SlideShare a Scribd company logo
Uvod u ekoaktivizam


       Bernard Ivčić
ZELENA AKCIJA
•  Profesionalnom timu pomaže 100-tinjak volontera na raznim
  poslovima Zelene akcije te 30-ak aktivista koji pomažu u svim
  kampanjama javnog zagovaranja.

•  Dva su osnovna načina djelovanja Zelene akcije:


•  1. Projekti zaštite okoliša – izvode se po cijeloj Hrvatskoj i čine oko
  70% djelatnosti Zelene akcije.

•  2. Kampanje javnog zagovaranja – zagovaramo donošenje boljih
  zakona i strategija od nadležnih institucija ili zaustavljanje projekata
  koji će imati velik negativni utjecaj na okoliš. U tome koristimo razne
  metode: priopćenja i tiskovne konferencije, ulične akcije, masovne
  prosvjede, akcije građanskog neposluha, ali isključivo nenasilne i koje
  ne zadiru u vrednote definirane Ustavom. Ove aktivnosti čine oko 30%
  djelatnosti Zelene akcije.
Programi Zelene akcije
•  Zaštita prirodnih resursa

•  Gospodarenje otpadom

•  Pravo okoliša

•  Centar za okoliš

•  Transportni program

•  Energetski program

•  Klimatski program

•  Zeleni telefon
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
•  Ekologija – prirodna znanost o odnosima među živim bićima te njihovu odnosu s
  okolinom
•  Zaštita okoliša – ljudska djelatnost - skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima
  je cilj sprečavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprečavanje nastanka šteta,
  smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije
  nastanka štete.
•  Priroda - sve ono što čovjeka okružuje, a što nije stvorio čovjek (i živo i neživo)
•  Okoliš - sve što čovjeka okružuje - uključuje i prirodu i ono što je stvorio čovjek
•  Aktivizam – usmjeren na stvaranje promjene za opće dobro, nije bitno postoji li
  novčana nagrada. Može biti usmjeren direktno na ponašanje pojedinaca kako bi se
  promijenili ili na, primjerice, institucije koje donose odluke kako bi se posredno
  promijenilo društvo
•  Volontiranje – dobrovoljni rad bez naknade, koji se izvodi kao pomoć konkretnim
  ljudima ili za opće dobro.
•  Ekoaktivizam – aktivizam u području zaštite okoliša.
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
Povijest ljudskog utjecaja na okoliš
-  čovjek utječe na okoliš od pretpovijesnog doba (sakupljačka
  društva, poljoprivreda... rast populacije)
-  doba velikih otkrića  istrebljivanje autohtonih vrsta
-  industrijska revolucija  zagađenje voda i početak
  deforestacije
-  zelena revolucija  pesticidi
-  nuklearna revolucija  radioaktivni otpad
-  biotehnološka revolucija  GMO-i
1950-te
•  Hladni rat


•  Antinuklearni i mirovni prosvjedi


•  Zabrinutost za opstanak ljudske vrste


•  Zelena revolucija i pesticidi  1960-te
•  1962. Rachel Carlson “SILENT SPRING” – DDT


•  Osnovan WWF
1970-te
•  Početak ekološkog pokreta u pravom smislu riječi


•  Rimski klub - ograničenje rasta populacije


•  Hipoteza Geje - zemlje kao jedinstvenog organizma


•  22.04.1970. Dan planeta Zemlje - prva proslava - 20
  milijuna ljudi - zakonske ragulative o zaštiti okoliša


•  Konferencija UN-a u Stocholmu 1972. - posvećena okolišu


•  1973. Prva naftna kriza


•  Osnivanje organizacija za zaštitu okoliša (Greenpeace,
1980-te i 1990-te
•  80-te nove ekološke katastrofe - Bhopal (1984)
  (Union Carbide tvornica pesticida);

•  otkrivena ozonska rupa iznad Antarktika (1985);

•  efekt globalnog zatopljenja; Černobil (1986);

•  90-te - konvencija u Rio-u (Earth Summit), Kyoto

•  gubitak bioraznolikosti i globalno zatopljenje
Izlijevanje nafte

1989. Bahia Paraiso
1989. Exxon Valdez
1992. Katina P
1992. Aegean Sea
1993. Braer
1994. Cosma A
1996. Sea Empress
1997. Nachodka
1999. Erika
2001. Jessica
2002. Prestige
2003. MT Tasman Spriti
Koncept održivog razvoja
 Koncept razvoja kojim se zadovoljavaju potrebe
 sadašnjih generacija bez da se ugrožava mogućnost
 da buduće generacije budu u stanju zadovoljiti svoje
 potrebe

Tri stupa održivog razvoja   okoliš    društvo    ekonomija
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
•  Današnji problemi

•  Ako se potrošnja vode nastavi ovim tempom, 2/3 ljudi
  na svijetu do 2025. neće imati dovoljno vode za
  osnovne potrebe

•  Više od 1 milijarde ljudi nema pristup energiji

•  Zagađena voda širom svijeta utječe na zdravlje 1,2
  milijarde ljudi i doprinosi svake godine smrti 15 milijuna
  djece ispod 5 godina starosti

•  Krčenje prašuma

•  138 vrsta izumre dnevno
• Friends of the Earth International


• WWF


• Greenpeace
Ekoaktivizam u RH
•  1986. – SVARUN – Radna grupa za mirovni i ekološki
  pokret

•  1988. – Društvo za unaprjeđenje kvalitete življenja (DUKŽ)

•  1990. Zelena akcija osnovana

•  Dan planeta Zemlje u Hrvatskoj – DUKŽ 1991. – 1996.,
  poslije Zelena akcija

•  1995. Zelena Istra, Zeleni Osijek, 1998. Sunce
Utjecaj onečišćenja zraka na zdravlje

 •  bolesti respiratornog sustava, kardiovaskularnog sustava,
   alergije, rak, diabetes...
 •  U EU 25% djece boluje od neke vrste alergije
 •  procjenjuje se da svake godine u EU od posljedica bolesti
   kojima je uzrok zagađenje zraka umire 450.000 ljudi
 •  2005. preko 2 milijuna preuranjenih smrti na globalnoj razini
   (WHO)
 •  zagađenje zraka u EU smanjuje očekivani životni vijek za
   prosječno 8,6 mjeseci
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
•  U Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske navodi se „Do
  2015. godine u Republici Hrvatskoj neće se graditi niti istraživati, odnosno
  ispitivati mogućnost izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen kao i
  nuklearnih energana.“

•  U članku 127. Prostornog plana Istarske županije (NN 02/02, 01/05, 04/05,
  14/05 - pročišćeni tekst, 10/08 i 07/10) navodi se „Nova TE Plomin III,
  mora koristiti plin kao energent.“, a slično se ponavlja i u članku
  128. „Energent za TE Plomin III mora biti plin.“

•  Također, u članku 33. istog dokumenta utvrđuje se da je maksimalna
  zajednička snaga postojeće i planirane termoelektrane u Plominu 335
  MW. Obzirom da je snaga TE Plomin II 220 MW, slijedi da snaga novog
  bloka termoelektrane u Plominu može biti maksimalno 125
  MW.

