SlideShare a Scribd company logo
1 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ I ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
ÖĞRETİM TEKNOLOJİ
KONU: GESTALT PRENSİPLERİ VE
İLKELER
DR.AĞAH TUĞRUL KORUCU
ÖĞRENCİ: MERYEM EL-SÜKNE
2 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ II ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
Bu yazımızda Gestalt Kuramı Nedir? Gestalt İlkerli Nelerdir?
Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 20. Yüzyılın ilk yarısında Almanya’da
ortaya çıkmıştır. Gestaltizm(Gesatl, Almanca’da “form, konfigürasyon”
anlamına gelir.) gestalt ekolü adı altında bilişsel süreçler Içerisinde
özellikle “algı” ve “algısal örgütlenme” konularında yoğunlaşmış psikoloji
teorisidir. Gestaltizm, kaotik görünen bir dünyada anlamlı bir algıya sahip
olmamızın temelde hangi kanunlara dayandığını anlamaya çalışır.
Gestaltizmin ana prensibi zihnin kendi kendisini algıladığı şeylerde bir
.bütün görmeye organize etmesidir
Wertheimer, Gestalt kuramı öncülerinden kabul
edilir. Davranışçıların ve strukturcuların atomcu
görüşüne bir tepki hareketi olarak gelişme
göstermiştir. Almanya’da doğan Gestalt kuramı
ilerleyen aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri’ne
3 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ III ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
kadar yayıldı.
Gestalt Kuramı Nedir?
Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 1912’de
Almanya Wertheimer’in yazdığı bir makale ile
başlamış ve kuramının ilkelerini Wertheimer, Köhler
ve Koffka tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre
bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade
eder ve birey, bütünü parçalarına ayrıştırarak değil,
bütünlük içinde algılar.
Yazının giriş kısmında anlamın aslında şekil,biçim
ve bütünlük olduğunu söylemiştim. Bir davranışı
parçalarına bölmek, onun bütünlüğünü bozmaktadır.
Aynı zamanda anlam ve niteliğini değiştirmektedir.
Örneğin, bir nehirde su zerrecikleri her an
değişmektedir. Ancak nehir varlığını sürdürmektedir.
Bir toplum içerisinde insanlar doğup, büyür ve
ölürler. Ama toplum süre gider. “Kalem” sözcüğünü
“k-a-l-e-m” harflerine böldüğümüz zaman anlamı
kalmaz. Doğadaki nesneler ve olaylar da en küçük
parçaları değil, büyük parçaları ve bütünü
incelendiğinde daha iyi anlaşılabilmektedir.
Wertheimer belli uyarıcıların nasıl gruplanacağını,
nasıl yapılandırılacağını ya da yorumlanacağını
belirleyen uyarıcı değişkenleri tanımlamıştır. Bir
objenin değişik koşullar altında aynı biçimde
algılanmasına algısal değişmezlik adı verilir.
Uzaktaki bir ağacı küçük, yakındakini büyük
görmemiz gerekirken, ağaç deyince her daim aynı
4 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ IV ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
şekilde algılanır. Algının temel özellikleri Gestalt
yaklaşımına göre zihinde oluşan bir süreçtir.
Çevreden gelen uyarıcılar duyu organlarını uyarır ve
bu şekilde meydana gelen sinir akımı beyine
.ulaştığında duyumla birlikte algılama meydana gelir
Gestalt psikologları algı konusunda birçok uyaranın
karışık bağlantıları sonucu Insan algısının ürün
çıkardığını öne sürmüşlerdir. Uyaran-sonuç ilişkisine
odaklanan davranışsalcıların aksine Gestalt
psikologları bilişsel sürecin organizasyonunu
anlamaya çalışmışlardır. Gestalt etkisi beynimizin,
özellikle basit ve bağlantısız ögeleri (çizgiler,
noktalar, eğriler…) görsel olarak bir araya getirerek,
tanıdık ve bütün figürler çıkarma kabiliyetine denir.
Günümüz davranışçı kuramda öğrenmeyi sadece
uyarı-tepki ilişkisi içerisinde değerlendiriyordu.
5 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ V ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
Davranışçı kuramın aksine, gestalt psikolojisi zihnin
uyarıcılar arasında bir bağlantı (örüntü) kurduğunu
.savunur
Örneğin, sıcak sudan çıkan elimize Ilık su, soğuk su
gibi geldiği halde, buzlu sudan çıkan elimize aynı
derecedeki ılık su sıcak gibi gelmektedir. Çok tatlI
yendikten sonra yenilen bir meyve, bireye
olduğundan daha tatsız gelmektedir. Peki, bu
kurama neden Ihtiyaç duyulmuştur? Bu soruyu
cevaplayabilmek Için algı kelimesini incelemek
gerekir. Algı; dikkatin yöneltildiği herhangi bir şey
hakkında duyu organları aracılığıyla edinilen
bilgilerdir. Dikkat edilen şeyin bilince varması
.durumu da algılamaktır
Gestalt kuramı genel Itibariyle bu bilgileri
Içermektedir. Gestalt psikolojisi hakkında bilgi
