SlideShare a Scribd company logo
Marshall Planı
Ve Kapsamında
ABD-SSCB-TÜRKİYE Arasındaki İlişkiler
ÇALIŞMANIN KONUSU
Sunum Tertibi
• Çalışmanın Özü
• Türkiye’nin Bu Plana Dahil Olmasının Kısaca Özeti
• Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir?
• İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında İlgili Devletlerin Ekonomik vb. Durumları
• Sovyet Rusya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler
• Planın Tasarlanması ve Uygulama Süreci
• Plana Türkiye’nin Dahil Olması
• Planın Türkiye Açısından Ayrıntıları (Alınan yardımlar, yapılan anlaşmalar vb.)
• Planın Türkiye Açısından Sonuçları
ÇALIŞMANIN ÖZÜ
Sunumun Temelleri: 1945–1950 yılları arasında Türkiye, Amerika
Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında yapılan görüşmeler,
yazışmalar, üç ülke arasında sunulmuş notalar, imzalanan antlaşmalar
ve bu ülkelerde çıkartılan kanunlar.
Sunumun Amacı: 1945–1950 yılları arasında kalan dönemde Sovyet
talepleriyle karşı karşıya kalan Türkiye’nin destek için Amerika’ya
yakınlaşması ve Amerika’nın II. Dünya Savaşı sonrasındaki yeni stratejisi
gereği Türkiye’ye Truman Doktrini ve Marshall Planı çerçevesinde
destek vermesi sürecini incelemek ve ortaya koymak.
II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Sovyetler Birliği ve Amerika
Birleşik Devletleri Türkiye’nin savaşa girmesi için çeşitli
girişimlerde bulunmuşlardır.
Ancak Türkiye, bu çabalara rağmen savaş boyunca tarafsızlık
politikasını benimsemiş ve kendisini savaşın dışında tutmayı
basarmıştır.
TÜRKİYE AÇISINDAN MESELENİN ÖZÜ NASIL
GELİŞMİŞTİR?
Uyguladığı tarafsızlık politikası, Türkiye’yi savaşın büyük
yıkımından uzak tutmakla birlikte, savaş sonrasında Türkiye’nin
kendisini büyük bir yalnızlık içinde bulmasına da neden
olmuştur. Türkiye bu yalnızlığının sıkıntısını en çok Sovyetler
Birliği'yle savaştan hemen sonra yasadığı sorunlu dönemde
hissetmiştir.
TÜRKİYE AÇISINDAN MESELENİN ÖZÜ NASIL
GELİŞMİŞTİR?
Sovyetler Birliği, II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından yayılma politikasına başlamış ve bu
politikası gereği yayılma alanı içindeki Türkiye için büyük bir tehdit oluşturmaya başlamıştır.
Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerindeki bu politikası 1945 yılında resmiyete dökülmüş ve
Sovyetler Birliği verdiği notayla Türkiye’den Boğazlarda üs ve doğu bölgelerinde toprak talep
etmiştir.
Egemenlik haklarını açıkça ihlal eden ve kabul edilemez bu talepler karsısında Türkiye,
kendisini tek basına savunamayacağı için Sovyetler Birliği'ne karşı Batı dünyasından destek
aramaya başlamıştır. Batı devletleri arasında, Türkiye’ye ihtiyacı olan desteği verecek ülke,
savaştan dönemin en büyük gücü olarak çıkmış ve Sovyetlerin yayılma politikasından
rahatsızlık duymaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri olacaktır.
TÜRKİYE AÇISINDAN MESELENİN ÖZÜ NASIL
GELİŞMİŞTİR?
Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir?
İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan İkinci Dünya
Savaşı, 5 Mayıs 1945'de Hitler'in halefi Amiral Dönitz'in, Almanya'nın
kayıtsız şartsız teslim olduğuna ilişkin belgeyi imzalamasıyla,
başladığı yer olan Avrupa'da sona erdi.
Savaşın tüm cephelerde sona ermesi ise, Hiroşima ve Nagazaki'ye
atılan atom bombalarından sonra, Japonya'nın 14 Ağustos 1945'de
Almanya'nın kabul ettiğininkine benzer şartlarda teslim olmasıyla
gerçekleşti.
Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir?
Savaş Avrupa'da her açıdan büyük tahribata yol açmıştı. Herşeyden
önce beş buçuk yıl süren savaşta ölen 40 milyondan fazla insanın
yansından çoğu Avrupa'da hayatlarını kaybetmişlerdi. Can kaybı
açısından ilk sırada Sovyetler Birliği gelmekteydi.
Sovyetlerin kaybı 20 milyon asker ve sivildi. Buna, 4.3 milyon
Polonyalı, 4.2 milyon Alman, 1.7 milyon Yugoslav, 600 bin Fransız
410 bin İtalyan, 390 bin İngiliz ve sayıları tam olarak bilinmemekle
birlikte 6 milyon olarak tahmin edilen Yahudi, Çingene, Macar ve
diğer halkların can kayıpları eklendiğinde ortaya korkunç bir
manzara çıkmaktaydı.*
*Charles L. Mee, The Marshall Plan: The Launching or the. Pax Americana, New York, Simon and Schuster, 1984, s. 17.
Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir?
Bu bahsettiğimiz durum Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve siyasi
yapısını alt üst etmeye tek başına yeterliydi. Ancak savaşın getirdiği
yıkım insanların ölmesi ve sakat kalmasıyla sınırlı değildi.
Savaş, uzun yılların ürünü olan altyapıyı ortadan kaldırmıştı. Özellikle
kıta Avrupa'sında, köprüler, yollar ve su kanallarının büyük bölümü
tahrip edilmişti. Zirai alanlar, patlamamış mermiler veya mayınlarla
doluydu. Fabrikaların çoğu yok edilmiş, sağlam kalanlar ise kalifiye
işgücü yokluğundan çalışamaz durumdaydı. Savaş insanları
yerlerinden göç ettirmişti. Ülkeler mültecilerle dolup taşmaktaydı.*
*Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara, İmge, 1994, s. 176
Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir?
İngiliz ve Fransız hükümetlerinin aksi yöndeki tüm çabalarına rağmen, ekonomik
ve siyasi anlamda, «Avrupa Çağı»’nın geçtiğine hiç şüphe yoktu.
Avrupa ekonomileri gerçek bir çöküş ile karşı karşıyaydılar. Savaş sırasında,
Avrupa ülkelerinin toplam Gayri Safi Milli Hasılası (G.S.M.H.) ortalama %25
oranında düşmüştü. Avrupa'nın toplam Dünya imalat verimi içindeki payı 19.
yüzyılın başından beri tüm zamanlarda elde edilen payın altındaydı. Savaştan
önce Batı Avrupa ürettiğinden 2 milyar dolar fazla mal ve hizmet tüketmekteydi.
Doğu Avrupa'nın savaş sonrasında, onları Alman işgalinden "kurtaran" Sovyetler
Birliği'nin etkisine girmesiyle, bu bölgeden sağlanan gıda maddelerinin
miktarında önemli ölçüde bir düşüş yaşandı. Batı Avrupa mal ve hizmet satarak
karşılığında Doğu Avrupa ülkelerinden gıda maddeleri alma imkanı yitirdi.*
*Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Düşüşleri, (çev.: Birtane Karanakçı) İstanbul, İş Bankası Yayınlan, 1989, s. 432.
Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir?
GENEL OLARAK GÖRÜLEN EKONOMİK ve SOSYAL PROBLEMLERİ ÖZETLERSEK EĞER;
• Enflasyon olağan üstü seviyelere çıkmıştı.
• Savaş sonrası fiyatlar 30-35 kat artmıştı.
• Bazı para birimleri (örn; Macaristan pentos) dolar karşısında çok değer kaybettiği için ortadan
kalmıştı.
• Bir çok ülkede sigara, sıcak çikolata ve kahve paradan daha geçerli bir değişim aracı olarak
kullanılmaya başlanmıştı.
• Hasar gören fabrikaların tamiri için gerekli parasal kaynak yoktu.
• Savaş sırasında toprak verimliliğini kaybetmişti.
• Tarım aletleri yetersiz ve azdı. 1946'da elde edilen buğday ve patates miktarı 1938'in ancak %70'i
düzeyindeydi.
• Birçok ülkede ekmek karneye bağlandı, et fiyatları olağanüstü artış gösterdi. Gıda sıkıntısı
özellikle, İtalya, Avusturya ve Doğu Avrupa'da had safhaya ulaştı. Gıda sıkıntısının üstesinden
gelmek için tüm paralarını gıda ithalatına yatıran ülkeler, kısa süre sonra bir de "dolar krizi" ile
yüz yüze kaldılar.
Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir?
GENEL OLARAK GÖRÜLEN SİYASİ PROBLEMLERİ ÖZETLERSEK EĞER;
Avrupa siyasi olarak da çok güç günler geçirmekteydi. Savaştan sonra Avrupa'daki güç dengesi, savaş
öncesindekinden tamamen farklıydı. "Avrupa'nın İntiharı" bu bölgede doldurulamaz bir uluslararası
ilişkiler boşluğu doğurmuştu. Ülkelerarası ilişkilerin yürütüleceği siyasi bir temel kalmamıştı? Fransa
ve İtalya, savaştan galip çıkmalarına rağmen (İtalya taraf değiştirdiği için galip devletler arasında
sayılabilir) dünya çapında siyasal güçlerini kaybetmişlerdi. Almanya‘nın Avrupa egemenliği için
yaptığı girişim çöküntüye uğramıştı. Büyük Britanya İmparatorluğu, üzerinde güneşin batmadığı
topraklarını kaybetme sürecine girmişti. Aslında savaşın gerçek anlamda sadece iki galibi vardı.
Hitler ortak tehlikesine karşı işbirliği yapan A.B.D. ve Sovyetler Birliği
Zaten Plan Hitler tehlikesi atlatıldıktan sonra Amerika ve SSCB’nin birbirlerine karşı politikası sonucu ortaya çıkacaktı.
İki ülke de savaşın getirdiği yıkımı ortadan kaldırmayı ve Avrupa'nın yeniden inşasını istemekteydi,
ancak savundukları ideolojilerin farklılığı onları bu ortak hedefe ulaşmada işbirliğine değil çatışmaya
sevk etti.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
FRANSA
Savaşın getirdiği büyük yıkım en çok ekonomide görülüyordu.1945 yılında Fransız dış
ticaret hacmi sıfıra yakındı. Milli gelir 1938 yılındakinin ancak yarısı düzeyindeydi. Döviz
stokları tükenmişti. Para(frank) dolar karşısında çok büyük değer kaybetmişti. Bunun
yanı sıra ülke içi ulaşım sorunu ve kömür yetersizliği fabrikaların tekrar çalışmasını
engelliyordu.
Siyasi istikrar da bir türlü sağlanamazken, Fransız devlet adamaları bir yandan da bir
dizi dış sorunla karşı karşıyaydı. Bunların başında da Almanya sorunu gelmekteydi.
Almanya konusunda Fransa ile müttefikleri arasında yaşanan sorunlar, birkaç yıl içinde
Avrupa'nın çehresini değiştirecek ekonomik kalkınmaya yol açacak bir sistemin
doğmasının sağlayan nedenlerden birisi olmuştur.
*Komünistler kısa süreli siyasal güç elde ettiler.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
İTALYA
Müttefik güçler yarımadada iki yıl boyunca bombalanmadık yer bırakmamışlardı. Bu
bombardıman sırasında İtalyan sanayisinin %80'i yok olmuştu. 1945'de ıtalya'nın
G.S.M.H.'sı ancak 1911'deki düzeyine eşitti. Ekonomi 1938'e oranla %40 küçülmüştü.
Gerçek ücretler 1913'deki düzeyin %26.7'sine inmişti. Paranın yerini, et, ekmek,
zeytinyağı, şarap gibi maddelerin takası almıştı. Savaşta verilen insan kayıplarına
rağmen, Habeşistan ve Libya gibi sömürgelerden dönenlerle nüfus artmış, bu da
işsizliğin çoğalması sonucunu doğurmuştu.
*Komünistler yine siyasal güç elde ettiler.
Komünistlerin bu artan gücü, A.B.D.'nin, Avrupa'nın çok önemli bir parçasının Sovyet
etkisi altına girebileceği endişesine itti. Amerikalılar komünistlere karşı Hıristiyan
Demokratlara destek verdiler. Bu desteğe rağmen komünistler hükümette yer almayı
başardılar.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
İTALYA
Komünistler, bu büyük desteği, güney İtalya'daki köylülere, 1917 Bolşevik Devrimi'nden
sonra Rusya'da yapılana benzer şekilde tarımsal arazinin kurulacak "toprak
komiteleri"nce yönetileceği vaadini vererek sağlamışlardı.
Komünistleri durdurmanın bir tek yolu vardı: dış yardım. Bu yardım ise öncelikle
ekonomik olumsuzluklann giderilmesi yönünde atılacak somut adımlarla sağlanabilirdi.
Bu noktada De Gasperi, Amerikan Hükümeti'nden ekonomik yardım talebinde
bulundu. Aslında İtalya'nın talebinin A.B.D.'ne ulaştığı günlerde, Amerikalılar sadece
İtalya'ya değil ama tüm Avrupa ülkelerine yönelik bir ekonomik yardım paketi üzerinde
çalışmaktaydılar.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
İNGİLTERE
Savaş boyunca İngiltere, büyük ölçüde A.B.D. Kongresi'nin 11 Mart 1941 'de kabul ettiği
Ödünç Verme ve Kiralama Yasası çerçevesinde bu ülkeye verilen yaklaşık 31 milyar
dolarlık yardımla ayakta durabildi. Her ne kadar yardımın adı bir ödünç vermeden
bahsediyorsa da İngiltere borcunu hiçbir zaman tamamen ödemedi. Daha sonra
Amerikan yardımı kesildi ve bu İngiltere’yi büyük zorluklara soktu.
İhtiyaçların artması nedeniyle ihracat azalmış ve savaş sırasında İngiltere altın ve dolar
rezervlerini büyük ölçüde tüketmişti. Dış ticaret açığı 3 katına çıkmıştı. Bu sebeplerle
ekonomik sıkıntı yaşayan İngiltere artık siyasi ve ekonomik açıdan Dünya’nın
merkezinde değildi.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
İNGİLTERE
İngiltere’nin savaş sonrası ekonomik desteğe ihtiyacı çok büyük ölçüde artmış ve
Truman yönetiminin yardımı kesmesinden sonra İngiltere’nin ABD karşısında borç
yoluyla yardım alması durumu ortaya çıkmıştır. Amerika ile yapılan kredi anlaşması
sonrası alınan kredi karşılığında birde ABD lehine İngilizler egemenlikleri altındaki
topraklardaki ticari şartları kolayIaştıracaklardı.
