SlideShare a Scribd company logo
1
Harmonogram veřejných soutěží 2017
2
Nový informační systém
• Dříve IS Patriot
• Od února 2017 ISTA = informační systém TA ČR
• Zjednodušení administrativy
Seminář
k programu ZÉTA
1. ČÁST – PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU ZÉTA
2. ČÁST – PARAMETRY 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU ZÉTA
1. část
6
Podpora nastupující výzkumné generace
7
1
ZÉTA
zaměření programu
Copyright : kurhan
1. Aplikační kultura
8
ZÉTA
cíle programu
2. Kultura rovných příležitostí
9
ZÉTA
cíle programu
Bachelor
Master
PhD
Postdoc
Prof.
Zdroj: blogs.nature.com
ZÉTA
základní informace o programu
10
Ukazatel Hodnota
Doba trvání programu 2017 až 2025, tj. 9 let
1. veřejná soutěž 28. 3. 2017
další veřejné soutěže
vyhlašovány každoročně
až do r. 2021
Celková alokace 720 mil. Kč
Celkem podpořených projektů 140
Max. výše podpory na projekt 5 mil. Kč
Průměrná podpora projektu 2 mil. Kč
Max. míra podpory 85 %
Doba trvání projektu 12 - 24 měsíců
ZÉTA
vybrané podmínky podpory
• Věk a min. počet členů týmu: min. 4 = 3 členové do 35 let* –
studentky/studenti, resp. mladí výzkumní pracovníci + minimálně
1 mentor/ka
• Mentor/ka: starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi
• Vedoucím řešitelského týmu: student/ka nebo mladý vědecký
pracovník do 35 let*
• Zaměstnanecký poměr: Členové týmu jsou zaměstnanci uchazeče
nebo se jimi po udělení podpory stanou
• Aplikační partner: Prokázání spolupráce v oblasti řešení projektu
s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí
s propracovaným systémem komercionalizace
* do 35 let se nezapočítává doba strávená na mateřské/rodičovské dovolené,
dlouhodobá nemoc, péče o osobu blízkou apod. 11
ZÉTA
schéma projektu
12
Řešitelský tým/
Zaměstnanci příjemce podpory
Aplikační partner
Uchazeči/ Příjemci podpory
nebo
vedoucíčlenové a členky
řešitelského týmu
spolupráce s...
≤ 35 let
≥36 let
Mentor/ka
Model intervenční logiky programuVSTUPYVÝSTUPYVÝSLEDKYDOPADY
Počet projektů
a spoluprací
Státní
rozpočet
Neveřejné
zdroje
Počet
aplikací
Počet
studentů/
studentek
Náklady
programu
Počet
organizací
→
Zvýšený a soustředěný zájem
mladé generace o VaVaI
→
Vyšší zapojení žen
do projektů VaVaI
↔
Zavedení výsledků VaVaI
do praxe
…na inovační ekosystém ČR
a) Rozvoj rovných příležitosti mužů a žen
pro výzkumnou práci
b) Efektivnější využívání lidských zdrojů
pro aplikace
a) Prolamování bariér mezi výzkumnou
a aplikační sférou
b) Podpora (odpovědných) inovací v ČR
…na konkurenceschopnost a kvalitu života v ČR
PARAMETRY 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
2. část
14
Obecné podmínky
pro podání projektu do VS
Příjemcem podpory může být podnik (právnická osoba i fyzická osoba) nebo
výzkumná organizace.
• Návrh projektu může podat uchazeč sám nebo ve spolupráci s dalším
účastníkem projektu.
• Způsobilým uchazečem není podnik, na který byl vydán inkasní příkaz
a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) Nařízení.
• Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým není dodržena
povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu
zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících.
Uchazeč musí splnit při podání návrhu projektu do veřejné soutěže několik
podmínek:
• Podat návrh projektu elektronicky prostřednictvím informačního systému
ISTA během soutěžní lhůty.
• Zaslat Potvrzení podání návrhu projektu do datové schránky TA ČR.
• Prokázat způsobilost uchazeče dle z. č. 130/2002 Sb. (čestné prohlášení,
výpisy z RT).
15
Obecné podmínky pro návrh projektu
Návrh projektu musí:
• Splňovat podmínky a cíle dané Programem ZÉTA.
• Splňovat podmínky dané Zadávací dokumentací k 1. veřejné soutěži
programu ZÉTA - zveřejněná v den vyhlášení veřejné soutěže.
• Být v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu (NPOV).
Další skutečnosti:
• Uchazeč může získat max. 85% podporu, zbytek musí dofinancovat z
neveřejných zdrojů.
• Podstata návrhu projektu nebo její části nebyla řešena v rámci jiného
projektu, nebo jiné aktivity podporované z výdajů státního rozpočtu na
výzkum, vývoj a inovace.
• Uchazeč musí dosáhnout některého z výsledků daných Programem ZÉTA.
• Min. 4 členný řešitelský tým - min. 3 studenti či mladí výzkumní pracovníci +
mentor.
16
Výsledky podporované Programem ZÉTA
17
● Zpolop - Poloprovoz
● Ztech - Ověřená technologie
● Fuzit - Užitný vzor
● Fprum - Průmyslový vzor
● Hleg - Výsledky promítnuté do
právních předpisů a norem
● Hneleg - Výsledky promítnuté do
směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci
kompetence příslušného
poskytovatele
● O – Ostatní výsledky
• R – Software
● Gprot - Prototyp
● Gfunk - Funkční vzorek
● Nmet - Certifikovaná metodika
● Nlec - Léčebný postup
