SlideShare a Scribd company logo
‫انًذَٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬
‫ثتبرٚخ‬ ‫يحُٛخ‬ ‫طٛغخ‬20‫يبرص‬4102
-2-
‫انًذَٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬
‫رلى‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫ثًخبثخ‬ ‫شزٚف‬ ‫ظٓٛز‬04724227
‫ثتبرٚخ‬00ٌ‫ريؼب‬0992(48‫شتُجز‬0972)
،‫انًذَٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫َض‬ ٗ‫ػه‬ ‫ثبنًظبدلخ‬
:‫انتبنٛخ‬ ‫ثبنُظٕص‬ ّ‫تؼذٚه‬ ‫تى‬ ‫كًب‬
1-ٍ ٕٞٗ‫حُوخ‬ْ‫ه‬1113ٖٓ ‫رخألىحء‬ َٓ‫حأل‬ ‫رٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬ ‫حُؼخُغ‬ ‫حُزخد‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ‫ر٘ٔن‬
‫ٝحُٔخىس‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ ‫حَُحرغ‬ ْٔ‫حُو‬22ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ53195
ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫طـخٍ٣ش؛‬ ًْ‫ٓلخ‬ ‫ربكيحع‬ ٢ٟ‫حُوخ‬1114114
‫رظخٍ٣ن‬4٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1435(6ٍّ‫ٓخ‬2114ُ‫ح‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬‫ػيى‬ ‫َٓٔ٤ش‬6241
‫رظخٍ٣ن‬18٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1435(21ٍّ‫ٓخ‬2114ٙ ،)32291
2-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬111112ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬1113153‫رظخٍ٣ن‬29
‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬ ٖٓ1434(11١‫ٓخ‬2113‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬6156‫رظخٍ٣ن‬
19‫ٍؿذ‬1434(31١‫ٓخ‬2113ٙ ،)4362‫؛‬
3-‫ٝهغ‬ ‫هطؤ‬ ‫حٓظيٍحى‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬5975‫رظخٍ٣ن‬6ٍ‫ٗٞح‬1432(5
َ‫ٓزظٔز‬2111ٙ )4391‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫؛‬6199‫رظخٍ٣ن‬27‫حُلـش‬ ًٝ
1433(12َ‫ٗٞكٔز‬2112ٙ ،)5844‫؛‬
4-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬14112ٕ‫حُلٜال‬ ٙ‫رٔوظ٠خ‬ ْٔ‫حُٔظ‬51ٝ375‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ
ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬1112122‫رظخ‬‫ٍ٣ن‬13ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1433(2
ْ‫أؿٔط‬2112‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬6178‫رظخٍ٣ن‬11ٍ‫ٗٞح‬1433(31
ْ‫أؿٔط‬2112ٙ ،)4632‫؛‬
5-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬58111ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ َ٤‫حُٔـ‬ ٞ‫حُ٘و‬ ‫رٔلٌٔش‬ ‫حُٔظؼِن‬
11571223‫رظخٍ٣ن‬2ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1377(27َ‫ٓزظٔز‬1957ِْ‫حُٔـ‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ )
ٍ‫حُٜخى‬ ،٠ِ‫حألػ‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬11111171٢‫ك‬ ٍ‫ٛخى‬27‫حُوؼيس‬ ١ً ٖٓ
1432(25َ‫أًظٞر‬2111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5989‫رظخٍ٣ن‬ ٌٍَٓ28ًٝ
‫حُوؼيس‬1432(26َ‫أًظٞر‬2111ٙ )5228‫؛‬
6-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬33111ٍٜٞ‫حُل‬ َ٣‫رظؼي‬ ٢ٟ‫حُوخ‬32ٝ37ٝ38ٝ39ٝ63ٝ431ٖٓ
‫رظ‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫٘ل‬11111153‫رظخٍ٣ن‬16
ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1432(17ْ‫أؿٔط‬2111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5975‫رظخٍ٣ن‬
6ٍ‫ٗٞح‬1432(5َ‫ٓزظٔز‬2111ٙ ،)4389‫؛‬
-3-
7-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬35111َ٤ٜ‫حُظ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٛخىم‬ ‫ًٔخ‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬
ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬11741447٢‫ك‬ ٍ‫حُٜخى‬11ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1394(28
َ‫ٓزظٔز‬1974ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،)11111149‫رظخٍ٣ن‬16ٖٓ
ٕ‫ٍٓ٠خ‬1432(17ْ‫أؿٔط‬2111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5975‫رظخٍ٣ن‬6
ٍ‫ٗٞح‬1432(5َ‫ٓزظٔز‬2111ٙ ،)4387‫؛‬
8-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬18115ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ ْٓ‫حُوخ‬ ْٔ‫رخُو‬ ٖٓ‫حُؼخ‬ ‫حُزخد‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ‫ر٘ٔن‬ ٢ٟ‫حُوخ‬
‫ح‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫ُٔٔطَس‬11171169‫رظخٍ٣ن‬19
‫حُوؼيس‬ ١ً ٖٓ1428(31َ‫ٗٞكٔز‬2117‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)5584‫رظخٍ٣ن‬25
‫حُوؼيس‬ ًٝ1428(6َ‫ى٣ٔٔز‬2117ٙ ،)3894‫؛‬
9-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬25115ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،11151113
‫رظخٍ٣ن‬21ٍ‫ٗٞح‬ ٖٓ1426(23َ‫ٗٞكٔز‬2115‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5374
‫رظخٍ٣ن‬28ٍ‫ٗٞح‬1426َ‫ى٣ٔٔز‬ ‫(كخطق‬2115ٙ ،)3141‫؛‬
11-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬72113ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬1114123‫رظخٍ٣ن‬
12‫حُلـش‬ ١ً ٖٓ1424(3َ٣‫كزَح‬2114‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5184‫رظخٍ٣ن‬
14‫حُل‬ ١ً ٖٓ‫ـش‬1424(5َ٣‫كزَح‬2114ٙ ،)453‫؛‬
11-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬19112ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬11121119
َ‫ح٥ه‬ ‫ٍر٤غ‬ ‫كخطق‬ ‫رظخٍ٣ن‬1423(13ٞ٤ٗٞ٣2112‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)5129
‫رظخٍ٣ن‬3‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬1423(12ْ‫أؿٔط‬2112ٙ ،)2263‫؛‬
12-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬48111ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤1112112‫رظخٍ٣ن‬
15‫حُوؼيس‬ ١ً1422(29َ٣‫٣٘خ‬2112‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4977‫رظخٍ٣ن‬28
‫حُوؼيس‬ ١ً1422(11َ٣‫كزَح‬2112ٙ ،)249‫؛‬
13-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬85111ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬11111345
‫رظخٍ٣ن‬29ٕ‫ٍٓ٠خ‬1421(26َ‫ى٣ٔٔز‬2111‫ػي‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬‫ى‬4866
‫رظخٍ٣ن‬23ٍ‫ٗٞح‬1421(18َ٣‫٣٘خ‬2111ٙ ،)233‫؛‬
14-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬15111ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬11111327
‫رظخٍ٣ن‬27ٕ‫ٗؼزخ‬1421(24َ‫ٗٞكٔز‬2111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4858
‫رظخٍ٣ن‬24ٕ‫ٍٓ٠خ‬1421(21َ‫ى٣ٔٔز‬2111ٙ ،)3411‫؛‬
15-ْ‫ٍه‬ ٢ُ‫حُٔخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬12198ُِ٘ٔ‫حُٔخُ٤ش‬ ‫ش‬1998-1999ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬
ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬11981116‫رظخٍ٣ن‬6‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬1419(28َ‫ٓزظٔز‬
1998‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4627‫رظخٍ٣ن‬13‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬1419(5َ‫أًظٞر‬
1998ٙ ،)2682‫؛‬
16-ْ‫ٍه‬ ٢ُ‫حُٔخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬14197‫حُٔخُ٤ش‬ ‫ُِٔ٘ش‬1997-1998ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬
ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬11971153‫رظخٍ٣ن‬24َ‫ٛل‬ ٖٓ1418(31ٞ٤ٗٞ٣1997‫)؛‬
-4-
‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬4495‫رظخٍ٣ن‬24َ‫ٛل‬1418(31ٞ٤ٗٞ٣1997ٙ ،)
1671‫؛‬
17-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬11931346‫رظخٍ٣ن‬22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1414
(11َ‫ٓزظٔز‬1993‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4222‫رظخٍ٣ن‬12‫ٍر٤غ‬َ‫ح٥ه‬1414
(29َ‫ٓزظٔز‬1993ٙ ،)1832‫؛‬
18-ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬11931216‫رظخٍ٣ن‬22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1414(11
َ‫ٓزظٔز‬1993‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫حُٔيٗ٤ش؛‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ‫٣ظؼِن‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ )
‫ػيى‬4221‫رظخٍ٣ن‬27ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1414(15َ‫ٓزظٔز‬1993ٙ ،)1619‫؛‬
19-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬41191‫حُٔليع‬َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫اىحٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬
ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬11911225‫رظخٍ٣ن‬22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1414(11َ‫ٓزظٔز‬1993‫)؛‬
‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬4227‫رظخٍ٣ن‬18٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1414(3َ‫ٗٞكٔز‬1993،)
ٙ2168‫؛‬
21-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬14182ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،1187116
‫رظخٍ٣ن‬22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1414(11َ‫ٓزظٔز‬1993‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬
4225‫رظخٍ٣ن‬4٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1414(21َ‫أًظٞر‬1993ٙ ،)2137‫؛‬
21-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬18182ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،11821222
‫رظخٍ٣ن‬9َّ‫ٓل‬1415(5َ‫أًظٞر‬1984‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬3771‫رظخ‬‫ٍ٣ن‬
15٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1415(6َ٣‫كزَح‬1985ٙ ،)171‫؛‬
22-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬24181ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،11811348
‫رظخٍ٣ن‬11‫ٍؿذ‬1412(6ٞ٣‫ٓخ‬1982‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬3636‫رظخٍ٣ن‬15
ٕ‫ٍٓ٠خ‬1412(7ُٞ٤ُٞ٣1982ٙ ،)835‫؛‬
23-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬9178ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬11781952
‫رظخٍ٣ن‬21٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1399(18َ٣َ‫أر‬1979‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬3473
‫رظخٍ٣ن‬26‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬1399(23ٞ٣‫ٓخ‬1979ٙ ،)14391
-5-
‫رلى‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫ثًخبثخ‬ ‫شزٚف‬ ‫ظٓٛز‬04724227‫ثتبرٚخ‬00ٌ‫ريؼب‬0992
(48‫شتُجز‬0972‫انًذ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫َض‬ ٗ‫ػه‬ ‫ثبنًظبدلخ‬ )‫َٛخ‬
1
‫ــــــ‬
ٙ‫ٝكي‬ ‫هلل‬ ‫حُلٔي‬،
‫حَُ٘٣ق‬ ‫حُطخرغ‬–:ِٚ‫ريحه‬
)ٚ٤ُٝ ‫هللا‬ ٖٔ‫حُل‬ ٖ‫ر‬ ‫٣ٞٓق‬ ٖ‫ر‬ ‫ٓلٔي‬ ٖ‫ر‬ ٖٔ‫(حُل‬
: ‫أٗ٘خ‬ َٙٓ‫أ‬ ِ‫ٝأػ‬ ‫هللا‬ ‫أٓٔخء‬ ‫ٌٛح‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫ظٜ٤َٗخ‬ ٖٓ ِْ‫٣ؼ‬
َٜ‫حُل‬ ‫ٓ٤ٔخ‬ ‫ٝال‬ ٍٞ‫حُيٓظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬112،ٚ٘ٓ
:٢‫٣ؤط‬ ‫رٔخ‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫أَٓٗخ‬ ‫أٛيٍٗخ‬
‫األٔل‬ ‫انفظم‬
‫ؿ٘خر٘خ‬ ‫٣ٜخىم‬‫ًِٔلن‬ ٍٞ٘٘ٓ ٞٛ ‫كٔزٔخ‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٚٗ ٠ِ‫ػ‬ ‫حَُ٘٣ق‬
1ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٌٜح‬
َٙ‫انخب‬ ‫انفظم‬
ٖٓ ‫حرظيحء‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫أٗلخء‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ‫رٔوظ٠٤خص‬ َٔ‫حُؼ‬ َٟ‫٣ـ‬14ٕ‫ٍٓ٠خ‬
1394َ‫أًظٞر‬ ‫(كخطق‬19741)
‫انخبنج‬ ‫انفظم‬
ُٜٙٞ٘‫ح‬ ‫ططز٤ن‬ ٢‫ك‬ ًْ‫ٝحُٔلخ‬ ‫حالٓظج٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ َٔ‫طٔظ‬‫حُوخٛش‬ ‫ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش‬ ‫حُظَ٘٣ؼ٤ش‬
‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٜٙٞ٘ٓ َ٤‫ؿ‬ َ١‫ُٔٔخ‬ ‫حُٔ٘ظٔش‬َ٤‫ؿ‬ 1ٕٞٗ‫حُوخ‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ططزن‬ ٚٗ‫أ‬
ٖ٤ٗ‫حُوٞح‬ ٌٙٛ ٢‫ك‬ ‫٣َى‬ ُْ ‫اًح‬ ‫هخٛش‬ ‫ٝط٘ظ٤ٔ٤ش‬ ‫طَ٘٣ؼ٤ش‬ ٜٙٞٗ ‫ط٘ظٜٔخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ٠‫كظ‬
1‫رٜخ‬ ٙ‫هخ‬ ‫َٛ٣ق‬ ٚٗ
‫انزاثغ‬ ‫انفظم‬
٣َ٘‫حُظ‬ ُٜٙٞ٘‫ح‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حإلكخالص‬ ٕ‫ا‬‫ٌٛح‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫حُِٔـخس‬ ‫حُظ٘ظ٤ٔ٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫ؼ٤ش‬
1َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫ٌُٜح‬ ‫حُٔ٠خف‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ ‫حُٔٞحُ٣ش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ٠ِ‫ػ‬ ١َٔ‫ط‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ َ٤ٜ‫حُظ‬
1-‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬3231،ٌٍَٓ‫رظخٍ٣ن‬13ٕ‫ٍٓ٠خ‬1394(31َ‫ٗظ٘ز‬1974،)ٙ27411
-6-
‫انخبيض‬ ‫انفظم‬
‫حُوخٗٞٗ٤ش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ‫ؿٔ٤غ‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫ٌُٜح‬ ‫حُٔ٠خف‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ططز٤ن‬ ‫طخٍ٣ن‬ ٖٓ ‫حرظيحء‬ ٠‫طِـ‬
َ٤ٜ‫ظ‬ : ‫ٝهخٛش‬ ‫ُٜخ‬ ‫طٌَحٍح‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫هي‬ ٢‫حُظ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔوخُلش‬9ٕ‫ٍٓ٠خ‬1331(12‫ؿ٘ض‬1913)
‫ؿ٤َطٚ؛‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫طٔٔظ‬ ٢‫حُظ‬ ُٜٙٞ٘‫ٝح‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬
َٜ‫حُل‬8‫رظخٍ٣ن‬ ٍ‫حُٜخى‬ ٢ٔ٤ٓ‫حُظؤ‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٖٓ9ٕ‫ٍٓ٠خ‬1331(12‫ؿ٘ض‬1913‫)؛‬
َ٤ٜ‫ظ‬28َّ‫ٓل‬1376(5َ‫ٗظ٘ز‬1956‫حُِٝحؽ‬ ٕ‫رطال‬ ‫ه٠خ٣خ‬ ‫رٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬ )
َ٤ٜ‫رظ‬ ‫حُٔئٓٔش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُٔطزن‬9ٍٕ‫ٓ٠خ‬1331(12‫ؿ٘ض‬1913ْ٤‫رخُظ٘ظ‬ ‫حُٔظؼِن‬ )
‫حُو٠خث٢؛‬
٢‫ك‬ ‫حُٔئٍهش‬ َ‫حُظٜخث‬22ٕ‫ٍٓ٠خ‬1333(4‫ؿ٘ض‬1915ٝ )22‫حُلـش‬ ١ً1341
(6‫ؿ٘ض‬1923ٝ ، )16ٕ‫ٗؼزخ‬1342(22ٍّ‫ٓخ‬1924َٟ‫حأله‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ًَٝ )
‫حُـ٤خد؛‬ ‫رًٞالء‬ ‫حُٔظؼِوش‬
َٜ‫حُل‬13َ٤ٜ‫ظ‬ ٖٓ18٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1369(8ٍّ‫ٓخ‬1951)ّ‫ٗظخ‬ ‫٣ٔيى‬ ١ٌُ‫ح‬
َ٤ٜ‫رظ‬ ْٓ‫حُٔئ‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُلخُش‬24ٍ‫ٗٞح‬1333(4َ‫ٗظ٘ز‬1915َ٤ٜ‫رخُظ‬ ْٔ‫ٝحُٔظ‬ َ٤‫حُٔـ‬ )
ْ‫ٍه‬24116311‫رظخٍ٣ن‬24‫حُؼخٗ٤ش‬ ٟ‫ؿٔخى‬1383(12َ‫ٗٞٗز‬1963‫)؛‬
ٖٓ ٍٜٞ‫ٝحُل‬ ٍٝ‫حأل‬ َٜ‫حُل‬8٠ُ‫ا‬11ٖٓ ٍٜٞ‫ٝحُل‬ ‫حُـخ٣ش‬ ٍ‫ربىهخ‬12٠ُ‫ا‬38ٍ‫ربىهخ‬
ٍٜٞ‫ٝحُل‬ ‫حُـخ٣ش‬43٠ُ‫ا‬49‫ر‬ْ‫ٍه‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٖٓ ‫حُـخ٣ش‬ ٍ‫بىهخ‬22315711‫رظخٍ٣ن‬2ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬
1377(27َ‫ٗظ٘ز‬1957‫حألػِ٠؛‬ ِْ‫رخُٔـ‬ ‫حُٔظؼِن‬ )
ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ َ٤ٜ‫ظ‬11117211‫رظخٍ٣ن‬15‫حُؼخٗ٤ش‬ ٟ‫ؿٔخى‬1392(27ُٞ٤ُٞ٣
1972‫حالؿظٔخػ٤ش؛‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ‫ربكيحع‬ )
ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ٢ٌُِٔ‫ح‬ َُّٞٓٔ‫ح‬273168‫رظخٍ٣ن‬28‫ٍٓ٠خ‬ٕ1388(19َ‫ىؿ٘ز‬
1968‫أًَ٣ش‬ ‫رؤىحء‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ‫هخٛش‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫حٗظوخُ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ ‫طليع‬ )
‫حُٔٔخًٖ؛‬
ْ‫ٍه‬ َ٤ٜ‫ظ‬6616911‫رظخٍ٣ن‬23٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1391(17ُٞ٤ُٞ٣1971‫ربكيحع‬ )
1ٖ٣‫ري‬ ‫حػظَحف‬ ٝ‫أ‬ ‫ٓ٘يحص‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خطـش‬ ٕٞ٣‫حُي‬ ‫رؤىحء‬ ‫حُٔطخُزش‬ ٟٝ‫ُيػخ‬ ‫ٓزٔطش‬ ‫ٓٔطَس‬
‫انظب‬ ‫انفظم‬‫دص‬
1‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫ٌٛح‬ َ٘٘٣
٢‫ك‬ ١‫رخَُرخ‬ ٍَ‫ٝك‬11ٕ‫ٍٓ٠خ‬1394(28َ‫ٗظ٘ز‬1974)
:‫رخُؼطق‬ ٚ‫ٝهؼ‬
،ٍٝ‫حأل‬ َ٣ُُٞ‫ح‬
1ٕ‫ػٜٔخ‬ ‫أكٔي‬ :‫حإلٓ٠خء‬
-7-
‫انًذَٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬2
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫األٔل‬ ‫انمظى‬
‫يمتؼ‬ :‫األٔل‬ ‫انجبة‬‫تًٓٛذٚخ‬ ‫ٛبد‬
‫انفظم‬0
1ٚ‫كوٞه‬ ‫إلػزخص‬ ،‫ٝحُِٜٔلش‬ ،‫ٝحألِٛ٤ش‬ ،‫حُٜلش‬ ُٚ ٖٔٓ ‫اال‬ ٢ٟ‫حُظوخ‬ ‫٣ٜق‬ ‫ال‬
َ٤‫٣ؼ‬٢ٟ‫حُوخ‬ٕ‫ًخ‬ ٕ‫ا‬ ٢ٟ‫رخُظوخ‬ ًٕ‫حإل‬ ٝ‫أ‬ ‫حُِٜٔلش‬ ٝ‫أ‬ ‫حألِٛ٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٜلش‬ ّ‫حٗؼيح‬ ‫طِوخث٤خ‬
َ‫أؿ‬ َ‫ىحه‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫رظٜل٤ق‬ ‫حُطَف‬ ٌٍ٘٣ٝ ‫ٍَٟٝ٣خ‬٣1ٙ‫ليى‬
ٜٗ‫ًؤ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫حػظزَص‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫طٜل٤ق‬ ْ‫ط‬ ‫اًح‬‫َٛف‬ ‫ٝاال‬ 1‫ٛل٤لش‬ ‫رٜلش‬ ‫أه٤ٔض‬ ‫خ‬
٢ٟ‫حُوخ‬1ٟٞ‫حُيػ‬ ٍٞ‫هز‬ ّ‫رؼي‬
‫انفظم‬4
‫٣لن‬ ‫ال‬٢ٟ‫ُِوخ‬‫حالٓظ٘خع‬‫ه٠٤ش‬ ًَ ٢‫ك‬ ٌْ‫رل‬ ‫حُزض‬ ‫ٝ٣ـذ‬ 1ٍ‫هَح‬ ٍ‫اٛيح‬ ٝ‫أ‬ ٌْ‫حُل‬ ٖ‫ػ‬
1‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٍكؼض‬
٢‫ك‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ َ٤ٗ‫ٝأ‬ ‫حُو٠٤ش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٗطذ‬ َٝ‫طؼ‬ َ‫ٓل‬ ٌٖ٣ ُْ ٍُ‫ط٘خ‬ ‫ٝهغ‬ ‫اًح‬ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬
1‫حُـِٔش‬ َ‫ٓـ‬
‫انفظم‬9
ُ‫ح‬ ٠ِ‫ػ‬ ٖ٤‫٣ظؼ‬٢ٟ‫وخ‬‫طِوخث٤خ‬ َ٤‫٣ـ‬ ٕ‫أ‬ ُٚ ‫٣ٔٞؽ‬ ‫ٝال‬ ‫حأل١َحف‬ ‫١ِزخص‬ ‫كيٝى‬ ٢‫ك‬ ‫٣زض‬ ٕ‫أ‬
‫٣طِذ‬ ُْ ُٞٝ ‫حُ٘خُُش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔطزوش‬ ٖ٤ٗ‫ُِوٞح‬ ‫١زوخ‬ ‫ىحثٔخ‬ ‫ٝ٣زض‬ ‫حُطِزخص‬ ٌٙٛ ‫ٓزذ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٟٓٞٞع‬
1‫َٛ٣لش‬ ‫رٜلش‬ ‫ًُي‬ ‫حأل١َحف‬
2-ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫ُِٔخىس‬ ‫ططز٤وخ‬11931216‫رظخٍ٣ن‬22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1414(11َ‫ٓزظٔز‬
1993،‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ‫٣ظؼِن‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ )«ً‫"انًحك‬ ‫ػجبرح‬ ‫تحم‬ٙ‫ف‬ "ٙ‫"انمبػ‬ ‫ػجبرح‬ ‫يحم‬ "‫خ‬
‫طٕاء‬ ‫االثتذائٛخ‬ ‫انًحكًخ‬ ‫ثبختظبطبد‬ ‫تتؼهك‬ ٙ‫ٔانت‬ ِ‫أػال‬ ّٛ‫إن‬ ‫انًشبر‬ ‫انًذَٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫فظٕل‬ ‫جًٛغ‬
‫يُفزد‬ ‫ثمبع‬ ٔ‫أ‬ ‫جًبػٛخ‬ ‫ثٓٛئخ‬ ‫جهظبتٓب‬ ‫ػمذد‬1»
‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬4221‫رظخٍ٣ن‬27ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1414(15َ‫ٓزظٔز‬1993،)ٙ16191
-8-
‫انفظم‬2
ٕ‫أ‬ ُٚ ‫ٓزن‬ ‫ٓخ‬ ‫رؼي‬ ٞ‫حُ٘و‬ ٝ‫أ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ٍٞ١ ٢‫ك‬ ‫ه٠٤ش‬ َ‫٣٘ظ‬ ٕ‫أ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ٔظ٘غ‬
ٜ٤‫ك‬ َ‫ٗظ‬1‫ىٍؿش‬ ٠ٗ‫أى‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫خ‬
‫انفظم‬5
1‫حُ٘٤ش‬ ٖٔ‫ك‬ ‫ُوٞحػي‬ ‫١زوخ‬ ٚ‫كوٞه‬ ‫ٓٔخٍٓش‬ ٝ‫ٓظوخ‬ ًَ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬
‫انًذَٛخ‬ ‫انًحبكى‬ ‫أيبو‬ ‫انؼبيخ‬ ‫انُٛبثخ‬ ‫دٔر‬ :َٙ‫انخب‬ ‫انجبة‬
‫انفظم‬6
ٍ‫حألؿ٤خ‬ َ‫ٝطٔؼ‬ ْ٠٘ٓ ‫ًطَف‬ َ‫طظيه‬ ٕ‫أ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٍث٤ٔ٤خ‬ ‫١َكخ‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٕ‫أ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٌٖٔ٣
1ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٚ٘٣ ٢‫حُظ‬ ‫حُلخُش‬ ٢‫ك‬
‫انفظم‬7
‫ٓيػ٤ش‬ ‫طِوخث٤خ‬ َ‫طظيه‬ ‫ػ٘يٓخ‬ َٝ‫حُظؼ‬ ‫ػيح‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫١َم‬ ًَ ٍ‫حٓظؼٔخ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ‫٣لن‬
1ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫حُٔليىس‬ ٍ‫حألكٞح‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٠‫ٓيػ‬ ٝ‫أ‬
‫انفظم‬8
،‫اُ٤ٜخ‬ ‫رظزِ٤ـٜخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َٓ‫٣ؤ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ْ٠٘ٓ ‫ًطَف‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ َ‫طظيه‬
‫حُ٘٤خر‬ ‫ططِذ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُلخالص‬ ٢‫ك‬ ‫ًٌٝح‬‫ػ٘يٓخ‬ ٝ‫أ‬ ،‫حُِٔق‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ا١الػٜخ‬ ‫رؼي‬ ‫ك٤ٜخ‬ َ‫حُظيه‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ش‬
‫١َف‬ ٖٓ ‫طِوخث٤خ‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٍ‫طلخ‬1٢ٟ‫حُوخ‬١‫أ‬ ٍ‫حٓظؼٔخ‬ ٍ‫حألكٞح‬ ٌٙٛ ٢‫ك‬ ‫ُٜخ‬ ‫٣لن‬ ‫ٝال‬
1ٖ‫ُِطؼ‬ ‫١َ٣ن‬
‫انفظم‬9
:‫ح٥ط٤ش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫طزِؾ‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬
1-‫حُٔل‬ ‫ٝحُـٔخػخص‬ ‫ٝحُيُٝش‬ ّ‫حُؼخ‬ ّ‫رخُ٘ظخ‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫ٝحُٔئٓٔخص‬ ‫ِ٤ش‬
‫حُـٔخػ٤ش؛‬ ٢ٟ‫ٝحألٍح‬ ّ‫حألكزخ‬ ‫ٝٓٔظٌِخص‬ ‫حُو٤َ٣ش‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ‫ُلخثيس‬ ‫ٝحُٞٛخ٣خ‬ ‫ٝحُٜزخص‬
2-‫رخألَٓس‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬3
‫؛‬
3-َ‫ٓٔؼ‬ ‫ك٤ٜخ‬ ٌٕٞ٣ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ‫ػخٓش‬ ‫ٝرٜلش‬ ‫حألِٛ٤ش‬ ١‫رلخهي‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬
‫حأل١َحف؛‬ ‫ألكي‬ ‫ٓئحٍُح‬ ٝ‫أ‬ ‫ٗخثزخ‬ ٢ٗٞٗ‫هخ‬
3-ٝ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬َٜ‫حُل‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫طظ‬9ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬72113َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬
ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬1114123‫رظخٍ٣ن‬12‫حُلـش‬ ١ً ٖٓ1424(3َ٣‫كزَح‬2114‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5184‫رظخٍ٣ن‬
14‫حُلـش‬ ١ً ٖٓ1424(5َ٣‫كزَح‬2114ٙ ،)4531
-9-
4-‫حُو‬‫ؿ٤زظْٜ؛‬ ‫حُٔلظَٟش‬ ٙ‫حألٗوخ‬ ْٜ‫ٝط‬ ‫طظؼِن‬ ٢‫حُظ‬ ‫٠خ٣خ‬
5-‫حُ٘ٞػ٢؛‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ّ‫رؼي‬ ‫طظؼِن‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬
6-ٝ‫أ‬ ‫حُوَحرش‬ ‫رٔزذ‬ ‫ٝحإلكخُش‬ ‫حُو٠خس‬ ‫طـَ٣ق‬ ،ٙ‫حالهظٜخ‬ ‫رظ٘خُع‬ ‫طظؼِن‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬
‫حُٜٔخَٛس؛‬
7-‫حُو٠خس؛‬ ‫ٓوخٛٔش‬
8-1٢‫حُلَػ‬ ٍُِٝ‫ح‬ ‫ه٠خ٣خ‬
ُ‫ح‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫طزِؾ‬‫رٞحٓطش‬ َ‫حأله‬ ٠ِ‫ػ‬ ّ‫أ٣خ‬ ‫رؼالػش‬ ‫حُـِٔش‬ َ‫هز‬ ٙ‫أػال‬ ‫ٔٔطَس‬
‫حُٔ٘يٍؿش‬ ‫حُـِٔش‬ ٢‫ك‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُظزِ٤ؾ‬ ‫ٌٛح‬ ْ‫٣ظ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬ 1٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬
1‫ك٤ٜخ‬ ‫حُو٠٤ش‬
ْ٣‫ُظوي‬ ‫ؿِٔش‬ ‫أهَد‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُو٠٤ش‬ َ٤‫طؤه‬ ‫ططِذ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُلخُش‬ ٌٙٛ ٢‫ك‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٌٖٔ٣
‫ك‬ ‫ٗلٞ٣خ‬ ٝ‫أ‬ ‫ًظخرش‬ ‫ٓٔظ٘ظـخطٜخ‬1‫طؤه٤َٛخ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬ ‫٤غ‬
1‫ٍَٟٝ٣خ‬ ‫ك٤ٜخ‬ َ‫حُظيه‬ َٟ‫ط‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ططِغ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٌٖٔ٣
1‫حإل١الع‬ ‫رٌٜح‬ ‫طِوخث٤خ‬ َٓ‫طؤ‬ ٕ‫أ‬ ‫ُِٔلٌٔش‬
1‫رخ١ال‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ٝاال‬ ‫رخُـِٔش‬ ‫طالٝطٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫ٓٔظ٘ظـخص‬ ‫ا٣يحع‬ ٠ُ‫ا‬ ٌْ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ٍ‫٣٘خ‬
‫انفظم‬01
ُ‫ح‬ ٢‫ك‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٍٞ٠‫ك‬ َ‫٣ؼظز‬ٕ‫ًخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٍث٤ٔ٤خ‬ ‫١َكخ‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫اال‬ ٢ٓ‫اُِح‬ َ٤‫ؿ‬ ‫ـِٔش‬
1َٟ‫حأله‬ ٍ‫حألكٞح‬ ٢‫ك‬ ‫حهظ٤خٍ٣خ‬ ‫ك٠ٍٞٛخ‬ ٌٕٞ٣ٝ 1‫هخٗٞٗخ‬ ‫ٓلظٔخ‬ ‫ك٠ٍٞٛخ‬
َٙ‫انخب‬ ‫انمظى‬:‫انًحبكى‬ ‫اختظبص‬
:‫األٔل‬ ‫انجبة‬‫ػبيخ‬ ‫يمتؼٛبد‬
‫انفظم‬00
‫ٓٔظ٘ظـخص‬ َ‫آه‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خطؾ‬ ‫حُٔـَى‬ ‫حُطِذ‬ ‫ٓزِؾ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حٓظ٘خىح‬ ٢‫حالٗظٜخث‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ‫٣ليى‬
ُٔ‫ح‬1‫ٝحُـزخث٤ش‬ ‫حُظٜي٣ي٣ش‬ ‫ٝحُـَحٓخص‬ ‫حُوخٗٞٗ٤ش‬ ‫ٝحُلٞحثي‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ َ‫حُٜٞحث‬ ‫رخٓظؼ٘خء‬ ٢‫يػ‬
‫انفظم‬04
1‫ٓليىس‬ َ٤‫ؿ‬ ‫حُِ٘حع‬ ‫ٟٓٞٞع‬ ‫ه٤ٔش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫٣زض‬
-11-
‫انفظم‬09
‫رض‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ْ‫ٗل‬ ‫ٟي‬ ‫ٝحكي‬ ‫ٓيع‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫ٝحكيس‬ ٟٞ‫ىػ‬ ٢‫ك‬ ‫١ِزخص‬ ‫ػيس‬ ‫هيٓض‬ ‫اًح‬
‫حُطِزخص‬ ‫ٓـٔٞع‬ ُٝ‫طـخ‬ ٕ‫ا‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫ك٤ٜخ‬ٖ‫ػ‬ َ‫٣و‬ ‫أكيٛخ‬ ٕ‫ًخ‬ ُٞٝ ‫حٗظٜخث٤خ‬ ٌْ‫ُِل‬ ‫حُٔليى‬ ٍ‫حُوي‬
1‫ًُي‬
‫انفظم‬02
ٖ٤‫ٓـظٔؼ‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٠‫ٓيػ‬ ‫ػيس‬ ‫ٟي‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫ٓيػ‬ ‫ػيس‬ ٖٓ ّ‫حُٔوي‬ ‫حُطِذ‬ ٢‫ك‬ ‫حٗظٜخث٤خ‬ ٌْ‫٣ل‬
ٌْ‫ُِل‬ ‫حُٔليى‬ ٍ‫حُوي‬ ٖ‫ػ‬ ‫٣ِ٣ي‬ ‫ال‬ ٖ٤‫حُٔيػ‬ ٖٓ ‫ٝحكي‬ ًَ ‫ٜٗ٤ذ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫ٓ٘ظَى‬ ‫ٓ٘ي‬ ‫ٝرٔٞؿذ‬
‫ا‬ ‫ُِـٔ٤غ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ٌْ‫ٝ٣ل‬ ،‫حٗظٜخث٤خ‬1ٍ‫حُوي‬ ‫ٌٛح‬ ٖ‫ػ‬ ْٛ‫أكي‬ ‫ٜٗ٤ذ‬ ‫ُحى‬ ‫ًح‬
٠‫حُٔيػ‬ ٖ٤‫ر‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫حُٔيػ‬ ٖ٤‫ر‬ ٖٓ‫ط٠خ‬ ‫ٝؿٞى‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔخروش‬ ‫حُلوَس‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ططزن‬ ‫ال‬
1‫ُِؤٔش‬ َ‫هخر‬ َ٤‫ؿ‬ ‫حُِ٘حع‬ ‫ٟٓٞٞع‬ ٕ‫ًخ‬ ٕ‫ا‬ ٝ‫أ‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬
‫انفظم‬05
َ‫طيه‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔوخٛش‬ ‫١ِزخص‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔوخرِش‬ ‫حُطِزخص‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٚ‫طوظ‬
٢‫ك‬ ‫ه٤ٔظٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ر٘ٞػٜخ‬1‫حهظٜخٜٛخ‬ ‫كيٝى‬
‫كيٝى‬ ٢‫ك‬ َ‫٣يه‬ ‫حُٔوخٛش‬ ‫١ِزخص‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔوخرِش‬ ٝ‫أ‬ ‫حألِٛ٤ش‬ ‫حُطِزخص‬ ٖٓ ‫ٝحكي‬ ًَ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬
1‫ُالٓظ٤٘خف‬ َ‫هخر‬ َ٤‫ؿ‬ ٌْ‫رل‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ‫رظض‬ ٢‫حالٗظٜخث‬ ‫حهظٜخٜٛخ‬
1‫ؿٔ٤ؼٜخ‬ ٢‫ك‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ‫رظض‬ ‫ُالٓظ٤٘خف‬ ‫هخرال‬ ‫حُطِزخص‬ ٌٙٛ ‫أكي‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬
‫انفظم‬06
ّ‫رؼي‬ ‫حُيكغ‬ ‫حأل١َحف‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬1‫ىكخع‬ ٝ‫أ‬ ‫ىكغ‬ ًَ َ‫هز‬ ٢ٗ‫حٌُٔخ‬ ٝ‫أ‬ ٢‫حُ٘ٞػ‬ ٙ‫حالهظٜخ‬
1‫حُـ٤خر٤ش‬ ّ‫ُألكٌخ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫اال‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ٍٞ١ ٢‫ك‬ ‫حُيكغ‬ ‫ٌٛح‬ ‫اػخٍس‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬
َ٤‫ؿ‬ ‫حُطِذ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ٝاال‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫اُ٤ٜخ‬ ‫طَكغ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٖ٤‫٣ز‬ ٕ‫أ‬ ‫حُيكغ‬ َ٤‫٣ؼ‬ ٖٓ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬
1ٍٞ‫ٓوز‬
‫ط‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔوظٜش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُِٔق‬ ‫ٍكغ‬ ‫حُيكغ‬ َ‫هز‬ ‫اًح‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫روٞس‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫حإلكخُش‬ ٌٕٞ
1َ‫ٛخث‬ ٕٝ‫ٝري‬
ٕ‫ُي‬ ٖٓ ‫طِوخث٤خ‬ ٢‫حُ٘ٞػ‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ّ‫رؼي‬ ٌْ‫حُل‬ ٌٖٔ٣1٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُيٍؿش‬ ٢ٟ‫هخ‬
‫انفظم‬07
ٌْ‫ك‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٚ٤‫ك‬ ‫طزض‬ ٕ‫أ‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ّ‫رؼي‬ ‫حُيكغ‬ ‫أٓخٜٓخ‬ َ٤‫أػ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬
1َٛٞ‫حُـ‬ ٠ُ‫ا‬ ٍٝ‫حُؼخ‬ ‫حُطِذ‬ ‫ربٟخكش‬ ٝ‫أ‬ َ‫ٓٔظو‬
-11-
‫االختظبص‬ :َٙ‫انخب‬ ‫انجبة‬ٙ‫انُٕػ‬
‫االثتذائٛخ‬ ‫انًحبكى‬ ‫اختظبص‬ :‫األٔل‬ ‫انفزع‬
‫انفظم‬08
‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٚ‫طوظ‬-‫حُٔوُٞش‬ ‫حُوخٛش‬ ‫حالهظٜخٛخص‬ ‫َٓحػخس‬ ‫ٓغ‬ّ‫أهٔخ‬ ٠ُ‫ا‬
‫حُوَد‬ ‫ه٠خء‬4
-‫حألَٓس‬ ‫ٝه٠خ٣خ‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬5
‫ٝحُظـخٍ٣ش‬6
‫ٝحإلىحٍ٣ش‬7
‫ٓغ‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٝحٗظٜخث٤خ‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫ٝحالؿظٔخػ٤ش‬1‫حالٓظ٤٘خف‬ ‫كن‬ ‫كلع‬
‫ك٤ٜخ‬ ‫٣ٔ٘ي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُلخُش‬ ٢‫ك‬ ُٞٝ ‫حُٔوخُلش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٖ‫ػ‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫روطغ‬ ‫أ٣٠خ‬ ٚ‫طوظ‬
1َٟ‫أه‬ ‫ٓلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫أٗٞحع‬ ٞ‫رؼ‬ ٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫ٓخرن‬ ٙ‫هخ‬ ٕٞٗ‫هخ‬
‫انفظم‬09
َ‫رخُ٘ظ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٚ‫طوظ‬8
:
-ًْ‫رخُٔلخ‬ ‫حالٓظ٤٘خكخص‬ ‫ؿَف‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ‫كن‬ ‫كلع‬ ‫ٓغ‬ ،‫حرظيحث٤خ‬‫ؿخ٣ش‬ ٠ُ‫ا‬ ،‫حالرظيحث٤ش‬
( ٍْٛ‫ى‬ ‫أُق‬ ٖ٣َ٘‫ػ‬20.000‫ىٍْٛ)؛‬
-٢‫حُظ‬ ‫حُطِزخص‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ،‫حالٓظ٤٘خك٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ‫كن‬ ‫كلع‬ ‫ٓغ‬ ،‫ٝحرظيحث٤خ‬
( ٍْٛ‫ى‬ ‫أُق‬ ٖ٣َ٘‫ػ‬ ُٝ‫طظـخ‬20.000‫ىٍْٛ)؛‬
-َٜ‫حُل‬ ّ‫ألكٌخ‬ ‫١زوخ‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫٣زض‬12ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ‫كن‬ ‫كلع‬ ‫ٓغ‬ ،ٙ‫أػال‬
٤‫حالٓظ٤٘خك‬1‫ش‬
4-َٜ‫حُل‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬18‫أػ‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫ال‬35111‫ًٔخ‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬
ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٛخىم‬1.74.447٢‫ك‬ ٍ‫حُٜخى‬11ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1394(28َ‫ٓزظٔز‬
1974ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،)1.11.149‫رظخٍ٣ن‬16ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1432(17ْ‫أؿٔط‬2011،)
٤َُٔٓ‫ح‬ ‫حُـَ٣يس‬‫ػيى‬ ‫ش‬5975‫رظخٍ٣ن‬6ٍ‫ٗٞح‬1432(5َ‫ٓزظٔز‬2011ٙ ،)43871
5-َٜ‫حُل‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬18ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬721131ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
6-ٖٓ ‫حُٔٞحى‬ َ‫حٗظ‬ ،‫حُظـخٍ٣ش‬ ًْ‫ُِٔلخ‬ ٢‫حُ٘ٞػ‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ٜٙٞ‫رو‬5٠ُ‫ا‬9ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْٖٓ‫ٍه‬53195٢ٟ‫حُوخ‬
‫ربكيحع‬‫طـخٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ْ‫ٍه‬65-97-1‫ر‬‫ظخٍ٣ن‬4ٍ‫ٗٞح‬1417
(12َ٣‫كزَح‬1997‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4482‫رظخٍ٣ن‬8َّ‫ٓل‬1418(15١‫ٓخ‬1997)ٙ ،1141‫ٓغ‬ 1
ًْ‫حُٔلخ‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حإلٗخٍس‬‫ٓوظٜش‬ ٠‫طزو‬ ‫حالرظيحث٤ش‬‫ه٤ٔظٜخ‬ ُٝ‫طظـخ‬ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫حألِٛ٤ش‬ ‫حُطِزخص‬ ٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬211111‫ى‬1ٍْٛ
7-‫حُٔٞحى‬ َ‫حٗظ‬ ،‫حإلىحٍ٣ش‬ ًْ‫ُِٔلخ‬ ٢‫حُ٘ٞػ‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ٜٙٞ‫رو‬8ٝ9ٖٓٝ21٠ُ‫ا‬44ْٖٓ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬41191
‫حُٔليع‬‫اىحٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬،ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬225-91-1‫رظخٍ٣ن‬22ٖٓ
ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1414(11َ‫ٗظ٘ز‬1993)‫؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬4227‫ر‬‫ظخٍ٣ن‬18٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1414(3َ‫ٗٞكٔز‬
1993ٙ )21681
8-َٜ‫حُل‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬19ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬351111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
-12-
‫انفظم‬41
:٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬ ‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٚ‫طوظ‬
٢‫حُظ‬ ‫حُلَى٣ش‬ ‫ٝحُوالكخص‬ ٢ُٜ٘ٔ‫ح‬ ‫حُظيٍ٣ذ‬ ٝ‫أ‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫رؼوٞى‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُلَى٣ش‬ ‫حُِ٘حػخص‬ )‫أ‬
1٢ُٜ٘ٔ‫ح‬ ‫حُظيٍ٣ذ‬ ٝ‫أ‬ َ‫رخُ٘ـ‬ ‫ػالهش‬ ‫ُٜخ‬
‫١زوخ‬ ‫حُٜٔ٘٤ش‬ ٝ‫ٝحألَٓح‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫كٞحىع‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خطـش‬ ٍ‫حألَٟح‬ ٖ‫ػ‬ ٞ٣ٞ‫حُظؼ‬ )‫د‬
ُ‫حُؼَٔ؛‬ ٚ‫ر‬ ١ٍ‫حُـخ‬ ‫ِظَ٘٣غ‬
‫حُٔظؼِوش‬ ‫ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش‬ ‫حُظَ٘٣ؼ٤ش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ‫ططز٤ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫طظَطذ‬ ‫هي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُِ٘حػخص‬ )‫ؽ‬
1٢‫حالؿظٔخػ‬ ٕ‫رخُ٠ٔخ‬
‫انفظم‬40
ًْ‫حُٔلخ‬ ٠ُ‫ا‬ ٍٞ‫حُٔو‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ‫كيٝى‬ ٢‫ك‬ ‫حٗظٜخث٤خ‬ ‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫٣زض‬
َٜ‫حُل‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫ٝحُٔليى‬ ‫حالرظيحث٤ش‬19‫طـ‬ ‫اًح‬ ‫ٝحرظيحث٤خ‬َ٤‫ؿ‬ ٕ‫ًخ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔزِؾ‬ ‫ًُي‬ ‫حُطِذ‬ ُٝ‫خ‬
1‫ٓليى‬
٢‫ك‬ ‫ًٌٝح‬ ‫حُٜٔ٘٤ش‬ ٝ‫ٝحألَٓح‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫كٞحىع‬ ‫ه٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ٢‫كو‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫٣زض‬ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬
‫ططز٤ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خٗجش‬ ‫حُِ٘حػخص‬ ‫رخٓظؼ٘خء‬ ٢‫حالؿظٔخػ‬ ٕ‫حُ٠ٔخ‬ ‫ٗطخم‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔٔ٘ٞكش‬ ‫حُٔؼخٗخص‬
ٝ َ‫حُ٘ـ‬ ‫كٞحىع‬ ٖ‫ػ‬ ٞ٣ٞ‫رخُظؼ‬ ٙ‫حُوخ‬ ‫حُظَ٘٣غ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫حُظٜي٣ي٣ش‬ ‫حُـَحٓخص‬ٝ‫حألَٓح‬
1‫ٓليى‬ َ٤‫ؿ‬ ‫حُطِذ‬ ‫ٓزِؾ‬ ٕ‫ًخ‬ ُٞٝ ‫حٗظٜخث٤ش‬ ‫رٜلش‬ ٍ‫طٜي‬ ّ‫حألكٌخ‬ ٕ‫كب‬ ‫حُٜٔ٘٤ش‬
‫انفظم‬44
َٜ‫حُل‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ططزن‬151‫حُٔوخرِش‬ ‫رخُطِزخص‬ ‫حُٔظؼِوش‬
‫انفظم‬49
‫حُلوَس‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ ‫ٝحُوالكخص‬ ‫حُِ٘حػخص‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫ٝحكي‬ ‫١ِذ‬ ْ٣‫طوي‬ ‫٣ـذ‬
َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬21ٞ‫حُوز‬ ّ‫ػي‬ ‫١خثِش‬ ‫طلض‬‫حُطِزخص‬ ‫أٓزخد‬ ٕ‫أ‬ ‫حُطخُذ‬ ‫أػزض‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ‫ٓخ‬ ٍ
َ‫طوز‬ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬ ،٢ُٝ‫حأل‬ ‫حُطِذ‬ ْ٣‫طوي‬ ‫رؼي‬ ‫اال‬ ‫٣ؼَكٜخ‬ ُْٝ ٚ‫ُٜخُل‬ ‫حُزيح٣ش‬ ٢‫ك‬ ٌٖ‫ط‬ ُْ ‫حُـي٣يس‬
‫اٟخكظٜخ‬ ‫حُلخُش‬ ٌٙٛ ٢‫ك‬ ‫ٝ٣ـذ‬ ،٢ِٛ‫حأل‬ ‫حُطِذ‬ ٢‫ك‬ ‫ٜٗخث٤خ‬ ٌْ‫حُل‬ َ‫هز‬ ‫حُٔويٓش‬ ‫حُـي٣يس‬ ‫حُطِزخص‬
‫ٝحكي‬ ٌْ‫رل‬ ‫حُـٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ‫هٜي‬ ٍٝ‫حأل‬ ‫حُطِذ‬ ٠ُ‫ا‬1
-13-
:َٙ‫انخب‬ ‫انفزع‬‫ثبنًحبكى‬ ‫االطتُٛبفبد‬ ‫ٔغزف‬ ‫االطتُٛبف‬ ‫يحبكى‬ ‫اختظبص‬
‫االثتذائٛخ‬9
‫انفظم‬42
‫ٓوخُلش‬ ‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ٛ٘خى‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫طوظ‬10
٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬
1‫ٍإٓخثٜخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُٜخىٍس‬ َٓ‫حألٝح‬ ‫حٓظ٤٘خف‬ ٢‫ك‬ ‫ًٌٝح‬ ،‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أكٌخ‬ ‫حٓظ٤٘خف‬
ُ‫ح‬ ّ‫أكٌخ‬ ٖٓ ‫حٓظؼ٘خء‬َ‫رخُ٘ظ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫رخُٔلٌٔش‬ ‫حالٓظ٤٘خكخص‬ ‫ؿَكش‬ ٚ‫طوظ‬ ‫حُٔخروش‬ ‫لوَس‬
‫حُز٘ي‬ ٍ‫ا١خ‬ ٢‫ك‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫حُٜخىٍس‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫ٟي‬ ‫حَُٔكٞػش‬ ‫حالٓظ٤٘خكخص‬ ٢‫ك‬
َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٍٝ‫حأل‬19ٙ‫أػال‬11
1
‫ان‬ ‫يختهف‬ ٍٛ‫ث‬ ‫يشتزكخ‬ ‫يمتؼٛبد‬ :‫انخبنج‬ ‫انفزع‬‫ًحبكى‬
‫انفظم‬45
‫اًح‬ ‫ػيح‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ٔ٘غ‬‫رٜلش‬ ُٞٝ َ‫ط٘ظ‬ ٕ‫أ‬ ‫ٓوخُلش‬ ‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ٛ٘خى‬ ‫ًخٗض‬
ٝ‫أ‬ ‫ُِيُٝش‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫حإلىحٍحص‬ َٔ‫ػ‬ َ‫طؼَه‬ ٕ‫أ‬ ‫ٗؤٜٗخ‬ ٖٓ ٢‫حُظ‬ ‫حُطِزخص‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ‫طزؼ٤ش‬
1‫هَحٍحطٜخ‬ ٟ‫اكي‬ ٢‫طِـ‬ ٕ‫أ‬ ٝ‫أ‬ َٟ‫حأله‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫حُـٔخػخص‬
ٖ٤ٗ‫حُوٞح‬ ‫ىٓظٍٞ٣ش‬ ٢‫ك‬ ‫طزض‬ ٕ‫أ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫ُِـٜخص‬ ُٞ‫٣ـ‬ ‫ٝال‬12
1
‫انفظم‬46
‫ٓلٌٔش‬ ًَ ٚ‫طوظ‬َٜ‫حُل‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫َٓحػخس‬ ‫ٓغ‬149‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُٜؼٞرخص‬ ٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬
‫حُٔئىحس‬ ‫رخُٜٔخٍ٣ق‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُٜؼٞرخص‬ ٢‫ك‬ ‫ٝهخٛش‬ ‫هَحٍحطٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫أكٌخٜٓخ‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ٝ‫أ‬ َ٣ٝ‫رظؤ‬
1‫أٓخٜٓخ‬
ٟٝ‫حُيػخ‬ ٢‫ك‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫اال‬ ‫حُٔخُلش‬ ‫حُلوَس‬ ‫١زن‬ ‫حُٜخىٍس‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫طٔظؤٗق‬ ‫ال‬
1‫ُالٓظ٤٘خف‬ ‫ٗلٜٔخ‬ ٢ٛ ‫هخرِش‬ ‫حألِٛ٤ش‬
9-ْ٤ٔ‫طظ‬ ْ‫ط‬ٕ‫ػ٘ٞح‬ُ‫ح‬٢ٗ‫حُؼخ‬ ‫لَع‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬351111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
10-‫ح‬‫حُٔخىس‬ َ‫ٗظ‬18ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْٖٓ‫ٍه‬53195‫حُو‬٢ٟ‫خ‬‫ربكيحع‬ً‫ٓلخ‬‫طـخٍ٣ش‬ ْْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ًٌٝح‬ ‫حًٌَُ؛‬ ‫ٓخُق‬ ،
81113ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫اىحٍ٣ش‬ ‫حٓظج٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ ‫حُٔليع‬1116117
‫رظخٍ٣ن‬15َّ‫ٓل‬ ٖٓ1427(14َ٣‫كزَح‬2116‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)5398‫رظخٍ٣ن‬24َّ‫ٓل‬1427(23
َ٣‫كزَح‬2116،)ٙ4911
11-‫طـ‬ ْ‫ط‬َٜ‫حُل‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤24ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬351111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
12-‫ٗٔن‬ ْ‫ط‬‫حُؼخٗ٤ش‬ ‫حُلوَس‬َٖٜٓ‫حُل‬25‫حُٔخىس‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫ٓلِٜخ‬ ‫ٝكِض‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ
51ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ41191‫حُٔليع‬1ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،‫اىحٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬
-14-
ٙ‫انًحه‬ ‫االختظبص‬ :‫انخبنج‬ ‫انجبة‬
‫انفظم‬47
ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫ُِٔيػ‬ ٍ‫حُٔوظخ‬ ٝ‫أ‬ ٢‫حُلو٤و‬ ٖ١ُٞٔ‫ح‬ ‫ُٔلٌٔش‬ ٢ِ‫حُٔل‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ٌٕٞ٣13
1
ٕ‫ًخ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫٣ظٞك‬ ٌُٖٝ ‫حُٔـَد‬ ٢‫ك‬ ٖ١ٞٓ َ٤‫حأله‬ ‫ٌُٜح‬ ٌٖ٣ ُْ ‫اًح‬
1َ‫حُٔل‬ ‫ٌٛح‬ ‫ُٔلٌٔش‬ ٙ‫حالهظٜخ‬
٤‫ك‬ ‫رخُٔـَد‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ‫ٝال‬ ٖ١ٞٓ ‫ال‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫ُِٔيػ‬ ٌٖ٣ ُْ ‫اًح‬ٙ‫ٟي‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ْ٣‫طوي‬ ٌٖٔ
1ْٛ‫طؼيى‬ ‫ػ٘ي‬ ْٜ٘ٓ ‫ٝحكي‬ ٝ‫أ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬
‫ٝحكي‬ ١‫أ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ٍ‫٣وظخ‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ُِٔيػ‬ ُ‫ؿخ‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫طؼيى‬ ‫اًح‬
1ْٜ٘ٓ
‫انفظم‬48
:‫حُظخُ٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُٔخرن‬ َٜ‫حُل‬ ‫ُٔوظ٠٤خص‬ ‫هالكخ‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ّ‫طوخ‬
-‫طؼِن‬ ‫حُؼوخٍ٣ش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ٢‫ك‬‫ٓٞهغ‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُل٤خُس‬ ٝ‫أ‬ ‫حالٓظلوخم‬ ٟٞ‫ريػ‬ َٓ‫حأل‬
‫ك٤ٚ؛‬ ‫حُٔظ٘خُع‬ ٍ‫حُؼوخ‬
-ّ‫أٓخ‬ ،٢٘٤‫ػ‬ ٝ‫أ‬ ٢ٜ‫ٗو‬ ‫كن‬ ٢‫ك‬ ‫رِ٘حع‬ ‫ٝحكي‬ ٕ‫آ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُٔوظِطش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ٢‫ك‬
‫ػِ٤ٚ؛‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔٞهغ‬ ‫ٓلٌٔش‬
-ٝ‫أ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُ٘لوش‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ
‫حأله٤َ؛‬ ‫ٌٛح‬ ٍ‫رخهظ٤خ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬
-ٚ‫ر‬ ‫هيٓض‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫ؿٌحث٤ش‬ ‫ٓٞحى‬ ٝ‫أ‬ ‫١ز٤ش‬ ‫ػالؿخص‬ ْ٣‫طوي‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
‫حُـٌحث٤ش؛‬ ‫حُٔٞحى‬ ٝ‫أ‬ ‫حُؼالؿخص‬
-ّ‫أٓخ‬ ٝ‫أ‬ ٍَ٠ُِ ‫حُٔٔزذ‬ َ‫حُلؼ‬ ٚ٤‫ك‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،ٞ٣ٞ‫حُظؼ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
ٍ‫رخهظ٤خ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬‫حُٔيػ٢؛‬
-َ‫ٓل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ َٔ‫حُؼ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُويٓش‬ ‫ٝاؿخٍس‬ ‫ٝحٌَُحء‬ ٍ‫ٝحألٗـخ‬ ِ٤ٜ‫حُظـ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
‫ػِ٤ٚ؛‬ ٠‫حُٔيػ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫كؤٓخ‬ ‫ٝاال‬ ‫حأل١َحف‬ ‫أكي‬ ٖ١ٞٓ ٞٛ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫حُؼوي‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظؼخهي‬
-‫حألٗـخٍ؛‬ ‫طِي‬ ٚ٤‫ك‬ ‫ٗلٌص‬ ١ٌُ‫ح‬ ٕ‫حٌُٔخ‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٍ‫حألٗـخ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
13-‫حُٔل‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ‫هٞحػي‬ َ‫حٗظ‬ٖ٤‫حُٔخىط‬ ٢‫ك‬ ‫حإلىحٍ٣ش‬ ًْ‫ُِٔلخ‬ ٢ِ11ٝ11ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْٖٓ‫ٍه‬41191‫حُٔليع‬
‫اىحٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬‫حُٔٞحى‬ َ‫حٗظ‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ًْ‫ُِٔلخ‬ ‫ٝرخُ٘ٔزش‬ ‫حًٌَُ؛‬ ‫ٓخُق‬ ،11ٝ11ٝ12ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْٖٓ‫ٍه‬53195
‫ربكيحع‬ ٢ٟ‫حُوخ‬‫طـخٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬1ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
-15-
-ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫ك٤ٜخ‬ ‫١َكخ‬ َٟ‫أه‬ ‫ػٔٞٓ٤ش‬ ‫ؿٔخػش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُيُٝش‬ ‫طٞؿي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُؼوٞى‬
‫ك٤ٚ؛‬ ‫حُؼوي‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬
-‫حَُٜٔف‬ ‫ٝحإلٍٓخُ٤خص‬ ‫حُٔ٠ٔٞٗش‬ ‫ٝحألٗ٤خء‬ ‫رخَُٔحٓالص‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُِ٘حػخص‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
‫حُطَف‬ ٍ‫رخهظ٤خ‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ََُٓٔ‫ح‬ ٖ١ٞٓ ٝ‫أ‬ ََُٓٔ‫ح‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُزَ٣ي٣ش‬ ‫ٝحُطَٝى‬ ‫رو٤ٔظٜخ‬
ٌُ‫ح‬‫حُيػٟٞ؛‬ ‫رَكغ‬ ٍ‫رخى‬ ١
-ٚ٤‫ك‬ ‫طـذ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٕ‫حٌُٔخ‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُزِي٣ش‬ ‫ٝحُ٠َحثذ‬ ‫حُٔزخَٗس‬ ‫حُ٠َحثذ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
1‫حُ٠َ٣زش‬ ‫طؤى٣ش‬
-1‫حُظًَش‬ ‫حكظظخف‬ َ‫ٓل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُظًَخص‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
-ّ‫أٓخ‬ ،ّ‫حُٔوي‬ ٝ‫أ‬ ٢ُٛٞ‫ح‬ ٍِ‫ٝػ‬ ،َ٤‫ٝحُظلـ‬ ،‫ٝحُظَٗ٤ي‬ ،‫حألِٛ٤ش‬ ّ‫حٗؼيح‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
ُ‫ح‬ ‫حكظظخف‬ َ‫ٓل‬ ‫ٓلٌٔش‬ٍ‫رخهظ٤خ‬ ْٜ‫أِٛ٤ظ‬ ّ‫حٗؼيح‬ ٍَ‫طو‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫أٝالثي‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ظًَش‬
٠‫حُٔيػ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫كؤٓخ‬ ،‫حُٔـَد‬ ٢‫ك‬ ٖ١ٞٓ ُْٜ ٌٖ٣ ُْ ‫ٝاًح‬ ‫حُوخٗٞٗ٢؛‬ ِْٜ‫ٓٔؼ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٛئالء‬
1ٚ٤ِ‫ػ‬
-٢‫حالؿظٔخػ‬ ًَُِٔ‫ح‬ ‫ىحثَطٜخ‬ ٢‫ك‬ ‫٣ٞؿي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حًَُ٘خص‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
‫ًَُِ٘ش‬14
1
-ٓ‫أ‬ ،‫حُظلِٔش‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬1ِْ‫ُِٔل‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ َ‫آه‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ َ‫آه‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫خ‬
-‫ٓلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫ٍكغ‬ ٍ‫٣وظخ‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ُِٔيػ‬ ٌٖٔ٣ َٟ‫حأله‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬
1‫حُٞكخء‬ ‫ٝؿٞد‬ ‫ٗلًٞٛخ‬ ‫ىحثَس‬ ٢‫ك‬ ‫ٓ٤وغ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ٝ‫أ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ٖ١ٞٓ
-‫حُظؼٞ٣٠خص‬ ‫ٝطؤى٣ش‬ ‫رظلي٣ي‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ‫ٝؿٔ٤غ‬ ٖ٤ٓ‫حُظؤ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬،‫حُٔٔظلوش‬
َ‫حُلؼ‬ ٚ٤‫ك‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ٝ‫أ‬ ،ُٚ ٖٓ‫حُٔئ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬
٠ُ‫ا‬ ‫اال‬ ٌٕٞ٣ ‫ال‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ٕ‫كب‬ ٚ‫رطز٤ؼظ‬ ٍٞ‫حُٔ٘و‬ ٝ‫أ‬ ٍ‫حُؼوخ‬ ‫ه٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫ػيح‬ ٍَ٠ُِ ‫حُٔٔزذ‬
1‫حُٔئٓ٘ش‬ ‫حألٗ٤خء‬ ٚ‫ر‬ ‫طٞؿي‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ ‫ٓلٌٔش‬
‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ٢ِ‫حُٔل‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ‫٣ليى‬:٢‫٣ؤط‬ ‫ًٔخ‬
14-‫حُٔخىس‬ ٚ٘‫ط‬11ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْٖٓ‫ٍه‬53195٢ٟ‫حُوخ‬‫ربكيحع‬‫طـخٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬،:ٚٗ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ،ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬
"‫حٓظؼ٘خء‬ّ‫أكٌخ‬ َٖٜٓ‫حُل‬28:ٟٝ‫حُيػخ‬ ‫طَكغ‬ ،‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ
-‫٣ظؼِن‬ ‫ك٤ٔخ‬‫رخًَُ٘خص‬1‫كَػٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫حًَُ٘ش‬ َ‫ٓو‬ ‫ُٜخ‬ ‫حُظخرغ‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬
-‫رٜؼٞرخص‬ ‫٣ظؼِن‬ ‫ك٤ٔخ‬‫حُٔوخُٝش‬،‫ح‬ ‫ٓئٓٔش‬ ‫ُٜخ‬ ‫حُظخرؼش‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬َ‫حُٔو‬ ٝ‫أ‬ ‫حَُث٤ٔ٤ش‬ َ‫ُظخؿ‬٢‫حالؿظٔخػ‬
1‫ًَُِ٘ش‬
-‫حإلؿَحءحص‬ ٚ‫٣و‬ ‫ك٤ٔخ‬‫حُظللظ٤ش‬،ٌٙٛ ‫ٟٓٞٞع‬ ‫ريحثَطٜخ‬ ‫٣ٞؿي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬‫حالؿَحءحص‬."
‫حُٔخىس‬ ٚ٘‫ٝط‬12ٌٖٔ٣ " :ٚٗ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ‫ٗل‬ ٖٓ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ‫ُأل١َحف‬ٍ‫حألكٞح‬ٍ‫حهظ٤خ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ًظخرش‬ ‫٣ظلوٞح‬ ٕ‫أ‬
‫حُٔوظٜش‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬1"
-16-
1-‫رخُ٘ٔزش‬ ‫حُٔئٓٔش‬ ‫ٓٞهغ‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،٢ُٜ٘ٔ‫ح‬ ‫ٝحُظيٍ٣ذ‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫ػوٞى‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
‫حُٔئٓٔش؛‬ ‫هخٍؽ‬ َٔ‫ُِؼ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫ػويس‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ٝ‫أ‬ ّ‫ارَح‬ ‫ٓٞهغ‬ ‫ٓلٌٔش‬ ٝ‫أ‬ ‫رٜخ‬ ِ‫حُٔ٘ـ‬ َٔ‫ُِؼ‬
2-‫ػِ٤ٚ؛‬ ٠‫حُٔيػ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،٢‫حالؿظٔخػ‬ ٕ‫حُ٠ٔخ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
3-‫أ‬ ،َ‫حُ٘ـ‬ ‫كٞحىع‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬‫ٗلًٞٛخ؛‬ ‫ىحثَس‬ ٢‫ك‬ ‫حُلخىػش‬ ‫ٝهؼض‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ّ‫ٓخ‬
ُ‫ؿخ‬ ‫حُ٠ل٤ش‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٢ٛ ‫ُ٤ٔض‬ ‫ٓلٌٔش‬ ًٞ‫ٗل‬ ‫ىحثَس‬ ٢‫ك‬ ‫حُلخىػش‬ ‫ٝهؼض‬ ‫اًح‬ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬
‫اهخٓظْٜ؛‬ َ‫ٓل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫ٍكغ‬ ٚ‫كوٞه‬ ١ٌُٝ ٝ‫أ‬ َ٤‫حأله‬ ‫ٌُٜح‬
4-1ٚ‫كوٞه‬ ١ًٝ ٝ‫أ‬ َٓ‫حُؼخ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُٜٔ٘٤ش‬ ٝ‫حألَٓح‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
‫انفظم‬49
:‫حُٔوظٜش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٕ‫كب‬ ‫حُٔخرن‬ َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫حُلوَس‬ ‫ُٔوظ٠٤خص‬ ‫هالكخ‬
-ُٚ ٖٓ‫حُٔئ‬ ٖ١ٞٓ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫حُز٤٠خء‬ ٍ‫حُيح‬ ‫ٓلٌٔش‬ ،٢‫حالؿظٔخػ‬ ٕ‫حُ٠ٔخ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
1‫رخُوخٍؽ‬
-‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ٚ‫كوٞه‬ ١ًٝ ٝ‫أ‬ ‫حُ٠ل٤ش‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ،َ‫حُ٘ـ‬ ‫كٞحىع‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬
1‫حُٔـَد‬ ‫هخٍؽ‬ ‫حُلخىػش‬ ‫ٝهؼض‬ ‫اًح‬
-٢‫ك‬َُٝٔ‫رخ‬ ‫حُظَٜ٣ق‬ ‫ا٣يحع‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُٜٔ٘٤ش‬ ٝ‫حألَٓح‬ ٟٝ‫ىػخ‬
1‫رخُوخٍؽ‬ ٚ‫كوٞه‬ ١ًٝ ٝ‫أ‬ َٓ‫حُؼخ‬ ٖ١ٞٓ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ٚ٤‫ك‬
‫انفظم‬91
ٟٝ‫ٝحُيػخ‬ ،‫ٝحُظيهالص‬ ،‫حُؼخٍٟش‬ َٟ‫حأله‬ ‫حُطِزخص‬ َ‫ٝٓخث‬ ،ٕ‫حُ٠ٔخ‬ ‫١ِزخص‬ ‫طَكغ‬
ِٛ‫حأل‬ ‫حُطِذ‬ ‫اُ٤ٜخ‬ ‫حَُٔكٞع‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُٔوخرِش‬ٍٝ‫حأل‬ ‫حُطِذ‬ ٕ‫أ‬ ‫رٟٞٞف‬ ‫ػزض‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ٢
٠ِ‫ػ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ٍ‫٣لخ‬ ٌ‫كؼ٘يث‬ ‫حُؼخى٣ش‬ ٚ‫ٓلٌٔظ‬ ٖٓ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫ارؼخى‬ ‫اال‬ ٚ‫ر‬ ‫٣وٜي‬ ُْ ‫أٓخٜٓخ‬ ّ‫حُٔوي‬
1َ‫حُ٘ظ‬ ُٚ ٖٓ
‫انخبنج‬ ‫انمظى‬:‫االثتذائٛخ‬ ‫كى‬ ‫انًحب‬ ‫أيبو‬ ‫انًظطزح‬
ٖٕ‫انذػ‬ ‫تمٛٛذ‬ :‫األٔل‬ ‫انجبة‬
‫انفظم‬90
‫ر‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫طَكغ‬ٝ‫أ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٓٞهغ‬ ‫ٌٓظٞد‬ ٍ‫ٔوخ‬
ٖ٤‫حُٔلِل‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ ٕ‫أػٞح‬ ‫أكي‬ ٚ‫ر‬ ٍَ‫ٝ٣ل‬ ‫ٗوٜ٤خ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ٚ‫ر‬ ٢ُ‫٣ي‬ ‫رظَٜ٣ق‬ ٝ‫أ‬ ِٚ٤ًٝ
1‫حُظٞه٤غ‬ ُٚ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ٚٗ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ َ٠‫حُٔل‬ ٢‫ك‬ ٍ‫٣٘خ‬ ٝ‫أ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫٣ٞهغ‬ ‫ٓل٠َح‬
‫ٓغ‬ ‫ٝطخٍ٣وٜخ‬ ‫ُظِو٤ٜخ‬ ٢ِِٔٔ‫حُظ‬ ‫حُظَط٤ذ‬ ‫كٔذ‬ ‫ٌُُي‬ ‫ٓؼي‬ َ‫ٓـ‬ ٢‫ك‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫طو٤ي‬ٕ‫ر٤خ‬
1‫حالٓظيػخء‬ ‫طخٍ٣ن‬ ‫ًٌٝح‬ ‫حأل١َحف‬ ‫أٓٔخء‬
-17-
‫ٌِٓلخ‬ ‫هخٟ٤خ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٓوٍَح‬ ‫هخٟ٤خ‬ ٍ‫حألكٞح‬ ‫كٔذ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ْ٤‫ٍث‬ ٖ٤‫٣ؼ‬ ٍ‫حُٔوخ‬ ‫طو٤٤ي‬ ‫رٔـَى‬
‫رخُو٠٤ش‬15
1
‫انفظم‬94
‫ٜٓ٘ش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٝٛلش‬ ‫ٝحُ٘وٜ٤ش‬ ‫حُؼخثِ٤ش‬ ‫حألٓٔخء‬ َ٠‫حُٔل‬ ٝ‫أ‬ ٍ‫حُٔوخ‬ ٖٔ٠‫٣ظ‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬
‫ح‬ ‫ػ٘ي‬ ‫ًٌٝح‬ ٢‫ٝحُٔيػ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١َٞٓٝ٤ًٝ ٖ١ٞٓٝ ‫ٝٛلش‬ ‫أٓٔخء‬ ‫الهظ٠خء‬
‫ٝٗٞػٜخ‬ ‫حٜٓٔخ‬ َ٠‫حُٔل‬ ٝ‫أ‬ ٍ‫حُٔوخ‬ ٖٔ٠‫٣ظ‬ ٕ‫أ‬ ‫ٝؿذ‬ ‫ًَٗش‬ ‫حأل١َحف‬ ‫أكي‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ٝاًح‬ ،٢‫حُٔيػ‬
1‫ًَِٝٓٛخ‬
ٟٞ‫حُيػ‬ ‫ٟٓٞٞع‬ ‫ًُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػالٝس‬ َٟ‫ٝحُٔلخ‬ ‫حُٔوخالص‬ ٢‫ك‬ ُ‫رب٣ـخ‬ ٖ٤‫٣ز‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬
‫حٓظؼٔخ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ١ٞ٘٣ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔٔظ٘يحص‬ ‫رخُطِذ‬ ‫ٝطَكن‬ ‫حُٔؼخٍس‬ َ‫ٝحُٞٓخث‬ ‫ٝحُٞهخثغ‬‫ػ٘ي‬ ‫ُٜخ‬
‫حَُٔكوش‬ ‫حُٔٔظ٘يحص‬ ‫ػيى‬ ٚ٤‫ك‬ ‫٣ؼزض‬ ٢‫ُِٔيػ‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ِٚٔٔ٣ َٛٝ َ‫ٓوخر‬ ‫حالهظ٠خء‬
‫ٝٗٞػٜخ‬16
1
ٍ‫حُٔوخ‬ ‫٣َكن‬ ٕ‫أ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝؿذ‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٠‫ٓيػ‬ ‫ػيس‬ ‫ٟي‬ ‫ٌٓظٞد‬ ٍ‫رٔوخ‬ ‫حُطِذ‬ ّ‫هي‬ ‫اًح‬
1ّٜٞ‫حُو‬ ‫ُؼيى‬ ٝ‫ٓٔخ‬ ‫حُ٘ٔن‬ ٖٓ ‫رؼيى‬
‫طل‬ ‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ‫رخُو٠٤ش‬ ‫حٌُِٔق‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٝ‫أ‬ ٍَ‫حُٔو‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫٣طِذ‬َ٤‫ؿ‬ ‫حُز٤خٗخص‬ ‫ي٣ي‬
‫اؿلخُٜخ‬ ْ‫ط‬ ٢‫حُظ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظخٓش‬17
،ٙ‫٣ليى‬ َ‫أؿ‬ َ‫ىحه‬ ‫ًُٝي‬ ‫حٌُخك٤ش‬ ٍ‫حُٔوخ‬ ‫ر٘ٔن‬ ‫حإلىالء‬ ‫٣طِذ‬ ‫ًٔخ‬ ،
‫حُطِذ‬ ٍٞ‫هز‬ ّ‫رؼي‬ ٌْ‫حُل‬ ‫١خثِش‬ ‫طلض‬18
1
‫انفظم‬99
1‫حُٔلٌٔش‬ ًٞ‫ٗل‬ ‫ريحثَس‬ ٖ١ٞٓ َ٤ًُِٞ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬
1ٚ٘١ٞٔ‫ر‬ ٚ‫ٓؼ‬ ‫حُٔوخرَس‬ َ‫ُٔل‬ ‫حهظ٤خٍح‬ َ٤ًُٞ‫ح‬ ٖ٤٤‫طؼ‬ َ‫٣ؼظز‬
ُٖٔ ٌٖٔ٣ ‫ال‬‫اًح‬ ‫اال‬ َ٤‫حُـ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٗ٤خرش‬ ‫٣َحكغ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُو٠خء‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حأل١َحف‬ َ٤‫طٔؼ‬ ‫رلن‬ ‫٣ظٔظغ‬ ‫ال‬
ٍ‫ربىهخ‬ ‫حُؼخُؼش‬ ‫حُيٍؿش‬ ٠ُ‫ا‬ ٢ٗ‫حُلٞح‬ ٝ‫أ‬ ‫حُلَٝع‬ ٝ‫أ‬ ٍٞٛ‫حأل‬ ٖٓ ‫َٜٛح‬ ٝ‫أ‬ ‫هَ٣زخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ُٝؿخ‬ ٕ‫ًخ‬
1‫حُـخ٣ش‬
15-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬31ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬11931216‫رظخٍ٣ن‬
22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1414(11َ‫ٓزظٔز‬1993‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4221‫رظخٍ٣ن‬27ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1414(15
َ‫ٓزظٔز‬1993ٙ ،)16191
16-‫حُؼ‬ ‫حُلوَس‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫خٗ٤ش‬32ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬721131ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
17-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬32ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬11931216‫ٓخُق‬ ،
1ًٌَُ‫ح‬
18-ْ‫ط‬َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬32ٙ‫أػال‬‫رٔٞؿذ‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬33111ٍٜٞ‫حُل‬ َ٣‫رظؼي‬ ٢ٟ‫حُوخ‬32ٝ37
ٝ38ٝ39ٝ63ٝ431ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ1.11.153‫رظخٍ٣ن‬16ٖٓ
ٕ‫ٍٓ٠خ‬1432(17ْ‫أؿٔط‬2011‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)5975‫رظخٍ٣ن‬6ٍ‫ٗٞح‬1432(5َ‫ٓزظٔز‬2011،)
ٙ43891
-18-
‫انفظم‬92
،٢ٍٔٓ ‫رٔ٘ي‬ ٚ‫ٗ٤خرظ‬ ‫٣ؼزض‬ ٕ‫أ‬ ‫حُو٠خء‬ ّ‫أٓخ‬ َ٤‫حُظٔؼ‬ ‫رلن‬ ‫٣ظٔظغ‬ ‫ال‬ ١ٌُ‫ح‬ َ٤ًُٞ‫ح‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬
‫ػَك‬ ٝ‫أ‬‫حُطَف‬ ٚ‫ر‬ ٢ُ‫٣ي‬ ١ٞ‫ٗل‬ ‫رظَٜ٣ق‬ ٝ‫أ‬ ،‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ٚ‫طٞه٤ؼ‬ ‫ٛلش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٜٓخىم‬ ٢
1ِٚ٤ًٝ َ٠‫رٔل‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫ٗوٜ٤خ‬
‫أكي‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫حُو٠خء‬ ّ‫أٓخ‬ ‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ‫ٓٔؼِش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫حإلىحٍحص‬ ٕ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬
1‫حُـخ٣ش‬ ٌُٜٙ ٖ٤‫حُٔ٘ظير‬ ٖ٤‫حُٔٞظل‬
‫انفظم‬95
:‫ُأل١َحف‬ ‫ًٝ٤ال‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ‫٣ٜق‬ ‫ال‬
1-َ‫حُٔل‬ ٚ‫حُ٘و‬‫حُو٠خء؛‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُٜ٘خىس‬ ‫أىحء‬ ‫كن‬ ٖٓ ّٝ
2-‫حَُٔهش‬ ٝ‫أ‬ ،ٍُِٝ‫ح‬ ‫ؿ٘لش‬ ٝ‫أ‬ ‫ؿ٘خ٣ش‬ ‫رٔزذ‬ ٖ‫١ؼ‬ ١‫أل‬ َ‫هخر‬ َ٤‫ؿ‬ ‫كٌٔخ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٌّٞ‫حُٔل‬
‫ٓلخُٝش‬ ٝ‫أ‬ ٍ‫حألٓٞح‬ ‫حٗظِحع‬ ٝ‫أ‬ ْ٤ُ‫رخُظي‬ ٝ‫أ‬ ٢٤ٔ‫حُز‬ ُْ‫حُظلخ‬ ٝ‫أ‬ ،‫حُٜ٘ذ‬ ٝ‫أ‬ ‫حألٓخٗش‬ ‫ه٤خٗش‬ ٝ‫أ‬
‫حٗظِحػٜخ؛‬
3-٠٠‫رٔوظ‬ ‫حأل١َحف‬ َ٤‫طٔؼ‬ ٖٓ ٚٗ‫كَٓخ‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ٤ًُٞ‫ح‬‫طؤى٣ز٢؛‬ ‫اؿَحء‬
4-1ُِٕٞٝ‫حُٔؼ‬ ٕٞ‫ٝحُٔٞػو‬ ٍٝ‫حُؼي‬
‫انفظم‬96
‫ٌٛح‬ ٖٔ٠‫ٝ٣ظ‬ ‫٣ٜٞٓخ‬ ٖ٤‫٣ؼ‬ ‫ؿِٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ًظخرش‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫ٝحُٔيػ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫كخال‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٢‫٣ٔظيػ‬
:‫حالٓظيػخء‬
1-‫ػِ٤ٚ؛‬ ٠‫ٝحُٔيػ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓٝ ‫ٜٝٓ٘ش‬ ٢ٜ‫ٝحُ٘و‬ ٢ِ‫حُؼخث‬ ْٓ‫حال‬
2-‫حُطِذ؛‬ ‫ٟٓٞٞع‬
3-‫أ‬ ‫٣ـذ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬‫ك٤ٚ؛‬ ‫طزض‬ ٕ
4-‫حُل٠ٍٞ؛‬ ‫ٝٓخػش‬ ّٞ٣
5-1‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ‫حُٔلٌٔش‬ َ‫ٓو‬ ٢‫ك‬ ٖ١ٞٓ ٍ‫حهظ٤خ‬ ‫ٝؿٞد‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ٤‫حُظ٘ز‬
‫انفظم‬97
ٖ٤٤‫حُو٠خث‬ ٕ‫حألػٞح‬ ‫أكي‬ ٝ‫أ‬ ،٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ ٕ‫أػٞح‬ ‫أكي‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫حالٓظيػخء‬ ٚ‫٣ٞؿ‬19
ٖ‫ػ‬ ٝ‫أ‬
‫حإلىحٍ٣ش‬ ‫رخُطَ٣وش‬ ٝ‫أ‬ َٛٞ‫رخُظ‬ ٍ‫حإلٗؼخ‬ ‫ٓغ‬ ‫ٓ٠ٔٞٗش‬ ‫رَٓخُش‬ ‫حُزَ٣ي‬ ‫١َ٣ن‬20
1
19-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َ‫حٗظ‬81113٤٤‫حُو٠خث‬ ٖ٤ٟٞ‫حُٔل‬ ‫ٜٓ٘ش‬ ْ٤‫رظ٘ظ‬‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،ٖ
ْ‫ٍه‬1116123‫رظخٍ٣ن‬15َّ‫ٓل‬1427(14َ٣‫كزَح‬2116‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)5411َ‫ٛل‬ ‫كخطق‬ ‫رظخٍ٣ن‬
-19-
ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬٠ِ‫ػ‬ ١ٍ‫حإلىح‬ ُِْٔ‫ح‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫حالٓظيػخء‬ ٚ‫٣ٞؿ‬ ،‫حُٔـَد‬ ‫هخٍؽ‬ ْ٤‫٣و‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ََُٓٔ‫ح‬
‫حُيُٝ٤ش‬ ‫حالطلخه٤خص‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ،ٕٞٔ٠ُٔ‫ح‬ ‫حُزَ٣ي‬ ‫رٞحٓطش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُيرِٞٓخٓ٤ش‬ ‫حُطَ٣وش‬
‫ًُي‬ َ٤‫رـ‬ ٢٠‫طو‬21
1
‫انفظم‬98
‫أ‬ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ِٚٔ‫ػ‬ َ‫ٓل‬ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ٚ٘١ٞٓ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ٚٔ‫ٗل‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝحُٞػخثن‬ ‫حالٓظيػخء‬ ِْٔ٣١
ٍ‫حُٔوظخ‬ ٖ١ُٞٔ‫ح‬ ٢‫ك‬ ْ٤ِٔ‫حُظ‬ ْ‫٣ظ‬ ٕ‫أ‬ ُٞ‫ٝ٣ـ‬ ،ٚ٤‫ك‬ ‫٣ٞؿي‬ َ‫آه‬ ٕ‫ٌٓخ‬22
1
1‫رخُٔـَد‬ ُٚ ٖ١ٞٓ ‫ال‬ ُٖٔ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫ٓٞ١٘خ‬ ‫حإلهخٓش‬ َ‫ٓل‬ َ‫٣ؼظز‬
٢ِ‫ٝحُؼخث‬ ٢ٜ‫حُ٘و‬ ْٓ‫حال‬ ‫اال‬ َٔ‫٣ل‬ ‫ال‬ ّٞ‫ٓوظ‬ ‫ؿالف‬ ٢‫ك‬ ‫حالٓظيػخء‬ ِْٔ٣ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬
‫حُٔلٌٔش‬ ‫ٝ١خرغ‬ ٕٞ‫حُؼ‬ ‫رظٞه٤غ‬ ‫ٓظزٞػخ‬ ‫حُظزِ٤ؾ‬ ‫ٝطخٍ٣ن‬ ‫حُطَف‬ ٠ٌ٘ٓ ٕ‫ٝػ٘ٞح‬1
‫انفظم‬99
‫طٞهغ‬ ٕ‫أ‬ ‫ٝ٣ـذ‬ ‫طخٍ٣ن‬ ١‫أ‬ ٢‫ٝك‬ ‫حالٓظيػخء‬ ُٚ ِْٓ ٖٓ ‫ك٤ٜخ‬ ٖ٤‫٣ز‬ ‫ٜٗخىس‬ ‫رخالٓظيػخء‬ ‫طَكن‬
