SlideShare a Scribd company logo
EDG220Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Συνάντηση 2:
Η ενσωμάτωση των ΝΤ στην εκπαίδευση:
Μάθηση, ΝΤ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και
μοντέλα ενσωμάτωσης
Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου
2015
Μαρία Λοΐζου-Ραουνά
Εκπαιδευτικός, Υ.Π.Π. Κύπρου,
Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Επιστημονική Συνεργάτης,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Microsoft Expert Educator
BA Primary School Teaching
MA ICT and Education
PhD Candidate: E-Research and
Technology Enhanced Learning
ΤΠΕ “…Despite a decade of large
investment in ICT to benefit
education in OECD
countries, and increasing
use of ICT in education in
developing countries,
important gaps remain in
our knowledge (Trucano,
World Bank, ICT Education
and Social Sector Innovation
Specialist, infoDev)
ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ-ΕΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Εισαγωγή
Προηγούμενες διαλέξεις-
ανάκληση
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Αξιολόγηση
προηγούμενων
αναρτήσεων στο Moodle
Επανεξέταση
προηγούμενων
στόχων/συμπερασμάτων
και αναδιατύπωση
Διαμοιρασμός
σημαντικών πηγών
(Mendeley, Zotero κ.α.)
Δημιουργία/συμπλήρωση
Nodes στο Nvivo-
σημειώσεις ανάλογα με
τα θέματα που
προκύπτουν
Digital Learning Journal-
Social Networking
Γλωσσάρι Moodle-
έννοιες κλειδιά
FAQs- Moodle wiki
Σύγχρονη επικοινωνία-
Online Moodle chat
Smart Response Survey
Δημιουργία νέων ομάδων
συζητήσεων
Τα ΝΕΑ από το χώρο των
ΤΠΕ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργασία 1
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
• Μάθηση 21ου αιώνα
• Τεχνοκεντρική προσέγγιση
• Ολοκληρωμένη προσέγγιση
• Πραγματολογικό μοντέλο
• Μοντέλο 1:1
• Νέα οικολογία μάθησης ‘New Learning Ecology’
• Drill & Practice
• Τ.Π.Ε.
• Knowledge worker
• Ψηφιακή κουλτούρα- Digital culture
• Τεχνολογικά συστήματα
• Κάθετη ενσωμάτωση
• Οριζόντια ενσωμάτωση
• E-learning
• Online learning
• Blended learning
• Συμπεριφορισμός
• Οικοδομισμός
ΑΡΧΕΙΟ EXCEL
Προηγούμενη
διάλεξη-
ανάκληση
Χρησιμοποιήστε το
εφαρμογίδιο ‘Βασικές
Έννοιες’ για να δώσετε
μια σύντομη ερμηνεία των
βασικών εννοιών της
προηγούμενης
συνάντησης. Ο κάθε
φοιτητής/τρια θα
αναλάβει μία έννοια.
Αξιολόγηση
προηγούμενων
αναρτήσεων στο Moodle
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- Hawkridge (1990)
Presentation 2
Presentation 2
Presentation 2
Επανεξέταση
προηγούμενων
στόχων/συμπερασμάτων
και αναδιατύπωση
Theory of Virtuality-
Woolgar (2002)
Οι ψηφιακές τεχνολογίες μερικές φορές
συμπληρώνουν και μερικές φορές
αντικαθιστούν 'πραγματικές'
δραστηριότητες.
Η τεχνολογία όσο τη μαθαίνεις τόσο πιο
κατανοητή γίνεται. Τα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση
στα τεχνολογικά μέσα επομένως τα
κατώτερα στρώματα τη βλέπουν
διαφορετικά αφού ακόμα δεν την έχουν
κατανοήσει.
Η χρήση της τεχνολογίας πρέπει
κανονικά να συμπληρώνει τις
δραστηριότητες αλλά σε μεγάλο βαθμό
δεν γίνεται πράξη αυτό απο τα σχολεία
και τις δασκάλες.
Ακόμη υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν
πολλές ανασφάλειες με τις νέες τεχνολογίες
και την χρήση της.
Δεν είναι όλοι στην κοινωνία τοσο
καλοί γνώστες τις τεχνολογίας με
αποτέλεσμα να φοβούνται να την
χρησιμοποιήσουν εκτός από τα
βασικα.
Υπάρχουν όμως και πολλοί που θεωρούν
πως η τεχνολογία κάνει τους μαθητές
αντικοινωνικούς και ασχολούνται μόνο με
τον υπολογιστή ή το διαδίκτυο. Αυτός θα
έλεγα θα ήταν ένας βασικός λόγος για τον
οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς κυρίως
θα ήταν ενάντια στην τεχνολογία.
Εισαγωγή
Προηγούμενες διαλέξεις-
ανάκληση
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Αξιολόγηση
προηγούμενων
αναρτήσεων στο Moodle
Επανεξέταση
προηγούμενων
στόχων/συμπερασμάτων
και αναδιατύπωση
Διαμοιρασμός
σημαντικών πηγών
(Mendeley, Zotero κ.α.)
Δημιουργία/συμπλήρωση
Nodes στο Nvivo-
σημειώσεις ανάλογα με
τα θέματα που
προκύπτουν
Digital Learning Journal-
Social Networking
Γλωσσάρι Moodle-
έννοιες κλειδιά
FAQs- Moodle wiki
Σύγχρονη επικοινωνία-
Online Moodle chat
Smart Response Survey
Δημιουργία νέων ομάδων
συζητήσεων
Τα ΝΕΑ από το χώρο των
ΤΠΕ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εισαγωγή
Διεθνής τάση
Κυπριακά
δεδομένα
Ρόλος ΤΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Ενσωμάτωση
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΓΙΑΤΙ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 3
