SlideShare a Scribd company logo
PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK
Przedstawiamy Państwu dokument, opisujący założenia budżetu obywatelskiego w
Białymstoku na rok 2015. Został on opracowany przez grupę roboczą składającą się z
przedstawicieli: białostockich organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego oraz radnych Rady
Miasta Białegostoku podczas warsztatów partycypacyjnych zainicjowanych i moderowanych przez
Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Warsztaty były prowadzone w ramach
projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Trzy czterogodzinne spotkania odbyły się w okresie od 21 listopada do 5 grudnia
2013 r. Wzięło w nich udział ponad 20 osób.
Etapem wstępnym warsztatów była refleksja dotycząca przebiegu tegorocznej – pierwszej w
Białymstoku - edycji budżetu obywatelskiego. Sformułowanie ocen poszczególnych etapów
realizacji budżetu pozwoliło na wypracowanie postulatów, które w opinii członków grupy roboczej,
mogą się przyczynić do efektywnego wdrażania procesu w kolejnych latach.
Kolejnym elementem warsztatów była analiza podobnych procesów obywatelskiego
współdecydowania w innych miastach, w szczególności w Łodzi. Zaproszeni eksperci z Łodzi dzielili
się swoją wiedzą i doświadczeniem w kontekście poszczególnych postulatów proponowanych przez
grupę roboczą.
Na tej podstawie, w toku intensywnej dyskusji opartej na rzeczowych argumentach,
wypracowano założenia, dotyczące ośmiu obszarów procesu:
1/ Tworzenie założeń budżetu obywatelskiego
2/ Harmonogram
3/ Informacja, edukacja i promocja.
4/ Rodzaj wniosków
5/ Procedura zgłaszania wniosków
6/ Ocena wniosków
7/ Głosowanie
8/ Monitoring i ewaluacja.
Szereg dyskusji dotyczył sfery wartości, które powinny przenikać cały proces, dlatego też
założenia poprzedza opis najważniejszych zasad wraz z ich szczegółowym wyjaśnieniem. Są to:
zasada zaufania, partnerstwa i partycypacji, dialogu społecznego, deliberacji, unikania konfliktu
interesów, jawności i dostępności.
Białystok, 12.12.2013 r.
PREAMBUŁA
Jesteśmy przekonani, że proces realizacji budżetu obywatelskiego powinien opierać na następujących
zasadach:
ZASADA ZAUFANIA
U podstaw działań związanych z budżetem obywatelskim leży zaufanie pomiędzy obywatelami,
ich przedstawicielami w strukturach samorządowych oraz urzędnikami. Wszystkie strony
współdziałające na rzecz budżetu obywatelskiego zakładają dobrą wolę partnerów.
ZASADA PARTNERSTWA I PARTYCYPACJI
Wszyscy mieszkańcy Białegostoku tworzą wspólnotę samorządową, dlatego zarówno obywatele, jak i
organizacje pozarządowe, są partnerami w działaniach związanych z budżetem obywatelskim.
Partnerstwo oznacza również wzięcie odpowiedzialności za miasto, dlatego włączanie obywateli w
podejmowanie decyzji powinno mieć jak najszerszy zakres.
ZASADA DIALOGU SPOŁECZNEGO
Budżet obywatelski jest tworzony i realizowany w oparciu o dialog społeczny, którego celem jest
budowanie porozumienia na rzecz wszystkich mieszkańców miasta. Strony, organizujące przebieg
budżetu obywatelskiego, będą dokładać starań, by pojawiające się różnice zdań, stały się podstawą do
wspólnego poszukiwania konstruktywnych rozwiązań.
ZASADA DELIBERACJI
Ideą, która przyświeca budżetowi obywatelskiemu, nie jest ograniczenie roli obywateli do składania
wniosków i oddawania głosów podczas ostatniego etapu budżetu obywatelskiego. Kluczowe jest
aktywne definiowanie przez nich problemów społecznych oraz włączenie się w debatę publiczną na
temat możliwości ich rozwiązania, a także adekwatności określonych projektów w danej społeczności
lokalnej.
ZASADA UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW
Urzędnicy, radni oraz organizacje pozarządowe zaangażowani w realizację budżetu obywatelskiego
powinny działać wyłącznie w interesie całej wspólnoty lokalnej, a nie w celu zaspokojenia własnych
indywidualnych lub grupowych interesów.
ZASADA JAWNOŚCI
Wszelkie decyzje związane z procesem realizacji budżetu obywatelskiego powinny mieć charakter jawny
i być upublicznione.
ZASADA DOSTĘPNOŚCI
Samorząd, przy wsparciu partnerów społecznych, powinien dołożyć wszelkich starań, aby działania
związane z budżetem obywatelskim (w szczególności działania informacyjne, edukacyjne i doradcze,
proces składania wniosków, głosowania i wyboru oraz ewaluacji) były dostępne dla wszystkich
mieszkańców bez względu na wiek, wykształcenie, stopień sprawności itp. Wszystkie zasady związane z
przebiegiem budżetu obywatelskiego powinny być sformułowane w sposób prosty i dzięki temu
zrozumiały dla wszystkich uczestników.
Główne założenia budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2015 rok.
I. Tworzenie założeń budżetu obywatelskiego.
1. Tworzenie zasad budżetu obywatelskiego na kolejny rok jest prowadzone przy współudziale
szerokiego grona osób, reprezentujących mieszkańców, Radę Miasta, Urząd
Miejski,organizacje pozarządowe i przedstawicieli środowisk naukowych. Mieszkańcy mają
możliwość konsultowania projektu uchwały oraz dokumentów takich jak: formularz
wniosku, karta oceny wniosku.
2. Podstawowym etapem budżetu obywatelskiego poprzedzającym składanie wniosków jest
stworzenie systemu debat lokalnych w poszczególnych częściach miasta, umożliwiających
poznanie potrzeb mieszkańców oraz wyłonienie pomysłów na projekty do budżetu
obywatelskiego. Rolę w tym procesie mogą odegrać urzędnicy, radni oraz organizacje
pozarządowe (konkurs ofert).
II. Harmonogram.
 styczeń - marzec 2014 – opracowywanie nowych zasad budżetu obywatelskiego i podjęcie
stosownej uchwały przez Radę Miasta
 kwiecień - czerwiec 2014 - kampania informacyjno-promocyjna na temat budżetu
obywatelskiego, spotkania z mieszkańcami, działania edukacyjne
