SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
Download to read offline
‫مطالب‬ ‫فهرست‬
‫سئو‬‫چ‬‫ی‬‫ست؟‬(2)
‫موتورها‬‫ی‬‫دق‬ ‫جستجو‬‫ی‬‫قا‬‫م‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬‫ی‬‫کنند؟‬(3)
‫سئو‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬‫ی‬‫شود؟‬(8)
‫تفاوت‬‫نتا‬‫ی‬‫ج‬‫ارگان‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫ا‬‫نتا‬‫ی‬‫ج‬‫پول‬‫ی‬(8)
‫و‬‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫سئو‬ ‫چرا‬ ‫اصال‬ ‫اما‬(10)
‫تحق‬‫ی‬‫ق‬‫کل‬ ‫کلمات‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫سئو‬(11)
‫محتوا‬‫ی‬‫چ‬ ‫شده‬ ‫سئو‬‫ی‬‫ست؟‬(17)
‫سئو‬ ‫اصول‬‫داخل‬‫ی‬(On-Page SEO)(22)
‫آشنا‬‫یی‬‫تکن‬ ‫سئو‬ ‫با‬‫ی‬‫کال‬(Technical SEO)(28)
‫مبان‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫ی‬‫خارج‬ ‫سئو‬‫ی‬‫ل‬ ‫و‬‫ی‬‫نک‬‫ساز‬‫ی‬( ‫سئو‬ ‫در‬Off-Page SEO)(37)
‫هدف‬‫جستجو‬ ‫از‬ ‫کاربران‬(42)
‫ها‬ ‫روند‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫دتر‬‫سئو‬ ‫در‬(45)
‫آخر‬ ‫کالم‬‫هدیه‬ +(48)
1
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫کتاب‬
‫سئو‬ ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬
‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫محصولی‬
2
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫اصول‬ ‫دارد؟‬ ‫اهمیتی‬ ‫چه‬ ‫چیست؟‬ ‫سئو‬‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫چیز‬ ‫چه‬‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫اول‬ ‫قدم‬ ‫؟‬‫کنیم‬ ‫سئو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫چگونه‬‫؟‬
‫سایت‬ ‫خارج‬ ‫دهیم؟‬ ‫انجام‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫داخل‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫کار‬ ‫چه‬‫رود؟‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫آینده‬ ‫چطور؟‬
‫اید‬ ‫آمده‬ ‫درستی‬ ‫جای‬ ‫دقیقا‬ ‫پس‬ ،‫هستید‬ ‫سواالتی‬ ‫چنین‬ ‫پاسخ‬ ‫دنبال‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬.‫این‬ ‫در‬‫کتاب‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬
.‫گوییم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫آن‬‫آن‬ ‫های‬ ‫روش‬‫را‬‫دهیم‬ ‫می‬ ‫توضیح‬‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬،‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫نکات‬
‫سئو‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫روشن‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫آینده‬ ‫مسیر‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫سئو‬ ‫تر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ .‫گوییم‬ ‫می‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫محکمی‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫شروع‬.
‫نزدیک‬ ‫روز‬ ‫هر‬6‫حداقل‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ !‫شود؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫میلیارد‬2‫می‬ ‫انجام‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫سرچ‬ ‫تریلیارد‬
!‫شود‬.‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫اطالعاتی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫رفع‬ ‫راهکار‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫کاربر‬ ‫ها‬ ‫میلیارد‬ !‫است‬ ‫آوری‬ ‫سرسام‬ ‫آمار‬ ‫بله‬
‫در‬ ‫شما‬ ‫چرا‬ ‫نباشید؟‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫چرا‬ ‫نکنید؟‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫جستجو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫شما‬ ‫چرا‬ ‫پس‬
‫همانطور‬ ‫نباشید؟‬ ‫پیشرو‬ ‫خود‬ ‫حوزه‬‫این‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬‫کتاب‬‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫قدم‬.
‫چیست؟‬ ‫سئو‬
‫سئو‬(SEO - Search Engine Optimization)‫در‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫خارج‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫ما‬ ‫یعنی‬
‫قرا‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ،‫خود‬ ‫سایت‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کلمات‬‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫نظرمان‬ ‫مورد‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫تا‬ ‫بگیریم‬ ‫ر‬
‫مشتری‬ ‫جذب‬ ،‫باشد‬ ‫شرکتی‬ ‫یا‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫ترافیک‬ ،‫باشد‬ ‫ای‬ ‫مجله‬ ‫صرفا‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ .‫کنیم‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هدفمند‬.
‫به‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫توجه‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫ما‬‫قرار‬ ‫ارزش‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫ثابت‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬ .‫دهد‬ ‫بها‬ ‫ما‬
‫گوگل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بدانیم‬ ‫دقیقا‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫نیاز‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جدا‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬
‫باعث‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫محصوالتمان‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫زایی‬ ‫درآمد‬.
‫بگویم‬ ‫باید‬ ،‫کنم‬ ‫بیان‬ ‫ساده‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫بخواهم‬ ‫اگر‬ ‫پس‬:
‫انجام‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫کار‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫ما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مخاطبان‬ ‫شویم‬ ‫متوجه‬ ‫بتوانیم‬ ‫یعنی‬ ‫سئو‬
‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ،‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫سرچ‬ ‫عبارات‬ ‫آن‬ ‫جستجوی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫اول‬‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫تا‬
.‫کنیم‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫کاربران‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫امور‬‫از‬ ‫لینک‬ ‫دریافت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫ما‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫شود‬
‫انجام‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫خب‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫شاید‬ .‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫سایتهای‬ ‫سایر‬‫چه‬ ‫وسط‬ ‫این‬ ‫سئو‬ ‫پس‬ !‫دهد‬
‫نحوه‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تحقیق‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫اصول‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫بگویم‬ ‫باید‬ !‫کند؟‬ ‫می‬
‫و‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ )‫(تقریبا‬ ،‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫ترافیک‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫مزیت‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ .‫محتوا‬ ‫توزیع‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫نگارش‬
‫بو‬ ‫همیشگی‬‫نیست‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫هم‬ ‫آنچنان‬ ،‫پررقابت‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫دن‬!
3
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫دقیقا‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫را‬ ‫عبارتی‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ .‫میکند‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫گوگل‬ ‫مانند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫بعد‬ ‫قدم‬ ،‫چیست‬ ‫سئو‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫حاال‬
‫سایر‬ ‫یا‬ ‫گوگل‬ ‫در‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫لحظه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫سرچ‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ )‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫(اطالعات‬ ‫دارد‬ ‫خودش‬.
‫صفحه‬ ‫ها‬ ‫میلیارد‬ ‫گوگل‬ ‫دیتابیس‬ ‫در‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اسکن‬ ‫صفحات‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سایت‬‫جستجو‬ ‫عبارت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫برگرداند‬ ‫را‬ ‫جواب‬ ‫بهترین‬ ،‫شما‬ ‫توسط‬ ‫شده‬.‫است؟‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫چطور‬ ‫صفحات‬ ‫این‬ ‫بپرسید‬ ‫شاید‬ ‫حال‬
‫تک‬ ‫تک‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫سر‬ ‫کارشان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫هایی‬ ‫ربات‬ ‫گوگل‬
‫داری‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫صفحات‬‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫سریعا‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫صفحه‬ ،‫کاربر‬ ‫سرچ‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬.
‫کند؟‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫چگونه‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫بپرسید‬ ‫شاید‬ ‫حاال‬
‫الگوریتم‬ ‫که‬ ‫گوید‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نکرده‬ ‫فاش‬ ‫باره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دقیقی‬ ‫اطالعات‬ ‫گوگل‬‫اما‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫او‬ ‫های‬
‫تج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫خیلی‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫کنیم‬ ‫کشف‬ ‫ایم‬ ‫توانسته‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫موارد‬ ،‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مستر‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫ربه‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ،‫بگوییم‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫کلی‬:
4
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
1.‫بودن‬ ‫مرتبط‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬"‫شکالتی‬ ‫کیک‬ ‫پخت‬ ‫روش‬"‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬ ‫دنبال‬ ،
‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫هم‬ ‫گوگل‬ ‫پس‬ !‫بدانید‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫بی‬ ‫ماشین‬‫نزدیک‬‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫محتوای‬ ‫ترین‬
‫دهد‬ ‫عزیزش‬ ‫کاربران‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬.
2.‫کلمه‬‫کلیدی‬
‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بودن‬ ‫مرتبط‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سرچ‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گوگل‬
‫کند‬.‫چه‬ ‫هر‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫نتیجه‬ ‫میلیون‬ ‫صد‬ ‫چند‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫گوگل‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫عباراتی‬ ‫وقتی‬ ‫شما‬ ‫البته‬
‫آن‬ ‫نبودن‬ ‫مرتبط‬ ‫احتمال‬ ،‫شوید‬ ‫دور‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫از‬‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫نتایج‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ،‫سایت‬ ‫صفحه‬.
‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تکرار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫صرفا‬ ‫نه‬ .‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫با‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫اما‬
‫سایت‬!
3.‫اعتبار‬
‫پیداست‬ ‫نامش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫گوگل‬‫ن‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫کند‬‫باشد‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫مایش‬.‫گوگل‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بپرسید‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ .‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫کاربرانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غیرموثق‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫بردار‬ ‫کاله‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬
‫دهد؟‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫معتبر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫گوگل‬!
5
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫دی‬ )‫(معتبر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫گوگل‬‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫گری‬
‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اعتبار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫میگویند‬ ‫گرفتن‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫اند‬.،‫ناسا‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬
،‫بدهد‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫معرفی‬ ‫سایتش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬.‫است‬ ‫کرده‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،‫معتبر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬
‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫رتبه‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫لینکهای‬ ‫هرچه‬
‫باشید‬ ‫داشته‬.
6
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
4.‫بودن‬ ‫مفید‬
‫می‬ ‫محتوا‬: !‫شد؟‬ ‫چی‬ ( !‫نباشد‬ ‫مفید‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫شاید‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫تواند‬|‫نیست‬ ‫مفید‬ ‫که‬ ‫محتوایی‬ ‫نمیخواهد‬ ‫گوگل‬ )
‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫رسما‬ ‫گوگل‬ .‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫کاربرش‬ ‫به‬ ‫را‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫مفید‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫محتوا‬ ‫بودن‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬!
‫اید‬ ‫کرده‬ ‫جستجو‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فرض‬"‫رژیم‬‫فالنی‬ ‫دکتر‬ ‫الغری‬"‫دکتری‬ ‫یک‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫دو‬ ‫و‬
‫بسیاری‬ ‫خب‬ . ... ‫و‬ ‫است‬ ‫نوشته‬ ‫کاملی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫علمی‬ ‫مقاالت‬ ،‫اند‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫او‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫بسیار‬ ‫که‬
‫آورند‬ ‫نمی‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سر‬ ‫مردم‬ ‫از‬!
‫دا‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬‫آن‬ ‫روش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫بیان‬ ‫الغری‬ ‫رژیم‬ ‫نوع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجربه‬ ‫شخصی‬ ‫که‬ ‫رد‬
‫تر‬ ‫راحت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫شخص‬ ‫این‬ ‫حرف‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫نداده‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬
‫رسند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫و‬.
‫مح‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫پس‬‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫مفید‬ ‫توای‬‫کند‬ ‫رفع‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫تواند‬.‫این‬ ‫با‬
‫نیست‬ ‫مشهور‬ ‫هم‬ ‫آنچنان‬ ‫و‬ ‫نکردند‬ ‫دریافت‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫مثل‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫دوم‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫که‬!
7
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیگنال‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫بودن‬ ‫مفید‬ ‫این‬ ‫گوگل‬‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫بله‬ .‫فهمد‬ ‫می‬
‫اند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫عالقه‬ ‫بیشتر‬ ‫دوم‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫اگر‬ .‫دارند‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بین‬ ‫تعاملی‬ ‫چه‬ ‫کاربران‬ ‫که‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نتایج‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫سایت‬ ‫پس‬ ‫بوده‬ ‫مفید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬.
‫د‬ ‫واقعا‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫بسازید‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ،‫کالم‬ ‫یک‬ ‫در‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫وست‬!
‫که‬ ‫شوند‬ ‫متوجه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫کاربر‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫پارامترهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیگنال‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫آن‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫او‬ ‫خواهان‬ ‫مردم‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫سایتی‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫پس‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫چقدر‬ ‫مردم‬
‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫شود‬‫کند‬ ‫تر‬.،‫برود‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫سراغ‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫دوباره‬ ‫اما‬ ‫بشود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫کاربری‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نبوده‬ ‫مفید‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ،‫موضوع‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫یعنی‬
‫بزنید‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫آستین‬ .‫است‬ ‫رسیده‬ ‫عمل‬ ‫وقت‬ ‫دیگر‬ ‫حاال‬!
8
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫شود؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫سئو‬
‫داشته‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫رتبه‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫می‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ .‫باشید‬‫اپ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫رقباتی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫جای‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یاهو‬ ،‫بینگ‬ ،‫گوگل‬ ‫در‬ ‫تواند‬
