SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
IPN Metodika PROJECT
Past, Present, Future
Jitka Moravcová
www.metodika.reformy-msmt.cz
International conference
Olomouc, 14.5.2015
IPN Metodika – rozložení sil
1
IPN Metodika
Konsorcium
Technopolis*
Návrh
institucio-
nálního
hodnocení
Malé
pilotní
ověření
Návrh
institucio-
nálního
financová
ní
Expertní tým IPN
Druhé
pilotní
ověření
Návrh
systému
hodnocení
velkých
infrastruk-
tur VaV
Návrh
principů
hodnocení
programů
účelové
podpory
Zásady
hodnocení
zapojení
ČR do
meziná-
rodních
sítí VaV
Studie
provedi-
telnosti
hodnocení
Osvěta a
podpora
lidských
zdrojů pro
hodnocení
VaV
*NIFU, TC AV ČR, Infoscience
ano ano ano ano
probíhá probíhá probíháprobíháfinalizace
IPN Metodika – současný stav
2
● Zakázka Technopolisu končí 31.5.2015
IPN Metodika – současný stav
3
● Smlouva s Technopolisem končí 31.5.2015
● 1., 2. a 3. průběžná zpráva, Souhrnná zpráva +
přílohy
● Dostupné na webu projektu
IPN Metodika – současný stav
4
● Projekt končí 31.10.2015
● Druhé pilotní ověření nové metodiky hodnocení
● Studie proveditelnosti orgánu zajišťujícího
hodnocení
● Návrh legislativních změn
● Implementace (RVVI, Úřad vlády), říjen 2015
● Ex-post IPN Metodika: přechodné období,
realizace hodnocení
Malé pilotní ověření (Technopolis)
5
• Zavedení zcela nového pojmu „výzkumná jednotka“
• MPO bylo zaměřeno na procesy hodnocení na úrovni
VJ
• MPO zahrnovalo VJ ze 17 VO v 6 hlavních panelech a v
každém jednom oborovém panelu
• Obsahovalo návštěvu panelu na místě
1 2 3 4 5 6
Hlavní panely
Oborové panely (6)
Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)
6
•Hodnocení VJ
•Hodnocení je vztaženo na úroveň hodnocené jednotky
•Zahrnuje i takové VJ, které nepřekročí minimální
prahovou hodnotu
•Do dimenze Vědecká excelence mohou být uvedeny i
nepublikační výstupy
•Počítá se s návštěvou panelu na místě
1 2 3 4 5 6
Hlavní panely
Oborové panely (až 9)
Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)
7
•Hlavní a oborové panely
Main panel Subject panel Nr. of RU
Natural Sciences (Disciplinary Area: 1) Chemical Sciences (Field of Science: 1.4) 9
Biological Sciences (1.6) 2
Engineering and Technology (2) Chemical Engineering (2.4) 3
Materials Engineering (2.5) 3
Environmental Engineering (2.7) 3
Industrial Biotechnology (2.9) 1
Humanities (6) History and Archaeology (6.1) 6
Languages and Literature (6.2) 2
Philosophy, Ethics and Religion (6.3) 2
Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)
8
•Natural Sciences, Engineering and Technology
Name of EvU Type of RO
No. RUs
in EvU
RUs registered in
FoS
NATURALSCIENCES,ENGINEERINGANDTECHNOLOGY
University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of
Chemical Technology
ScRO-HEI 2 1.4, 2.5
University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of
Environmental Technology
ScRO-HEI 2 2.4, 2.7
University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of Food
and Biochemical Technology
ScRO-HEI 3 1.4, 1.6, 2.9
University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of
Chemical Engineering
ScRO-HEI 2 1.4, 2.4
Brno University of Technology -Faculty of Chemistry ScRO-HEI 4 1.4, 1.6, 2.5, 2.7
J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the AS CR
ScRO-
ASCR
1 1.4
The Institute of Chemical Process Fundamentals of the AS CR
ScRO-
ASCR
4 1.4, 2.4, 2.5, 2.7
Centre for Organic Chemistry Ltd. IBRO-RTO 1 1.4
The Research Institute of Inorganic Chemistry, Inc. IBRO-RTO 1 1.4
Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)
9
•Humanities
Name of EvU Type of RO
No.
RUs in
EvU
RUs registered in
FoS
HUMANITIES
The University of Pardubice - Faculty of Arts and Philosophy ScRO-HEI 3 6.1, 6.2, 6.3
The University of South Bohemia in České Budějovice - Faculty
of Philosophy
ScRO-HEI 2 6.1, 6.2
The Institute of History of the AS CR
ScRO-
ASCR
1 6.1
The Institute for Contemporary History of the AS CR
ScRO-
ASCR
2 6.1, 6.3
The National Technical Museum NatRes 1 6.1
The National Archive NatRes 2 1.4, 6.1
Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)
10
•Příprava od prosince 2014 (podpora Technopolisu)
•On-line systém správy dokumentů (ČVUT)
•Výběr HJ
•Hodnocení za 2009 - 2013
•Podklady HJ k 5 kritériím, bibliometrické zprávy
•Obsazení pozic panelistů a hodnotitelů
excelentních výsledků
•Kalibrační schůzka předsedů panelů
•První jednání panelů (konec června)
•Návštěva panelů na místě?
Druhé pilotní ověření (IPN Metodika)
11
•Zasedání panelů (červenec)
•Zprávy o hodnocení (polovina srpna)
•Vyjádření HJ (polovina září)
•Závěrečná zpráva o hodnocení (polovina října)
Základní atributy navrhovaného hodnocení
12