Πολιτική Εφ.
ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΠΩΣ;
ΕΡΓΑΣΙΑ 5
Εμπόδια
ΤΠΕ-Κύπρος
Εργασία 6
Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ- ΣΤΟΧΟΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός τους μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη
θεωρία και φιλοσοφία της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
της σύγχρονης τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, το μάθημα
έχει σκοπό να δώσει πληροφόρηση, προβληματισμό και πρακτική
εξάσκηση σε διάφορα είδη τεχνολογιών (κυρίως με τη χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή) και τρόπους αξιοποίησή τους στη διδασκαλία
και μάθηση.
Εισαγωγή
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – 3Α δραστηριότητα
Ανάγνωση
συμπερασμάτων
Ιδεόγραμμα με
τα βασικά
πορίσματα από
όλες τις ομάδες
Διαμοιρασμός
στην αντίστοιχη
ομάδα
συζήτησης
Ενδεικτικά λογισμικά:
- Popplet
- MindMapple
- Kidspiration
Επανάληψη
Ολοκλήρωση
συνάντησης 1
(Παρουσίαση 1-
Διαφάνεια 67)
Νέος στόχος-
συνάντηση 2
Εισαγωγή
Report HEFCE Report to HEFCE [Higher Education Funding
Council for England]
by NUS [National Union of Students]
Student perspectives on technology – demand, perceptions and
training needs
http://www.hefce.ac.uk/media/hefce/content/pubs/2010/rd1810/rd18_
10.pdf
Executive summary
 This study, produced by NUS, was commissioned by HEFCE on behalf
of the Online Learning Task Force. Its purpose is to gain a broad
overview of the level of demand from students – new and potential –
for online learning provision in UK higher education institutions
(HEIs), and student‟s perceptions of that learning. As part of this
study NUS undertook research focusing on the perceptions, demand,
and training needs of students in both further and higher education.
- Summary of Recommendations - Smart Whiteboard 11.4- download
and try, code: NB-AEDS6-CIIID-6B9JF-GNC2J
- Συζήτηση και συμπέρασμα με βάση το διαδραστικό εφαρμογίδιο…
Εισαγωγή
Report HEFCE
Επιδράση
Τ.Π.Ε.  Μπορείτε να διαβάσετε το κεφάλαιο 2 'State of the
Art': Monitoring in education: an overview. What do we know about
the effective uses of information and communication technologies in
education in developing countries? (Michael Trucano, σελ. 61) –
[Online on Moodle]
Assessing the Effects of ICT in education
Key findings: Impact • The impact of ICT use on
learning outcomes is unclear, and open to
much debate.
Widely accepted, standard methodologies and
indicators to assess the impact of ICT in
education do not exist.
Key findings: Costs • Very little useful data
exists on the cost of ICT in education
initiatives, especially related to total cost of
ownership and guidance on how to
conduct cost assessments.
Key findings: Current implementation of ICT in
education • Interest in and use of ICT in
education appears to be growing, even in the
most challenging environments in developing
countries.
Key findings: Policy lessons learned and
best practices • Best practices and lessons
learned are emerging in a number of areas.
Εισαγωγή
Report HEFCE
Επιδράση
Τ.Π.Ε.  Οι Τ.Π.Ε. έχουν χρήση και εφαρμογή σε όλα τα γνωστικά
αντικείμενα του Α.Π. Η πρόκληση είναι η έμφαση που πρέπει
να δοθεί σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και πώς μπορεί η
τεχνολογία να ανταποκριθεί σε αυτή.
Οι ΤΠΕ και το Α.Π.
Οι Τ.Π.Ε. και
το Α.Π.
Έχουν διεξαχθεί έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο
για την επίδραση των ΤΠΕ στη μάθηση και
διδασκαλία πολλών γνωστικών αντικειμένων. Η
ενσωμάτωση γενικά αντιμετωπίζεται ως κάτι
‘θετικό’ εντούτοις η χρήση της τεχνολογίας για τη
διδασκαλία και μάθηση δεν είναι διεθνώς
αναγνωρισμένη στο βαθμό που πρέπει.
Εισαγωγή
Report HEFCE
Επιδράση
Τ.Π.Ε.
Computer-Assisted Language Learning [CALL]
Οι Τ.Π.Ε. και
το Α.Π.
Ο Warschauer (2004) αναγνωρίζει τρεις φάσεις της ‘Εκμάθησης Γλώσσας με
Χρήση Υπολογιστή’ [CALL], βασιζόμενος στις ‘κρυμμένες’ παραμέτρους και
τις αντιλήψεις γύρω από τη δομή της ΄Γλώσσας’. Όμως, αυτές οι τρεις
φάσεις μπορούν να συνδεθούν και με πιο βαθιές αντιλήψεις για τη δόμή
της διαδικασίας μάθησης-
Στάδιο 1970s-1980s
Structural/Δομημένη CALL
1980s-1990s
Communicative/
Επικοινωνιακή CALL
21st Century
Integrative/Ενοποιητική CALL
Τεχνολογία Mainframe/Υπολογιστικά
συστήματα
PCs- Προσωπικοί
Υπολογιστές
Πολυμέσα και διαδίκτυο
Διδασκαλία
Αγγλικών
Παράδει-γμα
