SlideShare a Scribd company logo
О пројекту
Дунавске тврђаве - наше заједничко
наслеђе
• Врста: КА201 Стратешко партнерство у области
општег образовања - размена добрих
пракси
• Коме је намењен: Наставницима основних и средњих школа
и ученицима од 12 до 16 година
• Циљне групе: Ученици, наставници и родитељи
Развијање позитивног односа према сопственом наслеђу
и наслеђу држава из окружења, уочавање њихове
међусобне повезаности и промоција заједничких одлика
Општи циљеви и задаци
- Учење о историји и значају двораца на обалама Дунава; Проширивање знања о региону и учење о
историји, култури и садашњем начину животу у земаљама учесницама у пројекту
- Разумевање значаја толеранције међу народима различитих култура; Развијање свести о
припадности заједничкој традицији и потреби њеног очувања
- Унапређивање знања енглеског језика; Учење кроз истраживање: коришћење информација из
различитих извора и стицање практичних знања о новим информационим технологијама
- Сарадничке активности ученика, наставника и родитеља; Сарадња са локалном заједницом и
другим институцијама (библиотека, музеј, архив); Тимски рад и пројектно планирање
-Упознавање ученика са професијама као што су археолог, водич, новинар, кинематограф и сл., што
им може помоћи у професионалној оријентацији
- Континуирано стручно усавршавање наставника и стварање одрживих веза с партнерским
школама и по завршетку пројекта; Подстицање на целоживотно учење и повећање мотивације за
учење уопште
Специфични циљеви и задаци
• Средња школа „Петко Рачов Славејков“ (Видин, Бугарска) -
координатор
• Основна школа „Ђорђа Крстић“ (Београд, Србија)
• Гимназија бр. 3 (Дробета Турн Северин, Румунија)
• Бечко удружење волонтера за образовање (Беч, Аустрија)
• Основна школа „Тин Ујевић“ (Осијек, Хрватска)
• Средња техничка саобраћајна школа (Братислава, Словачка)
Партнерске школе и организације
Сред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Сред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Формирање школског тима
Прва мобилност - Хрватска (децембар 2018.)
Израда сајта и Е-твининг платформе
Покретање ФБ групе, ФБ стране и Инстаграм
профила пројекта
Израда Лого-а пројекта
Обука - Примена алата за комуникацију
Прва фазаСред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Сред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Израда лого-а
Логовизија
Аустрија Бугарска Румунија
Словачка Хрватска
...и победнички лого
СРБИЈА!
Друга мобилност - Аустрија (март 2019.)
Припрема фотографија за израду календара
Израда макете тврђаве и истраживање о њеној историји и
архитектури
Обука - Пројектно учење
Постављање пано са
информацијама о пројекту
Друга фазаСред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Сред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Е-твининг обука за наставнике школеИзрада макете тврђаве
Активности у циљу промоције пројекта - видљивост резултата
Трећа мобилност - Словачка (октобар 2019.)
Избор најбољих фотографија за израду
календара
Израда филма о тврђави
Обука - Критичко мишљење
Постер о тврђави
Трећа фазаСред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Сред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Спортски турнир Састанак координатора
Презентација националне културе Турнир у Игри меморије
Четврта мобилност - Румунија (март 2020.)
Литерарни радови на енглеском са темом тврђаве и Дунава
Припрема збирке најбољих литерарних радова
Израда илустрација литерарарних радова
Припрема путујуће изложбе фотографија тврђаве
Обука - Функционална писменост
Четврта фазаСред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Сред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Пета мобилност - Бугарска (мај 2020.)
Уметност и култура у тврђави у одабраном добу - истраживачки
рад
Припрема збирке најбољих радова
Израда Дунавског водича
Припрема кратке представ”Један дан у замку”
Обука - тимски рад
Пета фазаСред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Сред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Шеста мобилност - Србија (јун 2020.)
Ученици представљају туристички водич и филм о дворцима
Преглед резултата активности у другој години
процена пројекта
Промоција резултата пројекта - локални медији
Припрема завршног извјештаја
Шеста фазаСред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Сред
ња
шко
ла
„Пет
ко
Рачо
в
Слав
ејко
в“
(Вид
ин,
Буга
рска
) -
коор
дина
тор
Осно
вна
шко
ла
„Ђор
ђа
Крст
ић“
(Бео
град
,
Срби
ја)Ги
мназ
ија
бр. 3
(Сев
ерин
,
Рум
униј
а)Бе
чко
удру
жењ
е
воло
нтер
а за
обра
зова
ње
(Аус
триј
а,
Беч)
Осно
вна
шко
ла
„Тин
Ујев
ић“
(Осиј
ек,
Хрва
тска)
Сред
ња
техн
ичка
саоб
раћа
јна
шко
ла
(Бра
тисл
ава,
Слов
ачка
)
Добробит и исходи за ученике
• Развиће свест о заједничкој културној баштини и значају
њеног очувања за будуће генерације
• Упознаће се са занимљивим подацима о дворцима у
различитим епохама и њиховом утицају на нашу културу
• Стећи ће и побољшати кључне и међупредметне
компетенције
• Упознаће се са неким занимањима, што је важно за
њихову професионалну оријентацију
Добробит и исходи за наставнике
•Развиће нове компетенције (примена нових
метода)
•Стећи ће искуство сарадничког рада у
међународним пројектима
Исходи за ученике и наставнике
• Побољшаће компетенције на енглеском језику у четири вештине
(говор, слушање, писање и читање)
• Унапредиће дигиталне компетенције кроз употребу компјутера за
проналажење, селекцију, обраду и преношење информација
• Стећи ће осећај припадности заједничком европском простору у
којем живе различити народи који имају неке заједничке
карактеристике
• Стећи ће нове пријатеље у државама из окружења
• Унапредиће личне и социјалне компетенције
Хвала на пажњи!

