SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Com millorar l’impacte de la producció
científica en l’àmbit de les ciències de
l’educació: redacció d’articles amb dades
qualitatives
Carme Grimalt
29 octubre 2019
Paradigma
Disseny de la
recerca
• Instruments
Preparació/
Anàlisi dels
resultats
Elaboració de
l’informe
Millorem l’impacte en…
S2
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Què recordem de la setmana passada?
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Holley, K. A. (2017). The role of threshold concepts in an interdisciplinary curriculum: A case study in
neuroscience. Innovative Higher Education, 43(1), 17-30.
Pulay, A., Read, M., Tural, E. & Lee, S. (2018). Examining Student Behavior under Two Correlated Color
Temperature Levels of Lighting in an Elementary School Classroom. Educational Planning, 23(3), 58-69
Chalmers, C. (2018). Robotics and Computational Thinking in Primary School. International Journal of Child-
Computer Interaction. 17, 93–100. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2018.06.005
shorturl.at/hiQW1
Anàlisi de dades qualitatives
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Organització de la
informació obtinguda
Generació de
representacions
intermèdies
Selecció d’unitats
d’anàlisi
+
Anàlisi
Emergència de patrons
Ús de taules
(documentar les dades
recollides)
Resum
narratiu
(descripcions
llargues)
Diagrames
Top-down
(deductive)
o
Bottom-up
(inductive)
CategoritzacióSelecció de
temes
...
Transcripcions
Top-down
(deductive)
o
Bottom-up
(inductive)
Visualització de les dades
Luther, A. K. (2018). Visual meta-data in qualitative analysis. Digital
Scholarship in the Humanities, 33(3), 604–611.
https://doi.org/10.1093/LLC/FQX053
Atlas.ti
http://piim.newschool.edu/entitymapper/#!/product
Entity Mapper
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Validesa en el l’anàlisi de dades
• Validesa: un determinat instrument mesura en realitat allò que pretén mesurar,
o diu que mesura; que un indicador representa de forma precisa “les funcions
que es pretén descriure, explicar o teoritzar”.
• Validesa externa. la capacitat dels resultats (o més aviat la teoria que es construeix) de
ser generalitzables, comparables o transferibles a altres contextos. Possibles amenaces:
• Efectes en la selecció dels participants (només d’un grup determinat)
• Efectes del context (els resultats són molt dependents del context)
• Efectes de la història (els resultats o la situació s’han generat per unes circumstàncies
úniques històriques i no són comparables).
• Efectes del constructe (els constructes/teoria utilitzats són molt reduïts a un grup
determinat)
• ...
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Validesa en el l’anàlisi de dades
• Validesa: un determinat instrument mesura en realitat allò que pretén mesurar,
o diu que mesura; que un indicador representa de forma precisa “les funcions
que es pretén descriure, explicar o teoritzar”.
• Validesa del constructe. Les categories que els investigadors estan utilitzant tenen
significat per als propis participants, és a dir, que reflecteixen la manera en què els
participants experimenten i interpreten les situacions de la investigació, que veuen la
situació a través dels ulls dels actors. Possibles amenaces:
• Inferències incorrectes
• No es tenen en compte l’efecte de determinats factors en la construcció del significat
• No es posa a prova ni tenen en compte contra-exemples
• ...
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Validesa en el l’anàlisi de dades
• Validesa: un determinat instrument mesura en realitat allò que pretén mesurar,
o diu que mesura; que un indicador representa de forma precisa “les funcions
que es pretén descriure, explicar o teoritzar”.
• Validesa del contingut. Els instruments utilitzats han pogut obtenir totes les dades
necessàries per a caracteritzar com cal el fenomen d’estudi.
• Validesa convergent i discriminant: S’examina el nivell en que la interpretació (o teoria
generalitzada) cobreix la realitat. P. ex. examinant els casos negatius, que es desvien de la
norma, comparar dades entre subgrups, casos, factors... Per determinar si es troben
diferències. → es basa, en el fons, en l’ús de mètodes de triangulació (de metodologies,
instruments, mostres i/o teories).
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Com podem augmentar la validesa en l’anàlisi de les
dades?
• Utilitzant la validació de les interpretacions pels propis participants.
• Evitant la interpretació (massa) subjectiva de les dades (p.ex. sent massa
generosa a l’hora de categoritzar).
• Reduint l’efecte halo (on el coneixement que tenim de la persona o la situació
ens influeix en el nostre judici de la situació).
• Identificant relacions indegudes o estranyes i els factors que poden estar
afectant a les dades.
• Evitant la categorització pobre de les dades.
• Evitant realitzar inferències i generalitzacions més enllà de la capacitat de les
dades recollides per donar suport a les afirmacions.
• Evitant l’ús selectiu de les dades o l’agregació injusta de les dades
• Evitant l’efecte telescopi a les dades recollides (massa/massa poca freqüència)
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Diferents maneres d’augmentar la fiabilitat
• Parlem de fiabilitat: dependència, consistència i replicabilitat al llarg del
temps. Podem creure en els resultats?
• Es relaciona amb el fet de si un/a mateix/a investigador/a...
• Seria capaç de fer les mateixes observacions en un altre període de temps o espai.
