SlideShare a Scribd company logo

Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)

kafeniaz
kafeniaz

یکی از بهترین مقاله ها در مورد افزایش بازدید سایت مقاله ی پیش روی شماست و در این لینک می توانید آن را مطالعه بفرمایید https://kafeniaz.com/blog/1534 همچنین برای درج آگهی رایگان به این لینک مراجعه کنید https://kafeniaz.com برای رپورتاژ آگهی رایگان به این لینک مراجعه نمایید https://kafeniaz.com/page/13

1 of 84
Download to read offline
1
)‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫مرجع‬ ‫کاملترین‬‫سال‬ ‫در‬2019
2
)‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫البته‬ ‫صد‬ ‫و‬ ‫مهمترین‬ ،‫بزرگترین‬ ‫نباشد‬ ‫دروغ‬ ‫اگر‬‫آرزوی‬ ‫و‬ ‫دغدغه‬‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫و‬ ‫وبمسترها‬ ‫ی‬ ‫همه‬
‫ب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫مدیریت‬‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫ازدید‬
‫بتوانند‬‫درآ‬‫مد‬‫را‬ ‫خوبی‬‫کسب‬.‫کنند‬.‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫بخواهید‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫حوزه‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫فرقی‬‫فروشگاه‬ ‫از‬
،‫اینترنتی‬ ‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫آنالین‬ ‫های‬‫در‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫باشد‬ ‫چه‬ ‫هر‬‫میان‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫گفتن‬ ‫برای‬ ‫حرفی‬ ‫رقبا‬
‫ای‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫اگر‬‫کا‬ ‫در‬‫ر‬‫نباش‬‫د‬‫طبع‬ ‫به‬‫ب‬ ‫نخواهد‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫درآمدی‬ ‫کسب‬‫به‬ ‫نباشد‬ ‫درآمدی‬ ‫کسب‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫ود‬
،‫حتم‬ ‫طور‬‫تا‬ ‫سایت‬ ‫فعالیت‬‫دادن‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مختل‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ن‬‫مواقع‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫در‬‫نخواهد‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬
‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫شکست‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بود‬.‫هم‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬‫گوگل‬ ‫چنین‬
‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫تان‬ ‫محبوبیت‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫محبوب‬.‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫درآمد‬
‫همچنین‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫ی‬ ‫روزمه‬ ‫همان‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اصل‬ ‫در‬‫تان‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫معرفی‬‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫در‬24‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫ساعت‬‫طبع‬ ‫به‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ .‫است‬‫محصوالت‬ ‫فروش‬ ‫در‬
‫خدم‬ ‫و‬‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫کار‬ ‫ات‬‫که‬ ‫چرا‬‫شما‬ ‫شانس‬ ‫آخرین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫ازدیاد‬
‫و‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫برای‬.‫باشد‬ ‫رقبا‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫میدان‬ ‫به‬ ‫برگشتن‬ ‫همچنین‬
‫با‬ ‫اشخاص‬ ‫از‬ ‫خیلی‬‫شرو‬ ‫را‬ ‫میلیونی‬ ‫درآمد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫امید‬ ‫این‬‫محض‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫کنند‬ ‫ع‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫نرم‬ ‫پنجه‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫زیادی‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫شروع‬‫توانای‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫نداشتن‬ ‫از‬‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬
‫تا‬ ‫گرفته‬،‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬‫ایجاد‬،‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ،‫لینک‬ ‫بک‬‫از‬ ‫استفاده‬‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
‫ک‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬‫موارد‬ ‫این‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫ه‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬
‫بر‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫ندهید‬ ‫پرورش‬ ‫خودتان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫االن‬ ‫همین‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫بیا‬‫ی‬‫کم‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫ید‬‫شده‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گورستان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫سایت‬‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫بدون‬ ‫و‬
‫کا‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫تبدیل‬‫آشنا‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫مزایای‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫دارید‬ ‫کافی‬ ‫تعهد‬ ‫رتان‬‫شوید‬‫تا‬
‫بتوانید‬.‫شوید‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫نزدیک‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوهای‬ ‫صدر‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫ی‬ ‫رتبه‬
‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫اما‬:‫کنیم‬ ‫آشنا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬
3
)‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
:‫اول‬ ‫مزیت‬‫باعث‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬‫شود‬ ‫می‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬
:‫دوم‬ ‫مزیت‬‫شوید‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوهای‬ ‫صدر‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬
:‫سوم‬ ‫مزیت‬‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫کسب‬ ‫بیشتری‬ ‫درآمد‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫چه‬ ‫هر‬
:‫چهارم‬ ‫مزیت‬‫بیشت‬ ‫محبوبیت‬ ‫یعنی‬ ‫بیشتر‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬‫گوگل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ر‬
‫مزی‬:‫پنجم‬ ‫ت‬‫تبدیل‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫خیلی‬ ‫بکشانید‬ ‫خودتان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫شوید‬ ‫می‬
:‫ششم‬ ‫مزیت‬‫را‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دهان‬ ‫به‬ ‫دهان‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫رایگان‬ ‫بازاریاب‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫بازدیدکننده‬
‫کنند‬ ‫معرفی‬ ‫دیگران‬ ‫به‬
:‫هفتم‬ ‫مزیت‬‫کن‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫نده‬‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫تأثیر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬
‫دارد‬
:‫هشتم‬ ‫مزیت‬‫کاربر‬ ‫فرار‬ ‫نرخ‬ ‫کاهش‬ ‫یعنی‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬‫سایت‬ ‫از‬ ‫ان‬
:‫نهم‬ ‫مزیت‬‫بهبود‬ ‫شما‬ ‫الکسای‬ ‫ی‬ ‫رتبه‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫بکشانید‬ ‫خود‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫اشخاص‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫یافت‬ ‫خواهد‬
‫م‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬.‫آورد‬ ‫خواهید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫زیت‬
‫تیم‬"‫نیاز‬ ‫کافه‬"‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬‫که‬‫ماحصل‬‫چند‬‫ین‬‫آن‬ ‫کردن‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫زحمت‬ ‫ماه‬
‫است‬،‫است‬ ‫مایل‬83‫که‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روش‬‫ب‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫بازدید‬ ‫توانید‬‫ترافیک‬ ‫و‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫اینترنتی‬
‫زیادی‬ ‫تأثیر‬ ‫موارد‬ ‫این‬ .‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫تان‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬
‫است‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬‫و‬ ‫مفصل‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫تمام‬ ‫کامل‬.
4
)‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لطف‬ ‫تنها‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گرفته‬
‫سایت‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لطف‬ ‫بزرگترین‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫منبع‬ ‫لینک‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬
‫تبلیغاتی‬.‫است‬ ‫نیاز‬ ‫کافه‬
.... ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬
‫روش‬1:‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫محتواهایی‬ ‫کردن‬ ‫تولید‬
‫مدیرا‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موردی‬ ‫این‬‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫ن‬‫حتی‬.‫ندارند‬ ‫توجهی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫وبمستر‬‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬
‫مراجعه‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫مشکلشان‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫اولین‬
‫برای‬ ‫اینکه‬ ‫نه‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫ت‬ ‫مشکلی‬ ‫هر‬‫دوره‬ .‫بگیرند‬ ‫تماس‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بردارند‬ ‫را‬ ‫لفن‬‫ای‬ ‫ی‬.‫است‬ ‫گذشته‬ ‫کارها‬ ‫ن‬
‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫مشکالت‬ ‫تمام‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫کاربران‬.‫کنند‬ ‫جستجو‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬
‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ناب‬ ‫محتوای‬‫شان‬‫قرار‬
‫کارشان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫مردم‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫دهید‬‫شوند‬ ‫موفق‬‫اینترنت‬ ‫وارد‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ .
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫احتیاجی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫جمله‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬‫دریافت‬ ‫برای‬
‫معمولی‬ ‫نکات‬.‫باشند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬
‫و‬ ‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫ناب‬ ‫محتواهایی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫اختیار‬ ‫در‬
‫کپی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫هرگز‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫اما‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬‫برداری‬‫مهمتر‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نکنید‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
.‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫خودتان‬ ‫اطالعات‬‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫جدیدتری‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫محتواهای‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫ی‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫کاریتان‬.‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬
‫که‬ ‫عیبی‬ ‫بزرگترین‬‫در‬‫ها‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬‫جریمه‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬‫در‬ ‫یا‬
‫پنالتی‬ ‫اصطالح‬‫حالت‬ ‫به‬ ‫برگشتن‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫حذف‬ ،‫جریمه‬ ‫بدترین‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫عادی‬‫دلخواه‬ ‫ی‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬‫توان‬ ‫می‬‫صورتی‬ ‫در‬ ‫مگر‬ ‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫هرگز‬ ‫پس‬ .‫باشد‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫مقداری‬ ‫د‬
.‫کنید‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫لینک‬ ‫که‬
5
)‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
:‫مهم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫یک‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫خاص‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫جای‬ ‫تا‬
‫زمینه‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫کافی‬ ‫تخصص‬ ‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬‫محتوا‬ ‫تولید‬‫دانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫هایتان‬
،‫سئو‬ ‫از‬ .‫بنویسید‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مخاطبین‬،‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬،‫لینک‬ ‫بک‬ ،‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئوی‬‫شبکه‬
‫آن‬ ‫کنند‬ ‫قبول‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دیگران‬ ‫تا‬ ‫بنویسید‬ ‫آنقدر‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬
‫خواهید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وقت‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫جستجو‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کاربران‬ ‫دید‬
‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬
‫اینترنت‬.‫باشد‬ ‫حالتان‬ ‫کمک‬
‫روش‬2:‫دیگران‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مهمان‬ ‫ی‬ ‫نویسنده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬
‫هما‬‫شمار‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫ارزشمندترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫گفتیم‬ ‫اول‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫ن‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬‫است‬ ‫منوال‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫در‬ .‫بکشاند‬ ‫خودش‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬
‫ا‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫تفاوت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫اما‬.‫کنید‬ ‫می‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫قدام‬‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬
‫دیگر‬ ‫اشخاص‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کنند‬ ‫تولید‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫محتوای‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫اینکه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬
.‫است‬ ‫سود‬ ‫سر‬ ‫دو‬ ‫ی‬ ‫معامله‬ ‫یک‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫کمک‬
‫مهمان‬ ‫پست‬ ‫اما‬4‫مزیت‬‫بزرگ‬‫را‬:‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬
:‫اول‬ ‫مزیت‬‫تو‬ ‫با‬‫برید‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫سایت‬ ‫ارزش‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫کردن‬ ‫لید‬
:‫دوم‬ ‫مزیت‬‫این‬ ‫با‬‫زیادی‬ ‫کاربران‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫محتواها‬‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫خودتان‬ ‫سایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬
:‫سوم‬ ‫مزیت‬‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫رایگان‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
‫تان‬ ‫سایت‬‫زی‬ ‫کمک‬‫کر‬ ‫خواهد‬ ‫ادی‬‫د‬‫لینک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫قبول‬ ‫مهمان‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫شرطی‬ ‫به‬ ‫البته‬ (
) ‫است‬ ‫اختیاری‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بدهد‬
:‫چهارم‬ ‫مزیت‬‫محتواها‬ ‫تولید‬ ‫این‬‫در‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫نوشته‬ ‫تخصصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫کند‬ ‫معرفی‬ ‫خاص‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬
6
)‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬
‫روش‬3:‫دس‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫نگیرید‬ ‫کم‬ ‫ت‬
‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬
‫دارند‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫عادی‬ ‫اشخاص‬ ‫چه‬‫حقوقی‬ ‫اشخاص‬ ‫چه‬ ‫و‬‫می‬ ‫این‬ ‫و‬
‫محصوالت‬ ،‫مطالب‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫فرصت‬ ‫بهترین‬ ‫تواند‬‫کااله‬ ،‫ا‬‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬
.‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اشخاص‬ ‫این‬
‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ،‫لینکدین‬ ،‫پالس‬ ‫گوگل‬ ،‫فیسبوک‬ ،‫تلگرام‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫محبوب‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫اینستاگرام‬ ‫از‬
‫تو‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫خوبی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫دیگر‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫انید‬‫بازدید‬
‫وفادار‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫البته‬ ‫صد‬ ‫و‬ ‫بکشانید‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫کننده‬
.‫کنید‬ ‫تبدیل‬
‫باید‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫بیشتری‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬.‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫هم‬ ‫بهتری‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ،‫محتوا‬ ،‫مطالب‬
‫محتواست‬ ‫تولید‬ ‫کارتان‬ ‫اگر‬‫تو‬ ‫می‬‫انید‬‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫خودتان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫محتواهایی‬‫بایستی‬ ‫و‬
‫ارزشمند‬ ‫آنقدر‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫محتواها‬ ‫این‬‫مفید‬ ‫و‬‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫باشد‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫دهی‬ ‫تشکیل‬ ‫خودتان‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫پروفایل‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ .‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫د‬
‫تا‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تان‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫کاربران‬.‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫هر‬‫چه‬‫تان‬ ‫محتواهای‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬‫اینترنتی‬‫م‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫جذب‬ ‫تان‬‫سود‬ ‫به‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫ورد‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬
‫دارند‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫و‬
‫بیشتری‬ ‫عمومیت‬‫استفاده‬ ‫نظر‬ ‫از‬،‫دارد‬:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬
1.‫گوگل‬‫پالس‬
‫با‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫شاید‬‫ش‬‫را‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫آشنا‬ ‫هست‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ‫مختص‬ ‫که‬ ‫پالس‬ ‫گوگل‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫بکه‬
‫تأثیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫ممکن‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫زیادی‬

