SlideShare a Scribd company logo
EDG220Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Συνάντηση 10:
(α) Διαδίκτυο
(β) Διαδραστικοί πίνακες-
clickers
(γ) Εισαγωγή στη
Ρομποτική
Παρασκευή , 4 Δεκεμβρίου 2015
Μαρία Λοΐζου-Ραουνά
Εκπαιδευτικός, Υ.Π.Π. Κύπρου,
Α΄Δημοτικό Κολοσσίου
Επιστημονική Συνεργάτης,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Microsoft Expert Educator
BA Primary School Teaching
MA ICT and Education
PhD Candidate: E-Research and
Technology Enhanced Learning
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Εισαγωγή συνάντησης 10
1. ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
2. Επιστροφή ενδιάμεσης εξέτασης. Συζήτηση με βάση τις πρότυπες
απαντήσεις (προσωρινά διαθέσιμες στο Moodle)
3. Ολοκλήρωση παρουσιάσεων του προηγούμενου μαθήματος – Scratch trial
4. Εργασίες εξαμήνου- σχέδια μαθήματος και εισηγήσεις που δόθηκαν μέχρι
σήμερα σε 2 ομάδες.
5. Νέο μάθημα: Εισαγωγικός σύνδεσμος στο Moodle και έμφαση στους
συνδέσμους στο wiki για τις νηπιαγωγούς
6. Ανέβασμα υφιστάμενων σχεδίων μαθήματος στο φάκελο στο Google Drive
του μαθήματος
7. Παρουσίαση ύλης μαθήματος-συνάντησης 10
8. Εμπλουτισμός με βάση το περιεχόμενο της σημερινής συνάντησης (πίνακες
με λογισμικά- δοκιμή και ενσωμάτωση σε σχέδια μαθήματος)
9. Χρήση διαδραστικού πίνακα- clickers (έτοιμα μαθήματα σχεδιασμένα σε
SmartBoard- εμπλουτισμός)
8. Robotics- φάκελος σε όλους τους υπολογιστές / code.org
Ζευγάρια-Παρουσιάσεις: (4Χ5’=20΄)
• Άντρη- Κωνσταντίνα Αθανασίου
• Χαρά-Άννα
• Χριστιάνα-Ειρήνη
• Μαρία-Στέφανη
• Νατάσα-Βασίλης
• Χρυσόστομος- Αναστασία Δημ.
• Πωλίνα- Κωνσταντίνα Ανδρεόυ
• Ρία- Κλαίρη
Scratch… 10’
• https://scratch.mit.edu/
• Δημιουργήστε κάτι σχετικό με την εργασία του εξαμήνου , δηλ. υλικό
που θα μπορείτε να το αξιοποιήσετε στην εργασία σας…
• Δώστε μας το σύνδεσμο του Scratch σας στο σχετικό φόρουμ
Moodle για να το δούμε…
Υποστηρικτικά Εργαλεία Λογισμικού
• Ολοένα και περισσότερα είναι τα διαθέσιμα τα εργαλεία λογισμικού
που προσφέρουν δυνατότητες πέρα από τις ΄βασικές’ των
επεξεργαστών κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων και του
λογισμικού παρουσιάσεων.
• Αυτά τα επιπλέον υλικά εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές με ποικίλους τρόπους, παρέχοντας πολλά είδη ελευθερίας
στην τάξη. Τα εργαλεία αυτά, διαφέρουν σημαντικά ως προς τους
σκοπούς τους και τα οφέλη που προσφέρουν. Καθώς οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τα επιλέγουν για τις αρετές τους και την
ωφέλειά τους για την τάξη, και όχι απλώς γιατί είναι διαθέσιμα, σε
αυτή τη συνάντηση θα εστιάσουμε στα μοναδικά χαρακτηριστικά
τους και στις ανάγκες της τάξης που καθένα τους μπορεί να
ικανοποιήσει.
Υποστηρικτικά Εργαλεία Λογισμικού
•Ανάλογα με το εργαλείο και τις ανάγκες κάθε
κατάστασης, ένα υποστηρικτικό εργαλείο
λογισμικού μπορεί να προσφέρει τα ακόλουθα
οφέλη:
•Βελτιωμένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα
•Βελτιωμένη εμφάνιση του προϊόντος
•Πιο ακριβές και έγκυρες ή έγκαιρες πληροφορίες
•Μεγαλύτερη υποστήριξη της αλληλεπίδρασης
και του διαμοιρασμού.
Είδη υποστηρικτικών εργαλείων
Θα εστιάσουμε σε έξι γενικές κατηγορίες υποστηρικτικών εργαλείων
λογισμικού. Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν παραδείγματα
προϊόντων λογισμικού για καθεμιά από τις ακόλουθες κατηγορίες:
• Γεννήτριες υλικών: Βοηθούν εκπαιδευτικούς και μαθητές να
παράγουν εκπαιδευτικά υλικά σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή
• Εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων- Βοηθούν
τους εκπαιδευτικούς να συλλέγουν και να οργανώνουν
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των μαθητών,
• Εργαλεία γραφικών: Επιτρέπουν το χειρισμό εικόνων που
θα εικονογραφήσουν έγγραφα και ιστοσελίδες
• Εργαλεία έρευνας και αναφοράς: Επιτρέπουν στους
μαθητές να αναζητούν πληροφορίες σε ψηφιακές
εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες και λεξικά
• Εργαλεία ειδικών θεματικών περιοχών: Υποστηρίζουν
διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες σε διάφορες
θεματικές περιοχές.
Κατηγορία εργαλείου Παραδείγματα
Εργαλείων Λογισμικού
Σκοποί και Οφέλη
Γεννήτριες υλικών -Λογισμικού επιτραπέζιας
έκδοσης
-Λογισμικό σχεδιασμού
ιστότοπων
-Λογισμικό διαδραστικού
πλινακα
-Γεννήτριες τεστ και
τράπεζες ερωτήσεων για
τεστ
-Γεννήτριες φύλλων
εργασίας και παζλ
-Δημιουργοί φορμών και
αρχείων PDF
Επιτρέπουν τη δημιουργία
και χρήση εγγράφων,
ιστοσελίδων, τεστ και
διαφόρων μαθημάτων και
ασκήσεων
Κατηγορία εργαλείου Παραδείγματα Εργαλείων
Λογισμικού
Σκοποί και Οφέλη
Εργαλεία συλλογής και
ανάλυσης δεδομένων
-Λογισμικά βάσεων
δεδομένων
- Λογισμικά online ερευνών
-Ηλεκτρονικά βαθμολόγια
-Στατιστικά πακέτα
-Συστήματα διαχείρισης
μαθητών
-Συστήματα εξέτασης
-Συστήματα τηλεκαταγραφής
απαντήσεων των μαθητών
Συλλογή δεδομένων από
τους μαθητές, υποστήριξη
της λήψης αποφάσεων,
ανάλυση δεδομένων από
πειράματα και έρευνες
Κατηγορία εργαλείου Παραδείγματα
Εργαλείων
Λογισμικού
Σκοποί και Οφέλη
Εργαλεία γραφικών -Προγράμματα
σχεδίασης/ζωγραφική
ς
-Λογισμικό
επεξεργασίας εικόνας
-Λογισμικό
διαγραμμάτων/γραφη
μάτων
Δημιουργία
εικονογράφησης για
έγγραφα και
ιστοσελίδες,
δημιουργία οπτικών
αναπαραστάσεων των
δεδομένων
Κατηγορία εργαλείου Παραδείγματα
Εργαλείων Λογισμικού
Σκοποί και Οφέλη
Εργαλεία σχεδιασμού
και οργάνωσης
-Λογισμικά
διάρθρωσης και
εννοιολογικής
χαρτογράφησης
-Λογισμικό σχεδιασμού
μαθήματος
-Ημερολόγια, εργαλεία
προγραμματισμού και
διαχείρισης χρόνου
Βοηθούν στην
οργάνωση των ιδεών
για την παραγωγή
γραπτού λόγου ή τη
συζήτηση. Βοηθούν
στην οργάνωση, το
σχεδιασμό και τον
προγραμματισμό
δραστηριοτήτων
Εργαλεία έρευνας
και αναφοράς
-Ηλεκτρονικές
εγκυκλοπαίδειες
-Ηλεκτρονικοί
άτλαντες και
εργαλεία ψηφιακών
χαρτών
-Ηλεκτρονικά λεξικά
και θησαυροί
Βοηθούν τους
μαθητές να
ερευνήσουν θέματα
που τους
ανατίθενται,
υποστηρίζουν την
παραγωγή γραπτού
λόγου μέσω της
σωστής
ορθογραφίας και
χρήσης των λέξεων
Εργαλείο ειδικών θεματικών
περιοχών
-Εργαλεία MIDI: επεξεργαστές
και συνθετητές μουσικής
-Συστήματα σχεδίασης με τη
βοήθεια του υπολογιστή (CAD)
-Εργαλεία οργάνωσης
-Εργαστήρια βασισμένα σε
μικρουπολογιστές (MBL),
εργαστήρια βασισμένα σε
αριθμομηχανές (CBL)
-Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού
Θέσης (GPS/Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών
(GIS)
-Online μεταφραστές
Υποστηρίζουν εργασίες
συγκεκριμένων θεματικών
περιοχών, όπως η τεχνολογική
εκπαίδευση, η μουσική, η
ανάγνωση, οι θετικές επιστήμες,
τα μαθηματικά, οι κοινωνικές
σπουδές και οι ξένες γλώσσες.
Πρόσφατες εξελίξεις στα Υποστηρικτικά Εργαλεία
Λογισμικού
Τα εργαλεία, αν και κάποια είναι ήδη αρκετά παλιά, ανανεώνονται
διαρκώς αποκτώντας νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Οι
ακόλουθες εξελίξεις έχουν ήδη καταστήσει αυτά τα εργαλεία ακόμα
πιο χρήσιμα για την τάξη.
• Κινητά τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες χειρός: Οι συσκευές χειρός,
όπως οι ταμπλέτες και τα κινητά τηλέφωνα έχουν κάνει τα εργαλεία
λογισμικού ακόμη πιο φορητά και προσβάσιμα από εκπαιδευτικούς
και μαθητές και αυτή η πιο φορητή μορφή έχει κάνει τα εργαλεία
λογισμικού ακόμα πιο δημοφιλή. Τα σχολεία συνεχίζουν τα
πειραματίζονται με τους τρόπους χρήσης αυτών των τεχνολογιών
για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής, ιδιαίτερα τώρα που
πολύ περισσότεροι μαθητές έχουν πρόσβαση σε αυτές.
Πρόσφατες εξελίξεις στα Υποστηρικτικά Εργαλεία
Λογισμικού
• -Διαθεσιμότητα μέσω του Ιστού: Αν και μερικά εργαλεία λογισμικού
εξακολουθούν να διανέμονται και να πωλούνται σε δίσκους, πολλά
είναι πλέον διαθέσιμα μόνο για λήψη από το διαδίκτυο. Άλλα,
στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της πρόσβασης αξιοποιώντας την
τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους (cloud computing), που
προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης εξωτερικά του υπολογιστή
του χρήστη, σε διακομιστές (servers) στους οποίους υπάρχει
πρόσβαση μέσω διαδικτύου. Π.χ. Google Drive,
OneDrive…