‫گوگل‬ ‫و‬ ‫استور‬‫شوند‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫بهتر‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ،‫نکاتی‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫نیز‬ ‫پلی‬.
‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫کار‬
‫است‬ ‫این‬ ‫نیازمند‬ ،‫نیاز‬ ‫کردن‬ ‫رفع‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫رفع‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬،‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫جستجوی‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫بدانیم‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬
‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫نمی‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کاران‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫حتی‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ .‫کنیم‬ ‫تولید‬ ‫برایش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬
‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫هستند‬ ‫نتایج‬ ‫صدر‬ ‫در‬ ‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ،‫بگیرند‬ ‫رتبه‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫رتبه‬ ‫سختی‬‫نکرده‬ ‫رفع‬
‫است‬.
‫خود‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫صفحه‬ ‫کدام‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫چطور‬ ‫اینکه‬
‫بود‬ ‫مفید‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫کل‬ ‫در‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ‫تر‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬‫سایت‬‫و‬‫همچنین‬
‫موارد‬‫فنی‬‫مانند‬‫سرعت‬،‫سایت‬‫ظاهر‬‫و‬‫عملکرد‬‫صحیح‬‫و‬...‫بستگی‬‫د‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫گوگل‬ .‫ارد‬200‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫فاکتور‬
‫دارد‬ ‫خود‬ ‫الگوریتم‬ ‫در‬ ‫نتایج‬.
‫است‬ ‫درست‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫همه‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫زده‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫حرف‬ ‫وقت‬ ‫هر‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫نیز‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پس‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نظرمان‬ ‫مورد‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬
‫می‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫ما‬‫کند‬ ‫می‬ ‫صدق‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫گویم‬.
‫پولی‬ ‫نتایج‬ ‫یا‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬ ‫تفاوت‬
‫شامل‬ ‫معموال‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬2:‫است‬ ‫نتیجه‬ ‫نوع‬‫پولی‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬.
9
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
1.‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬
‫گوگل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫طبیعی‬ ‫نتایج‬ ‫همان‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬100‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫شایستگی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫درصد‬
‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫باالتر‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫طبیعی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫بدهید‬ ‫پول‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫راهی‬ ‫هیچ‬.
‫گوگل‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مختلف‬ ‫فاکتور‬ ‫صدها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬.‫گوگل‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اما‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫ترین‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ،‫ترین‬ ‫مرتبط‬.
‫می‬ ‫ما‬ ‫وقت‬ ‫هر‬‫سئو‬ ‫گوییم‬،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫باالتری‬ ‫رتبه‬ ‫گوگل‬ ‫طبیعی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫منظور‬.
2.‫پولی‬ ‫نتایج‬
‫رتبه‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫پولی‬ ‫تبلیغات‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬ ‫پایین‬ ‫یا‬ ‫باال‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نتایجی‬ ،‫پولی‬ ‫نتایج‬
‫هستند‬ ‫ارگانیک‬ ‫های‬.‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پولی‬ ‫نتایج‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬‫است‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫پول‬ ‫میزان‬.‫چقدر‬ ‫هر‬
‫رتبه‬ ‫در‬ ،‫کند‬ ‫پرداخت‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬‫خورید‬ ‫می‬ ‫آش‬ ‫قدر‬ ‫همان‬ ‫بدید‬ ‫پول‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ .‫میشوند‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫باالتر‬ ‫های‬!
10
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫سئو‬ ‫چرا‬ ‫اصال‬ ‫اما‬
‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫کالم‬ ‫یک‬ ‫در‬‫سایت‬ ‫برای‬ ‫همیشگی‬ ‫ترافیک‬ ‫از‬ ‫عظیم‬ ‫منبع‬‫داشت‬ ‫دوست‬‫شما‬ ‫نی‬!
‫می‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫دیگری‬ ‫سایت‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ورودی‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫توانید‬.
‫حدود‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬60‫مانند‬ ‫دیگری‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫تازه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫درصد‬
‫از‬ ‫بیش‬ ،‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫هم‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫بینگ‬ ‫یاهو‬70‫هستند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫از‬ ‫درصد‬.
‫کنیم‬ ‫بیان‬ ‫مثال‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اهمیتش‬ ‫بیایید‬.
‫عبارت‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫متوجه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫دارید‬ ‫ورزشی‬ ‫لوازم‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فرض‬"‫کفش‬ ‫خرید‬
‫ورزشی‬"‫حدود‬ ‫ماه‬ ‫در‬100‫حدو‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫سرچ‬ ‫با‬ ‫هزار‬‫د‬40‫یعنی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫درصد‬
‫ماه‬ ‫در‬ ‫شما‬40‫دارید‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫ورودی‬ ‫هزار‬.
‫این‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫باز‬ ‫حاال‬40‫فقط‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫هزار‬1000‫بگوییم‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نفر‬
‫ما‬ ‫برای‬ ‫خرید‬ ‫هر‬30‫با‬ ‫داشته‬ ‫سود‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬،‫شد‬30‫جدای‬ !‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫سود‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬
‫اگر‬ ‫مثال‬ .‫اید‬ ‫کرده‬ ‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫هدفمند‬ ‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫خود‬ ‫تبلیغات‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫شما‬ ،‫فروش‬ ‫سود‬ ‫از‬
11
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫ت‬ ‫هزار‬ ‫چندین‬ ‫ورودی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫گوگلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫خواستید‬ ‫می‬‫ای‬ ‫هزینه‬ .‫کردید‬ ‫می‬ ‫خرج‬ ‫باید‬ ‫ومان‬
‫نشود‬ ‫هم‬ ‫آوری‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫شاید‬ ‫که‬.
‫و‬ ‫مختلف‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫صدها‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫صحیح‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫عبارت‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫این‬ ‫تازه‬
‫ه‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫کلمه‬ ‫هزاران‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫یا‬‫هاست‬ ‫حرف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فروش‬ ‫سود‬ ‫نیز‬ ‫ا‬!
‫باشید‬ ‫برده‬ ‫پی‬ ‫سئو‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کافیست‬ ‫جا‬ ‫همین‬ ‫تا‬ ‫نظرم‬ ‫به‬.
‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫عملی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫موارد‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫سئو‬ ‫صفر‬ ‫قدم‬ ‫از‬
‫ق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬‫ایم‬ ‫گفته‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫ویدئو‬ ‫الب‬‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ .‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬.‫کنید‬ ‫مراجعه‬
‫تخفیف‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬seobook‫با‬ ‫را‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬25!‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫تخفیف‬ ‫درصد‬
‫سئو‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬
‫کنم‬ ‫صحبت‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫نکته‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ،‫شویم‬ ‫تر‬ ‫عملی‬ ‫مباحث‬ ‫وارد‬ ‫بخواهیم‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬.
‫چه‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫شما‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫کلماتی‬‫جستجوی‬ ‫تا‬ ‫کنند‬
‫مشتری‬ ‫دقیقا‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫بدانید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫وقتی‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬.
‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬
‫که‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫شنیده‬ ‫مشتری‬ ‫پرسونای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫یا‬ .‫هستند‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬
‫شوید‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫االن‬ ‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫شد؟‬ ‫سخت‬ ‫کمی‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫پرسونای‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ .‫باشید‬.
‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مثال‬.
12
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫شو‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ‫پرسونا‬‫د‬.‫چه‬ ،‫دارند‬ ‫سنی‬ ‫رنج‬ ‫چه‬
‫هستند‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫طیف‬ ‫من‬ ‫مخاطب‬ ‫بگویید‬ ‫شاید‬ ‫دانم‬ ‫می‬ ‫البته‬ . ... ‫و‬ ‫دارند‬ ‫عالقه‬ ‫موضوعاتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ،‫دارند‬ ‫جنسیتی‬
‫پرسونای‬ ‫این‬ .‫ببرید‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫پرسونا‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫باید‬ ‫اما‬ .‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫چیزهایی‬ ‫چنین‬ ‫دقیق‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫و‬
‫باشند‬ ‫مرد‬ ‫مثال‬ ‫شما‬ ‫مخاطبان‬ ‫همه‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬ ‫قطعا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مانند‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫صرفا‬ ‫مشتری‬!
‫پرسونا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ .‫شود‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬ ‫گمراهی‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫پرسونا‬ ‫چندین‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬
‫به‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کنید‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫کمی‬‫کند‬ ‫خوبی‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫بازاریابی‬.
‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬‫م‬‫در‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫اهمیت‬ ‫همچنین‬ ،‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫درستی‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫شتری‬
‫دارد‬ ‫شما‬ ‫محتوایی‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫بخش‬.
‫دنبا‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫موضوعی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫محتوای‬ ‫باید‬ ،‫شوید‬ ‫موفق‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬‫مشتری‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫ل‬
‫بسیار‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫متوجه‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محال‬ ،‫نشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬.
‫هدف‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬
‫کلی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫وقت‬ ‫شناختید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطب‬ ‫پرسونای‬ ‫که‬ ‫حاال‬‫می‬ .‫است‬ ‫دی‬‫ما‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫خواهیم‬
‫برسد‬ ‫اش‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫کلماتی‬ ‫چه‬.
‫جذب‬ ‫را‬ ‫شخص‬ ‫آن‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫محصول‬ ‫فروش‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬
‫ر‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫برند‬‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫ا‬.
‫گفته‬ ‫محصول‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫به‬
‫می‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ )‫کنیم‬ ‫آشنا‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫(تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫مخاطب‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫می‬ ‫گفته‬ ‫اطالعاتی‬ ‫یا‬ ‫محتوایی‬‫شود‬.
13
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫با‬ ‫بیایید‬‫کنیم‬ ‫تر‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫کمی‬ ‫مثال‬ ‫یک‬.
‫دارید‬ ‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫دارویی‬ ‫یک‬ ‫شما‬ .‫دارید‬ ‫گیاهی‬ ‫هایی‬ ‫دارو‬ ‫فروش‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فرض‬.
‫کند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫عباراتی‬ ‫چنین‬ ‫کاربر‬ ‫این‬ ‫پس‬ ،‫است‬ ‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫گیاهی‬ ‫داروی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫داند‬ ‫می‬ ‫شخصی‬:
•‫گیاهی‬ ‫داروی‬ ‫خرید‬‫سردرد‬
•‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫گیاهی‬ ‫داروی‬
•‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫داروی‬
‫می‬ ‫شما‬ ‫فروش‬ ‫باعث‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫این‬
‫گوییم‬ ‫می‬ ‫محصول‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫شوند‬.
‫گیاهی‬ ‫داروی‬ ‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫داند‬ ‫نمی‬ ‫کاربر‬ ‫ها‬ ‫وقت‬ ‫بعضی‬ ‫حال‬‫کند؟‬ ‫می‬ ‫سرچ‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫او‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫عبارت‬ ‫احتماال‬:
•‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫روش‬
•‫کنیم‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سردرد‬ ‫چگونه‬
•‫کنیم‬ ‫درمان‬ ‫را‬ ‫سردرد‬ ‫چگونه‬
‫نی‬ ‫محصولی‬ ‫خرید‬ ‫دنبال‬ ‫مستقیما‬ ‫کاربر‬ ‫یعنی‬ .‫گوییم‬ ‫می‬ ‫اطالعاتی‬ ‫یا‬ ‫محور‬ ‫محتوا‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫عبارات‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬‫صرفا‬ ‫و‬ ‫ست‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیازش‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫محصولی‬ ‫که‬ ‫نداند‬ ‫اصال‬ ‫کاربر‬ ‫شاید‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫خواهد‬ ‫می‬ ‫موضوعی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬.
‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫رو‬ ‫کلمات‬ ‫نوع‬ ‫کدام‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫حاال‬ ‫خب‬!
‫توانید‬ ‫می‬ .‫کنید‬ ‫کار‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫سئو‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫موفق‬ ‫برای‬‫محصول‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برای‬
‫خود‬ ،‫محور‬‫محصول‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫صفحه‬‫و‬ ‫مقاالت‬ ،‫محور‬ ‫محتوا‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫را‬
‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬.
‫ک‬ ‫عبارت‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫کند‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫نام‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫شما‬ ‫مشتری‬ ‫اگر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬‫لیدی‬
،‫نیستند‬ ‫محصول‬ ‫دنبال‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫جستجو‬ ‫محور‬ ‫محتوا‬‫توانید‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫هم‬ ‫باز‬
‫محتوایی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫حتما‬ .‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫یک‬ ‫بتوانید‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مطالعه‬!
14
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫ترفندهای‬
‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫ترفند‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هدف‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬
‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫کلیدی‬.
‫است‬ ‫گوگل‬ ‫اتوکامپلیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اول‬.‫سای‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫همین‬ ‫بله‬ .‫بینیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫عبارات‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫همیشه‬‫شدت‬ ‫به‬ ‫ت‬
‫هستند‬ ‫مفید‬.
‫شما‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫عبارتی‬ ‫کردن‬ ‫تایپ‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ ‫اید‬ ‫دیده‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫صحیح‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پیشنهادات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫عباراتی‬
‫گو‬ ‫می‬ ‫جلوتر‬ ‫(که‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ )‫ییم‬.‫جستجو‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫مخاطبان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کلماتی‬ ‫همان‬ ،‫کلمات‬ ‫این‬ ‫بیشتر‬
.‫کنند‬ ‫می‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬.
‫بع‬ ‫حتی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫سرچ‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫کلماتی‬ ‫چه‬ ‫مردم‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬‫شما‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ضی‬
‫کنید‬ ‫تالش‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫چقدر‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫سخت‬ ‫چقدر‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫گویند‬ ‫می‬.
‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫ابزارهای‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬
‫ایم‬ ‫آورده‬ ‫زیر‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬.
•SEMRush
•KeywordTool.io
•Keywords Everywhere Extension
•Moz Keyword Explorer
•Seed Keywords
15
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫است‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ‫پلنر‬ ‫کیبورد‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫می‬ ‫ما‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫ادز‬ ‫گوگل‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫ابزار‬ ‫این‬
‫در‬ ‫کافیست‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫توانیم‬‫گوگل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫ابزار‬ ‫این‬
‫گوید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ماهانه‬ ‫سرچ‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫تقریبی‬ ‫آمار‬ ‫همچنین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫مرتبط‬ ‫عبارات‬!
‫فعال‬ ‫ادز‬ ‫گوگل‬ ‫کمپین‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫باید‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کلمات‬ ‫آن‬ ‫آمار‬ ‫از‬ ‫تری‬ ‫دقیق‬ ‫تعداد‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬‫باشید‬ ‫داشته‬.
‫مشتریان‬ ‫عبارات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫راه‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫ختم‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شما‬‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫کلمه‬ ‫ها‬
‫خوا‬ ،‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫را‬‫می‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫با‬ .‫اند‬ ‫پرسیده‬ ‫حوزه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫سواالت‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫هید‬‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫توانید‬
‫کنید‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫موضوعات‬ ،‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫لغات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬.
‫رو‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬‫است‬ ‫تیل‬ ‫النگ‬ ‫کلمات‬ ‫ی‬.
‫این‬ ‫هستند؟‬ ‫کلماتی‬ ‫چه‬ ‫تیل‬ ‫النگ‬ ‫کلمات‬‫این‬‫عبارات‬‫النگ‬‫تیل‬ً‫ال‬‫معمو‬‫از‬‫سه‬‫و‬‫چهار‬‫کلمه‬‫به‬‫باال‬‫تشکیل‬‫شده‬
‫است‬‫و‬‫ویژگی‬‫که‬‫این‬‫عبارات‬‫دارند‬‫این‬‫است‬‫که‬‫اول‬‫از‬‫ه‬‫آن‬ ‫سئو‬ ‫پس‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫کمتری‬ ‫رقابت‬ ‫مه‬
‫به‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫راحت‬‫می‬ ‫بهتر‬ ‫ما‬ ‫پس‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ،‫عبارت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬
‫نیاز‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫دقیقا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫او‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫کنیم‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نیاز‬ ‫توانیم‬
‫بدهیم‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دارد‬.
16
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫کلمه‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ً‫ال‬‫مث‬"‫کتاب‬ ‫خرید‬"‫شما‬ ،‫کند‬ ‫سرچ‬ ‫را‬‫میخواهد‬ ‫رمان‬ ‫کتاب‬ ‫آیا‬ .‫است‬ ‫کتابی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬
‫کند‬ ‫سرچ‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫روانشناسی‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬"‫سوفی‬ ‫دنیای‬ ‫رمان‬ ‫کتاب‬ ‫خرید‬"‫است‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫دقیقا‬ ‫ما‬ ‫پس‬ ،.
‫می‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫جستجو‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫خریداری‬ ‫کتاب‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬‫خو‬‫کتابی‬ ‫نام‬ .‫کند‬ ‫خرید‬ ‫اینترنتی‬ ‫اهد‬
‫می‬ ‫که‬.‫است‬ ‫سوفی‬ ‫دنیای‬ ‫هم‬ ‫خواهد‬‫پس‬‫اگر‬‫ما‬‫صفحه‬‫فروش‬‫این‬‫رمان‬‫را‬‫در‬‫سایت‬‫خود‬‫برای‬‫این‬‫عبارت‬‫سئو‬‫کرده‬،‫باشیم‬
‫یک‬‫مخاطب‬‫صد‬‫در‬‫صد‬‫هدفمند‬‫خواهیم‬‫داشت‬‫و‬‫احتمال‬‫تبدیل‬‫شخص‬‫به‬‫یک‬‫مشتری‬‫بیشتر‬‫خواهد‬‫بود‬.
‫النگ‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫و‬ ‫تر‬ ‫رقابت‬ ‫پر‬ ‫کلمات‬ ‫وارد‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫آوردید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تیل‬
‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫سریع‬ ‫نتیجه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫کلمات‬ ‫روی‬ ‫حتما‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫اما‬ .‫شویم‬ ‫تر‬ ‫کوتاه‬.
‫تقریبا‬ ‫تمرکز‬ ‫دین‬ ‫برایان‬ ‫گفته‬ ‫به‬ ،‫کرد‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫لینکو‬ ‫بک‬ ‫سایت‬100‫ر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درصدی‬‫پرسشی‬ ‫جمالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تیل‬ ‫النگ‬ ‫وی‬
‫می‬ ‫او‬ .‫گذاشت‬ ‫طوالنی‬‫رقابت‬ ‫پر‬ ‫کلمات‬ ‫وارد‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ،‫شد‬ ‫بیشتر‬ ‫تر‬ ‫طوالنی‬ ‫عبارت‬ ‫همین‬ ‫با‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫اعتبار‬ ‫وقتی‬ ‫گوید‬
‫رتبه‬ ‫خود‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫االن‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫تر‬‫دارد‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫های‬.
‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫که‬ ‫ایم‬ ‫گفته‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫عملی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،
‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تیل‬ ‫النگ‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چطور‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬
‫تخفیف‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫مراجعه‬seobook‫با‬ ‫را‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬25!‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫تخفیف‬ ‫درصد‬
17
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫چیست؟‬ ‫شده‬ ‫سئو‬ ‫محتوای‬
‫محتوای‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫همدیگر‬ ‫به‬ ‫بشدت‬ ‫محتوا‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫االن‬ ‫تا‬،‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫بهتری‬
‫می‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫خوب‬ ‫شده‬ ‫سئو‬ ‫محتوای‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫اما‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫بهتری‬ ‫رتبه‬‫بپردازیم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خواهیم‬.
‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬
‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫کیفیت‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫صفحات‬ ‫محتوای‬‫یا‬ ‫محصول‬ ‫صفحه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اما‬ .‫باشند‬
‫کنید‬ ‫خود‬ ‫مقاالت‬ ‫صفحه‬ ‫مثل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سرویس‬.
‫اصل‬ ‫در‬‫روی‬ ‫باید‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫صفحه‬ ‫هدف‬
‫باشد‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫پیشنهادهایی‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬.
‫ع‬ ‫به‬‫ببینید‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫نوان‬.
‫زیبایی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫میبینید‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫دارد‬ ‫کیفیتی‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫همچنان‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫با‬
‫است‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫ویژگیهای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬.
‫ا‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫وقتی‬ ‫پس‬‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫داشته‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫راضی‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫صفحه‬ ‫ین‬
‫دهد‬ ‫می‬.
‫شما‬ ‫اول‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫اما‬ ‫بسازید‬ ‫مفید‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫صفحه‬ ،‫بگوییم‬ ‫بخواهیم‬ ‫خالصه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫پس‬
‫است‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫تبدیل‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫از‬.
‫با‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬‫بالگ‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬‫ها‬ ‫مقاله‬ ‫و‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫وقت‬ ‫هر‬"‫است‬ ‫پادشاه‬ ‫محتوا‬"‫این‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بالگ‬ ‫محتوای‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ذهنشان‬ ‫مردم‬ ‫بیشتر‬ ،
‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫بازاریابی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بخش‬.‫توان‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫بالگ‬ ‫بخش‬ ‫از‬‫ی‬‫د‬
‫بگیر‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬ ‫بازدید‬‫کنید‬ ‫آشنا‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ید‬.
18
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫مستمر‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫شک‬ ‫بدون‬hubSpot‫انجام‬
،‫کنند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متوجه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬350‫ترافیک‬ ‫درصد‬‫بیشتری‬
‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫تالش‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬.
‫میان‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کالم‬ ‫خالصه‬
‫میلیون‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫دفن‬ ‫دیگر‬ ‫صفحه‬ ‫ها‬.
‫محتوا‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬‫دارند‬ ‫خوبی‬ ‫بازخورد‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫بیندازیم‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫میخواهیم‬ ‫حاال‬.
A.‫ها‬ ‫چیز‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫لیست‬
‫تکنیک‬ ،‫ها‬ ‫آیتم‬ ،‫ترفندها‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ،‫محتوا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫یعنی‬ ‫کامل‬ ‫لیست‬‫لیست‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫دستورها‬ ،‫ها‬
‫کنید‬.
‫ها‬ ‫محتوا‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫این‬ ‫به‬ ‫پس‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫آیتم‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫هستند‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫بسیار‬
‫آورد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارزشمندی‬ ‫محتوای‬ ،‫تایی‬ ‫چند‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫مخاطب‬ ‫صورت‬.
‫مقاله‬ ،‫بکلینکو‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬175‫لینک‬ ‫استراتژی‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سازی‬
‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫محتوایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫بدهند‬ ‫لینک‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ،‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫گوگل‬ ‫یک‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬
‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫بسیار‬.
19
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
B.‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫راهنمای‬
‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫قدیمی‬ ‫بسیار‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫راهنماهای‬‫میدهد‬ ‫جواب‬.‫وجود‬ ‫ها‬ ‫راهنما‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫مخاطب‬ ‫برای‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫داشتند‬.
‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫نویسنده‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سئو‬ ‫استراتژی‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫گردیم‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫بکلینکو‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬
‫بسیار‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬‫باشد‬ ‫کامل‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬.
‫باز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫رتبه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫مقاله‬ ‫همین‬ ‫هم‬ ‫باز‬‫دید‬‫کند‬ ‫سایت‬ ‫روانه‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬.
‫خ‬ ‫باال‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫گردن‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫مطمئن‬ ‫بنویسید‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫محتوای‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫بود‬ ‫واهد‬.
C.)‫(تحقیقاتی‬ ‫مفید‬ ‫دیتای‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫با‬ ‫محتوا‬
‫محبوب‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫تحقیق‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالیز‬ ‫یک‬ ‫آمار‬ ‫و‬ ‫دیتا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫محتواهایی‬
‫هستند‬.‫سایت‬BuzzSumo‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫در‬100‫مقاله‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫پست‬ ‫میلیون‬"‫محتوای‬ ‫ترند‬2018"‫به‬ ‫را‬‫دست‬
‫بیاورد‬!
20
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫تنها‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫پیج‬ ‫آف‬ ‫سئو‬ ‫تقویت‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫مقاله‬ ‫همین‬
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ،‫زمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫مشکل‬.
D.‫کامل‬ ‫بسیار‬ ‫راهنمای‬
‫نیز‬ ‫کامل‬ ‫راهنمای‬‫این‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫محتوا‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫بزرگ‬ ‫تفاوت‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫لیست‬ ‫و‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫راهنمای‬ ‫شبیه‬ ً‫ا‬‫تقریب‬
‫شرح‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫فرایند‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫اشاره‬ ‫هایی‬ ‫آیتم‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬ ‫لیستی‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫دیگر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬
‫دهید‬.‫مق‬ ‫موضوع‬ ‫زوایای‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫دهید‬ ‫پوشش‬ ‫کامل‬ ‫بسیار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اله‬.
‫بدهید‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫شما‬.
‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫که‬ ‫لینکو‬ ‫بک‬ ‫سایت‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫مثال‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫گفته‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫صحبت‬ ‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫اصل‬‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫چرا‬ ،‫چیست‬ ‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫اصال‬ ‫اینکه‬.
‫شود‬ ‫شامل‬ ‫هم‬ ‫هایی‬ ‫لیست‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫کامل‬ ‫محتوای‬ ‫یک‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ،‫کامل‬ ‫راهنمای‬ ‫این‬ ‫در‬.
‫می‬ ‫اینجا‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫توصیه‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ترند‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫موضوعات‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کنم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫توانم‬‫محتوا‬ ‫ها‬‫تولید‬
‫باشید‬ ‫جلوتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬.
