SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
රැරට හැ ම
ශ රය ඉතා සං ණ ෙය
එය ෙබාෙහ සංරචක ව සම ත ෙ
ඩාම සංරචකෙය ආර භ කර ශාලතම ෙදසට වැඩ කර න
පරමා සහ අ -රසාය ක ම ටම
ෛසල - ඩාම හා මක ඒකක; ධ රසාය ක ර ය සං ධාන
පටක - සමාන ෛසලවල සං ධාන
අවයව - ධ පටක වල සං ධාන
ප ධ - ධ අවයවවල සං ධාන
ශ රෙ ප ධ
සංසර ය
වසනය
ඇටසැ
මාංශෙ
රවන
ස ජනය
පජනක පදධ ය ෙමම ඉ ය ප ධ එකට යන ල ෙ ෙකෙන ට අෙනක ෙනාමැ ව යා කළ ෙනාහැ බැ
ඉ ට ම ට
නා
අ තරාස ග
ර ශ කරණ
වසා ගැ
ශ රෙ ශා ගත යමය
ශ ර කලාප
අ ය කලාපය - අපෙ ශ රෙ පධාන ර අ ෂය සම ත වන ස, ෙබ ල සහ කඳ
උප ර ථ කලාපය - අ පා, ෙහ උප ර ථ, ශ රෙ අ ෂයට ස බ ධ ෙ
ශ රෙ හතර
ශ රෙ හර
ශ ර හර ය ශ රය ළ ඇ අවකාශය ය.
අ ය තර අවයව ආර ෂා ම, ෙව ම සහ සහාය ම
අ , මාංශ ෙ , බ ධන සහ අෙන ව හය ම ශ රෙ හර ෙව කර න.
කබෙ හරය ෙමාළය අඩං ෙ
ෙකා ඇට ෙපෙ ෙකා ඇට ෙපෙ ෙකා ඇට ෙපළ අඩං ෙ
උර හරය ළ හදවත, esophagus, trachea, thymus සහ ශාල රැ ර නාල පය අඩං ෙ .
උදර හරය, ආමාශය, හාව, අ මාව, තාශය, ඩා අ රය සහ ෙබාෙහ ශාල
අ රය.
ෙශ හරය, තාශය, මහා අ තෙ ෙකාට සහ අභ තර අවයව අඩං ෙ .
රජනක ප ධ ය
සංසරණ ප ධ ය
හදවත සහ ය ම රැ ර වා අඩං ෙ
රැ රය, ෙප ෂ පදා ථ සහ වා ෙ චලනය සඳහා වග ව ය
හදවත ඔ ජ ලබා ගැ ම සඳහා ෙපනහ වලට රැ රය ෙපා ප කරන අතර ශ රෙ අෙන ෙකාට වලට
අප ර ය පාදන ඉව කර න
රධාන අවයව
හදවත, රා, ධම , ෙ ශනා කා, රැ රය
1.හදවත
ඔෙ හ තෙ පමාණය
ඝන මාංශ ෙ
ෙදකකට ෙබදා ඇත
ඉහළ ය - ක කයට රා ව රැ රය ලැෙ
පහළ ර - ධම ළට රැ රය ක
ෙ
හදවත ම ෙපා ප කර
සැත දහ ගණන රැ ර නාල හරහා ගම කර න
ෙප ෂ පදා ථ, ජලය, ඔ ජ සහ අපදව ශ ර ෛසල ෙවත ෙගන ය
රැ ර ෛසල සහ ලා මා අඩං ෙ
ලා මා
රැ රෙ රැ පැහැ යර සංරචකය
එ ජලය 90-92 සහ ඝන 8-9 අඩං ෙ
ර රැ ර ෛසල ෙපණහ වල ට ශ රෙ ය ම ෛසල ෙවත ඔ ජ ර ෙගන ය
කාබ ඩෙයා ස ෙගන නැවත ෙපණහ වලට පවාහනය කර න
එ රැ ර ං වක ර රැ ර ෛසල 5,000,000 පමණ ෙ
රැ රා
ෂ ජ ව ශ රය ආර ෂා කර න
ෂ ජ ශ රයට ඇ ට පහර නාශ කර න
ෙටා , ෙෆාස , ඊ ෙනා , බැෙසා අඩං ෙ
ප කා
ෙ ගැ ම වැළැ ම සහ නතර ම
රැ රෙ ඩාම සංඝටකය සහ "thrombocytes" ෙලස හැ ෙ
ෙමා ෙලා
සාමාන Hb අ ත ගතය 14-16 gm/dl ෙ
ංගෙ දය සහ වයස අ ව ෙවන ෙ
ඔ ජ ර ෙගන යාම සඳහා අව ය ෙ
ESR
ESR ය එ ෙර ස රාකරණය වන අ පාතය
PCV
රැ රෙ ර ෛසල රමාණය
රැ ර වා
රැ රය සංසරණය කරන හර නල. රැ ර නාල ව ග න ඇත
වසන ප ධ ය
උර පෙ ශෙ ටා ඇත
ඔ ජ ලබා ගැ ම සහ කාබ ඩෙයා ස බැහැර ම සඳහා මා ගය ලබා ම (වා වමාරැව)
බා ර වසනය
ෙපනහ සහ රැ රය අතර වා වමාරැව