Recommended

هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتHanieh Ghofrani
 
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
بازاریابی دیجیتال - Facebook
بازاریابی دیجیتال - Facebookبازاریابی دیجیتال - Facebook
بازاریابی دیجیتال - FacebookAlireza Mojahedi
 
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
 
خرید فالوور اینستاگرام یا نه ؟
خرید فالوور اینستاگرام یا نه ؟خرید فالوور اینستاگرام یا نه ؟
خرید فالوور اینستاگرام یا نه ؟digifollower
 
دیجی فالوور
دیجی فالووردیجی فالوور
دیجی فالوورsanazhojati
 

More Related Content

What's hot

Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Hanieh Ghofrani
 
17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktools17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktoolsRazmik Ghookas
 
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت Erfan Rahimi
 
Content Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersAlireza Mokhtari
 
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهاتسه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهاترامین عبدی
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودAnetwork
 
Seo in my business
Seo in my businessSeo in my business
Seo in my businesssarakhansari
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
 
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانیآموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانیHanieh Ghofrani
 

What's hot (15)

Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
 
17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktools17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktools
 
Bgheimat ads
Bgheimat adsBgheimat ads
Bgheimat ads
 
20 tips-seo
20 tips-seo20 tips-seo
20 tips-seo
 
Linkdin
LinkdinLinkdin
Linkdin
 
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
 
Content Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & Bloggers
 
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهاتسه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
 
META IRAN
META IRANMETA IRAN
META IRAN
 
Seo in my business
Seo in my businessSeo in my business
Seo in my business
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my business
 
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانیآموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
 
why Seo is important?
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?
 

Similar to Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)

افزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژclickaval1
 
خرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتclickaval1
 
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتآموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
بازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارجبازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارجclickaval1
 
بهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docxبهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docxKOBI HAMOO
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیHanieh Ghofrani
 
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
 
مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
 
نرم افزار افزایش بازدید سایت
نرم افزار افزایش بازدید سایتنرم افزار افزایش بازدید سایت
نرم افزار افزایش بازدید سایتmahmoodlotfi
 
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیمکسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیمکسب و کار شما
 
شرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرfarahnazsheykhan
 
خرید فالوور اینستاگرام رایگان
خرید فالوور اینستاگرام رایگانخرید فالوور اینستاگرام رایگان
خرید فالوور اینستاگرام رایگانahmadarabi9
 
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...davood dehghan
 

Similar to Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) (20)

افزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
 
خرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
 
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
 
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتآموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
 
بازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارجبازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارج
 
بهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docxبهترین هاست bememim.com.docx
بهترین هاست bememim.com.docx
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
 
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
 
مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
 
علت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایت
 
نرم افزار افزایش بازدید سایت
نرم افزار افزایش بازدید سایتنرم افزار افزایش بازدید سایت
نرم افزار افزایش بازدید سایت
 
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیمکسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم
کسب و کارهای اینترنتی موفق در ایران را بشناسیم
 
شرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
 
seo
seoseo
seo
 
seo
seoseo
seo
 
خرید فالوور اینستاگرام رایگان
خرید فالوور اینستاگرام رایگانخرید فالوور اینستاگرام رایگان
خرید فالوور اینستاگرام رایگان
 
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
نکات مفید در راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت - N...
 
