SlideShare a Scribd company logo
ෆිලඩෙෆ්ෆිය
ෆ් ඉගලෆේෂලග
ලි්
1 ින පරිල්ඡ්
1 ආසියාව ෆිාඩෙෆියාව සිට පියාණ වට ාෙවිණ වහණාසාග සහ
අපාග සවයාණ වට ාේසස ක‍
රසසණ වහණාසාග සභයවට තාිෝාෝෝසස
ටමණ ෙ හඳණව් ිබට ඉගාණේස ි. ෙියව ිබයාෙට, ාෙවිණ වහණාසාග
එකඟතයවාේ ස්සව සිට සහ අපාග සවයමණවහණාසාග තෘෂායව සු
සෙයකයලකව ප‍
රත ාවමණ, ඔහාග ටැවත ටැඟිට සුණ සිය ෙියාවණ
සම්පා වට: අපාග සෙයකයලක හය අපරසි ව ාේසස ක‍
රසසසාග
රුසාිණ ටට ආචයස කසම. සසට; වාශේාිණට ඔවණ බාේයපවසිය සහ ඔහ
සටඟ සිට ප‍
ාසසබටපවරණ සහ ාේසස ක‍
රසසස වහණාසාග ටටසට
අ්ව පත කසට ිෙ උපස්යිකිණ සටඟ එකමසව සි ටම; ඔහ තට
ශුදයතටියාණ කසාාකයටාෙට ඔහාගට කැටැතතට අ්ව ස්සව පදිං
කස ඇත.
2 ටය ෙණටය කටට සෙගරසටය ඔබ අතාසණ ඒ උසම ාුවාසවි ිබය ෙතාත
ඔහාෙණවත මිසණාෙණවත ිෂෂි ාතජසණවත ාටයාව. ටමත පියාණ
වට ාෙවිණවහණාසාග සහ අපාග සවයාණ වට ාේසස ක‍
රසසසවහණාසාග ප‍
ාපටාිණ.
3 කයාග ටධ‍
ිස්භයවි ටට අෙි කසම; ඔහාග ිශශ්ෙතයවි ිසය ඔවණාග
සිය ිෂෂි කතයවලණ අණ අිට වඩය වැඩ ිටක කරටට හැක ාව. ටකිසයෙ
ඔහ වායව එහ තතවිට සවකසණටයක ාටණ වදයටවිට සිසි.
4 එබැවණ ටයාග ආතටි ාෙවිණ වහණාස ාකාසහ ඔහාග සත වඩයත ප‍
රතටත බව සිකය. තෘෂායාවණ මි, ජවටයට ාෙවිණාග සිය ටධ‍
ිස්භයවිට අ්ව, ස්යවසතවාිණ පර ඇත.
5 එබැවණ ආාිෝකාේ සහ සත‍
ිාේ ෙරවණ බවට පත ාව; ාබිම සහ වැසද
ඉෙැණවමවලණ පිය ිණට; ටමත ඔා් එාේසය සිට තැට බැටළවණ ාටණ ඔබ
පසපස ිණට.
6 ටකිසයෙ වශවයස කරටට සිසසණ ාිස ාපාටට ාබයාහෝ වෘකාිෝ ාබයර
ආසයාවණ ාෙවිණවහණාසාග ටයපොිහ ිවට අිව වහෙභයවිට ාෙට ිත.
ටමත එකඟතයවාිණ ඔවණට තැටක ාසයියෙත ාටයහැක.
7 එබැවණ ාේසස වහණාස අඳණාණ ටැත ටපර පැුෑිවලණ වුකණට.
ටකිසයෙ ිත එවැණටක පියාග වෙයවණ ාටයවට බැවි. ටට ඔබ අතාප කසට
ාේෙික ාසයියාෙට ඇත බව ාටයව, ටමත සිය ආකයසාේ පරසිකට.
8 ටණෙ, ාෙවිණ වහණාසාෙණ ෙ ාේසස ක‍
රසසණ වහණාසාෙණ ෙ ාබයාහෝ
ාොටක ඔවණාග සෙගරවසිය සටඟ සිත. පසතැවල ව පෙලාේ
එකමසකටට ආපස පැමාාට ාබයාහෝ ාොටක පවය ාේසස වහණාසට අ්ව
ජවත වට පිස ාෙවිණ වහණාසාග ාසවකිණ ව් ඇත.
9 සාහෝෙසාිි, ාටයැවාටණට; ිාටක සභයව සු ාේෙික ඇත කසට
තැටැතතය පසපස ගාියත, ඔහට ාෙවිණ වහණාසාග සයේ‍
ිි උරට ාටයාව.
ිාටක ාවටත ටතික අ්ෙටටි කසණාණ ටම, ඔහ ක‍
රසසස
වහණාසාග ආශයවට එකඟ ාටයාව.
10 එබැවණ එකට ශුද දව‍
ි සතප‍
සසයෙිට සහභයග වටට ඔා් උතසයහි ාවවය.
11 ටණෙ, අපාග සවයාණ වට ාේසස ක‍
රසසණ වහණාසාග ටයිසික
පටාක ඇත. ඔහාග රුසාේ එකමසකාම එක කසියටක; එක
්ජයසටික;
12 තවෙ, එක බාේයපවසාික ෙ, ඔහාග ප‍
ාසසබටරි ෙ, උපස්යිකිණ ෙ
ටයාග සහකයස ාසවකාිෝ ෙ සිත.
2 ින පරිල්ඡ්
1 ටයාග සාහෝෙසාිි, ඔබ ාකාසහ ටය ෙකවට ප‍
ාපටි ටය වඩ වඩය වශයි කසය;
ඔබ සු ටහත ප‍
රතික ඇතව, අටසාසණ ඔබව ආසකේය කරටට ටට