sahibi olduktan sonra Gestalt ilkelerinin neler
.olduğunu öğrenelim
Veri Görselleştirmede de Gestalt kuramından
faydalanıldığını biliyor muydunuz? Detaylar Veri
!Görselleştirme Nedir? Yazımızda
6 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ VI ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
Gestalt Prensipleri İlkeleri Nelerdir?
Gestalt okulu, psikolojik araştırmalara yaklaşımı
yeniden tanımlamak içim girişimlerde bulunan bir
dizi teorik (kuramsal) ve metodolojik (yöntem-
bilimsel) ilkeler üzerinde çalıştı. Bu, 20. Yüzyılın
başında geliştirilen, geleneksel bilimsel
metodolojiye dayalı olan ve çalışma konusunu, onun
karışıklığını azaltma amacıyla ayrı ayrı analiz
edilebilecek bir dizi parçalara ayıran araştırmalara
terstir.
Gestalt kuramının ana bileşenleri olan Gestalt
İlkeleri, tasarımda görsel algıyı açıklamak amacıyla
:kullanılır. Bu ilkeler şunlardır
7 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ VII ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
Yakınlık İlkesi:
Bu ilkeye göre Insanlar çeşitli nesneleri algılarken
birbirine yakın olanları grup oluşturarak algılarlar. Bu
Ilke günlük hayatta sık sık reklam amblemlerinde,
.olayın ilişkili yönünü vurgulamak için kullanılır
Benzerlik İlkesi:
Bu ilkeye göre eğer parçalar birbirine benziyorsa, bu
çeşitli parçalar algısal olarak birbirleriyle gruplaşır.
Bu benzerlik; şekil, renk, gölgelendirme ya da bu gibi
8 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ VIII ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
diğer özelliklerle meydana gelebilir. Algı sıraları
.benzerlik ilkesinden kaynaklanır
Tamamlama (Kapatma) İlkesi:
Bu ilkeye göre nesneler tamamlanmasa bile insanlar
bu nesneleri bütün bir şekil, harf, resim gIbi algılar.
Yani resmin bütünün bazı parçaları olmadığı zaman
bizim algımız bu görsel parçaları tamamlar.
Araştırmalar gösteriyor ki aklın bir şekli
tamamlamasının nedeni şekli duyu aracılığıyla
tamamlanmış şekilde algılaması değil, uyaranların
.etrafındaki düzeni arttırmak içindir
Devamlılık İlkesi:
9 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ IX ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
Devamlılık İlkesi, nesnelerin parçalarının bir grup
oluşturuyormuş gibi algılanma eğiliminde olduğunu,
ve bu sebeple bir nesnenin parçalarının, yan yana
konumlandırıldıkları durumda algısal bütünlük
yarattıklarını belirtir. İki nesnenin kesişmeleri
durumunda, bireyler bu Iki nesneyi Iki ayrı
bölünmemiş nesne şeklinde algılarlar. Uyarıcılar,
kesişime rağmen ayrı görünmeyi sürdürürler. Keskin
ve net yön değişimleri olan nesneleri grup olarak
görüp tek bir nesne olarak daha az algılama
eğilimindeyizdir
İyi Gestalt İlkesi (Prägnanz İlkesi):
Eğer bir nesnenin parçaları düzenli, yalın ve sıralı bir
örüntü oluşturuyorlarsa grup oluşturuyorlarmış gibi
algılanırlar. Bu yasadan çıkarılabilecek şey şudur:
Bireyler dünyayı algılarken karmaşık ve yabancı
10 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ X ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
olanı ortadan kaldırırlar ki gerçekliği en yalın hali ile
gözlemleyebilsinler. Konu dışı uyarıcıları dikkate
almamak aklın çevresini anlamlandırmasına
yardımcı olur. Algılama sırasında yaratılan bu
anlam, zihnin konumsal Ilişkilerden üstün tuttuğu
evrensel düzen unsurlarının yardımıyladır. İyi Gestalt
İlkesi, tüm gestalt teorisinin temeli olan netlik fikrine
odaklanır. Bu yasa aynı zamanda Prägnanz İlkesi
olarak da adlandırılır. Prägnanz, direkt olarak
“özlülük” anlamına gelen Almanca bir kelimedir ve
.belirginlik, netlik ve düzenlilik anlamlarını taşır
Simetri İlkesi:
Bu ilkeye göre akıl nesneleri simetrik olarak ve bir
merkez noktası etrafında şekillendirerek algılar.
Nesneleri eşit sayıda simetrik olarak bölmek algısal
olarak memnuniyet vericidir. Sonuç olarak birbirine
bağlı olmayan Iki simetrik parça olduğunda akıl
algısal olarak uyumlu bir şekil oluşturmak Için onları
birleştirir. Birleşik simetrik nesne oluşturmak için
grup olan nesneler simetrik nesneler arasındaki
.benzerliği arttırabilir
Ortak Kader İlkesi:
Bu ilkeye göre nesneler düzgün bir yörünge şeklinde
ilerleyen sıralar olarak algılanır. Araştırmacılar
11 ‫ﻣ‬
‫ﻦ‬ XI ‫ا‬
‫ﻟ‬
‫ﺼ‬
‫ﻔ‬
‫ﺤ‬
‫ﺔ‬
görsel duyu şekilleri (modeliteleri) kullanarak
insanların yörünge üzerindeki hareketli unsurlardan
oluşan objeyi algılamasını bulmuşlar. Bu Ilke aynı
hareket eğilimi ve sonuçta aynı yörünge üzerinde
.olan bir araya gruplanmış nesneleri ifade eder