1. Zohlednění oborových specifik
2. Zohlednění postavení a účelu VO v systému VaV
3. Hodnocení jednotek (fakulty a ústavy)
4. Hodnocení výstupů, výsledků, dopadů, řízení, mezinárodního
zapojení, excelence, využívání infrastruktur
5. Forma peer-review
a. mezinárodní
b. informované
c. formou distanční vs. s návštěvou
d. využívající zkušenosti AV ČR, MŠMT a RVVI (KHV)
6. Hodnocení 1x za ~5 let
7. Náklady max. 1 % národní inst. podpory za hodnocené období
Hodnocení 2014 podle Metodiky 2013 (RVVI)
13
•Pilíř I: publikace WoS + Scopus, posouzení knih a
národních časopisů
•Pilíř II: peer-review posouzení vybraných publikací
•Pilíř III: patenty, odrůdy, plemena + neinvestiční
náklady aplikačních projektů a smluvního
výzkumu
Hodnocení 2014 podle Metodiky 2013 (RVVI)
14
•Pilíř II: peer-review posouzení vybraných publikací
UK
MU
CVUT
UP
JCU
VSCHT
VUT
CZU
ZCU
UPA
UTB
VSB
MZLU
VFU
0 10 20 30 40 50
Univerzity
Počet výsledků A
Hodnocení 2014 podle Metodiky 2013 (RVVI)
15
•Panelové posouzení je hotové
•Zbývá provést výpočet bodových hodnot pro pilíře
I, II a III
•Není jasný další postup, kdy bude dokončeno
Hodnocení 2014 a jak to bude v roce 2015
•Zásadní diskuse o budoucnosti systému
hodnocení v rámci RVVI doposud neproběhla
•Pravděpodobně Hodnocení 2015 nebude
•Hodnocení 2016 bude
•Úpravy Metodiky?
Prezentace prof. Málka, 13.10.2014
Nejčastější námitky
16
• Hodnocení bude příliš drahé
• Hodnocení nepřinese žádnou přidanou
hodnotu
• Hodnocení bude zkorumpované
Hodnocení bude příliš drahé
17
Velká Británie Itálie
Počet výzkumných organizací 159 133
Počet přepočtených výzkumníků 68 563 61 822
Počet výsledků v hodnocení 216 497 184 878
Počet výsledků v peer-review 216 497 99 000
Podíl inst. financování podle výkonu 23 % 13 %
Doba poskytování inst. podpory 6 3
Inst. podpora celkem (€) 11 970 000 000 2 892 000 000
Přímé náklady na hodnocení (€) 15 120 000 10 570 214
Nepřímé náklady na hodnocení (€) 74 340 000 54 029 786
Celkové náklady na hodnocení 89 460 000 64 600 000
Procento z celkové inst. podpory 0,75% 2,23%
219 (380)
18 422
36 324 RIV
(+16 449)
ČR
1 %
20 %
1
Technopolis, 1. průběžná zpráva
Hodnocení bude příliš drahé
18
• max 1 % z rozpočtu na institucionální podporu na přímé i
nepřímé náklady
• cena současného hodnocení podle Metodiky není známa
• není známo, kolik prostředků se vynakládá neefektivně
• není odhad nepřímých nákladů
• institucionální podpora 2015: 13 264 688 792 Kč
• z toho: 355 848 945 (TA ČR, GA ČR, Úřad vlády)
• zbývá: 12 908 819 847 Kč
• 1 % z rozpočtu na institucionální podporu je 129 mil.
Kč/rok
Hodnocení bude příliš drahé
19
• Celkové náklady závisí na cíli hodnocení a jeho detailnosti
• Obecné pravidlo: čím detailnější hodnocení, tím dražší,
ale tím vyšší poměr výkon/cena
• Přímé náklady závisí
na počtu jednání panelů, na kvalitě administrativní
podpory, komunikaci přes internet (skype,
telekonference),
na zavedení návštěv panelů na místě
• Součástí projektu je vypracování Studie proveditelnosti s
posouzením různých variant
Hodnocení bude příliš drahé
20
2011 – 4 užitné vzory
Palivo na bázi zbytků z čaje
Palivo na bázi zbytků z kávy
Palivo na bázi zbytků z řezu bobulovin
Palivová briketa na bázi zbytků z gastronomie
2012 – 23 užitných vzorů
Palivo na bázi pseudoobilovin
Palivo na bázi zbytků z řezu ovocných stromů
Palivo vyrobené z obilovin
Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při zpracování bavlny
Palivo vyrobené z odpadu vzniklého při výrobě alkoholických nápojů
Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z vyplozených substrátů z pěstování hub
Palivo vyrobené z palic kukuřice
Palivo vyrobené ze spalitelných zahradních zbytků
Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím gastroodpadů
Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím kostí
Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím odpadu z výroby papíru a celulózy
Palivo vytvořené z korku Palivo vytvořené z kůry jehličnanů
Palivo vytvořené z kůry listnatých stromů
Palivo vytvořené z máku setého
Palivo vytvořené z obilovin
Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při zpracování bavlny
Palivo vyrobené z odpadu vzniklého při výrobě alkoholických nápojů
Hodnocení bude příliš drahé
21
Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z vyplozených substrátů z pěstování hub
Palivo vyrobené z palic kukuřice
Palivo vyrobené ze spalitelných zahradních zbytků
Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím gastroodpadů
Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím kostí
Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím odpadu z výroby papíru a celulózy
Palivo vytvořené z korku