More Related Content

Similar to O projektu

Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" LoznicaPrezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Osnovna Škola Anta Bogićević
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
Jelena Volarov
 
Obrazovni krug
Obrazovni krugObrazovni krug
Obrazovni krug
Dragan Stojanovic
 
Nas glas 2019.
Nas glas 2019.Nas glas 2019.
Nas glas 2019.
nerconja
 
Prezentacija muzicke skole nis sr
Prezentacija muzicke skole nis srPrezentacija muzicke skole nis sr
Prezentacija muzicke skole nis sr
Karadzov
 
Агим Јанузи, Велибор Тодоров, Историјски архив Зајечар (Србија), Едукација и ...
Агим Јанузи, Велибор Тодоров, Историјски архив Зајечар (Србија), Едукација и ...Агим Јанузи, Велибор Тодоров, Историјски архив Зајечар (Србија), Едукација и ...
Агим Јанузи, Велибор Тодоров, Историјски архив Зајечар (Србија), Едукација и ...
Архивистичко друштво Србије / Archival Association of Serbia
 
Prezentacija sbn
Prezentacija sbnPrezentacija sbn
Prezentacija sbn
Aleksandar Mijalković
 
Sabor ucitelja 2017 agenda
Sabor ucitelja 2017 agendaSabor ucitelja 2017 agenda
Sabor ucitelja 2017 agenda
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Projekat prelo j.popovic indjija final
Projekat prelo j.popovic indjija finalProjekat prelo j.popovic indjija final
Projekat prelo j.popovic indjija final
Aleksandar Mijalković
 
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
nerconja
 
Часопис ''Росуља'' - 3. број
Часопис ''Росуља'' - 3. бројЧасопис ''Росуља'' - 3. број
Часопис ''Росуља'' - 3. број
Ивана Цекић
 
Prezentacija Аntine škole
Prezentacija Аntine školePrezentacija Аntine škole
Prezentacija Аntine škole
Osnovna Škola Anta Bogićević
 
Prezentacija Antine škole
Prezentacija Antine školePrezentacija Antine škole
Prezentacija Antine škole
Osnovna Škola Anta Bogićević
 
Orden OSSIUM dodeljen prof. Ani Trbović, RTS 1, 17.08.2012.
Orden OSSIUM dodeljen prof. Ani Trbović, RTS 1, 17.08.2012.Orden OSSIUM dodeljen prof. Ani Trbović, RTS 1, 17.08.2012.
Orden OSSIUM dodeljen prof. Ani Trbović, RTS 1, 17.08.2012.
FEFA Faculty
 
Нушићев вашар 2014.г.
Нушићев вашар 2014.г.Нушићев вашар 2014.г.
Нушићев вашар 2014.г.
OS"Branislav Nusic"
 
Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону
Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском регионуКонфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону
Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону
Srpska škola u inostranstvu
 

Similar to O projektu (20)

Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" LoznicaPrezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
Prezentacija OŠ "Anta Bogićević" Loznica
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
 
Obrazovni krug
Obrazovni krugObrazovni krug
Obrazovni krug
 
Nas glas 2019.
Nas glas 2019.Nas glas 2019.
Nas glas 2019.
 
