SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫החינוכי‬ ‫הרצף‬ ‫בתכנית‬ ‫המרכזי‬ ‫היעד‬
‫עצמה‬ ‫על‬ ‫תיקח‬ ‫ים‬ ‫בקרית‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬
‫לתלמידיה‬ ‫הצלחה‬ ‫מסלול‬ ‫יצירת‬
,
‫החל‬
‫לסיומה‬ ‫ועד‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫מכניסתם‬
.
‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫יזכו‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫בוגרי‬
‫ללימודים‬ ‫בסיס‬ ‫תהווה‬ ‫אשר‬ ‫איכותית‬
‫השתלבותם‬ ‫ותאפשר‬ ‫אקדמיים‬
‫פעילים‬ ‫כאזרחים‬ ‫בחברה‬ ‫האפקטיבית‬
‫בקהילה‬ ‫ומעורבים‬
.
‫חט‬
"
‫ע‬
‫חט‬
"
‫ב‬
‫יסודי‬
‫גנים‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫פדגוגי‬ ‫רצף‬
‫חינוכי‬ ‫רצף‬
‫שפה‬
‫מתמטיקה‬
‫אנגלית‬
‫חברתי‬
-
‫ערכי‬
‫קהילתי‬
‫ועד‬
‫הורים‬
‫יישובי‬
‫ארגונים‬
‫תומכי‬
‫חינוך‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫מתמשך‬ ‫כרצף‬ ‫החינוך‬ ‫תפיסת‬
:

‫לאורך‬ ‫חינוכי‬ ‫רצף‬
‫השונים‬ ‫הגיל‬ ‫שלבי‬
‫להיבטים‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬
‫ערכיים‬
,
‫ארגוניים‬ ‫והיבטים‬ ‫תוכניים‬ ‫היבטים‬
,
‫של‬ ‫מעברים‬ ‫מינימום‬ ‫עם‬
‫השונים‬ ‫השלבים‬ ‫בין‬ ‫התלמיד‬
.

‫של‬ ‫רצף‬
‫תכנים‬
,
‫מיומנויות‬
,
‫וסטנדרטים‬ ‫ערכים‬
‫נדרשים‬
,
‫לידי‬ ‫הבאים‬
‫הלימודים‬ ‫תוכנית‬ ‫במבנה‬ ‫ביטוי‬
,
‫תחומי‬ ‫של‬ ‫לאשכולות‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬
‫לבחירה‬ ‫נוספות‬ ‫ותוכניות‬ ‫מחייבת‬ ‫ליבה‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫והגדרה‬ ‫דעת‬
.

‫בין‬ ‫רצף‬
‫פנימיים‬ ‫הערכה‬ ‫תהליכי‬
‫בית‬ ‫בתוך‬
-
‫לבין‬ ‫הספר‬
‫תהליכי‬
‫חיצוניים‬ ‫הערכה‬
‫ההוראה‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬ ‫לצורך‬
,
‫הלמידה‬
‫והחינוך‬
.

‫בין‬ ‫רצף‬
‫בית‬
-
‫והבית‬ ‫הספר‬
‫בתהליכי‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫שותפות‬ ‫עידוד‬ ‫תוך‬
‫בית‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫הסמכות‬ ‫כיבוד‬ ‫ותוך‬ ‫החינוך‬
-
‫ומוריו‬ ‫הספר‬
.
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫מתמשך‬ ‫כרצף‬ ‫החינוך‬ ‫תפיסת‬
(
‫המשך‬
:)

‫בין‬ ‫רצף‬
‫פורמלי‬ ‫והבלתי‬ ‫הפורמלי‬ ‫החינוך‬
‫לצרכים‬ ‫להיענות‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫השונים‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫המגוונים‬
,
‫בית‬ ‫בין‬ ‫ורצף‬
-
‫כדי‬ ‫והקהילה‬ ‫הספר‬
‫אפשרויות‬ ‫ולזמן‬ ‫הקהילה‬ ‫בחיי‬ ‫ופעילה‬ ‫משמעותית‬ ‫מעורבות‬ ‫ליצור‬
‫בית‬ ‫על‬ ‫הקהילה‬ ‫השפעת‬ ‫של‬
-
‫הספר‬
.

