SlideShare a Scribd company logo
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
Завршни испит
на крају основног
образовања и васпитања
школска 2023/2024. година
јун 2024. године
БРОЈНA СТАЊЕ –УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА И
ДИРЕКТОРА
• Тренутно на административном порталу МСШ:
• ученика 67.366 у бази; анализа прикупљених података у односу
на тест (стандардни, 1.950 - ИОП2, слабовиди, Брај, 2.137 - ФООО)
који ученик полаже у току, 114 Република Српска
• Наставника прегледача ~ 12.000
• Дежурних наставника ~ 12.500
• Супервизора ~ 2.400
• директора 1.761 ОШ и СШ
• У циљу елиминације потенцијалних грешака у бази
подаци се редовно проверавају и у ходу се грешке
коригују – школе се обраћају информатичким
координаторима (ИК) – или ИК школама.
• У наредном периоду, планирана је већа итерација и
ажурирање базе.
• ВАЖНО – редовно праћење информација које се
достављају и комуникација са свим учесницима.
СТРУЧНО УПУТСТВО, ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ
• Стручно упутство за спровођење завршног испита на
крају основног образовања и васпитања за школску
2023/2024. годину, број: 610-00-35/4/2024-07
(23.05.2024. године)
- Прилози – 11;
- Обрасци – 19;
- Материјал објављен на званичној интернет страници
Министарства, МСШ и послато свим школама, ШУ и ОУК
https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2024/05/STRUCNO-UPUTSTVO-
ZA-SAJT-MAJ-23-24.pdf
Видео упутства – 35 различитих (6 нових):
1. Упутство за дистрибуцију и манипулацију материјалом на пунктовима
2. Упутство за председнике школских комисија
3. Упутство за дежурне наставнике
4. Креирање локација на којима се полаже завршни испит (ОУК)
5. Евидентирање супервизора, дежурних наставника и прегледача
6. Креирање просторија на локацији полагања
7. Упутство за попуњавање супервизорског извештаја
8. АП МСШ такмичења
9. Упутство за попуњавање листе опредељења - родитељи
Сва упутства се ажурирају на АП МСШ
Планиране онлајн обуке преко сајта ЗУВОВ-а (бодови СУ):
• Директоре
• Супервизоре
•Дежурне наставнике (одредити број на основу броја ученика
школи + 20% резерве, пример: 100 ученика 8. разреда, укупно
11 дежурних – 10 у просторији и 1 испред + 2 резерве)
- Први део од 10.6. 2024. онлајн обука и тест (практичан, други
део током ЗИ) преко ЗУОВ-а
Прегледачи добијају бодове преко ЗВКОВ-а.
НАПОМЕНА: Обавезно одржати састанке са члановима ШК и
супервизорима (може и заједно), а директори са дежурним
наставницима и прегледачима.
Отпрема
материјала из
Завода и
дистрибуција до
пунктова/скенинг
центра
Верификација
примљеног
материјала на
пункту/скенинг
центру
Преузимање
материјала са
пункта/скенинг
центра
Провера садржаја
кеса у школи
Подела тестова
по просторијама
за рад
Попуњавање ИД
обрасца
КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ
У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Израда теста
Крај Завршног испита;
Предаја теста
(лепљење налепнице,
примерак за школу);
Одвајање ИД обрасца
Паковање и враћање
материјала
(селектовање тестова)
Транспорт материјала
са локације у скенинг
центар
ПРОЦЕС ДИСТРИБУЦИЈЕ И ВРАЋАЊА МАТЕРИЈАЛА
ПОДСЕЋАМО
Видео упутства
Процедура за дистрибуцију и манипулацију материјалом
на пунктовима
https://youtu.be/Gm4gUwFUPR8?si=ZbasjSsvrSruAlF5
Упутство за председнике школских комисија – процедура
за реализацију ЗИ
https://youtu.be/vIo9arkh-ws?si=Ls8RbckiYpGfJ_Ze
Дистрибуција тестова до пунктова
Завод за
вредновање
квалитета
образовања и
васпитања
Пункт/Скенинг
центар
Недеља, 16.06.2024. од 7:30 часова
Тестови из српског/матерњег
језика
Тестови из математике
Тестови из изабраног предмета
Пункт
Кутије са
стандардним
тестовима
Кутије са
ФООО тестовима
Кутије са
додатним
материјалом
ДИСТРИБУЦИЈА, ЧУВАЊЕ И ВРАЋАЊЕ ТЕСТОВА
• 16.06.2024. године, руководилац школске
управе или лице које руководилац овласти
преузима тестове за своју школску управу
у Заводу, Фабрисова 10, Београд, када се
потписује записник (Образац 21).
• Записник о отпреми материјала из Завода
(Образац 21) потписује се у два примерка.
• Један примерак остаје у Заводу, а други се
заједно са кутијама преузима и предаје у
школској управи.
• Записници се чувају до објављивања
резултата.
ИЗГЛЕД КЕСA И КУТИЈЕ
ВЕРИФИКАЦИЈА ПРИМЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА НА
ПУНКТУ
• Налепнице на кутијама (Налепница 1);
• По пријему материјала (16.06.2024.
године, пункт/скенинг центар) отварају
се само кутије са црвеном налепницом и
затворницом! Исправност садржаја кутија
(Образац 22);
• На пункту се не проверава садржај кеса!
• Превоз и дистрибуција тестова организује
се на начин који осигурава безбедност тестова
и поштовање свих мера заштите до почетка
испита;
• Окружне комисије одговорне су за
дистрибуцију тестова основним школама,
као и враћање испитног материјала након
тестирања од пункта до скенинг центра;
• На дан полагања завршног испита
представник окружне комисије за
примопредају материјала проверава садржај
кутија са тестовима који се полажу тог дана и
упоређује са Спецификацијом кутије са
материјалом (Образац 22).
• Након провере, представник окружне
комисије потписује се на Обрасцу 22.
Образац 22 претходно су потписали: лице које
је паковало кутију и лице које је извршило
проверу запаковане кутије.
• .
ШИФРЕ КЕСА
Рб. локације / Тест / Рб. кесе за локацију /
Језик / Јун
0356/МТ/01/SRP/Ј
ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА СА ПУНКТА
• Записник о преузимању материјала са
пункта (Образац 23);
• Садржај кеса се не проверава приликом
преузимања!
• Свака кеса је намењена строго једној
локацији;
• Налепница на кеси (Налепница 2).
• На дан полагања испита, председник школске
комисије (овлашћено лице) преузима кесу(е) са
тестовима на пункту, само за предмет који се
полаже тог дана, а у складу са Календаром.
• Преузима само кесу(е) са тестовима који је намењен
њиховим школама!
• Приликом преузимања кеса, попуњава се Образац 23 -
Записник о преузимању материјала са пункта;
• Потписује се записник за српски/матерњи језик,
математику или комбиновани тест, у зависности од
тога који тест се полаже тог дана;
• Записник се потписује у два примерка од стране