උතසයහ කසම. එාසත ටැතටම ටට ාටයව, ාේසස කරසසස; ඔහ සු බැඳ
සිට වට ටට තව ිසටත ික වඳාම ටයපොේ පටාක සිට බැවණ ටට වඩයත
බි ාවම.
2 එාහත, ාෙවිණ වහණාසාග ෙියාවණ ටට පවසට ිෙ එට ාකයටසට ටය ුඟය
වට පිස, ාෙවිණ වහණාසට කසට ඔා් ියච්යව ටය පර්පා කස් ඇත.
පෙලාේ ප‍
ාසසබටරි සමබණදාිණ අාපයසසළවරණට.
3 ශභයසිංිටත, ක‍
රසසණ වහණාස ාකාසහ බියාපයාසයතස තබය උණ
වහණාස බියාපයාසයතස වටටත ඔවණ අපව ාෙට ගි බැවණ, අප
දවැසවසිණට ෙ ප‍
ාපට කසම.
4 ාේසස ක‍
රසසණ වහණාසාග එකමසකට කසාාකයටාෙට ඔවණ
ෙැුවාේ ෙ උණ වහණාස සු ි. ශුද මිසණ වට, ආෙසි ිැබටට සිස,
පිටිට පත වි.
5 ාේසස ක‍
රසසණ වහණාසාෙණ සයක් ිැබ, අපාග ාපයි බියාපයාසයතසාව
ශභයසිංාිහ ොණ කස ඇත.
6 ිාටක යාෙව නති ඔබට ාුශටය කසණාණ ටම, ඔහට සවණ ාටයාෙණට.
ටකිසයෙ ිත, චපටචා්ෙටි ව ාකාටකාෙණ ක‍
රසසසවහණාසාග
දපටි ිබය ෙැනට, එාස ාටයකු ාකාටකාෙණ යාෙව ආෙටට වඩය ාහයයි.
7 එාහත, එක ාකාටක ාහෝ අාටකය ක‍
රසසස ාේසස වහණාස ෙැට කතය
ාටයකසණාණ ටම, ඒවය මිසණාග ටම පටාක ලිය ඇත ටුවණාග සටයසක
සහ ාසයාහයණ ාෙවෙ ාටණ ටට ාපාණ.
8 එබැවණ ාම ාිෝකාේ අුපතියාග ටපර ශෙපවලණ සහ උගෙවලණ පිය
ිණට. ඔහාග කපිකාටණ කසවටක පඩයවට පත ාටයවට පිස, ඔා් පු‍
ිකපටිට ඔබ සති වණාණ ටැත. ටමත ාටයාබිණ හෙවතකණ සිය
ාෙටයට එක තැටකට එණට.
9 තවෙ, ටට ඔබ ාකාසහ ිහපත හෘෙි සයක්ික ඇත ිසයත, ටට ාබයාහෝ ාු
ාහෝ සවෙප වශාිණ ටය ඔහට බස ව බව ප‍
සසුුාේ ාහෝ ාපදුෙලකව පයසට්
කස ෙැනටට ඔබ අතාප කසවකට ටැත ිසයත ටට ටයාග ාෙවිණ වහණාසට
ආශපවයෙ කසම.
10 තවෙ, ටය කතය කු සිෙිණට වරුද ව සයක්ික ාටයපවතවට ාිස ටට ප‍
සයප්ටය කසම.
11 ටකිසයෙ සටහර ටයිසි අ්ව ටය ැවිටට කැටත වවත, ආතටි ාෙවිණ
වහණාසාෙණ ිසය ාටයටඟ ාටයිණාණි. ටකිසයෙ එි පැමාාණාණ
ාකයතැටටෙ ිණටත, හෙවාත සහස තසව් කසණාණත ිට ාෙකට ෙණටය
බැවි.
12 ඔබ අතාප සිිි ටට කෑෙැසාවම. ටට උස හඬණ කතය කාුම:
බාේයපවසියට, ප‍
ාසසබටරිට සහ උපස්යිකිණට සවණ ාෙණට.
13 ටය ාටි කාව ඔබ අතාප ඇත වට ාේෙි ාපසෙැර කසාෙට ිැය සටහර
සි හ.
14 එාහත, ටය කස මිාසකාෙණ කසවක ාටය ෙැට සි ටය බැඳ සිට ටය
ාව්ාවණ ටයාග සයක්කර ඔහ ි. ්මත ආතටි ක්යකසමණ ාටාස කාවි:
සෙගරවසිය ාටයටැතව කසවක ාටයකසණට.
15 ඔා් ශරස ාෙවිණ වහණාසාග ටයලෙය ාටණ තබය ෙණට: එකමසකටට ප‍
ාපට කසණට; පියියට ාබිම; ක‍
රසසණ වහණාස තට පියාණාග
අ්ෙයමකයණ වණටය ාසට, ඔහාග අ්ෙයමකිණ වණට.
16 එාහයණ ටට ටට ව ාිසට එකමසකට ඇත මිාසක ාටණ කාුම.
ටකිසයෙ ාේෙි සහ ාකෝපි ඇත තැට ාෙවිණ වහණාස වයසි ාටයකසය.
17 එාහත පසතැවල වට අි ාෙවිණ වහණාසාග එකමසකටට සහ සෙගර
ටුඩිිට හැර ගාියත, සමයයාණ වහණාස සිෙිණට සටයව ාෙට ාසක.
18 ටණෙ, ාේසස ක‍
රසසණ වහණාස සිය බැඳමවලණ ඔබ ිෙහස කසට බව
ටට වශවයස කසම.
19 එාස වව ෙ ක‍