Πρόσφατες εξελίξεις στα Υποστηρικτικά Εργαλεία
Λογισμικού
• -Σουίτες λογισμικού: Όπως οι επεξεργατές κειμένου, τα υπολογιστικά φύλλα
και το λογισμικό παρουσιάσεων συσκευάζονται μαζί ως ΄σουίτες
λογισμικού’ (π.χ. Office 365) προκειμένου να συνδυάζονται οι δυνατότητές
τους και να καθίσταται ευκολότερο το να χρησιμοποιούνται μαζί, άλλα
εργαλεία λογισμικού επίσης διατίθενται ως πακέτα για να εξυπηρετούν
διάφορες ανάγκες. Για παράδειγμα, αν ένας εκπαιδευτικός επιθυμεί να
δημιουργήσει πολύπλοκες έντυπες εκδόσεις, το πακέτο Creative Suite
Design Standard της Adobe
• Προσφέρει ένα προηγμένο λογισμικό επιτραπέζιας έκδοσης (Adobe
InDesign), σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή εικόνας Adobe Photoshop, με
το λογισμικό σχεδίασης Adobe Illustrator, και το λογισμικό διαχείρισης
φορητών εγγράφων (PDF) Adobe Acrobat.
• Αν ο στόχος είναι ο σχεδιασμός ιστοσελίδων με πλήρεις δυνατότητες, τότε
είναι κατάλληλο ένα πακέτο όπως το Creative Suite Web Premium της
Αdobe που περιλαμβάνει λογισμικά Αdobe Dreamweaver και Adobe
Fireworks. Ενώ αυτές οι ισχυρών δυνατοτήτων σουίτες είναι αρκετά ακριβές
για τους εκπαιδευτικούς, άλλες σουίτες λογισμικού (καθώς και μεμονωμένα
εργαλεία λογισμικού) προσφέρονται για δωρεάν λήψη (όπως αυτές στον
κατάλογο που ακολουθεί)
Είδη Ελεύθεροι Πόροι
Γεννήτριες Υλικών Επιτραπέζια έκδοση
Page Plus Starter Edition: http://www.serif.com/desktop-publishing-software
Scribus: http://www.scribber.net
NVu (λογισμικό σχεδίασης ιστότοπων/ιστοσελίδων): http://www.nvu.com
Γεννήτρια τεστ: http://mytest.vocabtest.com
Γεννήτρια διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric): RubiStar (χρησιμοποιήστε το
πρόγραμμα ή τα έτοιμα rubrics) http://rubistar.4teachers.org
Γεννήτρια παζλ: http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/
Γεννήτρια ‘πιστοποιητικών’/’βραβείων’: http://www.certificatemaker.com
PDFforge (λογισμικό δημιουργίας αρχείων PDF): http://pdfforge.org
PageBreeze (λογισμικό δημιουργία φόρμων)- http://www.formbreeze.com
Εργαλεία συλλογής και
ανάλυσης δεδομένων
Κατάλογος με ελεύθερα στατιστικά πακέτα:
http://freestatistics.altervista.org/en/stat.php
Engrade: http://www.engrade.com
Εργαλεία γραφικών Inkscape: http://inkscape.org
Tux Paint: (λογισμικό σχεδίασης ζωγραφικής): http://tuxpaint.org
Gimp (λογισμικό επεξεργασίας εικόνας): http://www.gimp.org
Εργαλεία διαγραμμάτων/γραφημάτων: http://www.educational-
freeware.com
Δωρεάν αρχεία ήχου WAV
http://www.thefreesite.com/Free_Sounds/Free_WAVs/
Συλλογές γραμματοσειρών της SourceForge:
http://sourceforge.net/projects/worldfonts
Open font library (βιβλιοθήκη ανοικτών/ελεύθερων
γραμματοσειρών): https://launchpad.net/openfrontlibrary
Free animations (συλλογή κινούμενων σχεδιών): http://www.free-
animations.co.uk
Εργαλεία
σχεδιασμού και
οργάνωσης
EnGrade (Βαθμολογίο): http://www.engrade.com
OpenSIS (πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μαθητών): http://opensis.com
SchoolForge (πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μαθητών)- http://www.schoolforge.net
PTCFast.com (Προγραμματισμός διασκέψεων γονέων-εκπαιδευτικών)- http://www.ptcfast.com
Εργαλεία έρευνας
και αναφοράς
StarDict: http://stardict.sourceforge.net/Dictionaries.php
Wikipedia: http://en.wikipedia.org
Εργαλεία ειδικών
θεματικών
περιοχών
Archimedes CAD (σύστημα διαχείρισης με τη βοήθεια υπολογιστή) http://archimedes.codeplex.com
Audacity (λογισμικό επεξεργασίας ήχου): http://audacity.sourceforge.net
Music Editor Free: http://www.music.editor.net
Free online readability calculator [εφαρμογή που υπολογίζει πόσο ευανάγνωστο είναι ένα κείμενο):
http://www.online-utility.org
Online αριθμομηχανή με γραφικά: http://www.coolmath.com/graphit
Εκπαιδευτικοί πόροι για το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS)
http://www.gpseducationresource.com
TIGER/Line (αρχεία Γεωγραφικών Πληροφοριών της Υπηρεσίας Απογραφών των ΗΠΑ)
http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html
Αυτόματη μετάφραση: http://translate.google.com
ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ
• Οι γεννήτριες υλικών περιλαμβάνουν
• Λογισμικό επιτραπέζιας έκδοσης
• Επεξεργαστές ιστοσελίδων
• Λογισμικό δραστηριοτήτων διαδραστικού πίνακα
• Γεννήτριες τεστ και διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric)
• Γεννήτριες φύλλων εργασίας και παζλ
• Γεννήτριες Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
• Δημιουργούς εγγράφων γραφικών
• Δημιουργούς φορμών και αρχείων PDF.
• Μια σύνοψη αυτών μαζί με ενδεικτικά προϊόντα λογισμικού και
παραδείγματα βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί
Κατηγορία εργαλείου Ενδεικτικά Εργαλεία
Λογισμικού
Σκοποί και Οφέλη
Λογισμικό επιτραπέζιας
έκδοσης
- Microsoft Publisher
http://office.microsoft.com
- Adobe InDesign και
Pagemaker
http://adobe.com
- Quark Express
http://www.quark.com
Οι μαθητές δημιουργούν δικά
τους επιστολόχαρτα, φυλλάδια,
αφίσες, ενημερωτικά δελτία,
εφημερίδες και βιβλία
Λογισμικό σχεδιασμού
ιστοσελίδων/ιστότοπων
Adobe Dreamweaver
http://adobe.com
-Microsoft WebMatrix
http://www.microsoft.com
Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν
ιστοσελίδες ή ιστότοπους για να
παρέχουν πληροφορίες ή για να
φιλοξενήσουν συχνά
χρησιμοποιημένους συνδέσμους
και μαθήματα όπως
ιστοεξερευνήσεις,. Οι μαθητές
σχεδιάζουν ιστοσελίδες για να
αποκτήσουν αυτή τη δεξιότητα
ή για να παρουσιάσουν τα
αποτελέσματα ενός έργου ή
έρευνάς τους.
Λογισμικό
δραστηριοτήτων
διαδραστικού πίνακα
- Notebook (για χρήση
με τους πίνακες της
εταιρείας Smart
http://smarttech.com
- ActivStudio ή
Activinspire (για
χρήση με τους
πίνακες της εταιρείας
Promethean)
http://www.promet
heanworld.com
Οι εκπαιδευτικοί
δημιουργούν μαθήματα
για χρήση με
διαδραστικούς πίνακες
Γεννήτριες τεστ και
διαβαθμισμένων κριτηρίων
(rubric)
-Exam View Learning Series
http://www.einstruction.com
-Test Creator
http://www.centronsoftware.co
m
-Wondershare QuizCreator
http://wondershare.com/traini
n-tools
-EasyTestMaker
http://www.easytestmaker.com
-Rubistar (χρησιμοποιήστε το
πρόγραμμα ή τα έτοιμα rubrics)
http://rubistar.4teachers.org
-Rubric Builder
http://www.rubricbuilder.on.ca
-Rubric Maker
http://recipes.teach4learning.c
om
Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν
τεστ και διαχειρίζονται τα τεστ
online- οι εκπαιδευτικοί
δημιουργούν δικά τους ή
υιοθετούν έτοιμα
διαβαθμισμένα κριτήρια
(rubrics) για τη βαθμολόγηση
σύνθετων προϊόντων ή
επιδόσεων.
Γεννήτριες φύλλων
εργασίας και παζλ
-Crossword Puzzle Maker
http://www.armoredpengui
n.com
-Worksheet Works
http://www.worksheetwork
s.com
-Quia Web
http://www.quia.com
Οι εκπαιδευτικοί
δημιουργούν παζλ και
φύλλα εργασίας για την
εξάσκηση δεξιοτήτων
Γεννήτριες
εξατομικευμένων
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
-IEP Online και EasyIEP
http://www.publicconsulting
group.com
-JEP Planet
http://www.visionplanet.co
m
-IEP4U
http://www.iep4u.com
Δημιουργοί εγγράφων
γραφικών
Print Shop Deluxe
http://www.broderbund.com
-SmartDraw
http://www.smartdraw.com
Εκπαιδευτικοί και μαθητές
δημιουργούν βραβεία,
αναγνωρίσεις επιτευγμάτων,
ενημερωτικά έντυπα, κάρτες
και άλλα διακοσμημένα
έγγραφα
Δημιουργία φόρμων και
αρχείων PDF
-Adobe Acrobat Pro
http://adobe.com
-PDF Maker Pilot
http://www.colorpilot.com
-CutePDF
http://www.cutepdf.com
-FormArtist Professional
http://www.quask.com
Εκπαιδευτικοί και μαθητές
δημιουργούν έγγραφα σε μορφή
φορητού εγγράφου (Portable
Document Format- PDF) και
φόρμες που μπορούν να
συμπληρωθούν online
Λογισμικά επιτραπέζιας έκδοσης- έναντι
λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
• Καθώς είναι 2 διαφορετικά εργαλεία, εντούτοις μπορείς να
χρησιμοποιήσεις πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου με τον ίδιο τρόπο
όπως τα λογισμικά επιτραπέζιας έκδοσης, συνδυάζοντας κείμενο και
γραφικά σε μια σελίδα.
• Η διαφορά είναι ότι το λογισμικό επιτραπέζιας έκδοσης είναι σχεδιασμένο
να δημιουργεί έγγραφα ως ξεχωριστές σελίδες που κατόπιν συνδέονται. Ο
χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο που αναπαριστά κάθε σελίδα και εμφανίζει
με αυτόν τον τρόπο μόνο μία ή δύο αντικριστές σελίδες.
• Αντίθετα, στην επεξεργασία κειμένου οι σελίδες «κυλούν» σε συνεχή ροή. Ο
χρήστης με κύλιση προς τα κάτω βλέπει τις σελίδες του εγγράφου.
• Επειδή το λογισμικό επιτραπέζιας έκδοσης επιτρέπει την προβολή σελίδων
ως ξεχωριστές μονάδες, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση και
μορφοποίηση του κειμένου και γραφικών σε κάθε σελίδα (ειδικά στην
δημιουργία εφημερίδων και βιβλίων).
• Πρακτικές εφαρμογές: Θεωρείται ως η κατάλληλη στρατηγική για
παραγωγή πλούσιων σε γραφικά εγγράφων (π.χ. φυλλάδια, αφίσες,
μπροσούρες, ενημερωτικά δελτία, περιοδικά και βιβλία). Συνήθεις
εφαρμογές στην τάξη:
• -Εξάσκηση στη γραμματική, την ορθογραφία και την επικοινωνία
(μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν με ελκυστικό τρόπο,
εφαρμόζοντας δεξιότητες χρήσης της γλώσσας).
• -Μέθοδοι αναφοράς ερευνητικών ευρημάτων
• -Ευκαιρίες για δημιουργία
Λογισμικά επιτραπέζιας έκδοσης- έναντι
λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
Λογισμικά επιτραπέζιας έκδοσης- έναντι
λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
• Κριτήρια σχεδιασμού για αποτελεσματική επιτραπέζια έκδοση
• -Χρήση περιορισμένου αριθμού γραμματοσειρών
• -Χρήση διαφορετικών γραμματοσειρών για τον τίτλο και το κείμενο
• -Χρήση κατάλληλου μεγέθους χαρακτήρων
• -Αποφυγή της κατάχρησης του στυλ χαρακτήρων
• -Αντιστοίχιση χρωμάτων κειμένου και φόντου
• -Χρήση οπτικών υποδείξεων (π.χ. βέλη, σκίαση, στυλ χαρακτήρων)
• -Χρήση του κενού διαστήματος (κενά σε κάποιες περιοχές για εστίαση στις
περιοχές με πληροφορίες)
• -Προσεκτική δημιουργία και χρήση γραφικών
• -Αποφυγή συνήθων λαθών στη μορφοποίηση του κειμένου, π.χ. χρήση
σωμάτων κειμένου και ακανόνιστο σχήμα.
• -Αποφυγή συνήθως λαθών αλλαγών γραμμής και σελίδας.
Λογισμικό Σχεδιασμού Ιστοτόπων
• Παρότι οι εκπαιδευτικοί και άλλοι χρήστες μπορούν να
δημιουργήσουν ιστοσελίδες και ιστότοπους χρησιμοποιώντας
γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που ονομάζεται
(HTML) (Hypertext Markup Language- γλώσσα σήμανσης
υπερκειμένου) είναι ευκολότερο και και ταχύτερο να
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό εργαλεία που ονομάζονται
‘λογισμικά σχεδιασμού ιστοτόπων (web design software). Γνωστά και
ως επεξεργαστές ιστοσελίδων (web page editors), αυτά τα εργαλεία
είναι προγράμματα συγγραφής που επιτρέπουν στους χρήστες να
δημιουργούν ιστοσελίδες με τον ίδιο τρόπο που θα
χρησιμοποιούσαν έναν επεξεργαστή κειμένου για να
δημιουργήσουν έγγραφα. Οι χρήστες εισάγουν κείμενο, γραφικά και
υπερμεσικές συνδέσεις για να δημιουργήσουν τις σελίδες και το
λογισμικό επεξεργασίας δημιουργεί αυτόματα τον HTML κώδικα που
επιτρέπει στις σελίδες να συνδέονται μεταξύ τους και να βρίσκονται
στο Διαδίκτυο.
Δραστηριότητα 10’:
• Χρησιμοποιείστε το όνομα χρήστη: student και τον κωδικό: 1234 για
να κάνετε είσοδο στο Moodle Κολοσσίου,
http://elearn.pi.ac.cy/kolossi στο σύνδεσμο
http://elearn.pi.ac.cy/kolossi/course/view.php?id=138 για να ρίξετε
μια γρήγορη ματιά σε ιστολόγια εκπαιδευτικών. Τι περιλαμβάνουν
αυτά τα ιστολόγια και για ποιο λόγο νομίζετε ότι έχουν
δημιουργηθε;
• Απαντήστε στο σχετικό φόρουμ
Ιστότοποι…
• Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό
σχεδιασμού ιστότοπων για να δημιουργούν ιστοσελίδες τόσο για εκπαιδευτικές
εφαρμογές όσο και για εφαρμογές παραγωγικότητας. Κάποιες συνήθεις χρήσεις
περιλαμβάνουν:
• Νέα, δραστηριότητες και υλικά της τάξης: Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν
επεξεργαστές ιστοσελίδων για να δημιουργήσουν τον ιστότοπο της τάξης τους.
Τέτοιοι ιστότοποι είναι πολλαπλού σκοπού και ποικίλου περιεχομένου: μπορεί
να περιλαμβάνουν ανακοινώσεις και πληροφορίες για το τρέχον αναλυτικό
πρόγραμμα ή και να αποτελούν την τοποθεσία από όπου οι μαθητές ή και οι
γονείς μπορούν να κατεβάσουν σημειώσεις ή εργασίες για το σπίτι. Μπορεί
επίσης να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσεις σε ιστότοπους που οι εκπαιδευτικοί
γνωρίζουν ότι θα χρησιμοποιούν συχνά για την υποστήριξη της διδασκαλίας.
Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούν συγκεκριμένα παζλ και παιχνίδια για την
εξάσκηση των μαθητών μπορούν σε κάποιο τμήμα του ιστότοπου να έχουν
συγκεντρωμένες τις υπερσυνδέσεις για αυτές τις δραστριότητες.
• -Μαθήματα βασισμένα στον Ιστό- Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
χρησιμοποιούν επεξεργαστές ιστοσελίδων για να δημιουργούν δικές τους
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οι μαθητές θα πραγματοποιούν στον Ιστό
π.χ. ιστοεξερευνήσεις.
• Έργα που παράγουν οι μαθητές: Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να επιλέξουν να
βάλους τους μαθητές τους να δημιουργήσουν ιστοσελίδες αντί για έγγραδα
προκειμένου να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους ή τα αποτελέσματα των
ερευνών τους. Οθ μαθητές παρακινούνται πολύ όταν συνειδητοποιήσουν ότι το
έργο τους θα βρίσκεται στον «Ιστό» και θα μπορεί να το δει οποιοσδήποτε στο
Διαδίκτυο.
Δραστηριότητα 20’
•Ανεβάστε σε ένα δικό σας φάκελο στο
Google Drive του μαθήματος τα σχέδια
μαθήματος.
•Ανοίξετε ένα που δεν είναι δικό σας και
προσπαθήστε να το αλλάξετε όσο μπορείτε
ενσωματώνοντας τα εργαλεία που
βρίσκονται στους πιο πάνω πίνακες.
Λογισμικό Δραστηριοτήτων
• Ένας διαδραστικός πίνακας (interactive whiteboard) είναι η
ηλεκτρονική εκδοχή ενός κανονικού ασπροπίνακα, μια λευκή και
γυαλιστερή επιφάνεια που χρησιμοποιεί ειδικούς μαρκαδόρους που
σβήνονται και μπορεί να παίξει τον ρόλο με έναν πίνακα κιμωλίας.
• Οι διαδραστικοί πίνακες είναι οθόνες που συνδέονται με έναν
υπολογιστή και ένα ψηφιακό προβολέα (projector) και επιτρέπουν
το χειρισμό πληροφοριών που προβάλλονται στην οθόνη με
ειδικούς μαρκαδόρους ή με το χέρι.
• Κάποια συστήματα επιτρέπουν επίσης την αποθήκευση των
σχεδίων και των σημειώσεων από μία σύνοδο χρήσης του πίνακα
και την μετέπειτα ανάκλησή τους. Οι πιο δημοφιλείς διαδραστικοί
πίνακες είναι οι ActiveBoard της Promethean και οι Smart Board της
Smart Technologies.
Διαδραστικοί πίνακες
• Υπάρχουν πάρα πολλά tutorials για τη χρήση του διαδραστικού
πίνακα π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=0U05WeXPGlk
• Χρήση του διαδραστικού πίνακα στο νηπιαγωγείο
https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk
Σύστημα τηλεκαταγραφής απαντήσεων των
μαθητών (Clickers)
•Μοναδικά μεταξύ των εργαλείων συλλογής
δεδομένων, τα συστήματα τηλεκαταγραφής
απαντήσεων των μαθητών (student response
systems), γνωστά ως clickers, αποτελούν έναν
συνδυασμό υλικού (συσκευών) χειρός και
λογισμικού που επιτρέπει σε κάθε μαθητή της
τάξης να απαντά σε μια ερώτηση ταυτόχρονα με
τους υπόλοιπους και στον εκπαιδευτικό να βλέπει
και να προβάλει αμέσως μια σύνοψη των
αποτελεσμάτων.
Σύστημα τηλεκαταγραφής απαντήσεων των
μαθητών (Clickers)
• Αν και οι μελέτες ια αυτά τα εργαλεία αφορούν συνήθως σε τάξεις
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην πλειοψηφία τους αναφέρουν
βελτιωμένη συμμετοχή των μαθητών, πιο ενεργητική μάθηση, και
υψηλότερες επιδόσεις (Blood & Neel, 2008; Gauci, Damas, Williams,
& Kemm, 2009). Οι Stowel, Oldham & Bennett (2010) επίσης
διαπίστωσαν ότι οι μαθητές ήταν λιγότερο πιθανό να συμφωνούν
με τη γνώμη της ομάδας και αισθάνονταν πιο άνετα να
ανταποκρίνονται με αυτό το εργαλείο από ότι σηκώνοντας το χέρι
τους όταν οι υπό συζήτηση ερωτήσεις ήταν αμφιλεγόμενες.
• Εφαρμογές αποτελούν παιχνίδια λεξιλογίου, έλεγχο κατανόησης
κατά τη διάρκεια του μαθήματος, και εύκολο τρόπο εμπλοκής των
μαθητών. Επιτυχείς χρήσεις έχουν αναφερθεί στις θετικές επιστήμες
(Moss & Crowley, 2011; Walgren, 2011), στα μαθηματικά (Popelka,
2010) και στα Αγγλικά (Miller, 2009).
Robotics- Γλώσσα προγραμματισμού-
Προετοιμασία για το επόμενο μάθημα
• https://hourofcode.com/us
• MyRobomind-download and install-
http://www.robomind.net/en/download.html
• https://code.org/
• https://msdn.microsoft.com/en-us/imagine/HoC
• https://turtleacademy.com/