Представника окружне комисије и Председника
школске комисије који преузима материјал;
• Један примерак остаје на пункту, а други примерак се
заједно са тестовима носи на локацију полагања;
• Записници се чувају до објављивања резултата.
ОТВАРАЊЕ И САДРЖАЈ ДОЛАЗНЕ КЕСЕ
ОТВАРАЊЕ И САДРЖАЈ ДОЛАЗНЕ КЕСЕ
ВЕРИФИКАЦИЈА САДРЖАЈА ДОЛАЗНЕ
КЕСЕ
ПРОВЕРА САДРЖАЈА КЕСА
Садржај кеса:
1. Спецификација кесе са материјалом (Образац 24);
2. Тестови;
3. Повратна кеса за тестове (велика кеса са жутом
налепницом);
4. Спецификација кесе са ВРАЋЕНИМ тестовима (Образац
25);
5. Повратна кеса за идентификационе обрасце (мала кеса
са зеленом налепницом);
6. Спецификација кесе са ВРАЋЕНИМ идентификационим
обрасцима (Образац 26).
Спецификација кесе
са материјалом
(Образац 24)
ТЕСТОВИ
ПОДЕЛА ТЕСТОВА У ПРОСТОРИЈАМА
ЗА РАД
• На позив председника школске комисије, довољан број дежурних
наставника присуствује отварању кеса (2-3), не пре 8.35ч и подели
тестова у складу са бројем ученика, односно бројем просторија у
којима се реализује полагање завршног испита. Сам процес
отварања и затварања кеса бележи супервизор видео-снимком.
• Видео-снимак супервизор прилаже уз свој извештај, који се
доставља електронским путем (подићи снимак на драјв и
доставити линк снимка кроз извештај супервизора).
• Ако се завршни испит полаже у једној просторији кеса са
тестовима се отвара у простору где се полаже завршни испит.
• Вишак тестова остаје у просторији код супервизора.
- Изузетно, директор у пратњи дежурних наставника (по
један из сваке учионице) и супервизора распоређује
тестове по учионицама, односно просторијама за рад.
- Дежурни наставник који се налази у учионици,
записнички преузима тестове (Образац 6а/6б/6в) од
председника школске комисије (директора).
- Уколико у завршни испит полаже у више од 12
учионица тестове осим директора школе дели и
помоћник директора у пратњи супервизора и дежурних
наставника.
ПОЧЕТАК ЗАВРШНОГ ИСПИТА
• Испит се полаже:
• у једној просторији (фискултурна сала, школски хол, свечана
сала);
• у учионицама (у једној учионици полаже највише 15 ученика).
• Ако ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу
завршни испит у посебним просторијама, треба предвидети по
једног дежурног наставника за сваку просторију.
• Испит почиње у 9 часова.
•Клупе у учионици/простору су нумерисане.
•На свакој клупи залепљен је папир са редним бројем клупе.
•Редни број клупе одговара редном броју ученика са
Јединственог списка ученика поређаних по азбучном реду.
•Испред сваке учионице у којој се полаже испит
одређује се место на које ученици одлажу личне
ствари које не смеју користити на испиту;
•Обратити пажњу на мобилне телефоне и
паметне сатове (све техничке уређаје)!
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
ПОПУЊАВАЊЕ ИД ОБРАСЦА (ОМОТНИЦЕ)
ЛЕПЉЕЊЕ НАЛЕПНИЦЕ И ПРЕДАЈА ТЕСТА
• Најраније отварање кеса 8.35ч, а најкасније до 8.45 часова деле се тестови;
• Приликом поделе, омотница теста се НЕ ОДВАЈА од самог теста;
• Пре почетка времена за рад ученик уноси потребне идентификационе
податке на обе стране омотнице теста, односно у идентификациони образац
(примерак за школу и примерак за ученика).
• Дежурни наставник проверава унете податке на идентификационом обрасцу,
као и слагање страна теста са идентификационим обрасцем (идентификациони
кључ, ознака у горњем десном углу на свакој страни).
• Након провере потписује идентификациони образац само Примерак за
ученика.
• Омотница теста се не раздваја од теста и не лепи се налепница до
завршетка рада.
Тест – изглед омотнице
Тест – изглед омотнице
Образац 41.
Евидентирање ученика на дан испита
• Договорено је да се првог дана Завршног испита омогући
евидентирање нових ученика и додела идентификационих
бројева - процедура дефинисана Стручним упутством;
• Изузетно на дан полагања завршног испита, за ученике који су приступили
завршном испиту, а којима још увек није додељен идентификациони број и
немају Образац 41, председник школске комисије проверава да ли ученик
испуњава услове да изађе на завршни испит. Уколико испуњава, обавештава
надлежног ИК и приступа евидентирању ученика преко административног
портала. Након евидентирања, ученику се аутоматски генерише
идентификациони број. Након тога председник школске комисије – директор
школе лично или лице које он овласти уписује ученику додељени
идентификациони број у ђачку књижицу, а дежурни наставник уписује
идентификациони број на идентификациониобразац - омотницу теста, према
утврђеној процедури – (штампа и генересиње преко портала)
ИЗРАДА ТЕСТА
• Завршни испит се спроводи у исто време на читавој територији
Републике Србије у трајању од три дана, од 9.00-11.00 часова;
• потребан прибор/недозвољена средства;
• дежурни наставник у учионици прати ток завршног испита и остварује по потреби
комуникацију са дежурним наставником који је испред учионице (комуникација са
директром школе, замена теста, тоалет, дисциплина и др).
Замена теста
• У случају да ученик направи грешку приликом уношења идентификационих
података, не мора се вршити замена теста. Дозвољено је грешку исправити тако што
ће се прецртати нетачан податак. Ове исправке се неће третирати као обележавање
тестова.
• У случају да тест треба заменити, врши се замена целог теста; нови тест доноси наставник
који дежура испред просторије/учионице; на тесту који се мења прецртавају се све стране
и одлаже се са стране; након завршетка времена за рад и предаје тестова, враћа се и тест
који је замењен као неисправан. Преузимање додатног/заменског теста врши се
записнички (Образац 6а/6б/6в);
КРАЈ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
ЛЕПЉЕЊЕ НАЛЕПНИЦЕ И ПРЕДАЈА ТЕСТА
• Дежурни наставници лепе Налепницу (Образац 41)
• Дежурни наставници раздвајају омотницу од теста.
• Примерак за ученике предају ученицима.
• Примерак за школу обрасца задржавају.
• Дежурни наставници на крају ЗИ предају:
• искоришћене,
• неисправне и
• неискоришћене тестове, као и
• ИД обрасце (примерке за школу).
ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd
Спецификација кесе
са ВРАЋЕНИМ
тестовима (Образац
25)
Спецификација кесе са
ВРАЋЕНИМ
идентификационим
обрасцима
