SlideShare a Scribd company logo

طراحی سایت

طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئو و بهینه سازی سایت , بازاریابی اینترنتی , طراحی لوگو و آرم , برندسازی , طراحی اسلایدر , طراحی اپلیکیشن http://www.novinwebsite.com

1 of 5
Download to read offline
‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬
‫سئو‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫چیست؟‬ SEO ‫سئو‬
‫که‬ ‫دارد‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫یا‬ SEO ‫چون‬ ‫معادلی‬ ‫کلمات‬ ‫که‬ ‫است‬ Search Engine Optimization ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬
‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫ارتقا‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫استاندراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫معنی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫همگی‬
.‫پردازيم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دقيقتر‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫دانست‬ ‫اينترنت‬
‫سايت‬ ‫سئو‬ ‫با‬ ‫آشنايی‬
‫از‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫سرويس‬ ‫بزرگترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫اينترنت‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫ميدانيم‬ ‫همه‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬
‫مهمی‬ ‫اهميت‬ ‫ از‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫امروزه‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫معروف‬ ‫برندهای‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫شركتهای‬ ‫تا‬ ‫كار‬ ‫تازه‬ ‫و‬ ‫كوچک‬ ‫های‬ ‫شركت‬
.‫كنند‬ ‫معرفی‬ ‫جهان‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫تا‬ ‫ميكنند‬ ‫هزينه‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گذاری‬ ‫سرمايه‬ ‫تمام‬ ‫ها‬ ‫شركت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬
‫نزد‬ ‫رتبه‬ ‫بهترين‬ ‫ميتواند‬ ‫كدام‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫بازاريابی‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موفقتر‬ ‫كدام‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫همه‬ ‫اين‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫مهم‬ ‫موضوع‬ ‫اما‬
‫انجام‬ ‫های‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫بايد‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫يک‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫بايد‬ ‫را‬ ‫مراحلی‬ ‫شركت‬ ‫يک‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫همانطوركه‬ .‫كند‬ ‫كسب‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫در‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫ارتباط‬ ‫مرتبط‬ ‫كلمات‬ ‫مناسب‬ ‫محتوای‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫سئو‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ شود‬
.‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بايد‬ ‫سايت‬ ‫طراحی‬
‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ .‫ببرید‬ ‫باا‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫عبارات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫با‬
‫خود‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫نیاز‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫وا‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫افزایش‬ ‫به‬
‫کوچک‬ ‫هرچند‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ببیند‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫با‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫سئو‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوات‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫باشد‬
.‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬


0919-822-9862 ‫و‬ 021-4464-3428 :‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫رایگان‬ ‫مشاوره‬
‫اصلی‬ ‫صفحه‬‫ما‬ ‫درباره‬‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬‫پشتیبانی‬‫باگ‬‫آموزش‬
‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بازاریابی‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫میتواند‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پیشی‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دایل‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫خوب‬ ‫ارزان‬ ‫سئو‬ ‫توسط‬ ‫حتی‬ ‫شما‬ ‫اعتبار‬ ‫بردن‬ ‫باا‬ .‫ببرید‬ ‫باا‬
‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫جلوه‬ ‫بهتر‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ .‫ساخت‬ ‫خواهد‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫محترم‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫از‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اعتماد‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫شما‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شهرت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫اینترنت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫میگردند‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫اولین‬ ‫كاربران‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫درآمد‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بیشتر‬
‫اختیارشان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطاعات‬ ،‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫خود‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ .‫است‬
‫انجام‬ ‫خرید‬ ‫آناین‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مقایسه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کارآمد‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬
.‫دهند‬
‫دارد؟‬ ‫نیاز‬ SEO ‫سئو‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫چرا‬
‫می‬ ‫ترافیک‬ ‫انواع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫اگرچه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫یاهو‬ ‫و‬ ‫بینگ‬ ،‫گوگل‬ ،‫تجاری‬ ‫عمده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫توسط‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫اکثر‬
‫است‬ ‫درست‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫ناوبری‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫روش‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ،‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بازدید‬ ‫توانند‬
‫که‬ ‫هستند‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اما‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطاعات‬ ،‫محصوات‬ ،‫خدمات‬ ،‫محتوا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آیا‬ ‫که‬
.‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫چیزی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬ ‫آنها‬ ‫در‬
‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نمیتوانند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اگر‬ .‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫جاده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫جستجو‬ ‫جعبه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫جستجو‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ترافیک‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ،‫کنند‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬
‫یک‬ ‫شكستن‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫موفقعيت‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫حمل‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫ارزش‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫وارد‬
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫دیگر‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫زيادی‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ،‫تبلیغات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬ .‫باشد‬ ‫سازمان‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بازده‬ ‫استثنایی‬ ‫میزان‬ ،‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫انواع‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫جستجوگرها‬ ‫در‬
‫دهم؟‬ ‫انجام‬ ‫خودم‬ ‫برای‬ ‫را‬ SEO ‫سئو‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬
.‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫بزرگی‬ ‫تفاوت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫حتی‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫مبانی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫اکثر‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫جستجوگرها‬ ‫دنیای‬
‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫کوچک‬ ‫تمرین‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ) SEO( ‫سئو‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬
‫متخصص‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫تمایل‬ ،‫شما‬ ‫زمان‬ ‫تعهد‬ ‫به‬ ‫بسته‬ .‫باشید‬ ‫برند‬ ‫یک‬
‫خاصی‬ ‫تمرکز‬ ‫برخی‬ ‫باشند‬ ‫متفاوت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬
.‫دارند‬ ‫تر‬ ‫عمومی‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫گسترده‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫دارند‬
‫دهند؟‬ ‫تشخیص‬ ‫سئو‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫چرا‬
‫تا‬ ‫ببخشند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تاش‬ ‫همواره‬ ‫اصلی‬ ‫موتورهای‬ .‫دارند‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫هوشمند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫بررسی‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫وب‬
‫سایت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اشتباه‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ،‫كند‬ ‫جلب‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫هزاران‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫سئو‬
.‫کند‬ ‫دفن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬
‫که‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقاء‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫عاوه‬
‫را‬ ‫جستجوگرها‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫رقابتی‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫جستجوگران‬
‫موتور‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫گوگل‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫برخوردار‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫در‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬
‫ارائه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫مطالب‬ ‫یا‬ ‫ندهید‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ .‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ،‫باشد‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫عمدتا‬ ‫صفحات‬ ‫جستجو‬
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫خواهيد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫تا‬ ‫ندهید‬
‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬
‫و‬ ‫مفید‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫استاتیکی‬ ‫متنی‬ ‫پیوند‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ .‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫مراتب‬ ‫سلسله‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬
‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫تيتر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ .‫بنویسید‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫اطاعاتی‬
‫اگر‬ .‫است‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساختن‬ ،‫جستجوگرها‬ ‫مهم‬ ‫جنبه‬ ‫یک‬ .‫هستند‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫توصیفی‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫اسم‬ ‫های‬
‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫موتورها‬ ‫به‬ ‫سئو‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫ببینند‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫همچنان‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫پیچیده‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫چه‬
.‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬
‫موتورهای‬ .‫کنید‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ ،‫است‬ ‫صحیح‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فنی‬ ‫جزئیات‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬
‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫معیارهای‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫تکنولوژی‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫ندارند‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫فرمولی‬ ‫هیچ‬ ‫خودشان‬
‫را‬ ‫عالی‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫کامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نمیتوانید‬ ‫شما‬ ،‫بنابراین‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مردم‬ ‫آنچه‬ ‫ردیابی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫معیارها‬
.‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ ‫بنویسید؛‬
‫سئو‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫الگوريتمهای‬ ‫تغييرات‬
‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خوب‬ ‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫ازم‬ ‫های‬ ‫تاکتیک‬ ‫از‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫متا‬ ‫تگ‬ ،‫شد‬ ‫آغاز‬ 1990 ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫بازاریابی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫بازاریابی‬ ، 2011 ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سايتی‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫لينک‬ ‫بک‬ ‫گرفتن‬ ،‫ها‬ ‫لینک‬ ‫انبوه‬ ‫خرید‬ ، ‫متن‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫های‬ ‫لينک‬ ، 2004
‫تکامل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ .‫هستند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫عمودی‬ ‫جستجوی‬
.‫برسانند‬ ‫آسیب‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫کار‬ 2004 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تاکتیک‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بنابراین‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هماهنگ‬
‫اينترنت‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫بازاریابی‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫دائمی‬ ‫تغییر‬ ،‫جستجو‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫نامعلوم‬ ‫آینده‬
‫وب‬ ،‫ساده‬ ‫منطق‬ ‫جز‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دفاع‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ،‫بینیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫ندارد‬ ‫تاثيری‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ادعا‬ ‫برخی‬ .‫است‬ ‫اولویت‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬ ،‫هستند‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫ دانش‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جایگذاری‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سایت‬
http://www.novinwebsite.com.‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫دید‬ ‫و‬ ‫رافیک‬
:‫نمود‬ ‫خاصه‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫اهداف‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬
‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬
‫گوگل‬ ‫رنک‬ ‫پیج‬ ‫افزایش‬
‫برند‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫شدن‬ ‫تبديل‬
‫سايت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬
‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫رتبه‬ ‫رفتن‬ ‫باا‬
‫محصوات‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬
‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫تبليغات‬ ‫ابزار‬ ‫قدرتمندترين‬
‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬
‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬
‫صفحه‬ ‫داخل‬ ‫سئو‬
‫های‬ ‫نويسی‬ ‫كد‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫لينک‬ ‫باهم‬ ‫آنها‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫برگه‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫طراحی‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫طراحی‬ ‫بودن‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫اين‬
‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬
‫شما‬ ‫هاست‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫نوع‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫امنيت‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آنها‬ ‫حجم‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫صفحات‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫سرعت‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫اصول‬ ‫رعايت‬ ‫استاندارد‬
‫ما‬ ‫گفت‬ ‫خواهند‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ميكنند‬ ‫برگزار‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫كه‬ ‫هایی‬ ‫آموزش‬ ‫طی‬ ‫ما‬ ‫كارشناسان‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫مقاات‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫بروز‬
.‫داد‬ ‫خواهيم‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫استاندرادها‬ ‫اين‬ ‫ای‬ ‫كليه‬
‫صفحه‬ ‫خارج‬ ‫سئو‬
،‫مختوا‬ ‫تولید‬ ،‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫ميگيرد‬ ‫انجام‬ ‫ميشود‬ ‫بسته‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫سئو‬ ‫قرارداد‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫صفحه‬ ‫بيرون‬ ‫سئو‬ ‫در‬
‫سايت‬ ‫وب‬ ،‫ميدهند‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫كار‬ ‫اين‬ ‫ما‬ ‫كارشناسان‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫آگهی‬ ‫رپورتاژ‬ ، ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫سايت‬ ‫در‬ ‫تبليغات‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬
‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫كه‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫رنک‬ ‫پیج‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫بهترين‬ ‫زمانی‬ ‫شما‬
.‫باشيد‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬
‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬
‫سایت‬ ‫بررسی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ,‫کرد‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫همه‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫نمی‬
‫و‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫انتهای‬ ‫فرم‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ,‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫خوشبختانه‬ .‫است‬ ‫کارشناس‬ ‫توسط‬
.‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫بررسی‬ ‫درخواست‬
‫مطالب‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬
‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ .‫دارید‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ,‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫مناسبی‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫آنها‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫مطالب‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬
-822-9862 ‫و‬ 021-4464-3428 ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫رایگان‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ،‫خارجی‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ ‫درخواست‬ ‫جهت‬ ‫لطفا‬
.‫بگیرید‬ ‫تماس‬  0919
‫کنید‬ ‫دیدن‬ ‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬
‫کانادا‬ ‫در‬ ‫کودک‬ ‫مهد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫گیت‬ ‫وین‬
‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬
‫مطلب‬ ‫این‬ ‫اشتراک‬

