SlideShare a Scribd company logo

علت نیاز به وب سایت

چرا به وب سایت نیاز داریم؟ امروزه داشتن یک وب سایت دیگر یک مزیت رقابتی نیست، بلکه یک الزام است. داشتن وب سایت شبیه داشتن یک مکان فیزیکی و یا داشتن یک مغازه در 10 سال گدشته است. همانطور که در گذشته بدون داشتن فروشگاه یا مغازه فیزیکی امکان فروش محصولات و خدمات تان را نداشتید، امروزه بدون داشتن وب سایت خیل عظیم مشتریانی که در فضای وب به دنبال شما هستند را از دست خواهید داد. به سایت شرکت طراحی وب سایت فکر برتر مراجعه کنید. www.fekrebartar.co

1 of 3
Download to read offline
www.fekrebartar.co
‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬
...‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫زیر‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫اگر‬
!!!‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تخصصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫ما‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬
‫مزیت‬
1
‫مزیت‬
2
‫منشی‬ ‫یک‬ ‫استخدام‬22‫نفر‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫شما‬ ‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫هزینه‬ ‫ساعته‬.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫پاسخگوی‬
!‫چطور‬ ‫و‬ ‫کجا‬ ‫دانید‬ ‫نمی‬ ‫اما‬ ،‫شوید‬ ‫معرفی‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬
.‫هستید‬ ‫تان‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫بنفع‬ ‫بهتر‬ ‫راه‬ ‫بدنبال‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫خسته‬ ‫مشتریان‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫از‬ ‫مزیت‬
3
‫مزیت‬
2
‫خواهید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫کمی‬ ‫مشتریان‬‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫حجم‬.
www.fekrebartar.co
‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬
‫استخدام‬‫یک‬‫منشی‬22‫ساعته‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫هرکس‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫حتی‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ،‫آدرس‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫در‬
‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫رزومه‬...
‫و‬ ‫اصفهان‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬
‫تهران‬
‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫هر‬‫مکان‬‫زمان‬
‫کشور‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬
‫های‬ ‫کننده‬ ‫مراجعه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نیستید‬ ‫خودتان‬
...‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫مکانی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫مشتریان‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬
‫جای‬ ‫به‬ ،‫زیادند‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫اگر‬
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫زیاد‬ ‫توضیح‬
‫سایت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬
.‫کنید‬ ‫دهی‬ ‫نوبت‬ ‫یا‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬..
‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫وسیع‬ ‫حجم‬ ‫ایجاد‬
‫ا‬ ‫دارید؟‬ ‫کمی‬ ‫مشتریان‬‫ز‬‫عقب‬ ‫بسیار‬ ‫رقبایتان‬
‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫هستید؟‬‫کنید‬ ‫اعالم‬
‫د‬ ‫خصوصیاتی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫وجود‬ ‫که‬‫افراد‬ ‫تا‬ ‫ارید‬
...‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫به‬
‫شما‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬
‫بسط‬ ‫هم‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬‫دهید‬
‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫اگر‬ ‫و‬
...‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫بیشتری‬ ‫مشتریان‬ ‫سایت‬
‫مرتبه‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫و‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬
‫ی‬ ،‫خود‬ ‫سودمند‬‫و‬ ‫پرسش‬ ‫قسمتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫پاسخ‬‫مرجع‬‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬
...‫کنید‬ ‫تبدیل‬
‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫اتوماسیون‬
،‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫دستی‬ ‫جای‬ ‫به‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬
‫انجام‬ ‫اینترنتی‬ ‫اتوماسیون‬ ‫بصورت‬ ‫و‬
‫دهید‬
‫دیگر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫یا‬ ‫شهرها‬‫کشورها‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫گسترده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫دامنه‬
‫ن‬ ‫محدود‬ ‫خیابان‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫شهر‬‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫باشید‬
‫مشتریهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫معرفی‬ ‫خرید‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫کنید‬
‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬
‫خدمت‬ ‫و‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬
‫بیشتری‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫رسانی‬
‫انجام‬‫و‬‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫تر‬ ‫راضی‬ ‫مشتریان‬.
‫الکترونیکی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬
‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫پروفایل‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬،
‫های‬ ‫خبرنامه‬ ‫ارسال‬ ،‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ،‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬
‫اتوماتیک‬ ‫بطور‬ ‫مشتریان‬ ‫مشخصات‬ ‫اخذ‬ ،‫پیامکی‬ ‫و‬ ‫ایمیلی‬،‫نوب‬‫ت‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خودکار‬ ‫دهی‬
‫ا‬‫حتی‬ ‫و‬ ‫دستاوردها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫طالع‬
‫ها‬ ‫پروموشن‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬‫ب‬ ‫تنها‬‫یک‬ ‫گذاشتن‬ ‫ا‬
‫غیره‬ ‫و‬ ‫حراج‬ ‫برگزاری‬ ‫یا‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ،‫اطالعیه‬
.‫برسانید‬ ‫مخاطبانتان‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬
‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬،‫اید‬ ‫شده‬ ‫عالقمند‬‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫تا‬ ،‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫گام‬ ‫اولین‬
‫و‬ ‫شوند‬ ‫آشنا‬ ‫بهتر‬.‫کنند‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نحو‬ ‫بهترین‬ ‫به‬
‫به‬‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬...‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬
‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬22...‫باشد‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساعته‬
‫مطابق‬ ‫و‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬...‫باشد‬ ‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬
‫اید‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫گشتید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مدتها‬ ‫که‬ ‫آنچیزی‬ ‫همه‬ ‫شاید‬ ،‫بخوانید‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مزیتها‬ ‫بقیه‬...
www.fekrebartar.co
‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬
‫آینده‬ ‫در‬‫بیفتد؟‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬
.‫زد‬ ‫خواهد‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫آینده‬ ‫شما‬ ‫امروز‬ ‫تصمیم‬
o‫که‬ ‫درصورتی‬‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬‫شروع‬ ‫امروز‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫اهداف‬ ‫کلیه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫با‬
‫هنو‬ ‫که‬ ‫رقبایی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫کنید‬‫گذ‬ ‫با‬ ،‫اند‬ ‫برنداشته‬ ‫را‬ ‫گام‬ ‫این‬ ‫ز‬‫ش‬‫کسب‬ ‫معتبرتری‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اعتبار‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫ت‬
.‫کرد‬ ‫خواهید‬
o‫است‬ ‫ممکن‬‫نگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫امروز‬‫آینده‬ ‫(اما‬‫ی‬‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫سایتها‬ ‫وب‬
‫ب‬ ‫مجبور‬ ‫باالخره‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫حضور‬‫ه‬‫س‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫گذ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫ایت‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫مغازه‬ ‫داشتن‬ ‫شته‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫الزامی‬ ‫کارها‬)‫و‬،‫بگیرید‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫شما‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬‫بوده‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫سبقت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫تنها‬
.‫است‬
‫آینده‬ ‫در‬،‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫اثبات‬ ‫و‬ ‫حضور‬،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬SEO‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ،‫سئو‬SEM‫(بازاریابی‬
‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ )‫جستجو‬ ‫موتورهای‬.... ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تالش‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫حاال‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫ما‬،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬.‫داریم‬ ‫خوبی‬ ‫رزومه‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬
‫معدود‬ ‫جزء‬ ‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫شرکت‬‫طراحی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫سایت‬ ‫وب‬‫سرویس‬ ‫تمام‬‫است‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫و‬‫مسلط‬ ‫موردی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫فضای‬.‫باشد‬ ‫می‬
‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬
‫سال‬ ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫تندیس‬ ‫دریافت‬11
‫دریافت‬‫سال‬ ‫ایران‬ ‫وب‬ ‫جشنواره‬ ‫پنجمین‬ ‫تندیس‬11‫و‬3‫ابزاروب‬ ‫بخش‬ ‫جایزه‬ ‫دریافت‬ ‫کاندیدا‬ ‫متوالی‬ ‫سال‬
‫شکست‬ ‫کنفرانس‬ ‫انحصاری‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫بنیانگذار‬
‫بازرایابی‬ ‫انجمن‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫بازاریاب‬ ‫تندیس‬(1389)
‫از‬ ‫بیش‬ ‫برگزاری‬05( ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫همایش‬ ‫و‬ ‫سمینار‬1331‫الی‬1312)
‫مدیری‬ ‫موفقیت‬ ‫سمینار‬ ‫برگزاری‬( ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫نیلگون‬ ‫های‬ ‫آب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نویددریا‬ ‫درکشتی‬ ‫ت‬1331‫و‬1311)
‫دفتربازرگانی‬‫تهران‬:‫تهـــــــران‬/‫خیابان‬‫شریعتی‬/‫ضلع‬‫شمال‬‫غربی‬‫پل‬‫سیدخندان‬/‫ساختـــــــمان‬‫پزشکان‬1551/
‫واحــــــــــد‬110/‫پالک‬132
88647636-02189782161-021
‫دفتر‬‫اصفهان‬:‫اصفهان‬/‫خیابان‬‫شریف‬‫واقفی‬‫جنب‬ /‫بانک‬‫سپه‬‫طبقه‬ /‫فوقانی‬‫بانک‬‫قوامین‬/‫واحد‬2
031-32656560 031-32656570-72
02188702528info@fekreBartar.co
‫تماس‬ ‫اطالعات‬
‫ما‬ ‫افتخارات‬ ‫برخی‬
www.fekrebartar.co