(Образац 26)
ПАКОВАЊЕ И ВРАЋАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
• Проверава се:
1. број предатих тестова,
2. број неискоришћених тестова,
3. број неисправних тестова и
4. број ИД образаца (примерак за школу).
• Спецификација кесе са ВРАЋЕНИМ тестовима
(Образац 25)
• Налепница број 3
• Спецификација кесе са ВРАЋЕНИМ ИД обрасцима
(Образац 26)
• Налепница број 4
ВРАЋАЊЕ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ
• Процес затварања сигурносних кеса бележи
супервизор видео-снимком, који прилаже уз свој
извештај, односно доставља електронским путем.
• Председник школске комисије носи уредно
спаковане кесе у скенинг центар у складу са
упутством (без пратње супервизора).
• Записник о враћању материјала у скенинг
центар(Образац 27).
• Након одржаног тестирања, испитни материјал спакован и
затворен у сигурносне кесе председници школских комисија
враћају на пункт/скенинг центар одакле су и преузели тестове.
• Приликом враћања материјала, враћају се сигурносне кесе са
урађеним тестовима и сигурносне кесе са ИД обрасцима
ученика.
• Број сигурносних кеса са тестовима једнак је броју сигурносних
кеса са ИД ученика.
• Приликом предаје кеса, попуњава се Записник о враћању
материјала на пункта (Образац 27).
• Потписује се записник за српски/матерњи језик, математику
или комбиновани тест, у зависности од тога који се тест
полагао тог дана.
• Записник се потписује у два примерка од стране Председника
школске комисије и представника окружне комисије који
преузима материјал.
• Уколико је школа имала слабовиде ученике који полажу
стандардни тест, школа ће, вратити посебне кесе са овим
тестовима на пункт/скенинг центар (један тест - једна кеса).
Одговарајућа забелешка се уноси у Образац 27, у делу
коментар.
• Један примерак остаје у СЦ, а други примерак се враћа на
локацију полагања.
• Записници се чувају до објављивања резултата.
• .
директор/ка - 1135
координатор СЦ - 33
заменик
координатора СЦ - 33
оператери у СЦ - 91
СКЕНИНГ ЦЕНТАР - 33
•Уједначавања извештаја школа о обављеним пословима за
организацију завршног испита, што се доставља ОУК, а што је
предвиђено данас послатим Планом спровођења ЗИ (видети тачку 3.),
важно је да извештаји школа садрже следеће обавезне елементе:
•1. Информацију о распоређивању ученика на локацији - како је/су школа/е
распоређене (учионице, сале, холови и др.), број учионица, тип сале/сала,
број ученика у учионицама и сали/салама
•2. Информацију о броју потребних дежурних наставника и супевизора у
новој организацији испита
•3. Информацију о реализованим припремним активностима (обележавање
просторија, распоређивање столова и клупа, обезбеђивање места за чување
тестова...)
Извештај школа о обављеним пословима за
организацију завршног испита
• 4. Информацију да ли су директори одржали састанке са школским
комисијама, дежурним наставницима, супервизорима, наставницима
који су задужени за прегледање тестова, ученицима и родитељима,
односно другим законским заступницима
• 5. Информацију о томе да ли је у припреми дошло до одређених
одступања и шта су разлози
• 6. Информацију о томе да ли су директори, дежурни наставници,
супервизори и чланови школских комисија похађали обуку ЗУОВ-а
• Према Плану спровођења, свака ШУ доставља обједињен извештај за
своју теритрорију који, по аналогији, садржи исте елементе.
• Рок за доставу информација Mинистарству до 14.6.2024. до 11
часова
•Саветници, просветни саветници, саветници-спољни сарадници и
супервизори имају право увида у све активности током спровођења
завршног испита и предузимања мера у складу са овлашћењима
датим од стране школских управа, односно са Упутством за
супервизоре (Прилог 7).
•Супервизори подносе извештај електронским путем сваког дана,
након полагања испита.
•До 11.06.2024. списак школа за обавезан надзор –
усаглашавање са инспекцијом.
Обезбеђивање и контрола регуларности и
надзор над спровођењем завршног испита
- Није било или је био недовољан број супервизора;
- Није било столова за одлагање ствари ученика и дежурних
наставника испред учионица;
• Клупе за одлагање личних ствари налазиле су се у учионици, уместо
испред ње;
• Поједини ученици нису имали ђачке књижице;
• Поједини ученици нису имали оверену фотографију у ђачким
књижицама;
• Примећено је да ниједном ученику није била залепљена налепница
са шифром у ђачкој књижици;
• Одређен број ученика који су правили грешку приликом попуњавања
омотнице (погрешан редослед личних података, погрешно унета
шифра и др.);
ПОДСЕТНИК – УОЧЕНИ ПРОПУСТИ НА ПЗИ
- Није била удаљеност између ученика, у сваком смеру треба да
буде најмање 1.2 m;
-Није било омогућено дежурном наставнику несметан прилаз
сваком ученику и пролаз између клупа;
-У свакој клупи седи по један ученик, и то на њеном средишњем
делу (обележен број и тест, нису седели на средини...);
-Нису клупе биле нумерисане тако што се на сваку клупу залепи
папир са редним бројем клупе и теста;
-Примећено је да један ученик ради тест, а није подебљао личне
податке хемијском оловком (иако се дежурни наставник потписао
на омотници теста).
- У неким школама је примећено да школе не започињу
благовремено са активностима које претходе изради теста
(отварање сигурносних кеса, дистрибуција материјала, улазак
ученика у учионице, подела тестова, попуњавање
идентификационих података на омотници теста и др.).
-Кашњење дежурних наставника на дежурство.
-На омотници тестова биле су залепљене налепнице пре краја
израде теста;
-На омотници тестова примећено је да су идентификациони подаци
попуњени само на половини омотнице (попуњен део за ученика);
-Школа није прецизирала у колико сати ученици улазе у учионице.
Увид у тестове
Приговор
првостепеној
комисији
Приговор
другостепеној
комисији
Попуњавање
записника о
одговорима на
пристигле приговоре
(на нивоу школе)
ПРИГОВОРИ НА РЕЗУЛТАТЕ ЗИ
УВИД У ТЕСТОВЕ
• Увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми може се
остварити електронским путем на порталу Моја средња школа
https://mojasrednjaskola.gov.rs/
• Логовање на порталу Моја средња школа може се извршити као
ауторизовани корисник, преко налога са система есДневник или као