•  HEP je 2007. godine zatražio izmjene Prostornog plana Istarske županije
  kojima bi se omogućila izgradnja TE snage 500 MW koju bi pokretao
  ugljen. Sam taj čin je priznanje nepostojanja takve mogućnosti u
  Prostornom planu Istarske županije donesenom 2002. godine.
Rockwool
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
Emisije iz TEP C

•  Najznačajnije emisije su: CO2, CO, SO2 (kao
  sekundarni produkt nastaje SO3), NOx (NO,
  NO2 i N2O), čestice PM10 (koje uključuju i
  čestice PM2,5).

•  Ostale emisije: teški metali, ugljikovodici,
  policiklički aromatski ugljikovodici (PAH),
  nemetanski hlapljivi organski spojevi
  (NMHOS), dioksin (i njegovi derivati), furan (i
  njegovi derivati).
Smanjenje očekivanog životnog vijeka zbog zagađenja
      zraka lebdećim česticama
•  u prosjeku svaki sektor u svim zemljama,
  uključujući Hrvatsku, morat će smanjiti emisije
  za više od 80 % do 2050. (osim prometa i
  poljoprivrede koji će po procjeni Europske komisije
  smanjiti emisije manje od toga).

•  Za Hrvatsku to znači slijedeće: ako je bazna godina 1990.
  s 31.322.000 t CO2eq onda 80 % manje emisije znači
  6.264.400 t CO2eq., a 95 % manje znači 1.566.100 t
  CO2eq.

•  “TEP C” bi svake godine emitirala 2.644.068 t CO2eq.

•  Prema tome, udio ukupnih emisija za Hrvatsku
  samo iz “TEP C” bi bio negdje izmedu 40 % i više
  od 100 %.
CCS
• Uz CCS
 efikasnost
se smanjuje
 s 45 % na
 33-36 %.
(podatak iz
  SUO)
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
New coal plant
 proposals in
 EU - early
2008 and since
   2008:

  20 projects
   under
construction or
 very advanced
 development

114 announced
  Source: ECF analysis. Columns are representative and not to scale
Europe’s coal renaissance: reality check
  Then         Now
  20 plants under   14 built
  construction
             5 in the courts
             1 became gas (IGCC)
  114 announced    66 abandoned
             24 still ‘planning’ but far from investment decisions

Lünen coal plant –    22 still just announced
 construction
halted, unlikely to   2 nominally reached construction stage
   re-start                No evidence more than a
               handful of new coal plants will
                ever be built in the EU
What electricity capacity is the EU actually
      building? 2011 data
  In 2011 71% of
 installed capacity in the
    EU was RES

 Neurath the ONLY
 new coal plant online –
 only coal pending was
  under construction
  before mid 2008

 This is a consistent
 pattern – gas and RES
  are replacing coal
33                Source: EWEA, 2012
"We will not be building any
more major new coal or gas-
fired
power plants for now, either. The
BoAplus project at the
Niederaussem site could be the one
exception. Fundamentally
we consider lignite-fired electricity
generation in the Rhenish
region to be a sensible and
necessary long-term move. But we
will not be making any decision
to build until we have the
appropriate, legally
incontestable approvals and are
convinced
it will be profitable to do so."
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
Kampanja javnog zagovaranja je niz povezanih
aktivnosti u nekom vremenskom periodu koje služe
zajedničkom cilju, npr. da se donositelji odluka, u
institucijama ili u tvrtkama, potaknu na akciju kakvu
želimo, da službeno donesu odluke koje mi
smatramo korisnima i počnu ih provoditi, odnosno
da ukinu ili zabrane nešto što je u njihovoj
nadležnosti i što mi smatramo štetnim po društvo i
okoliš. Tu se obično kombiniraju direktno lobiranje,
informiranje i dobivanje povratnih informacija od
javnosti, publikacija raznih materijala, akcije javnog
zagovaranja, priopćenja, tiskovne konferencije,
pravni pritisak na institucije, peticije, prosvjedi i
obično, ako se sve drugo pokaže nedovoljno,
direktna akcija, odnosno građanski neposluh.
•  Za uspješnu kamanju bitno je napraviti dobru analizu problema i
  postaviti cilj prije nego se krene u kampanju. Naravno, ako neki
  problem možemo riješiti na jednostavniji način – npr. jednom
  akcijom, pismom ili tiskovnom konferencijom, kampanju nećemo ni
  raditi.

•  Identificirati potencijalne partnere i “saveznike” u kampanji. Često
  koalicija nekoliko udruga/inicijativa može postići više od jedne.

•  Umrežavanje- međunarodno i nacionalno

•  Po mogućnosti, dobro je, formalno ili neformalno, istražiti javno
  mnijenje u ciljanoj skupini; ista vrsta prosvjeda može polučiti
  uspjeh ili neuspjeh na političkom planu, ovisno o podršci građana
  (biračkog tijela) ili njezinu izostanku.

•  Akcije unutar kampanja
•  Akcije javnog zagovaranja su dio kampanja, ali
  mogu se održavati i samostalno.

•  Akcije javnog zagovaranja su akcije stavljanja pritiska
  direktno na instituciju ili tvrtku koja ima ovlasti stvari
  promijeniti nabolje u smjeru u kojem mi to želimo. Kao
  građanske inicijative i predstavnici javnosti, mi ih akcijom
  potičemo na to

•  Dijelimo ih na akcije (performanse) i masovne prosvjede.