‫نیز‬ ‫گوگل‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫ترند‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫موضوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بقیه‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫شما‬ ‫اگر‬
‫هستید‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫زیادتری‬ ‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫به‬.
21
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
E.‫(عک‬ ‫بصری‬ ‫محتوای‬‫س‬)... ‫و‬ ‫اینفوگرافیک‬ ،‫صوت‬ ،‫ویدئو‬ ،
‫که‬ ‫شد‬ ‫معلوم‬ ،‫شد‬ ‫انجام‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫طبق‬‫کاربران‬ ‫برای‬ ،‫ها‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫مثل‬ ‫بصری‬ ‫محتوای‬
‫جذاب‬ ‫بسیار‬‫هستند‬‫شو‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫دریافت‬ ‫باعث‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬‫ن‬‫د‬.
‫بصری‬ ‫محتوای‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫فقط‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ‫البته‬‫حساب‬ ‫بصری‬ ‫محتوای‬ ‫نیز‬ ‫چنینی‬ ‫این‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ،‫شات‬ ‫اسکرین‬ ،‫ویدئو‬ .‫نیست‬
‫می‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫حتی‬ .‫میشوند‬‫محتوا‬ ‫در‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫یک‬ ‫توان‬
‫گذاشت‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫توضیحات‬ ‫برای‬ ‫ویدئو‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫قرارداد‬.
‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫ابتدا‬ .‫کردیم‬ ‫تولید‬ ‫محتوا‬ ‫یک‬ ‫عمال‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫بررسی‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫انواع‬ ،
‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬‫دادیم‬ ‫انجام‬.‫دادیم‬ ‫آموزش‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫نوشتیم‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ،‫کردیم‬ ‫انتخاب‬ ‫موضوع‬ ،
‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬‫تخفیف‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫مراجعه‬seobook‫می‬ ‫هم‬
‫با‬ ‫را‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫توانید‬25‫تخفیف‬ ‫درصد‬!‫کنید‬ ‫تهیه‬
22
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫اصول‬(On-Page SEO)
‫نمایش‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫بخواند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ،‫بزند‬ ‫سر‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫راضی‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫است‬ ‫کاربر‬ ‫شده‬ ‫سرچ‬ ‫عبارت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫مفید‬ ‫محتوای‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫فنی‬ ‫مسائل‬ ‫از‬ .‫دهد‬.
‫و‬ ‫کلمات‬ ‫گوگل‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫عبارات‬‫وقتی‬‫ببیند‬‫که‬‫در‬‫مورد‬‫یک‬‫کلمه‬‫یا‬‫عبارت‬‫یا‬‫موضوع‬‫بیشتر‬
‫صحبت‬‫کرده‬،‫اید‬‫پس‬‫می‬‫گوید‬‫که‬‫ا‬‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫صفحه‬ ‫ین‬
‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ !‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫نه‬ ‫البته‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬‫ایم‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫عملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫سئو‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫در‬ .
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫اصول‬ ‫روی‬ ‫بیشتر‬ ‫اینجا‬.
‫ی‬ ‫افزونه‬ ،‫ها‬ ‫وردپرسی‬‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫واست‬
‫می‬ ‫توصیه‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫وردپرسی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬‫پالگین‬ ‫کنیم‬Yoast SEO‫نمی‬ ‫معجزه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬
‫کند‬.‫شما‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫سئو‬ ‫اتوماتیک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫توقع‬
‫بتو‬ ‫بهتر‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫دهید‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫انید‬.‫افزونه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫تنظیمات‬
‫دهید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫موارد‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬.‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫یک‬ ‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬ ‫در‬
.‫ایم‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫رایگان‬‫افزونه‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫مشاهده‬Yoast SEO
‫دارن‬ ‫وجود‬ ‫های‬ ‫افزونه‬ ‫آماده‬ ‫های‬ ‫اس‬ ‫ام‬ ‫سی‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫وردپرس‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫د‬
‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫تا‬ ‫بخواهید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫اختصاصی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬.
23
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫در‬:
A.‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬(Title Tag)‫کنید‬ ‫استفاده‬
‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬‫این‬ ‫که‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫خالصه‬ ‫خیلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫است‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫تگ‬ ‫مهمترین‬ ،‫تگ‬ ‫این‬
،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫پس‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫موضوعی‬ ‫چه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫صفحه‬
‫است‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫چه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گویید‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫به‬.
ً‫ال‬‫مث‬‫کلمه‬ ‫برای‬ ‫مقاله‬ ‫آن‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫ترفند‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫بکلینکو‬ ‫سایت‬ ‫در‬"‫سئو‬ ‫های‬ ‫ترفند‬"‫سئو‬ ،
‫ببرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫کردند‬ ‫سعی‬ ‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫شده‬.
B.‫کنید‬ ‫بهینه‬ ‫را‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬
‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬‫رنکینگ‬ ‫برای‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گفته‬ ‫گوگل‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫اهمیت‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬
‫کنیم؟‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫پس‬ .‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬!
‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫چون‬!،‫بینند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫جستجویی‬ ‫کاربران‬ ‫وقتی‬
‫هر‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫توضیحاتی‬‫کدام‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ،‫کوتاه‬ ‫توضیحات‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نتایج‬
‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫سایت‬.
24
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫سایت‬ ‫روی‬ ،‫نباشید‬ ‫هم‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫جذاب‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫شما‬
‫کنند‬ ‫کلیک‬ ‫شما‬.‫کاربر‬ ‫نگاه‬ ‫اصل‬ ‫در‬‫کنند‬ ‫کلیک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫تا‬ ‫بدزدید‬ ‫باید‬ ‫را‬.
‫وجود‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫افزایش‬ ‫احتمال‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫کلیک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫اما‬ ‫نباشید‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬
‫دارد‬.
‫ر‬ ‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫کاربر‬ ‫وقتی‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫نکته‬‫گوگل‬ ،‫کند‬ ‫سرچ‬ ‫ا‬
‫می‬ ‫بولد‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬‫میشود‬ ‫نیز‬ ‫کاربر‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کند‬.
C.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬
‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫عنوان‬ ‫در‬ ‫االن‬ ‫تا‬ .‫است‬ ‫محتوای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫محتوا‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫بعدی‬ ‫مورد‬
‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫را‬‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫باید‬ ،‫هم‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫حاال‬.‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متقاعد‬ ‫گوگل‬ ‫حاال‬
‫است‬ ‫موضوع‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬.
‫در‬ ‫مثال‬‫یعنی‬ ‫مقاله‬ ‫ابتدای‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫در‬ ،‫عنوان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫سئو‬ ‫ترفندهای‬ ‫مقاله‬ ،‫بکلینکو‬ ‫سایت‬ ‫همان‬150‫های‬ ‫کلمه‬ ،‫اول‬ ‫کلمه‬
‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫متن‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫جدا‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬
‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ببرید‬ ‫کار‬.
‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫حتی‬ .‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫تکرار‬ ‫تعداد‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫قانون‬
‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫بدی‬ ‫احساس‬ ‫نیز‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫نباشد‬ ‫تکراری‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫زیاد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫مشابه‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫هم‬ ‫کلمات‬.
‫در‬ ‫مقاله‬ ‫همین‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫مث‬،‫بکلینکو‬ ‫سایت‬3000‫فقط‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کلمه‬6‫این‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بار‬
‫کافیست‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫زیادی‬ ‫چگالی‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫چگالی‬ ‫مقدار‬.
25
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
‫به‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬keyword
stuffing‫می‬ ‫گفته‬‫را‬ ‫شما‬ ‫گوگل‬ ‫پس‬ ‫دهید‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫جریمه‬.
‫کنی‬ ‫استفاده‬ ‫طبیعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫باید‬ ‫خالصه‬‫توجه‬ ‫آن‬ ‫چگالی‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ .‫د‬
‫بدتر‬ ‫شود‬ ‫بهتر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخواهید‬ ‫قصد‬ ‫از‬ ‫اگر‬ .‫باشید‬ ‫نداشته‬
‫شد‬ ‫خواهد‬!
D.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫مشابه‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫هم‬ ‫کلمات‬ ‫از‬
‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫مشابه‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫هم‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫حتما‬‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫موضوع‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ .‫کنید‬
‫چیست‬.‫به‬ ‫خوبی‬ ‫رتبه‬ ‫مشابه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جدا‬ .‫کند‬ ‫درک‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پس‬
‫بیاورید‬ ‫دست‬.
ً‫ال‬‫مث‬‫سئو‬ ‫آموزشی‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫در‬‫مانند‬ ‫کلماتی‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ،"‫سئو‬ ‫آموزش‬"‫از‬"‫نتایج‬ ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫آموزش‬‫گوگل‬"،‫شود‬ ‫استفاده‬
‫بگیریم‬ ‫رتبه‬ ‫هم‬ ‫دوم‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ،‫گوگل‬ ‫درک‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬.
‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬LSI‫کنید‬ ‫استفاده‬.LSI Keywords‫هستند‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫همان‬
‫است‬ ‫تر‬ ‫تشریحی‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫طوالنی‬ ‫کمی‬ ‫اما‬.
‫دا‬ ‫وجود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫و‬ ‫مشابه‬ ‫کلمات‬ ،‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫ترفند‬ ‫آن‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫شته‬
LSI‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫عبارات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬:
•‫دیجیتال‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫ترفند‬
•‫مارکتینگ‬ ‫اینترنت‬ ‫ترفندهای‬
•‫بازاریابی‬ ‫شروع‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
.‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫مشابه‬ ‫کلمات‬ ‫پس‬‫کردن‬ ‫تایپ‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ً‫ال‬‫مث‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کنید‬.
26
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
E.‫تصاویر‬‫را‬‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫پس‬ .‫بفهمند‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫درون‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ،‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫متن‬ ‫خالف‬ ‫بر‬‫که‬ ‫مجبورند‬ ‫آنها‬
‫تگ‬ ،‫فایل‬ ‫نام‬ ‫به‬ALT‫عنوان‬ ‫و‬‫عکس‬ ‫اطراف‬ ‫متون‬ ‫و‬‫کنند‬ ‫تکیه‬ ‫عکس‬ ‫موضوع‬ ‫فهمیدن‬ ‫برای‬.
‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫بسیار‬ ‫تصاویر‬ ‫پس‬ ،‫باشد‬ ‫محور‬ ‫عکس‬ ‫سایتی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬‫دارد‬.
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫میتوانید‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬:
‫یاس‬ ‫گل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫نام‬ ‫است‬ ‫یاس‬ ‫گل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫بنویسید‬ ‫درست‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫نام‬ ‫اینکه‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اول‬
.‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫مشکلی‬ ‫تا‬ ‫بنویسید‬ ‫انگلیسی‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫البته‬ .‫بنویسید‬ً‫ا‬‫صرف‬ ‫تصویر‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫بخواهید‬ ‫اگر‬
‫اگر‬ .‫دارد‬ ‫موضوعی‬ ‫چه‬ ‫عکس‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بفهمد‬ ‫آن‬ ‫اسم‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫بنویسید‬ ‫ربط‬ ‫بی‬ ‫حروف‬ ‫و‬ ‫عدد‬ ‫سری‬ ‫یک‬
‫است‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫بداند‬ ‫تقریبا‬ ‫باید‬ ،‫ببیند‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫نام‬ ‫کسی‬.
‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫نکته‬ALT.‫است‬ ‫عکس‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬‫تگی‬‫برای‬‫تصاویر‬‫به‬‫نام‬ALT‫دارد‬ ‫وجود‬
‫کنید‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫کلمه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫که‬.
‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫عناوینی‬ ‫عکسها‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫دیده‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫عنوان‬ ‫خود‬ ‫تصاویر‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬
‫می‬ ‫صحبت‬ ‫تصویر‬ ‫موضوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫چند‬ ‫در‬‫کند‬.
27
‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬
F.‫کاربری‬ ‫تجربه‬
‫سایت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫ی‬‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫مثل‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫خوبی‬ ‫سئو‬ ‫بشدت‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬
‫شود؟‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬
‫دهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رتبه‬ ‫کوتاهی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬!
‫نمی‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬‫کاربر‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ‫کاربرانش‬ ‫به‬ ‫خواهد‬‫پس‬ .‫است‬ ‫سخت‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫پسند‬
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بچرخد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫شما‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬.
‫مرتبط‬ ‫کاربر‬ ‫مستقیم‬ ‫رضایت‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫گوگل‬ ‫اصلی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫جزو‬ ‫مورد‬ ‫این‬‫سئو‬ ‫روی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ،‫است‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تاثیر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬.‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫نتوانند‬ ‫کاربران‬ ‫اگر‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬.
G.‫محتوا‬ ‫کیفیت‬
‫طور‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫شنیده‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫گفته‬ ‫بارها‬‫است‬ ‫هم‬.
‫کرده‬ ‫صحبت‬ ‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫معیارهای‬ ‫و‬ ‫ترفندها‬ ‫برخی‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫میدان‬ ‫پیروز‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ .‫ایم‬
‫باشید‬ ‫سئو‬.
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئو

More Related Content

What's hot

http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتHanieh Ghofrani
 
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت Erfan Rahimi
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
 

What's hot (10)

Off page seo1
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
 
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
 
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
 
META IRAN
META IRANMETA IRAN
META IRAN
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
seo
seoseo
seo
 
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
 
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 

Similar to کتاب آموزش سئو

Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
 
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxMahdiyeRad
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیHanieh Ghofrani
 
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتآموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
 
کمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
 
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یابکتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یابcheyab | چ یاب
 

Similar to کتاب آموزش سئو (16)

Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my business
 
seo site
seo siteseo site
seo site
 
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
 
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتآموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
 
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
 
Seo
SeoSeo
Seo
 
مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
 
seo
seoseo
seo
 
www.webinseo.com.pdf
www.webinseo.com.pdfwww.webinseo.com.pdf
www.webinseo.com.pdf
 
why Seo is important?
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?
 
Behine sazi
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
 
کمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
 
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یابکتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
 

کتاب آموزش سئو

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫سئو‬‫چ‬‫ی‬‫ست؟‬(2) ‫موتورها‬‫ی‬‫دق‬ ‫جستجو‬‫ی‬‫قا‬‫م‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬‫ی‬‫کنند؟‬(3) ‫سئو‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬‫ی‬‫شود؟‬(8) ‫تفاوت‬‫نتا‬‫ی‬‫ج‬‫ارگان‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫ا‬‫نتا‬‫ی‬‫ج‬‫پول‬‫ی‬(8) ‫و‬‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫سئو‬ ‫چرا‬ ‫اصال‬ ‫اما‬(10) ‫تحق‬‫ی‬‫ق‬‫کل‬ ‫کلمات‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫سئو‬(11) ‫محتوا‬‫ی‬‫چ‬ ‫شده‬ ‫سئو‬‫ی‬‫ست؟‬(17) ‫سئو‬ ‫اصول‬‫داخل‬‫ی‬(On-Page SEO)(22) ‫آشنا‬‫یی‬‫تکن‬ ‫سئو‬ ‫با‬‫ی‬‫کال‬(Technical SEO)(28) ‫مبان‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫ی‬‫خارج‬ ‫سئو‬‫ی‬‫ل‬ ‫و‬‫ی‬‫نک‬‫ساز‬‫ی‬( ‫سئو‬ ‫در‬Off-Page SEO)(37) ‫هدف‬‫جستجو‬ ‫از‬ ‫کاربران‬(42) ‫ها‬ ‫روند‬‫ی‬‫جد‬‫ی‬‫دتر‬‫سئو‬ ‫در‬(45) ‫آخر‬ ‫کالم‬‫هدیه‬ +(48)
 • 6. 1 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫کتاب‬ ‫سئو‬ ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬ ‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫محصولی‬
 • 7. 2 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫اصول‬ ‫دارد؟‬ ‫اهمیتی‬ ‫چه‬ ‫چیست؟‬ ‫سئو‬‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫چیز‬ ‫چه‬‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫اول‬ ‫قدم‬ ‫؟‬‫کنیم‬ ‫سئو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫چگونه‬‫؟‬ ‫سایت‬ ‫خارج‬ ‫دهیم؟‬ ‫انجام‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫داخل‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫کار‬ ‫چه‬‫رود؟‬ ‫می‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫آینده‬ ‫چطور؟‬ ‫اید‬ ‫آمده‬ ‫درستی‬ ‫جای‬ ‫دقیقا‬ ‫پس‬ ،‫هستید‬ ‫سواالتی‬ ‫چنین‬ ‫پاسخ‬ ‫دنبال‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬.‫این‬ ‫در‬‫کتاب‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ .‫گوییم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫آن‬‫آن‬ ‫های‬ ‫روش‬‫را‬‫دهیم‬ ‫می‬ ‫توضیح‬‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬،‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫نکات‬ ‫سئو‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫روشن‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫آینده‬ ‫مسیر‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫سئو‬ ‫تر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ .‫گوییم‬ ‫می‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫محکمی‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫شروع‬. ‫نزدیک‬ ‫روز‬ ‫هر‬6‫حداقل‬ ‫یعنی‬ ‫این‬ !‫شود؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫میلیارد‬2‫می‬ ‫انجام‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫سرچ‬ ‫تریلیارد‬ !‫شود‬.‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫اطالعاتی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫رفع‬ ‫راهکار‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫کاربر‬ ‫ها‬ ‫میلیارد‬ !‫است‬ ‫آوری‬ ‫سرسام‬ ‫آمار‬ ‫بله‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫چرا‬ ‫نباشید؟‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫چرا‬ ‫نکنید؟‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫جستجو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫شما‬ ‫چرا‬ ‫پس‬ ‫همانطور‬ ‫نباشید؟‬ ‫پیشرو‬ ‫خود‬ ‫حوزه‬‫این‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬‫کتاب‬‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫ما‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫قدم‬. ‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫سئو‬(SEO - Search Engine Optimization)‫در‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫خارج‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫ما‬ ‫یعنی‬ ‫قرا‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ،‫خود‬ ‫سایت‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کلمات‬‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫نظرمان‬ ‫مورد‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫تا‬ ‫بگیریم‬ ‫ر‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ،‫باشد‬ ‫شرکتی‬ ‫یا‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫ترافیک‬ ،‫باشد‬ ‫ای‬ ‫مجله‬ ‫صرفا‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ .‫کنیم‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هدفمند‬. ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫توجه‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫ما‬‫قرار‬ ‫ارزش‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫ثابت‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬ .‫دهد‬ ‫بها‬ ‫ما‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بدانیم‬ ‫دقیقا‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطبان‬ ‫نیاز‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جدا‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫باعث‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نیاز‬ ‫محصوالتمان‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫زایی‬ ‫درآمد‬. ‫بگویم‬ ‫باید‬ ،‫کنم‬ ‫بیان‬ ‫ساده‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫بخواهم‬ ‫اگر‬ ‫پس‬: ‫انجام‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫کار‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫ما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مخاطبان‬ ‫شویم‬ ‫متوجه‬ ‫بتوانیم‬ ‫یعنی‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ،‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫سرچ‬ ‫عبارات‬ ‫آن‬ ‫جستجوی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫اول‬‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫تا‬ .‫کنیم‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫امور‬‫از‬ ‫لینک‬ ‫دریافت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫ما‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫کلیدی‬ ‫عبارات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫خب‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫شاید‬ .‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫سایتهای‬ ‫سایر‬‫چه‬ ‫وسط‬ ‫این‬ ‫سئو‬ ‫پس‬ !‫دهد‬ ‫نحوه‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تحقیق‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫اصول‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫بگویم‬ ‫باید‬ !‫کند؟‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ )‫(تقریبا‬ ،‫جستجو‬ ‫های‬ ‫موتور‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫ترافیک‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫مزیت‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ .‫محتوا‬ ‫توزیع‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫نگارش‬ ‫بو‬ ‫همیشگی‬‫نیست‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫هم‬ ‫آنچنان‬ ،‫پررقابت‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫دن‬!
 • 8. 3 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫دقیقا‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫را‬ ‫عبارتی‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ .‫میکند‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫گوگل‬ ‫مانند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫بعد‬ ‫قدم‬ ،‫چیست‬ ‫سئو‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫حاال‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫گوگل‬ ‫در‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫لحظه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫سرچ‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ )‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫(اطالعات‬ ‫دارد‬ ‫خودش‬. ‫صفحه‬ ‫ها‬ ‫میلیارد‬ ‫گوگل‬ ‫دیتابیس‬ ‫در‬‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اسکن‬ ‫صفحات‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سایت‬‫جستجو‬ ‫عبارت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫برگرداند‬ ‫را‬ ‫جواب‬ ‫بهترین‬ ،‫شما‬ ‫توسط‬ ‫شده‬.‫است؟‬ ‫شده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫چطور‬ ‫صفحات‬ ‫این‬ ‫بپرسید‬ ‫شاید‬ ‫حال‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫سر‬ ‫کارشان‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫هایی‬ ‫ربات‬ ‫گوگل‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫سایتتان‬ ‫صفحات‬‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫سریعا‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫صفحه‬ ،‫کاربر‬ ‫سرچ‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬. ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫چگونه‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫بپرسید‬ ‫شاید‬ ‫حاال‬ ‫الگوریتم‬ ‫که‬ ‫گوید‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نکرده‬ ‫فاش‬ ‫باره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دقیقی‬ ‫اطالعات‬ ‫گوگل‬‫اما‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫او‬ ‫های‬ ‫تج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫خیلی‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫کنیم‬ ‫کشف‬ ‫ایم‬ ‫توانسته‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫موارد‬ ،‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مستر‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫ربه‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ،‫بگوییم‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫کلی‬:
 • 9. 4 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ 1.‫بودن‬ ‫مرتبط‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬"‫شکالتی‬ ‫کیک‬ ‫پخت‬ ‫روش‬"‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬ ‫دنبال‬ ، ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫هم‬ ‫گوگل‬ ‫پس‬ !‫بدانید‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫بی‬ ‫ماشین‬‫نزدیک‬‫شده‬ ‫جستجو‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫محتوای‬ ‫ترین‬ ‫دهد‬ ‫عزیزش‬ ‫کاربران‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬. 2.‫کلمه‬‫کلیدی‬ ‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بودن‬ ‫مرتبط‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫سایت‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سرچ‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫کند‬.‫چه‬ ‫هر‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫نتیجه‬ ‫میلیون‬ ‫صد‬ ‫چند‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫گوگل‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫عباراتی‬ ‫وقتی‬ ‫شما‬ ‫البته‬ ‫آن‬ ‫نبودن‬ ‫مرتبط‬ ‫احتمال‬ ،‫شوید‬ ‫دور‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫از‬‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫نتایج‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ،‫سایت‬ ‫صفحه‬. ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تکرار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫صرفا‬ ‫نه‬ .‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫با‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫اما‬ ‫سایت‬! 3.‫اعتبار‬ ‫پیداست‬ ‫نامش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫گوگل‬‫ن‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫کند‬‫باشد‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫مایش‬.‫گوگل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بپرسید‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ .‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫کاربرانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غیرموثق‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫بردار‬ ‫کاله‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬ ‫دهد؟‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫بودن‬ ‫معتبر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫گوگل‬!
 • 10. 5 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫دی‬ )‫(معتبر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫گوگل‬‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫گری‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اعتبار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫میگویند‬ ‫گرفتن‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫اند‬.،‫ناسا‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ،‫بدهد‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫معرفی‬ ‫سایتش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬.‫است‬ ‫کرده‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،‫معتبر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫رتبه‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫لینکهای‬ ‫هرچه‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬.
 • 11. 6 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ 4.‫بودن‬ ‫مفید‬ ‫می‬ ‫محتوا‬: !‫شد؟‬ ‫چی‬ ( !‫نباشد‬ ‫مفید‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫شاید‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫تواند‬|‫نیست‬ ‫مفید‬ ‫که‬ ‫محتوایی‬ ‫نمیخواهد‬ ‫گوگل‬ ) ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫رسما‬ ‫گوگل‬ .‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫کاربرش‬ ‫به‬ ‫را‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫مفید‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫محتوا‬ ‫بودن‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬! ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫جستجو‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فرض‬"‫رژیم‬‫فالنی‬ ‫دکتر‬ ‫الغری‬"‫دکتری‬ ‫یک‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫بسیاری‬ ‫خب‬ . ... ‫و‬ ‫است‬ ‫نوشته‬ ‫کاملی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫علمی‬ ‫مقاالت‬ ،‫اند‬ ‫داده‬ ‫لینک‬ ‫او‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫آورند‬ ‫نمی‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫سر‬ ‫مردم‬ ‫از‬! ‫دا‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬‫آن‬ ‫روش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫بیان‬ ‫الغری‬ ‫رژیم‬ ‫نوع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجربه‬ ‫شخصی‬ ‫که‬ ‫رد‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫شخص‬ ‫این‬ ‫حرف‬ ‫اما‬ ‫اند‬ ‫نداده‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫رسند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫و‬. ‫مح‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫پس‬‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫مفید‬ ‫توای‬‫کند‬ ‫رفع‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫تواند‬.‫این‬ ‫با‬ ‫نیست‬ ‫مشهور‬ ‫هم‬ ‫آنچنان‬ ‫و‬ ‫نکردند‬ ‫دریافت‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫مثل‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫دوم‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫که‬!