රසසණ වහණාසාග අ්ශයසටය පරද මස ආසවෙ ිසය
කසවක ාටයකසට ාිස ටට ඔබට අවවයෙ කසම.
20 ටකිසයෙ සටහර කි් ටට අසය ඇතාතම. එි මෙ පටපතවි ලිය ඇත
බව ටට ාපන ගිාහයත, එි ශභයසිංාේ ලිය ඇතැය ටට වශවයස ාටයකසම. ටට
ක වට, එි ලිය ඇත; ඔවණාග ද්ත පටපතවි ඔවණ ඉදරාේ ඇත ාුට ඔවහ
පුසර ිණහ.
21 ටමත ටට ටම ාිෝකාේ තාබට සිය ාටයකැුැෙ සටයසක ාව්වට ාේසස
ක‍
රසසසි. එට අපරසි සටයසක සටඟ, ඔහාග කරසි, සහ ටසාි, සහ
ටැවත ටැඟිට සහ ඔහ සු ඇත ඇෙහෙි; ඔබාග ියච්ය සුණ ටට
යකතසහෙත වටට කැටැතාතම.
22 ඇතාතණට ්ජකාිෝ ිහපති; ටමත වඩය ාහයය වණාණ අතශුදස්යටි
කැප කස ඇත උතතට ්ජකියි. සහ ාෙවිණ වහණාසාග සහස පටාක
භයස ි ඇත.
23 ඔහ පියාණ වහණාසාග ාෙයස ි; ආ්‍
සහම, ඊසයක, ියාකය් සහ සියට
අටයෙතවකතෘවරණ ඇසළ වි. ාටණට අාපයසසළවරණ, සහ සභයව.
24 ාම සිෙි ාෙවිණ වහණාසාග එකමසකටට ාේස ාව. ාකාස ාවතත
ශභයසිංාේ සටහසක ඇත. අාටකත සියට ාබෙයහැරම විට වඩය ාබයාහෝ
ාසයණ එහ ඇත ාු; එටම, අපාග ෙැිවමකරවය වට ාේසස ක‍
රසසස
වහණාසාග ාප්ට, ඔහාග ආශයව සහ ටැවත ටැඟිට.
25 ටකිසයෙ ප‍
ාපටණි අටයෙතවකතෘවර ඔහ ාවතට ාියම කුහ. ටමත
ශභයසිංි ි් ාටයදසට බාව පර්පාතවිය. එබැවණ ඔබ ෙයටාිණ වශවයස
කසණාණ ටම සිොිෝට එකව ිහපති.
3 ින පරිල්ඡ්
1 ෙැණ සරියාව තාබට අණතාිෝකාේ සභයව සමබණදාිණ, ඔබාග
ියච්යවලණෙ, ාේසස ක‍
රසසසවහණාස සු ඔබ සු ඇත බඩවැෙවලණෙ එි
සටයෙයටාිණ පවතට බව ටට කි් ිැා්. එි ාෙවිණ වහණාසාග සභයව
ාිස ඔබ බවට පත ව් ඇත, ාෙවිණ වහණාසාග තයටයපතවසිය ාිස ඔවණ
ාවත ියටට ිම උපස්යිකාික පත කරට; එාස කාේ ඔවණ එකට
මාෙැාසට වට ඔහ ඔවණ සටඟ ප‍
රත ව ාෙවාග ටයටි ටහටිට පත කසට
පිසි.
2 ාේසස ක‍
රසසණ වහණාස සු එබඳ ාසවිකට සිසාසක වට මිසයට
ආශපවයෙ ාව වය! එවට ඔබත ටහටිට පත ව් ඇත.
3 ෙැණ ඔබ කැටත ටම, ාෙවිණ වහණාසාග වසප‍
සසයෙි සයහය ාටි කරටට
ඔබට ාටයහැක ි. අාටකත අසෙවැස පෙල ෙ ඔවණ, සටහස බාේයපවරණ,
සටහස ්ජකිණ සහ උපස්යිකිණ ිවය ඇත.
4 සලසියාව උපස්යික ෆාිෝ සමබණදාිණ, ඔහ තවටත ාෙවිණ
වහණාසාග වචටාිණ ටට ාසවි කසය: ඔහාග ජවති ෙැට ාටයසතය
සරියාව සට පවය ටය අ්ෙටටි කු ඒකි ිහපත මිාසක වට
අොතයාපයලසහ රස සටඟ: ාමවය. ඔබ ෙැටත සයක් ෙසණට.
5 තවෙ, සමයයාණ වහණාස ඔබ පුෙණටය ාස ට ඔබ ෙ ඔවණ පුෙණටය බැවණ
ටට ට ඔබ ෙැට ාෙවිණ වහණාසට සසත කසම. ටමත ඔවණට අාෙදසව කු
අිට, ාේසස ක‍
රසසසාග කරායව සුණ ඔවණට සටයව ිැා්වය.
6 ත‍
ාසෝවසාේ සිට සාහෝෙසිණාග ෙයටි ඔබට ආචයස කසය: එෆසාේ සහ
සටපායාව අි වසණ ටය සටඟ එවට ිෙ බපහස වසණ ාෙදසවි පිස ෙැණ ටට
ලිණාණ එතැණ සට ි.
7 අපාග සවයාණ වට ාේසස ක‍
රසසණ වහණාස ඔවණට ාෙදසව කසතවය;
ඔවණ ටයිසාිණ ෙ ආතටාිණ ෙ ආතටාිණ ෙ බියාපයාසයතස වට තැටැතතය
ාකාසහ ි. ඇෙහොිණ, ආෙසාිණ, සටගාිණ. අපාග ාපයි
බියාපයාසයතසව ක‍
රසසස ාේසස වහණාස සු සමෙැනට.