•  Osim direktnih akcija postoje i akcije tzv. građanskog
  neposluha, kad se akcijom krši neki zakon ili propis, ali
  se akcija temelji na moralnim principima i principu
  nenasilnog djelovanja
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu
•  PLANIRANJE I IZVEDBA AKCIJA
Za uspjeh akcije bitno je da se ona dobro isplanira i pripremi. Naravno, pri analizi
   problema prvo se ispita mogućnost djelovanja i na druge načine, pa možda
   za rješenje nekog problema uopće ne moramo raditi akciju.
 Prilikom osmišljavanja akcije treba se odgovoriti na sljedeća pitanja:
∀  Koja je svrha akcije i što se njome želi postići? To će pomoći odgovoriti
   što, kada i kako se radi.
∀  Kada i kojim povodom? Treba se voditi planom i rasporedom događanja
   unutar institucija (npr. zasjedanje skupštine, suđenje) kako bi se na njih
   stavio pritisak da djeluju ODMAH te situacijama koje uvećavaju vjerojatnost
   da će mediji akciju popratiti (osim kao već navedeno, npr. godišnjice, dani
   obilježavanja određene tematike i sl.
∀  Gdje će se akcija izvesti? Ovisi je li akcija za medije ili za građane, želi li
   akcija direktno utjecati na neku instituciju – u tom slučaju najbolje je raditi je
   na samoj lokaciji institucije itd.
∀  Što se točno želi napraviti?
∀  Kako će se to napraviti? Ovo je veći dio planiranja. Ono što će se na kraju
   izvesti ovisi o puno faktora osim naših želja – kao npr. kolikim budžetom i s
   koliko ljudi raspolažemo. U stvarnosti će faktori izvedivosti i praktičnosti često
   modificirati odluke o tome “što” se radi.
•  TIJEK PRIPREME AKCIJE

•  MASOVNI PROSVJED ili AKCIJA

•  PROCEDURE JAVNIH OKUPLJANJA

•  KAKO IZRADITI TRANSPARENT?

•  KAKO MOBILIZIRATI AKTIVISTE?

•  KAKO MOTIVIRATI I ZADRŽATI AKTIVISTE

•  KOORDINACIJA GRUPE

•  PARTICIPATIVNO ODLUČ IVANJE I TIMSKI RAD

•  KOMUNIKACIJA S GRAĐ ANIMA

•  TISKANI MATERIJALI

•  MEDIJI (POZIV ZA MEDIJE, PRIOPĆ ENJE ZA MEDIJE,
  IZJAVA I INTERVJU,
• www.zelena-akcija.hr
• za@zelena-akcija.hr

More Related Content

Viewers also liked

Hoover Dam Trip
Hoover Dam TripHoover Dam Trip
Hoover Dam Trip
John Dickerson
 
Prezentacija na hrv valerija(1)
Prezentacija na hrv  valerija(1)Prezentacija na hrv  valerija(1)
Prezentacija na hrv valerija(1)
slavicivan
 
Romni udaj se kada si spremna prezentacija
Romni udaj se kada  si spremna prezentacijaRomni udaj se kada  si spremna prezentacija
Romni udaj se kada si spremna prezentacija
Saska Fetahi
 
Sunčana Pešak: Permakultura i hrana
Sunčana Pešak: Permakultura i hranaSunčana Pešak: Permakultura i hrana
Sunčana Pešak: Permakultura i hrana
ivankraljevic
 
Rethink Fabrics Catalog 2011
Rethink Fabrics Catalog 2011Rethink Fabrics Catalog 2011
Rethink Fabrics Catalog 2011
RethinkFabrics
 
Primjeri dobre prakse niskougljičnog razvoja u Hrvatskoj - 2013
Primjeri dobre prakse niskougljičnog razvoja u Hrvatskoj - 2013Primjeri dobre prakse niskougljičnog razvoja u Hrvatskoj - 2013
Primjeri dobre prakse niskougljičnog razvoja u Hrvatskoj - 2013
UNDPhr
 
Razumijevanje fenomena Not-In-My-Backyard i Not-In-ANY-Backyard - primjer Žup...
Razumijevanje fenomena Not-In-My-Backyard i Not-In-ANY-Backyard - primjer Žup...Razumijevanje fenomena Not-In-My-Backyard i Not-In-ANY-Backyard - primjer Žup...
Razumijevanje fenomena Not-In-My-Backyard i Not-In-ANY-Backyard - primjer Žup...
Andreja Pavlovic
 
Why the hoover dam was built
Why the hoover dam was builtWhy the hoover dam was built
Why the hoover dam was built
Austin Gratham
 
Prezentacija za seminar branislava popov
Prezentacija za seminar branislava popovPrezentacija za seminar branislava popov
Prezentacija za seminar branislava popov
instituttam
 
1- Eko-domacinstva, UZT
1- Eko-domacinstva, UZT1- Eko-domacinstva, UZT
1- Eko-domacinstva, UZT
uzt_hr
 
Mogućnosti održivog regionalnog razvoja dr.sc.mirela holy
Mogućnosti održivog regionalnog razvoja  dr.sc.mirela holyMogućnosti održivog regionalnog razvoja  dr.sc.mirela holy
Mogućnosti održivog regionalnog razvoja dr.sc.mirela holy
sdphrvatske
 
Hoover Dam Bypass Technical Presentation
Hoover Dam Bypass Technical PresentationHoover Dam Bypass Technical Presentation
Hoover Dam Bypass Technical Presentation
Blue Elephant Consulting
 
Hoover Dam Virtual Field Trip
Hoover Dam Virtual Field TripHoover Dam Virtual Field Trip
Hoover Dam Virtual Field Trip
Michld24
 
Salvador Dali
Salvador DaliSalvador Dali
Salvador Dali
Ivana Ivanova
 
3- Eko-sela, UZT
3- Eko-sela, UZT3- Eko-sela, UZT
3- Eko-sela, UZT
uzt_hr
 

Viewers also liked (20)

Hoover Dam Trip
Hoover Dam TripHoover Dam Trip
Hoover Dam Trip
 
Prezentacija na hrv valerija(1)
Prezentacija na hrv  valerija(1)Prezentacija na hrv  valerija(1)
Prezentacija na hrv valerija(1)
 
Romni udaj se kada si spremna prezentacija
Romni udaj se kada  si spremna prezentacijaRomni udaj se kada  si spremna prezentacija
Romni udaj se kada si spremna prezentacija
 
Sunčana Pešak: Permakultura i hrana
Sunčana Pešak: Permakultura i hranaSunčana Pešak: Permakultura i hrana
Sunčana Pešak: Permakultura i hrana
 