අ ය තර වසනය
රැ රය හා ෛසල අතර වා වමාරැව
නා හරය
පැරා නා ක ෙක ඨරක
Pharynx ඉහළ වසන ප කාව
වරාලය
වාසනාලය
ෙරා පහළ වසන ප කාව
ෙරා ෙය
ෙපනහ (ඇ ෙවෙය )
රා
ධම
නහර
ෙ ශනා කා
නාසය
අ ක රැ ර වා , ෙප ම සහ ෙතතමනය (ආ දතාවය) ම වාතය උ ෙ .
පාරනා ක ෙක ඨරක
ගල හතර වාතය ර හර ස හය
ඩා වරය ම නා ක හරය සමඟ ඉ යට ය න
ෆ
12-14 ෙස. . ග මාංශෙ නලය . ප පස න ( කබෙ පාදය) ට C6 ම ටම ද වා ෙ .
කලාප න
නාෙස ෆ - මෘ තාලෙ ම ටමට ඉහ නාසය පස ටා ඇත
ඔෙරාෆ - ෆ ඛ ෙකාටස
මැ ල ෙක ඨරක
ඉ පස ෙක ඨරක Sphenoidal sinuses
Ethmoidal sinuses
Laryngopharynx - වරාලය සහ esophagus ළට වෘත ෙ .
කා යය
වාතය සහ ආහාර සඳහා ගම මා ගය
වාතය උ ම සහ ෙතතමනය ම
රස - ඛ සහ ෆ ය ෙකාට
ඇ ම -
කථනය - අ නාද ය ෙලස යා ම
වරාලය
ශ දය පදව න. ක ඉ වාතය ( ම ට ම) ක කඩ දා හැ ෙම සහ
ක පන වර ල ව
එ ෙලා .
පත හැඩැ ත මය කා ෙ ජය
ත ෙරා කා ෙ ජයට අ ත කර ඇත
එය ෙ ෙල ( වරාලෙ ඉහළ වරය) ආවරණය කර ,
ආහාර පාන වරාලය ළට ඇ ම වැළැ ම.
වාසනාලය
රමාණය - 10-12 ෙස. ., ක භය 2 ෙස.
Larynx (C6) අග ට T5 ම ටම ද වා කර න
esophagus ඉ ට මධ ථ තලය ටා ඇත
එය කැ නාෙ ද සහ ව ෙරා ක වලට ෙබ ය (ෙබ ය ).
කා යය
වාතය ගම කරන මා ගය
Mucociliary escalator.
ෙර ධතා යා තණය
යා වරාලය ෙදසට පහර ම ගටම කරෙගන ය
ෙපනහ ව ෙ ය අං ඉව කර න ( ෙහ අෙ ෂා කරන ලද)
වාතය උ ම, ෙතතමනය ම සහ ෙප ම
කැ ස reflex
වරාලය සහ වරාලය ළ කැ ස ප ගාහක උ ෙ ජනය කර න
නා ආෙ ගය ෙමාළෙ කඳට ගම කර
ගැ රැ ආ වාදය සහ ස ප ෙල
ෙකා රා රා රය
හ බලහ කාරෙය වාතය දා හැ ම
ෙරා සහ ෙරා ක ( ෙරා ගස)
T5 ම ටෙ trachea රධාන ( රාථ ක) ෙරා ක ෙදකකට ෙබ ය
ඇ ෙවෙය ෙ ශනා කා ජාලය වට ඇත
වා වමාරැව ඇ ෙවෙය ල හරහා ෙ
ෙ ශනා කා පටල
ෙපනහ
ෙපනහ ෙදක
ඉ හැඩැ
ෙරා සහ ෙරා ෙය , ඇ ෙවෙය , ස බ ධක පටක, රැ ර වා , වසා නාල සහ නා ව සම ත ෙ
ද ෙපණහ
ෙකාට නකට ෙබදා ඇත
උස , ම යම සහ පහ
ව ෙපණහ
ෙකාට ෙදකකට ෙබදා ඇත
උස සහ පහ .
ර හරය
visceral සහ parietal pleura අතර අවකාශය
ර තරල ඩා රමාණය අඩං ෙ .
ම ගැ ෙ ථර ෙදක අතර ඝ ෂණය වැලැ ම
වසන යා රණය
වසන මාංශ ෙ හැ ම
උර හරෙ ධා තාව වැ ම
වා ෙග ය ඩනයට වඩා ර හරෙ ඩනය අ කර න
දෘශ රා ෙපනහ ඇද ග නා පා ර රා අ ගමනය කර
ෙපණහ වලට වාතය ඇද ගැ ම
ර හරය ළ වාතය - Pneumothorax
ර හරය ළ ඇ තරල - ර එ ෂ
ර හරය ළ රැ රය - Hemothrax
ර හරෙ සැරව - එ මා
අ ප ධ ය
අ , කා ෙ ජ, බ ධන සහ ඇට ඇ ළ ෙ . වැ රැෙ අ 206 පමණ
අ බ ධන ම එ ෙනකට ස බ ධ ෙ .
රධාන කා යය 4
