫وبٔذ‬ ‫ئما‬ ‫ٚاؽل‬ ْ‫آ‬ ٟ‫ف‬ ُٙ‫ػمبهار‬ ‫رؾف١ع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠زفمٛا‬ ْ‫أ‬ ٓ٠‫ِزؼلك‬ ٓ١‫ٌّبٌى‬ ٓ‫٠ّى‬
ِّٟٛ‫اٌؼ‬ ‫اٌٍّه‬ ِٓ ‫أعياء‬ ‫فمؾ‬ ‫ث١ٕٙب‬ ً‫رفظ‬ ٚ‫أ‬ ‫ِزغبٚهح‬ ‫اٌؼمبهاد‬،‫رؾوه‬ ‫اٌؾبٌخ‬ ٖ‫٘ن‬ ٟ‫ٚف‬
‫ثٙب‬ ّٓ‫ٚرؼ‬ ‫اٌؼبك٠خ‬ ‫ط١غزٙب‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّطٍٛثخ‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ‫عّ١غ‬13ِٓ
‫اٌزؾف١ع‬ ٟ‫ؽبٌج‬ ِٓ ‫ِغّٛػخ‬ ً‫ٌى‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٟ‫ؽبٌج‬ ِٓ ‫ٚاؽل‬ ً‫ٌى‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ‫ٚمٌه‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬
،‫رؾف١ظٙب‬ ‫اٌّطٍٛة‬ ‫اٌؼمبهاد‬ ِٓ ‫ٚاؽل‬ ً‫ٌى‬ ‫ٚثبٌَٕجخ‬ ،‫اٌش١بع‬ ٍٝ‫ػ‬‫ص‬‫اٌطٍجبد‬ ‫عّ١غ‬ ‫رٛكع‬ ُ
‫ؽو‬ ِٓ ‫ِٛلغ‬ ،‫ِٚٛؽل‬ ً‫َِزم‬ ‫ثطٍت‬ ‫ِظؾٛثخ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ثبٌّؾبفظخ‬ِٟ‫٠و‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٟ‫ؽبٌج‬ ‫ف‬
ٌٝ‫ئ‬‫ا‬.‫ٚاؽلح‬ ‫كفؼخ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ئعواءاد‬ ‫رجبع‬
‫ِطبٌت‬ ْ‫شأ‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫٠غو‬ ‫اٌطٍت‬ ‫ثٙنا‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ً‫٠زٛط‬ ‫ثؼلِب‬
‫ٚلذ‬ ٟ‫ف‬ ‫ثٙب‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫اإلعواءاد‬ ‫ئٔغبى‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٚ٠ؾوص‬ ،‫اٌؼبك٠خ‬ ‫اٌَّطوح‬ ‫ِغزّؼخ‬ ‫اٌزؾف١ع‬
‫ا‬ ‫اٌفوع‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٛاهكح‬ ‫ثبإلػالٔبد‬ َٛ‫٠م‬ ْ‫ثأ‬ ‫ٚمٌه‬ ،‫ٚاؽل‬ٓ١‫ٚ٠ؼ‬ ،‫اٌٛلذ‬ ٌ‫ٔف‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫ثؼل‬ ‫ٌضبٌش‬
‫ِواد‬ ٚ‫أ‬ ‫ٚاؽلح‬ ‫ِوح‬ ٟ‫ف‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ‫ثٙب‬ َ‫ٌٍم١ب‬ ‫ٚ٠ٕزلة‬ ،‫ٚاؽلا‬ ‫ربه٠قب‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ٌؼٍّ١بد‬
.‫اٌؾبعخ‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ٛ‫رلػ‬ ‫ِب‬ ‫ثمله‬ ‫ِزٛاٌ١خ‬
‫اٌّؾىّخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ،‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬ ‫ٚاؽل‬ ْ‫آ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫ٚ٠وفغ‬
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾلك‬ ً‫اٌشى‬ ٍٝ‫ٚػ‬ ‫االثزلائ١خ‬32‫اٌّضمٍخ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ‫ٍِفبد‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ
‫ِغزّؼخ‬ ‫اٌزؼوع‬ ِٓ ‫اٌقبٌ١خ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌّطبٌت‬ ‫ػمبه٠خ‬ ‫هٍِٛب‬ ٌٍ‫ٚ٠إ‬ ‫ِغزّؼخ‬ ‫ثبٌزؼوػبد‬
.‫ونٌه‬
.‫ِغزّؼخ‬ ‫ثظفخ‬ ‫شأٔٙب‬ ٟ‫ف‬ ً‫ٚاٌزٕم‬ ‫ٚاٌجؾش‬ ‫اٌزؾم١ك‬ ‫ػٍّ١بد‬ ٞ‫ٚرغو‬
-9-
‫انفرع‬‫انثانث‬:‫انرصًٍى‬ ‫ووضغ‬ ‫وانرحذٌذ‬ ‫اإلػالَاخ‬
‫انفصم‬01
ٍ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫ئ٠لاع‬ ِٓ َ‫أ٠ب‬ ‫ػشوح‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٝ
َّٛ‫اٌؼ‬ ٍُ‫ػ‬ ٌٝ‫ئ‬ ّٗٔٛ‫ِؼ‬ ‫ٚ٠جٍغ‬ ،‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫ٔشو‬ ٍٝ‫ػ‬ ًّ‫٠ؼ‬ ٌٗ ‫ٍِقض‬ ‫ثزؾو٠و‬
‫٘نا‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ٓ٠‫شٙو‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ،‫٠ؾوه‬ ‫اٌّنوٛه‬ ‫اٌٍّقض‬ ‫ٔشو‬ ‫ٚثؼل‬ .‫اٌّزبؽخ‬ ً‫ثبٌٍٛبئ‬
٠‫اٌزؾل‬ ‫ئعواء‬ ‫ٚٚلذ‬ ‫ربه٠ـ‬ ّٕٗ‫٠ؼ‬ ‫ئػالٔب‬ ،‫إٌشو‬.‫ل‬
‫انفصم‬08
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫ئٌ١ٙب‬ ‫اٌّشبه‬ ‫اٌٛصبئك‬ ِٓ ‫َٔقب‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٗ‫٠ٛع‬17ِٓ
‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ً‫ِّٚض‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٌ١‫هئ‬ ٌٝ‫ئ‬ ،ً‫ثبٌزٛط‬ ‫ئشؼبه‬ ً‫ِمبث‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬
‫اٌّؼ‬ ‫اٌزبه٠ـ‬ ً‫لج‬ ‫ٚمٌه‬ ،ُ٘‫ٔفٛم‬ ‫كائوح‬ ٟ‫ف‬ ٟٕ‫اٌّؼ‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫٠مغ‬ ٓ٠‫اٌن‬ ٟ‫اٌغّبػ‬ ٌٍ‫اٌّغ‬ ٌ١‫ٚهئ‬ٓ١
ٞ‫ٌٍزؾل‬6
.‫٠ِٛب‬ ٓ٠‫ثؼشو‬ ‫ك‬
ٍٝ‫ػ‬ ًّ‫ٚ٠ؼ‬ ،ٗ‫ئكاهر‬ ‫ِمو‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّنوٛهح‬ ‫اٌٛصبئك‬ ‫ثزؼٍ١ك‬ ،‫ٌيِٚب‬ ‫٘إالء‬ ِٓ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ َٛ‫٠م‬
.‫ٌٍزؾل٠ل‬ ٓ١‫اٌّؼ‬ َٛ١ٌ‫ا‬ ٌٝ‫ئ‬ َّٛ‫اٌؼ‬ ‫أٔظبه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ِؼوٚػخ‬ ‫ئثمبئٙب‬
‫ٚٚلذ‬ ‫ربه٠ـ‬ ٓ‫ػ‬ ْ‫ٚاإلػال‬ ‫اٌّطٍت‬ ‫ٍِقض‬ ‫ثاشٙبه‬ ‫ونٌه‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ً‫ِّض‬ َٛ‫٠م‬
‫اٌٛا‬ ‫األٍٛاق‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾل٠ل‬.‫اٌزؾل٠ل‬ َٛ٠ ٌٝ‫ئ‬ ٖ‫ٔفٛم‬ ‫كائوح‬ ٟ‫ف‬ ‫لؼخ‬
6-‫اٌّبكح‬ ‫أٔظو‬2‫اٌّو‬ ُِٓ‫هل‬ ٍَٛ2.13.18ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬16ْ‫هِؼب‬ ِٓ1435(14ٛ١ٌٛ٠2014ْ‫شأ‬ ٟ‫ف‬ )
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ‫اٌؼمبهٞ؛‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ئعواءاد‬6277‫ثزبه٠ـ‬30ْ‫هِؼب‬1435(28ٛ١ٌٛ٠2014‫ص‬ ،)
6119.
-10-
‫انفصم‬097
‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫ثزَ١١و‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬8
‫اٌغب٠خ‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫ٚ٠ٕزلة‬ .
‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ‫علٚي‬ ٟ‫ف‬ ‫ِم١لا‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫عٙبى‬ ِٓ ‫ِؾٍفب‬ ‫ؽجٛغواف١ب‬ ‫َِبؽب‬ ‫ِٕٙلٍب‬
.ٓ١١‫اٌطجٛغواف‬ ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫ٌٍّٕٙل‬
‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ ‫٠ٕغي‬‫ثؾؼٛه‬ ،ٗ‫َِإٌٚ١ز‬ ‫رؾذ‬ ،‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١خ‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬
.‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬
ِٓ ْٛ‫ػ‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ‫اٌؼٍّ١خ‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫شقظ١ب‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٟ‫٠َزلػ‬
ٜ‫أفو‬ ‫ٍٚ١ٍخ‬ ٞ‫ثأ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ٚ‫أ‬ ّْٛ‫اٌّؼ‬ ‫ثبٌجو٠ل‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬
‫ٌٍزجٍ١غ‬:
1-‫اٌزؾف١ع؛‬ ‫ؽبٌت‬
2-٠‫اٌّغبٚه‬‫اٌزؾف١ع؛‬ ‫ِطٍت‬ ٟ‫ف‬ ٓ١ٕ١‫اٌّج‬ ٓ
3-‫ثظفخ‬ ُٙ‫ث‬ ‫اٌّظوػ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌزؾّالد‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬ ‫ٚأطؾبة‬ ٓ١ٍ‫اٌّزلف‬
.‫لبٔٛٔ١خ‬
‫ٔبئت‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ٚ‫أ‬ ‫شقظ١ب‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫ٌؾؼٛه‬ ‫اٌلػٛح‬ ‫االٍزلػبءاد‬ ٖ‫٘ن‬ ّٓ‫ٚرزؼ‬
.‫طؾ١ؾخ‬ ‫ثٛوبٌخ‬
‫انفصم‬319
‫ا‬ ‫ٌٚزٛف١و‬ .ٌٗ ٓ١ٕ١‫اٌّؼ‬ ‫ٚاٌٛلذ‬ ‫اٌزبه٠ـ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫٠ٕغي‬‫إلعواء‬ ‫اٌّالئّخ‬ ‫ٌظوٚف‬
ِٓ ‫ثطٍت‬ ،‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬ ،‫اٌؼِّٛ١خ‬ ‫اٌمٛح‬ ‫رَق١و‬ ‫اٌٍّه‬ ً١‫ٚو‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠غت‬ ،‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬
.‫ِظٍؾخ‬ ٌٗ ِٓ ً‫و‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬
7-‫اٌفظٛي‬ ‫ِمزؼ١بد‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬19ٚ20ٚ21ٚ25ٚ34ٚ43ٚ54ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬
57.12ُ‫هل‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثزٕف١ن‬ ‫اٌظبكه‬1.13.116‫ثزبه٠ـ‬26‫طفو‬ ِٓ1435(30‫ك٠َّجو‬2013‫)؛‬
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬6224‫ثزبه٠ـ‬21‫األٚي‬ ‫هث١غ‬1435(23‫٠ٕب٠و‬2014‫ص‬ ،)262.
-ٌّ‫ا‬ ‫اٌفظٛي‬ ٟ‫ف‬ ‫ئٌ١ٙب‬ ‫اٌّشبه‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫إلٔغبى‬ ‫٠ٕزلة‬ ْ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ٓ‫٠ّى‬:‫نوٛهح‬
1-‫أؽل‬ ‫٠ىٍف‬ ْ‫أ‬ ‫األف١و‬ ‫ٌٙنا‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫وّب‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫ِظٍؾخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ّٟ‫٠ٕز‬ ‫ِؾٍفب‬ ‫ؽجٛغواف١ب‬ ‫َِبؽب‬ ‫ِٕٙلٍب‬
‫رٕظ١ّٟ؛‬ ‫ثٕض‬ ‫مٌه‬ ‫ٚ٠ؾلك‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫إلٔغبى‬ ٌٗ ٓ١‫اٌزبثؼ‬ ٓ١ٍ٘‫اٌّإ‬ ٓ١ٍِ‫اٌؼب‬
2-‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ‫ثغلٚي‬ ‫َِغال‬ ‫اٌقبص‬ ‫اٌمطبع‬ ٌٝ‫ئ‬ ّٟ‫٠ٕز‬ ‫ؽجٛغواف١ب‬ ‫َِبؽب‬ ‫ِٕٙلٍب‬ ٚ‫أ‬ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫ٌٍّٕٙل‬
.ٓ١١‫اٌطجٛغواف‬
-ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ‫أٔظو‬2.14.173ٟ‫ف‬ ‫طبكه‬11‫ا٢فوح‬ ٜ‫عّبك‬ ِٓ1435(11ً٠‫أثو‬2014)
ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ‫ثزطج١ك‬9ْ‫هِؼب‬1331(12ٌ‫أغَط‬1913‫اٌغو٠لح‬ ‫اٌؼمبهٞ؛‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬ )
‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬6252‫هعت‬ ‫فبرؼ‬ ‫ثزبه٠ـ‬1435ٞ‫ِب‬ ‫(فبرؼ‬2014‫ص‬ ،)4352.
:ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬
ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫"رطج١مب‬57.12ْٛ‫اٌّؾٍف‬ ،ٍّْٛ‫اٌّو‬ ْٛ١‫اٌطٛثٛغواف‬ ْٛ١ٕ‫اٌزم‬ ً٘‫٠إ‬ ،ٖ‫أػال‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ‫اٌّشبه‬
ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫إٌّٙل‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫ثٙب‬ ْٛ‫٠ىٍف‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫إلٔغبى‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫ٌّظٍؾخ‬ ْٛ‫اٌزبثؼ‬
ٌّ‫ا‬ ٓ١١‫اٌطٛثٛغواف‬‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫ٌل‬ ِٓ ٓ١‫ٚإٌّزلث‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫ِظٍؾخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ٓ١ّ‫إٌّز‬ ،ٓ١‫ؾٍف‬
."‫اٌؼمبه٠خ‬
8-‫اٌّبكح‬ ‫أٔظو‬2ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
9-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬20ٖ‫أػال‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬57.12‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،.
-11-
ٓ٠‫ٚاٌّغبٚه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫ثبٍزفَبه‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ َٛ‫٠م‬
‫اٌؾ‬ ‫ٚأطؾبة‬ ٓ١ٍ‫ٚاٌّزلف‬ ٓ١‫ٚاٌّؼبهػ‬‫ثظفخ‬ ُٙ‫ث‬ ‫اٌّظوػ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌزؾّالد‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫مٛق‬
ٗ‫رؾف١ظ‬ َ‫٠ؼزي‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ؽلٚك‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ٓ١‫٠ج‬ .ٟٕ‫اٌّؼ‬ ‫ثبٌٍّه‬ ‫٠زؼٍك‬ ‫ِب‬ ً‫و‬ ٓ‫ػ‬ ‫لبٔٛٔ١خ‬
ٍ‫اٌّزلف‬ ً‫ٚو‬ ْٚ‫اٌّغبٚه‬ ٞ‫ٚ٠جل‬١.‫ِٕٚبىػبد‬ ‫ِالؽظبد‬ ِٓ ٌُٙ ‫ِب‬ ٓ
‫ٚ٠ؼب‬ .‫ِٚلرٙب‬ ‫اٌؾ١بىح‬ ‫ٚالغ‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ ٓ٠‫٠ؼب‬،‫اٌؼمبه‬ ‫ؽبٌخ‬ ٓ٠
.‫اٌّف١لح‬ ‫اٌجؾش‬ ‫ٚأػّبي‬ ‫اٌّؼب٠ٕبد‬ ِٓ ‫مٌه‬ ‫غ١و‬ ‫٠جبشو‬ ‫وّب‬
ٕٗ١‫ػ‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌّؾ١ؾ‬ ‫ٌزؾل٠ل‬ ‫ٍٛاء‬ ‫األٔظبة‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ ‫٠ؼغ‬
ُ‫ص‬ ‫اٌغ١و‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫رؼوػبد‬ ً‫ِؾ‬ ْٛ‫رى‬ ٟ‫ٚاٌز‬ ٗ‫ث‬ ‫اٌّشٌّٛخ‬ ‫اٌمطغ‬ ‫ٌؼجؾ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬
‫اٌّإل‬ ُ١ّ‫اٌزظ‬ َّٝ٠ ‫ِٛعيا‬ ‫رظّ١ّب‬ ‫٠ؼغ‬.‫ٌٍزؾل٠ل‬ ‫ذ‬
‫انفصم‬3010
ٗ١‫ف‬ ٓ١‫٠ج‬ ‫ٌٍزؾل٠ل‬ ‫ِؾؼوا‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ ‫٠ؾوه‬:
1-‫ِواد؛‬ ‫ػلح‬ ٚ‫أ‬ ‫ٚاؽلح‬ ‫ِوح‬ ٟ‫ف‬ ‫أٔغيد‬ ‫ٍٛاء‬ ‫اٌؼٍّ١خ‬ ‫ٚٚلذ‬ ‫ربه٠ـ‬
2-ُٙ‫ٌٙٛ٠بر‬ ‫اٌّضجزخ‬ ‫اٌٛصبئك‬ ‫ِٚواعغ‬ ُٙ‫ٚطفبر‬ ٓ٠‫ٌٍؾبػو‬ ‫ٚاٌؼبئٍ١خ‬ ‫اٌشقظ١خ‬ ‫األٍّبء‬
‫ٚػٕبٚ٠ُٕٙ؛‬
3-ٚ ٟ‫اٌز‬ ‫األؽلاس‬ ‫ِقزٍف‬‫ف١ٙب؛‬ ‫رلفٍذ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫األؽواف‬ ‫ٚرظو٠ؾبد‬ ‫اٌؼٍّ١خ‬ ‫أصٕبء‬ ‫لؼذ‬
4-‫اٌؼمبه‬ ‫ِّٚ١ياد‬ ‫اٌجؾش‬ ‫ِؼب٠ٕبد‬ْ‫ٚاٌغلها‬ ‫ٚاٌطوق‬ ‫ٚاٌّّواد‬ ‫ٚاٌٛ٘بك‬ ٝ‫(اٌوث‬
ً‫ٚاألغوا‬ ٓ١‫ٚاٌجَبر‬ ‫ٚا٢ثبه‬ ‫ٚاٌجٕبءاد‬ ِّٟٛ‫اٌؼ‬ ‫اٌٍّه‬ ‫رٛاثغ‬ ً‫ٚو‬ ،ٖ‫اٌّ١ب‬ ٞ‫ِٚغبه‬
‫ٚاٌّمبث‬ ،‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬ ٓ٠‫اٌؾبئي‬ ‫أٍّبء‬ ْ‫ث١ب‬ ‫ِغ‬ ،‫ٚاٌّيهٚػبد‬‫غ١و‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫ٚاألػوؽخ‬ ‫و‬‫مٌه)؛‬
5-‫ثٗ؛‬ ‫اٌّشٌّٛخ‬ ‫ٚاألعياء‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ؽلٚك‬ ‫ٚٚطف‬ ‫ٚػلك٘ب‬ ‫األٔظبة‬ ‫ِٚٛلغ‬ ‫ٚطف‬
6-‫األؽواف؛‬ ْ‫ٌل‬ ِٓ ‫ثٙب‬ ٌٝ‫اٌّل‬ ‫اٌٛصبئك‬
7-.‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ئعواء‬ ‫أصٕبء‬ ‫األؽواف‬ ٓ١‫ث‬ ‫رّذ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫االرفبلبد‬
‫األؽواف‬ ً‫ٚو‬ ،‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ِؾؼو‬ ‫٠ٛلغ‬
.ٕٗ‫ػ‬ ‫اِزٕؼٛا‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزٛل١غ‬ ْٛ‫٠َزط١ؼ‬ ‫ال‬ ُٙٔ‫أ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ف١ٕض‬ ‫ٚئال‬ ‫اٌؾبػوح‬
،‫ٌٍزؾل٠ل‬ ‫اٌّإلذ‬ ُ١ّ‫اٌزظ‬ ‫ثبٌّؾؼو‬ ‫٠وفك‬،‫األؽواف‬ ً‫لج‬ ِٓ ‫ثٙب‬ ٌٝ‫اٌّل‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬
.‫اٌّوفمبد‬ ٖ‫ثٙن‬ ‫لبئّخ‬ ‫ٚرؾوه‬
‫انفصم‬33
ٓ١ٕ١‫اٌّؼ‬ ‫ٚاٌٛلذ‬ ‫ٚاٌزبه٠ـ‬ ْ‫اٌّىب‬ ٟ‫ف‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫٠ؾؼو‬ ٌُ ‫ئما‬
‫ػ‬ ‫إلٔغبى‬.‫اٌزغ١ت‬ ‫٘نا‬ ‫ئصجبد‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾؼو‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚ٠مزظو‬ ‫ئٔغبى٘ب‬ ُ‫٠ز‬ ‫فال‬ ،‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ٍّ١خ‬
10-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬21‫ث‬ ٖ‫أػال‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ّمزؼ‬57.12‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،.
-12-
‫انفصم‬32
ً‫اٌفظ‬ َ‫ثأؽىب‬ ً‫اٌَّب‬ ْٚ‫ك‬6‫ؽبٌت‬ ‫رغ١ت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾؼو‬ ‫ٔض‬ ‫ئما‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ
‫ِطٍت‬ ْ‫فا‬ ،‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١خ‬ ‫إلعواء‬ َ‫٠ٍي‬ ‫ثّب‬ ِٗ‫ل١ب‬ َ‫ػل‬ ٍٝ‫ػ‬ ٚ‫أ‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬
ٌُ ْ‫ٚوأ‬ ‫الغ١ب‬ ‫٠ؼزجو‬ ‫اٌزؾف١ع‬ٍٗ‫رٛط‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫شٙو‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ‫ِمجٛي‬ ‫ثؼنه‬ ‫٠لي‬ ٌُ ‫ئما‬ ٓ‫٠ى‬
.‫ثبإلٔناه‬
‫األ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫رؼنه‬ ‫ئما‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ْ‫ٚوأ‬ ‫الغ١ب‬ ‫ونٌه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫٠ؼزجو‬‫ِالن‬
.‫اٌٍّه‬ ‫ؽٛي‬ ‫ٔياع‬ ‫ثَجت‬ ٓ١‫ِززبٌ١ز‬ ٓ١‫ٌّور‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١خ‬ ‫ئٔغبى‬ ٗ‫ٔبئج‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬
‫اٌّم‬ ‫اٌؼٍّ١بد‬ ‫رٕف١ن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾؼو‬ ‫ٔض‬ ‫ئما‬ ‫أِب‬ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫وهح‬21ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫فا‬ ،
ً‫اٌفظ‬ ‫ٚفك‬ ،َٛ‫٠م‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬18ْ‫أ‬ ّٓ‫٠زؼ‬ ْ‫ئػال‬ ‫ٚرؼٍ١ك‬ ‫ثٕشو‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ
ٖ‫ٔشو‬ َٛ٠ ِٓ ‫اثزلاء‬ ٓ٠‫شٙو‬ ً‫أع‬ ‫فالي‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ٜ‫ٌل‬ َ‫رمل‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزؼوػبد‬
.‫اٌوٍّ١خ‬ ‫ثبٌغو٠لح‬
‫ا‬ ‫أشٙو‬ ‫أهثؼخ‬ ٖ‫ألظب‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ْ‫اإلػال‬ ‫٘نا‬ ‫٠ٕشو‬‫ٚ٠ٕشو‬ ،‫ٌٍؼمبه‬ ٟ‫إٌٙبئ‬ ‫ٌٍزؾل٠ل‬ ‫ٌّٛاٌ١خ‬
.‫اٌؼمبه‬ ‫ؽلٚك‬ ‫رّل٠ل‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕزظ‬ ‫الؽك‬ ٍٟ١ّ‫رى‬ ‫رؾل٠ل‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ‫عل٠ل‬ ِٓ
‫انفرع‬‫انراتغ‬:‫انرؼرضاخ‬
‫انفصم‬32
‫اٌزؼوع‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ً‫٠زلف‬ ْ‫أ‬ ٗ‫رؾف١ظ‬ ‫ؽٍت‬ ُ‫ر‬ ‫ػمبه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ؽمب‬ ٟ‫٠لػ‬ ‫شقض‬ ً‫ٌى‬ ٓ‫٠ّى‬
‫اإلػال‬ ‫ٔشو‬ َٛ٠ ِٓ ‫٠جزلب‬ ٓ٠‫شٙو‬ ً‫أع‬ ‫فالي‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫َِطوح‬ ٟ‫ف‬ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫أزٙبء‬ ٓ‫ػ‬ ْ
‫ٚمٌه‬ ً‫لج‬ ِٓ ‫ثنٌه‬ َ‫لب‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ْ‫ئ‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬:
1-ٚ‫أ‬ ‫اٌؾك‬ ‫٘نا‬ ٜ‫ِل‬ ٟ‫ف‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌطبٌت‬ ‫اٌٍّى١خ‬ ‫ؽك‬ ‫ٚعٛك‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌّبىػخ‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬
‫اٌؼمبه؛‬ ‫ؽلٚك‬ ْ‫ثشأ‬
2-‫ٍ١مغ‬ ٞ‫اٌن‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ثبٌو‬ ‫ٌٍزم١١ل‬ ً‫لبث‬ ٟٕ١‫ػ‬ ‫ؽك‬ ‫ثبٍزؾمبق‬ ‫االكػبء‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬
‫رأٍ١َٗ؛‬
3-‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ً‫ٌٍفظ‬ ‫ؽجمب‬ ٕٗ‫ػ‬ ْ‫اإلػال‬ ‫ٚلغ‬ ‫ؽك‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌّبىػخ‬84.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ
‫انفصم‬3211
‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ‫ئِب‬ ٞٛ‫شف‬ ٚ‫أ‬ ٟ‫وزبث‬ ‫رظو٠ؼ‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌزؼوػبد‬ َ‫رمل‬
‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ئعواء‬ ‫أصٕبء‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫ٌٍّٕٙل‬ ‫ٚئِب‬ ،‫اٌؼمبه٠خ‬12
ّٓ‫رؼ‬ .
٠ ‫ِؾؼو‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫ثؾؼٛه‬ ،‫ٌٍّزؼوع‬ ‫اٌشفٛ٠خ‬ ‫اٌزظو٠ؾبد‬.‫ئؽلاّ٘ب‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ٍَُ‫ر‬ ٓ١‫َٔقز‬ ٟ‫ف‬ ‫ؾوه‬
‫٘ٛ٠خ‬ ‫ف١ٙب‬ ٓ١‫رج‬ ْ‫أ‬ ‫٠غت‬ ‫ٍبثمب‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ‫اٌّشبه‬ ‫ٌٍغوع‬ ‫اٌّؾوهح‬ ً‫ٚاٌوٍبئ‬ ‫اٌزظو٠ؾبد‬ ْ‫ئ‬
‫ؽج١ؼخ‬ ،‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ُ‫هل‬ ،‫اٌٍّه‬ ٍُ‫ا‬ ،‫اٌّقزبه‬ ٚ‫أ‬ ٟ‫اٌؾم١م‬ ٗٔ‫ػٕٛا‬ ،‫اٌّلٔ١خ‬ ٗ‫ؽبٌز‬ ،‫اٌّزؼوع‬
ٌ ‫اٌّلػّخ‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫إٌَلاد‬ ْ‫ث١ب‬ ،‫إٌياع‬ ‫ِٛػٛع‬ ‫اٌؾك‬ ٜ‫ِٚل‬.‫ٍطٍت‬
11-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬25ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ٖ‫أػال‬57.12.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
12-‫اٌّبكح‬ ‫أٔظو‬3ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،.
-13-
‫ٚاٌّلػّخ‬ ُٙ‫ٌٙٛ٠ز‬ ‫اٌّضجزخ‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫إٌَلاد‬ ‫٠ٛكػٛا‬ ْ‫أ‬ ٓ١‫اٌّزؼوػ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠غت‬
ٍٝ‫ػ‬ ٌُٙٛ‫ؽظ‬ ‫٠ف١ل‬ ‫ثّب‬ ‫٠لٌٛا‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّوافؼخ‬ ‫ٚؽمٛق‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ‫ٚ٠إكٚا‬ ُٙ‫ٌزؼوػ‬
.‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫الٔزٙبء‬ ٌٟ‫اٌّٛا‬ ‫اٌشٙو‬ َ‫أظوا‬ ً‫لج‬ ‫ٚمٌه‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬ ‫اٌَّبػلح‬
ٟ‫ٌطبٌج‬ ٍَُ‫ر‬ ْ‫أ‬ ٓ‫٠ّى‬١ٍ‫ٚاٌّزلف‬ ‫اٌزؾف١ع‬‫شَّ١خ‬ ‫طٛه‬ ،ُِٕٙ ‫ثطٍت‬ ،‫اٌَّطوح‬ ٟ‫ف‬ ٓ
.ٓ١‫اٌّزؼوػ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫ثٙب‬ ٌٝ‫اٌّل‬ ‫ٌٍٛصبئك‬
‫اٌشوٚؽ‬ ‫ٚفك‬ ‫اٌّملِخ‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ٓ١ّ‫ثزؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬
."‫اٌزؼوػبد‬ ً‫"ٍغ‬ ٝ‫٠لػ‬ ‫فبص‬ ً‫ٍغ‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫أػال‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫إٌّظٛص‬
‫ثى١ف‬ ٖ‫رؾل٠ل‬ ‫٠ز١َو‬ ٌُ ‫اٌؼمبه‬ ِٓ ‫ثغيء‬ ‫ئال‬ ‫٠زؼٍك‬ ‫ال‬ ‫اٌزؼوع‬ ْ‫وب‬ ‫ئما‬‫أصٕبء‬ ‫طؾ١ؾخ‬ ‫١خ‬
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫ِٕظٛص‬ ٛ٘ ‫ؽَجّب‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١خ‬ ‫ئعواء‬20‫ٔفمخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؼٍّ١خ‬ ٖ‫٘ن‬ ‫رجبشو‬
.‫اٌّزؼوع‬
‫اٌّطٍت‬ ً١‫٠ؾ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫فا‬ ،‫إٌياع‬ ً‫ِؾ‬ ‫اٌغيء‬ ‫رؾل٠ل‬ ‫رؼنه‬ ‫ئما‬
‫٘ن‬ ‫٠ٕغي‬ ْ‫أ‬ ‫اٌٍّف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ً١‫أؽ‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫ٌٍمبػ‬ ٓ‫ٚ٠ّى‬ ،‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٍٝ‫ػ‬‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ا‬
ً‫اٌفظ‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫ؽجمب‬34.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ
‫انفصم‬36
:‫اٌغ١و‬ ٍُ‫ثب‬ ‫اٌزؼوع‬ ‫ؽٍت‬ َ‫٠مل‬ ‫شقض‬ ً‫و‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠غت‬
1-‫٘ٛ٠زٗ؛‬ ‫٠ضجذ‬ ْ‫أ‬
2-‫ثٛصبئك‬ ‫ثبإلكالء‬ ‫مٌه‬ ‫٠جوه‬ ْ‫أ‬ ‫ٚو١ال‬ ٚ‫أ‬ ‫لبٔٛٔ١ب‬ ‫ٔبئجب‬ ٚ‫أ‬ ‫ٚط١ب‬ ٗ‫ثظفز‬ ‫٠زؼوع‬ ‫ػٕلِب‬
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّموهح‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ٟ‫٠ؼط‬ ْ‫ٚأ‬ ‫طؾ١ؾخ‬25ٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ٍَِٓٛ‫ثو‬ ٌٟ‫٠ل‬ ْ‫ٚأ‬ ،ْ
.‫اإلهس‬ ٟ‫ف‬ ‫ثشووبء‬ ‫األِو‬ ‫٠زؼٍك‬ ‫ػٕلِب‬ ‫اإلهاصبد‬