More Related Content

Similar to öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf

ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
Zehra Ertaş
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
Zehra Ertaş
 
GESTALT PRENSIPLERI.pdf
GESTALT PRENSIPLERI.pdfGESTALT PRENSIPLERI.pdf
GESTALT PRENSIPLERI.pdf
BushraSh5
 
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptx
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptxGestalt prensipleri Esma Elban.pptx
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptx
EsmaElban
 
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude KayaGestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
GlenSudeKaya
 
gestalt .pptx
gestalt .pptxgestalt .pptx
gestalt .pptx
AyenurUyan
 
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptxGestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
Smeyye23
 
Gestalt prensipleri
Gestalt prensipleriGestalt prensipleri
Gestalt prensipleri
Hatice Genç
 
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptxGestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Hmeyraifci
 
Gesalt.pptx
Gesalt.pptxGesalt.pptx
Gesalt.pptx
Hüseyin Bora Eydir
 
GENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdfGENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdf
Havva AYYILDIZ
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
CelalAkman
 
Gestalt yaklaşımı
Gestalt yaklaşımıGestalt yaklaşımı
Gestalt yaklaşımı
Nejlaakguel
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
Emine Uslu
 
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdf
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdfEmine Ekinci gestalt kuramı.pdf
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdf
EmineEkinci2
 
..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx
AhmetAltnda3
 
gestalt_prensipleri[1].pptx
gestalt_prensipleri[1].pptxgestalt_prensipleri[1].pptx
gestalt_prensipleri[1].pptx
SidramntehaKeyyeli
 
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxGestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
ulenurTavuz
 
Gestalt kuramı
Gestalt kuramıGestalt kuramı
Gestalt kuramı
sametmtlu
 
GESTALT GÜLHAN.pptx
GESTALT GÜLHAN.pptxGESTALT GÜLHAN.pptx
GESTALT GÜLHAN.pptx
GlhanEmirler
 

Similar to öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf (20)

ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ-1.pptx
 
GESTALT PRENSIPLERI.pdf
GESTALT PRENSIPLERI.pdfGESTALT PRENSIPLERI.pdf
GESTALT PRENSIPLERI.pdf
 
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptx
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptxGestalt prensipleri Esma Elban.pptx
Gestalt prensipleri Esma Elban.pptx
 