 czerwiec 2014 - przyjmowanie wniosków, działania doradcze i informacyjno-promocyjne
 lipiec - I połowa września 2014 - weryfikacja złożonych wniosków z możliwością
uzupełnienia i/lub poprawy błędów formalnych
 II połowa września 2014 - akcja promocyjna wniosków dopuszczonych do głosowania
 I połowa października 2014 - głosowanie
 II połowa października - początek listopada 2014 - weryfikacja i liczenie głosów
 I połowa listopada 2014 - ogłoszenie wyników
 od II połowy listopada 2014 - ewaluacja budżetu obywatelskiego
III. Informacja, edukacja i promocja.
1. Na każdym etapie realizacji budżetu obywatelskiego dużą uwagę należy przyłożyć do
kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem
doradztwa, przy współpracy merytorycznej między Urzędem Miejskim a organizacjami
pozarządowymi.
2. Należy przygotować stronę internetową poświęconą budżetowi obywatelskiemu, która
będzie pełniła funkcję edukacyjną oraz informacyjną. Warto przeanalizować możliwość
wykorzystania w tym celu powstającej platformy do konsultacji społecznych lub powstanie
oddzielnej strony dedykowanej wyłącznie budżetowi obywatelskiemu, dzięki czemu łatwiej
będzie można znaleźć informacje na temat budżetu obywatelskiego również po jego
zakończeniu w danym roku.
3. Kampania informacyjno-promocyjna powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem
różnych narzędzi promocyjnych i kanałów informacyjnych dostosowanych do
zróżnicowanych grup mieszkańców (w doborze pomysłów promocyjnych warto rozważyć
formę konkursu ofert).
4. Kampania powinna dotyczyć w szczególności: promowania idei budżetu obywatelskiego,
zachęty do zgłaszania propozycji i udziału w głosowaniu, przedstawienia zgłoszonych
wniosków, upowszechnienia informacji o wynikach. Powinna mieć charakter długofalowy.
5. Na działania edukacyjno-informacyjne i promocyjne związane z budżetem obywatelskim
powinna być przeznaczona kwota nie mniejsza niż 1% kwoty ogólnej przeznaczonej na
budżet obywatelski.
IV. Rodzaj wniosków.
1. Można składać wnioski na realizację zadań należących do zadań własnych gminy lub
powiatu.
2. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane zarówno projekty trwające rok,
jak również wieloletnie.
3. Działania muszą być realizowane na obszarze miejskim (w przypadku projektów
inwestycyjnych - 100% własności miasta, brak obciążeń na rzecz osób trzecich).
4. W ramach budżetu obywatelskiego dokonany jest podział środków na projekty lokalne oraz
projekty ogólnomiejskie, z założeniem podziału Miasta np. na 5 obszarów i przeznaczenia
50% całego budżetu obywatelskiego na projekty lokalne oraz 50% na projekty
ogólnomiejskie.
V. Procedura zgłaszania wniosków.
1. Wnioski mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne, zamieszkałe w Białymstoku.
2. Osoby niepełnoletnie mogą złożyć wnioski za pośrednictwem osób pełnoletnich.
3. Należy opracować “wzorcowy” formularz wniosku oraz kartę oceny i udostępnić go na
stronie internetowej.
4. Na etapie przygotowywania wniosków niezbędne jest udzielanie wsparcia wnioskodawcom
w postaci:
a/
doradztwa
w
szacowaniu
kosztów
oraz
tworzeniu
harmonogramu
inwestycji/zamierzenia;
b/ stworzenia i udostępnienia wnioskodawcom szacunkowych kosztorysów wybranych/
najczęściej spotykanych inwestycji i przedsięwzięć o charakterze nieinwestycyjnym, tzw.
"miękkich";
c/ opracowania ogólnodostępnej mapy Białegostoku w celu łatwiejszej wstępnej
identyfikacji działek należących do Miasta, które są możliwe do wykorzystania w procesie
budżetu obywatelskiego;
d/ stworzenia systemu konsultacji i doradztwa w zakresie wypełniania wniosków.
VI. Ocena wniosków.
1. Procedura oceny przewiduje możliwość poprawy błędów formalnych i uzupełnień
wniosków.
2. Oceny formalnej dokonuje multidyscyplinarny zespół specjalistów składający się z
pracowników Urzędu Miejskiego powołany przez Prezydenta Miasta.
3. Każdy wniosek powinien być wyposażony w kartę oceny wniosku, w której powinien być
podany powód ewentualnej negatywnej weryfikacji.
4. W przypadku wątpliwości wnioskodawcy co do wyników oceny formalnej, istnieje
możliwość ponownej weryfikacji wniosku przez Komisję Rady Miasta ds. Budżetu
Obywatelskiego.
VII. Głosowanie.
1. W głosowaniu mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w Białymstoku (na podstawie
złożonego oświadczenia).
2. Uprawnione do głosowania są osoby od 16 roku życia.
3. Postulowane jest zwiększenie liczby punktów do głosowania (w Urzędzie Miejskim, w
przestrzeni publicznej, mobilny punkt).
4. Czas na głosowanie wynosi minimum 9 dni (w tym dwa weekendy).
VIII. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja.
1. Proces realizacji budżetu podlega monitoringowi i corocznej ewaluacji w celu udoskonalenia
procesu realizacji budżetu obywatelskiego.
2. Sprawozdanie z realizacji: mieszkańcy (opinia publiczna) są regularnie informowani o
etapach realizacji zwycięskich projektów (np. poprzez stronę internetową lub w inny
dostępny dla mieszkańców sposób).
3. Po wyłonieniu wniosków do realizacji, powinna zostać przeprowadzona ewaluacja
przebiegu całego procesu. W ewaluację powinny być zaangażowane wszystkie uczestniczące
strony (mieszkańcy, urzędnicy oraz radni).
4. W celu realizacji wyłonionych projektów uwględnia się zarówno procedurę przetargową, jak
również konkursową. Mieszkańcy, których projekt jest realizowany, mają prawo do
konsultowania założeń do przetargów/konkursów dotyczących złożonego przez siebie
wniosku.
5. Zmiany wprowadzane przez Urząd Miejski do treści propozycji zgłaszanych do budżetu
obywatelskiego, dotyczące np. miejsca lub sposobu ich realizacji, łączenia z innymi
zadaniami, powinny być możliwe za zgodą autorów tych propozycji.