Kad smo bili mali i deo
Kad smo bili mali i deoKad smo bili mali i deo
Kad smo bili mali i deo
 
Rethink Fabrics Catalog 2011
Rethink Fabrics Catalog 2011Rethink Fabrics Catalog 2011
Rethink Fabrics Catalog 2011
 
Završni rad
Završni radZavršni rad
Završni rad
 
Primjeri dobre prakse niskougljičnog razvoja u Hrvatskoj - 2013
Primjeri dobre prakse niskougljičnog razvoja u Hrvatskoj - 2013Primjeri dobre prakse niskougljičnog razvoja u Hrvatskoj - 2013
Primjeri dobre prakse niskougljičnog razvoja u Hrvatskoj - 2013
 
Razumijevanje fenomena Not-In-My-Backyard i Not-In-ANY-Backyard - primjer Žup...
Razumijevanje fenomena Not-In-My-Backyard i Not-In-ANY-Backyard - primjer Žup...Razumijevanje fenomena Not-In-My-Backyard i Not-In-ANY-Backyard - primjer Žup...
Razumijevanje fenomena Not-In-My-Backyard i Not-In-ANY-Backyard - primjer Žup...
 
Why the hoover dam was built
Why the hoover dam was builtWhy the hoover dam was built
Why the hoover dam was built
 
Prezentacija za seminar branislava popov
Prezentacija za seminar branislava popovPrezentacija za seminar branislava popov
Prezentacija za seminar branislava popov
 
1- Eko-domacinstva, UZT
1- Eko-domacinstva, UZT1- Eko-domacinstva, UZT
1- Eko-domacinstva, UZT
 
Mogućnosti održivog regionalnog razvoja dr.sc.mirela holy
Mogućnosti održivog regionalnog razvoja  dr.sc.mirela holyMogućnosti održivog regionalnog razvoja  dr.sc.mirela holy
Mogućnosti održivog regionalnog razvoja dr.sc.mirela holy
 
Hoover Dam Bypass Technical Presentation
Hoover Dam Bypass Technical PresentationHoover Dam Bypass Technical Presentation
Hoover Dam Bypass Technical Presentation
 
Havaji-Aloha država
Havaji-Aloha državaHavaji-Aloha država
Havaji-Aloha država
 
Hoover Dam Virtual Field Trip
Hoover Dam Virtual Field TripHoover Dam Virtual Field Trip
Hoover Dam Virtual Field Trip
 
Hrana
HranaHrana
Hrana
 
Diplomski rad
Diplomski radDiplomski rad
Diplomski rad
 
Salvador Dali
Salvador DaliSalvador Dali
Salvador Dali
 
3- Eko-sela, UZT
3- Eko-sela, UZT3- Eko-sela, UZT
3- Eko-sela, UZT
 

Similar to Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu

Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_daljPrezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
doxikus
 
Značaj zaštite i i očuvanja okoliša.ppt
Značaj zaštite i i očuvanja okoliša.pptZnačaj zaštite i i očuvanja okoliša.ppt
Značaj zaštite i i očuvanja okoliša.ppt
papicnejir
 
Jelena Puđak - Društvo visokih emisija
Jelena Puđak - Društvo visokih emisijaJelena Puđak - Društvo visokih emisija
Jelena Puđak - Društvo visokih emisija
ivankraljevic
 
Marija Pujo Tadić - Klimatske promjene, 13.05.2014
Marija Pujo Tadić - Klimatske promjene, 13.05.2014Marija Pujo Tadić - Klimatske promjene, 13.05.2014
Marija Pujo Tadić - Klimatske promjene, 13.05.2014
UNDPhr
 
Poskarbonski gradovi - prezentacija priručnika u Puli, 17.11.2011.
Poskarbonski gradovi - prezentacija priručnika u Puli, 17.11.2011.Poskarbonski gradovi - prezentacija priručnika u Puli, 17.11.2011.
Poskarbonski gradovi - prezentacija priručnika u Puli, 17.11.2011.
Nenad Maljković
 
Uradisamsolarnikolektor 120801163021-phpapp02
Uradisamsolarnikolektor 120801163021-phpapp02Uradisamsolarnikolektor 120801163021-phpapp02
Uradisamsolarnikolektor 120801163021-phpapp02
Juraj Vasek
 
Jagoda Munić o održivim društvima
Jagoda Munić o održivim društvimaJagoda Munić o održivim društvima
Jagoda Munić o održivim društvima
ivankraljevic
 
Vjeran Piršić: Zeleno gospodarstvo
Vjeran Piršić: Zeleno gospodarstvoVjeran Piršić: Zeleno gospodarstvo
Vjeran Piršić: Zeleno gospodarstvo
ivankraljevic
 
Croatian version -_ccn_business_plan_-_16_march_2011_(l)
Croatian version -_ccn_business_plan_-_16_march_2011_(l)Croatian version -_ccn_business_plan_-_16_march_2011_(l)
Croatian version -_ccn_business_plan_-_16_march_2011_(l)
greenhomes
 
CCN business plan Croatian version
CCN business plan Croatian versionCCN business plan Croatian version
CCN business plan Croatian version
Antal Boros
 
Tehnicki aspekti razvoja otoka sa 100% obnovljivim izvorima energije
Tehnicki aspekti razvoja otoka sa 100% obnovljivim izvorima energijeTehnicki aspekti razvoja otoka sa 100% obnovljivim izvorima energije
Tehnicki aspekti razvoja otoka sa 100% obnovljivim izvorima energije
UNDPhr
 
Conservation Central Network Hrvatska
Conservation Central Network HrvatskaConservation Central Network Hrvatska
Conservation Central Network Hrvatska
ccnmario
 
Zašto energetske zadruge?
Zašto energetske zadruge?Zašto energetske zadruge?
Zašto energetske zadruge?
Nenad Maljković
 
Zašto energetske zadruge
Zašto energetske zadrugeZašto energetske zadruge
Zašto energetske zadruge
UNDPhr
 
Mali priručnik permakulture
Mali priručnik permakultureMali priručnik permakulture
Mali priručnik permakulture
Mirjana Tadić
 
Ekoloski kriminalitet
Ekoloski kriminalitetEkoloski kriminalitet
Ekoloski kriminalitet
maturski
 