ِْٔ‫ط‬ ٖٓ ِ‫ػـ‬ ‫ٝاًح‬ 1ٚ٘١ٞٓ ٢‫ك‬ ‫طِٜٔٔخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ‫حُطَف‬ ٖٓ ‫حُٜ٘خىس‬ ٌٙٛ
ٕٞ‫حُؼ‬ ‫ٝ٣ٞهغ‬ ‫رخُظزِ٤ؾ‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫حُِٔطش‬ ٝ‫أ‬ ٕٞ‫حُؼ‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫أٗخ‬ ٚ٠‫ٍك‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظٞه٤غ‬ ٖ‫ػ‬ ‫حالٓظيػخء‬
‫حُِٔط‬ ٝ‫أ‬1‫حُٔلٌٔش‬ ٢‫ٟز‬ ‫ًظخرش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝ٣َِٜٓخ‬ ٍ‫حألكٞح‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜ٘خىس‬ ٌٙٛ ٠ِ‫ػ‬ ‫ش‬
٠ِ‫ػ‬ ٍٞ‫حُؼؼ‬ ّ‫ُؼي‬ ‫حالٓظيػخء‬ ْ٤ِٔ‫ط‬ ‫حإلىحٍ٣ش‬ ‫حُِٔطش‬ ٝ‫أ‬ ‫رخُظزِ٤ؾ‬ ‫حٌُِٔق‬ ٠ِ‫ػ‬ ٌٍ‫طؼ‬ ‫اًح‬
٢‫ك‬ ‫رٌُي‬ ‫اٗؼخٍح‬ ٖ٤‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫أُٜن‬ ٚ‫اهخٓظ‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٚ٘١ٞٓ ٢‫ك‬ ٚ‫ٗو‬ ١‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُطَف‬
‫ك‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫ٝأٗخ‬ ‫حُظزِ٤ؾ‬ ٕ‫رٌٔخ‬ َٛ‫ظخ‬ ‫ٟٓٞغ‬‫حُٔلٌٔش‬ ٢‫ٟز‬ ‫ًظخرش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫طَؿغ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٜ٘خىس‬ ٢
َٓ‫رخأل‬ ‫حُٔؼ٘٤ش‬23
1
1َٛٞ‫رخُظ‬ ٍ‫حإلٗؼخ‬ ‫ٓغ‬ ٕٞٔ٠ُٔ‫ح‬ ‫رخُزَ٣ي‬ ‫حالٓظيػخء‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ ٌ‫ك٤٘ج‬ ٚ‫طٞؿ‬
٢‫ك‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ َ٤ٗ‫أ‬ ‫حالٓظيػخء‬ ِْٔ‫ط‬ ،‫حُٜلش‬ ُٚ ١ٌُ‫ح‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٝ‫أ‬ ‫حُطَف‬ ٞ‫ٍك‬ ‫اًح‬
1‫حُٜ٘خىس‬
1427(2ٍّ‫ٓخ‬2116ٙ ،)59،‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ َٙ٘ٗ ٖٓ َٜٗ‫ح‬ ‫ػالػش‬ ‫رؼي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ٍٞ‫ٓلؼ‬ ١َٔ٣ٝ 1
ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ ‫ٝط٘ٔن‬ْ‫ٍه‬411811‫ٝط٘ظ٤ٜٔخ‬ ٖ٤٤‫حُو٠خث‬ ٕ‫ُألػٞح‬ ‫ٛ٤جش‬ ‫ربكيحع‬
20-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬37ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬721131ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
21-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫حُلوَس‬ َ٣‫طؼي‬ ْ‫ط‬37ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬331111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
22-َٜ‫حُل‬ َ٣‫طؼي‬ ْ‫ط‬38ٙ‫أػال‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬33111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،5975‫رظخٍ٣ن‬6
ٍ‫ٗٞح‬1432(5َ‫ٓزظٔز‬2111ٙ ،)4389َٔٗ َ٣‫حُظؼي‬ ‫ٌٛح‬ ٕ‫أ‬ ‫اال‬ ‫؛‬‫ًٔخ‬ ‫حُلوَحص‬ ٢‫رخه‬ ٕٝ‫ى‬ ٢‫كو‬ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬
‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ ٍ‫حُٜخى‬ ١‫حُٔخى‬ ‫حُوطؤ‬ ‫حٓظيٍحى‬ ‫ًُي‬ ٖ٤‫ر‬6199‫رظخٍ٣ن‬27‫حُلـش‬ ًٝ1433(12َٞٗ‫كٔز‬
2112ٙ ،)58441
23-ْ‫ط‬‫طؼ‬َ٣‫ي‬ٖٓ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ‫حُلوَس‬َٜ‫حُل‬39ٙ‫أػال‬‫رٔٞؿذ‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬331111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
-21-
َٗ‫حُؼخ‬ ّٞ٤ُ‫ح‬ ٢‫ك‬ ‫ٛل٤لخ‬ ‫طِٔ٤ٔخ‬ ‫ِٓٔٔخ‬ ‫حالٓظيػخء‬ َ‫٣ؼظز‬ٖٓ ٍ‫حُٜخى‬ ٞ‫َُِك‬ ٢ُ‫حُٔٞح‬
1‫حالٓظيػخء‬ ِْٔ‫ط‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜلش‬ ُٚ ١ٌُ‫ح‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٝ‫أ‬ ‫حُطَف‬
َٓ‫ٝحأل‬ ٙ‫أػال‬ ‫حًٌٍُٔٞس‬ ٍ‫ح٥ؿخ‬ ‫طٔي٣ي‬ ‫ُِظَٝف‬ ‫طزؼخ‬ َٟ‫أه‬ ‫ٗخك٤ش‬ ٖٓ ٢ٟ‫ُِوخ‬ ٌٖٔ٣
1‫حالٓظيػخء‬ ‫رظـي٣ي‬
‫ٓؼَٝف‬ َ٤‫ؿ‬ ‫حُطَف‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ك٤ٜخ‬ ٌٕٞ٣ ٢‫حُظ‬ ٍ‫حألكٞح‬ ٢‫ك‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٖ٤‫٣ؼ‬
٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ ٖٓ ‫ػٞٗخ‬1‫حالٓظيػخء‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫٣زِؾ‬ ‫ه٤ٔخ‬ ٚ‫رٜلظ‬
ًَ ّ‫ٝ٣وي‬ ‫حإلىحٍ٣ش‬ ‫ٝحُِٔطخص‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫رٔٔخػيس‬ ‫حُطَف‬ ٖ‫ػ‬ ْ٤‫حُو‬ ‫ٌٛح‬ ‫٣زلغ‬
ٌٜٙ‫ر‬ ّ‫حُو٤خ‬ ‫ٗظ٤ـش‬ ٍ‫حُٜخى‬ ٌْ‫حُل‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ٕٝ‫ى‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫ُِيكخع‬ ‫حُٔل٤يس‬ ‫ٝحُٔؼِٞٓخص‬ ‫حُٔٔظ٘يحص‬
1‫ك٠ٍٞ٣خ‬ ‫حإلؿَحءحص‬
ٕ‫ًخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُطَف‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫رؼي‬ ‫ك٤ٔخ‬ ‫ػَف‬ ‫اًح‬َ‫٣وز‬ ْ٤‫حُو‬ ٕ‫كب‬ ٚ٘١ٞٓ َٜ‫٣ـ‬
ٚ‫ٗ٤خرظ‬ ٢ٜ‫ٝط٘ظ‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫كخُش‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٓ٠ٔٞٗش‬ ‫رَٓخُش‬ ‫حُطَف‬ َ‫ٝ٣وط‬ ٚ٘٤‫ػ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫رٌُي‬
1‫رٌُي‬ ّ‫حُو٤خ‬ ‫رٔـَى‬ ٚ٘‫ػ‬
‫انفظم‬21
‫اًح‬ ّ‫أ٣خ‬ ‫هٔٔش‬ َ‫أؿ‬ ٍٞ٠‫ُِل‬ ‫حُٔليى‬ ّٞ٤ُ‫ٝح‬ ‫حالٓظيػخء‬ ‫طزِ٤ؾ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫ٓخ‬ َّٜ٘٣ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬
ُٔ‫ح‬ َ‫ٓو‬ ٕ‫ٌٓخ‬ ٢‫ك‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ُِطَف‬ ٕ‫ًخ‬‫ٝٓيس‬ ‫ُٜخ‬ ٍٝ‫ٓـخ‬ ًَِٔ‫ر‬ ٝ‫أ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫لٌٔش‬
ٕ‫رطال‬ ‫١خثِش‬ ‫طلض‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫طَحد‬ ٖٓ َ‫آه‬ َ‫ٓل‬ ١‫أ‬ ٢‫ك‬ ‫ٓٞؿٞىح‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫٣ٞٓخ‬ َ٘‫ػ‬ ‫هٔٔش‬
1‫ؿ٤خر٤خ‬ ٍ‫٣ٜي‬ ‫هي‬ ١ٌُ‫ح‬ ٌْ‫حُل‬
‫انفظم‬20
ًْ‫ٓلخ‬ ًٞ‫ٗل‬ َ‫ىٝحث‬ ٢‫ك‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ‫ٝال‬ ٖ١ٞٓ ‫ال‬ ٙ‫حٓظيػخإ‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫ُِطَف‬ ٌٖ٣ ُْ ‫اًح‬
‫٣ليى‬ ٍٞ٠‫حُل‬ َ‫أؿ‬ ٕ‫كب‬ ‫حٌُِٔٔش‬:٢ِ٣ ‫ك٤ٔخ‬
-‫َٜٗحٕ؛‬ :‫حألٍٝٝر٤ش‬ ٍٝ‫حُي‬ ٟ‫اكي‬ ٝ‫أ‬ ْٗٞ‫ط‬ ٝ‫أ‬ َ‫رخُـِحث‬ ٌٖٔ٣ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬
-‫أَٜٗ؛‬ ‫ػالػش‬ :‫أَٓ٣ٌخ‬ ٝ‫أ‬ ‫آٓ٤خ‬ ٝ‫أ‬ َٟ‫أه‬ ‫حكَ٣و٤ش‬ ‫ريُٝش‬ ٌٖٔ٣ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬
-1َٜٗ‫أ‬ ‫أٍرؼش‬ :ّٞٗ‫رخاله٤خ‬ ٌٖٔ٣ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬
‫ٓيىٛخ‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ‫حُؼخى٣ش‬ ٍ‫ح٥ؿخ‬ ‫ططزن‬٢ٟ‫حُوخ‬٠ُ‫ا‬ ‫ِٓٔض‬ ٢‫حُظ‬ ‫حالٓظيػخءحص‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رخُ٘ٔزش‬
1‫اهخٓش‬ َ‫ٝٓل‬ ٖ١ٞٓ ٠ِ‫ػ‬ ‫رؼي‬ َ‫٣ظٞك‬ ‫ال‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫رخُٔـَد‬ ٚ‫حُ٘و‬
-21-
‫ٔاألحكبو‬ ‫انجهظبد‬ :َٙ‫انخب‬ ‫انجبة‬
‫انفظم‬24
َ‫ٝحُؼط‬ ‫ح٥كخى‬ ّ‫أ٣خ‬ ‫ػيح‬ ّ‫حأل٣خ‬ ًَ ٢‫ك‬ ‫حُـِٔخص‬ ‫ػوي‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ‫ُو٠خس‬ ٌٖٔ٣24
1
1ْٜ‫ًٝالث‬ ‫رٞحٓطش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٗوٜ٤خ‬ ‫رخالٓظيػخء‬ ‫حُٔليى‬ ّٞ٤ُ‫ح‬ ٢‫ك‬ ‫حأل١َحف‬ َ٠‫٣ل‬
‫انفظم‬29
ُ‫ح‬ ٌٕٞ‫ط‬1‫ًُي‬ ‫هالف‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٍَ‫ه‬ ‫اًح‬ ‫اال‬ ‫ػِ٘٤ش‬ ‫ـِٔخص‬
‫ؿِٔش‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔ٘خه٘ش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٕ‫رؤ‬ َٓ‫٣ؤ‬ ٕ‫أ‬ ٌٚ٘ٔ٣ٝ ‫رٜخ‬ ّ‫حُ٘ظخ‬ ‫كلع‬ ‫ِٓطش‬ ‫حُـِٔش‬ ْ٤‫َُث‬
1‫حُلٔ٤يس‬ ‫حألهالم‬ ٝ‫أ‬ ّ‫حُؼخ‬ ّ‫حُ٘ظخ‬ ‫ًُي‬ ‫حٓظٞؿذ‬ ‫اًح‬ ‫َٓ٣ش‬
ُ‫ؿخ‬ ‫ُِؼيحُش‬ ‫حُٞحؿذ‬ ّ‫رخالكظَح‬ ‫أهِٞح‬ ‫كبًح‬ 1ٍ‫رخػظيح‬ ْٜ‫ِٗحػخط‬ ‫َٗف‬ ّٜٞ‫حُو‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬
ٕ‫أ‬ ْ٤‫َُِث‬1‫ىٍٛٔخ‬ ٖ٤‫ٓظ‬ ٟ‫طظؼي‬ ‫ال‬ ‫رـَحٓش‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٌْ‫٣ل‬
ٝ‫أ‬ ِٚ٤ًٝ ٝ‫أ‬ ْٜ‫حُو‬ ‫رطَى‬ َٓ‫٣ؤ‬ ٕ‫أ‬ ‫ٟٟٞخء‬ ٝ‫أ‬ ‫حٟطَحد‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ‫ىحثٔخ‬ ْ٤‫َُِث‬ ُٞ‫٣ـ‬
1‫حُـِٔش‬ ٖٓ َ‫آه‬ ٚ‫ٗو‬ ١‫أ‬
ٌ‫٣ظو‬ ٕ‫أ‬ ْ٤‫َُِث‬ ٌٖٓ‫أ‬ ‫حُـِٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ػخىٝح‬ ٝ‫أ‬ ْٛ‫١َى‬ ‫ٝهغ‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫حألكَحى‬ ‫حٓظ٘غ‬ ‫اًح‬
1‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫١زن‬ ‫حإلؿَحءحص‬
‫ٛيٍص‬ ‫اًح‬‫حُـِٔش‬ ْ٤‫ٍث‬ ٍَ‫ك‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٙ‫طـخ‬ ‫هط٤َس‬ ‫اٛخٗش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٓزخ‬ ٖٔ٠‫طظ‬ ٍ‫أهٞح‬
‫رخُـَ٣ٔش‬ ْ‫رخُظِز‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫ُظطز٤ن‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫حُلخ‬ ٢‫ك‬ ََٓ٣ ‫ٓل٠َح‬25
1
‫انفظم‬22
ْٜ‫ٜٓ٘ظ‬ ٌْ‫رل‬ ُْٜ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫حًُٞالء‬ ‫أكي‬ ٖٓ ‫هٌكخ‬ ٝ‫أ‬ ‫اٛخٗش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٓزخ‬ ٖٔ٠‫طظ‬ ‫هطذ‬ ‫ٛيٍص‬ ‫اًح‬
ٍ ٍَ‫ك‬ ‫حُو٠خء‬ ّ‫أٓخ‬ َ٤‫حُظٔؼ‬ ‫كن‬َٓ‫حأل‬ ‫طؼِن‬ ‫كبًح‬ 1‫حُ٘٤خرش‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ‫ٝرؼؼ‬ ‫ٓل٠َح‬ ‫حُـِٔش‬ ْ٤‫ث‬
‫حُٜ٤جش‬ ‫ٗو٤ذ‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ‫رؼؼ‬ ّ‫رٔلخ‬26
1
24-َ‫طؼظز‬-‫ُـٔ٤غ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ٖ٤‫حُٔٞظل‬-‫ح٥ط٤ش‬ ‫حألػ٤خى‬‫حإلىحٍحص‬ ٢‫ك‬ ‫ٓ٘ش‬ ًَ ٍٞ‫حألؿ‬ ‫ػٜ٘خ‬ ٟ‫ٝطئى‬ ‫ػطِش‬ ّ‫أ٣خ‬
‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫ٝحُٔئٓٔخص‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬‫كخط‬ :ُ‫حالٓظ٤خ‬ ‫ًحص‬ ‫ٝحُٜٔخُق‬( ١ٞ‫حُ٘ز‬ ‫حُُٔٞي‬ ‫ػ٤ي‬ ،َّ‫ٓل‬ ‫ق‬12ٝ13،)ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬
‫(كخطق‬ َ‫حُلط‬ ‫ػ٤ي‬( ٠‫حألٟل‬ ‫ػ٤ي‬ ،)ٍ‫ٗٞح‬ ٢ٗ‫ٝػخ‬11ٝ11‫ػَ٣٠ش‬ ْ٣‫طوي‬ ًًَٟ ،َ٣‫٣٘خ‬ ‫كخطق‬ ،)‫حُلـش‬ ١ًٍ‫حالٓظوال‬
(11‫(كخطق‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫ػ٤ي‬ ،)َ٣‫٣٘خ‬( َٕ‫حُؼ‬ ‫ػ٤ي‬ ،)١‫ٓخ‬31( ‫حٌُٛذ‬ ١‫ٝحى‬ ّٞ٣ ،)ٞ٤ُٞ٣14‫ػٍٞس‬ ًًَٟ ،)ْ‫أؿٔط‬
‫حُِٔي‬( ‫ٝحُ٘ؼذ‬21‫ٛخكذ‬ ‫ٓ٤الى‬ ‫ػ٤ي‬ ،)ْ‫أؿٔط‬( ‫حُـالُش‬21‫حُٔٔ٤َس‬ ‫ػ٤ي‬ ،)ْ‫أؿٔط‬( ‫حُو٠َحء‬61)َ‫ٗٞكٔز‬
( ٍ‫حالٓظوال‬ ‫ػ٤ي‬18ْ‫ٍه‬ َُّٞٓٔ‫ح‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُٔخىس‬ ‫ُٔوظ٠٤خص‬ ‫ططز٤وخ‬ ‫ًُٝي‬ ‫ٗٞكٔزَ)؛‬166-00-2‫رظخٍ٣ن‬6َ‫ٛل‬
1421(11١‫ٓخ‬2111‫رظخٍ٣ن‬ ‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)14َ‫ٛل‬1421(18١‫ٓخ‬2111ٙ ،)1161١ٌُ‫ح‬ ،
َُّٞٓٔ‫ح‬ ٖٓ ٍٝ‫حأل‬ َٜ‫حُل‬ ْٔ‫ٝط‬ َ٤‫ؿ‬ْ‫ٍه‬169-77-2‫رظخٍ٣ن‬9ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1397‫حألػ٤خى‬ ّ‫أ٣خ‬ ‫الثلش‬ ‫رظلي٣ي‬
‫ك٤ٜخ‬ ‫حُٔٔٔٞف‬ٞٔ‫حُؼ‬ ‫ٝحُٔئٓٔخص‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫حإلىحٍحص‬ ٢‫ك‬ ‫رخُؼطِش‬1ُ‫حالٓظ٤خ‬ ‫ًحص‬ ‫ٝحُٜٔخُق‬ ‫ٓ٤ش‬
25-َٜ‫حُل‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬43ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬119312161ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
-22-
‫انفظم‬25
‫رٜخ‬ ‫حالٓظ٤٘خكخص‬ ‫ٝؿَف‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫ططزن‬27
‫حُٔطزوش‬ ‫حٌُظخر٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫هٞحػي‬
ٍٜٞ‫حُل‬ ّ‫ألكٌخ‬ ‫ٝكوخ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ ّ‫أٓخ‬329ٝ331ٝ332ٝ334ٝ335ٝ336ٝ342
ٝ344‫ح٥ط‬1ٙ‫رؼي‬ ‫٤ش‬
‫حالهظٜخٛخص‬ ،ٜٚ‫٣و‬ ‫ك٤ٔخ‬ ًَ ،ٍَ‫حُٔو‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٍٝث٤ٜٔخ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٍّ‫طٔخ‬
1ٍَ‫حُٔو‬ ٍ‫ُِٔٔظ٘خ‬ ٝ‫أ‬ ٍٝ‫حأل‬ ‫َُٝث٤ٜٔخ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ‫ُٔلٌٔش‬ ‫حًٌٍُٔٞس‬ ٍٜٞ‫حُل‬ ‫كٔذ‬ ‫حُٔوُٞش‬
‫حُظخُ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫ٗلٞ٣ش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬28
:
1-ٜ٤‫ك‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٚ‫طوظ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬‫ٝحٗظٜخث٤خ؛‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫خ‬
2-‫ٝحُظطِ٤ن؛‬ ‫ٝحُطالم‬ ‫حُ٘لوش‬ ‫ه٠خ٣خ‬
3-‫حالؿظٔخػ٤ش؛‬ ‫حُو٠خ٣خ‬
4-‫حٌَُحء؛‬ ‫ٝؿ٤زش‬ ‫َٝٓحؿؼش‬ ‫حٓظ٤لخء‬ ‫ه٠خ٣خ‬
5-‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُلخُش‬ ‫ه٠خ٣خ‬29
1
‫انفظم‬26
‫ُأل١َحف‬ ‫كخال‬ ‫طخٍ٣وٜخ‬ ٖ٤٤‫طؼ‬ ٌٖٔ٣ ‫ٓوزِش‬ ‫ؿِٔش‬ ٠ُ‫ا‬ َ‫طئؿ‬ ٝ‫أ‬ ‫كٍٞح‬ ‫حُو٠٤ش‬ ٢‫ك‬ َٜ‫٣ل‬
ٓ ٢‫ك‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حإلٗخٍس‬ ‫ٓغ‬‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ ‫حُزض‬ ٍ‫آؿخ‬ ‫َٓحػخس‬ ‫ٓغ‬ ‫ًُٝي‬ ‫حُـِٔخص‬ َ‫ـ‬
‫هخٛش‬ ٖ٤ٗ‫هٞح‬ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬30
1
‫انفظم‬27
‫ُِٔلٌٔش‬ ٌٖٓ‫أ‬ ‫حُٔليى‬ ‫حُٞهض‬ ٢‫ك‬ َ٠‫٣ل‬ ُْٝ ‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ٚ‫ٗخثز‬ ٝ‫أ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ٢‫حٓظيػ‬ ‫اًح‬
ٖٓ ‫حُو٠٤ش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُظ٘ط٤ذ‬ ٍَ‫طو‬ ٕ‫أ‬ ‫حُطِذ‬ ٢‫ك‬ ‫رخُزض‬ ‫ُٜخ‬ ‫٣ٔٔق‬ َٜ٘‫ػ‬ ١‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫طظٞك‬ ُْ ‫اًح‬
ٍٝ‫ؿي‬1‫حُـِٔش‬
٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫ٓظخرؼش‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫٣طِذ‬ ُْ ‫اًح‬ ‫حُلخُش‬ ٠ِ‫ػ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫ربُـخء‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٌْ‫ٝطل‬
1ٍٝ‫حُـي‬ ٖٓ ‫حُظ٘ط٤ذ‬ ٍ‫هَح‬ ٖٓ ٖ٣َٜٗ ٍ‫هال‬ ٚ‫ه٠٤ظ‬
‫رظض‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫ٓطخُذ‬ ٢‫ك‬ َٜ‫ُِل‬ ‫حُ٠ٍَٝ٣ش‬ َٛ‫حُؼ٘خ‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫طظٞك‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ٝ
٢‫ُِٔيػ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ١ٍٞ٠‫ك‬ ‫رٔؼخرش‬ ٌْ‫رل‬ َٛ‫حُؼ٘خ‬ ٌٙٛ ٠ُ‫ا‬ ‫حٓظ٘خىح‬ٚ‫ٗخثز‬ ٝ‫أ‬ ‫طـ٤ذ‬ ١ٌُ‫ح‬31
1
26-َٜ‫حُل‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬44ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬119312161ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
27-َٜ‫حُل‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬45ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬351111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
28-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حُؼخُؼش‬ ‫حُلوَس‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬45ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬721131ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
29-َٜ‫حُل‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬45ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬119312161ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
30-َٜ‫حُل‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬46ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬ْ‫ٍه‬721131ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
-23-
ٌٖ٣ ُْ ‫ٓخ‬ ٕٞٗ‫ُِوخ‬ ‫١زوخ‬ ٚ‫حٓظيػخث‬ ْ‫ٍؿ‬ ِٚ٤ًٝ ٝ‫أ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ َ٠‫٣ل‬ ُْ ‫اًح‬ ‫ؿ٤خر٤خ‬ ٌْ‫٣ل‬
‫رٔؼخرش‬ ٌْ‫حُل‬ َ‫٣ؼظز‬ ‫حُلخُش‬ ٌٙٛ ٢‫كل‬ ‫ُالٓظ٤٘خف‬ ‫هخرال‬ ٌْ‫حُل‬ ٕ‫ًٝخ‬ ٚٔ‫ر٘ل‬ ‫رخالٓظيػخء‬ َٛٞ‫ط‬ ‫هي‬
1‫حُٔظوِلش‬ ‫حأل١َحف‬ ٙ‫طـخ‬ ١ٍٞ٠‫ك‬
ِ‫ؿ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُو٠٤ش‬ َ٤‫طؤؿ‬ ‫ًُي‬ ‫ٓغ‬ ٢ٟ‫ُِوخ‬ ُٞ‫٣ـ‬‫أكي‬ ٖٓ ‫رَٓخُش‬ َ‫أٗؼ‬ ‫اًح‬ ،‫ٓوزِش‬ ‫ٔش‬
٢‫ك‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ٚ‫حُٔٞؿ‬ ‫حالٓظيػخء‬ ٕ‫رؤ‬ ٚ‫أٛيهخث‬ ٝ‫أ‬ ٚٗ‫ؿ٤َح‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫أهخٍر‬ ‫أكي‬ ٖٓ ‫حُـِٔش‬ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬
‫رويٓش‬ ٚٓ‫ُو٤خ‬ ٝ‫أ‬ َ٤‫هط‬ َٝٓ ‫رٔزذ‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ُـ٤زظ‬ ٍٞ٠‫حُل‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٌٍ‫طؼ‬ ٚٗ‫أ‬ ٝ‫أ‬ ِٜٚ٣ ُْ ٚ٘١ٞٓ
1‫ػٔٞٓ٤ش‬
‫انفظم‬28
ٚٔ‫ر٘ل‬ ْٛ‫أكي‬ َ٠‫٣ل‬ ُْٝ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫طؼيى‬ ‫اًح‬‫حُو٠٤ش‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ َ‫أه‬ ِٚ٤ًٝ ‫رٞحٓطش‬ ٝ‫أ‬
ٍٜٞ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫ُِوٞحػي‬ ‫١زوخ‬ ‫حأل١َحف‬ ‫رخٓظيػخء‬ ‫ؿي٣ي‬ ٖٓ َٓ‫ٝأ‬ ‫ٓوزِش‬ ‫ؿِٔش‬ ٠ُ‫ا‬37
ٝ38ٝ39٢‫ك‬ ٌ‫ك٤٘ج‬ ‫ٓ٤زض‬ ٚٗ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُٞهض‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ْٜٜ٤‫ط٘ز‬ ‫ٓغ‬ ،‫حُٔليى‬ ّٞ٤ُ‫ح‬ ٢‫ك‬ ٍٞ٠‫ُِل‬
1‫حُٔظوِلش‬ ‫حأل١َحف‬ ٙ‫طـخ‬ ١ٍٞ٠‫ك‬ ‫رٔؼخرش‬ َ‫٣ؼظز‬ ‫ٝحكي‬ ٌْ‫رل‬ ‫حُو٠٤ش‬
‫٣ؼظ‬ ‫ال‬‫رخالٓظيػخء‬ ‫طِٞٛٞح‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ٙ‫حألٗوخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫اال‬ ١ٍٞ٠‫ك‬ ‫رٔؼخرش‬ ٌْ‫حُل‬ َ‫ز‬
1ْٜ٘١ٞٓ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ‫ٗوٜ٤خ‬
‫انفظم‬29
‫ٓلٌٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫ربكخُش‬ ‫حُيكغ‬ َٛٞ‫حُـ‬ ٢‫ك‬ ‫ىكخع‬ ًَ َ‫ٝهز‬ ‫ٝحكي‬ ٕ‫آ‬ ٢‫ك‬ ٍ‫٣ؼخ‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬
ً ‫ٝاال‬ ٍٞ‫حُوز‬ ّ‫رؼي‬ ‫ٝحُيكغ‬ ٖ٤٣ٞ‫حُيػ‬ ١‫الٍطزخ‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫ٓوظِلظ‬ ٖ٤‫ٓلٌٔظ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫ُظوي٣ٜٔخ‬ َٟ‫أه‬ٕ‫خ‬
1ٖ٤ُٞ‫ٓوز‬ َ٤‫ؿ‬ ٕ‫حُيكؼخ‬
‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫ٝحُٔٔطَ٣ش‬ ‫حٌُِ٘٤ش‬ ‫ٝحالهالالص‬ ٕ‫حُزطال‬ ‫ُلخالص‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ٌْ‫حُل‬ ْ‫ٗل‬ ١َٔ٣
1‫كؼال‬ ‫ط٠ٍَص‬ ‫هي‬ ‫حُطَف‬ ‫ٜٓخُق‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫اال‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫٣وزِٜخ‬
‫انفظم‬51
:٢ُ‫حُظخ‬ ٕ‫حُؼ٘ٞح‬ ‫ٍأٜٓخ‬ ٢‫ك‬ َٔ‫ٝطل‬ ‫ػِ٘٤ش‬ ‫ؿِٔش‬ ٢‫ك‬ ّ‫حألكٌخ‬ ٍ‫طٜي‬
‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬
‫حُِٔي‬ ‫ؿالُش‬ ْٓ‫رخ‬ٕٞٗ‫ُِوخ‬ ‫ٝ١زوخ‬32
1
31-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬47ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬24181٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬
ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬11811348‫رظخٍ٣ن‬11‫ٍؿذ‬1412(6١‫ٓخ‬1982‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬3636‫رظخٍ٣ن‬
15ٕ‫ٍٓ٠خ‬1412(7ُٞ٤ُٞ٣1982ٙ ،)8351
32-‫ط‬َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ ْ٤ٔ‫طظ‬ ْ51ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬14112ٕ‫حُلٜال‬ ٙ‫رٔوظ٠خ‬ ْٔ‫حُٔظ‬51ٝ375
ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ1112122‫رظخٍ٣ن‬13ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1433(2
ْ‫أؿٔط‬2112‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬6178‫رظخٍ٣ن‬11ٍ‫ٗٞح‬1433(31ْ‫أؿٔط‬2112ٙ ،)46321
-24-
ْٓ‫ح‬ ٠ِ‫ػ‬ َٔ‫ط٘ظ‬ٍٙٞ٠‫ك‬ ‫ػ٘ي‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ َ‫ٓٔؼ‬ ْٓ‫ٝح‬ ،ٌْ‫حُل‬ ٍ‫أٛي‬ ١ٌُ‫ح‬ ٢ٟ‫حُوخ‬
1‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ٖ٣ٍ‫حُٔٔظ٘خ‬ ‫أٓٔخء‬ ‫ًٌٝح‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ْٓ‫ٝح‬
َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ْٜ٘١ٞٓٝ ْٜ‫ٜٓ٘ظ‬ ٝ‫أ‬ ْٜ‫ٝٛلظ‬ ‫ٝحُؼخثِ٤ش‬ ‫حُ٘وٜ٤ش‬ ‫حأل١َحف‬ ‫أٓٔخء‬ ٖٔ٠‫طظ‬
٠‫حالهظ‬ ‫ػ٘ي‬ ‫ًٌٝح‬ ْٜ‫اهخٓظ‬1‫حًُٞالء‬ ٖ١ٞٓٝ ‫ٝٛلخص‬ ‫أٓٔخء‬ ‫خء‬
1ْ٤ِٔ‫حُظ‬ ‫ٜٗخىحص‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حإلٗخٍس‬ ‫ٓغ‬ ْٜ‫طوِل‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬ ٍٞ٠‫ك‬ ‫طٟٞق‬
‫ٓٔظ٘ظـخص‬ ‫ًٌٝح‬ ْٜ‫ًٝالث‬ ٠ُ‫ا‬ ٝ‫أ‬ ٖ٣َٟ‫حُلخ‬ ‫حأل١َحف‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حالٓظٔخع‬ ‫أ٣٠خ‬ ٖٔ٠‫طظ‬
1‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬
ٚ٤ٜ٘‫ٝحُظ‬ ْٜ‫ىكخػ‬ َ‫ُٞٓخث‬ ِ‫ٓٞؿ‬ َ٤ِ‫طل‬ ‫ٓغ‬ ‫حأل١َحف‬ ‫ٓٔظ٘ظـخص‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ك٤ٜخ‬ ٍ‫٣٘خ‬٠ِ‫ػ‬
1‫حُٔطزوش‬ ‫حُوخٗٞٗ٤ش‬ ‫ٝحُٔوظ٠٤خص‬ ‫رٜخ‬ ٠ُ‫حُٔي‬ ‫حُٔٔظ٘يحص‬
ٍ‫ٛي‬ ‫هي‬ ٌْ‫حُل‬ ٕ‫ٝأ‬ ‫َٓ٣ش‬ ٝ‫أ‬ ‫ػِ٘٤ش‬ ‫ؿِٔش‬ ٢‫ك‬ ‫ٝهؼض‬ ‫هي‬ ‫حُٔ٘خه٘خص‬ ٕ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ّ‫حألكٌخ‬ ٚ٘‫ط‬
1‫ػِ٘٤ش‬ ‫ؿِٔش‬ ٢‫ك‬
1‫ٓؼِِش‬ ‫ىحثٔخ‬ ّ‫حألكٌخ‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬
ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬ ٍٞ٠‫ك‬ ‫ٝٓؼخ٣٘ش‬ ‫ك٠ٍٞ٣خ‬ ٌْ‫حُل‬ ٍٝ‫ٛي‬ ‫ػ٘ي‬ ‫كخال‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ‫٣زِؾ‬
‫رخ‬ ْٜ‫ًٝالث‬٠ُ‫ا‬ َٙ‫آه‬ ٢‫ك‬ ٍ‫ٝ٣٘خ‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ٓ٘طٞم‬ ٖٓ ‫ٗٔوش‬ ُْٜ ِْٔ٣ٝ ٍ‫ٛي‬ ١ٌُ‫ح‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ُـِٔش‬
‫الٓظ٤٘خف‬ ‫هخرال‬ ٌْ‫حُل‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫ًُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػالٝس‬ ْ٤‫حَُث‬ َ‫ٝ٣٘ؼ‬ ،‫ٝهؼخ‬ ‫هي‬ ْ٤ِٔ‫ٝحُظ‬ ‫حُظزِ٤ؾ‬ ٕ‫أ‬
ٚ٤‫ك‬ ٖ‫ُِطؼ‬ ٌْ‫حُل‬ ٍٝ‫ٛي‬ ّٞ٣ ٖٓ ‫٣ٞٓخ‬ ٕٞ‫ػالػ‬ ٍٙ‫هي‬ ‫أؿال‬ ُْٜ ٕ‫رؤ‬ ْٜ‫ًٝالث‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬
‫حإل‬ ‫ٌٛح‬ ٖٔ٠٣ٝ ،‫رخالٓظ٤٘خف‬1‫حُظزِ٤ؾ‬ ‫رؼي‬ ٌْ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫حٌُخطذ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ٍ‫ٗؼخ‬
،ٍَ‫حُٔو‬ ٢ٟ‫ٝحُوخ‬ ،‫حُـِٔش‬ ْ٤‫ٍث‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫حُلخالص‬ ‫كٔذ‬ ‫ٝطٞهغ‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫طئٍم‬
٢‫حُ٠ز‬ ‫ًٝخطذ‬ ،‫رخُو٠٤ش‬ ‫حٌُِٔق‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ،٢‫حُ٠ز‬ ‫ًٝخطذ‬33
1
‫١َف‬ ٖٓ ٙ‫آ٠خإ‬ ‫ٝؿذ‬ ٌْ‫حُل‬ ‫طٞه٤غ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍ‫هخى‬ َ٤‫ؿ‬ ٚ‫ٓؼ‬ ‫أٛزق‬ ‫ٓخٗغ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫ػخم‬ ‫اًح‬
ٍ‫أ‬ َ‫ىحه‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ْ٤‫ٍث‬٠ُ‫ا‬ ‫حإلٗخٍس‬ ‫ٝرؼي‬ ‫حُٔخٗغ‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٝؿٞى‬ ٖٓ ‫حُظلون‬ ٖٓ ‫ٓخػش‬ ٖ٣َ٘‫ٝػ‬ ‫رغ‬
‫حإلٓ٠خء‬ ٖٓ ٌٖٔ‫٣ظ‬ ُْ ١ٌُ‫ح‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٖٓ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٍ‫ٛي‬ ٢‫حُظ‬ ‫ُِٜ٤ـش‬ ‫ٓطخرن‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ٓ٘طٞم‬ ٕ‫أ‬
1٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٜٝٓخىم‬ ٚ٤ِ‫ػ‬
ّ‫أهي‬ ٌْ‫حُل‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُظٞه٤غ‬ ٠ُٞ‫ٝط‬ ‫حإلؿَحء‬ ْ‫ٗل‬ ٌ‫حطو‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ْ٤‫َُث‬ ‫حُٔخٗغ‬ َٜ‫ك‬ ‫اًح‬
1‫حُو٠خس‬
1‫حإلٓ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫ًُي‬ ًًَ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ٌُخطذ‬ ‫حُٔخٗغ‬ َٜ‫ك‬ ‫اًح‬
‫حُٔخٗغ‬ َٜ‫ك‬ ‫اًح‬٢ٟ‫ُِوخ‬َ‫أؿ‬ ٖٓ ‫حُـِٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫أػ٤يص‬ ‫ٝحكي‬ ٕ‫آ‬ ٢‫ك‬ ‫ٌُِٝخطذ‬
1ٌْ‫حُل‬ ٍ‫ٝاٛيح‬ ‫حُٔ٘خه٘ش‬
33-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حُؼخَٗس‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬51ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬11931216‫ٓخُق‬ ،
1ًٌَُ‫ح‬
-25-
‫انفظم‬50
َ‫حُٔـ‬ ٢‫ك‬ ٍٙٝ‫ٛي‬ ‫طخٍ٣ن‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫ٝ٣٘خ‬ ‫حُـِٔش‬ َ٠‫ٓل‬ ٢‫ك‬ ٌْ‫حُل‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ‫٣ؼزض‬
َٜ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬311
‫ط‬1٢‫حُ٠ز‬ ‫ًٝخطذ‬ ‫ٍث٤ٜٔخ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫ؿِٔش‬ ًَ ‫رؼي‬ َٟ‫حُٔلخ‬ ‫أٍٝحم‬ ‫ٞهغ‬
1‫ٜٓ٘خ‬ َ‫ٓـ‬ ٖ٣ٌٞ‫ط‬ ‫هٜي‬ ‫ىٍٝ٣خ‬ ّ‫حألكٌخ‬ ٍٞٛ‫أ‬ ‫طـِي‬
ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬ ‫رؼ٠ٜخ‬ ٕ‫أ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ َ‫حػظز‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ َٛٝ َ‫ٓوخر‬ ‫أٛلخرٜخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُٔٔظ٘يحص‬ ‫طَى‬
‫رخُِٔق‬ ٠‫٣زو‬34
1
‫انفظم‬54
َٜ‫حُل‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أكٌخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ططزن‬147ِ‫حُٔظؼ‬1َ‫حُٔؼـ‬ ٌ٤‫رخُظ٘ل‬ ‫وش‬
‫انفظم‬59
٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ‫رٞحٓطش‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٖٓ َٛ‫ُأل‬ ‫ٓطخروظٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٜٓخىم‬ ‫ٗٔوش‬ ِْٔ‫ط‬
1‫١ِزٜخ‬ ‫رٔـَى‬
1ٚ‫آ٠خث‬ ‫رٔـَى‬ ‫حُِٔق‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ٘ٓ ‫ٗٔوش‬ ‫ط٠خف‬
‫انفظم‬52
1‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ٌُٜح‬ ‫ٓطخروظٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٜٓخىم‬ ٚ٘ٓ ‫ر٘ٔوش‬ ٌْ‫حُل‬ ‫طزِ٤ؾ‬ ‫٣َكن‬
‫حُٔلي‬ ١َُٝ٘‫ح‬ ‫١زن‬ ِْٔ‫ٝط‬ ََٓ‫ط‬ٍٜٞ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫ىس‬37ٝ38ٝ39‫رظزِ٤ؾ‬ َٓ‫حأل‬ ‫طؼِن‬ ‫ٝاًح‬
َٜ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫اُ٤ٜخ‬ ٍ‫حُٔ٘خ‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ٖٟٔ ‫ًُي‬ ‫ٝهغ‬ ْ٤‫ه‬ ٠ُ‫ا‬4411
‫انتحمٛك‬ ‫إجزاءاد‬ :‫انخبنج‬ ‫انجبة‬
‫ػبيخ‬ ‫يمتؼٛبد‬ :‫األٔل‬ ‫انفزع‬
‫انفظم‬55
ٌٖٔ٣٢ٟ‫ُِوخ‬َٛٞ‫ؿ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ َ‫هز‬ َٓ‫٣ؤ‬ ٕ‫أ‬ ‫طِوخث٤خ‬ ٝ‫أ‬ ْٛ‫أكي‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬ ‫١ِذ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬
‫ربؿ‬ ٟٞ‫حُيػ‬‫اؿَحء‬ ١‫أ‬ ٝ‫أ‬ ١ٞ‫هط‬ ‫طلو٤ن‬ ٝ‫أ‬ ‫رلغ‬ ٝ‫أ‬ ٕ‫حٌُٔخ‬ ٖ٤‫ػ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝهٞف‬ ٝ‫أ‬ ‫هزَس‬ ‫َحء‬
1‫حُظلو٤ن‬ ‫اؿَحءحص‬ ٖٓ َ‫آه‬
1‫حُٔلٌٔش‬ ‫رٜخ‬ ‫أَٓص‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫اؿَحءحص‬ ًَ ٢‫ك‬ َ٠‫٣ل‬ ٕ‫أ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ َ‫ُٔٔؼ‬ ٌٖٔ٣
34-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫ٝحَُحرؼش‬ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ٖ٤‫حُلوَط‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬51ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬
119312161ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
-26-
‫انفظم‬5635
‫ًظخرش‬ ٖٓ ‫ٓ٠ٔٞٗش‬ ‫رَٓخُش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٗلٞ٣خ‬ ‫رخُو٠٤ش‬ ‫حٌُِٔق‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٝ‫أ‬ ٍَ‫حُٔو‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ َٓ‫٣ؤ‬
‫ح‬٢‫ُ٠ز‬-َٜ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫اُ٤ٜخ‬ ٍ‫حُٔ٘خ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫اؿَحءحص‬ ٖٓ ‫اؿَحء‬ ٚ٘ٓ ‫١ِذ‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُطَف‬55ٝ‫أ‬
‫طِوخث٤خ‬ ٝ‫أ‬ ‫حإلؿَحء‬ ‫١ِذ‬ ٠ِ‫ػ‬ ْٜ٘٤‫ر‬ ‫حطلخم‬ ‫ٝهغ‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫حأل١َحف‬-ٙ‫٣ليى‬ ‫ٓٔزن‬ ‫ٓزِؾ‬ ‫رب٣يحع‬
‫حُٔٔخػيس‬ ٖٓ ‫حٓظلخى‬ ْٛ‫أكي‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ٚ‫ر‬ ٍٞٓ‫حُٔؤ‬ ‫حإلؿَحء‬ َ‫ٛٞحث‬ ‫ُظٔي٣ي‬
‫حُو٠خث٤ش‬36
1
‫٣َٜف‬‫حإلؿَحء‬ ٖ‫ػ‬ َ‫حُ٘ظ‬-ٖٓ ‫حُٔليى‬ َ‫حألؿ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔزِؾ‬ ‫ٌٛح‬ ‫ا٣يحع‬ ّ‫ػي‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬
‫١َف‬٢ٟ‫حُوخ‬-‫حُظلو٤ن‬ ‫ربؿَحء‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫٣ٜي‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُطِذ‬ ٞ‫ٍك‬ ٌٖٔ٣ٝ ٟٞ‫حُيػ‬ ٢‫ك‬ ‫ُِزض‬
1ٚ٤‫ك‬
‫انفظم‬57
ٝ‫أ‬ ٍَ‫حُٔو‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫َٓحهزش‬ ‫طلض‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫حُٔٞىػش‬ ‫حُٔزخُؾ‬ ٍ‫حٓظؼٔخ‬ ْ‫٣ظ‬
ٝ ،‫رخُو٠٤ش‬ ‫حٌُِٔق‬ ٢ٟ‫حُوخ‬‫حُوزَحء‬ ‫ٜٝٓخٍ٣ق‬ ٍٞ‫حألؿ‬ ‫أىحء‬ َ‫أؿ‬ ٖٓ ‫حُٔٞىػش‬ ‫حُٔزخُؾ‬ ِْٔ‫ط‬ ‫ال‬
ْٜ٤ُ‫ا‬ ‫حأل١َحف‬ ٖٓ ‫ٓزخَٗس‬ ‫كخُش‬ ١‫أ‬ ٢‫ك‬ ‫ٝحُٜ٘ٞى‬37
1
ٍٝ‫حُـي‬ ٢‫ك‬ َ‫حُٔٔـ‬ َ٤‫حُوز‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣٘طذ‬38
‫ح‬1‫حأل١َحف‬ ٖٓ ‫ٓزخَٗس‬ ‫حُٔزخُؾ‬ ِْٔ‫ط‬ ١ٌُ
‫انفظم‬58
1‫حُظَحؿٔش‬ ‫ٜٝٓخٍ٣ق‬ ٍٞ‫أؿ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔخرن‬ َٜ‫حُل‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ططزن‬
:َٙ‫انخب‬ ‫انفزع‬‫انخج‬‫زح‬
‫انفظم‬59
‫رخهظَحف‬ ٝ‫أ‬ ‫طِوخث٤خ‬ ‫حُٜٔٔش‬ ٌٜٙ‫ر‬ ّٞ‫٣و‬ ١ٌُ‫ح‬ َ٤‫حُوز‬ ٖ٤‫ػ‬ ‫هزَس‬ ‫ربؿَحء‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ َٓ‫أ‬ ‫اًح‬
1ْٜ‫ٝحطلخه‬ ‫حأل١َحف‬
35-ٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُ56ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬11931216‫ٓخُق‬ ،
1ًٌَُ‫ح‬
36-َُّٞٓٔ‫ح‬ْ‫ٍه‬ ٢ٌُِٔ‫ح‬514165‫رظخٍ٣ن‬17‫ٍؿذ‬1386َ‫ٗٞٗز‬ ‫كخطق‬ (1966‫رخُٔٔخػيس‬ ‫٣ظؼِن‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ )
‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،‫حُو٠خث٤ش‬2821‫رظخٍ٣ن‬3ٕ‫ٗؼزخ‬1386(16َ‫ٗٞٗز‬1966ٙ ،)2379‫؛‬َٙ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬ ‫ًٔخ‬
ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫رخُظ‬11921281٢‫ك‬ ٍ‫ٛخى‬4‫ٍؿذ‬1413(29َ‫ى٣ٔٔز‬1992‫ُٔ٘ش‬ ‫حُٔخُ٤ش‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ )
1993‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،4183‫رظخٍ٣ن‬5‫ٍؿذ‬1413(31َ‫ى٣ٔٔز‬1992ٙ ،)18361
37-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬57ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬ْ‫ٍه‬11931216‫ٓخُق‬ ،
1ًٌَُ‫ح‬
38-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َ‫حٗظ‬45111ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،ٖ٤٤‫حُو٠خث‬ ‫رخُوزَحء‬ ‫حُٔظؼِن‬
11111126‫رظخٍ٣ن‬29ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1422(22ٞ٤ٗٞ٣2111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)4918‫رظخٍ٣ن‬27‫ٍر٤غ‬
َ‫ح٥ه‬1422(19ٞ٤ُٞ٣2111ٙ ،)18681
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية
المسطرة المدنية