More Related Content

Viewers also liked

Rogim Limited PPT
Rogim Limited PPTRogim Limited PPT
Rogim Limited PPT
Gift N. Mtambo
 
Liceo juan cortes monrroy cortes valentina
Liceo juan cortes monrroy cortes valentinaLiceo juan cortes monrroy cortes valentina
Liceo juan cortes monrroy cortes valentina
educacionadultos
 
Sec schl Certificate
Sec schl CertificateSec schl Certificate
Sec schl Certificate
john maina
 
Lo2 workbook
Lo2 workbookLo2 workbook
Lo2 workbook
Amelia Browne
 
cv aris
cv ariscv aris
cv aris
aris budi
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
Constantina Athanasiou
 
ICS3211 lecture 04
ICS3211 lecture 04ICS3211 lecture 04
ICS3211 lecture 04
Vanessa Camilleri
 
InDesign
InDesignInDesign

Viewers also liked (11)

Rogim Limited PPT
Rogim Limited PPTRogim Limited PPT
Rogim Limited PPT
 
Res0092013sun
Res0092013sunRes0092013sun
Res0092013sun
 
Chiste selectividad
Chiste selectividadChiste selectividad
Chiste selectividad
 
Liceo juan cortes monrroy cortes valentina
Liceo juan cortes monrroy cortes valentinaLiceo juan cortes monrroy cortes valentina
Liceo juan cortes monrroy cortes valentina
 
Sec schl Certificate
Sec schl CertificateSec schl Certificate
Sec schl Certificate
 
Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)
 
Lo2 workbook
Lo2 workbookLo2 workbook
Lo2 workbook
 
cv aris
cv ariscv aris
cv aris
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 13
 
ICS3211 lecture 04
ICS3211 lecture 04ICS3211 lecture 04
ICS3211 lecture 04
 
InDesign
InDesignInDesign
InDesign
 

Similar to ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10

Efarm Grafeiou - Ekpaid logism
Efarm Grafeiou - Ekpaid logismEfarm Grafeiou - Ekpaid logism
Efarm Grafeiou - Ekpaid logism
Tassos Matos
 