Zelena knjiznica. Neodoljivo unosna glad
Zelena knjiznica. Neodoljivo unosna gladZelena knjiznica. Neodoljivo unosna glad
Zelena knjiznica. Neodoljivo unosna glad
ivankraljevic
 

Similar to Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu (18)

Urbana ekologija // Glibo Ivana, Vukoja Josipa
Urbana ekologija // Glibo Ivana, Vukoja JosipaUrbana ekologija // Glibo Ivana, Vukoja Josipa
Urbana ekologija // Glibo Ivana, Vukoja Josipa
 
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_daljPrezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
Prezentacija dobra klima_za_promjene_2008_hr_4_with_notes_dalj
 
Značaj zaštite i i očuvanja okoliša.ppt
Značaj zaštite i i očuvanja okoliša.pptZnačaj zaštite i i očuvanja okoliša.ppt
Značaj zaštite i i očuvanja okoliša.ppt
 
Jelena Puđak - Društvo visokih emisija
Jelena Puđak - Društvo visokih emisijaJelena Puđak - Društvo visokih emisija
Jelena Puđak - Društvo visokih emisija
 
Marija Pujo Tadić - Klimatske promjene, 13.05.2014
Marija Pujo Tadić - Klimatske promjene, 13.05.2014Marija Pujo Tadić - Klimatske promjene, 13.05.2014
Marija Pujo Tadić - Klimatske promjene, 13.05.2014
 
Poskarbonski gradovi - prezentacija priručnika u Puli, 17.11.2011.
Poskarbonski gradovi - prezentacija priručnika u Puli, 17.11.2011.Poskarbonski gradovi - prezentacija priručnika u Puli, 17.11.2011.
Poskarbonski gradovi - prezentacija priručnika u Puli, 17.11.2011.
 
Uradisamsolarnikolektor 120801163021-phpapp02
Uradisamsolarnikolektor 120801163021-phpapp02Uradisamsolarnikolektor 120801163021-phpapp02
Uradisamsolarnikolektor 120801163021-phpapp02
 
Jagoda Munić o održivim društvima
Jagoda Munić o održivim društvimaJagoda Munić o održivim društvima
Jagoda Munić o održivim društvima
 
Vjeran Piršić: Zeleno gospodarstvo
Vjeran Piršić: Zeleno gospodarstvoVjeran Piršić: Zeleno gospodarstvo
Vjeran Piršić: Zeleno gospodarstvo
 
Croatian version -_ccn_business_plan_-_16_march_2011_(l)
Croatian version -_ccn_business_plan_-_16_march_2011_(l)Croatian version -_ccn_business_plan_-_16_march_2011_(l)
Croatian version -_ccn_business_plan_-_16_march_2011_(l)
 
CCN business plan Croatian version
CCN business plan Croatian versionCCN business plan Croatian version
CCN business plan Croatian version
 
Tehnicki aspekti razvoja otoka sa 100% obnovljivim izvorima energije
Tehnicki aspekti razvoja otoka sa 100% obnovljivim izvorima energijeTehnicki aspekti razvoja otoka sa 100% obnovljivim izvorima energije
Tehnicki aspekti razvoja otoka sa 100% obnovljivim izvorima energije
 
Conservation Central Network Hrvatska
Conservation Central Network HrvatskaConservation Central Network Hrvatska
Conservation Central Network Hrvatska
 
Zašto energetske zadruge?
Zašto energetske zadruge?Zašto energetske zadruge?
Zašto energetske zadruge?
 
Zašto energetske zadruge
Zašto energetske zadrugeZašto energetske zadruge
Zašto energetske zadruge
 
Mali priručnik permakulture
Mali priručnik permakultureMali priručnik permakulture
Mali priručnik permakulture
 
Ekoloski kriminalitet
Ekoloski kriminalitetEkoloski kriminalitet
Ekoloski kriminalitet
 
Zelena knjiznica. Neodoljivo unosna glad
Zelena knjiznica. Neodoljivo unosna gladZelena knjiznica. Neodoljivo unosna glad
Zelena knjiznica. Neodoljivo unosna glad
 

More from ivankraljevic

Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom mišaGlagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
ivankraljevic
 
Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom mišaGlagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
ivankraljevic
 
Izložba Flaciana, SKPU, 2020
Izložba Flaciana, SKPU, 2020Izložba Flaciana, SKPU, 2020
Izložba Flaciana, SKPU, 2020
ivankraljevic
 
Znanstveno istraživanje
Znanstveno istraživanjeZnanstveno istraživanje
Znanstveno istraživanje
ivankraljevic
 
Zelene knjižnice 2015
Zelene knjižnice 2015Zelene knjižnice 2015
Zelene knjižnice 2015
ivankraljevic
 
Baze podataka besplatno
Baze podataka besplatnoBaze podataka besplatno
Baze podataka besplatno
ivankraljevic
 
Znanstveno istraživanje skpu
Znanstveno istraživanje skpuZnanstveno istraživanje skpu
Znanstveno istraživanje skpu
ivankraljevic
 
Mladen Domazet: Odrast 2015
Mladen Domazet: Odrast 2015Mladen Domazet: Odrast 2015
Mladen Domazet: Odrast 2015
ivankraljevic
 
Zelena knjiznica 2010 2014
Zelena knjiznica 2010 2014Zelena knjiznica 2010 2014
Zelena knjiznica 2010 2014
ivankraljevic
 
Zelena knjiznica 2010 - 2014
Zelena knjiznica 2010 - 2014Zelena knjiznica 2010 - 2014
Zelena knjiznica 2010 - 2014
ivankraljevic
 
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna bankaZelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka
ivankraljevic
 
Zelena knjižnica. Sven Janovski: Građanski aktivizam
Zelena knjižnica. Sven Janovski: Građanski aktivizamZelena knjižnica. Sven Janovski: Građanski aktivizam
Zelena knjižnica. Sven Janovski: Građanski aktivizam
ivankraljevic
 
Zelena knjiznica. Djuro Capor: Pravo na prostor
Zelena knjiznica. Djuro Capor: Pravo na prostorZelena knjiznica. Djuro Capor: Pravo na prostor
Zelena knjiznica. Djuro Capor: Pravo na prostor
ivankraljevic
 
Baze podataka besplatno (1)
Baze podataka besplatno (1)Baze podataka besplatno (1)
Baze podataka besplatno (1)
ivankraljevic
 