İngiltere’nin diğer devletlerden farkı içerisinde bir komünist yapılanmanın meydana
gelmemesidir. Bu da Amerika’nın Avrupa üzerindeki emellerini İngiltere tabanlı
gerçekleştirme geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
SOVYETLER BİRLİĞİ
Savaş bittiğinde Sovyetler Birliği'nde, Batı Avrupa'dakine benzer bir siyasal istikrarsızlık
yaşanmadı. Fakat ekonomi için aynı şey denemezdi. Ekonomideki bozukluk ve
müttefiklere karşı giderek artan güvensizlik, Sovyetlerin Doğu Avrupa'da "demokratik"
bir "ilerlemeye" geçmelerine yol açtı. Fiziki ve psikolojik olarak tükenmiş olan Doğu
Avrupa ülkeleri, Sovyet ideolojisinin yayılması için yeterli elverişliliğe sahipti.
Sovyetler "kurtardıkları" Doğu Avrupa ülkelerinde sadece ideolojilerini yaymak ve
kendilerine bağlı "uydu" hükümetleri iktidara getirmekle kalmadılar, savaşın
ekonomilerine getirdiği yıkımı da bu ülkelerden sağlayacakları kaynaklarla telafi etmeye
çalıştılar. Polonya'daki kömür madenleri ve çelik tesisleri, kurtarıldıkları andan itibaren
Moskova için çalıştırılmaya başladı. Romanya petrolü de Sovyetler Birliği'ne
akıtılıyordu. Ayrıca, işgal edilen Finlandiya topraklarından kereste ve nikel sağlanıyordu.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
SOVYETLER BİRLİĞİ
Ancak, Sovyetlerin bu kaynak aktarma operasyonundan en büyük zararı, tahmin
edilebileceği gibi Almanya gördü. Doğusu, Kızılordu'nun işgali altında olan
Almanya'da Sovyetler, tüm .taşınabilir değerleri, fabrika demirbaşını, uçak, tank,
tren, otomobil artıklarını ve hatta demiryollarını söküp kendi ülkelerine taşıdılar.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
SOVYETLER BİRLİĞİ
Sovyet gücünün Doğu Avrupa'ya yayılması ve buradaki ekonomik yapının sosyalist
biçime dönüştürülmesi, Batı Avrupa de,vletleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu.
Bu baskının bir boyutu ekonomik unsurlar içeriyordu. Savaş öncesinde çok üst düzeyde
olan Batı-Doğu Avrupa ticari ilişkileri, Doğu Avrupa ülkelerinin dış ticaretlerini kendi
aralarında yapmaya ve dışarıya mal satıp, dışarıdan mal almamaya başlayınca, bu Batı
Avrupa devletlerinde bir ticaret sıkıntısı yarattı.
Baskının diğer bir boyutu da politikti. Önceki sunularda da değinildiği gibi, Fransa ve
İtalya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri, iç politikalarında Sovyetlerce desteklenen
komünist partilerinin meydan okumalarıyla karşı karşıyaydllar. Sovyetlerin Avrupa'ya,
yani dünya ticareti için çok önemli bir pazara ve yatırım merkezine yönelik bu tehditleri,
savaş sonrasında belki de tekrar, daha önce olduğu gibi, "kabuğuna çekilecek" olan
A.B.D.'nin, Avrupa'ya ekonomik ve daha sonra da askeri güvenceler vermesine yol
açmıştır.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
ALMANYA
Almanya İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve A.B.D. arasında dört işgal
bölgesine ayrılırken, Berlin de dörde bölünmüştü.
Hem Fransızlar hem de Sovyetler, İngiliz işgal bölgesinde yer alan Ruhr'un
kaynaklarından yararlanmak istemekte, ancak İngilizler, Amerikalıların da
desteğiyle buna karşı çıkmaktaydılar.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
ABD
Savaşta geleneksel büyük güçler gerileyince, A.B.D. onların bıraktı~ı yeri
doldurmak durumunda kaldı.
Savaşın sona ermesiyle ekonomideki istikrar yerini endişeye ve kararsızlığa
bıraktı. Amerikan yönetimi ve ekonomi ve siyaset uzmanları, savaş araç gereci
üreten fabrikaların durmasıyla milyonlarca insanın işsiz kalacağını bildikleri için
endişelenmekteydiler.
Bu işsiz milyonlara bir de, ordudan terhis olan yüzbinlerce işsiz genç
eklenecekti. Ayrıca, savaş sırasında yılda 15 milyar dolara kadar yükselen ihracat
gelirleri, hesaplamalara göre 3 milyar dolara kadar düşecekti. Çünkü açıkça
görülmekteydi ki, savaş ülkelerin alım gücünü de sıfırlamıştı.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
ABD
Amerika için en büyük pazar olma özelliğini taşıyan Avrupa devletlerinin dolar
stokları erimişti. Amerikan ihracatının azalması, doğrudan doğruya ekonominin
küçülmesi, enflasyonun artması, işsizlik ve durgunluk anlamına gelmekteydi.
Nitekim, savaşın sona ermesinden sadece bir yıl sonra, 1946'da, Amerikan
sanayi üretimi %30 azaldı. İşsiz sayısı 500 binden 2.7 milyona çıktı. Üç yıl içinde
bu sayının 10 milyona Çıkacağı tahmin ediliyordu. Kısaca Avrupa'nın ekonomik
iflası Amerika'nın da ekonomik iflasını hazırlamaktaydı.
1930'lu yıllardaki büyük ekonomik bunalımın etkisinden hala kurtulamamış olan
A.B.D. yöneticileri savaş sonrası ekonomi politikalarını oluştururken, dünyada
yine bir buhran yaşanmasının önüne geçmeyi amaçlıyorlardı. Bu bağlamda
A.B.D.'nin savaş sonrası politikasının dayandığı iki temel varsayım vardı:
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
ABD
Birincisi, 1930'lardaki yüksek gümrük duvarları ve bölgesel ticaret bloklan, dış
ticaretin doğal akışmı engellemiş ve sonunda ikinci Dünya Savaşı'na varan
siyasal çatışmalara yol açmıştı. Eğer, barış kurulacak ve sürdürülecekse, ithalat
ve ihracatın serbestçe akması gerekli ve önemliydi.
İkincisi, savaş sırasında diğer sanayi devlerinden farklı olarak ekonomisini
büyüten A.B.D.'nin bu durumunu koruması için, dünya ekonomik yapısında
kendi lehine bazı değişiklikler yapması gerekmekteydi. A.B.D. bunu
başarabilecek güçteydi.
SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU
ABD
Her ne kadar, Amerikalılar dünyayı ekonomik açıdan tek bir pazar haline
getirmek için yola çıktılarsa da, önce Sovyetler Birliği ve arkasından Çin'in buna
pek yanaşmayacaklarını hesap edememişlerdi.
SONUÇ OLARAK MARSHALL PLANININ ÇIKIŞ NOKTASI
Bu noktada, A.B.D. ekonomik hedeflerinin bir kısmından vazgeçerek ve bir
kısmına da öncelik vermek durumunda kaldı. En öncelikli hedefi ise, Amerikan
ekonomisi için can daman olan Avrupa pazarının diriltilmesiydi. Bu işlemi A.B.D.,
bir dizi planın uygulanmasıyla başarıyla gerçekleştirecektir.