неауторизовани корисник, користећи корисничко име и лозинку које
се налазе на идентификационом обрасцу (омотници теста) -
Примерак за ученика.
• Увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у
школи од 8.00 до 15.00 часова на дан објављивања
привремених резултата (обавестити родитеље/дзз кроз
планирани канал комуникације).
ПРИГОВОР ПРВОСТЕПЕНОЈ КОМИСИЈИ
• Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и
бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник
ученика, има право да уложи приговор првостепеној комисији
електронским путем (портал Моја средња школа) или директно
у школи.
• Приговор првосетпеној комисији (Образац 11) улаже се после
увида у тест на дан објављивања привремених резултата у
складу са Упутством за подношење приговора (Прилог 6).
• Првостепена комисија доставља одговор родитељу или другом
законском заступнику (Образац 11а) електронским путем или
посредством школске комисије.
ПРИГОВОР ДРУГОСТЕПЕНОЈ КОМИСИЈИ
• Уколико ученик није задовољан одговором првостепене
комисије за приговоре, родитељ, односно други законски
заступник, има право да поднесе приговор другостепеној
комисији (Образац 12) у дану који је одређен за подношење
приговора другостепеној комисији, у складу са
Календаром.
• Другостепена комисија доставља одговор родитељу или
другом законском заступнику (Образац 12а) електронским
путем или посредством школске комисије.
• Одговор другостепене комисије је коначан.
Обрасци 11, 11а, 12, 12а
Информације -Преко директора школе/ИК
доставити распоред/мејл за електронско прегледање.
Смене за прегледање задатака ће трајати до
1 сат и 30 минута.
Директор доноси одлуку, у сарадњи са наставницима
задуженим за прегледање, могућност бирања између
две алтернативе:
•Да задатке прегледају у школи, на инфраструктури
коју ће обезбедити школа,
•Да задатке прегледају код куће, уколико имају на
располагању рачунар и интернет везу (може и рачунар
на реверс из школе).
Параметри који ћe се пратити везано за активности прегледања:
- Време пријаве на систем
- Расположивост задатака за прегледање током ваше смене (да ли у
систему има довољно задатака за све прегледаче)
-Број задатака који су након прегледања ишли на арбитражу (чиме ће
се пратити квалитет оцењивања)
-Укупан број прегледаних задатака (иако акценат није на брзини
прегледања, пратиће се и овај параметар)
-Време одјаве са система.
-Ваше обавезе тог дана престају у тренутку када вам се заврши смена
или када од ИК добијете мејл/информацију да више нема задатака
који су расположиви за прегледање.
План ангажовања прегледача
17.06. понедељак 18.06. уторак 19.06. среда
20.06.
четвртак
09:15
Прегледање задатака из
матерњег језика
Сви прегледачи на српском и 4
велике мањине
Прегледање задатака из
математике
Сви прегледачи на српском и 4
велике мањине
Прегледање задатака из 5
предмета
Сви прегледачи на српском
и 4 велике мањине
Спрски
12:00
Мањине
14:00
Верификација кључа за матерњи:
Завод 10 прегледача на српском
5 прегледача за велике мањине
3 прегледача за мале мањине
(прегледају све тестове)
Верификација кључа за
математику:
Завод 10 прегледача на српском
5 прегледача за велике мањине
3 прегледача за мале мањине
(прегледају све тестове)
Верификација кључа за 5
предмета само на српском
језику:
Завод по 5 прегледача на
српском
3 прегледача на мањинама
16:00
Резервна група матерњи на
српском
Резервна група математика на
српском
Одређивање супервизора/дежурних
наставника
• Број делегираних наставника за дежурство је 20% већи од потребног
броја наставника за школу, заокружено на већи број.
• Директор школе делегира наставнике који ће вршити супервизију у оном
броју колики је потребан за школу.
• Надлежна ОУК распоређује дежурне наставнике по школама.
• ОУК спаја мале школе са великим, везано за локације полагања.
• Кроз АП МСШ од понедељка 10.6. (након увида у видео упутство) биће
спремно за распрођеивање дежурних наставника/супервизора, по
локацијама.
• ОУК врши само одређивање броја дежурних наставника/супервизора по
школама, на основу чега сваки директор распоређује своје запослене
према добијеном броју, преко АП МСШ у наведене школе.
Задатак ОУК приликом распоређивања
дежурних наставника/супервизора
•Сваки директор ће на основу ових информација
спремити Решења за своје запослене
(генерисано из АП МСШ – новина).
•Директор ће преко портала МСШ имати увид
који ће наставници вршити
дежурство/супервизију у његовој школи (ко му
је додељен).
•Имаће и њихове податке (мејл/телефон), као и
податке школе и директора из које долазе у
случају потребе за непосредном комуникацијом.
• У случају да директор школе, који шаље запослене, има
информацију да неко од планираних запосленихнеће
моћи да иде у другу школу, одмах по сазнању преко
портала МСШ мења резерви статус и упућује га и
информише у коју школу иде.
• Спискови додељених дежурних наставника и супервизора
се аутоматски освежава након што директор друге
основне школе додели обавезу свом запосленом.
• Директор/лице из школе у коју је планирана резерва,
обавештава резерве да ли има потребе да дођу или не.
• Прегледање тестова ученика који раде по ИОП2 и тестова
полазника (ФООО) – истог дана
• Прегледање ИОП2 и ФООО тестова за ученике/полазнике који завршни
испит полажу по ИОП2/ФООО организује се у школи. Председник
школске комисије формира комисију за прегледање ИОП2 и ФООО тестова.
Након прегледања председник школске комисије уноси резултате тестова
ових ученика/полазника путем МСШ. Резултати се уносе као збирни за
сваки тест посебно од 0 до 20 бодова са резолуцијом 0,5 (нпр. 10 или 11,5 у
зависности од резултата на тесту).
• Уколико ученик који је остварио право на образовање према
индивидуалном образовном плану (ИОП2) полаже неки од
стандардних тестова, исти се шаљу на дигитално прегледање
у скенинг центар, са свим осталим стандардним тестовима.
• Према већ описаној процедури, након завршеног испита
(сваког дана) школа пакује тестове за слабовиде ученике у
посебне повратне кесе за слабовиде ученике и доставља у
скенинг центар (обавезно и отворене и затворене кесе).
• Процедура у Стручном упуству...
Формирање комисија за прегледање у
скенинг центру
ХВАЛА НА ПАЖЊИ И
СРЕЋНО!

