SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Page 1 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫بازاریابی‬‫محتوا‬
‫ام‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫بازار‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫تصاحب‬ ‫ید‬‫تجارت‬
‫الکترونیکی‬‫بدانید‬ ‫باید‬ ،‫هستید‬ ‫ایران‬
‫رقابت‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫کار‬ ،‫ارزان‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫اینجا‬
‫با‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬‫های‬ ‫نتیجه‬
‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬ ‫با‬ .‫تر‬ ‫بسیارشیرین‬
‫می‬‫ت‬‫وانید‬‫به‬‫دلخواه‬ ‫نتیجه‬.‫برسید‬
‫سئوسازی‬‫سایت‬
‫بهمراه‬‫پنل‬‫مانیتور‬
Page 2 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫تخیلی‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫بین‬ ‫واقع‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫درباره‬ o
‫نکنید؛‬ ‫فکر‬‫بخوانید‬‫بپرسید‬ ‫و‬!
‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫بودن‬ ‫باال‬‫های‬ ‫نتیجه‬ ‫لیست‬ o
‫جستجو‬،‫اینترنتی‬ ‫ی‬‫همیشه‬‫است‬ ‫پول‬ ‫مساوی‬!
‫گوگل‬ ‫رنکینگ‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ،‫نکنید‬ ‫عجله‬ o
‫لیست‬ ‫باالی‬‫کار‬‫نیست‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫یک‬.
‫رقبا‬ ‫تحلیل‬‫برای‬‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫پیشرفت‬‫ا‬ ‫الزم‬‫شوید‬ ‫دیده‬ ‫بهتر‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫بهتر‬ ،‫ست‬.
‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫اصالت‬ ،‫کنید‬ ‫تمدید‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دامنه‬ ‫نام‬.
‫آمار‬‫شما‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫آمار‬ ‫این‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ترافیکی‬‫است‬ ‫الزم‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬.
‫کنید‬ ‫وصل‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بسازید‬ ‫رسمی‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬.
‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫موثر‬ ‫تعامل‬ ‫مخاطبان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫برند‬.
‫کارب‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بروز‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫اطالعات‬ .‫کنید‬ ‫تحقیق‬ ‫خود‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫شغل‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫بگذارید‬ ‫ران‬.
‫کنید‬ ‫پرداخت‬ ‫ماهیانه‬ ‫و‬ ‫بسپرید‬ ‫مطمئن‬ ‫سئوکار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ،‫ندارید‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫وقت‬ ‫اگر‬.
Page 3 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫رشد‬‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬
‫تجارت‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫بر‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫تاثیر‬‫شما‬
‫محبوبیت‬ ‫افزایش‬‫ترافیک‬ ‫افزایش‬‫مشتری‬ ‫افزایش‬‫سرمایه‬ ‫افزایش‬
‫محتو‬ ‫بازاریابی‬‫ا‬‫ش‬ ‫به‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫ما‬‫تجارت‬ ‫که‬ ‫کند‬
‫مرجع‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مخاطبان‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫برند‬ ‫محبوبیت‬ .‫بسازید‬ ‫خود‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬
‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مفیدی‬ ‫اطالعات‬ ‫نتیجه‬ ‫شما‬
‫می‬ ‫کاربران‬‫دهید‬.
‫برند‬‫خوب‬‫می‬ ‫خود‬ ‫مجذوب‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬،‫کند‬
‫همین‬‫دیگران‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫تبلیغ‬ ‫وسیله‬ ‫افراد‬
‫می‬‫با‬ ‫سایتی‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شوند‬
‫که‬ ‫دارد‬ ‫کاربرانی‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫باال‬ ‫ترافیک‬
‫اند‬ ‫راضی‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬.
‫صورتی‬ ‫در‬‫مفید‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫محبوب‬ ‫که‬
‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫کنید‬ ‫منتشر‬
‫دید‬ ‫معرض‬‫می‬ ‫قرار‬‫هوشمند‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫گیرد‬
‫وفادار‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫عمل‬
‫اف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبدیل‬‫دهید‬ ‫زایش‬.
‫اف‬‫می‬ ‫سرمایه‬ ‫شدن‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫زایش‬‫تواند‬
‫باالتر‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫دوباره‬ ‫شروعی‬
‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫رایگان‬ ‫محصوالت‬ ،‫ببرید‬
‫سایت‬‫تر‬ ‫مدرن‬ ‫خدمات‬ ،‫بگیرید‬ ‫درنظر‬‫بدهید‬‫و‬
‫شوید‬ ‫تر‬ ‫محبوب‬.
‫برخالف‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫آنچه‬‫شود‬‫بازاریابی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫هزینه‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫پایین‬ ‫استاندارد‬ ‫تولید‬ ‫فرمول‬ ‫یک‬ ‫با‬
‫تبلیغات‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫آتی‬ ‫فواید‬ ‫و‬‫بسیار‬‫بیشتر‬‫تر‬ ‫پایدار‬ ‫و‬‫است‬.
Page 4 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫کلید‬‫در‬ ‫موفقیت‬‫گوگل‬=‫تولید‬‫قدرتمند‬ ‫محتوای‬
‫فکر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫سایت‬ ‫درون‬ ‫مطالب‬ ‫کیفیت‬‫می‬‫کنید‬!
‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫جستجو‬‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬‫استاندارد‬ ‫چیدمان‬‫اتوماتیک‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬
‫و‬ ‫اق‬‫ا‬‫تحقیا‬ ‫ارای‬‫ا‬‫با‬ ‫را‬ ‫خااود‬ ‫اار‬‫ا‬‫کا‬ ‫اان‬‫ا‬‫زما‬ ‫از‬ ‫ساااعاتی‬
‫و‬ ‫ااالت‬‫ا‬‫مقااا‬ ،‫اد‬‫ا‬‫بگذاریااا‬ ‫اات‬‫ا‬‫اطالعااا‬ ‫آوری‬ ‫اع‬‫ا‬‫جمااا‬
‫را‬ ‫ای‬‫ا‬‫الملل‬ ‫این‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫معتب‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اایت‬‫ا‬‫س‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اته‬‫ا‬‫نوش‬
‫از‬ ‫یااار‬ ‫شاااما‬ ‫کاااار‬ ‫ایااان‬ ‫باااا‬ .‫کنیاااد‬ ‫آوری‬ ‫گااارد‬
‫دنیااااای‬ ‫بااااه‬ ،‫جدیااااد‬ ‫مطالااااب‬ ‫آوردن‬ ‫بدساااات‬
‫اه‬‫ا‬‫باا‬ ‫اای‬‫ا‬‫هاا‬ ‫اوآوری‬‫ا‬‫ناا‬ ‫و‬ ‫اات‬‫ا‬‫اطالعاا‬‫در‬ ‫اانی‬‫ا‬‫جهاا‬ ‫روز‬
‫خ‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬‫دارید‬ ‫دسترسی‬ ‫ود‬.
‫ارده‬‫ا‬‫کاا‬ ‫آوری‬ ‫اع‬‫ا‬‫جماا‬ ‫اه‬‫ا‬‫کاا‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫اطالعاا‬‫اه‬‫ا‬‫باا‬ ‫را‬ ‫اد‬‫ا‬‫ایاا‬
‫کاااه‬ ‫اورتی‬‫ا‬‫صا‬ ‫باااه‬ ‫اد‬‫ا‬‫کنیا‬ ‫ترجماااه‬ ‫روان‬ ‫ای‬‫ا‬‫فارسا‬
‫و‬ ‫آوری‬ ‫اع‬‫ا‬‫جماا‬ ‫ارای‬‫ا‬‫باا‬ ‫ار‬‫ا‬‫اگاا‬ .‫اد‬‫ا‬‫باشاا‬ ‫درش‬ ‫ال‬‫ا‬‫قاباا‬
‫ن‬ ‫اافی‬‫ا‬‫کا‬ ‫اان‬‫ا‬‫زما‬ ‫اب‬‫ا‬‫مطالا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ترجما‬‫ابه‬‫ا‬‫محاسا‬ ‫اد‬‫ا‬‫داریا‬
‫اه‬‫ا‬‫هزین‬ ‫ادر‬‫ا‬‫چق‬ ‫اد‬‫ا‬‫کنی‬‫می‬‫اه‬‫ا‬‫روزان‬ ‫اردی‬‫ا‬‫ف‬ ‫ار‬‫ا‬‫اگ‬ ‫اد‬‫ا‬‫کنی‬
‫ماااه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنااد‬ ‫ترجمااه‬ ‫و‬ ‫جسااتجو‬ ‫مطلااب‬ ‫هفاات‬
‫حدود‬160‫باشید؟‬ ‫داشته‬ ‫آماده‬ ‫جدید‬ ‫مطلب‬
‫رناااگ‬ ‫روانشناسااای‬ ‫کناااار‬ ‫در‬ ‫صااافحه‬ ‫گرافیاااک‬
‫مطالااااب‬ ‫شاااادن‬ ‫اده‬‫ا‬‫خواناا‬ ‫در‬ ‫زیااااادی‬ ‫ات‬‫ا‬‫اهمیاا‬
‫بنااادی‬ ‫دساااته‬ ‫ناااود‬ .‫دارد‬ ‫شاااما‬ ‫ساااایت‬ ‫درون‬
‫اود‬‫ا‬‫موض‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ارتب‬‫ا‬‫م‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اس‬‫ا‬‫عک‬ ،‫ات‬‫ا‬‫فون‬ ،‫اات‬‫ا‬‫اطالع‬
‫انتخااااب‬ ‫اند‬‫ا‬‫پسا‬ ‫کااااربر‬ ‫را‬ ‫اا‬‫ا‬‫ها‬ ‫نوشاااته‬ ‫اایز‬‫ا‬‫سا‬ ‫و‬
‫خوانااادن‬ ‫بااارای‬ ‫بایاااد‬ ‫کااااربران‬ .‫کنیاااد‬‫وقااات‬
‫متفاوت‬ ‫سایت‬ ،‫بگذارند‬‫و‬‫جذابی‬‫بسازید‬.
‫سیساات‬ ‫از‬‫می‬‫بااروز‬ ‫قابلیاات‬ ‫کااه‬ ‫کنیااد‬ ‫اسااتفاده‬
‫اه‬‫ا‬‫باا‬ ‫را‬ ‫اایت‬‫ا‬‫ساا‬ ‫در‬ ‫اب‬‫ا‬‫مطالاا‬ ‫اار‬‫ا‬‫انتشاا‬ ‫و‬ ‫اانی‬‫ا‬‫رساا‬
‫جماااع‬ ‫از‬ ‫پاااس‬ .‫دهاااد‬ ‫انجاااام‬ ‫خودکاااار‬ ‫صاااورت‬
‫انتشااا‬ ‫بناادی‬ ‫زمااان‬ ،‫مطالااب‬ ‫ترجمااه‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫را‬ ‫ر‬
‫ام‬‫ا‬‫هاا‬ ‫اورت‬‫ا‬‫صاا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ایاا‬ ‫در‬ .‫اد‬‫ا‬‫کنیاا‬ ‫ایم‬‫ا‬‫تنظاا‬‫اان‬‫ا‬‫زماا‬
‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫ارف‬‫ا‬‫ص‬ ‫اری‬‫ا‬‫کمت‬‫رده‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اایت‬‫ا‬‫س‬ ‫ام‬‫ا‬‫ه‬ ‫و‬‫اته‬‫ا‬‫داش‬ ‫روز‬
‫مطالب‬ ‫اتومات‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫آن‬‫شوند‬ ‫آپدیت‬.
Page 5 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫و‬ ‫تکنیک‬‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ابزار‬‫سئو‬‫سایت‬ ‫سازی‬
+‫تحلیل‬‫رقیبان‬+‫برتر‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬+‫تولید‬‫خوب‬ ‫محتوای‬
+‫تحقیق‬‫کلید‬‫واژه‬+‫پنل‬‫معماری‬‫سئو‬+‫مانیتور‬‫ترافیک‬
‫از‬‫ن‬‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫ما‬ ‫گاه‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مداوم‬ ‫علمی‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫کاربران‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬
‫تالش‬ ،‫تخصص‬‫دارد‬ ‫زمان‬ ‫و‬‫اما‬‫نتایج‬.‫میاورد‬ ‫بوجود‬ ‫چشمگیر‬ ‫موفقیتی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫شیرین‬
Page 6 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
+‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬‫رقبا‬‫بازار‬ ‫ی‬‫نیاز‬‫اول‬‫رق‬ ‫شناسایی‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫کار‬‫یب‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫محصولی‬ ‫اگر‬ .‫است‬‫تحلیل‬ ،‫هستید‬ ‫هدفتان‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫بدنبال‬ ‫و‬ ‫کنید‬
‫می‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫راه‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫رقبای‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ضعفتان‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ .‫کند‬‫می‬ ‫و‬ ‫شود‬‫و‬ ‫کنید‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫توانید‬‫بودن‬ ‫بهترین‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬
‫بشناسید‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫سهم‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ .‫دهید‬ ‫کاهش‬.
+‫پنل‬‫مانیتور‬‫تراف‬‫یک‬‫سایت‬‫یا‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ،‫مدون‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ،‫مشخص‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫با‬ ‫همکار‬ !‫بگیرید‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫مدیریتی‬ ‫ابزار‬
‫سایت‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫اختصاصی‬ ‫پنل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫تهیه‬ ‫دقیق‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫گزارشات‬ .‫بگذارید‬ ‫وقت‬ ‫کارهایتان‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫کند‬
‫آنجا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫پربازدید‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ .‫کنید‬ ‫ورود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫آن‬ ‫توس‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫کنید‬ ‫مهیا‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫را‬.
+‫وب‬‫هوشمند‬ ‫قدرتمند‬ ‫سایت‬‫ایجاد‬ ‫تنود‬ ‫خستگی‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ .‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫صفحات‬ ‫باقی‬ ‫دیدن‬ ‫حوصله‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫حتی‬
‫مخاطبان‬ ‫دل‬ ،‫است‬ ‫ایران‬ ‫متا‬ ‫برتری‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫برخورد‬ ‫خالقانه‬ .‫باشید‬ ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بنای‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫دوری‬ ‫تکراری‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫زیبایی‬ ‫با‬ ‫را‬
‫نیست‬ ‫ساده‬ ‫بودن‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ .‫کنند‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫تا‬ ‫بسازید‬!
+‫تحقیق‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬‫مرتب‬‫مرتب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬‫باید‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫مراتب‬ ‫رشد‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫تعداد‬ ‫سپس‬ .‫شود‬ ‫آماده‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صنف‬ ‫با‬
‫کلیدواژه‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫حال‬ .‫گردد‬ ‫مشخص‬‫می‬ ‫اضافه‬ ‫کیورد‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬‫همچنین‬ .‫شوند‬ ‫برده‬ ‫بکار‬ ‫صفحات‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫تیترهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اصولی‬ ،‫شوند‬
‫م‬ ‫نوشته‬ ‫که‬ ‫محتوایی‬‫ی‬‫کند‬ ‫حفظ‬ ‫کیورد‬ ‫و‬ ‫موضود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارتباط‬ ‫باید‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫شود‬.
+‫تولید‬‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫محتوای‬،‫جدید‬ ‫مطالب‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫هدفمند‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫بخش‬ ‫این‬
‫مخط‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫اطالعات‬ ‫روزانه‬ !‫ممنود‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ .‫باشند‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جذاب‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫بدهید؛‬ ‫خود‬ ‫بان‬‫در‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫محبوب‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ،‫برود‬ ‫باال‬ ‫اطالعاتشان‬ ‫کند‬
‫می‬ ‫بهتر‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لیست‬ ‫رتبه‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫گذاشتن‬ ‫وقت‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫بسازید‬ ‫محتوایی‬ ،‫نباشید‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫بدنبال‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫صرف‬ .‫شود‬.
+‫پنل‬‫سئو‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫معماری‬‫کلمات‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سئو‬ ‫پنل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬‫ارزیا‬ ... ‫و‬ ‫مطالب‬ ،‫ها‬ ‫لینک‬ ،‫کلیدی‬‫ک‬ ‫بی‬‫با‬ ‫و‬ ‫رده‬
‫خود‬ ‫ابزار‬‫من‬ ‫معماری‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬‫ها‬ ‫و‬،‫ها‬ ‫اخطار‬ ‫بررسی‬ ،‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ،‫محاسبه‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫صفحات‬ ‫سرعت‬‫خراب‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ،‫نشده‬ ‫وارد‬‫های‬ ‫بخش‬ ‫سایر‬ ‫و‬
‫سا‬‫یت‬‫را‬.‫بدهد‬‫بهتر‬‫در‬ ‫که‬ ‫ابزاری‬ ‫از‬ ‫است‬‫ون‬‫مدیریت‬ ‫پنل‬.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫میگردد‬ ‫نصب‬ ‫سایت‬
Page 7 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫هیچکس‬‫نمی‬‫ح‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫گارانتی‬ ‫تواند‬‫رتبه‬ ‫به‬ ‫تما‬‫اول‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫گوگل‬‫کنید‬.‫گوگل‬
‫درست‬ ‫شما‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫کسی‬ ‫با‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫همکاری‬ ‫هیچ‬
‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫نباشد‬‫بصورت‬‫و‬ ‫است‬ ‫موقتی‬ ‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫گوگل‬ ‫لیست‬ ‫باالی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫اتفاقی‬
‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جایگاه‬ ً‫ا‬‫مجدد‬.‫دهید‬‫را‬ ‫شما‬ ‫گوگل‬ ‫زمانی‬‫می‬ ‫برتر‬ ‫رنکینگ‬ ‫برای‬‫که‬ ‫داند‬‫آن‬
‫است‬ ‫مخاطبان‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫گذراندن‬ ‫وقت‬ ‫برای‬ ‫جذابیتی‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬!
‫می‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫اول‬ ‫قانون‬‫گوید‬‫حدود‬90‫سهم‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫امید‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ %
‫می‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زیادی‬‫شکست‬ ،‫برسند‬ ‫کالن‬ ‫سودهای‬ ‫به‬ ‫خواهند‬
‫می‬‫می‬ ‫موفق‬ ‫عرصه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫تجارت‬ .‫خورند‬‫تجارت‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شوند‬
‫ک‬ ‫پیروی‬ ‫کامال‬ ‫الکترونیک‬‫حرفه‬ ‫کارشناس‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫شوید‬ ‫متخصص‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یا‬ .‫نند‬‫ای‬
‫ببرید‬ ‫بهره‬.
‫می‬ ،‫پیگیری‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫یا‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬.‫کند‬ ‫کمک‬ ‫برند‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬
‫بگذارید‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫عجوالنه‬ ‫تصمیمات‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫خود‬ ‫مسئولیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫شوید‬ ‫مجرب‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫مشاوره‬ ،.
‫می‬ ‫اهدافتان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کردن‬ ‫فعالیت‬ ‫پراکنده‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫برنامه‬‫رساند‬.
Page 8 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫ل‬‫مانیتورینگ‬ ‫پنل‬ ‫امکانات‬ ‫یست‬‫سئو‬
‫پنل‬ ‫گزارشی‬ ‫خدمات‬‫خدمات‬‫وب‬ ‫مدیریت‬
‫داده‬ ‫مجدد‬ ‫پردازش‬‫سرور‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬
‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫خطاهای‬ ‫گزارش‬‫کدهای‬Html
‫ها‬ ‫ربات‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫ردیابی‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬
‫با‬ ‫هماهنگ‬Google Analytics
‫فعالیت‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬‫ها‬
‫شما‬ ‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تمامی‬ ‫مالکیت‬
‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫خودکار‬ ‫حذف‬
‫پنل‬ ‫داخلی‬ ‫مدیران‬ ‫نامحدود‬ ‫مدیریت‬
‫دسترسی‬ ‫میزان‬ ‫تنظیم‬‫مدیران‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نامحدود‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬
‫محلی‬ ‫ساعت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬
‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫دارای‬100‫المللی‬ ‫بین‬ ‫پول‬ ‫واحد‬
‫اختصاصی‬ ‫محی‬ ‫با‬ ‫شخصی‬ ‫پنل‬
‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آژانس‬ ‫مهم‬ ‫کار‬ ‫ابزار‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫پشتیبانی‬40‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫سیستم‬
‫وب‬ ‫آنالیز‬ ‫خدمات‬‫خدمات‬‫فنی‬‫وب‬
‫لحظه‬ ‫آمار‬‫تعداد‬ ‫ای‬‫بازدیدکنندگان‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫آنالیز‬
‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اهداف‬ ‫ردیابی‬
‫نرخ‬ ‫و‬ ‫اثرگذاری‬ ‫میزان‬ ‫گزارش‬
‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫تمام‬ ‫بررسی‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داخل‬ ‫جستجوهای‬ ‫ردیابی‬
‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫یابی‬ ‫موقعیت‬
‫صفحات‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫تست‬
‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫سازگار‬
‫پشتیب‬‫پنل‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫انی‬
‫سایت‬ ‫روی‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫نصب‬
‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ساده‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬
‫باال‬ ‫ترافیک‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫سازگار‬
‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫تنظیمات‬
‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫همکار‬ ‫تعریف‬
‫شما‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اختصاصی‬ ‫نصب‬
Page 9 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫خدمات‬‫ما‬ ‫یی‬