‫רצף‬
‫וחברתי‬ ‫לימודי‬
‫בין‬
‫בית‬
-
‫לו‬ ‫שמחוץ‬ ‫העולם‬ ‫לבין‬ ‫הספר‬
,
‫לצורך‬
‫הלמידה‬ ‫העשרת‬
,
‫חוץ‬ ‫ממקורות‬ ‫נוספות‬ ‫למידה‬ ‫אפשרויות‬ ‫פתיחת‬
‫בית‬
-
‫מגוונים‬ ‫באמצעים‬ ‫שונות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫ויצירת‬ ‫ספריים‬
,
‫ותקשוב‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ובכללם‬
.

‫ופעולות‬ ‫תוכניות‬ ‫של‬ ‫רצף‬
‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫תלמידים‬ ‫לשילוב‬
‫בבית‬
-
‫הספר‬
.
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
2
‫חטיבות‬
‫ביניים‬
3
‫חטיבות‬
‫ביניים‬
‫ילדים‬ ‫גני‬
5
‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
5
‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
5
‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
5
‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
6
‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
2
‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
‫דתיים‬
2
‫חטיבות‬
‫ביניים‬
3
‫חטיבות‬
‫ביניים‬
2
‫ספר‬ ‫בתי‬
‫יסודיים‬
‫ממלכתיים‬
‫דתיים‬
2
‫חטיבות‬
‫ביניים‬
3
‫חטיבות‬
‫ביניים‬
2
‫חטיבות‬
‫ביניים‬
3
‫חטיבות‬
‫עליונות‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫למתנ‬ ‫החברה‬
"
‫סים‬
‫מפקחים‬
‫פסג‬
"
‫מוצקין‬ ‫ה‬
‫מחוזיים‬ ‫מדריכים‬
‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬
‫מובילים‬ ‫מורים‬
‫גנים‬ ‫מנהלות‬
‫לחינוך‬ ‫המחלקה‬ ‫מנהל‬
‫יישובית‬ ‫גנים‬ ‫רכזת‬
‫הפסיכולוגי‬ ‫השרות‬
‫הורים‬ ‫ועדי‬
‫החינוך‬ ‫מחלקת‬
‫ים‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬
‫מנהל‬ ‫ראש‬
‫בתי‬
"
‫קהילתיים‬ ‫ס‬
‫החינוך‬ ‫משרד‬
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫הילד‬ ‫את‬ ‫המלוות‬ ‫המערכות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬
‫ממנה‬ ‫צאתו‬ ‫ועד‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫מכניסתו‬
‫חינוכי‬ ‫רצף‬ ‫פיתוח‬
-
‫לימודי‬
-
‫חברתי‬
-
‫השונות‬ ‫הגיל‬ ‫שכבות‬ ‫בין‬ ‫רגשי‬
‫מערכתית‬ ‫בראיה‬
‫לימודיים‬ ‫תכנים‬ ‫המאגמת‬ ‫חדשה‬ ‫חינוכית‬ ‫פרדיגמה‬ ‫בניית‬
,
‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ומשאבים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬
,
‫למתנ‬ ‫החברה‬
"
‫סים‬
‫המקומית‬ ‫והרשות‬
‫הקהילתי‬ ‫במארג‬ ‫האפשרויות‬ ‫הרחבת‬
‫לימודיים‬ ‫הישגים‬ ‫המשפרים‬ ‫יעדים‬ ‫הצבת‬
‫חינוכיים‬ ‫ותוצרים‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫עבודה‬ ‫צוותי‬ ‫הקמת‬
:
‫בהובלת‬ ‫מקצועיות‬ ‫ועדות‬
‫ביישוב‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬
‫בין‬ ‫מקצועי‬ ‫קשר‬ ‫ובניית‬ ‫פיתוח‬
‫תנאים‬ ‫ליצירת‬ ‫השונות‬ ‫הגיל‬ ‫חטיבות‬
‫למידה‬ ‫להמשך‬ ‫קליטה‬ ‫תומכי‬ ‫משאבים‬ ‫איגום‬
‫לצורך‬ ‫העבודה‬ ‫צוותי‬ ‫העצמת‬
‫האחריות‬ ‫תחושת‬ ‫הגברת‬
‫לתהליך‬ ‫ומחוייבות‬
‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫מתווה‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬
–
‫ע‬
"
‫יעדים‬ ‫פ‬
,
‫ולו‬ ‫תפוקות‬
"
‫ז‬
‫וחיצונית‬ ‫פנימי‬ ‫בהערכה‬ ‫התהליך‬ ‫ליווי‬
‫המסגרות‬ ‫ייחודיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬
‫השונות‬ ‫החינוכיות‬
‫שוטפת‬ ‫בצורה‬ ‫מידע‬ ‫והעברת‬ ‫דיאלוג‬ ‫קיום‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫עבודה‬ ‫דגם‬ ‫גיבוש‬
–
‫רציונאל‬
,
‫ברמת‬ ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬
‫פיקוח‬
,
‫ומנהלים‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬
‫יישובית‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ ‫הקמת‬
–
‫של‬ ‫בסיסית‬ ‫תוכנית‬ ‫הצגת‬
‫ע‬ ‫מינוי‬ ‫כתבי‬ ‫והענקת‬ ‫הועדות‬ ‫תתי‬
"
‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫י‬
‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫הועדות‬ ‫עבודת‬
:
‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫חינוך‬
,
‫מתמטיקה‬
,
‫אנגלית‬