● Npam - Památkový postup
● Nmap - Specializovaná mapa s odborným
obsahem
● Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva
Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené platnou
Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací
a hodnocení výsledků ukončených programů.
Uznatelné náklady
• Osobní náklady
Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na všeobecné
zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti, odměny atd.
• Ostatní přímé náklady
Náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady,
náklady na provoz, opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku, cestovní náklady atd.
• Ostatní nepřímé náklady
Metoda vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou
„flat rate“, do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a
ostatních přímých nákladů
Osobní náklady mentora nebudou uznatelnými náklady projektu - měly být
hrazeny z provozních nákladů organizace.
18
Hodnocená kritéria oponenty
věcná část
• Kvalita, aktuálnost a novost.
– Plánované výsledky přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti, mají rys
novosti a potřebnosti.
• Spolupráce uchazečů na řešení projektu.
– Dělení aktivit při řešení dílčích cílů, rozložení finanční podpory, přístup k
výsledkům, autorská práva apod.
• Přiměřenost časového plánu a celkových uznaných nákladů.
– Navrhovaný časový plán (doba řešení) v souvislosti s očekávanými
výstupy/výsledky je adekvátní.
– Výše nákladů je odpovídající, přiměřená a řádně zdůvodněná.
• Znalost řešení analogických problémů v zahraničí i v ČR, znalost
předchozích řešení.
• Organizační zajištění činnosti projektu.
– Hlavní příjemce je schopen kontrolovat průběh řešení a dodržování
harmonogramu prací.
– Způsob řízení projektu, úroveň komunikace se spoluřešiteli, definice a
systém odpovědností za plnění dílčích úkolů.
19
Hodnocená kritéria Radou programu
Rada programu hodnotí na 3 stupňové škále níže uvedená kritéria:
• Genderová vyváženost týmu
– Ideálně:
• Vyvážené zastoupení obou pohlaví v řešitelském týmu;
• Vedoucí týmu žena.
– Vyvážený řešitelský tým = tým, ve kterém jsou obě pohlaví zastoupena z
alespoň 35 %.
• Aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků
– Schopnost příjemce podpory zavést výsledky projektu do praxe.
– Ideálně = zpracovaný marketingový průzkum trhu apod. nezávislým
subjektem, zpracovaný finanční plán, dohoda s potenciálním
odběratelem výsledku apod.
• Personální politika hlavního uchazeče
– Uchazeč má zavedené např. následující opatření: firemní školka nebo
dětská skupina, flexibilní pracovní doba, homeoffice, etický kodex,
programy aktivní podpory začínajících výzkumnic a výzkumníků,
uchazeč je držitelem relevantního HR ocenění apod.
20
Hodnoticí proces
• Oponenti hodnotí věcnou část projektu → 2 posudky ve veřejné soutěži.
• Zpravodaj → souhrnná hodnoticí zpráva.
• Hodnocení odbornými hodnotiteli - hodnocení ekonomického zdraví
uchazeče a hodnocení vlastnické struktury uchazeče.
• Rada programu vychází z věcného hodnocení oponentů a zpravodaje a dále
hodnotí návrh projektu v oblastech:
• Genderová vyváženost týmu;
• Aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků;
• Personální politika hlavního uchazeče.
• Rada programu → doporučuje předsednictvu TA ČR výsledný návrh pořadí
projektů.
• Předsednictvo TA ČR → finální rozhodnutí.
21
Seznam doporučených dokumentů
• Program ZÉTA;
• Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací;
• Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
• Platná Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení
výsledků ukončených programů;
• Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední věstník
Evropské unie C 198, 27. června 2014 (Rámec);
• Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem (Nařízení);
• Zadávací dokumentace;
• Příručka pro uchazeče;
• Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejm. specifické podmínky;
• SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže;
• Příklady prokázání způsobilosti.
22
Helpdesk
Dotazy k programu ZÉTA
a k 1. veřejné soutěži
je možné podávat přes
helpdesk
na
www.tacr.cz/hesk
23
ZÉTA
Mezinárodní výzva
GENDER-NET Cofound
Počet veřejných soutěží: 1
Vyhlášení veřejné soutěže: 2. pol. 2017
Počet podpořených projektů: 3 - 4 projekty
Cíl: Integrovat poznatky o pohlaví a genderu do výzkumných projektů v rámci
mezinárodní spolupráce ve VaVaI.
Mezinárodní projekt: hledat partnery je možné z těchto zemí konsorcia -
Irsko, Norsko, Švédsko, Itálie, Francie aj.
Hodnocení projektů: na úrovni konsorcia GENDER-NET Cofund.
Forma financování: dotace. Každá národní agentura financuje partnery ze své
země – virtual common pot.
24
Děkujeme za pozornost!
www.tacr.cz