Τα οφέλη της χρήσης των εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτ...
Τα οφέλη της χρήσης των εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτ...Τα οφέλη της χρήσης των εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτ...
Τα οφέλη της χρήσης των εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτ...
Antonia - Maria Hartofylaka
 
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού ΛογισμικούΣχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Nikolaos Politopoulos
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
Constantina Athanasiou
 
κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικούκατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
geochatzi -
 
Presentation 5 final
Presentation 5 finalPresentation 5 final
Presentation 5 final
mariakarousiou
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)
Constantina Athanasiou
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)
Christianamou
 
Presentation 5 final
Presentation 5 finalPresentation 5 final
Presentation 5 final
Annaa77
 
5 addie model design development phase
5 addie model design development phase5 addie model design development phase
5 addie model design development phase
Nikolaos Tselios
 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power pointΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
JIMKON
 
Δημιουργία Blog
Δημιουργία BlogΔημιουργία Blog
Δημιουργία Blog
mnikol
 
Dimiourgia ma8isiakou ylikou
Dimiourgia ma8isiakou ylikouDimiourgia ma8isiakou ylikou
Dimiourgia ma8isiakou ylikou
Tassos Matos
 
Σχεδιασμός 20λεπτης μικροδιδασκαλίας
Σχεδιασμός 20λεπτης μικροδιδασκαλίαςΣχεδιασμός 20λεπτης μικροδιδασκαλίας
Σχεδιασμός 20λεπτης μικροδιδασκαλίας
Γεράσιμος Μπουζάκης
 
Presentation 6
Presentation 6Presentation 6
Presentation 6
Annaa77
 
Presentation 6
Presentation 6Presentation 6
Presentation 6
mariakarousiou
 
Presentation 6
Presentation 6Presentation 6
Presentation 6
Maria Loizou
 
Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)
Christianamou
 
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
ISSEL
 

Similar to ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10 (20)

Efarm Grafeiou - Ekpaid logism
Efarm Grafeiou - Ekpaid logismEfarm Grafeiou - Ekpaid logism
Efarm Grafeiou - Ekpaid logism
 
Τα οφέλη της χρήσης των εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτ...
Τα οφέλη της χρήσης των εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτ...Τα οφέλη της χρήσης των εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτ...
Τα οφέλη της χρήσης των εργαλείων σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτ...
 
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού ΛογισμικούΣχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 10
 
κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικούκατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
 
Presentation 5 final
Presentation 5 finalPresentation 5 final
Presentation 5 final
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)
 
Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)Presentation 5 final (1)
Presentation 5 final (1)
 
Presentation 5 final
Presentation 5 finalPresentation 5 final
Presentation 5 final
 
5 addie model design development phase
5 addie model design development phase5 addie model design development phase
5 addie model design development phase
 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power pointΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
 
Δημιουργία Blog
Δημιουργία BlogΔημιουργία Blog
Δημιουργία Blog
 
Dimiourgia ma8isiakou ylikou
Dimiourgia ma8isiakou ylikouDimiourgia ma8isiakou ylikou
Dimiourgia ma8isiakou ylikou
 
Σχεδιασμός 20λεπτης μικροδιδασκαλίας
Σχεδιασμός 20λεπτης μικροδιδασκαλίαςΣχεδιασμός 20λεπτης μικροδιδασκαλίας
Σχεδιασμός 20λεπτης μικροδιδασκαλίας
 
Presentation 6
Presentation 6Presentation 6
Presentation 6
 
Presentation 6
Presentation 6Presentation 6
Presentation 6
 
Presentation 6
Presentation 6Presentation 6
Presentation 6
 
Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)
 
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
 
Cms moodle
Cms moodleCms moodle
Cms moodle
 

More from Constantina Athanasiou

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
Constantina Athanasiou
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
Constantina Athanasiou
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
Constantina Athanasiou
 
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
Constantina Athanasiou
 

More from Constantina Athanasiou (12)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 13
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 12
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 11
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 9
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7
 
συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)συνάντηση 1 (4)
συνάντηση 1 (4)
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 4
Presentation 4Presentation 4
Presentation 4
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10