• Si un mateix indicador o categoria és capaç de donar la mateixa resposta quan
s’utilitza/s’observa en un període de temps diferent. També si un fenomen
• Seria capaç de fer les mateixes interpretacions en un altre període de temps o espai?
• Seria capaç de fer les mateixes interpretacions si s’haguessin fet altres observacions en el
mateix període de temps.
• Les mateixes interpretacions s’hagessin pogut fer si un altra/a investigador/a des
del mateix paradigma hagués fet les observacions i interpretacions.
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Presentació de resultats en l’informe
Possibles
representacions
Exemple Avantatges Inconvenients
Segons els grups de
persones
S’agrupen les
persones segons els
tipus de
comportament (p.ex.
perfils d’ús de la PDI)
Mètode útil per resumir
respostes similars
Dificulta fer-se una idea de les respostes
d’un sol individu, ja que estan barrejades
amb altres persones del mateix grup, etc.
Acostuma a utilitzar-se en relació a un únic
instrument (agrupar participants segons les
dades recollides per múltiples instruments
pot ser feixuc).
Segons les persones
participants (de manera
individual)
Es presenten un a un
els participants un a
un
Es conserva millor la
integritat de les
respostes individuals i
facilita fer-se una
imatge de cada
participant
Impedeix al/la lector/a entendre els temes,
respostes comunes, acords i desacords que
s’han trobat. Poc recomanable, a no ser que
hi hagi un interès a conèixer els individus,
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Cohen L, Manion L and Morrison K (2018) Research
Methods in Education. 8th ed. Routledge.
Presentació de resultats
Possibles
representacions
Exemple Avantatges Inconvenients
Segons els temes que
emergeixen
Per diferents opinions
sobre l’ús de les TIC a
l’aula.
Mètode útil per resumir
respostes similars
Dificulta fer-se una idea de les respostes d’un
sol individu.
Les dades poden quedar
descontextualitzades (en relació al context
des d’on s’han obtingut i la manera com
s’han interpretat).
Segons les preguntes/
objectius de recerca
Ajuda a reunir totes les
dades importants per
respondre cada
pregunta i a que el/la
lector/a connecti amb
la finalitat de la recerca
Dificulta fer-se una idea de les respostes d’un
sol individu.
No totes les recerques tenen diverses
preguntes de recerca (o poden haver
recerques molt exploratòries).
Segons els instruments
de recollida de dades (i
segons persones,
temes...)
Totes les dades de les
entrevistes de cada
persona
Ajuda a donar fidelitat,
coherència i integritat a
la metodologia.
L’instrument sovint només és un mitjà per
respondre les preguntes de recerca i caldrà
presentar una anàlisi de les respostes.
No gaire útil per presentar connexions entre
dades.
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Possibles representacions Exemple Avantatges Inconvenients
Segons els casos (un sol cas, o
múltiple casos)
Els casos individuals es
presenten i després es
presenta una anàlisi
conjunta (cross-case)
Es tracta d’una forma molt
utilitzada i reconeguda de
presentar els resultats
(aprofitant algunes de les
característiques anteriors)
El concepte “cas” no queda clar (els
investigadors/es decideixen)
No hi ha una única manera de
presentar un estudi de cas, pot ser
molt confús.
Segons les narratives A partir d’una seqüència
temporal (cronologia) o
una anàlisi lògica
Permet presentar els
subjectes o el fenomen
observat amb molta
profunditat
No es veu l’ús dels mètodes d’anàlisi
tan clarament com en altres
presentacions
Segons els esdeveniments Poden tenir una
seqüència temporal o
no (esdeveniments
crítics) → reunions de
docents
Dona indicacions d’elements
significatius
Els esdeveniments importants
s'identifiquen de manera retrospectiva.
Implica la reflexió conjunta i ajuntar
diverses visions
Segons l’espai de temps o la
seqüència temporal
Per mesos o per
setmanes
Permet presentar relacions
causa-conseqüència
Com en altres aproximacions, la
contribució única de diversos actors
pot quedar amagada
Segons el marc de referència Segons la Teoria de
l’activitat i segons la
teoria de la difusió de
les innovacions
Augmenta la fiabilitat de la
interpretació
Es perd la “narrativa” i pot esdevenir
feixuc de llegir
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Com podem augmentar la validesa en l’elaboració
dels resultats?
• Evitant l’ús de dades de manera selectiva i poc representativa (p.ex. Accentuant allò
que és més positiu i ignorant el que és negatiu).
• Indicant el context, els paràmetres de recerca utilitzats en la recollida de dades I el seu
tractament, el grau de confiança que poden tenir els resultats, el grau de dependència
del context de les dades recollides (és a dir, el grau en que els resultats poden ser
generalitzables).
• Presentant les dades sense distorsionar el missatge.
• Realitzant afirmacions que es puguin sostenir amb les dades.
• Evitant reportar les dades de manera poc acurada o incorrecta (tant a nivell d’errors
tècnics com ortogràfics).
• Intentant que les preguntes de recerca es responen.
• Mostrant els resultats de la recerca en el seu moment adequat, ni massa d’hora ni
massa tard.
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Ús de representacions visuals
que ens poden ajudar a
transmetre els missatges
• Quines coneixeu?
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/160940691301200117Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Ús de representacions visuals
• Representacions de processos narratius (accions i esdeveniments que
es despleguen en el temps i/o processos de canvi).