 • 12. 7 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیگنال‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫بودن‬ ‫مفید‬ ‫این‬ ‫گوگل‬‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫بله‬ .‫فهمد‬ ‫می‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫عالقه‬ ‫بیشتر‬ ‫دوم‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫اگر‬ .‫دارند‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بین‬ ‫تعاملی‬ ‫چه‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نتایج‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫سایت‬ ‫پس‬ ‫بوده‬ ‫مفید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬. ‫د‬ ‫واقعا‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫بسازید‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ،‫کالم‬ ‫یک‬ ‫در‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫وست‬! ‫که‬ ‫شوند‬ ‫متوجه‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫کاربر‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫پارامترهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیگنال‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫آن‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫او‬ ‫خواهان‬ ‫مردم‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫سایتی‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫پس‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫چقدر‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫شود‬‫کند‬ ‫تر‬.،‫برود‬ ‫دیگر‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫سراغ‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫دوباره‬ ‫اما‬ ‫بشود‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫کاربری‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نبوده‬ ‫مفید‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ،‫موضوع‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫یعنی‬ ‫بزنید‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫آستین‬ .‫است‬ ‫رسیده‬ ‫عمل‬ ‫وقت‬ ‫دیگر‬ ‫حاال‬!
 • 13. 8 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫سئو‬ ‫داشته‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫رتبه‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫می‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ .‫باشید‬‫اپ‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫رقباتی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫جای‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یاهو‬ ،‫بینگ‬ ،‫گوگل‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫استور‬‫شوند‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫بهتر‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ،‫نکاتی‬ ‫رعایت‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫نیز‬ ‫پلی‬. ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نیازمند‬ ،‫نیاز‬ ‫کردن‬ ‫رفع‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫رفع‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬،‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫جستجوی‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫بدانیم‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫نمی‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کاران‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫حتی‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫این‬ .‫کنیم‬ ‫تولید‬ ‫برایش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫هستند‬ ‫نتایج‬ ‫صدر‬ ‫در‬ ‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ،‫بگیرند‬ ‫رتبه‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫رتبه‬ ‫سختی‬‫نکرده‬ ‫رفع‬ ‫است‬. ‫خود‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫نتیجه‬ ‫بهترین‬ ‫صفحه‬ ‫کدام‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫چطور‬ ‫اینکه‬ ‫بود‬ ‫مفید‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫کل‬ ‫در‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ‫تر‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬‫سایت‬‫و‬‫همچنین‬ ‫موارد‬‫فنی‬‫مانند‬‫سرعت‬،‫سایت‬‫ظاهر‬‫و‬‫عملکرد‬‫صحیح‬‫و‬...‫بستگی‬‫د‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫گوگل‬ .‫ارد‬200‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫فاکتور‬ ‫دارد‬ ‫خود‬ ‫الگوریتم‬ ‫در‬ ‫نتایج‬. ‫است‬ ‫درست‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫همه‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫زده‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫حرف‬ ‫وقت‬ ‫هر‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫ایرانی‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫نیز‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پس‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نظرمان‬ ‫مورد‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫ما‬‫کند‬ ‫می‬ ‫صدق‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫گویم‬. ‫پولی‬ ‫نتایج‬ ‫یا‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬ ‫تفاوت‬ ‫شامل‬ ‫معموال‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬2:‫است‬ ‫نتیجه‬ ‫نوع‬‫پولی‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬.
 • 14. 9 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ 1.‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫طبیعی‬ ‫نتایج‬ ‫همان‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬100‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫شایستگی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫درصد‬ ‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫باالتر‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫طبیعی‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫بدهید‬ ‫پول‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫راهی‬ ‫هیچ‬. ‫گوگل‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مختلف‬ ‫فاکتور‬ ‫صدها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬.‫گوگل‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫ترین‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ،‫ترین‬ ‫مرتبط‬. ‫می‬ ‫ما‬ ‫وقت‬ ‫هر‬‫سئو‬ ‫گوییم‬،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫باالتری‬ ‫رتبه‬ ‫گوگل‬ ‫طبیعی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫منظور‬. 2.‫پولی‬ ‫نتایج‬ ‫رتبه‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫پولی‬ ‫تبلیغات‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫ارگانیک‬ ‫نتایج‬ ‫پایین‬ ‫یا‬ ‫باال‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نتایجی‬ ،‫پولی‬ ‫نتایج‬ ‫هستند‬ ‫ارگانیک‬ ‫های‬.‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پولی‬ ‫نتایج‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬‫است‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫پول‬ ‫میزان‬.‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ،‫کند‬ ‫پرداخت‬ ‫بیشتری‬ ‫پول‬‫خورید‬ ‫می‬ ‫آش‬ ‫قدر‬ ‫همان‬ ‫بدید‬ ‫پول‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ .‫میشوند‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫باالتر‬ ‫های‬!
 • 15. 10 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫سئو‬ ‫چرا‬ ‫اصال‬ ‫اما‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫کالم‬ ‫یک‬ ‫در‬‫سایت‬ ‫برای‬ ‫همیشگی‬ ‫ترافیک‬ ‫از‬ ‫عظیم‬ ‫منبع‬‫داشت‬ ‫دوست‬‫شما‬ ‫نی‬! ‫می‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫دیگری‬ ‫سایت‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ورودی‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫توانید‬. ‫حدود‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬60‫مانند‬ ‫دیگری‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫تازه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫هم‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫بینگ‬ ‫یاهو‬70‫هستند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫از‬ ‫درصد‬. ‫کنیم‬ ‫بیان‬ ‫مثال‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اهمیتش‬ ‫بیایید‬. ‫عبارت‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫شده‬ ‫متوجه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫دارید‬ ‫ورزشی‬ ‫لوازم‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فرض‬"‫کفش‬ ‫خرید‬ ‫ورزشی‬"‫حدود‬ ‫ماه‬ ‫در‬100‫حدو‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫سرچ‬ ‫با‬ ‫هزار‬‫د‬40‫یعنی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫شما‬40‫دارید‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫ورودی‬ ‫هزار‬. ‫این‬ ‫از‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫باز‬ ‫حاال‬40‫فقط‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫هزار‬1000‫بگوییم‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نفر‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫خرید‬ ‫هر‬30‫با‬ ‫داشته‬ ‫سود‬ ‫تومان‬ ‫هزار‬،‫شد‬30‫جدای‬ !‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫سود‬ ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ .‫اید‬ ‫کرده‬ ‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫هدفمند‬ ‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫خود‬ ‫تبلیغات‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫شما‬ ،‫فروش‬ ‫سود‬ ‫از‬
 • 16. 11 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫ت‬ ‫هزار‬ ‫چندین‬ ‫ورودی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫گوگلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫خواستید‬ ‫می‬‫ای‬ ‫هزینه‬ .‫کردید‬ ‫می‬ ‫خرج‬ ‫باید‬ ‫ومان‬ ‫نشود‬ ‫هم‬ ‫آوری‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫شاید‬ ‫که‬. ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫صدها‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫صحیح‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫عبارت‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫این‬ ‫تازه‬ ‫ه‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫کلمه‬ ‫هزاران‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫یا‬‫هاست‬ ‫حرف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فروش‬ ‫سود‬ ‫نیز‬ ‫ا‬! ‫باشید‬ ‫برده‬ ‫پی‬ ‫سئو‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کافیست‬ ‫جا‬ ‫همین‬ ‫تا‬ ‫نظرم‬ ‫به‬. ‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫عملی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫موارد‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫سئو‬ ‫صفر‬ ‫قدم‬ ‫از‬ ‫ق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬‫ایم‬ ‫گفته‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫ویدئو‬ ‫الب‬‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ .‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬.‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫تخفیف‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬seobook‫با‬ ‫را‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬25!‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫تخفیف‬ ‫درصد‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫کنم‬ ‫صحبت‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫نکته‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ،‫شویم‬ ‫تر‬ ‫عملی‬ ‫مباحث‬ ‫وارد‬ ‫بخواهیم‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬. ‫چه‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫شما‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫کلماتی‬‫جستجوی‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫مشتری‬ ‫دقیقا‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫بدانید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫وقتی‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کنید‬ ‫جذب‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬. ‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫که‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫شنیده‬ ‫مشتری‬ ‫پرسونای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫یا‬ .‫هستند‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫االن‬ ‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫شد؟‬ ‫سخت‬ ‫کمی‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫پرسونای‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ .‫باشید‬. ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مثال‬.
 • 17. 12 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫شو‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫شما‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یعنی‬ ‫پرسونا‬‫د‬.‫چه‬ ،‫دارند‬ ‫سنی‬ ‫رنج‬ ‫چه‬ ‫هستند‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫طیف‬ ‫من‬ ‫مخاطب‬ ‫بگویید‬ ‫شاید‬ ‫دانم‬ ‫می‬ ‫البته‬ . ... ‫و‬ ‫دارند‬ ‫عالقه‬ ‫موضوعاتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ،‫دارند‬ ‫جنسیتی‬ ‫پرسونای‬ ‫این‬ .‫ببرید‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫پرسونا‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫باید‬ ‫اما‬ .‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫چیزهایی‬ ‫چنین‬ ‫دقیق‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫مرد‬ ‫مثال‬ ‫شما‬ ‫مخاطبان‬ ‫همه‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬ ‫قطعا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مانند‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫صرفا‬ ‫مشتری‬! ‫پرسونا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ .‫شود‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬ ‫گمراهی‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫پرسونا‬ ‫چندین‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کنید‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫کمی‬‫کند‬ ‫خوبی‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫بازاریابی‬. ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬‫م‬‫در‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫اهمیت‬ ‫همچنین‬ ،‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫درستی‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫شتری‬ ‫دارد‬ ‫شما‬ ‫محتوایی‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫بخش‬. ‫دنبا‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫موضوعی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫محتوای‬ ‫باید‬ ،‫شوید‬ ‫موفق‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬‫مشتری‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫ل‬ ‫بسیار‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫متوجه‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محال‬ ،‫نشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بشناسید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬. ‫هدف‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫کلی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫وقت‬ ‫شناختید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخاطب‬ ‫پرسونای‬ ‫که‬ ‫حاال‬‫می‬ .‫است‬ ‫دی‬‫ما‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫خواهیم‬ ‫برسد‬ ‫اش‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫کلماتی‬ ‫چه‬. ‫جذب‬ ‫را‬ ‫شخص‬ ‫آن‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫محصول‬ ‫فروش‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫ر‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫برند‬‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫ا‬. ‫گفته‬ ‫محصول‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫به‬ ‫می‬‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ )‫کنیم‬ ‫آشنا‬ ‫خود‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫(تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫مخاطب‬ ‫به‬ ‫اطالعاتی‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫اطالعاتی‬ ‫یا‬ ‫محتوایی‬‫شود‬.
 • 18. 13 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫با‬ ‫بیایید‬‫کنیم‬ ‫تر‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫کمی‬ ‫مثال‬ ‫یک‬. ‫دارید‬ ‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫دارویی‬ ‫یک‬ ‫شما‬ .‫دارید‬ ‫گیاهی‬ ‫هایی‬ ‫دارو‬ ‫فروش‬ ‫اینترنتی‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫فرض‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫عباراتی‬ ‫چنین‬ ‫کاربر‬ ‫این‬ ‫پس‬ ،‫است‬ ‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫گیاهی‬ ‫داروی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫داند‬ ‫می‬ ‫شخصی‬: •‫گیاهی‬ ‫داروی‬ ‫خرید‬‫سردرد‬ •‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫گیاهی‬ ‫داروی‬ •‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫داروی‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫فروش‬ ‫باعث‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫این‬ ‫گوییم‬ ‫می‬ ‫محصول‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫شوند‬. ‫گیاهی‬ ‫داروی‬ ‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫داند‬ ‫نمی‬ ‫کاربر‬ ‫ها‬ ‫وقت‬ ‫بعضی‬ ‫حال‬‫کند؟‬ ‫می‬ ‫سرچ‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫او‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫عبارت‬ ‫احتماال‬: •‫سردرد‬ ‫درمان‬ ‫روش‬ •‫کنیم‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سردرد‬ ‫چگونه‬ •‫کنیم‬ ‫درمان‬ ‫را‬ ‫سردرد‬ ‫چگونه‬ ‫نی‬ ‫محصولی‬ ‫خرید‬ ‫دنبال‬ ‫مستقیما‬ ‫کاربر‬ ‫یعنی‬ .‫گوییم‬ ‫می‬ ‫اطالعاتی‬ ‫یا‬ ‫محور‬ ‫محتوا‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫عبارات‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫به‬‫صرفا‬ ‫و‬ ‫ست‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیازش‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫محصولی‬ ‫که‬ ‫نداند‬ ‫اصال‬ ‫کاربر‬ ‫شاید‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫خواهد‬ ‫می‬ ‫موضوعی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬. ‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫رو‬ ‫کلمات‬ ‫نوع‬ ‫کدام‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫حاال‬ ‫خب‬! ‫توانید‬ ‫می‬ .‫کنید‬ ‫کار‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫سئو‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫موفق‬ ‫برای‬‫محصول‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ،‫محور‬‫محصول‬ ‫صفحه‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫صفحه‬‫و‬ ‫مقاالت‬ ،‫محور‬ ‫محتوا‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫مطالب‬. ‫ک‬ ‫عبارت‬ ‫شما‬ ‫مشتریان‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫کند‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫نام‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫شما‬ ‫مشتری‬ ‫اگر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬‫لیدی‬ ،‫نیستند‬ ‫محصول‬ ‫دنبال‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫جستجو‬ ‫محور‬ ‫محتوا‬‫توانید‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫آن‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫محتوایی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫حتما‬ .‫کنید‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطب‬ ‫یک‬ ‫بتوانید‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مطالعه‬!
