Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sunčana Pešak: Permakultura i hrana

Nakon ljetne pauze Društvo bibliotekara Istre nastavilo je s aktivnostima u okviru projekta Zelena knjižnica s predavanjem Permakultura i hrana koje je održala Sunčana Pešak u Sveučilišnoj knjižnici u Puli 20. rujna 2012. godine u 16,30 sati. (40 korisnika)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sunčana Pešak: Permakultura i hrana

 1. 1. PERMAKULTURNI PRISTUP HRANI
 2. 2. :: PERMAKULTURA PERMAKULTURA - PERMANENTNA AGRI – KULTURA • Briga za okoliš i oĉuvanje ţivota u svoj njegovoj cjelovitosti • Briga za ljude • Pravedna raspodjela, postavljanje granica ljudskoj populaciji i konzumaciji • kreiranje ţivotnog i proizvodnog sustava utemeljenog na sinergiji njegovih elemenata po uzoru na prirodne ekosustave • Stvaranje uravnoteţenog ljudskog okoliša – cjeloviti pristup • Praktiĉnost
 3. 3. :: PROBLEMI – BRIGA ZA OKOLIŠ ZAUZIMANJE PROSTORA I ZAGAĐENJA DEGRADACIJA TLA EKOLOŠKI OTISAK • zbijanje • zauzimanje sve većih • zakiseljavanje površina na štetu • poremeĉen ekosustav prirodnih ekosustava organizama u tlu • sve veće površine • erozija potrebne za saniranje zagaĊenja • zauzimanje poljoprivrednog ZAGAĐENJA zemljišta izgradnjom • teški metali industrijskih objekata i prometnica • otrovne kemikalije (pesticidi i mineralna gnojiva, • energetska petrokemikalije…) neuĉinkovitost • otpad • ovisnost o fosilnim gorivima • zagaĊenje zraka radi prometa
 4. 4. :: PROBLEMI – BRIGA ZA LJUDE I RASPODJELA RESURSA ĈOVJEK ILI KOTAĈIĆ STROJA SVJETSKA POLITIKA NERAVNOTEŽA NA GLADI TRŽIŠTU I PONIŽAVANJE RADNIKA • 80% siromašnih i pothranjenih u svijetu su • trţišni mehanizmi koji potiĉu ljudi sa sela okrupnjavanje, gomilanje • drastiĉno opada broj kapitala u rukama malog broja seljaka ljudi, uvoz-izvoz • bacanje hrane u • velik broj posrednika u lancu od “razvijenim” zemljama proizvoĊaĉa do potrošaĉa • sve niţa cijena rada • nedostupnost resursa mladima • zanemarivanje prava ţena • Narušena etika • Upitna kvaliteta finalnog proizvoda i narušavanje zdravlja potrošaĉa
 5. 5. :: BORBA ZA PREHRAMBENI SUVERENITET PREHRAMBENI SUVERENITET • pravo naroda da demokratski utvrde vlastite sustave prehrane i poljoprivredne proizvodnje bez ugrožavanja drugih ljudi ili okoliša • pravo na zdravu i kulturološki prikladnu hranu proizvedenu ekološkim i održivim metodama • u središte stavlja potrebe onih koji proizvode, distribuiraju i konzumiraju hranu, a ne potrebe kapitala i korporacija
 6. 6. :: BORBA ZA PREHRAMBENI SUVERENITET VIA CAMPESINA – PUTEVIMA SELJAKA - BORBA ZA: PRIJETNJE: • očuvanje poljoprivrede na • poljoprivreda kao jedan od malim obiteljskim gospodarstvima najvedih zagađivača • glad u svijet u kao posljedica • prehrambeni lanac s ljudskim licem nepravilne raspodjele, a ne manjkavosti proizvodnje • hranu kao pravo, a ne kao robu; poljoprivredu kao stil života, a • politika u službi kapitala ne biznis • zanemarivanje ljudskih prava i loši uvjeti rada u proizvodnji, preradi i distribuciji hrane • damping, land grabbing • privatizacija, pretvaranje u robu i patentiranje osnovnih resursa i tradicijskog naslijeđa • zagađenja radi industrije i transporta…
 7. 7. :: BORBA ZA PREHRAMBENI SUVERENITET CILJEVI ODRŢIVOG RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA U HRVATSKOJ 1. Raditi na jaĉanju socijalne pravde, povjerenja i suradnje u lokalnim zajednicama, poticati na preuzimanje inicijativa i udruţivanje 2. Promijeniti imidţ sela i odnos prema proizvodnji 3. Oĉuvati obiteljska gospodarstva 4. Jaĉati vlastitu proizvodnju 5. Jaĉati ekološku proizvodnju
 8. 8. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI ŠTO MOŢEMO PODUZETI ODRŽIVA PROIZVODNJA: ODRŽIVA POTROŠNJA: • uzgajati što više hrane što bliže • kuhati zdrave obroke od sezonskog lokalnog povrda i voda, kuhinji – mali energetski izbjegavati hranu “iz vredice” i učinkovitiji sustavi uvozne proizvode • ekološki uzgoj • smanjiti potrošnju mesa • briga o tlu • kupovati od lokalnih proizvođača • štednja vode uz što manje posrednika • kupnjom podržavati lokalne • očuvanje i razvoj biološke ekološke proizvođače raznolikosti i genetske • izbjegavati supermarkete i raznolikosti kultiviranih vrsta restorane brze hrane • poštivanje posebnosti lokalnog • smanjiti (ukinuti) otpad krajolika i kulture • podržati odgovorne proizvođače (fair trade) • njegovati život u zajednici i štednju resursa dijeljenjem i razmjenjivanjem; trajna edukacija