Recommended

شرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرfarahnazsheykhan
 
آموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهانآموزش طراحی وب سایت در اصفهان
آموزش طراحی وب سایت در اصفهانali kavadi
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
 
The importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessAsanmode
 
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپیننمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپینAnetwork
 

More Related Content

What's hot

Seo in my business
Seo in my businessSeo in my business
Seo in my businesssarakhansari
 
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.Hossein Zeinivand
 
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل Anetwork
 
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایcase study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایAnetwork
 
نمای مدرن فروشگاه
نمای مدرن فروشگاهنمای مدرن فروشگاه
نمای مدرن فروشگاهnamadesign
 
Business model canvas | بوم مدل کسب و کار
Business model canvas | بوم مدل کسب و کارBusiness model canvas | بوم مدل کسب و کار
Business model canvas | بوم مدل کسب و کارsaeid ghasemshirazi
 
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ هاهفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ هارامین عبدی
 
آنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموخت
آنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموختآنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموخت
آنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموختMilad Mehraram
 
معرفی سازیتو
معرفی سازیتومعرفی سازیتو
معرفی سازیتوGhazaleb
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودAnetwork
 
Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)itpioneer
 
طراحی سایت در خمینی شهر
طراحی سایت در خمینی شهرطراحی سایت در خمینی شهر
طراحی سایت در خمینی شهرbabakrad72
 

What's hot (18)

Seo in my business
Seo in my businessSeo in my business
Seo in my business
 
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
کسب و کار اینترنتی از ایده تا اجرا و سود دهی.
 
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
 
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایcase study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
 
نمای مدرن فروشگاه
نمای مدرن فروشگاهنمای مدرن فروشگاه
نمای مدرن فروشگاه
 
zhaketservice
zhaketservicezhaketservice
zhaketservice
 
Business model canvas | بوم مدل کسب و کار
Business model canvas | بوم مدل کسب و کارBusiness model canvas | بوم مدل کسب و کار
Business model canvas | بوم مدل کسب و کار
 
راه های جذب مشتری
راه های جذب مشتریراه های جذب مشتری
راه های جذب مشتری
 
Bgheimat ads
Bgheimat adsBgheimat ads
Bgheimat ads
 
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ هاهفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها
 
طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com
طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.comطراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com
طراحی سایت در اراک-www.SiteMand.com
 
آنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموخت
آنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموختآنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموخت
آنچه از خدمات ایرلاین های حرفه ای می توان آموخت
 
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آمادهطراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده
طراحی سایت اختصاصی یا قالب های آماده
 
معرفی سازیتو
معرفی سازیتومعرفی سازیتو
معرفی سازیتو
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)
 
طراحی سایت در خمینی شهر
طراحی سایت در خمینی شهرطراحی سایت در خمینی شهر
طراحی سایت در خمینی شهر
 

Viewers also liked

Visual Media Portfolio
Visual Media PortfolioVisual Media Portfolio
Visual Media PortfolioLA20177
 
Rae Aspectos Morfologicos de la Lengua
Rae Aspectos Morfologicos de la LenguaRae Aspectos Morfologicos de la Lengua
Rae Aspectos Morfologicos de la LenguaAdriana Martinez
 
Onderwijs binnen inclusieve samenleving koca
Onderwijs binnen inclusieve samenleving  kocaOnderwijs binnen inclusieve samenleving  koca
Onderwijs binnen inclusieve samenleving kocatom_vermeulen
 
Harrypotty preview
Harrypotty previewHarrypotty preview
Harrypotty previewFrank Muniz
 