Data display in qualitative researchParadigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
En la implementació d’una acció/ context
(p.ex. arbre de decisions, diagrames de flux)
Per resumir el marc teòric
(p.ex. diagrames de flux)
Per resumir una observació
(p.ex. Escales, taules per comparar abans i
després)
Per resumir el disseny metodològic
(p.ex. taules)
Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The
Grammar of Visual Design. New York: Routledge.
http://stephanieevergreen.com/category/blog/
Ús de representacions visuals
• Representacions conceptuals: Classificatòries (expressar una
jerarquia)
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
• Per resumir els conceptes bàsics del marc
teòric. Comparar diferents definicions de
diversos estudis
• Per presentar de manera resumida atributs
dels participants i la metodologia utilitzada
• Per presentar el conjunt de categories
utilitzat en l’anàlisi i la seva relació
• Per resumir els resultats expressant ordre,
(comparant i contrastant)
(p.ex. Gràfiques, taules, mapes conceptuals...)
Data display in qualitative research
Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The
Grammar of Visual Design. New York: Routledge.
Ús de representacions visuals
• Representacions conceptuals: Analítiques (expressar una relació part-
conjunt)
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Per expressar relacions entre àmbits en el marc teòric
Per resumir els resultats expressant proporcions...
https://www.visme.co/venn-diagram-maker/
Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The
Grammar of Visual Design. New York: Routledge.
https://www.canva.com
https://www.lucidchart.com
https://depictdatastudio.com/ho
w-to-visualize-qualitative-data/
Ús de representacions visuals
• Representacions conceptuals: Simbòliques (representar metàfores)
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The
Grammar of Visual Design. New York: Routledge.
Data display in qualitative research
Per exemple: presa de decisions en la
metodologia, en la història d’algun dels
participants...
Per destacar/relacionar algun aspecte amb la
interpretació d’un cas...
I molts altres exemples!
• https://viz.wtf/
• https://twitter.com/WTFViz
• http://stephanieevergreen.com/wp-
content/uploads/2016/11/Qualitative-Chooser-
1.0.pdf
• https://flowingdata.com/
• https://blog.asug.com/hubfs/2019%20AC%20Slide%20Deck
s%20Wednesday/ASUG82597%20-
%20Effective%20Data%20Visualization%20Dos%20and%20
Don%27ts.pdf
Compte quan la
visualització no
ajuda!!
http://stephanieevergreen.com/wp-
content/uploads/2017/11/Qualitative-
Chooser-3.pdf
Però en realitat, què volen les revistes?
• Top 10 revistes d’articles de recerca
1. Computers & Education (5.627)
2. Internet and Higher Education (5.284)
3. Learning and instruction (3.917)
4. Modern language journal (3.762)
5. Journal of the learning sciences (3.545)
6. Educational Researcher (3.386)
7. Comunicar (3.338)
8. Academy of Management Learning & Education (3.274)
9. Journal of teacher education (3,348)
10. Studies in Science Education (3.250)
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SSCI Selected
Categories: 'EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH','EDUCATION, SPECIAL'
Selected Quartiles: 'Q1' Selected Category Scheme: WoS
Algunes observacions
• Què busquen les revistes?
• 1. Aproximació: l’aproximació qualitativa és la millor manera de respondre la
pregunta de recerca?
• 2.Robustesa: Es tracta d’un estudi robust (en el disseny de la recerca i en l’ètica
emprada)?
• Mixed methods en diverses parts
• Tractament “quantitatiu” en algunes parts (p. Ex. Selecció aleatòria de participants)
• S’inclouen diverses proves per justificar la validesa i la fiabilitat de l’estudi
• 3.Anàlisi: Va més enllà que una simple col·lecció d’anècdotes? S’ha fet una anàlisi
àmplia de les dades per extreure’n els missatges i la història?
• Estudis amb MOLTS participants (>30)
• Implicació d’un gran equip de recerca
• 4. Informe: Han adoptat els estàndards més actualitzats per a l’informe
d’investigacions qualitatives?
• Case study, multiple case study, cross-case study...
• Tot i que en molts casos la part interpretativa no és tan evident
• 5. Encaix: S’ajusta i compleix els criteris generals de la revista? (Scope o tema de la
revista, audiència)
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Motius de rebuig de manuscrits
• mala estructura del paper
• no hi ha cap pregunta clara de recerca
• cap missatge clar
• escriptura deficient
• mètodes no explicats adequadament
• No s’ajusta al tema de la revista
https://dukekunshan.edu.cn/sites/default/files/u587/Lecutres%20Yamey%202017%20Qualitative%20Research.pdf
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Presentació d’un informe de recerca qualitatiu
• Cal explicar amb molta claredat tot el que s’ha fet (Tant per a treballs
quantitatius com qualitatius)
• Punts clau:
• Per què calia fer l’estudi (quina és la seva contribució?)
• Què s’ha fet exactament i per què s’ha fet d'aquesta manera?
• Què s’ha trobat?
• Què significa el que s’ha trobat?
• La carta de presentació, el resum, el títol i l'estructura general de l’article
(amb nombrosos indicadors i separadors) marquen una gran diferència a
l’hora d’acceptar o rebutjar un article en la primera ronda
• Encara que sembli obvi... Un bon nivell d’anglès és també clau
Paradigma Disseny de la recerca
Preparació/ Anàlisi dels
resultats
Elaboració de l’informe
Gràcies!
Preguntes, comentaris finals, desitjos...
shorturl.at/hiQW1

