SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Pla Estratègic
Mercats de Barcelona
2015—2025
Pla de digitalització
De la transformació física
a la transformació digital
V6 — 22 d’octubre de 2020
Xarxa de mercats	
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Sarrià-
Sant Gervasi
Horta-
Guinardó
Les Corts
Sants-Montjuïc
Ciutat
Vella
Nou
Barris
Sant
Andreu
Sant Martí
Eixample
Gràcia
40
072137
12
18
17
06
39
04
31
16 13
29
09
11
3010
26
36
19
23
32/41/42
14
01
20
22
15
38
2835
05/43
02
34
03
24
25
08
27
33
01. Abaceria Central
02. La Barceloneta
03. El Besòs
04. El Bon Pastor
05. La Boqueria
06. Canyelles
07. El Carmel
08. Ciutat Meridiana
09. El Clot
10. La Concepció
11. Els Encants Fira de Bellcaire
12. L’Estrella
13. Felip II
14. Fort Pienc
15. Galvany
16. El Guinardó
17. La Guineueta
18. Horta
19. Hostafrancs
20. Les Corts
21. Lesseps
22. La Llibertat
23. La Marina
24. La Mercè
25. Montserrat
26. El Ninot
27. Núria
28. El Poblenou
29. Provençals
30. La Sagrada Família
31. Sant Andreu
32. Sant Antoni
33. Sant Gervasi
34. Sant Martí
35. Santa Caterina
36. Sants
37. Sarrià
38. Les Tres Torres
39. Trinitat
40. La Vall d’Hebron
41. Encants de Sant Antoni
42. Dominical del Llibre
43. Floristes de les Rambles
43 mercats: 39 alimentaris + 4 no alimentaris
43 mercats
40 edificis
Línies estratègiques
La xarxa de Mercats de Barcelona proveeix els ciutadans
de productes de qualitat, promou un estil de vida saludable,
la cohesió social i l’articulació dels barris, i fomenta l’economia
i l’ocupació en el marc del comerç de proximitat.
VISIÓ:
Motor
Agent de dinamització econòmica.
Ànima
Referent de vida als barris.
Experiència de compra i convivència.
Sostenibilitat
Prescriptora de l’alimentació saludable
i sostenible.
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
1. Lideratge en el sector de la distribució
de producte fresc i de qualitat:
Els clients poden trobar producte
igual de bo a altres botigues,
però millor mai, i els seus comer-
ços del mercat saben que els
agrada i els ofereixen un tracte
personalitzat.
2. Diversificació del producte:
Els supermercats venen produc-
te fresc, de qualitat i ben presen-
tat però els mercats ofereixen
diversitat, especialment en el
producte de temporada.
3. Mantenir l’atenció propera
i personalitzada:
Preservar com un tresor la con-
fiança dels clients. Que puguin
comprar directament als comer-
ços, on line o fins i tot per telè-
fon, obtenint la mateixa qualitat
de producte i la quantitat que
necessiten.
4. Flexibilització de l’experiència
de compra i estalvi de temps:
Oferir la possibilitat de guanyar
en comoditat comprant per
internet i rebre la compra a casa
o recollir-la al mercat encara
que ja estigui tancat.
5. Reorganització del mix comercial
i introducció de nous operadors:
Donar l’oportunitat als clients de
comprar producte fresc, com pot
ser el peix i mentre el preparen
al seu comerç de confiança,
comprar altres productes:
cosmètica, forn, papereria...
Tot sense sortir del mercat.
6. Promoció de la cultura
de l’alimentació sostenible:
Transmetre als clients que la
compra al mercat afavoreix la
dieta saludable, el consum de
productes locals i contribueix
a combatre el canvi climàtic.
Valors bàsics, noves tendències i reptes de futur
Renovació, innovació i adaptació a les noves tendències de consum i alimentació sostenible.
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Pla de digitalització:
de la transformació física
a la transformació digital
Conjunt de projectes que donen resposta als valors i objectius
del Pla Estratègic 2015-2025 i a les noves necessitats dels
nostres clients i clientes actuals i potencials.
Les tecnologies de la informació reforcen tot el pla
de transformació física de la xarxa de Mercats.
La modernització de l’espai s’ha d’acompanyar
d’una modernització organitzativa i del servei.
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
El Mercat, àgora del barri
Espai de convivència i solidaritat amb
la doble vessant comercial i social.
Els comerciants formen part
d’una xarxa de professionals
especialitzats en producte fresc
i saludable, coneixen als clients,
els assessoren i milloren la seva
qualitat de vida. Els mercats són
un espai on “passen coses”,
formen part de la vida del barri.
Eines:
• Nova web
• Pantalles digitals
• Gestor de continguts
Proximitat i confiança
Espais comercials actuals, nets i amb instal·
lacions en perfecte estat que transmetin
confiança i aportin valor afegit respecte
la resta d’espais alimentaris.
Els clients senten seguretat
i confort comprant als mercats.
Els fidelitzem i senten que el
mercat i l’experiència de compra
forma part de la seva vida.
Eines:
• Xarxa de sensors
• Central d’alarmes
• Xarxa de càmeres zenitals i pantalles per
al comptatge de persones.
• Programari de control d’incidències.
• Quadre de comandament on line.
• Accions de comunicació (Campanya 2021)
Qualitat i diversitat
Mercats amb mix de tipus de comerços que
permeten als clients la compra unificada.
Els clients fan tota la seva
compra als mercats.
Guanyen temps.
Eines:
• Renovació del programari
de backoffice
Pla de digitalització: de la transformació física a la transformació digital
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Alimentació sostenible
Pioners en la defensa de l’alimentació salu-
dable i respectuosa amb l’entorn i el medi-
ambient.
Millora de la consciència medi-
ambiental i refugi per aquells que
ja cerquen establiments respon-
sables des del punt de vista
de la sostenibilitat: Producte
local, no malbaratament i
reducció d’envasos de plàstic.
Eines:
• Xarxa de sensors
• Central d’alarmes
• Accions de comunicació:
	Tallers
	 Nova web
	XS
	 Campanya 2021
Compra àgil
Nous horaris comercials i venda on line.
Els clients poden comprar
i obtenir la seva comanda
fins i tot quan el seu mercat
ha tancat.
Eines:
• Marketplace
• Xarxa de lockers.
Lideratge
Notorietat i posicionament com a líders en
la distribució de producte fresc, saludable
i sostenibilitat alimentària.
Ho hem de ser i també ho hem
de semblar. Els clients s’acosten
al mercat amb la certesa que
és la millor opció de compra.
L’augment del consum de pro-
ducte fresc contribuirà a millorar
la seva salut.
Eines:
• Accions de comunicació:
	 Nova web
	XS
	Tallers
	 Eina d’emailing massiu
	 Repositori d’imatges
	 Campanya 2021
Pla de digitalització: de la transformació física a la transformació digital
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Renovar els mercats
per transformar el barri
Motor i exemple per a la modernització
del comerç del barri. Els projectes vinculats
a la tecnologia de la informació acompanyen
a la transformació física.
El barri es transforma
i s’omple d’activitat,
de vida al carrer.
Eines:
• Xarxa de càmeres zenitals i pantalles
per al comptatge de persones
• Programari de control d’incidències
• Xarxa de sensors
• Central d’alarmes
• Marketplace
• Xarxa de lockers
Pla de digitalització: de la transformació física a la transformació digital
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Marketplace
El marketplace ens permetrà avançar en la
implantació d’Internet com a canal de venda
als mercats municipals de Barcelona.
El projecte comptarà amb un operador es-
pecialitzat que s’encarregarà de la gestió
integral de la plataforma telemàtica de co-
merç electrònic i de l’app que possibilitarà la
compra on-line de la clientela actual i poten-
cial dels mercats.
De cara als usuaris podrem:
• Ampliar les opcions d’accés a l’oferta dels
mercats a col·lectius que tenen dificultats
en el seu desplaçament físic.
• Millorar el model d’atenció respecte de la
compra als mercats per nous canals de
distribució.
Des del punt de vista dels comerciants dels
mercats aconseguirem:
• Posar a la seva disposició una plataforma
tecnològica de venda en línia.
• Oferir-los les eines i els serveis necessaris
perquè puguin rebre i gestionar comandes
a través de la plataforma.
• Disposar dels recursos i mecanismes
tecnològics per fer el repartiment de les
comandes a domicili i a través de guixetes
als mercats (lockers) que s’instal·laran
progressivament als diferents mercats.
• Facilitar els serveis que aquesta plata-
forma porta associada (serveis logístics,
gestió de catàleg de referències, serveis
de gestió del cobrament i canal d’atenció
específic entre d’altres)
Lockers
Amb la implantació d’un marketplace comú,
els comerços disposaran d’un nou canal de
venda per fer arribar els seus productes a la
clientela del mercat i nova clientela potencial.
Comptarem amb una plataforma tecnolò-
gica (web i app) per realitzar la compra, i el
servei logístic vinculat farà possible que les
comandes arribin als compradors.
Aquest nou servei es completarà amb la
implantació d‘una xarxa de guixetes per pro-
ducte sec i refrigerat als mercats. La xarxa
de lockers donarà l’opció a la clientela de
recollir la seva comanda directament a les
guixetes quan més li convingui.
La previsió d’implementació és fer un primer
desplegament de 14 mercats de Barcelona
per tal d’avaluar-ne l’ús per part de la ciuta-
dania i els comerciants abans d’instal·lar els
lockers a la resta de la xarxa de mercats.
Descripció de les eines principals
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Control d’aforaments als mercats
Disposar de dades dels accessos als Mer-
cats Municipals és essencial per tal de
quantificar l’impacte que tenen els equipa-
ments als seus barris i la distribució horària
de les visites als diferents mercats. A causa
de la situació derivada de la Covid-19 s’afe-
geix una nova necessitat: controlar de forma
estricta els aforaments per tal de garantir
que no se superen els màxims permesos.
Per tal d’obtenir aquestes dades està en
marxa el procés d’instal·lació de sensors que
registren el número de persones que entren
i surten a cada moment a tots els accessos
de tots els mercats. Prèviament hi havia el
comptatge instal·lat a 11 mercats amb dos
proveïdors diferents. El canvi suposa la uni-
ficació, ampliació a tota la xarxa de mercats
i actualització de la infraestructura.
Els usuaris visualitzen en una pantalla instal·
lada als accessos quin és l’aforament màxim
i l’aforament en el moment en què volen ac-
cedir al mercat. S’indica clarament la possi-
bilitat o no d’accés.
Aquesta informació és imprescindible en
el moment actual de necessitat de control
estricte per motiu de la pandèmia, però en
termes generals ofereix la possibilitat d’ob-
tenir informació molt útil per prendre decisi-
ons de millora de servei a la ciutadania.
Destacar que en tot moment cal garantir
que el sistema compleix els requeriments
derivats de la normativa de protecció de
dades, per això els sensors són instal·lats
zenitalment als accessos i no fan cap
gravació de les imatges.
Descripció de les eines principals
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
No passeu
Persones que hi ha
dins del mercat: 000
Espereu uns minuts fins
que la pantalla es posi verda.
Endavant
Persones que hi ha
dins del mercat: 000
Persones que podeu entrar: 000
Sensorització dels mercats
i central d’alarmes
La instal·lació de sensors de diferents tipo-
logies (climàtics, corrent elèctric…) instal·
lats als mercats i connectats a una central
d’alarmes, permetrà disposar en temps real
de dades clau per tal de detectar possibles
anomalies i portar a terme les actuacions
pertinents. Tot aquest volum d’informació
(més la provinent d’altres sistemes com els
compta persones) es recollirà en un sistema
unificat que permetrà visualitzar les dades
de tots els mercats de manera agregada.
La central d’alarmes comptarà també amb
l’actualització de tot un seguit d’elements
propis d’aquests sistemes de gestió global
com incendis, intrusions... per tal de garan-
tir una ràpida actuació davant de qualsevol
eventualitat.
Eina de gestió d’incidències
L’Institut de Mercats està en procés
d’implementació d’una nova eina digital de
gestió d’incidències fet a mida per les seves
necessitats.
L’eina recull la tipologia d’incidències associ-
ades al funcionament habitual dels mercats
permetent que de manera descentralitzada,
els responsables de cada mercat puguin
informar de manera àgil, ràpida i precisa
sobre qualsevol desperfecte o avaria que
pugui afectar el correcte desenvolupament
del funcionament dels mercats.
Les incidències detectades s’introdueixen
en un flux de treball compartit pel personal
de Mercats de Barcelona i els responsables