‫اماک‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫شاپ‬ ‫کافی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫فود‬ ‫فست‬ ‫و‬ ‫رستوران‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫گردشگری‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫پزشکان‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫ارزان‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬
‫آرم‬ ‫و‬ ‫لوگو‬ ‫طراحی‬
‫اسایدر‬ ‫طراحی‬
‫اصلی‬ ‫صفحه‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سفارش‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬
‫اسایدر‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬
‫ما‬ ‫درباره‬

Recommended

مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
 
کمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
 
The importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessAsanmode
 

More Related Content

What's hot

Seo in my business
Seo  in my businessSeo  in my business
Seo in my businesssarakhansari
 
Support site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتwebnoosh web
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
 
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...Hanieh Ghofrani
 
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)kafeniaz
 
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
شرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرfarahnazsheykhan
 
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتHanieh Ghofrani
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودAnetwork
 
Content Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersAlireza Mokhtari
 
Why seo matters
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo mattersErfanAfkar
 
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنریاهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنریsaeed mirzakarimi
 
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
 
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سالVahid Rostamibani
 

What's hot (19)

Why SEO?
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?
 
Seo in my business
Seo  in my businessSeo  in my business
Seo in my business
 
Support site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
 
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
 
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
 
Linkdin
LinkdinLinkdin
Linkdin
 
Off page seo1
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
 
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
 
seo
seoseo
seo
 
شرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
 
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
 
Bgheimat ads
Bgheimat adsBgheimat ads
Bgheimat ads
 
Content Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & Bloggers
 
Why seo matters
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo matters
 
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنریاهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
 
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
 
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
 

Similar to طراحی سایت

افزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژclickaval1
 
خرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتclickaval1
 
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOزهره علیشاهی
 
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟Vahid Rostamibani
 
سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021Vahid Rostamibani
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیHanieh Ghofrani
 
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxMahdiyeRad
 
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتHanieh Ghofrani
 
افزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگلclickaval1
 
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdfآنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdfmmoghadari
 

Similar to طراحی سایت (16)

افزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
 
خرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
 
Seo
SeoSeo
Seo
 
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
seo
seoseo
seo
 
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
 
سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021سئوی داخلی و فنی در سال 2021
سئوی داخلی و فنی در سال 2021
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
 
علت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایتعلت نیاز به وب سایت
علت نیاز به وب سایت
 
seo site
seo siteseo site
seo site
 
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
 
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
 
افزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگل
 
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdfآنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
 