Palivo vytvořené z kůry jehličnanů
Palivo vytvořené z kůry listnatých stromů
Palivo vytvořené z máku setého
Palivo vytvořené z obilovin
Palivo vytvořené ze šišek jehličnanů
Palivo z kůry listnatých stromů
Palivová briketa z kukuřice
Palivová briketa z kůry jehličnanů
Palivová briketa z listů listnatých stromů
Palivová briketa z obilovin
Palivová briketa ze šišek jehličnanů
Palivová peleta ze spalitelných zahradních zbytků
2013 – 6 užitných vzorů
Palivo vyrobené z kejdy
Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při čištění a zpracování obilovin
Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při lisování olejnatých semen
Palivo vyrobené z odpadu vzniklého v textilním průmyslu
Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z mlýnských a pekárenských výrobků
Palivo vyrobené z pokrutin
2011, 4 užitné vzory
2012, 32 užitných vzorů
2013, 6 užitných vzorů
22
• Důsledkem našich minulých i stávající Metodiky je obecné
povědomí, že každý výsledek musí být oceněn institucionální
podporou (IP)
každá VO má vlastně na IP „nárok“
hodnocení bylo pouhým přepočtem bodů na peníze
7 užitných vzorů uplatněných v roce 2010 vyneslo v roce 2012
IP 400 000 Kč
Variabilní stropní svítidlo
Metodika 2013 už užitné vzory nezahrnuje
Hodnocení nepřinese žádnou přidanou
hodnotu
23
• Veřejné peníze by měly být poskytovány účelně, hospodárně a
efektivně. Tam, kde selhává trh.
• Vědecké VO produkují zejména základní znalosti pro trh
primárně nezajímavé, nepřinášejí okamžitý zisk.
• VO aplikovaného výzkumu operují i na trhu, jejich výzkum
umožňuje tvorbu zisku dalším subjektům.
• Přidanou hodnotou je hodnocení kvality a excelence
• Přidanou hodnotou jsou kvalitní informace pro řízení
• Přidanou hodnotou je mezinárodní srovnání kvality
• Přidanou hodnotou je efektivita financování
Hodnocení nepřinese žádnou přidanou
hodnotu
24
• Příklad Portugalska, strategická restrukturalizace VO v roce
2013 (peer-review hodnocení)
• Hodnoceno 322 VO (30 880 výzkumníků) za období 2008-2012 a strategii na
2015-2020
• 7 hlavních panelů
• 1. fáze (vyřazovací): dobrý, průměrný, špatný
178 VO (55 %) do fáze 2,
81 VO (25 %) nepostoupilo, jen 80 % IP
62 VO (20 %), nedostalo IP
• 2. fáze: výjimečný, excelentní, velmi dobrý (strategické financování)
• Hodnocení v 5 dimenzích: Productivity, Sci and technol merit, Relevance,
Feasibility of the work plan, Impact of outputs
• Angličtina, jen název a abstrakt v portugalštině
• VO si samy navrhovaly výši institucionální podpory
Hodnocení nepřinese žádnou přidanou
hodnotu
25
• Příklad Litvy, evaluace 2013 (peer-review hodnocení, služba
Norské rady a Technopolisu) za období 2006 - 2012
• Hodnoceno 150 VO, 5 hlavních panelů
• Natural Sciences and Mathematics: 28 VO celkem, žádný globální lídr, 50 %
uspokojivá či špatná národní úroveň
• Engineering and Computer Sciences: 36 VO celkem, 37 % uspokojivá či
špatná národní úroveň
• Social Sciences: 15 VO, 53 % uspokojivá či špatná národní úroveň
• Závěr: celý systém VaV je disfunkční, podfinancovaný díky špatným
politickým rozhodnutím v minulosti, financování 2013 je polovina z částky
2008, výzkum je isolovaný, špatná struktura VO, chybí správná evaluace a
nezávislé peer-review hodnocení jako základ pro strategická rozhodnutí a
financování
Hodnocení nepřinese žádnou přidanou
hodnotu
26
• Peer-review je subjektivní proces
• Zahraniční hodnotitelé bez vazby na ČR
• Anonymní složení oborových panelů
• Kombinace: bibliometrie + indikátory + posouzení panelem
• Jasná pravidla pro práci oborových panelů (hodnotí) a hlavních
panelů (dohlíží, koncipují doporučení)
• Účast českých zástupců v hlavních panelech a konzultantů pro
v oborových panelech
• Kalibrace
• MŠMT má dobrou zkušenost s peer-review hodnocením
výzkumných infrastruktur
• AV ČR má zkušenost s peer-review hodnocením
• Zkušenosti z Metodiky 2013
• Zkušenosti z pilotních ověření
Hodnocení bude zkorumpované
27
• National Evaluation of Research Organisations (NERO)
• Hodnocení 2016 podle upravené Metodiky 2013 (2016 – 2017)
• Třetí pilotní ověření, Social Sciences and Humanities, 2016 -
2017
• Legislativní změny, 2016 - 2017
• Personální zajištění, 2016 - 2017
• Realizace NERO, 2018 - 2019
Road map for implementation of NERO
28
● Průběžné naplňování IS VaV včetně verifikací výsledků!!!
● Rozšíření a úpravy IS VaV
● Vzdělávání lidských zdrojů pro organizaci hodnocení !!!
● Příprava personálního a materiálního zázemí
● Vysvětlovací a osvětová činnost !!!
● Systémový projekt OP?
Přechodné období 2016 - 2017
Uvedení do života?
Politická vůle?
www.metodika.reformy-msmt.cz
Bez kvalitního hodnocení
nebude kvalitní a efektivní
řízení