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude KayaGestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
Gestalt Kuramı - Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu - Gülşen Sude Kaya
 
gestalt .pptx
gestalt .pptxgestalt .pptx
gestalt .pptx
 
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptxGestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları, Sümeyye Çanlı,22310521073,Doç.Dr Agah Tuğrul Korucu.pptx
 
Gestalt prensipleri
Gestalt prensipleriGestalt prensipleri
Gestalt prensipleri
 
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptxGestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
Gestalt Yasaları Hümeyra Çifci 22310521032.pptx
 
Gesalt.pptx
Gesalt.pptxGesalt.pptx
Gesalt.pptx
 
GENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdfGENSTALT KURAMI.pdf
GENSTALT KURAMI.pdf
 
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptxYeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (4).pptx
 
Gestalt yaklaşımı
Gestalt yaklaşımıGestalt yaklaşımı
Gestalt yaklaşımı
 
GESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdfGESTALT KURAMI.pdf
GESTALT KURAMI.pdf
 
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdf
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdfEmine Ekinci gestalt kuramı.pdf
Emine Ekinci gestalt kuramı.pdf
 
..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx..Gestalt Prensipleri.pptx
..Gestalt Prensipleri.pptx
 
gestalt_prensipleri[1].pptx
gestalt_prensipleri[1].pptxgestalt_prensipleri[1].pptx
gestalt_prensipleri[1].pptx
 
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptxGestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
Gestalt yasaları- Sulenur Tavuz 22310521028- Agah Tuğrul Korucu.pptx
 
Gestalt kuramı
Gestalt kuramıGestalt kuramı
Gestalt kuramı
 
GESTALT GÜLHAN.pptx
GESTALT GÜLHAN.pptxGESTALT GÜLHAN.pptx
GESTALT GÜLHAN.pptx
 

More from ssuser283336

öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxöğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
ssuser283336
 
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptxöğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
ssuser283336
 
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptxöğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
ssuser283336
 
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptxöğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
ssuser283336
 
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptxöğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
ssuser283336
 
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
ssuser283336
 
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdföğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
ssuser283336
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
ssuser283336
 
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdföğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
ssuser283336
 
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdföğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf
ssuser283336
 

More from ssuser283336 (10)

öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxöğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
 
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptxöğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
öğretim teknolojileri, kavram haritası.pptx
 
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptxöğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
öğretim teknolojileri, teknoloji Planlama.pptx
 
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptxöğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
öğretim teknolojileri, öğretim materyalleri değerlendirme.pptx
 
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptxöğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
öğretim teknolojileri,etkili sunum teknikleri.pptx
 
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxöğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
öğretim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
 
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdföğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,ikili kodlama kuramı.pdf
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdföğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
 
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdföğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf
öğretim teknolojileri, ADDİE MODELİ.pdf
 