More Related Content

What's hot

Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Elif Güllübudak
 
Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
poyraz92
 
The 8 main reasons for war
The 8 main reasons for warThe 8 main reasons for war
The 8 main reasons for war
Ron Rieck
 
Pazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileriPazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileri
Murat Tarık İpek
 
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel KavramlarEğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
icelik
 
Pazarlama büyüme stratejileri
Pazarlama büyüme stratejileriPazarlama büyüme stratejileri
Pazarlama büyüme stratejileri
sedadoc
 

What's hot (6)

Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
 
Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
 
The 8 main reasons for war
The 8 main reasons for warThe 8 main reasons for war
The 8 main reasons for war
 
Pazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileriPazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileri
 
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel KavramlarEğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
 
Pazarlama büyüme stratejileri
Pazarlama büyüme stratejileriPazarlama büyüme stratejileri
Pazarlama büyüme stratejileri
 

Viewers also liked

Faydalı programlar
Faydalı programlarFaydalı programlar
Faydalı programlar
gksl26
 
Faydalı Programlar
Faydalı ProgramlarFaydalı Programlar
Faydalı Programlar
07sysop
 
Soğuk Savaş'ın Ekonomik Nedenleri
Soğuk Savaş'ın Ekonomik NedenleriSoğuk Savaş'ın Ekonomik Nedenleri
Soğuk Savaş'ın Ekonomik Nedenleri
Gülbahar Yurteri
 
BTT Modul 12 Isletim Sistemi Kurulumu
BTT Modul 12 Isletim Sistemi KurulumuBTT Modul 12 Isletim Sistemi Kurulumu
BTT Modul 12 Isletim Sistemi Kurulumu
deniz armutlu
 
Marshall Plan
Marshall PlanMarshall Plan
Marshall Plan
Ben Dover
 

Viewers also liked (6)

Faydalı programlar
Faydalı programlarFaydalı programlar
Faydalı programlar
 
Marshall
MarshallMarshall
Marshall
 
Faydalı Programlar
Faydalı ProgramlarFaydalı Programlar
Faydalı Programlar
 
Soğuk Savaş'ın Ekonomik Nedenleri
Soğuk Savaş'ın Ekonomik NedenleriSoğuk Savaş'ın Ekonomik Nedenleri
Soğuk Savaş'ın Ekonomik Nedenleri
 
BTT Modul 12 Isletim Sistemi Kurulumu
BTT Modul 12 Isletim Sistemi KurulumuBTT Modul 12 Isletim Sistemi Kurulumu
BTT Modul 12 Isletim Sistemi Kurulumu
 
Marshall Plan
Marshall PlanMarshall Plan
Marshall Plan
 

Similar to Marshall Planı

I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve Antlaşmalar
I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve AntlaşmalarI. Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve Antlaşmalar
I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve Antlaşmalar
Leman Çalışkan
 
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis PolitikasiTurkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
derslopedi
 
1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl.pdf
1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl.pdf1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl.pdf
1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl.pdf
Turulzen1
 
Inkilap Tarihi
Inkilap TarihiInkilap Tarihi
Inkilap Tarihi
esmus2
 
1 Dunya Savasi Ndenleri
1 Dunya Savasi Ndenleri1 Dunya Savasi Ndenleri
1 Dunya Savasi Ndenleri
derslopedi
 
I. DüNya Savaşı Sesli
I. DüNya Savaşı SesliI. DüNya Savaşı Sesli
I. DüNya Savaşı Sesli
derslopedi
 
Www.Kpss10.Com
Www.Kpss10.ComWww.Kpss10.Com
Www.Kpss10.Com
massive501
 
çAğdaş türk ve dünya tarihi soru cevap
çAğdaş türk ve dünya tarihi soru cevapçAğdaş türk ve dünya tarihi soru cevap
çAğdaş türk ve dünya tarihi soru cevap
Hakan Senturk
 
1923 1939 yılları arası türk dış politikası
1923 1939 yılları arası türk dış politikası1923 1939 yılları arası türk dış politikası
1923 1939 yılları arası türk dış politikası
Fatih Bayezit
 
1 savaş ekonomisi ve 1920'li yıllar
1 savaş ekonomisi ve 1920'li yıllar1 savaş ekonomisi ve 1920'li yıllar
1 savaş ekonomisi ve 1920'li yıllar
ergunm
 
7. Sınıf Sosyal Bilimler 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler
7. Sınıf Sosyal Bilimler 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler7. Sınıf Sosyal Bilimler 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler
7. Sınıf Sosyal Bilimler 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler
enesulusoy
 
dünya savaşları (1).pdfggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
dünya savaşları (1).pdfgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggdünya savaşları (1).pdfggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
dünya savaşları (1).pdfggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
EliiifOztuurk
 
1_DUNYA_SAVASI_ppt_sunum.ppt
1_DUNYA_SAVASI_ppt_sunum.ppt1_DUNYA_SAVASI_ppt_sunum.ppt
1_DUNYA_SAVASI_ppt_sunum.ppt
BarEre
 
1 soğgk savaş dönemi̇
1 soğgk savaş dönemi̇1 soğgk savaş dönemi̇
1 soğgk savaş dönemi̇
Yağmur Ceyhan
 
Nato şangay beşli̇si̇-rusya'nin enerji̇ hatti meselesi̇ pdf.
Nato şangay beşli̇si̇-rusya'nin enerji̇ hatti meselesi̇ pdf.Nato şangay beşli̇si̇-rusya'nin enerji̇ hatti meselesi̇ pdf.
Nato şangay beşli̇si̇-rusya'nin enerji̇ hatti meselesi̇ pdf.
Alparslan Güven
 