ً‫اٌزلف‬ ،‫ٍبثمب‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫إٌّظٛص‬ ‫اإلصجبربد‬ َ‫رمل‬ ْ‫أ‬ ‫شوؽ‬ ٍٝ‫ػ‬ ،‫األؽٛاي‬ ‫عّ١غ‬ ٟ‫ف‬ ٓ‫٠ّى‬
‫ٚغ١و‬ ٓ٠‫ٚاٌّفمٛك‬ ٓ١‫ٚاٌغبئج‬ ٓ٠‫ٚاٌمبطو‬ ٓ٠‫اٌّؾغٛه‬ ٍُ‫ثب‬ ‫اٌزؼوع‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌَّطوح‬ ٟ‫ف‬
ٓ١ٍ‫ٚاٌّّض‬ ‫األٚط١بء‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫ٚمٌه‬ ،ٓ٠‫اٌؾبػو‬‫اٌّىٍف‬ ٟ‫ٚاٌمبػ‬ ‫اٌٍّه‬ ً١‫ٚٚو‬ ٓ١١‫اٌشوػ‬
.ٓ٠‫ٚاٌّفمٛك‬ ٓ١‫اٌغبئج‬ ‫أِٛاي‬ ٍٝ‫ػ‬ ُ١‫ٚاٌم‬ ٓ٠‫اٌمبطو‬ ْٚ‫ثشإ‬
‫انفصم‬31
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫ِٕظٛص‬ ٛ٘ ‫ِب‬ ‫ثبٍزضٕبء‬ ‫رؼوع‬ ٞ‫أ‬ ً‫٠مج‬ ‫ال‬29ً‫أع‬ َ‫أظوا‬ ‫ثؼل‬
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّنوٛه‬ ْ‫اإلػال‬ ‫ٔشو‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫٠جزلب‬ ٓ٠‫شٙو‬23‫ثبٌغو٠لح‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ
.‫اٌوٍّ١خ‬
-14-
‫انف‬‫صم‬3813
‫انفصم‬39
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾلك‬ ً‫األع‬ َ‫أظوا‬ ‫ثؼل‬27‫اٍزضٕبئ١خ‬ ‫ثظفخ‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫٠مج‬ ْ‫أ‬ ٓ‫٠ّى‬ ٖ‫أػال‬
،‫ٍبثك‬ ‫رؼوع‬ ٞ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠وك‬ ٌُ ٌٛٚ ،‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫ؽوف‬ ِٓ
.‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ٗ‫ٚع‬ ‫لل‬ ‫اٌٍّف‬ ْٛ‫٠ى‬ ‫ال‬ ْ‫أ‬ ‫شو٠طخ‬
‫ٌٍّؾ‬ ٌٟ‫٠ل‬ ْ‫أ‬ ‫اٌّزؼوع‬ ٍٝ‫ػ‬ ٓ١‫٠زؼ‬‫ٌألٍجبة‬ ‫اٌّج١ٕخ‬ ‫ثبٌٛصبئك‬ ،‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫بفع‬
ٓ١‫٠زؼ‬ ‫وّب‬ .ٗ‫ٌزؼوػ‬ ‫اٌّلػّخ‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫ٚثبٌؼمٛك‬ ،ً‫األع‬ ً‫كاف‬ ٗ‫رؼوػ‬ ُ٠‫رمل‬ ِٓ ٗ‫ِٕؼز‬ ٟ‫اٌز‬
.‫اٌمؼبئ١خ‬ ‫اٌَّبػلح‬ ٍٝ‫ػ‬ ٌٗٛ‫ؽظ‬ ‫٠ضجذ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّوافؼخ‬ ‫ٚؽمٛق‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ٞ‫٠إك‬ ْ‫أ‬ ٗ١ٍ‫ػ‬
‫ثوف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫لواه‬ ْٛ‫٠ى‬.ٟ‫اٌمؼبئ‬ ٓ‫ٌٍطؼ‬ ً‫لبث‬ ‫غ١و‬ ‫اٌزؼوع‬ ‫غ‬
‫انخايس‬ ‫انفرع‬:‫انؼقارٌح‬ ‫األيالك‬ ‫ػهى‬ ‫انًحافظ‬ ‫طرف‬ ٍ‫ي‬ ‫انرحفٍظ‬‫وانث‬‫ف‬ ‫د‬ً
‫انرؼرضاخ‬
‫انفصم‬21
‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ َ‫الٔظوا‬ ‫اٌّٛاٌ١خ‬ ‫أشٙو‬ ‫اٌضالصخ‬ ‫فالي‬
‫ف‬ ‫اٌّموهح‬ ‫اإلعواءاد‬ ‫عّ١غ‬ ‫ئٔغبى‬ ِٓ ‫اٌزؾمك‬ ‫ثؼل‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ثزؾف١ع‬‫شوػ١خ‬ ِٓٚ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ٟ
.‫رؼوع‬ ٞ‫أ‬ ‫ٚلٛع‬ َ‫ٚػل‬ ،‫ثٙب‬ ٌٝ‫اٌّل‬ ‫اٌؾغظ‬ ‫ٚوفب٠خ‬ ‫اٌطٍت‬
‫انفصم‬20
‫ِؼّٛٔٙب‬ ِٓ ‫َٔقخ‬ ‫فٛها‬ ‫٠جٍغ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫فا‬ ‫رؼوػبد‬ ‫ٚلؼذ‬ ‫ئما‬
ٌٟ‫٠ل‬ ْ‫أ‬ ،‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫الٔزٙبء‬ ٌٟ‫اٌّٛا‬ ‫اٌشٙو‬ َ‫أظوا‬ ً‫لج‬ ،ٕٗ‫٠ّى‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ٌٝ‫ئ‬
‫هفؼٙب‬ ‫٠ضجذ‬ ‫ثّب‬.‫ثمجٌٛٙب‬ ‫٠ظوػ‬ ٚ‫أ‬
‫ٌٙب‬ ٌٗٛ‫ثمج‬ ٚ‫أ‬ ‫هفؼٙب‬ ٗ‫ثاصجبر‬ ‫مٌه‬ ْ‫وب‬ ‫ٍٛاء‬ ‫رّبِب‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫أىاي‬ ‫ئما‬
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫ِٕظٛص‬ ٛ٘ ‫ِب‬ ‫ٚفك‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫٠جبشو‬ ْ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ٓ‫أِى‬
.‫اٌَبثك‬
ٕٗ‫٠ّى‬ ،‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫فا‬ ‫مٌه‬ ِٓ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ٓ‫٠زّى‬ ٌُ ‫ئما‬ْ‫أ‬
‫رؾل٠ل‬ ‫ئعواء‬ ‫ثؼل‬ ‫إٌياع‬ ٍّٗ‫٠ش‬ ‫ال‬ ٞ‫اٌن‬ ‫ثبٌغيء‬ ‫فبطب‬ ‫ػمبه٠ب‬ ‫هٍّب‬ ٌٍ‫ٚ٠إ‬ ،‫اٌّطٍت‬ ‫٠غيب‬
.ٍٟ١ّ‫رى‬
ٌٝ‫ئ‬ ‫اٌٍّف‬ ٗ١‫رٛع‬ ً‫ٚلج‬ ‫اٌَّطوح‬ ْ‫عو٠ب‬ ‫أصٕبء‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ٓ‫٠ّى‬
.ٍُٙ‫لج‬ ِٓ ‫٠ٛلغ‬ ‫ثبٌظٍؼ‬ ‫ِؾؼوا‬ ‫ٚ٠ؾوه‬ ‫األؽواف‬ ‫رظبٌؼ‬ ٍٝ‫ػ‬ ًّ‫٠ؼ‬ ْ‫أ‬ ،‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬
‫الر‬ ْٛ‫ٚرى‬.ٟ‫اٌؼوف‬ َ‫االٌزيا‬ ‫لٛح‬ ‫اٌّؾؼو‬ ‫ثٙنا‬ ‫اٌّلهعخ‬ ‫األؽواف‬ ‫فبلبد‬
13-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ً‫اٌفظ‬28‫أػال‬ٖٝ‫ثّمزؼ‬‫اٌّبكح‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬‫اٌمب‬ُ‫هل‬ ْٛٔ14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
-15-
‫انفصم‬23
ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫إٌّظٛص‬ ً‫األع‬ ‫فالي‬ ‫اٌّزؼوع‬ َ‫٠مل‬ ٌُ ‫ئما‬ ،ٓ‫٠ى‬ ٌُ ْ‫ٚوأ‬ ‫الغ١ب‬ ‫اٌزؼوع‬ ‫٠ؼزجو‬
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬25،ٗ‫ٌزؼوػ‬ ‫اٌّإ٠لح‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ‫اٌمؼبئ١خ‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ‫٠إك‬ ٌُٚ
ٌٗٛ‫ؽظ‬ ‫٠ضجذ‬ ٌُ ٚ‫أ‬ ‫اٌّوافؼخ‬ ‫ٚؽمٛق‬.‫اٌمؼبئ١خ‬ ‫اٌَّبػلح‬ ٍٝ‫ػ‬
‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ِٓ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌّوافؼخ‬ ‫ٚؽمٛق‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ٜ‫رإك‬
‫ثبٌّؾىّخ‬ ‫اٌؼجؾ‬ ‫وزبثخ‬ ‫ٌفبئلح‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫اٍزقالطٙب‬ ُ‫ٚ٠ز‬ ‫اٌٛاؽل‬ ‫ثبٌّطٍت‬
.‫االثزلائ١خ‬
‫ر‬ ‫ال‬ ،‫ث١ّٕٙب‬ ً‫رلاف‬ ٓ‫ػ‬ ‫إٌبرغخ‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ٓ١‫ِطٍج‬ ٓ١‫ث‬ ‫اٌّزجبكٌخ‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ْ‫ئ‬‫ػٕٙب‬ ٜ‫إك‬
.‫اٌّوافؼخ‬ ‫ؽمٛق‬ ‫ٚال‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬ ٍَٛ‫اٌو‬
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫إٌّظٛص‬ ً‫األع‬ َ‫الٔظوا‬ ‫اٌّٛاٌ١خ‬ ‫أشٙو‬ ‫اٌضالصخ‬ ‫فالي‬23ٗ‫٠ٛع‬
‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ٗ‫ث‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬
‫ثلائورٙب‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫٠مغ‬ ٟ‫اٌز‬.
‫انفصم‬2214
‫انفصم‬2215
ٌ١‫هئ‬ ٓ١‫٠ؼ‬‫٠ىٍف‬ ‫ِموها‬ ‫لبػ١ب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ثّطٍت‬ ٍٗ‫رٛط‬ ‫فٛه‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬
‫اٌّموه‬ ٟ‫ٌٍمبػ‬ ٓ‫ٚ٠ّى‬ ،‫اٌغب٠خ‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫إٌّبٍجخ‬ ‫اإلعواءاد‬ ‫عّ١غ‬ ‫ٚارقبم‬ ُ‫ٌٍؾى‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ‫ثزؾؼ١و‬
‫ِٛػٛع‬ ‫اٌؼمبه‬ ٓ١‫ػ‬ ٌٝ‫ئ‬ ً‫٠ٕزم‬ ْ‫أ‬ ‫األؽواف‬ ‫أؽل‬ ِٓ ‫ثطٍت‬ ‫ٚئِب‬ ‫رٍمبئ١ب‬ ‫ئِب‬ ‫اٌقظٛص‬ ٍٝ‫ػ‬
‫ػ‬ ‫٠طجك‬ ٚ‫أ‬ ‫ثؾضب‬ ٗٔ‫ثشأ‬ ٞ‫ٌ١غو‬ ‫إٌياع‬ْ‫أ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٌ١‫هئ‬ ‫ِٛافمخ‬ ‫ثؼل‬ ٕٗ‫٠ّى‬ ‫وّب‬ .ٍَٛ‫اٌو‬ ٗ١ٍ
.‫آفو‬ ‫لبػ١ب‬ ‫اٌؼٍّ١بد‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫٠ٕزلة‬
‫ػٍ١ٙب‬ ‫إٌّظٛص‬ ‫اٌمٛاػل‬ ٗ‫ؽوف‬ ِٓ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌمبػ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫اٌمبػ‬ ‫ؽ١ٕئن‬ ٟ‫ٚ٠واػ‬
.‫اٌّلٔ١خ‬ ‫اٌَّطوح‬ ْٛٔ‫لب‬ ٟ‫ف‬
‫عٙبى‬ ِٓ ‫ِؾٍف‬ ٟ‫ؽجٛغواف‬ ‫َِبػ‬ ً‫ِٕٙل‬ ‫َِبػلح‬ ‫ؽٍت‬ ‫اٌؾبي‬ ٝ‫الزؼ‬ ْ‫ئ‬ ٕٗ‫ٚ٠ّى‬
‫اٌؼ‬ ‫اٌَّؼ‬‫ثؼل‬ ،ٓ١١‫اٌطجٛغواف‬ ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫ٌٍّٕٙل‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ‫علٚي‬ ٟ‫ف‬ ‫ِم١ل‬ ،ٞ‫مبه‬
ٌٗ‫أزمب‬ ‫ربه٠ـ‬ ٍٝ‫ٚػ‬ ٕٗ١١‫رؼ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫ِغ‬ ‫االرفبق‬ٌٝ‫ئ‬.ْ‫اٌّىب‬ ٓ١‫ػ‬
‫ؽَت‬ ‫ثبألِو‬ ٟٕ‫اٌّؼ‬ ٗ‫٠ٛكػ‬ ْ‫أ‬ ‫٠غت‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌّجٍغ‬ ،ٜ‫أفو‬ ‫عٙخ‬ ِٓ ،‫ٚ٠ؾلك‬ٟ‫اٌز‬ ‫األشغبي‬
‫ر‬ ٟ‫اٌز‬ ‫ٚاٌزؼٛ٠ؼبد‬ ‫ٍزٕغي‬.‫مزؼ١ٙب‬
ٟ‫اٌز‬ ‫اإلعواءاد‬ ‫عّ١غ‬ ‫ٚ٠زقن‬ ،‫اٌشٙبكاد‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزظو٠ؾبد‬ ‫عّ١غ‬ ٝ‫٠زٍم‬ ْ‫أ‬ ‫ونٌه‬ ٕٗ‫ٚ٠ّى‬
ٟ‫ف‬ ‫األؽواف‬ ‫٠وغت‬ ٓ٠‫اٌن‬ ‫اٌشٙٛك‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫ثبٌقظٛص‬ ‫ٚ٠َزّغ‬ ،‫اٌمؼ١خ‬ ‫ٌزؾؼ١و‬ ‫ِف١لح‬ ‫٠وا٘ب‬
.ُٙ١ٌ‫ئ‬ ‫االٍزّبع‬
14-ً‫اٌفظ‬ ‫ئٌغبء‬ ُ‫ر‬33ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫األٚي‬ ً‫اٌفظ‬ٌ‫ا‬‫ظٙ١و‬ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬26‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬1373
‫اٌّٛافك‬25‫غشذ‬1954‫؛‬‫ػ‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬‫لك‬2188‫ثزبه٠ـ‬2‫طفو‬1374(1‫أوزٛثو‬54)‫ص‬ ،2643.
15-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬34ٖ‫أػال‬ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬57.12.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
-16-
‫انفصم‬22
‫اٌغٍَخ‬ َٛ١‫ث‬ ‫األؽواف‬ ‫٠قجو‬ ‫عب٘يح‬ ‫أطجؾذ‬ ‫لل‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ْ‫أ‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫اٌمبػ‬ ٜ‫٠و‬ ‫ػٕلِب‬
.‫ثبالٍزلػبء‬ ً‫اٌزٛط‬ ‫ثؼل‬ ً‫األل‬ ٍٝ‫ػ‬ َ‫أ٠ب‬ ‫ثضّبٔ١خ‬ ‫ِٛػل٘ب‬ ً‫لج‬ ‫ٚمٌه‬ ‫ف١ٙب‬ ‫ٍزؼوع‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌؼٍٕ١خ‬
‫انفصم‬2616
‫انفصم‬21
‫ؽال‬ ‫رزطٍت‬ ٟ‫اٌز‬ ً‫اٌَّبئ‬ ٓ١‫ٚ٠ؼ‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫اٌمبػ‬ ‫٠ؼوع‬ ‫إٌّبلشبد‬ ‫افززبػ‬ ‫ػٕل‬
‫ئ‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫إٌ١بثخ‬ ً‫ِّض‬ َ‫ٚ٠مل‬ ‫األؽواف‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫االٍزّبع‬ ‫٠مغ‬ ُ‫ص‬ ٞ‫هأ‬ ٞ‫أ‬ ٞ‫٠جل‬ ْ‫أ‬ ْٚ‫ك‬ٝ‫الزؼ‬ ْ
.‫اٌّلاٌٚخ‬ ‫ثؼل‬ ‫ٚئِب‬ ٓ١‫اٌؾ‬ ٟ‫ف‬ ‫ئِب‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ٟ‫ف‬ ً‫٠فظ‬ ُ‫ص‬ ،ٗ‫َِزٕزغبر‬ ‫اٌؾبي‬
ٗ‫ِٚشزّالر‬ ٗ‫ٚؽج١ؼز‬ ٓ١‫اٌّزؼوػ‬ ً‫لج‬ ِٓ ٗ‫ث‬ ٝ‫اٌّلػ‬ ‫اٌؾك‬ ‫ٚعٛك‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ‫رجذ‬
ٍٝ‫ػ‬ ،ٗ‫ث‬ ٟ‫اٌّمؼ‬ ‫اٌشٟء‬ ‫لٛح‬ ُ‫اٌؾى‬ ‫اوزَبة‬ ‫ثؼل‬ ،‫ثمواه٘ب‬ ًّ‫ٌٍؼ‬ ‫األؽواف‬ ً١‫ٚرؾ‬ ،ٗ‫ٚٔطبل‬
‫اٌن‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ٚ‫أ‬ ‫وال‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫هفغ‬ ٚ‫أ‬ ‫لجٛي‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌظو‬ ٖ‫ٚؽل‬ ٌٗ ٞ
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫إٌّظٛص‬ ٓ‫اٌطؼ‬ ‫ثؾك‬ ‫االؽزفبظ‬ ‫ِغ‬ ‫ثؼؼب‬37.‫ِىوه‬
ٟ‫ٚف‬ ،ٓ١‫اٌّزؼوػ‬ ‫ٌفبئلح‬ ‫ثٙب‬ َٛ‫اٌّؾى‬ ‫األعياء‬ ‫َِٚبؽخ‬ ‫ؽلٚك‬ ‫ؽىّٙب‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٓ١‫رج‬
.ُِٕٙ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ ‫ٔظ١ت‬ ‫اٌش١بع‬ ‫ؽبٌخ‬
‫ؽوف‬ ِٓ ٜٛ‫اٌلػ‬ ْ‫عو٠ب‬ ‫أصٕبء‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫لج‬ ‫ئما‬ُ‫ر‬ ‫ؽك‬ ِٓ ‫اٌَّزف١ل‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬
ً‫ٌٍفظ‬ ‫ؽجمب‬ ٗ‫ث‬ ‫اٌزظو٠ؼ‬84‫اٌّؼوٚع‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ْ‫فا‬ ٗ‫رؼوػ‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌّزؼوع‬ ‫رٕبىي‬ ٚ‫أ‬ ،
‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌٍّف‬ ً١‫ٚرؾ‬ ‫اٌزٕبىي‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌمجٛي‬ ‫ثنٌه‬ ‫رشٙل‬ ‫إٌياع‬ ‫ػٍ١ٙب‬
‫رظ‬ ٚ‫أ‬ ‫األؽواف‬ ‫ارفبلبد‬ ‫اػزجبه‬ ‫ِغ‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬ َٛ‫٠م‬ ٞ‫اٌن‬.ُٙ‫بٌؾ‬
‫اٌشوٚؽ‬ ‫ٚفك‬ ،‫ثٙب‬ َٛ‫اٌّؾى‬ ‫اٌؾمٛق‬ ٓ‫ػ‬ ْ‫ثبإلػال‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫إٌّظٛص‬ ‫ٚاٌشىٍ١بد‬83.
‫انفصم‬21‫يكرر‬17
‫ؽٍجب‬ ‫ف١ٙب‬ ‫٠وفغ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌؾبالد‬ ‫عّ١غ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠غت‬
.‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌطبٌت‬ ٗ‫ٚ٠جٍغ‬ ٖ‫لواه‬ ًٍ‫٠ؼ‬ ْ‫أ‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬
ٛ‫٠ى‬‫لبثال‬ ‫اٌمواه‬ ‫٘نا‬ ْٟ‫ف‬ ‫اٌؾك‬ ‫ِغ‬ ٗ١‫ف‬ ‫رجذ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ َ‫أِب‬ ٓ‫ٌٍطؼ‬
.‫ثبٌٕمغ‬ ٓ‫ٌٍطؼ‬ ‫لبثٍخ‬ ‫االٍز١ٕبف١خ‬ ‫اٌمواهاد‬ ْٛ‫ٚرى‬ ‫االٍز١ٕبف‬
16-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ً‫اٌفظ‬36ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬.
17-ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬ٌ‫ا‬‫ظٙ١و‬ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬9ْ‫هِؼب‬1331(12‫غشذ‬1913)ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬
ً‫ثبٌفظ‬37‫ِىوه‬ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫اٌضبٌضخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
-17-
‫انفصم‬28
‫اٌَّطوح‬ ً‫ِواؽ‬ ِٓ ‫ِوؽٍخ‬ ‫أ٠خ‬ ٟ‫ٚف‬ ْ‫وب‬ ‫ٍجت‬ ٞ‫أل‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫هفغ‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬
ٖ‫آصبه‬ ٛ‫ثّؾ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ َ‫ٚ٠ٍي‬ ،‫الغ١ب‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ْٛ‫٠ى‬،،ٗ١ٌ‫ئ‬ ٗ‫٠ٛع‬ ‫ئٔناه‬ ‫ثؼل‬ ‫٠َزغت‬ ٌُ ْ‫ٚئ‬
.‫اٌؼِّٛ١خ‬ ‫اٌمٛح‬ ‫رَق١و‬ ‫األِو‬ َ‫اٍزٍي‬ ٌٛٚ ٗ‫ٔفمز‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠جبشو‬ ٛ‫اٌّؾ‬ ‫مٌه‬ ْ‫فا‬
ُٙ‫ؽوف‬ ِٓ ‫اٌّٛكػخ‬ ‫اٌٛصبئك‬ ‫ٌَؾت‬ ‫األؽواف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٟ‫٠َزلػ‬
.ُٙ‫٘ٛ٠ز‬ ِٓ ‫اٌزؾمك‬ ‫ثؼل‬
‫اٌؼ‬ ‫ألعياء‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ،ٟ‫عيئ‬ ‫هفغ‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ‫اإلعواءاد‬ ٌ‫ٔف‬ ‫رزقن‬ِٓ ‫أفوعذ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫مبه‬
.‫اإلفواط‬ ‫ٌٙنا‬ ‫ٚفمب‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ٚ٠ظؾؼ‬ ‫اٌزؾف١ع‬
ٓ١١ٕ‫اٌّؼ‬ ‫ٚعّ١غ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫٠وك‬ ْ‫أ‬ ٗٔ‫شأ‬ ِٓ ‫ثؼؼب‬ ٚ‫أ‬ ‫وال‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫هفغ‬ ْ‫ئ‬
‫غ١و‬ ،‫اٌطٍت‬ ً‫لج‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫وبٔٛا‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌٛػغ‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫اٌّقوعخ‬ ٗ‫أعيائ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه‬ ً‫ٌى‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ‫ثبألِو‬
‫٠ى‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ْ‫شأ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكهح‬ َ‫األؽىب‬ ْ‫أ‬.ٗ‫ث‬ ٟ‫اٌّمؼ‬ ‫اٌشٟء‬ ‫لٛح‬ ‫األؽواف‬ ٓ١‫ث‬ ‫ف١ّب‬ ‫ٌٙب‬ ْٛ
‫انفصم‬2918
‫انفصم‬21
‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ٌٝ‫ئ‬ ٗ‫ٍِقظ‬ ‫٠جٍغ‬ ،َ‫أ٠ب‬ ‫صّبٔ١خ‬ َ‫أظوا‬ ً‫ٚلج‬ ُ‫اٌؾى‬ ‫طلٚه‬ ‫ثّغوك‬ٌٝ‫ٚئ‬
١ّ‫ع‬‫ٚفك‬ ٓ١‫اٌّزؼوػ‬ ‫غ‬ُ‫اٌؾى‬ ‫٘نا‬ ‫اٍزئٕبف‬ ٓ‫٠ّى‬ .‫اٌّلٔ١خ‬ ‫اٌَّطوح‬ ْٛٔ‫لب‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّموه‬ ً‫اٌشى‬
.ْٛٔ‫اٌمب‬ ٌ‫ٔف‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾلك‬ ً‫األع‬ ً‫كاف‬
‫ان‬‫فصم‬20
.ٗ‫رؾف١ظ‬ ‫اٌّطٍٛة‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ل١ّخ‬ ‫وبٔذ‬ ‫ِّٙب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِٛػٛع‬ ٟ‫ف‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ً‫٠مج‬
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّنوٛهح‬ ‫اٌى١ف١خ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ‫ؽٍت‬ ‫هفغ‬ ٓ‫٠ّى‬141‫اٌَّطوح‬ ْٛٔ‫لب‬ ِٓ
‫اٌّلٔ١خ‬،‫اٌؼجؾ‬ ‫وزبثخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ٗ١‫ف‬ ْٛ‫اٌّطؼ‬ ُ‫اٌؾى‬ ‫َٔقخ‬ ‫ِغ‬ ‫ِظبه٠ف‬ ْٚ‫ثل‬ ‫اٌٍّف‬ ٗ‫ٚ٠ٛع‬
.‫االٍز١ٕبف‬ ‫ثّؾىّخ‬
‫انفصم‬23
‫ثّغ‬‫األٚي‬ ٌ١‫اٌوئ‬ ٓ١‫٠ؼ‬ ،‫ثبٌٍّف‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ‫ِؾىّخ‬ ٜ‫ٌل‬ ‫اٌؼجؾ‬ ‫وزبثخ‬ ً‫رٛط‬ ‫وك‬
‫فالي‬ ٗ‫كفبػ‬ ً‫ٍٚٚبئ‬ ٗ‫اٍزئٕبف‬ ‫ثأٍجبة‬ ‫ثبإلكالء‬ ‫اٌَّزأٔف‬ ‫األف١و‬ ‫٘نا‬ ‫ٚ٠ٕنه‬ ‫ِموها‬ ‫َِزشبها‬
‫ثبألِو‬ ‫اٌّؼٕ١خ‬ ‫األؽواف‬ ٟ‫٠َزلػ‬ ُ‫ص‬ ،‫٠ِٛب‬ ‫ػشو‬ ‫فَّخ‬ ٜ‫٠زؼل‬ ‫ال‬ ً‫أع‬‫ٌالؽالع‬ٌٝ‫أك‬ ‫ِب‬ ٍٝ‫ػ‬
‫ِٕبى‬ ‫ٚإلثلاء‬ ‫اٌَّزأٔف‬ ٗ‫ث‬‫ػ‬‫ب‬.ً‫ِّبص‬ ‫آفو‬ ً‫أع‬ ٟ‫ف‬ ُٙ‫كفبػ‬ ً‫ٍٚٚبئ‬ ُٙ‫ر‬
18-‫ئٌغبء‬ ُ‫ر‬ً‫اٌفظ‬39ٌ‫ا‬ ِٓ ٟٔ‫اٌضب‬ ً‫اٌفظ‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ٖ‫أػال‬‫ظٙ١و‬‫ٍبثغ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌشو٠ف‬‫ؽغخ‬1335‫اٌّٛافك‬24
‫شزٕجو‬1917‫؛‬‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬234‫ثزبه٠ـ‬22/10/1917‫ص‬ ،868.
-18-
‫انفصم‬2219
‫اٌزلاث١و‬ ‫عّ١غ‬ ‫٠زقن‬ ْ‫أ‬ ،‫األؽواف‬ ِٓ ‫ثطٍت‬ ٚ‫أ‬ ‫رٍمبئ١ب‬ ‫ئِب‬ ،‫اٌّموه‬ ‫ٌٍَّزشبه‬ ٓ‫٠ّى‬
‫َِزؼ١ٕب‬ ٗ١‫ف‬ ٝ‫اٌّلػ‬ ‫اٌؼمبه‬ ٓ١‫ػ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠مف‬ ْ‫أ‬ ‫ٚثبٌقظٛص‬ ‫ٌٍزؾم١ك‬ ‫اٌزىّ١ٍ١خ‬-‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬-
‫ِم‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫عٙبى‬ ِٓ ‫ِؾٍف‬ ٟ‫ؽجٛغواف‬ ‫َِبػ‬ ً‫ثّٕٙل‬‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ‫علٚي‬ ٟ‫ف‬ ‫١ل‬
ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾلكح‬ ‫اٌشوٚؽ‬ ‫ؽجك‬ ،ٓ١١‫اٌطجٛغواف‬ ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫ٌٍّٕٙل‬34‫ثزطج١ك‬ َٛ‫ٌ١م‬
‫اٌؼٍّ١بد‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫٠ٕزلة‬ ْ‫أ‬ ،‫األٚي‬ ٌ١‫اٌوئ‬ ‫ثّٛافمخ‬ ،ٕٗ‫٠ّى‬ ‫وّب‬ .‫اٌشٙٛك‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫االٍزّبع‬ ٚ‫أ‬ ٍَٛ‫اٌو‬
.‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ِٓ ‫لبػ١ب‬
ْ‫أ‬ ‫ٌألؽواف‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫ال‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ‫ِوؽٍخ‬ ٟ‫ف‬‫اٌزؾم١ك‬ ‫ٚ٠مزظو‬ ‫عل٠ل‬ ‫ؽٍت‬ ٞ‫ثأ‬ ‫٠زملِٛا‬
ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫أصبه٘ب‬ ٟ‫اٌز‬ ‫إٌياػبد‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّموه‬ ‫اٌَّزشبه‬ ً‫لج‬ ِٓ ‫إٌّغي‬ ٟ‫اإلػبف‬
.‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّوؽٍخ‬
‫انفصم‬22
ُٕٙ٠ٚ‫ػٕب‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌياع‬ ‫أؽواف‬ ‫٠قجو‬ ‫عب٘يح‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ْ‫أ‬ ‫اٌّموه‬ ‫اٌَّزشبه‬ ٜ‫٠و‬ ‫ػٕلِب‬
‫ثبٌغٍَخ‬ ٗ١‫ف‬ ‫ٍزؼوع‬ ٞ‫اٌن‬ َٛ١ٌ‫ثب‬ ‫اٌّقزبهح‬.‫٠ِٛب‬ ‫ػشو‬ ‫فَّخ‬ ً‫لج‬ ‫ٚمٌه‬
‫انفصم‬22
‫ؽٍٙب‬ ‫اٌّطٍٛة‬ ً‫ٚاٌَّبئ‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ‫٠ؼوع‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌّموه‬ ‫اٌَّزشبه‬ ‫ثزمو٠و‬ ‫إٌّبلشبد‬ ‫رفززؼ‬
َ‫ٚ٠مل‬ ،ُٙ١ِ‫ِؾب‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ‫ٚئِب‬ ‫شقظ١ب‬ ‫ئِب‬ ‫األؽواف‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫٠َزّغ‬ ُ‫ص‬ ،ٞ‫هأ‬ ٞ‫أ‬ ٞ‫٠جل‬ ْ‫أ‬ ‫غ١و‬ ِٓ
ِ‫ئ‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ٟ‫ف‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ‫ِؾىّخ‬ ‫ٚرجذ‬ ٗ‫اٍزٕزبعبر‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫إٌ١بثخ‬ ً‫ِّض‬‫ثؼل‬ ٚ‫أ‬ ٓ١‫اٌؾ‬ ٟ‫ف‬ ‫ب‬
.‫اٌظبكه‬ ‫اٌمواه‬ ‫ػل‬ ‫رؼوع‬ ٞ‫أ‬ ً‫٠مج‬ ْ‫أ‬ ْٚ‫ك‬ ‫رقٍفٛا‬ ٚ‫أ‬ ‫األؽواف‬ ‫ؽؼو‬ ‫ٍٛاء‬ ‫اٌّلاٌٚخ‬
ٟ‫ف‬ ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌلهعخ‬ ‫ٌمؼبح‬ ‫اٌّوٍِٛخ‬ ‫اٌى١ف١خ‬ ‫ٚؽجك‬ ‫اٌؾلٚك‬ ّٓ‫ػ‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ‫ِؾىّخ‬ ‫رجذ‬
ً‫اٌفظ‬37.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ
‫انفصم‬2620
‫انفصم‬21
‫ف‬ ‫اٌّموهح‬ ‫اٌى١ف١خ‬ ‫ٚفك‬ ٟ‫االٍز١ٕبف‬ ‫اٌمواه‬ ‫٠جٍغ‬ٓ‫اٌطؼ‬ ٓ‫ٚ٠ّى‬ ‫اٌّلٔ١خ‬ ‫اٌَّطوح‬ ْٛٔ‫لب‬ ٟ
.ْٛٔ‫اٌمب‬ ٌ‫ٔف‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾلك‬ ً‫األع‬ ً‫كاف‬ ‫ثبٌٕمغ‬ ٗ١‫ف‬
‫انفصم‬28
‫ٔ١خ‬ ‫ٍٛء‬ ٚ‫أ‬ ‫و١ل‬ ٚ‫أ‬ ‫رؼَف‬ ٓ‫ػ‬ ٖ‫طلٚه‬ ‫ٌٍّؾىّخ‬ ‫صجذ‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫رؼوع‬ ٚ‫أ‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫ؽٍت‬ ً‫و‬
ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ٚاٌَّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٌٍّؾبفظخ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٛوبٌخ‬ ‫ٌفبئلح‬ ‫غواِخ‬ ٗ‫طبؽج‬ ‫ػل‬ ‫٠ٛعت‬
ً‫٠م‬ ‫ال‬ ‫ٚاٌقوائط١خ‬ً‫ٚاٌى‬ .ٗ‫ث‬ ٝ‫اٌّلػ‬ ‫اٌؾك‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ل١ّخ‬ ِٓ ‫اٌّبئخ‬ ٟ‫ف‬ ‫ػشوح‬ ٓ‫ػ‬ ‫ِجٍغٙب‬
.‫اٌزؼٛ٠غ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّزؼوهح‬ ‫األؽواف‬ ‫ثؾك‬ ً‫اٌَّب‬ ْٚ‫ك‬
19-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬43ٖ‫أػال‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬57.12.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
20-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ً‫اٌفظ‬46ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
-19-
،‫ٚاٌجذ‬ ‫ثبٌغواِخ‬ ‫رٍمبئ١ب‬ ُ‫اٌؾى‬ ‫طالؽ١خ‬ ‫ٌٙب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ً١‫أؽ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ْ‫ئ‬
.‫اٌزؼٛ٠غ‬ ‫ؽٍجبد‬ ٟ‫ف‬ ،‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬
‫انفصم‬2921
‫انفصم‬21
ِٟ‫اٌوا‬ ‫اٌطٍت‬ ْ‫ئ‬ُ‫٠م‬ ٌُ ‫ئما‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ْ‫ٚوأ‬ ‫الغ١ب‬ ‫٠ؼزجو‬ ٗ‫ث‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫ٚاٌؼٍّ١بد‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٌٝ‫ئ‬
‫ئٔناها‬ ٗ‫رجٍ١غ‬ َٛ٠ ِٓ ‫أشٙو‬ ‫صالصخ‬ ً‫كاف‬ ‫ٚمٌه‬ ،‫اٌَّطوح‬ ‫ٌّزبثؼخ‬ ‫ئعواء‬ ٞ‫ثأ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ِٓ
ٚ‫أ‬ ّْٛ‫اٌّؼ‬ ‫ثبٌجو٠ل‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ِٓ ْٛ‫ػ‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬
ٌّ‫ا‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬.‫ٌٍزجٍ١غ‬ ٜ‫أفو‬ ‫ٍٚ١ٍخ‬ ٞ‫ثأ‬ ٚ‫أ‬ ‫ؾٍ١خ‬
‫انفصم‬20
‫فَو‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌطوف‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزؼوع‬ ‫ِٚظبه٠ف‬ ٗ‫ؽبٌج‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِظبه٠ف‬ ْٛ‫رى‬
‫ػٍ١ٙب‬ ‫اٌّؼوٚع‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٖ‫رموه‬ ‫ؽَجّب‬ ‫اٌّمبطخ‬ ‫ف١ٙب‬ ‫رمغ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّظبه٠ف‬ ‫ٚرٛىع‬ ٜٛ‫اٌلػ‬
.ٗ‫ِطبٌج‬ ‫ثؼغ‬ ‫األؽواف‬ ِٓ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ ‫فَو‬ ‫ئما‬ ‫األِو‬
ٍٟ١ّ‫اٌزى‬ ‫اٌزؾم١ك‬ ‫ِظبه٠ف‬ ْٛ‫ٚرى‬‫اٌقبٍو‬ ‫اٌطوف‬ ‫ٚ٠زؾٍّٙب‬ ،ٗ‫ؽٍج‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌطوف‬ ٍٝ‫ػ‬
ٞ‫اٌن‬ ُ‫اٌؾى‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ‫اٌظلك‬ ‫٘نا‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚ٠جذ‬ ،‫رٍمبئ١ب‬ ‫اٌزؾم١ك‬ ‫مٌه‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫اٌمبػ‬ ‫ثبشو‬ ‫ئما‬
.ٜٛ‫اٌلػ‬ ٟ‫ف‬ ‫ٔٙبئ١ب‬ ً‫٠فظ‬
‫اٌّظبه٠ف‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّطجمخ‬ ‫اٌّمزؼ١بد‬ ٌ‫ٌٕف‬ ‫ٚرمل٠و٘ب‬ ‫ٚاٍزؼّبٌٙب‬ ‫اٌظٛائو‬ ‫ئ٠لاع‬ ‫٠قؼغ‬
‫اٌمؼبئ١خ‬.
‫انفرع‬‫انسادس‬:‫اإل‬ ‫انرحفٍظ‬‫جثاري‬22
‫انفصم‬20-0
‫ال‬ ‫ٌّٚب‬ ‫اٌفوع‬ ‫٘نا‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ثّٕبؽك‬ ‫اٌّٛعٛكح‬ ‫اٌؼمبهاد‬ ‫رقؼغ‬
.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ‫ِمزؼ١بد‬ ِٓ ‫٠قبٌفٙب‬
‫انفصم‬20-3
ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِٕطمخ‬ ‫ٚرؾل٠ل‬ ‫ثفزؼ‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌمواه‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫ثبٌغو٠لح‬ ‫٠ٕشو‬ ْ‫أ‬ ‫٠غت‬
‫ٚاٌّؾ‬ ‫ٚاٌغّبػخ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ثّمو‬ ‫٠ؼٍك‬ ْ‫ٚأ‬.‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌّؾبفظخ‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫ىّخ‬
21-ُ‫ر‬‫َٔـ‬‫ِمزؼ١بد‬ً‫اٌفظ‬49ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
22-ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬9ْ‫هِؼب‬1331(12‫غشذ‬1913‫ثٙنا‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬ )
ِٓ ْٛ‫٠زى‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌفوع‬19‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ‫فظال‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌضبٌضخ‬14.07‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬،‫ِمزؼ١بد‬ ‫ٚأطجؾذ‬
.ٖ‫ثؼل‬ ‫اٌَبثغ‬ ‫ثبٌفوع‬ ‫ِٕظّخ‬ ً‫اٌَبك‬ ‫اٌفوع‬ ‫٠ٕظّٙب‬ ْ‫وب‬ ٟ‫اٌز‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬
-20-
‫انفصم‬20-2
‫اٌزؾف١ع‬ ‫"ٌغٕخ‬ ٝ‫رلػ‬ ‫ٌغٕخ‬ ‫رؾلس‬‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌؼٍّ١بد‬ ‫ثبألِو‬ ٓ١١ٕ‫اٌّؼ‬ ‫إلػلاك‬ "ٞ‫اإلعجبه‬
‫وبفخ‬ ‫الرقبم‬ ‫ٚونا‬ ‫ِٚوالجزٙب‬ ٟٔٛٔ‫ٚاٌمب‬ ٟ‫اٌزغي٠ئ‬ ‫اٌجؾش‬ ‫أشغبي‬ ‫رٕف١ن‬ َٓ‫ؽ‬ ْ‫ٚػّب‬ ٞ‫اإلعجبه‬
.‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ‫ٚرؾل٠ل‬ ‫ئكهاط‬ ِٓ ٓ‫رّى‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌزلاث١و‬
‫انفصم‬20-2
ِٓ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌغٕخ‬ ْٛ‫رزى‬:
-‫هئ١َب؛‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ً‫ِّض‬
-‫ػٕٗ؛‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ‫اٌّؼٕ١خ‬ ‫اٌغّبػخ‬ ٌ١‫هئ‬
-‫ػٕٗ؛‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ٟٕ‫اٌّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬
-.ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ٟٕ‫اٌّؼ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫ِظٍؾخ‬ ٌ١‫هئ‬
‫ٚئما‬ ،ٍِٟ‫ػب‬ ‫ثمواه‬ ْٚ‫اٌّنوٛه‬ ‫األػؼبء‬ ٓ١‫٠ؼ‬ٌٝ‫ئ‬ ‫رّزل‬ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِٕطمخ‬ ‫وبٔذ‬
ٓ١١ٕ‫اٌّؼ‬ ‫ٌٍؼّبي‬ ‫ِشزون‬ ‫ثمواه‬ ْٕٛ١‫٠ؼ‬ ُٙٔ‫فا‬ ُ١ٍ‫ئل‬ ٚ‫أ‬ ‫ػّبٌخ‬ ِٓ ‫أوضو‬23
.
‫انفصم‬20-2
‫ٌٍّؾبفظخ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٛوبٌخ‬ ‫ِظبٌؼ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ٟٔٛٔ‫ٚاٌمب‬ ٟ‫اٌزغي٠ئ‬ ‫اٌجؾش‬ ‫أشغبي‬ ‫رٕفن‬
‫ا‬ ٟ‫ف‬ ‫ئٌ١ٙب‬ ‫اٌّشبه‬ ‫اٌٍغٕخ‬ ‫ثّإاىهح‬ ‫ٚاٌقوائط١خ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ٚاٌَّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ً‫ٌفظ‬51-3‫٘نا‬ ِٓ
.ْٛٔ‫اٌمب‬
‫انفصم‬20-6
ٓ٠‫اٌن‬ ٓ١‫اٌّبٌى‬ ٍُ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ‫رؾو٠و‬ ٌٝ‫ئ‬ ٟٔٛٔ‫ٚاٌمب‬ ٟ‫اٌزغي٠ئ‬ ‫اٌجؾش‬ ‫٠ٙلف‬
.ُٙ‫ٌؾمٛل‬ ‫اٌّضجزخ‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫ثبٌؼمٛك‬ ‫أكٌٛا‬
‫ف١غت‬ ،‫وبف١خ‬ ‫غ١و‬ ُٙ‫ٚصبئم‬ ْٛ‫رى‬ ٚ‫أ‬ ‫ٚصبئك‬ ٍٝ‫ػ‬ ْٚ‫٠زٛفو‬ ‫ال‬ ٓ٠‫اٌن‬ ٓ١‫ٌٍّبٌى‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ‫أِب‬
‫ر‬ ْ‫أ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ٍٝ‫ػ‬.‫ٌٍٍّى١خ‬ ‫ئكاه٠خ‬ ‫شٙبكاد‬ ٌُٙ ‫ٕغي‬
‫انفصم‬20-1
ٌُ ٟ‫اٌز‬ ‫ٌٍمطغ‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ‫ٌٍلٌٚخ‬ ‫اٌقبص‬ ‫اٌٍّه‬ ٍُ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ‫رٍمبئ١ب‬ ‫ٚرلهط‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ‫رؾوه‬
ْ‫فا‬ ‫ِبٌىٛ٘ب‬ ٌ‫رمبػ‬ ٚ‫أ‬ ‫رغ١ت‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌمطغ‬ ‫أِب‬ .‫اٌجؾش‬ ‫أشغبي‬ ‫أصٕبء‬ ‫ِبٌى١ٙب‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزؼوف‬ ُ‫٠ز‬
.ٍُّٙ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ‫رٍمبئ١ب‬ ‫ٚرلهط‬ ‫رؾوه‬ ‫رؾف١ظٙب‬ ‫ِطبٌت‬
‫انفصم‬20-8
ٞ‫اإلعجبه‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫ِٕطمخ‬ ‫فزؼ‬ ً‫لج‬ ‫اٌّلهعخ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ٝ‫رجم‬24
‫ٌٍٕظٛص‬ ‫فبػؼخ‬
.‫ٌّمزؼ١برٙب‬ ‫ؽجمب‬ ‫أكهعذ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌمبٔٛٔ١خ‬
23-ِٓ ‫اٌّٛاك‬ ‫أٔظو‬5ٌٝ‫ئ‬7ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18‫ٍبٌف‬ ،.‫اٌنوو‬
24-‫اٌّبكح‬ ‫أٔظو‬8ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18‫ٍبٌف‬ ،‫اٌنوو‬.
-21-
‫انفصم‬20-9
‫ِطٍت‬ ٞ‫أ‬ ‫ئكهاط‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫ال‬ ،ٞ‫اإلعجبه‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫ِٕطمخ‬ ‫فزؼ‬ ‫لواه‬ ‫ٔشو‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫اثزلاء‬
.َُ‫اٌم‬ ‫٘نا‬ ‫ِمزؼ١بد‬ ‫ئؽبه‬ ٟ‫ف‬ ‫ئال‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬
‫انفصم‬20-01
ً١‫رؾ‬ٍٝ‫ػ‬ ‫ٚاٌقوائط١خ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ٚاٌَّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٌٍّؾبفظخ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٛوبٌخ‬ ‫ِظبٌؼ‬
ِٓ ْٛ‫٠زى‬ ‫ٍِفب‬ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌغٕخ‬:
-‫ِؼّٛي‬ ٍٍُ ‫ٚفك‬ ‫ِٕغي‬ ‫الِج١و‬ ‫ئؽلاص١بد‬ َ‫ثٕظب‬ ‫ِورجؾ‬ ،‫إٌّطمخ‬ ‫ِؾ١ؾ‬ ‫٠ؾلك‬ ُ١ّ‫رظ‬
‫ثٗ؛‬
-‫اٌّؾوهح؛‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬
-‫ٚػٕل‬ ،ْٛ‫اٌّبٌى‬ ‫ثٙب‬ ٌٝ‫أك‬ ٟ‫اٌز‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫اٌؼمٛك‬‫ٌٍٍّى١خ‬ ‫اإلكاه٠خ‬ ‫اٌشٙبكاد‬ ‫االلزؼبء‬
‫اٌّؾٍ١خ؛‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫اٌٍَّّخ‬
-‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِٕطمخ‬ ً‫كاف‬ ‫اٌٛالؼخ‬ ‫اٌمطغ‬ ْ‫٠ؼ١ٕب‬ ْ‫اٌٍنا‬ ْ‫اٌزغي٠ئ١ب‬ ُ١ّ‫ٚاٌزظ‬ ‫اٌالئؾخ‬
‫اٌّبٌى١ٓ؛‬ ٓ٠ٚ‫ٚػٕب‬ ‫٘ٛ٠بد‬ ‫ٚونا‬ ‫اٌّؼجٛؽخ‬ ‫َِٚبؽزٙب‬ ٞ‫اإلعجبه‬
-‫ػمبه‬ ً‫ٌى‬ ًّ‫اٌؼ‬ ‫ثٙب‬ ٞ‫اٌغبه‬ ‫اٌؼٛاثؾ‬ ‫ٚفك‬ ‫ِٕغي‬ ٞ‫ػمبه‬ ُ١ّ‫رظ‬.
‫انفصم‬20-00
‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٌٝ‫ئ‬ ٌٗ‫ٚئهٍب‬ ‫اٌّنوٛه‬ ‫اٌٍّف‬ ‫ثّوالجخ‬ َٛ‫رم‬ ْ‫أ‬ ‫اٌٍغٕخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠غت‬
.ٗ‫ث‬ ‫رٛطٍٙب‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫اثزلاء‬ ٓ٠‫شٙو‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ،ٟٕ‫اٌّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬
‫ٚئ٠لاع‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ‫ثاكهاط‬ ‫شٙو‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬
‫ثّم‬ ٓ١١‫اٌزغي٠ئ‬ ُ١ّ‫ٚاٌزظ‬ ‫اٌالئؾخ‬.‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫و‬
‫انفصم‬20-03
.‫اٌوٍّ١خ‬ ‫ثبٌغو٠لح‬ ٓ١١‫اٌزغي٠ئ‬ ُ١ّ‫ٚاٌزظ‬ ‫اٌالئؾخ‬ ‫ئ٠لاع‬ ٓ‫ػ‬ ْ‫اإلػال‬ ‫٠ٕشو‬
‫اٌّنوٛه‬ ْ‫اإلػال‬ ّٓ‫٠زؼ‬:
-‫اإلعجبهٞ؛‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫اٌقبػؼخ‬ ‫إٌّطمخ‬ ‫ِٛلغ‬
-‫اٌّنوٛه؛‬ ‫اإل٠لاع‬ ‫ربه٠ـ‬
-.‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬
‫اٌٍَطخ‬ ‫ثّمو‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫أزٙبء‬ ‫غب٠خ‬ ٌٝ‫ئ‬ ْ‫اإلػال‬ ‫٘نا‬ ‫٠ؼٍك‬ٚ‫أ‬ ‫ٚاٌغّبػخ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬
.‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌّؾبفظخ‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫ٚاٌّؾىّخ‬ ‫اٌّؼٕ١خ‬ ‫اٌغّبػبد‬
‫انفصم‬20-02
ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌّؾبفظخ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ثّمو‬ ً‫ِمبث‬ ْٚ‫ثل‬ ‫االؽالع‬ ‫شقض‬ ً‫ٌى‬ ٓ‫٠ّى‬
.ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ثّٕبؽك‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫اٌزغي٠ئ١خ‬ ُ١ِ‫ٚاٌزظب‬ ‫اٌٍٛائؼ‬
-22-
‫انفصم‬20-02
ْ‫اإلػال‬ ‫ٔشو‬ ‫ثّغوك‬‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫٠ٕغي‬ ،‫اٌوٍّ١خ‬ ‫ثبٌغو٠لح‬ ‫اٌّنوٛه‬
ٗ‫ٌزؼٍ١م‬ ٓ١١ٕ‫اٌّؼ‬ ‫اٌغّبػخ‬ ٌ١‫ٚهئ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ً‫ِّض‬ ٌٝ‫ئ‬ ٗ‫٠جٍغ‬ ،‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ٌؼٍّ١بد‬ ‫ثؤبِغب‬
‫ثّمو‬ ‫اٌجؤبِظ‬ ‫٘نا‬ ‫٠ؼٍك‬ ‫وّب‬ .‫ٚاؽل‬ ‫ثشٙو‬ ‫اٌؼٍّ١بد‬ ‫الفززبػ‬ ٓ١‫اٌّؼ‬ ‫اٌزبه٠ـ‬ ً‫لج‬ ُٙ‫ِموار‬ ٟ‫ف‬
.‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬
‫ٔف‬ ٟ‫ف‬‫٠َزلػ‬ ،‫اٌٛلذ‬ ًٌٟ‫ِزلف‬ ً‫ٚو‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٟ‫ؽبٌج‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬
.‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١خ‬ ٟ‫ف‬ ‫شقظ١ب‬ ‫ٌٍؾؼٛه‬ ،‫لبٔٛٔ١خ‬ ‫ثى١ف١خ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫َِطوح‬ ٟ‫ف‬
‫انفصم‬20-02
ٟ‫أٚف‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٟ‫ؽبٌج‬ ‫ثؾؼٛه‬ ‫ٍٛاء‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫أزٙبء‬ ً‫لج‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫٠ٕغي‬ ْ‫أ‬ ‫٠غت‬
.ُٙ‫غ١بث‬
‫انفصم‬20-06
‫رم‬‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌشو‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫اثزلاء‬ ‫أشٙو‬ ‫أهثؼخ‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ً‫ج‬
.‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ثّمو‬ ٓ١١‫اٌزغي٠ئ‬ ُ١ّ‫ٚاٌزظ‬ ‫اٌالئؾخ‬ ‫ئ٠لاع‬ ٓ‫ػ‬ ْ‫ٌإلػال‬
‫انفصم‬20-01
ً‫اٌفظ‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫ؽجمب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫َِطوح‬ ‫فالي‬ ٗ‫اوزَبث‬ ُ‫ر‬ ‫ؽك‬ ً‫و‬ ‫ٔشو‬ ‫٠غت‬84ِٓ
.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬
‫انفصم‬20-08
ٞ‫أ‬ ً‫٠مج‬ ‫ال‬ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫إٌّظٛص‬ ً‫األع‬ ‫أزٙبء‬ ‫ثؼل‬ ‫رؼوع‬51-16‫٘نا‬ ِٓ
.ْٛٔ‫اٌمب‬
‫انفصم‬20-09
ٍَٛ‫اٌو‬ ‫ثأشبء‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫أزٙبء‬ ‫ثّغوك‬
ٍٝ‫ػ‬ ‫ثبٌزؼوػبد‬ ‫اٌّضمٍخ‬ ‫اٌّطبٌت‬ ً١‫ٚ٠ؾ‬ ‫رؼوع‬ ً‫ِؾ‬ ٓ‫رى‬ ٌُ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌّطبٌت‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬
‫ٌٍجذ‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬.‫ثٙب‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫إٌياػبد‬ ٟ‫ف‬
‫انساتغ‬ ‫انفرع‬:‫انؼقاري‬ ‫انرسى‬
‫انفصم‬23
ٞ‫ػمبه‬ ٍُ‫ه‬ ٌ١ٍ‫رأ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ِٓ ٟ‫٠مزؼ‬ ‫رؾف١ع‬ ً‫و‬25
ّٓ‫٠زؼ‬
:‫ٌيِٚب‬
25-ِٓ ‫اٌّٛاك‬ ‫أٔظو‬9ٌٝ‫ئ‬14ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
-23-
1-ٗ‫ٚٔٛػ‬ ٌٗ ‫ٚاٌّالطمخ‬ ‫اٌّغبٚهح‬ ‫األِالن‬ ْ‫ٚث١ب‬ ٖ‫ؽلٚك‬ ‫ِغ‬ ‫ٌٍؼمبه‬ ‫ِفظال‬ ‫ٚطفب‬
‫َِٚبؽزٗ؛‬
2-‫ِٚؾ‬ ‫ٌٍّبٌه‬ ٍٟ‫ٚاٌؼبئ‬ ٟ‫اٌشقظ‬ ٍُ‫اال‬ٝ‫الزؼ‬ ْ‫ٚئ‬ ٗ‫ٚعَٕ١ز‬ ‫اٌّلٔ١خ‬ ٗ‫ٚؽبٌز‬ ٖ‫ٍىٕب‬ ً
‫اٌّبكح‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫ؽجمب‬ ُ‫ر‬ ‫ارفبق‬ ً‫و‬ ٚ‫أ‬ ‫ٌٍيٚاط‬ ٌٟ‫اٌّب‬ َ‫ٚإٌظب‬ ‫اٌيٚط‬ ٍُ‫ا‬ ‫اٌؾبي‬49‫ِلٚٔخ‬ ِٓ
‫ِغ‬ ‫شو٠ه‬ ً‫ٌى‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ٖ‫أػال‬ ‫اٌّنوٛهح‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ٌ‫ٔف‬ ‫اٌش١بع‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ّٓ‫ٚ٠زؼ‬ .‫األٍوح‬
‫شقظب‬ ‫اٌّبٌه‬ ْ‫وب‬ ‫ٚئما‬ .ُِٕٙ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ ‫ٔظ١ت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزٕظ١ض‬ٗ‫رَّ١ز‬ ْ‫ث١ب‬ ‫ف١غت‬ ‫اػزجبه٠ب‬
‫اٌمبٟٔٛٔ؛‬ ٍٗ‫ِّض‬ ‫ٚونا‬ ٟ‫االعزّبػ‬ ٖ‫ِٚمو‬ ٟٔٛٔ‫اٌمب‬ ٍٗ‫ٚشى‬
3-.‫اٌؼمبه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّزورجخ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬
.ٗ‫ث‬ ‫ٍِؾمب‬ ‫اٌؼمبه‬ ُ١ّ‫رظ‬ ٝ‫ٚ٠جم‬ ٗ‫ث‬ ‫فبطب‬ ‫ٚاٍّب‬ ‫رور١ج١ب‬ ‫هلّب‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ‫٘نا‬ ًّ‫٠ؾ‬
‫انفصم‬23‫يكرر‬26
ٍ‫ا‬ ‫رغ١١و‬ ‫٠طٍت‬ ْ‫أ‬ ‫اٌّم١ل‬ ‫ٌٍّبٌه‬ ٓ‫٠ّى‬‫اٌّٛافمخ‬ ْٛ‫رى‬ ‫اٌش١بع‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ٚف‬ .‫اٌّؾفع‬ ‫اٌؼمبه‬ ُ
.‫ػوٚه٠خ‬ ٓ٠‫اٌّم١ل‬ ‫اٌشووبء‬ ‫ٌىبفخ‬ ‫اٌظو٠ؾخ‬
‫٠ِٛب‬ ‫ػشو‬ ‫فَّخ‬ َ‫أظوا‬ ‫ثؼل‬ ‫اإل٠لاع‬ ً‫ٍغ‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚ٠م١ل‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫ثبٌغو٠لح‬ ‫اٌطٍت‬ ‫٠ٕشو‬
ٟ‫ف‬ ‫الؽمب‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ‫ٚ٠شبه‬ ٖ‫ٚثٕظ١و‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ثبٌو‬ ‫اٌغل٠ل‬ ٍُ‫اال‬ ّٓ‫ٚ٠ؼ‬ ‫إٌشو‬ ‫٘نا‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ
‫ٚاٌٛص‬ ‫اٌزم١١لاد‬.‫بئك‬
‫انفصم‬2227
‫انفصم‬2228
‫ؽوف‬ ِٓ ‫لطؼخ‬ ً‫و‬ ‫رؾل٠ل‬ ‫٠جبشو‬ ٗٔ‫فا‬ ‫غ١و٘ب‬ ٚ‫أ‬ ‫لَّخ‬ ‫ثَجت‬ ‫ػمبه‬ ‫رغيٞء‬ ‫ٚلغ‬ ‫ئما‬
‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ‫علٚي‬ ٟ‫ف‬ ‫ِم١ل‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫عٙبى‬ ِٓ ‫ِؾٍف‬ ٟ‫ؽجٛغواف‬ ‫َِبػ‬ ً‫ِٕٙل‬
ٞ‫ػمبه‬ ٍُ‫ه‬ ٌٍ‫ٚ٠إ‬ ،ُ١ّ‫اٌزظ‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫اٌؼٍّ١خ‬ ً‫ثٕم‬ َٛ‫٠م‬ ،ٓ١١‫اٌطجٛغواف‬ ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫ٌٍّٕٙل‬
١ّ‫ٚرظ‬‫اٌؼمبه‬ ِٓ ‫عيء‬ ً‫ٌى‬ ٓ١ٍ‫َِزم‬ ُ29
.
ٖ‫٘ن‬ ٟ‫ٚف‬ .‫اٌّبٌه‬ ‫ث١ل‬ ‫اٌؼمبه‬ ِٓ ٟ‫اٌّزجم‬ ‫ٌٍغيء‬ ٍٟ‫األط‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ثبٌو‬ ‫االؽزفبظ‬ ٓ‫٠ّى‬
‫ٔز١غخ‬ ُ١ّ‫اٌزظ‬ ‫ٚ٠ظؾؼ‬ ‫اٌّف١لح‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ‫عّ١غ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٗ‫ث‬ ‫٠م١ل‬ ‫اٌؾبٌخ‬
.‫مٌه‬
26-‫ظٙ١و‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬12‫غشذ‬1913ً‫ثبٌفظ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬52ٝ‫ثّمزؼ‬ ‫ِىوه‬ِٓ ‫األٚي‬ ً‫اٌفظ‬
ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬2.64.282ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬5‫٠ٕب٠و‬1965‫؛‬‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬2729‫ثزبه٠ـ‬17‫فجوا٠و‬1965،
‫ص‬284.
27-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ً‫اٌفظ‬53ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
28-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬54ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ٖ‫أػال‬57.12‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،.
29-‫أٔظو‬ٓ١‫اٌّبكر‬9ٚ10ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
-24-
‫انفصم‬22
ٍ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ٟٕ١‫ػ‬ ‫ؽك‬ ٗ‫ث‬ ‫ل١ل‬ ٚ‫أ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ٌٍ‫أ‬ ‫ئما‬‫ف١غت‬ ،‫ِؾغٛه‬ ٚ‫أ‬ ‫لبطو‬ ُ
.‫األٍ٘١خ‬ َ‫ػل‬ ‫ٔٛع‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌمبطو‬ ٍٓ ٍٝ‫ػ‬ ٗ١‫ف‬ ‫اٌزٕظ١ض‬
ٞ‫اٌن‬ ‫اٌّؾغٛه‬ ٚ‫أ‬ ‫هاشلا‬ ‫طبه‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌمبطو‬ ْ‫فا‬ ‫اٌؾغو‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌمظٛه‬ ‫ؽبٌخ‬ ‫أزٙذ‬ ‫ئما‬
.ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍّٗ‫ه‬ ٟ‫ف‬ ً٠‫رؼل‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫مٌه‬ ْ‫ثشأ‬ ً‫٠ؾظ‬ ْ‫أ‬ ٕٗ‫٠ّى‬ ‫ثبألٍ٘١خ‬ ‫ِزّزؼب‬ ‫أطجؼ‬
‫انفص‬ٌ‫ال‬26‫و‬2130
‫انفصم‬28
‫ا‬ ،ٖ‫غ١و‬ ْٚ‫ك‬ ‫ٌٍّبٌه‬.ٗ‫ث‬ ‫اٌٍّؾك‬ ُ١ّ‫اٌزظ‬ ِٓٚ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ِٓ ‫ٔظ١و‬ ‫أفن‬ ٟ‫ف‬ ‫ٌؾك‬
‫األ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫٠شٙل‬‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ُ‫فبر‬ ‫ٚٚػغ‬ ٗ‫ثاِؼبئ‬ ‫ثظؾزّٙب‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ِالن‬
.‫ػٍ١ّٙب‬
‫أطؾبة‬ ٟ‫ثبل‬ ‫أِب‬ .‫مٌه‬ ٌٗ ‫اٌّفٛع‬ ‫ٌٍشو٠ه‬ ‫ٚاؽل‬ ‫ٔظ١و‬ ‫ئال‬ ٍَُ٠ ‫ال‬ ‫اٌش١بع‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬
‫شٙبكح‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؾظٛي‬ ُٕٙ‫ف١ّى‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬.‫ثبٌزم١١ل‬ ‫فبطخ‬
‫انفصم‬2931
‫انفصم‬61
ٖ‫ٔظ١و‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ثبٌو‬ ٖ‫رم١١ل‬ ُ‫ر‬ ْ‫ث١ب‬ ً‫و‬ ‫ثَٕـ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬
.ٌٗ َ‫اٌّمل‬
.ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ٌٍو‬ ‫إٌظ١و‬ ‫ثّطبثمخ‬ ‫ٚ٠شٙل‬
‫انفصم‬60
‫ل١ل‬ ‫ثّب‬ ‫فبطب‬ ٚ‫أ‬ ‫ػبِب‬ ‫ث١بٔب‬ ،‫مٌه‬ ِٕٗ ‫٠طٍت‬ ‫ػٕلِب‬ ،‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٍَُ٠
ٌ‫ثب‬.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫رٕف١نا‬ ‫اٌّٛكػخ‬ ‫اٌٛصبئك‬ ِٓ ‫َٚٔقب‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫و‬
30-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ٝ‫ثّمزؼ‬ ْ‫اٌفظال‬ ْ‫٘نا‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
31-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ٝ‫ثّمزؼ‬ ً‫اٌفظ‬ ‫٘نا‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
-25-
‫انثاب‬‫انثانث‬:‫انرحفٍظ‬ ‫آثار‬32
‫انفصم‬63
‫ٌٍؾمٛق‬ ‫اٌٛؽ١لح‬ ‫االٔطالق‬ ‫ٔمطخ‬ ‫ٚ٠ؼزجو‬ ،ٓ‫اٌطؼ‬ ً‫٠مج‬ ‫ٚال‬ ٟ‫ٔٙبئ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ْ‫ئ‬
‫ِب‬ ْٚ‫ك‬ ٗ‫رؾف١ظ‬ ‫ٚلذ‬ ‫اٌؼمبه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّزورجخ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌزؾّالد‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ٌ‫ا‬ ِٓ ‫ػلا٘ب‬‫غ١و‬ ‫ؾمٛق‬
.‫اٌّم١لح‬
‫انفصم‬62
‫ٚال‬ ،‫اٌّم١ل‬ ‫اٌّبٌه‬ ‫ِٛاعٙخ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾفع‬ ‫اٌؼمبه‬ ٍٝ‫ػ‬ ٟٕ١‫ػ‬ ‫ؽك‬ ٞ‫أ‬ ‫٠ىَت‬ ‫ال‬ َ‫اٌزمبك‬ ْ‫ئ‬
.ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ثبٌو‬ ‫اٌّم١لح‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬ ِٓ ‫ؽك‬ ٞ‫أ‬ ‫٠َمؾ‬
‫انفصم‬62
.‫رؾف١ع‬ ‫عواء‬ ِٓ ٗ‫ث‬ ‫اإلػواه‬ ‫ٚلغ‬ ‫ؽك‬ ‫ثَجت‬ ‫اٌؼمبه‬ ٟ‫ف‬ ٜٛ‫كػ‬ ٞ‫أ‬ ‫ئلبِخ‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫ال‬
‫ؽب‬ ٟ‫ف‬ ٓ٠‫ٌٍّزؼوه‬ ٓ‫٠ّى‬ٜٛ‫كػ‬ ٌ١ٌ‫اٌزل‬ ‫ِورىت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠م١ّٛا‬ ْ‫أ‬ ‫فمؾ‬ ٌ١ٌ‫اٌزل‬ ‫ٌخ‬
.‫رؼٛ٠ؼبد‬ ‫ثأكاء‬ ‫شقظ١خ‬
ٝ‫ثّمزؼ‬ ‫اٌّؾلس‬ ‫اٌزأِ١ٕبد‬ ‫طٕلٚق‬ ِٓ ‫اٌزؼٛ٠ؼبد‬ ٜ‫رإك‬ ٌٌ‫اٌّل‬ ‫ئػَبه‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬
ً‫اٌفظ‬100‫٘نا‬ ِٓ.ْٛٔ‫اٌمب‬
‫انقسى‬ًَ‫انثا‬:‫انؼقاراخ‬ ‫ػهى‬ ‫انًررذثح‬ ‫انؼقارٌح‬ ‫انؼٍٍُح‬ ‫انحقىق‬ ‫إشهار‬
‫انًحفظح‬‫انسجم‬ ً‫ف‬ ‫وذقٍٍذها‬‫انؼقاري‬33
‫انثاب‬‫األول‬:‫انؼقارٌح‬ ‫انؼٍٍُح‬ ‫انحقىق‬ ‫إشهار‬34
‫انفصم‬62
‫ٚاالرفبلبد‬ ‫ٚاٌزظوفبد‬ ‫اٌٛلبئغ‬ ‫عّ١غ‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ٟ‫ف‬ ‫رم١١ل‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ‫رشٙو‬ ْ‫أ‬ ‫٠غت‬
‫ثبٌؾغي‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫ٚاألٚاِو‬ ‫اٌّؾبػو‬ ‫ٚعّ١غ‬ ،‫ثؼٛع‬ ٚ‫أ‬ ‫وبٔذ‬ ‫ِغبٔ١خ‬ ‫األؽ١بء‬ ٓ١‫ث‬ ‫إٌبشئخ‬
ٛ‫ل‬ ‫اوزَجذ‬ ٟ‫اٌز‬ َ‫األؽىب‬ ‫ٚعّ١غ‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬‫ِب‬ ‫عّ١غ‬ ‫ِٛػٛع‬ ْ‫وب‬ ٝ‫ِز‬ ،ٗ‫ث‬ ٟ‫اٌّمؼ‬ ‫اٌشٟء‬ ‫ح‬
32-َ‫أؽىب‬ ُ١ّ‫ٚرز‬ ‫رغ١١و‬ ُ‫ر‬ٓ١ٍ‫اٌفظ‬62ٚ63‫ا‬ ِٖٓ‫أػال‬ ‫اٌضبٌش‬ ‫ٌجبة‬ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ
14.07.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
33-‫اٌفظٛي‬ َ‫أؽىب‬ ‫ٚرؼٛ٠غ‬ ‫َٔـ‬ ُ‫ر‬65ٚ ‫ِىوه‬70ٚ71ٚ73ٚ82ٚ83ٚ86ٚ87ٚ95ٚ96ٚ100ِٓ
‫اٌضبٔ١خ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ٖ‫أػال‬ ٟٔ‫اٌضب‬ َُ‫اٌم‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ14.07.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
34-َ‫أؽىب‬ ُ١ّ‫ٚرز‬ ‫رغ١١و‬ ُ‫ر‬‫اٌفظٛي‬65ٚ66ٚ67ٚ68ٖ‫أػال‬ ‫األٚي‬ ‫اٌجبة‬ ٌِٓٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ
ُ‫هل‬14.07.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري

More Related Content

What's hot

كتاب خزن حاصلات بستنية
كتاب خزن حاصلات بستنيةكتاب خزن حاصلات بستنية
كتاب خزن حاصلات بستنية
College of Agriculture , Univeristy of Diyala
 
بحثي عن الفساد
بحثي عن الفسادبحثي عن الفساد
بحثي عن الفساد
Kingo5
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
ملزمتي
 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري
 
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
nada khaled
 
يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...
يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...
يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...
شبكة ومنتديات نافذة مصر صوت الحرية
 
كيف تدير الاجتماعات
كيف تدير الاجتماعاتكيف تدير الاجتماعات
كيف تدير الاجتماعات
DR. NAJEEB ALREFAE
 
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
Baker AbuBaker
 
Regulations for employing non saudis in universities
Regulations for employing non saudis in universitiesRegulations for employing non saudis in universities
Regulations for employing non saudis in universities
dream10f
 
Le corbusier
Le corbusierLe corbusier
Le corbusier
nada khaled
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
ملزمتي
 
الأسس التصميميه للمدارس المتطوره
الأسس التصميميه للمدارس المتطورهالأسس التصميميه للمدارس المتطوره
الأسس التصميميه للمدارس المتطوره
mohmimare
 
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسيةالنظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
nada khaled
 
Mies van der rohe
Mies van der roheMies van der rohe
Mies van der rohe
nada khaled
 
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
WomenAntiCoup
 
تقريريرصدالانتهاكات بحق المرأة - في الفترة من3يوليو2013حتي نوفمبر2015
تقريريرصدالانتهاكات بحق المرأة - في الفترة من3يوليو2013حتي نوفمبر2015تقريريرصدالانتهاكات بحق المرأة - في الفترة من3يوليو2013حتي نوفمبر2015
تقريريرصدالانتهاكات بحق المرأة - في الفترة من3يوليو2013حتي نوفمبر2015
WomenAntiCoup
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
ملزمتي
 
انتاج اللحم من الجاموس 2004
انتاج اللحم من الجاموس  2004 انتاج اللحم من الجاموس  2004
انتاج اللحم من الجاموس 2004
ABOHEMEED ALY
 

What's hot (20)

كتاب خزن حاصلات بستنية
كتاب خزن حاصلات بستنيةكتاب خزن حاصلات بستنية
كتاب خزن حاصلات بستنية
 
بحثي عن الفساد
بحثي عن الفسادبحثي عن الفساد
بحثي عن الفساد
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
 
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
 
يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...
يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...
يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...
 
كيف تدير الاجتماعات
كيف تدير الاجتماعاتكيف تدير الاجتماعات
كيف تدير الاجتماعات
 
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
 
Regulations for employing non saudis in universities
Regulations for employing non saudis in universitiesRegulations for employing non saudis in universities
Regulations for employing non saudis in universities
 
FATCA
FATCAFATCA
FATCA
 
Le corbusier
Le corbusierLe corbusier
Le corbusier
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
 
الأسس التصميميه للمدارس المتطوره
الأسس التصميميه للمدارس المتطورهالأسس التصميميه للمدارس المتطوره
الأسس التصميميه للمدارس المتطوره
 
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسيةالنظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
 
Mies van der rohe
Mies van der roheMies van der rohe
Mies van der rohe
 
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
 
تقريريرصدالانتهاكات بحق المرأة - في الفترة من3يوليو2013حتي نوفمبر2015
تقريريرصدالانتهاكات بحق المرأة - في الفترة من3يوليو2013حتي نوفمبر2015تقريريرصدالانتهاكات بحق المرأة - في الفترة من3يوليو2013حتي نوفمبر2015
تقريريرصدالانتهاكات بحق المرأة - في الفترة من3يوليو2013حتي نوفمبر2015
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
 
انتاج اللحم من الجاموس 2004
انتاج اللحم من الجاموس  2004 انتاج اللحم من الجاموس  2004
انتاج اللحم من الجاموس 2004
 

Viewers also liked

خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
souemane
 
المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
souemane
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
souemane
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
souemane
 
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
souemane
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
souemane
 
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
souemane
 
المسطرة المدنية
المسطرة المدنيةالمسطرة المدنية
المسطرة المدنية
souemane
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
souemane
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
souemane
 
Guide de la taxe sur les terrains urbains non bâtis - Maroc
 Guide de la taxe sur les terrains urbains non bâtis - Maroc Guide de la taxe sur les terrains urbains non bâtis - Maroc
Guide de la taxe sur les terrains urbains non bâtis - Maroc
Rachid ZIZAOUI
 
(الدليل الشامل للنظام الضريبي المغربي (680 صفحة
(الدليل الشامل للنظام الضريبي المغربي (680 صفحة(الدليل الشامل للنظام الضريبي المغربي (680 صفحة
(الدليل الشامل للنظام الضريبي المغربي (680 صفحة
Assoib Rachid
 

Viewers also liked (13)

خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
 
المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
 
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
 
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
 
المسطرة المدنية
المسطرة المدنيةالمسطرة المدنية
المسطرة المدنية
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
 
Guide de la taxe sur les terrains urbains non bâtis - Maroc
 Guide de la taxe sur les terrains urbains non bâtis - Maroc Guide de la taxe sur les terrains urbains non bâtis - Maroc
Guide de la taxe sur les terrains urbains non bâtis - Maroc
 
(الدليل الشامل للنظام الضريبي المغربي (680 صفحة
(الدليل الشامل للنظام الضريبي المغربي (680 صفحة(الدليل الشامل للنظام الضريبي المغربي (680 صفحة
(الدليل الشامل للنظام الضريبي المغربي (680 صفحة
 
Fiscalite locale
Fiscalite localeFiscalite locale
Fiscalite locale
 

More from souemane

تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
souemane
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
souemane
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
souemane
 
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامةقانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
souemane
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
souemane
 
Code 10 ar
Code 10 arCode 10 ar
Code 10 ar
souemane
 
code_10_ar
code_10_arcode_10_ar
code_10_ar
souemane
 
الضريبة على شركات
الضريبة على شركات الضريبة على شركات
الضريبة على شركات
souemane
 
الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل
souemane
 
قانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلوميقانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلومي
souemane
 
قانون الميزانية
قانون الميزانيةقانون الميزانية
قانون الميزانية
souemane
 
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقودتلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
souemane
 
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعيملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
souemane
 

More from souemane (13)

تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
 
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامةقانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
 
Code 10 ar
Code 10 arCode 10 ar
Code 10 ar
 
code_10_ar
code_10_arcode_10_ar
code_10_ar
 
الضريبة على شركات
الضريبة على شركات الضريبة على شركات
الضريبة على شركات
 
الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل
 
قانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلوميقانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلومي
 
قانون الميزانية
قانون الميزانيةقانون الميزانية
قانون الميزانية
 
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقودتلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
 
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعيملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
 

Recently uploaded

المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
team882406
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
Gouri Das
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
CristviaFerreira
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
JosuneZalloAndetxaga
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 

Recently uploaded (6)

المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
 
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 

التحفيظ العقاري

 • 2. -2- ‫فؼغ‬‫ظٙ١و‬09ْ‫هِؼب‬1331(12‫غشذ‬1913ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬ ) ‫اٌزؼل٠الد‬ ِٓ ‫ٌّغّٛػخ‬ٟ‫ف‬‫فزواد‬‫ِزفولخ‬ْ‫اٌيِب‬ ِٓ ْ‫لو‬ ‫لواثخ‬ ‫اِزلاك‬ ٍٝ‫ػ‬،‫آفو٘ب‬ ْ‫وب‬ ‫ثٛاٍطخ‬ْٛٔ‫اٌمب‬ُ‫هل‬14.07،‫اٌظ‬ ٖ‫ثزٕف١ن‬ ‫اٌظبكه‬ٟ‫ف‬ ‫اٌّإهؿ‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫ٙ١و‬25‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬ ِٓ 1432(22‫ٔٛفّجو‬2011)،ٚ‫ّ٘ذ‬ ‫عٛ٘و٠خ‬ ‫رؼل٠الد‬ ‫اٌّنوٛه‬ ‫اٌظٙ١و‬ ‫ػوف‬ ٗ‫ثّٛعج‬ ٞ‫اٌن‬ ‫عّ١غ‬‫اٌفظٛي‬ْٚ‫ثل‬‫اٍزضٕبء‬ٗ‫ٚ٘١ىٍز‬ ‫إٌض‬ ‫ثزبه٠ق١خ‬ ‫االؽزفبظ‬ ‫ِغ‬. ْٛٔ‫اٌمب‬ ًّ‫اشز‬ ‫ٚلل‬ُ‫هل‬14.07‫ٌظٙ١و‬ ُّ‫ٚاٌّز‬ ‫اٌّغ١و‬12‫غشذ‬1913ٍٝ‫ػ‬‫أ‬( ‫هثغ‬4) ‫ِفظٍخ‬ ‫ِٛاك‬ٍٟ٠ ‫وّب‬: -‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ُ١ّ‫ٚرز‬ ‫رغ١١و‬ ُ‫ر‬ ٌٝٚ‫أ‬َ‫ؽىب‬63‫فظال‬‫اٌنوو‬ ‫اٌَبٌف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ِٓ ٌٟ‫وبٌزب‬ ٟ٘ٚ: 1ٚ6ٚ8ٚ9ٚ10ٚ12ٚ13ٚ16ٚ18ٚ19ٚ20ٚ21ٚ22ٚ23ٚ24ٚ26ٚ27 ٚ31ٚ34ٚ35ٚ38ٚ40ٚ41ٚ42ٚ43ٚ44ٚ48ٚ50ٚ51ٚ52ٚ52‫ِىوه‬ٚ54 ٚ55ٚ60ٚ61ٚ62ٚ63ٚ65ٚ66ٚ67ٚ68ٚ69ٚ72ٚ74ٚ75ٚ76ٚ77ٚ78 ٚ84ٚ85ٚ88ٚ89ٚ90ٚ91ٚ93ٚ94ٚ97ٚ101ٚ102ٚ103ٚ104ٚ105ٚ107. ٚٝ‫ثّمزؼ‬َ‫أؽىب‬ ‫ٚرؼٛ٠غ‬ ‫َٔـ‬ ُ‫ر‬ ‫اٌضبٔ١خ‬ ‫اٌّبكح‬28‫فظال‬ٖ‫أػال‬ ‫اٌّنوٛه‬ ‫اٌظٙ١و‬ ِٓ ٌٟٟ٘ٚ‫وبٌزب‬: 7ٚ11ٚ14ٚ15ٚ17ٚ25ٚ29ٚ30ٚ32ٚ37ٚ45ٚ47ٚ58ٚ64ٚ65‫ِىوه‬ ٚ70ٚ71ٚ73ٚ82ٚ83ٚ86ٚ87ٚ95ٚ96ٚ100ٚ106ٚ108ٚ109. ‫ظٙ١و‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬ ‫اٌضبٌضخ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ٚثّمزؼ‬9ْ‫هِؼب‬1331(12‫غشذ‬1913) ‫ثّمزؼ١بد‬23‫اٌزبٌ١خ‬ ‫فظال‬: ً‫اٌفظ‬37ِٓ ‫ٚاٌفظٛي‬ ‫ِىوه‬51-1ٌٝ‫ئ‬51-19ً‫ٚاٌفظ‬86ً‫ٚاٌفظ‬ ‫ِىوه‬105 ‫ِىوه‬ٚ110: ‫َٔـ‬ ُ‫ر‬ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ٚثّمزؼ‬: ‫أؽ‬َ‫ىب‬18:‫ا٢ر١خ‬ ‫فظال‬2،3،4،5،28،36،46،49،53،56،57،59،79، 80،81،92،98ٚ99ٌٝ‫ئ‬ ‫ئػبفخ‬ ‫؛‬ٟ‫ف‬ ‫اٌّإهؿ‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ‫ِمزؼ١بد‬18‫هعت‬ ِٓ 1333ٛ١ٔٛ٠ ‫(فبرؼ‬1915‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬ ‫اٌظٙ١و‬ ‫ٌزطج١ك‬ ‫أزمبٌ١خ‬ ‫ثّمزؼ١بد‬ ‫اٌّزؼٍك‬ ) ٞ‫اٌؼمبه‬.
 • 3. -3- ‫انشرٌف‬ ‫انظهٍر‬‫ف‬ ‫انصادر‬ً9ٌ‫ريضا‬0220(03‫أغسطس‬ 0902)‫تانرحفٍظ‬ ‫انًرؼهك‬‫انؼقاري‬‫تانُصىص‬ ‫ذؼذٌهه‬ ‫ذى‬ ‫كًا‬ : ‫انرانٍح‬ ‫انقاَىٍَح‬ 1.ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬57.12ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثّمزؼب‬ ُّ‫اٌّز‬9ْ‫هِؼب‬1331 (12ٌ‫أغَط‬1913ُ‫هل‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثزٕف١ن‬ ‫اٌظبكه‬ ،)1.13.116‫ثزبه٠ـ‬ 26‫طفو‬ ِٓ1435(30َ٠‫ك‬‫ّجو‬2013‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ‫)؛‬6224‫ثزبه٠ـ‬ 21‫األٚي‬ ‫هث١غ‬1435(23‫٠ٕب٠و‬2014‫ص‬ ،)262‫؛‬ 2.ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثّمزؼب‬ ُّ‫ٚاٌّز‬ ‫اٌّغ١و‬9 ْ‫هِؼب‬1331(12ٌ‫أغَط‬1913،)ٌ‫ا‬‫ظبكه‬ُ‫هل‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثزٕف١ن‬ 1.11.177ٟ‫ف‬25‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬ ِٓ1432(22‫ٔٛفّجو‬2011)،‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ‫ػلك‬5998‫ثزبه٠ـ‬27‫اٌؾغخ‬ ٚ‫م‬1432(24‫ٔٛفّجو‬2011)،‫ص‬5575‫؛‬ 3.‫اٌظٙ١و‬ٌ‫ا‬٠‫شو‬‫ف‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫لب‬ ‫ثّضبثخ‬1.75.243‫ثزبه٠ـ‬12ٟٔ‫اٌضب‬ ‫هث١غ‬1396 (12ً٠‫اثو‬1976)،‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬3312‫ثزبه٠ـ‬21ٟٔ‫اٌضب‬ ‫هث١غ‬1396 (21ً٠‫أثو‬1976)‫ص‬ ،1355‫؛‬ 4.‫اٌٍّى‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫لب‬ ‫ثّضبثخ‬ ٟ08.68‫ثزبه٠ـ‬10ٌٝٚ‫األ‬ ٜ‫عّبك‬1388(5 ‫غشذ‬1968)،‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬2911‫ثزبه٠ـ‬19ٌٝٚ‫األ‬ ٜ‫عّبك‬1388 (14‫غشذ‬1968‫ص‬ ،)1803‫؛‬ 5.ُ‫هل‬ ٟ‫اٌٍّى‬ ٍَٛ‫اٌّو‬015.66‫ثزبه٠ـ‬6ْ‫هِؼب‬1386(19‫كعٕجو‬1966)، ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬2826‫ثزبه٠ـ‬15ْ‫هِؼب‬1386(28‫كعٕجو‬1966)،‫ص‬ 2711‫؛‬ 6.ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬2.64.282ْ‫هِؼب‬ ‫فبرؼ‬ ‫ثزبه٠ـ‬1384(5‫٠ٕب٠و‬1965)،‫اٌغو٠لح‬ ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬2729‫ثزبه٠ـ‬15‫شٛاي‬1384(17‫٠جوا٠و‬1965‫ص‬ ،)284‫؛‬ 7.ُ‫هل‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬1.58.108ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬7‫اٌمؼلح‬ ٞ‫م‬1377(26ٞ‫ِب‬ 1958)،‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬2380‫ثزبه٠ـ‬17‫م‬‫اٌمؼلح‬ ٞ1377(6ٗ١ٔٛ٠ 1958‫ص‬ ،)1290‫؛‬ 8.‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ٟ25‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬1373(25‫غشذ‬1954)،‫اٌغو٠لح‬ ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬2188‫ثزبه٠ـ‬2‫طفو‬1374(1‫أوزٛثو‬1954‫ص‬ ،)2643‫؛‬ 9.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬23َ‫ػب‬ ‫هعت‬ ِٓ1370(30ً٠‫أثو‬1951)، ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬2014‫ف‬ ‫ثزبه٠ـ‬ٗ١ٔٛ٠ ‫برؼ‬1951‫ص‬ ،1312‫؛‬ 10.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬6‫هعت‬1369(24ً٠‫أثو‬1950)،‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ‫ػلك‬1963‫ثزبه٠ـ‬9ٗ١ٔٛ٠1950‫ص‬ ،1214‫؛‬ 11.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬14ْ‫شؼجب‬ ِٓ1363(4‫غشذ‬1944)،‫اٌغو٠لح‬ ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬1664‫ثزبه٠ـ‬15‫شزٕجو‬1944‫ص‬ ،914‫؛‬
 • 4. -4- 12.ٌ‫ا‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ٟ‫ف‬ ‫ظبكه‬4‫طفو‬ ِٓ1357(5ً٠‫أثو‬1938)،‫اٌغو٠لح‬ ‫ػلك‬ ‫اٌوٍ١ّخ‬1345‫ثزبه٠ـ‬5‫غشذ‬1938‫ص‬ ،1273‫؛‬ 13.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬15ِْٓ‫شؼجب‬1355(31‫أوزٛثو‬1936)‫اٌغو٠لح‬ ، ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬1260‫ثزبه٠ـ‬18‫كعٕجو‬1936‫ص‬ ،1770‫؛‬ 14.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬17‫هعت‬ ِٓ1342(23‫فجوا٠و‬1924)‫اٌغو٠لح‬ ، ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬571‫ثزبه٠ـ‬8ً٠‫أثو‬1924‫ص‬571‫؛‬ 15.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬30ْ‫شؼجب‬ ِٓ1336(10ٛ١ٔٛ٠1918)‫اٌغو٠لح‬ ، ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬270‫ثزبه٠ـ‬1ٛ١ٌٛ٠1918‫ص‬ ،659‫؛‬ 16.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬7‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬1335(24‫شزٕجو‬1917)‫اٌغو٠لح‬ ، ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬216‫ثزبه٠ـ‬18ٛ١ٔٛ٠1917‫ص‬ ،486‫؛‬ 17.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬10‫هعت‬1335(2ٞ‫ِب‬1917)‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ، ‫ػلك‬234‫ثزبه٠ـ‬22‫أوزٛثو‬1917‫ص‬ ،867‫؛‬ 18.ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬29ٞ‫م‬‫اٌؾغخ‬1334(27‫أوزٛثو‬1916)‫اٌغو٠لح‬ ، ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬184‫ثزبه٠ـ‬6‫ٔٛفّجو‬1916‫ص‬ ،854.
 • 5. -5- 9022003 0902 02.11 0.00.011320223333100 ‫األول‬ ‫انقسى‬:‫انرحفٍظ‬2 ‫األول‬ ‫انثاب‬:‫يُه‬ ‫وانغرض‬ ‫انرحفٍظ‬ ‫طثٍؼح‬3 ‫انفصم‬0 ‫٠و‬‫غ١و‬ ِٓ ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّموه‬ َ‫ٌٍٕظب‬ ‫فبػؼب‬ ‫اٌّؾفع‬ ‫اٌؼمبه‬ ً‫عؼ‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ِٟ ِٕٗ ‫ٚ٠مظل‬ ‫ثؼل‬ ‫ف١ّب‬ ِٕٗ ٗ‫ئفواع‬ ْ‫اإلِىب‬ ٟ‫ف‬ ْٛ‫٠ى‬ ْ‫أ‬: -ْ‫ٚثطال‬ ٞ‫ػمبه‬ ٍُ‫ه‬ ٌ١ٍ‫رأ‬ ‫ػٕٙب‬ ‫٠زورت‬ ‫ٌٍزطٙ١و‬ ‫َِطوح‬ ‫ئعواء‬ ‫ثؼل‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫رؾف١ع‬ ‫غ١و‬ ‫اٌَبٌفخ‬ ‫اٌؾمٛق‬ ‫عّ١غ‬ ِٓ ‫اٌٍّه‬ ‫ٚرطٙ١و‬ ،ٍَٛ‫اٌو‬ ِٓ ٖ‫ػلا‬ ‫ِب‬‫ثٗ؛‬ ‫اٌّؼّٕخ‬ -ٚ‫أ‬ ‫ئلواه‬ ٚ‫أ‬ ‫رغ١١و‬ ٚ‫أ‬ ً‫ٔم‬ ٚ‫أ‬ ٌ١ٍ‫رأ‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫اٌواِ١خ‬ ‫ٚاٌٛلبئغ‬ ‫اٌزظوفبد‬ ً‫و‬ ‫رم١١ل‬‫ئ‬‫ٍمبؽ‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬‫اٌزؾّال‬ ٚ‫أ‬‫د‬.ٌٗ ٌٍ‫اٌّإ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ٟ‫ف‬ ،‫ثبٌٍّه‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫انفص‬‫ىل‬3‫و‬2‫و‬2‫و‬24 ‫انفصم‬6 ْ‫ئ‬‫اٌزؾف١ع‬ّ٠ ‫ال‬ ٗٔ‫فا‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ َ‫لل‬ ‫ئما‬ ٗٔ‫أ‬ ‫غ١و‬ ،ٞ‫افز١به‬ ‫أِو‬.‫ِطٍمب‬ ٗ‫ٍؾج‬ ٓ‫ى‬ 1-‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬5998‫ثزبه٠ـ‬27‫اٌؾغخ‬ ٚ‫م‬1432(24‫ٔٛفّجو‬2011‫ص‬ ،)5575. 2-‫اٌفظٛي‬ َ‫أؽىب‬ ‫ٚرؼٛ٠غ‬ ‫َٔـ‬ ُ‫ر‬7ٚ11ٚ14ٚ15ٚ17ٚ25ٚ29ٚ30ٚ32ٚ37ٚ45ٚ47ٚ58ٚ64 ‫أ‬ ‫األٚي‬ َُ‫اٌم‬ ُِٓ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌضبٔ١خ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ٖ‫ػال‬14.07‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثّمزؼب‬ ُّ‫ٚاٌّز‬ ‫اٌّغ١و‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬9ْ‫هِؼب‬1331(12ٌ‫أغَط‬1913ٌ‫ا‬ ،)‫ظبكه‬ُ‫هل‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثزٕف١ن‬1.11.177ٟ‫ف‬25 ‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬ ِٓ1432(22‫ٔٛفّجو‬2011)‫؛‬‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬5998‫ثزبه٠ـ‬27‫اٌؾغخ‬ ٚ‫م‬1432(24 ‫ٔٛفّجو‬2011‫ص‬ ،)5575. 3-َ‫أؽىب‬ ُ١ّ‫ٚرز‬ ‫رغ١١و‬ ُ‫ر‬‫اٌفظٛي‬1ٚ6ٚ8ٖ‫أػال‬ ‫األٚي‬ ‫اٌجبة‬ ٌِٓٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ 14.07‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،. 4-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬‫اٌفظٛي‬2ٚ3ٚ4ٚ5ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُِٓ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،.
 • 6. -6- ‫انفصم‬1 ‫إٌّبؽك‬ ٟ‫ٚف‬ ،‫فبطخ‬ ٓ١ٔ‫لٛا‬ ٟ‫ف‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫إٌّظٛص‬ ‫اٌؾبالد‬ ٟ‫ف‬ ‫ئعجبه٠ب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ْٛ‫٠ى‬ ٍٝ‫ػ‬ ٟ‫اٌٛط‬ ‫اٌٛى٠و‬ ٖ‫٠زقن‬ ‫ثمواه‬ ‫اٌغب٠خ‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫فزؾٙب‬ ُ‫ٍ١ز‬ ٟ‫اٌز‬‫ٌٍّؾبفظخ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٛوبٌخ‬ .‫ِل٠و٘ب‬ ِٓ ‫الزواػ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ثٕبء‬ ‫ٚاٌقوائط١خ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ٚاٌَّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ٘ ‫ٔشو‬ ِٓ ‫اثزلاء‬‫ٚاٌَّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٌٍّؾبفظخ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٛوبٌخ‬ ِٟ‫ٌَّزقل‬ ٓ‫٠ّى‬ ،‫اٌمواه‬ ‫نا‬ َ‫ٌٍم١ب‬ ‫اٌّؼٕ١خ‬ ‫اٌؼمبهاد‬ ‫كفٛي‬ ‫ٌنٌه‬ ٍُٙ٘‫رإ‬ ٓ٠‫اٌن‬ ‫األشقبص‬ ً‫ٌٚى‬ ‫ٚاٌقوائط١خ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ .ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫رزطٍجٙب‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌطجغواف١خ‬ ‫ٚاألشغبي‬ ‫ثبألثؾبس‬ ‫ثبٌؾب‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ئعواءاد‬ ‫رؾلك‬ً‫اٌَبك‬ ‫اٌفوع‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫أػال‬ ‫اٌٛاهكح‬ ‫الد‬ .‫اٌجبة‬ ‫٘نا‬ ِٓ .‫ِغبٔب‬ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫فزؾٙب‬ ُ‫ٍ١ز‬ ٟ‫اٌز‬ ‫إٌّبؽك‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّطبٌت‬ ‫رلهط‬ ‫انفصم‬8 ‫ئعواءاد‬ ‫ِزبثؼخ‬ ‫أصٕبء‬ ‫اٌّقزظخ‬ ُ‫اٌّؾبو‬ ٗ‫ث‬ ‫رأِو‬ ‫ػٕلِب‬ ‫ئعجبه٠ب‬ ‫ونٌه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ْٛ‫٠ى‬ .ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫اٌّؾغٛى‬ ‫ِٛاعٙخ‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌؾغي‬ ًَ‫انثا‬ ‫انثاب‬:‫يسطرج‬‫ا‬‫نرحفٍظ‬5 ‫انفرع‬‫األول‬:‫انؼقارٌح‬ ‫األيالك‬ ‫ػهى‬ ‫انًحافظ‬ ‫انفصم‬9 .‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫أوضو‬ ٚ‫أ‬ ‫ِؾبفع‬ ُ١ٍ‫ئل‬ ٚ‫أ‬ ‫ػّبٌخ‬ ً‫و‬ ‫ٔفٛم‬ ‫كائوح‬ ٟ‫ف‬ ٓ١‫٠ؼ‬ ‫اٌزواث١خ‬ ‫ثبٌلائوح‬ ‫اٌقبص‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ً‫اٌَغ‬ ‫ثَّه‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫٠ىٍف‬ ‫اٌّمو‬ ‫ٚاٌَّبؽو‬ ‫ثبإلعواءاد‬ َ‫ٚاٌم١ب‬ ٖ‫ٌٕفٛم‬ ‫اٌزبثؼخ‬.ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ْ‫شأ‬ ٟ‫ف‬ ‫هح‬ ‫انفرع‬ًَ‫انثا‬:‫يطهة‬‫انرحفٍظ‬ ‫انفصم‬01 ُ٘‫موو‬ ٟ‫٠أر‬ ِّٓ ‫ئال‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ُ٠‫رمل‬ ‫٠غٛى‬ ‫ال‬: 1-‫اٌّبٌه؛‬ 2-ُٙ١‫ف‬ ‫رزٛفو‬ ‫ػٕلِب‬ ‫ٚمٌه‬ ،ٗ‫ٌشووبئ‬ ‫اٌشفؼخ‬ ‫ثؾك‬ ‫االؽزفبظ‬ ‫ِغ‬ ‫اٌٍّه‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌشو٠ه‬ ‫ثٙب؛‬ ‫ٌألفن‬ ‫اٌالىِخ‬ ‫اٌشوٚؽ‬ 5-١‫رغ‬ ُ‫ر‬َ‫أؽىب‬ ُ١ّ‫ٚرز‬ ‫١و‬‫اٌفظٛي‬9ٚ10ٚ12ٚ13ٚ16ٚ18ٚ19ٚ20ٚ21ٚ22ٚ23ٚ24ٚ26ٚ27 ٚ31ٚ34ٚ35ٚ38ٚ40ٚ41ٚ42ٚ43ٚ44ٚ48ٚ50ٚ51ٚ52ٚ52ٚ ‫ِىوه‬54ٚ55ٚ60ٚ61ِٓ ٖ‫أػال‬ ٟٔ‫اٌضب‬ ‫اٌجبة‬ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ14.07.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
 • 7. -7- 3-‫ا٢ر‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬ ‫ثأؽل‬ ‫اٌّزّزغ‬‫١خ‬:ً٠ٛ‫اٌط‬ ‫اٌىواء‬ ،‫اٌَطؾ١خ‬ ‫ؽك‬ ،‫االٔزفبع‬ ‫ؽك‬ ‫ٚاٌؾجٌ؛‬ ،‫ٚاٌزؼٍ١خ‬ ‫اٌٙٛاء‬ ،‫اٌي٠ٕخ‬ ،‫األِل‬ 4-.‫اٌٍّه‬ ‫طبؽت‬ ‫ِٛافمخ‬ ‫ثؼل‬ ‫ػمبه٠خ‬ ‫ثبهرفبلبد‬ ‫اٌّزّزغ‬ .ٞ‫اإلعجبه‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫اٌّمزؼ١بد‬ ‫ِواػبح‬ ‫ِغ‬ ً‫ٚاٌى‬ ‫انفصم‬00 ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽٍت‬ ،ٍٗ‫أع‬ ‫ؽٍٛي‬ ‫ػٕل‬ ٕٗ٠‫ك‬ ‫٠مجغ‬ ٌُ ٞ‫اٌن‬ ،ٓ‫ٌٍلائ‬ ‫٠غٛى‬‫لواه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ثٕبء‬ ٗ‫ٌفبئلر‬ ‫طبكه‬ ٟ‫لؼبئ‬.ٕٗ٠‫ِل‬ ‫ػل‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ثبٌؾغي‬ ‫انفصم‬03 ْٛ‫رى‬ ٓ١‫ؽ‬ ‫اٌمبطو‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّؾغٛه‬ ٍُ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫ِطٍجب‬ َ‫٠مل‬ ْ‫أ‬ ٟ‫اٌشوػ‬ ‫ٌٍٕبئت‬ ‫٠ؾك‬ .‫لبطوا‬ ٚ‫أ‬ ‫ِؾغٛها‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ٌٛ ‫اٌطٍت‬ ُ٠‫ثزمل‬ ٌٗ ‫رَّؼ‬ ‫ؽمٛق‬ ‫اٌمبطو‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّؾغٛه‬ ‫ٌٙنا‬ ‫انفصم‬02 ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ َ‫٠مل‬‫ِطٍجب‬ ،‫فٛها‬ ٌٗ ٍَُ٠ ً‫ٚط‬ ً‫ِمبث‬ ،‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٟ٠ ‫ِب‬ ‫ٌيِٚب‬ ّٓ‫٠زؼ‬ ،‫طؾ١ؾخ‬ ‫ثٛوبٌخ‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕٛة‬ ِّٓ ٚ‫أ‬ ٗ‫ؽوف‬ ِٓ ‫ِٛلؼب‬: 1-ٍّٗ‫ا‬ٝ‫الزؼ‬ ْ‫ٚئ‬ ٗ‫ٚعَٕ١ز‬ ‫اٌّلٔ١خ‬ ٗ‫ٚؽبٌز‬ ٖ‫ٍىٕب‬ ً‫ِٚؾ‬ ٗ‫ٚطفز‬ ٍٟ‫ٚاٌؼبئ‬ ٟ‫اٌشقظ‬ ٌّ‫ا‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫ؽجمب‬ ُ‫ر‬ ‫ارفبق‬ ً‫و‬ ٚ‫أ‬ ‫ٌٍيٚاط‬ ٌٟ‫اٌّب‬ َ‫ٚإٌظب‬ ‫اٌيٚط‬ ٍُ‫ا‬ ‫اٌؾبي‬‫بكح‬49‫ِلٚٔخ‬ ِٓ ‫ِغ‬ ‫شو٠ه‬ ً‫ٌى‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ٖ‫أػال‬ ‫اٌّنوٛهح‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ٌ‫ٔف‬ ‫اٌش١بع‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ّٓ‫ٚ٠زؼ‬ ،‫األٍوح‬ ْ‫ث١ب‬ ‫ف١غت‬ ‫اػزجبه٠ب‬ ‫شقظب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ْ‫وب‬ ‫ٚئما‬ ،ُِٕٙ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ ‫ٔظ١ت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزٕظ١ض‬ ‫اٌمبٟٔٛٔ؛‬ ٍٗ‫ِّض‬ ٍُ‫ٚا‬ ٟ‫االعزّبػ‬ ٖ‫ِٚمو‬ ٟٔٛٔ‫اٌمب‬ ٍٗ‫ٚشى‬ ٗ‫رَّ١ز‬ 2-‫ِقز‬ ٓ‫ِٛؽ‬ ٚ‫أ‬ ْ‫ػٕٛا‬ ٓ١١‫رؼ‬‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ‫ٌٕفٛم‬ ‫اٌزبثؼخ‬ ‫اٌزواث١خ‬ ‫اٌلائوح‬ ٟ‫ف‬ ‫به‬ ‫اٌلائوح؛‬ ٖ‫٘ن‬ ٟ‫ف‬ ‫ئلبِخ‬ ً‫ِؾ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌطبٌت‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ‫ئما‬ ،‫اٌٍّه‬ ‫ثٙب‬ ‫اٌّٛعٛك‬ 3-‫االلزؼبء؛‬ ‫ػٕل‬ ،ٗ‫ثٙٛ٠ز‬ ‫رؼوف‬ ٜ‫أفو‬ ‫ٚص١مخ‬ ٞ‫أ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌزؼو٠ف‬ ‫ثطبلخ‬ ‫ِواعغ‬ 4-ٌّ‫ا‬ ً‫ٚاألغوا‬ ‫اٌجٕبءاد‬ ْ‫ثج١ب‬ ٗ‫رؾف١ظ‬ ‫اٌّطٍٛة‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ٚطف‬ٗ‫ِٚشزّالر‬ ٗ‫ث‬ ‫ٛعٛكح‬ ٓ٠ٚ‫ٚػٕب‬ ‫ٚأٍّبء‬ ٌٗ ‫ٚاٌّغبٚهح‬ ‫اٌّزظٍخ‬ ‫ٚاألِالن‬ ٖ‫ٚؽلٚك‬ ٗ‫َِٚبؽز‬ ٗ‫ِٚٛلؼ‬ ٗ‫ٚٔٛػ‬ ‫اٌؼمبه‬ ٗ‫ث‬ ‫٠ؼوف‬ ٞ‫اٌن‬ ٍُ‫اال‬ ‫اٌؾبي‬ ٝ‫الزؼ‬ ْ‫ٚئ‬ ،‫أطؾبثٙب‬‫؛‬ 5-‫ئما‬ ‫ٚف١ّب‬ ،‫اٌغ١و‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ٚ‫أ‬ ‫ِجبشوح‬ ِٕٗ ‫عيءا‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه‬ ً‫و‬ ‫٠ؾٛى‬ ٗٔ‫أ‬ ْ‫ث١ب‬ ‫اٌظوٚف‬ ْ‫ث١ب‬ ٓ١‫٠زؼ‬ ،‫اٌؾ١بىح‬ ِٕٗ ‫أزيػذ‬‫مٌه‬ ‫ف١ٙب‬ ُ‫ر‬ ٟ‫اٌز‬‫؛‬ 6-‫اٌّطٍت؛‬ ُ٠‫رمل‬ ‫ٚلذ‬ ‫ٌٍؼمبه‬ ‫اٌزغبه٠خ‬ ‫اٌم١ّخ‬ ‫رمل٠و‬ 7-ٖ‫٘ن‬ ‫أطؾبة‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزٕظ١ض‬ ‫ِغ‬ ‫اٌٍّه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّزورجخ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬ ْ‫ث١ب‬ ُٙ‫ٚعَٕ١ز‬ ‫اٌّلٔ١خ‬ ُٙ‫ٚؽبٌز‬ ُٕٙ٠ٚ‫ٚػٕب‬ ،ُٙ‫ٚطفبر‬ ،‫ٚاٌؼبئٍ١خ‬ ‫اٌشقظ١خ‬ ُٙ‫أٍّبئ‬ ‫ثنوو‬ ‫اٌؾمٛق‬ ٌ‫ٚا‬ ‫اٌيٚط‬ ٍُ‫ا‬ ‫اٌؾبي‬ ٝ‫الزؼ‬ ْ‫ٚئ‬‫اٌّبكح‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫ؽجمب‬ ُ‫ر‬ ‫ارفبق‬ ً‫و‬ ٚ‫أ‬ ‫ٌٍيٚاط‬ ٌٟ‫اٌّب‬ َ‫ٕظب‬ 49‫األٍوح؛‬ ‫ِلٚٔخ‬ ِٓ
 • 8. -8- 8-.‫اٌزٍّه‬ ً‫أط‬ ْ‫ث١ب‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫فا‬ ،ٍٗٙ‫٠غ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزٛل١غ‬ ‫٠َزط١غ‬ ‫ال‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ْ‫وب‬ ‫ئما‬ ‫٠زؾ‬ ْ‫أ‬ ‫ثؼل‬ ‫ثبألِو‬ ٟٕ‫اٌّؼ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ٗ١ٌ‫ئ‬ َ‫لل‬ ‫لل‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ْ‫ثأ‬ ‫ٚ٠شٙل‬ ‫مٌه‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫٠ش١و‬‫مك‬ .ٗ‫٘ٛ٠ز‬ ِٓ ‫انفصم‬02 ِٓ ٟ‫اٌز‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫ٚاٌؼمٛك‬ ٍَٛ‫ٌٍو‬ ‫هٍّ١خ‬ ‫َٔـ‬ ٚ‫أ‬ ‫أطٛي‬ ٗ‫ِطٍج‬ ‫ِغ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ َ‫٠مل‬ .‫اٌٍّه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّزورجخ‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫ٚثبٌؾمٛق‬ ‫اٌٍّى١خ‬ ‫ثؾك‬ ‫رؼوف‬ ْ‫أ‬ ‫شأٔٙب‬ ‫انفصم‬02 ‫روعّخ‬ ،‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫ٔفمخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ،‫٠طٍت‬ ْ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ٓ‫٠ّى‬ ٌ‫اٌّل‬ ‫اٌٛصبئك‬.‫أعٕج١خ‬ ‫ثٍغخ‬ ‫ِؾوهح‬ ‫وبٔذ‬ ‫ئما‬ ‫ِؾٍف‬ ْ‫روعّب‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ‫ثٙب‬ ٝ ‫انفصم‬06 ٖ‫٘ن‬ ‫وبٔذ‬ ‫ئما‬ ‫ٚاؽل‬ ْ‫آ‬ ٟ‫ف‬ ُٙ‫ػمبهار‬ ‫رؾف١ع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠زفمٛا‬ ْ‫أ‬ ٓ٠‫ِزؼلك‬ ٓ١‫ٌّبٌى‬ ٓ‫٠ّى‬ ِّٟٛ‫اٌؼ‬ ‫اٌٍّه‬ ِٓ ‫أعياء‬ ‫فمؾ‬ ‫ث١ٕٙب‬ ً‫رفظ‬ ٚ‫أ‬ ‫ِزغبٚهح‬ ‫اٌؼمبهاد‬،‫رؾوه‬ ‫اٌؾبٌخ‬ ٖ‫٘ن‬ ٟ‫ٚف‬ ‫ثٙب‬ ّٓ‫ٚرؼ‬ ‫اٌؼبك٠خ‬ ‫ط١غزٙب‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّطٍٛثخ‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ‫عّ١غ‬13ِٓ ‫اٌزؾف١ع‬ ٟ‫ؽبٌج‬ ِٓ ‫ِغّٛػخ‬ ً‫ٌى‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٟ‫ؽبٌج‬ ِٓ ‫ٚاؽل‬ ً‫ٌى‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ‫ٚمٌه‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ،‫رؾف١ظٙب‬ ‫اٌّطٍٛة‬ ‫اٌؼمبهاد‬ ِٓ ‫ٚاؽل‬ ً‫ٌى‬ ‫ٚثبٌَٕجخ‬ ،‫اٌش١بع‬ ٍٝ‫ػ‬‫ص‬‫اٌطٍجبد‬ ‫عّ١غ‬ ‫رٛكع‬ ُ ‫ؽو‬ ِٓ ‫ِٛلغ‬ ،‫ِٚٛؽل‬ ً‫َِزم‬ ‫ثطٍت‬ ‫ِظؾٛثخ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ثبٌّؾبفظخ‬ِٟ‫٠و‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٟ‫ؽبٌج‬ ‫ف‬ ٌٝ‫ئ‬‫ا‬.‫ٚاؽلح‬ ‫كفؼخ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ئعواءاد‬ ‫رجبع‬ ‫ِطبٌت‬ ْ‫شأ‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫٠غو‬ ‫اٌطٍت‬ ‫ثٙنا‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ً‫٠زٛط‬ ‫ثؼلِب‬ ‫ٚلذ‬ ٟ‫ف‬ ‫ثٙب‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫اإلعواءاد‬ ‫ئٔغبى‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٚ٠ؾوص‬ ،‫اٌؼبك٠خ‬ ‫اٌَّطوح‬ ‫ِغزّؼخ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ا‬ ‫اٌفوع‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٛاهكح‬ ‫ثبإلػالٔبد‬ َٛ‫٠م‬ ْ‫ثأ‬ ‫ٚمٌه‬ ،‫ٚاؽل‬ٓ١‫ٚ٠ؼ‬ ،‫اٌٛلذ‬ ٌ‫ٔف‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫ثؼل‬ ‫ٌضبٌش‬ ‫ِواد‬ ٚ‫أ‬ ‫ٚاؽلح‬ ‫ِوح‬ ٟ‫ف‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ‫ثٙب‬ َ‫ٌٍم١ب‬ ‫ٚ٠ٕزلة‬ ،‫ٚاؽلا‬ ‫ربه٠قب‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ٌؼٍّ١بد‬ .‫اٌؾبعخ‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ٛ‫رلػ‬ ‫ِب‬ ‫ثمله‬ ‫ِزٛاٌ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ،‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬ ‫ٚاؽل‬ ْ‫آ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫ٚ٠وفغ‬ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾلك‬ ً‫اٌشى‬ ٍٝ‫ٚػ‬ ‫االثزلائ١خ‬32‫اٌّضمٍخ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ‫ٍِفبد‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ ‫ِغزّؼخ‬ ‫اٌزؼوع‬ ِٓ ‫اٌقبٌ١خ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌّطبٌت‬ ‫ػمبه٠خ‬ ‫هٍِٛب‬ ٌٍ‫ٚ٠إ‬ ‫ِغزّؼخ‬ ‫ثبٌزؼوػبد‬ .‫ونٌه‬ .‫ِغزّؼخ‬ ‫ثظفخ‬ ‫شأٔٙب‬ ٟ‫ف‬ ً‫ٚاٌزٕم‬ ‫ٚاٌجؾش‬ ‫اٌزؾم١ك‬ ‫ػٍّ١بد‬ ٞ‫ٚرغو‬