More Related Content

Viewers also liked

El Fin Del Marketing Tradicional
El Fin Del Marketing TradicionalEl Fin Del Marketing Tradicional
El Fin Del Marketing Tradicional
Telinken
 
Puesto de Trabajo: Especialista En Fortalecimiento Institucional Con Experien...
Puesto de Trabajo: Especialista En Fortalecimiento Institucional Con Experien...Puesto de Trabajo: Especialista En Fortalecimiento Institucional Con Experien...
Puesto de Trabajo: Especialista En Fortalecimiento Institucional Con Experien...
IS Bolivia
 
bảng giá thiết kế phim quảng cáo chuyên nghiệp
bảng giá thiết kế phim quảng cáo chuyên nghiệpbảng giá thiết kế phim quảng cáo chuyên nghiệp
bảng giá thiết kế phim quảng cáo chuyên nghiệp
joellen162
 
бокс,бокс,бокс
бокс,бокс,боксбокс,бокс,бокс
бокс,бокс,бокс
jekah
 
Silabus kelas 1 tematik
Silabus kelas 1 tematikSilabus kelas 1 tematik
Silabus kelas 1 tematik
zulmaindra
 

Viewers also liked (13)

SeñOritasdeavignon
SeñOritasdeavignonSeñOritasdeavignon
SeñOritasdeavignon
 
El Fin Del Marketing Tradicional
El Fin Del Marketing TradicionalEl Fin Del Marketing Tradicional
El Fin Del Marketing Tradicional
 
La Personalidad Del E.S.
La Personalidad Del E.S.La Personalidad Del E.S.
La Personalidad Del E.S.
 
Puesto de Trabajo: Especialista En Fortalecimiento Institucional Con Experien...
Puesto de Trabajo: Especialista En Fortalecimiento Institucional Con Experien...Puesto de Trabajo: Especialista En Fortalecimiento Institucional Con Experien...
Puesto de Trabajo: Especialista En Fortalecimiento Institucional Con Experien...
 
bảng giá thiết kế phim quảng cáo chuyên nghiệp
bảng giá thiết kế phim quảng cáo chuyên nghiệpbảng giá thiết kế phim quảng cáo chuyên nghiệp
bảng giá thiết kế phim quảng cáo chuyên nghiệp
 
Modul 4
Modul 4Modul 4
Modul 4
 
бокс,бокс,бокс
бокс,бокс,боксбокс,бокс,бокс
бокс,бокс,бокс
 
4. La Senda De La Luz Trascendente
4. La Senda De La Luz Trascendente4. La Senda De La Luz Trascendente
4. La Senda De La Luz Trascendente
 
муз. семінар
муз. семінармуз. семінар
муз. семінар
 
Silabus kelas 1 tematik
Silabus kelas 1 tematikSilabus kelas 1 tematik
Silabus kelas 1 tematik
 
Tpp
TppTpp
Tpp
 
Nikah ul muta bain al ibahat wal tahreem
Nikah ul muta bain al ibahat wal tahreemNikah ul muta bain al ibahat wal tahreem
Nikah ul muta bain al ibahat wal tahreem
 
Clase 6 mi entorno personal de aprendizaje
Clase 6 mi entorno personal de aprendizajeClase 6 mi entorno personal de aprendizaje
Clase 6 mi entorno personal de aprendizaje
 

Similar to IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future

Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněPrezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
MEYS, MŠMT in Czech
 

Similar to IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future (20)

Hodnocení VO zaměřených na aplikovaný výzkum
Hodnocení VO zaměřených na aplikovaný výzkumHodnocení VO zaměřených na aplikovaný výzkum
Hodnocení VO zaměřených na aplikovaný výzkum
 
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněPrezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
 
Úvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITAÚvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITA
 
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníSouhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
 
IPN Metodika / O projektu
IPN Metodika / O projektuIPN Metodika / O projektu
IPN Metodika / O projektu
 
Základní informace o projektu / Závěrečná konference
Základní informace o projektu / Závěrečná konferenceZákladní informace o projektu / Závěrečná konference
Základní informace o projektu / Závěrečná konference
 
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeHodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
 
Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika
Hodnocení VaVaI a role IPN MetodikaHodnocení VaVaI a role IPN Metodika
Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika
 