More Related Content

What's hot

TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
Technologická agentura ČR
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
MŠMT IPN KREDO
 
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
MEYS, MŠMT in Czech
 
Analýza rizik pro zavedení NERO
Analýza rizik pro zavedení NEROAnalýza rizik pro zavedení NERO
Analýza rizik pro zavedení NERO
MEYS, MŠMT in Czech
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
eNovation s.r.o.
 
4 Prezentace OPZP specifický cíl
4 Prezentace OPZP specifický cíl4 Prezentace OPZP specifický cíl
4 Prezentace OPZP specifický cíl
pavelborek
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
Martin Bohuněk
 
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
MEYS, MŠMT in Czech
 
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
MEYS, MŠMT in Czech
 
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
MEYS, MŠMT in Czech
 
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
Geokomunita
 
8 110 Lovosice 27. 2. 2020
8 110 Lovosice 27. 2. 20208 110 Lovosice 27. 2. 2020
8 110 Lovosice 27. 2. 2020
pavelborek
 
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
MEYS, MŠMT in Czech
 
Jak napsat grantovou žádost
Jak napsat grantovou žádostJak napsat grantovou žádost
Jak napsat grantovou žádost
Ústřední knihovna FF MU
 
7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika
pavelborek
 
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MEYS, MŠMT in Czech
 
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
MEYS, MŠMT in Czech
 
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureIPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
MEYS, MŠMT in Czech
 

What's hot (20)

TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
 
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
 
Analýza rizik pro zavedení NERO
Analýza rizik pro zavedení NEROAnalýza rizik pro zavedení NERO
Analýza rizik pro zavedení NERO
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
 
4 Prezentace OPZP specifický cíl
4 Prezentace OPZP specifický cíl4 Prezentace OPZP specifický cíl
4 Prezentace OPZP specifický cíl
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
 