Zelena knjiznica. D. Simlesa: Odrzivost
Zelena knjiznica. D. Simlesa: OdrzivostZelena knjiznica. D. Simlesa: Odrzivost
Zelena knjiznica. D. Simlesa: Odrzivost
ivankraljevic
 
Miroslav Ambruš-Kiš - Zajamčeni temeljni osobni prihod
Miroslav Ambruš-Kiš - Zajamčeni temeljni osobni prihodMiroslav Ambruš-Kiš - Zajamčeni temeljni osobni prihod
Miroslav Ambruš-Kiš - Zajamčeni temeljni osobni prihod
ivankraljevic
 
Zelena knjiznica. Sjemenarski suverenitet
Zelena knjiznica. Sjemenarski suverenitetZelena knjiznica. Sjemenarski suverenitet
Zelena knjiznica. Sjemenarski suverenitet
ivankraljevic
 
Dragana Bolješić Knežević. Slobodna škola
Dragana Bolješić Knežević. Slobodna školaDragana Bolješić Knežević. Slobodna škola
Dragana Bolješić Knežević. Slobodna škola
ivankraljevic
 
Ekonomski laboratorij zajednice 0313
Ekonomski laboratorij zajednice 0313Ekonomski laboratorij zajednice 0313
Ekonomski laboratorij zajednice 0313
ivankraljevic
 
Audio remains dream stop, 2013
Audio remains  dream stop, 2013Audio remains  dream stop, 2013
Audio remains dream stop, 2013
ivankraljevic
 

More from ivankraljevic (20)

Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom mišaGlagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
 
Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom mišaGlagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
Glagoljske knjige Konzula Istranina klikom miša
 
Izložba Flaciana, SKPU, 2020
Izložba Flaciana, SKPU, 2020Izložba Flaciana, SKPU, 2020
Izložba Flaciana, SKPU, 2020
 
Znanstveno istraživanje
Znanstveno istraživanjeZnanstveno istraživanje
Znanstveno istraživanje
 
Zelene knjižnice 2015
Zelene knjižnice 2015Zelene knjižnice 2015
Zelene knjižnice 2015
 
Baze podataka besplatno
Baze podataka besplatnoBaze podataka besplatno
Baze podataka besplatno
 
Znanstveno istraživanje skpu
Znanstveno istraživanje skpuZnanstveno istraživanje skpu
Znanstveno istraživanje skpu
 
Mladen Domazet: Odrast 2015
Mladen Domazet: Odrast 2015Mladen Domazet: Odrast 2015
Mladen Domazet: Odrast 2015
 
Zelena knjiznica 2010 2014
Zelena knjiznica 2010 2014Zelena knjiznica 2010 2014
Zelena knjiznica 2010 2014
 
Zelena knjiznica 2010 - 2014
Zelena knjiznica 2010 - 2014Zelena knjiznica 2010 - 2014
Zelena knjiznica 2010 - 2014
 
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna bankaZelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka
Zelena knjiznica. Goran Jeras: Eticna banka
 
Zelena knjižnica. Sven Janovski: Građanski aktivizam
Zelena knjižnica. Sven Janovski: Građanski aktivizamZelena knjižnica. Sven Janovski: Građanski aktivizam
Zelena knjižnica. Sven Janovski: Građanski aktivizam
 
Zelena knjiznica. Djuro Capor: Pravo na prostor
Zelena knjiznica. Djuro Capor: Pravo na prostorZelena knjiznica. Djuro Capor: Pravo na prostor
Zelena knjiznica. Djuro Capor: Pravo na prostor
 
Baze podataka besplatno (1)
Baze podataka besplatno (1)Baze podataka besplatno (1)
Baze podataka besplatno (1)
 
Zelena knjiznica. D. Simlesa: Odrzivost
Zelena knjiznica. D. Simlesa: OdrzivostZelena knjiznica. D. Simlesa: Odrzivost
Zelena knjiznica. D. Simlesa: Odrzivost
 
Miroslav Ambruš-Kiš - Zajamčeni temeljni osobni prihod
Miroslav Ambruš-Kiš - Zajamčeni temeljni osobni prihodMiroslav Ambruš-Kiš - Zajamčeni temeljni osobni prihod
Miroslav Ambruš-Kiš - Zajamčeni temeljni osobni prihod
 
Zelena knjiznica. Sjemenarski suverenitet
Zelena knjiznica. Sjemenarski suverenitetZelena knjiznica. Sjemenarski suverenitet
Zelena knjiznica. Sjemenarski suverenitet
 
Dragana Bolješić Knežević. Slobodna škola
Dragana Bolješić Knežević. Slobodna školaDragana Bolješić Knežević. Slobodna škola
Dragana Bolješić Knežević. Slobodna škola
 
Ekonomski laboratorij zajednice 0313
Ekonomski laboratorij zajednice 0313Ekonomski laboratorij zajednice 0313
Ekonomski laboratorij zajednice 0313
 
Audio remains dream stop, 2013
Audio remains  dream stop, 2013Audio remains  dream stop, 2013
Audio remains dream stop, 2013
 