Γραμματική- Μετάφραση &
Γλωσσικο- ακουστικό
Επικοινωνιακή
διδασκαλία της
Γλώσσας
Έμφαση στο περιεχόμενο
(ESP/EAP)
Άποψη για τη
Γλώσσα
Δομική (ένα επίσημα
δομημένο σύστημα)
Γνωστική (ένα νοητικά
δομημένο σύστημα)
Κοινωνικοπολιτική
(αναπτύσσεται σε σχέση με την
κοινωνική αλληλεπίδραση)
Κύρια χρήση
υπολογιστή
Drill & Practice Επικοινωνιακές
ασκήσεις/εργασίες
Αυθεντική ομιλία/συζήτηση
Κύριος στόχος Ακρίβεια Ευφράδεια Ενέργεια
3 φάσεις
CALL
Εισαγωγή
Report HEFCE
Επιδράση
Τ.Π.Ε.
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Παρουσίαση στο Moodle
Οι Τ.Π.Ε. και
το Α.Π.
ΘΕΩΡΙΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ
http://slideplayer.gr/slide/2017125/#
Εισαγωγή
Report HEFCE
Επιδράση
Τ.Π.Ε.
Οι Τ.Π.Ε. και
το Α.Π.
ΘΕΩΡΙΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
• Εμπλαισιωμένη μάθηση (situated learning)
• Συμμετοχή σε μια κοινότητα πρακτικής (community of
practice) – Lave & Wenger (1991), Burton & Tusting (2005).
• Η μάθηση και η γνώση είναι λειτουργίες μιας κοινότητας
πρακτικής. Όταν νέα μέλη ενταχθούν στην κοινότητα,
μαθαίνουν παρατηρώντας από την περιφέρεια και σταδιακά
κινούνται σε πιο διακεκριμένη θέση αφού αυξάνεται η γνώση
και κατανόησή τους. Αυτή η προσέγγιση για τη μάθηση έχει
πρόσφατα μεγάλη επιρροή, ειδικά σε σχέση με το Computer-
Assisted-Learning αλλά πρέπει να πούμε ότι τίθεται και
αμφισβήτησης για το πόσο εφαρμόσιμη είναι στα πλαίσια της
τάξης (Barton & Tusting, 2005).
• Διαμοιρασμένη / κατανεμημένη γνώση (shared / distributed
cognition)
Εισαγωγή
Report HEFCE
Επιδράση
Τ.Π.Ε.
Οι Τ.Π.Ε. και
το Α.Π.
ΘΕΩΡΙΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ
Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις ΤΠΕ;
ΤΠΕ και
Μοντέλα/Θεω
ρίες Μάθησης
Οι θεωρίες μάθησης καθορίζουν ποιο ρόλο θα παίξει η
τεχνολογία στη διδασκαλία και μάθηση. Ο πιο πάνω
πίνακας του Warschauer μας δίνει 3 είδη δραστηριοτήτων
σε υπολογιστή:
- Drill & Practice
- Επικοινωνιακές Ασκήσεις/Εργασίες
- Αυθεντική Ομιλία/Συζήτηση
Τα 2 πρώτα θα μπορούσαν να αφορούν κάποιο που
εργάζεται μόνος του σε ένα υπολογιστή αλλά στο τρίτο
είδος δραστηριότητας, ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο
που επιτρέπει την αυθεντική επικοινωνία μεταξύ των
ανθρώπων.
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2
Εισαγωγή
Report HEFCE
Επιδράση
Τ.Π.Ε.
Οι Τ.Π.Ε. και
το Α.Π.
ΘΕΩΡΙΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ 3Α
ΤΠΕ και
Μοντέλα/Θεω
ρίες Μάθησης
- Επιλογή ομάδας
- Καθορισμός ρόλων
- Ανάγνωση άρθρου από όλα τα μέλη της ομάδας
- Περίληψη- κριτική αναλυση
- Ερωτήσεις
- Συντονισμός φόρουμ
- Συμμετοχή στα υπόλοιπα φόρουμ
- Σύνοψη-συμπεράσματαΕργασία 3Α
Εισαγωγή
Report HEFCE
Επιδράση
Τ.Π.Ε.
Οι Τ.Π.Ε. και
το Α.Π.
ΘΕΩΡΙΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΠΕ και
Μοντέλα/Θεω
ρίες Μάθησης
- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ- MOODLE
Εργασία 3Α
Ενότητα
Ανακύκλωσης
Εισαγωγή
Report HEFCE
Επιδράση
Τ.Π.Ε.
Οι Τ.Π.Ε. και
το Α.Π.
ΘΕΩΡΙΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
ΤΠΕ και
Μοντέλα/Θεω
ρίες Μάθησης
Α. Επισκέφτομαι τα εργαλεία/λογισμικά/εφαρμογές
που υπάρχουν στα Wiki για να προετοιμαστώ για την
εργασία της εβδομάδας.
Β. Δημιουργώ ένα λογαριασμό gmail- Αρχίζω να κτίζω το
δικό μου μπλοκ στο οποίο θα αναρτώ τα σχέδια
μαθήματος, ενότητες, έτοιμο υλικό για ενσωμάτωση
τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. [Παραδείγματα
έτοιμων ιστολογίων]
Εργασία 3Α
Ενότητα
Ανακύκλωσης
Πρακτική
εξάσκηση
Εισαγωγή
Report HEFCE
Επιδράση
Τ.Π.Ε.
Οι Τ.Π.Ε. και
το Α.Π.
ΘΕΩΡΙΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΠΕ
ΤΠΕ και
Μοντέλα/Θεω
ρίες Μάθησης
Τρόπος εργασίας: Ατομικός
Χρόνος: 1 εδομάδα
Δραστηριότητα:
Wikis- υφιστάμενα σχέδια προσαρμογή
Οδηγίες:
1. Ανεβάστε ένα από τα σχέδια μαθήματος που εφαρμόσατε στη σχολική
σας εμπειρία στο wiki με το όνομά σας. Πρώτα πατήστε ‘Create page’.
Προσέξετε να μην αλλάξει η δομή του σχεδίου. Κάντε τις απαραίτητες
αλλαγές.
2. Διαβάστε το σχέδιο μαθήματος που σας καθορίστηκε (βλ. κατάλογο στο
Moodle) και κάντε αλλαγές, ενσωματώνοντας τεχνολογία. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις ή να διαγράψετε πληροφορίες που δεν
τις χρειάζεστε ποια και να συμπληρώσετε ανάλογα. Οι αλλαγές θα
φαίνονται στο ‘Ιστορικό’.
3. Διαβάστε τι αλλαγές εισηγήθηκαν στο δικό σας σχέδιο μαθήματος και
συμπληρώστε σχόλια στο ‘Comment’.
Εργασία 3Α
Ενότητα
Ανακύκλωσης
Πρακτική
εξάσκηση
Εργασία
εβδομάδας