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
 
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
 
Text vyzvy c_51
Text vyzvy c_51Text vyzvy c_51
Text vyzvy c_51
 
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
 
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
 
AVO - CzechInvest
AVO - CzechInvestAVO - CzechInvest
AVO - CzechInvest
 
8 110 Lovosice 27. 2. 2020
8 110 Lovosice 27. 2. 20208 110 Lovosice 27. 2. 2020
8 110 Lovosice 27. 2. 2020
 
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
 
Jak napsat grantovou žádost
Jak napsat grantovou žádostJak napsat grantovou žádost
Jak napsat grantovou žádost
 
7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika7 LŠ 110 Logistika
7 LŠ 110 Logistika
 
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
 
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
 
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, FutureIPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future
 

Viewers also liked

Font types
Font typesFont types
Font types
James Burns
 
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnostiSeminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Technologická agentura ČR
 
Criterios para seleccion_de_tecnologia
Criterios para seleccion_de_tecnologiaCriterios para seleccion_de_tecnologia
Criterios para seleccion_de_tecnologia
Bother You
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
SlideShare
 
Google a diverzita - Petra Pazderková
Google a diverzita - Petra PazderkováGoogle a diverzita - Petra Pazderková
Google a diverzita - Petra Pazderková
Technologická agentura ČR
 
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
Technologická agentura ČR
 
Den TA ČR - Vladimír Mařík
Den TA ČR - Vladimír MaříkDen TA ČR - Vladimír Mařík
Den TA ČR - Vladimír Mařík
Technologická agentura ČR
 
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Technologická agentura ČR
 
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyPetr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Technologická agentura ČR
 
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaKraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Technologická agentura ČR
 
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRIStockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Technologická agentura ČR
 
Internet das Coisas na Web
Internet das Coisas na WebInternet das Coisas na Web
Internet das Coisas na Web
Centro Web
 

Viewers also liked (12)

Font types
Font typesFont types
Font types
 
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnostiSeminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
 
Criterios para seleccion_de_tecnologia
Criterios para seleccion_de_tecnologiaCriterios para seleccion_de_tecnologia
Criterios para seleccion_de_tecnologia
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 
Google a diverzita - Petra Pazderková
Google a diverzita - Petra PazderkováGoogle a diverzita - Petra Pazderková
Google a diverzita - Petra Pazderková
 
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
 
Den TA ČR - Vladimír Mařík
Den TA ČR - Vladimír MaříkDen TA ČR - Vladimír Mařík
Den TA ČR - Vladimír Mařík
 
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
 
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyPetr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
 
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaKraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
 
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRIStockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
 
Internet das Coisas na Web
Internet das Coisas na WebInternet das Coisas na Web
Internet das Coisas na Web
 

Similar to Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže

Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
KnihovnaUTB
 
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
MEYS, MŠMT in Czech
 
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
JIC
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
Regionální Rada Moravskoslezsko
 
Zadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptxZadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptx
NarodniInstitut
 
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
MEYS, MŠMT in Czech
 
AfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
AfterCare v dotačním programu inovace a potenciálAfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
AfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
eNovation s.r.o.
 
Seminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 webSeminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 web
NarodniInstitut
 
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněPrezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
MEYS, MŠMT in Czech
 
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
JIC
 
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacíchHodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích
MEYS, MŠMT in Czech
 
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČRHodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
MEYS, MŠMT in Czech
 
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníSouhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
MEYS, MŠMT in Czech
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlínDotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
eNovation s.r.o.
 
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Národní technická knihovna (NTK)
 
Verejne zakazky na kvalitu
Verejne zakazky na kvalituVerejne zakazky na kvalitu
Verejne zakazky na kvalitu
Frank Bold
 
IPN Metodika / O projektu
IPN Metodika / O projektuIPN Metodika / O projektu
IPN Metodika / O projektu
MEYS, MŠMT in Czech
 
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
MEYS, MŠMT in Czech
 

Similar to Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže (20)

Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
 
Prihlaska Best Project Management 2010
Prihlaska Best Project Management 2010Prihlaska Best Project Management 2010
Prihlaska Best Project Management 2010
 
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
 
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
 
Zadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptxZadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptx
 