 • 19. 14 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫ترفندهای‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫ترفند‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هدف‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫کلیدی‬. ‫است‬ ‫گوگل‬ ‫اتوکامپلیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اول‬.‫سای‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫همین‬ ‫بله‬ .‫بینیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫عبارات‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫همیشه‬‫شدت‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫هستند‬ ‫مفید‬. ‫شما‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫عبارتی‬ ‫کردن‬ ‫تایپ‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ ‫اید‬ ‫دیده‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫صحیح‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پیشنهادات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫شما‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫عباراتی‬ ‫گو‬ ‫می‬ ‫جلوتر‬ ‫(که‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ )‫ییم‬.‫جستجو‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫مخاطبان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کلماتی‬ ‫همان‬ ،‫کلمات‬ ‫این‬ ‫بیشتر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬. ‫بع‬ ‫حتی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫سرچ‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫کلماتی‬ ‫چه‬ ‫مردم‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬‫شما‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ضی‬ ‫کنید‬ ‫تالش‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫چقدر‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫سخت‬ ‫چقدر‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫گویند‬ ‫می‬. ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫ابزارهای‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬ ‫ایم‬ ‫آورده‬ ‫زیر‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬. •SEMRush •KeywordTool.io •Keywords Everywhere Extension •Moz Keyword Explorer •Seed Keywords
 • 20. 15 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫است‬ ‫گوگل‬ ‫خود‬ ‫پلنر‬ ‫کیبورد‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫می‬ ‫ما‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫ادز‬ ‫گوگل‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کافیست‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫توانیم‬‫گوگل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ماهانه‬ ‫سرچ‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫تقریبی‬ ‫آمار‬ ‫همچنین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫مرتبط‬ ‫عبارات‬! ‫فعال‬ ‫ادز‬ ‫گوگل‬ ‫کمپین‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫باید‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کلمات‬ ‫آن‬ ‫آمار‬ ‫از‬ ‫تری‬ ‫دقیق‬ ‫تعداد‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬‫باشید‬ ‫داشته‬. ‫مشتریان‬ ‫عبارات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫راه‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫ختم‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اگر‬ .‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شما‬‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫کلمه‬ ‫ها‬ ‫خوا‬ ،‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫را‬‫می‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫با‬ .‫اند‬ ‫پرسیده‬ ‫حوزه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫سواالت‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫هید‬‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫توانید‬ ‫کنید‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫موضوعات‬ ،‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫لغات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬. ‫رو‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬‫است‬ ‫تیل‬ ‫النگ‬ ‫کلمات‬ ‫ی‬. ‫این‬ ‫هستند؟‬ ‫کلماتی‬ ‫چه‬ ‫تیل‬ ‫النگ‬ ‫کلمات‬‫این‬‫عبارات‬‫النگ‬‫تیل‬ً‫ال‬‫معمو‬‫از‬‫سه‬‫و‬‫چهار‬‫کلمه‬‫به‬‫باال‬‫تشکیل‬‫شده‬ ‫است‬‫و‬‫ویژگی‬‫که‬‫این‬‫عبارات‬‫دارند‬‫این‬‫است‬‫که‬‫اول‬‫از‬‫ه‬‫آن‬ ‫سئو‬ ‫پس‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫کمتری‬ ‫رقابت‬ ‫مه‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫راحت‬‫می‬ ‫بهتر‬ ‫ما‬ ‫پس‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ،‫عبارت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫دقیقا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫او‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫کنیم‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نیاز‬ ‫توانیم‬ ‫بدهیم‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دارد‬.
 • 21. 16 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫کلمه‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ً‫ال‬‫مث‬"‫کتاب‬ ‫خرید‬"‫شما‬ ،‫کند‬ ‫سرچ‬ ‫را‬‫میخواهد‬ ‫رمان‬ ‫کتاب‬ ‫آیا‬ .‫است‬ ‫کتابی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫کند‬ ‫سرچ‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫روانشناسی‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬"‫سوفی‬ ‫دنیای‬ ‫رمان‬ ‫کتاب‬ ‫خرید‬"‫است‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫دنبال‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫دقیقا‬ ‫ما‬ ‫پس‬ ،. ‫می‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫جستجو‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫خریداری‬ ‫کتاب‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دانیم‬ ‫می‬‫خو‬‫کتابی‬ ‫نام‬ .‫کند‬ ‫خرید‬ ‫اینترنتی‬ ‫اهد‬ ‫می‬ ‫که‬.‫است‬ ‫سوفی‬ ‫دنیای‬ ‫هم‬ ‫خواهد‬‫پس‬‫اگر‬‫ما‬‫صفحه‬‫فروش‬‫این‬‫رمان‬‫را‬‫در‬‫سایت‬‫خود‬‫برای‬‫این‬‫عبارت‬‫سئو‬‫کرده‬،‫باشیم‬ ‫یک‬‫مخاطب‬‫صد‬‫در‬‫صد‬‫هدفمند‬‫خواهیم‬‫داشت‬‫و‬‫احتمال‬‫تبدیل‬‫شخص‬‫به‬‫یک‬‫مشتری‬‫بیشتر‬‫خواهد‬‫بود‬. ‫النگ‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫و‬ ‫تر‬ ‫رقابت‬ ‫پر‬ ‫کلمات‬ ‫وارد‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫آوردید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تیل‬ ‫آورید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫سریع‬ ‫نتیجه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫کلمات‬ ‫روی‬ ‫حتما‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫اما‬ .‫شویم‬ ‫تر‬ ‫کوتاه‬. ‫تقریبا‬ ‫تمرکز‬ ‫دین‬ ‫برایان‬ ‫گفته‬ ‫به‬ ،‫کرد‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫لینکو‬ ‫بک‬ ‫سایت‬100‫ر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درصدی‬‫پرسشی‬ ‫جمالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تیل‬ ‫النگ‬ ‫وی‬ ‫می‬ ‫او‬ .‫گذاشت‬ ‫طوالنی‬‫رقابت‬ ‫پر‬ ‫کلمات‬ ‫وارد‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ،‫شد‬ ‫بیشتر‬ ‫تر‬ ‫طوالنی‬ ‫عبارت‬ ‫همین‬ ‫با‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫اعتبار‬ ‫وقتی‬ ‫گوید‬ ‫رتبه‬ ‫خود‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫االن‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫تر‬‫دارد‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫های‬. ‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫که‬ ‫ایم‬ ‫گفته‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫عملی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ، ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تیل‬ ‫النگ‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫چطور‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬ ‫تخفیف‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫مراجعه‬seobook‫با‬ ‫را‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬25!‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫تخفیف‬ ‫درصد‬
 • 22. 17 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫چیست؟‬ ‫شده‬ ‫سئو‬ ‫محتوای‬ ‫محتوای‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫همدیگر‬ ‫به‬ ‫بشدت‬ ‫محتوا‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫االن‬ ‫تا‬،‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫می‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫خوب‬ ‫شده‬ ‫سئو‬ ‫محتوای‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫اما‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫بهتری‬ ‫رتبه‬‫بپردازیم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خواهیم‬. ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫صفحات‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫داشته‬ ‫باالیی‬ ‫کیفیت‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫صفحات‬ ‫محتوای‬‫یا‬ ‫محصول‬ ‫صفحه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اما‬ .‫باشند‬ ‫کنید‬ ‫خود‬ ‫مقاالت‬ ‫صفحه‬ ‫مثل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سرویس‬. ‫اصل‬ ‫در‬‫روی‬ ‫باید‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫تبدیل‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫صفحه‬ ‫هدف‬ ‫باشد‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫پیشنهادهایی‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫محصول‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬. ‫ع‬ ‫به‬‫ببینید‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫نوان‬. ‫زیبایی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫میبینید‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫دارد‬ ‫کیفیتی‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫همچنان‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫ویژگیهای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬. ‫ا‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫وقتی‬ ‫پس‬‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫داشته‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫راضی‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫صفحه‬ ‫ین‬ ‫دهد‬ ‫می‬. ‫شما‬ ‫اول‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫اما‬ ‫بسازید‬ ‫مفید‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصول‬ ‫صفحه‬ ،‫بگوییم‬ ‫بخواهیم‬ ‫خالصه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫تبدیل‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫از‬. ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬‫بالگ‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬‫ها‬ ‫مقاله‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫وقت‬ ‫هر‬"‫است‬ ‫پادشاه‬ ‫محتوا‬"‫این‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بالگ‬ ‫محتوای‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ذهنشان‬ ‫مردم‬ ‫بیشتر‬ ، ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫بازاریابی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بخش‬.‫توان‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫بالگ‬ ‫بخش‬ ‫از‬‫ی‬‫د‬ ‫بگیر‬ ‫فراوانی‬ ‫های‬ ‫بازدید‬‫کنید‬ ‫آشنا‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ید‬.
 • 23. 18 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫مستمر‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫شک‬ ‫بدون‬hubSpot‫انجام‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متوجه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬350‫ترافیک‬ ‫درصد‬‫بیشتری‬ ‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫تالش‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬. ‫میان‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کالم‬ ‫خالصه‬ ‫میلیون‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫دفن‬ ‫دیگر‬ ‫صفحه‬ ‫ها‬. ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬‫دارند‬ ‫خوبی‬ ‫بازخورد‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫بیندازیم‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫میخواهیم‬ ‫حاال‬. A.‫ها‬ ‫چیز‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫لیست‬ ‫تکنیک‬ ،‫ها‬ ‫آیتم‬ ،‫ترفندها‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ،‫محتوا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫یعنی‬ ‫کامل‬ ‫لیست‬‫لیست‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫دستورها‬ ،‫ها‬ ‫کنید‬. ‫ها‬ ‫محتوا‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫این‬ ‫به‬ ‫پس‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫آیتم‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫هستند‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫بسیار‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ارزشمندی‬ ‫محتوای‬ ،‫تایی‬ ‫چند‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫مخاطب‬ ‫صورت‬. ‫مقاله‬ ،‫بکلینکو‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬175‫لینک‬ ‫استراتژی‬‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سازی‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫محتوایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫بدهند‬ ‫لینک‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ،‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫گوگل‬ ‫یک‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫بسیار‬.
 • 24. 19 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ B.‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫راهنمای‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫قدیمی‬ ‫بسیار‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫راهنماهای‬‫میدهد‬ ‫جواب‬.‫وجود‬ ‫ها‬ ‫راهنما‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫مخاطب‬ ‫برای‬ ‫همیشه‬ ‫و‬ ‫داشتند‬. ‫سعی‬ ‫مقاله‬ ‫نویسنده‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سئو‬ ‫استراتژی‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫گردیم‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫بکلینکو‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬‫باشد‬ ‫کامل‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬. ‫باز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫رتبه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫مقاله‬ ‫همین‬ ‫هم‬ ‫باز‬‫دید‬‫کند‬ ‫سایت‬ ‫روانه‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫های‬. ‫خ‬ ‫باال‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫گردن‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫مطمئن‬ ‫بنویسید‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫محتوای‬ ‫یک‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫بود‬ ‫واهد‬. C.)‫(تحقیقاتی‬ ‫مفید‬ ‫دیتای‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫با‬ ‫محتوا‬ ‫محبوب‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫تحقیق‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آنالیز‬ ‫یک‬ ‫آمار‬ ‫و‬ ‫دیتا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫محتواهایی‬ ‫هستند‬.‫سایت‬BuzzSumo‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫در‬100‫مقاله‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫پست‬ ‫میلیون‬"‫محتوای‬ ‫ترند‬2018"‫به‬ ‫را‬‫دست‬ ‫بیاورد‬!
 • 25. 20 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫تنها‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫پیج‬ ‫آف‬ ‫سئو‬ ‫تقویت‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫مقاله‬ ‫همین‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ،‫زمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫مشکل‬. D.‫کامل‬ ‫بسیار‬ ‫راهنمای‬ ‫نیز‬ ‫کامل‬ ‫راهنمای‬‫این‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫محتوا‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫بزرگ‬ ‫تفاوت‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫لیست‬ ‫و‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫راهنمای‬ ‫شبیه‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫شرح‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫فرایند‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫اشاره‬ ‫هایی‬ ‫آیتم‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫قرار‬ ‫لیستی‬ ‫راهنمای‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫دیگر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دهید‬.‫مق‬ ‫موضوع‬ ‫زوایای‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬‫دهید‬ ‫پوشش‬ ‫کامل‬ ‫بسیار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اله‬. ‫بدهید‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫موضوع‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫شما‬. ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫که‬ ‫لینکو‬ ‫بک‬ ‫سایت‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫مثال‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫گفته‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫صحبت‬ ‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫اصل‬‫داد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫چرا‬ ،‫چیست‬ ‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫اصال‬ ‫اینکه‬. ‫شود‬ ‫شامل‬ ‫هم‬ ‫هایی‬ ‫لیست‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫کامل‬ ‫محتوای‬ ‫یک‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ،‫کامل‬ ‫راهنمای‬ ‫این‬ ‫در‬. ‫می‬ ‫اینجا‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫توصیه‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ترند‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫موضوعات‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کنم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫توانم‬‫محتوا‬ ‫ها‬‫تولید‬ ‫باشید‬ ‫جلوتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬. ‫نیز‬ ‫گوگل‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫ترند‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫موضوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بقیه‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫هستید‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫زیادتری‬ ‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫به‬.