Şant Manukyan - Birinci Dünya Savaşı'na Rakamlar Üzerinden Bir Bakış
Şant Manukyan - Birinci Dünya Savaşı'na Rakamlar Üzerinden Bir BakışŞant Manukyan - Birinci Dünya Savaşı'na Rakamlar Üzerinden Bir Bakış
Şant Manukyan - Birinci Dünya Savaşı'na Rakamlar Üzerinden Bir Bakış
İş Yatırım
 

Similar to Marshall Planı (20)

I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve Antlaşmalar
I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve AntlaşmalarI. Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve Antlaşmalar
I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve Antlaşmalar
 
1. dünya svaşı
1. dünya svaşı1. dünya svaşı
1. dünya svaşı
 
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis PolitikasiTurkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
Turkiye Cumhuriyetinin Dis Politikasi
 
1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl.pdf
1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl.pdf1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl.pdf
1. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl.pdf
 
Inkilap Tarihi
Inkilap TarihiInkilap Tarihi
Inkilap Tarihi
 
1 Dunya Savasi Ndenleri
1 Dunya Savasi Ndenleri1 Dunya Savasi Ndenleri
1 Dunya Savasi Ndenleri
 
I. DüNya Savaşı Sesli
I. DüNya Savaşı SesliI. DüNya Savaşı Sesli
I. DüNya Savaşı Sesli
 
Www.Kpss10.Com
Www.Kpss10.ComWww.Kpss10.Com
Www.Kpss10.Com
 
çAğdaş türk ve dünya tarihi soru cevap
çAğdaş türk ve dünya tarihi soru cevapçAğdaş türk ve dünya tarihi soru cevap
çAğdaş türk ve dünya tarihi soru cevap
 
1923 1939 yılları arası türk dış politikası
1923 1939 yılları arası türk dış politikası1923 1939 yılları arası türk dış politikası
1923 1939 yılları arası türk dış politikası
 
1 savaş ekonomisi ve 1920'li yıllar
1 savaş ekonomisi ve 1920'li yıllar1 savaş ekonomisi ve 1920'li yıllar
1 savaş ekonomisi ve 1920'li yıllar
 
7. Sınıf Sosyal Bilimler 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler
7. Sınıf Sosyal Bilimler 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler7. Sınıf Sosyal Bilimler 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler
7. Sınıf Sosyal Bilimler 7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler
 
dünya savaşları (1).pdfggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
dünya savaşları (1).pdfgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggdünya savaşları (1).pdfggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
dünya savaşları (1).pdfggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
 
1_DUNYA_SAVASI_ppt_sunum.ppt
1_DUNYA_SAVASI_ppt_sunum.ppt1_DUNYA_SAVASI_ppt_sunum.ppt
1_DUNYA_SAVASI_ppt_sunum.ppt
 
Ispanya oğulcan
Ispanya oğulcanIspanya oğulcan
Ispanya oğulcan
 
1 soğgk savaş dönemi̇
1 soğgk savaş dönemi̇1 soğgk savaş dönemi̇
1 soğgk savaş dönemi̇
 
Nato şangay beşli̇si̇-rusya'nin enerji̇ hatti meselesi̇ pdf.
Nato şangay beşli̇si̇-rusya'nin enerji̇ hatti meselesi̇ pdf.Nato şangay beşli̇si̇-rusya'nin enerji̇ hatti meselesi̇ pdf.
Nato şangay beşli̇si̇-rusya'nin enerji̇ hatti meselesi̇ pdf.
 
Şant Manukyan - Birinci Dünya Savaşı'na Rakamlar Üzerinden Bir Bakış
Şant Manukyan - Birinci Dünya Savaşı'na Rakamlar Üzerinden Bir BakışŞant Manukyan - Birinci Dünya Savaşı'na Rakamlar Üzerinden Bir Bakış
Şant Manukyan - Birinci Dünya Savaşı'na Rakamlar Üzerinden Bir Bakış
 
Tarih yeni
Tarih yeniTarih yeni
Tarih yeni
 
Tarih yeni
Tarih yeniTarih yeni
Tarih yeni
 

More from BCanKARA

Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
BCanKARA
 
Algebra Fx2 Kullanma Klavuzu
Algebra Fx2 Kullanma KlavuzuAlgebra Fx2 Kullanma Klavuzu
Algebra Fx2 Kullanma Klavuzu
BCanKARA
 
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
BCanKARA
 
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
BCanKARA
 
Erdas Imagine
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas Imagine
BCanKARA
 
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeCAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
BCanKARA
 
Kadastro 2014
Kadastro 2014Kadastro 2014
Kadastro 2014
BCanKARA
 
DOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkelerDOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkeler
BCanKARA
 
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
BCanKARA
 
3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm
BCanKARA
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
BCanKARA
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
BCanKARA
 
IHS Dönüşümü
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS Dönüşümü
BCanKARA
 

More from BCanKARA (14)

Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
Algebra Fx Kullanma Klavuzu 2
 
Algebra Fx2 Kullanma Klavuzu
Algebra Fx2 Kullanma KlavuzuAlgebra Fx2 Kullanma Klavuzu
Algebra Fx2 Kullanma Klavuzu
 
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata KaynaklarıGps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
Gps Ölçü ve Hesaplarını Etkileyen Hata Kaynakları
 
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve DönüşümleriNetcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
Netcad de Projeksiyon ve Dönüşümleri
 
Erdas Imagine
Erdas ImagineErdas Imagine
Erdas Imagine
 
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına DönüştürmeCAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
CAD' Verisini GIS Veri Formatına Dönüştürme
 
Kadastro 2014
Kadastro 2014Kadastro 2014
Kadastro 2014
 
DOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkelerDOP ile İlgili Genel İlkeler
DOP ile İlgili Genel İlkeler
 
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemiIKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
IKONOS uydu görüntüleri ile yeni bir görüntü kaynaştırma yöntemi
 
İslam
İslamİslam
İslam
 
3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm3D Görüş ve Ölçüm
3D Görüş ve Ölçüm
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm(Sunum)
 
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
3D Görüş Yöntemleri ve Ölçüm
 