Behine sazi
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
 

Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)

 • 1. 1 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫مرجع‬ ‫کاملترین‬‫سال‬ ‫در‬2019
 • 2. 2 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫البته‬ ‫صد‬ ‫و‬ ‫مهمترین‬ ،‫بزرگترین‬ ‫نباشد‬ ‫دروغ‬ ‫اگر‬‫آرزوی‬ ‫و‬ ‫دغدغه‬‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫و‬ ‫وبمسترها‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫ب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫مدیریت‬‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫ازدید‬ ‫بتوانند‬‫درآ‬‫مد‬‫را‬ ‫خوبی‬‫کسب‬.‫کنند‬.‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫بخواهید‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫حوزه‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫فرقی‬‫فروشگاه‬ ‫از‬ ،‫اینترنتی‬ ‫آنالین‬ ‫خدمات‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫آنالین‬ ‫های‬‫در‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫باشد‬ ‫چه‬ ‫هر‬‫میان‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫گفتن‬ ‫برای‬ ‫حرفی‬ ‫رقبا‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫اگر‬‫کا‬ ‫در‬‫ر‬‫نباش‬‫د‬‫طبع‬ ‫به‬‫ب‬ ‫نخواهد‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫درآمدی‬ ‫کسب‬‫به‬ ‫نباشد‬ ‫درآمدی‬ ‫کسب‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫ود‬ ،‫حتم‬ ‫طور‬‫تا‬ ‫سایت‬ ‫فعالیت‬‫دادن‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مختل‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ن‬‫مواقع‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫در‬‫نخواهد‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫شکست‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بود‬.‫هم‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬‫گوگل‬ ‫چنین‬ ‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫تان‬ ‫محبوبیت‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫محبوب‬.‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫درآمد‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫ی‬ ‫روزمه‬ ‫همان‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اصل‬ ‫در‬‫تان‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫معرفی‬‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫در‬24‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫ساعت‬‫طبع‬ ‫به‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ .‫است‬‫محصوالت‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫خدم‬ ‫و‬‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫کار‬ ‫ات‬‫که‬ ‫چرا‬‫شما‬ ‫شانس‬ ‫آخرین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫ازدیاد‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫برای‬.‫باشد‬ ‫رقبا‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫میدان‬ ‫به‬ ‫برگشتن‬ ‫همچنین‬ ‫با‬ ‫اشخاص‬ ‫از‬ ‫خیلی‬‫شرو‬ ‫را‬ ‫میلیونی‬ ‫درآمد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫امید‬ ‫این‬‫محض‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫کنند‬ ‫ع‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫نرم‬ ‫پنجه‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫زیادی‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫شروع‬‫توانای‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫نداشتن‬ ‫از‬‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬،‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬‫ایجاد‬،‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ،‫لینک‬ ‫بک‬‫از‬ ‫استفاده‬‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ک‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬‫موارد‬ ‫این‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫ه‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫بر‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫ندهید‬ ‫پرورش‬ ‫خودتان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫االن‬ ‫همین‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫بیا‬‫ی‬‫کم‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫ید‬‫شده‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫گورستان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫سایت‬‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫کا‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫تبدیل‬‫آشنا‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫مزایای‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫دارید‬ ‫کافی‬ ‫تعهد‬ ‫رتان‬‫شوید‬‫تا‬ ‫بتوانید‬.‫شوید‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫نزدیک‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوهای‬ ‫صدر‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫ی‬ ‫رتبه‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫اما‬:‫کنیم‬ ‫آشنا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬
 • 3. 3 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ :‫اول‬ ‫مزیت‬‫باعث‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬‫شود‬ ‫می‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ :‫دوم‬ ‫مزیت‬‫شوید‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوهای‬ ‫صدر‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ :‫سوم‬ ‫مزیت‬‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫کسب‬ ‫بیشتری‬ ‫درآمد‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫چه‬ ‫هر‬ :‫چهارم‬ ‫مزیت‬‫بیشت‬ ‫محبوبیت‬ ‫یعنی‬ ‫بیشتر‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬‫گوگل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫مزی‬:‫پنجم‬ ‫ت‬‫تبدیل‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫خیلی‬ ‫بکشانید‬ ‫خودتان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫شوید‬ ‫می‬ :‫ششم‬ ‫مزیت‬‫را‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دهان‬ ‫به‬ ‫دهان‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫رایگان‬ ‫بازاریاب‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫کنند‬ ‫معرفی‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ :‫هفتم‬ ‫مزیت‬‫کن‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫نده‬‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫تأثیر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫دارد‬ :‫هشتم‬ ‫مزیت‬‫کاربر‬ ‫فرار‬ ‫نرخ‬ ‫کاهش‬ ‫یعنی‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬‫سایت‬ ‫از‬ ‫ان‬ :‫نهم‬ ‫مزیت‬‫بهبود‬ ‫شما‬ ‫الکسای‬ ‫ی‬ ‫رتبه‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫بکشانید‬ ‫خود‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫اشخاص‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬.‫آورد‬ ‫خواهید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫زیت‬ ‫تیم‬"‫نیاز‬ ‫کافه‬"‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬‫که‬‫ماحصل‬‫چند‬‫ین‬‫آن‬ ‫کردن‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫زحمت‬ ‫ماه‬ ‫است‬،‫است‬ ‫مایل‬83‫که‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روش‬‫ب‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫بازدید‬ ‫توانید‬‫ترافیک‬ ‫و‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫اینترنتی‬ ‫زیادی‬ ‫تأثیر‬ ‫موارد‬ ‫این‬ .‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫تان‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬‫و‬ ‫مفصل‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫تمام‬ ‫کامل‬.
 • 4. 4 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لطف‬ ‫تنها‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گرفته‬ ‫سایت‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫لطف‬ ‫بزرگترین‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫منبع‬ ‫لینک‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫تبلیغاتی‬.‫است‬ ‫نیاز‬ ‫کافه‬ .... ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫روش‬1:‫کند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫محتواهایی‬ ‫کردن‬ ‫تولید‬ ‫مدیرا‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موردی‬ ‫این‬‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫ن‬‫حتی‬.‫ندارند‬ ‫توجهی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫وبمستر‬‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫مراجعه‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫مشکلشان‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫اینکه‬ ‫نه‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫ت‬ ‫مشکلی‬ ‫هر‬‫دوره‬ .‫بگیرند‬ ‫تماس‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بردارند‬ ‫را‬ ‫لفن‬‫ای‬ ‫ی‬.‫است‬ ‫گذشته‬ ‫کارها‬ ‫ن‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫مشکالت‬ ‫تمام‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫کاربران‬.‫کنند‬ ‫جستجو‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ناب‬ ‫محتوای‬‫شان‬‫قرار‬ ‫کارشان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫مردم‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫دهید‬‫شوند‬ ‫موفق‬‫اینترنت‬ ‫وارد‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ . ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫احتیاجی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫جمله‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫معمولی‬ ‫نکات‬.‫باشند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫و‬ ‫ناب‬ ‫محتواهایی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫کپی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫هرگز‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫اما‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬‫برداری‬‫مهمتر‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نکنید‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫خودتان‬ ‫اطالعات‬‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫جدیدتری‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫محتواهای‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫کاریتان‬.‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫که‬ ‫عیبی‬ ‫بزرگترین‬‫در‬‫ها‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬‫جریمه‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬‫در‬ ‫یا‬ ‫پنالتی‬ ‫اصطالح‬‫حالت‬ ‫به‬ ‫برگشتن‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫حذف‬ ،‫جریمه‬ ‫بدترین‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عادی‬‫دلخواه‬ ‫ی‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬‫توان‬ ‫می‬‫صورتی‬ ‫در‬ ‫مگر‬ ‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫هرگز‬ ‫پس‬ .‫باشد‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫مقداری‬ ‫د‬ .‫کنید‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫منبع‬ ‫لینک‬ ‫که‬