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
 
AfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
AfterCare v dotačním programu inovace a potenciálAfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
AfterCare v dotačním programu inovace a potenciál
 
Seminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 webSeminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 web
 
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněPrezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
 
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
 
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacíchHodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích
Hodnocení programů účelové podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích
 
AVO - TA ČR
AVO - TA ČRAVO - TA ČR
AVO - TA ČR
 
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČRHodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
Hodnocení účelové podpory zkušenosti TA ČR
 
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníSouhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlínDotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
 
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
 
Verejne zakazky na kvalitu
Verejne zakazky na kvalituVerejne zakazky na kvalitu
Verejne zakazky na kvalitu
 
IPN Metodika / O projektu
IPN Metodika / O projektuIPN Metodika / O projektu
IPN Metodika / O projektu
 
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
 

More from Technologická agentura ČR

TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
Technologická agentura ČR
 
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela LinkováHorizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Technologická agentura ČR
 
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla PurschováOperační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Technologická agentura ČR
 
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka GrünbergováProsazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Technologická agentura ČR
 
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka BukačováProfesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Technologická agentura ČR
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Technologická agentura ČR
 
Den TA ČR - Jan Mühlfeit
Den TA ČR - Jan MühlfeitDen TA ČR - Jan Mühlfeit
Den TA ČR - Jan Mühlfeit
Technologická agentura ČR
 
Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Den TA ČR - Dan Franc (Google)Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Technologická agentura ČR
 
Den TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut BízkováDen TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut Bízková
Technologická agentura ČR
 
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
Technologická agentura ČR
 
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČR
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČRProf. Mařík - Industry 4.0 v ČR
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČR
Technologická agentura ČR
 
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - PřerovŠiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Technologická agentura ČR
 
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel ApproachYehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Technologická agentura ČR
 
Martin Bunček - Industry 4.0
Martin Bunček - Industry 4.0 Martin Bunček - Industry 4.0
Martin Bunček - Industry 4.0
Technologická agentura ČR
 
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Technologická agentura ČR
 

More from Technologická agentura ČR (15)

TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
 
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela LinkováHorizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
 
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla PurschováOperační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
 
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka GrünbergováProsazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
 
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka BukačováProfesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
 
Den TA ČR - Jan Mühlfeit
Den TA ČR - Jan MühlfeitDen TA ČR - Jan Mühlfeit
Den TA ČR - Jan Mühlfeit
 
Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Den TA ČR - Dan Franc (Google)Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Den TA ČR - Dan Franc (Google)
 
Den TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut BízkováDen TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut Bízková
 
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
 
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČR
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČRProf. Mařík - Industry 4.0 v ČR
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČR
 
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - PřerovŠiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
 
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel ApproachYehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
 
Martin Bunček - Industry 4.0
Martin Bunček - Industry 4.0 Martin Bunček - Industry 4.0
Martin Bunček - Industry 4.0
 