 • 1. EDG220Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εκπαιδευτική Τεχνολογία Συνάντηση 10: (α) Διαδίκτυο (β) Διαδραστικοί πίνακες- clickers (γ) Εισαγωγή στη Ρομποτική Παρασκευή , 4 Δεκεμβρίου 2015 Μαρία Λοΐζου-Ραουνά Εκπαιδευτικός, Υ.Π.Π. Κύπρου, Α΄Δημοτικό Κολοσσίου Επιστημονική Συνεργάτης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Microsoft Expert Educator BA Primary School Teaching MA ICT and Education PhD Candidate: E-Research and Technology Enhanced Learning
 • 2. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Εισαγωγή συνάντησης 10 1. ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 2. Επιστροφή ενδιάμεσης εξέτασης. Συζήτηση με βάση τις πρότυπες απαντήσεις (προσωρινά διαθέσιμες στο Moodle) 3. Ολοκλήρωση παρουσιάσεων του προηγούμενου μαθήματος – Scratch trial 4. Εργασίες εξαμήνου- σχέδια μαθήματος και εισηγήσεις που δόθηκαν μέχρι σήμερα σε 2 ομάδες. 5. Νέο μάθημα: Εισαγωγικός σύνδεσμος στο Moodle και έμφαση στους συνδέσμους στο wiki για τις νηπιαγωγούς 6. Ανέβασμα υφιστάμενων σχεδίων μαθήματος στο φάκελο στο Google Drive του μαθήματος 7. Παρουσίαση ύλης μαθήματος-συνάντησης 10 8. Εμπλουτισμός με βάση το περιεχόμενο της σημερινής συνάντησης (πίνακες με λογισμικά- δοκιμή και ενσωμάτωση σε σχέδια μαθήματος) 9. Χρήση διαδραστικού πίνακα- clickers (έτοιμα μαθήματα σχεδιασμένα σε SmartBoard- εμπλουτισμός) 8. Robotics- φάκελος σε όλους τους υπολογιστές / code.org
 • 3. Ζευγάρια-Παρουσιάσεις: (4Χ5’=20΄) • Άντρη- Κωνσταντίνα Αθανασίου • Χαρά-Άννα • Χριστιάνα-Ειρήνη • Μαρία-Στέφανη • Νατάσα-Βασίλης • Χρυσόστομος- Αναστασία Δημ. • Πωλίνα- Κωνσταντίνα Ανδρεόυ • Ρία- Κλαίρη
 • 4. Scratch… 10’ • https://scratch.mit.edu/ • Δημιουργήστε κάτι σχετικό με την εργασία του εξαμήνου , δηλ. υλικό που θα μπορείτε να το αξιοποιήσετε στην εργασία σας… • Δώστε μας το σύνδεσμο του Scratch σας στο σχετικό φόρουμ Moodle για να το δούμε…
 • 5. Υποστηρικτικά Εργαλεία Λογισμικού • Ολοένα και περισσότερα είναι τα διαθέσιμα τα εργαλεία λογισμικού που προσφέρουν δυνατότητες πέρα από τις ΄βασικές’ των επεξεργαστών κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων και του λογισμικού παρουσιάσεων. • Αυτά τα επιπλέον υλικά εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με ποικίλους τρόπους, παρέχοντας πολλά είδη ελευθερίας στην τάξη. Τα εργαλεία αυτά, διαφέρουν σημαντικά ως προς τους σκοπούς τους και τα οφέλη που προσφέρουν. Καθώς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τα επιλέγουν για τις αρετές τους και την ωφέλειά τους για την τάξη, και όχι απλώς γιατί είναι διαθέσιμα, σε αυτή τη συνάντηση θα εστιάσουμε στα μοναδικά χαρακτηριστικά τους και στις ανάγκες της τάξης που καθένα τους μπορεί να ικανοποιήσει.
 • 6. Υποστηρικτικά Εργαλεία Λογισμικού •Ανάλογα με το εργαλείο και τις ανάγκες κάθε κατάστασης, ένα υποστηρικτικό εργαλείο λογισμικού μπορεί να προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη: •Βελτιωμένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα •Βελτιωμένη εμφάνιση του προϊόντος •Πιο ακριβές και έγκυρες ή έγκαιρες πληροφορίες •Μεγαλύτερη υποστήριξη της αλληλεπίδρασης και του διαμοιρασμού.
 • 7. Είδη υποστηρικτικών εργαλείων Θα εστιάσουμε σε έξι γενικές κατηγορίες υποστηρικτικών εργαλείων λογισμικού. Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν παραδείγματα προϊόντων λογισμικού για καθεμιά από τις ακόλουθες κατηγορίες: • Γεννήτριες υλικών: Βοηθούν εκπαιδευτικούς και μαθητές να παράγουν εκπαιδευτικά υλικά σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή • Εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων- Βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να συλλέγουν και να οργανώνουν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των μαθητών, • Εργαλεία γραφικών: Επιτρέπουν το χειρισμό εικόνων που θα εικονογραφήσουν έγγραφα και ιστοσελίδες • Εργαλεία έρευνας και αναφοράς: Επιτρέπουν στους μαθητές να αναζητούν πληροφορίες σε ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες και λεξικά • Εργαλεία ειδικών θεματικών περιοχών: Υποστηρίζουν διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες σε διάφορες θεματικές περιοχές.
 • 8. Κατηγορία εργαλείου Παραδείγματα Εργαλείων Λογισμικού Σκοποί και Οφέλη Γεννήτριες υλικών -Λογισμικού επιτραπέζιας έκδοσης -Λογισμικό σχεδιασμού ιστότοπων -Λογισμικό διαδραστικού πλινακα -Γεννήτριες τεστ και τράπεζες ερωτήσεων για τεστ -Γεννήτριες φύλλων εργασίας και παζλ -Δημιουργοί φορμών και αρχείων PDF Επιτρέπουν τη δημιουργία και χρήση εγγράφων, ιστοσελίδων, τεστ και διαφόρων μαθημάτων και ασκήσεων
 • 9. Κατηγορία εργαλείου Παραδείγματα Εργαλείων Λογισμικού Σκοποί και Οφέλη Εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων -Λογισμικά βάσεων δεδομένων - Λογισμικά online ερευνών -Ηλεκτρονικά βαθμολόγια -Στατιστικά πακέτα -Συστήματα διαχείρισης μαθητών -Συστήματα εξέτασης -Συστήματα τηλεκαταγραφής απαντήσεων των μαθητών Συλλογή δεδομένων από τους μαθητές, υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, ανάλυση δεδομένων από πειράματα και έρευνες
 • 10. Κατηγορία εργαλείου Παραδείγματα Εργαλείων Λογισμικού Σκοποί και Οφέλη Εργαλεία γραφικών -Προγράμματα σχεδίασης/ζωγραφική ς -Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας -Λογισμικό διαγραμμάτων/γραφη μάτων Δημιουργία εικονογράφησης για έγγραφα και ιστοσελίδες, δημιουργία οπτικών αναπαραστάσεων των δεδομένων
 • 11. Κατηγορία εργαλείου Παραδείγματα Εργαλείων Λογισμικού Σκοποί και Οφέλη Εργαλεία σχεδιασμού και οργάνωσης -Λογισμικά διάρθρωσης και εννοιολογικής χαρτογράφησης -Λογισμικό σχεδιασμού μαθήματος -Ημερολόγια, εργαλεία προγραμματισμού και διαχείρισης χρόνου Βοηθούν στην οργάνωση των ιδεών για την παραγωγή γραπτού λόγου ή τη συζήτηση. Βοηθούν στην οργάνωση, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων
 • 12. Εργαλεία έρευνας και αναφοράς -Ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες -Ηλεκτρονικοί άτλαντες και εργαλεία ψηφιακών χαρτών -Ηλεκτρονικά λεξικά και θησαυροί Βοηθούν τους μαθητές να ερευνήσουν θέματα που τους ανατίθενται, υποστηρίζουν την παραγωγή γραπτού λόγου μέσω της σωστής ορθογραφίας και χρήσης των λέξεων
 • 13. Εργαλείο ειδικών θεματικών περιοχών -Εργαλεία MIDI: επεξεργαστές και συνθετητές μουσικής -Συστήματα σχεδίασης με τη βοήθεια του υπολογιστή (CAD) -Εργαλεία οργάνωσης -Εργαστήρια βασισμένα σε μικρουπολογιστές (MBL), εργαστήρια βασισμένα σε αριθμομηχανές (CBL) -Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS/Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) -Online μεταφραστές Υποστηρίζουν εργασίες συγκεκριμένων θεματικών περιοχών, όπως η τεχνολογική εκπαίδευση, η μουσική, η ανάγνωση, οι θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά, οι κοινωνικές σπουδές και οι ξένες γλώσσες.
 • 14. Πρόσφατες εξελίξεις στα Υποστηρικτικά Εργαλεία Λογισμικού Τα εργαλεία, αν και κάποια είναι ήδη αρκετά παλιά, ανανεώνονται διαρκώς αποκτώντας νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Οι ακόλουθες εξελίξεις έχουν ήδη καταστήσει αυτά τα εργαλεία ακόμα πιο χρήσιμα για την τάξη. • Κινητά τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες χειρός: Οι συσκευές χειρός, όπως οι ταμπλέτες και τα κινητά τηλέφωνα έχουν κάνει τα εργαλεία λογισμικού ακόμη πιο φορητά και προσβάσιμα από εκπαιδευτικούς και μαθητές και αυτή η πιο φορητή μορφή έχει κάνει τα εργαλεία λογισμικού ακόμα πιο δημοφιλή. Τα σχολεία συνεχίζουν τα πειραματίζονται με τους τρόπους χρήσης αυτών των τεχνολογιών για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής, ιδιαίτερα τώρα που πολύ περισσότεροι μαθητές έχουν πρόσβαση σε αυτές.
 • 15. Πρόσφατες εξελίξεις στα Υποστηρικτικά Εργαλεία Λογισμικού • -Διαθεσιμότητα μέσω του Ιστού: Αν και μερικά εργαλεία λογισμικού εξακολουθούν να διανέμονται και να πωλούνται σε δίσκους, πολλά είναι πλέον διαθέσιμα μόνο για λήψη από το διαδίκτυο. Άλλα, στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της πρόσβασης αξιοποιώντας την τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους (cloud computing), που προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης εξωτερικά του υπολογιστή του χρήστη, σε διακομιστές (servers) στους οποίους υπάρχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου. Π.χ. Google Drive, OneDrive…