,
‫לשוני‬ ‫חינוך‬
,
‫תקשוב‬
,
‫חינוכי‬
-
‫ערכי‬
,
‫קהילתי‬
-
‫ההורים‬ ‫ועדי‬
‫התארגנות‬
-
‫להפעלת‬ ‫יישובי‬ ‫ארגוני‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬
‫התהליך‬
,
‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫מדריכים‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬
,
‫השתלמויות‬
‫יישוביות‬
‫מאי‬
2006
‫יולי‬
2006
‫ספטמבר‬
-
‫נובמבר‬
2006
‫יולי‬
-
‫אוגוסט‬
2006
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫הועדה‬ ‫שם‬
:
‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬
‫יו‬
"
‫הועדה‬ ‫ר‬
:
‫רוזנהיימר‬ ‫נירה‬
,
‫ביסודי‬ ‫הפיקוח‬ ‫מרכזת‬
-
‫ממלכתי‬
‫הועדה‬ ‫חברי‬
:
‫גל‬ ‫מרים‬
-
‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫מרכזת‬ ‫מפקחת‬
;
‫שניר‬ ‫חיים‬
-
‫בעי‬ ‫מרכז‬ ‫מפקח‬
"
‫ס‬
;
‫לוי‬ ‫גלית‬
-
‫חינוך‬ ‫בענייני‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫יועצת‬
;
‫שבת‬ ‫מרדכי‬
-
‫יו‬
"
‫המנהלים‬ ‫תא‬ ‫ר‬
;
‫לוגסי‬ ‫מירי‬
-
‫בתיה‬ ‫מינהל‬ ‫ראש‬
"
‫הקהילתיים‬ ‫ס‬
,
‫אבני‬ ‫עידית‬
-
‫בחינוך‬ ‫תקשוב‬ ‫ליישומי‬ ‫מחוזית‬ ‫ממונה‬
;
‫מורז‬ ‫חנה‬
-
‫ומידענות‬ ‫סטנדרטים‬ ‫רכזת‬
;
‫שני‬ ‫אורית‬
-
‫היעוץ‬ ‫על‬ ‫מפקחת‬
‫היעד‬ ‫קהל‬
:
‫גן‬ ‫התלמידים‬ ‫כלל‬
-
‫י‬
"
‫ב‬
‫הועדה‬ ‫יעדי‬
:
‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫משאבים‬
‫לו‬
"
‫ז‬
‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
/
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫הועדה‬ ‫שם‬
:
‫מתמטיקה‬
‫יו‬
"
‫הועדה‬ ‫ר‬
:
‫וולף‬ ‫אתי‬
,
‫בי‬ ‫מנהלת‬
"
‫ס‬
"
‫אורים‬
."
‫הנחייה‬
:
‫חדד‬ ‫נעמי‬
,
‫מחוזית‬ ‫מנחה‬
–
‫מתמטיקה‬
‫הועדה‬ ‫חברי‬
:
‫היעד‬ ‫קהל‬
:
‫הועדה‬ ‫יעדי‬
:
‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫משאבים‬
‫לו‬
"
‫ז‬
‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
/
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫הועדה‬ ‫שם‬
:
‫לשוני‬ ‫חינוך‬
‫יו‬
"
‫הועדה‬ ‫ר‬
:
‫אוראל‬ ‫שושי‬
,
‫בי‬ ‫מנהלת‬
"
‫ס‬
"
‫אלמוגים‬
."
‫הועדה‬ ‫חברי‬
:
‫הנחייה‬
:
‫בשן‬ ‫ציפי‬
–
‫לשוני‬ ‫חינוך‬ ‫מדריכה‬
‫היעד‬ ‫קהל‬
:
‫הועדה‬ ‫יעדי‬
:
‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫משאבים‬
‫לו‬
"
‫ז‬
‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
/
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫הועדה‬ ‫שם‬
:
‫אנגלית‬
‫יו‬
"
‫הועדה‬ ‫ר‬
:
‫שבת‬ ‫מרדכי‬
,
‫בי‬ ‫מנהל‬
"
‫ס‬
"
‫ימית‬
."
‫מקצועי‬ ‫ליווי‬
:
‫מלמד‬ ‫מרים‬
,
‫האנגלית‬ ‫להוראת‬ ‫מפקחת‬
‫הועדה‬ ‫חברי‬
:
‫היעד‬ ‫קהל‬
:
‫הועדה‬ ‫יעדי‬
:
‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫משאבים‬
‫לו‬
"
‫ז‬
‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
/
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫הועדה‬ ‫שם‬
:
‫חברתי‬ ‫חינוך‬
-
‫ערכי‬
-
‫קהילתי‬
‫יו‬
"
‫הועדה‬ ‫ר‬
:
‫הלל‬ ‫ענת‬
,
‫בי‬ ‫מנהלת‬
"
‫ס‬
"
‫אמירים‬
."
‫הנחייה‬
:
‫המבורג‬ ‫גילת‬
-
‫בחברה‬ ‫לחיים‬ ‫לחינוך‬ ‫מחוזית‬ ‫מדריכה‬
‫מקצועי‬ ‫ליווי‬
:
‫אשכנזי‬ ‫אראלה‬
,
‫ערכי‬ ‫לחינוך‬ ‫רפרנטית‬
‫הועדה‬ ‫חברי‬
:
‫היעד‬ ‫קהל‬
:
‫הועדה‬ ‫יעדי‬
:
‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫משאבים‬
‫לו‬
"
‫ז‬
‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
/
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬
‫הועדה‬ ‫שם‬
:
‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫חינוך‬
‫יו‬
"
‫הועדה‬ ‫ר‬
:
‫פישר‬ ‫ורד‬
,
‫בי‬ ‫מנהלת‬
"
‫ס‬
"
‫מפלסים‬
."
‫מקצועי‬ ‫ליווי‬
:
‫גל‬ ‫מרים‬
,
‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫מרכזת‬ ‫מפקחת‬
‫הוועדה‬ ‫חברי‬
:
‫היעד‬ ‫קהל‬
:
‫הועדה‬ ‫יעדי‬
:
‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬
‫משאבים‬
‫לו‬
"
‫ז‬
‫מדידות‬ ‫תפוקות‬
/
‫הערכה‬ ‫דרכי‬
‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
-
‫חיפה‬ ‫מחוז‬