IHS Dönüşümü
IHS DönüşümüIHS Dönüşümü
IHS Dönüşümü
 

Marshall Planı

 • 1. Marshall Planı Ve Kapsamında ABD-SSCB-TÜRKİYE Arasındaki İlişkiler ÇALIŞMANIN KONUSU
 • 2. Sunum Tertibi • Çalışmanın Özü • Türkiye’nin Bu Plana Dahil Olmasının Kısaca Özeti • Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir? • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında İlgili Devletlerin Ekonomik vb. Durumları • Sovyet Rusya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler • Planın Tasarlanması ve Uygulama Süreci • Plana Türkiye’nin Dahil Olması • Planın Türkiye Açısından Ayrıntıları (Alınan yardımlar, yapılan anlaşmalar vb.) • Planın Türkiye Açısından Sonuçları
 • 3. ÇALIŞMANIN ÖZÜ Sunumun Temelleri: 1945–1950 yılları arasında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında yapılan görüşmeler, yazışmalar, üç ülke arasında sunulmuş notalar, imzalanan antlaşmalar ve bu ülkelerde çıkartılan kanunlar. Sunumun Amacı: 1945–1950 yılları arasında kalan dönemde Sovyet talepleriyle karşı karşıya kalan Türkiye’nin destek için Amerika’ya yakınlaşması ve Amerika’nın II. Dünya Savaşı sonrasındaki yeni stratejisi gereği Türkiye’ye Truman Doktrini ve Marshall Planı çerçevesinde destek vermesi sürecini incelemek ve ortaya koymak.
 • 4. II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’nin savaşa girmesi için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Ancak Türkiye, bu çabalara rağmen savaş boyunca tarafsızlık politikasını benimsemiş ve kendisini savaşın dışında tutmayı basarmıştır. TÜRKİYE AÇISINDAN MESELENİN ÖZÜ NASIL GELİŞMİŞTİR?
 • 5. Uyguladığı tarafsızlık politikası, Türkiye’yi savaşın büyük yıkımından uzak tutmakla birlikte, savaş sonrasında Türkiye’nin kendisini büyük bir yalnızlık içinde bulmasına da neden olmuştur. Türkiye bu yalnızlığının sıkıntısını en çok Sovyetler Birliği'yle savaştan hemen sonra yasadığı sorunlu dönemde hissetmiştir. TÜRKİYE AÇISINDAN MESELENİN ÖZÜ NASIL GELİŞMİŞTİR?
 • 6. Sovyetler Birliği, II. Dünya Savaşı'nın hemen ardından yayılma politikasına başlamış ve bu politikası gereği yayılma alanı içindeki Türkiye için büyük bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerindeki bu politikası 1945 yılında resmiyete dökülmüş ve Sovyetler Birliği verdiği notayla Türkiye’den Boğazlarda üs ve doğu bölgelerinde toprak talep etmiştir. Egemenlik haklarını açıkça ihlal eden ve kabul edilemez bu talepler karsısında Türkiye, kendisini tek basına savunamayacağı için Sovyetler Birliği'ne karşı Batı dünyasından destek aramaya başlamıştır. Batı devletleri arasında, Türkiye’ye ihtiyacı olan desteği verecek ülke, savaştan dönemin en büyük gücü olarak çıkmış ve Sovyetlerin yayılma politikasından rahatsızlık duymaya başlayan Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. TÜRKİYE AÇISINDAN MESELENİN ÖZÜ NASIL GELİŞMİŞTİR?
 • 7. Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir? İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan İkinci Dünya Savaşı, 5 Mayıs 1945'de Hitler'in halefi Amiral Dönitz'in, Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim olduğuna ilişkin belgeyi imzalamasıyla, başladığı yer olan Avrupa'da sona erdi. Savaşın tüm cephelerde sona ermesi ise, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sonra, Japonya'nın 14 Ağustos 1945'de Almanya'nın kabul ettiğininkine benzer şartlarda teslim olmasıyla gerçekleşti.
 • 8. Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir? Savaş Avrupa'da her açıdan büyük tahribata yol açmıştı. Herşeyden önce beş buçuk yıl süren savaşta ölen 40 milyondan fazla insanın yansından çoğu Avrupa'da hayatlarını kaybetmişlerdi. Can kaybı açısından ilk sırada Sovyetler Birliği gelmekteydi. Sovyetlerin kaybı 20 milyon asker ve sivildi. Buna, 4.3 milyon Polonyalı, 4.2 milyon Alman, 1.7 milyon Yugoslav, 600 bin Fransız 410 bin İtalyan, 390 bin İngiliz ve sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte 6 milyon olarak tahmin edilen Yahudi, Çingene, Macar ve diğer halkların can kayıpları eklendiğinde ortaya korkunç bir manzara çıkmaktaydı.* *Charles L. Mee, The Marshall Plan: The Launching or the. Pax Americana, New York, Simon and Schuster, 1984, s. 17.
 • 9. Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir? Bu bahsettiğimiz durum Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve siyasi yapısını alt üst etmeye tek başına yeterliydi. Ancak savaşın getirdiği yıkım insanların ölmesi ve sakat kalmasıyla sınırlı değildi. Savaş, uzun yılların ürünü olan altyapıyı ortadan kaldırmıştı. Özellikle kıta Avrupa'sında, köprüler, yollar ve su kanallarının büyük bölümü tahrip edilmişti. Zirai alanlar, patlamamış mermiler veya mayınlarla doluydu. Fabrikaların çoğu yok edilmiş, sağlam kalanlar ise kalifiye işgücü yokluğundan çalışamaz durumdaydı. Savaş insanları yerlerinden göç ettirmişti. Ülkeler mültecilerle dolup taşmaktaydı.* *Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara, İmge, 1994, s. 176
 • 10. Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir? İngiliz ve Fransız hükümetlerinin aksi yöndeki tüm çabalarına rağmen, ekonomik ve siyasi anlamda, «Avrupa Çağı»’nın geçtiğine hiç şüphe yoktu. Avrupa ekonomileri gerçek bir çöküş ile karşı karşıyaydılar. Savaş sırasında, Avrupa ülkelerinin toplam Gayri Safi Milli Hasılası (G.S.M.H.) ortalama %25 oranında düşmüştü. Avrupa'nın toplam Dünya imalat verimi içindeki payı 19. yüzyılın başından beri tüm zamanlarda elde edilen payın altındaydı. Savaştan önce Batı Avrupa ürettiğinden 2 milyar dolar fazla mal ve hizmet tüketmekteydi. Doğu Avrupa'nın savaş sonrasında, onları Alman işgalinden "kurtaran" Sovyetler Birliği'nin etkisine girmesiyle, bu bölgeden sağlanan gıda maddelerinin miktarında önemli ölçüde bir düşüş yaşandı. Batı Avrupa mal ve hizmet satarak karşılığında Doğu Avrupa ülkelerinden gıda maddeleri alma imkanı yitirdi.* *Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Düşüşleri, (çev.: Birtane Karanakçı) İstanbul, İş Bankası Yayınlan, 1989, s. 432.