directes del manteniment dels mercats faci-
litant al màxim la seva resolució.
Pla de renovació del programari
de backoffice actual
El pla de renovació del programari intern
consisteix en tres actuacions:
1. Nou programari de gestió d’expedients
adaptat a les noves necessitats de l’Institut
Municipal de Mercats i a la normativa
d’Administració i Registre Electrònic de les
Administracions Públiques. Aquest canvi farà
possible una renovació àgil dels canvis en les
normatives reflectides en les ordenances.
2. Nou sistema de facturació que permetrà
el lliurament i la descarrega on-line dels re-
buts als comerciants i que facilitarà l’adap-
tació als nous requeriments de periodicitat
en les liquidacions dels canons.
3. Nou model de compres d’aprovisionament
energètic que en facilitarà la integració de
diferents consums i que tindrà funcionalitats
de simulació per ajudar als comerciants
a estimar i estalviar en despesa i per tant
contribuirà a assolir fites de sostenibilitat.
Descripció de les eines principals
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Desplegament d’infraestructura
de telecomunicacions als mercats
Per tal de dotar de connectivitat als dife-
rents dispositius de seguiment i control als
mercats que formen part del pla de digitalit-
zació, cal desplegar una infraestructura de
telecomunicacions actualitzada. Per això es
procedirà a la instal·lació de fibra òptica i a
la realització de totes les tasques de cablat-
ge i dotació d’electrònica de telecomunica-
cions necessàries segons les especificitats
arquitectòniques i infraestructures de base
de cada mercat.
Aquesta és una feina prèvia invisible, però
imprescindible per posar en funcionament
els diferents projectes de modernització
digitals de la xarxa de mercats.
Sistema d’e-mailer massiu
En l’aposta per augmentar la comunicació,
l’Institut de Mercats es dotarà d’un sistema
d’e-mailer que facilitarà la programació i en-
viament d’e-mails personalitzats per donar
a conèixer als usuaris activitats, informació
de servei, etc.
Aquest programari facilitarà alhora el con-
trol de la informació difosa comptant amb
tots els mecanismes de seguretat i regles de
RGPD vigents a l’Ajuntament de Barcelona.
Descripció de les eines principals
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Repositori d’imatges
El Departament de Comunicació de Mercats
disposa d’una gran col·lecció d’imatges dels
diferents mercats i d’activitats i esdeveni-
ments que s’hi celebren. En el seu dia a dia
es genera molt material que sovint queda
recollit amb la idea de documentar activitats
o enriquir elements de comunicació.
Avui aquestes imatges tenen un volum que
necessita d’un programari específic per a la
seva gestió. Aquests programaris anome-
nats DAM (Digital Asset Managers) perme-
ten que les imatges siguin documentades
i classificades de manera que es faciliti la
seva cerca i es puguin posar a disposició
de la ciutadania.
Xarxa de pantalles i eina de gestió
de continguts
El sistema de gestió de continguts consistirà
en la instal·lació d’una xarxa de pantalles i
de microordinadors distribuïda pels mercats,
amb un programari de control remot a tra-
vés del qual es podran difondre continguts
comuns a tota la xarxa o específics a cada
equipament.
El sistema de gestió de continguts permetrà
oferir informació als usuaris sobre productes
i serveis dels mercats i també d’altres acti-
vitats i iniciatives del districte que contribu-
eixin a la dinamització del teixit comercial,
cultural i associatiu.
Descripció de les eines principals
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Nova web: mercats.Barcelona
L’Institut Municipal de Mercats treballa des
de fa més de 10 anys en la comunicació di-
gital entre els mercats i la ciutadania. Estem
adaptant-nos constantment a les deman-
des usuaris, provant noves fórmules, creant
continguts de valor i donant servei també en
l’entorn on-line.
Ara és moment d’evolucionar amb el nou
web Mercats.Barcelona. Els Mercats de
Barcelona funcionen com una xarxa d’es-
pais de servei a la ciutadania per tota la ge-
ografia de la ciutat, i amb aquest esperit de
servei volem construir el nou web amb els
següents objectius, unificant sota un mateix
domini de ciutat les tres vessants dels mer-
cats: la de gestió municipal, la del mercat
com a àgora i la d’agents educadors.
Respectant la singularitat de cada una
d’elles, volem que el ciutadà trobi tota la
informació i els serveis que necessita sota
d’aquest paraigua únic:
• Donar un millor servei a la ciutadania,
i als comerciants.
• Augmentar la visibilitat i la presència dels
Mercats de Barcelona a Internet arribant
de forma més transparent a tothom.
• Generar imatge i prestigi de la marca
“Mercats de Barcelona”.
• Augmentar els públics i potenciar
les vendes.
• Fidelitzar als clients/usuaris dels mercats.
Mercats.Barcelona volem que sigui un es-
pai digital que permeti veure als mercats en
totes les seves dimensions, capaç de donar
cabuda a les novetats digitals que puguin
sorgir en un món amb ciutadans cada cop
més connectats.
Descripció de les eines principals
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Pla de digitalització
1r trim. 2021 2n trim. 2021 3r trim. 2021 4t trim. 2021 2022
Pressupost total: 2.810.800 €
Marketplace
4t trim. 2020
Anàlisi facturació Eina de simulació de facturació
Mailing massiu
SSTT: Gestió incidències
Confecció i implantació nous FICOR, TREM i COSME
Repositori imatges
Eina control pressupost (Aladdin)
Control aforament
Plec CMS i desplegament de pantalles
Plec Lockers i desplegament de la prova pilot (14 mercats)
Desplegament infraestructura xarxa de mercats
Projecte central alarmes / sensorització
Modelització webs mercats
Nova web IMMB
Quadre de Comandament: definició i incorporació dels diferents projectes
PMO (oficina tècnica)
Pla de digitalització. Resum pressupostari 2020-22
Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
Projectes
Software: desenvolupaments i llicències
Hardware: maquinari divers
Web, continguts i repositori digital
Direcció de projectes, enginyeries i serveis externs
Subministraments, processos i manteniment
Total
Inversió
743.427,63 €
1.737.362,37 €
136.145,00 €
145.465,00 €
48.400,00 €
2.810.800,00 €