More Related Content

Similar to Seminari II - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indicadors de qualitat per la redacció d'articles científics

Metodologia de la Investigació en Educació - TFG
Metodologia de la Investigació en Educació - TFGMetodologia de la Investigació en Educació - TFG
Metodologia de la Investigació en Educació - TFGFrancesc Esteve
 
Entorns digitals per a la trobada intergeneracional
Entorns digitals per a la trobada intergeneracionalEntorns digitals per a la trobada intergeneracional
Entorns digitals per a la trobada intergeneracionalEudaldus
 
Avaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatNuria Alart
 
Fotointervencio per a la trobada intergeneracional
Fotointervencio per a la trobada intergeneracionalFotointervencio per a la trobada intergeneracional
Fotointervencio per a la trobada intergeneracionalEudaldus
 
Preparació de la investigació
Preparació de la investigacióPreparació de la investigació
Preparació de la investigacióFrancesc Esteve
 
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemesSobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemesRamon Grau
 
Orientar l'aprenentatge de les Ciències Naturals cap a les competències
Orientar l'aprenentatge de les Ciències Naturals cap a les competènciesOrientar l'aprenentatge de les Ciències Naturals cap a les competències
Orientar l'aprenentatge de les Ciències Naturals cap a les competènciesRamon Grau
 
Avaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatNuria Alart
 
Guia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
Guia investigacio per a l'alumnat de batxilleratGuia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
Guia investigacio per a l'alumnat de batxilleratbooksworld
 
Projecte de recerca presentació alumnes
Projecte de recerca presentació alumnesProjecte de recerca presentació alumnes
Projecte de recerca presentació alumnesCallisEnglish
 
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...jdomen44
 
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...Marcos Antonio Catalán Vega
 
Docència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIA
Docència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIADocència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIA
Docència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIAeraser Juan José Calderón
 
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda GuevaraCreamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevaraguest0b7991
 
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.jdomen44
 
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.jdomen44
 
Protocol TSS per a construir preguntes d'avaluació d'habilitats de raonament ...
Protocol TSS per a construir preguntes d'avaluació d'habilitats de raonament ...Protocol TSS per a construir preguntes d'avaluació d'habilitats de raonament ...
Protocol TSS per a construir preguntes d'avaluació d'habilitats de raonament ...jdomen44
 

Similar to Seminari II - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indicadors de qualitat per la redacció d'articles científics (20)

Metodologia de la Investigació en Educació - TFG
Metodologia de la Investigació en Educació - TFGMetodologia de la Investigació en Educació - TFG
Metodologia de la Investigació en Educació - TFG
 
Tasques W Qpp
Tasques W QppTasques W Qpp
Tasques W Qpp
 
Entorns digitals per a la trobada intergeneracional
Entorns digitals per a la trobada intergeneracionalEntorns digitals per a la trobada intergeneracional
Entorns digitals per a la trobada intergeneracional
 
Avaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i Diversitat
 
Fotointervencio per a la trobada intergeneracional
Fotointervencio per a la trobada intergeneracionalFotointervencio per a la trobada intergeneracional
Fotointervencio per a la trobada intergeneracional
 
Preparació de la investigació
Preparació de la investigacióPreparació de la investigació
Preparació de la investigació
 
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemesSobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
Sobre el treball cooperatiu i l'aprenentatge basat en problemes
 
Orientar l'aprenentatge de les Ciències Naturals cap a les competències
Orientar l'aprenentatge de les Ciències Naturals cap a les competènciesOrientar l'aprenentatge de les Ciències Naturals cap a les competències
Orientar l'aprenentatge de les Ciències Naturals cap a les competències
 
Contextos
ContextosContextos
Contextos
 
Avaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i Diversitat
 
Guia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
Guia investigacio per a l'alumnat de batxilleratGuia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
Guia investigacio per a l'alumnat de batxillerat
 
Projecte de recerca presentació alumnes
Projecte de recerca presentació alumnesProjecte de recerca presentació alumnes
Projecte de recerca presentació alumnes
 
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
Ciutadans competents científicament: les controvèrsies socio-científiques i...
 
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
Buscant i generant coneixement: de la cerca i gestió de la bibliografia a sab...
 
Sociologia Unitat 7
Sociologia Unitat 7Sociologia Unitat 7
Sociologia Unitat 7
 
Docència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIA
Docència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIADocència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIA
Docència a distància d’emergència.. INGRID NOGUERA, FINA SALA I PALOMA VALDIVIA
 
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda GuevaraCreamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara
Creamat Competencies Batxillerat Iolanda Guevara
 
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
Projectes d'Indagació. Treball per Projectes cap a la Competència Científica.
 
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
Avaluació d'Habilitats Científiques. Protocol TSS.
 
Protocol TSS per a construir preguntes d'avaluació d'habilitats de raonament ...
Protocol TSS per a construir preguntes d'avaluació d'habilitats de raonament ...Protocol TSS per a construir preguntes d'avaluació d'habilitats de raonament ...
Protocol TSS per a construir preguntes d'avaluació d'habilitats de raonament ...
 

More from ARGET URV

Memòria ARGET 2022.pdf
Memòria ARGET 2022.pdfMemòria ARGET 2022.pdf
Memòria ARGET 2022.pdfARGET URV
 
Presentation - 11th International Conference on Robotics in Education
Presentation - 11th International Conference on Robotics in Education Presentation - 11th International Conference on Robotics in Education
Presentation - 11th International Conference on Robotics in Education ARGET URV
 
Slerd2020.pptx
Slerd2020.pptxSlerd2020.pptx
Slerd2020.pptxARGET URV
 
Teacher views on educational robotics and its introduction to the compulsory ...
Teacher views on educational robotics and its introduction to the compulsory ...Teacher views on educational robotics and its introduction to the compulsory ...
Teacher views on educational robotics and its introduction to the compulsory ...ARGET URV
 
Jornada PONT 2020
Jornada PONT 2020Jornada PONT 2020
Jornada PONT 2020ARGET URV
 
OBSERV@COMDID - Presentació
OBSERV@COMDID - PresentacióOBSERV@COMDID - Presentació
OBSERV@COMDID - PresentacióARGET URV
 
Investigació quantitativa: Paradigmes, metodologia, anàlisi i presentació de ...
Investigació quantitativa: Paradigmes, metodologia, anàlisi i presentació de ...Investigació quantitativa: Paradigmes, metodologia, anàlisi i presentació de ...
Investigació quantitativa: Paradigmes, metodologia, anàlisi i presentació de ...ARGET URV
 
Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias docen...
Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias docen...Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias docen...
Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias docen...ARGET URV
 
Diseño y validación de un instrumento de evaluación de aplicaciones educativa...
Diseño y validación de un instrumento de evaluación de aplicaciones educativa...Diseño y validación de un instrumento de evaluación de aplicaciones educativa...
Diseño y validación de un instrumento de evaluación de aplicaciones educativa...ARGET URV
 
Dones de ciència
Dones de ciènciaDones de ciència
Dones de ciènciaARGET URV
 
Protocol d'Extracció de l’ADN del tomàquet
Protocol d'Extracció de l’ADN del tomàquetProtocol d'Extracció de l’ADN del tomàquet
Protocol d'Extracció de l’ADN del tomàquetARGET URV
 
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2019)
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2019)VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2019)
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2019)ARGET URV
 
Using Knowledge Building Forums in EFL Classroms - FIETxs2019
 Using Knowledge Building Forums in EFL Classroms - FIETxs2019 Using Knowledge Building Forums in EFL Classroms - FIETxs2019
Using Knowledge Building Forums in EFL Classroms - FIETxs2019ARGET URV
 
Evaluación de la CDD a partir del video análisis de ambientes de aprendizaj...
Evaluación de la CDD a partir del video análisis de ambientes de aprendizaj...Evaluación de la CDD a partir del video análisis de ambientes de aprendizaj...
Evaluación de la CDD a partir del video análisis de ambientes de aprendizaj...ARGET URV
 
Jornada pont 2018/19
Jornada pont 2018/19Jornada pont 2018/19
Jornada pont 2018/19ARGET URV
 
TEA. Diseño de un instrumento de evaluación de aplicaciones móviles educativas
TEA. Diseño de un instrumento de evaluación de aplicaciones móviles educativasTEA. Diseño de un instrumento de evaluación de aplicaciones móviles educativas
TEA. Diseño de un instrumento de evaluación de aplicaciones móviles educativasARGET URV
 
EL USO DE TECNOLOGÍAS MÓVILES EN LA AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA DE LOS ALUMNOS U...
EL USO DE TECNOLOGÍAS MÓVILES EN LA AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA DE LOS ALUMNOS U...EL USO DE TECNOLOGÍAS MÓVILES EN LA AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA DE LOS ALUMNOS U...
EL USO DE TECNOLOGÍAS MÓVILES EN LA AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA DE LOS ALUMNOS U...ARGET URV
 
COMDID: Una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profe...
COMDID: Una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profe...COMDID: Una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profe...
COMDID: Una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profe...ARGET URV
 
El Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias pr...
El Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias pr...El Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias pr...
El Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias pr...ARGET URV
 

More from ARGET URV (20)

Memòria ARGET 2022.pdf
Memòria ARGET 2022.pdfMemòria ARGET 2022.pdf
Memòria ARGET 2022.pdf
 
Presentation - 11th International Conference on Robotics in Education
Presentation - 11th International Conference on Robotics in Education Presentation - 11th International Conference on Robotics in Education
Presentation - 11th International Conference on Robotics in Education
 
Slerd2020.pptx
Slerd2020.pptxSlerd2020.pptx
Slerd2020.pptx
 
Teacher views on educational robotics and its introduction to the compulsory ...
Teacher views on educational robotics and its introduction to the compulsory ...Teacher views on educational robotics and its introduction to the compulsory ...
Teacher views on educational robotics and its introduction to the compulsory ...
 
Jornada PONT 2020
Jornada PONT 2020Jornada PONT 2020
Jornada PONT 2020
 
OBSERV@COMDID - Presentació
OBSERV@COMDID - PresentacióOBSERV@COMDID - Presentació
OBSERV@COMDID - Presentació
 
Investigació quantitativa: Paradigmes, metodologia, anàlisi i presentació de ...
Investigació quantitativa: Paradigmes, metodologia, anàlisi i presentació de ...Investigació quantitativa: Paradigmes, metodologia, anàlisi i presentació de ...
Investigació quantitativa: Paradigmes, metodologia, anàlisi i presentació de ...
 
Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias docen...
Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias docen...Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias docen...
Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias docen...
 
Diseño y validación de un instrumento de evaluación de aplicaciones educativa...
Diseño y validación de un instrumento de evaluación de aplicaciones educativa...Diseño y validación de un instrumento de evaluación de aplicaciones educativa...
Diseño y validación de un instrumento de evaluación de aplicaciones educativa...
 
Dones de ciència
Dones de ciènciaDones de ciència
Dones de ciència
 
Protocol d'Extracció de l’ADN del tomàquet
Protocol d'Extracció de l’ADN del tomàquetProtocol d'Extracció de l’ADN del tomàquet
Protocol d'Extracció de l’ADN del tomàquet
 
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2019)
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2019)VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2019)
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA (CINDU 2019)
 
Using Knowledge Building Forums in EFL Classroms - FIETxs2019
 Using Knowledge Building Forums in EFL Classroms - FIETxs2019 Using Knowledge Building Forums in EFL Classroms - FIETxs2019
Using Knowledge Building Forums in EFL Classroms - FIETxs2019
 
FIET 2019
FIET 2019FIET 2019
FIET 2019
 
Evaluación de la CDD a partir del video análisis de ambientes de aprendizaj...
Evaluación de la CDD a partir del video análisis de ambientes de aprendizaj...Evaluación de la CDD a partir del video análisis de ambientes de aprendizaj...
Evaluación de la CDD a partir del video análisis de ambientes de aprendizaj...
 