 • 5. 5 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ :‫مهم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫خاص‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫جای‬ ‫تا‬ ‫زمینه‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫کافی‬ ‫تخصص‬ ‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬‫محتوا‬ ‫تولید‬‫دانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫هایتان‬ ،‫سئو‬ ‫از‬ .‫بنویسید‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مخاطبین‬،‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬،‫لینک‬ ‫بک‬ ،‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئوی‬‫شبکه‬ ‫آن‬ ‫کنند‬ ‫قبول‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دیگران‬ ‫تا‬ ‫بنویسید‬ ‫آنقدر‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫خواهید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وقت‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫جستجو‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کاربران‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مراجعه‬ ‫اینترنت‬.‫باشد‬ ‫حالتان‬ ‫کمک‬ ‫روش‬2:‫دیگران‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مهمان‬ ‫ی‬ ‫نویسنده‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫هما‬‫شمار‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫ارزشمندترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫گفتیم‬ ‫اول‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫ن‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬‫است‬ ‫منوال‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫دوم‬ ‫روش‬ ‫در‬ .‫بکشاند‬ ‫خودش‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫ا‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫تفاوت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫اما‬.‫کنید‬ ‫می‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫قدام‬‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫اشخاص‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کنند‬ ‫تولید‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫محتوای‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫اینکه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫سود‬ ‫سر‬ ‫دو‬ ‫ی‬ ‫معامله‬ ‫یک‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مهمان‬ ‫پست‬ ‫اما‬4‫مزیت‬‫بزرگ‬‫را‬:‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ :‫اول‬ ‫مزیت‬‫تو‬ ‫با‬‫برید‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫سایت‬ ‫ارزش‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫محتوا‬ ‫کردن‬ ‫لید‬ :‫دوم‬ ‫مزیت‬‫این‬ ‫با‬‫زیادی‬ ‫کاربران‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫محتواها‬‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫خودتان‬ ‫سایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ :‫سوم‬ ‫مزیت‬‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫رایگان‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تان‬ ‫سایت‬‫زی‬ ‫کمک‬‫کر‬ ‫خواهد‬ ‫ادی‬‫د‬‫لینک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫قبول‬ ‫مهمان‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫شرطی‬ ‫به‬ ‫البته‬ ( ) ‫است‬ ‫اختیاری‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ :‫چهارم‬ ‫مزیت‬‫محتواها‬ ‫تولید‬ ‫این‬‫در‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫نوشته‬ ‫تخصصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫کند‬ ‫معرفی‬ ‫خاص‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫یک‬
 • 6. 6 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫روش‬3:‫دس‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫نگیرید‬ ‫کم‬ ‫ت‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫عادی‬ ‫اشخاص‬ ‫چه‬‫حقوقی‬ ‫اشخاص‬ ‫چه‬ ‫و‬‫می‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ،‫مطالب‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫فرصت‬ ‫بهترین‬ ‫تواند‬‫کااله‬ ،‫ا‬‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اشخاص‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ،‫لینکدین‬ ،‫پالس‬ ‫گوگل‬ ،‫فیسبوک‬ ،‫تلگرام‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫محبوب‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫اینستاگرام‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫خوبی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫دیگر‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫انید‬‫بازدید‬ ‫وفادار‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫البته‬ ‫صد‬ ‫و‬ ‫بکشانید‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫کننده‬ .‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫بیشتری‬ ‫ی‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬.‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫هم‬ ‫بهتری‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ،‫محتوا‬ ،‫مطالب‬ ‫محتواست‬ ‫تولید‬ ‫کارتان‬ ‫اگر‬‫تو‬ ‫می‬‫انید‬‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫خودتان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫محتواهایی‬‫بایستی‬ ‫و‬ ‫ارزشمند‬ ‫آنقدر‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫محتواها‬ ‫این‬‫مفید‬ ‫و‬‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫دهی‬ ‫تشکیل‬ ‫خودتان‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫پروفایل‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ .‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تان‬‫ها‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫کاربران‬.‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هر‬‫چه‬‫تان‬ ‫محتواهای‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬‫اینترنتی‬‫م‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫جذب‬ ‫تان‬‫سود‬ ‫به‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫ورد‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫دارند‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بیشتری‬ ‫عمومیت‬‫استفاده‬ ‫نظر‬ ‫از‬،‫دارد‬:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ 1.‫گوگل‬‫پالس‬ ‫با‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫شاید‬‫ش‬‫را‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫آشنا‬ ‫هست‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ‫مختص‬ ‫که‬ ‫پالس‬ ‫گوگل‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫بکه‬ ‫تأثیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫ممکن‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫زیادی‬
 • 7. 7 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پالس‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫بتوان‬ ‫جرأت‬ ‫به‬ ‫شاید‬‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫زیادتری‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫بازخوردش‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫عملی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ‫مختص‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫تان‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫تأثیرش‬ ‫بزرگترین‬ ‫شاید‬ ‫و‬‫با‬‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫فعالیت‬،‫گوگل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫لینک‬‫لطفی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بگذارد‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫رتبه‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫جستجویش‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫اینجا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫است‬. ‫درباره‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ،‫پالس‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫گوگل‬ ‫ی‬ ‫دامنه‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫پالس‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫ی‬‫ده‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬‫محسوب‬ ‫اینترنت‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫ید‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫ی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫تأثیر‬ ‫حتم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ 2.‫فیسبوک‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ .‫باشد‬ ‫نشنیده‬ ‫را‬ ‫فیسبوک‬ ‫اسم‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫شاید‬ ‫دارد‬ ‫اکانت‬‫صو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫اشخاص‬ ‫بین‬ ‫فرقی‬ ‫و‬‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یابی‬ ‫دوست‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫رت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫اشخاص‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مکانی‬ ‫فیسبوک‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫سیاسی‬ ‫اشخاصی‬ .‫است‬ ‫یابی‬ ‫دوست‬ ،‫آن‬ ‫کار‬ ‫ترین‬ ‫عمده‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫قدرتمند‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫عضو‬ ‫با‬‫خودتان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫را‬.‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مفیدی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫راحتی‬ ‫به‬‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عملی‬ ‫هر‬ ‫تیزبین‬ ‫چشمان‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬‫و‬ ‫ماند‬ ‫نخواهد‬ ‫دور‬ ‫گوگل‬‫انجام‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فعالیتی‬ ‫با‬ ‫حتم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دهید‬ ‫می‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫ناپذیر‬ ‫جدایی‬ ‫جزئی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫فعالیت‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ 3.‫توییتر‬ ‫توییتر‬ .‫کنیم‬ ‫صحبت‬ ‫ُک‬‫ر‬ ‫مقداری‬ ‫قدرتمند‬ ‫بسیار‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫سیاسی‬ ‫اشخاص‬ ‫بیشتر‬ .‫نیست‬ ‫همه‬ ‫ی‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬‫سیاست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫قسمت‬ ‫ن‬ ‫مردم‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صحبت‬‫استفاده‬ ‫توییتر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫دلیلی‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫خاصی‬ ‫رواج‬ ‫خیلی‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نکنید‬‫قدرتمندترین‬ ‫و‬.‫است‬ ‫گرفتن‬ ‫لینک‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬
 • 8. 8 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫توییت‬ ‫از‬‫کند‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫هدفی‬ ‫چه‬ ‫شخص‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوید‬‫به‬ ‫آیا‬ ‫فقط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫کارش‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫شخصی‬ ‫صورت‬‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیکاری‬ ‫رفع‬ ‫برای‬‫هر‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫بتوانید‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫حال‬‫دنبال‬ ‫را‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫شما‬ ‫کاری‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ .‫کنید‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫توییتر‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫گروه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫داخلی‬ ‫دکوراسیون‬‫که‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ .‫هستید‬ ‫فعالیت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫زمینه‬ ‫همین‬ ‫در‬‫کلیک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫شانس‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مطالبی‬ ‫ارزش‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫ارسالی‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کردن‬‫کند‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫کنید‬‫سو‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خواهد‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ارزشش‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫باالست‬ ‫گوگل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫اوتوریتی‬ ‫دامین‬ ‫و‬ ‫اوتوریتی‬ ‫پیج‬ ‫شد‬. :‫توییتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫یک‬ ‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫توجه‬ ‫اگر‬‫دیده‬ ‫شانس‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫توییت‬ ‫زیادی‬ ‫خیلی‬ ‫تعداد‬ ‫ثانیه‬ ‫هر‬ ‫در‬‫خوردن‬ ‫الیک‬ ،‫شدن‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫تکرار‬ ‫ترفند‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫لینک‬ ‫شدن‬ ‫کلیک‬ ‫یا‬ ‫و‬‫توییت‬ ‫ری‬‫استفاده‬ .‫کنید‬‫الیک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫های‬ ‫توییت‬ ‫تان‬ ‫مخاطبین‬ ‫دوباره‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫کاری‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ت‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کنند‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ان‬ 4.‫لینکدین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫خودش‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫لینکدین‬‫های‬ ‫فرصت‬ ‫حتم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجهی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ .‫داد‬ ‫خواهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬‫این‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫رشد‬ ‫شاید‬ ‫توییتر‬ ‫ی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫بوده‬ ‫خوب‬ ‫خیلی‬ ‫مدت‬‫رسید‬ ‫نخواهد‬ ‫اینستاگرام‬ ‫و‬ ‫فیسبوک‬ ،‫هم‬ ‫باز‬ ‫ولی‬‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫دریافت‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫دلیلی‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫کارشان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اشخاصی‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫لینکدین‬ ‫ا‬ ‫توان‬‫نیس‬ ‫اینستاگرام‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ‫و‬ ‫فیسبوک‬ ‫مانند‬ ‫عمومی‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫جای‬ ‫یک‬ ‫لینکدین‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫ین‬‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬‫پس‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ‫یا‬‫در‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
 • 9. 9 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫دری‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫بیشترین‬ ‫و‬ ‫بازخورد‬ ‫بیشترین‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬‫را‬ ‫مهم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫بایستی‬ ‫کنید‬ ‫افت‬ :‫کنید‬ ‫رعایت‬ :‫اول‬ ‫ی‬ ‫نکته‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ارزشمند‬ ‫آنقدر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫الیک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫محتوایی‬ .‫بگذارند‬ :‫دوم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬‫پر‬ ‫یک‬‫هم‬ ‫آن‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫قدرتمند‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫وفایل‬‫نام‬ ‫با‬‫خودتان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫د‬ ‫بهتر‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫و‬‫ر‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫پروفایل‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫لوگو‬ ‫از‬ ‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫ها‬ ‫ذهن‬ :‫سوم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فعالیت‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اشخاصی‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫باشند‬‫ف‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫و‬‫شوید‬ ‫عضو‬ ‫تان‬ ‫عالیت‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ . ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تان‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ .‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ :‫چهارم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬‫ممکن‬ ‫جای‬ ‫تا‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫جذب‬ ‫برای‬‫روز‬ ‫هر‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫فعالیت‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫مخاطبین‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫مورد‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫حضورتان‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫جدید‬ ‫مطالب‬‫کار‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫خوبی‬ ‫رتبه‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫اعتماد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫گوگل‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫اعتماد‬ ‫تان‬ ‫اینترنتی‬ :‫پنجم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬‫مطالب‬‫اظهار‬ ‫شان‬ ‫مطالب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫الیک‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫مطالب‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫هم‬ ‫دیگران‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫نظر‬ ‫این‬5‫ن‬ ‫همین‬ ‫اما‬ .‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نکاتی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تنها‬ ‫شدن‬ ‫اعالم‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نکته‬‫کات‬،‫موارد‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬‫ی‬ .‫کنید‬ ‫هدایت‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ 5.‫اینستاگرام‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫عمومی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫شکی‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ایرانی‬‫هم‬‫ین‬،‫شبکه‬‫کار‬‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫برای‬ ‫را‬‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫نگاه‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫کامنت‬ ‫یا‬ ‫الیک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫خیلی‬ ‫کنند‬ ‫جلب‬ ‫خودشان‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫محبوبیت‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫خودتان‬ ‫پیج‬‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬.‫است‬
 • 10. 10 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫ق‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫اجتماعی‬ ‫ی‬ ‫رسانه‬ ‫این‬‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ویدیویی‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫بازاریابی‬ ‫برای‬ ‫قدرتمند‬ ‫و‬ ‫وی‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وکارتان‬ ‫کسب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫راحتی‬‫توییتر‬ ‫همانند‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مخاطبین‬ ‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫دنبال‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫هشتگ‬ ‫از‬ ‫بایستی‬ ‫ب‬ ‫بیشترین‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬‫خودتان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫ویدیو‬ ‫ی‬ ‫مشاهده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کامنت‬ ‫و‬ ‫الیک‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ازخورد‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫ممکن‬ ‫زمان‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫مطالب‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫بین‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬8‫تا‬9،‫صبح‬2‫و‬ ‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ساعت‬5‫زمان‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫مطالب‬ ‫ساعات‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تست‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫شان‬ :‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ 1.‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫جرم‬ ‫اینستاگرام‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫فالو‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫مداوم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نکنید‬ ‫سعی‬ ‫هرگز‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫پیج‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫کارها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ک‬‫تکرار‬.‫نکنید‬ 2.‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬‫فالوور‬‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کاربرانی‬ ‫شما‬ .‫نکنید‬ ‫خریداری‬‫به‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نوعی‬‫شما‬ ‫به‬ ‫کمکی‬ ‫هیچ‬ ‫فیک‬ ‫فالوور‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ 3.‫ا‬ ‫کاری‬ ‫تان‬ ‫پیج‬ ‫اگر‬‫دار‬ ‫خنده‬ ‫مطالب‬ ‫نکنید‬ ‫سعی‬ ‫هرگز‬ ‫ست‬ُ‫م‬ ‫یا‬‫آن‬ ‫در‬ ‫زحک‬‫دهید‬ ‫قرار‬‫در‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ُ‫س‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حقوقی‬ ‫یا‬ ‫حقیقی‬ ‫شخص‬ ‫هیچ‬ ‫کاری‬ ‫پیج‬‫هرگز‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نگیرید‬ ‫خره‬‫نگویید‬ ‫ناسزا‬ ‫و‬ ‫فحش‬ 4.‫تکراری‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫اما‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫پست‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬‫ندهید‬ ‫قرار‬ 5.‫کام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫الیک‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫مطالب‬‫در‬ ‫را‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫خودتان‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫نت‬ ‫قسمت‬‫کامنت‬‫های‬ ‫پست‬‫دیگران‬‫تان‬ ‫مطالب‬ ‫لینک‬ ‫همراه‬ ‫به‬‫دهید‬ ‫قرار‬ 6.‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫بهتر‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫هشتگ‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫هایتان‬ ‫پست‬ ‫در‬ 7.‫چرا‬ .‫نکنید‬ ‫ارسال‬ ‫شخصی‬ ‫مطالب‬ ‫کاری‬ ‫پیج‬ ‫از‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هرگز‬‫کسب‬ ‫شخصیت‬ ‫روی‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کارتان‬ ‫و‬‫کند‬ ‫می‬ ‫سلب‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫منفی‬ ‫تأثیر‬ ‫دیگر‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬
 • 11. 11 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫روش‬4‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬ ‫باالیی‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫مناسب‬ ‫هاست‬ ‫یک‬ ‫از‬ : ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫ی‬ ‫دغدغه‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫سایت‬ ‫این‬‫داش‬ ‫خوبی‬ ‫سرعت‬‫باشد‬ ‫ته‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نیازشان‬ ‫مورد‬ ‫مطالب‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬‫دریافت‬‫زیادی‬ ‫تأثیر‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫کنند‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دارد‬‫یک‬‫هاست‬‫و‬ ‫مناسب‬‫قدرتمند‬.‫است‬ ‫زیادی‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫قدرت‬ ‫باید‬ ‫انتخابی‬ ‫هاست‬ ‫این‬‫دیده‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬‫می‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هاستی‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫آورند‬ ‫می‬ ‫هجوم‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫باره‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫خیلی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫اجابت‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫نتواند‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫خواهد‬ ‫اینترنتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫این‬ ‫ضرر‬ ‫به‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫و‬.‫بود‬ ‫بیای‬ ‫پایین‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫کاربران‬ ‫فرار‬ ‫نرخ‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬‫خساست‬ ‫هاست‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫د‬ ‫زیادی‬‫به‬‫خرج‬‫برخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ .‫دهید‬‫هاست‬ ‫از‬ ‫ی‬‫اما‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬ ‫ها‬ ‫اگر‬‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫دید‬ ‫یک‬‫دا‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫ر‬‫ید‬‫شرکت‬ ‫باید‬‫تان‬ ‫سایت‬ ‫میزبانی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ی‬‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫هاست‬ ‫سرورهای‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫جدیدترین‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫از‬‫و‬‫فرقی‬‫های‬ ‫هاست‬ ‫بین‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫ایرانی‬‫مواقع‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫در‬‫حتی‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫همان‬ ‫هستند‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫نداریم‬ ‫تعارف‬ ‫بیشت‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬ ‫اگر‬.‫است‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫کاریتان‬ ‫ی‬ ‫آینده‬ ‫پای‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کنید‬ ‫پرداخت‬ ‫بخواهید‬ ‫را‬ ‫ر‬ :‫هاست‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫یک‬ ‫اشتراکی‬ ‫های‬ ‫هاست‬ .‫نکنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫اشتراکی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫هاست‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫چند‬ ‫بین‬ ‫سای‬ ‫این‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گذاشته‬‫مرور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫ها‬ ‫ت‬ ‫باالی‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫داد‬ ‫خواهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫چند‬‫ها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫مواقع‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫ست‬‫به‬ ‫خیلی‬ .‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫ها‬ ‫هاست‬‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫مخاطبین‬ ‫دید‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫اشتراکی‬ ‫ی‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جلوه‬‫کاربران‬‫ک‬ ‫می‬‫ن‬‫ز‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مرورگر‬ ‫رنگ‬ ‫قرمز‬ ‫ضربدر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ند‬‫ن‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫بند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫سایت‬‫ن‬‫ک‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رقبایتان‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫د‬‫ن‬‫ند‬‫بز‬ ‫این‬ ‫و‬‫است‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫عیب‬ ‫رگترین‬.
 • 12. 12 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫روش‬5:‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫شدن‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبود‬ ‫فقط‬ ‫شما‬3‫تا‬5‫دارید‬ ‫فرصت‬ ‫ثانیه‬‫این‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬‫موردی‬ ‫اولین‬‫است‬‫و‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ .‫دارند‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫مخاطبین‬‫ب‬ ‫پایین‬ ‫صفحات‬ ‫شدن‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫اشد‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اما‬‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫البته‬ ‫صد‬ ‫و‬ ‫بکشاند‬ ‫خودش‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫کاربران‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫صفحات‬ ‫شدن‬ ‫لود‬ ‫سرعت‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫ی‬‫مناسب‬‫کاربری‬‫مخاط‬ ‫شود‬ ‫باز‬ ‫زیاد‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫ذهنش‬ ‫در‬ ‫را‬‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫بین‬ ‫هر‬ ‫کنند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫نیازهای‬‫خوبی‬ ‫سرعت‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫سری‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ،‫مطالب‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫و‬،‫ها‬ ‫مقاله‬‫به‬ ‫کردند‬ ‫برخورد‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫صوتی‬ ‫های‬ ‫پادکست‬ ‫و‬ ‫ویدیوها‬ ‫تجربه‬ ‫چون‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫سرعت‬‫بهت‬ ‫ی‬‫از‬ ‫ری‬‫ی‬ ‫نحوه‬‫و‬‫ا‬‫رد‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫شدن‬‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کاربران‬ ‫فرار‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫بیاورند‬ ‫هجوم‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ذهنشان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫مخاطبین‬ ‫نزد‬ ‫در‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫کمتر‬.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫پیدا‬ ‫زیادی‬ ‫محبوبیت‬ ‫چه‬ ‫هر‬‫مرور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫اید‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫همین‬ ‫ی‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کلیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫محبوبیت‬ ‫این‬ ‫تأثیر‬ ‫هم‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫البته‬ ‫صد‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫نزدیک‬ ‫هم‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوهای‬ ‫صدر‬ ‫به‬ ‫زمان‬ .‫گذاشت‬ ‫خواهد‬ ‫که‬ ‫بپرسید‬ ‫خودتان‬ ‫از‬ ‫شاید‬‫سرعت‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫گوگل‬‫است؟‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫هر‬ .‫ماند‬ ‫نخواهد‬ ‫دور‬ ‫گوگل‬ ‫تیزبین‬ ‫چشمان‬ ‫از‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫شده‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫شاید‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫برخورد‬ ‫متنوع‬ ‫مطالب‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سرچ‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطلب‬‫مطالب‬ ‫هن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ورود‬ ‫گام‬5‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫خب‬ ‫بکشد‬ ‫طول‬ ‫ثانیه‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫فهمد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫بندد‬IP‫شود‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫است‬ ‫نتوانسته‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تعدادشان‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫اند‬ ‫توانسته‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫یا‬.
 • 13. 13 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫خی‬ ‫گوگل‬ ‫شود‬ ‫زیادتر‬ ‫کاربران‬ ‫این‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫هر‬‫نمره‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پایین‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫فهمد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫راحت‬ ‫لی‬ ‫گذاشت‬ ‫خواهد‬ ‫منفی‬ ‫تأثیر‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ی‬ ‫کارنامه‬ ‫در‬ ‫منفی‬ ‫ی‬‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫زیادی‬ ‫ی‬ ‫فاصله‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوهای‬ ‫صدر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫اش‬. ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سرعت‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫سوال‬ ‫حال‬‫دهیم؟‬ ‫افزایش‬ :‫جمله‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫روش‬ :‫اول‬ ‫روش‬‫صفحات‬ ‫در‬ ‫کم‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫سایت‬ ‫فرعی‬ ‫یا‬ ‫اصلی‬ :‫دوم‬ ‫روش‬‫سایت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫نکردن‬ ‫استفاده‬ :‫سوم‬ ‫روش‬‫مناسب‬ ‫هاست‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬‫ا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫قدرتمند‬ ‫و‬‫خ‬‫ت‬‫ص‬‫ا‬‫اشتراکی‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫صی‬ ‫چه‬ ‫روش‬:‫ارم‬‫ندارند‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫استفاده‬ :‫پنجم‬ ‫روش‬‫است‬ ‫سایت‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫بازدیدترین‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬ :‫ششم‬ ‫روش‬‫سایت‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫روش‬6‫رایگان‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫ایجاد‬ : ‫م‬ ‫سایت‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫بر‬ ‫زمان‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫بحثی‬ .‫باشد‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫ایجاد‬ ‫بحث‬ ‫تواند‬ ‫ی‬ ‫بخش‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫نباشد‬ ‫اغراق‬ ‫اگر‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫مهمترین‬ ‫اما‬‫در‬‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫جذب‬،‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫ایجاد‬ ‫بحث‬ ‫همین‬ .‫است‬ ‫رایگان‬ ‫هر‬‫چه‬‫بک‬‫لینک‬‫های‬‫بیشتری‬‫بدست‬‫بیاورید‬‫اعتبار‬‫صفحات‬‫وب‬‫سایت‬‫و‬‫به‬‫مرور‬‫زمان‬‫اعتبار‬‫خود‬‫سایت‬‫تان‬ ‫بیشتر‬‫خواهد‬‫شد‬‫و‬‫این‬‫مورد‬‫شما‬‫را‬‫به‬‫صدر‬‫نتایج‬‫جستجوی‬‫گوگل‬‫نزدیک‬‫تر‬‫خواهد‬.‫کرد‬‫البته‬‫باید‬‫این‬‫نکته‬‫را‬ ‫مد‬‫نظر‬‫داشت‬‫ایجاد‬‫بک‬‫لینک‬‫بحث‬ً‫ال‬‫کام‬‫گسترده‬‫و‬‫زمان‬‫بری‬‫است‬‫و‬‫لینک‬‫هایی‬‫که‬‫ساخته‬‫می‬‫شود‬‫همان‬‫زمان‬ ‫روی‬‫سئو‬‫سایت‬‫تأثیر‬‫خودش‬‫را‬‫نشان‬‫نمی‬‫دهد‬‫و‬‫ممکن‬‫است‬‫بسته‬‫ب‬‫ه‬‫نوع‬‫لینک‬‫یک‬‫الی‬‫دو‬‫ماهی‬‫زمان‬‫بر‬.‫باشد‬