Predavanje Bernarda Ivčića o ekoaktivizmu

 • 1. Uvod u ekoaktivizam Bernard Ivčić
 • 2. ZELENA AKCIJA • Profesionalnom timu pomaže 100-tinjak volontera na raznim poslovima Zelene akcije te 30-ak aktivista koji pomažu u svim kampanjama javnog zagovaranja. • Dva su osnovna načina djelovanja Zelene akcije: • 1. Projekti zaštite okoliša – izvode se po cijeloj Hrvatskoj i čine oko 70% djelatnosti Zelene akcije. • 2. Kampanje javnog zagovaranja – zagovaramo donošenje boljih zakona i strategija od nadležnih institucija ili zaustavljanje projekata koji će imati velik negativni utjecaj na okoliš. U tome koristimo razne metode: priopćenja i tiskovne konferencije, ulične akcije, masovne prosvjede, akcije građanskog neposluha, ali isključivo nenasilne i koje ne zadiru u vrednote definirane Ustavom. Ove aktivnosti čine oko 30% djelatnosti Zelene akcije.
 • 3. Programi Zelene akcije • Zaštita prirodnih resursa • Gospodarenje otpadom • Pravo okoliša • Centar za okoliš • Transportni program • Energetski program • Klimatski program • Zeleni telefon
 • 7. Ekologija – prirodna znanost o odnosima među živim bićima te njihovu odnosu s okolinom • Zaštita okoliša – ljudska djelatnost - skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprečavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprečavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. • Priroda - sve ono što čovjeka okružuje, a što nije stvorio čovjek (i živo i neživo) • Okoliš - sve što čovjeka okružuje - uključuje i prirodu i ono što je stvorio čovjek • Aktivizam – usmjeren na stvaranje promjene za opće dobro, nije bitno postoji li novčana nagrada. Može biti usmjeren direktno na ponašanje pojedinaca kako bi se promijenili ili na, primjerice, institucije koje donose odluke kako bi se posredno promijenilo društvo • Volontiranje – dobrovoljni rad bez naknade, koji se izvodi kao pomoć konkretnim ljudima ili za opće dobro. • Ekoaktivizam – aktivizam u području zaštite okoliša.
 • 10. Povijest ljudskog utjecaja na okoliš - čovjek utječe na okoliš od pretpovijesnog doba (sakupljačka društva, poljoprivreda... rast populacije) - doba velikih otkrića  istrebljivanje autohtonih vrsta - industrijska revolucija  zagađenje voda i početak deforestacije - zelena revolucija  pesticidi - nuklearna revolucija  radioaktivni otpad - biotehnološka revolucija  GMO-i
 • 11. 1950-te • Hladni rat • Antinuklearni i mirovni prosvjedi • Zabrinutost za opstanak ljudske vrste • Zelena revolucija i pesticidi 1960-te • 1962. Rachel Carlson “SILENT SPRING” – DDT • Osnovan WWF
 • 12. 1970-te • Početak ekološkog pokreta u pravom smislu riječi • Rimski klub - ograničenje rasta populacije • Hipoteza Geje - zemlje kao jedinstvenog organizma • 22.04.1970. Dan planeta Zemlje - prva proslava - 20 milijuna ljudi - zakonske ragulative o zaštiti okoliša • Konferencija UN-a u Stocholmu 1972. - posvećena okolišu • 1973. Prva naftna kriza • Osnivanje organizacija za zaštitu okoliša (Greenpeace,
 • 13. 1980-te i 1990-te • 80-te nove ekološke katastrofe - Bhopal (1984) (Union Carbide tvornica pesticida); • otkrivena ozonska rupa iznad Antarktika (1985); • efekt globalnog zatopljenja; Černobil (1986); • 90-te - konvencija u Rio-u (Earth Summit), Kyoto • gubitak bioraznolikosti i globalno zatopljenje
 • 14. Izlijevanje nafte 1989. Bahia Paraiso 1989. Exxon Valdez 1992. Katina P 1992. Aegean Sea 1993. Braer 1994. Cosma A 1996. Sea Empress 1997. Nachodka 1999. Erika 2001. Jessica 2002. Prestige 2003. MT Tasman Spriti
 • 15. Koncept održivog razvoja Koncept razvoja kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnjih generacija bez da se ugrožava mogućnost da buduće generacije budu u stanju zadovoljiti svoje potrebe Tri stupa održivog razvoja okoliš društvo ekonomija
 • 18. Današnji problemi • Ako se potrošnja vode nastavi ovim tempom, 2/3 ljudi na svijetu do 2025. neće imati dovoljno vode za osnovne potrebe • Više od 1 milijarde ljudi nema pristup energiji • Zagađena voda širom svijeta utječe na zdravlje 1,2 milijarde ljudi i doprinosi svake godine smrti 15 milijuna djece ispod 5 godina starosti • Krčenje prašuma • 138 vrsta izumre dnevno
 • 19. • Friends of the Earth International • WWF • Greenpeace
 • 20. Ekoaktivizam u RH • 1986. – SVARUN – Radna grupa za mirovni i ekološki pokret • 1988. – Društvo za unaprjeđenje kvalitete življenja (DUKŽ) • 1990. Zelena akcija osnovana • Dan planeta Zemlje u Hrvatskoj – DUKŽ 1991. – 1996., poslije Zelena akcija • 1995. Zelena Istra, Zeleni Osijek, 1998. Sunce
 • 21. Utjecaj onečišćenja zraka na zdravlje • bolesti respiratornog sustava, kardiovaskularnog sustava, alergije, rak, diabetes... • U EU 25% djece boluje od neke vrste alergije • procjenjuje se da svake godine u EU od posljedica bolesti kojima je uzrok zagađenje zraka umire 450.000 ljudi • 2005. preko 2 milijuna preuranjenih smrti na globalnoj razini (WHO) • zagađenje zraka u EU smanjuje očekivani životni vijek za prosječno 8,6 mjeseci
 • 23. U Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske navodi se „Do 2015. godine u Republici Hrvatskoj neće se graditi niti istraživati, odnosno ispitivati mogućnost izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen kao i nuklearnih energana.“ • U članku 127. Prostornog plana Istarske županije (NN 02/02, 01/05, 04/05, 14/05 - pročišćeni tekst, 10/08 i 07/10) navodi se „Nova TE Plomin III, mora koristiti plin kao energent.“, a slično se ponavlja i u članku 128. „Energent za TE Plomin III mora biti plin.“ • Također, u članku 33. istog dokumenta utvrđuje se da je maksimalna zajednička snaga postojeće i planirane termoelektrane u Plominu 335 MW. Obzirom da je snaga TE Plomin II 220 MW, slijedi da snaga novog bloka termoelektrane u Plominu može biti maksimalno 125 MW. • HEP je 2007. godine zatražio izmjene Prostornog plana Istarske županije kojima bi se omogućila izgradnja TE snage 500 MW koju bi pokretao ugljen. Sam taj čin je priznanje nepostojanja takve mogućnosti u Prostornom planu Istarske županije donesenom 2002. godine.