More Related Content

Viewers also liked

יזרעאליה מצעד הספרים תשעא
יזרעאליה מצעד הספרים תשעאיזרעאליה מצעד הספרים תשעא
יזרעאליה מצעד הספרים תשעאgalitbarazani
 
יומן קריאה- רותם
יומן קריאה- רותםיומן קריאה- רותם
יומן קריאה- רותםgalitbarazani
 
שמות הנופלים-חללי נווה שאנן
שמות הנופלים-חללי נווה שאנןשמות הנופלים-חללי נווה שאנן
שמות הנופלים-חללי נווה שאנןgalitbarazani
 
La Model, 7 anys de retard
La Model, 7 anys de retardLa Model, 7 anys de retard
La Model, 7 anys de retardXavier Trias
 
Neighbors Against Drugs 2008
Neighbors Against Drugs 2008Neighbors Against Drugs 2008
Neighbors Against Drugs 2008bkooi
 
Peer 2 Peer Library Training & Marketing
Peer 2 Peer Library Training & MarketingPeer 2 Peer Library Training & Marketing
Peer 2 Peer Library Training & MarketingStephanie Brown
 
Turismo e web in Oltrepò Pavese
Turismo e web in Oltrepò PaveseTurismo e web in Oltrepò Pavese
Turismo e web in Oltrepò PaveseGiuseppe Moglia
 
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.com
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.comTurning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.com
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.comKirstenWinkler
 
Cultura Gitanafinal
Cultura GitanafinalCultura Gitanafinal
Cultura Gitanafinalmcunille
 

Viewers also liked (20)

יזרעאליה מצעד הספרים תשעא
יזרעאליה מצעד הספרים תשעאיזרעאליה מצעד הספרים תשעא
יזרעאליה מצעד הספרים תשעא
 