More Related Content

Similar to Sinhala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Sinhala - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Sinhala - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfSinhala - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Sinhala - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
The Book of Prophet Habakkuk-Sinhala.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Sinhala.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Sinhala.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Sinhala.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sinhala - Testament of Judah.pdf
Sinhala - Testament of Judah.pdfSinhala - Testament of Judah.pdf
Sinhala - Testament of Judah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sinhala - Testament of Naphtali.pdf
Sinhala - Testament of Naphtali.pdfSinhala - Testament of Naphtali.pdf
Sinhala - Testament of Naphtali.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Ss sep 13 sep 19
Ss sep 13 sep 19Ss sep 13 sep 19
Ss sep 13 sep 19
Ada Supuwatha
 
Property Possession and Co-ownership sinhala
Property Possession and Co-ownership sinhalaProperty Possession and Co-ownership sinhala
Property Possession and Co-ownership sinhala
Chandimal Gunasekara
 
Sinhala- 2nd Maccabees.pdf
Sinhala- 2nd Maccabees.pdfSinhala- 2nd Maccabees.pdf
4.පරිච්ඡේදය සංජානනය පිළිබදව බුදු දහම ඇසුරින් සිදු කළ විචාර පූර්වක අධ්‍යයනයක්
4.පරිච්ඡේදය සංජානනය පිළිබදව බුදු දහම ඇසුරින් සිදු කළ විචාර පූර්වක අධ්‍යයනයක්4.පරිච්ඡේදය සංජානනය පිළිබදව බුදු දහම ඇසුරින් සිදු කළ විචාර පූර්වක අධ්‍යයනයක්
4.පරිච්ඡේදය සංජානනය පිළිබදව බුදු දහම ඇසුරින් සිදු කළ විචාර පූර්වක අධ්‍යයනයක්
PERIPATOS SCHOOL
 
Sinhala - The Protevangelion.pdf
Sinhala - The Protevangelion.pdfSinhala - The Protevangelion.pdf
Sinhala - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sinhala - Second and Third John.pdf
Sinhala - Second and Third John.pdfSinhala - Second and Third John.pdf
Sinhala - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
ඔස්ටොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය
ඔස්ටොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදයඔස්ටොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය
ඔස්ටොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය
Mohan Samarasinghe
 
Article 1 computer and your freedom
Article 1   computer and your freedomArticle 1   computer and your freedom
Article 1 computer and your freedom
Kunchana Mathota Arachchi
 
Saravita interview
Saravita interviewSaravita interview
Saravita interview
hash553
 
Sinhala - Tobit.pdf
Sinhala - Tobit.pdfSinhala - Tobit.pdf
Sinhala - Dangers of Wine.pdf
Sinhala - Dangers of Wine.pdfSinhala - Dangers of Wine.pdf
Sinhala - Dangers of Wine.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Sinhala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Sinhala - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Sinhala - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfSinhala - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Sinhala - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Sinhala.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Sinhala.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Sinhala.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Sinhala.pdf
 