Jornada pont 2018/19
Jornada pont 2018/19Jornada pont 2018/19
Jornada pont 2018/19
 
TEA. Diseño de un instrumento de evaluación de aplicaciones móviles educativas
TEA. Diseño de un instrumento de evaluación de aplicaciones móviles educativasTEA. Diseño de un instrumento de evaluación de aplicaciones móviles educativas
TEA. Diseño de un instrumento de evaluación de aplicaciones móviles educativas
 
EL USO DE TECNOLOGÍAS MÓVILES EN LA AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA DE LOS ALUMNOS U...
EL USO DE TECNOLOGÍAS MÓVILES EN LA AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA DE LOS ALUMNOS U...EL USO DE TECNOLOGÍAS MÓVILES EN LA AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA DE LOS ALUMNOS U...
EL USO DE TECNOLOGÍAS MÓVILES EN LA AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA DE LOS ALUMNOS U...
 
COMDID: Una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profe...
COMDID: Una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profe...COMDID: Una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profe...
COMDID: Una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profe...
 
El Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias pr...
El Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias pr...El Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias pr...
El Aprendizaje Servicio como estrategia para el desarrollo de competencias pr...
 

Recently uploaded

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaISMAELALVAREZCABRERA
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)nfulgenc
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERSSuperAdmin9
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.Lasilviatecno
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555twunt
 

Recently uploaded (12)

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes SaPrograma Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
Programa Dansa Ara Garraf Les Roquetes Sa
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
 
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
4 RATLLES - MAIG 2024 - ESCOLA AMETLLERS
 
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
TIPUS DE POSICIONS D'UNA RECTA. VERITABLE MAGNITUD.
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555feedback.pdf55555555555555555555555555555
feedback.pdf55555555555555555555555555555
 

Seminari II - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indicadors de qualitat per la redacció d'articles científics