More Related Content

What's hot

Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kędzierzynie-KoźluRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kętach
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w KętachRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kętach
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kętach
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Jaworzno
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - JaworznoRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Jaworzno
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Jaworzno
marcingermanek
 
Raport Ruda Śląska
Raport Ruda ŚląskaRaport Ruda Śląska
Raport Ruda Śląska
marcingermanek
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Opole
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - OpoleRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Opole
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Opole
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Aneks do raport z monitoringu realizacji legnickiego budżetu obywatelskiego 2016
Aneks do raport z monitoringu realizacji legnickiego budżetu obywatelskiego 2016Aneks do raport z monitoringu realizacji legnickiego budżetu obywatelskiego 2016
Aneks do raport z monitoringu realizacji legnickiego budżetu obywatelskiego 2016
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Pszczynie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w PszczynieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Pszczynie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Pszczynie
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego Ruda Śląska
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego Ruda ŚląskaRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego Ruda Śląska
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego Ruda Śląska
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w mieście Zduńska Wola
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w mieście Zduńska WolaRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w mieście Zduńska Wola
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w mieście Zduńska Wola
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport BO Pszczyna
Raport BO PszczynaRaport BO Pszczyna
Raport BO Pszczyna
marcingermanek
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Jaworznie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w JaworznieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Jaworznie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Jaworznie
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Budzet partycypacyjny
Budzet partycypacyjnyBudzet partycypacyjny
Budzet partycypacyjny
Łukasz Łukaszewski
 