Sinhala - Testament of Judah.pdf
Sinhala - Testament of Judah.pdfSinhala - Testament of Judah.pdf
Sinhala - Testament of Judah.pdf
 
Sinhala - Testament of Naphtali.pdf
Sinhala - Testament of Naphtali.pdfSinhala - Testament of Naphtali.pdf
Sinhala - Testament of Naphtali.pdf
 
5
55
5
 
Ss sep 13 sep 19
Ss sep 13 sep 19Ss sep 13 sep 19
Ss sep 13 sep 19
 
Property Possession and Co-ownership sinhala
Property Possession and Co-ownership sinhalaProperty Possession and Co-ownership sinhala
Property Possession and Co-ownership sinhala
 
4
44
4
 
Sinhala- 2nd Maccabees.pdf
Sinhala- 2nd Maccabees.pdfSinhala- 2nd Maccabees.pdf
Sinhala- 2nd Maccabees.pdf
 
4.පරිච්ඡේදය සංජානනය පිළිබදව බුදු දහම ඇසුරින් සිදු කළ විචාර පූර්වක අධ්‍යයනයක්
4.පරිච්ඡේදය සංජානනය පිළිබදව බුදු දහම ඇසුරින් සිදු කළ විචාර පූර්වක අධ්‍යයනයක්4.පරිච්ඡේදය සංජානනය පිළිබදව බුදු දහම ඇසුරින් සිදු කළ විචාර පූර්වක අධ්‍යයනයක්
4.පරිච්ඡේදය සංජානනය පිළිබදව බුදු දහම ඇසුරින් සිදු කළ විචාර පූර්වක අධ්‍යයනයක්
 
Sinhala - The Protevangelion.pdf
Sinhala - The Protevangelion.pdfSinhala - The Protevangelion.pdf
Sinhala - The Protevangelion.pdf
 
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
 
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ
 
Sinhala - Second and Third John.pdf
Sinhala - Second and Third John.pdfSinhala - Second and Third John.pdf
Sinhala - Second and Third John.pdf
 
ඔස්ටොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය
ඔස්ටොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදයඔස්ටොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය
ඔස්ටොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය
 
introduction to human body.pdf
introduction to human body.pdfintroduction to human body.pdf
introduction to human body.pdf
 
Article 1 computer and your freedom
Article 1   computer and your freedomArticle 1   computer and your freedom
Article 1 computer and your freedom
 