Prezentacija muzicke skole nis sr
Prezentacija muzicke skole nis srPrezentacija muzicke skole nis sr
Prezentacija muzicke skole nis sr
 
Агим Јанузи, Велибор Тодоров, Историјски архив Зајечар (Србија), Едукација и ...
Агим Јанузи, Велибор Тодоров, Историјски архив Зајечар (Србија), Едукација и ...Агим Јанузи, Велибор Тодоров, Историјски архив Зајечар (Србија), Едукација и ...
Агим Јанузи, Велибор Тодоров, Историјски архив Зајечар (Србија), Едукација и ...
 
Sremac projekat art_for_130316
Sremac projekat art_for_130316Sremac projekat art_for_130316
Sremac projekat art_for_130316
 
Prezentacija sbn
Prezentacija sbnPrezentacija sbn
Prezentacija sbn
 
Sabor ucitelja 2017 agenda
Sabor ucitelja 2017 agendaSabor ucitelja 2017 agenda
Sabor ucitelja 2017 agenda
 
Projekat prelo j.popovic indjija final
Projekat prelo j.popovic indjija finalProjekat prelo j.popovic indjija final
Projekat prelo j.popovic indjija final
 
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
 
Часопис ''Росуља'' - 3. број
Часопис ''Росуља'' - 3. бројЧасопис ''Росуља'' - 3. број
Часопис ''Росуља'' - 3. број
 
Prezentacija Аntine škole
Prezentacija Аntine školePrezentacija Аntine škole
Prezentacija Аntine škole
 
Prezentacija Antine škole
Prezentacija Antine školePrezentacija Antine škole
Prezentacija Antine škole
 
Prezentacija centra
Prezentacija centra Prezentacija centra
Prezentacija centra
 
Orden OSSIUM dodeljen prof. Ani Trbović, RTS 1, 17.08.2012.
Orden OSSIUM dodeljen prof. Ani Trbović, RTS 1, 17.08.2012.Orden OSSIUM dodeljen prof. Ani Trbović, RTS 1, 17.08.2012.
Orden OSSIUM dodeljen prof. Ani Trbović, RTS 1, 17.08.2012.
 
Ql009
Ql009Ql009
Ql009
 
Razvojni plan, rabrovo
Razvojni plan, rabrovoRazvojni plan, rabrovo
Razvojni plan, rabrovo
 
Нушићев вашар 2014.г.
Нушићев вашар 2014.г.Нушићев вашар 2014.г.
Нушићев вашар 2014.г.
 
Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону
Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском регионуКонфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону
Конфесионалност у методици допунске наставе у Париском региону
 

More from Jelena Volarov

ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beogradZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
Jelena Volarov
 
Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Jelena Volarov
 
završni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptxzavršni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptx
Jelena Volarov
 
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptxZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
Jelena Volarov
 
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Jelena Volarov
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Jelena Volarov
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Jelena Volarov
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
Jelena Volarov
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
Jelena Volarov
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
Jelena Volarov
 
Za roditeljski ppt
Za roditeljski pptZa roditeljski ppt
Za roditeljski ppt
Jelena Volarov
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
Jelena Volarov
 
Osmi
OsmiOsmi
Sedmi
SedmiSedmi
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Jelena Volarov
 
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
Jelena Volarov
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
Jelena Volarov
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7
Jelena Volarov
 

More from Jelena Volarov (20)

ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beogradZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
 
Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024Završni ispit i upis u srednje škole 2024
Završni ispit i upis u srednje škole 2024
 
završni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptxzavršni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptx
 
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptxZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
 
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
 
Za roditeljski ppt
Za roditeljski pptZa roditeljski ppt
Za roditeljski ppt
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
 