طراحی سایت

  • 1. ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬ ‫سئو‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چیست؟‬ SEO ‫سئو‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫یا‬ SEO ‫چون‬ ‫معادلی‬ ‫کلمات‬ ‫که‬ ‫است‬ Search Engine Optimization ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫ارتقا‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫استاندراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫معنی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫همگی‬ .‫پردازيم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دقيقتر‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫دانست‬ ‫اينترنت‬ ‫سايت‬ ‫سئو‬ ‫با‬ ‫آشنايی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫سرويس‬ ‫بزرگترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫اينترنت‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫ميدانيم‬ ‫همه‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬ ‫مهمی‬ ‫اهميت‬ ‫ از‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫امروزه‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫معروف‬ ‫برندهای‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫شركتهای‬ ‫تا‬ ‫كار‬ ‫تازه‬ ‫و‬ ‫كوچک‬ ‫های‬ ‫شركت‬ .‫كنند‬ ‫معرفی‬ ‫جهان‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫تا‬ ‫ميكنند‬ ‫هزينه‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گذاری‬ ‫سرمايه‬ ‫تمام‬ ‫ها‬ ‫شركت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫نزد‬ ‫رتبه‬ ‫بهترين‬ ‫ميتواند‬ ‫كدام‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫بازاريابی‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موفقتر‬ ‫كدام‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫همه‬ ‫اين‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫مهم‬ ‫موضوع‬ ‫اما‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫بايد‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫يک‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫بايد‬ ‫را‬ ‫مراحلی‬ ‫شركت‬ ‫يک‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫همانطوركه‬ .‫كند‬ ‫كسب‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫ارتباط‬ ‫مرتبط‬ ‫كلمات‬ ‫مناسب‬ ‫محتوای‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫سئو‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ شود‬ .‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بايد‬ ‫سايت‬ ‫طراحی‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ .‫ببرید‬ ‫باا‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫عبارات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫نیاز‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫وا‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫کوچک‬ ‫هرچند‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ببیند‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫با‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫سئو‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوات‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬   0919-822-9862 ‫و‬ 021-4464-3428 :‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫رایگان‬ ‫مشاوره‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬‫ما‬ ‫درباره‬‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬‫پشتیبانی‬‫باگ‬‫آموزش‬
  • 2. ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بازاریابی‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫میتواند‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پیشی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دایل‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫خوب‬ ‫ارزان‬ ‫سئو‬ ‫توسط‬ ‫حتی‬ ‫شما‬ ‫اعتبار‬ ‫بردن‬ ‫باا‬ .‫ببرید‬ ‫باا‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫جلوه‬ ‫بهتر‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ .‫ساخت‬ ‫خواهد‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫محترم‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اعتماد‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫شما‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شهرت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫میگردند‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫اولین‬ ‫كاربران‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫درآمد‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بیشتر‬ ‫اختیارشان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطاعات‬ ،‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫خود‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫خرید‬ ‫آناین‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مقایسه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کارآمد‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ .‫دهند‬ ‫دارد؟‬ ‫نیاز‬ SEO ‫سئو‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫چرا‬ ‫می‬ ‫ترافیک‬ ‫انواع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫اگرچه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫یاهو‬ ‫و‬ ‫بینگ‬ ،‫گوگل‬ ،‫تجاری‬ ‫عمده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫توسط‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫اکثر‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫ناوبری‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫روش‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ،‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بازدید‬ ‫توانند‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اما‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطاعات‬ ،‫محصوات‬ ،‫خدمات‬ ،‫محتوا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آیا‬ ‫که‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫چیزی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نمیتوانند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اگر‬ .‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫جاده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫جستجو‬ ‫جعبه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫جستجو‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ترافیک‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ،‫کنند‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ ‫یک‬ ‫شكستن‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫موفقعيت‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫حمل‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫ارزش‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫دیگر‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫زيادی‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ،‫تبلیغات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬ .‫باشد‬ ‫سازمان‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بازده‬ ‫استثنایی‬ ‫میزان‬ ،‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫انواع‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫جستجوگرها‬ ‫در‬ ‫دهم؟‬ ‫انجام‬ ‫خودم‬ ‫برای‬ ‫را‬ SEO ‫سئو‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫بزرگی‬ ‫تفاوت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫حتی‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫مبانی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫اکثر‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫جستجوگرها‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫کوچک‬ ‫تمرین‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ) SEO( ‫سئو‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫متخصص‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫تمایل‬ ،‫شما‬ ‫زمان‬ ‫تعهد‬ ‫به‬ ‫بسته‬ .‫باشید‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫خاصی‬ ‫تمرکز‬ ‫برخی‬ ‫باشند‬ ‫متفاوت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬ .‫دارند‬ ‫تر‬ ‫عمومی‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫گسترده‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫دارند‬ ‫دهند؟‬ ‫تشخیص‬ ‫سئو‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫چرا‬ ‫تا‬ ‫ببخشند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تاش‬ ‫همواره‬ ‫اصلی‬ ‫موتورهای‬ .‫دارند‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫هوشمند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫بررسی‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫سایت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اشتباه‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ،‫كند‬ ‫جلب‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫هزاران‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫سئو‬ .‫کند‬ ‫دفن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقاء‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫عاوه‬ ‫را‬ ‫جستجوگرها‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫رقابتی‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫جستجوگران‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫گوگل‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫برخوردار‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫در‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ارائه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫مطالب‬ ‫یا‬ ‫ندهید‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ .‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ،‫باشد‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫عمدتا‬ ‫صفحات‬ ‫جستجو‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫خواهيد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫تا‬ ‫ندهید‬