‫دیجیتال‬ ‫کاتالوگ‬::‫ن‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ،‫اطالعات‬‫باه‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫لوگوی‬ ‫و‬ ‫ام‬
‫قالب‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کاتالوگ‬ ‫صورت‬PDF‫مای‬ ‫آمااده‬ ‫انتشاار‬ ‫بارای‬ ‫و‬ ‫طراحای‬‫تایم‬ .‫کنایم‬
‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫ما‬ ‫گرافیک‬ ‫نوآور‬ ‫و‬ ‫خالق‬‫کنند‬.
‫سایت‬ ‫معماری‬::‫طراحای‬ ‫و‬ ‫گوگال‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ ،‫سایت‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫مناسب‬ ‫طراحی‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬URL‫اس‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫سایت‬‫پایه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫ت‬
‫می‬ ‫آماده‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫برای‬ ‫مبنا‬ ‫و‬‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫کند‬‫شود‬.
‫کلیلکی‬ ‫تبلیغات‬::‫یاک‬ ‫تحات‬ ‫را‬ ‫دارناد‬ ‫بااالیی‬ ‫ترافیاک‬ ‫کاه‬ ‫هایی‬ ‫وبسایت‬ ‫ایران‬ ‫متا‬
‫جمع‬ ‫مجموعه‬.‫اسات‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫کلیکی‬ ‫پربازده‬ ‫تبلیغات‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫آوری‬
‫می‬ ‫شما‬‫کلیاک‬ ‫بارای‬ ‫فیلترهاا‬ ‫دیگار‬ ‫و‬ ‫جغرافیا‬ ،‫جنسیت‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانید‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫لینک‬ ،‫کاربران‬.
‫گوگل‬ ‫ابزار‬ ‫اتصال‬::‫باه‬ ‫گوگال‬ ‫تجااری‬ ‫و‬ ‫رایگاان‬ ‫محصاوالت‬ ‫و‬ ‫هاا‬ ‫سارویس‬ ‫اتصال‬
‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ،‫وبسایت‬‫و‬ ‫ترافیاک‬ ‫شاما‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫نظارتی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬
‫می‬ ‫بررسی‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برند‬ ‫بازدید‬ ‫رشد‬‫تخصصای‬ ‫ابازار‬ ‫باا‬ ‫متخصاص‬ ‫مادیر‬ ‫و‬ ‫کنید‬
‫می‬‫شوید‬ ‫ظاهر‬ ‫قدرتمند‬ .‫شوید‬!
‫ایرانی‬ ‫ابری‬ ‫سرور‬::‫سارعتی‬ ‫چاه‬ ‫باا‬ ‫شاما‬ ‫ساایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ،‫صفحات‬
‫می‬ ‫بارگذاری‬‫د‬ ‫شوند؟‬‫پیشانهاد‬ ‫دارید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫بهتری‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫رصورتی‬
‫می‬‫کااربران‬ ‫تاا‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آپلود‬ ‫سرعت‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫ابری‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫کنیم‬
‫بمانند‬ ‫منتظر‬ ‫کمتر‬.
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬::‫جساتجو‬ ‫موتورهاای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کلیدواژه‬ ‫ما‬
‫می‬ ‫لیست‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫را‬ ‫کنند‬‫ک‬ ‫بارای‬ ‫را‬ ‫آنهاا‬ ‫بهتارین‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬‫لماات‬
‫مارتب‬ ‫آن‬ ‫مطالاب‬ ‫و‬ ‫صافحه‬ ‫موضاود‬ ‫باا‬ ‫حتماا‬ ‫بایاد‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ .‫ببریم‬ ‫بکار‬ ‫تان‬ ‫وب‬ ‫کلیدی‬
‫باشند‬.
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬::‫ماه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫کار‬ ،‫گوگل‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫صدر‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬
‫می‬ ‫ما‬ !‫نیست‬‫در‬ ‫ساایت‬ ‫رتباه‬ ‫ارتقاای‬ ‫بارای‬ ‫هدفمندی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫راهکارها‬ ‫توانیم‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬.‫کنایم‬ ‫هماوار‬ ‫را‬ ‫شاما‬ ‫راه‬ ‫رتبه‬ ‫این‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنیم‬
‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫صبور‬!
‫اول‬ ‫افحه‬‫ا‬‫ص‬ ‫ای‬‫ا‬‫طراح‬::‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫اک‬‫ا‬‫کم‬ ‫اما‬‫ا‬‫ش‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫ایج‬‫ا‬‫پ‬ ‫ادینگ‬‫ا‬‫لن‬ ‫ای‬‫ا‬‫طراح‬‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬ ‫اد‬‫ا‬‫کن‬
‫باه‬ ‫را‬ ‫ساایت‬ ‫بازدیدکننادگان‬ ‫العااده‬ ‫فاوق‬ ‫گرافیاک‬ ‫و‬ ‫قاوی‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫روانشناسی‬
‫مدا‬ ‫کاربران‬‫بی‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫وم‬‫مای‬ ‫باین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ساایت‬ ‫باودن‬ ‫روح‬‫در‬ .‫بارد‬
‫دارید‬ ‫قرار‬ ‫پیج‬ ‫لندینگ‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫حاظر‬ ‫حال‬.
‫رقباا‬ ‫تحلیال‬ ‫و‬ ‫بررسی‬::‫اطالعاات‬ ‫چاه‬ ‫تاان‬ ‫صانف‬ ‫هادف‬ ‫باازار‬ ‫در‬ ‫خاود‬ ‫رقباای‬ ‫از‬
‫به‬ ‫رقیبان‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫تحلیلی‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬ ‫ما‬ ‫دارید؟‬ ‫کاربردی‬‫همراه‬
‫خو‬ ‫سهم‬ ‫افزایش‬ ‫راهکارهای‬‫مای‬ ‫ارایاه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫د‬‫د‬‫شادن‬ ‫قدرتمناد‬ ‫ابازار‬ ‫و‬ ‫هایم‬
‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫تجاری‬ ‫برند‬‫سازیم‬.
‫محتوا‬ ‫ساخت‬::‫میازان‬ ،‫ساایت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫انتشاار‬ ‫و‬ ‫مفیاد‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ،‫جذاب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬
‫می‬ ‫افزایش‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محبوبیت‬‫از‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ ‫نباید‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ .‫دهد‬
‫باشد‬ ‫ها‬ ‫وبسایت‬ ‫دیگر‬‫ها‬ ‫ربات‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫منفی‬ ‫امتیاز‬ ‫گوگل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫زیرا‬
‫است‬ ‫داشتنی‬ ‫دوست‬.
‫مانیتورینگ‬ ‫پنل‬::‫مای‬ ‫انجاام‬ ‫چگوناه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ارزیاابی‬ ‫و‬ ‫ساایت‬ ‫مادیریت‬‫شاما‬ ‫دهیاد؟‬
‫می‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫اختصاصی‬ ‫پنل‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫را‬ ‫خاود‬ ‫صافحات‬ ‫ترافیاک‬ ‫دهیم‬
‫رص‬‫مای‬ ‫دیاده‬ ‫کمتر‬ ‫کدام‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫قسمت‬ ‫کدام‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫د‬‫ایان‬ ‫باا‬ .‫شاوند‬
‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫کامل‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫پنل‬.
‫سایت‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬::‫موتورهاای‬ ،‫شاود‬ ‫رساانی‬ ‫باروز‬ ‫مرتاب‬ ‫شاما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫درمی‬ ‫را‬ ‫موضود‬ ‫این‬ ‫جستجو‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫یابند‬‫اه‬ ‫ارا‬ ‫بهتاری‬ ‫خادمات‬ ‫و‬ ‫مطالاب‬ ‫کنیاد‬
‫دهی‬‫انتشاار‬ ‫و‬ ‫آمااده‬ ‫کااربردی‬ ‫و‬ ‫جدیاد‬ ‫مطالاب‬ ‫تاا‬ ‫شاود‬ ‫صارف‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫باید‬ ‫حال‬ .‫د‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫اتومات‬ ‫را‬ ‫اینکار‬ ‫ما‬ .‫گردد‬‫دهیم‬!
Page 10 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫باشید‬ ‫خودتان‬ ‫سایت‬ ‫کار‬ ‫سئو‬
‫سئوسازی‬ ‫اصول‬ ‫رعایت‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫هر‬ ‫در‬‫کند‬!
‫ای‬ ‫حرفه‬‫عمل‬‫کنید‬.
‫نکنی‬ ‫کپی‬ ‫دیگران‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫از‬‫هرگز‬ .‫د‬!
‫بهبود‬ ‫گوگل‬ ‫رتبه‬ ‫صبر‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫تنها‬‫می‬‫یابد‬.
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫یک‬ ‫حتما‬.
‫کنید‬ ‫خرید‬ ‫معتبر‬ ‫جای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هاست‬.
‫ببرید‬ ‫بکار‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مرتب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬.
URL‫بنویسید‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫وبسایت‬ ‫های‬.
‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫تاکتیکی‬
‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫تکراری‬ ‫کلیدواژه‬ ‫یک‬ ‫از‬.
‫را‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫نوشته‬Bold‫یا‬Italic‫کنید‬.
‫دهید‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫مرتب‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫در‬.
‫تگ‬ ‫حتما‬ ‫مطالب‬ ‫داخل‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫برای‬alt‫و‬title‫ببرید‬ ‫بکار‬
‫از‬Title‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫واژه‬ ‫کلید‬ ‫بعنوان‬ ‫صفحات‬.
‫تگ‬ ‫از‬h1‫و‬ ‫تیتر‬ ‫برای‬Heading‫کنید‬ ‫استفاده‬.
‫صفحات‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫برای‬Title‫بنویسید‬.
‫حتما‬ ‫دارند‬ ‫لینک‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫اگر‬Title‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫هم‬.
‫ب‬‫حداکثر‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫رای‬15‫کی‬‫و‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ورد‬.
‫قسمت‬ ‫در‬Description‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدواژه‬ ‫و‬ ‫کاما‬ ‫از‬.
‫سایتی‬ ‫به‬Back Link‫بد‬‫ه‬‫می‬ ‫آپدیت‬ ‫که‬ ‫ید‬‫شود‬.
‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫گوگل‬ ‫سیاه‬ ‫لیست‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫چک‬ ‫رو‬ ‫هاست‬.
Page 11 |Meta-IRAN.com
‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬
‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زاگرس‬ ‫برندسازی‬ ‫آژانس‬ ‫توس‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫جدید‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫مدرن‬ ‫تبلیغات‬ ‫مرکز‬
‫تبلیغات‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫ایرانیان‬ ‫های‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫جهان‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫ه‬ ‫ارا‬
،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تبلیغات‬ ،‫ایمیلی‬‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫پنل‬ ‫بهمراه‬ ‫سئوسازی‬ ‫و‬ ‫پیامک‬ ‫تبلیغات‬
‫سایت‬CMS‫است‬ ‫گردیده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬.
‫ایران‬ ‫ایمیل‬email-iran.com
‫ایران‬ ‫سوشیال‬social-iran.com
‫ایران‬ ‫تکست‬text-iran.com
‫ایران‬ ‫متا‬meta-iran.com