More Related Content

What's hot

كيف تؤسس جمعية
كيف تؤسس جمعيةكيف تؤسس جمعية
كيف تؤسس جمعية
Jamaity
 
العدد الخاص من النشرة
العدد الخاص من النشرةالعدد الخاص من النشرة
العدد الخاص من النشرة
Hafid Chengaou
 
قانون الحالة المدنية بالمغرب
قانون الحالة المدنية بالمغربقانون الحالة المدنية بالمغرب
قانون الحالة المدنية بالمغرب
sourIelle
 
كتاب خزن حاصلات بستنية
كتاب خزن حاصلات بستنيةكتاب خزن حاصلات بستنية
كتاب خزن حاصلات بستنية
College of Agriculture , Univeristy of Diyala
 
حق تأسيس الجمعيات
حق تأسيس الجمعياتحق تأسيس الجمعيات
حق تأسيس الجمعيات
dakir fatima
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
ملزمتي
 
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
Baker AbuBaker
 
بحثي عن الفساد
بحثي عن الفسادبحثي عن الفساد
بحثي عن الفساد
Kingo5
 
Qualitative research. ghavidel
Qualitative research. ghavidelQualitative research. ghavidel
Qualitative research. ghavidel
Somayeh GhaviDel
 
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
nada khaled
 
القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990
القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990
القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990
Wethaq Takaful Insurance Company - Egypt
 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري
 
شرح عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف للقفال
شرح عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف للقفالشرح عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف للقفال
شرح عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف للقفال
سمير بسيوني
 
cog.linguistics. Purmohammad.1395
cog.linguistics. Purmohammad.1395cog.linguistics. Purmohammad.1395
cog.linguistics. Purmohammad.1395
Mehdi Purmohammad
 
دور المكتبة المدرسية في التعلم المدرسي الراهن
دور المكتبة المدرسية في التعلم المدرسي الراهندور المكتبة المدرسية في التعلم المدرسي الراهن
دور المكتبة المدرسية في التعلم المدرسي الراهن
أحمد بديه
 
Mies van der rohe
Mies van der roheMies van der rohe
Mies van der rohe
nada khaled
 
Regulations for employing non saudis in universities
Regulations for employing non saudis in universitiesRegulations for employing non saudis in universities
Regulations for employing non saudis in universities
dream10f
 

What's hot (20)

كيف تؤسس جمعية
كيف تؤسس جمعيةكيف تؤسس جمعية
كيف تؤسس جمعية
 
العدد الخاص من النشرة
العدد الخاص من النشرةالعدد الخاص من النشرة
العدد الخاص من النشرة
 
قانون الحالة المدنية بالمغرب
قانون الحالة المدنية بالمغربقانون الحالة المدنية بالمغرب
قانون الحالة المدنية بالمغرب
 
كتاب خزن حاصلات بستنية
كتاب خزن حاصلات بستنيةكتاب خزن حاصلات بستنية
كتاب خزن حاصلات بستنية
 
حق تأسيس الجمعيات
حق تأسيس الجمعياتحق تأسيس الجمعيات
حق تأسيس الجمعيات
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان دراسات اجتماعية للصف السادس الإبتدائي التر...
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان كيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
 
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
207246581 التفكير-والتعبئة-في-حماس-بكر-ابو-بكر-2014
 
بحثي عن الفساد
بحثي عن الفسادبحثي عن الفساد
بحثي عن الفساد
 
Qualitative research. ghavidel
Qualitative research. ghavidelQualitative research. ghavidel
Qualitative research. ghavidel
 
dishmouk article file
dishmouk article filedishmouk article file
dishmouk article file
 
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
 
القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990
القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990
القانون البحرى المصرى رقم 8 لسنة 1990
 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - مصر
 
شرح عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف للقفال
شرح عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف للقفالشرح عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف للقفال
شرح عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف للقفال
 
cog.linguistics. Purmohammad.1395
cog.linguistics. Purmohammad.1395cog.linguistics. Purmohammad.1395
cog.linguistics. Purmohammad.1395
 
دور المكتبة المدرسية في التعلم المدرسي الراهن
دور المكتبة المدرسية في التعلم المدرسي الراهندور المكتبة المدرسية في التعلم المدرسي الراهن
دور المكتبة المدرسية في التعلم المدرسي الراهن
 
Mies van der rohe
Mies van der roheMies van der rohe
Mies van der rohe
 
Regulations for employing non saudis in universities
Regulations for employing non saudis in universitiesRegulations for employing non saudis in universities
Regulations for employing non saudis in universities
 

Viewers also liked

أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
souemane
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
souemane
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
souemane
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
souemane
 
المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
souemane
 
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
souemane
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
souemane
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
souemane
 
تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
souemane
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
souemane
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
Assoib Rachid
 
قانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلوميقانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلومي
souemane
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
souemane
 
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربيخطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
souemane
 

Viewers also liked (14)

أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
 
المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
 
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
 
تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
 
قانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلوميقانون الشركات ذ .مسلومي
قانون الشركات ذ .مسلومي
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
 
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربيخطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
 

More from souemane

قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامةقانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
souemane
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
souemane
 
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
souemane
 
Code 10 ar
Code 10 arCode 10 ar
Code 10 ar
souemane
 
code_10_ar
code_10_arcode_10_ar
code_10_ar
souemane
 
الضريبة على شركات
الضريبة على شركات الضريبة على شركات
الضريبة على شركات
souemane
 
الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل
souemane
 
قانون الميزانية
قانون الميزانيةقانون الميزانية
قانون الميزانية
souemane
 
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقودتلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
souemane
 
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعيملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
souemane
 

More from souemane (10)

قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامةقانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
 
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
 
Code 10 ar
Code 10 arCode 10 ar
Code 10 ar
 
code_10_ar
code_10_arcode_10_ar
code_10_ar
 
الضريبة على شركات
الضريبة على شركات الضريبة على شركات
الضريبة على شركات
 
الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل
 
قانون الميزانية
قانون الميزانيةقانون الميزانية
قانون الميزانية
 
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقودتلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
 
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعيملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
 

Recently uploaded

gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
CristviaFerreira
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
team882406
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
Gouri Das
 
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptxPolitika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
GilbertoPintoBelo1
 
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeriJADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
BudiSupriyanto13
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
JosuneZalloAndetxaga
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 

Recently uploaded (8)

gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfddddddddddddddddddddddddddgabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
gabaritos_preliminares.pdfdddddddddddddddddddddddddd
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
 
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
assessment of management of abnormal uterine bleeding PDF For Third Year GNM ...
 