More Related Content

Similar to ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd

Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
Pogimnazija
 
završni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptxzavršni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptx
Jelena Volarov
 
Za roditeljski ppt
Za roditeljski pptZa roditeljski ppt
Za roditeljski ppt
Jelena Volarov
 
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Jelena Volarov
 
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godiniIzvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
phskola
 
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovicMoja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
Ivica Zupanjac
 

Similar to ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd (6)

Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
 
završni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptxzavršni ispit 2023.pptx
završni ispit 2023.pptx
 
Za roditeljski ppt
Za roditeljski pptZa roditeljski ppt
Za roditeljski ppt
 
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
Informacije o upisu učenika u srednje škole 2018/19
 
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godiniIzvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
 
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovicMoja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
 

More from Jelena Volarov

Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
Jelena Volarov
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Jelena Volarov
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Jelena Volarov
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
Jelena Volarov
 
O projektu
O projektuO projektu
O projektu
Jelena Volarov
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
Jelena Volarov
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
Jelena Volarov
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
Jelena Volarov
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
Jelena Volarov
 
Osmi
OsmiOsmi
Sedmi
SedmiSedmi
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
Jelena Volarov
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
Jelena Volarov
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
Jelena Volarov
 
Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7
Jelena Volarov
 
Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17
Jelena Volarov
 
Vizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraVizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostora
Jelena Volarov
 
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred, Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Jelena Volarov
 
Rezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razred
Rezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razredRezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razred
Rezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razred
Jelena Volarov
 

More from Jelena Volarov (20)

Како о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацимаКако о корони разговарати са млађим ђацима
Како о корони разговарати са млађим ђацима
 
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledjeDunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
Dunavske tvrdjave, nase zajednicko nasledje
 
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinuObavestenje za roditelje nastava na daljinu
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu
 
Projekat
ProjekatProjekat
Projekat
 
O projektu
O projektuO projektu
O projektu
 
Serbia interim
Serbia interimSerbia interim
Serbia interim
 
ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"ОШ "Ђорђе Крстић"
ОШ "Ђорђе Крстић"
 
Belgrade
BelgradeBelgrade
Belgrade
 
It odeljenja
It odeljenjaIt odeljenja
It odeljenja
 
Osmi
OsmiOsmi
Osmi
 
Sedmi
SedmiSedmi
Sedmi
 
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
 
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
задаци и решења са окружног такмичења из математике 2018.
 
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)Konacna rang lista sa svim razredima (2)
Konacna rang lista sa svim razredima (2)
 
Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8Geografija opštinsko 8
Geografija opštinsko 8
 
Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7Geografija opštinsko 7
Geografija opštinsko 7
 
Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17Udžbenici za 2016/17
Udžbenici za 2016/17
 
Vizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostoraVizualizacija školskog prostora
Vizualizacija školskog prostora
 
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred, Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
Opštinsko takmičenje iz geografije, 7.razred,
 
Rezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razred
Rezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razredRezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razred
Rezultati opštinskog takmičenja iz geografije, Čukarica, 8.razred
 