More Related Content

What's hot

http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani
 
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت
وان کلیک
 

What's hot (19)

Content Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & Bloggers
 
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیOff page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
 
EMAIL IRAN
EMAIL IRANEMAIL IRAN
EMAIL IRAN
 
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
 
Seo in my business
Seo in my businessSeo in my business
Seo in my business
 
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
 
Off page seo1
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
 
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت
 
سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021
 
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
 
مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
 
why Seo is important?
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?
 
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
 
The importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker business
 
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
 
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my business
 
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
 
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
 

Viewers also liked

بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
بازاریابی و تبلیغات اینترنتیبازاریابی و تبلیغات اینترنتی
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
sarvenaz arianfar
 
Content Marketing - www.KoalaDesign.ir
Content Marketing - www.KoalaDesign.irContent Marketing - www.KoalaDesign.ir
Content Marketing - www.KoalaDesign.ir
Parham Abyazi
 
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
Sadegh Pourzadeh
 

Viewers also liked (17)

Marketing and advertising
Marketing and advertisingMarketing and advertising
Marketing and advertising
 
سوالات آموزش کسب و کار الکترونیکی
سوالات آموزش کسب و کار الکترونیکیسوالات آموزش کسب و کار الکترونیکی
سوالات آموزش کسب و کار الکترونیکی
 
e business model مدل کسب و کار الکترونیکی
e business model مدل کسب و کار الکترونیکیe business model مدل کسب و کار الکترونیکی
e business model مدل کسب و کار الکترونیکی
 
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
بازاریابی و تبلیغات اینترنتیبازاریابی و تبلیغات اینترنتی
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
 
محتوا
محتوامحتوا
محتوا
 
انواع روش های قیمت گذاری Ok
انواع روش های قیمت گذاری Okانواع روش های قیمت گذاری Ok
انواع روش های قیمت گذاری Ok
 
شبکه توزیع محتوا
شبکه توزیع محتواشبکه توزیع محتوا
شبکه توزیع محتوا
 
Content Marketing - www.KoalaDesign.ir
Content Marketing - www.KoalaDesign.irContent Marketing - www.KoalaDesign.ir
Content Marketing - www.KoalaDesign.ir
 