ආර ෂාව - අත වශ අවයව ආර ෂා ම ඉ ය ඇටසැ ල ෙමාළෙය කබෙල සහ ෙපනහ ඉළ ඇටව ආර ෂා ෙ
2. ගබඩා - ඛ ජ සහ ෙ ද ගබඩා
3. රැ ර ෛසල සෑ ම - රැ ර ෛසල සෑ ම
4. හැඩය සහ ආධාරය ලබා ම
ඇටක
අ සෑ ඇ ෙ කැ ය , ඛ ජ ලවණ, ෛසල සහ ව ෙකාට ව
ඒවා ද සෑ ඇ ෙ 'ෙකාලජ ' න වැ දව ව ය.
ඇටක වල ර සහ කහ පැහැ නලය ඇත 'මැෙර '
ඇට ර ෛසල පදවන අතර ෙ දය ගබඩා කර
ටත ත ව දෘඩ අ ෙලස හැ ෙ , ෙපා අ ය පැ වදය වැ ය
අ ය ශ ම සහ ක පව න ස බ ධක පටක ව ගය
ස
අ 2 ෙහ වැ ගණන එකට එක වන තැන
සමහරැ චලනය- උ ල, සමහර නැහැ- කබල
ස ව ග 3
ල ස - අ එ ෙනක සා ය (අ )
ෙබ ල සහ ෙසාක ස - ප ගණක ඩාවක ෙජා වැ (උර )
හ ස ය- ෙදාර සරෙ රැව වැ , නැ ම සහ ම (දණ ස)
කබල
සමාන පද - කබල
ෙමාළෙ ආර ත ආවරණය
ණ සහ ස සඳහා හය ලබා ෙද න
අ 28 සම ත ෙ ( ණ සහ ස)
එකට ස පව ස කර ඇත
ආ ධ
රධාන අ න සහ ඩා අ 15 සම ත ෙ
අත
අ 27 සහ එ එ අෙ ඇ පහ
ස ෙගාඩ සමඟ අත ඉතා න ය ෙ
ෙකා ඇට ෙපළ
අ 33 අඩං ෙ (කෙ රැකාව)
ෙකා ඇට ෙපෙ පධාන ෙකාට 3 ඇත
ගැ ෙගල, උර ,
ෙකා ඇට ෙපෙ ම යෙ නාව ටා ඇත
ඉළඇට ව
ඉළ ඇටය, ෙකා ඇට ෙපළ සහ ට න එකට එක ඉළ ඇටය සෑෙ
ක ල
ක ෙ අ 4 අඩං ෙ
ය හැ ෙර ග
ඔ ෙය ෙපාෙර
Rickets
ආතර
මාංශ ෙ ප ධ ය
ශ රය සහ එ ෙකාට චලනය මට හැ ෙ ත පටක
3 ව ග
මාංශ ෙ - ආහාර ණ ප කාෙ සහ රැ ර නාලවල පමණ ද නට ලැෙ
හෘද මාංශ ෙ - හදවෙ පමණ ද නට ලැෙ . හැ ෙළන ට රැ ර ෙපා පය
මාංශ ෙ
අ මාංශ ෙ - මාංශ ෙ අ වලට ස බ ධ ෙ
කා යය
චලනය
ඉ ය ව නඩ ම
තාප පාදනය
අ සහ අ ය තර අවයව ආර ෂා කර න
එ න ම සඳහා භා තා කර න (අ ත මාංශ ෙ එ න )
ක ඩරාව - මාංශ ෙ අ වලට ස බ ධ කර
බ ධන - අ හා අ ස බ ධ ම
රණ ප ධ ය
ආහාර ධ මැ වලට ෙබ ඇ අඛ ඩ ඇල හරහා ගම කර
රධාන අවයව
ඛය
esophagus
බඩ
ඩා අ රය
ශාල අ රය
ද මා ගය
දය
ලවණ ර ය
අ යාශය
අ මාව
ගා රාශය
කා යය
ආහාර ගැ ම
ආහාර ඩා අ බවට ණය කර ෙප ෂ පදා ථ අවෙශ ෂණය කර
ශ රෙය ණය ෙනාකළ ආහාර ඉව කර න
බක හරය
ආහාර හපන අතර යා කව ඩා කැබ වලට කැ ය
esophagus
ල දැ ආහාර ආහාර නලයට (esophagus) ගම කර .
esophagus ෙ චලනය ම ආහාර පහළට ත ෙ
බඩ
esophagus ව ආහාර ලබා ග න
esophagus අවසානෙ එය ආමාශය ළට වෘත ෙ
ඩා අ රය
එය අ මාෙව සහ අ න ාශෙය ආහාර ණ සාවය ලබා ග
අ මාව- සාවය කරන ත සහ ඩා අ තයට එක ෙ
තාශෙ ගබඩා කර ඇ ත
ශාල අ රය
එය ණය ෙනාකළ ආහාර දව ව ජලය සහ ලවණ පය අවෙශ ෂණය කර
ඉ අපදව ද මා ගයට ෙගා අ ධ ඝන මළ තා ෙලස ඉ ෙ
දය
ව වර දය හරහා මළ තා ඉව කර
බැහැර ෙ ප ධ ය
ශ රෙය අපදව ඉව කර න
රධාන අවයව
ව ග
රාශය
රාශය
තා මා ගය
ෙපනහ
අ මාව
සම
අෙන අවයව ම බැහැර ම
ෙපනහ - කාබ ඩෙයා ස සහ ජල වා ප ඉව කර න