 • 1. Com millorar l’impacte de la producció científica en l’àmbit de les ciències de l’educació: redacció d’articles amb dades qualitatives Carme Grimalt 29 octubre 2019
 • 2. Paradigma Disseny de la recerca • Instruments Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe Millorem l’impacte en… S2 Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 3. Què recordem de la setmana passada? Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe Holley, K. A. (2017). The role of threshold concepts in an interdisciplinary curriculum: A case study in neuroscience. Innovative Higher Education, 43(1), 17-30. Pulay, A., Read, M., Tural, E. & Lee, S. (2018). Examining Student Behavior under Two Correlated Color Temperature Levels of Lighting in an Elementary School Classroom. Educational Planning, 23(3), 58-69 Chalmers, C. (2018). Robotics and Computational Thinking in Primary School. International Journal of Child- Computer Interaction. 17, 93–100. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2018.06.005 shorturl.at/hiQW1
 • 4. Anàlisi de dades qualitatives Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe Organització de la informació obtinguda Generació de representacions intermèdies Selecció d’unitats d’anàlisi + Anàlisi Emergència de patrons Ús de taules (documentar les dades recollides) Resum narratiu (descripcions llargues) Diagrames Top-down (deductive) o Bottom-up (inductive) CategoritzacióSelecció de temes ... Transcripcions Top-down (deductive) o Bottom-up (inductive)
 • 5. Visualització de les dades Luther, A. K. (2018). Visual meta-data in qualitative analysis. Digital Scholarship in the Humanities, 33(3), 604–611. https://doi.org/10.1093/LLC/FQX053 Atlas.ti http://piim.newschool.edu/entitymapper/#!/product Entity Mapper Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 6. Validesa en el l’anàlisi de dades • Validesa: un determinat instrument mesura en realitat allò que pretén mesurar, o diu que mesura; que un indicador representa de forma precisa “les funcions que es pretén descriure, explicar o teoritzar”. • Validesa externa. la capacitat dels resultats (o més aviat la teoria que es construeix) de ser generalitzables, comparables o transferibles a altres contextos. Possibles amenaces: • Efectes en la selecció dels participants (només d’un grup determinat) • Efectes del context (els resultats són molt dependents del context) • Efectes de la història (els resultats o la situació s’han generat per unes circumstàncies úniques històriques i no són comparables). • Efectes del constructe (els constructes/teoria utilitzats són molt reduïts a un grup determinat) • ... Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 7. Validesa en el l’anàlisi de dades • Validesa: un determinat instrument mesura en realitat allò que pretén mesurar, o diu que mesura; que un indicador representa de forma precisa “les funcions que es pretén descriure, explicar o teoritzar”. • Validesa del constructe. Les categories que els investigadors estan utilitzant tenen significat per als propis participants, és a dir, que reflecteixen la manera en què els participants experimenten i interpreten les situacions de la investigació, que veuen la situació a través dels ulls dels actors. Possibles amenaces: • Inferències incorrectes • No es tenen en compte l’efecte de determinats factors en la construcció del significat • No es posa a prova ni tenen en compte contra-exemples • ... Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 8. Validesa en el l’anàlisi de dades • Validesa: un determinat instrument mesura en realitat allò que pretén mesurar, o diu que mesura; que un indicador representa de forma precisa “les funcions que es pretén descriure, explicar o teoritzar”. • Validesa del contingut. Els instruments utilitzats han pogut obtenir totes les dades necessàries per a caracteritzar com cal el fenomen d’estudi. • Validesa convergent i discriminant: S’examina el nivell en que la interpretació (o teoria generalitzada) cobreix la realitat. P. ex. examinant els casos negatius, que es desvien de la norma, comparar dades entre subgrups, casos, factors... Per determinar si es troben diferències. → es basa, en el fons, en l’ús de mètodes de triangulació (de metodologies, instruments, mostres i/o teories). Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 9. Com podem augmentar la validesa en l’anàlisi de les dades? • Utilitzant la validació de les interpretacions pels propis participants. • Evitant la interpretació (massa) subjectiva de les dades (p.ex. sent massa generosa a l’hora de categoritzar). • Reduint l’efecte halo (on el coneixement que tenim de la persona o la situació ens influeix en el nostre judici de la situació). • Identificant relacions indegudes o estranyes i els factors que poden estar afectant a les dades. • Evitant la categorització pobre de les dades. • Evitant realitzar inferències i generalitzacions més enllà de la capacitat de les dades recollides per donar suport a les afirmacions. • Evitant l’ús selectiu de les dades o l’agregació injusta de les dades • Evitant l’efecte telescopi a les dades recollides (massa/massa poca freqüència) Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 10. Diferents maneres d’augmentar la fiabilitat • Parlem de fiabilitat: dependència, consistència i replicabilitat al llarg del temps. Podem creure en els resultats? • Es relaciona amb el fet de si un/a mateix/a investigador/a... • Seria capaç de fer les mateixes observacions en un altre període de temps o espai. • Si un mateix indicador o categoria és capaç de donar la mateixa resposta quan s’utilitza/s’observa en un període de temps diferent. També si un fenomen • Seria capaç de fer les mateixes interpretacions en un altre període de temps o espai? • Seria capaç de fer les mateixes interpretacions si s’haguessin fet altres observacions en el mateix període de temps. • Les mateixes interpretacions s’hagessin pogut fer si un altra/a investigador/a des del mateix paradigma hagués fet les observacions i interpretacions. Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 11. Presentació de resultats en l’informe Possibles representacions Exemple Avantatges Inconvenients Segons els grups de persones S’agrupen les persones segons els tipus de comportament (p.ex. perfils d’ús de la PDI) Mètode útil per resumir respostes similars Dificulta fer-se una idea de les respostes d’un sol individu, ja que estan barrejades amb altres persones del mateix grup, etc. Acostuma a utilitzar-se en relació a un únic instrument (agrupar participants segons les dades recollides per múltiples instruments pot ser feixuc). Segons les persones participants (de manera individual) Es presenten un a un els participants un a un Es conserva millor la integritat de les respostes individuals i facilita fer-se una imatge de cada participant Impedeix al/la lector/a entendre els temes, respostes comunes, acords i desacords que s’han trobat. Poc recomanable, a no ser que hi hagi un interès a conèixer els individus, Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe Cohen L, Manion L and Morrison K (2018) Research Methods in Education. 8th ed. Routledge.
