Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

بازاریابی محتوا Content Marketing

محتوای دیجیتال: تاریخچه، تعاریف، ویژگی ها
بازاریابی محتوا: تعاریف، اهداف، فرایند آن

پ ن : این موضوع همچنان در حال بررسی است و به مرور زمان به مطالب آن افزوده خواهد شد.

 • Be the first to comment

بازاریابی محتوا Content Marketing

 1. 1. ‫محتوا‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫کننده‬ ‫تهیه‬:‫محمدی‬ ‫عرفان‬ ‫تحصیلی‬ ‫ایش‬‫ر‬‫گ‬‫و‬ ‫مقطع‬:‫الکترونیکی‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬ ‫مربوطه‬ ‫س‬‫ر‬‫د‬:‫الکترونیکی‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬-‫ضوانی‬‫ر‬ ‫ان‬‫ر‬‫مه‬‫دکتر‬ ‫آفرینی‬‫ر‬‫کا‬ ‫دانشکده‬ ‫بهمن‬1393 E_Mohamadi@ut.ac.ir Emkt.blogfa.com
 2. 2. ‫محتوای‬‫دیجیتال‬‫هر‬‫ی‬‫چیز‬‫است‬‫که‬‫در‬‫یک‬‫وب‬‫سایت‬‫ایجاد‬‫و‬‫ی‬‫بارگذار‬‫می‬‫شود‬:‫کلمات‬‫و‬‫ات‬‫ر‬‫عبا‬، ‫تصاویر‬‫و‬‫هر‬‫ی‬‫چیز‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫وجود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬(Handley and Chapman, 2011). ‫هر‬‫ی‬‫چیز‬‫که‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫به‬‫خاطر‬،‫خواندن‬،‫یادگرفتن‬‫دیدن‬‫و‬‫یا‬‫تجربه‬‫کردن‬‫آن‬‫به‬‫وب‬‫سایت‬‫شما‬‫می‬‫آید‬‫ا‬‫ر‬ ‫محتوای‬‫دیجیتال‬‫گویند‬(Halvorson and Rach, 2012). ‫محتوا‬‫مولفه‬‫ی‬ ‫اساس‬‫گفتن‬‫داستان‬‫برند‬‫است‬.‫داستان‬‫ل‬‫محصو‬‫یا‬‫خدمت‬‫شماست‬‫و‬‫برند‬‫شم‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫به‬ ‫قلب‬‫ها‬‫و‬‫ذهن‬‫های‬‫مشتریانتان‬‫ق‬‫سو‬‫می‬‫دهد‬(Wuebben, 2012). ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬
 3. 3. ‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫سایت‬
 4. 4. «‫محتوا‬‫ه‬‫ر‬‫هموا‬‫در‬‫یک‬‫بستر‬‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫شکل‬‫می‬‫گیرد‬».‫اگر‬‫شما‬‫با‬‫مشتریان‬‫خو‬‫د‬‫از‬‫طریق‬ ‫پیامک‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫ار‬‫ر‬‫برق‬‫می‬،‫کنید‬‫بستر‬‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬،‫شما‬‫یرساخت‬‫ز‬‫های‬‫ات‬‫ر‬‫مخاب‬‫ی‬‫سال‬‫ر‬‫ا‬ ‫پیامک‬‫و‬،‫محتوا‬‫متنی‬‫است‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مخاطب‬‫سال‬‫ر‬‫ا‬‫می‬‫کنید‬.‫یک‬‫مجله‬‫عمومی‬‫ی‬‫ا‬‫بولتن‬ ‫ن‬‫و‬‫در‬،‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫یک‬‫بستر‬‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫است‬‫و‬‫مقاله‬‫یا‬‫عکس‬‫یا‬‫مطلبی‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫من‬‫تشر‬‫می‬ ‫شود‬‫نوعی‬‫از‬‫محتواست‬.‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫در‬‫فضای‬،‫آنالین‬‫یک‬‫بستر‬‫تب‬‫ر‬‫ا‬‫اطی‬ ‫هستند‬‫و‬‫پیام‬‫ها‬‫و‬‫مطالبی‬‫که‬‫در‬‫آنها‬‫منتشر‬‫می‬‫شود‬‫نوعی‬‫از‬‫محتوا‬‫محسوب‬‫م‬‫ی‬ ‫شود‬(‫سایت‬‫متمم‬).
 5. 5. ‫های‬‫ویژگی‬‫محتوا‬ (Georgieva & Djoukanova, 2014) ‫مسا‬ ‫کننده‬ ‫حل‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫محتوا‬‫له‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫ماده‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫محتوا‬ ‫داستا‬ ‫گوینده‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫محتوا‬‫ن‬