සම - ජලය, ලවණ සහ සමහර අපදව බැහැර කර . ශ රෙ තාපය ඉව කර න
අ මාව - ත ව ණක, බැර ෙල හ, ඖෂධ සහ ෂ ර ය, බැ යා වැ ෙබාෙහ ර ය බැහැර කර .
ෙ වාෙ බ ශාවක යාකා වය මා ස ත .
ව ග ප ධ යට උප ම ධා තාව ඇත
ව ග ප ධ ෙ යාව ය
ව ග ම රා පදව
ඒ
ෙනෙෆ ය ව ග වල යාකා ඒකකය වන අතර තා සහ අපදව ෙප ම
රාශය රාශයට රා රවාහනය කර
රාශෙ රාශය රාශය අවලං වන රැ රා ගබඩා කර
රාශෙ ට රා හරහා රා ට ම
නා ප ධ ය
ෙතාර රැ ර කර අ ථ රෑපණය කර න
ෙතාර රැ වලට ප චාර ද ව
ෙහ ය ටැ පව වා ගැ මට උද කර න
අෙන අවයව හා ප ධ වල යාකාරක ස බ කරණය කර
රධාන අවයව
ෙමාළය
නාව
නා
ෙර ග අංශභාගය ෙමාළෙ ෙග ය මාන ක ආබාධ ඇ ස ම ෙර ගය ෙම යාව
අ තරාස ග ප ධ ය
ෙහ ෙම න භා තෙය ශ රෙ යාකාරක යාමනය කර න
ග ශ රෙ ෛසල ම ව ධනය, පජනනය සහ ෙප ෂක භා තය (ප වෘ ය) වැ යාව යාමනය කරන ෙහ ෙම න සාවය කර
රධාන අවයව
හ ෙපාතලම
ට ර ය
ත ෙරා ර ය
Thymus ර ය
අ වෘ ක ර ය
අ යාශය
බ ෙක ෂ
ෙට
ර ශ කරණ ප ධ ය
ශ රය සඳහා ෙ ය ආකමණ සඳහා සට කර න.
රැ රා සහ මැ ෙර ෙ ඇ ළ කර න
ආසාදන වැලැ මට ආර ෂක යා තණය උපකා ෙ පළ ෙ ය - සම, ෙ මල පටලය, සෙක , ක , ෙකළ, ක ඉ ෙදවන ෙ
අ තරාල ප ධ ය
අවයව
එ ඩ
ඩ
දහ ය ර ය
ෙසබ ග ය
ෙක කළඹ
රැ ර වා
නා
කා යය
ආසාදනයට එෙර බාධකය
ශ ර උ ණ වය යාමනය මට උපකා ෙ
බැහැර කරන අපදව ඉව කර න
රැ පාරජ ල රණව ආර ෂා කර න
ට D පාදනය
ය හැ ගැට
ඩන වණ
වසා ප ධ ය
රැ ර නාල ව කා වන තරලය ලබාෙගන එය නැවත රැ රයට ෙගන ය . වසා ගැ වල බැහැර කර .
ප ශ කරණයට ස බ ධ රැ ර ෛසල ( ෙෆාස ) වාස. ප ශ කරණ ප චාරය පහාරයට එෙර ව නැ
ශ රය ළ ෙ ය ර ය.
ඇ ළ කර න
වසා ගැ
වසා නාල
වසා ගැ
හාව
ත ම
රජනක ප ධ ය
සම ත කා යය ව ෙ දරැව ම .
වෘෂණ ම කා සහ ං ක ෙහ ෙම න පදවන අතර නාල සහ ග යට කා ලබා මට උපකා ෙ .
රජනක ප කාව.
බ ෙක ෂ තර හා කා තා ං ක ෙහ ෙම න පදව . ඉ කා තා හය ගැ ගැ ම සඳහා ථාන ෙලස ෙ වය කර
සහ කලලරෑපය ව ධනය ම. ගැහැ ය රැ වල රපා ග අ ත උප ඳා ෙප ෂණය ම සඳහා පදව .
රධාන අවයව
බ ෙක ෂ
ග භාෂය
ෙට
ර ර ය
බා ර ං ක අවයව
ම න ර
ෙර ග ඇ ෙ ඇ
ෙර ගය ය ශ රෙ ආබා ත ෙහ වැර ෙලස යා මක වන ඉ යය , ෙකාටස , ව හය ෙහ ප ධ ය .
ෙර ගයට ෙ :
• ජානමය ෙහ සංව ධන ෙද ෂ
වය ගත ම
• ආසාදනය
• ෂ
• ෙප ෂණ ඌනතා ෙහ අසම තතාවය
• ෂ ම
• අ තකර පා ස ක සාධක
ෙර ගෙ සංඥා ෛවෂ ක ය; ඒවා මැ ය හැ ය.
ෙර ග ල ෂණ:
• උණ
• අ රැ ර ඩනය
• ඨ
ෙර ගෙ ෙර ග ල ෂණ ආ ය ෙ . ෙර ග ල ෂණ ෙවන ගලෙය ට ෂණය කළ ෙනාහැක; න ඒ ගලෙය
අස ප ඒවා අ .
ෙර ගෙ ෙර ග ල ෂණ:
• ලා තය
• ෙ දනාව
• ෙනාපැහැ ෙප ම
introduction to human body.pdf