Saravita interview
Saravita interviewSaravita interview
Saravita interview
 
Sinhala - Tobit.pdf
Sinhala - Tobit.pdfSinhala - Tobit.pdf
Sinhala - Tobit.pdf
 
Sinhala - Dangers of Wine.pdf
Sinhala - Dangers of Wine.pdfSinhala - Dangers of Wine.pdf
Sinhala - Dangers of Wine.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Sinhala - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. ෆිලඩෙෆ්ෆිය ෆ් ඉගලෆේෂලග ලි් 1 ින පරිල්ඡ් 1 ආසියාව ෆිාඩෙෆියාව සිට පියාණ වට ාෙවිණ වහණාසාග සහ අපාග සවයාණ වට ාේසස ක‍ රසසණ වහණාසාග සභයවට තාිෝාෝෝසස ටමණ ෙ හඳණව් ිබට ඉගාණේස ි. ෙියව ිබයාෙට, ාෙවිණ වහණාසාග එකඟතයවාේ ස්සව සිට සහ අපාග සවයමණවහණාසාග තෘෂායව සු සෙයකයලකව ප‍ රත ාවමණ, ඔහාග ටැවත ටැඟිට සුණ සිය ෙියාවණ සම්පා වට: අපාග සෙයකයලක හය අපරසි ව ාේසස ක‍ රසසසාග රුසාිණ ටට ආචයස කසම. සසට; වාශේාිණට ඔවණ බාේයපවසිය සහ ඔහ සටඟ සිට ප‍ ාසසබටපවරණ සහ ාේසස ක‍ රසසස වහණාසාග ටටසට අ්ව පත කසට ිෙ උපස්යිකිණ සටඟ එකමසව සි ටම; ඔහ තට ශුදයතටියාණ කසාාකයටාෙට ඔහාගට කැටැතතට අ්ව ස්සව පදිං කස ඇත. 2 ටය ෙණටය කටට සෙගරසටය ඔබ අතාසණ ඒ උසම ාුවාසවි ිබය ෙතාත ඔහාෙණවත මිසණාෙණවත ිෂෂි ාතජසණවත ාටයාව. ටමත පියාණ වට ාෙවිණවහණාසාග සහ අපාග සවයාණ වට ාේසස ක‍ රසසසවහණාසාග ප‍ ාපටාිණ. 3 කයාග ටධ‍ ිස්භයවි ටට අෙි කසම; ඔහාග ිශශ්ෙතයවි ිසය ඔවණාග සිය ිෂෂි කතයවලණ අණ අිට වඩය වැඩ ිටක කරටට හැක ාව. ටකිසයෙ ඔහ වායව එහ තතවිට සවකසණටයක ාටණ වදයටවිට සිසි. 4 එබැවණ ටයාග ආතටි ාෙවිණ වහණාස ාකාසහ ඔහාග සත වඩයත ප‍ රතටත බව සිකය. තෘෂායාවණ මි, ජවටයට ාෙවිණාග සිය ටධ‍ ිස්භයවිට අ්ව, ස්යවසතවාිණ පර ඇත. 5 එබැවණ ආාිෝකාේ සහ සත‍ ිාේ ෙරවණ බවට පත ාව; ාබිම සහ වැසද ඉෙැණවමවලණ පිය ිණට; ටමත ඔා් එාේසය සිට තැට බැටළවණ ාටණ ඔබ පසපස ිණට. 6 ටකිසයෙ වශවයස කරටට සිසසණ ාිස ාපාටට ාබයාහෝ වෘකාිෝ ාබයර ආසයාවණ ාෙවිණවහණාසාග ටයපොිහ ිවට අිව වහෙභයවිට ාෙට ිත. ටමත එකඟතයවාිණ ඔවණට තැටක ාසයියෙත ාටයහැක. 7 එබැවණ ාේසස වහණාස අඳණාණ ටැත ටපර පැුෑිවලණ වුකණට. ටකිසයෙ ිත එවැණටක පියාග වෙයවණ ාටයවට බැවි. ටට ඔබ අතාප කසට ාේෙික ාසයියාෙට ඇත බව ාටයව, ටමත සිය ආකයසාේ පරසිකට. 8 ටණෙ, ාෙවිණ වහණාසාෙණ ෙ ාේසස ක‍ රසසණ වහණාසාෙණ ෙ ාබයාහෝ ාොටක ඔවණාග සෙගරවසිය සටඟ සිත. පසතැවල ව පෙලාේ එකමසකටට ආපස පැමාාට ාබයාහෝ ාොටක පවය ාේසස වහණාසට අ්ව ජවත වට පිස ාෙවිණ වහණාසාග ාසවකිණ ව් ඇත. 9 සාහෝෙසාිි, ාටයැවාටණට; ිාටක සභයව සු ාේෙික ඇත කසට තැටැතතය පසපස ගාියත, ඔහට ාෙවිණ වහණාසාග සයේ‍ ිි උරට ාටයාව. ිාටක ාවටත ටතික අ්ෙටටි කසණාණ ටම, ඔහ ක‍ රසසස වහණාසාග ආශයවට එකඟ ාටයාව. 10 එබැවණ එකට ශුද දව‍ ි සතප‍ සසයෙිට සහභයග වටට ඔා් උතසයහි ාවවය. 11 ටණෙ, අපාග සවයාණ වට ාේසස ක‍ රසසණ වහණාසාග ටයිසික පටාක ඇත. ඔහාග