 • 16. Πρόσφατες εξελίξεις στα Υποστηρικτικά Εργαλεία Λογισμικού • -Σουίτες λογισμικού: Όπως οι επεξεργατές κειμένου, τα υπολογιστικά φύλλα και το λογισμικό παρουσιάσεων συσκευάζονται μαζί ως ΄σουίτες λογισμικού’ (π.χ. Office 365) προκειμένου να συνδυάζονται οι δυνατότητές τους και να καθίσταται ευκολότερο το να χρησιμοποιούνται μαζί, άλλα εργαλεία λογισμικού επίσης διατίθενται ως πακέτα για να εξυπηρετούν διάφορες ανάγκες. Για παράδειγμα, αν ένας εκπαιδευτικός επιθυμεί να δημιουργήσει πολύπλοκες έντυπες εκδόσεις, το πακέτο Creative Suite Design Standard της Adobe • Προσφέρει ένα προηγμένο λογισμικό επιτραπέζιας έκδοσης (Adobe InDesign), σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή εικόνας Adobe Photoshop, με το λογισμικό σχεδίασης Adobe Illustrator, και το λογισμικό διαχείρισης φορητών εγγράφων (PDF) Adobe Acrobat. • Αν ο στόχος είναι ο σχεδιασμός ιστοσελίδων με πλήρεις δυνατότητες, τότε είναι κατάλληλο ένα πακέτο όπως το Creative Suite Web Premium της Αdobe που περιλαμβάνει λογισμικά Αdobe Dreamweaver και Adobe Fireworks. Ενώ αυτές οι ισχυρών δυνατοτήτων σουίτες είναι αρκετά ακριβές για τους εκπαιδευτικούς, άλλες σουίτες λογισμικού (καθώς και μεμονωμένα εργαλεία λογισμικού) προσφέρονται για δωρεάν λήψη (όπως αυτές στον κατάλογο που ακολουθεί)
 • 17. Είδη Ελεύθεροι Πόροι Γεννήτριες Υλικών Επιτραπέζια έκδοση Page Plus Starter Edition: http://www.serif.com/desktop-publishing-software Scribus: http://www.scribber.net NVu (λογισμικό σχεδίασης ιστότοπων/ιστοσελίδων): http://www.nvu.com Γεννήτρια τεστ: http://mytest.vocabtest.com Γεννήτρια διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric): RubiStar (χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ή τα έτοιμα rubrics) http://rubistar.4teachers.org Γεννήτρια παζλ: http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/ Γεννήτρια ‘πιστοποιητικών’/’βραβείων’: http://www.certificatemaker.com PDFforge (λογισμικό δημιουργίας αρχείων PDF): http://pdfforge.org PageBreeze (λογισμικό δημιουργία φόρμων)- http://www.formbreeze.com
 • 18. Εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων Κατάλογος με ελεύθερα στατιστικά πακέτα: http://freestatistics.altervista.org/en/stat.php Engrade: http://www.engrade.com Εργαλεία γραφικών Inkscape: http://inkscape.org Tux Paint: (λογισμικό σχεδίασης ζωγραφικής): http://tuxpaint.org Gimp (λογισμικό επεξεργασίας εικόνας): http://www.gimp.org Εργαλεία διαγραμμάτων/γραφημάτων: http://www.educational- freeware.com Δωρεάν αρχεία ήχου WAV http://www.thefreesite.com/Free_Sounds/Free_WAVs/ Συλλογές γραμματοσειρών της SourceForge: http://sourceforge.net/projects/worldfonts Open font library (βιβλιοθήκη ανοικτών/ελεύθερων γραμματοσειρών): https://launchpad.net/openfrontlibrary Free animations (συλλογή κινούμενων σχεδιών): http://www.free- animations.co.uk
 • 19. Εργαλεία σχεδιασμού και οργάνωσης EnGrade (Βαθμολογίο): http://www.engrade.com OpenSIS (πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μαθητών): http://opensis.com SchoolForge (πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μαθητών)- http://www.schoolforge.net PTCFast.com (Προγραμματισμός διασκέψεων γονέων-εκπαιδευτικών)- http://www.ptcfast.com Εργαλεία έρευνας και αναφοράς StarDict: http://stardict.sourceforge.net/Dictionaries.php Wikipedia: http://en.wikipedia.org Εργαλεία ειδικών θεματικών περιοχών Archimedes CAD (σύστημα διαχείρισης με τη βοήθεια υπολογιστή) http://archimedes.codeplex.com Audacity (λογισμικό επεξεργασίας ήχου): http://audacity.sourceforge.net Music Editor Free: http://www.music.editor.net Free online readability calculator [εφαρμογή που υπολογίζει πόσο ευανάγνωστο είναι ένα κείμενο): http://www.online-utility.org Online αριθμομηχανή με γραφικά: http://www.coolmath.com/graphit Εκπαιδευτικοί πόροι για το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) http://www.gpseducationresource.com TIGER/Line (αρχεία Γεωγραφικών Πληροφοριών της Υπηρεσίας Απογραφών των ΗΠΑ) http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html Αυτόματη μετάφραση: http://translate.google.com
 • 20. ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ • Οι γεννήτριες υλικών περιλαμβάνουν • Λογισμικό επιτραπέζιας έκδοσης • Επεξεργαστές ιστοσελίδων • Λογισμικό δραστηριοτήτων διαδραστικού πίνακα • Γεννήτριες τεστ και διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric) • Γεννήτριες φύλλων εργασίας και παζλ • Γεννήτριες Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, • Δημιουργούς εγγράφων γραφικών • Δημιουργούς φορμών και αρχείων PDF. • Μια σύνοψη αυτών μαζί με ενδεικτικά προϊόντα λογισμικού και παραδείγματα βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί
 • 21. Κατηγορία εργαλείου Ενδεικτικά Εργαλεία Λογισμικού Σκοποί και Οφέλη Λογισμικό επιτραπέζιας έκδοσης - Microsoft Publisher http://office.microsoft.com - Adobe InDesign και Pagemaker http://adobe.com - Quark Express http://www.quark.com Οι μαθητές δημιουργούν δικά τους επιστολόχαρτα, φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία, εφημερίδες και βιβλία Λογισμικό σχεδιασμού ιστοσελίδων/ιστότοπων Adobe Dreamweaver http://adobe.com -Microsoft WebMatrix http://www.microsoft.com Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν ιστοσελίδες ή ιστότοπους για να παρέχουν πληροφορίες ή για να φιλοξενήσουν συχνά χρησιμοποιημένους συνδέσμους και μαθήματα όπως ιστοεξερευνήσεις,. Οι μαθητές σχεδιάζουν ιστοσελίδες για να αποκτήσουν αυτή τη δεξιότητα ή για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα ενός έργου ή έρευνάς τους.
 • 22. Λογισμικό δραστηριοτήτων διαδραστικού πίνακα - Notebook (για χρήση με τους πίνακες της εταιρείας Smart http://smarttech.com - ActivStudio ή Activinspire (για χρήση με τους πίνακες της εταιρείας Promethean) http://www.promet heanworld.com Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μαθήματα για χρήση με διαδραστικούς πίνακες
 • 23. Γεννήτριες τεστ και διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubric) -Exam View Learning Series http://www.einstruction.com -Test Creator http://www.centronsoftware.co m -Wondershare QuizCreator http://wondershare.com/traini n-tools -EasyTestMaker http://www.easytestmaker.com -Rubistar (χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ή τα έτοιμα rubrics) http://rubistar.4teachers.org -Rubric Builder http://www.rubricbuilder.on.ca -Rubric Maker http://recipes.teach4learning.c om Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν τεστ και διαχειρίζονται τα τεστ online- οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν δικά τους ή υιοθετούν έτοιμα διαβαθμισμένα κριτήρια (rubrics) για τη βαθμολόγηση σύνθετων προϊόντων ή επιδόσεων.
 • 24. Γεννήτριες φύλλων εργασίας και παζλ -Crossword Puzzle Maker http://www.armoredpengui n.com -Worksheet Works http://www.worksheetwork s.com -Quia Web http://www.quia.com Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν παζλ και φύλλα εργασίας για την εξάσκηση δεξιοτήτων Γεννήτριες εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων -IEP Online και EasyIEP http://www.publicconsulting group.com -JEP Planet http://www.visionplanet.co m -IEP4U http://www.iep4u.com
 • 25. Δημιουργοί εγγράφων γραφικών Print Shop Deluxe http://www.broderbund.com -SmartDraw http://www.smartdraw.com Εκπαιδευτικοί και μαθητές δημιουργούν βραβεία, αναγνωρίσεις επιτευγμάτων, ενημερωτικά έντυπα, κάρτες και άλλα διακοσμημένα έγγραφα Δημιουργία φόρμων και αρχείων PDF -Adobe Acrobat Pro http://adobe.com -PDF Maker Pilot http://www.colorpilot.com -CutePDF http://www.cutepdf.com -FormArtist Professional http://www.quask.com Εκπαιδευτικοί και μαθητές δημιουργούν έγγραφα σε μορφή φορητού εγγράφου (Portable Document Format- PDF) και φόρμες που μπορούν να συμπληρωθούν online