 • 9. -9- ‫انفرع‬‫انثانث‬:‫انرصًٍى‬ ‫ووضغ‬ ‫وانرحذٌذ‬ ‫اإلػالَاخ‬ ‫انفصم‬01 ٍ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫ئ٠لاع‬ ِٓ َ‫أ٠ب‬ ‫ػشوح‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٝ َّٛ‫اٌؼ‬ ٍُ‫ػ‬ ٌٝ‫ئ‬ ّٗٔٛ‫ِؼ‬ ‫ٚ٠جٍغ‬ ،‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫ٔشو‬ ٍٝ‫ػ‬ ًّ‫٠ؼ‬ ٌٗ ‫ٍِقض‬ ‫ثزؾو٠و‬ ‫٘نا‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ٓ٠‫شٙو‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ،‫٠ؾوه‬ ‫اٌّنوٛه‬ ‫اٌٍّقض‬ ‫ٔشو‬ ‫ٚثؼل‬ .‫اٌّزبؽخ‬ ً‫ثبٌٍٛبئ‬ ٠‫اٌزؾل‬ ‫ئعواء‬ ‫ٚٚلذ‬ ‫ربه٠ـ‬ ّٕٗ‫٠ؼ‬ ‫ئػالٔب‬ ،‫إٌشو‬.‫ل‬ ‫انفصم‬08 ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫ئٌ١ٙب‬ ‫اٌّشبه‬ ‫اٌٛصبئك‬ ِٓ ‫َٔقب‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٗ‫٠ٛع‬17ِٓ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ً‫ِّٚض‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٌ١‫هئ‬ ٌٝ‫ئ‬ ،ً‫ثبٌزٛط‬ ‫ئشؼبه‬ ً‫ِمبث‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ‫اٌّؼ‬ ‫اٌزبه٠ـ‬ ً‫لج‬ ‫ٚمٌه‬ ،ُ٘‫ٔفٛم‬ ‫كائوح‬ ٟ‫ف‬ ٟٕ‫اٌّؼ‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫٠مغ‬ ٓ٠‫اٌن‬ ٟ‫اٌغّبػ‬ ٌٍ‫اٌّغ‬ ٌ١‫ٚهئ‬ٓ١ ٞ‫ٌٍزؾل‬6 .‫٠ِٛب‬ ٓ٠‫ثؼشو‬ ‫ك‬ ٍٝ‫ػ‬ ًّ‫ٚ٠ؼ‬ ،ٗ‫ئكاهر‬ ‫ِمو‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّنوٛهح‬ ‫اٌٛصبئك‬ ‫ثزؼٍ١ك‬ ،‫ٌيِٚب‬ ‫٘إالء‬ ِٓ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ َٛ‫٠م‬ .‫ٌٍزؾل٠ل‬ ٓ١‫اٌّؼ‬ َٛ١ٌ‫ا‬ ٌٝ‫ئ‬ َّٛ‫اٌؼ‬ ‫أٔظبه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ِؼوٚػخ‬ ‫ئثمبئٙب‬ ‫ٚٚلذ‬ ‫ربه٠ـ‬ ٓ‫ػ‬ ْ‫ٚاإلػال‬ ‫اٌّطٍت‬ ‫ٍِقض‬ ‫ثاشٙبه‬ ‫ونٌه‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ً‫ِّض‬ َٛ‫٠م‬ ‫اٌٛا‬ ‫األٍٛاق‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾل٠ل‬.‫اٌزؾل٠ل‬ َٛ٠ ٌٝ‫ئ‬ ٖ‫ٔفٛم‬ ‫كائوح‬ ٟ‫ف‬ ‫لؼخ‬ 6-‫اٌّبكح‬ ‫أٔظو‬2‫اٌّو‬ ُِٓ‫هل‬ ٍَٛ2.13.18ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬16ْ‫هِؼب‬ ِٓ1435(14ٛ١ٌٛ٠2014ْ‫شأ‬ ٟ‫ف‬ ) ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ‫اٌؼمبهٞ؛‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ئعواءاد‬6277‫ثزبه٠ـ‬30ْ‫هِؼب‬1435(28ٛ١ٌٛ٠2014‫ص‬ ،) 6119.
 • 10. -10- ‫انفصم‬097 ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫ثزَ١١و‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬8 ‫اٌغب٠خ‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫ٚ٠ٕزلة‬ . ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ‫علٚي‬ ٟ‫ف‬ ‫ِم١لا‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫عٙبى‬ ِٓ ‫ِؾٍفب‬ ‫ؽجٛغواف١ب‬ ‫َِبؽب‬ ‫ِٕٙلٍب‬ .ٓ١١‫اٌطجٛغواف‬ ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫ٌٍّٕٙل‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ ‫٠ٕغي‬‫ثؾؼٛه‬ ،ٗ‫َِإٌٚ١ز‬ ‫رؾذ‬ ،‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١خ‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ .‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ِٓ ْٛ‫ػ‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ‫اٌؼٍّ١خ‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫شقظ١ب‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٟ‫٠َزلػ‬ ٜ‫أفو‬ ‫ٍٚ١ٍخ‬ ٞ‫ثأ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ٚ‫أ‬ ّْٛ‫اٌّؼ‬ ‫ثبٌجو٠ل‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ‫ٌٍزجٍ١غ‬: 1-‫اٌزؾف١ع؛‬ ‫ؽبٌت‬ 2-٠‫اٌّغبٚه‬‫اٌزؾف١ع؛‬ ‫ِطٍت‬ ٟ‫ف‬ ٓ١ٕ١‫اٌّج‬ ٓ 3-‫ثظفخ‬ ُٙ‫ث‬ ‫اٌّظوػ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌزؾّالد‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬ ‫ٚأطؾبة‬ ٓ١ٍ‫اٌّزلف‬ .‫لبٔٛٔ١خ‬ ‫ٔبئت‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ٚ‫أ‬ ‫شقظ١ب‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫ٌؾؼٛه‬ ‫اٌلػٛح‬ ‫االٍزلػبءاد‬ ٖ‫٘ن‬ ّٓ‫ٚرزؼ‬ .‫طؾ١ؾخ‬ ‫ثٛوبٌخ‬ ‫انفصم‬319 ‫ا‬ ‫ٌٚزٛف١و‬ .ٌٗ ٓ١ٕ١‫اٌّؼ‬ ‫ٚاٌٛلذ‬ ‫اٌزبه٠ـ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫٠ٕغي‬‫إلعواء‬ ‫اٌّالئّخ‬ ‫ٌظوٚف‬ ِٓ ‫ثطٍت‬ ،‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬ ،‫اٌؼِّٛ١خ‬ ‫اٌمٛح‬ ‫رَق١و‬ ‫اٌٍّه‬ ً١‫ٚو‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠غت‬ ،‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ .‫ِظٍؾخ‬ ٌٗ ِٓ ً‫و‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ 7-‫اٌفظٛي‬ ‫ِمزؼ١بد‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬19ٚ20ٚ21ٚ25ٚ34ٚ43ٚ54ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ 57.12ُ‫هل‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ٖ‫ثزٕف١ن‬ ‫اٌظبكه‬1.13.116‫ثزبه٠ـ‬26‫طفو‬ ِٓ1435(30‫ك٠َّجو‬2013‫)؛‬ ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬6224‫ثزبه٠ـ‬21‫األٚي‬ ‫هث١غ‬1435(23‫٠ٕب٠و‬2014‫ص‬ ،)262. -ٌّ‫ا‬ ‫اٌفظٛي‬ ٟ‫ف‬ ‫ئٌ١ٙب‬ ‫اٌّشبه‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫إلٔغبى‬ ‫٠ٕزلة‬ ْ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ٓ‫٠ّى‬:‫نوٛهح‬ 1-‫أؽل‬ ‫٠ىٍف‬ ْ‫أ‬ ‫األف١و‬ ‫ٌٙنا‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫وّب‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫ِظٍؾخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ّٟ‫٠ٕز‬ ‫ِؾٍفب‬ ‫ؽجٛغواف١ب‬ ‫َِبؽب‬ ‫ِٕٙلٍب‬ ‫رٕظ١ّٟ؛‬ ‫ثٕض‬ ‫مٌه‬ ‫ٚ٠ؾلك‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫إلٔغبى‬ ٌٗ ٓ١‫اٌزبثؼ‬ ٓ١ٍ٘‫اٌّإ‬ ٓ١ٍِ‫اٌؼب‬ 2-‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ‫ثغلٚي‬ ‫َِغال‬ ‫اٌقبص‬ ‫اٌمطبع‬ ٌٝ‫ئ‬ ّٟ‫٠ٕز‬ ‫ؽجٛغواف١ب‬ ‫َِبؽب‬ ‫ِٕٙلٍب‬ ٚ‫أ‬ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫ٌٍّٕٙل‬ .ٓ١١‫اٌطجٛغواف‬ -ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ‫أٔظو‬2.14.173ٟ‫ف‬ ‫طبكه‬11‫ا٢فوح‬ ٜ‫عّبك‬ ِٓ1435(11ً٠‫أثو‬2014) ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ‫ثزطج١ك‬9ْ‫هِؼب‬1331(12ٌ‫أغَط‬1913‫اٌغو٠لح‬ ‫اٌؼمبهٞ؛‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬ ) ‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬6252‫هعت‬ ‫فبرؼ‬ ‫ثزبه٠ـ‬1435ٞ‫ِب‬ ‫(فبرؼ‬2014‫ص‬ ،)4352. :ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫"رطج١مب‬57.12ْٛ‫اٌّؾٍف‬ ،ٍّْٛ‫اٌّو‬ ْٛ١‫اٌطٛثٛغواف‬ ْٛ١ٕ‫اٌزم‬ ً٘‫٠إ‬ ،ٖ‫أػال‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ‫اٌّشبه‬ ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫إٌّٙل‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫ثٙب‬ ْٛ‫٠ىٍف‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١بد‬ ‫إلٔغبى‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫ٌّظٍؾخ‬ ْٛ‫اٌزبثؼ‬ ٌّ‫ا‬ ٓ١١‫اٌطٛثٛغواف‬‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫ٌل‬ ِٓ ٓ١‫ٚإٌّزلث‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫ِظٍؾخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ٓ١ّ‫إٌّز‬ ،ٓ١‫ؾٍف‬ ."‫اٌؼمبه٠خ‬ 8-‫اٌّبكح‬ ‫أٔظو‬2ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ، 9-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬20ٖ‫أػال‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬57.12‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،.
 • 11. -11- ٓ٠‫ٚاٌّغبٚه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫ثبٍزفَبه‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ َٛ‫٠م‬ ‫اٌؾ‬ ‫ٚأطؾبة‬ ٓ١ٍ‫ٚاٌّزلف‬ ٓ١‫ٚاٌّؼبهػ‬‫ثظفخ‬ ُٙ‫ث‬ ‫اٌّظوػ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌزؾّالد‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫مٛق‬ ٗ‫رؾف١ظ‬ َ‫٠ؼزي‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ؽلٚك‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ٓ١‫٠ج‬ .ٟٕ‫اٌّؼ‬ ‫ثبٌٍّه‬ ‫٠زؼٍك‬ ‫ِب‬ ً‫و‬ ٓ‫ػ‬ ‫لبٔٛٔ١خ‬ ٍ‫اٌّزلف‬ ً‫ٚو‬ ْٚ‫اٌّغبٚه‬ ٞ‫ٚ٠جل‬١.‫ِٕٚبىػبد‬ ‫ِالؽظبد‬ ِٓ ٌُٙ ‫ِب‬ ٓ ‫ٚ٠ؼب‬ .‫ِٚلرٙب‬ ‫اٌؾ١بىح‬ ‫ٚالغ‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ ٓ٠‫٠ؼب‬،‫اٌؼمبه‬ ‫ؽبٌخ‬ ٓ٠ .‫اٌّف١لح‬ ‫اٌجؾش‬ ‫ٚأػّبي‬ ‫اٌّؼب٠ٕبد‬ ِٓ ‫مٌه‬ ‫غ١و‬ ‫٠جبشو‬ ‫وّب‬ ٕٗ١‫ػ‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌّؾ١ؾ‬ ‫ٌزؾل٠ل‬ ‫ٍٛاء‬ ‫األٔظبة‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ ‫٠ؼغ‬ ُ‫ص‬ ‫اٌغ١و‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫رؼوػبد‬ ً‫ِؾ‬ ْٛ‫رى‬ ٟ‫ٚاٌز‬ ٗ‫ث‬ ‫اٌّشٌّٛخ‬ ‫اٌمطغ‬ ‫ٌؼجؾ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫اٌّإل‬ ُ١ّ‫اٌزظ‬ َّٝ٠ ‫ِٛعيا‬ ‫رظّ١ّب‬ ‫٠ؼغ‬.‫ٌٍزؾل٠ل‬ ‫ذ‬ ‫انفصم‬3010 ٗ١‫ف‬ ٓ١‫٠ج‬ ‫ٌٍزؾل٠ل‬ ‫ِؾؼوا‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ ‫٠ؾوه‬: 1-‫ِواد؛‬ ‫ػلح‬ ٚ‫أ‬ ‫ٚاؽلح‬ ‫ِوح‬ ٟ‫ف‬ ‫أٔغيد‬ ‫ٍٛاء‬ ‫اٌؼٍّ١خ‬ ‫ٚٚلذ‬ ‫ربه٠ـ‬ 2-ُٙ‫ٌٙٛ٠بر‬ ‫اٌّضجزخ‬ ‫اٌٛصبئك‬ ‫ِٚواعغ‬ ُٙ‫ٚطفبر‬ ٓ٠‫ٌٍؾبػو‬ ‫ٚاٌؼبئٍ١خ‬ ‫اٌشقظ١خ‬ ‫األٍّبء‬ ‫ٚػٕبٚ٠ُٕٙ؛‬ 3-ٚ ٟ‫اٌز‬ ‫األؽلاس‬ ‫ِقزٍف‬‫ف١ٙب؛‬ ‫رلفٍذ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫األؽواف‬ ‫ٚرظو٠ؾبد‬ ‫اٌؼٍّ١خ‬ ‫أصٕبء‬ ‫لؼذ‬ 4-‫اٌؼمبه‬ ‫ِّٚ١ياد‬ ‫اٌجؾش‬ ‫ِؼب٠ٕبد‬ْ‫ٚاٌغلها‬ ‫ٚاٌطوق‬ ‫ٚاٌّّواد‬ ‫ٚاٌٛ٘بك‬ ٝ‫(اٌوث‬ ً‫ٚاألغوا‬ ٓ١‫ٚاٌجَبر‬ ‫ٚا٢ثبه‬ ‫ٚاٌجٕبءاد‬ ِّٟٛ‫اٌؼ‬ ‫اٌٍّه‬ ‫رٛاثغ‬ ً‫ٚو‬ ،ٖ‫اٌّ١ب‬ ٞ‫ِٚغبه‬ ‫ٚاٌّمبث‬ ،‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬ ٓ٠‫اٌؾبئي‬ ‫أٍّبء‬ ْ‫ث١ب‬ ‫ِغ‬ ،‫ٚاٌّيهٚػبد‬‫غ١و‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫ٚاألػوؽخ‬ ‫و‬‫مٌه)؛‬ 5-‫ثٗ؛‬ ‫اٌّشٌّٛخ‬ ‫ٚاألعياء‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ؽلٚك‬ ‫ٚٚطف‬ ‫ٚػلك٘ب‬ ‫األٔظبة‬ ‫ِٚٛلغ‬ ‫ٚطف‬ 6-‫األؽواف؛‬ ْ‫ٌل‬ ِٓ ‫ثٙب‬ ٌٝ‫اٌّل‬ ‫اٌٛصبئك‬ 7-.‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ئعواء‬ ‫أصٕبء‬ ‫األؽواف‬ ٓ١‫ث‬ ‫رّذ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫االرفبلبد‬ ‫األؽواف‬ ً‫ٚو‬ ،‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجٛغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫إٌّٙل‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ِؾؼو‬ ‫٠ٛلغ‬ .ٕٗ‫ػ‬ ‫اِزٕؼٛا‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزٛل١غ‬ ْٛ‫٠َزط١ؼ‬ ‫ال‬ ُٙٔ‫أ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ف١ٕض‬ ‫ٚئال‬ ‫اٌؾبػوح‬ ،‫ٌٍزؾل٠ل‬ ‫اٌّإلذ‬ ُ١ّ‫اٌزظ‬ ‫ثبٌّؾؼو‬ ‫٠وفك‬،‫األؽواف‬ ً‫لج‬ ِٓ ‫ثٙب‬ ٌٝ‫اٌّل‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ .‫اٌّوفمبد‬ ٖ‫ثٙن‬ ‫لبئّخ‬ ‫ٚرؾوه‬ ‫انفصم‬33 ٓ١ٕ١‫اٌّؼ‬ ‫ٚاٌٛلذ‬ ‫ٚاٌزبه٠ـ‬ ْ‫اٌّىب‬ ٟ‫ف‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫٠ؾؼو‬ ٌُ ‫ئما‬ ‫ػ‬ ‫إلٔغبى‬.‫اٌزغ١ت‬ ‫٘نا‬ ‫ئصجبد‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾؼو‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚ٠مزظو‬ ‫ئٔغبى٘ب‬ ُ‫٠ز‬ ‫فال‬ ،‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ٍّ١خ‬ 10-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬21‫ث‬ ٖ‫أػال‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ّمزؼ‬57.12‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،.
 • 12. -12- ‫انفصم‬32 ً‫اٌفظ‬ َ‫ثأؽىب‬ ً‫اٌَّب‬ ْٚ‫ك‬6‫ؽبٌت‬ ‫رغ١ت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾؼو‬ ‫ٔض‬ ‫ئما‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ ‫ِطٍت‬ ْ‫فا‬ ،‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١خ‬ ‫إلعواء‬ َ‫٠ٍي‬ ‫ثّب‬ ِٗ‫ل١ب‬ َ‫ػل‬ ٍٝ‫ػ‬ ٚ‫أ‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٌُ ْ‫ٚوأ‬ ‫الغ١ب‬ ‫٠ؼزجو‬ ‫اٌزؾف١ع‬ٍٗ‫رٛط‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫شٙو‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ‫ِمجٛي‬ ‫ثؼنه‬ ‫٠لي‬ ٌُ ‫ئما‬ ٓ‫٠ى‬ .‫ثبإلٔناه‬ ‫األ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫رؼنه‬ ‫ئما‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ْ‫ٚوأ‬ ‫الغ١ب‬ ‫ونٌه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫٠ؼزجو‬‫ِالن‬ .‫اٌٍّه‬ ‫ؽٛي‬ ‫ٔياع‬ ‫ثَجت‬ ٓ١‫ِززبٌ١ز‬ ٓ١‫ٌّور‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١خ‬ ‫ئٔغبى‬ ٗ‫ٔبئج‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّم‬ ‫اٌؼٍّ١بد‬ ‫رٕف١ن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾؼو‬ ‫ٔض‬ ‫ئما‬ ‫أِب‬ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫وهح‬21ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫فا‬ ، ً‫اٌفظ‬ ‫ٚفك‬ ،َٛ‫٠م‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬18ْ‫أ‬ ّٓ‫٠زؼ‬ ْ‫ئػال‬ ‫ٚرؼٍ١ك‬ ‫ثٕشو‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ ٖ‫ٔشو‬ َٛ٠ ِٓ ‫اثزلاء‬ ٓ٠‫شٙو‬ ً‫أع‬ ‫فالي‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ٜ‫ٌل‬ َ‫رمل‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزؼوػبد‬ .‫اٌوٍّ١خ‬ ‫ثبٌغو٠لح‬ ‫ا‬ ‫أشٙو‬ ‫أهثؼخ‬ ٖ‫ألظب‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ْ‫اإلػال‬ ‫٘نا‬ ‫٠ٕشو‬‫ٚ٠ٕشو‬ ،‫ٌٍؼمبه‬ ٟ‫إٌٙبئ‬ ‫ٌٍزؾل٠ل‬ ‫ٌّٛاٌ١خ‬ .‫اٌؼمبه‬ ‫ؽلٚك‬ ‫رّل٠ل‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕزظ‬ ‫الؽك‬ ٍٟ١ّ‫رى‬ ‫رؾل٠ل‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ‫عل٠ل‬ ِٓ ‫انفرع‬‫انراتغ‬:‫انرؼرضاخ‬ ‫انفصم‬32 ‫اٌزؼوع‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ً‫٠زلف‬ ْ‫أ‬ ٗ‫رؾف١ظ‬ ‫ؽٍت‬ ُ‫ر‬ ‫ػمبه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ؽمب‬ ٟ‫٠لػ‬ ‫شقض‬ ً‫ٌى‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫اإلػال‬ ‫ٔشو‬ َٛ٠ ِٓ ‫٠جزلب‬ ٓ٠‫شٙو‬ ً‫أع‬ ‫فالي‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫َِطوح‬ ٟ‫ف‬ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫أزٙبء‬ ٓ‫ػ‬ ْ ‫ٚمٌه‬ ً‫لج‬ ِٓ ‫ثنٌه‬ َ‫لب‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ْ‫ئ‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬: 1-ٚ‫أ‬ ‫اٌؾك‬ ‫٘نا‬ ٜ‫ِل‬ ٟ‫ف‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌطبٌت‬ ‫اٌٍّى١خ‬ ‫ؽك‬ ‫ٚعٛك‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌّبىػخ‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌؼمبه؛‬ ‫ؽلٚك‬ ْ‫ثشأ‬ 2-‫ٍ١مغ‬ ٞ‫اٌن‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ثبٌو‬ ‫ٌٍزم١١ل‬ ً‫لبث‬ ٟٕ١‫ػ‬ ‫ؽك‬ ‫ثبٍزؾمبق‬ ‫االكػبء‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ‫رأٍ١َٗ؛‬ 3-‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ً‫ٌٍفظ‬ ‫ؽجمب‬ ٕٗ‫ػ‬ ْ‫اإلػال‬ ‫ٚلغ‬ ‫ؽك‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌّبىػخ‬84.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ ‫انفصم‬3211 ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ‫ئِب‬ ٞٛ‫شف‬ ٚ‫أ‬ ٟ‫وزبث‬ ‫رظو٠ؼ‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌزؼوػبد‬ َ‫رمل‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ئعواء‬ ‫أصٕبء‬ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌطجغواف‬ ‫اٌَّبػ‬ ً‫ٌٍّٕٙل‬ ‫ٚئِب‬ ،‫اٌؼمبه٠خ‬12 ّٓ‫رؼ‬ . ٠ ‫ِؾؼو‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫ثؾؼٛه‬ ،‫ٌٍّزؼوع‬ ‫اٌشفٛ٠خ‬ ‫اٌزظو٠ؾبد‬.‫ئؽلاّ٘ب‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ٍَُ‫ر‬ ٓ١‫َٔقز‬ ٟ‫ف‬ ‫ؾوه‬ ‫٘ٛ٠خ‬ ‫ف١ٙب‬ ٓ١‫رج‬ ْ‫أ‬ ‫٠غت‬ ‫ٍبثمب‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ‫اٌّشبه‬ ‫ٌٍغوع‬ ‫اٌّؾوهح‬ ً‫ٚاٌوٍبئ‬ ‫اٌزظو٠ؾبد‬ ْ‫ئ‬ ‫ؽج١ؼخ‬ ،‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ُ‫هل‬ ،‫اٌٍّه‬ ٍُ‫ا‬ ،‫اٌّقزبه‬ ٚ‫أ‬ ٟ‫اٌؾم١م‬ ٗٔ‫ػٕٛا‬ ،‫اٌّلٔ١خ‬ ٗ‫ؽبٌز‬ ،‫اٌّزؼوع‬ ٌ ‫اٌّلػّخ‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫إٌَلاد‬ ْ‫ث١ب‬ ،‫إٌياع‬ ‫ِٛػٛع‬ ‫اٌؾك‬ ٜ‫ِٚل‬.‫ٍطٍت‬ 11-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬25ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ٖ‫أػال‬57.12.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ، 12-‫اٌّبكح‬ ‫أٔظو‬3ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،.
 • 13. -13- ‫ٚاٌّلػّخ‬ ُٙ‫ٌٙٛ٠ز‬ ‫اٌّضجزخ‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫إٌَلاد‬ ‫٠ٛكػٛا‬ ْ‫أ‬ ٓ١‫اٌّزؼوػ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠غت‬ ٍٝ‫ػ‬ ٌُٙٛ‫ؽظ‬ ‫٠ف١ل‬ ‫ثّب‬ ‫٠لٌٛا‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّوافؼخ‬ ‫ٚؽمٛق‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ‫ٚ٠إكٚا‬ ُٙ‫ٌزؼوػ‬ .‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫الٔزٙبء‬ ٌٟ‫اٌّٛا‬ ‫اٌشٙو‬ َ‫أظوا‬ ً‫لج‬ ‫ٚمٌه‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬ ‫اٌَّبػلح‬ ٟ‫ٌطبٌج‬ ٍَُ‫ر‬ ْ‫أ‬ ٓ‫٠ّى‬١ٍ‫ٚاٌّزلف‬ ‫اٌزؾف١ع‬‫شَّ١خ‬ ‫طٛه‬ ،ُِٕٙ ‫ثطٍت‬ ،‫اٌَّطوح‬ ٟ‫ف‬ ٓ .ٓ١‫اٌّزؼوػ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫ثٙب‬ ٌٝ‫اٌّل‬ ‫ٌٍٛصبئك‬ ‫اٌشوٚؽ‬ ‫ٚفك‬ ‫اٌّملِخ‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ٓ١ّ‫ثزؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬ ."‫اٌزؼوػبد‬ ً‫"ٍغ‬ ٝ‫٠لػ‬ ‫فبص‬ ً‫ٍغ‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫أػال‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫إٌّظٛص‬ ‫ثى١ف‬ ٖ‫رؾل٠ل‬ ‫٠ز١َو‬ ٌُ ‫اٌؼمبه‬ ِٓ ‫ثغيء‬ ‫ئال‬ ‫٠زؼٍك‬ ‫ال‬ ‫اٌزؼوع‬ ْ‫وب‬ ‫ئما‬‫أصٕبء‬ ‫طؾ١ؾخ‬ ‫١خ‬ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫ِٕظٛص‬ ٛ٘ ‫ؽَجّب‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١خ‬ ‫ئعواء‬20‫ٔفمخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؼٍّ١خ‬ ٖ‫٘ن‬ ‫رجبشو‬ .‫اٌّزؼوع‬ ‫اٌّطٍت‬ ً١‫٠ؾ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫فا‬ ،‫إٌياع‬ ً‫ِؾ‬ ‫اٌغيء‬ ‫رؾل٠ل‬ ‫رؼنه‬ ‫ئما‬ ‫٘ن‬ ‫٠ٕغي‬ ْ‫أ‬ ‫اٌٍّف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ً١‫أؽ‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫ٌٍمبػ‬ ٓ‫ٚ٠ّى‬ ،‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٍٝ‫ػ‬‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ا‬ ً‫اٌفظ‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫ؽجمب‬34.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ ‫انفصم‬36 :‫اٌغ١و‬ ٍُ‫ثب‬ ‫اٌزؼوع‬ ‫ؽٍت‬ َ‫٠مل‬ ‫شقض‬ ً‫و‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠غت‬ 1-‫٘ٛ٠زٗ؛‬ ‫٠ضجذ‬ ْ‫أ‬ 2-‫ثٛصبئك‬ ‫ثبإلكالء‬ ‫مٌه‬ ‫٠جوه‬ ْ‫أ‬ ‫ٚو١ال‬ ٚ‫أ‬ ‫لبٔٛٔ١ب‬ ‫ٔبئجب‬ ٚ‫أ‬ ‫ٚط١ب‬ ٗ‫ثظفز‬ ‫٠زؼوع‬ ‫ػٕلِب‬ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّموهح‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ٟ‫٠ؼط‬ ْ‫ٚأ‬ ‫طؾ١ؾخ‬25ٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ٍَِٓٛ‫ثو‬ ٌٟ‫٠ل‬ ْ‫ٚأ‬ ،ْ .‫اإلهس‬ ٟ‫ف‬ ‫ثشووبء‬ ‫األِو‬ ‫٠زؼٍك‬ ‫ػٕلِب‬ ‫اإلهاصبد‬ ً‫اٌزلف‬ ،‫ٍبثمب‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫إٌّظٛص‬ ‫اإلصجبربد‬ َ‫رمل‬ ْ‫أ‬ ‫شوؽ‬ ٍٝ‫ػ‬ ،‫األؽٛاي‬ ‫عّ١غ‬ ٟ‫ف‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫ٚغ١و‬ ٓ٠‫ٚاٌّفمٛك‬ ٓ١‫ٚاٌغبئج‬ ٓ٠‫ٚاٌمبطو‬ ٓ٠‫اٌّؾغٛه‬ ٍُ‫ثب‬ ‫اٌزؼوع‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌَّطوح‬ ٟ‫ف‬ ٓ١ٍ‫ٚاٌّّض‬ ‫األٚط١بء‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫ٚمٌه‬ ،ٓ٠‫اٌؾبػو‬‫اٌّىٍف‬ ٟ‫ٚاٌمبػ‬ ‫اٌٍّه‬ ً١‫ٚٚو‬ ٓ١١‫اٌشوػ‬ .ٓ٠‫ٚاٌّفمٛك‬ ٓ١‫اٌغبئج‬ ‫أِٛاي‬ ٍٝ‫ػ‬ ُ١‫ٚاٌم‬ ٓ٠‫اٌمبطو‬ ْٚ‫ثشإ‬ ‫انفصم‬31 ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫ِٕظٛص‬ ٛ٘ ‫ِب‬ ‫ثبٍزضٕبء‬ ‫رؼوع‬ ٞ‫أ‬ ً‫٠مج‬ ‫ال‬29ً‫أع‬ َ‫أظوا‬ ‫ثؼل‬ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّنوٛه‬ ْ‫اإلػال‬ ‫ٔشو‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫٠جزلب‬ ٓ٠‫شٙو‬23‫ثبٌغو٠لح‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ .‫اٌوٍّ١خ‬