රුසාේ එකමසකාම එක කසියටක; එක ්ජයසටික; 12 තවෙ, එක බාේයපවසාික ෙ, ඔහාග ප‍ ාසසබටරි ෙ, උපස්යිකිණ ෙ ටයාග සහකයස ාසවකාිෝ ෙ සිත. 2 ින පරිල්ඡ් 1 ටයාග සාහෝෙසාිි, ඔබ ාකාසහ ටය ෙකවට ප‍ ාපටි ටය වඩ වඩය වශයි කසය; ඔබ සු ටහත ප‍ රතික ඇතව, අටසාසණ ඔබව ආසකේය කරටට ටට උතසයහ කසම. එාසත ටැතටම ටට ාටයව, ාේසස කරසසස; ඔහ සු බැඳ සිට වට ටට තව ිසටත ික වඳාම ටයපොේ පටාක සිට බැවණ ටට වඩයත බි ාවම. 2 එාහත, ාෙවිණ වහණාසාග ෙියාවණ ටට පවසට ිෙ එට ාකයටසට ටය ුඟය වට පිස, ාෙවිණ වහණාසට කසට ඔා් ියච්යව ටය පර්පා කස් ඇත. පෙලාේ ප‍ ාසසබටරි සමබණදාිණ අාපයසසළවරණට. 3 ශභයසිංිටත, ක‍ රසසණ වහණාස ාකාසහ බියාපයාසයතස තබය උණ වහණාස බියාපයාසයතස වටටත ඔවණ අපව ාෙට ගි බැවණ, අප දවැසවසිණට ෙ ප‍ ාපට කසම. 4 ාේසස ක‍ රසසණ වහණාසාග එකමසකට කසාාකයටාෙට ඔවණ ෙැුවාේ ෙ උණ වහණාස සු ි. ශුද මිසණ වට, ආෙසි ිැබටට සිස, පිටිට පත වි. 5 ාේසස ක‍ රසසණ වහණාසාෙණ සයක් ිැබ, අපාග ාපයි බියාපයාසයතසාව ශභයසිංාිහ ොණ කස ඇත. 6 ිාටක යාෙව නති ඔබට ාුශටය කසණාණ ටම, ඔහට සවණ ාටයාෙණට. ටකිසයෙ ිත, චපටචා්ෙටි ව ාකාටකාෙණ ක‍ රසසසවහණාසාග දපටි ිබය ෙැනට, එාස ාටයකු ාකාටකාෙණ යාෙව ආෙටට වඩය ාහයයි. 7 එාහත, එක ාකාටක ාහෝ අාටකය ක‍ රසසස ාේසස වහණාස ෙැට කතය ාටයකසණාණ ටම, ඒවය මිසණාග ටම පටාක ලිය ඇත ටුවණාග සටයසක සහ ාසයාහයණ ාෙවෙ ාටණ ටට ාපාණ. 8 එබැවණ ාම ාිෝකාේ අුපතියාග ටපර ශෙපවලණ සහ උගෙවලණ පිය ිණට. ඔහාග කපිකාටණ කසවටක පඩයවට පත ාටයවට පිස, ඔා් පු‍ ිකපටිට ඔබ සති වණාණ ටැත. ටමත ාටයාබිණ හෙවතකණ සිය ාෙටයට එක තැටකට එණට. 9 තවෙ, ටට ඔබ ාකාසහ ිහපත හෘෙි සයක්ික ඇත ිසයත, ටට ාබයාහෝ ාු ාහෝ සවෙප වශාිණ ටය ඔහට බස ව බව ප‍ සසුුාේ ාහෝ ාපදුෙලකව පයසට් කස ෙැනටට ඔබ අතාප කසවකට ටැත ිසයත ටට ටයාග ාෙවිණ වහණාසට ආශපවයෙ කසම. 10 තවෙ, ටය කතය කු සිෙිණට වරුද ව සයක්ික ාටයපවතවට ාිස ටට ප‍ සයප්ටය කසම. 11 ටකිසයෙ සටහර ටයිසි අ්ව ටය ැවිටට කැටත වවත, ආතටි ාෙවිණ වහණාසාෙණ ිසය ාටයටඟ ාටයිණාණි. ටකිසයෙ එි පැමාාණාණ ාකයතැටටෙ ිණටත, හෙවාත සහස තසව් කසණාණත ිට ාෙකට ෙණටය බැවි. 12 ඔබ අතාප සිිි ටට කෑෙැසාවම. ටට උස හඬණ කතය කාුම: බාේයපවසියට, ප‍ ාසසබටරිට සහ උපස්යිකිණට සවණ ාෙණට. 13 ටය ාටි කාව ඔබ අතාප ඇත වට ාේෙි ාපසෙැර කසාෙට ිැය සටහර සි හ. 14 එාහත, ටය කස මිාසකාෙණ කසවක ාටය ෙැට සි ටය බැඳ සිට ටය ාව්ාවණ ටයාග සයක්කර ඔහ ි. ්මත ආතටි ක්යකසමණ ාටාස කාවි: සෙගරවසිය ාටයටැතව කසවක ාටයකසණට. 15 ඔා් ශරස ාෙවිණ වහණාසාග ටයලෙය ාටණ තබය ෙණට: එකමසකටට ප‍ ාපට කසණට; පියියට ාබිම; ක‍ රසසණ වහණාස තට පියාණාග අ්ෙයමකයණ වණටය ාසට, ඔහාග අ්ෙයමකිණ වණට. 16 එාහයණ ටට ටට ව ාිසට එකමසකට ඇත මිාසක ාටණ කාුම. ටකිසයෙ ාේෙි සහ ාකෝපි ඇත තැට ාෙවිණ වහණාස වයසි ාටයකසය. 