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
 

Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže

 • 1. 1
 • 3. Nový informační systém • Dříve IS Patriot • Od února 2017 ISTA = informační systém TA ČR • Zjednodušení administrativy
 • 5. 1. ČÁST – PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU ZÉTA 2. ČÁST – PARAMETRY 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
 • 7. Podpora nastupující výzkumné generace 7 1 ZÉTA zaměření programu Copyright : kurhan
 • 9. 2. Kultura rovných příležitostí 9 ZÉTA cíle programu Bachelor Master PhD Postdoc Prof. Zdroj: blogs.nature.com
 • 10. ZÉTA základní informace o programu 10 Ukazatel Hodnota Doba trvání programu 2017 až 2025, tj. 9 let 1. veřejná soutěž 28. 3. 2017 další veřejné soutěže vyhlašovány každoročně až do r. 2021 Celková alokace 720 mil. Kč Celkem podpořených projektů 140 Max. výše podpory na projekt 5 mil. Kč Průměrná podpora projektu 2 mil. Kč Max. míra podpory 85 % Doba trvání projektu 12 - 24 měsíců
 • 11. ZÉTA vybrané podmínky podpory • Věk a min. počet členů týmu: min. 4 = 3 členové do 35 let* – studentky/studenti, resp. mladí výzkumní pracovníci + minimálně 1 mentor/ka • Mentor/ka: starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi • Vedoucím řešitelského týmu: student/ka nebo mladý vědecký pracovník do 35 let* • Zaměstnanecký poměr: Členové týmu jsou zaměstnanci uchazeče nebo se jimi po udělení podpory stanou • Aplikační partner: Prokázání spolupráce v oblasti řešení projektu s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace * do 35 let se nezapočítává doba strávená na mateřské/rodičovské dovolené, dlouhodobá nemoc, péče o osobu blízkou apod. 11
 • 12. ZÉTA schéma projektu 12 Řešitelský tým/ Zaměstnanci příjemce podpory Aplikační partner Uchazeči/ Příjemci podpory nebo vedoucíčlenové a členky řešitelského týmu spolupráce s... ≤ 35 let ≥36 let Mentor/ka
 • 13. Model intervenční logiky programuVSTUPYVÝSTUPYVÝSLEDKYDOPADY Počet projektů a spoluprací Státní rozpočet Neveřejné zdroje Počet aplikací Počet studentů/ studentek Náklady programu Počet organizací → Zvýšený a soustředěný zájem mladé generace o VaVaI → Vyšší zapojení žen do projektů VaVaI ↔ Zavedení výsledků VaVaI do praxe …na inovační ekosystém ČR a) Rozvoj rovných příležitosti mužů a žen pro výzkumnou práci b) Efektivnější využívání lidských zdrojů pro aplikace a) Prolamování bariér mezi výzkumnou a aplikační sférou b) Podpora (odpovědných) inovací v ČR …na konkurenceschopnost a kvalitu života v ČR
 • 14. PARAMETRY 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 2. část 14
 • 15. Obecné podmínky pro podání projektu do VS Příjemcem podpory může být podnik (právnická osoba i fyzická osoba) nebo výzkumná organizace. • Návrh projektu může podat uchazeč sám nebo ve spolupráci s dalším účastníkem projektu. • Způsobilým uchazečem není podnik, na který byl vydán inkasní příkaz a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) Nařízení. • Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým není dodržena povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících. Uchazeč musí splnit při podání návrhu projektu do veřejné soutěže několik podmínek: • Podat návrh projektu elektronicky prostřednictvím informačního systému ISTA během soutěžní lhůty. • Zaslat Potvrzení podání návrhu projektu do datové schránky TA ČR. • Prokázat způsobilost uchazeče dle z. č. 130/2002 Sb. (čestné prohlášení, výpisy z RT). 15
 • 16. Obecné podmínky pro návrh projektu Návrh projektu musí: • Splňovat podmínky a cíle dané Programem ZÉTA. • Splňovat podmínky dané Zadávací dokumentací k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA - zveřejněná v den vyhlášení veřejné soutěže. • Být v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu (NPOV). Další skutečnosti: • Uchazeč může získat max. 85% podporu, zbytek musí dofinancovat z neveřejných zdrojů. • Podstata návrhu projektu nebo její části nebyla řešena v rámci jiného projektu, nebo jiné aktivity podporované z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. • Uchazeč musí dosáhnout některého z výsledků daných Programem ZÉTA. • Min. 4 členný řešitelský tým - min. 3 studenti či mladí výzkumní pracovníci + mentor. 16
 • 17. Výsledky podporované Programem ZÉTA 17 ● Zpolop - Poloprovoz ● Ztech - Ověřená technologie ● Fuzit - Užitný vzor ● Fprum - Průmyslový vzor ● Hleg - Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem ● Hneleg - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele ● O – Ostatní výsledky • R – Software ● Gprot - Prototyp ● Gfunk - Funkční vzorek ● Nmet - Certifikovaná metodika ● Nlec - Léčebný postup ● Npam - Památkový postup ● Nmap - Specializovaná mapa s odborným obsahem ● Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.