 • 14. 14 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬‫هر‬‫حال‬‫لینک‬‫سازی‬‫طبق‬‫قانون‬‫های‬‫خاص‬‫خودش‬‫باید‬‫ساخته‬‫شود‬‫و‬‫ایجاد‬‫کردن‬‫آن‬‫در‬‫هر‬‫سایتی‬‫که‬‫اعتبار‬ ‫خوبی‬‫ندارد‬‫و‬‫یا‬‫یک‬‫سایت‬‫اسپم‬،‫باشد‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫اعتبار‬‫سایت‬‫تان‬‫خدشه‬‫وارد‬.‫کند‬‫قبل‬‫از‬‫اینکه‬‫لینکی‬‫را‬‫بسازید‬ ‫باید‬‫اعتبار‬‫د‬‫امنه‬‫و‬‫اعتبار‬‫سایت‬‫را‬‫در‬‫سایت‬moz.com‫بررسی‬.‫کنید‬ ‫فرض‬‫کنید‬‫می‬‫خواهید‬‫یک‬‫لینک‬‫از‬‫سایتی‬‫بگیرید‬‫که‬‫حدود‬2‫سال‬‫قدمت‬‫دارد‬‫اما‬‫دامین‬‫اوتوری‬‫تی‬‫و‬‫پیج‬‫اوتوریتی‬ ‫آن‬.‫باالست‬‫به‬‫طبع‬‫لینک‬‫هایی‬‫که‬‫از‬‫این‬‫سایت‬‫دریافت‬‫می‬‫کنید‬‫اعتبارش‬‫خیلی‬‫بیشتر‬‫از‬‫سایتی‬‫خواهد‬‫بود‬‫که‬ 5‫سال‬‫قدمت‬‫دارد‬‫و‬‫در‬‫کل‬‫یک‬‫سایت‬‫قدیمی‬‫به‬‫شمار‬‫می‬‫رود‬‫اما‬‫اعتبار‬‫سایت‬‫ش‬‫پایین‬‫تر‬‫دیگر‬‫سایت‬‫ها‬‫است‬. ‫اما‬‫سوال‬‫اینجاست‬‫که‬‫در‬‫چه‬‫سایت‬‫هایی‬‫باید‬‫اقدام‬‫به‬‫گرفتن‬‫بک‬‫لینک‬‫کنیم؟‬ ‫این‬‫مورد‬‫خیلی‬‫واضح‬،‫است‬‫سایت‬‫هایی‬‫که‬‫هم‬‫اعتبار‬‫باالیی‬‫از‬‫نظر‬‫پیچ‬‫اوتوریتی‬‫و‬‫دامین‬‫اوتوریتی‬‫دار‬‫ند‬‫و‬‫هم‬ ‫بازدید‬‫ک‬‫ننده‬‫های‬‫زیادی‬‫هر‬‫روز‬‫به‬‫این‬‫سایت‬‫ها‬‫مراجعه‬‫می‬‫کنند‬:‫مانند‬ ‫تاالرهای‬،‫گفتمان‬‫انجمن‬،‫ها‬‫فروم‬‫های‬،‫فارسی‬‫سایت‬‫هایی‬‫که‬‫تبلیغات‬‫رایگان‬‫انجام‬‫می‬‫دهند‬‫(البته‬‫به‬‫شرط‬ ‫اینکه‬‫در‬‫آگهی‬‫ها‬‫به‬‫شما‬‫لینک‬‫قابل‬‫کلیک‬‫بدهند‬)،‫استفاده‬‫از‬‫تکنیک‬‫های‬‫رپورتاژ‬‫آگهی‬‫ک‬‫ه‬‫آگهی‬‫سایت‬ ‫تان‬‫را‬‫در‬‫سایت‬‫های‬‫مختلف‬‫ثبت‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫این‬‫لنیک‬‫ها‬‫فالو‬‫و‬‫دائمی‬‫هستند‬،‫استفاده‬‫از‬‫بنرهای‬‫تبلیغاتی‬، ‫استفاده‬‫از‬‫شبکه‬‫های‬،‫اجتماعی‬‫اشتراک‬‫گذاری‬‫مطالب‬‫در‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬،‫استفاده‬‫از‬‫سایت‬‫های‬،‫خارجی‬ ‫لینک‬‫گرفتن‬‫از‬‫سایت‬‫های‬‫دانشگاهی‬‫و‬‫خیلی‬‫از‬‫موارد‬‫د‬‫یگر‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫سئو‬‫سایت‬‫تان‬‫کمک‬‫بزرگی‬‫کند‬‫و‬ ‫صد‬‫البته‬‫بازدید‬‫کننده‬‫های‬‫بیشتری‬‫را‬‫هم‬‫دریافت‬‫کنید‬. ‫نکته‬‫ی‬‫بسیار‬‫مهمی‬‫که‬‫باید‬‫در‬‫هنگام‬‫لینک‬‫سازی‬‫به‬‫آن‬‫توجه‬‫کرد‬‫این‬‫است‬‫که‬‫باید‬‫صبر‬‫و‬‫حوصله‬‫داشته‬.‫باشید‬ ‫نمی‬‫توانید‬‫توقع‬‫داشته‬‫باشید‬‫که‬‫امروز‬‫لینک‬‫بسازید‬‫و‬‫همین‬‫امروز‬‫روی‬‫سئو‬‫سایت‬‫تان‬‫تأثیر‬‫بگذارد‬‫و‬‫بعد‬‫از‬ ‫مدتی‬‫به‬‫صفحه‬‫ی‬‫اول‬‫گوگل‬.‫برسید‬‫باید‬‫تا‬‫جایی‬‫که‬‫می‬‫توانید‬‫آهسته‬‫و‬‫پیوسته‬‫پیش‬‫بروید‬‫چرا‬‫که‬‫جذب‬‫بازدید‬ ‫کننده‬‫ب‬‫ه‬‫زمان‬‫و‬‫صبر‬‫و‬‫حوصله‬‫نیاز‬.‫دارد‬ ‫یک‬‫نکته‬‫ی‬‫مهم‬‫در‬‫ایجاد‬‫بک‬‫را‬‫فراموش‬:‫نکنید‬ ‫به‬‫صورت‬‫نرمال‬‫و‬‫عادی‬‫این‬‫کا‬‫ر‬‫را‬‫انجام‬.‫دهید‬‫نه‬‫اینکه‬‫امروز‬100‫تا‬‫لینک‬‫بسازید‬‫و‬‫فردا‬10.‫تا‬‫خیلی‬‫عادی‬ ‫پیش‬.‫بروید‬‫به‬‫طور‬‫مثال‬‫تنظیم‬‫کنید‬‫روزانه‬10‫الی‬15‫لینک‬.‫بسازید‬‫این‬‫مورد‬‫روی‬‫اسپم‬‫نشدن‬‫سایت‬‫تان‬‫از‬ ‫نظر‬‫گوگل‬‫تأثیر‬‫زیادی‬.‫دارد‬
 • 15. 15 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫روش‬7:‫فروش‬ ‫در‬ ‫همکاری‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫همکاری‬ ‫سیستم‬‫رونق‬ ‫اینترنتی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فروش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫البته‬ ‫صد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫جلب‬ ‫خودش‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫گرفته‬‫همراه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫روش‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫برای‬‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬‫های‬ ‫سایت‬‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مشتریان‬ ‫این‬ ‫اصل‬ ‫در‬‫شو‬ ‫می‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫بازاریاب‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ند‬‫معرفی‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬‫به‬‫اشخاص‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مشخص‬ ‫درصد‬ ‫یک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫ارائه‬.‫ود‬‫ها‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫همین‬‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫ی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫همین‬ ‫اینکه‬ ‫مهمتر‬ ‫همه‬ ‫از‬‫شو‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬‫ن‬‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫د‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫بهتری‬ ‫مدارج‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گذارد‬ ‫انداز‬ ‫راه‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اگر‬‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫هایش‬ ‫دلیل‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫باشید‬ ‫آن‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫نکردید‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مشتری‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫سود‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کاربران‬ ‫این‬ ‫باشید‬ ‫مشتری‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مورد‬ ‫همین‬.‫کاربران‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫هم‬ ،‫است‬ ‫سودآور‬ ‫روش‬8‫م‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ :‫ثل‬‫گوگل‬‫آنالیتیک‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برند‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫مسترها‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬، ‫گوگل‬‫آنالیتیک‬‫با‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بدانید‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫تمام‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬‫دست‬ ‫بهتری‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫سئو‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ :‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫مزایای‬ :‫اول‬ ‫مزیت‬‫کنند‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫گزارش‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫ه‬
 • 16. 16 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ :‫دوم‬ ‫مزیت‬‫صفحات‬ ‫کدام‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫ترین‬ ‫ضعیف‬ ‫و‬ ‫قویترین‬ ‫که‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هستند‬‫جذب‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫شوید‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫اگر‬ .‫اند‬ ‫بوده‬ ‫تر‬ ‫جذاب‬ ‫کاربران‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫کدامیک‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫تر‬ ‫جذاب‬ ‫مطالب‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫مزیت‬:‫سوم‬‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬‫سایت‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫و‬‫مشخص‬ ‫کشور‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کند‬ ‫می‬ :‫چهارم‬ ‫مزیت‬‫است‬ ‫ها‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫جدول‬ ‫یک‬‫از‬ . ‫نمایشی‬ ‫های‬ ‫گراف‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫اعداد‬ :‫پنجم‬ ‫مزیت‬‫از‬ ‫کامل‬ ‫مرجع‬ ‫یک‬‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫طریقی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫اشخاص‬ ‫اینکه‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ،‫ها‬ ‫ایمیل‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬‫دیگر‬ ‫موارد‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫اسم‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ :‫ششم‬ ‫مزیت‬‫فرار‬ ‫نرخ‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫ریت‬ ‫بانس‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫پرداخته‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬‫کاربران‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ :‫هفتم‬ ‫مزیت‬‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫یک‬‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بالگ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫مطالب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫داشته‬ ‫بیشتری‬ ‫پذیری‬ ‫تأثیر‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ :‫هشتم‬ ‫مزیت‬‫کلما‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫اطالعات‬‫هم‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫کلیدی‬ ‫ت‬‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫بهتری‬ ‫ی‬ ‫نتیجه‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫روی‬ ‫بر‬ :‫نهم‬ ‫مزیت‬‫بیشتر‬ ‫دلیلی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫متوجه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫صوتی‬ ‫های‬ ‫پادکست‬ ،‫متن‬ ‫مثل‬ ‫خاصی‬ ‫مطلب‬ ‫آیا‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫همه‬ ‫از‬‫ویدیوی‬ ‫محتوای‬‫تخفیف‬ ،‫جشنواره‬ ،‫و‬‫غیره‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬.‫است‬ ‫بوده‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫مثل‬ ‫دیگری‬ ‫دلیل‬ ‫نه‬ ‫یا‬ ‫و‬‫دیگر‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫خیلی‬‫تمرکز‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫آنها‬ ‫دانستن‬ ‫با‬ ‫که‬ .‫ببخشید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬
 • 17. 17 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫روش‬9:‫خواننده‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫بردن‬ ‫کار‬ ‫به‬‫کند‬ ‫کلیک‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫کند‬ ‫تحریک‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫روبرو‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خواننده‬ ‫که‬ ‫قسمتی‬ ‫اولین‬‫همان‬.‫است‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوهای‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬ ‫با‬ ‫وقتی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫نظرشان‬ ‫مورد‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫وارد‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫ابتدایی‬ ‫از‬ ‫بای‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مواجه‬‫نظرش‬ ‫در‬ ‫آنقدر‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫عنوان‬ ‫د‬‫تان‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫شود‬ ‫تحریک‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫جلوه‬ ‫زیبا‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫ویدیوهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پادکست‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫صوتی‬ ‫محتوای‬ ،‫مطالب‬ ،‫ها‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ .‫کند‬ ‫کلیک‬ .‫هستند‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫مطلبی‬ ‫شما‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫فرقی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬‫صورت‬ ‫به‬‫روزی‬ ‫شبانه‬‫کرده‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫اتفاقی‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫جذب‬ ‫خودش‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫مورد‬ ‫اولین‬ .‫اید‬ .‫بکشانید‬ ‫خودتان‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫گیرا‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ،‫زیبا‬ ‫عنوان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫بهترین‬ ‫محتوایتان‬ ‫اگر‬ ‫کاربران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬‫درصد‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫زیبا‬ ‫عنوانی‬ ‫اما‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬‫تان‬ ‫سایت‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫کلیک‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کمتر‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کنیم؟‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫برای‬ ‫جذاب‬ ‫عنوانی‬ ‫چطور‬ :‫اینجاست‬ ‫سوال‬ ‫اما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کلماتی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫توان‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تحریک‬ ‫را‬ ‫خوانندگان‬‫شامل‬ ‫د‬ ‫تو‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫کلماتی‬:‫دارد‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتوای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صیف‬ ‫مانند‬ ‫کلماتی‬،‫ترین‬ ‫عالی‬،‫بزرگترین‬ ،‫بهترین‬،‫ترین‬ ‫قوی‬،‫ترین‬ ‫اصلی‬ ،‫ترین‬ ‫جامع‬،‫ترین‬ ‫سریع‬ ،‫ترین‬ ‫جالب‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫توصیفی‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫داغ‬ ،‫بیشترین‬ ،‫ترین‬ ‫آسان‬ ‫گیرنده‬.‫هستند‬ ‫مثبت‬ ‫افعال‬ ‫ی‬:‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬"‫های‬ ‫دلیل‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬‫خود‬ ‫در‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫ایجاد‬" ‫یا‬"‫شود‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫عالی‬". ‫به‬ ‫نخواند‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫برقرار‬ ‫خواننده‬ ‫وجود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترس‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫وی‬ ‫ضرر‬،‫موارد‬ ‫این‬ ‫ندانستن‬ ،‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ،‫بدترین‬ ‫مانند‬ ‫کلماتی‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کارش‬ ‫و‬ ‫کسب‬،‫ضررترین‬ ‫پر‬ :‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫دیگر‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ،‫نکردن‬ ‫جلوگیری‬ ،‫کس‬ ‫هیچ‬ ،‫هرگز‬"‫این‬ ‫ندادن‬ ‫انجام‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫نفستان‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫رفتارها‬"‫یا‬"‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬‫اجتماعی‬ ‫نکنید‬ ‫بیان‬ ‫هرگز‬"
 • 18. 18 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫خوانندگان‬ ‫روانشناسی‬ ‫روی‬ ‫مورد‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫در‬ ‫اعداد‬ ‫از‬‫ذهن‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫ی‬ ‫عالقه‬ ‫اعداد‬ ‫به‬ ‫انسان‬‫و‬‫همین‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫هایتان‬ ‫مقاله‬ ‫ی‬ ‫مطالعه‬ ‫درصد‬ ‫همچنین‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫مورد‬.‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مخاطبین‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عناوینی‬‫سر‬ ‫عنوان‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ر‬‫انتخاب‬ ‫سری‬ :‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫باشید‬ ‫کرده‬"‫این‬ ‫با‬7‫دست‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رتبه‬ ‫بهترین‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نکته‬ ‫بیاورید‬".‫توصی‬ ‫صفات‬ ‫از‬ ‫هم‬ ،‫کردید‬ ‫استفاده‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫فرکانس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫فی‬ .‫اید‬ ‫کرده‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫حل‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬‫با‬‫انتخاب‬‫این‬‫است‬ ‫قرار‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫عناوین‬ ‫همین‬ ‫خور‬ ‫کلیک‬ ‫البته‬ ‫صد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫حل‬ ‫مشکالتشان‬ ‫کنید‬ ‫کمک‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫عنوان‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دیگر‬ ‫عناوین‬ ‫ق‬ ،‫کوتاه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫هایی‬ ‫عنوان‬ ‫از‬‫فهم‬ ‫ابل‬‫ممکن‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ‫تخصصی‬ ‫عبارات‬ ‫فاقد‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫بنویسید‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫مطالب‬ ‫هم‬ ‫عادی‬ ‫اشخاص‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫ممکن‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫عنوان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بهتر‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتواند‬ ‫هم‬ ‫کودک‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ .‫کنید‬ ‫عنا‬‫درصد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫مورد‬ ‫این‬ .‫نکنید‬ ‫طرح‬ ‫سوال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫وین‬‫از‬ ‫کمی‬‫محتواهایی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مقاله‬ ‫سوالی‬ ‫غیر‬ ‫عناوین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫ابتکار‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ .‫است‬ ‫سوالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫سوالی‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬‫چگونه‬‫یا‬‫چطور‬‫استفا‬‫جستجو‬ ‫درصد‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ده‬ .‫است‬ ‫زیاد‬ ‫خیلی‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫رعایت‬‫عناوینی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کلمات‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬‫ی‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫محتوای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جذاب‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫همیشه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫خور‬ ‫کلیک‬ ‫درصد‬ ‫که‬ ‫بزند‬ ‫رقم‬ ‫شما‬‫تان‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬.‫شوید‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫نزدیک‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوهای‬ ‫صدر‬ ‫به‬ ‫روش‬10:‫نشوید‬ ‫غافل‬ ‫دارند‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫خبرنامه‬ ‫که‬ ‫تأثیری‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ز‬ ‫تأثیر‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫خبرنامه‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫بهره‬ ‫کنند‬‫با‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫روی‬ ‫یادی‬‫این‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
 • 19. 19 )‫نیاز‬ ‫کافه‬ ‫رایگان‬ ‫آگهی‬ ‫درج‬ ‫(سایت‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫خودتان‬ ‫وبالگ‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ذکر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ ‫سیستم‬،‫اخبار‬‫البته‬ ‫صد‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫مقاله‬ ‫و‬ ‫محتواها‬‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫بیشتر‬ :‫شرط‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫کن‬ ‫تولید‬ ‫اول‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ،‫جالب‬ ‫محتواهای‬ ‫آنقدر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫آنکه‬ ‫شرط‬ ‫به‬‫برای‬ ‫مخاطبین‬ ‫که‬ ‫د‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫وگرنه‬ ‫شوند‬ ‫تحریک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫عضو‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مشکل‬ ‫بس‬ ‫کاری‬ ‫فوق‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کند‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫مخاطبین‬ ‫بازگشت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خبرنامه‬ ‫مخاطبین‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫العاده‬‫کاربران‬ ‫و‬‫بیشتر‬‫ی‬‫سایت‬ ‫به‬ ‫تردد‬ ‫حال‬ ‫در‬‫ماندگار‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫شوند‬‫طبع‬ ‫به‬‫زیادی‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬‫هم‬‫ثبت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫در‬‫خواهد‬‫شد‬‫مورد‬ ‫این‬ ‫و‬‫مدتی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫گذاشت‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫تأثیرش‬.‫هم‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫حتم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫بهبود‬ ‫که‬ ‫سئو‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬. ‫اصل‬ ‫در‬ ‫خبرنامه‬‫مشتریان‬ ‫یعنی‬‫عادی‬‫دائم‬ ‫مشتریان‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کردن‬ ‫تبدیل‬ ‫وفادار‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محصو‬ ‫ی‬ ‫آینده‬ ‫خریداران‬ ‫به‬‫وفادار‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫مخاطبین‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫مبدل‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫الت‬ ،‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫تخفیف‬ ‫های‬ ‫بن‬ ‫ی‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫بایستی‬ ‫کنید‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫وفادارتر‬ ‫را‬‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫راضی‬ ‫در‬ ‫سعی‬ .‫کنید‬ ‫آنها‬‫فایل‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ،‫باشد‬ ‫پولی‬ ‫تخفیف‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ .‫دارد‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫صورت‬ ‫تخفیف‬ ‫های‬ ‫بن‬ ‫این‬ PDF،.‫باشد‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫ویدیویی‬ ‫یا‬ ‫صوتی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫ارسال‬ ‫نمی‬ ‫دلیلی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬‫خارج‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫خبرنامه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بینند‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫روش‬11‫اعالن‬ ‫نوار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫اعالن‬ ‫نوار‬ ‫یک‬ ‫ورود‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫کلی‬ ‫مضمون‬ ‫که‬:‫دادن‬ ‫اجازه‬ ‫روی‬ ‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫گوشی‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫مطالب‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