öğretim teknoloji,gestalt prentsip.pdf

 • 1. 1 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ I ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ ÖĞRETİM TEKNOLOJİ KONU: GESTALT PRENSİPLERİ VE İLKELER DR.AĞAH TUĞRUL KORUCU ÖĞRENCİ: MERYEM EL-SÜKNE
 • 2. 2 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ II ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ Bu yazımızda Gestalt Kuramı Nedir? Gestalt İlkerli Nelerdir? Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 20. Yüzyılın ilk yarısında Almanya’da ortaya çıkmıştır. Gestaltizm(Gesatl, Almanca’da “form, konfigürasyon” anlamına gelir.) gestalt ekolü adı altında bilişsel süreçler Içerisinde özellikle “algı” ve “algısal örgütlenme” konularında yoğunlaşmış psikoloji teorisidir. Gestaltizm, kaotik görünen bir dünyada anlamlı bir algıya sahip olmamızın temelde hangi kanunlara dayandığını anlamaya çalışır. Gestaltizmin ana prensibi zihnin kendi kendisini algıladığı şeylerde bir .bütün görmeye organize etmesidir Wertheimer, Gestalt kuramı öncülerinden kabul edilir. Davranışçıların ve strukturcuların atomcu görüşüne bir tepki hareketi olarak gelişme göstermiştir. Almanya’da doğan Gestalt kuramı ilerleyen aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri’ne
 • 3. 3 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ III ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ kadar yayıldı. Gestalt Kuramı Nedir? Gestalt psikolojisi ya da gestaltizm 1912’de Almanya Wertheimer’in yazdığı bir makale ile başlamış ve kuramının ilkelerini Wertheimer, Köhler ve Koffka tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade eder ve birey, bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar. Yazının giriş kısmında anlamın aslında şekil,biçim ve bütünlük olduğunu söylemiştim. Bir davranışı parçalarına bölmek, onun bütünlüğünü bozmaktadır. Aynı zamanda anlam ve niteliğini değiştirmektedir. Örneğin, bir nehirde su zerrecikleri her an değişmektedir. Ancak nehir varlığını sürdürmektedir. Bir toplum içerisinde insanlar doğup, büyür ve ölürler. Ama toplum süre gider. “Kalem” sözcüğünü “k-a-l-e-m” harflerine böldüğümüz zaman anlamı kalmaz. Doğadaki nesneler ve olaylar da en küçük parçaları değil, büyük parçaları ve bütünü incelendiğinde daha iyi anlaşılabilmektedir. Wertheimer belli uyarıcıların nasıl gruplanacağını, nasıl yapılandırılacağını ya da yorumlanacağını belirleyen uyarıcı değişkenleri tanımlamıştır. Bir objenin değişik koşullar altında aynı biçimde algılanmasına algısal değişmezlik adı verilir. Uzaktaki bir ağacı küçük, yakındakini büyük görmemiz gerekirken, ağaç deyince her daim aynı
 • 4. 4 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ IV ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ şekilde algılanır. Algının temel özellikleri Gestalt yaklaşımına göre zihinde oluşan bir süreçtir. Çevreden gelen uyarıcılar duyu organlarını uyarır ve bu şekilde meydana gelen sinir akımı beyine .ulaştığında duyumla birlikte algılama meydana gelir Gestalt psikologları algı konusunda birçok uyaranın karışık bağlantıları sonucu Insan algısının ürün çıkardığını öne sürmüşlerdir. Uyaran-sonuç ilişkisine odaklanan davranışsalcıların aksine Gestalt psikologları bilişsel sürecin organizasyonunu anlamaya çalışmışlardır. Gestalt etkisi beynimizin, özellikle basit ve bağlantısız ögeleri (çizgiler, noktalar, eğriler…) görsel olarak bir araya getirerek, tanıdık ve bütün figürler çıkarma kabiliyetine denir. Günümüz davranışçı kuramda öğrenmeyi sadece uyarı-tepki ilişkisi içerisinde değerlendiriyordu.
 • 5. 5 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ V ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ Davranışçı kuramın aksine, gestalt psikolojisi zihnin uyarıcılar arasında bir bağlantı (örüntü) kurduğunu .savunur Örneğin, sıcak sudan çıkan elimize Ilık su, soğuk su gibi geldiği halde, buzlu sudan çıkan elimize aynı derecedeki ılık su sıcak gibi gelmektedir. Çok tatlI yendikten sonra yenilen bir meyve, bireye olduğundan daha tatsız gelmektedir. Peki, bu kurama neden Ihtiyaç duyulmuştur? Bu soruyu cevaplayabilmek Için algı kelimesini incelemek gerekir. Algı; dikkatin yöneltildiği herhangi bir şey hakkında duyu organları aracılığıyla edinilen bilgilerdir. Dikkat edilen şeyin bilince varması .durumu da algılamaktır Gestalt kuramı genel Itibariyle bu bilgileri Içermektedir. Gestalt psikolojisi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Gestalt ilkelerinin neler .olduğunu öğrenelim Veri Görselleştirmede de Gestalt kuramından faydalanıldığını biliyor muydunuz? Detaylar Veri !Görselleştirme Nedir? Yazımızda