More Related Content

What's hot

Informe sobre els Plans de promoció turística del Consorci de Turisme turística
Informe sobre els Plans de promoció turística del Consorci de Turisme turísticaInforme sobre els Plans de promoció turística del Consorci de Turisme turística
Informe sobre els Plans de promoció turística del Consorci de Turisme turísticaAjuntament de Barcelona
 
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'EuropaÀmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'EuropaAjuntament de Sabadell
 
Pacte per Barcelona. Un nou impulsa per la ciutat
Pacte per Barcelona. Un nou impulsa per la ciutatPacte per Barcelona. Un nou impulsa per la ciutat
Pacte per Barcelona. Un nou impulsa per la ciutatAjuntament de Barcelona
 
Pla estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023Pla estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023Ajuntament de Barcelona
 
Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic
Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públicUna nova mobilitat sostenible en un nou espai públic
Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públicAjuntament de Barcelona
 
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015 Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015 Ajuntament de Barcelona
 
Mesura govern. La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Ba...
Mesura govern. La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Ba...Mesura govern. La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Ba...
Mesura govern. La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Ba...Ajuntament de Barcelona
 
Conferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitgesConferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitgesAlbert Bargues i Grau
 
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dadesMesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dadesAjuntament de Barcelona
 
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Ajuntament de Barcelona
 
Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025
Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025
Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025Ajuntament de Barcelona
 
Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013Ajuntament de Barcelona
 
30 mesures per a l'impuls econòmic. Barcelona Creixement
30 mesures per a l'impuls econòmic. Barcelona Creixement30 mesures per a l'impuls econòmic. Barcelona Creixement
30 mesures per a l'impuls econòmic. Barcelona CreixementAjuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Ajuntament de Barcelona
 
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: Eix Besòs-Bon Pastor
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: Eix Besòs-Bon PastorServeis i Programes per a Empreses Industrials: Eix Besòs-Bon Pastor
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: Eix Besòs-Bon PastorBarcelona Activa
 

What's hot (20)

Informe sobre els Plans de promoció turística del Consorci de Turisme turística
Informe sobre els Plans de promoció turística del Consorci de Turisme turísticaInforme sobre els Plans de promoció turística del Consorci de Turisme turística
Informe sobre els Plans de promoció turística del Consorci de Turisme turística
 
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'EuropaÀmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa
Àmbit B30, l'eix de manufactura avançada del sud d'Europa
 
Pacte per Barcelona. Un nou impulsa per la ciutat
Pacte per Barcelona. Un nou impulsa per la ciutatPacte per Barcelona. Un nou impulsa per la ciutat
Pacte per Barcelona. Un nou impulsa per la ciutat
 
Pla estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023Pla estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023
Pla estratègic de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2020-2023
 
Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic
Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públicUna nova mobilitat sostenible en un nou espai públic
Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic
 
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015 Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
Informe sobre les dades bàsiques de mobilitat 2015
 
Mesura govern. La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Ba...
Mesura govern. La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Ba...Mesura govern. La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Ba...
Mesura govern. La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Ba...
 
Conferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitgesConferencia plans estrategics sitges
Conferencia plans estrategics sitges
 
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dadesMesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades
 
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
 
Informe Observatori Barcelona 2015
Informe Observatori Barcelona 2015Informe Observatori Barcelona 2015
Informe Observatori Barcelona 2015
 
Informe Observatori Barcelona 2014
Informe Observatori Barcelona 2014Informe Observatori Barcelona 2014
Informe Observatori Barcelona 2014
 
Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025
Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025
Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025
 
Observatori Barcelona 2011
Observatori Barcelona 2011Observatori Barcelona 2011
Observatori Barcelona 2011
 
Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013
 
30 mesures per a l'impuls econòmic. Barcelona Creixement
30 mesures per a l'impuls econòmic. Barcelona Creixement30 mesures per a l'impuls econòmic. Barcelona Creixement
30 mesures per a l'impuls econòmic. Barcelona Creixement
 
22@
22@22@
22@
 
Ple març 2012: estratègia TIC
Ple març 2012: estratègia TICPle març 2012: estratègia TIC
Ple març 2012: estratègia TIC
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
 
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: Eix Besòs-Bon Pastor
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: Eix Besòs-Bon PastorServeis i Programes per a Empreses Industrials: Eix Besòs-Bon Pastor
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: Eix Besòs-Bon Pastor
 

Similar to Pla de digitalització dels mercats de Barcelona

Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaAjuntament de Barcelona
 
La botiga digital: La revolució tecnològica al món del Retail
La botiga digital: La revolució tecnològica al món del Retail La botiga digital: La revolució tecnològica al món del Retail
La botiga digital: La revolució tecnològica al món del Retail Lluis Serra
 
Reimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjansReimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjansToni Merino
 
Francesc Garcia Cuyàs. Conclusions
Francesc Garcia Cuyàs. ConclusionsFrancesc Garcia Cuyàs. Conclusions
Francesc Garcia Cuyàs. ConclusionsFundació TicSalut
 
Obert al futur. Programa formatiu per al Comerç de Proximitat
Obert al futur. Programa formatiu per al Comerç de ProximitatObert al futur. Programa formatiu per al Comerç de Proximitat
Obert al futur. Programa formatiu per al Comerç de ProximitatAjuntament de Barcelona
 
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4grup4ecomerc
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcatLa Salle BCN
 
Guia Comerç Electronic i el producte fresc | Cambra de Comerç de Barcelona
Guia Comerç Electronic i el producte fresc | Cambra de Comerç de BarcelonaGuia Comerç Electronic i el producte fresc | Cambra de Comerç de Barcelona
Guia Comerç Electronic i el producte fresc | Cambra de Comerç de BarcelonaLluis Serra
 
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)tamorques
 
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...m4Social
 
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer SectorDebat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer SectorTaula Tercer Sector
 
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La MarinaServeis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La MarinaBarcelona Activa
 
Estrategia smart city ajuntament bcn - la-salle_bcn
Estrategia smart city  ajuntament bcn - la-salle_bcnEstrategia smart city  ajuntament bcn - la-salle_bcn
Estrategia smart city ajuntament bcn - la-salle_bcnLa Salle BCN
 

Similar to Pla de digitalització dels mercats de Barcelona (20)

Bcn digital city
Bcn digital cityBcn digital city
Bcn digital city
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
 
Què és la Compra Pública Innovadora, com començar i oportunitats a Catalunya
Què és la Compra Pública Innovadora, com començar i oportunitats a CatalunyaQuè és la Compra Pública Innovadora, com començar i oportunitats a Catalunya
Què és la Compra Pública Innovadora, com començar i oportunitats a Catalunya
 
Bcndigitalroadmap
BcndigitalroadmapBcndigitalroadmap
Bcndigitalroadmap
 
La botiga digital: La revolució tecnològica al món del Retail
La botiga digital: La revolució tecnològica al món del Retail La botiga digital: La revolució tecnològica al món del Retail
La botiga digital: La revolució tecnològica al món del Retail
 
Reimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjansReimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjans
 
Guia emprenedoria de mercats municipals
Guia emprenedoria de mercats municipalsGuia emprenedoria de mercats municipals
Guia emprenedoria de mercats municipals
 
Francesc Garcia Cuyàs. Conclusions
Francesc Garcia Cuyàs. ConclusionsFrancesc Garcia Cuyàs. Conclusions
Francesc Garcia Cuyàs. Conclusions
 
Obert al futur. Programa formatiu per al Comerç de Proximitat
Obert al futur. Programa formatiu per al Comerç de ProximitatObert al futur. Programa formatiu per al Comerç de Proximitat
Obert al futur. Programa formatiu per al Comerç de Proximitat
 
Noves oportunitats de negoci associades a la Compra Pública d'Innovació
Noves oportunitats de negoci associades a la Compra Pública d'InnovacióNoves oportunitats de negoci associades a la Compra Pública d'Innovació
Noves oportunitats de negoci associades a la Compra Pública d'Innovació
 
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4
Comerç digital, condicions i legislació - Grup 4
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
 
Guia comerç electronic i el producte fresc
Guia comerç electronic i el producte frescGuia comerç electronic i el producte fresc
Guia comerç electronic i el producte fresc
 
Guia Comerç Electronic i el producte fresc | Cambra de Comerç de Barcelona
Guia Comerç Electronic i el producte fresc | Cambra de Comerç de BarcelonaGuia Comerç Electronic i el producte fresc | Cambra de Comerç de Barcelona
Guia Comerç Electronic i el producte fresc | Cambra de Comerç de Barcelona
 
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)
Pla Pimestic (Jornada Girona 21 04 2010)
 
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores - Anna Majó, Director...
 
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer SectorDebat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
 
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La MarinaServeis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
 
E-commerce
E-commerceE-commerce
E-commerce
 
Estrategia smart city ajuntament bcn - la-salle_bcn
Estrategia smart city  ajuntament bcn - la-salle_bcnEstrategia smart city  ajuntament bcn - la-salle_bcn
Estrategia smart city ajuntament bcn - la-salle_bcn
 

More from Ajuntament de Barcelona

Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.Ajuntament de Barcelona
 
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdfAjuntament de Barcelona
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransAjuntament de Barcelona
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022Ajuntament de Barcelona
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsAjuntament de Barcelona
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Ajuntament de Barcelona
 
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Ajuntament de Barcelona
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Ajuntament de Barcelona
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022Ajuntament de Barcelona
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatAjuntament de Barcelona
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Ajuntament de Barcelona
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Ajuntament de Barcelona
 
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURAAjuntament de Barcelona
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025Ajuntament de Barcelona
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Ajuntament de Barcelona
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdfAjuntament de Barcelona
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfAjuntament de Barcelona
 

More from Ajuntament de Barcelona (20)

Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
 
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
 
Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022
 
Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
 
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
 
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
 
Barcelona Ciutat Patrimoni
 Barcelona Ciutat Patrimoni Barcelona Ciutat Patrimoni
Barcelona Ciutat Patrimoni
 