More Related Content

What's hot

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Christianamou
 
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
Georgiadou Agathi
 
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
vasovlaha
 
Παρουσίαση ενότητας 1.2 : Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Παρουσίαση ενότητας 1.2 : Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην ΕκπαίδευσηΠαρουσίαση ενότητας 1.2 : Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Παρουσίαση ενότητας 1.2 : Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Vasilis Drimtzias
 
Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία
Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασίαWeb 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία
Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία
George Palaigeorgiou
 
συνάντηση 5
συνάντηση 5συνάντηση 5
συνάντηση 5
natasa08
 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξηΑξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Μεταξούλα Μανικάρου
 
Notes 1
Notes 1Notes 1
Notes 1
natasa08
 
Γενικό Μέρος Ενότητα 1η
Γενικό Μέρος Ενότητα 1ηΓενικό Μέρος Ενότητα 1η
Γενικό Μέρος Ενότητα 1η
Ioannis Lefkos
 
Notes 1
Notes 1Notes 1
Notes 1
Maria Loizou
 

What's hot (10)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
 
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
1.2 Μοντελα εισαγωγης ΤΠΕ στην εκπαιδευση
 
Παρουσίαση ενότητας 1.2 : Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Παρουσίαση ενότητας 1.2 : Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην ΕκπαίδευσηΠαρουσίαση ενότητας 1.2 : Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Παρουσίαση ενότητας 1.2 : Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 
Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία
Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασίαWeb 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία
Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία
 
συνάντηση 5
συνάντηση 5συνάντηση 5
συνάντηση 5
 
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξηΑξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
 
Notes 1
Notes 1Notes 1
Notes 1
 
Γενικό Μέρος Ενότητα 1η
Γενικό Μέρος Ενότητα 1ηΓενικό Μέρος Ενότητα 1η
Γενικό Μέρος Ενότητα 1η
 
Notes 1
Notes 1Notes 1
Notes 1
 

Viewers also liked

Especial guia do tênis
Especial guia do tênisEspecial guia do tênis
Especial guia do tênis
Meio & Mensagem
 
Avaliação dos apps Coral Visualizer e Polenghi Selection
Avaliação dos apps Coral Visualizer e Polenghi SelectionAvaliação dos apps Coral Visualizer e Polenghi Selection
Avaliação dos apps Coral Visualizer e Polenghi Selection
Luiz Agner
 
Succès Genteel Home | Lifting Group
Succès Genteel Home | Lifting GroupSuccès Genteel Home | Lifting Group

Viewers also liked (7)

ISI Mbb
ISI MbbISI Mbb
ISI Mbb
 
Especial guia do tênis
Especial guia do tênisEspecial guia do tênis
Especial guia do tênis
 
Poliedros
PoliedrosPoliedros
Poliedros
 
Rapport Stage
Rapport StageRapport Stage
Rapport Stage
 
Avaliação dos apps Coral Visualizer e Polenghi Selection
Avaliação dos apps Coral Visualizer e Polenghi SelectionAvaliação dos apps Coral Visualizer e Polenghi Selection
Avaliação dos apps Coral Visualizer e Polenghi Selection
 
US20160301303
US20160301303US20160301303
US20160301303
 
Succès Genteel Home | Lifting Group
Succès Genteel Home | Lifting GroupSuccès Genteel Home | Lifting Group
Succès Genteel Home | Lifting Group
 

Similar to Presentation 2

Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
mariakarousiou
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
Christianamou
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
Annaa77
 
συνάντηση 1
συνάντηση 1 συνάντηση 1
συνάντηση 1
konstantina6494
 
Συνάντηση 1
Συνάντηση 1Συνάντηση 1
Συνάντηση 1
Christianamou
 
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Ταξίδι σε ένα Δίκτυο"- ΠΜΣ Πληροφορι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Ταξίδι σε ένα Δίκτυο"- ΠΜΣ Πληροφορι...Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Ταξίδι σε ένα Δίκτυο"- ΠΜΣ Πληροφορι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Ταξίδι σε ένα Δίκτυο"- ΠΜΣ Πληροφορι...
Georgia Kazakou
 
Lesson 1δ
Lesson 1δLesson 1δ
Lesson 1δ
Ioannis Lefkos
 
Modela Eisagosis Tpe
Modela Eisagosis TpeModela Eisagosis Tpe
Modela Eisagosis Tpe
Stergios
 
Notes 1
Notes 1Notes 1
Notes 2
Notes 2Notes 2
Notes 2
natasa08
 
Notes 2
Notes 2Notes 2
ΤΠΕ και εκπαίδευση!
 ΤΠΕ και εκπαίδευση! ΤΠΕ και εκπαίδευση!
ΤΠΕ και εκπαίδευση!
ELENI KATSAROU
 
συνάντηση 5
συνάντηση 5συνάντηση 5
συνάντηση 5
mariakarousiou
 
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσηςπιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
natasa08
 