More Related Content

More from Provincial Health Training Center , North Central Province

More from Provincial Health Training Center , North Central Province (20)

Caregiver .pdf
Caregiver .pdfCaregiver .pdf
Caregiver .pdf
 
Changing positions and giving exercises for bed ridden.pdf
Changing positions and giving exercises for bed ridden.pdfChanging positions and giving exercises for bed ridden.pdf
Changing positions and giving exercises for bed ridden.pdf
 
Basic Hebrew.pdf
Basic Hebrew.pdfBasic Hebrew.pdf
Basic Hebrew.pdf
 
Stress Management.pdf
Stress Management.pdfStress Management.pdf
Stress Management.pdf
 
NG FEEDING.pdf
NG FEEDING.pdfNG FEEDING.pdf
NG FEEDING.pdf
 
Meal preparation .pdf
Meal preparation .pdfMeal preparation .pdf
Meal preparation .pdf
 
maintaining the nutrition status of the client.pdf
maintaining the nutrition status of the client.pdfmaintaining the nutrition status of the client.pdf
maintaining the nutrition status of the client.pdf
 
Care giver introduction.pdf
Care giver introduction.pdfCare giver introduction.pdf
Care giver introduction.pdf
 
main food groups.pdf
main food groups.pdfmain food groups.pdf
main food groups.pdf
 
Maintaining a Care Plan .pdf
Maintaining a Care Plan .pdfMaintaining a Care Plan .pdf
Maintaining a Care Plan .pdf
 
communication presentation-cure.pdf
communication presentation-cure.pdfcommunication presentation-cure.pdf
communication presentation-cure.pdf
 
teeth names.pdf
teeth names.pdfteeth names.pdf
teeth names.pdf
 
Nutrition and client.pdf
Nutrition and client.pdfNutrition and client.pdf
Nutrition and client.pdf
 
client care for arthritis.pptx
client care for arthritis.pptxclient care for arthritis.pptx
client care for arthritis.pptx
 
Care giving.pdf
Care giving.pdfCare giving.pdf
Care giving.pdf
 
Overview of Medical Laboratory investigations and other investigations.pdf
Overview of  Medical Laboratory investigations and other investigations.pdfOverview of  Medical Laboratory investigations and other investigations.pdf
Overview of Medical Laboratory investigations and other investigations.pdf
 
Public relations
Public relations Public relations
Public relations
 
Introduction to Portfolio
Introduction to PortfolioIntroduction to Portfolio
Introduction to Portfolio
 
Overview of Medical Investigations.pdf
Overview of Medical Investigations.pdfOverview of Medical Investigations.pdf
Overview of Medical Investigations.pdf
 
Principles of care .pptx
Principles of care .pptxPrinciples of care .pptx
Principles of care .pptx
 