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRPraxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
 
Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1
Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1
Hodnocení výzkumných o rganizací / Závěrečná zpráva 1
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
 
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
 
Metody hodnocení VaV
Metody hodnocení VaVMetody hodnocení VaV
Metody hodnocení VaV
 
Research Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and MethodsResearch Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and Methods
 
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředíVýbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
 
Metodika vnitřního hodnocení kvality ITV/VŠ
Metodika vnitřního hodnocení kvality ITV/VŠMetodika vnitřního hodnocení kvality ITV/VŠ
Metodika vnitřního hodnocení kvality ITV/VŠ
 
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
 
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
 
EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)
EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)
EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)
 
Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014
Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014
Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014
 

More from MEYS, MŠMT in Czech

More from MEYS, MŠMT in Czech (20)

Pilot test of new evaluation methodology of research organisations
Pilot test of new evaluation methodology of research organisationsPilot test of new evaluation methodology of research organisations
Pilot test of new evaluation methodology of research organisations
 
Tabulky nákladového modelu
Tabulky nákladového modeluTabulky nákladového modelu
Tabulky nákladového modelu
 
Organizační schémata
Organizační schémataOrganizační schémata
Organizační schémata
 
Průvodce pro hodnocené výzkumné organizace
Průvodce pro hodnocené výzkumné organizacePrůvodce pro hodnocené výzkumné organizace
Průvodce pro hodnocené výzkumné organizace
 
Šablona sebeevaluační zprávy
Šablona sebeevaluační zprávyŠablona sebeevaluační zprávy
Šablona sebeevaluační zprávy
 
Zápisy z kalibračních schůzek
Zápisy z kalibračních schůzekZápisy z kalibračních schůzek
Zápisy z kalibračních schůzek
 
Úpravy bibliometrické zprávy
Úpravy bibliometrické zprávyÚpravy bibliometrické zprávy
Úpravy bibliometrické zprávy
 
Příklad bibliometrické zprávy
Příklad bibliometrické zprávyPříklad bibliometrické zprávy
Příklad bibliometrické zprávy
 
Průvodce pro členy panelů
Průvodce pro členy panelůPrůvodce pro členy panelů
Průvodce pro členy panelů
 
Souhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RU
Souhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RUSouhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RU
Souhrnné tabulky s údaji o počtu pracovníků a výstupů EvU a jejich RU
 
Komentáře členů hlavních a oborových panelů k metodice hodnocení a pilotnímu...
Komentáře členů hlavních a oborových panelů k metodice hodnocení a pilotnímu...Komentáře členů hlavních a oborových panelů k metodice hodnocení a pilotnímu...
Komentáře členů hlavních a oborových panelů k metodice hodnocení a pilotnímu...
 
Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní...
Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní...Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní...
Komentáře hodnocených a výzkumných jednotek k metodice hodnocení a pilotní...
 
Final report 1 / The R&D Evaluation Methodology
Final report 1 / The R&D Evaluation MethodologyFinal report 1 / The R&D Evaluation Methodology
Final report 1 / The R&D Evaluation Methodology
 
Final report 2: The Institutional Funding Principles
Final report 2: The Institutional Funding PrinciplesFinal report 2: The Institutional Funding Principles
Final report 2: The Institutional Funding Principles
 
The Small Pilot Evaluation and the Use of the RD&I Information System for Eva...
The Small Pilot Evaluation and the Use of the RD&I Information System for Eva...The Small Pilot Evaluation and the Use of the RD&I Information System for Eva...
The Small Pilot Evaluation and the Use of the RD&I Information System for Eva...
 
Summary Report / R&D Evaluation Methodology and Funding Principles
Summary Report / R&D Evaluation Methodology and Funding PrinciplesSummary Report / R&D Evaluation Methodology and Funding Principles
Summary Report / R&D Evaluation Methodology and Funding Principles
 
Analýza rizik pro zavedení NERO
Analýza rizik pro zavedení NEROAnalýza rizik pro zavedení NERO
Analýza rizik pro zavedení NERO
 
Identifikace vědeckých pracovníků
Identifikace vědeckých pracovníkůIdentifikace vědeckých pracovníků
Identifikace vědeckých pracovníků
 