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptxPolitika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
 
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeriJADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. mailaEgunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
Egunerokoa, udarako lanak LH1. lehen hezkuntza 1. maila
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 

المسطرة المدنية

 • 1. ‫انًذَٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫ثتبرٚخ‬ ‫يحُٛخ‬ ‫طٛغخ‬20‫يبرص‬4102
 • 2. -2- ‫انًذَٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫رلى‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫ثًخبثخ‬ ‫شزٚف‬ ‫ظٓٛز‬04724227 ‫ثتبرٚخ‬00ٌ‫ريؼب‬0992(48‫شتُجز‬0972) ،‫انًذَٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫َض‬ ٗ‫ػه‬ ‫ثبنًظبدلخ‬ :‫انتبنٛخ‬ ‫ثبنُظٕص‬ ّ‫تؼذٚه‬ ‫تى‬ ‫كًب‬ 1-ٍ ٕٞٗ‫حُوخ‬ْ‫ه‬1113ٖٓ ‫رخألىحء‬ َٓ‫حأل‬ ‫رٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬ ‫حُؼخُغ‬ ‫حُزخد‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ‫ر٘ٔن‬ ‫ٝحُٔخىس‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ ‫حَُحرغ‬ ْٔ‫حُو‬22ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ53195 ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫طـخٍ٣ش؛‬ ًْ‫ٓلخ‬ ‫ربكيحع‬ ٢ٟ‫حُوخ‬1114114 ‫رظخٍ٣ن‬4٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1435(6ٍّ‫ٓخ‬2114ُ‫ح‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬‫ػيى‬ ‫َٓٔ٤ش‬6241 ‫رظخٍ٣ن‬18٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1435(21ٍّ‫ٓخ‬2114ٙ ،)32291 2-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬111112ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬1113153‫رظخٍ٣ن‬29 ‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬ ٖٓ1434(11١‫ٓخ‬2113‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬6156‫رظخٍ٣ن‬ 19‫ٍؿذ‬1434(31١‫ٓخ‬2113ٙ ،)4362‫؛‬ 3-‫ٝهغ‬ ‫هطؤ‬ ‫حٓظيٍحى‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬5975‫رظخٍ٣ن‬6ٍ‫ٗٞح‬1432(5 َ‫ٓزظٔز‬2111ٙ )4391‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫؛‬6199‫رظخٍ٣ن‬27‫حُلـش‬ ًٝ 1433(12َ‫ٗٞكٔز‬2112ٙ ،)5844‫؛‬ 4-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬14112ٕ‫حُلٜال‬ ٙ‫رٔوظ٠خ‬ ْٔ‫حُٔظ‬51ٝ375‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬1112122‫رظخ‬‫ٍ٣ن‬13ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1433(2 ْ‫أؿٔط‬2112‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬6178‫رظخٍ٣ن‬11ٍ‫ٗٞح‬1433(31 ْ‫أؿٔط‬2112ٙ ،)4632‫؛‬ 5-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬58111ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ َ٤‫حُٔـ‬ ٞ‫حُ٘و‬ ‫رٔلٌٔش‬ ‫حُٔظؼِن‬ 11571223‫رظخٍ٣ن‬2ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1377(27َ‫ٓزظٔز‬1957ِْ‫حُٔـ‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ) ٍ‫حُٜخى‬ ،٠ِ‫حألػ‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬11111171٢‫ك‬ ٍ‫ٛخى‬27‫حُوؼيس‬ ١ً ٖٓ 1432(25َ‫أًظٞر‬2111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5989‫رظخٍ٣ن‬ ٌٍَٓ28ًٝ ‫حُوؼيس‬1432(26َ‫أًظٞر‬2111ٙ )5228‫؛‬ 6-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬33111ٍٜٞ‫حُل‬ َ٣‫رظؼي‬ ٢ٟ‫حُوخ‬32ٝ37ٝ38ٝ39ٝ63ٝ431ٖٓ ‫رظ‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫٘ل‬11111153‫رظخٍ٣ن‬16 ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1432(17ْ‫أؿٔط‬2111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5975‫رظخٍ٣ن‬ 6ٍ‫ٗٞح‬1432(5َ‫ٓزظٔز‬2111ٙ ،)4389‫؛‬
 • 3. -3- 7-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬35111َ٤ٜ‫حُظ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٛخىم‬ ‫ًٔخ‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬11741447٢‫ك‬ ٍ‫حُٜخى‬11ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1394(28 َ‫ٓزظٔز‬1974ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،)11111149‫رظخٍ٣ن‬16ٖٓ ٕ‫ٍٓ٠خ‬1432(17ْ‫أؿٔط‬2111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5975‫رظخٍ٣ن‬6 ٍ‫ٗٞح‬1432(5َ‫ٓزظٔز‬2111ٙ ،)4387‫؛‬ 8-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬18115ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ ْٓ‫حُوخ‬ ْٔ‫رخُو‬ ٖٓ‫حُؼخ‬ ‫حُزخد‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ‫ر٘ٔن‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫ح‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫ُٔٔطَس‬11171169‫رظخٍ٣ن‬19 ‫حُوؼيس‬ ١ً ٖٓ1428(31َ‫ٗٞكٔز‬2117‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)5584‫رظخٍ٣ن‬25 ‫حُوؼيس‬ ًٝ1428(6َ‫ى٣ٔٔز‬2117ٙ ،)3894‫؛‬ 9-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬25115ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،11151113 ‫رظخٍ٣ن‬21ٍ‫ٗٞح‬ ٖٓ1426(23َ‫ٗٞكٔز‬2115‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5374 ‫رظخٍ٣ن‬28ٍ‫ٗٞح‬1426َ‫ى٣ٔٔز‬ ‫(كخطق‬2115ٙ ،)3141‫؛‬ 11-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬72113ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬1114123‫رظخٍ٣ن‬ 12‫حُلـش‬ ١ً ٖٓ1424(3َ٣‫كزَح‬2114‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5184‫رظخٍ٣ن‬ 14‫حُل‬ ١ً ٖٓ‫ـش‬1424(5َ٣‫كزَح‬2114ٙ ،)453‫؛‬ 11-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬19112ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬11121119 َ‫ح٥ه‬ ‫ٍر٤غ‬ ‫كخطق‬ ‫رظخٍ٣ن‬1423(13ٞ٤ٗٞ٣2112‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)5129 ‫رظخٍ٣ن‬3‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬1423(12ْ‫أؿٔط‬2112ٙ ،)2263‫؛‬ 12-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬48111ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤1112112‫رظخٍ٣ن‬ 15‫حُوؼيس‬ ١ً1422(29َ٣‫٣٘خ‬2112‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4977‫رظخٍ٣ن‬28 ‫حُوؼيس‬ ١ً1422(11َ٣‫كزَح‬2112ٙ ،)249‫؛‬ 13-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬85111ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬11111345 ‫رظخٍ٣ن‬29ٕ‫ٍٓ٠خ‬1421(26َ‫ى٣ٔٔز‬2111‫ػي‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬‫ى‬4866 ‫رظخٍ٣ن‬23ٍ‫ٗٞح‬1421(18َ٣‫٣٘خ‬2111ٙ ،)233‫؛‬ 14-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬15111ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬11111327 ‫رظخٍ٣ن‬27ٕ‫ٗؼزخ‬1421(24َ‫ٗٞكٔز‬2111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4858 ‫رظخٍ٣ن‬24ٕ‫ٍٓ٠خ‬1421(21َ‫ى٣ٔٔز‬2111ٙ ،)3411‫؛‬ 15-ْ‫ٍه‬ ٢ُ‫حُٔخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬12198ُِ٘ٔ‫حُٔخُ٤ش‬ ‫ش‬1998-1999ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬11981116‫رظخٍ٣ن‬6‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬1419(28َ‫ٓزظٔز‬ 1998‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4627‫رظخٍ٣ن‬13‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬1419(5َ‫أًظٞر‬ 1998ٙ ،)2682‫؛‬ 16-ْ‫ٍه‬ ٢ُ‫حُٔخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬14197‫حُٔخُ٤ش‬ ‫ُِٔ٘ش‬1997-1998ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬11971153‫رظخٍ٣ن‬24َ‫ٛل‬ ٖٓ1418(31ٞ٤ٗٞ٣1997‫)؛‬
 • 4. -4- ‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬4495‫رظخٍ٣ن‬24َ‫ٛل‬1418(31ٞ٤ٗٞ٣1997ٙ ،) 1671‫؛‬ 17-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬11931346‫رظخٍ٣ن‬22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1414 (11َ‫ٓزظٔز‬1993‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4222‫رظخٍ٣ن‬12‫ٍر٤غ‬َ‫ح٥ه‬1414 (29َ‫ٓزظٔز‬1993ٙ ،)1832‫؛‬ 18-ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬11931216‫رظخٍ٣ن‬22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1414(11 َ‫ٓزظٔز‬1993‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫حُٔيٗ٤ش؛‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ‫٣ظؼِن‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ) ‫ػيى‬4221‫رظخٍ٣ن‬27ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1414(15َ‫ٓزظٔز‬1993ٙ ،)1619‫؛‬ 19-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬41191‫حُٔليع‬َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫اىحٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬11911225‫رظخٍ٣ن‬22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1414(11َ‫ٓزظٔز‬1993‫)؛‬ ‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬4227‫رظخٍ٣ن‬18٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1414(3َ‫ٗٞكٔز‬1993،) ٙ2168‫؛‬ 21-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬14182ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،1187116 ‫رظخٍ٣ن‬22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1414(11َ‫ٓزظٔز‬1993‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬ 4225‫رظخٍ٣ن‬4٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1414(21َ‫أًظٞر‬1993ٙ ،)2137‫؛‬ 21-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬18182ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،11821222 ‫رظخٍ٣ن‬9َّ‫ٓل‬1415(5َ‫أًظٞر‬1984‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬3771‫رظخ‬‫ٍ٣ن‬ 15٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1415(6َ٣‫كزَح‬1985ٙ ،)171‫؛‬ 22-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬24181ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،11811348 ‫رظخٍ٣ن‬11‫ٍؿذ‬1412(6ٞ٣‫ٓخ‬1982‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬3636‫رظخٍ٣ن‬15 ٕ‫ٍٓ٠خ‬1412(7ُٞ٤ُٞ٣1982ٙ ،)835‫؛‬ 23-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬9178ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬11781952 ‫رظخٍ٣ن‬21٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1399(18َ٣َ‫أر‬1979‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬3473 ‫رظخٍ٣ن‬26‫ح٥هَس‬ ٟ‫ؿٔخى‬1399(23ٞ٣‫ٓخ‬1979ٙ ،)14391
 • 5. -5- ‫رلى‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫ثًخبثخ‬ ‫شزٚف‬ ‫ظٓٛز‬04724227‫ثتبرٚخ‬00ٌ‫ريؼب‬0992 (48‫شتُجز‬0972‫انًذ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫َض‬ ٗ‫ػه‬ ‫ثبنًظبدلخ‬ )‫َٛخ‬ 1 ‫ــــــ‬ ٙ‫ٝكي‬ ‫هلل‬ ‫حُلٔي‬، ‫حَُ٘٣ق‬ ‫حُطخرغ‬–:ِٚ‫ريحه‬ )ٚ٤ُٝ ‫هللا‬ ٖٔ‫حُل‬ ٖ‫ر‬ ‫٣ٞٓق‬ ٖ‫ر‬ ‫ٓلٔي‬ ٖ‫ر‬ ٖٔ‫(حُل‬ : ‫أٗ٘خ‬ َٙٓ‫أ‬ ِ‫ٝأػ‬ ‫هللا‬ ‫أٓٔخء‬ ‫ٌٛح‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫ظٜ٤َٗخ‬ ٖٓ ِْ‫٣ؼ‬ َٜ‫حُل‬ ‫ٓ٤ٔخ‬ ‫ٝال‬ ٍٞ‫حُيٓظ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬112،ٚ٘ٓ :٢‫٣ؤط‬ ‫رٔخ‬ ‫حَُ٘٣ق‬ ‫أَٓٗخ‬ ‫أٛيٍٗخ‬ ‫األٔل‬ ‫انفظم‬ ‫ؿ٘خر٘خ‬ ‫٣ٜخىم‬‫ًِٔلن‬ ٍٞ٘٘ٓ ٞٛ ‫كٔزٔخ‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٚٗ ٠ِ‫ػ‬ ‫حَُ٘٣ق‬ 1ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٌٜح‬ َٙ‫انخب‬ ‫انفظم‬ ٖٓ ‫حرظيحء‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫أٗلخء‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ‫رٔوظ٠٤خص‬ َٔ‫حُؼ‬ َٟ‫٣ـ‬14ٕ‫ٍٓ٠خ‬ 1394َ‫أًظٞر‬ ‫(كخطق‬19741) ‫انخبنج‬ ‫انفظم‬ ُٜٙٞ٘‫ح‬ ‫ططز٤ن‬ ٢‫ك‬ ًْ‫ٝحُٔلخ‬ ‫حالٓظج٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ َٔ‫طٔظ‬‫حُوخٛش‬ ‫ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش‬ ‫حُظَ٘٣ؼ٤ش‬ ‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٜٙٞ٘ٓ َ٤‫ؿ‬ َ١‫ُٔٔخ‬ ‫حُٔ٘ظٔش‬َ٤‫ؿ‬ 1ٕٞٗ‫حُوخ‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ططزن‬ ٚٗ‫أ‬ ٖ٤ٗ‫حُوٞح‬ ٌٙٛ ٢‫ك‬ ‫٣َى‬ ُْ ‫اًح‬ ‫هخٛش‬ ‫ٝط٘ظ٤ٔ٤ش‬ ‫طَ٘٣ؼ٤ش‬ ٜٙٞٗ ‫ط٘ظٜٔخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ٠‫كظ‬ 1‫رٜخ‬ ٙ‫هخ‬ ‫َٛ٣ق‬ ٚٗ ‫انزاثغ‬ ‫انفظم‬ ٣َ٘‫حُظ‬ ُٜٙٞ٘‫ح‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حإلكخالص‬ ٕ‫ا‬‫ٌٛح‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫حُِٔـخس‬ ‫حُظ٘ظ٤ٔ٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫ؼ٤ش‬ 1َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫ٌُٜح‬ ‫حُٔ٠خف‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ ‫حُٔٞحُ٣ش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ٠ِ‫ػ‬ ١َٔ‫ط‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ 1-‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬3231،ٌٍَٓ‫رظخٍ٣ن‬13ٕ‫ٍٓ٠خ‬1394(31َ‫ٗظ٘ز‬1974،)ٙ27411
 • 6. -6- ‫انخبيض‬ ‫انفظم‬ ‫حُوخٗٞٗ٤ش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ‫ؿٔ٤غ‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫ٌُٜح‬ ‫حُٔ٠خف‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ططز٤ن‬ ‫طخٍ٣ن‬ ٖٓ ‫حرظيحء‬ ٠‫طِـ‬ َ٤ٜ‫ظ‬ : ‫ٝهخٛش‬ ‫ُٜخ‬ ‫طٌَحٍح‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫هي‬ ٢‫حُظ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔوخُلش‬9ٕ‫ٍٓ٠خ‬1331(12‫ؿ٘ض‬1913) ‫ؿ٤َطٚ؛‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫طٔٔظ‬ ٢‫حُظ‬ ُٜٙٞ٘‫ٝح‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫رخُٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬ َٜ‫حُل‬8‫رظخٍ٣ن‬ ٍ‫حُٜخى‬ ٢ٔ٤ٓ‫حُظؤ‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٖٓ9ٕ‫ٍٓ٠خ‬1331(12‫ؿ٘ض‬1913‫)؛‬ َ٤ٜ‫ظ‬28َّ‫ٓل‬1376(5َ‫ٗظ٘ز‬1956‫حُِٝحؽ‬ ٕ‫رطال‬ ‫ه٠خ٣خ‬ ‫رٔٔطَس‬ ‫حُٔظؼِن‬ ) َ٤ٜ‫رظ‬ ‫حُٔئٓٔش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُٔطزن‬9ٍٕ‫ٓ٠خ‬1331(12‫ؿ٘ض‬1913ْ٤‫رخُظ٘ظ‬ ‫حُٔظؼِن‬ ) ‫حُو٠خث٢؛‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔئٍهش‬ َ‫حُظٜخث‬22ٕ‫ٍٓ٠خ‬1333(4‫ؿ٘ض‬1915ٝ )22‫حُلـش‬ ١ً1341 (6‫ؿ٘ض‬1923ٝ ، )16ٕ‫ٗؼزخ‬1342(22ٍّ‫ٓخ‬1924َٟ‫حأله‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ًَٝ ) ‫حُـ٤خد؛‬ ‫رًٞالء‬ ‫حُٔظؼِوش‬ َٜ‫حُل‬13َ٤ٜ‫ظ‬ ٖٓ18٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1369(8ٍّ‫ٓخ‬1951)ّ‫ٗظخ‬ ‫٣ٔيى‬ ١ٌُ‫ح‬ َ٤ٜ‫رظ‬ ْٓ‫حُٔئ‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُلخُش‬24ٍ‫ٗٞح‬1333(4َ‫ٗظ٘ز‬1915َ٤ٜ‫رخُظ‬ ْٔ‫ٝحُٔظ‬ َ٤‫حُٔـ‬ ) ْ‫ٍه‬24116311‫رظخٍ٣ن‬24‫حُؼخٗ٤ش‬ ٟ‫ؿٔخى‬1383(12َ‫ٗٞٗز‬1963‫)؛‬ ٖٓ ٍٜٞ‫ٝحُل‬ ٍٝ‫حأل‬ َٜ‫حُل‬8٠ُ‫ا‬11ٖٓ ٍٜٞ‫ٝحُل‬ ‫حُـخ٣ش‬ ٍ‫ربىهخ‬12٠ُ‫ا‬38ٍ‫ربىهخ‬ ٍٜٞ‫ٝحُل‬ ‫حُـخ٣ش‬43٠ُ‫ا‬49‫ر‬ْ‫ٍه‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٖٓ ‫حُـخ٣ش‬ ٍ‫بىهخ‬22315711‫رظخٍ٣ن‬2ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ 1377(27َ‫ٗظ٘ز‬1957‫حألػِ٠؛‬ ِْ‫رخُٔـ‬ ‫حُٔظؼِن‬ ) ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ َ٤ٜ‫ظ‬11117211‫رظخٍ٣ن‬15‫حُؼخٗ٤ش‬ ٟ‫ؿٔخى‬1392(27ُٞ٤ُٞ٣ 1972‫حالؿظٔخػ٤ش؛‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ‫ربكيحع‬ ) ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ٢ٌُِٔ‫ح‬ َُّٞٓٔ‫ح‬273168‫رظخٍ٣ن‬28‫ٍٓ٠خ‬ٕ1388(19َ‫ىؿ٘ز‬ 1968‫أًَ٣ش‬ ‫رؤىحء‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ٕ‫ر٘ؤ‬ ‫هخٛش‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫حٗظوخُ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ ‫طليع‬ ) ‫حُٔٔخًٖ؛‬ ْ‫ٍه‬ َ٤ٜ‫ظ‬6616911‫رظخٍ٣ن‬23٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1391(17ُٞ٤ُٞ٣1971‫ربكيحع‬ ) 1ٖ٣‫ري‬ ‫حػظَحف‬ ٝ‫أ‬ ‫ٓ٘يحص‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خطـش‬ ٕٞ٣‫حُي‬ ‫رؤىحء‬ ‫حُٔطخُزش‬ ٟٝ‫ُيػخ‬ ‫ٓزٔطش‬ ‫ٓٔطَس‬ ‫انظب‬ ‫انفظم‬‫دص‬ 1‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫ٌٛح‬ َ٘٘٣ ٢‫ك‬ ١‫رخَُرخ‬ ٍَ‫ٝك‬11ٕ‫ٍٓ٠خ‬1394(28َ‫ٗظ٘ز‬1974) :‫رخُؼطق‬ ٚ‫ٝهؼ‬ ،ٍٝ‫حأل‬ َ٣ُُٞ‫ح‬ 1ٕ‫ػٜٔخ‬ ‫أكٔي‬ :‫حإلٓ٠خء‬
 • 7. -7- ‫انًذَٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬2 ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫األٔل‬ ‫انمظى‬ ‫يمتؼ‬ :‫األٔل‬ ‫انجبة‬‫تًٓٛذٚخ‬ ‫ٛبد‬ ‫انفظم‬0 1ٚ‫كوٞه‬ ‫إلػزخص‬ ،‫ٝحُِٜٔلش‬ ،‫ٝحألِٛ٤ش‬ ،‫حُٜلش‬ ُٚ ٖٔٓ ‫اال‬ ٢ٟ‫حُظوخ‬ ‫٣ٜق‬ ‫ال‬ َ٤‫٣ؼ‬٢ٟ‫حُوخ‬ٕ‫ًخ‬ ٕ‫ا‬ ٢ٟ‫رخُظوخ‬ ًٕ‫حإل‬ ٝ‫أ‬ ‫حُِٜٔلش‬ ٝ‫أ‬ ‫حألِٛ٤ش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٜلش‬ ّ‫حٗؼيح‬ ‫طِوخث٤خ‬ َ‫أؿ‬ َ‫ىحه‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫رظٜل٤ق‬ ‫حُطَف‬ ٌٍ٘٣ٝ ‫ٍَٟٝ٣خ‬٣1ٙ‫ليى‬ ٜٗ‫ًؤ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫حػظزَص‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫طٜل٤ق‬ ْ‫ط‬ ‫اًح‬‫َٛف‬ ‫ٝاال‬ 1‫ٛل٤لش‬ ‫رٜلش‬ ‫أه٤ٔض‬ ‫خ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬1ٟٞ‫حُيػ‬ ٍٞ‫هز‬ ّ‫رؼي‬ ‫انفظم‬4 ‫٣لن‬ ‫ال‬٢ٟ‫ُِوخ‬‫حالٓظ٘خع‬‫ه٠٤ش‬ ًَ ٢‫ك‬ ٌْ‫رل‬ ‫حُزض‬ ‫ٝ٣ـذ‬ 1ٍ‫هَح‬ ٍ‫اٛيح‬ ٝ‫أ‬ ٌْ‫حُل‬ ٖ‫ػ‬ 1‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٍكؼض‬ ٢‫ك‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ َ٤ٗ‫ٝأ‬ ‫حُو٠٤ش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٗطذ‬ َٝ‫طؼ‬ َ‫ٓل‬ ٌٖ٣ ُْ ٍُ‫ط٘خ‬ ‫ٝهغ‬ ‫اًح‬ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬ 1‫حُـِٔش‬ َ‫ٓـ‬ ‫انفظم‬9 ُ‫ح‬ ٠ِ‫ػ‬ ٖ٤‫٣ظؼ‬٢ٟ‫وخ‬‫طِوخث٤خ‬ َ٤‫٣ـ‬ ٕ‫أ‬ ُٚ ‫٣ٔٞؽ‬ ‫ٝال‬ ‫حأل١َحف‬ ‫١ِزخص‬ ‫كيٝى‬ ٢‫ك‬ ‫٣زض‬ ٕ‫أ‬ ‫٣طِذ‬ ُْ ُٞٝ ‫حُ٘خُُش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔطزوش‬ ٖ٤ٗ‫ُِوٞح‬ ‫١زوخ‬ ‫ىحثٔخ‬ ‫ٝ٣زض‬ ‫حُطِزخص‬ ٌٙٛ ‫ٓزذ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٟٓٞٞع‬ 1‫َٛ٣لش‬ ‫رٜلش‬ ‫ًُي‬ ‫حأل١َحف‬ 2-ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫ُِٔخىس‬ ‫ططز٤وخ‬11931216‫رظخٍ٣ن‬22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1414(11َ‫ٓزظٔز‬ 1993،‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ‫٣ظؼِن‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ )«ً‫"انًحك‬ ‫ػجبرح‬ ‫تحم‬ٙ‫ف‬ "ٙ‫"انمبػ‬ ‫ػجبرح‬ ‫يحم‬ "‫خ‬ ‫طٕاء‬ ‫االثتذائٛخ‬ ‫انًحكًخ‬ ‫ثبختظبطبد‬ ‫تتؼهك‬ ٙ‫ٔانت‬ ِ‫أػال‬ ّٛ‫إن‬ ‫انًشبر‬ ‫انًذَٛخ‬ ‫انًظطزح‬ ٌَٕ‫لب‬ ‫فظٕل‬ ‫جًٛغ‬ ‫يُفزد‬ ‫ثمبع‬ ٔ‫أ‬ ‫جًبػٛخ‬ ‫ثٓٛئخ‬ ‫جهظبتٓب‬ ‫ػمذد‬1» ‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬4221‫رظخٍ٣ن‬27ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1414(15َ‫ٓزظٔز‬1993،)ٙ16191
 • 8. -8- ‫انفظم‬2 ٕ‫أ‬ ُٚ ‫ٓزن‬ ‫ٓخ‬ ‫رؼي‬ ٞ‫حُ٘و‬ ٝ‫أ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ٍٞ١ ٢‫ك‬ ‫ه٠٤ش‬ َ‫٣٘ظ‬ ٕ‫أ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ٔظ٘غ‬ ٜ٤‫ك‬ َ‫ٗظ‬1‫ىٍؿش‬ ٠ٗ‫أى‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫خ‬ ‫انفظم‬5 1‫حُ٘٤ش‬ ٖٔ‫ك‬ ‫ُوٞحػي‬ ‫١زوخ‬ ٚ‫كوٞه‬ ‫ٓٔخٍٓش‬ ٝ‫ٓظوخ‬ ًَ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬ ‫انًذَٛخ‬ ‫انًحبكى‬ ‫أيبو‬ ‫انؼبيخ‬ ‫انُٛبثخ‬ ‫دٔر‬ :َٙ‫انخب‬ ‫انجبة‬ ‫انفظم‬6 ٍ‫حألؿ٤خ‬ َ‫ٝطٔؼ‬ ْ٠٘ٓ ‫ًطَف‬ َ‫طظيه‬ ٕ‫أ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٍث٤ٔ٤خ‬ ‫١َكخ‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٕ‫أ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٌٖٔ٣ 1ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٚ٘٣ ٢‫حُظ‬ ‫حُلخُش‬ ٢‫ك‬ ‫انفظم‬7 ‫ٓيػ٤ش‬ ‫طِوخث٤خ‬ َ‫طظيه‬ ‫ػ٘يٓخ‬ َٝ‫حُظؼ‬ ‫ػيح‬ ٖ‫حُطؼ‬ ‫١َم‬ ًَ ٍ‫حٓظؼٔخ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ‫٣لن‬ 1ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫حُٔليىس‬ ٍ‫حألكٞح‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٠‫ٓيػ‬ ٝ‫أ‬ ‫انفظم‬8 ،‫اُ٤ٜخ‬ ‫رظزِ٤ـٜخ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َٓ‫٣ؤ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ْ٠٘ٓ ‫ًطَف‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ َ‫طظيه‬ ‫حُ٘٤خر‬ ‫ططِذ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُلخالص‬ ٢‫ك‬ ‫ًٌٝح‬‫ػ٘يٓخ‬ ٝ‫أ‬ ،‫حُِٔق‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ا١الػٜخ‬ ‫رؼي‬ ‫ك٤ٜخ‬ َ‫حُظيه‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ش‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫طِوخث٤خ‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٍ‫طلخ‬1٢ٟ‫حُوخ‬١‫أ‬ ٍ‫حٓظؼٔخ‬ ٍ‫حألكٞح‬ ٌٙٛ ٢‫ك‬ ‫ُٜخ‬ ‫٣لن‬ ‫ٝال‬ 1ٖ‫ُِطؼ‬ ‫١َ٣ن‬ ‫انفظم‬9 :‫ح٥ط٤ش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫طزِؾ‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬ 1-‫حُٔل‬ ‫ٝحُـٔخػخص‬ ‫ٝحُيُٝش‬ ّ‫حُؼخ‬ ّ‫رخُ٘ظخ‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫ٝحُٔئٓٔخص‬ ‫ِ٤ش‬ ‫حُـٔخػ٤ش؛‬ ٢ٟ‫ٝحألٍح‬ ّ‫حألكزخ‬ ‫ٝٓٔظٌِخص‬ ‫حُو٤َ٣ش‬ ‫حُٔئٓٔخص‬ ‫ُلخثيس‬ ‫ٝحُٞٛخ٣خ‬ ‫ٝحُٜزخص‬ 2-‫رخألَٓس‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬3 ‫؛‬ 3-َ‫ٓٔؼ‬ ‫ك٤ٜخ‬ ٌٕٞ٣ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ‫ػخٓش‬ ‫ٝرٜلش‬ ‫حألِٛ٤ش‬ ١‫رلخهي‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫حأل١َحف؛‬ ‫ألكي‬ ‫ٓئحٍُح‬ ٝ‫أ‬ ‫ٗخثزخ‬ ٢ٗٞٗ‫هخ‬ 3-ٝ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬َٜ‫حُل‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫طظ‬9ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬72113َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬1114123‫رظخٍ٣ن‬12‫حُلـش‬ ١ً ٖٓ1424(3َ٣‫كزَح‬2114‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬5184‫رظخٍ٣ن‬ 14‫حُلـش‬ ١ً ٖٓ1424(5َ٣‫كزَح‬2114ٙ ،)4531