 • 26. Λογισμικά επιτραπέζιας έκδοσης- έναντι λογισμικού επεξεργασίας κειμένου • Καθώς είναι 2 διαφορετικά εργαλεία, εντούτοις μπορείς να χρησιμοποιήσεις πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου με τον ίδιο τρόπο όπως τα λογισμικά επιτραπέζιας έκδοσης, συνδυάζοντας κείμενο και γραφικά σε μια σελίδα. • Η διαφορά είναι ότι το λογισμικό επιτραπέζιας έκδοσης είναι σχεδιασμένο να δημιουργεί έγγραφα ως ξεχωριστές σελίδες που κατόπιν συνδέονται. Ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο που αναπαριστά κάθε σελίδα και εμφανίζει με αυτόν τον τρόπο μόνο μία ή δύο αντικριστές σελίδες. • Αντίθετα, στην επεξεργασία κειμένου οι σελίδες «κυλούν» σε συνεχή ροή. Ο χρήστης με κύλιση προς τα κάτω βλέπει τις σελίδες του εγγράφου. • Επειδή το λογισμικό επιτραπέζιας έκδοσης επιτρέπει την προβολή σελίδων ως ξεχωριστές μονάδες, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτηση και μορφοποίηση του κειμένου και γραφικών σε κάθε σελίδα (ειδικά στην δημιουργία εφημερίδων και βιβλίων).
 • 27. • Πρακτικές εφαρμογές: Θεωρείται ως η κατάλληλη στρατηγική για παραγωγή πλούσιων σε γραφικά εγγράφων (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, μπροσούρες, ενημερωτικά δελτία, περιοδικά και βιβλία). Συνήθεις εφαρμογές στην τάξη: • -Εξάσκηση στη γραμματική, την ορθογραφία και την επικοινωνία (μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν με ελκυστικό τρόπο, εφαρμόζοντας δεξιότητες χρήσης της γλώσσας). • -Μέθοδοι αναφοράς ερευνητικών ευρημάτων • -Ευκαιρίες για δημιουργία Λογισμικά επιτραπέζιας έκδοσης- έναντι λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
 • 28. Λογισμικά επιτραπέζιας έκδοσης- έναντι λογισμικού επεξεργασίας κειμένου • Κριτήρια σχεδιασμού για αποτελεσματική επιτραπέζια έκδοση • -Χρήση περιορισμένου αριθμού γραμματοσειρών • -Χρήση διαφορετικών γραμματοσειρών για τον τίτλο και το κείμενο • -Χρήση κατάλληλου μεγέθους χαρακτήρων • -Αποφυγή της κατάχρησης του στυλ χαρακτήρων • -Αντιστοίχιση χρωμάτων κειμένου και φόντου • -Χρήση οπτικών υποδείξεων (π.χ. βέλη, σκίαση, στυλ χαρακτήρων) • -Χρήση του κενού διαστήματος (κενά σε κάποιες περιοχές για εστίαση στις περιοχές με πληροφορίες) • -Προσεκτική δημιουργία και χρήση γραφικών • -Αποφυγή συνήθων λαθών στη μορφοποίηση του κειμένου, π.χ. χρήση σωμάτων κειμένου και ακανόνιστο σχήμα. • -Αποφυγή συνήθως λαθών αλλαγών γραμμής και σελίδας.
 • 29. Λογισμικό Σχεδιασμού Ιστοτόπων • Παρότι οι εκπαιδευτικοί και άλλοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδες και ιστότοπους χρησιμοποιώντας γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που ονομάζεται (HTML) (Hypertext Markup Language- γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου) είναι ευκολότερο και και ταχύτερο να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό εργαλεία που ονομάζονται ‘λογισμικά σχεδιασμού ιστοτόπων (web design software). Γνωστά και ως επεξεργαστές ιστοσελίδων (web page editors), αυτά τα εργαλεία είναι προγράμματα συγγραφής που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν ιστοσελίδες με τον ίδιο τρόπο που θα χρησιμοποιούσαν έναν επεξεργαστή κειμένου για να δημιουργήσουν έγγραφα. Οι χρήστες εισάγουν κείμενο, γραφικά και υπερμεσικές συνδέσεις για να δημιουργήσουν τις σελίδες και το λογισμικό επεξεργασίας δημιουργεί αυτόματα τον HTML κώδικα που επιτρέπει στις σελίδες να συνδέονται μεταξύ τους και να βρίσκονται στο Διαδίκτυο.
 • 30. Δραστηριότητα 10’: • Χρησιμοποιείστε το όνομα χρήστη: student και τον κωδικό: 1234 για να κάνετε είσοδο στο Moodle Κολοσσίου, http://elearn.pi.ac.cy/kolossi στο σύνδεσμο http://elearn.pi.ac.cy/kolossi/course/view.php?id=138 για να ρίξετε μια γρήγορη ματιά σε ιστολόγια εκπαιδευτικών. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα ιστολόγια και για ποιο λόγο νομίζετε ότι έχουν δημιουργηθε; • Απαντήστε στο σχετικό φόρουμ
 • 31. Ιστότοποι… • Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό σχεδιασμού ιστότοπων για να δημιουργούν ιστοσελίδες τόσο για εκπαιδευτικές εφαρμογές όσο και για εφαρμογές παραγωγικότητας. Κάποιες συνήθεις χρήσεις περιλαμβάνουν: • Νέα, δραστηριότητες και υλικά της τάξης: Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν επεξεργαστές ιστοσελίδων για να δημιουργήσουν τον ιστότοπο της τάξης τους. Τέτοιοι ιστότοποι είναι πολλαπλού σκοπού και ποικίλου περιεχομένου: μπορεί να περιλαμβάνουν ανακοινώσεις και πληροφορίες για το τρέχον αναλυτικό πρόγραμμα ή και να αποτελούν την τοποθεσία από όπου οι μαθητές ή και οι γονείς μπορούν να κατεβάσουν σημειώσεις ή εργασίες για το σπίτι. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσεις σε ιστότοπους που οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι θα χρησιμοποιούν συχνά για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούν συγκεκριμένα παζλ και παιχνίδια για την εξάσκηση των μαθητών μπορούν σε κάποιο τμήμα του ιστότοπου να έχουν συγκεντρωμένες τις υπερσυνδέσεις για αυτές τις δραστριότητες. • -Μαθήματα βασισμένα στον Ιστό- Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν επεξεργαστές ιστοσελίδων για να δημιουργούν δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οι μαθητές θα πραγματοποιούν στον Ιστό π.χ. ιστοεξερευνήσεις. • Έργα που παράγουν οι μαθητές: Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να επιλέξουν να βάλους τους μαθητές τους να δημιουργήσουν ιστοσελίδες αντί για έγγραδα προκειμένου να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους ή τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Οθ μαθητές παρακινούνται πολύ όταν συνειδητοποιήσουν ότι το έργο τους θα βρίσκεται στον «Ιστό» και θα μπορεί να το δει οποιοσδήποτε στο Διαδίκτυο.
 • 32. Δραστηριότητα 20’ •Ανεβάστε σε ένα δικό σας φάκελο στο Google Drive του μαθήματος τα σχέδια μαθήματος. •Ανοίξετε ένα που δεν είναι δικό σας και προσπαθήστε να το αλλάξετε όσο μπορείτε ενσωματώνοντας τα εργαλεία που βρίσκονται στους πιο πάνω πίνακες.
 • 33. Λογισμικό Δραστηριοτήτων • Ένας διαδραστικός πίνακας (interactive whiteboard) είναι η ηλεκτρονική εκδοχή ενός κανονικού ασπροπίνακα, μια λευκή και γυαλιστερή επιφάνεια που χρησιμοποιεί ειδικούς μαρκαδόρους που σβήνονται και μπορεί να παίξει τον ρόλο με έναν πίνακα κιμωλίας. • Οι διαδραστικοί πίνακες είναι οθόνες που συνδέονται με έναν υπολογιστή και ένα ψηφιακό προβολέα (projector) και επιτρέπουν το χειρισμό πληροφοριών που προβάλλονται στην οθόνη με ειδικούς μαρκαδόρους ή με το χέρι. • Κάποια συστήματα επιτρέπουν επίσης την αποθήκευση των σχεδίων και των σημειώσεων από μία σύνοδο χρήσης του πίνακα και την μετέπειτα ανάκλησή τους. Οι πιο δημοφιλείς διαδραστικοί πίνακες είναι οι ActiveBoard της Promethean και οι Smart Board της Smart Technologies.
 • 34. Διαδραστικοί πίνακες • Υπάρχουν πάρα πολλά tutorials για τη χρήση του διαδραστικού πίνακα π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=0U05WeXPGlk • Χρήση του διαδραστικού πίνακα στο νηπιαγωγείο https://www.youtube.com/watch?v=RYuIh2IduDk
 • 35. Σύστημα τηλεκαταγραφής απαντήσεων των μαθητών (Clickers) •Μοναδικά μεταξύ των εργαλείων συλλογής δεδομένων, τα συστήματα τηλεκαταγραφής απαντήσεων των μαθητών (student response systems), γνωστά ως clickers, αποτελούν έναν συνδυασμό υλικού (συσκευών) χειρός και λογισμικού που επιτρέπει σε κάθε μαθητή της τάξης να απαντά σε μια ερώτηση ταυτόχρονα με τους υπόλοιπους και στον εκπαιδευτικό να βλέπει και να προβάλει αμέσως μια σύνοψη των αποτελεσμάτων.
 • 36. Σύστημα τηλεκαταγραφής απαντήσεων των μαθητών (Clickers) • Αν και οι μελέτες ια αυτά τα εργαλεία αφορούν συνήθως σε τάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην πλειοψηφία τους αναφέρουν βελτιωμένη συμμετοχή των μαθητών, πιο ενεργητική μάθηση, και υψηλότερες επιδόσεις (Blood & Neel, 2008; Gauci, Damas, Williams, & Kemm, 2009). Οι Stowel, Oldham & Bennett (2010) επίσης διαπίστωσαν ότι οι μαθητές ήταν λιγότερο πιθανό να συμφωνούν με τη γνώμη της ομάδας και αισθάνονταν πιο άνετα να ανταποκρίνονται με αυτό το εργαλείο από ότι σηκώνοντας το χέρι τους όταν οι υπό συζήτηση ερωτήσεις ήταν αμφιλεγόμενες. • Εφαρμογές αποτελούν παιχνίδια λεξιλογίου, έλεγχο κατανόησης κατά τη διάρκεια του μαθήματος, και εύκολο τρόπο εμπλοκής των μαθητών. Επιτυχείς χρήσεις έχουν αναφερθεί στις θετικές επιστήμες (Moss & Crowley, 2011; Walgren, 2011), στα μαθηματικά (Popelka, 2010) και στα Αγγλικά (Miller, 2009).
 • 37. Robotics- Γλώσσα προγραμματισμού- Προετοιμασία για το επόμενο μάθημα • https://hourofcode.com/us • MyRobomind-download and install- http://www.robomind.net/en/download.html • https://code.org/ • https://msdn.microsoft.com/en-us/imagine/HoC • https://turtleacademy.com/