  • 3. ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫استاتیکی‬ ‫متنی‬ ‫پیوند‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ .‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫مراتب‬ ‫سلسله‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫تيتر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ .‫بنویسید‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫اطاعاتی‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساختن‬ ،‫جستجوگرها‬ ‫مهم‬ ‫جنبه‬ ‫یک‬ .‫هستند‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫توصیفی‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫اسم‬ ‫های‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫موتورها‬ ‫به‬ ‫سئو‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫ببینند‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫همچنان‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫پیچیده‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫چه‬ .‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫موتورهای‬ .‫کنید‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ ،‫است‬ ‫صحیح‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فنی‬ ‫جزئیات‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫معیارهای‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫تکنولوژی‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫ندارند‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫فرمولی‬ ‫هیچ‬ ‫خودشان‬ ‫را‬ ‫عالی‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫کامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نمیتوانید‬ ‫شما‬ ،‫بنابراین‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مردم‬ ‫آنچه‬ ‫ردیابی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫معیارها‬ .‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ ‫بنویسید؛‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫الگوريتمهای‬ ‫تغييرات‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خوب‬ ‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫ازم‬ ‫های‬ ‫تاکتیک‬ ‫از‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫متا‬ ‫تگ‬ ،‫شد‬ ‫آغاز‬ 1990 ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫بازاریابی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫بازاریابی‬ ، 2011 ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سايتی‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫لينک‬ ‫بک‬ ‫گرفتن‬ ،‫ها‬ ‫لینک‬ ‫انبوه‬ ‫خرید‬ ، ‫متن‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫های‬ ‫لينک‬ ، 2004 ‫تکامل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ .‫هستند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫عمودی‬ ‫جستجوی‬ .‫برسانند‬ ‫آسیب‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫کار‬ 2004 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تاکتیک‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بنابراین‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هماهنگ‬ ‫اينترنت‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫بازاریابی‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫دائمی‬ ‫تغییر‬ ،‫جستجو‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫نامعلوم‬ ‫آینده‬ ‫وب‬ ،‫ساده‬ ‫منطق‬ ‫جز‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دفاع‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ،‫بینیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫ندارد‬ ‫تاثيری‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ادعا‬ ‫برخی‬ .‫است‬ ‫اولویت‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬ ،‫هستند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫ دانش‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جایگذاری‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ http://www.novinwebsite.com.‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫دید‬ ‫و‬ ‫رافیک‬ :‫نمود‬ ‫خاصه‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫اهداف‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫گوگل‬ ‫رنک‬ ‫پیج‬ ‫افزایش‬ ‫برند‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫شدن‬ ‫تبديل‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫رتبه‬ ‫رفتن‬ ‫باا‬ ‫محصوات‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫تبليغات‬ ‫ابزار‬ ‫قدرتمندترين‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫صفحه‬ ‫داخل‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫نويسی‬ ‫كد‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫لينک‬ ‫باهم‬ ‫آنها‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫برگه‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫طراحی‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫طراحی‬ ‫بودن‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫اين‬
  • 4. ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬ ‫شما‬ ‫هاست‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫نوع‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫امنيت‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آنها‬ ‫حجم‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫صفحات‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫سرعت‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫اصول‬ ‫رعايت‬ ‫استاندارد‬ ‫ما‬ ‫گفت‬ ‫خواهند‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ميكنند‬ ‫برگزار‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫كه‬ ‫هایی‬ ‫آموزش‬ ‫طی‬ ‫ما‬ ‫كارشناسان‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫مقاات‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫بروز‬ .‫داد‬ ‫خواهيم‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫استاندرادها‬ ‫اين‬ ‫ای‬ ‫كليه‬ ‫صفحه‬ ‫خارج‬ ‫سئو‬ ،‫مختوا‬ ‫تولید‬ ،‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫ميگيرد‬ ‫انجام‬ ‫ميشود‬ ‫بسته‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫سئو‬ ‫قرارداد‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫صفحه‬ ‫بيرون‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ،‫ميدهند‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫كار‬ ‫اين‬ ‫ما‬ ‫كارشناسان‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫آگهی‬ ‫رپورتاژ‬ ، ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫سايت‬ ‫در‬ ‫تبليغات‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫كه‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫رنک‬ ‫پیج‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫بهترين‬ ‫زمانی‬ ‫شما‬ .‫باشيد‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫سایت‬ ‫بررسی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ,‫کرد‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫همه‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫انتهای‬ ‫فرم‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ,‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫خوشبختانه‬ .‫است‬ ‫کارشناس‬ ‫توسط‬ .‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫بررسی‬ ‫درخواست‬ ‫مطالب‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ .‫دارید‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ,‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫مناسبی‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫آنها‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫مطالب‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ -822-9862 ‫و‬ 021-4464-3428 ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫رایگان‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ،‫خارجی‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ ‫درخواست‬ ‫جهت‬ ‫لطفا‬ .‫بگیرید‬ ‫تماس‬  0919 ‫کنید‬ ‫دیدن‬ ‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کانادا‬ ‫در‬ ‫کودک‬ ‫مهد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫گیت‬ ‫وین‬
  • 5. ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫اشتراک‬  ‫اماک‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شاپ‬ ‫کافی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫فود‬ ‫فست‬ ‫و‬ ‫رستوران‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫گردشگری‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پزشکان‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫ارزان‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫آرم‬ ‫و‬ ‫لوگو‬ ‫طراحی‬ ‫اسایدر‬ ‫طراحی‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سفارش‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫اسایدر‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫ما‬ ‫درباره‬