יומן קריאה- רותם
יומן קריאה- רותםיומן קריאה- רותם
יומן קריאה- רותם
 
Phishing
PhishingPhishing
Phishing
 
מצגת חידות
מצגת חידותמצגת חידות
מצגת חידות
 
שמות הנופלים-חללי נווה שאנן
שמות הנופלים-חללי נווה שאנןשמות הנופלים-חללי נווה שאנן
שמות הנופלים-חללי נווה שאנן
 
La Model, 7 anys de retard
La Model, 7 anys de retardLa Model, 7 anys de retard
La Model, 7 anys de retard
 
Neighbors Against Drugs 2008
Neighbors Against Drugs 2008Neighbors Against Drugs 2008
Neighbors Against Drugs 2008
 
Mayda Cuatro
Mayda CuatroMayda Cuatro
Mayda Cuatro
 
Tijdbalk
TijdbalkTijdbalk
Tijdbalk
 
Aula Roma Antiga
Aula Roma AntigaAula Roma Antiga
Aula Roma Antiga
 
Impianto Hc N10
Impianto Hc N10Impianto Hc N10
Impianto Hc N10
 
Impianto Hc N08
Impianto Hc N08Impianto Hc N08
Impianto Hc N08
 
Impianto Hc N02
Impianto Hc N02Impianto Hc N02
Impianto Hc N02
 
Peer 2 Peer Library Training & Marketing
Peer 2 Peer Library Training & MarketingPeer 2 Peer Library Training & Marketing
Peer 2 Peer Library Training & Marketing
 
Turismo e web in Oltrepò Pavese
Turismo e web in Oltrepò PaveseTurismo e web in Oltrepò Pavese
Turismo e web in Oltrepò Pavese
 
Campaign Dabur
Campaign DaburCampaign Dabur
Campaign Dabur
 
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.com
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.comTurning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.com
Turning Teachers into Rockstars - eduConference eduFire.com
 