introduction to human body.pdf

  • 1. රැරට හැ ම ශ රය ඉතා සං ණ ෙය එය ෙබාෙහ සංරචක ව සම ත ෙ ඩාම සංරචකෙය ආර භ කර ශාලතම ෙදසට වැඩ කර න පරමා සහ අ -රසාය ක ම ටම ෛසල - ඩාම හා මක ඒකක; ධ රසාය ක ර ය සං ධාන පටක - සමාන ෛසලවල සං ධාන අවයව - ධ පටක වල සං ධාන ප ධ - ධ අවයවවල සං ධාන ශ රෙ ප ධ සංසර ය වසනය ඇටසැ මාංශෙ රවන ස ජනය පජනක පදධ ය ෙමම ඉ ය ප ධ එකට යන ල ෙ ෙකෙන ට අෙනක ෙනාමැ ව යා කළ ෙනාහැ බැ ඉ ට ම ට නා අ තරාස ග ර ශ කරණ වසා ගැ ශ රෙ ශා ගත යමය ශ ර කලාප අ ය කලාපය - අපෙ ශ රෙ පධාන ර අ ෂය සම ත වන ස, ෙබ ල සහ කඳ උප ර ථ කලාපය - අ පා, ෙහ උප ර ථ, ශ රෙ අ ෂයට ස බ ධ ෙ
  • 2. ශ රෙ හතර ශ රෙ හර ශ ර හර ය ශ රය ළ ඇ අවකාශය ය. අ ය තර අවයව ආර ෂා ම, ෙව ම සහ සහාය ම අ , මාංශ ෙ , බ ධන සහ අෙන ව හය ම ශ රෙ හර ෙව කර න. කබෙ හරය ෙමාළය අඩං ෙ ෙකා ඇට ෙපෙ ෙකා ඇට ෙපෙ ෙකා ඇට ෙපළ අඩං ෙ උර හරය ළ හදවත, esophagus, trachea, thymus සහ ශාල රැ ර නාල පය අඩං ෙ . උදර හරය, ආමාශය, හාව, අ මාව, තාශය, ඩා අ රය සහ ෙබාෙහ ශාල අ රය. ෙශ හරය, තාශය, මහා අ තෙ ෙකාට සහ අභ තර අවයව අඩං ෙ . රජනක ප ධ ය සංසරණ ප ධ ය හදවත සහ ය ම රැ ර වා අඩං ෙ රැ රය, ෙප ෂ පදා ථ සහ වා ෙ චලනය සඳහා වග ව ය හදවත ඔ ජ ලබා ගැ ම සඳහා ෙපනහ වලට රැ රය ෙපා ප කරන අතර ශ රෙ අෙන ෙකාට වලට අප ර ය පාදන ඉව කර න රධාන අවයව හදවත, රා, ධම , ෙ ශනා කා, රැ රය 1.හදවත ඔෙ හ තෙ පමාණය ඝන මාංශ ෙ ෙදකකට ෙබදා ඇත ඉහළ ය - ක කයට රා ව රැ රය ලැෙ පහළ ර - ධම ළට රැ රය ක ෙ හදවත ම ෙපා ප කර සැත දහ ගණන රැ ර නාල හරහා ගම කර න ෙප ෂ පදා ථ, ජලය, ඔ ජ සහ අපදව ශ ර ෛසල ෙවත ෙගන ය රැ ර ෛසල සහ ලා මා අඩං ෙ
  • 3. ලා මා රැ රෙ රැ පැහැ යර සංරචකය එ ජලය 90-92 සහ ඝන 8-9 අඩං ෙ ර රැ ර ෛසල ෙපණහ වල ට ශ රෙ ය ම ෛසල ෙවත ඔ ජ ර ෙගන ය කාබ ඩෙයා ස ෙගන නැවත ෙපණහ වලට පවාහනය කර න එ රැ ර ං වක ර රැ ර ෛසල 5,000,000 පමණ ෙ රැ රා ෂ ජ ව ශ රය ආර ෂා කර න ෂ ජ ශ රයට ඇ ට පහර නාශ කර න ෙටා , ෙෆාස , ඊ ෙනා , බැෙසා අඩං ෙ ප කා ෙ ගැ ම වැළැ ම සහ නතර ම රැ රෙ ඩාම සංඝටකය සහ "thrombocytes" ෙලස හැ ෙ ෙමා ෙලා සාමාන Hb අ ත ගතය 14-16 gm/dl ෙ ංගෙ දය සහ වයස අ ව ෙවන ෙ ඔ ජ ර ෙගන යාම සඳහා අව ය ෙ ESR ESR ය එ ෙර ස රාකරණය වන අ පාතය PCV රැ රෙ ර ෛසල රමාණය රැ ර වා රැ රය සංසරණය කරන හර නල. රැ ර නාල ව ග න ඇත වසන ප ධ ය උර පෙ ශෙ ටා ඇත ඔ ජ ලබා ගැ ම සහ කාබ ඩෙයා ස බැහැර ම සඳහා මා ගය ලබා ම (වා වමාරැව) බා ර වසනය ෙපනහ සහ රැ රය අතර වා වමාරැව අ ය තර වසනය රැ රය හා ෛසල අතර වා වමාරැව නා හරය පැරා නා ක ෙක ඨරක Pharynx ඉහළ වසන ප කාව වරාලය වාසනාලය ෙරා පහළ වසන ප කාව ෙරා ෙය ෙපනහ (ඇ ෙවෙය ) රා ධම නහර ෙ ශනා කා නාසය අ ක රැ ර වා , ෙප ම සහ ෙතතමනය (ආ දතාවය) ම වාතය උ ෙ . පාරනා ක ෙක ඨරක ගල හතර වාතය ර හර ස හය ඩා වරය ම නා ක හරය සමඟ ඉ යට ය න ෆ 12-14 ෙස. . ග මාංශෙ නලය . ප පස න ( කබෙ පාදය) ට C6 ම ටම ද වා ෙ . කලාප න නාෙස ෆ - මෘ තාලෙ ම ටමට ඉහ නාසය පස ටා ඇත ඔෙරාෆ - ෆ ඛ ෙකාටස මැ ල ෙක ඨරක ඉ පස ෙක ඨරක Sphenoidal sinuses Ethmoidal sinuses