 • 6. 6 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ VI ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ Gestalt Prensipleri İlkeleri Nelerdir? Gestalt okulu, psikolojik araştırmalara yaklaşımı yeniden tanımlamak içim girişimlerde bulunan bir dizi teorik (kuramsal) ve metodolojik (yöntem- bilimsel) ilkeler üzerinde çalıştı. Bu, 20. Yüzyılın başında geliştirilen, geleneksel bilimsel metodolojiye dayalı olan ve çalışma konusunu, onun karışıklığını azaltma amacıyla ayrı ayrı analiz edilebilecek bir dizi parçalara ayıran araştırmalara terstir. Gestalt kuramının ana bileşenleri olan Gestalt İlkeleri, tasarımda görsel algıyı açıklamak amacıyla :kullanılır. Bu ilkeler şunlardır
 • 7. 7 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ VII ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ Yakınlık İlkesi: Bu ilkeye göre Insanlar çeşitli nesneleri algılarken birbirine yakın olanları grup oluşturarak algılarlar. Bu Ilke günlük hayatta sık sık reklam amblemlerinde, .olayın ilişkili yönünü vurgulamak için kullanılır Benzerlik İlkesi: Bu ilkeye göre eğer parçalar birbirine benziyorsa, bu çeşitli parçalar algısal olarak birbirleriyle gruplaşır. Bu benzerlik; şekil, renk, gölgelendirme ya da bu gibi
 • 8. 8 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ VIII ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ diğer özelliklerle meydana gelebilir. Algı sıraları .benzerlik ilkesinden kaynaklanır Tamamlama (Kapatma) İlkesi: Bu ilkeye göre nesneler tamamlanmasa bile insanlar bu nesneleri bütün bir şekil, harf, resim gIbi algılar. Yani resmin bütünün bazı parçaları olmadığı zaman bizim algımız bu görsel parçaları tamamlar. Araştırmalar gösteriyor ki aklın bir şekli tamamlamasının nedeni şekli duyu aracılığıyla tamamlanmış şekilde algılaması değil, uyaranların .etrafındaki düzeni arttırmak içindir Devamlılık İlkesi:
 • 9. 9 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ IX ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ Devamlılık İlkesi, nesnelerin parçalarının bir grup oluşturuyormuş gibi algılanma eğiliminde olduğunu, ve bu sebeple bir nesnenin parçalarının, yan yana konumlandırıldıkları durumda algısal bütünlük yarattıklarını belirtir. İki nesnenin kesişmeleri durumunda, bireyler bu Iki nesneyi Iki ayrı bölünmemiş nesne şeklinde algılarlar. Uyarıcılar, kesişime rağmen ayrı görünmeyi sürdürürler. Keskin ve net yön değişimleri olan nesneleri grup olarak görüp tek bir nesne olarak daha az algılama eğilimindeyizdir İyi Gestalt İlkesi (Prägnanz İlkesi): Eğer bir nesnenin parçaları düzenli, yalın ve sıralı bir örüntü oluşturuyorlarsa grup oluşturuyorlarmış gibi algılanırlar. Bu yasadan çıkarılabilecek şey şudur: Bireyler dünyayı algılarken karmaşık ve yabancı
 • 10. 10 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ X ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ olanı ortadan kaldırırlar ki gerçekliği en yalın hali ile gözlemleyebilsinler. Konu dışı uyarıcıları dikkate almamak aklın çevresini anlamlandırmasına yardımcı olur. Algılama sırasında yaratılan bu anlam, zihnin konumsal Ilişkilerden üstün tuttuğu evrensel düzen unsurlarının yardımıyladır. İyi Gestalt İlkesi, tüm gestalt teorisinin temeli olan netlik fikrine odaklanır. Bu yasa aynı zamanda Prägnanz İlkesi olarak da adlandırılır. Prägnanz, direkt olarak “özlülük” anlamına gelen Almanca bir kelimedir ve .belirginlik, netlik ve düzenlilik anlamlarını taşır Simetri İlkesi: Bu ilkeye göre akıl nesneleri simetrik olarak ve bir merkez noktası etrafında şekillendirerek algılar. Nesneleri eşit sayıda simetrik olarak bölmek algısal olarak memnuniyet vericidir. Sonuç olarak birbirine bağlı olmayan Iki simetrik parça olduğunda akıl algısal olarak uyumlu bir şekil oluşturmak Için onları birleştirir. Birleşik simetrik nesne oluşturmak için grup olan nesneler simetrik nesneler arasındaki .benzerliği arttırabilir Ortak Kader İlkesi: Bu ilkeye göre nesneler düzgün bir yörünge şeklinde ilerleyen sıralar olarak algılanır. Araştırmacılar
 • 11. 11 ‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬ XI ‫ا‬ ‫ﻟ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻔ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺔ‬ görsel duyu şekilleri (modeliteleri) kullanarak insanların yörünge üzerindeki hareketli unsurlardan oluşan objeyi algılamasını bulmuşlar. Bu Ilke aynı hareket eğilimi ve sonuçta aynı yörünge üzerinde .olan bir araya gruplanmış nesneleri ifade eder