Raport bielsko biała
Raport bielsko białaRaport bielsko biała
Raport bielsko biała
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Częstochowie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w CzęstochowieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Częstochowie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Częstochowie
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Aneks do raportu z monitoringu realizacji budżetu obywatelskiego miasta zduńs...
Aneks do raportu z monitoringu realizacji budżetu obywatelskiego miasta zduńs...Aneks do raportu z monitoringu realizacji budżetu obywatelskiego miasta zduńs...
Aneks do raportu z monitoringu realizacji budżetu obywatelskiego miasta zduńs...
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiegoPrezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiegoMasz Głos, Masz Wybór
 
Program współpracy na 2020 r.
Program współpracy na 2020 r.Program współpracy na 2020 r.
Program współpracy na 2020 r.
Fundacja "Merkury"
 
Raport_BO Bielsko-Biała
Raport_BO Bielsko-Biała Raport_BO Bielsko-Biała
Raport_BO Bielsko-Biała
marcingermanek
 

What's hot (20)

Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kędzierzynie-KoźluRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kętach
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w KętachRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kętach
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Kętach
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Jaworzno
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - JaworznoRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Jaworzno
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Jaworzno
 
Raport Ruda Śląska
Raport Ruda ŚląskaRaport Ruda Śląska
Raport Ruda Śląska
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Opole
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - OpoleRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Opole
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego - Opole
 
Aneks do raport z monitoringu realizacji legnickiego budżetu obywatelskiego 2016
Aneks do raport z monitoringu realizacji legnickiego budżetu obywatelskiego 2016Aneks do raport z monitoringu realizacji legnickiego budżetu obywatelskiego 2016
Aneks do raport z monitoringu realizacji legnickiego budżetu obywatelskiego 2016
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Pszczynie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w PszczynieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Pszczynie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Pszczynie
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego Ruda Śląska
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego Ruda ŚląskaRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego Ruda Śląska
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego Ruda Śląska
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w mieście Zduńska Wola
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w mieście Zduńska WolaRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w mieście Zduńska Wola
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w mieście Zduńska Wola
 
Jak pelnic mandat_radnego
Jak pelnic mandat_radnegoJak pelnic mandat_radnego
Jak pelnic mandat_radnego
 
Raport BO Pszczyna
Raport BO PszczynaRaport BO Pszczyna
Raport BO Pszczyna
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Jaworznie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w JaworznieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Jaworznie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Jaworznie
 
Budzet partycypacyjny
Budzet partycypacyjnyBudzet partycypacyjny
Budzet partycypacyjny
 
Raport bielsko biała
Raport bielsko białaRaport bielsko biała
Raport bielsko biała
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Częstochowie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w CzęstochowieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Częstochowie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Częstochowie
 
Raportczęstochowa
RaportczęstochowaRaportczęstochowa
Raportczęstochowa
 
Aneks do raportu z monitoringu realizacji budżetu obywatelskiego miasta zduńs...
Aneks do raportu z monitoringu realizacji budżetu obywatelskiego miasta zduńs...Aneks do raportu z monitoringu realizacji budżetu obywatelskiego miasta zduńs...
Aneks do raportu z monitoringu realizacji budżetu obywatelskiego miasta zduńs...
 
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiegoPrezentacja na temat budżetu obywatelskiego
Prezentacja na temat budżetu obywatelskiego
 
Program współpracy na 2020 r.
Program współpracy na 2020 r.Program współpracy na 2020 r.
Program współpracy na 2020 r.
 
Raport_BO Bielsko-Biała
Raport_BO Bielsko-Biała Raport_BO Bielsko-Biała
Raport_BO Bielsko-Biała
 

Viewers also liked

ejercicio excel
ejercicio excelejercicio excel
ejercicio excel
deynermachado
 
Auditorio Nacional
Auditorio NacionalAuditorio Nacional
Auditorio Nacional
somosocioculturales
 
Informatica glau
Informatica glauInformatica glau
Informatica glau
boitta
 
Children and Consumption, Wednesday, June 10th
Children and Consumption, Wednesday, June 10thChildren and Consumption, Wednesday, June 10th
Children and Consumption, Wednesday, June 10th
racolema
 
Examen final excel
Examen final excelExamen final excel
Examen final excel
andresclasico
 
Digestion system
Digestion systemDigestion system
Digestion system
Carolina Qawasmy
 
Code Contracts
Code ContractsCode Contracts
Code Contracts
Alexei Skachykhin
 
Expo completa trauma
Expo completa traumaExpo completa trauma
Promoção para igreja
Promoção para igrejaPromoção para igreja
Promoção para igreja
Maurício Reis
 
UTE-KarinaToaquiza-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
UTE-KarinaToaquiza-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍAUTE-KarinaToaquiza-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
UTE-KarinaToaquiza-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
UTE
 
Doenças Raras 2 parte
Doenças Raras 2 parte Doenças Raras 2 parte
Doenças Raras 2 parte
GEDRBRASIL_ESTUDANDORARAS
 