 9. 9. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI PRINCIPI PERMAKULTURNOG DIZAJNA • Racionalnost i štednja resursa • Svaki element ima više funkcija • Svaku funkciju podržava više elemenata – raznolikost • Svaki element potpomaže druge elemente • Učinkovito planiranje energije – razmještaj elemenata prema zonama • Oblikovanje u humanim mjerilima i proporcijama
 10. 10. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI PROIZVODNJA NA KUĆNOM PRAGU I ŠTEDNJA ENERGIJE ZONIRANJEM • hrana raste što bliţe tanjuru • ZONA 0 – uzgoj zaĉinskog bilja na prozorskoj dasci • ZONA 1 – zaĉinske gredice, mali vrtovi uz kuću, staklenik, kompostište • ZONA 2 – veći vrt, košnice pĉela, voćnjak • ZONA 3 – uzgoj na njivama • ZONA 4 – livade, pašnjaci, gospodarske šume • ZONA 5 – divlja staništa
 11. 11. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI PRIRODA KAO UZOR • U prirodi je sve povezano i umreţeno • Otpad ne postoji, a resursi kruţe • Biljke i ţivotinje ţive u harmoniĉnim zajednicama (raznolikost, partnerstvo, dinamiĉna ravnoteţa) • Tlo je uvijek prekriveno • Šumski vrt
 12. 12. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI BRIGA O TLU • odrţavanje ţivota u tlu - u jednom gramu tla moţe biti nekoliko milijardi ţivih bića • humus je kljuĉ plodnosti – kompostiranje organskog otpada, drvena sjeĉka, karton, glistinac • odrţavanje ravnomjerne vlaţnosti i zadrţavanje hranjiva • zaštita od isušivanja pokrivanjem (malĉiranjem) – karton, slama, vuna, lišće… • zelena gnojidba – ukopavanje biljnih ostataka • korištenje ţivotinja za prorahljivanje
 13. 13. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI MUDRO POSTUPANJE S VODOM • zadrţavanje vode u ekosustavu – terasiranje, jarci (swale) • ĉuvanje i korištenje kišnice u kućanstvu i za zalijevanje • zalijevanje proĉišćenim sivim vodama iz kućanstva • zalijevanje kasno naveĉer ili rano u jutro • zalijevanje kap po kap
 14. 14. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI ZAŠTITA OD BURE I PREVIŠE SUNCA • ĉuvanje prirodnih poteza vegetacije na rubovima parcela • zasjenjivanje – pergole iznad gredica, visoke biljke na gredicama orijentiranim sjever-jug, kljuĉ-gredice • sadnja stablašica u grabe napunjene organskim materijalom
 15. 15. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI NA MANJIM POVRŠINAMA • raznolikost vrsta • mješovite gredice • harmoniĉno povezivanje uz korištenje sinergijskih efekata • vrtovi u maslinicima i voćnjacima
 16. 16. :: POMAK KA ODRŢIVOSTI OĈUVANJE I RAZVOJ BIOLOŠKE I GENETSKE RAZNOLIKOSTI ZAŠTITA PRIRODNIH STANIŠTA • zaštita šuma, prirodnih vodotoka, retencijskih podruĉja, moĉvara… • povećanje rubnih podruĉja ekosustava (obala, ţivica, šumskih rubova…) • nadoknaĊivanje uništenih skloništa divljih vrsta OĈUVANJE STARIH SORATA I PASMINA KULTIVIRANIH VRSTA • stare sorte i pasmine odrţavale su se stoljećima u narodu i dio su baštine • ĉesto su bolje prilagoĊene uvjetima malog gospodarstva, otpornije na bolesti, imaju razna ljekovita svojstva…
 17. 17. :: PROMJENA ODOZDO – NEKA RJEŠENJA GRUPE SOLIDARNE RAZMJENE • GSRijeda – djeluje od 2011, okuplja oko dvadesetak stalnih članova i stotinjak simpatizera; osim poticanja ekološke proizvodnje direktnom kupovinom ekoloških proizvoda održavaju zajednički vrt i niz radionica • GSR – Karlovac – osnovan 2011. na inicijativu članova grupe GSRijeda • Roda - GSR i GSR Pula – osnovane 2012. kroz projekt “Fine niti lokalnih razvoja” uz pomod članova GAS-a Calci kraj Pise
 18. 18. :: PROMJENA ODOZDO – NEKA RJEŠENJA JAVNI URBANI VRTOVI • Pula, Varaţdin, Ivanić Grad, Virovitica • školski vrtovi / mali vrt u vrtiću
 19. 19. :: PROMJENA ODOZDO – NEKA RJEŠENJA SLOW FOOD I FAIRTRADE INICIJATIVE • Slow food Dubrovnik – inicijativa Convivium osnovana 2011. i priznata od Slow food pokreta • usmjerena je na pomoć i potporu malim tradicijskim proizvoĊaĉima, edukaciju mladih na teme zdrave prehrane i zaštite okoliša, te na oĉuvanje lokalne gastronomske baštine • filmski festival Kinookus posvećen hrani 8 i 9. 9. 2012. • sajam Ĉovjek na Zemlji • Fairtrade - Bale
 20. 20. :: PROMJENA ODOZDO – NEKA RJEŠENJA UČENJE KROZ VOLONTERIZAM - WWOOF • meĊunarodna mreţa organskih farmi koje primaju volontere • rad za hranu i smještaj

×