We aim to cheese - LB
We aim to cheese - LBWe aim to cheese - LB
We aim to cheese - LBTim Ashton
 
День банкира
День банкираДень банкира
День банкираlibusue
 
13APortfolioKeestanWilles
13APortfolioKeestanWilles13APortfolioKeestanWilles
13APortfolioKeestanWillesKeestan Willes
 
Gdz 11 klas_geometrija_o_v_pogorelov
Gdz 11 klas_geometrija_o_v_pogorelovGdz 11 klas_geometrija_o_v_pogorelov
Gdz 11 klas_geometrija_o_v_pogorelovLucky Alex
 
Star software marketing plan
Star software marketing planStar software marketing plan
Star software marketing planAftab Younas
 
IMD MBA Class Profiles
IMD MBA Class ProfilesIMD MBA Class Profiles
IMD MBA Class ProfilesSameer Saurabh
 
Content Marketing: Your Digital Salesperson
Content Marketing: Your Digital SalespersonContent Marketing: Your Digital Salesperson
Content Marketing: Your Digital SalespersonNextLeft
 

Viewers also liked (16)

Visual Media Portfolio
Visual Media PortfolioVisual Media Portfolio
Visual Media Portfolio
 
Rae Aspectos Morfologicos de la Lengua
Rae Aspectos Morfologicos de la LenguaRae Aspectos Morfologicos de la Lengua
Rae Aspectos Morfologicos de la Lengua
 
Onderwijs binnen inclusieve samenleving koca
Onderwijs binnen inclusieve samenleving  kocaOnderwijs binnen inclusieve samenleving  koca
Onderwijs binnen inclusieve samenleving koca
 
Harrypotty preview
Harrypotty previewHarrypotty preview
Harrypotty preview
 
We aim to cheese - LB
We aim to cheese - LBWe aim to cheese - LB
We aim to cheese - LB
 
День банкира
День банкираДень банкира
День банкира
 
Func up your code
Func up your codeFunc up your code
Func up your code
 
13APortfolioKeestanWilles
13APortfolioKeestanWilles13APortfolioKeestanWilles
13APortfolioKeestanWilles
 
ThesisProposal
ThesisProposalThesisProposal
ThesisProposal
 
Gdz 11 klas_geometrija_o_v_pogorelov
Gdz 11 klas_geometrija_o_v_pogorelovGdz 11 klas_geometrija_o_v_pogorelov
Gdz 11 klas_geometrija_o_v_pogorelov
 
Star software marketing plan
Star software marketing planStar software marketing plan
Star software marketing plan
 
Газпром-нефть
Газпром-нефтьГазпром-нефть
Газпром-нефть
 
IMD MBA Class Profiles
IMD MBA Class ProfilesIMD MBA Class Profiles
IMD MBA Class Profiles
 
IngléS
IngléSIngléS
IngléS
 
Content Marketing: Your Digital Salesperson
Content Marketing: Your Digital SalespersonContent Marketing: Your Digital Salesperson
Content Marketing: Your Digital Salesperson
 
Final task Unit 5
Final task Unit 5Final task Unit 5
Final task Unit 5
 

Similar to علت نیاز به وب سایت

مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
 
بهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docxبهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docxKOBI HAMOO
 
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)kafeniaz
 
راهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاستnavid-it
 
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...davood dehghan
 
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...Hanieh Ghofrani
 
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxmasod2
 
Support site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتwebnoosh web
 
خرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتclickaval1
 
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdfآنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdfmmoghadari
 
Why seo matters
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo mattersErfanAfkar
 
بازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارجبازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارجclickaval1
 
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاینوریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاینTelmato.ir
 
Role of Responsive Design in Web Application Development.pdf
Role of Responsive Design in Web Application Development.pdfRole of Responsive Design in Web Application Development.pdf
Role of Responsive Design in Web Application Development.pdfMohammad Omid Khairandish
 
افزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژclickaval1
 

Similar to علت نیاز به وب سایت (20)

Behine sazi
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
 
مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
 
META IRAN
META IRANMETA IRAN
META IRAN
 
بهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docxبهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docx
 
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
 
راهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاست
 
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
 
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
 
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docxمعرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
معرفی بهترین سایت سازهای ایران.docx
 
Support site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
 
خرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
 
طراحی کسب و کار جدید
طراحی کسب و کار جدیدطراحی کسب و کار جدید
طراحی کسب و کار جدید
 