ZI i upis u srednje školeškolska uprava beograd

 • 2. Завршни испит на крају основног образовања и васпитања школска 2023/2024. година јун 2024. године
 • 3. БРОЈНA СТАЊЕ –УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА И ДИРЕКТОРА • Тренутно на административном порталу МСШ: • ученика 67.366 у бази; анализа прикупљених података у односу на тест (стандардни, 1.950 - ИОП2, слабовиди, Брај, 2.137 - ФООО) који ученик полаже у току, 114 Република Српска • Наставника прегледача ~ 12.000 • Дежурних наставника ~ 12.500 • Супервизора ~ 2.400 • директора 1.761 ОШ и СШ
 • 4. • У циљу елиминације потенцијалних грешака у бази подаци се редовно проверавају и у ходу се грешке коригују – школе се обраћају информатичким координаторима (ИК) – или ИК школама. • У наредном периоду, планирана је већа итерација и ажурирање базе. • ВАЖНО – редовно праћење информација које се достављају и комуникација са свим учесницима.
 • 5. СТРУЧНО УПУТСТВО, ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ • Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину, број: 610-00-35/4/2024-07 (23.05.2024. године) - Прилози – 11; - Обрасци – 19; - Материјал објављен на званичној интернет страници Министарства, МСШ и послато свим школама, ШУ и ОУК https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2024/05/STRUCNO-UPUTSTVO- ZA-SAJT-MAJ-23-24.pdf
 • 6. Видео упутства – 35 различитих (6 нових): 1. Упутство за дистрибуцију и манипулацију материјалом на пунктовима 2. Упутство за председнике школских комисија 3. Упутство за дежурне наставнике 4. Креирање локација на којима се полаже завршни испит (ОУК) 5. Евидентирање супервизора, дежурних наставника и прегледача 6. Креирање просторија на локацији полагања 7. Упутство за попуњавање супервизорског извештаја 8. АП МСШ такмичења 9. Упутство за попуњавање листе опредељења - родитељи Сва упутства се ажурирају на АП МСШ
 • 7. Планиране онлајн обуке преко сајта ЗУВОВ-а (бодови СУ): • Директоре • Супервизоре •Дежурне наставнике (одредити број на основу броја ученика школи + 20% резерве, пример: 100 ученика 8. разреда, укупно 11 дежурних – 10 у просторији и 1 испред + 2 резерве) - Први део од 10.6. 2024. онлајн обука и тест (практичан, други део током ЗИ) преко ЗУОВ-а Прегледачи добијају бодове преко ЗВКОВ-а. НАПОМЕНА: Обавезно одржати састанке са члановима ШК и супервизорима (може и заједно), а директори са дежурним наставницима и прегледачима.
 • 8. Отпрема материјала из Завода и дистрибуција до пунктова/скенинг центра Верификација примљеног материјала на пункту/скенинг центру Преузимање материјала са пункта/скенинг центра Провера садржаја кеса у школи Подела тестова по просторијама за рад Попуњавање ИД обрасца КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
 • 9. Израда теста Крај Завршног испита; Предаја теста (лепљење налепнице, примерак за школу); Одвајање ИД обрасца Паковање и враћање материјала (селектовање тестова) Транспорт материјала са локације у скенинг центар ПРОЦЕС ДИСТРИБУЦИЈЕ И ВРАЋАЊА МАТЕРИЈАЛА
 • 10. ПОДСЕЋАМО Видео упутства Процедура за дистрибуцију и манипулацију материјалом на пунктовима https://youtu.be/Gm4gUwFUPR8?si=ZbasjSsvrSruAlF5 Упутство за председнике школских комисија – процедура за реализацију ЗИ https://youtu.be/vIo9arkh-ws?si=Ls8RbckiYpGfJ_Ze
 • 11. Дистрибуција тестова до пунктова Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Пункт/Скенинг центар Недеља, 16.06.2024. од 7:30 часова Тестови из српског/матерњег језика Тестови из математике Тестови из изабраног предмета Пункт
 • 12. Кутије са стандардним тестовима Кутије са ФООО тестовима Кутије са додатним материјалом
 • 13. ДИСТРИБУЦИЈА, ЧУВАЊЕ И ВРАЋАЊЕ ТЕСТОВА • 16.06.2024. године, руководилац школске управе или лице које руководилац овласти преузима тестове за своју школску управу у Заводу, Фабрисова 10, Београд, када се потписује записник (Образац 21). • Записник о отпреми материјала из Завода (Образац 21) потписује се у два примерка. • Један примерак остаје у Заводу, а други се заједно са кутијама преузима и предаје у школској управи. • Записници се чувају до објављивања резултата.
 • 14. ИЗГЛЕД КЕСA И КУТИЈЕ
 • 15. ВЕРИФИКАЦИЈА ПРИМЉЕНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ПУНКТУ • Налепнице на кутијама (Налепница 1); • По пријему материјала (16.06.2024. године, пункт/скенинг центар) отварају се само кутије са црвеном налепницом и затворницом! Исправност садржаја кутија (Образац 22); • На пункту се не проверава садржај кеса!
 • 16. • Превоз и дистрибуција тестова организује се на начин који осигурава безбедност тестова и поштовање свих мера заштите до почетка испита; • Окружне комисије одговорне су за дистрибуцију тестова основним школама, као и враћање испитног материјала након тестирања од пункта до скенинг центра; • На дан полагања завршног испита представник окружне комисије за примопредају материјала проверава садржај кутија са тестовима који се полажу тог дана и упоређује са Спецификацијом кутије са материјалом (Образац 22). • Након провере, представник окружне комисије потписује се на Обрасцу 22. Образац 22 претходно су потписали: лице које је паковало кутију и лице које је извршило проверу запаковане кутије. • .
 • 17. ШИФРЕ КЕСА Рб. локације / Тест / Рб. кесе за локацију / Језик / Јун 0356/МТ/01/SRP/Ј
 • 18. ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА СА ПУНКТА • Записник о преузимању материјала са пункта (Образац 23); • Садржај кеса се не проверава приликом преузимања! • Свака кеса је намењена строго једној локацији; • Налепница на кеси (Налепница 2).
 • 19. • На дан полагања испита, председник школске комисије (овлашћено лице) преузима кесу(е) са тестовима на пункту, само за предмет који се полаже тог дана, а у складу са Календаром. • Преузима само кесу(е) са тестовима који је намењен њиховим школама! • Приликом преузимања кеса, попуњава се Образац 23 - Записник о преузимању материјала са пункта; • Потписује се записник за српски/матерњи језик, математику или комбиновани тест, у зависности од тога који тест се полаже тог дана; • Записник се потписује у два примерка од стране Представника окружне комисије и Председника школске комисије који преузима материјал; • Један примерак остаје на пункту, а други примерак се заједно са тестовима носи на локацију полагања; • Записници се чувају до објављивања резултата.
 • 20. ОТВАРАЊЕ И САДРЖАЈ ДОЛАЗНЕ КЕСЕ
 • 21. ОТВАРАЊЕ И САДРЖАЈ ДОЛАЗНЕ КЕСЕ
 • 23. ПРОВЕРА САДРЖАЈА КЕСА Садржај кеса: 1. Спецификација кесе са материјалом (Образац 24); 2. Тестови; 3. Повратна кеса за тестове (велика кеса са жутом налепницом); 4. Спецификација кесе са ВРАЋЕНИМ тестовима (Образац 25); 5. Повратна кеса за идентификационе обрасце (мала кеса са зеленом налепницом); 6. Спецификација кесе са ВРАЋЕНИМ идентификационим обрасцима (Образац 26).
 • 25. ПОДЕЛА ТЕСТОВА У ПРОСТОРИЈАМА ЗА РАД • На позив председника школске комисије, довољан број дежурних наставника присуствује отварању кеса (2-3), не пре 8.35ч и подели тестова у складу са бројем ученика, односно бројем просторија у којима се реализује полагање завршног испита. Сам процес отварања и затварања кеса бележи супервизор видео-снимком. • Видео-снимак супервизор прилаже уз свој извештај, који се доставља електронским путем (подићи снимак на драјв и доставити линк снимка кроз извештај супервизора). • Ако се завршни испит полаже у једној просторији кеса са тестовима се отвара у простору где се полаже завршни испит. • Вишак тестова остаје у просторији код супервизора.
 • 26. - Изузетно, директор у пратњи дежурних наставника (по један из сваке учионице) и супервизора распоређује тестове по учионицама, односно просторијама за рад. - Дежурни наставник који се налази у учионици, записнички преузима тестове (Образац 6а/6б/6в) од председника школске комисије (директора). - Уколико у завршни испит полаже у више од 12 учионица тестове осим директора школе дели и помоћник директора у пратњи супервизора и дежурних наставника.