 • 12. Presentació de resultats Possibles representacions Exemple Avantatges Inconvenients Segons els temes que emergeixen Per diferents opinions sobre l’ús de les TIC a l’aula. Mètode útil per resumir respostes similars Dificulta fer-se una idea de les respostes d’un sol individu. Les dades poden quedar descontextualitzades (en relació al context des d’on s’han obtingut i la manera com s’han interpretat). Segons les preguntes/ objectius de recerca Ajuda a reunir totes les dades importants per respondre cada pregunta i a que el/la lector/a connecti amb la finalitat de la recerca Dificulta fer-se una idea de les respostes d’un sol individu. No totes les recerques tenen diverses preguntes de recerca (o poden haver recerques molt exploratòries). Segons els instruments de recollida de dades (i segons persones, temes...) Totes les dades de les entrevistes de cada persona Ajuda a donar fidelitat, coherència i integritat a la metodologia. L’instrument sovint només és un mitjà per respondre les preguntes de recerca i caldrà presentar una anàlisi de les respostes. No gaire útil per presentar connexions entre dades. Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 13. Possibles representacions Exemple Avantatges Inconvenients Segons els casos (un sol cas, o múltiple casos) Els casos individuals es presenten i després es presenta una anàlisi conjunta (cross-case) Es tracta d’una forma molt utilitzada i reconeguda de presentar els resultats (aprofitant algunes de les característiques anteriors) El concepte “cas” no queda clar (els investigadors/es decideixen) No hi ha una única manera de presentar un estudi de cas, pot ser molt confús. Segons les narratives A partir d’una seqüència temporal (cronologia) o una anàlisi lògica Permet presentar els subjectes o el fenomen observat amb molta profunditat No es veu l’ús dels mètodes d’anàlisi tan clarament com en altres presentacions Segons els esdeveniments Poden tenir una seqüència temporal o no (esdeveniments crítics) → reunions de docents Dona indicacions d’elements significatius Els esdeveniments importants s'identifiquen de manera retrospectiva. Implica la reflexió conjunta i ajuntar diverses visions Segons l’espai de temps o la seqüència temporal Per mesos o per setmanes Permet presentar relacions causa-conseqüència Com en altres aproximacions, la contribució única de diversos actors pot quedar amagada Segons el marc de referència Segons la Teoria de l’activitat i segons la teoria de la difusió de les innovacions Augmenta la fiabilitat de la interpretació Es perd la “narrativa” i pot esdevenir feixuc de llegir Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 14. Com podem augmentar la validesa en l’elaboració dels resultats? • Evitant l’ús de dades de manera selectiva i poc representativa (p.ex. Accentuant allò que és més positiu i ignorant el que és negatiu). • Indicant el context, els paràmetres de recerca utilitzats en la recollida de dades I el seu tractament, el grau de confiança que poden tenir els resultats, el grau de dependència del context de les dades recollides (és a dir, el grau en que els resultats poden ser generalitzables). • Presentant les dades sense distorsionar el missatge. • Realitzant afirmacions que es puguin sostenir amb les dades. • Evitant reportar les dades de manera poc acurada o incorrecta (tant a nivell d’errors tècnics com ortogràfics). • Intentant que les preguntes de recerca es responen. • Mostrant els resultats de la recerca en el seu moment adequat, ni massa d’hora ni massa tard. Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 15. Ús de representacions visuals que ens poden ajudar a transmetre els missatges • Quines coneixeu? https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/160940691301200117Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 16. Ús de representacions visuals • Representacions de processos narratius (accions i esdeveniments que es despleguen en el temps i/o processos de canvi). Data display in qualitative researchParadigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe En la implementació d’una acció/ context (p.ex. arbre de decisions, diagrames de flux) Per resumir el marc teòric (p.ex. diagrames de flux) Per resumir una observació (p.ex. Escales, taules per comparar abans i després) Per resumir el disseny metodològic (p.ex. taules) Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. New York: Routledge. http://stephanieevergreen.com/category/blog/
 • 17. Ús de representacions visuals • Representacions conceptuals: Classificatòries (expressar una jerarquia) Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe • Per resumir els conceptes bàsics del marc teòric. Comparar diferents definicions de diversos estudis • Per presentar de manera resumida atributs dels participants i la metodologia utilitzada • Per presentar el conjunt de categories utilitzat en l’anàlisi i la seva relació • Per resumir els resultats expressant ordre, (comparant i contrastant) (p.ex. Gràfiques, taules, mapes conceptuals...) Data display in qualitative research Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. New York: Routledge.
 • 18. Ús de representacions visuals • Representacions conceptuals: Analítiques (expressar una relació part- conjunt) Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe Per expressar relacions entre àmbits en el marc teòric Per resumir els resultats expressant proporcions... https://www.visme.co/venn-diagram-maker/ Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. New York: Routledge. https://www.canva.com https://www.lucidchart.com https://depictdatastudio.com/ho w-to-visualize-qualitative-data/
 • 19. Ús de representacions visuals • Representacions conceptuals: Simbòliques (representar metàfores) Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. New York: Routledge. Data display in qualitative research Per exemple: presa de decisions en la metodologia, en la història d’algun dels participants... Per destacar/relacionar algun aspecte amb la interpretació d’un cas...
 • 20. I molts altres exemples! • https://viz.wtf/ • https://twitter.com/WTFViz • http://stephanieevergreen.com/wp- content/uploads/2016/11/Qualitative-Chooser- 1.0.pdf • https://flowingdata.com/ • https://blog.asug.com/hubfs/2019%20AC%20Slide%20Deck s%20Wednesday/ASUG82597%20- %20Effective%20Data%20Visualization%20Dos%20and%20 Don%27ts.pdf Compte quan la visualització no ajuda!! http://stephanieevergreen.com/wp- content/uploads/2017/11/Qualitative- Chooser-3.pdf
 • 21. Però en realitat, què volen les revistes? • Top 10 revistes d’articles de recerca 1. Computers & Education (5.627) 2. Internet and Higher Education (5.284) 3. Learning and instruction (3.917) 4. Modern language journal (3.762) 5. Journal of the learning sciences (3.545) 6. Educational Researcher (3.386) 7. Comunicar (3.338) 8. Academy of Management Learning & Education (3.274) 9. Journal of teacher education (3,348) 10. Studies in Science Education (3.250) Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SSCI Selected Categories: 'EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH','EDUCATION, SPECIAL' Selected Quartiles: 'Q1' Selected Category Scheme: WoS
 • 22. Algunes observacions • Què busquen les revistes? • 1. Aproximació: l’aproximació qualitativa és la millor manera de respondre la pregunta de recerca? • 2.Robustesa: Es tracta d’un estudi robust (en el disseny de la recerca i en l’ètica emprada)? • Mixed methods en diverses parts • Tractament “quantitatiu” en algunes parts (p. Ex. Selecció aleatòria de participants) • S’inclouen diverses proves per justificar la validesa i la fiabilitat de l’estudi • 3.Anàlisi: Va més enllà que una simple col·lecció d’anècdotes? S’ha fet una anàlisi àmplia de les dades per extreure’n els missatges i la història? • Estudis amb MOLTS participants (>30) • Implicació d’un gran equip de recerca • 4. Informe: Han adoptat els estàndards més actualitzats per a l’informe d’investigacions qualitatives? • Case study, multiple case study, cross-case study... • Tot i que en molts casos la part interpretativa no és tan evident • 5. Encaix: S’ajusta i compleix els criteris generals de la revista? (Scope o tema de la revista, audiència) Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 23. Motius de rebuig de manuscrits • mala estructura del paper • no hi ha cap pregunta clara de recerca • cap missatge clar • escriptura deficient • mètodes no explicats adequadament • No s’ajusta al tema de la revista https://dukekunshan.edu.cn/sites/default/files/u587/Lecutres%20Yamey%202017%20Qualitative%20Research.pdf Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 24. Presentació d’un informe de recerca qualitatiu • Cal explicar amb molta claredat tot el que s’ha fet (Tant per a treballs quantitatius com qualitatius) • Punts clau: • Per què calia fer l’estudi (quina és la seva contribució?) • Què s’ha fet exactament i per què s’ha fet d'aquesta manera? • Què s’ha trobat? • Què significa el que s’ha trobat? • La carta de presentació, el resum, el títol i l'estructura general de l’article (amb nombrosos indicadors i separadors) marquen una gran diferència a l’hora d’acceptar o rebutjar un article en la primera ronda • Encara que sembli obvi... Un bon nivell d’anglès és també clau Paradigma Disseny de la recerca Preparació/ Anàlisi dels resultats Elaboració de l’informe
 • 25. Gràcies! Preguntes, comentaris finals, desitjos... shorturl.at/hiQW1