Viewers also liked (11)

ejercicio excel
ejercicio excelejercicio excel
ejercicio excel
 
Auditorio Nacional
Auditorio NacionalAuditorio Nacional
Auditorio Nacional
 
Informatica glau
Informatica glauInformatica glau
Informatica glau
 
Children and Consumption, Wednesday, June 10th
Children and Consumption, Wednesday, June 10thChildren and Consumption, Wednesday, June 10th
Children and Consumption, Wednesday, June 10th
 
Examen final excel
Examen final excelExamen final excel
Examen final excel
 
Digestion system
Digestion systemDigestion system
Digestion system
 
Code Contracts
Code ContractsCode Contracts
Code Contracts
 
Expo completa trauma
Expo completa traumaExpo completa trauma
Expo completa trauma
 
Promoção para igreja
Promoção para igrejaPromoção para igreja
Promoção para igreja
 
UTE-KarinaToaquiza-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
UTE-KarinaToaquiza-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍAUTE-KarinaToaquiza-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
UTE-KarinaToaquiza-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA
 
Doenças Raras 2 parte
Doenças Raras 2 parte Doenças Raras 2 parte
Doenças Raras 2 parte
 

Similar to Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku

Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Marcin Germanek
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Cieszynie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w CieszynieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Cieszynie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Cieszynie
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Budżet obywatelski dla Lublina
Budżet obywatelski dla LublinaBudżet obywatelski dla Lublina
Budżet obywatelski dla Lublina
krzysztof_zuk
 
Prezentacja bo - spotkania
Prezentacja  bo - spotkaniaPrezentacja  bo - spotkania
Prezentacja bo - spotkaniaPiotr Choroś
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Boguchwale
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w BoguchwaleRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Boguchwale
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Boguchwale
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Doświadczenia z budżetem obywatelskim w Łodzi
Doświadczenia z budżetem obywatelskim w ŁodziDoświadczenia z budżetem obywatelskim w Łodzi
Doświadczenia z budżetem obywatelskim w ŁodziPiotr Choroś
 
MIELEC - Wstęp do Planu Rozwoju Lokalnego pod środki Norweskie 2021 "kompletn...
MIELEC - Wstęp do Planu Rozwoju Lokalnego pod środki Norweskie 2021 "kompletn...MIELEC - Wstęp do Planu Rozwoju Lokalnego pod środki Norweskie 2021 "kompletn...
MIELEC - Wstęp do Planu Rozwoju Lokalnego pod środki Norweskie 2021 "kompletn...
Obywatelski Aktywny Mielec
 
Inicjatywa lokalna 2019
Inicjatywa lokalna 2019Inicjatywa lokalna 2019
Inicjatywa lokalna 2019
Jacek Tomaszewski
 
Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...
Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...
Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...
Pracownia Obywatelska
 
D13 Działanie 9.5
D13 Działanie 9.5D13 Działanie 9.5
D13 Działanie 9.5UM Łódzkie
 
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014Masz Głos, Masz Wybór
 
Obywatelski Kraków
Obywatelski KrakówObywatelski Kraków
Obywatelski Kraków
MadMuflon
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Dotacje dla ngo 2015
Dotacje dla ngo 2015 Dotacje dla ngo 2015
Dotacje dla ngo 2015
marcingermanek
 
Raport budżet obywtaleski Chorzow
Raport budżet obywtaleski ChorzowRaport budżet obywtaleski Chorzow
Raport budżet obywtaleski Chorzow
marcingermanek
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Radek Oryszczyszyn
 
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnikZlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
Stowarzyszenie Bona Fides
 

Similar to Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku (20)

Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Cieszynie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w CieszynieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Cieszynie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Cieszynie
 
Budżet obywatelski dla Lublina
Budżet obywatelski dla LublinaBudżet obywatelski dla Lublina
Budżet obywatelski dla Lublina
 
Prezentacja bo - spotkania
Prezentacja  bo - spotkaniaPrezentacja  bo - spotkania
Prezentacja bo - spotkania
 
Prezentacja bo - final-1
Prezentacja  bo - final-1Prezentacja  bo - final-1
Prezentacja bo - final-1
 
Regulamin Programu Warto PamięTać 2010
Regulamin Programu Warto PamięTać 2010Regulamin Programu Warto PamięTać 2010
Regulamin Programu Warto PamięTać 2010
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Boguchwale
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w BoguchwaleRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Boguchwale
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Boguchwale
 
Doświadczenia z budżetem obywatelskim w Łodzi
Doświadczenia z budżetem obywatelskim w ŁodziDoświadczenia z budżetem obywatelskim w Łodzi
Doświadczenia z budżetem obywatelskim w Łodzi
 
MIELEC - Wstęp do Planu Rozwoju Lokalnego pod środki Norweskie 2021 "kompletn...
MIELEC - Wstęp do Planu Rozwoju Lokalnego pod środki Norweskie 2021 "kompletn...MIELEC - Wstęp do Planu Rozwoju Lokalnego pod środki Norweskie 2021 "kompletn...
MIELEC - Wstęp do Planu Rozwoju Lokalnego pod środki Norweskie 2021 "kompletn...
 