Osmi
OsmiOsmi
Osmi
 
Sedmi
SedmiSedmi
Sedmi
 
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
 
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
 
Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7
 

O projektu

 • 1. О пројекту Дунавске тврђаве - наше заједничко наслеђе
 • 2. • Врста: КА201 Стратешко партнерство у области општег образовања - размена добрих пракси • Коме је намењен: Наставницима основних и средњих школа и ученицима од 12 до 16 година • Циљне групе: Ученици, наставници и родитељи
 • 3. Развијање позитивног односа према сопственом наслеђу и наслеђу држава из окружења, уочавање њихове међусобне повезаности и промоција заједничких одлика Општи циљеви и задаци
 • 4. - Учење о историји и значају двораца на обалама Дунава; Проширивање знања о региону и учење о историји, култури и садашњем начину животу у земаљама учесницама у пројекту - Разумевање значаја толеранције међу народима различитих култура; Развијање свести о припадности заједничкој традицији и потреби њеног очувања - Унапређивање знања енглеског језика; Учење кроз истраживање: коришћење информација из различитих извора и стицање практичних знања о новим информационим технологијама - Сарадничке активности ученика, наставника и родитеља; Сарадња са локалном заједницом и другим институцијама (библиотека, музеј, архив); Тимски рад и пројектно планирање -Упознавање ученика са професијама као што су археолог, водич, новинар, кинематограф и сл., што им може помоћи у професионалној оријентацији - Континуирано стручно усавршавање наставника и стварање одрживих веза с партнерским школама и по завршетку пројекта; Подстицање на целоживотно учење и повећање мотивације за учење уопште Специфични циљеви и задаци
 • 5. • Средња школа „Петко Рачов Славејков“ (Видин, Бугарска) - координатор • Основна школа „Ђорђа Крстић“ (Београд, Србија) • Гимназија бр. 3 (Дробета Турн Северин, Румунија) • Бечко удружење волонтера за образовање (Беч, Аустрија) • Основна школа „Тин Ујевић“ (Осијек, Хрватска) • Средња техничка саобраћајна школа (Братислава, Словачка) Партнерске школе и организације Сред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка ) Сред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка )
 • 6. Формирање школског тима Прва мобилност - Хрватска (децембар 2018.) Израда сајта и Е-твининг платформе Покретање ФБ групе, ФБ стране и Инстаграм профила пројекта Израда Лого-а пројекта Обука - Примена алата за комуникацију Прва фазаСред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка ) Сред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка )
 • 8. Логовизија Аустрија Бугарска Румунија Словачка Хрватска ...и победнички лого СРБИЈА!
 • 9. Друга мобилност - Аустрија (март 2019.) Припрема фотографија за израду календара Израда макете тврђаве и истраживање о њеној историји и архитектури Обука - Пројектно учење Постављање пано са информацијама о пројекту Друга фазаСред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка ) Сред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка )
 • 10. Е-твининг обука за наставнике школеИзрада макете тврђаве Активности у циљу промоције пројекта - видљивост резултата
 • 11. Трећа мобилност - Словачка (октобар 2019.) Избор најбољих фотографија за израду календара Израда филма о тврђави Обука - Критичко мишљење Постер о тврђави Трећа фазаСред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка ) Сред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка )
 • 12. Спортски турнир Састанак координатора Презентација националне културе Турнир у Игри меморије
 • 13. Четврта мобилност - Румунија (март 2020.) Литерарни радови на енглеском са темом тврђаве и Дунава Припрема збирке најбољих литерарних радова Израда илустрација литерарарних радова Припрема путујуће изложбе фотографија тврђаве Обука - Функционална писменост Четврта фазаСред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка ) Сред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка )
 • 14. Пета мобилност - Бугарска (мај 2020.) Уметност и култура у тврђави у одабраном добу - истраживачки рад Припрема збирке најбољих радова Израда Дунавског водича Припрема кратке представ”Један дан у замку” Обука - тимски рад Пета фазаСред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка ) Сред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка )
 • 15. Шеста мобилност - Србија (јун 2020.) Ученици представљају туристички водич и филм о дворцима Преглед резултата активности у другој години процена пројекта Промоција резултата пројекта - локални медији Припрема завршног извјештаја Шеста фазаСред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка ) Сред ња шко ла „Пет ко Рачо в Слав ејко в“ (Вид ин, Буга рска ) - коор дина тор Осно вна шко ла „Ђор ђа Крст ић“ (Бео град , Срби ја)Ги мназ ија бр. 3 (Сев ерин , Рум униј а)Бе чко удру жењ е воло нтер а за обра зова ње (Аус триј а, Беч) Осно вна шко ла „Тин Ујев ић“ (Осиј ек, Хрва тска) Сред ња техн ичка саоб раћа јна шко ла (Бра тисл ава, Слов ачка )
 • 16. Добробит и исходи за ученике • Развиће свест о заједничкој културној баштини и значају њеног очувања за будуће генерације • Упознаће се са занимљивим подацима о дворцима у различитим епохама и њиховом утицају на нашу културу • Стећи ће и побољшати кључне и међупредметне компетенције • Упознаће се са неким занимањима, што је важно за њихову професионалну оријентацију
 • 17. Добробит и исходи за наставнике •Развиће нове компетенције (примена нових метода) •Стећи ће искуство сарадничког рада у међународним пројектима
 • 18. Исходи за ученике и наставнике • Побољшаће компетенције на енглеском језику у четири вештине (говор, слушање, писање и читање) • Унапредиће дигиталне компетенције кроз употребу компјутера за проналажење, селекцију, обраду и преношење информација • Стећи ће осећај припадности заједничком европском простору у којем живе различити народи који имају неке заједничке карактеристике • Стећи ће нове пријатеље у државама из окружења • Унапредиће личне и социјалне компетенције