 6. 6. ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫تعریف‬‫موسسه‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫محتوا‬‫از‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫محتوا‬‫که‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬ ‫ساختار‬‫منظمی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫محتوای‬‫مرتبط‬‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫کرد‬‫ن‬‫نیاز‬ ‫خاص‬‫به‬‫اطالعات‬‫می‬‫داند‬.‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫پیدا‬‫کردن‬‫اطالعات‬‫صحیح‬‫در‬‫مقدار‬ ‫بسیار‬‫یاد‬‫ز‬‫محتوای‬‫منتشر‬‫شده‬‫در‬‫سطح‬‫اینترنت‬‫یک‬‫چالش‬‫اساس‬‫ی‬ ‫است‬.‫در‬‫نتیجه‬‫شرکت‬‫باید‬‫تالش‬‫کند‬‫که‬‫محتوای‬‫ی‬ ‫خاص‬‫ا‬‫ر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫حل‬ ‫مشکل‬‫اطالعاتی‬‫مخاطبان‬‫خاص‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫دهد‬. ‫مثل‬‫نقد‬‫و‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫محصوالت‬‫دیجیتالی‬‫توسط‬‫دیجی‬‫کاال‬‫در‬‫قالب‬،‫نوشته‬ ‫عکس‬‫و‬‫ویدئو‬ ‫مساله‬ ‫کننده‬ ‫حل‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫محتوا‬
 7. 7. ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫مخاطب‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫در‬‫کل‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫محتوا‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫شده‬‫است‬.‫کمک‬‫به‬‫مخاطبان‬‫در‬‫استای‬‫ر‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫و‬‫یادگ‬‫ی‬‫یر‬‫و‬ ‫درک‬،‫بهتر‬‫ه‬‫ر‬‫اشا‬‫به‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫مواد‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫در‬‫قالب‬‫ه‬‫ای‬ ‫محتوایی‬‫مختلف‬‫ایجاد‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫هر‬‫یک‬‫از‬‫منابع‬‫به‬‫و‬‫گر‬‫ه‬ ‫هدف‬‫ی‬ ‫خاص‬‫محدود‬‫می‬‫شود‬. ‫مثال‬Apple‫در‬‫نرم‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬Tips‫کارکردهای‬‫جدید‬‫سیستم‬‫عاملش‬‫ا‬‫ر‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫می‬‫دهد‬. ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫ماده‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫محتوا‬
 8. 8. ‫یکی‬‫از‬‫ویژگی‬‫های‬،‫مهم‬‫ت‬‫ر‬‫قد‬‫محتوا‬‫در‬‫گفتن‬‫داستان‬‫برند‬‫است‬.‫با‬‫ر‬‫ا‬‫ائه‬‫محتوا‬ ‫در‬‫فرمت‬‫ها‬‫و‬‫کانال‬‫های‬،‫مختلف‬‫برند‬‫قادر‬‫به‬‫در‬‫بر‬‫گرفتن‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫پیش‬‫نهادی‬ ‫در‬‫ایت‬‫و‬‫ر‬‫داستان‬‫و‬‫به‬‫دست‬‫دن‬‫ر‬‫آو‬‫مخاطبان‬‫متفاوت‬‫می‬‫شود‬. ‫مثال‬‫داستان‬‫شکل‬‫ی‬‫گیر‬‫دیجی‬‫کاال‬‫و‬‫یا‬‫تاب‬‫ز‬‫با‬‫سانه‬‫ر‬‫ای‬‫نمایی‬‫و‬‫ر‬‫از‬‫ن‬‫سخه‬‫جدید‬ ‫نرم‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫موبایل‬‫فیدیلیو‬ ‫محتوا‬‫به‬‫مثابه‬‫گوینده‬‫داستان‬
 9. 9. ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬،‫محتوا‬‫ایجاد‬‫و‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫محتوای‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫و‬‫یا‬‫قانع‬‫کننده‬‫در‬‫فرمت‬‫های‬‫مختلف‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ج‬‫ذب‬‫و‬‫یا‬ ‫حفظ‬‫مشتریان‬‫است‬(Pulizzi and Barrett, 2008). ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬،‫محتوا‬‫یک‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫متمرکز‬‫بر‬‫ایجاد‬‫یک‬‫تجربه‬‫با‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫است‬(Rose and Pulizzi, 2011). ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬،‫محتوا‬‫یک‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫است‬‫که‬‫بر‬‫ایجاد‬‫و‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫محتوای‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬،‫مند‬‫مربوط‬‫و‬ ‫مداوم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫جذب‬‫و‬‫ی‬‫نگهدار‬‫مخاطبان‬‫متمرکز‬‫است‬‫و‬‫نهایتا‬‫منجر‬‫به‬‫عمل‬‫ر‬‫سودآو‬‫ی‬‫مشتر‬‫می‬ ‫شوند‬(Content Marketing Institue) ‫محتوا‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫یف‬‫ر‬‫تعا‬
