SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
,‫לאכול‬ ,‫הירוקים‬ ‫העצים‬ ‫בין‬ ,‫הפסטורלי‬ ‫בנוף‬ ,‫בטבע‬ "‫האש‬ ‫"על‬ ‫לעשות‬ ‫אוהבים‬ ‫כולנו‬
‫השגרה‬ ‫מחיי‬ ‫ולהתנתק‬ ‫ליהנות‬ ,‫לשתות‬
!!! ‫אבל‬
,‫בשטח‬ ‫מדורה‬ ‫או‬ ‫גחלים‬ ‫משאירים‬ ‫אם‬
‫מאוד‬ ‫ויקרות‬ ‫הרסניות‬ ‫להיות‬ ‫עלולות‬ ‫התוצאות‬
!!! ‫אדם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נגרמות‬ ‫בארץ‬ ‫השריפות‬ ‫כל‬
‫של‬ ‫רשלנות‬ ‫עקב‬ ‫נגרמות‬ ‫השריפות‬ ‫של‬ ‫רובן‬
! ‫עצומים‬ ‫והנזקים‬ ... ‫ונופשים‬ ‫מטיילים‬
‫והרוחות‬ ‫נמוכה‬ ‫הלחות‬ ,‫גבוהות‬ ‫הטמפרטורות‬ ‫בהם‬ ,‫שרב‬ ‫בימי‬
‫בודד‬ ‫מגחל‬ .‫במיוחד‬ ‫גדול‬ ‫שריפות‬ ‫להתפרצות‬ ‫הסיכוי‬ ,‫חזקות‬
‫של‬ ‫דונמים‬ ‫מאות‬ ‫להישרף‬ ‫יכולים‬ -‫בשטח‬ ‫דולק‬ ‫שהושאר‬
.‫צמחיה‬
...‫ולילות‬ ‫ימים‬ ‫לקחת‬ ‫יכולה‬ ‫הכיבוי‬ ‫עבודת‬
‫וקרן‬ ‫והגנים‬ ‫הטבע‬ ‫רשות‬ ‫עובדי‬ ‫גם‬
‫לאות‬ ‫ללא‬ ‫פועלים‬ ‫לישראל‬ ‫קיימת‬
‫השריפה‬ ‫על‬ ‫להשתלט‬
Shay © Levy
‫היא‬ ‫מתפשטת‬ ‫השריפה‬ ‫כאשר‬ ,‫לעיתים‬
‫לרכוש‬ ‫כבד‬ ‫נזק‬ ‫ונגרם‬ ‫ישובים‬ ‫שורפת‬
‫לעשרות‬ ‫מגיעות‬ ‫הלהבות‬‫לעשרות‬ ‫מגיעות‬ ‫הלהבות‬
‫מטרים‬‫מטרים‬
‫גדולים‬ ‫כיבוי‬ ‫כוחות‬ ‫ונדרשים‬‫גדולים‬ ‫כיבוי‬ ‫כוחות‬ ‫ונדרשים‬
,‫שנגרמה‬ ,‫שריפה‬ ‫לכבות‬,‫שנגרמה‬ ,‫שריפה‬ ‫לכבות‬
‫מרשלנות‬ ,‫בעצם‬‫מרשלנות‬ ,‫בעצם‬
‫יפגעו‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ ‫מאמץ‬ ‫כל‬ ‫עושים‬ ‫הכיבוי‬ ‫כוחות‬
‫אזרחים‬
‫חייהם‬ ‫את‬ ‫מסכנים‬ ‫אף‬ ‫ולעיתים‬
‫הפסקה‬ ‫ללא‬ ‫קשה‬ ‫ועובדים‬
‫בכדי‬ ‫במטוסים‬ ‫נעזרים‬ ‫הכיבוי‬ ‫כוחות‬
‫להגיע‬ ‫שקשה‬ ‫באזורים‬ ‫שריפות‬ ‫לכבות‬
‫האש‬ ‫התפשטות‬ ‫את‬ ‫לבלום‬ ‫ובכדי‬ ‫אליהם‬
‫התאוששות‬ ‫זמן‬
‫אורנים‬ ‫יער‬ ‫של‬
‫שריפה‬ ‫לאחר‬
-‫כ‬ ‫הוא‬40! ‫שנה‬
‫עצומים‬ ‫והנזקים‬
‫בנוף‬ ‫פגיעה‬ :‫קשות‬ ‫תמיד‬ ‫התוצאות‬
‫ובצומח‬ ‫בחי‬ ‫פגיעה‬
‫ירוקים‬ ‫להיות‬ ‫ימשיכו‬ ‫והחורש‬ ‫שהיער‬ ‫בכדי‬
‫שחורים‬ ‫ולא‬
:‫כללים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬
??? ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫אז‬
•‫באזור‬ ‫עשבים‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫מדורה‬ ‫להדליק‬ ‫בבואכם‬
‫עלולים‬ ‫)הגיצים‬ ‫עץ‬ ‫תחת‬ ‫מדורה‬ ‫להדליק‬ ‫אין‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬ ,‫המדורה‬
.(‫כולו‬ ‫והיער‬ ‫העץ‬ ‫את‬ ‫ולהדליק‬ ‫לעוף‬
•‫תחמושת‬ ,‫נפצים‬ ‫לאש‬ ‫לזרוק‬ ‫ואין‬ ‫למדורה‬ ‫דלק‬ ‫להתיז‬ ‫אין‬
.‫גז‬ ‫ומכלי‬
•‫יש‬ ‫כובתה‬ ‫לא‬ ‫שהמדורה‬ ‫ובמקרה‬ ‫לכיבוי‬ ‫מים‬ ‫למכלי‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬
.‫עבה‬ ‫אדמה‬ ‫בשכבת‬ ‫לכסותה‬
•‫מעל‬ ‫שגובהה‬ ‫מדורה‬ ‫להדליק‬ ‫אין‬30.‫ס"מ‬
? ‫נזהרים‬ ‫איך‬
•‫המדורה‬ ‫בקרבת‬ ‫נעליים‬ ‫ולנעול‬ ‫ארוכים‬ ‫בגדים‬ ‫ללבוש‬ ‫מומלץ‬
.(‫לאש‬ ‫מתקרבים‬ ‫אחרים‬ ‫ארסיים‬ ‫ורמשים‬ ‫)נחשים‬
•.‫האש‬ ‫להדלקת‬ ‫במבוגר‬ ‫להיעזר‬ ‫מומלץ‬
•.‫מכך‬ ‫נפגעו‬ ‫אנשים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ,‫האש‬ ‫מעל‬ ‫לקפוץ‬ ‫אסור‬
•,(‫האש‬ ‫את‬ ‫מלבה‬ ‫)הרוח‬ ‫לרוץ‬ ‫אסור‬ ,‫בבגדיך‬ ‫אש‬ ‫אחזה‬ ‫אם‬
.‫האש‬ ‫לכיבוי‬ ‫עד‬ ‫האדמה‬ ‫על‬ ‫להתגלגל‬ ‫יש‬
•‫לטיפול‬ ‫ולפנות‬ ‫במים‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫לקרר‬ ‫יש‬ ‫ונכווית‬ ‫במקרה‬
.‫רפואי‬
‫שחור‬ ‫להיות‬ ‫ליער‬ ‫תגרמו‬ ‫אל‬ ,‫אז‬
‫אם‬ ‫גם‬ – ‫ומנגלים‬ ‫מדורות‬ ‫לכבות‬ ‫הקפידו‬
‫דולקים‬ ‫אותם‬ ‫השארתם‬ ‫אתם‬ ‫לא‬
‫כי‬
!‫כולנו‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫הנזק‬
‫על‬ ‫לשמור‬ ‫עזרו‬
‫והחורש‬ ‫היער‬
‫חייגו‬ ‫שריפה‬ ‫במקרה‬
102‫האש‬ ‫למכבי‬
‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫לוי‬ ‫שי‬ :‫ועריכה‬ ‫צילום‬
‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫מהמצגת‬ ‫בחלק‬ ‫להשתמש‬ ‫או‬ ‫לשנות‬ /‫לערוך‬ ‫אין‬
‫ולהציג‬ ‫שלמה‬ ‫כמצגת‬ ‫במייל‬ ‫להעבירה‬ ‫ניתן‬ .‫מהצלם‬ ‫בכתב‬
.‫השריפות‬ ‫מסכנת‬ ‫המודעות‬ ‫להגברת‬ ‫אותה‬
www.photoshay.com