Content Marketing Basic, کارگاه آموزش پایه بازاریابی محتوا
Content Marketing Basic, کارگاه آموزش پایه بازاریابی محتواContent Marketing Basic, کارگاه آموزش پایه بازاریابی محتوا
Content Marketing Basic, کارگاه آموزش پایه بازاریابی محتوا
 
Content marketing(بازاريابي مبتني بر محتوا)
Content marketing(بازاريابي مبتني بر محتوا)Content marketing(بازاريابي مبتني بر محتوا)
Content marketing(بازاريابي مبتني بر محتوا)
 
سوالات کاربر تولید محتوا از فصل 4 تا 7
سوالات کاربر تولید محتوا از فصل 4 تا 7سوالات کاربر تولید محتوا از فصل 4 تا 7
سوالات کاربر تولید محتوا از فصل 4 تا 7
 
10 ترفند كليدي براي موفقيت در بازاريابي محتوايي
10 ترفند كليدي براي موفقيت در بازاريابي محتوايي 10 ترفند كليدي براي موفقيت در بازاريابي محتوايي
10 ترفند كليدي براي موفقيت در بازاريابي محتوايي
 
بازاریابی دیجیتال بازاریابی در شبکه های اجتماعی
بازاریابی دیجیتال بازاریابی در شبکه های اجتماعیبازاریابی دیجیتال بازاریابی در شبکه های اجتماعی
بازاریابی دیجیتال بازاریابی در شبکه های اجتماعی
 
بازاریابی محتوا Content Marketing
بازاریابی محتوا Content Marketingبازاریابی محتوا Content Marketing
بازاریابی محتوا Content Marketing
 
e-commerce
e-commercee-commerce
e-commerce
 
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
 
علم اطلاعات و محتوای کاربر محور (UGC) Information Science & User-Generated C...
علم اطلاعات و محتوای کاربر محور (UGC)Information Science & User-Generated C...علم اطلاعات و محتوای کاربر محور (UGC)Information Science & User-Generated C...
علم اطلاعات و محتوای کاربر محور (UGC) Information Science & User-Generated C...
 

Similar to META IRAN

آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani
 
Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)
itpioneer
 

Similar to META IRAN (17)

آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
 
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
 
Support site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
 
Why seo matters
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo matters
 
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
 
کمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
 
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهانآموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان
 
شرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
 
Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)
 
دیجی فالوور
دیجی فالووردیجی فالوور
دیجی فالوور
 
علت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایت
 
نصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشننصب تضمینی اپلیکیشن
نصب تضمینی اپلیکیشن
 
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟
چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟
چگونه در سازمان خود تیم تولید محتوا تشکیل دهیم؟
 