Pla de digitalització dels mercats de Barcelona

 • 1. Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025 Pla de digitalització De la transformació física a la transformació digital V6 — 22 d’octubre de 2020
 • 2. Xarxa de mercats Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025 Sarrià- Sant Gervasi Horta- Guinardó Les Corts Sants-Montjuïc Ciutat Vella Nou Barris Sant Andreu Sant Martí Eixample Gràcia 40 072137 12 18 17 06 39 04 31 16 13 29 09 11 3010 26 36 19 23 32/41/42 14 01 20 22 15 38 2835 05/43 02 34 03 24 25 08 27 33 01. Abaceria Central 02. La Barceloneta 03. El Besòs 04. El Bon Pastor 05. La Boqueria 06. Canyelles 07. El Carmel 08. Ciutat Meridiana 09. El Clot 10. La Concepció 11. Els Encants Fira de Bellcaire 12. L’Estrella 13. Felip II 14. Fort Pienc 15. Galvany 16. El Guinardó 17. La Guineueta 18. Horta 19. Hostafrancs 20. Les Corts 21. Lesseps 22. La Llibertat 23. La Marina 24. La Mercè 25. Montserrat 26. El Ninot 27. Núria 28. El Poblenou 29. Provençals 30. La Sagrada Família 31. Sant Andreu 32. Sant Antoni 33. Sant Gervasi 34. Sant Martí 35. Santa Caterina 36. Sants 37. Sarrià 38. Les Tres Torres 39. Trinitat 40. La Vall d’Hebron 41. Encants de Sant Antoni 42. Dominical del Llibre 43. Floristes de les Rambles 43 mercats: 39 alimentaris + 4 no alimentaris 43 mercats 40 edificis
 • 3. Línies estratègiques La xarxa de Mercats de Barcelona proveeix els ciutadans de productes de qualitat, promou un estil de vida saludable, la cohesió social i l’articulació dels barris, i fomenta l’economia i l’ocupació en el marc del comerç de proximitat. VISIÓ: Motor Agent de dinamització econòmica. Ànima Referent de vida als barris. Experiència de compra i convivència. Sostenibilitat Prescriptora de l’alimentació saludable i sostenible. Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 4. 1. Lideratge en el sector de la distribució de producte fresc i de qualitat: Els clients poden trobar producte igual de bo a altres botigues, però millor mai, i els seus comer- ços del mercat saben que els agrada i els ofereixen un tracte personalitzat. 2. Diversificació del producte: Els supermercats venen produc- te fresc, de qualitat i ben presen- tat però els mercats ofereixen diversitat, especialment en el producte de temporada. 3. Mantenir l’atenció propera i personalitzada: Preservar com un tresor la con- fiança dels clients. Que puguin comprar directament als comer- ços, on line o fins i tot per telè- fon, obtenint la mateixa qualitat de producte i la quantitat que necessiten. 4. Flexibilització de l’experiència de compra i estalvi de temps: Oferir la possibilitat de guanyar en comoditat comprant per internet i rebre la compra a casa o recollir-la al mercat encara que ja estigui tancat. 5. Reorganització del mix comercial i introducció de nous operadors: Donar l’oportunitat als clients de comprar producte fresc, com pot ser el peix i mentre el preparen al seu comerç de confiança, comprar altres productes: cosmètica, forn, papereria... Tot sense sortir del mercat. 6. Promoció de la cultura de l’alimentació sostenible: Transmetre als clients que la compra al mercat afavoreix la dieta saludable, el consum de productes locals i contribueix a combatre el canvi climàtic. Valors bàsics, noves tendències i reptes de futur Renovació, innovació i adaptació a les noves tendències de consum i alimentació sostenible. Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 5. Pla de digitalització: de la transformació física a la transformació digital Conjunt de projectes que donen resposta als valors i objectius del Pla Estratègic 2015-2025 i a les noves necessitats dels nostres clients i clientes actuals i potencials. Les tecnologies de la informació reforcen tot el pla de transformació física de la xarxa de Mercats. La modernització de l’espai s’ha d’acompanyar d’una modernització organitzativa i del servei. Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 6. El Mercat, àgora del barri Espai de convivència i solidaritat amb la doble vessant comercial i social. Els comerciants formen part d’una xarxa de professionals especialitzats en producte fresc i saludable, coneixen als clients, els assessoren i milloren la seva qualitat de vida. Els mercats són un espai on “passen coses”, formen part de la vida del barri. Eines: • Nova web • Pantalles digitals • Gestor de continguts Proximitat i confiança Espais comercials actuals, nets i amb instal· lacions en perfecte estat que transmetin confiança i aportin valor afegit respecte la resta d’espais alimentaris. Els clients senten seguretat i confort comprant als mercats. Els fidelitzem i senten que el mercat i l’experiència de compra forma part de la seva vida. Eines: • Xarxa de sensors • Central d’alarmes • Xarxa de càmeres zenitals i pantalles per al comptatge de persones. • Programari de control d’incidències. • Quadre de comandament on line. • Accions de comunicació (Campanya 2021) Qualitat i diversitat Mercats amb mix de tipus de comerços que permeten als clients la compra unificada. Els clients fan tota la seva compra als mercats. Guanyen temps. Eines: • Renovació del programari de backoffice Pla de digitalització: de la transformació física a la transformació digital Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 7. Alimentació sostenible Pioners en la defensa de l’alimentació salu- dable i respectuosa amb l’entorn i el medi- ambient. Millora de la consciència medi- ambiental i refugi per aquells que ja cerquen establiments respon- sables des del punt de vista de la sostenibilitat: Producte local, no malbaratament i reducció d’envasos de plàstic. Eines: • Xarxa de sensors • Central d’alarmes • Accions de comunicació: Tallers Nova web XS Campanya 2021 Compra àgil Nous horaris comercials i venda on line. Els clients poden comprar i obtenir la seva comanda fins i tot quan el seu mercat ha tancat. Eines: • Marketplace • Xarxa de lockers. Lideratge Notorietat i posicionament com a líders en la distribució de producte fresc, saludable i sostenibilitat alimentària. Ho hem de ser i també ho hem de semblar. Els clients s’acosten al mercat amb la certesa que és la millor opció de compra. L’augment del consum de pro- ducte fresc contribuirà a millorar la seva