  • 4. Laryngopharynx - වරාලය සහ esophagus ළට වෘත ෙ . කා යය වාතය සහ ආහාර සඳහා ගම මා ගය වාතය උ ම සහ ෙතතමනය ම රස - ඛ සහ ෆ ය ෙකාට ඇ ම - කථනය - අ නාද ය ෙලස යා ම වරාලය ශ දය පදව න. ක ඉ වාතය ( ම ට ම) ක කඩ දා හැ ෙම සහ ක පන වර ල ව එ ෙලා . පත හැඩැ ත මය කා ෙ ජය ත ෙරා කා ෙ ජයට අ ත කර ඇත එය ෙ ෙල ( වරාලෙ ඉහළ වරය) ආවරණය කර , ආහාර පාන වරාලය ළට ඇ ම වැළැ ම. වාසනාලය රමාණය - 10-12 ෙස. ., ක භය 2 ෙස. Larynx (C6) අග ට T5 ම ටම ද වා කර න esophagus ඉ ට මධ ථ තලය ටා ඇත එය කැ නාෙ ද සහ ව ෙරා ක වලට ෙබ ය (ෙබ ය ). කා යය වාතය ගම කරන මා ගය Mucociliary escalator. ෙර ධතා යා තණය යා වරාලය ෙදසට පහර ම ගටම කරෙගන ය ෙපනහ ව ෙ ය අං ඉව කර න ( ෙහ අෙ ෂා කරන ලද) වාතය උ ම, ෙතතමනය ම සහ ෙප ම කැ ස reflex වරාලය සහ වරාලය ළ කැ ස ප ගාහක උ ෙ ජනය කර න නා ආෙ ගය ෙමාළෙ කඳට ගම කර ගැ රැ ආ වාදය සහ ස ප ෙල ෙකා රා රා රය හ බලහ කාරෙය වාතය දා හැ ම ෙරා සහ ෙරා ක ( ෙරා ගස) T5 ම ටෙ trachea රධාන ( රාථ ක) ෙරා ක ෙදකකට ෙබ ය ඇ ෙවෙය ෙ ශනා කා ජාලය වට ඇත වා වමාරැව ඇ ෙවෙය ල හරහා ෙ ෙ ශනා කා පටල ෙපනහ ෙපනහ ෙදක ඉ හැඩැ ෙරා සහ ෙරා ෙය , ඇ ෙවෙය , ස බ ධක පටක, රැ ර වා , වසා නාල සහ නා ව සම ත ෙ ද ෙපණහ ෙකාට නකට ෙබදා ඇත උස , ම යම සහ පහ ව ෙපණහ ෙකාට ෙදකකට ෙබදා ඇත උස සහ පහ . ර හරය visceral සහ parietal pleura අතර අවකාශය ර තරල ඩා රමාණය අඩං ෙ . ම ගැ ෙ ථර ෙදක අතර ඝ ෂණය වැලැ ම වසන යා රණය වසන මාංශ ෙ හැ ම උර හරෙ ධා තාව වැ ම වා ෙග ය ඩනයට වඩා ර හරෙ ඩනය අ කර න දෘශ රා ෙපනහ ඇද ග නා පා ර රා අ ගමනය කර ෙපණහ වලට වාතය ඇද ගැ ම ර හරය ළ වාතය - Pneumothorax ර හරය ළ ඇ තරල - ර එ ෂ ර හරය ළ රැ රය - Hemothrax ර හරෙ සැරව - එ මා
  • 5. අ ප ධ ය අ , කා ෙ ජ, බ ධන සහ ඇට ඇ ළ ෙ . වැ රැෙ අ 206 පමණ අ බ ධන ම එ ෙනකට ස බ ධ ෙ . රධාන කා යය 4 ආර ෂාව - අත වශ අවයව ආර ෂා ම ඉ ය ඇටසැ ල ෙමාළෙය කබෙල සහ ෙපනහ ඉළ ඇටව ආර ෂා ෙ 2. ගබඩා - ඛ ජ සහ ෙ ද ගබඩා 3. රැ ර ෛසල සෑ ම - රැ ර ෛසල සෑ ම 4. හැඩය සහ ආධාරය ලබා ම ඇටක අ සෑ ඇ ෙ කැ ය , ඛ ජ ලවණ, ෛසල සහ ව ෙකාට ව ඒවා ද සෑ ඇ ෙ 'ෙකාලජ ' න වැ දව ව ය. ඇටක වල ර සහ කහ පැහැ නලය ඇත 'මැෙර ' ඇට ර ෛසල පදවන අතර ෙ දය ගබඩා කර ටත ත ව දෘඩ අ ෙලස හැ ෙ , ෙපා අ ය පැ වදය වැ ය අ ය ශ ම සහ ක පව න ස බ ධක පටක ව ගය ස අ 2 ෙහ වැ ගණන එකට එක වන තැන සමහරැ චලනය- උ ල, සමහර නැහැ- කබල ස ව ග 3 ල ස - අ එ ෙනක සා ය (අ ) ෙබ ල සහ ෙසාක ස - ප ගණක ඩාවක ෙජා වැ (උර ) හ ස ය- ෙදාර සරෙ රැව වැ , නැ ම සහ ම (දණ ස) කබල සමාන පද - කබල ෙමාළෙ ආර ත ආවරණය ණ සහ ස සඳහා හය ලබා ෙද න අ 28 සම ත ෙ ( ණ සහ ස) එකට ස පව ස කර ඇත ආ ධ රධාන අ න සහ ඩා අ 15 සම ත ෙ අත අ 27 සහ එ එ අෙ ඇ පහ ස ෙගාඩ සමඟ අත ඉතා න ය ෙ ෙකා ඇට ෙපළ අ 33 අඩං ෙ (කෙ රැකාව) ෙකා ඇට ෙපෙ පධාන ෙකාට 3 ඇත ගැ ෙගල, උර , ෙකා ඇට ෙපෙ ම යෙ නාව ටා ඇත ඉළඇට ව ඉළ ඇටය, ෙකා ඇට ෙපළ සහ ට න එකට එක ඉළ ඇටය සෑෙ ක ල ක ෙ අ 4 අඩං ෙ ය හැ ෙර ග ඔ ෙය ෙපාෙර Rickets ආතර මාංශ ෙ ප ධ ය ශ රය සහ එ ෙකාට චලනය මට හැ ෙ ත පටක 3 ව ග මාංශ ෙ - ආහාර ණ ප කාෙ සහ රැ ර නාලවල පමණ ද නට ලැෙ හෘද මාංශ ෙ - හදවෙ පමණ ද නට ලැෙ . හැ ෙළන ට රැ ර ෙපා පය