 • 26. Emisije iz TEP C • Najznačajnije emisije su: CO2, CO, SO2 (kao sekundarni produkt nastaje SO3), NOx (NO, NO2 i N2O), čestice PM10 (koje uključuju i čestice PM2,5). • Ostale emisije: teški metali, ugljikovodici, policiklički aromatski ugljikovodici (PAH), nemetanski hlapljivi organski spojevi (NMHOS), dioksin (i njegovi derivati), furan (i njegovi derivati).
 • 27. Smanjenje očekivanog životnog vijeka zbog zagađenja zraka lebdećim česticama
 • 28. u prosjeku svaki sektor u svim zemljama, uključujući Hrvatsku, morat će smanjiti emisije za više od 80 % do 2050. (osim prometa i poljoprivrede koji će po procjeni Europske komisije smanjiti emisije manje od toga). • Za Hrvatsku to znači slijedeće: ako je bazna godina 1990. s 31.322.000 t CO2eq onda 80 % manje emisije znači 6.264.400 t CO2eq., a 95 % manje znači 1.566.100 t CO2eq. • “TEP C” bi svake godine emitirala 2.644.068 t CO2eq. • Prema tome, udio ukupnih emisija za Hrvatsku samo iz “TEP C” bi bio negdje izmedu 40 % i više od 100 %.
 • 29. CCS • Uz CCS efikasnost se smanjuje s 45 % na 33-36 %. (podatak iz SUO)
 • 31. New coal plant proposals in EU - early 2008 and since 2008: 20 projects under construction or very advanced development 114 announced Source: ECF analysis. Columns are representative and not to scale
 • 32. Europe’s coal renaissance: reality check Then Now 20 plants under 14 built construction 5 in the courts 1 became gas (IGCC) 114 announced 66 abandoned 24 still ‘planning’ but far from investment decisions Lünen coal plant – 22 still just announced construction halted, unlikely to 2 nominally reached construction stage re-start No evidence more than a handful of new coal plants will ever be built in the EU
 • 33. What electricity capacity is the EU actually building? 2011 data In 2011 71% of installed capacity in the EU was RES Neurath the ONLY new coal plant online – only coal pending was under construction before mid 2008 This is a consistent pattern – gas and RES are replacing coal 33 Source: EWEA, 2012
 • 34. "We will not be building any more major new coal or gas- fired power plants for now, either. The BoAplus project at the Niederaussem site could be the one exception. Fundamentally we consider lignite-fired electricity generation in the Rhenish region to be a sensible and necessary long-term move. But we will not be making any decision to build until we have the appropriate, legally incontestable approvals and are convinced it will be profitable to do so."
 • 37. Kampanja javnog zagovaranja je niz povezanih aktivnosti u nekom vremenskom periodu koje služe zajedničkom cilju, npr. da se donositelji odluka, u institucijama ili u tvrtkama, potaknu na akciju kakvu želimo, da službeno donesu odluke koje mi smatramo korisnima i počnu ih provoditi, odnosno da ukinu ili zabrane nešto što je u njihovoj nadležnosti i što mi smatramo štetnim po društvo i okoliš. Tu se obično kombiniraju direktno lobiranje, informiranje i dobivanje povratnih informacija od javnosti, publikacija raznih materijala, akcije javnog zagovaranja, priopćenja, tiskovne konferencije, pravni pritisak na institucije, peticije, prosvjedi i obično, ako se sve drugo pokaže nedovoljno, direktna akcija, odnosno građanski neposluh.
 • 38. Za uspješnu kamanju bitno je napraviti dobru analizu problema i postaviti cilj prije nego se krene u kampanju. Naravno, ako neki problem možemo riješiti na jednostavniji način – npr. jednom akcijom, pismom ili tiskovnom konferencijom, kampanju nećemo ni raditi. • Identificirati potencijalne partnere i “saveznike” u kampanji. Često koalicija nekoliko udruga/inicijativa može postići više od jedne. • Umrežavanje- međunarodno i nacionalno • Po mogućnosti, dobro je, formalno ili neformalno, istražiti javno mnijenje u ciljanoj skupini; ista vrsta prosvjeda može polučiti uspjeh ili neuspjeh na političkom planu, ovisno o podršci građana (biračkog tijela) ili njezinu izostanku. • Akcije unutar kampanja
 • 39. Akcije javnog zagovaranja su dio kampanja, ali mogu se održavati i samostalno. • Akcije javnog zagovaranja su akcije stavljanja pritiska direktno na instituciju ili tvrtku koja ima ovlasti stvari promijeniti nabolje u smjeru u kojem mi to želimo. Kao građanske inicijative i predstavnici javnosti, mi ih akcijom potičemo na to • Dijelimo ih na akcije (performanse) i masovne prosvjede. • Osim direktnih akcija postoje i akcije tzv. građanskog neposluha, kad se akcijom krši neki zakon ili propis, ali se akcija temelji na moralnim principima i principu nenasilnog djelovanja
 • 43. PLANIRANJE I IZVEDBA AKCIJA Za uspjeh akcije bitno je da se ona dobro isplanira i pripremi. Naravno, pri analizi problema prvo se ispita mogućnost djelovanja i na druge načine, pa možda za rješenje nekog problema uopće ne moramo raditi akciju. Prilikom osmišljavanja akcije treba se odgovoriti na sljedeća pitanja: ∀ Koja je svrha akcije i što se njome želi postići? To će pomoći odgovoriti što, kada i kako se radi. ∀ Kada i kojim povodom? Treba se voditi planom i rasporedom događanja unutar institucija (npr. zasjedanje skupštine, suđenje) kako bi se na njih stavio pritisak da djeluju ODMAH te situacijama koje uvećavaju vjerojatnost da će mediji akciju popratiti (osim kao već navedeno, npr. godišnjice, dani obilježavanja određene tematike i sl. ∀ Gdje će se akcija izvesti? Ovisi je li akcija za medije ili za građane, želi li akcija direktno utjecati na neku instituciju – u tom slučaju najbolje je raditi je na samoj lokaciji institucije itd. ∀ Što se točno želi napraviti? ∀ Kako će se to napraviti? Ovo je veći dio planiranja. Ono što će se na kraju izvesti ovisi o puno faktora osim naših želja – kao npr. kolikim budžetom i s koliko ljudi raspolažemo. U stvarnosti će faktori izvedivosti i praktičnosti često modificirati odluke o tome “što” se radi.
 • 44. TIJEK PRIPREME AKCIJE • MASOVNI PROSVJED ili AKCIJA • PROCEDURE JAVNIH OKUPLJANJA • KAKO IZRADITI TRANSPARENT? • KAKO MOBILIZIRATI AKTIVISTE? • KAKO MOTIVIRATI I ZADRŽATI AKTIVISTE • KOORDINACIJA GRUPE • PARTICIPATIVNO ODLUČ IVANJE I TIMSKI RAD • KOMUNIKACIJA S GRAĐ ANIMA • TISKANI MATERIJALI • MEDIJI (POZIV ZA MEDIJE, PRIOPĆ ENJE ZA MEDIJE, IZJAVA I INTERVJU,