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
 
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
 

IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future

 • 1. IPN Metodika PROJECT Past, Present, Future Jitka Moravcová www.metodika.reformy-msmt.cz International conference Olomouc, 14.5.2015
 • 2. IPN Metodika – rozložení sil 1 IPN Metodika Konsorcium Technopolis* Návrh institucio- nálního hodnocení Malé pilotní ověření Návrh institucio- nálního financová ní Expertní tým IPN Druhé pilotní ověření Návrh systému hodnocení velkých infrastruk- tur VaV Návrh principů hodnocení programů účelové podpory Zásady hodnocení zapojení ČR do meziná- rodních sítí VaV Studie provedi- telnosti hodnocení Osvěta a podpora lidských zdrojů pro hodnocení VaV *NIFU, TC AV ČR, Infoscience ano ano ano ano probíhá probíhá probíháprobíháfinalizace
 • 3. IPN Metodika – současný stav 2 ● Zakázka Technopolisu končí 31.5.2015
 • 4. IPN Metodika – současný stav 3 ● Smlouva s Technopolisem končí 31.5.2015 ● 1., 2. a 3. průběžná zpráva, Souhrnná zpráva + přílohy ● Dostupné na webu projektu
 • 5. IPN Metodika – současný stav 4 ● Projekt končí 31.10.2015 ● Druhé pilotní ověření nové metodiky hodnocení ● Studie proveditelnosti orgánu zajišťujícího hodnocení ● Návrh legislativních změn ● Implementace (RVVI, Úřad vlády), říjen 2015 ● Ex-post IPN Metodika: přechodné období, realizace hodnocení
 • 6. Malé pilotní ověření (Technopolis) 5 • Zavedení zcela nového pojmu „výzkumná jednotka“ • MPO bylo zaměřeno na procesy hodnocení na úrovni VJ • MPO zahrnovalo VJ ze 17 VO v 6 hlavních panelech a v každém jednom oborovém panelu • Obsahovalo návštěvu panelu na místě 1 2 3 4 5 6 Hlavní panely Oborové panely (6)
 • 7. Druhé pilotní ověření (IPN Metodika) 6 •Hodnocení VJ •Hodnocení je vztaženo na úroveň hodnocené jednotky •Zahrnuje i takové VJ, které nepřekročí minimální prahovou hodnotu •Do dimenze Vědecká excelence mohou být uvedeny i nepublikační výstupy •Počítá se s návštěvou panelu na místě 1 2 3 4 5 6 Hlavní panely Oborové panely (až 9)
 • 8. Druhé pilotní ověření (IPN Metodika) 7 •Hlavní a oborové panely Main panel Subject panel Nr. of RU Natural Sciences (Disciplinary Area: 1) Chemical Sciences (Field of Science: 1.4) 9 Biological Sciences (1.6) 2 Engineering and Technology (2) Chemical Engineering (2.4) 3 Materials Engineering (2.5) 3 Environmental Engineering (2.7) 3 Industrial Biotechnology (2.9) 1 Humanities (6) History and Archaeology (6.1) 6 Languages and Literature (6.2) 2 Philosophy, Ethics and Religion (6.3) 2
 • 9. Druhé pilotní ověření (IPN Metodika) 8 •Natural Sciences, Engineering and Technology Name of EvU Type of RO No. RUs in EvU RUs registered in FoS NATURALSCIENCES,ENGINEERINGANDTECHNOLOGY University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of Chemical Technology ScRO-HEI 2 1.4, 2.5 University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of Environmental Technology ScRO-HEI 2 2.4, 2.7 University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of Food and Biochemical Technology ScRO-HEI 3 1.4, 1.6, 2.9 University of Chemistry and Technology Prague - Faculty of Chemical Engineering ScRO-HEI 2 1.4, 2.4 Brno University of Technology -Faculty of Chemistry ScRO-HEI 4 1.4, 1.6, 2.5, 2.7 J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the AS CR ScRO- ASCR 1 1.4 The Institute of Chemical Process Fundamentals of the AS CR ScRO- ASCR 4 1.4, 2.4, 2.5, 2.7 Centre for Organic Chemistry Ltd. IBRO-RTO 1 1.4 The Research Institute of Inorganic Chemistry, Inc. IBRO-RTO 1 1.4
 • 10. Druhé pilotní ověření (IPN Metodika) 9 •Humanities Name of EvU Type of RO No. RUs in EvU RUs registered in FoS HUMANITIES The University of Pardubice - Faculty of Arts and Philosophy ScRO-HEI 3 6.1, 6.2, 6.3 The University of South Bohemia in České Budějovice - Faculty of Philosophy ScRO-HEI 2 6.1, 6.2 The Institute of History of the AS CR ScRO- ASCR 1 6.1 The Institute for Contemporary History of the AS CR ScRO- ASCR 2 6.1, 6.3 The National Technical Museum NatRes 1 6.1 The National Archive NatRes 2 1.4, 6.1
 • 11. Druhé pilotní ověření (IPN Metodika) 10 •Příprava od prosince 2014 (podpora Technopolisu) •On-line systém správy dokumentů (ČVUT) •Výběr HJ •Hodnocení za 2009 - 2013 •Podklady HJ k 5 kritériím, bibliometrické zprávy •Obsazení pozic panelistů a hodnotitelů excelentních výsledků •Kalibrační schůzka předsedů panelů •První jednání panelů (konec června) •Návštěva panelů na místě?
 • 12. Druhé pilotní ověření (IPN Metodika) 11 •Zasedání panelů (červenec) •Zprávy o hodnocení (polovina srpna) •Vyjádření HJ (polovina září) •Závěrečná zpráva o hodnocení (polovina října)