 • 9. -9- 4-‫حُو‬‫ؿ٤زظْٜ؛‬ ‫حُٔلظَٟش‬ ٙ‫حألٗوخ‬ ْٜ‫ٝط‬ ‫طظؼِن‬ ٢‫حُظ‬ ‫٠خ٣خ‬ 5-‫حُ٘ٞػ٢؛‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ّ‫رؼي‬ ‫طظؼِن‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ 6-ٝ‫أ‬ ‫حُوَحرش‬ ‫رٔزذ‬ ‫ٝحإلكخُش‬ ‫حُو٠خس‬ ‫طـَ٣ق‬ ،ٙ‫حالهظٜخ‬ ‫رظ٘خُع‬ ‫طظؼِن‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫حُٜٔخَٛس؛‬ 7-‫حُو٠خس؛‬ ‫ٓوخٛٔش‬ 8-1٢‫حُلَػ‬ ٍُِٝ‫ح‬ ‫ه٠خ٣خ‬ ُ‫ح‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫طزِؾ‬‫رٞحٓطش‬ َ‫حأله‬ ٠ِ‫ػ‬ ّ‫أ٣خ‬ ‫رؼالػش‬ ‫حُـِٔش‬ َ‫هز‬ ٙ‫أػال‬ ‫ٔٔطَس‬ ‫حُٔ٘يٍؿش‬ ‫حُـِٔش‬ ٢‫ك‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُظزِ٤ؾ‬ ‫ٌٛح‬ ْ‫٣ظ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬ 1٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ 1‫ك٤ٜخ‬ ‫حُو٠٤ش‬ ْ٣‫ُظوي‬ ‫ؿِٔش‬ ‫أهَد‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُو٠٤ش‬ َ٤‫طؤه‬ ‫ططِذ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُلخُش‬ ٌٙٛ ٢‫ك‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٌٖٔ٣ ‫ك‬ ‫ٗلٞ٣خ‬ ٝ‫أ‬ ‫ًظخرش‬ ‫ٓٔظ٘ظـخطٜخ‬1‫طؤه٤َٛخ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬ ‫٤غ‬ 1‫ٍَٟٝ٣خ‬ ‫ك٤ٜخ‬ َ‫حُظيه‬ َٟ‫ط‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ططِغ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫ُِ٘٤خرش‬ ٌٖٔ٣ 1‫حإل١الع‬ ‫رٌٜح‬ ‫طِوخث٤خ‬ َٓ‫طؤ‬ ٕ‫أ‬ ‫ُِٔلٌٔش‬ 1‫رخ١ال‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ٝاال‬ ‫رخُـِٔش‬ ‫طالٝطٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫ٓٔظ٘ظـخص‬ ‫ا٣يحع‬ ٠ُ‫ا‬ ٌْ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ٍ‫٣٘خ‬ ‫انفظم‬01 ُ‫ح‬ ٢‫ك‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٍٞ٠‫ك‬ َ‫٣ؼظز‬ٕ‫ًخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٍث٤ٔ٤خ‬ ‫١َكخ‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫اال‬ ٢ٓ‫اُِح‬ َ٤‫ؿ‬ ‫ـِٔش‬ 1َٟ‫حأله‬ ٍ‫حألكٞح‬ ٢‫ك‬ ‫حهظ٤خٍ٣خ‬ ‫ك٠ٍٞٛخ‬ ٌٕٞ٣ٝ 1‫هخٗٞٗخ‬ ‫ٓلظٔخ‬ ‫ك٠ٍٞٛخ‬ َٙ‫انخب‬ ‫انمظى‬:‫انًحبكى‬ ‫اختظبص‬ :‫األٔل‬ ‫انجبة‬‫ػبيخ‬ ‫يمتؼٛبد‬ ‫انفظم‬00 ‫ٓٔظ٘ظـخص‬ َ‫آه‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خطؾ‬ ‫حُٔـَى‬ ‫حُطِذ‬ ‫ٓزِؾ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حٓظ٘خىح‬ ٢‫حالٗظٜخث‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ‫٣ليى‬ ُٔ‫ح‬1‫ٝحُـزخث٤ش‬ ‫حُظٜي٣ي٣ش‬ ‫ٝحُـَحٓخص‬ ‫حُوخٗٞٗ٤ش‬ ‫ٝحُلٞحثي‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ َ‫حُٜٞحث‬ ‫رخٓظؼ٘خء‬ ٢‫يػ‬ ‫انفظم‬04 1‫ٓليىس‬ َ٤‫ؿ‬ ‫حُِ٘حع‬ ‫ٟٓٞٞع‬ ‫ه٤ٔش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫٣زض‬
 • 10. -11- ‫انفظم‬09 ‫رض‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ْ‫ٗل‬ ‫ٟي‬ ‫ٝحكي‬ ‫ٓيع‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫ٝحكيس‬ ٟٞ‫ىػ‬ ٢‫ك‬ ‫١ِزخص‬ ‫ػيس‬ ‫هيٓض‬ ‫اًح‬ ‫حُطِزخص‬ ‫ٓـٔٞع‬ ُٝ‫طـخ‬ ٕ‫ا‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫ك٤ٜخ‬ٖ‫ػ‬ َ‫٣و‬ ‫أكيٛخ‬ ٕ‫ًخ‬ ُٞٝ ‫حٗظٜخث٤خ‬ ٌْ‫ُِل‬ ‫حُٔليى‬ ٍ‫حُوي‬ 1‫ًُي‬ ‫انفظم‬02 ٖ٤‫ٓـظٔؼ‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٠‫ٓيػ‬ ‫ػيس‬ ‫ٟي‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫ٓيػ‬ ‫ػيس‬ ٖٓ ّ‫حُٔوي‬ ‫حُطِذ‬ ٢‫ك‬ ‫حٗظٜخث٤خ‬ ٌْ‫٣ل‬ ٌْ‫ُِل‬ ‫حُٔليى‬ ٍ‫حُوي‬ ٖ‫ػ‬ ‫٣ِ٣ي‬ ‫ال‬ ٖ٤‫حُٔيػ‬ ٖٓ ‫ٝحكي‬ ًَ ‫ٜٗ٤ذ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫ٓ٘ظَى‬ ‫ٓ٘ي‬ ‫ٝرٔٞؿذ‬ ‫ا‬ ‫ُِـٔ٤غ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ٌْ‫ٝ٣ل‬ ،‫حٗظٜخث٤خ‬1ٍ‫حُوي‬ ‫ٌٛح‬ ٖ‫ػ‬ ْٛ‫أكي‬ ‫ٜٗ٤ذ‬ ‫ُحى‬ ‫ًح‬ ٠‫حُٔيػ‬ ٖ٤‫ر‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫حُٔيػ‬ ٖ٤‫ر‬ ٖٓ‫ط٠خ‬ ‫ٝؿٞى‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔخروش‬ ‫حُلوَس‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ططزن‬ ‫ال‬ 1‫ُِؤٔش‬ َ‫هخر‬ َ٤‫ؿ‬ ‫حُِ٘حع‬ ‫ٟٓٞٞع‬ ٕ‫ًخ‬ ٕ‫ا‬ ٝ‫أ‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ‫انفظم‬05 َ‫طيه‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔوخٛش‬ ‫١ِزخص‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔوخرِش‬ ‫حُطِزخص‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٚ‫طوظ‬ ٢‫ك‬ ‫ه٤ٔظٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ر٘ٞػٜخ‬1‫حهظٜخٜٛخ‬ ‫كيٝى‬ ‫كيٝى‬ ٢‫ك‬ َ‫٣يه‬ ‫حُٔوخٛش‬ ‫١ِزخص‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔوخرِش‬ ٝ‫أ‬ ‫حألِٛ٤ش‬ ‫حُطِزخص‬ ٖٓ ‫ٝحكي‬ ًَ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ 1‫ُالٓظ٤٘خف‬ َ‫هخر‬ َ٤‫ؿ‬ ٌْ‫رل‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ‫رظض‬ ٢‫حالٗظٜخث‬ ‫حهظٜخٜٛخ‬ 1‫ؿٔ٤ؼٜخ‬ ٢‫ك‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ‫رظض‬ ‫ُالٓظ٤٘خف‬ ‫هخرال‬ ‫حُطِزخص‬ ٌٙٛ ‫أكي‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫انفظم‬06 ّ‫رؼي‬ ‫حُيكغ‬ ‫حأل١َحف‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬1‫ىكخع‬ ٝ‫أ‬ ‫ىكغ‬ ًَ َ‫هز‬ ٢ٗ‫حٌُٔخ‬ ٝ‫أ‬ ٢‫حُ٘ٞػ‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ 1‫حُـ٤خر٤ش‬ ّ‫ُألكٌخ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫اال‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ٍٞ١ ٢‫ك‬ ‫حُيكغ‬ ‫ٌٛح‬ ‫اػخٍس‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ َ٤‫ؿ‬ ‫حُطِذ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ٝاال‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫اُ٤ٜخ‬ ‫طَكغ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٖ٤‫٣ز‬ ٕ‫أ‬ ‫حُيكغ‬ َ٤‫٣ؼ‬ ٖٓ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬ 1ٍٞ‫ٓوز‬ ‫ط‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔوظٜش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُِٔق‬ ‫ٍكغ‬ ‫حُيكغ‬ َ‫هز‬ ‫اًح‬ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫روٞس‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ‫حإلكخُش‬ ٌٕٞ 1َ‫ٛخث‬ ٕٝ‫ٝري‬ ٕ‫ُي‬ ٖٓ ‫طِوخث٤خ‬ ٢‫حُ٘ٞػ‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ّ‫رؼي‬ ٌْ‫حُل‬ ٌٖٔ٣1٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُيٍؿش‬ ٢ٟ‫هخ‬ ‫انفظم‬07 ٌْ‫ك‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٚ٤‫ك‬ ‫طزض‬ ٕ‫أ‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ّ‫رؼي‬ ‫حُيكغ‬ ‫أٓخٜٓخ‬ َ٤‫أػ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬ 1َٛٞ‫حُـ‬ ٠ُ‫ا‬ ٍٝ‫حُؼخ‬ ‫حُطِذ‬ ‫ربٟخكش‬ ٝ‫أ‬ َ‫ٓٔظو‬
 • 11. -11- ‫االختظبص‬ :َٙ‫انخب‬ ‫انجبة‬ٙ‫انُٕػ‬ ‫االثتذائٛخ‬ ‫انًحبكى‬ ‫اختظبص‬ :‫األٔل‬ ‫انفزع‬ ‫انفظم‬08 ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٚ‫طوظ‬-‫حُٔوُٞش‬ ‫حُوخٛش‬ ‫حالهظٜخٛخص‬ ‫َٓحػخس‬ ‫ٓغ‬ّ‫أهٔخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُوَد‬ ‫ه٠خء‬4 -‫حألَٓس‬ ‫ٝه٠خ٣خ‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬5 ‫ٝحُظـخٍ٣ش‬6 ‫ٝحإلىحٍ٣ش‬7 ‫ٓغ‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٝحٗظٜخث٤خ‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫ٝحالؿظٔخػ٤ش‬1‫حالٓظ٤٘خف‬ ‫كن‬ ‫كلع‬ ‫ك٤ٜخ‬ ‫٣ٔ٘ي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُلخُش‬ ٢‫ك‬ ُٞٝ ‫حُٔوخُلش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٖ‫ػ‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫روطغ‬ ‫أ٣٠خ‬ ٚ‫طوظ‬ 1َٟ‫أه‬ ‫ٓلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫أٗٞحع‬ ٞ‫رؼ‬ ٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫ٓخرن‬ ٙ‫هخ‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫انفظم‬09 َ‫رخُ٘ظ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٚ‫طوظ‬8 : -ًْ‫رخُٔلخ‬ ‫حالٓظ٤٘خكخص‬ ‫ؿَف‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ‫كن‬ ‫كلع‬ ‫ٓغ‬ ،‫حرظيحث٤خ‬‫ؿخ٣ش‬ ٠ُ‫ا‬ ،‫حالرظيحث٤ش‬ ( ٍْٛ‫ى‬ ‫أُق‬ ٖ٣َ٘‫ػ‬20.000‫ىٍْٛ)؛‬ -٢‫حُظ‬ ‫حُطِزخص‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ،‫حالٓظ٤٘خك٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ‫كن‬ ‫كلع‬ ‫ٓغ‬ ،‫ٝحرظيحث٤خ‬ ( ٍْٛ‫ى‬ ‫أُق‬ ٖ٣َ٘‫ػ‬ ُٝ‫طظـخ‬20.000‫ىٍْٛ)؛‬ -َٜ‫حُل‬ ّ‫ألكٌخ‬ ‫١زوخ‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫٣زض‬12ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ‫كن‬ ‫كلع‬ ‫ٓغ‬ ،ٙ‫أػال‬ ٤‫حالٓظ٤٘خك‬1‫ش‬ 4-َٜ‫حُل‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬18‫أػ‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫ال‬35111‫ًٔخ‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫رظـ‬ ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٛخىم‬1.74.447٢‫ك‬ ٍ‫حُٜخى‬11ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1394(28َ‫ٓزظٔز‬ 1974ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،)1.11.149‫رظخٍ٣ن‬16ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1432(17ْ‫أؿٔط‬2011،) ٤َُٔٓ‫ح‬ ‫حُـَ٣يس‬‫ػيى‬ ‫ش‬5975‫رظخٍ٣ن‬6ٍ‫ٗٞح‬1432(5َ‫ٓزظٔز‬2011ٙ ،)43871 5-َٜ‫حُل‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬18ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬721131ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ، 6-ٖٓ ‫حُٔٞحى‬ َ‫حٗظ‬ ،‫حُظـخٍ٣ش‬ ًْ‫ُِٔلخ‬ ٢‫حُ٘ٞػ‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ٜٙٞ‫رو‬5٠ُ‫ا‬9ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْٖٓ‫ٍه‬53195٢ٟ‫حُوخ‬ ‫ربكيحع‬‫طـخٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ْ‫ٍه‬65-97-1‫ر‬‫ظخٍ٣ن‬4ٍ‫ٗٞح‬1417 (12َ٣‫كزَح‬1997‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4482‫رظخٍ٣ن‬8َّ‫ٓل‬1418(15١‫ٓخ‬1997)ٙ ،1141‫ٓغ‬ 1 ًْ‫حُٔلخ‬ ٕ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حإلٗخٍس‬‫ٓوظٜش‬ ٠‫طزو‬ ‫حالرظيحث٤ش‬‫ه٤ٔظٜخ‬ ُٝ‫طظـخ‬ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫حألِٛ٤ش‬ ‫حُطِزخص‬ ٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬211111‫ى‬1ٍْٛ 7-‫حُٔٞحى‬ َ‫حٗظ‬ ،‫حإلىحٍ٣ش‬ ًْ‫ُِٔلخ‬ ٢‫حُ٘ٞػ‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ٜٙٞ‫رو‬8ٝ9ٖٓٝ21٠ُ‫ا‬44ْٖٓ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬41191 ‫حُٔليع‬‫اىحٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬،ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬225-91-1‫رظخٍ٣ن‬22ٖٓ ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1414(11َ‫ٗظ٘ز‬1993)‫؛‬‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬4227‫ر‬‫ظخٍ٣ن‬18٠ُٝ‫حأل‬ ٟ‫ؿٔخى‬1414(3َ‫ٗٞكٔز‬ 1993ٙ )21681 8-َٜ‫حُل‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬19ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬351111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
 • 12. -12- ‫انفظم‬41 :٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬ ‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٚ‫طوظ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُلَى٣ش‬ ‫ٝحُوالكخص‬ ٢ُٜ٘ٔ‫ح‬ ‫حُظيٍ٣ذ‬ ٝ‫أ‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫رؼوٞى‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُلَى٣ش‬ ‫حُِ٘حػخص‬ )‫أ‬ 1٢ُٜ٘ٔ‫ح‬ ‫حُظيٍ٣ذ‬ ٝ‫أ‬ َ‫رخُ٘ـ‬ ‫ػالهش‬ ‫ُٜخ‬ ‫١زوخ‬ ‫حُٜٔ٘٤ش‬ ٝ‫ٝحألَٓح‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫كٞحىع‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خطـش‬ ٍ‫حألَٟح‬ ٖ‫ػ‬ ٞ٣ٞ‫حُظؼ‬ )‫د‬ ُ‫حُؼَٔ؛‬ ٚ‫ر‬ ١ٍ‫حُـخ‬ ‫ِظَ٘٣غ‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش‬ ‫حُظَ٘٣ؼ٤ش‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ‫ططز٤ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫طظَطذ‬ ‫هي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُِ٘حػخص‬ )‫ؽ‬ 1٢‫حالؿظٔخػ‬ ٕ‫رخُ٠ٔخ‬ ‫انفظم‬40 ًْ‫حُٔلخ‬ ٠ُ‫ا‬ ٍٞ‫حُٔو‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ‫كيٝى‬ ٢‫ك‬ ‫حٗظٜخث٤خ‬ ‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫٣زض‬ َٜ‫حُل‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ‫ٝحُٔليى‬ ‫حالرظيحث٤ش‬19‫طـ‬ ‫اًح‬ ‫ٝحرظيحث٤خ‬َ٤‫ؿ‬ ٕ‫ًخ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔزِؾ‬ ‫ًُي‬ ‫حُطِذ‬ ُٝ‫خ‬ 1‫ٓليى‬ ٢‫ك‬ ‫ًٌٝح‬ ‫حُٜٔ٘٤ش‬ ٝ‫ٝحألَٓح‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫كٞحىع‬ ‫ه٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ٢‫كو‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫٣زض‬ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬ ‫ططز٤ن‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خٗجش‬ ‫حُِ٘حػخص‬ ‫رخٓظؼ٘خء‬ ٢‫حالؿظٔخػ‬ ٕ‫حُ٠ٔخ‬ ‫ٗطخم‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔٔ٘ٞكش‬ ‫حُٔؼخٗخص‬ ٝ َ‫حُ٘ـ‬ ‫كٞحىع‬ ٖ‫ػ‬ ٞ٣ٞ‫رخُظؼ‬ ٙ‫حُوخ‬ ‫حُظَ٘٣غ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫حُظٜي٣ي٣ش‬ ‫حُـَحٓخص‬ٝ‫حألَٓح‬ 1‫ٓليى‬ َ٤‫ؿ‬ ‫حُطِذ‬ ‫ٓزِؾ‬ ٕ‫ًخ‬ ُٞٝ ‫حٗظٜخث٤ش‬ ‫رٜلش‬ ٍ‫طٜي‬ ّ‫حألكٌخ‬ ٕ‫كب‬ ‫حُٜٔ٘٤ش‬ ‫انفظم‬44 َٜ‫حُل‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ططزن‬151‫حُٔوخرِش‬ ‫رخُطِزخص‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫انفظم‬49 ‫حُلوَس‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ ‫ٝحُوالكخص‬ ‫حُِ٘حػخص‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫ٝحكي‬ ‫١ِذ‬ ْ٣‫طوي‬ ‫٣ـذ‬ َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬21ٞ‫حُوز‬ ّ‫ػي‬ ‫١خثِش‬ ‫طلض‬‫حُطِزخص‬ ‫أٓزخد‬ ٕ‫أ‬ ‫حُطخُذ‬ ‫أػزض‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ‫ٓخ‬ ٍ َ‫طوز‬ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬ ،٢ُٝ‫حأل‬ ‫حُطِذ‬ ْ٣‫طوي‬ ‫رؼي‬ ‫اال‬ ‫٣ؼَكٜخ‬ ُْٝ ٚ‫ُٜخُل‬ ‫حُزيح٣ش‬ ٢‫ك‬ ٌٖ‫ط‬ ُْ ‫حُـي٣يس‬ ‫اٟخكظٜخ‬ ‫حُلخُش‬ ٌٙٛ ٢‫ك‬ ‫ٝ٣ـذ‬ ،٢ِٛ‫حأل‬ ‫حُطِذ‬ ٢‫ك‬ ‫ٜٗخث٤خ‬ ٌْ‫حُل‬ َ‫هز‬ ‫حُٔويٓش‬ ‫حُـي٣يس‬ ‫حُطِزخص‬ ‫ٝحكي‬ ٌْ‫رل‬ ‫حُـٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ ‫هٜي‬ ٍٝ‫حأل‬ ‫حُطِذ‬ ٠ُ‫ا‬1
 • 13. -13- :َٙ‫انخب‬ ‫انفزع‬‫ثبنًحبكى‬ ‫االطتُٛبفبد‬ ‫ٔغزف‬ ‫االطتُٛبف‬ ‫يحبكى‬ ‫اختظبص‬ ‫االثتذائٛخ‬9 ‫انفظم‬42 ‫ٓوخُلش‬ ‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ٛ٘خى‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫طوظ‬10 ٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬ 1‫ٍإٓخثٜخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُٜخىٍس‬ َٓ‫حألٝح‬ ‫حٓظ٤٘خف‬ ٢‫ك‬ ‫ًٌٝح‬ ،‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أكٌخ‬ ‫حٓظ٤٘خف‬ ُ‫ح‬ ّ‫أكٌخ‬ ٖٓ ‫حٓظؼ٘خء‬َ‫رخُ٘ظ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫رخُٔلٌٔش‬ ‫حالٓظ٤٘خكخص‬ ‫ؿَكش‬ ٚ‫طوظ‬ ‫حُٔخروش‬ ‫لوَس‬ ‫حُز٘ي‬ ٍ‫ا١خ‬ ٢‫ك‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫حُٜخىٍس‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫ٟي‬ ‫حَُٔكٞػش‬ ‫حالٓظ٤٘خكخص‬ ٢‫ك‬ َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٍٝ‫حأل‬19ٙ‫أػال‬11 1 ‫ان‬ ‫يختهف‬ ٍٛ‫ث‬ ‫يشتزكخ‬ ‫يمتؼٛبد‬ :‫انخبنج‬ ‫انفزع‬‫ًحبكى‬ ‫انفظم‬45 ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ٔ٘غ‬‫رٜلش‬ ُٞٝ َ‫ط٘ظ‬ ٕ‫أ‬ ‫ٓوخُلش‬ ‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ٛ٘خى‬ ‫ًخٗض‬ ٝ‫أ‬ ‫ُِيُٝش‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫حإلىحٍحص‬ َٔ‫ػ‬ َ‫طؼَه‬ ٕ‫أ‬ ‫ٗؤٜٗخ‬ ٖٓ ٢‫حُظ‬ ‫حُطِزخص‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ‫طزؼ٤ش‬ 1‫هَحٍحطٜخ‬ ٟ‫اكي‬ ٢‫طِـ‬ ٕ‫أ‬ ٝ‫أ‬ َٟ‫حأله‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫حُـٔخػخص‬ ٖ٤ٗ‫حُوٞح‬ ‫ىٓظٍٞ٣ش‬ ٢‫ك‬ ‫طزض‬ ٕ‫أ‬ ‫حُو٠خث٤ش‬ ‫ُِـٜخص‬ ُٞ‫٣ـ‬ ‫ٝال‬12 1 ‫انفظم‬46 ‫ٓلٌٔش‬ ًَ ٚ‫طوظ‬َٜ‫حُل‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫َٓحػخس‬ ‫ٓغ‬149‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُٜؼٞرخص‬ ٢‫ك‬ َ‫رخُ٘ظ‬ ‫حُٔئىحس‬ ‫رخُٜٔخٍ٣ق‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُٜؼٞرخص‬ ٢‫ك‬ ‫ٝهخٛش‬ ‫هَحٍحطٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫أكٌخٜٓخ‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ٝ‫أ‬ َ٣ٝ‫رظؤ‬ 1‫أٓخٜٓخ‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ٢‫ك‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫اال‬ ‫حُٔخُلش‬ ‫حُلوَس‬ ‫١زن‬ ‫حُٜخىٍس‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫طٔظؤٗق‬ ‫ال‬ 1‫ُالٓظ٤٘خف‬ ‫ٗلٜٔخ‬ ٢ٛ ‫هخرِش‬ ‫حألِٛ٤ش‬ 9-ْ٤ٔ‫طظ‬ ْ‫ط‬ٕ‫ػ٘ٞح‬ُ‫ح‬٢ٗ‫حُؼخ‬ ‫لَع‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬351111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ، 10-‫ح‬‫حُٔخىس‬ َ‫ٗظ‬18ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْٖٓ‫ٍه‬53195‫حُو‬٢ٟ‫خ‬‫ربكيحع‬ً‫ٓلخ‬‫طـخٍ٣ش‬ ْْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ًٌٝح‬ ‫حًٌَُ؛‬ ‫ٓخُق‬ ، 81113ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫اىحٍ٣ش‬ ‫حٓظج٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ ‫حُٔليع‬1116117 ‫رظخٍ٣ن‬15َّ‫ٓل‬ ٖٓ1427(14َ٣‫كزَح‬2116‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)5398‫رظخٍ٣ن‬24َّ‫ٓل‬1427(23 َ٣‫كزَح‬2116،)ٙ4911 11-‫طـ‬ ْ‫ط‬َٜ‫حُل‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤24ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬351111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ، 12-‫ٗٔن‬ ْ‫ط‬‫حُؼخٗ٤ش‬ ‫حُلوَس‬َٖٜٓ‫حُل‬25‫حُٔخىس‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫ٓلِٜخ‬ ‫ٝكِض‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ 51ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٖٓ41191‫حُٔليع‬1ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،‫اىحٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬
 • 14. -14- ٙ‫انًحه‬ ‫االختظبص‬ :‫انخبنج‬ ‫انجبة‬ ‫انفظم‬47 ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫ُِٔيػ‬ ٍ‫حُٔوظخ‬ ٝ‫أ‬ ٢‫حُلو٤و‬ ٖ١ُٞٔ‫ح‬ ‫ُٔلٌٔش‬ ٢ِ‫حُٔل‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ٌٕٞ٣13 1 ٕ‫ًخ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫٣ظٞك‬ ٌُٖٝ ‫حُٔـَد‬ ٢‫ك‬ ٖ١ٞٓ َ٤‫حأله‬ ‫ٌُٜح‬ ٌٖ٣ ُْ ‫اًح‬ 1َ‫حُٔل‬ ‫ٌٛح‬ ‫ُٔلٌٔش‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ٤‫ك‬ ‫رخُٔـَد‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ‫ٝال‬ ٖ١ٞٓ ‫ال‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫ُِٔيػ‬ ٌٖ٣ ُْ ‫اًح‬ٙ‫ٟي‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ْ٣‫طوي‬ ٌٖٔ 1ْٛ‫طؼيى‬ ‫ػ٘ي‬ ْٜ٘ٓ ‫ٝحكي‬ ٝ‫أ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫ٝحكي‬ ١‫أ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ٍ‫٣وظخ‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ُِٔيػ‬ ُ‫ؿخ‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫طؼيى‬ ‫اًح‬ 1ْٜ٘ٓ ‫انفظم‬48 :‫حُظخُ٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُٔخرن‬ َٜ‫حُل‬ ‫ُٔوظ٠٤خص‬ ‫هالكخ‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ّ‫طوخ‬ -‫طؼِن‬ ‫حُؼوخٍ٣ش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ٢‫ك‬‫ٓٞهغ‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُل٤خُس‬ ٝ‫أ‬ ‫حالٓظلوخم‬ ٟٞ‫ريػ‬ َٓ‫حأل‬ ‫ك٤ٚ؛‬ ‫حُٔظ٘خُع‬ ٍ‫حُؼوخ‬ -ّ‫أٓخ‬ ،٢٘٤‫ػ‬ ٝ‫أ‬ ٢ٜ‫ٗو‬ ‫كن‬ ٢‫ك‬ ‫رِ٘حع‬ ‫ٝحكي‬ ٕ‫آ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُٔوظِطش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٚ؛‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٔٞهغ‬ ‫ٓلٌٔش‬ -ٝ‫أ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُ٘لوش‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫حأله٤َ؛‬ ‫ٌٛح‬ ٍ‫رخهظ٤خ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ -ٚ‫ر‬ ‫هيٓض‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫ؿٌحث٤ش‬ ‫ٓٞحى‬ ٝ‫أ‬ ‫١ز٤ش‬ ‫ػالؿخص‬ ْ٣‫طوي‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ ‫حُـٌحث٤ش؛‬ ‫حُٔٞحى‬ ٝ‫أ‬ ‫حُؼالؿخص‬ -ّ‫أٓخ‬ ٝ‫أ‬ ٍَ٠ُِ ‫حُٔٔزذ‬ َ‫حُلؼ‬ ٚ٤‫ك‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،ٞ٣ٞ‫حُظؼ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ ٍ‫رخهظ٤خ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬‫حُٔيػ٢؛‬ -َ‫ٓل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ َٔ‫حُؼ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُويٓش‬ ‫ٝاؿخٍس‬ ‫ٝحٌَُحء‬ ٍ‫ٝحألٗـخ‬ ِ٤ٜ‫حُظـ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٚ؛‬ ٠‫حُٔيػ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫كؤٓخ‬ ‫ٝاال‬ ‫حأل١َحف‬ ‫أكي‬ ٖ١ٞٓ ٞٛ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫حُؼوي‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظؼخهي‬ -‫حألٗـخٍ؛‬ ‫طِي‬ ٚ٤‫ك‬ ‫ٗلٌص‬ ١ٌُ‫ح‬ ٕ‫حٌُٔخ‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ٍ‫حألٗـخ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ 13-‫حُٔل‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ‫هٞحػي‬ َ‫حٗظ‬ٖ٤‫حُٔخىط‬ ٢‫ك‬ ‫حإلىحٍ٣ش‬ ًْ‫ُِٔلخ‬ ٢ِ11ٝ11ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْٖٓ‫ٍه‬41191‫حُٔليع‬ ‫اىحٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬ ٚ‫رٔٞؿز‬‫حُٔٞحى‬ َ‫حٗظ‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ًْ‫ُِٔلخ‬ ‫ٝرخُ٘ٔزش‬ ‫حًٌَُ؛‬ ‫ٓخُق‬ ،11ٝ11ٝ12ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْٖٓ‫ٍه‬53195 ‫ربكيحع‬ ٢ٟ‫حُوخ‬‫طـخٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬1ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