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdfآنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
 
Why seo matters
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo matters
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
 
بازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارجبازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارج
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاینوریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
وریفای و احراز هویت سایت فریلنسری طراحی 99 دیزاین
 
Role of Responsive Design in Web Application Development.pdf
Role of Responsive Design in Web Application Development.pdfRole of Responsive Design in Web Application Development.pdf
Role of Responsive Design in Web Application Development.pdf
 
افزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
 

علت نیاز به وب سایت

 • 1. www.fekrebartar.co ‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ...‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫زیر‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫اگر‬ !!!‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تخصصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫ما‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ‫مزیت‬ 1 ‫مزیت‬ 2 ‫منشی‬ ‫یک‬ ‫استخدام‬22‫نفر‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫شما‬ ‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫هزینه‬ ‫ساعته‬.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫پاسخگوی‬ !‫چطور‬ ‫و‬ ‫کجا‬ ‫دانید‬ ‫نمی‬ ‫اما‬ ،‫شوید‬ ‫معرفی‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ .‫هستید‬ ‫تان‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫بنفع‬ ‫بهتر‬ ‫راه‬ ‫بدنبال‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫خسته‬ ‫مشتریان‬ ‫زیاد‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫از‬ ‫مزیت‬ 3 ‫مزیت‬ 2 ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫کمی‬ ‫مشتریان‬‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫حجم‬.
 • 2. www.fekrebartar.co ‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ‫استخدام‬‫یک‬‫منشی‬22‫ساعته‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هرکس‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ،‫آدرس‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫رزومه‬... ‫و‬ ‫اصفهان‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫تهران‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫هر‬‫مکان‬‫زمان‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫مراجعه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نیستید‬ ‫خودتان‬ ...‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫مکانی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ،‫زیادند‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫اگر‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫زیاد‬ ‫توضیح‬ ‫سایت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫کنید‬ ‫دهی‬ ‫نوبت‬ ‫یا‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬.. ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫وسیع‬ ‫حجم‬ ‫ایجاد‬ ‫ا‬ ‫دارید؟‬ ‫کمی‬ ‫مشتریان‬‫ز‬‫عقب‬ ‫بسیار‬ ‫رقبایتان‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫هستید؟‬‫کنید‬ ‫اعالم‬ ‫د‬ ‫خصوصیاتی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫وجود‬ ‫که‬‫افراد‬ ‫تا‬ ‫ارید‬ ...‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ ‫بسط‬ ‫هم‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فروش‬‫دهید‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ...‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫بیشتری‬ ‫مشتریان‬ ‫سایت‬ ‫مرتبه‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫ی‬ ،‫خود‬ ‫سودمند‬‫و‬ ‫پرسش‬ ‫قسمتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫پاسخ‬‫مرجع‬‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ...‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫اتوماسیون‬ ،‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫دستی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫انجام‬ ‫اینترنتی‬ ‫اتوماسیون‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫یا‬ ‫شهرها‬‫کشورها‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫گسترده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫دامنه‬ ‫ن‬ ‫محدود‬ ‫خیابان‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫شهر‬‫وب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫باشید‬ ‫مشتریهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫معرفی‬ ‫خرید‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫خدمت‬ ‫و‬ ‫پاسخگویی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫انجام‬‫و‬‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫تر‬ ‫راضی‬ ‫مشتریان‬. ‫الکترونیکی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫پروفایل‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬، ‫های‬ ‫خبرنامه‬ ‫ارسال‬ ،‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ،‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫اتوماتیک‬ ‫بطور‬ ‫مشتریان‬ ‫مشخصات‬ ‫اخذ‬ ،‫پیامکی‬ ‫و‬ ‫ایمیلی‬،‫نوب‬‫ت‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫قبیل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خودکار‬ ‫دهی‬ ‫ا‬‫حتی‬ ‫و‬ ‫دستاوردها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫طالع‬ ‫ها‬ ‫پروموشن‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫با‬‫ب‬ ‫تنها‬‫یک‬ ‫گذاشتن‬ ‫ا‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫حراج‬ ‫برگزاری‬ ‫یا‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ،‫اطالعیه‬ .