 • 13. Základní atributy navrhovaného hodnocení 12 1. Zohlednění oborových specifik 2. Zohlednění postavení a účelu VO v systému VaV 3. Hodnocení jednotek (fakulty a ústavy) 4. Hodnocení výstupů, výsledků, dopadů, řízení, mezinárodního zapojení, excelence, využívání infrastruktur 5. Forma peer-review a. mezinárodní b. informované c. formou distanční vs. s návštěvou d. využívající zkušenosti AV ČR, MŠMT a RVVI (KHV) 6. Hodnocení 1x za ~5 let 7. Náklady max. 1 % národní inst. podpory za hodnocené období
 • 14. Hodnocení 2014 podle Metodiky 2013 (RVVI) 13 •Pilíř I: publikace WoS + Scopus, posouzení knih a národních časopisů •Pilíř II: peer-review posouzení vybraných publikací •Pilíř III: patenty, odrůdy, plemena + neinvestiční náklady aplikačních projektů a smluvního výzkumu
 • 15. Hodnocení 2014 podle Metodiky 2013 (RVVI) 14 •Pilíř II: peer-review posouzení vybraných publikací UK MU CVUT UP JCU VSCHT VUT CZU ZCU UPA UTB VSB MZLU VFU 0 10 20 30 40 50 Univerzity Počet výsledků A
 • 16. Hodnocení 2014 podle Metodiky 2013 (RVVI) 15 •Panelové posouzení je hotové •Zbývá provést výpočet bodových hodnot pro pilíře I, II a III •Není jasný další postup, kdy bude dokončeno Hodnocení 2014 a jak to bude v roce 2015 •Zásadní diskuse o budoucnosti systému hodnocení v rámci RVVI doposud neproběhla •Pravděpodobně Hodnocení 2015 nebude •Hodnocení 2016 bude •Úpravy Metodiky? Prezentace prof. Málka, 13.10.2014
 • 17. Nejčastější námitky 16 • Hodnocení bude příliš drahé • Hodnocení nepřinese žádnou přidanou hodnotu • Hodnocení bude zkorumpované
 • 18. Hodnocení bude příliš drahé 17 Velká Británie Itálie Počet výzkumných organizací 159 133 Počet přepočtených výzkumníků 68 563 61 822 Počet výsledků v hodnocení 216 497 184 878 Počet výsledků v peer-review 216 497 99 000 Podíl inst. financování podle výkonu 23 % 13 % Doba poskytování inst. podpory 6 3 Inst. podpora celkem (€) 11 970 000 000 2 892 000 000 Přímé náklady na hodnocení (€) 15 120 000 10 570 214 Nepřímé náklady na hodnocení (€) 74 340 000 54 029 786 Celkové náklady na hodnocení 89 460 000 64 600 000 Procento z celkové inst. podpory 0,75% 2,23% 219 (380) 18 422 36 324 RIV (+16 449) ČR 1 % 20 % 1 Technopolis, 1. průběžná zpráva
 • 19. Hodnocení bude příliš drahé 18 • max 1 % z rozpočtu na institucionální podporu na přímé i nepřímé náklady • cena současného hodnocení podle Metodiky není známa • není známo, kolik prostředků se vynakládá neefektivně • není odhad nepřímých nákladů • institucionální podpora 2015: 13 264 688 792 Kč • z toho: 355 848 945 (TA ČR, GA ČR, Úřad vlády) • zbývá: 12 908 819 847 Kč • 1 % z rozpočtu na institucionální podporu je 129 mil. Kč/rok
 • 20. Hodnocení bude příliš drahé 19 • Celkové náklady závisí na cíli hodnocení a jeho detailnosti • Obecné pravidlo: čím detailnější hodnocení, tím dražší, ale tím vyšší poměr výkon/cena • Přímé náklady závisí na počtu jednání panelů, na kvalitě administrativní podpory, komunikaci přes internet (skype, telekonference), na zavedení návštěv panelů na místě • Součástí projektu je vypracování Studie proveditelnosti s posouzením různých variant
 • 21. Hodnocení bude příliš drahé 20 2011 – 4 užitné vzory Palivo na bázi zbytků z čaje Palivo na bázi zbytků z kávy Palivo na bázi zbytků z řezu bobulovin Palivová briketa na bázi zbytků z gastronomie 2012 – 23 užitných vzorů Palivo na bázi pseudoobilovin Palivo na bázi zbytků z řezu ovocných stromů Palivo vyrobené z obilovin Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při zpracování bavlny Palivo vyrobené z odpadu vzniklého při výrobě alkoholických nápojů Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z vyplozených substrátů z pěstování hub Palivo vyrobené z palic kukuřice Palivo vyrobené ze spalitelných zahradních zbytků Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím gastroodpadů Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím kostí Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím odpadu z výroby papíru a celulózy Palivo vytvořené z korku Palivo vytvořené z kůry jehličnanů Palivo vytvořené z kůry listnatých stromů Palivo vytvořené z máku setého Palivo vytvořené z obilovin Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při zpracování bavlny Palivo vyrobené z odpadu vzniklého při výrobě alkoholických nápojů