seo
seoseo
seo
 

META IRAN

 • 1. Page 1 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫بازاریابی‬‫محتوا‬ ‫ام‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫بازار‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫تصاحب‬ ‫ید‬‫تجارت‬ ‫الکترونیکی‬‫بدانید‬ ‫باید‬ ،‫هستید‬ ‫ایران‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫کار‬ ،‫ارزان‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫اینجا‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬‫های‬ ‫نتیجه‬ ‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫پیگیری‬ ‫با‬ .‫تر‬ ‫بسیارشیرین‬ ‫می‬‫ت‬‫وانید‬‫به‬‫دلخواه‬ ‫نتیجه‬.‫برسید‬ ‫سئوسازی‬‫سایت‬ ‫بهمراه‬‫پنل‬‫مانیتور‬
 • 2. Page 2 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫تخیلی‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫بین‬ ‫واقع‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫درباره‬ o ‫نکنید؛‬ ‫فکر‬‫بخوانید‬‫بپرسید‬ ‫و‬! ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫بودن‬ ‫باال‬‫های‬ ‫نتیجه‬ ‫لیست‬ o ‫جستجو‬،‫اینترنتی‬ ‫ی‬‫همیشه‬‫است‬ ‫پول‬ ‫مساوی‬! ‫گوگل‬ ‫رنکینگ‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ،‫نکنید‬ ‫عجله‬ o ‫لیست‬ ‫باالی‬‫کار‬‫نیست‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫یک‬. ‫رقبا‬ ‫تحلیل‬‫برای‬‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫پیشرفت‬‫ا‬ ‫الزم‬‫شوید‬ ‫دیده‬ ‫بهتر‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫بهتر‬ ،‫ست‬. ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫اصالت‬ ،‫کنید‬ ‫تمدید‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دامنه‬ ‫نام‬. ‫آمار‬‫شما‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫آمار‬ ‫این‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ترافیکی‬‫است‬ ‫الزم‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در‬. ‫کنید‬ ‫وصل‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بسازید‬ ‫رسمی‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬. ‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫موثر‬ ‫تعامل‬ ‫مخاطبان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ثبت‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫برند‬. ‫کارب‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بروز‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫اطالعات‬ .‫کنید‬ ‫تحقیق‬ ‫خود‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫شغل‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫بگذارید‬ ‫ران‬. ‫کنید‬ ‫پرداخت‬ ‫ماهیانه‬ ‫و‬ ‫بسپرید‬ ‫مطمئن‬ ‫سئوکار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ،‫ندارید‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬ ‫وقت‬ ‫اگر‬.
 • 3. Page 3 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫رشد‬‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫بر‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫تاثیر‬‫شما‬ ‫محبوبیت‬ ‫افزایش‬‫ترافیک‬ ‫افزایش‬‫مشتری‬ ‫افزایش‬‫سرمایه‬ ‫افزایش‬ ‫محتو‬ ‫بازاریابی‬‫ا‬‫ش‬ ‫به‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫ما‬‫تجارت‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مرجع‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مخاطبان‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫محبوبیت‬ .‫بسازید‬ ‫خود‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مفیدی‬ ‫اطالعات‬ ‫نتیجه‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫کاربران‬‫دهید‬. ‫برند‬‫خوب‬‫می‬ ‫خود‬ ‫مجذوب‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬،‫کند‬ ‫همین‬‫دیگران‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫تبلیغ‬ ‫وسیله‬ ‫افراد‬ ‫می‬‫با‬ ‫سایتی‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫کاربرانی‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫باال‬ ‫ترافیک‬ ‫اند‬ ‫راضی‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬. ‫صورتی‬ ‫در‬‫مفید‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫محبوب‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫دید‬ ‫معرض‬‫می‬ ‫قرار‬‫هوشمند‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫گیرد‬ ‫وفادار‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫اف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبدیل‬‫دهید‬ ‫زایش‬. ‫اف‬‫می‬ ‫سرمایه‬ ‫شدن‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫زایش‬‫تواند‬ ‫باالتر‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫دوباره‬ ‫شروعی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫رایگان‬ ‫محصوالت‬ ،‫ببرید‬ ‫سایت‬‫تر‬ ‫مدرن‬ ‫خدمات‬ ،‫بگیرید‬ ‫درنظر‬‫بدهید‬‫و‬ ‫شوید‬ ‫تر‬ ‫محبوب‬. ‫برخالف‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫آنچه‬‫شود‬‫بازاریابی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫هزینه‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫پایین‬ ‫استاندارد‬ ‫تولید‬ ‫فرمول‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تبلیغات‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫آتی‬ ‫فواید‬ ‫و‬‫بسیار‬‫بیشتر‬‫تر‬ ‫پایدار‬ ‫و‬‫است‬.
 • 4. Page 4 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫کلید‬‫در‬ ‫موفقیت‬‫گوگل‬=‫تولید‬‫قدرتمند‬ ‫محتوای‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫سایت‬ ‫درون‬ ‫مطالب‬ ‫کیفیت‬‫می‬‫کنید‬! ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫جستجو‬‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬‫استاندارد‬ ‫چیدمان‬‫اتوماتیک‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫اق‬‫ا‬‫تحقیا‬ ‫ارای‬‫ا‬‫با‬ ‫را‬ ‫خااود‬ ‫اار‬‫ا‬‫کا‬ ‫اان‬‫ا‬‫زما‬ ‫از‬ ‫ساااعاتی‬ ‫و‬ ‫ااالت‬‫ا‬‫مقااا‬ ،‫اد‬‫ا‬‫بگذاریااا‬ ‫اات‬‫ا‬‫اطالعااا‬ ‫آوری‬ ‫اع‬‫ا‬‫جمااا‬ ‫را‬ ‫ای‬‫ا‬‫الملل‬ ‫این‬‫ا‬‫ب‬ ‫ار‬‫ا‬‫معتب‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اایت‬‫ا‬‫س‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اته‬‫ا‬‫نوش‬ ‫از‬ ‫یااار‬ ‫شاااما‬ ‫کاااار‬ ‫ایااان‬ ‫باااا‬ .‫کنیاااد‬ ‫آوری‬ ‫گااارد‬ ‫دنیااااای‬ ‫بااااه‬ ،‫جدیااااد‬ ‫مطالااااب‬ ‫آوردن‬ ‫بدساااات‬ ‫اه‬‫ا‬‫باا‬ ‫اای‬‫ا‬‫هاا‬ ‫اوآوری‬‫ا‬‫ناا‬ ‫و‬ ‫اات‬‫ا‬‫اطالعاا‬‫در‬ ‫اانی‬‫ا‬‫جهاا‬ ‫روز‬ ‫خ‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬‫دارید‬ ‫دسترسی‬ ‫ود‬. ‫ارده‬‫ا‬‫کاا‬ ‫آوری‬ ‫اع‬‫ا‬‫جماا‬ ‫اه‬‫ا‬‫کاا‬ ‫ااتی‬‫ا‬‫اطالعاا‬‫اه‬‫ا‬‫باا‬ ‫را‬ ‫اد‬‫ا‬‫ایاا‬ ‫کاااه‬ ‫اورتی‬‫ا‬‫صا‬ ‫باااه‬ ‫اد‬‫ا‬‫کنیا‬ ‫ترجماااه‬ ‫روان‬ ‫ای‬‫ا‬‫فارسا‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫اع‬‫ا‬‫جماا‬ ‫ارای‬‫ا‬‫باا‬ ‫ار‬‫ا‬‫اگاا‬ .‫اد‬‫ا‬‫باشاا‬ ‫درش‬ ‫ال‬‫ا‬‫قاباا‬ ‫ن‬ ‫اافی‬‫ا‬‫کا‬ ‫اان‬‫ا‬‫زما‬ ‫اب‬‫ا‬‫مطالا‬ ‫اه‬‫ا‬‫ترجما‬‫ابه‬‫ا‬‫محاسا‬ ‫اد‬‫ا‬‫داریا‬ ‫اه‬‫ا‬‫هزین‬ ‫ادر‬‫ا‬‫چق‬ ‫اد‬‫ا‬‫کنی‬‫می‬‫اه‬‫ا‬‫روزان‬ ‫اردی‬‫ا‬‫ف‬ ‫ار‬‫ا‬‫اگ‬ ‫اد‬‫ا‬‫کنی‬ ‫ماااه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنااد‬ ‫ترجمااه‬ ‫و‬ ‫جسااتجو‬ ‫مطلااب‬ ‫هفاات‬ ‫حدود‬160‫باشید؟‬ ‫داشته‬ ‫آماده‬ ‫جدید‬ ‫مطلب‬ ‫رناااگ‬ ‫روانشناسااای‬ ‫کناااار‬ ‫در‬ ‫صااافحه‬ ‫گرافیاااک‬ ‫مطالااااب‬ ‫شاااادن‬ ‫اده‬‫ا‬‫خواناا‬ ‫در‬ ‫زیااااادی‬ ‫ات‬‫ا‬‫اهمیاا‬ ‫بنااادی‬ ‫دساااته‬ ‫ناااود‬ .‫دارد‬ ‫شاااما‬ ‫ساااایت‬ ‫درون‬ ‫اود‬‫ا‬‫موض‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ارتب‬‫ا‬‫م‬ ‫اای‬‫ا‬‫ه‬ ‫اس‬‫ا‬‫عک‬ ،‫ات‬‫ا‬‫فون‬ ،‫اات‬‫ا‬‫اطالع‬ ‫انتخااااب‬ ‫اند‬‫ا‬‫پسا‬ ‫کااااربر‬ ‫را‬ ‫اا‬‫ا‬‫ها‬ ‫نوشاااته‬ ‫اایز‬‫ا‬‫سا‬ ‫و‬ ‫خوانااادن‬ ‫بااارای‬ ‫بایاااد‬ ‫کااااربران‬ .‫کنیاااد‬‫وقااات‬ ‫متفاوت‬ ‫سایت‬ ،‫بگذارند‬‫و‬‫جذابی‬‫بسازید‬. ‫سیساات‬ ‫از‬‫می‬‫بااروز‬ ‫قابلیاات‬ ‫کااه‬ ‫کنیااد‬ ‫اسااتفاده‬ ‫اه‬‫ا‬‫باا‬ ‫را‬ ‫اایت‬‫ا‬‫ساا‬ ‫در‬ ‫اب‬‫ا‬‫مطالاا‬ ‫اار‬‫ا‬‫انتشاا‬ ‫و‬ ‫اانی‬‫ا‬‫رساا‬ ‫جماااع‬ ‫از‬ ‫پاااس‬ .‫دهاااد‬ ‫انجاااام‬ ‫خودکاااار‬ ‫صاااورت‬ ‫انتشااا‬ ‫بناادی‬ ‫زمااان‬ ،‫مطالااب‬ ‫ترجمااه‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫را‬ ‫ر‬ ‫ام‬‫ا‬‫هاا‬ ‫اورت‬‫ا‬‫صاا‬ ‫ان‬‫ا‬‫ایاا‬ ‫در‬ .‫اد‬‫ا‬‫کنیاا‬ ‫ایم‬‫ا‬‫تنظاا‬‫اان‬‫ا‬‫زماا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ک‬ ‫ارف‬‫ا‬‫ص‬ ‫اری‬‫ا‬‫کمت‬‫رده‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اایت‬‫ا‬‫س‬ ‫ام‬‫ا‬‫ه‬ ‫و‬‫اته‬‫ا‬‫داش‬ ‫روز‬ ‫مطالب‬ ‫اتومات‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫آن‬‫شوند‬ ‫آپدیت‬.
 • 5. Page 5 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫و‬ ‫تکنیک‬‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ابزار‬‫سئو‬‫سایت‬ ‫سازی‬ +‫تحلیل‬‫رقیبان‬+‫برتر‬ ‫سایت‬ ‫ساخت‬+‫تولید‬‫خوب‬ ‫محتوای‬ +‫تحقیق‬‫کلید‬‫واژه‬+‫پنل‬‫معماری‬‫سئو‬+‫مانیتور‬‫ترافیک‬ ‫از‬‫ن‬‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫ما‬ ‫گاه‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مداوم‬ ‫علمی‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫کاربران‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ،‫تخصص‬‫دارد‬ ‫زمان‬ ‫و‬‫اما‬‫نتایج‬.‫میاورد‬ ‫بوجود‬ ‫چشمگیر‬ ‫موفقیتی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫شیرین‬
 • 6. Page 6 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ +‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬‫رقبا‬‫بازار‬ ‫ی‬‫نیاز‬‫اول‬‫رق‬ ‫شناسایی‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫کار‬‫یب‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫محصولی‬ ‫اگر‬ .‫است‬‫تحلیل‬ ،‫هستید‬ ‫هدفتان‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫بدنبال‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫راه‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫رقبای‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ضعفتان‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ .‫کند‬‫می‬ ‫و‬ ‫شود‬‫و‬ ‫کنید‬ ‫بازار‬ ‫وارد‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫توانید‬‫بودن‬ ‫بهترین‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫بشناسید‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫سهم‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ .‫دهید‬ ‫کاهش‬. +‫پنل‬‫مانیتور‬‫تراف‬‫یک‬‫سایت‬‫یا‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ،‫مدون‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ،‫مشخص‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫با‬ ‫همکار‬ !‫بگیرید‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫مدیریتی‬ ‫ابزار‬ ‫سایت‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫مدیریت‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫اختصاصی‬ ‫پنل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫تهیه‬ ‫دقیق‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫گزارشات‬ .‫بگذارید‬ ‫وقت‬ ‫کارهایتان‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫بهینه‬ ‫کند‬ ‫آنجا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫پربازدید‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ .‫کنید‬ ‫ورود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫آن‬ ‫توس‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫کنید‬ ‫مهیا‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫را‬. +‫وب‬‫هوشمند‬ ‫قدرتمند‬ ‫سایت‬‫ایجاد‬ ‫تنود‬ ‫خستگی‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ .‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫صفحات‬ ‫باقی‬ ‫دیدن‬ ‫حوصله‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫حتی‬ ‫مخاطبان‬ ‫دل‬ ،‫است‬ ‫ایران‬ ‫متا‬ ‫برتری‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫برخورد‬ ‫خالقانه‬ .‫باشید‬ ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بنای‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫دوری‬ ‫تکراری‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫زیبایی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نیست‬ ‫ساده‬ ‫بودن‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ .‫کنند‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫تا‬ ‫بسازید‬! +‫تحقیق‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬‫مرتب‬‫مرتب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬‫باید‬ ‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫مراتب‬ ‫رشد‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫تعداد‬ ‫سپس‬ .‫شود‬ ‫آماده‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صنف‬ ‫با‬ ‫کلیدواژه‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫حال‬ .‫گردد‬ ‫مشخص‬‫می‬ ‫اضافه‬ ‫کیورد‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬‫همچنین‬ .‫شوند‬ ‫برده‬ ‫بکار‬ ‫صفحات‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫تیترهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اصولی‬ ،‫شوند‬ ‫م‬ ‫نوشته‬ ‫که‬ ‫محتوایی‬‫ی‬‫کند‬ ‫حفظ‬ ‫کیورد‬ ‫و‬ ‫موضود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارتباط‬ ‫باید‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫شود‬. +‫تولید‬‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫محتوای‬،‫جدید‬ ‫مطالب‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫هدفمند‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫مخط‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫اطالعات‬ ‫روزانه‬ !‫ممنود‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ .‫باشند‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جذاب‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫بدهید؛‬ ‫خود‬ ‫بان‬‫در‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫محبوب‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ،‫برود‬ ‫باال‬ ‫اطالعاتشان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بهتر‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لیست‬ ‫رتبه‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫گذاشتن‬ ‫وقت‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫بسازید‬ ‫محتوایی‬ ،‫نباشید‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫بدنبال‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫صرف‬ .‫شود‬. +‫پنل‬‫سئو‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫معماری‬‫کلمات‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫سئو‬ ‫پنل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬‫ارزیا‬ ... ‫و‬ ‫مطالب‬ ،‫ها‬ ‫لینک‬ ،‫کلیدی‬‫ک‬ ‫بی‬‫با‬ ‫و‬ ‫رده‬ ‫خود‬ ‫ابزار‬‫من‬ ‫معماری‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬‫ها‬ ‫و‬،‫ها‬ ‫اخطار‬ ‫بررسی‬ ،‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ،‫محاسبه‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫صفحات‬ ‫سرعت‬‫خراب‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ،‫نشده‬ ‫وارد‬‫های‬ ‫بخش‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫سا‬‫یت‬‫را‬.‫بدهد‬‫بهتر‬‫در‬ ‫که‬ ‫ابزاری‬ ‫از‬ ‫است‬‫ون‬‫مدیریت‬ ‫پنل‬.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫میگردد‬ ‫نصب‬ ‫سایت‬
 • 7. Page 7 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫هیچکس‬‫نمی‬‫ح‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫گارانتی‬ ‫تواند‬‫رتبه‬ ‫به‬ ‫تما‬‫اول‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫گوگل‬‫کنید‬.‫گوگل‬ ‫درست‬ ‫شما‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫کسی‬ ‫با‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تجاری‬ ‫همکاری‬ ‫هیچ‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫نباشد‬‫بصورت‬‫و‬ ‫است‬ ‫موقتی‬ ‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫گوگل‬ ‫لیست‬ ‫باالی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫اتفاقی‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جایگاه‬ ً‫ا‬‫مجدد‬.‫دهید‬‫را‬ ‫شما‬ ‫گوگل‬ ‫زمانی‬‫می‬ ‫برتر‬ ‫رنکینگ‬ ‫برای‬‫که‬ ‫داند‬‫آن‬ ‫است‬ ‫مخاطبان‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫گذراندن‬ ‫وقت‬ ‫برای‬ ‫جذابیتی‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬! ‫می‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫اول‬ ‫قانون‬‫گوید‬‫حدود‬90‫سهم‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫امید‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ % ‫می‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زیادی‬‫شکست‬ ،‫برسند‬ ‫کالن‬ ‫سودهای‬ ‫به‬ ‫خواهند‬ ‫می‬‫می‬ ‫موفق‬ ‫عرصه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫تجارت‬ .‫خورند‬‫تجارت‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫ک‬ ‫پیروی‬ ‫کامال‬ ‫الکترونیک‬‫حرفه‬ ‫کارشناس‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫شوید‬ ‫متخصص‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یا‬ .‫نند‬‫ای‬ ‫ببرید‬ ‫بهره‬. ‫می‬ ،‫پیگیری‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫یا‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬.‫کند‬ ‫کمک‬ ‫برند‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫بگذارید‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫عجوالنه‬ ‫تصمیمات‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫خود‬ ‫مسئولیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫شوید‬ ‫مجرب‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫مشاوره‬ ،. ‫می‬ ‫اهدافتان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کردن‬ ‫فعالیت‬ ‫پراکنده‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫برنامه‬‫رساند‬.
 • 8. Page 8 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫ل‬‫مانیتورینگ‬ ‫پنل‬ ‫امکانات‬ ‫یست‬‫سئو‬ ‫پنل‬ ‫گزارشی‬ ‫خدمات‬‫خدمات‬‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫داده‬ ‫مجدد‬ ‫پردازش‬‫سرور‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫خطاهای‬ ‫گزارش‬‫کدهای‬Html ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫ردیابی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫با‬ ‫هماهنگ‬Google Analytics ‫فعالیت‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬‫ها‬ ‫شما‬ ‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تمامی‬ ‫مالکیت‬ ‫خروجی‬ ‫گزارشات‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫خودکار‬ ‫حذف‬ ‫پنل‬ ‫داخلی‬ ‫مدیران‬ ‫نامحدود‬ ‫مدیریت‬ ‫دسترسی‬ ‫میزان‬ ‫تنظیم‬‫مدیران‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نامحدود‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫محلی‬ ‫ساعت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫دارای‬100‫المللی‬ ‫بین‬ ‫پول‬ ‫واحد‬ ‫اختصاصی‬ ‫محی‬ ‫با‬ ‫شخصی‬ ‫پنل‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آژانس‬ ‫مهم‬ ‫کار‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫پشتیبانی‬40‫ساز‬ ‫سایت‬ ‫سیستم‬ ‫وب‬ ‫آنالیز‬ ‫خدمات‬‫خدمات‬‫فنی‬‫وب‬ ‫لحظه‬ ‫آمار‬‫تعداد‬ ‫ای‬‫بازدیدکنندگان‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫آنالیز‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اهداف‬ ‫ردیابی‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫اثرگذاری‬ ‫میزان‬ ‫گزارش‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫تمام‬ ‫بررسی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داخل‬ ‫جستجوهای‬ ‫ردیابی‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫یابی‬ ‫موقعیت‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫تست‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫پشتیب‬‫پنل‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫انی‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫نصب‬ ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ساده‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫باال‬ ‫ترافیک‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫تنظیمات‬ ‫دسترسی‬ ‫سطح‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫همکار‬ ‫تعریف‬ ‫شما‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اختصاصی‬ ‫نصب‬