‫برسانید‬ ‫مخاطبانتان‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬،‫اید‬ ‫شده‬ ‫عالقمند‬‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫تا‬ ،‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مشاوران‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫گام‬ ‫اولین‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫آشنا‬ ‫بهتر‬.‫کنند‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نحو‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫به‬‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬...‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬22...‫باشد‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساعته‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬...‫باشد‬ ‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫گشتید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مدتها‬ ‫که‬ ‫آنچیزی‬ ‫همه‬ ‫شاید‬ ،‫بخوانید‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مزیتها‬ ‫بقیه‬...
 • 3. www.fekrebartar.co ‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ‫آینده‬ ‫در‬‫بیفتد؟‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ .‫زد‬ ‫خواهد‬ ‫رقم‬ ‫را‬ ‫آینده‬ ‫شما‬ ‫امروز‬ ‫تصمیم‬ o‫که‬ ‫درصورتی‬‫اختصاصی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬‫شروع‬ ‫امروز‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫اهداف‬ ‫کلیه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫با‬ ‫هنو‬ ‫که‬ ‫رقبایی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫کنید‬‫گذ‬ ‫با‬ ،‫اند‬ ‫برنداشته‬ ‫را‬ ‫گام‬ ‫این‬ ‫ز‬‫ش‬‫کسب‬ ‫معتبرتری‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫اعتبار‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫ت‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ o‫است‬ ‫ممکن‬‫نگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫امروز‬‫آینده‬ ‫(اما‬‫ی‬‫برای‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫سایتها‬ ‫وب‬ ‫ب‬ ‫مجبور‬ ‫باالخره‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫حضور‬‫ه‬‫س‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫گذ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ،‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫ایت‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫مغازه‬ ‫داشتن‬ ‫شته‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫الزامی‬ ‫کارها‬)‫و‬،‫بگیرید‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫شما‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬‫بوده‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫سبقت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫تنها‬ .‫است‬ ‫آینده‬ ‫در‬،‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫اثبات‬ ‫و‬ ‫حضور‬،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬SEO‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ،‫سئو‬SEM‫(بازاریابی‬ ‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ )‫جستجو‬ ‫موتورهای‬.... ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تالش‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫حاال‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫ما‬،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬.‫داریم‬ ‫خوبی‬ ‫رزومه‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬ ‫معدود‬ ‫جزء‬ ‫برتر‬ ‫فکر‬ ‫شرکت‬‫طراحی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬‫سایت‬ ‫وب‬‫سرویس‬ ‫تمام‬‫است‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫و‬‫مسلط‬ ‫موردی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫فضای‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫تهران‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬ ‫سال‬ ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫تندیس‬ ‫دریافت‬11 ‫دریافت‬‫سال‬ ‫ایران‬ ‫وب‬ ‫جشنواره‬ ‫پنجمین‬ ‫تندیس‬11‫و‬3‫ابزاروب‬ ‫بخش‬ ‫جایزه‬ ‫دریافت‬ ‫کاندیدا‬ ‫متوالی‬ ‫سال‬ ‫شکست‬ ‫کنفرانس‬ ‫انحصاری‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫بنیانگذار‬ ‫بازرایابی‬ ‫انجمن‬ ‫از‬ ‫برتر‬ ‫بازاریاب‬ ‫تندیس‬(1389) ‫از‬ ‫بیش‬ ‫برگزاری‬05( ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫همایش‬ ‫و‬ ‫سمینار‬1331‫الی‬1312) ‫مدیری‬ ‫موفقیت‬ ‫سمینار‬ ‫برگزاری‬( ‫فارس‬ ‫خلیج‬ ‫نیلگون‬ ‫های‬ ‫آب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نویددریا‬ ‫درکشتی‬ ‫ت‬1331‫و‬1311) ‫دفتربازرگانی‬‫تهران‬:‫تهـــــــران‬/‫خیابان‬‫شریعتی‬/‫ضلع‬‫شمال‬‫غربی‬‫پل‬‫سیدخندان‬/‫ساختـــــــمان‬‫پزشکان‬1551/ ‫واحــــــــــد‬110/‫پالک‬132 88647636-02189782161-021 ‫دفتر‬‫اصفهان‬:‫اصفهان‬/‫خیابان‬‫شریف‬‫واقفی‬‫جنب‬ /‫بانک‬‫سپه‬‫طبقه‬ /‫فوقانی‬‫بانک‬‫قوامین‬/‫واحد‬2 031-32656560 031-32656570-72 02188702528info@fekreBartar.co ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫ما‬ ‫افتخارات‬ ‫برخی‬ www.fekrebartar.co