 • 15. -15- -ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫ك٤ٜخ‬ ‫١َكخ‬ َٟ‫أه‬ ‫ػٔٞٓ٤ش‬ ‫ؿٔخػش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُيُٝش‬ ‫طٞؿي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُؼوٞى‬ ‫ك٤ٚ؛‬ ‫حُؼوي‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ -‫حَُٜٔف‬ ‫ٝحإلٍٓخُ٤خص‬ ‫حُٔ٠ٔٞٗش‬ ‫ٝحألٗ٤خء‬ ‫رخَُٔحٓالص‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُِ٘حػخص‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ ‫حُطَف‬ ٍ‫رخهظ٤خ‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ََُٓٔ‫ح‬ ٖ١ٞٓ ٝ‫أ‬ ََُٓٔ‫ح‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُزَ٣ي٣ش‬ ‫ٝحُطَٝى‬ ‫رو٤ٔظٜخ‬ ٌُ‫ح‬‫حُيػٟٞ؛‬ ‫رَكغ‬ ٍ‫رخى‬ ١ -ٚ٤‫ك‬ ‫طـذ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٕ‫حٌُٔخ‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُزِي٣ش‬ ‫ٝحُ٠َحثذ‬ ‫حُٔزخَٗس‬ ‫حُ٠َحثذ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ 1‫حُ٠َ٣زش‬ ‫طؤى٣ش‬ -1‫حُظًَش‬ ‫حكظظخف‬ َ‫ٓل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُظًَخص‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ -ّ‫أٓخ‬ ،ّ‫حُٔوي‬ ٝ‫أ‬ ٢ُٛٞ‫ح‬ ٍِ‫ٝػ‬ ،َ٤‫ٝحُظلـ‬ ،‫ٝحُظَٗ٤ي‬ ،‫حألِٛ٤ش‬ ّ‫حٗؼيح‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ ُ‫ح‬ ‫حكظظخف‬ َ‫ٓل‬ ‫ٓلٌٔش‬ٍ‫رخهظ٤خ‬ ْٜ‫أِٛ٤ظ‬ ّ‫حٗؼيح‬ ٍَ‫طو‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫أٝالثي‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ظًَش‬ ٠‫حُٔيػ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫كؤٓخ‬ ،‫حُٔـَد‬ ٢‫ك‬ ٖ١ٞٓ ُْٜ ٌٖ٣ ُْ ‫ٝاًح‬ ‫حُوخٗٞٗ٢؛‬ ِْٜ‫ٓٔؼ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٛئالء‬ 1ٚ٤ِ‫ػ‬ -٢‫حالؿظٔخػ‬ ًَُِٔ‫ح‬ ‫ىحثَطٜخ‬ ٢‫ك‬ ‫٣ٞؿي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حًَُ٘خص‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ ‫ًَُِ٘ش‬14 1 -ٓ‫أ‬ ،‫حُظلِٔش‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬1ِْ‫ُِٔل‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ َ‫آه‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ َ‫آه‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫خ‬ -‫ٓلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫ٍكغ‬ ٍ‫٣وظخ‬ ٕ‫أ‬ ٢‫ُِٔيػ‬ ٌٖٔ٣ َٟ‫حأله‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ 1‫حُٞكخء‬ ‫ٝؿٞد‬ ‫ٗلًٞٛخ‬ ‫ىحثَس‬ ٢‫ك‬ ‫ٓ٤وغ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ٝ‫أ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ٖ١ٞٓ -‫حُظؼٞ٣٠خص‬ ‫ٝطؤى٣ش‬ ‫رظلي٣ي‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ٟٝ‫حُيػخ‬ ‫ٝؿٔ٤غ‬ ٖ٤ٓ‫حُظؤ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬،‫حُٔٔظلوش‬ َ‫حُلؼ‬ ٚ٤‫ك‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ٝ‫أ‬ ،ُٚ ٖٓ‫حُٔئ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫اال‬ ٌٕٞ٣ ‫ال‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ٕ‫كب‬ ٚ‫رطز٤ؼظ‬ ٍٞ‫حُٔ٘و‬ ٝ‫أ‬ ٍ‫حُؼوخ‬ ‫ه٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫ػيح‬ ٍَ٠ُِ ‫حُٔٔزذ‬ 1‫حُٔئٓ٘ش‬ ‫حألٗ٤خء‬ ٚ‫ر‬ ‫طٞؿي‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ٢ِ‫حُٔل‬ ٙ‫حالهظٜخ‬ ‫٣ليى‬:٢‫٣ؤط‬ ‫ًٔخ‬ 14-‫حُٔخىس‬ ٚ٘‫ط‬11ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْٖٓ‫ٍه‬53195٢ٟ‫حُوخ‬‫ربكيحع‬‫طـخٍ٣ش‬ ًْ‫ٓلخ‬،:ٚٗ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ،ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ "‫حٓظؼ٘خء‬ّ‫أكٌخ‬ َٖٜٓ‫حُل‬28:ٟٝ‫حُيػخ‬ ‫طَكغ‬ ،‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ -‫٣ظؼِن‬ ‫ك٤ٔخ‬‫رخًَُ٘خص‬1‫كَػٜخ‬ ٝ‫أ‬ ‫حًَُ٘ش‬ َ‫ٓو‬ ‫ُٜخ‬ ‫حُظخرغ‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ -‫رٜؼٞرخص‬ ‫٣ظؼِن‬ ‫ك٤ٔخ‬‫حُٔوخُٝش‬،‫ح‬ ‫ٓئٓٔش‬ ‫ُٜخ‬ ‫حُظخرؼش‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬َ‫حُٔو‬ ٝ‫أ‬ ‫حَُث٤ٔ٤ش‬ َ‫ُظخؿ‬٢‫حالؿظٔخػ‬ 1‫ًَُِ٘ش‬ -‫حإلؿَحءحص‬ ٚ‫٣و‬ ‫ك٤ٔخ‬‫حُظللظ٤ش‬،ٌٙٛ ‫ٟٓٞٞع‬ ‫ريحثَطٜخ‬ ‫٣ٞؿي‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬‫حالؿَحءحص‬." ‫حُٔخىس‬ ٚ٘‫ٝط‬12ٌٖٔ٣ " :ٚٗ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ْ‫ٗل‬ ٖٓ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ‫ُأل١َحف‬ٍ‫حألكٞح‬ٍ‫حهظ٤خ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ًظخرش‬ ‫٣ظلوٞح‬ ٕ‫أ‬ ‫حُٔوظٜش‬ ‫حُظـخٍ٣ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬1"
 • 16. -16- 1-‫رخُ٘ٔزش‬ ‫حُٔئٓٔش‬ ‫ٓٞهغ‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،٢ُٜ٘ٔ‫ح‬ ‫ٝحُظيٍ٣ذ‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫ػوٞى‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔئٓٔش؛‬ ‫هخٍؽ‬ َٔ‫ُِؼ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫ػويس‬ ٌ٤‫ط٘ل‬ ٝ‫أ‬ ّ‫ارَح‬ ‫ٓٞهغ‬ ‫ٓلٌٔش‬ ٝ‫أ‬ ‫رٜخ‬ ِ‫حُٔ٘ـ‬ َٔ‫ُِؼ‬ 2-‫ػِ٤ٚ؛‬ ٠‫حُٔيػ‬ ٖ١ٞٓ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،٢‫حالؿظٔخػ‬ ٕ‫حُ٠ٔخ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ 3-‫أ‬ ،َ‫حُ٘ـ‬ ‫كٞحىع‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬‫ٗلًٞٛخ؛‬ ‫ىحثَس‬ ٢‫ك‬ ‫حُلخىػش‬ ‫ٝهؼض‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ّ‫ٓخ‬ ُ‫ؿخ‬ ‫حُ٠ل٤ش‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٢ٛ ‫ُ٤ٔض‬ ‫ٓلٌٔش‬ ًٞ‫ٗل‬ ‫ىحثَس‬ ٢‫ك‬ ‫حُلخىػش‬ ‫ٝهؼض‬ ‫اًح‬ ٚٗ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬ ‫اهخٓظْٜ؛‬ َ‫ٓل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫ٍكغ‬ ٚ‫كوٞه‬ ١ٌُٝ ٝ‫أ‬ َ٤‫حأله‬ ‫ٌُٜح‬ 4-1ٚ‫كوٞه‬ ١ًٝ ٝ‫أ‬ َٓ‫حُؼخ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُٜٔ٘٤ش‬ ٝ‫حألَٓح‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ ‫انفظم‬49 :‫حُٔوظٜش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٕ‫كب‬ ‫حُٔخرن‬ َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫حُلوَس‬ ‫ُٔوظ٠٤خص‬ ‫هالكخ‬ -ُٚ ٖٓ‫حُٔئ‬ ٖ١ٞٓ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫حُز٤٠خء‬ ٍ‫حُيح‬ ‫ٓلٌٔش‬ ،٢‫حالؿظٔخػ‬ ٕ‫حُ٠ٔخ‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ 1‫رخُوخٍؽ‬ -‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ٚ‫كوٞه‬ ١ًٝ ٝ‫أ‬ ‫حُ٠ل٤ش‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ،َ‫حُ٘ـ‬ ‫كٞحىع‬ ٟٝ‫ىػخ‬ ٢‫ك‬ 1‫حُٔـَد‬ ‫هخٍؽ‬ ‫حُلخىػش‬ ‫ٝهؼض‬ ‫اًح‬ -٢‫ك‬َُٝٔ‫رخ‬ ‫حُظَٜ٣ق‬ ‫ا٣يحع‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ‫حُٔل‬ ‫ٓلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُٜٔ٘٤ش‬ ٝ‫حألَٓح‬ ٟٝ‫ىػخ‬ 1‫رخُوخٍؽ‬ ٚ‫كوٞه‬ ١ًٝ ٝ‫أ‬ َٓ‫حُؼخ‬ ٖ١ٞٓ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ٚ٤‫ك‬ ‫انفظم‬91 ٟٝ‫ٝحُيػخ‬ ،‫ٝحُظيهالص‬ ،‫حُؼخٍٟش‬ َٟ‫حأله‬ ‫حُطِزخص‬ َ‫ٝٓخث‬ ،ٕ‫حُ٠ٔخ‬ ‫١ِزخص‬ ‫طَكغ‬ ِٛ‫حأل‬ ‫حُطِذ‬ ‫اُ٤ٜخ‬ ‫حَُٔكٞع‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ّ‫أٓخ‬ ،‫حُٔوخرِش‬ٍٝ‫حأل‬ ‫حُطِذ‬ ٕ‫أ‬ ‫رٟٞٞف‬ ‫ػزض‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ٢ ٠ِ‫ػ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ٍ‫٣لخ‬ ٌ‫كؼ٘يث‬ ‫حُؼخى٣ش‬ ٚ‫ٓلٌٔظ‬ ٖٓ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫ارؼخى‬ ‫اال‬ ٚ‫ر‬ ‫٣وٜي‬ ُْ ‫أٓخٜٓخ‬ ّ‫حُٔوي‬ 1َ‫حُ٘ظ‬ ُٚ ٖٓ ‫انخبنج‬ ‫انمظى‬:‫االثتذائٛخ‬ ‫كى‬ ‫انًحب‬ ‫أيبو‬ ‫انًظطزح‬ ٖٕ‫انذػ‬ ‫تمٛٛذ‬ :‫األٔل‬ ‫انجبة‬ ‫انفظم‬90 ‫ر‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫طَكغ‬ٝ‫أ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٓٞهغ‬ ‫ٌٓظٞد‬ ٍ‫ٔوخ‬ ٖ٤‫حُٔلِل‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ ٕ‫أػٞح‬ ‫أكي‬ ٚ‫ر‬ ٍَ‫ٝ٣ل‬ ‫ٗوٜ٤خ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ٚ‫ر‬ ٢ُ‫٣ي‬ ‫رظَٜ٣ق‬ ٝ‫أ‬ ِٚ٤ًٝ 1‫حُظٞه٤غ‬ ُٚ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ٚٗ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ َ٠‫حُٔل‬ ٢‫ك‬ ٍ‫٣٘خ‬ ٝ‫أ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫٣ٞهغ‬ ‫ٓل٠َح‬ ‫ٓغ‬ ‫ٝطخٍ٣وٜخ‬ ‫ُظِو٤ٜخ‬ ٢ِِٔٔ‫حُظ‬ ‫حُظَط٤ذ‬ ‫كٔذ‬ ‫ٌُُي‬ ‫ٓؼي‬ َ‫ٓـ‬ ٢‫ك‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ‫طو٤ي‬ٕ‫ر٤خ‬ 1‫حالٓظيػخء‬ ‫طخٍ٣ن‬ ‫ًٌٝح‬ ‫حأل١َحف‬ ‫أٓٔخء‬
 • 17. -17- ‫ٌِٓلخ‬ ‫هخٟ٤خ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٓوٍَح‬ ‫هخٟ٤خ‬ ٍ‫حألكٞح‬ ‫كٔذ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ْ٤‫ٍث‬ ٖ٤‫٣ؼ‬ ٍ‫حُٔوخ‬ ‫طو٤٤ي‬ ‫رٔـَى‬ ‫رخُو٠٤ش‬15 1 ‫انفظم‬94 ‫ٜٓ٘ش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٝٛلش‬ ‫ٝحُ٘وٜ٤ش‬ ‫حُؼخثِ٤ش‬ ‫حألٓٔخء‬ َ٠‫حُٔل‬ ٝ‫أ‬ ٍ‫حُٔوخ‬ ٖٔ٠‫٣ظ‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬ ‫ح‬ ‫ػ٘ي‬ ‫ًٌٝح‬ ٢‫ٝحُٔيػ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١َٞٓٝ٤ًٝ ٖ١ٞٓٝ ‫ٝٛلش‬ ‫أٓٔخء‬ ‫الهظ٠خء‬ ‫ٝٗٞػٜخ‬ ‫حٜٓٔخ‬ َ٠‫حُٔل‬ ٝ‫أ‬ ٍ‫حُٔوخ‬ ٖٔ٠‫٣ظ‬ ٕ‫أ‬ ‫ٝؿذ‬ ‫ًَٗش‬ ‫حأل١َحف‬ ‫أكي‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ٝاًح‬ ،٢‫حُٔيػ‬ 1‫ًَِٝٓٛخ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫ٟٓٞٞع‬ ‫ًُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػالٝس‬ َٟ‫ٝحُٔلخ‬ ‫حُٔوخالص‬ ٢‫ك‬ ُ‫رب٣ـخ‬ ٖ٤‫٣ز‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬ ‫حٓظؼٔخ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ١ٞ٘٣ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔٔظ٘يحص‬ ‫رخُطِذ‬ ‫ٝطَكن‬ ‫حُٔؼخٍس‬ َ‫ٝحُٞٓخث‬ ‫ٝحُٞهخثغ‬‫ػ٘ي‬ ‫ُٜخ‬ ‫حَُٔكوش‬ ‫حُٔٔظ٘يحص‬ ‫ػيى‬ ٚ٤‫ك‬ ‫٣ؼزض‬ ٢‫ُِٔيػ‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ِٚٔٔ٣ َٛٝ َ‫ٓوخر‬ ‫حالهظ٠خء‬ ‫ٝٗٞػٜخ‬16 1 ٍ‫حُٔوخ‬ ‫٣َكن‬ ٕ‫أ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝؿذ‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٠‫ٓيػ‬ ‫ػيس‬ ‫ٟي‬ ‫ٌٓظٞد‬ ٍ‫رٔوخ‬ ‫حُطِذ‬ ّ‫هي‬ ‫اًح‬ 1ّٜٞ‫حُو‬ ‫ُؼيى‬ ٝ‫ٓٔخ‬ ‫حُ٘ٔن‬ ٖٓ ‫رؼيى‬ ‫طل‬ ‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ‫رخُو٠٤ش‬ ‫حٌُِٔق‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٝ‫أ‬ ٍَ‫حُٔو‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫٣طِذ‬َ٤‫ؿ‬ ‫حُز٤خٗخص‬ ‫ي٣ي‬ ‫اؿلخُٜخ‬ ْ‫ط‬ ٢‫حُظ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظخٓش‬17 ،ٙ‫٣ليى‬ َ‫أؿ‬ َ‫ىحه‬ ‫ًُٝي‬ ‫حٌُخك٤ش‬ ٍ‫حُٔوخ‬ ‫ر٘ٔن‬ ‫حإلىالء‬ ‫٣طِذ‬ ‫ًٔخ‬ ، ‫حُطِذ‬ ٍٞ‫هز‬ ّ‫رؼي‬ ٌْ‫حُل‬ ‫١خثِش‬ ‫طلض‬18 1 ‫انفظم‬99 1‫حُٔلٌٔش‬ ًٞ‫ٗل‬ ‫ريحثَس‬ ٖ١ٞٓ َ٤ًُِٞ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬ 1ٚ٘١ٞٔ‫ر‬ ٚ‫ٓؼ‬ ‫حُٔوخرَس‬ َ‫ُٔل‬ ‫حهظ٤خٍح‬ َ٤ًُٞ‫ح‬ ٖ٤٤‫طؼ‬ َ‫٣ؼظز‬ ُٖٔ ٌٖٔ٣ ‫ال‬‫اًح‬ ‫اال‬ َ٤‫حُـ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٗ٤خرش‬ ‫٣َحكغ‬ ٕ‫أ‬ ‫حُو٠خء‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حأل١َحف‬ َ٤‫طٔؼ‬ ‫رلن‬ ‫٣ظٔظغ‬ ‫ال‬ ٍ‫ربىهخ‬ ‫حُؼخُؼش‬ ‫حُيٍؿش‬ ٠ُ‫ا‬ ٢ٗ‫حُلٞح‬ ٝ‫أ‬ ‫حُلَٝع‬ ٝ‫أ‬ ٍٞٛ‫حأل‬ ٖٓ ‫َٜٛح‬ ٝ‫أ‬ ‫هَ٣زخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ُٝؿخ‬ ٕ‫ًخ‬ 1‫حُـخ٣ش‬ 15-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬31ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬11931216‫رظخٍ٣ن‬ 22ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1414(11َ‫ٓزظٔز‬1993‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬4221‫رظخٍ٣ن‬27ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1414(15 َ‫ٓزظٔز‬1993ٙ ،)16191 16-‫حُؼ‬ ‫حُلوَس‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫خٗ٤ش‬32ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬721131ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ، 17-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬32ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬11931216‫ٓخُق‬ ، 1ًٌَُ‫ح‬ 18-ْ‫ط‬َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬32ٙ‫أػال‬‫رٔٞؿذ‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬33111ٍٜٞ‫حُل‬ َ٣‫رظؼي‬ ٢ٟ‫حُوخ‬32ٝ37 ٝ38ٝ39ٝ63ٝ431ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ1.11.153‫رظخٍ٣ن‬16ٖٓ ٕ‫ٍٓ٠خ‬1432(17ْ‫أؿٔط‬2011‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)5975‫رظخٍ٣ن‬6ٍ‫ٗٞح‬1432(5َ‫ٓزظٔز‬2011،) ٙ43891
 • 18. -18- ‫انفظم‬92 ،٢ٍٔٓ ‫رٔ٘ي‬ ٚ‫ٗ٤خرظ‬ ‫٣ؼزض‬ ٕ‫أ‬ ‫حُو٠خء‬ ّ‫أٓخ‬ َ٤‫حُظٔؼ‬ ‫رلن‬ ‫٣ظٔظغ‬ ‫ال‬ ١ٌُ‫ح‬ َ٤ًُٞ‫ح‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬ ‫ػَك‬ ٝ‫أ‬‫حُطَف‬ ٚ‫ر‬ ٢ُ‫٣ي‬ ١ٞ‫ٗل‬ ‫رظَٜ٣ق‬ ٝ‫أ‬ ،‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ٚ‫طٞه٤ؼ‬ ‫ٛلش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٜٓخىم‬ ٢ 1ِٚ٤ًٝ َ٠‫رٔل‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫ٗوٜ٤خ‬ ‫أكي‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫حُو٠خء‬ ّ‫أٓخ‬ ‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ‫ٓٔؼِش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫حإلىحٍحص‬ ٕ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬ 1‫حُـخ٣ش‬ ٌُٜٙ ٖ٤‫حُٔ٘ظير‬ ٖ٤‫حُٔٞظل‬ ‫انفظم‬95 :‫ُأل١َحف‬ ‫ًٝ٤ال‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ‫٣ٜق‬ ‫ال‬ 1-َ‫حُٔل‬ ٚ‫حُ٘و‬‫حُو٠خء؛‬ ّ‫أٓخ‬ ‫حُٜ٘خىس‬ ‫أىحء‬ ‫كن‬ ٖٓ ّٝ 2-‫حَُٔهش‬ ٝ‫أ‬ ،ٍُِٝ‫ح‬ ‫ؿ٘لش‬ ٝ‫أ‬ ‫ؿ٘خ٣ش‬ ‫رٔزذ‬ ٖ‫١ؼ‬ ١‫أل‬ َ‫هخر‬ َ٤‫ؿ‬ ‫كٌٔخ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٌّٞ‫حُٔل‬ ‫ٓلخُٝش‬ ٝ‫أ‬ ٍ‫حألٓٞح‬ ‫حٗظِحع‬ ٝ‫أ‬ ْ٤ُ‫رخُظي‬ ٝ‫أ‬ ٢٤ٔ‫حُز‬ ُْ‫حُظلخ‬ ٝ‫أ‬ ،‫حُٜ٘ذ‬ ٝ‫أ‬ ‫حألٓخٗش‬ ‫ه٤خٗش‬ ٝ‫أ‬ ‫حٗظِحػٜخ؛‬ 3-٠٠‫رٔوظ‬ ‫حأل١َحف‬ َ٤‫طٔؼ‬ ٖٓ ٚٗ‫كَٓخ‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ َ٤ًُٞ‫ح‬‫طؤى٣ز٢؛‬ ‫اؿَحء‬ 4-1ُِٕٞٝ‫حُٔؼ‬ ٕٞ‫ٝحُٔٞػو‬ ٍٝ‫حُؼي‬ ‫انفظم‬96 ‫ٌٛح‬ ٖٔ٠‫ٝ٣ظ‬ ‫٣ٜٞٓخ‬ ٖ٤‫٣ؼ‬ ‫ؿِٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ًظخرش‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫ٝحُٔيػ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫كخال‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٢‫٣ٔظيػ‬ :‫حالٓظيػخء‬ 1-‫ػِ٤ٚ؛‬ ٠‫ٝحُٔيػ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓٝ ‫ٜٝٓ٘ش‬ ٢ٜ‫ٝحُ٘و‬ ٢ِ‫حُؼخث‬ ْٓ‫حال‬ 2-‫حُطِذ؛‬ ‫ٟٓٞٞع‬ 3-‫أ‬ ‫٣ـذ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔلٌٔش‬‫ك٤ٚ؛‬ ‫طزض‬ ٕ 4-‫حُل٠ٍٞ؛‬ ‫ٝٓخػش‬ ّٞ٣ 5-1‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ‫حُٔلٌٔش‬ َ‫ٓو‬ ٢‫ك‬ ٖ١ٞٓ ٍ‫حهظ٤خ‬ ‫ٝؿٞد‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ٤‫حُظ٘ز‬ ‫انفظم‬97 ٖ٤٤‫حُو٠خث‬ ٕ‫حألػٞح‬ ‫أكي‬ ٝ‫أ‬ ،٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ ٕ‫أػٞح‬ ‫أكي‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫حالٓظيػخء‬ ٚ‫٣ٞؿ‬19 ٖ‫ػ‬ ٝ‫أ‬ ‫حإلىحٍ٣ش‬ ‫رخُطَ٣وش‬ ٝ‫أ‬ َٛٞ‫رخُظ‬ ٍ‫حإلٗؼخ‬ ‫ٓغ‬ ‫ٓ٠ٔٞٗش‬ ‫رَٓخُش‬ ‫حُزَ٣ي‬ ‫١َ٣ن‬20 1 19-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َ‫حٗظ‬81113٤٤‫حُو٠خث‬ ٖ٤ٟٞ‫حُٔل‬ ‫ٜٓ٘ش‬ ْ٤‫رظ٘ظ‬‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،ٖ ْ‫ٍه‬1116123‫رظخٍ٣ن‬15َّ‫ٓل‬1427(14َ٣‫كزَح‬2116‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)5411َ‫ٛل‬ ‫كخطق‬ ‫رظخٍ٣ن‬
 • 19. -19- ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬٠ِ‫ػ‬ ١ٍ‫حإلىح‬ ُِْٔ‫ح‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫حالٓظيػخء‬ ٚ‫٣ٞؿ‬ ،‫حُٔـَد‬ ‫هخٍؽ‬ ْ٤‫٣و‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ََُٓٔ‫ح‬ ‫حُيُٝ٤ش‬ ‫حالطلخه٤خص‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ،ٕٞٔ٠ُٔ‫ح‬ ‫حُزَ٣ي‬ ‫رٞحٓطش‬ ٝ‫أ‬ ‫حُيرِٞٓخٓ٤ش‬ ‫حُطَ٣وش‬ ‫ًُي‬ َ٤‫رـ‬ ٢٠‫طو‬21 1 ‫انفظم‬98 ‫أ‬ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ِٚٔ‫ػ‬ َ‫ٓل‬ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ٚ٘١ٞٓ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ٚٔ‫ٗل‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝحُٞػخثن‬ ‫حالٓظيػخء‬ ِْٔ٣١ ٍ‫حُٔوظخ‬ ٖ١ُٞٔ‫ح‬ ٢‫ك‬ ْ٤ِٔ‫حُظ‬ ْ‫٣ظ‬ ٕ‫أ‬ ُٞ‫ٝ٣ـ‬ ،ٚ٤‫ك‬ ‫٣ٞؿي‬ َ‫آه‬ ٕ‫ٌٓخ‬22 1 1‫رخُٔـَد‬ ُٚ ٖ١ٞٓ ‫ال‬ ُٖٔ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫ٓٞ١٘خ‬ ‫حإلهخٓش‬ َ‫ٓل‬ َ‫٣ؼظز‬ ٢ِ‫ٝحُؼخث‬ ٢ٜ‫حُ٘و‬ ْٓ‫حال‬ ‫اال‬ َٔ‫٣ل‬ ‫ال‬ ّٞ‫ٓوظ‬ ‫ؿالف‬ ٢‫ك‬ ‫حالٓظيػخء‬ ِْٔ٣ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ‫ٝ١خرغ‬ ٕٞ‫حُؼ‬ ‫رظٞه٤غ‬ ‫ٓظزٞػخ‬ ‫حُظزِ٤ؾ‬ ‫ٝطخٍ٣ن‬ ‫حُطَف‬ ٠ٌ٘ٓ ٕ‫ٝػ٘ٞح‬1 ‫انفظم‬99 ‫طٞهغ‬ ٕ‫أ‬ ‫ٝ٣ـذ‬ ‫طخٍ٣ن‬ ١‫أ‬ ٢‫ٝك‬ ‫حالٓظيػخء‬ ُٚ ِْٓ ٖٓ ‫ك٤ٜخ‬ ٖ٤‫٣ز‬ ‫ٜٗخىس‬ ‫رخالٓظيػخء‬ ‫طَكن‬ ِْٔ‫ط‬ ٖٓ ِ‫ػـ‬ ‫ٝاًح‬ 1ٚ٘١ٞٓ ٢‫ك‬ ‫طِٜٔٔخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ‫حُطَف‬ ٖٓ ‫حُٜ٘خىس‬ ٌٙٛ ٕٞ‫حُؼ‬ ‫ٝ٣ٞهغ‬ ‫رخُظزِ٤ؾ‬ ‫حٌُِٔلش‬ ‫حُِٔطش‬ ٝ‫أ‬ ٕٞ‫حُؼ‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫أٗخ‬ ٚ٠‫ٍك‬ ٝ‫أ‬ ‫حُظٞه٤غ‬ ٖ‫ػ‬ ‫حالٓظيػخء‬ ‫حُِٔط‬ ٝ‫أ‬1‫حُٔلٌٔش‬ ٢‫ٟز‬ ‫ًظخرش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝ٣َِٜٓخ‬ ٍ‫حألكٞح‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜ٘خىس‬ ٌٙٛ ٠ِ‫ػ‬ ‫ش‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍٞ‫حُؼؼ‬ ّ‫ُؼي‬ ‫حالٓظيػخء‬ ْ٤ِٔ‫ط‬ ‫حإلىحٍ٣ش‬ ‫حُِٔطش‬ ٝ‫أ‬ ‫رخُظزِ٤ؾ‬ ‫حٌُِٔق‬ ٠ِ‫ػ‬ ٌٍ‫طؼ‬ ‫اًح‬ ٢‫ك‬ ‫رٌُي‬ ‫اٗؼخٍح‬ ٖ٤‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫أُٜن‬ ٚ‫اهخٓظ‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٚ٘١ٞٓ ٢‫ك‬ ٚ‫ٗو‬ ١‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٝ‫أ‬ ‫حُطَف‬ ‫ك‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫ٝأٗخ‬ ‫حُظزِ٤ؾ‬ ٕ‫رٌٔخ‬ َٛ‫ظخ‬ ‫ٟٓٞغ‬‫حُٔلٌٔش‬ ٢‫ٟز‬ ‫ًظخرش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫طَؿغ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٜ٘خىس‬ ٢ َٓ‫رخأل‬ ‫حُٔؼ٘٤ش‬23 1 1َٛٞ‫رخُظ‬ ٍ‫حإلٗؼخ‬ ‫ٓغ‬ ٕٞٔ٠ُٔ‫ح‬ ‫رخُزَ٣ي‬ ‫حالٓظيػخء‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ ٌ‫ك٤٘ج‬ ٚ‫طٞؿ‬ ٢‫ك‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ َ٤ٗ‫أ‬ ‫حالٓظيػخء‬ ِْٔ‫ط‬ ،‫حُٜلش‬ ُٚ ١ٌُ‫ح‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٝ‫أ‬ ‫حُطَف‬ ٞ‫ٍك‬ ‫اًح‬ 1‫حُٜ٘خىس‬ 1427(2ٍّ‫ٓخ‬2116ٙ ،)59،‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ َٙ٘ٗ ٖٓ َٜٗ‫ح‬ ‫ػالػش‬ ‫رؼي‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٌٛح‬ ٍٞ‫ٓلؼ‬ ١َٔ٣ٝ 1 ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ٚ‫رٔٞؿز‬ ‫ٝط٘ٔن‬ْ‫ٍه‬411811‫ٝط٘ظ٤ٜٔخ‬ ٖ٤٤‫حُو٠خث‬ ٕ‫ُألػٞح‬ ‫ٛ٤جش‬ ‫ربكيحع‬ 20-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬37ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬721131ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ، 21-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حأله٤َس‬ ‫حُلوَس‬ َ٣‫طؼي‬ ْ‫ط‬37ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬331111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ، 22-َٜ‫حُل‬ َ٣‫طؼي‬ ْ‫ط‬38ٙ‫أػال‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬33111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،5975‫رظخٍ٣ن‬6 ٍ‫ٗٞح‬1432(5َ‫ٓزظٔز‬2111ٙ ،)4389َٔٗ َ٣‫حُظؼي‬ ‫ٌٛح‬ ٕ‫أ‬ ‫اال‬ ‫؛‬‫ًٔخ‬ ‫حُلوَحص‬ ٢‫رخه‬ ٕٝ‫ى‬ ٢‫كو‬ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ ‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫رخُـَ٣يس‬ ٍ‫حُٜخى‬ ١‫حُٔخى‬ ‫حُوطؤ‬ ‫حٓظيٍحى‬ ‫ًُي‬ ٖ٤‫ر‬6199‫رظخٍ٣ن‬27‫حُلـش‬ ًٝ1433(12َٞٗ‫كٔز‬ 2112ٙ ،)58441 23-ْ‫ط‬‫طؼ‬َ٣‫ي‬ٖٓ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ‫حُلوَس‬َٜ‫حُل‬39ٙ‫أػال‬‫رٔٞؿذ‬ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬331111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
 • 20. -21- َٗ‫حُؼخ‬ ّٞ٤ُ‫ح‬ ٢‫ك‬ ‫ٛل٤لخ‬ ‫طِٔ٤ٔخ‬ ‫ِٓٔٔخ‬ ‫حالٓظيػخء‬ َ‫٣ؼظز‬ٖٓ ٍ‫حُٜخى‬ ٞ‫َُِك‬ ٢ُ‫حُٔٞح‬ 1‫حالٓظيػخء‬ ِْٔ‫ط‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜلش‬ ُٚ ١ٌُ‫ح‬ ٚ‫حُ٘و‬ ٝ‫أ‬ ‫حُطَف‬ َٓ‫ٝحأل‬ ٙ‫أػال‬ ‫حًٌٍُٔٞس‬ ٍ‫ح٥ؿخ‬ ‫طٔي٣ي‬ ‫ُِظَٝف‬ ‫طزؼخ‬ َٟ‫أه‬ ‫ٗخك٤ش‬ ٖٓ ٢ٟ‫ُِوخ‬ ٌٖٔ٣ 1‫حالٓظيػخء‬ ‫رظـي٣ي‬ ‫ٓؼَٝف‬ َ٤‫ؿ‬ ‫حُطَف‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ك٤ٜخ‬ ٌٕٞ٣ ٢‫حُظ‬ ٍ‫حألكٞح‬ ٢‫ك‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٖ٤‫٣ؼ‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ ٖٓ ‫ػٞٗخ‬1‫حالٓظيػخء‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ‫٣زِؾ‬ ‫ه٤ٔخ‬ ٚ‫رٜلظ‬ ًَ ّ‫ٝ٣وي‬ ‫حإلىحٍ٣ش‬ ‫ٝحُِٔطخص‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ‫رٔٔخػيس‬ ‫حُطَف‬ ٖ‫ػ‬ ْ٤‫حُو‬ ‫ٌٛح‬ ‫٣زلغ‬ ٌٜٙ‫ر‬ ّ‫حُو٤خ‬ ‫ٗظ٤ـش‬ ٍ‫حُٜخى‬ ٌْ‫حُل‬ ٌٕٞ٣ ٕ‫أ‬ ٕٝ‫ى‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫ُِيكخع‬ ‫حُٔل٤يس‬ ‫ٝحُٔؼِٞٓخص‬ ‫حُٔٔظ٘يحص‬ 1‫ك٠ٍٞ٣خ‬ ‫حإلؿَحءحص‬ ٕ‫ًخ‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُطَف‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫رؼي‬ ‫ك٤ٔخ‬ ‫ػَف‬ ‫اًح‬َ‫٣وز‬ ْ٤‫حُو‬ ٕ‫كب‬ ٚ٘١ٞٓ َٜ‫٣ـ‬ ٚ‫ٗ٤خرظ‬ ٢ٜ‫ٝط٘ظ‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫كخُش‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٓ٠ٔٞٗش‬ ‫رَٓخُش‬ ‫حُطَف‬ َ‫ٝ٣وط‬ ٚ٘٤‫ػ‬ ١ٌُ‫ح‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫رٌُي‬ 1‫رٌُي‬ ّ‫حُو٤خ‬ ‫رٔـَى‬ ٚ٘‫ػ‬ ‫انفظم‬21 ‫اًح‬ ّ‫أ٣خ‬ ‫هٔٔش‬ َ‫أؿ‬ ٍٞ٠‫ُِل‬ ‫حُٔليى‬ ّٞ٤ُ‫ٝح‬ ‫حالٓظيػخء‬ ‫طزِ٤ؾ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫ٓخ‬ َّٜ٘٣ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬ ُٔ‫ح‬ َ‫ٓو‬ ٕ‫ٌٓخ‬ ٢‫ك‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ٖ١ٞٓ ‫ُِطَف‬ ٕ‫ًخ‬‫ٝٓيس‬ ‫ُٜخ‬ ٍٝ‫ٓـخ‬ ًَِٔ‫ر‬ ٝ‫أ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫لٌٔش‬ ٕ‫رطال‬ ‫١خثِش‬ ‫طلض‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫طَحد‬ ٖٓ َ‫آه‬ َ‫ٓل‬ ١‫أ‬ ٢‫ك‬ ‫ٓٞؿٞىح‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫٣ٞٓخ‬ َ٘‫ػ‬ ‫هٔٔش‬ 1‫ؿ٤خر٤خ‬ ٍ‫٣ٜي‬ ‫هي‬ ١ٌُ‫ح‬ ٌْ‫حُل‬ ‫انفظم‬20 ًْ‫ٓلخ‬ ًٞ‫ٗل‬ َ‫ىٝحث‬ ٢‫ك‬ ‫اهخٓش‬ َ‫ٓل‬ ‫ٝال‬ ٖ١ٞٓ ‫ال‬ ٙ‫حٓظيػخإ‬ ‫ٝهغ‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫ُِطَف‬ ٌٖ٣ ُْ ‫اًح‬ ‫٣ليى‬ ٍٞ٠‫حُل‬ َ‫أؿ‬ ٕ‫كب‬ ‫حٌُِٔٔش‬:٢ِ٣ ‫ك٤ٔخ‬ -‫َٜٗحٕ؛‬ :‫حألٍٝٝر٤ش‬ ٍٝ‫حُي‬ ٟ‫اكي‬ ٝ‫أ‬ ْٗٞ‫ط‬ ٝ‫أ‬ َ‫رخُـِحث‬ ٌٖٔ٣ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ -‫أَٜٗ؛‬ ‫ػالػش‬ :‫أَٓ٣ٌخ‬ ٝ‫أ‬ ‫آٓ٤خ‬ ٝ‫أ‬ َٟ‫أه‬ ‫حكَ٣و٤ش‬ ‫ريُٝش‬ ٌٖٔ٣ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ -1َٜٗ‫أ‬ ‫أٍرؼش‬ :ّٞٗ‫رخاله٤خ‬ ٌٖٔ٣ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫ٓيىٛخ‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ‫حُؼخى٣ش‬ ٍ‫ح٥ؿخ‬ ‫ططزن‬٢ٟ‫حُوخ‬٠ُ‫ا‬ ‫ِٓٔض‬ ٢‫حُظ‬ ‫حالٓظيػخءحص‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ 1‫اهخٓش‬ َ‫ٝٓل‬ ٖ١ٞٓ ٠ِ‫ػ‬ ‫رؼي‬ َ‫٣ظٞك‬ ‫ال‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫رخُٔـَد‬ ٚ‫حُ٘و‬