 • 11. Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir? GENEL OLARAK GÖRÜLEN EKONOMİK ve SOSYAL PROBLEMLERİ ÖZETLERSEK EĞER; • Enflasyon olağan üstü seviyelere çıkmıştı. • Savaş sonrası fiyatlar 30-35 kat artmıştı. • Bazı para birimleri (örn; Macaristan pentos) dolar karşısında çok değer kaybettiği için ortadan kalmıştı. • Bir çok ülkede sigara, sıcak çikolata ve kahve paradan daha geçerli bir değişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştı. • Hasar gören fabrikaların tamiri için gerekli parasal kaynak yoktu. • Savaş sırasında toprak verimliliğini kaybetmişti. • Tarım aletleri yetersiz ve azdı. 1946'da elde edilen buğday ve patates miktarı 1938'in ancak %70'i düzeyindeydi. • Birçok ülkede ekmek karneye bağlandı, et fiyatları olağanüstü artış gösterdi. Gıda sıkıntısı özellikle, İtalya, Avusturya ve Doğu Avrupa'da had safhaya ulaştı. Gıda sıkıntısının üstesinden gelmek için tüm paralarını gıda ithalatına yatıran ülkeler, kısa süre sonra bir de "dolar krizi" ile yüz yüze kaldılar.
 • 12. Marshall Planı’na Götüren Süreç Nedir? GENEL OLARAK GÖRÜLEN SİYASİ PROBLEMLERİ ÖZETLERSEK EĞER; Avrupa siyasi olarak da çok güç günler geçirmekteydi. Savaştan sonra Avrupa'daki güç dengesi, savaş öncesindekinden tamamen farklıydı. "Avrupa'nın İntiharı" bu bölgede doldurulamaz bir uluslararası ilişkiler boşluğu doğurmuştu. Ülkelerarası ilişkilerin yürütüleceği siyasi bir temel kalmamıştı? Fransa ve İtalya, savaştan galip çıkmalarına rağmen (İtalya taraf değiştirdiği için galip devletler arasında sayılabilir) dünya çapında siyasal güçlerini kaybetmişlerdi. Almanya‘nın Avrupa egemenliği için yaptığı girişim çöküntüye uğramıştı. Büyük Britanya İmparatorluğu, üzerinde güneşin batmadığı topraklarını kaybetme sürecine girmişti. Aslında savaşın gerçek anlamda sadece iki galibi vardı. Hitler ortak tehlikesine karşı işbirliği yapan A.B.D. ve Sovyetler Birliği Zaten Plan Hitler tehlikesi atlatıldıktan sonra Amerika ve SSCB’nin birbirlerine karşı politikası sonucu ortaya çıkacaktı. İki ülke de savaşın getirdiği yıkımı ortadan kaldırmayı ve Avrupa'nın yeniden inşasını istemekteydi, ancak savundukları ideolojilerin farklılığı onları bu ortak hedefe ulaşmada işbirliğine değil çatışmaya sevk etti.
 • 13. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU FRANSA Savaşın getirdiği büyük yıkım en çok ekonomide görülüyordu.1945 yılında Fransız dış ticaret hacmi sıfıra yakındı. Milli gelir 1938 yılındakinin ancak yarısı düzeyindeydi. Döviz stokları tükenmişti. Para(frank) dolar karşısında çok büyük değer kaybetmişti. Bunun yanı sıra ülke içi ulaşım sorunu ve kömür yetersizliği fabrikaların tekrar çalışmasını engelliyordu. Siyasi istikrar da bir türlü sağlanamazken, Fransız devlet adamaları bir yandan da bir dizi dış sorunla karşı karşıyaydı. Bunların başında da Almanya sorunu gelmekteydi. Almanya konusunda Fransa ile müttefikleri arasında yaşanan sorunlar, birkaç yıl içinde Avrupa'nın çehresini değiştirecek ekonomik kalkınmaya yol açacak bir sistemin doğmasının sağlayan nedenlerden birisi olmuştur. *Komünistler kısa süreli siyasal güç elde ettiler.
 • 14. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU İTALYA Müttefik güçler yarımadada iki yıl boyunca bombalanmadık yer bırakmamışlardı. Bu bombardıman sırasında İtalyan sanayisinin %80'i yok olmuştu. 1945'de ıtalya'nın G.S.M.H.'sı ancak 1911'deki düzeyine eşitti. Ekonomi 1938'e oranla %40 küçülmüştü. Gerçek ücretler 1913'deki düzeyin %26.7'sine inmişti. Paranın yerini, et, ekmek, zeytinyağı, şarap gibi maddelerin takası almıştı. Savaşta verilen insan kayıplarına rağmen, Habeşistan ve Libya gibi sömürgelerden dönenlerle nüfus artmış, bu da işsizliğin çoğalması sonucunu doğurmuştu. *Komünistler yine siyasal güç elde ettiler. Komünistlerin bu artan gücü, A.B.D.'nin, Avrupa'nın çok önemli bir parçasının Sovyet etkisi altına girebileceği endişesine itti. Amerikalılar komünistlere karşı Hıristiyan Demokratlara destek verdiler. Bu desteğe rağmen komünistler hükümette yer almayı başardılar.
 • 15. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU İTALYA Komünistler, bu büyük desteği, güney İtalya'daki köylülere, 1917 Bolşevik Devrimi'nden sonra Rusya'da yapılana benzer şekilde tarımsal arazinin kurulacak "toprak komiteleri"nce yönetileceği vaadini vererek sağlamışlardı. Komünistleri durdurmanın bir tek yolu vardı: dış yardım. Bu yardım ise öncelikle ekonomik olumsuzluklann giderilmesi yönünde atılacak somut adımlarla sağlanabilirdi. Bu noktada De Gasperi, Amerikan Hükümeti'nden ekonomik yardım talebinde bulundu. Aslında İtalya'nın talebinin A.B.D.'ne ulaştığı günlerde, Amerikalılar sadece İtalya'ya değil ama tüm Avrupa ülkelerine yönelik bir ekonomik yardım paketi üzerinde çalışmaktaydılar.
 • 16. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU İNGİLTERE Savaş boyunca İngiltere, büyük ölçüde A.B.D. Kongresi'nin 11 Mart 1941 'de kabul ettiği Ödünç Verme ve Kiralama Yasası çerçevesinde bu ülkeye verilen yaklaşık 31 milyar dolarlık yardımla ayakta durabildi. Her ne kadar yardımın adı bir ödünç vermeden bahsediyorsa da İngiltere borcunu hiçbir zaman tamamen ödemedi. Daha sonra Amerikan yardımı kesildi ve bu İngiltere’yi büyük zorluklara soktu. İhtiyaçların artması nedeniyle ihracat azalmış ve savaş sırasında İngiltere altın ve dolar rezervlerini büyük ölçüde tüketmişti. Dış ticaret açığı 3 katına çıkmıştı. Bu sebeplerle ekonomik sıkıntı yaşayan İngiltere artık siyasi ve ekonomik açıdan Dünya’nın merkezinde değildi.
 • 17. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU İNGİLTERE İngiltere’nin savaş sonrası ekonomik desteğe ihtiyacı çok büyük ölçüde artmış ve Truman yönetiminin yardımı kesmesinden sonra İngiltere’nin ABD karşısında borç yoluyla yardım alması durumu ortaya çıkmıştır. Amerika ile yapılan kredi anlaşması sonrası alınan kredi karşılığında birde ABD lehine İngilizler egemenlikleri altındaki topraklardaki ticari şartları kolayIaştıracaklardı. İngiltere’nin diğer devletlerden farkı içerisinde bir komünist yapılanmanın meydana gelmemesidir. Bu da Amerika’nın Avrupa üzerindeki emellerini İngiltere tabanlı gerçekleştirme geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