  • 6. මාංශ ෙ අ මාංශ ෙ - මාංශ ෙ අ වලට ස බ ධ ෙ කා යය චලනය ඉ ය ව නඩ ම තාප පාදනය අ සහ අ ය තර අවයව ආර ෂා කර න එ න ම සඳහා භා තා කර න (අ ත මාංශ ෙ එ න ) ක ඩරාව - මාංශ ෙ අ වලට ස බ ධ කර බ ධන - අ හා අ ස බ ධ ම රණ ප ධ ය ආහාර ධ මැ වලට ෙබ ඇ අඛ ඩ ඇල හරහා ගම කර රධාන අවයව ඛය esophagus බඩ ඩා අ රය ශාල අ රය ද මා ගය දය ලවණ ර ය අ යාශය අ මාව ගා රාශය කා යය ආහාර ගැ ම ආහාර ඩා අ බවට ණය කර ෙප ෂ පදා ථ අවෙශ ෂණය කර ශ රෙය ණය ෙනාකළ ආහාර ඉව කර න බක හරය ආහාර හපන අතර යා කව ඩා කැබ වලට කැ ය esophagus ල දැ ආහාර ආහාර නලයට (esophagus) ගම කර . esophagus ෙ චලනය ම ආහාර පහළට ත ෙ බඩ esophagus ව ආහාර ලබා ග න esophagus අවසානෙ එය ආමාශය ළට වෘත ෙ ඩා අ රය එය අ මාෙව සහ අ න ාශෙය ආහාර ණ සාවය ලබා ග අ මාව- සාවය කරන ත සහ ඩා අ තයට එක ෙ තාශෙ ගබඩා කර ඇ ත ශාල අ රය එය ණය ෙනාකළ ආහාර දව ව ජලය සහ ලවණ පය අවෙශ ෂණය කර ඉ අපදව ද මා ගයට ෙගා අ ධ ඝන මළ තා ෙලස ඉ ෙ දය ව වර දය හරහා මළ තා ඉව කර බැහැර ෙ ප ධ ය ශ රෙය අපදව ඉව කර න රධාන අවයව ව ග රාශය රාශය තා මා ගය ෙපනහ අ මාව සම අෙන අවයව ම බැහැර ම ෙපනහ - කාබ ඩෙයා ස සහ ජල වා ප ඉව කර න සම - ජලය, ලවණ සහ සමහර අපදව බැහැර කර . ශ රෙ තාපය ඉව කර න අ මාව - ත ව ණක, බැර ෙල හ, ඖෂධ සහ ෂ ර ය, බැ යා වැ ෙබාෙහ ර ය බැහැර කර . ෙ වාෙ බ ශාවක යාකා වය මා ස ත . ව ග ප ධ යට උප ම ධා තාව ඇත ව ග ප ධ ෙ යාව ය ව ග ම රා පදව ඒ
  • 7. ෙනෙෆ ය ව ග වල යාකා ඒකකය වන අතර තා සහ අපදව ෙප ම රාශය රාශයට රා රවාහනය කර රාශෙ රාශය රාශය අවලං වන රැ රා ගබඩා කර රාශෙ ට රා හරහා රා ට ම නා ප ධ ය ෙතාර රැ ර කර අ ථ රෑපණය කර න ෙතාර රැ වලට ප චාර ද ව ෙහ ය ටැ පව වා ගැ මට උද කර න අෙන අවයව හා ප ධ වල යාකාරක ස බ කරණය කර රධාන අවයව ෙමාළය නාව නා ෙර ග අංශභාගය ෙමාළෙ ෙග ය මාන ක ආබාධ ඇ ස ම ෙර ගය ෙම යාව අ තරාස ග ප ධ ය ෙහ ෙම න භා තෙය ශ රෙ යාකාරක යාමනය කර න ග ශ රෙ ෛසල ම ව ධනය, පජනනය සහ ෙප ෂක භා තය (ප වෘ ය) වැ යාව යාමනය කරන ෙහ ෙම න සාවය කර රධාන අවයව හ ෙපාතලම ට ර ය ත ෙරා ර ය Thymus ර ය අ වෘ ක ර ය අ යාශය බ ෙක ෂ ෙට ර ශ කරණ ප ධ ය ශ රය සඳහා ෙ ය ආකමණ සඳහා සට කර න. රැ රා සහ මැ ෙර ෙ ඇ ළ කර න ආසාදන වැලැ මට ආර ෂක යා තණය උපකා ෙ පළ ෙ ය - සම, ෙ මල පටලය, සෙක , ක , ෙකළ, ක ඉ ෙදවන ෙ අ තරාල ප ධ ය අවයව එ ඩ ඩ දහ ය ර ය ෙසබ ග ය ෙක කළඹ රැ ර වා නා කා යය ආසාදනයට එෙර බාධකය ශ ර උ ණ වය යාමනය මට උපකා ෙ බැහැර කරන අපදව ඉව කර න
  • 8. රැ පාරජ ල රණව ආර ෂා කර න ට D පාදනය ය හැ ගැට ඩන වණ වසා ප ධ ය රැ ර නාල ව කා වන තරලය ලබාෙගන එය නැවත රැ රයට ෙගන ය . වසා ගැ වල බැහැර කර . ප ශ කරණයට ස බ ධ රැ ර ෛසල ( ෙෆාස ) වාස. ප ශ කරණ ප චාරය පහාරයට එෙර ව නැ ශ රය ළ ෙ ය ර ය. ඇ ළ කර න වසා ගැ වසා නාල වසා ගැ හාව ත ම රජනක ප ධ ය සම ත කා යය ව ෙ දරැව ම . වෘෂණ ම කා සහ ං ක ෙහ ෙම න පදවන අතර නාල සහ ග යට කා ලබා මට උපකා ෙ . රජනක ප කාව. බ ෙක ෂ තර හා කා තා ං ක ෙහ ෙම න පදව . ඉ කා තා හය ගැ ගැ ම සඳහා ථාන ෙලස ෙ වය කර සහ කලලරෑපය ව ධනය ම. ගැහැ ය රැ වල රපා ග අ ත උප ඳා ෙප ෂණය ම සඳහා පදව . රධාන අවයව බ ෙක ෂ ග භාෂය ෙට ර ර ය බා ර ං ක අවයව ම න ර ෙර ග ඇ ෙ ඇ ෙර ගය ය ශ රෙ ආබා ත ෙහ වැර ෙලස යා මක වන ඉ යය , ෙකාටස , ව හය ෙහ ප ධ ය . ෙර ගයට ෙ : • ජානමය ෙහ සංව ධන ෙද ෂ වය ගත ම • ආසාදනය • ෂ • ෙප ෂණ ඌනතා ෙහ අසම තතාවය • ෂ ම • අ තකර පා ස ක සාධක ෙර ගෙ සංඥා ෛවෂ ක ය; ඒවා මැ ය හැ ය. ෙර ග ල ෂණ: • උණ • අ රැ ර ඩනය • ඨ ෙර ගෙ ෙර ග ල ෂණ ආ ය ෙ . ෙර ග ල ෂණ ෙවන ගලෙය ට ෂණය කළ ෙනාහැක; න ඒ ගලෙය අස ප ඒවා අ . ෙර ගෙ ෙර ග ල ෂණ: • ලා තය • ෙ දනාව • ෙනාපැහැ ෙප ම