σημειώσεις συνάντηση 11
σημειώσεις συνάντηση 11σημειώσεις συνάντηση 11
σημειώσεις συνάντηση 11
mariakarousiou
 
Εισαγωγή
ΕισαγωγήΕισαγωγή
Εισαγωγή
geomake
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
Constantina Athanasiou
 
ο ρόλος των τπε και μοντέλα εισαγωγής
ο ρόλος των τπε και μοντέλα εισαγωγήςο ρόλος των τπε και μοντέλα εισαγωγής
ο ρόλος των τπε και μοντέλα εισαγωγής
geogiannatou
 
Ενότητα 1.2
Ενότητα 1.2Ενότητα 1.2
Ενότητα 1.2
makrib
 

Similar to Presentation 2 (20)

Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
συνάντηση 1
συνάντηση 1 συνάντηση 1
συνάντηση 1
 
Συνάντηση 1
Συνάντηση 1Συνάντηση 1
Συνάντηση 1
 
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Ταξίδι σε ένα Δίκτυο"- ΠΜΣ Πληροφορι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Ταξίδι σε ένα Δίκτυο"- ΠΜΣ Πληροφορι...Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Ταξίδι σε ένα Δίκτυο"- ΠΜΣ Πληροφορι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Ταξίδι σε ένα Δίκτυο"- ΠΜΣ Πληροφορι...
 
Lesson 1δ
Lesson 1δLesson 1δ
Lesson 1δ
 
Modela Eisagosis Tpe
Modela Eisagosis TpeModela Eisagosis Tpe
Modela Eisagosis Tpe
 
Notes 1
Notes 1Notes 1
Notes 1
 
Notes 2
Notes 2Notes 2
Notes 2
 
Notes 2
Notes 2Notes 2
Notes 2
 
ΤΠΕ και εκπαίδευση!
 ΤΠΕ και εκπαίδευση! ΤΠΕ και εκπαίδευση!
ΤΠΕ και εκπαίδευση!
 
συνάντηση 5
συνάντηση 5συνάντηση 5
συνάντηση 5
 
ICT integration
ICT integrationICT integration
ICT integration
 
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσηςπιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
 
σημειώσεις συνάντηση 11
σημειώσεις συνάντηση 11σημειώσεις συνάντηση 11
σημειώσεις συνάντηση 11
 
Εισαγωγή
ΕισαγωγήΕισαγωγή
Εισαγωγή
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
 
ο ρόλος των τπε και μοντέλα εισαγωγής
ο ρόλος των τπε και μοντέλα εισαγωγήςο ρόλος των τπε και μοντέλα εισαγωγής
ο ρόλος των τπε και μοντέλα εισαγωγής
 
Ενότητα 1.2
Ενότητα 1.2Ενότητα 1.2
Ενότητα 1.2
 

More from Constantina Athanasiou

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
Constantina Athanasiou
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)
Constantina Athanasiou
 

More from Constantina Athanasiou (13)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
 
Presentation 4
Presentation 4Presentation 4
Presentation 4
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)
 
Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)
 

Recently uploaded

7. Οι μεγάλες επενδύσεις στον 20ο αιώνα
7. Οι μεγάλες επενδύσεις στον 20ο αιώνα7. Οι μεγάλες επενδύσεις στον 20ο αιώνα
7. Οι μεγάλες επενδύσεις στον 20ο αιώνα
Vassiliki Yiannou
 
Σπασμένο τηλέφωνο
Σπασμένο                τηλέφωνοΣπασμένο                τηλέφωνο
Σπασμένο τηλέφωνο
Dimitra Mylonaki
 
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdfΕγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
Tassos Karampinis
 
Η τράπεζα της Ελλάδος & Η οικονομική κρίση του 1929.ppt
Η τράπεζα της Ελλάδος & Η οικονομική κρίση του 1929.pptΗ τράπεζα της Ελλάδος & Η οικονομική κρίση του 1929.ppt
Η τράπεζα της Ελλάδος & Η οικονομική κρίση του 1929.ppt
Vassiliki Yiannou
 
Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdfΣημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
Tassos Karampinis
 
5. & 6 Οι οικονομικές εξελίξεις 1920-1930 Μεσοπόλεμος.pptx
5. & 6 Οι οικονομικές εξελίξεις 1920-1930 Μεσοπόλεμος.pptx5. & 6 Οι οικονομικές εξελίξεις 1920-1930 Μεσοπόλεμος.pptx
5. & 6 Οι οικονομικές εξελίξεις 1920-1930 Μεσοπόλεμος.pptx
Vassiliki Yiannou
 
Ημερολόγιο διάσημων προσώπων
Ημερολόγιο          διάσημων προσώπωνΗμερολόγιο          διάσημων προσώπων
Ημερολόγιο διάσημων προσώπων
Dimitra Mylonaki
 

Recently uploaded (7)

7. Οι μεγάλες επενδύσεις στον 20ο αιώνα
7. Οι μεγάλες επενδύσεις στον 20ο αιώνα7. Οι μεγάλες επενδύσεις στον 20ο αιώνα
7. Οι μεγάλες επενδύσεις στον 20ο αιώνα
 
Σπασμένο τηλέφωνο
Σπασμένο                τηλέφωνοΣπασμένο                τηλέφωνο
Σπασμένο τηλέφωνο
 
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdfΕγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
Εγκατάσταση Arduino - R4- Egkatastasi_Arduino_IDE.pdf
 
Η τράπεζα της Ελλάδος & Η οικονομική κρίση του 1929.ppt
Η τράπεζα της Ελλάδος & Η οικονομική κρίση του 1929.pptΗ τράπεζα της Ελλάδος & Η οικονομική κρίση του 1929.ppt
Η τράπεζα της Ελλάδος & Η οικονομική κρίση του 1929.ppt
 
Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdfΣημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιπεδο Αρχαρίων LG.pdf
 
5. & 6 Οι οικονομικές εξελίξεις 1920-1930 Μεσοπόλεμος.pptx
5. & 6 Οι οικονομικές εξελίξεις 1920-1930 Μεσοπόλεμος.pptx5. & 6 Οι οικονομικές εξελίξεις 1920-1930 Μεσοπόλεμος.pptx
5. & 6 Οι οικονομικές εξελίξεις 1920-1930 Μεσοπόλεμος.pptx
 
Ημερολόγιο διάσημων προσώπων
Ημερολόγιο          διάσημων προσώπωνΗμερολόγιο          διάσημων προσώπων
Ημερολόγιο διάσημων προσώπων
 

Presentation 2

 • 1. EDG220Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκπαιδευτική Τεχνολογία Συνάντηση 2: Η ενσωμάτωση των ΝΤ στην εκπαίδευση: Μάθηση, ΝΤ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και μοντέλα ενσωμάτωσης Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015 Μαρία Λοΐζου-Ραουνά Εκπαιδευτικός, Υ.Π.Π. Κύπρου, Α΄Δημοτικό Κολοσσίου Επιστημονική Συνεργάτης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Microsoft Expert Educator BA Primary School Teaching MA ICT and Education PhD Candidate: E-Research and Technology Enhanced Learning
 • 2. ΤΠΕ “…Despite a decade of large investment in ICT to benefit education in OECD countries, and increasing use of ICT in education in developing countries, important gaps remain in our knowledge (Trucano, World Bank, ICT Education and Social Sector Innovation Specialist, infoDev)
 • 4. Εισαγωγή Προηγούμενες διαλέξεις- ανάκληση ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Αξιολόγηση προηγούμενων αναρτήσεων στο Moodle Επανεξέταση προηγούμενων στόχων/συμπερασμάτων και αναδιατύπωση Διαμοιρασμός σημαντικών πηγών (Mendeley, Zotero κ.α.) Δημιουργία/συμπλήρωση Nodes στο Nvivo- σημειώσεις ανάλογα με τα θέματα που προκύπτουν Digital Learning Journal- Social Networking Γλωσσάρι Moodle- έννοιες κλειδιά FAQs- Moodle wiki Σύγχρονη επικοινωνία- Online Moodle chat Smart Response Survey Δημιουργία νέων ομάδων συζητήσεων Τα ΝΕΑ από το χώρο των ΤΠΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • 5. Εργασία 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ • Μάθηση 21ου αιώνα • Τεχνοκεντρική προσέγγιση • Ολοκληρωμένη προσέγγιση • Πραγματολογικό μοντέλο • Μοντέλο 1:1 • Νέα οικολογία μάθησης ‘New Learning Ecology’ • Drill & Practice • Τ.Π.Ε. • Knowledge worker • Ψηφιακή κουλτούρα- Digital culture • Τεχνολογικά συστήματα • Κάθετη ενσωμάτωση • Οριζόντια ενσωμάτωση • E-learning • Online learning • Blended learning • Συμπεριφορισμός • Οικοδομισμός ΑΡΧΕΙΟ EXCEL Προηγούμενη διάλεξη- ανάκληση Χρησιμοποιήστε το εφαρμογίδιο ‘Βασικές Έννοιες’ για να δώσετε μια σύντομη ερμηνεία των βασικών εννοιών της προηγούμενης συνάντησης. Ο κάθε φοιτητής/τρια θα αναλάβει μία έννοια.
 • 10. Επανεξέταση προηγούμενων στόχων/συμπερασμάτων και αναδιατύπωση Theory of Virtuality- Woolgar (2002) Οι ψηφιακές τεχνολογίες μερικές φορές συμπληρώνουν και μερικές φορές αντικαθιστούν 'πραγματικές' δραστηριότητες. Η τεχνολογία όσο τη μαθαίνεις τόσο πιο κατανοητή γίνεται. Τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα τεχνολογικά μέσα επομένως τα κατώτερα στρώματα τη βλέπουν διαφορετικά αφού ακόμα δεν την έχουν κατανοήσει. Η χρήση της τεχνολογίας πρέπει κανονικά να συμπληρώνει τις δραστηριότητες αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν γίνεται πράξη αυτό απο τα σχολεία και τις δασκάλες. Ακόμη υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν πολλές ανασφάλειες με τις νέες τεχνολογίες και την χρήση της. Δεν είναι όλοι στην κοινωνία τοσο καλοί γνώστες τις τεχνολογίας με αποτέλεσμα να φοβούνται να την χρησιμοποιήσουν εκτός από τα βασικα. Υπάρχουν όμως και πολλοί που θεωρούν πως η τεχνολογία κάνει τους μαθητές αντικοινωνικούς και ασχολούνται μόνο με τον υπολογιστή ή το διαδίκτυο. Αυτός θα έλεγα θα ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς κυρίως θα ήταν ενάντια στην τεχνολογία.