More Related Content

More from galitbarazani (8)

יומן קריאה- רותם
יומן קריאה- רותםיומן קריאה- רותם
יומן קריאה- רותם
 
שמות הנופלים-חללי נווה שאנן
שמות הנופלים-חללי נווה שאנןשמות הנופלים-חללי נווה שאנן
שמות הנופלים-חללי נווה שאנן
 
מצגת חידות
מצגת חידותמצגת חידות
מצגת חידות
 
מצגת גישורPpt
מצגת גישורPptמצגת גישורPpt
מצגת גישורPpt
 
רצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית יםרצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית ים
 
יסודי
יסודייסודי
יסודי
 
קרית ים2ppt
קרית ים2pptקרית ים2ppt
קרית ים2ppt
 
יסודי
יסודייסודי
יסודי
 

Save The Forest Shay Levy 2008

 • 1.
 • 2. ,‫לאכול‬ ,‫הירוקים‬ ‫העצים‬ ‫בין‬ ,‫הפסטורלי‬ ‫בנוף‬ ,‫בטבע‬ "‫האש‬ ‫"על‬ ‫לעשות‬ ‫אוהבים‬ ‫כולנו‬ ‫השגרה‬ ‫מחיי‬ ‫ולהתנתק‬ ‫ליהנות‬ ,‫לשתות‬ !!! ‫אבל‬
 • 3. ,‫בשטח‬ ‫מדורה‬ ‫או‬ ‫גחלים‬ ‫משאירים‬ ‫אם‬ ‫מאוד‬ ‫ויקרות‬ ‫הרסניות‬ ‫להיות‬ ‫עלולות‬ ‫התוצאות‬
 • 4. !!! ‫אדם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נגרמות‬ ‫בארץ‬ ‫השריפות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫רשלנות‬ ‫עקב‬ ‫נגרמות‬ ‫השריפות‬ ‫של‬ ‫רובן‬ ! ‫עצומים‬ ‫והנזקים‬ ... ‫ונופשים‬ ‫מטיילים‬
 • 5. ‫והרוחות‬ ‫נמוכה‬ ‫הלחות‬ ,‫גבוהות‬ ‫הטמפרטורות‬ ‫בהם‬ ,‫שרב‬ ‫בימי‬ ‫בודד‬ ‫מגחל‬ .‫במיוחד‬ ‫גדול‬ ‫שריפות‬ ‫להתפרצות‬ ‫הסיכוי‬ ,‫חזקות‬ ‫של‬ ‫דונמים‬ ‫מאות‬ ‫להישרף‬ ‫יכולים‬ -‫בשטח‬ ‫דולק‬ ‫שהושאר‬ .‫צמחיה‬
 • 6. ...‫ולילות‬ ‫ימים‬ ‫לקחת‬ ‫יכולה‬ ‫הכיבוי‬ ‫עבודת‬
 • 7.
 • 8. ‫וקרן‬ ‫והגנים‬ ‫הטבע‬ ‫רשות‬ ‫עובדי‬ ‫גם‬ ‫לאות‬ ‫ללא‬ ‫פועלים‬ ‫לישראל‬ ‫קיימת‬ ‫השריפה‬ ‫על‬ ‫להשתלט‬
 • 10. ‫היא‬ ‫מתפשטת‬ ‫השריפה‬ ‫כאשר‬ ,‫לעיתים‬ ‫לרכוש‬ ‫כבד‬ ‫נזק‬ ‫ונגרם‬ ‫ישובים‬ ‫שורפת‬
 • 11. ‫לעשרות‬ ‫מגיעות‬ ‫הלהבות‬‫לעשרות‬ ‫מגיעות‬ ‫הלהבות‬ ‫מטרים‬‫מטרים‬ ‫גדולים‬ ‫כיבוי‬ ‫כוחות‬ ‫ונדרשים‬‫גדולים‬ ‫כיבוי‬ ‫כוחות‬ ‫ונדרשים‬ ,‫שנגרמה‬ ,‫שריפה‬ ‫לכבות‬,‫שנגרמה‬ ,‫שריפה‬ ‫לכבות‬ ‫מרשלנות‬ ,‫בעצם‬‫מרשלנות‬ ,‫בעצם‬
 • 12. ‫יפגעו‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ ‫מאמץ‬ ‫כל‬ ‫עושים‬ ‫הכיבוי‬ ‫כוחות‬ ‫אזרחים‬
 • 13. ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫מסכנים‬ ‫אף‬ ‫ולעיתים‬
 • 15.
 • 16. ‫בכדי‬ ‫במטוסים‬ ‫נעזרים‬ ‫הכיבוי‬ ‫כוחות‬ ‫להגיע‬ ‫שקשה‬ ‫באזורים‬ ‫שריפות‬ ‫לכבות‬ ‫האש‬ ‫התפשטות‬ ‫את‬ ‫לבלום‬ ‫ובכדי‬ ‫אליהם‬