salut. Eines: • Accions de comunicació: Nova web XS Tallers Eina d’emailing massiu Repositori d’imatges Campanya 2021 Pla de digitalització: de la transformació física a la transformació digital Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 8. Renovar els mercats per transformar el barri Motor i exemple per a la modernització del comerç del barri. Els projectes vinculats a la tecnologia de la informació acompanyen a la transformació física. El barri es transforma i s’omple d’activitat, de vida al carrer. Eines: • Xarxa de càmeres zenitals i pantalles per al comptatge de persones • Programari de control d’incidències • Xarxa de sensors • Central d’alarmes • Marketplace • Xarxa de lockers Pla de digitalització: de la transformació física a la transformació digital Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 9. Marketplace El marketplace ens permetrà avançar en la implantació d’Internet com a canal de venda als mercats municipals de Barcelona. El projecte comptarà amb un operador es- pecialitzat que s’encarregarà de la gestió integral de la plataforma telemàtica de co- merç electrònic i de l’app que possibilitarà la compra on-line de la clientela actual i poten- cial dels mercats. De cara als usuaris podrem: • Ampliar les opcions d’accés a l’oferta dels mercats a col·lectius que tenen dificultats en el seu desplaçament físic. • Millorar el model d’atenció respecte de la compra als mercats per nous canals de distribució. Des del punt de vista dels comerciants dels mercats aconseguirem: • Posar a la seva disposició una plataforma tecnològica de venda en línia. • Oferir-los les eines i els serveis necessaris perquè puguin rebre i gestionar comandes a través de la plataforma. • Disposar dels recursos i mecanismes tecnològics per fer el repartiment de les comandes a domicili i a través de guixetes als mercats (lockers) que s’instal·laran progressivament als diferents mercats. • Facilitar els serveis que aquesta plata- forma porta associada (serveis logístics, gestió de catàleg de referències, serveis de gestió del cobrament i canal d’atenció específic entre d’altres) Lockers Amb la implantació d’un marketplace comú, els comerços disposaran d’un nou canal de venda per fer arribar els seus productes a la clientela del mercat i nova clientela potencial. Comptarem amb una plataforma tecnolò- gica (web i app) per realitzar la compra, i el servei logístic vinculat farà possible que les comandes arribin als compradors. Aquest nou servei es completarà amb la implantació d‘una xarxa de guixetes per pro- ducte sec i refrigerat als mercats. La xarxa de lockers donarà l’opció a la clientela de recollir la seva comanda directament a les guixetes quan més li convingui. La previsió d’implementació és fer un primer desplegament de 14 mercats de Barcelona per tal d’avaluar-ne l’ús per part de la ciuta- dania i els comerciants abans d’instal·lar els lockers a la resta de la xarxa de mercats. Descripció de les eines principals Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 10. Control d’aforaments als mercats Disposar de dades dels accessos als Mer- cats Municipals és essencial per tal de quantificar l’impacte que tenen els equipa- ments als seus barris i la distribució horària de les visites als diferents mercats. A causa de la situació derivada de la Covid-19 s’afe- geix una nova necessitat: controlar de forma estricta els aforaments per tal de garantir que no se superen els màxims permesos. Per tal d’obtenir aquestes dades està en marxa el procés d’instal·lació de sensors que registren el número de persones que entren i surten a cada moment a tots els accessos de tots els mercats. Prèviament hi havia el comptatge instal·lat a 11 mercats amb dos proveïdors diferents. El canvi suposa la uni- ficació, ampliació a tota la xarxa de mercats i actualització de la infraestructura. Els usuaris visualitzen en una pantalla instal· lada als accessos quin és l’aforament màxim i l’aforament en el moment en què volen ac- cedir al mercat. S’indica clarament la possi- bilitat o no d’accés. Aquesta informació és imprescindible en el moment actual de necessitat de control estricte per motiu de la pandèmia, però en termes generals ofereix la possibilitat d’ob- tenir informació molt útil per prendre decisi- ons de millora de servei a la ciutadania. Destacar que en tot moment cal garantir que el sistema compleix els requeriments derivats de la normativa de protecció de dades, per això els sensors són instal·lats zenitalment als accessos i no fan cap gravació de les imatges. Descripció de les eines principals Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025 No passeu Persones que hi ha dins del mercat: 000 Espereu uns minuts fins que la pantalla es posi verda. Endavant Persones que hi ha dins del mercat: 000 Persones que podeu entrar: 000
 • 11. Sensorització dels mercats i central d’alarmes La instal·lació de sensors de diferents tipo- logies (climàtics, corrent elèctric…) instal· lats als mercats i connectats a una central d’alarmes, permetrà disposar en temps real de dades clau per tal de detectar possibles anomalies i portar a terme les actuacions pertinents. Tot aquest volum d’informació (més la provinent d’altres sistemes com els compta persones) es recollirà en un sistema unificat que permetrà visualitzar les dades de tots els mercats de manera agregada. La central d’alarmes comptarà també amb l’actualització de tot un seguit d’elements propis d’aquests sistemes de gestió global com incendis, intrusions... per tal de garan- tir una ràpida actuació davant de qualsevol eventualitat. Eina de gestió d’incidències L’Institut de Mercats està en procés d’implementació d’una nova eina digital de gestió d’incidències fet a mida per les seves necessitats. L’eina recull la tipologia d’incidències associ- ades al funcionament habitual dels mercats permetent que de manera descentralitzada, els responsables de cada mercat puguin informar de manera àgil, ràpida i precisa sobre qualsevol desperfecte o avaria que pugui afectar el correcte desenvolupament del funcionament dels mercats. Les incidències detectades s’introdueixen en un flux de treball compartit pel personal de Mercats de Barcelona i els responsables directes del manteniment dels mercats faci- litant al màxim la seva resolució. Pla de renovació del programari de backoffice actual El pla de renovació del programari intern consisteix en tres actuacions: 1. Nou programari de gestió d’expedients adaptat a les noves necessitats de l’Institut Municipal de Mercats i a la normativa d’Administració i Registre Electrònic de les Administracions Públiques. Aquest canvi farà possible una renovació àgil dels canvis en les normatives reflectides en les ordenances. 