 • 22. Hodnocení bude příliš drahé 21 Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z vyplozených substrátů z pěstování hub Palivo vyrobené z palic kukuřice Palivo vyrobené ze spalitelných zahradních zbytků Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím gastroodpadů Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím kostí Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím odpadu z výroby papíru a celulózy Palivo vytvořené z korku Palivo vytvořené z kůry jehličnanů Palivo vytvořené z kůry listnatých stromů Palivo vytvořené z máku setého Palivo vytvořené z obilovin Palivo vytvořené ze šišek jehličnanů Palivo z kůry listnatých stromů Palivová briketa z kukuřice Palivová briketa z kůry jehličnanů Palivová briketa z listů listnatých stromů Palivová briketa z obilovin Palivová briketa ze šišek jehličnanů Palivová peleta ze spalitelných zahradních zbytků 2013 – 6 užitných vzorů Palivo vyrobené z kejdy Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při čištění a zpracování obilovin Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při lisování olejnatých semen Palivo vyrobené z odpadu vzniklého v textilním průmyslu Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z mlýnských a pekárenských výrobků Palivo vyrobené z pokrutin 2011, 4 užitné vzory 2012, 32 užitných vzorů 2013, 6 užitných vzorů
 • 23. 22 • Důsledkem našich minulých i stávající Metodiky je obecné povědomí, že každý výsledek musí být oceněn institucionální podporou (IP) každá VO má vlastně na IP „nárok“ hodnocení bylo pouhým přepočtem bodů na peníze 7 užitných vzorů uplatněných v roce 2010 vyneslo v roce 2012 IP 400 000 Kč Variabilní stropní svítidlo Metodika 2013 už užitné vzory nezahrnuje Hodnocení nepřinese žádnou přidanou hodnotu
 • 24. 23 • Veřejné peníze by měly být poskytovány účelně, hospodárně a efektivně. Tam, kde selhává trh. • Vědecké VO produkují zejména základní znalosti pro trh primárně nezajímavé, nepřinášejí okamžitý zisk. • VO aplikovaného výzkumu operují i na trhu, jejich výzkum umožňuje tvorbu zisku dalším subjektům. • Přidanou hodnotou je hodnocení kvality a excelence • Přidanou hodnotou jsou kvalitní informace pro řízení • Přidanou hodnotou je mezinárodní srovnání kvality • Přidanou hodnotou je efektivita financování Hodnocení nepřinese žádnou přidanou hodnotu
 • 25. 24 • Příklad Portugalska, strategická restrukturalizace VO v roce 2013 (peer-review hodnocení) • Hodnoceno 322 VO (30 880 výzkumníků) za období 2008-2012 a strategii na 2015-2020 • 7 hlavních panelů • 1. fáze (vyřazovací): dobrý, průměrný, špatný 178 VO (55 %) do fáze 2, 81 VO (25 %) nepostoupilo, jen 80 % IP 62 VO (20 %), nedostalo IP • 2. fáze: výjimečný, excelentní, velmi dobrý (strategické financování) • Hodnocení v 5 dimenzích: Productivity, Sci and technol merit, Relevance, Feasibility of the work plan, Impact of outputs • Angličtina, jen název a abstrakt v portugalštině • VO si samy navrhovaly výši institucionální podpory Hodnocení nepřinese žádnou přidanou hodnotu
 • 26. 25 • Příklad Litvy, evaluace 2013 (peer-review hodnocení, služba Norské rady a Technopolisu) za období 2006 - 2012 • Hodnoceno 150 VO, 5 hlavních panelů • Natural Sciences and Mathematics: 28 VO celkem, žádný globální lídr, 50 % uspokojivá či špatná národní úroveň • Engineering and Computer Sciences: 36 VO celkem, 37 % uspokojivá či špatná národní úroveň • Social Sciences: 15 VO, 53 % uspokojivá či špatná národní úroveň • Závěr: celý systém VaV je disfunkční, podfinancovaný díky špatným politickým rozhodnutím v minulosti, financování 2013 je polovina z částky 2008, výzkum je isolovaný, špatná struktura VO, chybí správná evaluace a nezávislé peer-review hodnocení jako základ pro strategická rozhodnutí a financování Hodnocení nepřinese žádnou přidanou hodnotu
 • 27. 26 • Peer-review je subjektivní proces • Zahraniční hodnotitelé bez vazby na ČR • Anonymní složení oborových panelů • Kombinace: bibliometrie + indikátory + posouzení panelem • Jasná pravidla pro práci oborových panelů (hodnotí) a hlavních panelů (dohlíží, koncipují doporučení) • Účast českých zástupců v hlavních panelech a konzultantů pro v oborových panelech • Kalibrace • MŠMT má dobrou zkušenost s peer-review hodnocením výzkumných infrastruktur • AV ČR má zkušenost s peer-review hodnocením • Zkušenosti z Metodiky 2013 • Zkušenosti z pilotních ověření Hodnocení bude zkorumpované
 • 28. 27 • National Evaluation of Research Organisations (NERO) • Hodnocení 2016 podle upravené Metodiky 2013 (2016 – 2017) • Třetí pilotní ověření, Social Sciences and Humanities, 2016 - 2017 • Legislativní změny, 2016 - 2017 • Personální zajištění, 2016 - 2017 • Realizace NERO, 2018 - 2019 Road map for implementation of NERO
 • 29. 28 ● Průběžné naplňování IS VaV včetně verifikací výsledků!!! ● Rozšíření a úpravy IS VaV ● Vzdělávání lidských zdrojů pro organizaci hodnocení !!! ● Příprava personálního a materiálního zázemí ● Vysvětlovací a osvětová činnost !!! ● Systémový projekt OP? Přechodné období 2016 - 2017
 • 30. Uvedení do života? Politická vůle? www.metodika.reformy-msmt.cz Bez kvalitního hodnocení nebude kvalitní a efektivní řízení