 • 11. Εισαγωγή Προηγούμενες διαλέξεις- ανάκληση ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Αξιολόγηση προηγούμενων αναρτήσεων στο Moodle Επανεξέταση προηγούμενων στόχων/συμπερασμάτων και αναδιατύπωση Διαμοιρασμός σημαντικών πηγών (Mendeley, Zotero κ.α.) Δημιουργία/συμπλήρωση Nodes στο Nvivo- σημειώσεις ανάλογα με τα θέματα που προκύπτουν Digital Learning Journal- Social Networking Γλωσσάρι Moodle- έννοιες κλειδιά FAQs- Moodle wiki Σύγχρονη επικοινωνία- Online Moodle chat Smart Response Survey Δημιουργία νέων ομάδων συζητήσεων Τα ΝΕΑ από το χώρο των ΤΠΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • 12. Εισαγωγή Διεθνής τάση Κυπριακά δεδομένα Ρόλος ΤΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ενσωμάτωση ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΓΙΑΤΙ; ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Πολιτική Εφ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΠΩΣ; ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Εμπόδια ΤΠΕ-Κύπρος Εργασία 6 Μικρο-έρευνα Εισηγήσεις- Μοντέλα Εφαρμογής- ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ‘Βασικές Αρχές Ενσωμάτωσης’ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ- ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός τους μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία και φιλοσοφία της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της σύγχρονης τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, το μάθημα έχει σκοπό να δώσει πληροφόρηση, προβληματισμό και πρακτική εξάσκηση σε διάφορα είδη τεχνολογιών (κυρίως με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή) και τρόπους αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και μάθηση.
 • 13. Εισαγωγή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – 3Α δραστηριότητα Ανάγνωση συμπερασμάτων Ιδεόγραμμα με τα βασικά πορίσματα από όλες τις ομάδες Διαμοιρασμός στην αντίστοιχη ομάδα συζήτησης Ενδεικτικά λογισμικά: - Popplet - MindMapple - Kidspiration
 • 15. Εισαγωγή Report HEFCE Report to HEFCE [Higher Education Funding Council for England] by NUS [National Union of Students] Student perspectives on technology – demand, perceptions and training needs http://www.hefce.ac.uk/media/hefce/content/pubs/2010/rd1810/rd18_ 10.pdf Executive summary  This study, produced by NUS, was commissioned by HEFCE on behalf of the Online Learning Task Force. Its purpose is to gain a broad overview of the level of demand from students – new and potential – for online learning provision in UK higher education institutions (HEIs), and student‟s perceptions of that learning. As part of this study NUS undertook research focusing on the perceptions, demand, and training needs of students in both further and higher education. - Summary of Recommendations - Smart Whiteboard 11.4- download and try, code: NB-AEDS6-CIIID-6B9JF-GNC2J - Συζήτηση και συμπέρασμα με βάση το διαδραστικό εφαρμογίδιο…
 • 16. Εισαγωγή Report HEFCE Επιδράση Τ.Π.Ε.  Μπορείτε να διαβάσετε το κεφάλαιο 2 'State of the Art': Monitoring in education: an overview. What do we know about the effective uses of information and communication technologies in education in developing countries? (Michael Trucano, σελ. 61) – [Online on Moodle] Assessing the Effects of ICT in education Key findings: Impact • The impact of ICT use on learning outcomes is unclear, and open to much debate. Widely accepted, standard methodologies and indicators to assess the impact of ICT in education do not exist. Key findings: Costs • Very little useful data exists on the cost of ICT in education initiatives, especially related to total cost of ownership and guidance on how to conduct cost assessments. Key findings: Current implementation of ICT in education • Interest in and use of ICT in education appears to be growing, even in the most challenging environments in developing countries. Key findings: Policy lessons learned and best practices • Best practices and lessons learned are emerging in a number of areas.
 • 17. Εισαγωγή Report HEFCE Επιδράση Τ.Π.Ε.  Οι Τ.Π.Ε. έχουν χρήση και εφαρμογή σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Α.Π. Η πρόκληση είναι η έμφαση που πρέπει να δοθεί σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και πώς μπορεί η τεχνολογία να ανταποκριθεί σε αυτή. Οι ΤΠΕ και το Α.Π. Οι Τ.Π.Ε. και το Α.Π. Έχουν διεξαχθεί έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίδραση των ΤΠΕ στη μάθηση και διδασκαλία πολλών γνωστικών αντικειμένων. Η ενσωμάτωση γενικά αντιμετωπίζεται ως κάτι ‘θετικό’ εντούτοις η χρήση της τεχνολογίας για τη διδασκαλία και μάθηση δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη στο βαθμό που πρέπει.