Campaign Philips
Campaign PhilipsCampaign Philips
Campaign Philips
 
Trucosdelmovil
TrucosdelmovilTrucosdelmovil
Trucosdelmovil
 
Cultura Gitanafinal
Cultura GitanafinalCultura Gitanafinal
Cultura Gitanafinal
 

קרית ים2ppt

 • 2. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫החינוכי‬ ‫הרצף‬ ‫בתכנית‬ ‫המרכזי‬ ‫היעד‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫תיקח‬ ‫ים‬ ‫בקרית‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫לתלמידיה‬ ‫הצלחה‬ ‫מסלול‬ ‫יצירת‬ , ‫החל‬ ‫לסיומה‬ ‫ועד‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫מכניסתם‬ . ‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫יזכו‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫בוגרי‬ ‫ללימודים‬ ‫בסיס‬ ‫תהווה‬ ‫אשר‬ ‫איכותית‬ ‫השתלבותם‬ ‫ותאפשר‬ ‫אקדמיים‬ ‫פעילים‬ ‫כאזרחים‬ ‫בחברה‬ ‫האפקטיבית‬ ‫בקהילה‬ ‫ומעורבים‬ . ‫חט‬ " ‫ע‬ ‫חט‬ " ‫ב‬ ‫יסודי‬ ‫גנים‬
 • 3. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫פדגוגי‬ ‫רצף‬ ‫חינוכי‬ ‫רצף‬ ‫שפה‬ ‫מתמטיקה‬ ‫אנגלית‬ ‫חברתי‬ - ‫ערכי‬ ‫קהילתי‬ ‫ועד‬ ‫הורים‬ ‫יישובי‬ ‫ארגונים‬ ‫תומכי‬ ‫חינוך‬
 • 4. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מתמשך‬ ‫כרצף‬ ‫החינוך‬ ‫תפיסת‬ :  ‫לאורך‬ ‫חינוכי‬ ‫רצף‬ ‫השונים‬ ‫הגיל‬ ‫שלבי‬ ‫להיבטים‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ‫ערכיים‬ , ‫ארגוניים‬ ‫והיבטים‬ ‫תוכניים‬ ‫היבטים‬ , ‫של‬ ‫מעברים‬ ‫מינימום‬ ‫עם‬ ‫השונים‬ ‫השלבים‬ ‫בין‬ ‫התלמיד‬ .  ‫של‬ ‫רצף‬ ‫תכנים‬ , ‫מיומנויות‬ , ‫וסטנדרטים‬ ‫ערכים‬ ‫נדרשים‬ , ‫לידי‬ ‫הבאים‬ ‫הלימודים‬ ‫תוכנית‬ ‫במבנה‬ ‫ביטוי‬ , ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫לאשכולות‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ‫לבחירה‬ ‫נוספות‬ ‫ותוכניות‬ ‫מחייבת‬ ‫ליבה‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫והגדרה‬ ‫דעת‬ .  ‫בין‬ ‫רצף‬ ‫פנימיים‬ ‫הערכה‬ ‫תהליכי‬ ‫בית‬ ‫בתוך‬ - ‫לבין‬ ‫הספר‬ ‫תהליכי‬ ‫חיצוניים‬ ‫הערכה‬ ‫ההוראה‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬ ‫לצורך‬ , ‫הלמידה‬ ‫והחינוך‬ .  ‫בין‬ ‫רצף‬ ‫בית‬ - ‫והבית‬ ‫הספר‬ ‫בתהליכי‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫שותפות‬ ‫עידוד‬ ‫תוך‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫הסמכות‬ ‫כיבוד‬ ‫ותוך‬ ‫החינוך‬ - ‫ומוריו‬ ‫הספר‬ .
 • 5. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫מתמשך‬ ‫כרצף‬ ‫החינוך‬ ‫תפיסת‬ ( ‫המשך‬ :)  ‫בין‬ ‫רצף‬ ‫פורמלי‬ ‫והבלתי‬ ‫הפורמלי‬ ‫החינוך‬ ‫לצרכים‬ ‫להיענות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫השונים‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫המגוונים‬ , ‫בית‬ ‫בין‬ ‫ורצף‬ - ‫כדי‬ ‫והקהילה‬ ‫הספר‬ ‫אפשרויות‬ ‫ולזמן‬ ‫הקהילה‬ ‫בחיי‬ ‫ופעילה‬ ‫משמעותית‬ ‫מעורבות‬ ‫ליצור‬ ‫בית‬ ‫על‬ ‫הקהילה‬ ‫השפעת‬ ‫של‬ - ‫הספר‬ .  ‫רצף‬ ‫וחברתי‬ ‫לימודי‬ ‫בין‬ ‫בית‬ - ‫לו‬ ‫שמחוץ‬ ‫העולם‬ ‫לבין‬ ‫הספר‬ , ‫לצורך‬ ‫הלמידה‬ ‫העשרת‬ , ‫חוץ‬ ‫ממקורות‬ ‫נוספות‬ ‫למידה‬ ‫אפשרויות‬ ‫פתיחת‬ ‫בית‬ - ‫מגוונים‬ ‫באמצעים‬ ‫שונות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫ויצירת‬ ‫ספריים‬ , ‫ותקשוב‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ובכללם‬ .  ‫ופעולות‬ ‫תוכניות‬ ‫של‬ ‫רצף‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫תלמידים‬ ‫לשילוב‬ ‫בבית‬ - ‫הספר‬ .