 • 18. Uznatelné náklady • Osobní náklady Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, odměny atd. • Ostatní přímé náklady Náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady, náklady na provoz, opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady atd. • Ostatní nepřímé náklady Metoda vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat rate“, do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů Osobní náklady mentora nebudou uznatelnými náklady projektu - měly být hrazeny z provozních nákladů organizace. 18
 • 19. Hodnocená kritéria oponenty věcná část • Kvalita, aktuálnost a novost. – Plánované výsledky přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti, mají rys novosti a potřebnosti. • Spolupráce uchazečů na řešení projektu. – Dělení aktivit při řešení dílčích cílů, rozložení finanční podpory, přístup k výsledkům, autorská práva apod. • Přiměřenost časového plánu a celkových uznaných nákladů. – Navrhovaný časový plán (doba řešení) v souvislosti s očekávanými výstupy/výsledky je adekvátní. – Výše nákladů je odpovídající, přiměřená a řádně zdůvodněná. • Znalost řešení analogických problémů v zahraničí i v ČR, znalost předchozích řešení. • Organizační zajištění činnosti projektu. – Hlavní příjemce je schopen kontrolovat průběh řešení a dodržování harmonogramu prací. – Způsob řízení projektu, úroveň komunikace se spoluřešiteli, definice a systém odpovědností za plnění dílčích úkolů. 19
 • 20. Hodnocená kritéria Radou programu Rada programu hodnotí na 3 stupňové škále níže uvedená kritéria: • Genderová vyváženost týmu – Ideálně: • Vyvážené zastoupení obou pohlaví v řešitelském týmu; • Vedoucí týmu žena. – Vyvážený řešitelský tým = tým, ve kterém jsou obě pohlaví zastoupena z alespoň 35 %. • Aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků – Schopnost příjemce podpory zavést výsledky projektu do praxe. – Ideálně = zpracovaný marketingový průzkum trhu apod. nezávislým subjektem, zpracovaný finanční plán, dohoda s potenciálním odběratelem výsledku apod. • Personální politika hlavního uchazeče – Uchazeč má zavedené např. následující opatření: firemní školka nebo dětská skupina, flexibilní pracovní doba, homeoffice, etický kodex, programy aktivní podpory začínajících výzkumnic a výzkumníků, uchazeč je držitelem relevantního HR ocenění apod. 20
 • 21. Hodnoticí proces • Oponenti hodnotí věcnou část projektu → 2 posudky ve veřejné soutěži. • Zpravodaj → souhrnná hodnoticí zpráva. • Hodnocení odbornými hodnotiteli - hodnocení ekonomického zdraví uchazeče a hodnocení vlastnické struktury uchazeče. • Rada programu vychází z věcného hodnocení oponentů a zpravodaje a dále hodnotí návrh projektu v oblastech: • Genderová vyváženost týmu; • Aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků; • Personální politika hlavního uchazeče. • Rada programu → doporučuje předsednictvu TA ČR výsledný návrh pořadí projektů. • Předsednictvo TA ČR → finální rozhodnutí. 21
 • 22. Seznam doporučených dokumentů • Program ZÉTA; • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; • Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; • Platná Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů; • Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední věstník Evropské unie C 198, 27. června 2014 (Rámec); • Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Nařízení); • Zadávací dokumentace; • Příručka pro uchazeče; • Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejm. specifické podmínky; • SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže; • Příklady prokázání způsobilosti. 22
 • 23. Helpdesk Dotazy k programu ZÉTA a k 1. veřejné soutěži je možné podávat přes helpdesk na www.tacr.cz/hesk 23
 • 24. ZÉTA Mezinárodní výzva GENDER-NET Cofound Počet veřejných soutěží: 1 Vyhlášení veřejné soutěže: 2. pol. 2017 Počet podpořených projektů: 3 - 4 projekty Cíl: Integrovat poznatky o pohlaví a genderu do výzkumných projektů v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Mezinárodní projekt: hledat partnery je možné z těchto zemí konsorcia - Irsko, Norsko, Švédsko, Itálie, Francie aj. Hodnocení projektů: na úrovni konsorcia GENDER-NET Cofund. Forma financování: dotace. Každá národní agentura financuje partnery ze své země – virtual common pot. 24