 • 21. -21- ‫ٔاألحكبو‬ ‫انجهظبد‬ :َٙ‫انخب‬ ‫انجبة‬ ‫انفظم‬24 َ‫ٝحُؼط‬ ‫ح٥كخى‬ ّ‫أ٣خ‬ ‫ػيح‬ ّ‫حأل٣خ‬ ًَ ٢‫ك‬ ‫حُـِٔخص‬ ‫ػوي‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ‫ُو٠خس‬ ٌٖٔ٣24 1 1ْٜ‫ًٝالث‬ ‫رٞحٓطش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٗوٜ٤خ‬ ‫رخالٓظيػخء‬ ‫حُٔليى‬ ّٞ٤ُ‫ح‬ ٢‫ك‬ ‫حأل١َحف‬ َ٠‫٣ل‬ ‫انفظم‬29 ُ‫ح‬ ٌٕٞ‫ط‬1‫ًُي‬ ‫هالف‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ٍَ‫ه‬ ‫اًح‬ ‫اال‬ ‫ػِ٘٤ش‬ ‫ـِٔخص‬ ‫ؿِٔش‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔ٘خه٘ش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٕ‫رؤ‬ َٓ‫٣ؤ‬ ٕ‫أ‬ ٌٚ٘ٔ٣ٝ ‫رٜخ‬ ّ‫حُ٘ظخ‬ ‫كلع‬ ‫ِٓطش‬ ‫حُـِٔش‬ ْ٤‫َُث‬ 1‫حُلٔ٤يس‬ ‫حألهالم‬ ٝ‫أ‬ ّ‫حُؼخ‬ ّ‫حُ٘ظخ‬ ‫ًُي‬ ‫حٓظٞؿذ‬ ‫اًح‬ ‫َٓ٣ش‬ ُ‫ؿخ‬ ‫ُِؼيحُش‬ ‫حُٞحؿذ‬ ّ‫رخالكظَح‬ ‫أهِٞح‬ ‫كبًح‬ 1ٍ‫رخػظيح‬ ْٜ‫ِٗحػخط‬ ‫َٗف‬ ّٜٞ‫حُو‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣ـذ‬ ٕ‫أ‬ ْ٤‫َُِث‬1‫ىٍٛٔخ‬ ٖ٤‫ٓظ‬ ٟ‫طظؼي‬ ‫ال‬ ‫رـَحٓش‬ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٌْ‫٣ل‬ ٝ‫أ‬ ِٚ٤ًٝ ٝ‫أ‬ ْٜ‫حُو‬ ‫رطَى‬ َٓ‫٣ؤ‬ ٕ‫أ‬ ‫ٟٟٞخء‬ ٝ‫أ‬ ‫حٟطَحد‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ‫ىحثٔخ‬ ْ٤‫َُِث‬ ُٞ‫٣ـ‬ 1‫حُـِٔش‬ ٖٓ َ‫آه‬ ٚ‫ٗو‬ ١‫أ‬ ٌ‫٣ظو‬ ٕ‫أ‬ ْ٤‫َُِث‬ ٌٖٓ‫أ‬ ‫حُـِٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ػخىٝح‬ ٝ‫أ‬ ْٛ‫١َى‬ ‫ٝهغ‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫حألكَحى‬ ‫حٓظ٘غ‬ ‫اًح‬ 1‫حُـ٘خث٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫١زن‬ ‫حإلؿَحءحص‬ ‫ٛيٍص‬ ‫اًح‬‫حُـِٔش‬ ْ٤‫ٍث‬ ٍَ‫ك‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٙ‫طـخ‬ ‫هط٤َس‬ ‫اٛخٗش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٓزخ‬ ٖٔ٠‫طظ‬ ٍ‫أهٞح‬ ‫رخُـَ٣ٔش‬ ْ‫رخُظِز‬ ‫حُٔظؼِوش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫ُظطز٤ن‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫حُلخ‬ ٢‫ك‬ ََٓ٣ ‫ٓل٠َح‬25 1 ‫انفظم‬22 ْٜ‫ٜٓ٘ظ‬ ٌْ‫رل‬ ُْٜ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫حًُٞالء‬ ‫أكي‬ ٖٓ ‫هٌكخ‬ ٝ‫أ‬ ‫اٛخٗش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٓزخ‬ ٖٔ٠‫طظ‬ ‫هطذ‬ ‫ٛيٍص‬ ‫اًح‬ ٍ ٍَ‫ك‬ ‫حُو٠خء‬ ّ‫أٓخ‬ َ٤‫حُظٔؼ‬ ‫كن‬َٓ‫حأل‬ ‫طؼِن‬ ‫كبًح‬ 1‫حُ٘٤خرش‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ‫ٝرؼؼ‬ ‫ٓل٠َح‬ ‫حُـِٔش‬ ْ٤‫ث‬ ‫حُٜ٤جش‬ ‫ٗو٤ذ‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ‫رؼؼ‬ ّ‫رٔلخ‬26 1 24-َ‫طؼظز‬-‫ُـٔ٤غ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ٖ٤‫حُٔٞظل‬-‫ح٥ط٤ش‬ ‫حألػ٤خى‬‫حإلىحٍحص‬ ٢‫ك‬ ‫ٓ٘ش‬ ًَ ٍٞ‫حألؿ‬ ‫ػٜ٘خ‬ ٟ‫ٝطئى‬ ‫ػطِش‬ ّ‫أ٣خ‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫ٝحُٔئٓٔخص‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬‫كخط‬ :ُ‫حالٓظ٤خ‬ ‫ًحص‬ ‫ٝحُٜٔخُق‬( ١ٞ‫حُ٘ز‬ ‫حُُٔٞي‬ ‫ػ٤ي‬ ،َّ‫ٓل‬ ‫ق‬12ٝ13،)ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ‫(كخطق‬ َ‫حُلط‬ ‫ػ٤ي‬( ٠‫حألٟل‬ ‫ػ٤ي‬ ،)ٍ‫ٗٞح‬ ٢ٗ‫ٝػخ‬11ٝ11‫ػَ٣٠ش‬ ْ٣‫طوي‬ ًًَٟ ،َ٣‫٣٘خ‬ ‫كخطق‬ ،)‫حُلـش‬ ١ًٍ‫حالٓظوال‬ (11‫(كخطق‬ َ‫حُ٘ـ‬ ‫ػ٤ي‬ ،)َ٣‫٣٘خ‬( َٕ‫حُؼ‬ ‫ػ٤ي‬ ،)١‫ٓخ‬31( ‫حٌُٛذ‬ ١‫ٝحى‬ ّٞ٣ ،)ٞ٤ُٞ٣14‫ػٍٞس‬ ًًَٟ ،)ْ‫أؿٔط‬ ‫حُِٔي‬( ‫ٝحُ٘ؼذ‬21‫ٛخكذ‬ ‫ٓ٤الى‬ ‫ػ٤ي‬ ،)ْ‫أؿٔط‬( ‫حُـالُش‬21‫حُٔٔ٤َس‬ ‫ػ٤ي‬ ،)ْ‫أؿٔط‬( ‫حُو٠َحء‬61)َ‫ٗٞكٔز‬ ( ٍ‫حالٓظوال‬ ‫ػ٤ي‬18ْ‫ٍه‬ َُّٞٓٔ‫ح‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُٔخىس‬ ‫ُٔوظ٠٤خص‬ ‫ططز٤وخ‬ ‫ًُٝي‬ ‫ٗٞكٔزَ)؛‬166-00-2‫رظخٍ٣ن‬6َ‫ٛل‬ 1421(11١‫ٓخ‬2111‫رظخٍ٣ن‬ ‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)14َ‫ٛل‬1421(18١‫ٓخ‬2111ٙ ،)1161١ٌُ‫ح‬ ، َُّٞٓٔ‫ح‬ ٖٓ ٍٝ‫حأل‬ َٜ‫حُل‬ ْٔ‫ٝط‬ َ٤‫ؿ‬ْ‫ٍه‬169-77-2‫رظخٍ٣ن‬9ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬1397‫حألػ٤خى‬ ّ‫أ٣خ‬ ‫الثلش‬ ‫رظلي٣ي‬ ‫ك٤ٜخ‬ ‫حُٔٔٔٞف‬ٞٔ‫حُؼ‬ ‫ٝحُٔئٓٔخص‬ ‫حُؼٔٞٓ٤ش‬ ‫حإلىحٍحص‬ ٢‫ك‬ ‫رخُؼطِش‬1ُ‫حالٓظ٤خ‬ ‫ًحص‬ ‫ٝحُٜٔخُق‬ ‫ٓ٤ش‬ 25-َٜ‫حُل‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬43ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬119312161ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
 • 22. -22- ‫انفظم‬25 ‫رٜخ‬ ‫حالٓظ٤٘خكخص‬ ‫ٝؿَف‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫ططزن‬27 ‫حُٔطزوش‬ ‫حٌُظخر٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ‫هٞحػي‬ ٍٜٞ‫حُل‬ ّ‫ألكٌخ‬ ‫ٝكوخ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ًْ‫ٓلخ‬ ّ‫أٓخ‬329ٝ331ٝ332ٝ334ٝ335ٝ336ٝ342 ٝ344‫ح٥ط‬1ٙ‫رؼي‬ ‫٤ش‬ ‫حالهظٜخٛخص‬ ،ٜٚ‫٣و‬ ‫ك٤ٔخ‬ ًَ ،ٍَ‫حُٔو‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٝ‫أ‬ ‫ٍٝث٤ٜٔخ‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٍّ‫طٔخ‬ 1ٍَ‫حُٔو‬ ٍ‫ُِٔٔظ٘خ‬ ٝ‫أ‬ ٍٝ‫حأل‬ ‫َُٝث٤ٜٔخ‬ ‫حالٓظ٤٘خف‬ ‫ُٔلٌٔش‬ ‫حًٌٍُٔٞس‬ ٍٜٞ‫حُل‬ ‫كٔذ‬ ‫حُٔوُٞش‬ ‫حُظخُ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫ٗلٞ٣ش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕ‫أ‬ َ٤‫ؿ‬28 : 1-ٜ٤‫ك‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ٚ‫طوظ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُو٠خ٣خ‬‫ٝحٗظٜخث٤خ؛‬ ‫حرظيحث٤خ‬ ‫خ‬ 2-‫ٝحُظطِ٤ن؛‬ ‫ٝحُطالم‬ ‫حُ٘لوش‬ ‫ه٠خ٣خ‬ 3-‫حالؿظٔخػ٤ش؛‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ 4-‫حٌَُحء؛‬ ‫ٝؿ٤زش‬ ‫َٝٓحؿؼش‬ ‫حٓظ٤لخء‬ ‫ه٠خ٣خ‬ 5-‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُلخُش‬ ‫ه٠خ٣خ‬29 1 ‫انفظم‬26 ‫ُأل١َحف‬ ‫كخال‬ ‫طخٍ٣وٜخ‬ ٖ٤٤‫طؼ‬ ٌٖٔ٣ ‫ٓوزِش‬ ‫ؿِٔش‬ ٠ُ‫ا‬ َ‫طئؿ‬ ٝ‫أ‬ ‫كٍٞح‬ ‫حُو٠٤ش‬ ٢‫ك‬ َٜ‫٣ل‬ ٓ ٢‫ك‬ ‫ًُي‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حإلٗخٍس‬ ‫ٓغ‬‫ٌٛح‬ ٢‫ك‬ ‫ػِ٤ٜخ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬ ‫حُزض‬ ٍ‫آؿخ‬ ‫َٓحػخس‬ ‫ٓغ‬ ‫ًُٝي‬ ‫حُـِٔخص‬ َ‫ـ‬ ‫هخٛش‬ ٖ٤ٗ‫هٞح‬ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬30 1 ‫انفظم‬27 ‫ُِٔلٌٔش‬ ٌٖٓ‫أ‬ ‫حُٔليى‬ ‫حُٞهض‬ ٢‫ك‬ َ٠‫٣ل‬ ُْٝ ‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ٚ‫ٗخثز‬ ٝ‫أ‬ ٢‫حُٔيػ‬ ٢‫حٓظيػ‬ ‫اًح‬ ٖٓ ‫حُو٠٤ش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُظ٘ط٤ذ‬ ٍَ‫طو‬ ٕ‫أ‬ ‫حُطِذ‬ ٢‫ك‬ ‫رخُزض‬ ‫ُٜخ‬ ‫٣ٔٔق‬ َٜ٘‫ػ‬ ١‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫طظٞك‬ ُْ ‫اًح‬ ٍٝ‫ؿي‬1‫حُـِٔش‬ ٢‫ك‬ َ‫حُ٘ظ‬ ‫ٓظخرؼش‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫٣طِذ‬ ُْ ‫اًح‬ ‫حُلخُش‬ ٠ِ‫ػ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫ربُـخء‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ٌْ‫ٝطل‬ 1ٍٝ‫حُـي‬ ٖٓ ‫حُظ٘ط٤ذ‬ ٍ‫هَح‬ ٖٓ ٖ٣َٜٗ ٍ‫هال‬ ٚ‫ه٠٤ظ‬ ‫رظض‬ ٢‫حُٔيػ‬ ‫ٓطخُذ‬ ٢‫ك‬ َٜ‫ُِل‬ ‫حُ٠ٍَٝ٣ش‬ َٛ‫حُؼ٘خ‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫طظٞك‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ٝ ٢‫ُِٔيػ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ١ٍٞ٠‫ك‬ ‫رٔؼخرش‬ ٌْ‫رل‬ َٛ‫حُؼ٘خ‬ ٌٙٛ ٠ُ‫ا‬ ‫حٓظ٘خىح‬ٚ‫ٗخثز‬ ٝ‫أ‬ ‫طـ٤ذ‬ ١ٌُ‫ح‬31 1 26-َٜ‫حُل‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬44ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬119312161ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ، 27-َٜ‫حُل‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬45ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬351111ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ، 28-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حُؼخُؼش‬ ‫حُلوَس‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬45ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬721131ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ، 29-َٜ‫حُل‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬45ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬119312161ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ، 30-َٜ‫حُل‬ ٞ٣ٞ‫ٝطؼ‬ ْ٤ٔ‫ٝطظ‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬46ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬ْ‫ٍه‬721131ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
 • 23. -23- ٌٖ٣ ُْ ‫ٓخ‬ ٕٞٗ‫ُِوخ‬ ‫١زوخ‬ ٚ‫حٓظيػخث‬ ْ‫ٍؿ‬ ِٚ٤ًٝ ٝ‫أ‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ َ٠‫٣ل‬ ُْ ‫اًح‬ ‫ؿ٤خر٤خ‬ ٌْ‫٣ل‬ ‫رٔؼخرش‬ ٌْ‫حُل‬ َ‫٣ؼظز‬ ‫حُلخُش‬ ٌٙٛ ٢‫كل‬ ‫ُالٓظ٤٘خف‬ ‫هخرال‬ ٌْ‫حُل‬ ٕ‫ًٝخ‬ ٚٔ‫ر٘ل‬ ‫رخالٓظيػخء‬ َٛٞ‫ط‬ ‫هي‬ 1‫حُٔظوِلش‬ ‫حأل١َحف‬ ٙ‫طـخ‬ ١ٍٞ٠‫ك‬ ِ‫ؿ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُو٠٤ش‬ َ٤‫طؤؿ‬ ‫ًُي‬ ‫ٓغ‬ ٢ٟ‫ُِوخ‬ ُٞ‫٣ـ‬‫أكي‬ ٖٓ ‫رَٓخُش‬ َ‫أٗؼ‬ ‫اًح‬ ،‫ٓوزِش‬ ‫ٔش‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ُ‫ا‬ ٚ‫حُٔٞؿ‬ ‫حالٓظيػخء‬ ٕ‫رؤ‬ ٚ‫أٛيهخث‬ ٝ‫أ‬ ٚٗ‫ؿ٤َح‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫أهخٍر‬ ‫أكي‬ ٖٓ ‫حُـِٔش‬ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬ ‫رويٓش‬ ٚٓ‫ُو٤خ‬ ٝ‫أ‬ َ٤‫هط‬ َٝٓ ‫رٔزذ‬ ٝ‫أ‬ ٚ‫ُـ٤زظ‬ ٍٞ٠‫حُل‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ٌٍ‫طؼ‬ ٚٗ‫أ‬ ٝ‫أ‬ ِٜٚ٣ ُْ ٚ٘١ٞٓ 1‫ػٔٞٓ٤ش‬ ‫انفظم‬28 ٚٔ‫ر٘ل‬ ْٛ‫أكي‬ َ٠‫٣ل‬ ُْٝ ْٜ٤ِ‫ػ‬ ٠‫حُٔيػ‬ ‫طؼيى‬ ‫اًح‬‫حُو٠٤ش‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ َ‫أه‬ ِٚ٤ًٝ ‫رٞحٓطش‬ ٝ‫أ‬ ٍٜٞ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔوٍَس‬ ‫ُِوٞحػي‬ ‫١زوخ‬ ‫حأل١َحف‬ ‫رخٓظيػخء‬ ‫ؿي٣ي‬ ٖٓ َٓ‫ٝأ‬ ‫ٓوزِش‬ ‫ؿِٔش‬ ٠ُ‫ا‬37 ٝ38ٝ39٢‫ك‬ ٌ‫ك٤٘ج‬ ‫ٓ٤زض‬ ٚٗ‫أ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُٞهض‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ْٜٜ٤‫ط٘ز‬ ‫ٓغ‬ ،‫حُٔليى‬ ّٞ٤ُ‫ح‬ ٢‫ك‬ ٍٞ٠‫ُِل‬ 1‫حُٔظوِلش‬ ‫حأل١َحف‬ ٙ‫طـخ‬ ١ٍٞ٠‫ك‬ ‫رٔؼخرش‬ َ‫٣ؼظز‬ ‫ٝحكي‬ ٌْ‫رل‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫٣ؼظ‬ ‫ال‬‫رخالٓظيػخء‬ ‫طِٞٛٞح‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ٙ‫حألٗوخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ‫اال‬ ١ٍٞ٠‫ك‬ ‫رٔؼخرش‬ ٌْ‫حُل‬ َ‫ز‬ 1ْٜ٘١ٞٓ ٢‫ك‬ ٝ‫أ‬ ‫ٗوٜ٤خ‬ ‫انفظم‬29 ‫ٓلٌٔش‬ ٠ِ‫ػ‬ ٟٞ‫حُيػ‬ ‫ربكخُش‬ ‫حُيكغ‬ َٛٞ‫حُـ‬ ٢‫ك‬ ‫ىكخع‬ ًَ َ‫ٝهز‬ ‫ٝحكي‬ ٕ‫آ‬ ٢‫ك‬ ٍ‫٣ؼخ‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬ ً ‫ٝاال‬ ٍٞ‫حُوز‬ ّ‫رؼي‬ ‫ٝحُيكغ‬ ٖ٤٣ٞ‫حُيػ‬ ١‫الٍطزخ‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫ٓوظِلظ‬ ٖ٤‫ٓلٌٔظ‬ ّ‫أٓخ‬ ‫ُظوي٣ٜٔخ‬ َٟ‫أه‬ٕ‫خ‬ 1ٖ٤ُٞ‫ٓوز‬ َ٤‫ؿ‬ ٕ‫حُيكؼخ‬ ‫ال‬ ٢‫حُظ‬ ‫ٝحُٔٔطَ٣ش‬ ‫حٌُِ٘٤ش‬ ‫ٝحالهالالص‬ ٕ‫حُزطال‬ ‫ُلخالص‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ٌْ‫حُل‬ ْ‫ٗل‬ ١َٔ٣ 1‫كؼال‬ ‫ط٠ٍَص‬ ‫هي‬ ‫حُطَف‬ ‫ٜٓخُق‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫اال‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫٣وزِٜخ‬ ‫انفظم‬51 :٢ُ‫حُظخ‬ ٕ‫حُؼ٘ٞح‬ ‫ٍأٜٓخ‬ ٢‫ك‬ َٔ‫ٝطل‬ ‫ػِ٘٤ش‬ ‫ؿِٔش‬ ٢‫ك‬ ّ‫حألكٌخ‬ ٍ‫طٜي‬ ‫حُٔـَر٤ش‬ ‫حٌُِٔٔش‬ ‫حُِٔي‬ ‫ؿالُش‬ ْٓ‫رخ‬ٕٞٗ‫ُِوخ‬ ‫ٝ١زوخ‬32 1 31-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬47ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬24181٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬11811348‫رظخٍ٣ن‬11‫ٍؿذ‬1412(6١‫ٓخ‬1982‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬3636‫رظخٍ٣ن‬ 15ٕ‫ٍٓ٠خ‬1412(7ُٞ٤ُٞ٣1982ٙ ،)8351 32-‫ط‬َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ ْ٤ٔ‫طظ‬ ْ51ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬14112ٕ‫حُلٜال‬ ٙ‫رٔوظ٠خ‬ ْٔ‫حُٔظ‬51ٝ375 ْ‫ٍه‬ ‫َٗ٣ق‬ َ٤ٜ‫ظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ‫حُٔيٗ٤ش‬ ‫حُٔٔطَس‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ٖٓ1112122‫رظخٍ٣ن‬13ٕ‫ٍٓ٠خ‬ ٖٓ1433(2 ْ‫أؿٔط‬2112‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ‫)؛‬6178‫رظخٍ٣ن‬11ٍ‫ٗٞح‬1433(31ْ‫أؿٔط‬2112ٙ ،)46321
 • 24. -24- ْٓ‫ح‬ ٠ِ‫ػ‬ َٔ‫ط٘ظ‬ٍٙٞ٠‫ك‬ ‫ػ٘ي‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ َ‫ٓٔؼ‬ ْٓ‫ٝح‬ ،ٌْ‫حُل‬ ٍ‫أٛي‬ ١ٌُ‫ح‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ 1‫حالؿظٔخػ٤ش‬ ‫حُو٠خ٣خ‬ ٢‫ك‬ ‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ٖ٣ٍ‫حُٔٔظ٘خ‬ ‫أٓٔخء‬ ‫ًٌٝح‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ْٓ‫ٝح‬ َ‫ٓل‬ ٝ‫أ‬ ْٜ٘١ٞٓٝ ْٜ‫ٜٓ٘ظ‬ ٝ‫أ‬ ْٜ‫ٝٛلظ‬ ‫ٝحُؼخثِ٤ش‬ ‫حُ٘وٜ٤ش‬ ‫حأل١َحف‬ ‫أٓٔخء‬ ٖٔ٠‫طظ‬ ٠‫حالهظ‬ ‫ػ٘ي‬ ‫ًٌٝح‬ ْٜ‫اهخٓظ‬1‫حًُٞالء‬ ٖ١ٞٓٝ ‫ٝٛلخص‬ ‫أٓٔخء‬ ‫خء‬ 1ْ٤ِٔ‫حُظ‬ ‫ٜٗخىحص‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حإلٗخٍس‬ ‫ٓغ‬ ْٜ‫طوِل‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬ ٍٞ٠‫ك‬ ‫طٟٞق‬ ‫ٓٔظ٘ظـخص‬ ‫ًٌٝح‬ ْٜ‫ًٝالث‬ ٠ُ‫ا‬ ٝ‫أ‬ ٖ٣َٟ‫حُلخ‬ ‫حأل١َحف‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حالٓظٔخع‬ ‫أ٣٠خ‬ ٖٔ٠‫طظ‬ 1‫حالهظ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ ٚ٤ٜ٘‫ٝحُظ‬ ْٜ‫ىكخػ‬ َ‫ُٞٓخث‬ ِ‫ٓٞؿ‬ َ٤ِ‫طل‬ ‫ٓغ‬ ‫حأل١َحف‬ ‫ٓٔظ٘ظـخص‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ك٤ٜخ‬ ٍ‫٣٘خ‬٠ِ‫ػ‬ 1‫حُٔطزوش‬ ‫حُوخٗٞٗ٤ش‬ ‫ٝحُٔوظ٠٤خص‬ ‫رٜخ‬ ٠ُ‫حُٔي‬ ‫حُٔٔظ٘يحص‬ ٍ‫ٛي‬ ‫هي‬ ٌْ‫حُل‬ ٕ‫ٝأ‬ ‫َٓ٣ش‬ ٝ‫أ‬ ‫ػِ٘٤ش‬ ‫ؿِٔش‬ ٢‫ك‬ ‫ٝهؼض‬ ‫هي‬ ‫حُٔ٘خه٘خص‬ ٕ‫أ‬ ٠ِ‫ػ‬ ّ‫حألكٌخ‬ ٚ٘‫ط‬ 1‫ػِ٘٤ش‬ ‫ؿِٔش‬ ٢‫ك‬ 1‫ٓؼِِش‬ ‫ىحثٔخ‬ ّ‫حألكٌخ‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬ ٍٞ٠‫ك‬ ‫ٝٓؼخ٣٘ش‬ ‫ك٠ٍٞ٣خ‬ ٌْ‫حُل‬ ٍٝ‫ٛي‬ ‫ػ٘ي‬ ‫كخال‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ‫٣زِؾ‬ ‫رخ‬ ْٜ‫ًٝالث‬٠ُ‫ا‬ َٙ‫آه‬ ٢‫ك‬ ٍ‫ٝ٣٘خ‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ٓ٘طٞم‬ ٖٓ ‫ٗٔوش‬ ُْٜ ِْٔ٣ٝ ٍ‫ٛي‬ ١ٌُ‫ح‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ُـِٔش‬ ‫الٓظ٤٘خف‬ ‫هخرال‬ ٌْ‫حُل‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫ًُي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ػالٝس‬ ْ٤‫حَُث‬ َ‫ٝ٣٘ؼ‬ ،‫ٝهؼخ‬ ‫هي‬ ْ٤ِٔ‫ٝحُظ‬ ‫حُظزِ٤ؾ‬ ٕ‫أ‬ ٚ٤‫ك‬ ٖ‫ُِطؼ‬ ٌْ‫حُل‬ ٍٝ‫ٛي‬ ّٞ٣ ٖٓ ‫٣ٞٓخ‬ ٕٞ‫ػالػ‬ ٍٙ‫هي‬ ‫أؿال‬ ُْٜ ٕ‫رؤ‬ ْٜ‫ًٝالث‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬ ‫حإل‬ ‫ٌٛح‬ ٖٔ٠٣ٝ ،‫رخالٓظ٤٘خف‬1‫حُظزِ٤ؾ‬ ‫رؼي‬ ٌْ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫حٌُخطذ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ٍ‫ٗؼخ‬ ،ٍَ‫حُٔو‬ ٢ٟ‫ٝحُوخ‬ ،‫حُـِٔش‬ ْ٤‫ٍث‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫حُلخالص‬ ‫كٔذ‬ ‫ٝطٞهغ‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫طئٍم‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًٝخطذ‬ ،‫رخُو٠٤ش‬ ‫حٌُِٔق‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٖٓ ٝ‫أ‬ ،٢‫حُ٠ز‬ ‫ًٝخطذ‬33 1 ‫١َف‬ ٖٓ ٙ‫آ٠خإ‬ ‫ٝؿذ‬ ٌْ‫حُل‬ ‫طٞه٤غ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٍ‫هخى‬ َ٤‫ؿ‬ ٚ‫ٓؼ‬ ‫أٛزق‬ ‫ٓخٗغ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫ػخم‬ ‫اًح‬ ٍ‫أ‬ َ‫ىحه‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ْ٤‫ٍث‬٠ُ‫ا‬ ‫حإلٗخٍس‬ ‫ٝرؼي‬ ‫حُٔخٗغ‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٝؿٞى‬ ٖٓ ‫حُظلون‬ ٖٓ ‫ٓخػش‬ ٖ٣َ٘‫ٝػ‬ ‫رغ‬ ‫حإلٓ٠خء‬ ٖٓ ٌٖٔ‫٣ظ‬ ُْ ١ٌُ‫ح‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٖٓ ‫ػِ٤ٜخ‬ ٍ‫ٛي‬ ٢‫حُظ‬ ‫ُِٜ٤ـش‬ ‫ٓطخرن‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ٓ٘طٞم‬ ٕ‫أ‬ 1٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ٚ٤ِ‫ػ‬ ‫ٜٝٓخىم‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ّ‫أهي‬ ٌْ‫حُل‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُظٞه٤غ‬ ٠ُٞ‫ٝط‬ ‫حإلؿَحء‬ ْ‫ٗل‬ ٌ‫حطو‬ ‫حُٔلٌٔش‬ ْ٤‫َُث‬ ‫حُٔخٗغ‬ َٜ‫ك‬ ‫اًح‬ 1‫حُو٠خس‬ 1‫حإلٓ٠خء‬ ‫ػ٘ي‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫ًُي‬ ًًَ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ٌُخطذ‬ ‫حُٔخٗغ‬ َٜ‫ك‬ ‫اًح‬ ‫حُٔخٗغ‬ َٜ‫ك‬ ‫اًح‬٢ٟ‫ُِوخ‬َ‫أؿ‬ ٖٓ ‫حُـِٔش‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُو٠٤ش‬ ‫أػ٤يص‬ ‫ٝحكي‬ ٕ‫آ‬ ٢‫ك‬ ‫ٌُِٝخطذ‬ 1ٌْ‫حُل‬ ٍ‫ٝاٛيح‬ ‫حُٔ٘خه٘ش‬ 33-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫حُؼخَٗس‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬51ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬11931216‫ٓخُق‬ ، 1ًٌَُ‫ح‬
 • 25. -25- ‫انفظم‬50 َ‫حُٔـ‬ ٢‫ك‬ ٍٙٝ‫ٛي‬ ‫طخٍ٣ن‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫ٝ٣٘خ‬ ‫حُـِٔش‬ َ٠‫ٓل‬ ٢‫ك‬ ٌْ‫حُل‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ‫٣ؼزض‬ َٜ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ٚ٤ِ‫ػ‬ ُٜٙٞ٘ٔ‫ح‬311 ‫ط‬1٢‫حُ٠ز‬ ‫ًٝخطذ‬ ‫ٍث٤ٜٔخ‬ ‫١َف‬ ٖٓ ‫ؿِٔش‬ ًَ ‫رؼي‬ َٟ‫حُٔلخ‬ ‫أٍٝحم‬ ‫ٞهغ‬ 1‫ٜٓ٘خ‬ َ‫ٓـ‬ ٖ٣ٌٞ‫ط‬ ‫هٜي‬ ‫ىٍٝ٣خ‬ ّ‫حألكٌخ‬ ٍٞٛ‫أ‬ ‫طـِي‬ ٕ‫أ‬ ‫٣ـذ‬ ‫رؼ٠ٜخ‬ ٕ‫أ‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ َ‫حػظز‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ َٛٝ َ‫ٓوخر‬ ‫أٛلخرٜخ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُٔٔظ٘يحص‬ ‫طَى‬ ‫رخُِٔق‬ ٠‫٣زو‬34 1 ‫انفظم‬54 َٜ‫حُل‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫حالرظيحث٤ش‬ ًْ‫حُٔلخ‬ ّ‫أكٌخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ططزن‬147ِ‫حُٔظؼ‬1َ‫حُٔؼـ‬ ٌ٤‫رخُظ٘ل‬ ‫وش‬ ‫انفظم‬59 ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًخطذ‬ ‫رٞحٓطش‬ ّ‫حألكٌخ‬ ‫ؿٔ٤غ‬ ٖٓ َٛ‫ُأل‬ ‫ٓطخروظٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٜٓخىم‬ ‫ٗٔوش‬ ِْٔ‫ط‬ 1‫١ِزٜخ‬ ‫رٔـَى‬ 1ٚ‫آ٠خث‬ ‫رٔـَى‬ ‫حُِٔق‬ ٠ُ‫ا‬ ٚ٘ٓ ‫ٗٔوش‬ ‫ط٠خف‬ ‫انفظم‬52 1‫هخٗٞٗ٤ش‬ ‫رٜلش‬ ٌْ‫حُل‬ ‫ٌُٜح‬ ‫ٓطخروظٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٜٓخىم‬ ٚ٘ٓ ‫ر٘ٔوش‬ ٌْ‫حُل‬ ‫طزِ٤ؾ‬ ‫٣َكن‬ ‫حُٔلي‬ ١َُٝ٘‫ح‬ ‫١زن‬ ِْٔ‫ٝط‬ ََٓ‫ط‬ٍٜٞ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫ىس‬37ٝ38ٝ39‫رظزِ٤ؾ‬ َٓ‫حأل‬ ‫طؼِن‬ ‫ٝاًح‬ َٜ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫اُ٤ٜخ‬ ٍ‫حُٔ٘خ‬ ‫حُٔوظ٠٤خص‬ ٖٟٔ ‫ًُي‬ ‫ٝهغ‬ ْ٤‫ه‬ ٠ُ‫ا‬4411 ‫انتحمٛك‬ ‫إجزاءاد‬ :‫انخبنج‬ ‫انجبة‬ ‫ػبيخ‬ ‫يمتؼٛبد‬ :‫األٔل‬ ‫انفزع‬ ‫انفظم‬55 ٌٖٔ٣٢ٟ‫ُِوخ‬َٛٞ‫ؿ‬ ٢‫ك‬ ‫حُزض‬ َ‫هز‬ َٓ‫٣ؤ‬ ٕ‫أ‬ ‫طِوخث٤خ‬ ٝ‫أ‬ ْٛ‫أكي‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬ ‫١ِذ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ر٘خء‬ ‫ربؿ‬ ٟٞ‫حُيػ‬‫اؿَحء‬ ١‫أ‬ ٝ‫أ‬ ١ٞ‫هط‬ ‫طلو٤ن‬ ٝ‫أ‬ ‫رلغ‬ ٝ‫أ‬ ٕ‫حٌُٔخ‬ ٖ٤‫ػ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝهٞف‬ ٝ‫أ‬ ‫هزَس‬ ‫َحء‬ 1‫حُظلو٤ن‬ ‫اؿَحءحص‬ ٖٓ َ‫آه‬ 1‫حُٔلٌٔش‬ ‫رٜخ‬ ‫أَٓص‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫اؿَحءحص‬ ًَ ٢‫ك‬ َ٠‫٣ل‬ ٕ‫أ‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُ٘٤خرش‬ َ‫ُٔٔؼ‬ ٌٖٔ٣ 34-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ‫ٝحَُحرؼش‬ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ٖ٤‫حُلوَط‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬51ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬ 119312161ًٌَُ‫ح‬ ‫ٓخُق‬ ،
 • 26. -26- ‫انفظم‬5635 ‫ًظخرش‬ ٖٓ ‫ٓ٠ٔٞٗش‬ ‫رَٓخُش‬ ٝ‫أ‬ ‫ٗلٞ٣خ‬ ‫رخُو٠٤ش‬ ‫حٌُِٔق‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ٝ‫أ‬ ٍَ‫حُٔو‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ َٓ‫٣ؤ‬ ‫ح‬٢‫ُ٠ز‬-َٜ‫حُل‬ ٢‫ك‬ ‫اُ٤ٜخ‬ ٍ‫حُٔ٘خ‬ ‫حُظلو٤ن‬ ‫اؿَحءحص‬ ٖٓ ‫اؿَحء‬ ٚ٘ٓ ‫١ِذ‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُطَف‬55ٝ‫أ‬ ‫طِوخث٤خ‬ ٝ‫أ‬ ‫حإلؿَحء‬ ‫١ِذ‬ ٠ِ‫ػ‬ ْٜ٘٤‫ر‬ ‫حطلخم‬ ‫ٝهغ‬ ٖ٣ٌُ‫ح‬ ‫حأل١َحف‬-ٙ‫٣ليى‬ ‫ٓٔزن‬ ‫ٓزِؾ‬ ‫رب٣يحع‬ ‫حُٔٔخػيس‬ ٖٓ ‫حٓظلخى‬ ْٛ‫أكي‬ ٝ‫أ‬ ‫حأل١َحف‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬ ‫ػيح‬ ٚ‫ر‬ ٍٞٓ‫حُٔؤ‬ ‫حإلؿَحء‬ َ‫ٛٞحث‬ ‫ُظٔي٣ي‬ ‫حُو٠خث٤ش‬36 1 ‫٣َٜف‬‫حإلؿَحء‬ ٖ‫ػ‬ َ‫حُ٘ظ‬-ٖٓ ‫حُٔليى‬ َ‫حألؿ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔزِؾ‬ ‫ٌٛح‬ ‫ا٣يحع‬ ّ‫ػي‬ ‫كخُش‬ ٢‫ك‬ ‫١َف‬٢ٟ‫حُوخ‬-‫حُظلو٤ن‬ ‫ربؿَحء‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫٣ٜي‬ ١ٌُ‫ح‬ ‫حُطِذ‬ ٞ‫ٍك‬ ٌٖٔ٣ٝ ٟٞ‫حُيػ‬ ٢‫ك‬ ‫ُِزض‬ 1ٚ٤‫ك‬ ‫انفظم‬57 ٝ‫أ‬ ٍَ‫حُٔو‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ ‫َٓحهزش‬ ‫طلض‬ ٢‫حُ٠ز‬ ‫ًظخرش‬ ‫رٞحٓطش‬ ‫حُٔٞىػش‬ ‫حُٔزخُؾ‬ ٍ‫حٓظؼٔخ‬ ْ‫٣ظ‬ ٝ ،‫رخُو٠٤ش‬ ‫حٌُِٔق‬ ٢ٟ‫حُوخ‬‫حُوزَحء‬ ‫ٜٝٓخٍ٣ق‬ ٍٞ‫حألؿ‬ ‫أىحء‬ َ‫أؿ‬ ٖٓ ‫حُٔٞىػش‬ ‫حُٔزخُؾ‬ ِْٔ‫ط‬ ‫ال‬ ْٜ٤ُ‫ا‬ ‫حأل١َحف‬ ٖٓ ‫ٓزخَٗس‬ ‫كخُش‬ ١‫أ‬ ٢‫ك‬ ‫ٝحُٜ٘ٞى‬37 1 ٍٝ‫حُـي‬ ٢‫ك‬ َ‫حُٔٔـ‬ َ٤‫حُوز‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣٘طذ‬38 ‫ح‬1‫حأل١َحف‬ ٖٓ ‫ٓزخَٗس‬ ‫حُٔزخُؾ‬ ِْٔ‫ط‬ ١ٌُ ‫انفظم‬58 1‫حُظَحؿٔش‬ ‫ٜٝٓخٍ٣ق‬ ٍٞ‫أؿ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔخرن‬ َٜ‫حُل‬ ‫ٓوظ٠٤خص‬ ‫ططزن‬ :َٙ‫انخب‬ ‫انفزع‬‫انخج‬‫زح‬ ‫انفظم‬59 ‫رخهظَحف‬ ٝ‫أ‬ ‫طِوخث٤خ‬ ‫حُٜٔٔش‬ ٌٜٙ‫ر‬ ّٞ‫٣و‬ ١ٌُ‫ح‬ َ٤‫حُوز‬ ٖ٤‫ػ‬ ‫هزَس‬ ‫ربؿَحء‬ ٢ٟ‫حُوخ‬ َٓ‫أ‬ ‫اًح‬ 1ْٜ‫ٝحطلخه‬ ‫حأل١َحف‬ 35-ٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُ56ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬11931216‫ٓخُق‬ ، 1ًٌَُ‫ح‬ 36-َُّٞٓٔ‫ح‬ْ‫ٍه‬ ٢ٌُِٔ‫ح‬514165‫رظخٍ٣ن‬17‫ٍؿذ‬1386َ‫ٗٞٗز‬ ‫كخطق‬ (1966‫رخُٔٔخػيس‬ ‫٣ظؼِن‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ) ‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،‫حُو٠خث٤ش‬2821‫رظخٍ٣ن‬3ٕ‫ٗؼزخ‬1386(16َ‫ٗٞٗز‬1966ٙ ،)2379‫؛‬َٙ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬ ‫ًٔخ‬ ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫رخُظ‬11921281٢‫ك‬ ٍ‫ٛخى‬4‫ٍؿذ‬1413(29َ‫ى٣ٔٔز‬1992‫ُٔ٘ش‬ ‫حُٔخُ٤ش‬ ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ) 1993‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،4183‫رظخٍ٣ن‬5‫ٍؿذ‬1413(31َ‫ى٣ٔٔز‬1992ٙ ،)18361 37-َٜ‫حُل‬ ٖٓ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُلوَس‬ َ٤٤‫طـ‬ ْ‫ط‬57ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رٔؼخرش‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ‫رٔٞؿذ‬ ٙ‫أػال‬ْ‫ٍه‬11931216‫ٓخُق‬ ، 1ًٌَُ‫ح‬ 38-ْ‫ٍه‬ ٕٞٗ‫حُوخ‬ َ‫حٗظ‬45111ْ‫ٍه‬ ‫حَُ٘٣ق‬ َ٤ٜ‫حُظ‬ ٠٠‫رٔوظ‬ ٌٙ٤‫رظ٘ل‬ َٓ‫حأل‬ ٍ‫حُٜخى‬ ،ٖ٤٤‫حُو٠خث‬ ‫رخُوزَحء‬ ‫حُٔظؼِن‬ 11111126‫رظخٍ٣ن‬29ٍٝ‫حأل‬ ‫ٍر٤غ‬ ٖٓ1422(22ٞ٤ٗٞ٣2111‫ػيى‬ ‫حَُٓٔ٤ش‬ ‫حُـَ٣يس‬ ،)4918‫رظخٍ٣ن‬27‫ٍر٤غ‬ َ‫ح٥ه‬1422(19ٞ٤ُٞ٣2111ٙ ،)18681