 • 18. Εισαγωγή Report HEFCE Επιδράση Τ.Π.Ε. Computer-Assisted Language Learning [CALL] Οι Τ.Π.Ε. και το Α.Π. Ο Warschauer (2004) αναγνωρίζει τρεις φάσεις της ‘Εκμάθησης Γλώσσας με Χρήση Υπολογιστή’ [CALL], βασιζόμενος στις ‘κρυμμένες’ παραμέτρους και τις αντιλήψεις γύρω από τη δομή της ΄Γλώσσας’. Όμως, αυτές οι τρεις φάσεις μπορούν να συνδεθούν και με πιο βαθιές αντιλήψεις για τη δόμή της διαδικασίας μάθησης- Στάδιο 1970s-1980s Structural/Δομημένη CALL 1980s-1990s Communicative/ Επικοινωνιακή CALL 21st Century Integrative/Ενοποιητική CALL Τεχνολογία Mainframe/Υπολογιστικά συστήματα PCs- Προσωπικοί Υπολογιστές Πολυμέσα και διαδίκτυο Διδασκαλία Αγγλικών Παράδει-γμα Γραμματική- Μετάφραση & Γλωσσικο- ακουστικό Επικοινωνιακή διδασκαλία της Γλώσσας Έμφαση στο περιεχόμενο (ESP/EAP) Άποψη για τη Γλώσσα Δομική (ένα επίσημα δομημένο σύστημα) Γνωστική (ένα νοητικά δομημένο σύστημα) Κοινωνικοπολιτική (αναπτύσσεται σε σχέση με την κοινωνική αλληλεπίδραση) Κύρια χρήση υπολογιστή Drill & Practice Επικοινωνιακές ασκήσεις/εργασίες Αυθεντική ομιλία/συζήτηση Κύριος στόχος Ακρίβεια Ευφράδεια Ενέργεια 3 φάσεις CALL
 • 19. Εισαγωγή Report HEFCE Επιδράση Τ.Π.Ε. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παρουσίαση στο Moodle Οι Τ.Π.Ε. και το Α.Π. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ http://slideplayer.gr/slide/2017125/#
 • 20. Εισαγωγή Report HEFCE Επιδράση Τ.Π.Ε. Οι Τ.Π.Ε. και το Α.Π. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ • Εμπλαισιωμένη μάθηση (situated learning) • Συμμετοχή σε μια κοινότητα πρακτικής (community of practice) – Lave & Wenger (1991), Burton & Tusting (2005). • Η μάθηση και η γνώση είναι λειτουργίες μιας κοινότητας πρακτικής. Όταν νέα μέλη ενταχθούν στην κοινότητα, μαθαίνουν παρατηρώντας από την περιφέρεια και σταδιακά κινούνται σε πιο διακεκριμένη θέση αφού αυξάνεται η γνώση και κατανόησή τους. Αυτή η προσέγγιση για τη μάθηση έχει πρόσφατα μεγάλη επιρροή, ειδικά σε σχέση με το Computer- Assisted-Learning αλλά πρέπει να πούμε ότι τίθεται και αμφισβήτησης για το πόσο εφαρμόσιμη είναι στα πλαίσια της τάξης (Barton & Tusting, 2005). • Διαμοιρασμένη / κατανεμημένη γνώση (shared / distributed cognition)
 • 21. Εισαγωγή Report HEFCE Επιδράση Τ.Π.Ε. Οι Τ.Π.Ε. και το Α.Π. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις ΤΠΕ; ΤΠΕ και Μοντέλα/Θεω ρίες Μάθησης Οι θεωρίες μάθησης καθορίζουν ποιο ρόλο θα παίξει η τεχνολογία στη διδασκαλία και μάθηση. Ο πιο πάνω πίνακας του Warschauer μας δίνει 3 είδη δραστηριοτήτων σε υπολογιστή: - Drill & Practice - Επικοινωνιακές Ασκήσεις/Εργασίες - Αυθεντική Ομιλία/Συζήτηση Τα 2 πρώτα θα μπορούσαν να αφορούν κάποιο που εργάζεται μόνος του σε ένα υπολογιστή αλλά στο τρίτο είδος δραστηριότητας, ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την αυθεντική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2
 • 22. Εισαγωγή Report HEFCE Επιδράση Τ.Π.Ε. Οι Τ.Π.Ε. και το Α.Π. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 3Α ΤΠΕ και Μοντέλα/Θεω ρίες Μάθησης - Επιλογή ομάδας - Καθορισμός ρόλων - Ανάγνωση άρθρου από όλα τα μέλη της ομάδας - Περίληψη- κριτική αναλυση - Ερωτήσεις - Συντονισμός φόρουμ - Συμμετοχή στα υπόλοιπα φόρουμ - Σύνοψη-συμπεράσματαΕργασία 3Α
 • 23. Εισαγωγή Report HEFCE Επιδράση Τ.Π.Ε. Οι Τ.Π.Ε. και το Α.Π. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΠΕ και Μοντέλα/Θεω ρίες Μάθησης - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ- MOODLE Εργασία 3Α Ενότητα Ανακύκλωσης
 • 24. Εισαγωγή Report HEFCE Επιδράση Τ.Π.Ε. Οι Τ.Π.Ε. και το Α.Π. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΠΕ και Μοντέλα/Θεω ρίες Μάθησης Α. Επισκέφτομαι τα εργαλεία/λογισμικά/εφαρμογές που υπάρχουν στα Wiki για να προετοιμαστώ για την εργασία της εβδομάδας. Β. Δημιουργώ ένα λογαριασμό gmail- Αρχίζω να κτίζω το δικό μου μπλοκ στο οποίο θα αναρτώ τα σχέδια μαθήματος, ενότητες, έτοιμο υλικό για ενσωμάτωση τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. [Παραδείγματα έτοιμων ιστολογίων] Εργασία 3Α Ενότητα Ανακύκλωσης Πρακτική εξάσκηση
 • 25. Εισαγωγή Report HEFCE Επιδράση Τ.Π.Ε. Οι Τ.Π.Ε. και το Α.Π. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΠΕ ΤΠΕ και Μοντέλα/Θεω ρίες Μάθησης Τρόπος εργασίας: Ατομικός Χρόνος: 1 εδομάδα Δραστηριότητα: Wikis- υφιστάμενα σχέδια προσαρμογή Οδηγίες: 1. Ανεβάστε ένα από τα σχέδια μαθήματος που εφαρμόσατε στη σχολική σας εμπειρία στο wiki με το όνομά σας. Πρώτα πατήστε ‘Create page’. Προσέξετε να μην αλλάξει η δομή του σχεδίου. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές. 2. Διαβάστε το σχέδιο μαθήματος που σας καθορίστηκε (βλ. κατάλογο στο Moodle) και κάντε αλλαγές, ενσωματώνοντας τεχνολογία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις ή να διαγράψετε πληροφορίες που δεν τις χρειάζεστε ποια και να συμπληρώσετε ανάλογα. Οι αλλαγές θα φαίνονται στο ‘Ιστορικό’. 3. Διαβάστε τι αλλαγές εισηγήθηκαν στο δικό σας σχέδιο μαθήματος και συμπληρώστε σχόλια στο ‘Comment’. Εργασία 3Α Ενότητα Ανακύκλωσης Πρακτική εξάσκηση Εργασία εβδομάδας