2. Nou sistema de facturació que permetrà el lliurament i la descarrega on-line dels re- buts als comerciants i que facilitarà l’adap- tació als nous requeriments de periodicitat en les liquidacions dels canons. 3. Nou model de compres d’aprovisionament energètic que en facilitarà la integració de diferents consums i que tindrà funcionalitats de simulació per ajudar als comerciants a estimar i estalviar en despesa i per tant contribuirà a assolir fites de sostenibilitat. Descripció de les eines principals Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 12. Desplegament d’infraestructura de telecomunicacions als mercats Per tal de dotar de connectivitat als dife- rents dispositius de seguiment i control als mercats que formen part del pla de digitalit- zació, cal desplegar una infraestructura de telecomunicacions actualitzada. Per això es procedirà a la instal·lació de fibra òptica i a la realització de totes les tasques de cablat- ge i dotació d’electrònica de telecomunica- cions necessàries segons les especificitats arquitectòniques i infraestructures de base de cada mercat. Aquesta és una feina prèvia invisible, però imprescindible per posar en funcionament els diferents projectes de modernització digitals de la xarxa de mercats. Sistema d’e-mailer massiu En l’aposta per augmentar la comunicació, l’Institut de Mercats es dotarà d’un sistema d’e-mailer que facilitarà la programació i en- viament d’e-mails personalitzats per donar a conèixer als usuaris activitats, informació de servei, etc. Aquest programari facilitarà alhora el con- trol de la informació difosa comptant amb tots els mecanismes de seguretat i regles de RGPD vigents a l’Ajuntament de Barcelona. Descripció de les eines principals Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 13. Repositori d’imatges El Departament de Comunicació de Mercats disposa d’una gran col·lecció d’imatges dels diferents mercats i d’activitats i esdeveni- ments que s’hi celebren. En el seu dia a dia es genera molt material que sovint queda recollit amb la idea de documentar activitats o enriquir elements de comunicació. Avui aquestes imatges tenen un volum que necessita d’un programari específic per a la seva gestió. Aquests programaris anome- nats DAM (Digital Asset Managers) perme- ten que les imatges siguin documentades i classificades de manera que es faciliti la seva cerca i es puguin posar a disposició de la ciutadania. Xarxa de pantalles i eina de gestió de continguts El sistema de gestió de continguts consistirà en la instal·lació d’una xarxa de pantalles i de microordinadors distribuïda pels mercats, amb un programari de control remot a tra- vés del qual es podran difondre continguts comuns a tota la xarxa o específics a cada equipament. El sistema de gestió de continguts permetrà oferir informació als usuaris sobre productes i serveis dels mercats i també d’altres acti- vitats i iniciatives del districte que contribu- eixin a la dinamització del teixit comercial, cultural i associatiu. Descripció de les eines principals Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 14. Nova web: mercats.Barcelona L’Institut Municipal de Mercats treballa des de fa més de 10 anys en la comunicació di- gital entre els mercats i la ciutadania. Estem adaptant-nos constantment a les deman- des usuaris, provant noves fórmules, creant continguts de valor i donant servei també en l’entorn on-line. Ara és moment d’evolucionar amb el nou web Mercats.Barcelona. Els Mercats de Barcelona funcionen com una xarxa d’es- pais de servei a la ciutadania per tota la ge- ografia de la ciutat, i amb aquest esperit de servei volem construir el nou web amb els següents objectius, unificant sota un mateix domini de ciutat les tres vessants dels mer- cats: la de gestió municipal, la del mercat com a àgora i la d’agents educadors. Respectant la singularitat de cada una d’elles, volem que el ciutadà trobi tota la informació i els serveis que necessita sota d’aquest paraigua únic: • Donar un millor servei a la ciutadania, i als comerciants. • Augmentar la visibilitat i la presència dels Mercats de Barcelona a Internet arribant de forma més transparent a tothom. • Generar imatge i prestigi de la marca “Mercats de Barcelona”. • Augmentar els públics i potenciar les vendes. • Fidelitzar als clients/usuaris dels mercats. Mercats.Barcelona volem que sigui un es- pai digital que permeti veure als mercats en totes les seves dimensions, capaç de donar cabuda a les novetats digitals que puguin sorgir en un món amb ciutadans cada cop més connectats. Descripció de les eines principals Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025
 • 15. Pla de digitalització 1r trim. 2021 2n trim. 2021 3r trim. 2021 4t trim. 2021 2022 Pressupost total: 2.810.800 € Marketplace 4t trim. 2020 Anàlisi facturació Eina de simulació de facturació Mailing massiu SSTT: Gestió incidències Confecció i implantació nous FICOR, TREM i COSME Repositori imatges Eina control pressupost (Aladdin) Control aforament Plec CMS i desplegament de pantalles Plec Lockers i desplegament de la prova pilot (14 mercats) Desplegament infraestructura xarxa de mercats Projecte central alarmes / sensorització Modelització webs mercats Nova web IMMB Quadre de Comandament: definició i incorporació dels diferents projectes PMO (oficina tècnica)
 • 16. Pla de digitalització. Resum pressupostari 2020-22 Pla Estratègic Mercats de Barcelona 2015—2025 Projectes Software: desenvolupaments i llicències Hardware: maquinari divers Web, continguts i repositori digital Direcció de projectes, enginyeries i serveis externs Subministraments, processos i manteniment Total Inversió 743.427,63 € 1.737.362,37 € 136.145,00 € 145.465,00 € 48.400,00 € 2.810.800,00 €