 10. 10. ‫آنتونیو‬،‫داماسیو‬‫در‬‫کتاب‬‫اشتباه‬‫ت‬‫ر‬‫دکا‬‫می‬‫گوید‬:‫انسان‬‫ها‬‫در‬‫نهایت‬‫و‬‫لحظه‬‫آخر‬،‫با‬ ‫استفاده‬‫از‬‫احساس‬‫خود‬‫تصمیم‬‫می‬،‫گیرند‬‫اما‬‫از‬‫تمام‬‫توان‬‫و‬‫دانسته‬‫های‬‫خود‬‫استف‬‫اده‬‫می‬ ‫کنند‬‫تا‬‫توضیحی‬‫منطقی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫تصمیم‬‫های‬‫خود‬‫بیان‬‫کنند‬.‫با‬‫این‬،‫توضیحات‬‫اس‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫ت‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫توسط‬،‫محتوا‬‫می‬‫خواهد‬‫با‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫محتوا‬‫به‬‫مشتریان‬‫بالقوه‬‫کمک‬‫کند‬‫ت‬‫صمیم‬‫ی‬‫بهتر‬ ‫بگیرند‬(‫سایت‬‫متمم‬).
 11. 11. ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫آگاهی‬‫و‬‫دانش‬‫مشتریان‬ ‫شدت‬‫قابت‬‫ر‬‫و‬‫ر‬‫ظهو‬‫عرضه‬‫کنندگان‬‫ان‬‫ز‬‫ار‬ ‫انتر‬‫ر‬‫گ‬‫شدن‬‫بسترهای‬‫تبلیغاتی‬‫سنتی‬ ‫با‬ ‫به‬ ‫سنتی‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫از‬ ‫حرکت‬‫دالیل‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬ ‫محتوا‬
 12. 12. ‫اهداف‬ ‫اهداف‬‫کلیدی‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫محتوا‬‫از‬‫دیدگاه‬‫ز‬ُ‫ر‬‫و‬‫ی‬‫پولیز‬(2011): ‫آگاهی‬‫یا‬‫تقویت‬‫برند‬ ‫تغذیه‬‫و‬‫ش‬‫ر‬‫و‬‫پر‬‫مشتریان‬‫بالقوه‬ ‫تبدیل‬‫ی‬‫مشتر‬ ‫خدمات‬‫به‬‫مشتریان‬ ‫تشویق‬‫ی‬‫مشتر‬‫به‬‫خرید‬‫بیشتر‬
 13. 13. ‫محتوا‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬‫احل‬‫ر‬‫م‬ (Georgieva & Djoukanova, 2014) ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬‫محتوا‬ •‫هدف‬ ‫مخاطبان‬ •‫محتوا‬‫بندی‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫و‬‫برنامه‬ ‫محتوا‬ ‫ایجاد‬ •‫مداوم‬‫و‬ ‫شمند‬‫ز‬‫ار‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫محتوای‬ ‫محتوا‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬ •Pull Distribution Strategy‫مثل‬ ‫خودمان‬ ‫توزیع‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫طریق‬‫از‬ ‫محتوا‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫خود‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫و‬‫سمی‬‫ر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ •Push Distribution Strategy‫فعالیت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬‫تر‬ ‫تهاجمی‬ ‫رویکرد‬‫یک‬ ‫شامل‬ ‫مارکتینگ‬‫ایمیل‬ ‫مثل‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬
 14. 14. ‫منابع‬ Pulizzi, J. and Barrett, N. (2008), Get Content, Get Customers, Voyager Media, Bonita Springs, FL. Handley, A. and Chapman, C.C. (2011), Content Rules, Wiley, Hoboken, NJ. Rose, R. and Pulizzi, J. (2011), Managing Content Marketing, CMI Books, Cleveland, OH. Halvorson, K. and Rach, M. (2012), Content Strategy for the Web, New Riders, Berkeley, CA. Wuebben, J. (2012), Content is Currency, Nicholas Brealey, Boston, MA. Georgieva, A. and Djoukanova, A. (2014), Content Marketing: New Opportunities for Building Strong Brands Online Http://Mashable.com Http://Motamem.org Http://contentmarketinginstitute.com

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • aliayoubi

  May. 13, 2015
 • kamifaraji

  May. 19, 2015

محتوای دیجیتال: تاریخچه، تعاریف، ویژگی ها بازاریابی محتوا: تعاریف، اهداف، فرایند آن پ ن : این موضوع همچنان در حال بررسی است و به مرور زمان به مطالب آن افزوده خواهد شد.

Views

Total views

592

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

15

Actions

Downloads

34

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×