 • 9. Page 9 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫خدمات‬‫ما‬ ‫یی‬ ‫دیجیتال‬ ‫کاتالوگ‬::‫ن‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ،‫اطالعات‬‫باه‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫لوگوی‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کاتالوگ‬ ‫صورت‬PDF‫مای‬ ‫آمااده‬ ‫انتشاار‬ ‫بارای‬ ‫و‬ ‫طراحای‬‫تایم‬ .‫کنایم‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فردی‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫ما‬ ‫گرافیک‬ ‫نوآور‬ ‫و‬ ‫خالق‬‫کنند‬. ‫سایت‬ ‫معماری‬::‫طراحای‬ ‫و‬ ‫گوگال‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ ،‫سایت‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫مناسب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬URL‫اس‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫سایت‬‫پایه‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫که‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫آماده‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫برای‬ ‫مبنا‬ ‫و‬‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫کند‬‫شود‬. ‫کلیلکی‬ ‫تبلیغات‬::‫یاک‬ ‫تحات‬ ‫را‬ ‫دارناد‬ ‫بااالیی‬ ‫ترافیاک‬ ‫کاه‬ ‫هایی‬ ‫وبسایت‬ ‫ایران‬ ‫متا‬ ‫جمع‬ ‫مجموعه‬.‫اسات‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫کلیکی‬ ‫پربازده‬ ‫تبلیغات‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫می‬ ‫شما‬‫کلیاک‬ ‫بارای‬ ‫فیلترهاا‬ ‫دیگار‬ ‫و‬ ‫جغرافیا‬ ،‫جنسیت‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫لینک‬ ،‫کاربران‬. ‫گوگل‬ ‫ابزار‬ ‫اتصال‬::‫باه‬ ‫گوگال‬ ‫تجااری‬ ‫و‬ ‫رایگاان‬ ‫محصاوالت‬ ‫و‬ ‫هاا‬ ‫سارویس‬ ‫اتصال‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ،‫وبسایت‬‫و‬ ‫ترافیاک‬ ‫شاما‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫نظارتی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برند‬ ‫بازدید‬ ‫رشد‬‫تخصصای‬ ‫ابازار‬ ‫باا‬ ‫متخصاص‬ ‫مادیر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬‫شوید‬ ‫ظاهر‬ ‫قدرتمند‬ .‫شوید‬! ‫ایرانی‬ ‫ابری‬ ‫سرور‬::‫سارعتی‬ ‫چاه‬ ‫باا‬ ‫شاما‬ ‫ساایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ،‫صفحات‬ ‫می‬ ‫بارگذاری‬‫د‬ ‫شوند؟‬‫پیشانهاد‬ ‫دارید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫بهتری‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫رصورتی‬ ‫می‬‫کااربران‬ ‫تاا‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آپلود‬ ‫سرعت‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ما‬ ‫ابری‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫بمانند‬ ‫منتظر‬ ‫کمتر‬. ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬::‫جساتجو‬ ‫موتورهاای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کلیدواژه‬ ‫ما‬ ‫می‬ ‫لیست‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫را‬ ‫کنند‬‫ک‬ ‫بارای‬ ‫را‬ ‫آنهاا‬ ‫بهتارین‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬‫لماات‬ ‫مارتب‬ ‫آن‬ ‫مطالاب‬ ‫و‬ ‫صافحه‬ ‫موضاود‬ ‫باا‬ ‫حتماا‬ ‫بایاد‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ .‫ببریم‬ ‫بکار‬ ‫تان‬ ‫وب‬ ‫کلیدی‬ ‫باشند‬. ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬::‫ماه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫کار‬ ،‫گوگل‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫صدر‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫می‬ ‫ما‬ !‫نیست‬‫در‬ ‫ساایت‬ ‫رتباه‬ ‫ارتقاای‬ ‫بارای‬ ‫هدفمندی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫راهکارها‬ ‫توانیم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬.‫کنایم‬ ‫هماوار‬ ‫را‬ ‫شاما‬ ‫راه‬ ‫رتبه‬ ‫این‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫صبور‬! ‫اول‬ ‫افحه‬‫ا‬‫ص‬ ‫ای‬‫ا‬‫طراح‬::‫ای‬‫ا‬‫م‬ ‫اک‬‫ا‬‫کم‬ ‫اما‬‫ا‬‫ش‬ ‫اه‬‫ا‬‫ب‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫ایج‬‫ا‬‫پ‬ ‫ادینگ‬‫ا‬‫لن‬ ‫ای‬‫ا‬‫طراح‬‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫ت‬ ‫اد‬‫ا‬‫کن‬ ‫باه‬ ‫را‬ ‫ساایت‬ ‫بازدیدکننادگان‬ ‫العااده‬ ‫فاوق‬ ‫گرافیاک‬ ‫و‬ ‫قاوی‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫روانشناسی‬ ‫مدا‬ ‫کاربران‬‫بی‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫وم‬‫مای‬ ‫باین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ساایت‬ ‫باودن‬ ‫روح‬‫در‬ .‫بارد‬ ‫دارید‬ ‫قرار‬ ‫پیج‬ ‫لندینگ‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫حاظر‬ ‫حال‬. ‫رقباا‬ ‫تحلیال‬ ‫و‬ ‫بررسی‬::‫اطالعاات‬ ‫چاه‬ ‫تاان‬ ‫صانف‬ ‫هادف‬ ‫باازار‬ ‫در‬ ‫خاود‬ ‫رقباای‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫رقیبان‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫تحلیلی‬ ‫کامل‬ ‫گزارش‬ ‫ما‬ ‫دارید؟‬ ‫کاربردی‬‫همراه‬ ‫خو‬ ‫سهم‬ ‫افزایش‬ ‫راهکارهای‬‫مای‬ ‫ارایاه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫د‬‫د‬‫شادن‬ ‫قدرتمناد‬ ‫ابازار‬ ‫و‬ ‫هایم‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫تجاری‬ ‫برند‬‫سازیم‬. ‫محتوا‬ ‫ساخت‬::‫میازان‬ ،‫ساایت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫انتشاار‬ ‫و‬ ‫مفیاد‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ،‫جذاب‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محبوبیت‬‫از‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ ‫نباید‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ .‫دهد‬ ‫باشد‬ ‫ها‬ ‫وبسایت‬ ‫دیگر‬‫ها‬ ‫ربات‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫منفی‬ ‫امتیاز‬ ‫گوگل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫داشتنی‬ ‫دوست‬. ‫مانیتورینگ‬ ‫پنل‬::‫مای‬ ‫انجاام‬ ‫چگوناه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ارزیاابی‬ ‫و‬ ‫ساایت‬ ‫مادیریت‬‫شاما‬ ‫دهیاد؟‬ ‫می‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫اختصاصی‬ ‫پنل‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫را‬ ‫خاود‬ ‫صافحات‬ ‫ترافیاک‬ ‫دهیم‬ ‫رص‬‫مای‬ ‫دیاده‬ ‫کمتر‬ ‫کدام‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫قسمت‬ ‫کدام‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫د‬‫ایان‬ ‫باا‬ .‫شاوند‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫کامل‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫پنل‬. ‫سایت‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬::‫موتورهاای‬ ،‫شاود‬ ‫رساانی‬ ‫باروز‬ ‫مرتاب‬ ‫شاما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫درمی‬ ‫را‬ ‫موضود‬ ‫این‬ ‫جستجو‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫یابند‬‫اه‬ ‫ارا‬ ‫بهتاری‬ ‫خادمات‬ ‫و‬ ‫مطالاب‬ ‫کنیاد‬ ‫دهی‬‫انتشاار‬ ‫و‬ ‫آمااده‬ ‫کااربردی‬ ‫و‬ ‫جدیاد‬ ‫مطالاب‬ ‫تاا‬ ‫شاود‬ ‫صارف‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫باید‬ ‫حال‬ .‫د‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اتومات‬ ‫را‬ ‫اینکار‬ ‫ما‬ .‫گردد‬‫دهیم‬!
 • 10. Page 10 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫باشید‬ ‫خودتان‬ ‫سایت‬ ‫کار‬ ‫سئو‬ ‫سئوسازی‬ ‫اصول‬ ‫رعایت‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫هر‬ ‫در‬‫کند‬! ‫ای‬ ‫حرفه‬‫عمل‬‫کنید‬. ‫نکنی‬ ‫کپی‬ ‫دیگران‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫از‬‫هرگز‬ .‫د‬! ‫بهبود‬ ‫گوگل‬ ‫رتبه‬ ‫صبر‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫تنها‬‫می‬‫یابد‬. ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫یک‬ ‫حتما‬. ‫کنید‬ ‫خرید‬ ‫معتبر‬ ‫جای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هاست‬. ‫ببرید‬ ‫بکار‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫مرتب‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬. URL‫بنویسید‬ ‫درست‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫وبسایت‬ ‫های‬. ‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫تاکتیکی‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫تکراری‬ ‫کلیدواژه‬ ‫یک‬ ‫از‬. ‫را‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫نوشته‬Bold‫یا‬Italic‫کنید‬. ‫دهید‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫مرتب‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫در‬. ‫تگ‬ ‫حتما‬ ‫مطالب‬ ‫داخل‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫برای‬alt‫و‬title‫ببرید‬ ‫بکار‬ ‫از‬Title‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫واژه‬ ‫کلید‬ ‫بعنوان‬ ‫صفحات‬. ‫تگ‬ ‫از‬h1‫و‬ ‫تیتر‬ ‫برای‬Heading‫کنید‬ ‫استفاده‬. ‫صفحات‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫برای‬Title‫بنویسید‬. ‫حتما‬ ‫دارند‬ ‫لینک‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫اگر‬Title‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫هم‬. ‫ب‬‫حداکثر‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫رای‬15‫کی‬‫و‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ورد‬. ‫قسمت‬ ‫در‬Description‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدواژه‬ ‫و‬ ‫کاما‬ ‫از‬. ‫سایتی‬ ‫به‬Back Link‫بد‬‫ه‬‫می‬ ‫آپدیت‬ ‫که‬ ‫ید‬‫شود‬. ‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫گوگل‬ ‫سیاه‬ ‫لیست‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫چک‬ ‫رو‬ ‫هاست‬.
 • 11. Page 11 |Meta-IRAN.com ‫خدمات‬ ‫کاتالوگ‬‫سئو‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫بازاریابی‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫اینترنتی‬ ‫تبلیغات‬ ‫آژانس‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زاگرس‬ ‫برندسازی‬ ‫آژانس‬ ‫توس‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫جدید‬ ‫برندهای‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫ادز‬ ‫مدرن‬ ‫تبلیغات‬ ‫مرکز‬ ‫تبلیغات‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫ایرانیان‬ ‫های‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫جهان‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫ه‬ ‫ارا‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تبلیغات‬ ،‫ایمیلی‬‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫پنل‬ ‫بهمراه‬ ‫سئوسازی‬ ‫و‬ ‫پیامک‬ ‫تبلیغات‬ ‫سایت‬CMS‫است‬ ‫گردیده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬. ‫ایران‬ ‫ایمیل‬email-iran.com ‫ایران‬ ‫سوشیال‬social-iran.com ‫ایران‬ ‫تکست‬text-iran.com ‫ایران‬ ‫متا‬meta-iran.com