Inicjatywa lokalna 2019
Inicjatywa lokalna 2019Inicjatywa lokalna 2019
Inicjatywa lokalna 2019
 
Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...
Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...
Możliwości współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem - między teorią a pr...
 
D13 Działanie 9.5
D13 Działanie 9.5D13 Działanie 9.5
D13 Działanie 9.5
 
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014
 
Obywatelski Kraków
Obywatelski KrakówObywatelski Kraków
Obywatelski Kraków
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
 
Dom Kultury + Partycypacja
Dom Kultury + PartycypacjaDom Kultury + Partycypacja
Dom Kultury + Partycypacja
 
Dotacje dla ngo 2015
Dotacje dla ngo 2015 Dotacje dla ngo 2015
Dotacje dla ngo 2015
 
Raport budżet obywtaleski Chorzow
Raport budżet obywtaleski ChorzowRaport budżet obywtaleski Chorzow
Raport budżet obywtaleski Chorzow
 
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
 
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnikZlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
 

More from Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych

E-Government closer to the people
E-Government closer to the people E-Government closer to the people
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziomPartycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-SkibaPułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskimDiagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 

More from Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych (11)

E-Government closer to the people
E-Government closer to the people E-Government closer to the people
E-Government closer to the people
 
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziomPartycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
Partycypacja obywatelska-decyzje-bliższe-ludziom
 
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
Pawel Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy.
 
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
Urszula Niziolek-Janiak, Duże miasto, duży budżet, duże oczekiwania.
 
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
Grzegorz Makowski, Ramy prawne partycypacji - stan obecny, zmiany, perspektywy.
 
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
Łukasz Domagała, Znaczenie i rola partycypacji obywatelskiej we współczesnej ...
 
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
Piotr Jać, Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie pro...
 
Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-SkibaPułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
Pułapki i ograniczenia konsultacji społecznych, Anna Petroff-Skiba
 
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
Nie tylko bajka o żelaznym wilku, czyli czego możemy się nauczyć o partycypac...
 
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 2013
 
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskimDiagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
 

Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku

 • 1. PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK Przedstawiamy Państwu dokument, opisujący założenia budżetu obywatelskiego w Białymstoku na rok 2015. Został on opracowany przez grupę roboczą składającą się z przedstawicieli: białostockich organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego oraz radnych Rady Miasta Białegostoku podczas warsztatów partycypacyjnych zainicjowanych i moderowanych przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Warsztaty były prowadzone w ramach projektu „Laboratorium Obywatelskie” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Trzy czterogodzinne spotkania odbyły się w okresie od 21 listopada do 5 grudnia 2013 r. Wzięło w nich udział ponad 20 osób. Etapem wstępnym warsztatów była refleksja dotycząca przebiegu tegorocznej – pierwszej w Białymstoku - edycji budżetu obywatelskiego. Sformułowanie ocen poszczególnych etapów realizacji budżetu pozwoliło na wypracowanie postulatów, które w opinii członków grupy roboczej, mogą się przyczynić do efektywnego wdrażania procesu w kolejnych latach. Kolejnym elementem warsztatów była analiza podobnych procesów obywatelskiego współdecydowania w innych miastach, w szczególności w Łodzi. Zaproszeni eksperci z Łodzi dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w kontekście poszczególnych postulatów proponowanych przez grupę roboczą. Na tej podstawie, w toku intensywnej dyskusji opartej na rzeczowych argumentach, wypracowano założenia, dotyczące ośmiu obszarów procesu: 1/ Tworzenie założeń budżetu obywatelskiego 2/ Harmonogram 3/ Informacja, edukacja i promocja. 4/ Rodzaj wniosków 5/ Procedura zgłaszania wniosków 6/ Ocena wniosków 7/ Głosowanie 8/ Monitoring i ewaluacja. Szereg dyskusji dotyczył sfery wartości, które powinny przenikać cały proces, dlatego też założenia poprzedza opis najważniejszych zasad wraz z ich szczegółowym wyjaśnieniem. Są to:
 • 2. zasada zaufania, partnerstwa i partycypacji, dialogu społecznego, deliberacji, unikania konfliktu interesów, jawności i dostępności. Białystok, 12.12.2013 r.
 • 3. PREAMBUŁA Jesteśmy przekonani, że proces realizacji budżetu obywatelskiego powinien opierać na następujących zasadach: ZASADA ZAUFANIA U podstaw działań związanych z budżetem obywatelskim leży zaufanie pomiędzy obywatelami, ich przedstawicielami w strukturach samorządowych oraz urzędnikami. Wszystkie strony współdziałające na rzecz budżetu obywatelskiego zakładają dobrą wolę partnerów. ZASADA PARTNERSTWA I PARTYCYPACJI Wszyscy mieszkańcy Białegostoku tworzą wspólnotę samorządową, dlatego zarówno obywatele, jak i organizacje pozarządowe, są partnerami w działaniach związanych z budżetem obywatelskim. Partnerstwo oznacza również wzięcie odpowiedzialności za miasto, dlatego włączanie obywateli w podejmowanie decyzji powinno mieć jak najszerszy zakres. ZASADA DIALOGU SPOŁECZNEGO Budżet obywatelski jest tworzony i realizowany w oparciu o dialog społeczny, którego celem jest budowanie porozumienia na rzecz wszystkich mieszkańców miasta. Strony, organizujące przebieg budżetu obywatelskiego, będą dokładać starań, by pojawiające się różnice zdań, stały się podstawą do wspólnego poszukiwania konstruktywnych rozwiązań. ZASADA DELIBERACJI Ideą, która przyświeca budżetowi obywatelskiemu, nie jest ograniczenie roli obywateli do składania wniosków i oddawania głosów podczas ostatniego etapu budżetu obywatelskiego. Kluczowe jest aktywne definiowanie przez nich problemów społecznych oraz włączenie się w debatę publiczną na temat możliwości ich rozwiązania, a także adekwatności określonych projektów w danej społeczności lokalnej. ZASADA UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW Urzędnicy, radni oraz organizacje pozarządowe zaangażowani w realizację budżetu obywatelskiego powinny działać wyłącznie w interesie całej wspólnoty lokalnej, a nie w celu zaspokojenia własnych indywidualnych lub grupowych interesów. ZASADA JAWNOŚCI Wszelkie decyzje związane z procesem realizacji budżetu obywatelskiego powinny mieć charakter jawny i być upublicznione. ZASADA DOSTĘPNOŚCI Samorząd, przy wsparciu partnerów społecznych, powinien dołożyć wszelkich starań, aby działania związane z budżetem obywatelskim (w szczególności działania informacyjne, edukacyjne i doradcze, proces składania wniosków, głosowania i wyboru oraz ewaluacji) były dostępne dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, wykształcenie, stopień sprawności itp. Wszystkie zasady związane z przebiegiem budżetu obywatelskiego powinny być sformułowane w sposób prosty i dzięki temu zrozumiały dla wszystkich uczestników.
 • 4. Główne założenia budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2015 rok. I. Tworzenie założeń budżetu obywatelskiego. 1. Tworzenie zasad budżetu obywatelskiego na kolejny rok jest prowadzone przy współudziale szerokiego grona osób, reprezentujących mieszkańców, Radę Miasta, Urząd Miejski,organizacje pozarządowe i przedstawicieli środowisk naukowych. Mieszkańcy mają możliwość konsultowania projektu uchwały oraz dokumentów takich jak: formularz wniosku, karta oceny wniosku. 2. Podstawowym etapem budżetu obywatelskiego poprzedzającym składanie wniosków jest stworzenie systemu debat lokalnych w poszczególnych częściach miasta, umożliwiających poznanie potrzeb mieszkańców oraz wyłonienie pomysłów na projekty do budżetu obywatelskiego. Rolę w tym procesie mogą odegrać urzędnicy, radni oraz organizacje pozarządowe (konkurs ofert). II. Harmonogram.  