 • 14. -14- ‫انف‬‫صم‬3813 ‫انفصم‬39 ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾلك‬ ً‫األع‬ َ‫أظوا‬ ‫ثؼل‬27‫اٍزضٕبئ١خ‬ ‫ثظفخ‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫٠مج‬ ْ‫أ‬ ٓ‫٠ّى‬ ٖ‫أػال‬ ،‫ٍبثك‬ ‫رؼوع‬ ٞ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠وك‬ ٌُ ٌٛٚ ،‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫ؽوف‬ ِٓ .‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ٗ‫ٚع‬ ‫لل‬ ‫اٌٍّف‬ ْٛ‫٠ى‬ ‫ال‬ ْ‫أ‬ ‫شو٠طخ‬ ‫ٌٍّؾ‬ ٌٟ‫٠ل‬ ْ‫أ‬ ‫اٌّزؼوع‬ ٍٝ‫ػ‬ ٓ١‫٠زؼ‬‫ٌألٍجبة‬ ‫اٌّج١ٕخ‬ ‫ثبٌٛصبئك‬ ،‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫بفع‬ ٓ١‫٠زؼ‬ ‫وّب‬ .ٗ‫ٌزؼوػ‬ ‫اٌّلػّخ‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫ٚثبٌؼمٛك‬ ،ً‫األع‬ ً‫كاف‬ ٗ‫رؼوػ‬ ُ٠‫رمل‬ ِٓ ٗ‫ِٕؼز‬ ٟ‫اٌز‬ .‫اٌمؼبئ١خ‬ ‫اٌَّبػلح‬ ٍٝ‫ػ‬ ٌٗٛ‫ؽظ‬ ‫٠ضجذ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّوافؼخ‬ ‫ٚؽمٛق‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ٞ‫٠إك‬ ْ‫أ‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫ثوف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫لواه‬ ْٛ‫٠ى‬.ٟ‫اٌمؼبئ‬ ٓ‫ٌٍطؼ‬ ً‫لبث‬ ‫غ١و‬ ‫اٌزؼوع‬ ‫غ‬ ‫انخايس‬ ‫انفرع‬:‫انؼقارٌح‬ ‫األيالك‬ ‫ػهى‬ ‫انًحافظ‬ ‫طرف‬ ٍ‫ي‬ ‫انرحفٍظ‬‫وانث‬‫ف‬ ‫د‬ً ‫انرؼرضاخ‬ ‫انفصم‬21 ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ َ‫الٔظوا‬ ‫اٌّٛاٌ١خ‬ ‫أشٙو‬ ‫اٌضالصخ‬ ‫فالي‬ ‫ف‬ ‫اٌّموهح‬ ‫اإلعواءاد‬ ‫عّ١غ‬ ‫ئٔغبى‬ ِٓ ‫اٌزؾمك‬ ‫ثؼل‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ثزؾف١ع‬‫شوػ١خ‬ ِٓٚ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ٟ .‫رؼوع‬ ٞ‫أ‬ ‫ٚلٛع‬ َ‫ٚػل‬ ،‫ثٙب‬ ٌٝ‫اٌّل‬ ‫اٌؾغظ‬ ‫ٚوفب٠خ‬ ‫اٌطٍت‬ ‫انفصم‬20 ‫ِؼّٛٔٙب‬ ِٓ ‫َٔقخ‬ ‫فٛها‬ ‫٠جٍغ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫فا‬ ‫رؼوػبد‬ ‫ٚلؼذ‬ ‫ئما‬ ٌٟ‫٠ل‬ ْ‫أ‬ ،‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫الٔزٙبء‬ ٌٟ‫اٌّٛا‬ ‫اٌشٙو‬ َ‫أظوا‬ ً‫لج‬ ،ٕٗ‫٠ّى‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫هفؼٙب‬ ‫٠ضجذ‬ ‫ثّب‬.‫ثمجٌٛٙب‬ ‫٠ظوػ‬ ٚ‫أ‬ ‫ٌٙب‬ ٌٗٛ‫ثمج‬ ٚ‫أ‬ ‫هفؼٙب‬ ٗ‫ثاصجبر‬ ‫مٌه‬ ْ‫وب‬ ‫ٍٛاء‬ ‫رّبِب‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫أىاي‬ ‫ئما‬ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫ِٕظٛص‬ ٛ٘ ‫ِب‬ ‫ٚفك‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫٠جبشو‬ ْ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ٓ‫أِى‬ .‫اٌَبثك‬ ٕٗ‫٠ّى‬ ،‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ْ‫فا‬ ‫مٌه‬ ِٓ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ٓ‫٠زّى‬ ٌُ ‫ئما‬ْ‫أ‬ ‫رؾل٠ل‬ ‫ئعواء‬ ‫ثؼل‬ ‫إٌياع‬ ٍّٗ‫٠ش‬ ‫ال‬ ٞ‫اٌن‬ ‫ثبٌغيء‬ ‫فبطب‬ ‫ػمبه٠ب‬ ‫هٍّب‬ ٌٍ‫ٚ٠إ‬ ،‫اٌّطٍت‬ ‫٠غيب‬ .ٍٟ١ّ‫رى‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫اٌٍّف‬ ٗ١‫رٛع‬ ً‫ٚلج‬ ‫اٌَّطوح‬ ْ‫عو٠ب‬ ‫أصٕبء‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٍّؾبفع‬ ٓ‫٠ّى‬ .ٍُٙ‫لج‬ ِٓ ‫٠ٛلغ‬ ‫ثبٌظٍؼ‬ ‫ِؾؼوا‬ ‫ٚ٠ؾوه‬ ‫األؽواف‬ ‫رظبٌؼ‬ ٍٝ‫ػ‬ ًّ‫٠ؼ‬ ْ‫أ‬ ،‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ‫الر‬ ْٛ‫ٚرى‬.ٟ‫اٌؼوف‬ َ‫االٌزيا‬ ‫لٛح‬ ‫اٌّؾؼو‬ ‫ثٙنا‬ ‫اٌّلهعخ‬ ‫األؽواف‬ ‫فبلبد‬ 13-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ً‫اٌفظ‬28‫أػال‬ٖٝ‫ثّمزؼ‬‫اٌّبكح‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬‫اٌمب‬ُ‫هل‬ ْٛٔ14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
 • 15. -15- ‫انفصم‬23 ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫إٌّظٛص‬ ً‫األع‬ ‫فالي‬ ‫اٌّزؼوع‬ َ‫٠مل‬ ٌُ ‫ئما‬ ،ٓ‫٠ى‬ ٌُ ْ‫ٚوأ‬ ‫الغ١ب‬ ‫اٌزؼوع‬ ‫٠ؼزجو‬ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬25،ٗ‫ٌزؼوػ‬ ‫اٌّإ٠لح‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ،ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ‫اٌمؼبئ١خ‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ‫٠إك‬ ٌُٚ ٌٗٛ‫ؽظ‬ ‫٠ضجذ‬ ٌُ ٚ‫أ‬ ‫اٌّوافؼخ‬ ‫ٚؽمٛق‬.‫اٌمؼبئ١خ‬ ‫اٌَّبػلح‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ِٓ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌّوافؼخ‬ ‫ٚؽمٛق‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ٜ‫رإك‬ ‫ثبٌّؾىّخ‬ ‫اٌؼجؾ‬ ‫وزبثخ‬ ‫ٌفبئلح‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫اٍزقالطٙب‬ ُ‫ٚ٠ز‬ ‫اٌٛاؽل‬ ‫ثبٌّطٍت‬ .‫االثزلائ١خ‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ،‫ث١ّٕٙب‬ ً‫رلاف‬ ٓ‫ػ‬ ‫إٌبرغخ‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ٓ١‫ِطٍج‬ ٓ١‫ث‬ ‫اٌّزجبكٌخ‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ْ‫ئ‬‫ػٕٙب‬ ٜ‫إك‬ .‫اٌّوافؼخ‬ ‫ؽمٛق‬ ‫ٚال‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬ ٍَٛ‫اٌو‬ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫إٌّظٛص‬ ً‫األع‬ َ‫الٔظوا‬ ‫اٌّٛاٌ١خ‬ ‫أشٙو‬ ‫اٌضالصخ‬ ‫فالي‬23ٗ‫٠ٛع‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ٗ‫ث‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫ثلائورٙب‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫٠مغ‬ ٟ‫اٌز‬. ‫انفصم‬2214 ‫انفصم‬2215 ٌ١‫هئ‬ ٓ١‫٠ؼ‬‫٠ىٍف‬ ‫ِموها‬ ‫لبػ١ب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ثّطٍت‬ ٍٗ‫رٛط‬ ‫فٛه‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫ٌٍمبػ‬ ٓ‫ٚ٠ّى‬ ،‫اٌغب٠خ‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫إٌّبٍجخ‬ ‫اإلعواءاد‬ ‫عّ١غ‬ ‫ٚارقبم‬ ُ‫ٌٍؾى‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ‫ثزؾؼ١و‬ ‫ِٛػٛع‬ ‫اٌؼمبه‬ ٓ١‫ػ‬ ٌٝ‫ئ‬ ً‫٠ٕزم‬ ْ‫أ‬ ‫األؽواف‬ ‫أؽل‬ ِٓ ‫ثطٍت‬ ‫ٚئِب‬ ‫رٍمبئ١ب‬ ‫ئِب‬ ‫اٌقظٛص‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫٠طجك‬ ٚ‫أ‬ ‫ثؾضب‬ ٗٔ‫ثشأ‬ ٞ‫ٌ١غو‬ ‫إٌياع‬ْ‫أ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٌ١‫هئ‬ ‫ِٛافمخ‬ ‫ثؼل‬ ٕٗ‫٠ّى‬ ‫وّب‬ .ٍَٛ‫اٌو‬ ٗ١ٍ .‫آفو‬ ‫لبػ١ب‬ ‫اٌؼٍّ١بد‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫٠ٕزلة‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫إٌّظٛص‬ ‫اٌمٛاػل‬ ٗ‫ؽوف‬ ِٓ ‫إٌّزلة‬ ٟ‫اٌمبػ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫اٌمبػ‬ ‫ؽ١ٕئن‬ ٟ‫ٚ٠واػ‬ .‫اٌّلٔ١خ‬ ‫اٌَّطوح‬ ْٛٔ‫لب‬ ٟ‫ف‬ ‫عٙبى‬ ِٓ ‫ِؾٍف‬ ٟ‫ؽجٛغواف‬ ‫َِبػ‬ ً‫ِٕٙل‬ ‫َِبػلح‬ ‫ؽٍت‬ ‫اٌؾبي‬ ٝ‫الزؼ‬ ْ‫ئ‬ ٕٗ‫ٚ٠ّى‬ ‫اٌؼ‬ ‫اٌَّؼ‬‫ثؼل‬ ،ٓ١١‫اٌطجٛغواف‬ ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫ٌٍّٕٙل‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ‫علٚي‬ ٟ‫ف‬ ‫ِم١ل‬ ،ٞ‫مبه‬ ٌٗ‫أزمب‬ ‫ربه٠ـ‬ ٍٝ‫ٚػ‬ ٕٗ١١‫رؼ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫ِغ‬ ‫االرفبق‬ٌٝ‫ئ‬.ْ‫اٌّىب‬ ٓ١‫ػ‬ ‫ؽَت‬ ‫ثبألِو‬ ٟٕ‫اٌّؼ‬ ٗ‫٠ٛكػ‬ ْ‫أ‬ ‫٠غت‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌّجٍغ‬ ،ٜ‫أفو‬ ‫عٙخ‬ ِٓ ،‫ٚ٠ؾلك‬ٟ‫اٌز‬ ‫األشغبي‬ ‫ر‬ ٟ‫اٌز‬ ‫ٚاٌزؼٛ٠ؼبد‬ ‫ٍزٕغي‬.‫مزؼ١ٙب‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اإلعواءاد‬ ‫عّ١غ‬ ‫ٚ٠زقن‬ ،‫اٌشٙبكاد‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزظو٠ؾبد‬ ‫عّ١غ‬ ٝ‫٠زٍم‬ ْ‫أ‬ ‫ونٌه‬ ٕٗ‫ٚ٠ّى‬ ٟ‫ف‬ ‫األؽواف‬ ‫٠وغت‬ ٓ٠‫اٌن‬ ‫اٌشٙٛك‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫ثبٌقظٛص‬ ‫ٚ٠َزّغ‬ ،‫اٌمؼ١خ‬ ‫ٌزؾؼ١و‬ ‫ِف١لح‬ ‫٠وا٘ب‬ .ُٙ١ٌ‫ئ‬ ‫االٍزّبع‬ 14-ً‫اٌفظ‬ ‫ئٌغبء‬ ُ‫ر‬33ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫األٚي‬ ً‫اٌفظ‬ٌ‫ا‬‫ظٙ١و‬ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬26‫اٌؾغخ‬ ٞ‫م‬1373 ‫اٌّٛافك‬25‫غشذ‬1954‫؛‬‫ػ‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬‫لك‬2188‫ثزبه٠ـ‬2‫طفو‬1374(1‫أوزٛثو‬54)‫ص‬ ،2643. 15-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬34ٖ‫أػال‬ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬57.12.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
 • 16. -16- ‫انفصم‬22 ‫اٌغٍَخ‬ َٛ١‫ث‬ ‫األؽواف‬ ‫٠قجو‬ ‫عب٘يح‬ ‫أطجؾذ‬ ‫لل‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ْ‫أ‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫اٌمبػ‬ ٜ‫٠و‬ ‫ػٕلِب‬ .‫ثبالٍزلػبء‬ ً‫اٌزٛط‬ ‫ثؼل‬ ً‫األل‬ ٍٝ‫ػ‬ َ‫أ٠ب‬ ‫ثضّبٔ١خ‬ ‫ِٛػل٘ب‬ ً‫لج‬ ‫ٚمٌه‬ ‫ف١ٙب‬ ‫ٍزؼوع‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌؼٍٕ١خ‬ ‫انفصم‬2616 ‫انفصم‬21 ‫ؽال‬ ‫رزطٍت‬ ٟ‫اٌز‬ ً‫اٌَّبئ‬ ٓ١‫ٚ٠ؼ‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫اٌمبػ‬ ‫٠ؼوع‬ ‫إٌّبلشبد‬ ‫افززبػ‬ ‫ػٕل‬ ‫ئ‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫إٌ١بثخ‬ ً‫ِّض‬ َ‫ٚ٠مل‬ ‫األؽواف‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫االٍزّبع‬ ‫٠مغ‬ ُ‫ص‬ ٞ‫هأ‬ ٞ‫أ‬ ٞ‫٠جل‬ ْ‫أ‬ ْٚ‫ك‬ٝ‫الزؼ‬ ْ .‫اٌّلاٌٚخ‬ ‫ثؼل‬ ‫ٚئِب‬ ٓ١‫اٌؾ‬ ٟ‫ف‬ ‫ئِب‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ٟ‫ف‬ ً‫٠فظ‬ ُ‫ص‬ ،ٗ‫َِزٕزغبر‬ ‫اٌؾبي‬ ٗ‫ِٚشزّالر‬ ٗ‫ٚؽج١ؼز‬ ٓ١‫اٌّزؼوػ‬ ً‫لج‬ ِٓ ٗ‫ث‬ ٝ‫اٌّلػ‬ ‫اٌؾك‬ ‫ٚعٛك‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ‫رجذ‬ ٍٝ‫ػ‬ ،ٗ‫ث‬ ٟ‫اٌّمؼ‬ ‫اٌشٟء‬ ‫لٛح‬ ُ‫اٌؾى‬ ‫اوزَبة‬ ‫ثؼل‬ ،‫ثمواه٘ب‬ ًّ‫ٌٍؼ‬ ‫األؽواف‬ ً١‫ٚرؾ‬ ،ٗ‫ٚٔطبل‬ ‫اٌن‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ٚ‫أ‬ ‫وال‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫هفغ‬ ٚ‫أ‬ ‫لجٛي‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌظو‬ ٖ‫ٚؽل‬ ٌٗ ٞ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫إٌّظٛص‬ ٓ‫اٌطؼ‬ ‫ثؾك‬ ‫االؽزفبظ‬ ‫ِغ‬ ‫ثؼؼب‬37.‫ِىوه‬ ٟ‫ٚف‬ ،ٓ١‫اٌّزؼوػ‬ ‫ٌفبئلح‬ ‫ثٙب‬ َٛ‫اٌّؾى‬ ‫األعياء‬ ‫َِٚبؽخ‬ ‫ؽلٚك‬ ‫ؽىّٙب‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٓ١‫رج‬ .ُِٕٙ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ ‫ٔظ١ت‬ ‫اٌش١بع‬ ‫ؽبٌخ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ٜٛ‫اٌلػ‬ ْ‫عو٠ب‬ ‫أصٕبء‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫لج‬ ‫ئما‬ُ‫ر‬ ‫ؽك‬ ِٓ ‫اٌَّزف١ل‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ً‫ٌٍفظ‬ ‫ؽجمب‬ ٗ‫ث‬ ‫اٌزظو٠ؼ‬84‫اٌّؼوٚع‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ْ‫فا‬ ٗ‫رؼوػ‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌّزؼوع‬ ‫رٕبىي‬ ٚ‫أ‬ ، ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌٍّف‬ ً١‫ٚرؾ‬ ‫اٌزٕبىي‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌمجٛي‬ ‫ثنٌه‬ ‫رشٙل‬ ‫إٌياع‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫رظ‬ ٚ‫أ‬ ‫األؽواف‬ ‫ارفبلبد‬ ‫اػزجبه‬ ‫ِغ‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬ َٛ‫٠م‬ ٞ‫اٌن‬.ُٙ‫بٌؾ‬ ‫اٌشوٚؽ‬ ‫ٚفك‬ ،‫ثٙب‬ َٛ‫اٌّؾى‬ ‫اٌؾمٛق‬ ٓ‫ػ‬ ْ‫ثبإلػال‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫إٌّظٛص‬ ‫ٚاٌشىٍ١بد‬83. ‫انفصم‬21‫يكرر‬17 ‫ؽٍجب‬ ‫ف١ٙب‬ ‫٠وفغ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌؾبالد‬ ‫عّ١غ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠غت‬ .‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌطبٌت‬ ٗ‫ٚ٠جٍغ‬ ٖ‫لواه‬ ًٍ‫٠ؼ‬ ْ‫أ‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ٛ‫٠ى‬‫لبثال‬ ‫اٌمواه‬ ‫٘نا‬ ْٟ‫ف‬ ‫اٌؾك‬ ‫ِغ‬ ٗ١‫ف‬ ‫رجذ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ َ‫أِب‬ ٓ‫ٌٍطؼ‬ .‫ثبٌٕمغ‬ ٓ‫ٌٍطؼ‬ ‫لبثٍخ‬ ‫االٍز١ٕبف١خ‬ ‫اٌمواهاد‬ ْٛ‫ٚرى‬ ‫االٍز١ٕبف‬ 16-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ً‫اٌفظ‬36ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬. 17-ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬ٌ‫ا‬‫ظٙ١و‬ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬9ْ‫هِؼب‬1331(12‫غشذ‬1913)ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬ ً‫ثبٌفظ‬37‫ِىوه‬ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫اٌضبٌضخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
 • 17. -17- ‫انفصم‬28 ‫اٌَّطوح‬ ً‫ِواؽ‬ ِٓ ‫ِوؽٍخ‬ ‫أ٠خ‬ ٟ‫ٚف‬ ْ‫وب‬ ‫ٍجت‬ ٞ‫أل‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫هفغ‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ٖ‫آصبه‬ ٛ‫ثّؾ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ َ‫ٚ٠ٍي‬ ،‫الغ١ب‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ْٛ‫٠ى‬،،ٗ١ٌ‫ئ‬ ٗ‫٠ٛع‬ ‫ئٔناه‬ ‫ثؼل‬ ‫٠َزغت‬ ٌُ ْ‫ٚئ‬ .‫اٌؼِّٛ١خ‬ ‫اٌمٛح‬ ‫رَق١و‬ ‫األِو‬ َ‫اٍزٍي‬ ٌٛٚ ٗ‫ٔفمز‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠جبشو‬ ٛ‫اٌّؾ‬ ‫مٌه‬ ْ‫فا‬ ُٙ‫ؽوف‬ ِٓ ‫اٌّٛكػخ‬ ‫اٌٛصبئك‬ ‫ٌَؾت‬ ‫األؽواف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٟ‫٠َزلػ‬ .ُٙ‫٘ٛ٠ز‬ ِٓ ‫اٌزؾمك‬ ‫ثؼل‬ ‫اٌؼ‬ ‫ألعياء‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ،ٟ‫عيئ‬ ‫هفغ‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ‫اإلعواءاد‬ ٌ‫ٔف‬ ‫رزقن‬ِٓ ‫أفوعذ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫مبه‬ .‫اإلفواط‬ ‫ٌٙنا‬ ‫ٚفمب‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ٚ٠ظؾؼ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٓ١١ٕ‫اٌّؼ‬ ‫ٚعّ١غ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ‫٠وك‬ ْ‫أ‬ ٗٔ‫شأ‬ ِٓ ‫ثؼؼب‬ ٚ‫أ‬ ‫وال‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫هفغ‬ ْ‫ئ‬ ‫غ١و‬ ،‫اٌطٍت‬ ً‫لج‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫وبٔٛا‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌٛػغ‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫اٌّقوعخ‬ ٗ‫أعيائ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه‬ ً‫ٌى‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ‫ثبألِو‬ ‫٠ى‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ْ‫شأ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكهح‬ َ‫األؽىب‬ ْ‫أ‬.ٗ‫ث‬ ٟ‫اٌّمؼ‬ ‫اٌشٟء‬ ‫لٛح‬ ‫األؽواف‬ ٓ١‫ث‬ ‫ف١ّب‬ ‫ٌٙب‬ ْٛ ‫انفصم‬2918 ‫انفصم‬21 ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ ٌٝ‫ئ‬ ٗ‫ٍِقظ‬ ‫٠جٍغ‬ ،َ‫أ٠ب‬ ‫صّبٔ١خ‬ َ‫أظوا‬ ً‫ٚلج‬ ُ‫اٌؾى‬ ‫طلٚه‬ ‫ثّغوك‬ٌٝ‫ٚئ‬ ١ّ‫ع‬‫ٚفك‬ ٓ١‫اٌّزؼوػ‬ ‫غ‬ُ‫اٌؾى‬ ‫٘نا‬ ‫اٍزئٕبف‬ ٓ‫٠ّى‬ .‫اٌّلٔ١خ‬ ‫اٌَّطوح‬ ْٛٔ‫لب‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّموه‬ ً‫اٌشى‬ .ْٛٔ‫اٌمب‬ ٌ‫ٔف‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾلك‬ ً‫األع‬ ً‫كاف‬ ‫ان‬‫فصم‬20 .ٗ‫رؾف١ظ‬ ‫اٌّطٍٛة‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ل١ّخ‬ ‫وبٔذ‬ ‫ِّٙب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِٛػٛع‬ ٟ‫ف‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ً‫٠مج‬ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّنوٛهح‬ ‫اٌى١ف١خ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ‫ؽٍت‬ ‫هفغ‬ ٓ‫٠ّى‬141‫اٌَّطوح‬ ْٛٔ‫لب‬ ِٓ ‫اٌّلٔ١خ‬،‫اٌؼجؾ‬ ‫وزبثخ‬ ٌٝ‫ئ‬ ٗ١‫ف‬ ْٛ‫اٌّطؼ‬ ُ‫اٌؾى‬ ‫َٔقخ‬ ‫ِغ‬ ‫ِظبه٠ف‬ ْٚ‫ثل‬ ‫اٌٍّف‬ ٗ‫ٚ٠ٛع‬ .‫االٍز١ٕبف‬ ‫ثّؾىّخ‬ ‫انفصم‬23 ‫ثّغ‬‫األٚي‬ ٌ١‫اٌوئ‬ ٓ١‫٠ؼ‬ ،‫ثبٌٍّف‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ‫ِؾىّخ‬ ٜ‫ٌل‬ ‫اٌؼجؾ‬ ‫وزبثخ‬ ً‫رٛط‬ ‫وك‬ ‫فالي‬ ٗ‫كفبػ‬ ً‫ٍٚٚبئ‬ ٗ‫اٍزئٕبف‬ ‫ثأٍجبة‬ ‫ثبإلكالء‬ ‫اٌَّزأٔف‬ ‫األف١و‬ ‫٘نا‬ ‫ٚ٠ٕنه‬ ‫ِموها‬ ‫َِزشبها‬ ‫ثبألِو‬ ‫اٌّؼٕ١خ‬ ‫األؽواف‬ ٟ‫٠َزلػ‬ ُ‫ص‬ ،‫٠ِٛب‬ ‫ػشو‬ ‫فَّخ‬ ٜ‫٠زؼل‬ ‫ال‬ ً‫أع‬‫ٌالؽالع‬ٌٝ‫أك‬ ‫ِب‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ِٕبى‬ ‫ٚإلثلاء‬ ‫اٌَّزأٔف‬ ٗ‫ث‬‫ػ‬‫ب‬.ً‫ِّبص‬ ‫آفو‬ ً‫أع‬ ٟ‫ف‬ ُٙ‫كفبػ‬ ً‫ٍٚٚبئ‬ ُٙ‫ر‬ 18-‫ئٌغبء‬ ُ‫ر‬ً‫اٌفظ‬39ٌ‫ا‬ ِٓ ٟٔ‫اٌضب‬ ً‫اٌفظ‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ٖ‫أػال‬‫ظٙ١و‬‫ٍبثغ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌشو٠ف‬‫ؽغخ‬1335‫اٌّٛافك‬24 ‫شزٕجو‬1917‫؛‬‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬234‫ثزبه٠ـ‬22/10/1917‫ص‬ ،868.
 • 18. -18- ‫انفصم‬2219 ‫اٌزلاث١و‬ ‫عّ١غ‬ ‫٠زقن‬ ْ‫أ‬ ،‫األؽواف‬ ِٓ ‫ثطٍت‬ ٚ‫أ‬ ‫رٍمبئ١ب‬ ‫ئِب‬ ،‫اٌّموه‬ ‫ٌٍَّزشبه‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫َِزؼ١ٕب‬ ٗ١‫ف‬ ٝ‫اٌّلػ‬ ‫اٌؼمبه‬ ٓ١‫ػ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠مف‬ ْ‫أ‬ ‫ٚثبٌقظٛص‬ ‫ٌٍزؾم١ك‬ ‫اٌزىّ١ٍ١خ‬-‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬- ‫ِم‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫عٙبى‬ ِٓ ‫ِؾٍف‬ ٟ‫ؽجٛغواف‬ ‫َِبػ‬ ً‫ثّٕٙل‬‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ‫علٚي‬ ٟ‫ف‬ ‫١ل‬ ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾلكح‬ ‫اٌشوٚؽ‬ ‫ؽجك‬ ،ٓ١١‫اٌطجٛغواف‬ ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫ٌٍّٕٙل‬34‫ثزطج١ك‬ َٛ‫ٌ١م‬ ‫اٌؼٍّ١بد‬ ٖ‫ٌٙن‬ ‫٠ٕزلة‬ ْ‫أ‬ ،‫األٚي‬ ٌ١‫اٌوئ‬ ‫ثّٛافمخ‬ ،ٕٗ‫٠ّى‬ ‫وّب‬ .‫اٌشٙٛك‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫االٍزّبع‬ ٚ‫أ‬ ٍَٛ‫اٌو‬ .‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ِٓ ‫لبػ١ب‬ ْ‫أ‬ ‫ٌألؽواف‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫ال‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ‫ِوؽٍخ‬ ٟ‫ف‬‫اٌزؾم١ك‬ ‫ٚ٠مزظو‬ ‫عل٠ل‬ ‫ؽٍت‬ ٞ‫ثأ‬ ‫٠زملِٛا‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫أصبه٘ب‬ ٟ‫اٌز‬ ‫إٌياػبد‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّموه‬ ‫اٌَّزشبه‬ ً‫لج‬ ِٓ ‫إٌّغي‬ ٟ‫اإلػبف‬ .‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّوؽٍخ‬ ‫انفصم‬22 ُٕٙ٠ٚ‫ػٕب‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌياع‬ ‫أؽواف‬ ‫٠قجو‬ ‫عب٘يح‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ْ‫أ‬ ‫اٌّموه‬ ‫اٌَّزشبه‬ ٜ‫٠و‬ ‫ػٕلِب‬ ‫ثبٌغٍَخ‬ ٗ١‫ف‬ ‫ٍزؼوع‬ ٞ‫اٌن‬ َٛ١ٌ‫ثب‬ ‫اٌّقزبهح‬.‫٠ِٛب‬ ‫ػشو‬ ‫فَّخ‬ ً‫لج‬ ‫ٚمٌه‬ ‫انفصم‬22 ‫ؽٍٙب‬ ‫اٌّطٍٛة‬ ً‫ٚاٌَّبئ‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ‫٠ؼوع‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌّموه‬ ‫اٌَّزشبه‬ ‫ثزمو٠و‬ ‫إٌّبلشبد‬ ‫رفززؼ‬ َ‫ٚ٠مل‬ ،ُٙ١ِ‫ِؾب‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ‫ٚئِب‬ ‫شقظ١ب‬ ‫ئِب‬ ‫األؽواف‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫٠َزّغ‬ ُ‫ص‬ ،ٞ‫هأ‬ ٞ‫أ‬ ٞ‫٠جل‬ ْ‫أ‬ ‫غ١و‬ ِٓ ِ‫ئ‬ ‫اٌمؼ١خ‬ ٟ‫ف‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ‫ِؾىّخ‬ ‫ٚرجذ‬ ٗ‫اٍزٕزبعبر‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫إٌ١بثخ‬ ً‫ِّض‬‫ثؼل‬ ٚ‫أ‬ ٓ١‫اٌؾ‬ ٟ‫ف‬ ‫ب‬ .‫اٌظبكه‬ ‫اٌمواه‬ ‫ػل‬ ‫رؼوع‬ ٞ‫أ‬ ً‫٠مج‬ ْ‫أ‬ ْٚ‫ك‬ ‫رقٍفٛا‬ ٚ‫أ‬ ‫األؽواف‬ ‫ؽؼو‬ ‫ٍٛاء‬ ‫اٌّلاٌٚخ‬ ٟ‫ف‬ ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌلهعخ‬ ‫ٌمؼبح‬ ‫اٌّوٍِٛخ‬ ‫اٌى١ف١خ‬ ‫ٚؽجك‬ ‫اٌؾلٚك‬ ّٓ‫ػ‬ ‫االٍز١ٕبف‬ ‫ِؾىّخ‬ ‫رجذ‬ ً‫اٌفظ‬37.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ِٓ ‫انفصم‬2620 ‫انفصم‬21 ‫ف‬ ‫اٌّموهح‬ ‫اٌى١ف١خ‬ ‫ٚفك‬ ٟ‫االٍز١ٕبف‬ ‫اٌمواه‬ ‫٠جٍغ‬ٓ‫اٌطؼ‬ ٓ‫ٚ٠ّى‬ ‫اٌّلٔ١خ‬ ‫اٌَّطوح‬ ْٛٔ‫لب‬ ٟ .ْٛٔ‫اٌمب‬ ٌ‫ٔف‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾلك‬ ً‫األع‬ ً‫كاف‬ ‫ثبٌٕمغ‬ ٗ١‫ف‬ ‫انفصم‬28 ‫ٔ١خ‬ ‫ٍٛء‬ ٚ‫أ‬ ‫و١ل‬ ٚ‫أ‬ ‫رؼَف‬ ٓ‫ػ‬ ٖ‫طلٚه‬ ‫ٌٍّؾىّخ‬ ‫صجذ‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫رؼوع‬ ٚ‫أ‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫ؽٍت‬ ً‫و‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ٚاٌَّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٌٍّؾبفظخ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٛوبٌخ‬ ‫ٌفبئلح‬ ‫غواِخ‬ ٗ‫طبؽج‬ ‫ػل‬ ‫٠ٛعت‬ ً‫٠م‬ ‫ال‬ ‫ٚاٌقوائط١خ‬ً‫ٚاٌى‬ .ٗ‫ث‬ ٝ‫اٌّلػ‬ ‫اٌؾك‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه‬ ‫ل١ّخ‬ ِٓ ‫اٌّبئخ‬ ٟ‫ف‬ ‫ػشوح‬ ٓ‫ػ‬ ‫ِجٍغٙب‬ .‫اٌزؼٛ٠غ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّزؼوهح‬ ‫األؽواف‬ ‫ثؾك‬ ً‫اٌَّب‬ ْٚ‫ك‬ 19-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬43ٖ‫أػال‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬57.12.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ، 20-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ً‫اٌفظ‬46ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