 • 27. ПОЧЕТАК ЗАВРШНОГ ИСПИТА • Испит се полаже: • у једној просторији (фискултурна сала, школски хол, свечана сала); • у учионицама (у једној учионици полаже највише 15 ученика). • Ако ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у посебним просторијама, треба предвидети по једног дежурног наставника за сваку просторију. • Испит почиње у 9 часова.
 • 28. •Клупе у учионици/простору су нумерисане. •На свакој клупи залепљен је папир са редним бројем клупе. •Редни број клупе одговара редном броју ученика са Јединственог списка ученика поређаних по азбучном реду. •Испред сваке учионице у којој се полаже испит одређује се место на које ученици одлажу личне ствари које не смеју користити на испиту; •Обратити пажњу на мобилне телефоне и паметне сатове (све техничке уређаје)!
 • 30. ПОПУЊАВАЊЕ ИД ОБРАСЦА (ОМОТНИЦЕ) ЛЕПЉЕЊЕ НАЛЕПНИЦЕ И ПРЕДАЈА ТЕСТА • Најраније отварање кеса 8.35ч, а најкасније до 8.45 часова деле се тестови; • Приликом поделе, омотница теста се НЕ ОДВАЈА од самог теста; • Пре почетка времена за рад ученик уноси потребне идентификационе податке на обе стране омотнице теста, односно у идентификациони образац (примерак за школу и примерак за ученика). • Дежурни наставник проверава унете податке на идентификационом обрасцу, као и слагање страна теста са идентификационим обрасцем (идентификациони кључ, ознака у горњем десном углу на свакој страни). • Након провере потписује идентификациони образац само Примерак за ученика. • Омотница теста се не раздваја од теста и не лепи се налепница до завршетка рада.
 • 31. Тест – изглед омотнице
 • 32. Тест – изглед омотнице
 • 34. Евидентирање ученика на дан испита • Договорено је да се првог дана Завршног испита омогући евидентирање нових ученика и додела идентификационих бројева - процедура дефинисана Стручним упутством; • Изузетно на дан полагања завршног испита, за ученике који су приступили завршном испиту, а којима још увек није додељен идентификациони број и немају Образац 41, председник школске комисије проверава да ли ученик испуњава услове да изађе на завршни испит. Уколико испуњава, обавештава надлежног ИК и приступа евидентирању ученика преко административног портала. Након евидентирања, ученику се аутоматски генерише идентификациони број. Након тога председник школске комисије – директор школе лично или лице које он овласти уписује ученику додељени идентификациони број у ђачку књижицу, а дежурни наставник уписује идентификациони број на идентификациониобразац - омотницу теста, према утврђеној процедури – (штампа и генересиње преко портала)
 • 35. ИЗРАДА ТЕСТА • Завршни испит се спроводи у исто време на читавој територији Републике Србије у трајању од три дана, од 9.00-11.00 часова; • потребан прибор/недозвољена средства; • дежурни наставник у учионици прати ток завршног испита и остварује по потреби комуникацију са дежурним наставником који је испред учионице (комуникација са директром школе, замена теста, тоалет, дисциплина и др). Замена теста • У случају да ученик направи грешку приликом уношења идентификационих података, не мора се вршити замена теста. Дозвољено је грешку исправити тако што ће се прецртати нетачан податак. Ове исправке се неће третирати као обележавање тестова. • У случају да тест треба заменити, врши се замена целог теста; нови тест доноси наставник који дежура испред просторије/учионице; на тесту који се мења прецртавају се све стране и одлаже се са стране; након завршетка времена за рад и предаје тестова, враћа се и тест који је замењен као неисправан. Преузимање додатног/заменског теста врши се записнички (Образац 6а/6б/6в);
 • 36. КРАЈ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЛЕПЉЕЊЕ НАЛЕПНИЦЕ И ПРЕДАЈА ТЕСТА • Дежурни наставници лепе Налепницу (Образац 41) • Дежурни наставници раздвајају омотницу од теста. • Примерак за ученике предају ученицима. • Примерак за школу обрасца задржавају. • Дежурни наставници на крају ЗИ предају: • искоришћене, • неисправне и • неискоришћене тестове, као и • ИД обрасце (примерке за школу).
 • 40. ПАКОВАЊЕ И ВРАЋАЊЕ МАТЕРИЈАЛА • Проверава се: 1. број предатих тестова, 2. број неискоришћених тестова, 3. број неисправних тестова и 4. број ИД образаца (примерак за школу). • Спецификација кесе са ВРАЋЕНИМ тестовима (Образац 25) • Налепница број 3 • Спецификација кесе са ВРАЋЕНИМ ИД обрасцима (Образац 26) • Налепница број 4
 • 41. ВРАЋАЊЕ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ • Процес затварања сигурносних кеса бележи супервизор видео-снимком, који прилаже уз свој извештај, односно доставља електронским путем. • Председник школске комисије носи уредно спаковане кесе у скенинг центар у складу са упутством (без пратње супервизора). • Записник о враћању материјала у скенинг центар(Образац 27).
 • 42. • Након одржаног тестирања, испитни материјал спакован и затворен у сигурносне кесе председници школских комисија враћају на пункт/скенинг центар одакле су и преузели тестове. • Приликом враћања материјала, враћају се сигурносне кесе са урађеним тестовима и сигурносне кесе са ИД обрасцима ученика. • Број сигурносних кеса са тестовима једнак је броју сигурносних кеса са ИД ученика. • Приликом предаје кеса, попуњава се Записник о враћању материјала на пункта (Образац 27). • Потписује се записник за српски/матерњи језик, математику или комбиновани тест, у зависности од тога који се тест полагао тог дана. • Записник се потписује у два примерка од стране Председника школске комисије и представника окружне комисије који преузима материјал. • Уколико је школа имала слабовиде ученике који полажу стандардни тест, школа ће, вратити посебне кесе са овим тестовима на пункт/скенинг центар (један тест - једна кеса). Одговарајућа забелешка се уноси у Образац 27, у делу коментар. • Један примерак остаје у СЦ, а други примерак се враћа на локацију полагања. • Записници се чувају до објављивања резултата. • .
 • 43. директор/ка - 1135 координатор СЦ - 33 заменик координатора СЦ - 33 оператери у СЦ - 91 СКЕНИНГ ЦЕНТАР - 33
 • 44. •Уједначавања извештаја школа о обављеним пословима за организацију завршног испита, што се доставља ОУК, а што је предвиђено данас послатим Планом спровођења ЗИ (видети тачку 3.), важно је да извештаји школа садрже следеће обавезне елементе: •1. Информацију о распоређивању ученика на локацији - како је/су школа/е распоређене (учионице, сале, холови и др.), број учионица, тип сале/сала, број ученика у учионицама и сали/салама •2. Информацију о броју потребних дежурних наставника и супевизора у новој организацији испита •3. Информацију о реализованим припремним активностима (обележавање просторија, распоређивање столова и клупа, обезбеђивање места за чување тестова...) Извештај школа о обављеним пословима за организацију завршног испита
 • 45. • 4. Информацију да ли су директори одржали састанке са школским комисијама, дежурним наставницима, супервизорима, наставницима који су задужени за прегледање тестова, ученицима и родитељима, односно другим законским заступницима • 5. Информацију о томе да ли је у припреми дошло до одређених одступања и шта су разлози • 6. Информацију о томе да ли су директори, дежурни наставници, супервизори и чланови школских комисија похађали обуку ЗУОВ-а • Према Плану спровођења, свака ШУ доставља обједињен извештај за своју теритрорију који, по аналогији, садржи исте елементе. • Рок за доставу информација Mинистарству до 14.6.2024. до 11 часова
 • 46. •Саветници, просветни саветници, саветници-спољни сарадници и супервизори имају право увида у све активности током спровођења завршног испита и предузимања мера у складу са овлашћењима датим од стране школских управа, односно са Упутством за супервизоре (Прилог 7). •Супервизори подносе извештај електронским путем сваког дана, након полагања испита. •До 11.06.2024. списак школа за обавезан надзор – усаглашавање са инспекцијом. Обезбеђивање и контрола регуларности и надзор над спровођењем завршног испита