 • 6. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ 2 ‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 3 ‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ 5 ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ 5 ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ 5 ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ 5 ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ 6 ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ 2 ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ ‫דתיים‬ 2 ‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 3 ‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 2 ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫יסודיים‬ ‫ממלכתיים‬ ‫דתיים‬ 2 ‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 3 ‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 2 ‫חטיבות‬ ‫ביניים‬ 3 ‫חטיבות‬ ‫עליונות‬
 • 7. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫למתנ‬ ‫החברה‬ " ‫סים‬ ‫מפקחים‬ ‫פסג‬ " ‫מוצקין‬ ‫ה‬ ‫מחוזיים‬ ‫מדריכים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬ ‫מובילים‬ ‫מורים‬ ‫גנים‬ ‫מנהלות‬ ‫לחינוך‬ ‫המחלקה‬ ‫מנהל‬ ‫יישובית‬ ‫גנים‬ ‫רכזת‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫השרות‬ ‫הורים‬ ‫ועדי‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬ ‫ים‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬ ‫מנהל‬ ‫ראש‬ ‫בתי‬ " ‫קהילתיים‬ ‫ס‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫חיפה‬ ‫מחוז‬
 • 8. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫המלוות‬ ‫המערכות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ממנה‬ ‫צאתו‬ ‫ועד‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫מכניסתו‬ ‫חינוכי‬ ‫רצף‬ ‫פיתוח‬ - ‫לימודי‬ - ‫חברתי‬ - ‫השונות‬ ‫הגיל‬ ‫שכבות‬ ‫בין‬ ‫רגשי‬ ‫מערכתית‬ ‫בראיה‬ ‫לימודיים‬ ‫תכנים‬ ‫המאגמת‬ ‫חדשה‬ ‫חינוכית‬ ‫פרדיגמה‬ ‫בניית‬ , ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ומשאבים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ , ‫למתנ‬ ‫החברה‬ " ‫סים‬ ‫המקומית‬ ‫והרשות‬ ‫הקהילתי‬ ‫במארג‬ ‫האפשרויות‬ ‫הרחבת‬ ‫לימודיים‬ ‫הישגים‬ ‫המשפרים‬ ‫יעדים‬ ‫הצבת‬ ‫חינוכיים‬ ‫ותוצרים‬
 • 9. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫עבודה‬ ‫צוותי‬ ‫הקמת‬ : ‫בהובלת‬ ‫מקצועיות‬ ‫ועדות‬ ‫ביישוב‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬ ‫בין‬ ‫מקצועי‬ ‫קשר‬ ‫ובניית‬ ‫פיתוח‬ ‫תנאים‬ ‫ליצירת‬ ‫השונות‬ ‫הגיל‬ ‫חטיבות‬ ‫למידה‬ ‫להמשך‬ ‫קליטה‬ ‫תומכי‬ ‫משאבים‬ ‫איגום‬ ‫לצורך‬ ‫העבודה‬ ‫צוותי‬ ‫העצמת‬ ‫האחריות‬ ‫תחושת‬ ‫הגברת‬ ‫לתהליך‬ ‫ומחוייבות‬ ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫מתווה‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ – ‫ע‬ " ‫יעדים‬ ‫פ‬ , ‫ולו‬ ‫תפוקות‬ " ‫ז‬ ‫וחיצונית‬ ‫פנימי‬ ‫בהערכה‬ ‫התהליך‬ ‫ליווי‬ ‫המסגרות‬ ‫ייחודיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫השונות‬ ‫החינוכיות‬ ‫שוטפת‬ ‫בצורה‬ ‫מידע‬ ‫והעברת‬ ‫דיאלוג‬ ‫קיום‬
 • 10. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫עבודה‬ ‫דגם‬ ‫גיבוש‬ – ‫רציונאל‬ , ‫ברמת‬ ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬ ‫פיקוח‬ , ‫ומנהלים‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬ ‫יישובית‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ ‫הקמת‬ – ‫של‬ ‫בסיסית‬ ‫תוכנית‬ ‫הצגת‬ ‫ע‬ ‫מינוי‬ ‫כתבי‬ ‫והענקת‬ ‫הועדות‬ ‫תתי‬ " ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫י‬ ‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫הועדות‬ ‫עבודת‬ : ‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫חינוך‬ , ‫מתמטיקה‬ , ‫אנגלית‬ , ‫לשוני‬ ‫חינוך‬ , ‫תקשוב‬ , ‫חינוכי‬ - ‫ערכי‬ , ‫קהילתי‬ - ‫ההורים‬ ‫ועדי‬ ‫התארגנות‬ - ‫להפעלת‬ ‫יישובי‬ ‫ארגוני‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ ‫התהליך‬ , ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫מדריכים‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ , ‫השתלמויות‬ ‫יישוביות‬ ‫מאי‬ 2006 ‫יולי‬ 2006 ‫ספטמבר‬ - ‫נובמבר‬ 2006 ‫יולי‬ - ‫אוגוסט‬ 2006