 • 19. -19- ،‫ٚاٌجذ‬ ‫ثبٌغواِخ‬ ‫رٍمبئ١ب‬ ُ‫اٌؾى‬ ‫طالؽ١خ‬ ‫ٌٙب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطٍت‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ً١‫أؽ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ْ‫ئ‬ .‫اٌزؼٛ٠غ‬ ‫ؽٍجبد‬ ٟ‫ف‬ ،‫االلزؼبء‬ ‫ػٕل‬ ‫انفصم‬2921 ‫انفصم‬21 ِٟ‫اٌوا‬ ‫اٌطٍت‬ ْ‫ئ‬ُ‫٠م‬ ٌُ ‫ئما‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ْ‫ٚوأ‬ ‫الغ١ب‬ ‫٠ؼزجو‬ ٗ‫ث‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫ٚاٌؼٍّ١بد‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫ئٔناها‬ ٗ‫رجٍ١غ‬ َٛ٠ ِٓ ‫أشٙو‬ ‫صالصخ‬ ً‫كاف‬ ‫ٚمٌه‬ ،‫اٌَّطوح‬ ‫ٌّزبثؼخ‬ ‫ئعواء‬ ٞ‫ثأ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ؽبٌت‬ِٓ ٚ‫أ‬ ّْٛ‫اٌّؼ‬ ‫ثبٌجو٠ل‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ِٓ ْٛ‫ػ‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٌّ‫ا‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ؽو٠ك‬ ٓ‫ػ‬.‫ٌٍزجٍ١غ‬ ٜ‫أفو‬ ‫ٍٚ١ٍخ‬ ٞ‫ثأ‬ ٚ‫أ‬ ‫ؾٍ١خ‬ ‫انفصم‬20 ‫فَو‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌطوف‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزؼوع‬ ‫ِٚظبه٠ف‬ ٗ‫ؽبٌج‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِظبه٠ف‬ ْٛ‫رى‬ ‫ػٍ١ٙب‬ ‫اٌّؼوٚع‬ ‫اٌّؾىّخ‬ ٖ‫رموه‬ ‫ؽَجّب‬ ‫اٌّمبطخ‬ ‫ف١ٙب‬ ‫رمغ‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌّظبه٠ف‬ ‫ٚرٛىع‬ ٜٛ‫اٌلػ‬ .ٗ‫ِطبٌج‬ ‫ثؼغ‬ ‫األؽواف‬ ِٓ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ ‫فَو‬ ‫ئما‬ ‫األِو‬ ٍٟ١ّ‫اٌزى‬ ‫اٌزؾم١ك‬ ‫ِظبه٠ف‬ ْٛ‫ٚرى‬‫اٌقبٍو‬ ‫اٌطوف‬ ‫ٚ٠زؾٍّٙب‬ ،ٗ‫ؽٍج‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌطوف‬ ٍٝ‫ػ‬ ٞ‫اٌن‬ ُ‫اٌؾى‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ‫اٌظلك‬ ‫٘نا‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚ٠جذ‬ ،‫رٍمبئ١ب‬ ‫اٌزؾم١ك‬ ‫مٌه‬ ‫اٌّموه‬ ٟ‫اٌمبػ‬ ‫ثبشو‬ ‫ئما‬ .ٜٛ‫اٌلػ‬ ٟ‫ف‬ ‫ٔٙبئ١ب‬ ً‫٠فظ‬ ‫اٌّظبه٠ف‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّطجمخ‬ ‫اٌّمزؼ١بد‬ ٌ‫ٌٕف‬ ‫ٚرمل٠و٘ب‬ ‫ٚاٍزؼّبٌٙب‬ ‫اٌظٛائو‬ ‫ئ٠لاع‬ ‫٠قؼغ‬ ‫اٌمؼبئ١خ‬. ‫انفرع‬‫انسادس‬:‫اإل‬ ‫انرحفٍظ‬‫جثاري‬22 ‫انفصم‬20-0 ‫ال‬ ‫ٌّٚب‬ ‫اٌفوع‬ ‫٘نا‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ثّٕبؽك‬ ‫اٌّٛعٛكح‬ ‫اٌؼمبهاد‬ ‫رقؼغ‬ .ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ‫ِمزؼ١بد‬ ِٓ ‫٠قبٌفٙب‬ ‫انفصم‬20-3 ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِٕطمخ‬ ‫ٚرؾل٠ل‬ ‫ثفزؼ‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌمواه‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫ثبٌغو٠لح‬ ‫٠ٕشو‬ ْ‫أ‬ ‫٠غت‬ ‫ٚاٌّؾ‬ ‫ٚاٌغّبػخ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ثّمو‬ ‫٠ؼٍك‬ ْ‫ٚأ‬.‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌّؾبفظخ‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫ىّخ‬ 21-ُ‫ر‬‫َٔـ‬‫ِمزؼ١بد‬ً‫اٌفظ‬49ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ 22-ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬ ‫اٌشو٠ف‬ ‫اٌظٙ١و‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬9ْ‫هِؼب‬1331(12‫غشذ‬1913‫ثٙنا‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬ ) ِٓ ْٛ‫٠زى‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌفوع‬19‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ‫فظال‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌضبٌضخ‬14.07‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬،‫ِمزؼ١بد‬ ‫ٚأطجؾذ‬ .ٖ‫ثؼل‬ ‫اٌَبثغ‬ ‫ثبٌفوع‬ ‫ِٕظّخ‬ ً‫اٌَبك‬ ‫اٌفوع‬ ‫٠ٕظّٙب‬ ْ‫وب‬ ٟ‫اٌز‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬
 • 20. -20- ‫انفصم‬20-2 ‫اٌزؾف١ع‬ ‫"ٌغٕخ‬ ٝ‫رلػ‬ ‫ٌغٕخ‬ ‫رؾلس‬‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌؼٍّ١بد‬ ‫ثبألِو‬ ٓ١١ٕ‫اٌّؼ‬ ‫إلػلاك‬ "ٞ‫اإلعجبه‬ ‫وبفخ‬ ‫الرقبم‬ ‫ٚونا‬ ‫ِٚوالجزٙب‬ ٟٔٛٔ‫ٚاٌمب‬ ٟ‫اٌزغي٠ئ‬ ‫اٌجؾش‬ ‫أشغبي‬ ‫رٕف١ن‬ َٓ‫ؽ‬ ْ‫ٚػّب‬ ٞ‫اإلعجبه‬ .‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ‫ٚرؾل٠ل‬ ‫ئكهاط‬ ِٓ ٓ‫رّى‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌزلاث١و‬ ‫انفصم‬20-2 ِٓ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌغٕخ‬ ْٛ‫رزى‬: -‫هئ١َب؛‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ً‫ِّض‬ -‫ػٕٗ؛‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ‫اٌّؼٕ١خ‬ ‫اٌغّبػخ‬ ٌ١‫هئ‬ -‫ػٕٗ؛‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ٟٕ‫اٌّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ -.ٕٗ‫ػ‬ ‫٠ٕٛة‬ ِٓ ٚ‫أ‬ ٟٕ‫اٌّؼ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫ِظٍؾخ‬ ٌ١‫هئ‬ ‫ٚئما‬ ،ٍِٟ‫ػب‬ ‫ثمواه‬ ْٚ‫اٌّنوٛه‬ ‫األػؼبء‬ ٓ١‫٠ؼ‬ٌٝ‫ئ‬ ‫رّزل‬ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِٕطمخ‬ ‫وبٔذ‬ ٓ١١ٕ‫اٌّؼ‬ ‫ٌٍؼّبي‬ ‫ِشزون‬ ‫ثمواه‬ ْٕٛ١‫٠ؼ‬ ُٙٔ‫فا‬ ُ١ٍ‫ئل‬ ٚ‫أ‬ ‫ػّبٌخ‬ ِٓ ‫أوضو‬23 . ‫انفصم‬20-2 ‫ٌٍّؾبفظخ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٛوبٌخ‬ ‫ِظبٌؼ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ٟٔٛٔ‫ٚاٌمب‬ ٟ‫اٌزغي٠ئ‬ ‫اٌجؾش‬ ‫أشغبي‬ ‫رٕفن‬ ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ‫ئٌ١ٙب‬ ‫اٌّشبه‬ ‫اٌٍغٕخ‬ ‫ثّإاىهح‬ ‫ٚاٌقوائط١خ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ٚاٌَّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ً‫ٌفظ‬51-3‫٘نا‬ ِٓ .ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫انفصم‬20-6 ٓ٠‫اٌن‬ ٓ١‫اٌّبٌى‬ ٍُ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ‫رؾو٠و‬ ٌٝ‫ئ‬ ٟٔٛٔ‫ٚاٌمب‬ ٟ‫اٌزغي٠ئ‬ ‫اٌجؾش‬ ‫٠ٙلف‬ .ُٙ‫ٌؾمٛل‬ ‫اٌّضجزخ‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫ثبٌؼمٛك‬ ‫أكٌٛا‬ ‫ف١غت‬ ،‫وبف١خ‬ ‫غ١و‬ ُٙ‫ٚصبئم‬ ْٛ‫رى‬ ٚ‫أ‬ ‫ٚصبئك‬ ٍٝ‫ػ‬ ْٚ‫٠زٛفو‬ ‫ال‬ ٓ٠‫اٌن‬ ٓ١‫ٌٍّبٌى‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ‫أِب‬ ‫ر‬ ْ‫أ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ٍٝ‫ػ‬.‫ٌٍٍّى١خ‬ ‫ئكاه٠خ‬ ‫شٙبكاد‬ ٌُٙ ‫ٕغي‬ ‫انفصم‬20-1 ٌُ ٟ‫اٌز‬ ‫ٌٍمطغ‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ‫ٌٍلٌٚخ‬ ‫اٌقبص‬ ‫اٌٍّه‬ ٍُ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ‫رٍمبئ١ب‬ ‫ٚرلهط‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ‫رؾوه‬ ْ‫فا‬ ‫ِبٌىٛ٘ب‬ ٌ‫رمبػ‬ ٚ‫أ‬ ‫رغ١ت‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌمطغ‬ ‫أِب‬ .‫اٌجؾش‬ ‫أشغبي‬ ‫أصٕبء‬ ‫ِبٌى١ٙب‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزؼوف‬ ُ‫٠ز‬ .ٍُّٙ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ‫رٍمبئ١ب‬ ‫ٚرلهط‬ ‫رؾوه‬ ‫رؾف١ظٙب‬ ‫ِطبٌت‬ ‫انفصم‬20-8 ٞ‫اإلعجبه‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫ِٕطمخ‬ ‫فزؼ‬ ً‫لج‬ ‫اٌّلهعخ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ٝ‫رجم‬24 ‫ٌٍٕظٛص‬ ‫فبػؼخ‬ .‫ٌّمزؼ١برٙب‬ ‫ؽجمب‬ ‫أكهعذ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌمبٔٛٔ١خ‬ 23-ِٓ ‫اٌّٛاك‬ ‫أٔظو‬5ٌٝ‫ئ‬7ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18‫ٍبٌف‬ ،.‫اٌنوو‬ 24-‫اٌّبكح‬ ‫أٔظو‬8ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18‫ٍبٌف‬ ،‫اٌنوو‬.
 • 21. -21- ‫انفصم‬20-9 ‫ِطٍت‬ ٞ‫أ‬ ‫ئكهاط‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫ال‬ ،ٞ‫اإلعجبه‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫ِٕطمخ‬ ‫فزؼ‬ ‫لواه‬ ‫ٔشو‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫اثزلاء‬ .َُ‫اٌم‬ ‫٘نا‬ ‫ِمزؼ١بد‬ ‫ئؽبه‬ ٟ‫ف‬ ‫ئال‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫انفصم‬20-01 ً١‫رؾ‬ٍٝ‫ػ‬ ‫ٚاٌقوائط١خ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ٚاٌَّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٌٍّؾبفظخ‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٛوبٌخ‬ ‫ِظبٌؼ‬ ِٓ ْٛ‫٠زى‬ ‫ٍِفب‬ ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌغٕخ‬: -‫ِؼّٛي‬ ٍٍُ ‫ٚفك‬ ‫ِٕغي‬ ‫الِج١و‬ ‫ئؽلاص١بد‬ َ‫ثٕظب‬ ‫ِورجؾ‬ ،‫إٌّطمخ‬ ‫ِؾ١ؾ‬ ‫٠ؾلك‬ ُ١ّ‫رظ‬ ‫ثٗ؛‬ -‫اٌّؾوهح؛‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ -‫ٚػٕل‬ ،ْٛ‫اٌّبٌى‬ ‫ثٙب‬ ٌٝ‫أك‬ ٟ‫اٌز‬ ‫ٚاٌٛصبئك‬ ‫اٌؼمٛك‬‫ٌٍٍّى١خ‬ ‫اإلكاه٠خ‬ ‫اٌشٙبكاد‬ ‫االلزؼبء‬ ‫اٌّؾٍ١خ؛‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ؽوف‬ ِٓ ‫اٌٍَّّخ‬ -‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِٕطمخ‬ ً‫كاف‬ ‫اٌٛالؼخ‬ ‫اٌمطغ‬ ْ‫٠ؼ١ٕب‬ ْ‫اٌٍنا‬ ْ‫اٌزغي٠ئ١ب‬ ُ١ّ‫ٚاٌزظ‬ ‫اٌالئؾخ‬ ‫اٌّبٌى١ٓ؛‬ ٓ٠ٚ‫ٚػٕب‬ ‫٘ٛ٠بد‬ ‫ٚونا‬ ‫اٌّؼجٛؽخ‬ ‫َِٚبؽزٙب‬ ٞ‫اإلعجبه‬ -‫ػمبه‬ ً‫ٌى‬ ًّ‫اٌؼ‬ ‫ثٙب‬ ٞ‫اٌغبه‬ ‫اٌؼٛاثؾ‬ ‫ٚفك‬ ‫ِٕغي‬ ٞ‫ػمبه‬ ُ١ّ‫رظ‬. ‫انفصم‬20-00 ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٌٝ‫ئ‬ ٌٗ‫ٚئهٍب‬ ‫اٌّنوٛه‬ ‫اٌٍّف‬ ‫ثّوالجخ‬ َٛ‫رم‬ ْ‫أ‬ ‫اٌٍغٕخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠غت‬ .ٗ‫ث‬ ‫رٛطٍٙب‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫اثزلاء‬ ٓ٠‫شٙو‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ،ٟٕ‫اٌّؼ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚئ٠لاع‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ِطبٌت‬ ‫ثاكهاط‬ ‫شٙو‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬ ‫ثّم‬ ٓ١١‫اٌزغي٠ئ‬ ُ١ّ‫ٚاٌزظ‬ ‫اٌالئؾخ‬.‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫و‬ ‫انفصم‬20-03 .‫اٌوٍّ١خ‬ ‫ثبٌغو٠لح‬ ٓ١١‫اٌزغي٠ئ‬ ُ١ّ‫ٚاٌزظ‬ ‫اٌالئؾخ‬ ‫ئ٠لاع‬ ٓ‫ػ‬ ْ‫اإلػال‬ ‫٠ٕشو‬ ‫اٌّنوٛه‬ ْ‫اإلػال‬ ّٓ‫٠زؼ‬: -‫اإلعجبهٞ؛‬ ‫ٌٍزؾف١ع‬ ‫اٌقبػؼخ‬ ‫إٌّطمخ‬ ‫ِٛلغ‬ -‫اٌّنوٛه؛‬ ‫اإل٠لاع‬ ‫ربه٠ـ‬ -.‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ثّمو‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫أزٙبء‬ ‫غب٠خ‬ ٌٝ‫ئ‬ ْ‫اإلػال‬ ‫٘نا‬ ‫٠ؼٍك‬ٚ‫أ‬ ‫ٚاٌغّبػخ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ .‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌّؾبفظخ‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫ٚاٌّؾىّخ‬ ‫اٌّؼٕ١خ‬ ‫اٌغّبػبد‬ ‫انفصم‬20-02 ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌّؾبفظخ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ثّمو‬ ً‫ِمبث‬ ْٚ‫ثل‬ ‫االؽالع‬ ‫شقض‬ ً‫ٌى‬ ٓ‫٠ّى‬ .ٞ‫اإلعجبه‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ثّٕبؽك‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫اٌزغي٠ئ١خ‬ ُ١ِ‫ٚاٌزظب‬ ‫اٌٍٛائؼ‬
 • 22. -22- ‫انفصم‬20-02 ْ‫اإلػال‬ ‫ٔشو‬ ‫ثّغوك‬‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫٠ٕغي‬ ،‫اٌوٍّ١خ‬ ‫ثبٌغو٠لح‬ ‫اٌّنوٛه‬ ٗ‫ٌزؼٍ١م‬ ٓ١١ٕ‫اٌّؼ‬ ‫اٌغّبػخ‬ ٌ١‫ٚهئ‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ً‫ِّض‬ ٌٝ‫ئ‬ ٗ‫٠جٍغ‬ ،‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ٌؼٍّ١بد‬ ‫ثؤبِغب‬ ‫ثّمو‬ ‫اٌجؤبِظ‬ ‫٘نا‬ ‫٠ؼٍك‬ ‫وّب‬ .‫ٚاؽل‬ ‫ثشٙو‬ ‫اٌؼٍّ١بد‬ ‫الفززبػ‬ ٓ١‫اٌّؼ‬ ‫اٌزبه٠ـ‬ ً‫لج‬ ُٙ‫ِموار‬ ٟ‫ف‬ .‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ‫ٔف‬ ٟ‫ف‬‫٠َزلػ‬ ،‫اٌٛلذ‬ ًٌٟ‫ِزلف‬ ً‫ٚو‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٟ‫ؽبٌج‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ .‫اٌزؾل٠ل‬ ‫ػٍّ١خ‬ ٟ‫ف‬ ‫شقظ١ب‬ ‫ٌٍؾؼٛه‬ ،‫لبٔٛٔ١خ‬ ‫ثى١ف١خ‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫َِطوح‬ ٟ‫ف‬ ‫انفصم‬20-02 ٟ‫أٚف‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ٟ‫ؽبٌج‬ ‫ثؾؼٛه‬ ‫ٍٛاء‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫أزٙبء‬ ً‫لج‬ ‫اٌزؾل٠ل‬ ‫٠ٕغي‬ ْ‫أ‬ ‫٠غت‬ .ُٙ‫غ١بث‬ ‫انفصم‬20-06 ‫رم‬‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌشو‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫اثزلاء‬ ‫أشٙو‬ ‫أهثؼخ‬ ً‫أع‬ ً‫كاف‬ ‫اٌزؼوػبد‬ ً‫ج‬ .‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اٌٍَطخ‬ ‫ثّمو‬ ٓ١١‫اٌزغي٠ئ‬ ُ١ّ‫ٚاٌزظ‬ ‫اٌالئؾخ‬ ‫ئ٠لاع‬ ٓ‫ػ‬ ْ‫ٌإلػال‬ ‫انفصم‬20-01 ً‫اٌفظ‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫ؽجمب‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫َِطوح‬ ‫فالي‬ ٗ‫اوزَبث‬ ُ‫ر‬ ‫ؽك‬ ً‫و‬ ‫ٔشو‬ ‫٠غت‬84ِٓ .ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ‫انفصم‬20-08 ٞ‫أ‬ ً‫٠مج‬ ‫ال‬ً‫اٌفظ‬ ٟ‫ف‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫إٌّظٛص‬ ً‫األع‬ ‫أزٙبء‬ ‫ثؼل‬ ‫رؼوع‬51-16‫٘نا‬ ِٓ .ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫انفصم‬20-09 ٍَٛ‫اٌو‬ ‫ثأشبء‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬ ‫اٌزؼوع‬ ً‫أع‬ ‫أزٙبء‬ ‫ثّغوك‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ثبٌزؼوػبد‬ ‫اٌّضمٍخ‬ ‫اٌّطبٌت‬ ً١‫ٚ٠ؾ‬ ‫رؼوع‬ ً‫ِؾ‬ ٓ‫رى‬ ٌُ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌزؾف١ع‬ ‫ٌّطبٌت‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٌٍجذ‬ ‫االثزلائ١خ‬ ‫اٌّؾىّخ‬.‫ثٙب‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫إٌياػبد‬ ٟ‫ف‬ ‫انساتغ‬ ‫انفرع‬:‫انؼقاري‬ ‫انرسى‬ ‫انفصم‬23 ٞ‫ػمبه‬ ٍُ‫ه‬ ٌ١ٍ‫رأ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ِٓ ٟ‫٠مزؼ‬ ‫رؾف١ع‬ ً‫و‬25 ّٓ‫٠زؼ‬ :‫ٌيِٚب‬ 25-ِٓ ‫اٌّٛاك‬ ‫أٔظو‬9ٌٝ‫ئ‬14ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
 • 23. -23- 1-ٗ‫ٚٔٛػ‬ ٌٗ ‫ٚاٌّالطمخ‬ ‫اٌّغبٚهح‬ ‫األِالن‬ ْ‫ٚث١ب‬ ٖ‫ؽلٚك‬ ‫ِغ‬ ‫ٌٍؼمبه‬ ‫ِفظال‬ ‫ٚطفب‬ ‫َِٚبؽزٗ؛‬ 2-‫ِٚؾ‬ ‫ٌٍّبٌه‬ ٍٟ‫ٚاٌؼبئ‬ ٟ‫اٌشقظ‬ ٍُ‫اال‬ٝ‫الزؼ‬ ْ‫ٚئ‬ ٗ‫ٚعَٕ١ز‬ ‫اٌّلٔ١خ‬ ٗ‫ٚؽبٌز‬ ٖ‫ٍىٕب‬ ً ‫اٌّبكح‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫ؽجمب‬ ُ‫ر‬ ‫ارفبق‬ ً‫و‬ ٚ‫أ‬ ‫ٌٍيٚاط‬ ٌٟ‫اٌّب‬ َ‫ٚإٌظب‬ ‫اٌيٚط‬ ٍُ‫ا‬ ‫اٌؾبي‬49‫ِلٚٔخ‬ ِٓ ‫ِغ‬ ‫شو٠ه‬ ً‫ٌى‬ ‫ثبٌَٕجخ‬ ٖ‫أػال‬ ‫اٌّنوٛهح‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ٌ‫ٔف‬ ‫اٌش١بع‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ّٓ‫ٚ٠زؼ‬ .‫األٍوح‬ ‫شقظب‬ ‫اٌّبٌه‬ ْ‫وب‬ ‫ٚئما‬ .ُِٕٙ ‫ٚاؽل‬ ً‫و‬ ‫ٔظ١ت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزٕظ١ض‬ٗ‫رَّ١ز‬ ْ‫ث١ب‬ ‫ف١غت‬ ‫اػزجبه٠ب‬ ‫اٌمبٟٔٛٔ؛‬ ٍٗ‫ِّض‬ ‫ٚونا‬ ٟ‫االعزّبػ‬ ٖ‫ِٚمو‬ ٟٔٛٔ‫اٌمب‬ ٍٗ‫ٚشى‬ 3-.‫اٌؼمبه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّزورجخ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬ .ٗ‫ث‬ ‫ٍِؾمب‬ ‫اٌؼمبه‬ ُ١ّ‫رظ‬ ٝ‫ٚ٠جم‬ ٗ‫ث‬ ‫فبطب‬ ‫ٚاٍّب‬ ‫رور١ج١ب‬ ‫هلّب‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ‫٘نا‬ ًّ‫٠ؾ‬ ‫انفصم‬23‫يكرر‬26 ٍ‫ا‬ ‫رغ١١و‬ ‫٠طٍت‬ ْ‫أ‬ ‫اٌّم١ل‬ ‫ٌٍّبٌه‬ ٓ‫٠ّى‬‫اٌّٛافمخ‬ ْٛ‫رى‬ ‫اٌش١بع‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ٚف‬ .‫اٌّؾفع‬ ‫اٌؼمبه‬ ُ .‫ػوٚه٠خ‬ ٓ٠‫اٌّم١ل‬ ‫اٌشووبء‬ ‫ٌىبفخ‬ ‫اٌظو٠ؾخ‬ ‫٠ِٛب‬ ‫ػشو‬ ‫فَّخ‬ َ‫أظوا‬ ‫ثؼل‬ ‫اإل٠لاع‬ ً‫ٍغ‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚ٠م١ل‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫ثبٌغو٠لح‬ ‫اٌطٍت‬ ‫٠ٕشو‬ ٟ‫ف‬ ‫الؽمب‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ‫ٚ٠شبه‬ ٖ‫ٚثٕظ١و‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ثبٌو‬ ‫اٌغل٠ل‬ ٍُ‫اال‬ ّٓ‫ٚ٠ؼ‬ ‫إٌشو‬ ‫٘نا‬ ‫ربه٠ـ‬ ِٓ ‫ٚاٌٛص‬ ‫اٌزم١١لاد‬.‫بئك‬ ‫انفصم‬2227 ‫انفصم‬2228 ‫ؽوف‬ ِٓ ‫لطؼخ‬ ً‫و‬ ‫رؾل٠ل‬ ‫٠جبشو‬ ٗٔ‫فا‬ ‫غ١و٘ب‬ ٚ‫أ‬ ‫لَّخ‬ ‫ثَجت‬ ‫ػمبه‬ ‫رغيٞء‬ ‫ٚلغ‬ ‫ئما‬ ‫اٌٛؽٕ١خ‬ ‫اٌٙ١ئخ‬ ‫علٚي‬ ٟ‫ف‬ ‫ِم١ل‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫اٌَّؼ‬ ‫عٙبى‬ ِٓ ‫ِؾٍف‬ ٟ‫ؽجٛغواف‬ ‫َِبػ‬ ً‫ِٕٙل‬ ٞ‫ػمبه‬ ٍُ‫ه‬ ٌٍ‫ٚ٠إ‬ ،ُ١ّ‫اٌزظ‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫اٌؼٍّ١خ‬ ً‫ثٕم‬ َٛ‫٠م‬ ،ٓ١١‫اٌطجٛغواف‬ ٓ١‫اٌَّبؽ‬ ٓ١ٍ‫ٌٍّٕٙل‬ ١ّ‫ٚرظ‬‫اٌؼمبه‬ ِٓ ‫عيء‬ ً‫ٌى‬ ٓ١ٍ‫َِزم‬ ُ29 . ٖ‫٘ن‬ ٟ‫ٚف‬ .‫اٌّبٌه‬ ‫ث١ل‬ ‫اٌؼمبه‬ ِٓ ٟ‫اٌّزجم‬ ‫ٌٍغيء‬ ٍٟ‫األط‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ثبٌو‬ ‫االؽزفبظ‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫ٔز١غخ‬ ُ١ّ‫اٌزظ‬ ‫ٚ٠ظؾؼ‬ ‫اٌّف١لح‬ ‫اٌج١بٔبد‬ ‫عّ١غ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٗ‫ث‬ ‫٠م١ل‬ ‫اٌؾبٌخ‬ .‫مٌه‬ 26-‫ظٙ١و‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬12‫غشذ‬1913ً‫ثبٌفظ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ‫ثبٌزؾف١ع‬ ‫اٌّزؼٍك‬52ٝ‫ثّمزؼ‬ ‫ِىوه‬ِٓ ‫األٚي‬ ً‫اٌفظ‬ ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬2.64.282ٟ‫ف‬ ‫اٌظبكه‬5‫٠ٕب٠و‬1965‫؛‬‫ػلك‬ ‫اٌوٍّ١خ‬ ‫اٌغو٠لح‬2729‫ثزبه٠ـ‬17‫فجوا٠و‬1965، ‫ص‬284. 27-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ً‫اٌفظ‬53ٖ‫أػال‬ٝ‫ثّمزؼ‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ 28-ً‫اٌفظ‬ ُ١ّ‫رز‬ ُ‫ر‬54ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ‫اٌفو٠لح‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ٖ‫أػال‬57.12‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،. 29-‫أٔظو‬ٓ١‫اٌّبكر‬9ٚ10ُ‫هل‬ ٍَٛ‫اٌّو‬ ِٓ2.13.18.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،
 • 24. -24- ‫انفصم‬22 ٍ‫ا‬ ٟ‫ف‬ ٟٕ١‫ػ‬ ‫ؽك‬ ٗ‫ث‬ ‫ل١ل‬ ٚ‫أ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ٌٍ‫أ‬ ‫ئما‬‫ف١غت‬ ،‫ِؾغٛه‬ ٚ‫أ‬ ‫لبطو‬ ُ .‫األٍ٘١خ‬ َ‫ػل‬ ‫ٔٛع‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌمبطو‬ ٍٓ ٍٝ‫ػ‬ ٗ١‫ف‬ ‫اٌزٕظ١ض‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌّؾغٛه‬ ٚ‫أ‬ ‫هاشلا‬ ‫طبه‬ ٞ‫اٌن‬ ‫اٌمبطو‬ ْ‫فا‬ ‫اٌؾغو‬ ٚ‫أ‬ ‫اٌمظٛه‬ ‫ؽبٌخ‬ ‫أزٙذ‬ ‫ئما‬ .ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍّٗ‫ه‬ ٟ‫ف‬ ً٠‫رؼل‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫مٌه‬ ْ‫ثشأ‬ ً‫٠ؾظ‬ ْ‫أ‬ ٕٗ‫٠ّى‬ ‫ثبألٍ٘١خ‬ ‫ِزّزؼب‬ ‫أطجؼ‬ ‫انفص‬ٌ‫ال‬26‫و‬2130 ‫انفصم‬28 ‫ا‬ ،ٖ‫غ١و‬ ْٚ‫ك‬ ‫ٌٍّبٌه‬.ٗ‫ث‬ ‫اٌٍّؾك‬ ُ١ّ‫اٌزظ‬ ِٓٚ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ِٓ ‫ٔظ١و‬ ‫أفن‬ ٟ‫ف‬ ‫ٌؾك‬ ‫األ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ‫٠شٙل‬‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫اٌّؾبفظخ‬ ُ‫فبر‬ ‫ٚٚػغ‬ ٗ‫ثاِؼبئ‬ ‫ثظؾزّٙب‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ِالن‬ .‫ػٍ١ّٙب‬ ‫أطؾبة‬ ٟ‫ثبل‬ ‫أِب‬ .‫مٌه‬ ٌٗ ‫اٌّفٛع‬ ‫ٌٍشو٠ه‬ ‫ٚاؽل‬ ‫ٔظ١و‬ ‫ئال‬ ٍَُ٠ ‫ال‬ ‫اٌش١بع‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ‫شٙبكح‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؾظٛي‬ ُٕٙ‫ف١ّى‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬.‫ثبٌزم١١ل‬ ‫فبطخ‬ ‫انفصم‬2931 ‫انفصم‬61 ٖ‫ٔظ١و‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ثبٌو‬ ٖ‫رم١١ل‬ ُ‫ر‬ ْ‫ث١ب‬ ً‫و‬ ‫ثَٕـ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ َٛ‫٠م‬ .ٌٗ َ‫اٌّمل‬ .ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ٌٍو‬ ‫إٌظ١و‬ ‫ثّطبثمخ‬ ‫ٚ٠شٙل‬ ‫انفصم‬60 ‫ل١ل‬ ‫ثّب‬ ‫فبطب‬ ٚ‫أ‬ ‫ػبِب‬ ‫ث١بٔب‬ ،‫مٌه‬ ِٕٗ ‫٠طٍت‬ ‫ػٕلِب‬ ،‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫األِالن‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّؾبفع‬ ٍَُ٠ ٌ‫ثب‬.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫٘نا‬ ‫ٌّمزؼ١بد‬ ‫رٕف١نا‬ ‫اٌّٛكػخ‬ ‫اٌٛصبئك‬ ِٓ ‫َٚٔقب‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫و‬ 30-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ٝ‫ثّمزؼ‬ ْ‫اٌفظال‬ ْ‫٘نا‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ 31-‫َٔـ‬ ُ‫ر‬‫ِمزؼ١بد‬ٝ‫ثّمزؼ‬ ً‫اٌفظ‬ ‫٘نا‬ِٓ ‫اٌواثؼخ‬ ‫اٌّبكح‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬14.07،.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬
 • 25. -25- ‫انثاب‬‫انثانث‬:‫انرحفٍظ‬ ‫آثار‬32 ‫انفصم‬63 ‫ٌٍؾمٛق‬ ‫اٌٛؽ١لح‬ ‫االٔطالق‬ ‫ٔمطخ‬ ‫ٚ٠ؼزجو‬ ،ٓ‫اٌطؼ‬ ً‫٠مج‬ ‫ٚال‬ ٟ‫ٔٙبئ‬ ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ْ‫ئ‬ ‫ِب‬ ْٚ‫ك‬ ٗ‫رؾف١ظ‬ ‫ٚلذ‬ ‫اٌؼمبه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّزورجخ‬ ‫اٌؼمبه٠خ‬ ‫ٚاٌزؾّالد‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ٌ‫ا‬ ِٓ ‫ػلا٘ب‬‫غ١و‬ ‫ؾمٛق‬ .‫اٌّم١لح‬ ‫انفصم‬62 ‫ٚال‬ ،‫اٌّم١ل‬ ‫اٌّبٌه‬ ‫ِٛاعٙخ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّؾفع‬ ‫اٌؼمبه‬ ٍٝ‫ػ‬ ٟٕ١‫ػ‬ ‫ؽك‬ ٞ‫أ‬ ‫٠ىَت‬ ‫ال‬ َ‫اٌزمبك‬ ْ‫ئ‬ .ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫ثبٌو‬ ‫اٌّم١لح‬ ‫اٌؼ١ٕ١خ‬ ‫اٌؾمٛق‬ ِٓ ‫ؽك‬ ٞ‫أ‬ ‫٠َمؾ‬ ‫انفصم‬62 .‫رؾف١ع‬ ‫عواء‬ ِٓ ٗ‫ث‬ ‫اإلػواه‬ ‫ٚلغ‬ ‫ؽك‬ ‫ثَجت‬ ‫اٌؼمبه‬ ٟ‫ف‬ ٜٛ‫كػ‬ ٞ‫أ‬ ‫ئلبِخ‬ ٓ‫٠ّى‬ ‫ال‬ ‫ؽب‬ ٟ‫ف‬ ٓ٠‫ٌٍّزؼوه‬ ٓ‫٠ّى‬ٜٛ‫كػ‬ ٌ١ٌ‫اٌزل‬ ‫ِورىت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٠م١ّٛا‬ ْ‫أ‬ ‫فمؾ‬ ٌ١ٌ‫اٌزل‬ ‫ٌخ‬ .‫رؼٛ٠ؼبد‬ ‫ثأكاء‬ ‫شقظ١خ‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ‫اٌّؾلس‬ ‫اٌزأِ١ٕبد‬ ‫طٕلٚق‬ ِٓ ‫اٌزؼٛ٠ؼبد‬ ٜ‫رإك‬ ٌٌ‫اٌّل‬ ‫ئػَبه‬ ‫ؽبٌخ‬ ٟ‫ف‬ ً‫اٌفظ‬100‫٘نا‬ ِٓ.ْٛٔ‫اٌمب‬ ‫انقسى‬ًَ‫انثا‬:‫انؼقاراخ‬ ‫ػهى‬ ‫انًررذثح‬ ‫انؼقارٌح‬ ‫انؼٍٍُح‬ ‫انحقىق‬ ‫إشهار‬ ‫انًحفظح‬‫انسجم‬ ً‫ف‬ ‫وذقٍٍذها‬‫انؼقاري‬33 ‫انثاب‬‫األول‬:‫انؼقارٌح‬ ‫انؼٍٍُح‬ ‫انحقىق‬ ‫إشهار‬34 ‫انفصم‬62 ‫ٚاالرفبلبد‬ ‫ٚاٌزظوفبد‬ ‫اٌٛلبئغ‬ ‫عّ١غ‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬ ٍُ‫اٌو‬ ٟ‫ف‬ ‫رم١١ل‬ ‫ثٛاٍطخ‬ ‫رشٙو‬ ْ‫أ‬ ‫٠غت‬ ‫ثبٌؾغي‬ ‫اٌّزؼٍمخ‬ ‫ٚاألٚاِو‬ ‫اٌّؾبػو‬ ‫ٚعّ١غ‬ ،‫ثؼٛع‬ ٚ‫أ‬ ‫وبٔذ‬ ‫ِغبٔ١خ‬ ‫األؽ١بء‬ ٓ١‫ث‬ ‫إٌبشئخ‬ ٛ‫ل‬ ‫اوزَجذ‬ ٟ‫اٌز‬ َ‫األؽىب‬ ‫ٚعّ١غ‬ ،ٞ‫اٌؼمبه‬‫ِب‬ ‫عّ١غ‬ ‫ِٛػٛع‬ ْ‫وب‬ ٝ‫ِز‬ ،ٗ‫ث‬ ٟ‫اٌّمؼ‬ ‫اٌشٟء‬ ‫ح‬ 32-َ‫أؽىب‬ ُ١ّ‫ٚرز‬ ‫رغ١١و‬ ُ‫ر‬ٓ١ٍ‫اٌفظ‬62ٚ63‫ا‬ ِٖٓ‫أػال‬ ‫اٌضبٌش‬ ‫ٌجبة‬ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ 14.07.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ، 33-‫اٌفظٛي‬ َ‫أؽىب‬ ‫ٚرؼٛ٠غ‬ ‫َٔـ‬ ُ‫ر‬65ٚ ‫ِىوه‬70ٚ71ٚ73ٚ82ٚ83ٚ86ٚ87ٚ95ٚ96ٚ100ِٓ ‫اٌضبٔ١خ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ ٖ‫أػال‬ ٟٔ‫اٌضب‬ َُ‫اٌم‬ُ‫هل‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ14.07.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ، 34-َ‫أؽىب‬ ُ١ّ‫ٚرز‬ ‫رغ١١و‬ ُ‫ر‬‫اٌفظٛي‬65ٚ66ٚ67ٚ68ٖ‫أػال‬ ‫األٚي‬ ‫اٌجبة‬ ٌِٓٝٚ‫األ‬ ‫اٌّبكح‬ ٝ‫ثّمزؼ‬ْٛٔ‫اٌمب‬ ِٓ ُ‫هل‬14.07.‫اٌنوو‬ ‫ٍبٌف‬ ،