 • 26. 21 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ E.‫(عک‬ ‫بصری‬ ‫محتوای‬‫س‬)... ‫و‬ ‫اینفوگرافیک‬ ،‫صوت‬ ،‫ویدئو‬ ، ‫که‬ ‫شد‬ ‫معلوم‬ ،‫شد‬ ‫انجام‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫طبق‬‫کاربران‬ ‫برای‬ ،‫ها‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫مثل‬ ‫بصری‬ ‫محتوای‬ ‫جذاب‬ ‫بسیار‬‫هستند‬‫شو‬ ‫می‬ ‫لینک‬ ‫دریافت‬ ‫باعث‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫و‬‫ن‬‫د‬. ‫بصری‬ ‫محتوای‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫فقط‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ‫البته‬‫حساب‬ ‫بصری‬ ‫محتوای‬ ‫نیز‬ ‫چنینی‬ ‫این‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ،‫شات‬ ‫اسکرین‬ ،‫ویدئو‬ .‫نیست‬ ‫می‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫حتی‬ .‫میشوند‬‫محتوا‬ ‫در‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫یک‬ ‫توان‬ ‫گذاشت‬ ‫آن‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫توضیحات‬ ‫برای‬ ‫ویدئو‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫قرارداد‬. ‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫ابتدا‬ .‫کردیم‬ ‫تولید‬ ‫محتوا‬ ‫یک‬ ‫عمال‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫بررسی‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫انواع‬ ، ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬‫دادیم‬ ‫انجام‬.‫دادیم‬ ‫آموزش‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫نوشتیم‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ،‫کردیم‬ ‫انتخاب‬ ‫موضوع‬ ، ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬‫تخفیف‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫مراجعه‬seobook‫می‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫توانید‬25‫تخفیف‬ ‫درصد‬!‫کنید‬ ‫تهیه‬
 • 27. 22 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫اصول‬(On-Page SEO) ‫نمایش‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫بخواند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ،‫بزند‬ ‫سر‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫راضی‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫کاربر‬ ‫شده‬ ‫سرچ‬ ‫عبارت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫مفید‬ ‫محتوای‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫فنی‬ ‫مسائل‬ ‫از‬ .‫دهد‬. ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫گوگل‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫عبارات‬‫وقتی‬‫ببیند‬‫که‬‫در‬‫مورد‬‫یک‬‫کلمه‬‫یا‬‫عبارت‬‫یا‬‫موضوع‬‫بیشتر‬ ‫صحبت‬‫کرده‬،‫اید‬‫پس‬‫می‬‫گوید‬‫که‬‫ا‬‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫صفحه‬ ‫ین‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ !‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫نه‬ ‫البته‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬‫ایم‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫عملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫سئو‬ ‫دوره‬ ‫در‬‫در‬ . ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫اصول‬ ‫روی‬ ‫بیشتر‬ ‫اینجا‬. ‫ی‬ ‫افزونه‬ ،‫ها‬ ‫وردپرسی‬‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫واست‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫وردپرسی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬‫پالگین‬ ‫کنیم‬Yoast SEO‫نمی‬ ‫معجزه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫کند‬.‫شما‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫سئو‬ ‫اتوماتیک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫توقع‬ ‫بتو‬ ‫بهتر‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫دهید‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫روی‬ ‫انید‬.‫افزونه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫تنظیمات‬ ‫دهید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫موارد‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬.‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫یک‬ ‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬ ‫در‬ .‫ایم‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫افزونه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫رایگان‬‫افزونه‬ ‫ویدئویی‬ ‫آموزش‬ ‫مشاهده‬Yoast SEO ‫دارن‬ ‫وجود‬ ‫های‬ ‫افزونه‬ ‫آماده‬ ‫های‬ ‫اس‬ ‫ام‬ ‫سی‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫وردپرس‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫د‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫تا‬ ‫بخواهید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫اختصاصی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬.
 • 28. 23 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫موارد‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫در‬: A.‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬(Title Tag)‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬‫این‬ ‫که‬ ‫گوید‬ ‫می‬ ‫خالصه‬ ‫خیلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫است‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫تگ‬ ‫مهمترین‬ ،‫تگ‬ ‫این‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫پس‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫موضوعی‬ ‫چه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫است‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫چه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گویید‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ ‫به‬. ً‫ال‬‫مث‬‫کلمه‬ ‫برای‬ ‫مقاله‬ ‫آن‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫ترفند‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫بکلینکو‬ ‫سایت‬ ‫در‬"‫سئو‬ ‫های‬ ‫ترفند‬"‫سئو‬ ، ‫ببرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫کردند‬ ‫سعی‬ ‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫شده‬. B.‫کنید‬ ‫بهینه‬ ‫را‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫عنوان‬ ‫تگ‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬‫رنکینگ‬ ‫برای‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گفته‬ ‫گوگل‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫اهمیت‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫کنیم؟‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫پس‬ .‫کنیم‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬! ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫چون‬!،‫بینند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫جستجویی‬ ‫کاربران‬ ‫وقتی‬ ‫هر‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫توضیحاتی‬‫کدام‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ،‫کوتاه‬ ‫توضیحات‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نتایج‬ ‫کنند‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫سایت‬.
 • 29. 24 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ،‫نباشید‬ ‫هم‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫جذاب‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫کنند‬ ‫کلیک‬ ‫شما‬.‫کاربر‬ ‫نگاه‬ ‫اصل‬ ‫در‬‫کنند‬ ‫کلیک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫تا‬ ‫بدزدید‬ ‫باید‬ ‫را‬. ‫وجود‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫افزایش‬ ‫احتمال‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫کلیک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫اما‬ ‫نباشید‬ ‫یک‬ ‫رتبه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫دارد‬. ‫ر‬ ‫عبارت‬ ‫آن‬ ‫کاربر‬ ‫وقتی‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫توضیحات‬ ‫تگ‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫نکته‬‫گوگل‬ ،‫کند‬ ‫سرچ‬ ‫ا‬ ‫می‬ ‫بولد‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬‫میشود‬ ‫نیز‬ ‫کاربر‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کند‬. C.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫عنوان‬ ‫در‬ ‫االن‬ ‫تا‬ .‫است‬ ‫محتوای‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫محتوا‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫بعدی‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫را‬‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫باید‬ ،‫هم‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫حاال‬.‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متقاعد‬ ‫گوگل‬ ‫حاال‬ ‫است‬ ‫موضوع‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬. ‫در‬ ‫مثال‬‫یعنی‬ ‫مقاله‬ ‫ابتدای‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫در‬ ،‫عنوان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫سئو‬ ‫ترفندهای‬ ‫مقاله‬ ،‫بکلینکو‬ ‫سایت‬ ‫همان‬150‫های‬ ‫کلمه‬ ،‫اول‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ،‫متن‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫جدا‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ببرید‬ ‫کار‬. ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫حتی‬ .‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫تکرار‬ ‫تعداد‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫قانون‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫بدی‬ ‫احساس‬ ‫نیز‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫نباشد‬ ‫تکراری‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫زیاد‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫مشابه‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫هم‬ ‫کلمات‬. ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫همین‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫مث‬،‫بکلینکو‬ ‫سایت‬3000‫فقط‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کلمه‬6‫این‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫کافیست‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫زیادی‬ ‫چگالی‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫چگالی‬ ‫مقدار‬.
 • 30. 25 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬keyword stuffing‫می‬ ‫گفته‬‫را‬ ‫شما‬ ‫گوگل‬ ‫پس‬ ‫دهید‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫سعی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫جریمه‬. ‫کنی‬ ‫استفاده‬ ‫طبیعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫باید‬ ‫خالصه‬‫توجه‬ ‫آن‬ ‫چگالی‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ .‫د‬ ‫بدتر‬ ‫شود‬ ‫بهتر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخواهید‬ ‫قصد‬ ‫از‬ ‫اگر‬ .‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬! D.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫مشابه‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫هم‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫مشابه‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫هم‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫حتما‬‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫موضوع‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫گوگل‬ .‫کنید‬ ‫چیست‬.‫به‬ ‫خوبی‬ ‫رتبه‬ ‫مشابه‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جدا‬ .‫کند‬ ‫درک‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫صفحه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پس‬ ‫بیاورید‬ ‫دست‬. ً‫ال‬‫مث‬‫سئو‬ ‫آموزشی‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫در‬‫مانند‬ ‫کلماتی‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ،"‫سئو‬ ‫آموزش‬"‫از‬"‫نتایج‬ ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫آموزش‬‫گوگل‬"،‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫بگیریم‬ ‫رتبه‬ ‫هم‬ ‫دوم‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ،‫گوگل‬ ‫درک‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬. ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬LSI‫کنید‬ ‫استفاده‬.LSI Keywords‫هستند‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫همان‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫تشریحی‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫طوالنی‬ ‫کمی‬ ‫اما‬. ‫دا‬ ‫وجود‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫و‬ ‫مشابه‬ ‫کلمات‬ ،‫است‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫ترفند‬ ‫آن‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫شته‬ LSI‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫عبارات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬: •‫دیجیتال‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫ترفند‬ •‫مارکتینگ‬ ‫اینترنت‬ ‫ترفندهای‬ •‫بازاریابی‬ ‫شروع‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫مشابه‬ ‫کلمات‬ ‫پس‬‫کردن‬ ‫تایپ‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫عبارات‬ ‫و‬ ‫کنید‬.
 • 31. 26 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ E.‫تصاویر‬‫را‬‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫پس‬ .‫بفهمند‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫درون‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ،‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫متن‬ ‫خالف‬ ‫بر‬‫که‬ ‫مجبورند‬ ‫آنها‬ ‫تگ‬ ،‫فایل‬ ‫نام‬ ‫به‬ALT‫عنوان‬ ‫و‬‫عکس‬ ‫اطراف‬ ‫متون‬ ‫و‬‫کنند‬ ‫تکیه‬ ‫عکس‬ ‫موضوع‬ ‫فهمیدن‬ ‫برای‬. ‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫بسیار‬ ‫تصاویر‬ ‫پس‬ ،‫باشد‬ ‫محور‬ ‫عکس‬ ‫سایتی‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬‫دارد‬. ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫میتوانید‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برای‬: ‫یاس‬ ‫گل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫نام‬ ‫است‬ ‫یاس‬ ‫گل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫بنویسید‬ ‫درست‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫نام‬ ‫اینکه‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اول‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫مشکلی‬ ‫تا‬ ‫بنویسید‬ ‫انگلیسی‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫نام‬ ‫البته‬ .‫بنویسید‬ً‫ا‬‫صرف‬ ‫تصویر‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫بخواهید‬ ‫اگر‬ ‫اگر‬ .‫دارد‬ ‫موضوعی‬ ‫چه‬ ‫عکس‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بفهمد‬ ‫آن‬ ‫اسم‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫بنویسید‬ ‫ربط‬ ‫بی‬ ‫حروف‬ ‫و‬ ‫عدد‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫بداند‬ ‫تقریبا‬ ‫باید‬ ،‫ببیند‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫نام‬ ‫کسی‬. ‫تگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تصاویر‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫نکته‬ALT.‫است‬ ‫عکس‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬‫تگی‬‫برای‬‫تصاویر‬‫به‬‫نام‬ALT‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کنید‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫کلمه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫میتوانید‬ ‫که‬. ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫عناوینی‬ ‫عکسها‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫دیده‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫عنوان‬ ‫خود‬ ‫تصاویر‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫تصویر‬ ‫موضوع‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫چند‬ ‫در‬‫کند‬.
 • 32. 27 ‫قله‬ ‫به‬ ‫سفر‬‫سئو‬‫وردپرس‬ ‫فصل‬ F.‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫سایت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫ی‬‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫مثل‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫خوبی‬ ‫سئو‬ ‫بشدت‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫چه‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫دهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رتبه‬ ‫کوتاهی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬! ‫نمی‬ ‫گوگل‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬‫کاربر‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫سایتی‬ ‫کاربرانش‬ ‫به‬ ‫خواهد‬‫پس‬ .‫است‬ ‫سخت‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫پسند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بچرخد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬. ‫مرتبط‬ ‫کاربر‬ ‫مستقیم‬ ‫رضایت‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫گوگل‬ ‫اصلی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫جزو‬ ‫مورد‬ ‫این‬‫سئو‬ ‫روی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ،‫است‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تاثیر‬ ‫شما‬ ‫سایت‬.‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫نتوانند‬ ‫کاربران‬ ‫اگر‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬. G.‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫طور‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محتوای‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫شنیده‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫گفته‬ ‫بارها‬‫است‬ ‫هم‬. ‫کرده‬ ‫صحبت‬ ‫محتوا‬ ‫کیفیت‬ ‫معیارهای‬ ‫و‬ ‫ترفندها‬ ‫برخی‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫میدان‬ ‫پیروز‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫رفع‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ .‫ایم‬ ‫باشید‬ ‫سئو‬.