 • 11. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫הועדה‬ ‫שם‬ : ‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬ ‫יו‬ " ‫הועדה‬ ‫ר‬ : ‫רוזנהיימר‬ ‫נירה‬ , ‫ביסודי‬ ‫הפיקוח‬ ‫מרכזת‬ - ‫ממלכתי‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ : ‫גל‬ ‫מרים‬ - ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫מרכזת‬ ‫מפקחת‬ ; ‫שניר‬ ‫חיים‬ - ‫בעי‬ ‫מרכז‬ ‫מפקח‬ " ‫ס‬ ; ‫לוי‬ ‫גלית‬ - ‫חינוך‬ ‫בענייני‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫יועצת‬ ; ‫שבת‬ ‫מרדכי‬ - ‫יו‬ " ‫המנהלים‬ ‫תא‬ ‫ר‬ ; ‫לוגסי‬ ‫מירי‬ - ‫בתיה‬ ‫מינהל‬ ‫ראש‬ " ‫הקהילתיים‬ ‫ס‬ , ‫אבני‬ ‫עידית‬ - ‫בחינוך‬ ‫תקשוב‬ ‫ליישומי‬ ‫מחוזית‬ ‫ממונה‬ ; ‫מורז‬ ‫חנה‬ - ‫ומידענות‬ ‫סטנדרטים‬ ‫רכזת‬ ; ‫שני‬ ‫אורית‬ - ‫היעוץ‬ ‫על‬ ‫מפקחת‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ : ‫גן‬ ‫התלמידים‬ ‫כלל‬ - ‫י‬ " ‫ב‬ ‫הועדה‬ ‫יעדי‬ : ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫משאבים‬ ‫לו‬ " ‫ז‬ ‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ / ‫הערכה‬ ‫דרכי‬
 • 12. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫הועדה‬ ‫שם‬ : ‫מתמטיקה‬ ‫יו‬ " ‫הועדה‬ ‫ר‬ : ‫וולף‬ ‫אתי‬ , ‫בי‬ ‫מנהלת‬ " ‫ס‬ " ‫אורים‬ ." ‫הנחייה‬ : ‫חדד‬ ‫נעמי‬ , ‫מחוזית‬ ‫מנחה‬ – ‫מתמטיקה‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ : ‫היעד‬ ‫קהל‬ : ‫הועדה‬ ‫יעדי‬ : ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫משאבים‬ ‫לו‬ " ‫ז‬ ‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ / ‫הערכה‬ ‫דרכי‬
 • 13. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫הועדה‬ ‫שם‬ : ‫לשוני‬ ‫חינוך‬ ‫יו‬ " ‫הועדה‬ ‫ר‬ : ‫אוראל‬ ‫שושי‬ , ‫בי‬ ‫מנהלת‬ " ‫ס‬ " ‫אלמוגים‬ ." ‫הועדה‬ ‫חברי‬ : ‫הנחייה‬ : ‫בשן‬ ‫ציפי‬ – ‫לשוני‬ ‫חינוך‬ ‫מדריכה‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ : ‫הועדה‬ ‫יעדי‬ : ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫משאבים‬ ‫לו‬ " ‫ז‬ ‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ / ‫הערכה‬ ‫דרכי‬
 • 14. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫הועדה‬ ‫שם‬ : ‫אנגלית‬ ‫יו‬ " ‫הועדה‬ ‫ר‬ : ‫שבת‬ ‫מרדכי‬ , ‫בי‬ ‫מנהל‬ " ‫ס‬ " ‫ימית‬ ." ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ : ‫מלמד‬ ‫מרים‬ , ‫האנגלית‬ ‫להוראת‬ ‫מפקחת‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ : ‫היעד‬ ‫קהל‬ : ‫הועדה‬ ‫יעדי‬ : ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫משאבים‬ ‫לו‬ " ‫ז‬ ‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ / ‫הערכה‬ ‫דרכי‬
 • 15. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫הועדה‬ ‫שם‬ : ‫חברתי‬ ‫חינוך‬ - ‫ערכי‬ - ‫קהילתי‬ ‫יו‬ " ‫הועדה‬ ‫ר‬ : ‫הלל‬ ‫ענת‬ , ‫בי‬ ‫מנהלת‬ " ‫ס‬ " ‫אמירים‬ ." ‫הנחייה‬ : ‫המבורג‬ ‫גילת‬ - ‫בחברה‬ ‫לחיים‬ ‫לחינוך‬ ‫מחוזית‬ ‫מדריכה‬ ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ : ‫אשכנזי‬ ‫אראלה‬ , ‫ערכי‬ ‫לחינוך‬ ‫רפרנטית‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ : ‫היעד‬ ‫קהל‬ : ‫הועדה‬ ‫יעדי‬ : ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫משאבים‬ ‫לו‬ " ‫ז‬ ‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ / ‫הערכה‬ ‫דרכי‬
 • 16. ‫והתרבות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬ ‫הועדה‬ ‫שם‬ : ‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫חינוך‬ ‫יו‬ " ‫הועדה‬ ‫ר‬ : ‫פישר‬ ‫ורד‬ , ‫בי‬ ‫מנהלת‬ " ‫ס‬ " ‫מפלסים‬ ." ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ : ‫גל‬ ‫מרים‬ , ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫מרכזת‬ ‫מפקחת‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ : ‫היעד‬ ‫קהל‬ : ‫הועדה‬ ‫יעדי‬ : ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫משאבים‬ ‫לו‬ " ‫ז‬ ‫מדידות‬ ‫תפוקות‬ / ‫הערכה‬ ‫דרכי‬