17 එාහත පසතැවල වට අි ාෙවිණ වහණාසාග එකමසකටට සහ සෙගර ටුඩිිට හැර ගාියත, සමයයාණ වහණාස සිෙිණට සටයව ාෙට ාසක. 18 ටණෙ, ාේසස ක‍ රසසණ වහණාස සිය බැඳමවලණ ඔබ ිෙහස කසට බව ටට වශවයස කසම. 19 එාස වව ෙ ක‍ රසසණ වහණාසාග අ්ශයසටය පරද මස ආසවෙ ිසය කසවක ාටයකසට ාිස ටට ඔබට අවවයෙ කසම. 20 ටකිසයෙ සටහර කි් ටට අසය ඇතාතම. එි මෙ පටපතවි ලිය ඇත බව ටට ාපන ගිාහයත, එි ශභයසිංාේ ලිය ඇතැය ටට වශවයස ාටයකසම. ටට ක වට, එි ලිය ඇත; ඔවණාග ද්ත පටපතවි ඔවණ ඉදරාේ ඇත ාුට ඔවහ පුසර ිණහ. 21 ටමත ටට ටම ාිෝකාේ තාබට සිය ාටයකැුැෙ සටයසක ාව්වට ාේසස ක‍ රසසසි. එට අපරසි සටයසක සටඟ, ඔහාග කරසි, සහ ටසාි, සහ ටැවත ටැඟිට සහ ඔහ සු ඇත ඇෙහෙි; ඔබාග ියච්ය සුණ ටට යකතසහෙත වටට කැටැතාතම. 22 ඇතාතණට ්ජකාිෝ ිහපති; ටමත වඩය ාහයය වණාණ අතශුදස්යටි කැප කස ඇත උතතට ්ජකියි. සහ ාෙවිණ වහණාසාග සහස පටාක භයස ි ඇත. 23 ඔහ පියාණ වහණාසාග ාෙයස ි; ආ්‍ සහම, ඊසයක, ියාකය් සහ සියට අටයෙතවකතෘවරණ ඇසළ වි. ාටණට අාපයසසළවරණ, සහ සභයව. 24 ාම සිෙි ාෙවිණ වහණාසාග එකමසකටට ාේස ාව. ාකාස ාවතත ශභයසිංාේ සටහසක ඇත. අාටකත සියට ාබෙයහැරම විට වඩය ාබයාහෝ ාසයණ එහ ඇත ාු; එටම, අපාග ෙැිවමකරවය වට ාේසස ක‍ රසසස වහණාසාග ාප්ට, ඔහාග ආශයව සහ ටැවත ටැඟිට. 25 ටකිසයෙ ප‍ ාපටණි අටයෙතවකතෘවර ඔහ ාවතට ාියම කුහ. ටමත ශභයසිංි ි් ාටයදසට බාව පර්පාතවිය. එබැවණ ඔබ ෙයටාිණ වශවයස කසණාණ ටම සිොිෝට එකව ිහපති. 3 ින පරිල්ඡ් 1 ෙැණ සරියාව තාබට අණතාිෝකාේ සභයව සමබණදාිණ, ඔබාග ියච්යවලණෙ, ාේසස ක‍ රසසසවහණාස සු ඔබ සු ඇත බඩවැෙවලණෙ එි සටයෙයටාිණ පවතට බව ටට කි් ිැා්. එි ාෙවිණ වහණාසාග සභයව ාිස ඔබ බවට පත ව් ඇත, ාෙවිණ වහණාසාග තයටයපතවසිය ාිස ඔවණ ාවත ියටට ිම උපස්යිකාික පත කරට; එාස කාේ ඔවණ එකට මාෙැාසට වට ඔහ ඔවණ සටඟ ප‍ රත ව ාෙවාග ටයටි ටහටිට පත කසට පිසි. 2 ාේසස ක‍ රසසණ වහණාස සු එබඳ ාසවිකට සිසාසක වට මිසයට ආශපවයෙ ාව වය! එවට ඔබත ටහටිට පත ව් ඇත. 3 ෙැණ ඔබ කැටත ටම, ාෙවිණ වහණාසාග වසප‍ සසයෙි සයහය ාටි කරටට ඔබට ාටයහැක ි. අාටකත අසෙවැස පෙල ෙ ඔවණ, සටහස බාේයපවරණ, සටහස ්ජකිණ සහ උපස්යිකිණ ිවය ඇත. 4 සලසියාව උපස්යික ෆාිෝ සමබණදාිණ, ඔහ තවටත ාෙවිණ වහණාසාග වචටාිණ ටට ාසවි කසය: ඔහාග ජවති ෙැට ාටයසතය සරියාව සට පවය ටය අ්ෙටටි කු ඒකි ිහපත මිාසක වට අොතයාපයලසහ රස සටඟ: ාමවය. ඔබ ෙැටත සයක් ෙසණට. 5 තවෙ, සමයයාණ වහණාස ඔබ පුෙණටය ාස ට ඔබ ෙ ඔවණ පුෙණටය බැවණ ටට ට ඔබ ෙැට ාෙවිණ වහණාසට සසත කසම. ටමත ඔවණට අාෙදසව කු අිට, ාේසස ක‍ රසසසාග කරායව සුණ ඔවණට සටයව ිැා්වය. 6 ත‍ ාසෝවසාේ සිට සාහෝෙසිණාග ෙයටි ඔබට ආචයස කසය: එෆසාේ සහ සටපායාව අි වසණ ටය සටඟ එවට ිෙ බපහස වසණ ාෙදසවි පිස ෙැණ ටට ලිණාණ එතැණ සට ි. 7 අපාග සවයාණ වට ාේසස ක‍ රසසණ වහණාස ඔවණට ාෙදසව කසතවය; ඔවණ ටයිසාිණ ෙ ආතටාිණ ෙ ආතටාිණ ෙ බියාපයාසයතස වට තැටැතතය ාකාසහ ි. ඇෙහොිණ, ආෙසාිණ, සටගාිණ. අපාග ාපයි බියාපයාසයතසව ක‍ රසසස ාේසස වහණාස සු සමෙැනට.