 • 18. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU SOVYETLER BİRLİĞİ Savaş bittiğinde Sovyetler Birliği'nde, Batı Avrupa'dakine benzer bir siyasal istikrarsızlık yaşanmadı. Fakat ekonomi için aynı şey denemezdi. Ekonomideki bozukluk ve müttefiklere karşı giderek artan güvensizlik, Sovyetlerin Doğu Avrupa'da "demokratik" bir "ilerlemeye" geçmelerine yol açtı. Fiziki ve psikolojik olarak tükenmiş olan Doğu Avrupa ülkeleri, Sovyet ideolojisinin yayılması için yeterli elverişliliğe sahipti. Sovyetler "kurtardıkları" Doğu Avrupa ülkelerinde sadece ideolojilerini yaymak ve kendilerine bağlı "uydu" hükümetleri iktidara getirmekle kalmadılar, savaşın ekonomilerine getirdiği yıkımı da bu ülkelerden sağlayacakları kaynaklarla telafi etmeye çalıştılar. Polonya'daki kömür madenleri ve çelik tesisleri, kurtarıldıkları andan itibaren Moskova için çalıştırılmaya başladı. Romanya petrolü de Sovyetler Birliği'ne akıtılıyordu. Ayrıca, işgal edilen Finlandiya topraklarından kereste ve nikel sağlanıyordu.
 • 19. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU SOVYETLER BİRLİĞİ Ancak, Sovyetlerin bu kaynak aktarma operasyonundan en büyük zararı, tahmin edilebileceği gibi Almanya gördü. Doğusu, Kızılordu'nun işgali altında olan Almanya'da Sovyetler, tüm .taşınabilir değerleri, fabrika demirbaşını, uçak, tank, tren, otomobil artıklarını ve hatta demiryollarını söküp kendi ülkelerine taşıdılar.
 • 20. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU SOVYETLER BİRLİĞİ Sovyet gücünün Doğu Avrupa'ya yayılması ve buradaki ekonomik yapının sosyalist biçime dönüştürülmesi, Batı Avrupa de,vletleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu. Bu baskının bir boyutu ekonomik unsurlar içeriyordu. Savaş öncesinde çok üst düzeyde olan Batı-Doğu Avrupa ticari ilişkileri, Doğu Avrupa ülkelerinin dış ticaretlerini kendi aralarında yapmaya ve dışarıya mal satıp, dışarıdan mal almamaya başlayınca, bu Batı Avrupa devletlerinde bir ticaret sıkıntısı yarattı. Baskının diğer bir boyutu da politikti. Önceki sunularda da değinildiği gibi, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri, iç politikalarında Sovyetlerce desteklenen komünist partilerinin meydan okumalarıyla karşı karşıyaydllar. Sovyetlerin Avrupa'ya, yani dünya ticareti için çok önemli bir pazara ve yatırım merkezine yönelik bu tehditleri, savaş sonrasında belki de tekrar, daha önce olduğu gibi, "kabuğuna çekilecek" olan A.B.D.'nin, Avrupa'ya ekonomik ve daha sonra da askeri güvenceler vermesine yol açmıştır.
 • 21. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU ALMANYA Almanya İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve A.B.D. arasında dört işgal bölgesine ayrılırken, Berlin de dörde bölünmüştü. Hem Fransızlar hem de Sovyetler, İngiliz işgal bölgesinde yer alan Ruhr'un kaynaklarından yararlanmak istemekte, ancak İngilizler, Amerikalıların da desteğiyle buna karşı çıkmaktaydılar.
 • 22. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU ABD Savaşta geleneksel büyük güçler gerileyince, A.B.D. onların bıraktı~ı yeri doldurmak durumunda kaldı. Savaşın sona ermesiyle ekonomideki istikrar yerini endişeye ve kararsızlığa bıraktı. Amerikan yönetimi ve ekonomi ve siyaset uzmanları, savaş araç gereci üreten fabrikaların durmasıyla milyonlarca insanın işsiz kalacağını bildikleri için endişelenmekteydiler. Bu işsiz milyonlara bir de, ordudan terhis olan yüzbinlerce işsiz genç eklenecekti. Ayrıca, savaş sırasında yılda 15 milyar dolara kadar yükselen ihracat gelirleri, hesaplamalara göre 3 milyar dolara kadar düşecekti. Çünkü açıkça görülmekteydi ki, savaş ülkelerin alım gücünü de sıfırlamıştı.
 • 23. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU ABD Amerika için en büyük pazar olma özelliğini taşıyan Avrupa devletlerinin dolar stokları erimişti. Amerikan ihracatının azalması, doğrudan doğruya ekonominin küçülmesi, enflasyonun artması, işsizlik ve durgunluk anlamına gelmekteydi. Nitekim, savaşın sona ermesinden sadece bir yıl sonra, 1946'da, Amerikan sanayi üretimi %30 azaldı. İşsiz sayısı 500 binden 2.7 milyona çıktı. Üç yıl içinde bu sayının 10 milyona Çıkacağı tahmin ediliyordu. Kısaca Avrupa'nın ekonomik iflası Amerika'nın da ekonomik iflasını hazırlamaktaydı. 1930'lu yıllardaki büyük ekonomik bunalımın etkisinden hala kurtulamamış olan A.B.D. yöneticileri savaş sonrası ekonomi politikalarını oluştururken, dünyada yine bir buhran yaşanmasının önüne geçmeyi amaçlıyorlardı. Bu bağlamda A.B.D.'nin savaş sonrası politikasının dayandığı iki temel varsayım vardı:
 • 24. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU ABD Birincisi, 1930'lardaki yüksek gümrük duvarları ve bölgesel ticaret bloklan, dış ticaretin doğal akışmı engellemiş ve sonunda ikinci Dünya Savaşı'na varan siyasal çatışmalara yol açmıştı. Eğer, barış kurulacak ve sürdürülecekse, ithalat ve ihracatın serbestçe akması gerekli ve önemliydi. İkincisi, savaş sırasında diğer sanayi devlerinden farklı olarak ekonomisini büyüten A.B.D.'nin bu durumunu koruması için, dünya ekonomik yapısında kendi lehine bazı değişiklikler yapması gerekmekteydi. A.B.D. bunu başarabilecek güçteydi.
 • 25. SAVAŞ SONRASI BAZI DEVLETLERİN DURUMU ABD Her ne kadar, Amerikalılar dünyayı ekonomik açıdan tek bir pazar haline getirmek için yola çıktılarsa da, önce Sovyetler Birliği ve arkasından Çin'in buna pek yanaşmayacaklarını hesap edememişlerdi. SONUÇ OLARAK MARSHALL PLANININ ÇIKIŞ NOKTASI Bu noktada, A.B.D. ekonomik hedeflerinin bir kısmından vazgeçerek ve bir kısmına da öncelik vermek durumunda kaldı. En öncelikli hedefi ise, Amerikan ekonomisi için can daman olan Avrupa pazarının diriltilmesiydi. Bu işlemi A.B.D., bir dizi planın uygulanmasıyla başarıyla gerçekleştirecektir.