 • 47. - Није било или је био недовољан број супервизора; - Није било столова за одлагање ствари ученика и дежурних наставника испред учионица; • Клупе за одлагање личних ствари налазиле су се у учионици, уместо испред ње; • Поједини ученици нису имали ђачке књижице; • Поједини ученици нису имали оверену фотографију у ђачким књижицама; • Примећено је да ниједном ученику није била залепљена налепница са шифром у ђачкој књижици; • Одређен број ученика који су правили грешку приликом попуњавања омотнице (погрешан редослед личних података, погрешно унета шифра и др.); ПОДСЕТНИК – УОЧЕНИ ПРОПУСТИ НА ПЗИ
 • 48. - Није била удаљеност између ученика, у сваком смеру треба да буде најмање 1.2 m; -Није било омогућено дежурном наставнику несметан прилаз сваком ученику и пролаз између клупа; -У свакој клупи седи по један ученик, и то на њеном средишњем делу (обележен број и тест, нису седели на средини...); -Нису клупе биле нумерисане тако што се на сваку клупу залепи папир са редним бројем клупе и теста; -Примећено је да један ученик ради тест, а није подебљао личне податке хемијском оловком (иако се дежурни наставник потписао на омотници теста).
 • 49. - У неким школама је примећено да школе не започињу благовремено са активностима које претходе изради теста (отварање сигурносних кеса, дистрибуција материјала, улазак ученика у учионице, подела тестова, попуњавање идентификационих података на омотници теста и др.). -Кашњење дежурних наставника на дежурство. -На омотници тестова биле су залепљене налепнице пре краја израде теста; -На омотници тестова примећено је да су идентификациони подаци попуњени само на половини омотнице (попуњен део за ученика); -Школа није прецизирала у колико сати ученици улазе у учионице.
 • 50. Увид у тестове Приговор првостепеној комисији Приговор другостепеној комисији Попуњавање записника о одговорима на пристигле приговоре (на нивоу школе) ПРИГОВОРИ НА РЕЗУЛТАТЕ ЗИ
 • 51. УВИД У ТЕСТОВЕ • Увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми може се остварити електронским путем на порталу Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs/ • Логовање на порталу Моја средња школа може се извршити као ауторизовани корисник, преко налога са система есДневник или као неауторизовани корисник, користећи корисничко име и лозинку које се налазе на идентификационом обрасцу (омотници теста) - Примерак за ученика. • Увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у школи од 8.00 до 15.00 часова на дан објављивања привремених резултата (обавестити родитеље/дзз кроз планирани канал комуникације).
 • 52. ПРИГОВОР ПРВОСТЕПЕНОЈ КОМИСИЈИ • Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи приговор првостепеној комисији електронским путем (портал Моја средња школа) или директно у школи. • Приговор првосетпеној комисији (Образац 11) улаже се после увида у тест на дан објављивања привремених резултата у складу са Упутством за подношење приговора (Прилог 6). • Првостепена комисија доставља одговор родитељу или другом законском заступнику (Образац 11а) електронским путем или посредством школске комисије.
 • 53. ПРИГОВОР ДРУГОСТЕПЕНОЈ КОМИСИЈИ • Уколико ученик није задовољан одговором првостепене комисије за приговоре, родитељ, односно други законски заступник, има право да поднесе приговор другостепеној комисији (Образац 12) у дану који је одређен за подношење приговора другостепеној комисији, у складу са Календаром. • Другостепена комисија доставља одговор родитељу или другом законском заступнику (Образац 12а) електронским путем или посредством школске комисије. • Одговор другостепене комисије је коначан.
 • 55. Информације -Преко директора школе/ИК доставити распоред/мејл за електронско прегледање. Смене за прегледање задатака ће трајати до 1 сат и 30 минута. Директор доноси одлуку, у сарадњи са наставницима задуженим за прегледање, могућност бирања између две алтернативе: •Да задатке прегледају у школи, на инфраструктури коју ће обезбедити школа, •Да задатке прегледају код куће, уколико имају на располагању рачунар и интернет везу (може и рачунар на реверс из школе).
 • 56. Параметри који ћe се пратити везано за активности прегледања: - Време пријаве на систем - Расположивост задатака за прегледање током ваше смене (да ли у систему има довољно задатака за све прегледаче) -Број задатака који су након прегледања ишли на арбитражу (чиме ће се пратити квалитет оцењивања) -Укупан број прегледаних задатака (иако акценат није на брзини прегледања, пратиће се и овај параметар) -Време одјаве са система. -Ваше обавезе тог дана престају у тренутку када вам се заврши смена или када од ИК добијете мејл/информацију да више нема задатака који су расположиви за прегледање.
 • 57. План ангажовања прегледача 17.06. понедељак 18.06. уторак 19.06. среда 20.06. четвртак 09:15 Прегледање задатака из матерњег језика Сви прегледачи на српском и 4 велике мањине Прегледање задатака из математике Сви прегледачи на српском и 4 велике мањине Прегледање задатака из 5 предмета Сви прегледачи на српском и 4 велике мањине Спрски 12:00 Мањине 14:00 Верификација кључа за матерњи: Завод 10 прегледача на српском 5 прегледача за велике мањине 3 прегледача за мале мањине (прегледају све тестове) Верификација кључа за математику: Завод 10 прегледача на српском 5 прегледача за велике мањине 3 прегледача за мале мањине (прегледају све тестове) Верификација кључа за 5 предмета само на српском језику: Завод по 5 прегледача на српском 3 прегледача на мањинама 16:00 Резервна група матерњи на српском Резервна група математика на српском
 • 59. • Број делегираних наставника за дежурство је 20% већи од потребног броја наставника за школу, заокружено на већи број. • Директор школе делегира наставнике који ће вршити супервизију у оном броју колики је потребан за школу. • Надлежна ОУК распоређује дежурне наставнике по школама. • ОУК спаја мале школе са великим, везано за локације полагања. • Кроз АП МСШ од понедељка 10.6. (након увида у видео упутство) биће спремно за распрођеивање дежурних наставника/супервизора, по локацијама. • ОУК врши само одређивање броја дежурних наставника/супервизора по школама, на основу чега сваки директор распоређује своје запослене према добијеном броју, преко АП МСШ у наведене школе. Задатак ОУК приликом распоређивања дежурних наставника/супервизора
 • 60. •Сваки директор ће на основу ових информација спремити Решења за своје запослене (генерисано из АП МСШ – новина). •Директор ће преко портала МСШ имати увид који ће наставници вршити дежурство/супервизију у његовој школи (ко му је додељен). •Имаће и њихове податке (мејл/телефон), као и податке школе и директора из које долазе у случају потребе за непосредном комуникацијом.
 • 61. • У случају да директор школе, који шаље запослене, има информацију да неко од планираних запосленихнеће моћи да иде у другу школу, одмах по сазнању преко портала МСШ мења резерви статус и упућује га и информише у коју школу иде. • Спискови додељених дежурних наставника и супервизора се аутоматски освежава након што директор друге основне школе додели обавезу свом запосленом. • Директор/лице из школе у коју је планирана резерва, обавештава резерве да ли има потребе да дођу или не.
 • 62. • Прегледање тестова ученика који раде по ИОП2 и тестова полазника (ФООО) – истог дана • Прегледање ИОП2 и ФООО тестова за ученике/полазнике који завршни испит полажу по ИОП2/ФООО организује се у школи. Председник школске комисије формира комисију за прегледање ИОП2 и ФООО тестова. Након прегледања председник школске комисије уноси резултате тестова ових ученика/полазника путем МСШ. Резултати се уносе као збирни за сваки тест посебно од 0 до 20 бодова са резолуцијом 0,5 (нпр. 10 или 11,5 у зависности од резултата на тесту). • Уколико ученик који је остварио право на образовање према индивидуалном образовном плану (ИОП2) полаже неки од стандардних тестова, исти се шаљу на дигитално прегледање у скенинг центар, са свим осталим стандардним тестовима.
 • 63. • Према већ описаној процедури, након завршеног испита (сваког дана) школа пакује тестове за слабовиде ученике у посебне повратне кесе за слабовиде ученике и доставља у скенинг центар (обавезно и отворене и затворене кесе). • Процедура у Стручном упуству... Формирање комисија за прегледање у скенинг центру
 • 64. ХВАЛА НА ПАЖЊИ И СРЕЋНО!

Editor's Notes

 1. а