 • 17. ‫התאוששות‬ ‫זמן‬ ‫אורנים‬ ‫יער‬ ‫של‬ ‫שריפה‬ ‫לאחר‬ -‫כ‬ ‫הוא‬40! ‫שנה‬
 • 19. ‫בנוף‬ ‫פגיעה‬ :‫קשות‬ ‫תמיד‬ ‫התוצאות‬
 • 21. ‫ירוקים‬ ‫להיות‬ ‫ימשיכו‬ ‫והחורש‬ ‫שהיער‬ ‫בכדי‬ ‫שחורים‬ ‫ולא‬ :‫כללים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬
 • 22. ??? ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫אז‬ •‫באזור‬ ‫עשבים‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫מדורה‬ ‫להדליק‬ ‫בבואכם‬ ‫עלולים‬ ‫)הגיצים‬ ‫עץ‬ ‫תחת‬ ‫מדורה‬ ‫להדליק‬ ‫אין‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬ ,‫המדורה‬ .(‫כולו‬ ‫והיער‬ ‫העץ‬ ‫את‬ ‫ולהדליק‬ ‫לעוף‬ •‫תחמושת‬ ,‫נפצים‬ ‫לאש‬ ‫לזרוק‬ ‫ואין‬ ‫למדורה‬ ‫דלק‬ ‫להתיז‬ ‫אין‬ .‫גז‬ ‫ומכלי‬ •‫יש‬ ‫כובתה‬ ‫לא‬ ‫שהמדורה‬ ‫ובמקרה‬ ‫לכיבוי‬ ‫מים‬ ‫למכלי‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ .‫עבה‬ ‫אדמה‬ ‫בשכבת‬ ‫לכסותה‬ •‫מעל‬ ‫שגובהה‬ ‫מדורה‬ ‫להדליק‬ ‫אין‬30.‫ס"מ‬
 • 23. ? ‫נזהרים‬ ‫איך‬ •‫המדורה‬ ‫בקרבת‬ ‫נעליים‬ ‫ולנעול‬ ‫ארוכים‬ ‫בגדים‬ ‫ללבוש‬ ‫מומלץ‬ .(‫לאש‬ ‫מתקרבים‬ ‫אחרים‬ ‫ארסיים‬ ‫ורמשים‬ ‫)נחשים‬ •.‫האש‬ ‫להדלקת‬ ‫במבוגר‬ ‫להיעזר‬ ‫מומלץ‬ •.‫מכך‬ ‫נפגעו‬ ‫אנשים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ,‫האש‬ ‫מעל‬ ‫לקפוץ‬ ‫אסור‬ •,(‫האש‬ ‫את‬ ‫מלבה‬ ‫)הרוח‬ ‫לרוץ‬ ‫אסור‬ ,‫בבגדיך‬ ‫אש‬ ‫אחזה‬ ‫אם‬ .‫האש‬ ‫לכיבוי‬ ‫עד‬ ‫האדמה‬ ‫על‬ ‫להתגלגל‬ ‫יש‬ •‫לטיפול‬ ‫ולפנות‬ ‫במים‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫לקרר‬ ‫יש‬ ‫ונכווית‬ ‫במקרה‬ .‫רפואי‬
 • 24. ‫שחור‬ ‫להיות‬ ‫ליער‬ ‫תגרמו‬ ‫אל‬ ,‫אז‬ ‫אם‬ ‫גם‬ – ‫ומנגלים‬ ‫מדורות‬ ‫לכבות‬ ‫הקפידו‬ ‫דולקים‬ ‫אותם‬ ‫השארתם‬ ‫אתם‬ ‫לא‬ ‫כי‬ !‫כולנו‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫הנזק‬
 • 25. ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫עזרו‬ ‫והחורש‬ ‫היער‬ ‫חייגו‬ ‫שריפה‬ ‫במקרה‬ 102‫האש‬ ‫למכבי‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫לוי‬ ‫שי‬ :‫ועריכה‬ ‫צילום‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫מהמצגת‬ ‫בחלק‬ ‫להשתמש‬ ‫או‬ ‫לשנות‬ /‫לערוך‬ ‫אין‬ ‫ולהציג‬ ‫שלמה‬ ‫כמצגת‬ ‫במייל‬ ‫להעבירה‬ ‫ניתן‬ .‫מהצלם‬ ‫בכתב‬ .‫השריפות‬ ‫מסכנת‬ ‫המודעות‬ ‫להגברת‬ ‫אותה‬ www.photoshay.com