styczeń - marzec 2014 – opracowywanie nowych zasad budżetu obywatelskiego i podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta  kwiecień - czerwiec 2014 - kampania informacyjno-promocyjna na temat budżetu obywatelskiego, spotkania z mieszkańcami, działania edukacyjne  czerwiec 2014 - przyjmowanie wniosków, działania doradcze i informacyjno-promocyjne  lipiec - I połowa września 2014 - weryfikacja złożonych wniosków z możliwością uzupełnienia i/lub poprawy błędów formalnych  II połowa września 2014 - akcja promocyjna wniosków dopuszczonych do głosowania  I połowa października 2014 - głosowanie  II połowa października - początek listopada 2014 - weryfikacja i liczenie głosów  I połowa listopada 2014 - ogłoszenie wyników  od II połowy listopada 2014 - ewaluacja budżetu obywatelskiego III. Informacja, edukacja i promocja. 1. Na każdym etapie realizacji budżetu obywatelskiego dużą uwagę należy przyłożyć do kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa, przy współpracy merytorycznej między Urzędem Miejskim a organizacjami pozarządowymi. 2. Należy przygotować stronę internetową poświęconą budżetowi obywatelskiemu, która będzie pełniła funkcję edukacyjną oraz informacyjną. Warto przeanalizować możliwość wykorzystania w tym celu powstającej platformy do konsultacji społecznych lub powstanie oddzielnej strony dedykowanej wyłącznie budżetowi obywatelskiemu, dzięki czemu łatwiej będzie można znaleźć informacje na temat budżetu obywatelskiego również po jego zakończeniu w danym roku. 3. Kampania informacyjno-promocyjna powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem różnych narzędzi promocyjnych i kanałów informacyjnych dostosowanych do
 • 5. zróżnicowanych grup mieszkańców (w doborze pomysłów promocyjnych warto rozważyć formę konkursu ofert). 4. Kampania powinna dotyczyć w szczególności: promowania idei budżetu obywatelskiego, zachęty do zgłaszania propozycji i udziału w głosowaniu, przedstawienia zgłoszonych wniosków, upowszechnienia informacji o wynikach. Powinna mieć charakter długofalowy. 5. Na działania edukacyjno-informacyjne i promocyjne związane z budżetem obywatelskim powinna być przeznaczona kwota nie mniejsza niż 1% kwoty ogólnej przeznaczonej na budżet obywatelski. IV. Rodzaj wniosków. 1. Można składać wnioski na realizację zadań należących do zadań własnych gminy lub powiatu. 2. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane zarówno projekty trwające rok, jak również wieloletnie. 3. Działania muszą być realizowane na obszarze miejskim (w przypadku projektów inwestycyjnych - 100% własności miasta, brak obciążeń na rzecz osób trzecich). 4. W ramach budżetu obywatelskiego dokonany jest podział środków na projekty lokalne oraz projekty ogólnomiejskie, z założeniem podziału Miasta np. na 5 obszarów i przeznaczenia 50% całego budżetu obywatelskiego na projekty lokalne oraz 50% na projekty ogólnomiejskie. V. Procedura zgłaszania wniosków. 1. Wnioski mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne, zamieszkałe w Białymstoku. 2. Osoby niepełnoletnie mogą złożyć wnioski za pośrednictwem osób pełnoletnich. 3. Należy opracować “wzorcowy” formularz wniosku oraz kartę oceny i udostępnić go na stronie internetowej. 4. Na etapie przygotowywania wniosków niezbędne jest udzielanie wsparcia wnioskodawcom w postaci: a/ doradztwa w szacowaniu kosztów oraz tworzeniu harmonogramu inwestycji/zamierzenia; b/ stworzenia i udostępnienia wnioskodawcom szacunkowych kosztorysów wybranych/ najczęściej spotykanych inwestycji i przedsięwzięć o charakterze nieinwestycyjnym, tzw. "miękkich"; c/ opracowania ogólnodostępnej mapy Białegostoku w celu łatwiejszej wstępnej identyfikacji działek należących do Miasta, które są możliwe do wykorzystania w procesie budżetu obywatelskiego; d/ stworzenia systemu konsultacji i doradztwa w zakresie wypełniania wniosków. VI. Ocena wniosków. 1. Procedura oceny przewiduje możliwość poprawy błędów formalnych i uzupełnień
 • 6. wniosków. 2. Oceny formalnej dokonuje multidyscyplinarny zespół specjalistów składający się z pracowników Urzędu Miejskiego powołany przez Prezydenta Miasta. 3. Każdy wniosek powinien być wyposażony w kartę oceny wniosku, w której powinien być podany powód ewentualnej negatywnej weryfikacji. 4. W przypadku wątpliwości wnioskodawcy co do wyników oceny formalnej, istnieje możliwość ponownej weryfikacji wniosku przez Komisję Rady Miasta ds. Budżetu Obywatelskiego. VII. Głosowanie. 1. W głosowaniu mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w Białymstoku (na podstawie złożonego oświadczenia). 2. Uprawnione do głosowania są osoby od 16 roku życia. 3. Postulowane jest zwiększenie liczby punktów do głosowania (w Urzędzie Miejskim, w przestrzeni publicznej, mobilny punkt). 4. Czas na głosowanie wynosi minimum 9 dni (w tym dwa weekendy). VIII. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja. 1. Proces realizacji budżetu podlega monitoringowi i corocznej ewaluacji w celu udoskonalenia procesu realizacji budżetu obywatelskiego. 2. Sprawozdanie z realizacji: mieszkańcy (opinia publiczna) są regularnie informowani o etapach realizacji zwycięskich projektów (np. poprzez stronę internetową lub w inny dostępny dla mieszkańców sposób). 3. Po wyłonieniu wniosków do realizacji, powinna zostać przeprowadzona ewaluacja przebiegu całego procesu. W ewaluację powinny być zaangażowane wszystkie uczestniczące strony (mieszkańcy, urzędnicy oraz radni). 4. W celu realizacji wyłonionych projektów uwględnia się zarówno procedurę przetargową, jak również konkursową. Mieszkańcy, których projekt jest realizowany, mają prawo do konsultowania założeń do przetargów/konkursów dotyczących złożonego przez siebie wniosku. 5. Zmiany wprowadzane przez Urząd Miejski do treści propozycji zgłaszanych do budżetu obywatelskiego, dotyczące np. miejsca lub sposobu ich realizacji, łączenia z innymi zadaniami, powinny być możliwe za zgodą autorów tych propozycji.